MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 322/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 322         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 27 aprilie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

534. - Ordin al ministrului fondurilor europene privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.2 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate”

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

15. - Ordin privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacităţii de transport în punctul de interconectare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale din România cu sistemul de transport al gazelor naturale din Ungaria de la Csanádpalota

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Dezvoltare locală integrată (DLI360°) în comunităţile marginalizate”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.2 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate”

 

Având în vedere:

- Regulamentul (UE) al Comisiei nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;

- Avizul Consiliului Concurenţei nr. 5.644 din 16 aprilie 2016,

în temeiul art. 3 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi ai art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă schema de ajutor de minimis „Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.2 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate”, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcţia generală programe capital uman, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

Carmen Aura Răducu

 

Bucureşti, 20 aprilie 2016.

Nr. 534.

 

ANEXĂ

 

SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS

„Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate”

 

I. Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis denumită „Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.2 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate.

(2) Acordarea ajutorului de minimis^ cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013.

(3) Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 6 regiuni de dezvoltare.

(4) Prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.

II. Baza legală

Art. 2. - Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:

1. Programul operaţional Capital uman 2014-2020;

2. legislaţia comunitară şi naţională aplicabilă.

III. Definiţii

Art. 3. - În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:

(1) administrator al schemei de ajutor de minimis - Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management pentru POCII sau prin organismele intermediare pentru POCU;

(2) furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management pentru POCU;

(3) întreprinderea, în contextul prezentei scheme, reprezintă orice entitate implicată într-o activitate economică şi care e constituită conform Legii societăţilor nr. 31/19901, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, sau conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;

(4) întreprinderea unică include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:

a) O întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective;

(5) rata de actualizare - rata de referinţă stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe internet;

(6) produse agricole - produsele enumerate în anexa I la Tratat, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultura, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000;

(7) prelucrarea produselor agricole - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;

(8) comercializarea produselor agricole - deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei altei activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;

(9) angajator - întreprindere/persoană juridică cu scop lucrativ/patrimonial care acţionează în calitate de beneficiar al schemei de ajutor de minimis;

(10) IMM - întreprindere care îndeplineşte criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;

(11) beneficiara/ finanţării nerambursabile - entitate publică sau privată, aşa cum este definită în cadrul Ghidului solicitantului - Condiţii specifice „Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate”, care implementează un proiect integrat finanţat prin axa prioritară 4 „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei,,l obiectivul specific 4.2, al POCU, proiect îh cadrul căruia se atribuie ajutoare de minimis către întreprinderi sau pentru înfiinţarea de start-upuri. În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului - Condiţii specifice „Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate”, beneficiarii finanţării nerambursabile pot fi:

- autorităţile publice locale cu responsabilităţi în domeniu, în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă1 2 pentru acţiunile selectate;

- ONG-uri în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă3 pentru acţiunile selectate;

(12) beneficiar de ajutor de minimis - întreprindere care beneficiază, în cadrul unui proiect finanţat prin axa prioritară 4 „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.2. ai POCU, de ajutor de minimis, fie pentru angajare de persoane şi/sau pentru susţinerea de programe de ucenicie şi stagii, fie pentru înfiinţarea de start-upuri în cadrul unor măsuri de antreprenoriat;

(13) contract de finanţare - actul juridic semnat între AM/OI POCU, pe de o parte, şi Beneficiarul finanţării ne rambursabile, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării operaţiunilor în cadrul POCU;

(14) contractul de subvenţie - actul juridic semnat între beneficiarul finanţării nerambursabile şi beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării măsurilor finanţate prin prezenta schemă de ajutor de minimis.

IV. Obiectivul schemei

Art. 4. - Obiectivul prezentei scheme îl constituie sprijinul pentru accesul şi/sau menţinerea pe piaţa muncii, precum şi pentru participarea la programe de ucenicie şi stagii a persoanelor din cadrul comunităţilor marginalizate, prin subvenţionarea locurilor de muncă/de ucenicie/de stagiu, şi sprijinul pentru susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţilor marginalizate, inclusiv a ocupării pe cont propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de microgranturi.

V. Domeniul de aplicare

Art. 5. - (1) Prezenta schemă de minimis se aplică întreprinderilor care beneficiază de măsurile de ocupare finanţate în cadrul obiectivului specific 4.2 al POCU „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate”. Măsurile de ocupare menţionate presupun:

- acordarea de sprijin financiar angajatorilor pentru susţinerea accesului şi/sau menţinerii pe piaţa muncii a persoanelor din comunităţile marginalizate, prin: participarea la programe de ucenicie4 la locul de muncă, participarea la programe de stagii5 6 pentru absolvenţii de învăţământ superior, subvenţionarea angajatorilor^ pentru angajarea persoanelor din comunităţile marginalizate;


1 Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societăţile.

2 Prin actori cu expertiză relevantă se înţelege acele entităţi care au experienţă de minimum 6 luni cel puţin 1h domeniul uneia dintre activităţile prevăzute în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice „Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate" şi care vor fi implicate în derularea activităţii/activităţilor în care au experienţă, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/de rezultat solicitaţi prin apelul de proiecte menţionat.

3 Prin actori cu expertiză relevantă se înţelege acele entităţi care au experienţă de minimum 6 luni cel puţin în domeniul uneia dintre activităţile prevăzute în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice „Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate” şi care vor fi implicate în derularea activităţii/activităţilor în care au experienţă, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/de rezultat solicitaţi prin apelul de proiecte menţionat.

4 Conform Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată.

5 Conform Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările ulterioare.

6 Conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

 

- susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont propriu, prin acordarea de subvenţii (microgranturi) persoanelor din grupul-ţintă pentru înfiinţarea de afaceri.

(2) Prezenta schemă de minimis nu se aplică pentru:

a) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 17 din 21 ianuarie 2000;

b) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul CE;

c) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transformării şi comercializării produselor agricole, prevăzute în anexa nr. 1 la Tratatul CE, în următoarele cazuri:

- atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;

- atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrată către producători primari;

d) ajutoarele destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarele subordonate folosirii mărfurilor naţionale în locul celor importate;

f) ajutoarele pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.

VI. Condiţii de eligibilitate pentru activităţi

Art. 6. - Activităţile eligibile în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis sunt definite în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice „Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.2, respectiv:

a) acordarea de sprijin financiar angajatorilor pentru susţinerea accesului şi/sau menţinerii pe piaţa muncii a persoanelor din comunităţile marginalizate, prin: participarea la programe de ucenicie Sa locul de muncă, participarea la programe de stagii pentru absolvenţii de învăţământ superior, subvenţionarea angajatorilor pentru angajarea persoanelor din comunităţile marginalizate;

b) susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont propriu, prin acordarea de subvenţii (microgranturi) persoanelor din grupul-ţintă pentru înfiinţarea de afaceri.

VII. Condiţii de eligibilitate pentru beneficiari

Art. 7. - (1) Pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta schemă întreprinderile constituite conform Legii societăţilor nr. 31/1990^, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) sunt legal constituite în România şi îşi desfăşoară activitatea în România; 7

b) nu sunt în stare de insolvenţă, nu au afacerile administrate de un judecător-sindic, nu au nicio restricţie asupra activităţii comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente între creditori sau nu se află într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementate prin lege;

c) nu înregistrează datorii publice şi şi-au plătit la timp taxele, obligaţiile şi alte contribuţii la bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale prevăzute de legislaţia în vigoare;

d) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări de tip res judicata în ultimii 3 ani de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale;

e) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;

f) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false;

g) sunt direct responsabile de pregătirea şi implementarea proiectului şi nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;

h) nu au fost subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;

i) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse naţionale sau comunitare.

(2) întreprinderile menţionate la alin. (1) sunt cele care beneficiază de măsurile prevăzute la art. 6.


7 Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societăţile.

 

VIII. Calcularea plafonului de minimis şi întreprinderea unică

Art. 8. - (1) Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere unică. Astfel, dacă între întreprinderile care beneficiază de sprijinul prezentei scheme de finanţare există cel puţin una dintre relaţiile menţionate la art. 3 alin. (4), respectivele structuri vor fi tratate ca o singură „întreprindere unică”.

(2) Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse naţionale sau comunitare.

(3) în cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.

(4) în cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

(5) Plafonul stabilit va fi exprimat sub formă financiară, ca valoare brută înainte de deducerea taxelor sau a altor obligaţii fiscale.

IX. Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis

Art. 9. - (1) Măsurile de sprijin acordate în cadrul prezentei scheme constau în finanţare nerambursabilă din fonduri comunitare şi naţionale.

(2) Furnizorul schemei de ajutor de minimis lansează cererea de propuneri de proiecte, stabileşte condiţiile de eligibilitate şi de selecţie şi semnează contracte de finanţare cu beneficiarii de finanţare nerambursabilă.

(3) în cadrul implementării proiectelor finanţate prin mecanismul prevăzut la alin. (2), beneficiarii de finanţare nerambursabilă vor acorda întreprinderilor menţionate la art. 7 ajutoare de minimis în baza unor contracte de subvenţie.

(4) Pentru măsurile menţionate la art. 6 lit. a) din prezenta schemă, beneficiarii de finanţare nerambursabilă vor identifica potenţialii beneficiari de ajutor de minimis prin acţiuni de tipul: burse ale locurilor de muncă, campanii de identificare a angajatorilor, publicitate pe site-ul propriu sau pe site-uri relevante, job-cluburi etc. Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost).

(5) Pentru măsurile menţionate la art. 6 lit. b) din prezenta schemă, beneficiarii de finanţare nerambursabilă vor identifica potenţialii beneficiari de ajutor de minimis prin organizarea de concursuri de planuri de afaceri, care vor fi supuse aprobării unei comisii de selecţie, pe baza unor criterii stabilite de beneficiarul finanţării nerambursabile, în cadrul unui proces transparent şi nediscriminatoriu. Comisia de selecţie a ideilor de afaceri va include obligatoriu un număr impar de membri din care se recomandă să facă parte reprezentanţi ai mediului de afaceri şi patronatelor din aria de implementare a proiectului. Acordarea de subvenţii (microgranturi) pentru înfiinţarea de noi afaceri va fi condiţionată de înfiinţarea firmei. Valoarea maximă a subvenţiei acordate unui firme nou-înfiinţate în baza planului de afaceri aprobat este de 25.000 euro.

(6) Contractul de subvenţie se încheie între beneficiarul finanţării nerambursabile şi fiecare beneficiar de ajutor de minimis şi trebuie să cuprindă următoarele prevederi minime:

- Beneficiarul finanţării nerambursabile are obligaţia de a selecta beneficiarul ajutorului de minimis cu îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, în conformitate cu regulile stabilite în prezenta schemă.

- Beneficiarul finanţării nerambursabile are obligaţia de a monitoriza permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin schema de ajutor de minimis sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

- Beneficiarul finanţării nerambursabile are obligaţia de a monitoriza respectarea regulilor de sustenabilitate de către beneficiarul ajutorului de minimis, respectiv: menţinerea locului

de muncă minimum 6 luni de la finalizarea perioadei pentru care s-a primit subvenţia de angajare sau continuarea funcţionării afacerii, inclusiv menţinerea locului de muncă creat, pe o perioadă de minimum 6 luni de la finalizarea perioadei obligatorii de funcţionare a afacerii de 12 luni.

- Beneficiarul finanţării nerambursabile şi beneficiarul ajutorului de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutorului de minimis acordat pe o durată de cel puţin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis.

- Beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a raporta beneficiarului finanţării nerambursabile toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziţie de către furnizorul schemei.

- Beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a restitui întreaga valoarea a ajutorului de minimis primit în situaţia nerespectării condiţiilor de acordare a ajutorului, inclusiv dobânda aferentă. Beneficiarul finanţării nerambursabile are obligaţia de a notifica furnizorul/administratorul schemei cu privire la necesitatea recuperării ajutorului de minimis.

- Furnizorul are obligaţia de a recupera valoarea ajutorului de minimis utilizat necorespunzător.

(7) Din perspectiva monitorizării cumulului ajutoarelor de minimis de care poate beneficia o întreprindere pe parcursul a 3 ani fiscali, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, momentul acordării ajutorului de minimis se consideră data semnării contractului de subvenţie.

(8) Pentru a beneficia de finanţare nerambursabilă în cadrul acestei scheme, beneficiarul de ajutor de minimis va da o declaraţie privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în acel an fiscal şi în ultimii 2 ani fiscali (fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare).

(9) în cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte pragul de 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), echivalent în lei, întreprinderea nu poate beneficia de prevederile schemei nici chiar pentru acea fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest plafon.

(10) Beneficiarul finanţării nerambursabile va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a întreprinderii, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite de întreprinderea unică pe parcursul unei perioade de 3 ani consecutivi (ultimii 2 ani fiscali şi anul fiscal în curs), fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte pragul de 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), echivalent în lei.

(11) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat în sensul art. 107 (1) din Tratatul de funcţionare al Uniunii Europene acordate pentru aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul generează o intensitate a ajutorului de stat care depăşeşte intensitatea maximă stabilită în fiecare caz în parte printr-un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană.

Art. 10. - Activităţile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi finanţate numai dacă au fost iniţiate după semnarea contractului de subvenţie încheiat între beneficiarul finanţării nerambursabile şi beneficiarul ajutorului de minimis.

X. Cheltuieli eligibile

Art. 11. - (1) Cheltuielile eligibile în cadrul prezentei scheme sunt următoarele:

 

Cheltuieli cu subvenţii/burse/premii/ajutoare

Subvenţii acordate angajatorilor

Subvenţii (ajutoare, premii) acordate angajatorilor pentru stagiari, ucenici

Subvenţii (ajutoare, premii) acordate angajatorilor (inclusiv pentru întreprinderile sociale de inserţie) pentru încadrarea în muncă

Microgranturi

Subvenţii pentru înfiinţarea unei afaceri (antreprenoriat)

Subvenţii (microgranturi) pentru înfiinţarea unei afaceri (antreprenoriat)

 

XI. Durata schemei

Art. 12. - Prezenta schemă se aplică de la data lansării până la 31 decembrie 2020, în limita fondurilor alocate pentru această schemă, urmând ca plăţile să fie efectuate până la 31 decembrie 2023.

XII. Bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari

Art. 13. - (1) Sursa de finanţare pentru prezenta schemă este Programul operaţional Capital uman, axa prioritară „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.2.

(2) Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 65.000.000 euro.

Art. 14. - Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme este de 5.500 de întreprinderi.

XIII. Efecte şi beneficii

Art. 15. - Prin aplicarea prezentei scheme se vizează obţinerea următoarelor efecte şi beneficii:

1. sprijin pentru accesul şi/sau menţinerea pe piaţa muncii, precum şi pentru participarea la programe de ucenicie şi stagii a persoanelor din cadrul comunităţilor marginalizate, inclusiv prin măsuri de acompaniere şi alte tipuri de intervenţii identificate ca fiind necesare;

2. susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de microgranturi (înfiinţarea de start-upuri).

XIV. Reguli privind transparenţa

Art. 16. - (1) Beneficiarul finanţării nerambursabile va informa în scris beneficiarii ajutorului de minimis cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme şi caracterul de minimis al acestuia.

(2) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe pagina de internet a Ministerului Fondurilor Europene - Autoritatea de management pentru Programul operaţional Capital uman, la adresa http://www.fonduri-ue.ro

XV. Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutorului de minimis, precum şi sustenabilitatea măsurilor

Art. 17. - Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se realizează în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.

Art. 18. - Furnizorul şi administratorii schemei ele minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de cel puţin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis.

Art. 19. - (1) Furnizorul/Administratorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

(2) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat8, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.

(3) în cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.

(4) în cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite Consiliului Concurenţei valori estimative.

(5) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulările, recalculările, recuperările, rambursările se raportează Consiliului Concurenţei până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

Art. 20. - Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, îh termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

Art. 21. - Beneficiarii de ajutoare de minimis au obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului/administratorului de ajutor de minimis şi beneficiarului finanţării nerambursabile, în formatul şi în termenul solicitat de acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului.

Art. 22. - În conformitate cu art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenţei în termen de 15 zile lucrătoare de la data adoptării schemei de ajutor de minimis.


8 Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacităţii de transport în punctul de interconectare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale din România cu sistemul de transport al gazelor naturale din Ungaria de la Csanádpalota

 

Având în vedere prevederile art. 99 lit. e), I) şi m), precum şi cele ale art. 130 alin. (1) lit. q) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 10 alin. (1) lit. o) pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rezervarea capacităţii de transport În punctul de interconectare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale din România cu sistemul de transport al gazelor naturale din Ungaria de la Csanádpalota se va efectua prin intermediul licitaţiilor organizate în cadrul Platformei Regionale de Rezervare de Capacitate, denumită în continuare PRRC, operată de „Földgázszállító Zártkörüen Müködő Részvénytársaság” - FGSZ Ltd., cu respectarea Regulilor de operare a PRRC şi a calendarului de licitaţie publicat anual de către Reţeaua Europeană a Operatorilor de Transport şi de Sistem de Gaze Naturale - ENTSOG.

Art. 2. - (1) Produsele de capacitate standard oferite de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş prin intermediul licitaţiilor organizate în cadrul PRRC în punctul de interconectare Csanádpalota pe ambele direcţii de transport al gazelor naturale, respectiv România - Ungaria şi Ungaria - România, sunt cele definite la art. 9 alin. (2)-(5) din Regulamentul (UE) nr. 984/2013 al Comisiei din 14 octombrie 2013 de stabilire a unui cod al reţelei privind mecanismele de alocare a capacităţii în sistemele de transport al gazelor şi de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului.

(2) Preţul de rezervă aferent fiecărui produs de capacitate standard licitat pe PRRC se obţine prin aplicarea factorilor de transformare între condiţiile de referinţă, conform SR ISO 13443 - „Gaz natural. Condiţii de referinţă standard, la tarifele de rezervare în vigoare în perioada de utilizare a capacităţii rezervate, aferente fiecărui produs de capacitate standard în punctul de interconectare Csanádpalota, aprobate prin ordin al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE.

Art. 3. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 26 alin. (1) din Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare, contractul-cadru de transport al gazelor naturale încheiat în urma derulării licitaţiilor pentru rezervarea de capacitate în punctul de interconectare Csanádpalota între Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş şi utilizatorii de reţea este cel prevăzut în anexa nr. 1 şi cuprinde următoarele documente:

a) declaraţia pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal sau convenţional al utilizatorului reţelei, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2;

b) mesajul electronic de confirmare a adjudecării licitaţiei organizate în cadrul PRRC, transmis de către operatorul PRRC.

(2) în plus faţă de documentele prevăzute la alin. (1), în funcţie de tipul produsului standard oferit - pentru rezervarea de capacitate fermă/întreruptibilă anuală/trimestrială/lunară/ zilnică, contractul-cadru de transport al gazelor naturale încheiat între Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş şi utilizatorii de reţea ca urmare a derulării licitaţiilor în cadrul PRRC se completează, după caz, cu următoarele documente:

a) Termenii şi condiţiile specifice aferente contractelor anuale/trimestriale de transport al gazelor naturale încheiate în urma derulării licitaţiilor pentru rezervarea de capacitate în punctul de interconectare Csanádpalota, prevăzute în anexa nr. 3;

b) Termenii şi condiţiile specifice aferente contractelor lunare de transport al gazelor naturale încheiate în urma derulării licitaţiilor pentru rezervarea de capacitate în punctul de interconectare Csanádpalota, prevăzute în anexa nr. 4;

c) Termenii şi condiţiile specifice aferente contractelor zilnice de transport al gazelor naturale încheiate în urma derulării licitaţiilor pentru rezervarea de capacitate în punctul de interconectare Csanádpalota, prevăzute în anexa nr. 5;

d) Termenii şi condiţiile specifice aferente contractelor de transport al gazelor naturale încheiate în urma derulării licitaţiilor pentru rezervarea de capacitate între rupţi bilă în punctul de interconectare Csanádpalota, prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 4. - Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş are obligaţia de a publica pe pagina sa de internet, în limba română şi în limba engleză, prezentul ordin, Regulile de operare a PRRC, precum şi prevederile Acordului de interconectare pentru punctul de interconectare Csanádpalota, încheiat între Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş şi „Földgázszállító Zártkörüen Müködő Részvénytársaság” - FGSZ Ltd., relevante pentru derularea contractelor de transport.

Art. 5. - Participarea unui utilizator de reţea în cadrul fiecărei licitaţii organizate în conformitate cu prevederile regulilor de operare a PRRC, în vederea alocării de capacitate în punctul de interconectare Csanádpalota, este supusă procesului de validare de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş, în măsura în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele cerinţe:

a) utilizatorul de reţea prezintă declaraţia pe propria răspundere, prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. a); declaraţia va fi depusă la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş odată cu depunerea garanţiei financiare prevăzute la lit. b);

b) utilizatorul de reţea depune, cu cel puţin 24 de ore înainte de deschiderea licitaţiei, o garanţie financiară de participare, constituită în favoarea Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş, în vederea stabilirii limitei de credit ce urmează a fi acordată acestuia în vederea participării la licitaţia pentru rezervarea capacităţii.

Art. 6. - (1) Nivelul garanţiei financiare de participare va fi apreciat, pe propria răspundere, de către utilizatorul de reţea, pe baza estimărilor sale referitoare la preţul de adjudecare a licitaţiei ce ar urma să fie asumat de către acesta, astfel:

a) pentru produsul de capacitate standard zilnic/lunar, nivelul garanţiei este egal cu valoarea capacităţii solicitate;

b) pentru produsul de capacitate standard trimestrial/anual, nivelul garanţiei este egal cu valoarea medie lunară a capacităţii solicitate.

(2) Garanţia financiară de participare poate fi constituită în numerar, sub formă de cont garantat (depozit colateral) şi/sau de scrisoare de garanţie bancară, emisă de o bancă de pe teritoriul României.

(3) Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S,A. Mediaş acceptă scrisori de garanţie bancară eliberate de către bănci care au rating emis de una dintre următoarele agenţii de rating: Standard & Poors, Moodys, Fitch, cel puţin la acelaşi nivel cu cel acordat Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S A. Mediaş de către acestea. Echivalenţa între nivelul de rating acordat Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.Â. Mediaş şi nivelurile de rating acordate de celelalte agenţii se publică pe pagina de internet a Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S A Mediaş.

(4) Garanţia financiară de participare este valabilă cel puţin 75 de zile calendaristice de la data de începere a perioadei de utilizare a capacităţii aferente produsului standard de capacitate solicitat.

(5) Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S A, Mediaş are dreptul de a reţine garanţia financiară de participare atunci când utilizatorul de reţea nu constituie garanţia financiară de plată în condiţiile menţionate în contractul-cadru şi în documentele prevăzute în anexele nr. 3-5, după caz.

(6) Garanţia financiară de participare va fi returnată utilizatorului de reţea în termen de o zi lucrătoare de la data constituirii garanţiei financiare de plată sau de la data efectuării plăţii în avans, în cazul în care utilizatorul reţelei a optat pentru această modalitate de plată, respectiv în termen de o zi lucrătoare de la data încheierii licitaţiei pentru rezervarea de capacitate, în cazul în care, în urma licitaţiei, utilizatorului de reţea nu i-a fost alocată capacitate de transport.

(7) Limita de credit acordată utilizatorului de reţea în vederea participării la licitaţie pentru rezervarea capacităţii este egală:

a) cu valoarea garanţiei financiare prevăzute la alin. (1) lit. a), pentru produsul de capacitate standard zilnic/lunar;

b) cu valoarea garanţiei financiare prevăzute la alin. (1) lit. b), multiplicată cu numărul de luni aferente produsului de capacitate standard solicitat, pentru produsul de capacitate standard trimestrial/anual.

Art. 7. - Prin derogare de la prevederile art. 6, art. 49-53 şi art. 55-59 din Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare, contractele de transport al gazelor naturale încheiate între Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş şi utilizatorii de reţea ca urmare a derulării licitaţiilor în cadrul PRRC se vor derula în conformitate cu prevederile Acordului de interconectare pentru punctul de interconectare Csanádpalota, încheiat între Societatea Naţională de Transport al Gazelor Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş şi „Földgázszállító Zártkörüen Müködő Részvénytársaság” - FGSZ Ltd.

Art. 8. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A, Mediaş şi utilizatorii reţelei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 20 aprilie 2016.

Nr. 15.

 

ANEXA Nr. 1

 

CONTRACT-CADRU

de transport al gazelor naturale încheiat în urma derulării licitaţiilor pentru rezervarea de capacitate în punctul de Interconectare Csanádpalota

 

Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş, cu sediul în Mediaş, piaţa Constantin I. Motaş nr. 1, judeţul Sibiu, tel. 0269-803333, 0269-839031, e-mail cabinet@transgaz.ro, număr de ordine J32/301/2000, cod de înregistrare fiscală RO13068733, cont virament IBAN RO 09 RNCB 0231 0195 2531 0001, deschis la B.C.R. Mediaş, în calitate de prestator al serviciului de transport, denumită în continuare operatorul de transport şi de sistem sau OTS, pe de o parte, şi

Utilizatorul reţelei, denumit în continuare UR, cu datele de identificare menţionate în declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal sau convenţional al UR, în calitate de beneficiar ai serviciului de transport, pe de altă parte, denumite individual partea şi împreună părţile, au convenit încheierea prezentului contract de transport al gazelor naturale în baza mesajului electronic de confirmare a adjudecării licitaţiei pentru rezervarea de capacitate în punctul de interconectare Csanádpalota, organizată în cadrul Platformei Regionale de Rezervare de Capacitate, denumită în continuare PRRC, operată de „Földgázszállító Zártkörüen Müködő Részvénytársaság” - FGSZ Ltd.

I. Terminologie; legislaţie aplicabilă şi documentele contractului

Art. 1. - (1) Termenii utilizaţi în contractul de transport al gazelor naturale, denumit în continuare Contract, sunt definiţi în Regulamentul (UE) nr. 984/2013 al Comisiei din 14 octombrie 2013 de stabilire a unui cod al reţelei privind mecanismele de alocare a capacităţii în sistemele de transport al gazelor şi de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului, în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi

completările ulterioare, precum şi în Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gâzelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul reţelei.

(2) Prevederile prezentului contract sunt completate cu prevederile din Regulamentul (UE) nr. 984/2013 al Comisiei, din 14 octombrie 2013, de stabilire a unui cod al reţelei privind mecanismele de alocare a capacităţii în sistemele de transport al gazelor şi de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu dispoziţiile din Codul civil, din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, din reglementările Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), inclusiv cu prevederile din Codul reţelei, cu prevederile Acordului de interconectare pentru punctul de interconectare Csanádpalota, încheiat între Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz - S A. Mediaş şi „Földgázszállító Zártkörüen Müködő Részvénytársaság” - FGSZ Ltd., denumit în continuare Acordul de interconectare, precum şi cu prevederile Regulilor de operare ale Platformei Regionale de Rezervare de Capacitate, platformă denumită în continuare PRRC.

(3) Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal sau convenţional al utilizatorului reţelei şi mesajul electronic de confirmare a adjudecării licitaţiei organizate în cadrul PRRC fac parte integrantă din prezentul contract

(4) Prevederile prezentului contract se completează, după caz, cu termenii şi condiţiile specifice aferente contractelor de transport ai gazelor naturale încheiate în urma derulării licitaţiilor pentru rezervarea de capacitate în punctul de interconectare Csanádpalota, prevăzute în anexele nr. 3-6 la Ordinul preşedintelui ANRE nr. 15/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacităţii de transport în punctul de interconectare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale din România cu sistemul de transport al gazelor naturale din Ungaria de la Csanádpalota.

II. Obiectul contractului

Art. 2. - (1) Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale, desemnând ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de OTS pentru sau în legătură cu rezervarea produselor de capacitate standard de transport în punctul de interconectare Csanádpalota în conformitate cu prevederile Acordului de interconectare.

(2) în situaţia în care produsul de capacitate standard de transport adjudecat în urma derulării licitaţiilor pentru rezervarea de capacitate în punctul de interconectare Csanádpalota constă în rezervarea de capacitate de transport pe direcţia România-Ungaria, obiectul Contractului prevăzut la alin. (1) se completează cu ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de OTS pentru sau în legătură cu transportul prin Sistemul naţional de transport (SNT) al cantităţilor de gaze naturale, exprimate în unităţi de energie, până punctul de ieşire din SNT de la Csanádpalota

(3) OTS şi UR iau act de faptul că, în baza prezentului contract, în punctul de interconectare Csanádpalota se rezervă capacitate în condiţiile prevăzute de Regulile de operare ale PRRC.

(4) Capacitatea de transport rezervată în punctul de interconectare Csanádpalota este exprimată în kWh/h (25°C/0°C) şi este cea alocată UR în urma licitaţiilor desfăşurate conform Regulilor de operare ale PRRC, conform mesajului electronic de confirmare a adjudecării licitaţiei.

(5) Procedurile de nominalizare/renominalizare şi alocare a cantităţilor de gaze naturale se realizează în conformitate cu prevederile Acordului de interconectare.

(6) Echilibrarea comercială, facturarea dezechilibrelor, aplicarea tarifului de depăşire a capacităţii, a tarifului pentru neasigurarea capacităţii rezervate, precum şi alocarea către UR a diferenţei între cheltuielile şi veniturile rezultate din acţiunile de echilibrare întreprinse de către OTS se realizează în conformitate cu prevederile Codului reţelei.

III. Durata contractului

Art. 3. - (1) Prezentul contract se încheie pentru perioada cuprinsă între şi [datele specificate în mesajul electronic de confirmare a adjudecării licitaţiei organizate în cadrul PRRC, transmis de către operatorul PRRC, în funcţie de produsul de capacitate standard rezervat].

(2) Data încheierii prezentului contract este [data primirii mesajului electronic de confirmare a adjudecării licitaţiei organizate în cadrul PRRC].

(3) OTS şi UR îşi exprimă în mod explicit acordul ca data încheierii contractului de rezervare de capacitate grupată pe partea română să coincidă cu data încheierii contractului corespondent de rezervare de capacitate grupată pe partea maghiară, începând gu momentul primirii mesajului electronic de confirmare a adjudecării licitaţiei.

IV. Măsurarea gazelor naturale la punctele de intrare/ieşire din SNT

Art. 4. - (1) Măsurarea cantităţilor de gaze naturale şi determinarea cantităţilor de energie intrate în/ieşite din SNT prin punctul de interconectare Csanádpalota se fac în conformitate cu prevederile Acordului de interconectare.

(2) Gazele naturale vehiculate prin punctul de interconectare Csanádpalota trebuie să respecte condiţiile minime de calitate prevăzute în Acordul de interconectare.

V. Tarife aplicabile. Modalităţi şi condiţii de facturare şi plată

Art. 5. - (1) UR va plăti OTS contravaloarea capacităţii de transport rezervate, stabilită în baza tarifului de rezervare de capacitate aplicabil la momentul în care va fi utilizată capacitatea rezervată plus eventualul comision de licitaţie rezultat în urma derulării licitaţiei. În situaţia prevăzută la art. 2 alin. (2), UR va plăti suplimentar OTS tariful aferent componentei volumetrice, aplicabil pentru cantitatea de gaze naturale transportată, conform alocărilor finale, în perioada în care va fi utilizată capacitatea rezervată.

(2) După caz, UR va plăti suplimentar OTS tarifele prevăzute în Codul reţelei. Plata contravalorii facturilor emise în acest sens se realizează în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii. În cazul în care data scadenţei este zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea zi lucrătoare.

(3) Facturarea contravalorii serviciilor ferme de transport al gazelor naturale prestate se realizează în baza capacităţii rezervate, a numărului de ore din perioada de facturare şi a cantităţilor de gaze naturale alocate în aceeaşi perioadă în conformitate cu prevederile Acordului de interconectare.

(4) Facturarea contravalorii serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prestate se realizează în baza capacităţii rezervate, a numărului de ore din perioada de facturare în care serviciile de transport nu au fost limitate/întrerupte şi a cantităţilor de gaze naturale predate/preluate, stabilite în baza alocărilor lunare în conformitate cu prevederile Acordului de interconectare.

(5) Modalitatea de plată, precum şi desemnarea băncilor agreate pentru derularea operaţiunilor bancare se stabilesc de comun acord, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(6) Plata contravalorii facturilor emise în conformitate cu prevederile prezentului contract se face în termenele prevăzute în documentele menţionate la art. 3 alin. (2) din Ordinul preşedintelui ANRE nr.15/2016, după caz. În cazul în care data scadenţei este zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea zi lucrătoare.

(7) Plata în avans a contravalorii facturilor emise pentru prestarea serviciului de transport se realizează până la data de începere a prestării serviciului de transport în baza facturii de avans emise în acest sens.

(8) Obligaţia de plată este considerată îndeplinită la data intrării sumelor respective totale în contul OTS.

VI. Drepturile şi obligaţiile OTS

Art. 6. - OTS are următoarele drepturi:

a) să încaseze contravaloarea serviciilor prestate şi a majorărilor de întârziere;

b) să execute garanţia financiară de plată depusă de UR în caz de neplată la scadenţă a facturilor emise;

c) să limiteze sau, după caz, să întrerupă prestarea serviciilor de transport cu un preaviz de 3 zile calendaristice, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor de plată la termenele şi în condiţiile prevăzute în prezentul contract;

d) să limiteze sau să întrerupă prestarea serviciilor ferme de transport, în cazul în care UR nu respectă prevederile de la cap. VIII „Garanţii”;

e) să limiteze sau să întrerupă prestarea serviciilor de transport, în cazul în care UR nu respectă prevederile documentelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cu notificarea UR cu cel puţin 3 zile anterior limitării/întreruperii;

f) să refuze preluarea în SNT a gazelor naturale care nu respectă condiţiile minime de calitate prevăzute în legislaţia specifică;

g) să factureze, cu respectarea dispoziţiilor şi tarifelor prevăzute în Codul reţelei, contravaloarea dezechilibrelor cu titlul „Deficit” înregistrate de către UR, inclusiv eventualele majorări de întârziere;

h) să factureze UR contravaloarea serviciilor de transport prestate în conformitate cu obiectul prezentului contract, cu respectarea tarifului de rezervare de capacitate aplicabil la momentul în care va fi utilizată capacitatea rezervată plus eventualul comision rezultat în urma derulării licitaţiei şi a tarifului volumetric aplicabil pentru perioada în care va fi utilizată capacitatea rezervată, pentru cantitatea de gaze naturale transportată, inclusiv eventualele majorări de întârziere;

i) să limiteze sau, după caz, să întrerupă prestarea serviciilor ferme de transport în scopul realizării lucrărilor de mentenanţă neplanificate, cu notificarea UR în maximum 6 ore;

j) să limiteze sau, după caz, să întrerupă prestarea serviciilor ferme de transport în scopul realizării lucrărilor de mentenanţă planificate;

k) toate celelalte drepturi, astfel cum acestea sunt prevăzute în documentele prevăzute la art. 1 alin. (2).

Art. 7. - OTS are următoarele obligaţii:

a) să anunţe UR În legătură cu eventualele limitări sau, după caz, întreruperi în prestarea serviciilor de transport în caz de neîndeplinire a obligaţiilor de plată;

b) să reia prestarea serviciilor de transport în termen de 24 de ore de la data îndeplinirii obligaţiilor de plată ale UR;

c) să permită accesul UR la datele/documentele care au stat la baza emiterii facturii în situaţia în care acesta contestă factura emisă;

d) să preia, să transporte şi să predea UR cantităţile de energie, în conformitate cu nominalizările/renominalizările aprobate şi cu respectarea condiţiilor de calitate prevăzute în legislaţia specifică;

e) să răspundă şi să soluţioneze sesizările UR, referitoare la prestarea serviciilor de transport, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;

f) să plătească integral şi la termen facturile emise de UR, reprezentând contravaloarea dezechilibrelor cu titlul „Excedent” înregistrate de UR;

g) să plătească UR tariful pentru neasigurarea capacităţii ferme rezervate;

h) să iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării circumstanţelor care au stat la baza încheierii acestuia;

i) toate celelalte obligaţii, astfel cum acestea sunt prevăzute în documentele prevăzute la art. 1 alin. (2).

VII. Drepturile şi obligaţiile UR

Art. 8. - UR are următoarele drepturi:

a) să refuze preluarea la punctul de ieşire din SNT a gazelor naturale care nu respectă condiţiile de calitate prevăzute în legislaţia specifică;

b) să conteste facturile emise de OTS şi să solicite acestuia accesul la datele/documentele care au stat la baza emiterii facturii;

c) să factureze, cu respectarea dispoziţiilor şi tarifelor prevăzute în Codul reţelei, contravaloarea dezechilibrelor cu titlul „Excedent” înregistrate, inclusiv eventualele majorări de întârziere;

d) să solicite OTS să modifice prezentul contract în cazul modificării circumstanţelor care au stat la baza încheierii acestuia;

e) toate celelalte drepturi, astfel cum acestea sunt prevăzute în documentele prevăzute la art. 1 alin. (2).

Art. 9. - UR are următoarele obligaţii:

a) să plătească integral şi la termen facturile emise de OTS în concordanţă cu prevederile prezentului contract şi ale documentelor prevăzute la art. 1 alin. (2);

b) să accepte limitarea/întreruperea serviciului de transport în condiţiile prevăzute de prezentul contract;

c) să constituie întocmai garanţiile prevăzute la art. 10 şi 11;

d) toate celelalte obligaţii, astfel cum acestea sunt prevăzute în documentele prevăzute la art. 1 alin. (2).

VIII. Garanţii

Art. 10. - (1) UR poate fi exceptat de la obligaţia de a constitui garanţia financiară de plată prevăzută la art. 11 în favoarea OTS dacă:

a) face dovada unui rating de creditare, emis de una dintre următoarele agenţii de rating; Standard & Poors, Moodys, Fitch, cel puţin la acelaşi nivel cu cel acordat OTS, valabil pe perioada derulării prezentului contract;

b) plăteşte în avans contravaloarea serviciilor de transport conform art. 5 alin. (8).

(2) în situaţia în care, pe durata prezentului contract, se schimbă fie nivelul de rating acordat UR, fie agenţia emitentă a ratingului în raport cu prevederile alin. (1) lit. a), UR este obligat să notifice OTS în termen de 3 zile de la producerea modificării şi să facă dovada respectării prevederilor art. 2 din „Termenii şi condiţiile specifice aferente contractelor anuale/trimestriale de transport al gazelor naturale încheiate în urma derulării licitaţiilor pentru rezervarea de capacitate în punctul de interconectare Csanádpalota” (anexa nr. 3), a prevederilor din „Termenii şi condiţiile specifice aferente contractelor Sunare de transport al gazelor naturale încheiate în urma derulării licitaţiilor pentru rezervarea de capacitate în punctul de interconectare Csanádpalota” (anexa nr. 4) sau a prevederilor din „Termenii şi condiţiile specifice aferente contractelor zilnice de transport al gazelor naturale încheiate în urma derulării licitaţiilor pentru rezervarea de capacitate în punctul de interconectare Csanádpalota” (anexa nr. 5), după caz, în termen de cel mult 30 de zile consecutive de la data producerii modificării.

Art. 11. - (1) Garanţia financiară de plată este prezentată de către UR sub formă de:

a) scrisoare de garanţie bancară; şi/sau

b) cont garantat (depozit colateral); şi/sau

c) cont escrow.

(2) OTS acceptă scrisoare de garanţie bancară eliberată de către o bancă care are rating emis de una dintre următoarele agenţii de rating: Standard & Poors, Moodys, Fitch, cel puţin la nivel de „investment grade”. Echivalenţa dintre nivelurile de rating acordate de cele trei agenţii este publicată pe pagina de internet a OTS.

Art. 12. - (1) în situaţia în care UR face dovada bonităţii conform art. 10 alin. (1) lit. â), OTS poate cere, în anumite cazuri justificate, constituirea unei garanţii financiare de plată în conformitate cu prevederile art. 11 sau plata în avans a obligaţiilor de plată care decurg din relaţia comercială cu UR. Cerinţele pentru o garanţie sau plată în avans se vor solicita şi explica UR în formă scrisă.

(2) Pentru serviciile de transport este considerat caz justificat situaţia în care UR este în întârziere de plată pentru o sumă de cel puţin 10% din valoarea ultimei facturi sau din valoarea obligaţiilor de plată parţiale, după ce a fost primită de la OTS o notificare în acest sens.

Art. 13. - (1) OTS poate executa garanţiile prevăzute în prezentul capitol dacă UR nu îşi îndeplineşte integral sau parţial obligaţiile contractuale sau le îndeplineşte cu întârziere.

(2) Anterior executării garanţiei, OTS are obligaţia de a notifica UR, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.

(3) Notificarea privind executarea garanţiei va fi transmisă pe fax de către OTS, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de plată a facturilor emise pentru prestarea serviciilor de transport.

(4) în situaţia executării garanţiei parţial sau total, UR are obligaţia de a reconstitui garanţia conform art. 3 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din „Termenii şi condiţiile specifice aferente contractelor anuale/trimestriale de transport al gazelor naturale încheiate în urma derulării licitaţiilor pentru rezervarea de capacitate în punctul de interconectare Csanádpalota” (anexa nr. 3) sau din „Termenii şi condiţiile specifice aferente contractelor lunare de transport al gazelor naturale încheiate în urma derulării licitaţiilor pentru rezervarea de capacitate în punctul de interconectare Csanádpalota” (anexa nr. 4), după caz.

IX. Clauza de confidenţialitate

Art. 14. - (1) Părţile sunt obligate să păstreze confidenţialitatea datelor, documentelor şi a informaţiilor obţinute din derularea prezentului contract.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele date, documente şi informaţii care:

a) au fost cunoscute părţii contractante înainte ca ele să fi fost primite de la cealaltă parte contractantă; sau

b) au fost dezvăluite după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

c) fac obiectul unei obligaţii legale privind dezvăluirea.

(3) Prevederile prezentului articol produc efecte pentru o perioadă de cinci ani de la încetarea raporturilor contractuale.

(4) Nerespectarea obligaţiilor care decurg din alin. (1)-(3) atrage răspunderea părţii culpabile, stabilită în conformitate cu prevederile legale.

X. Răspundere contractuală

Art. 15, - Neîndeplinirea obligaţiei de plată a facturilor în termenul prevăzut la art. 5 alin. (2) atrage executarea garanţiei constituite în acest sens şi plata de majorări de întârziere, calculate asupra valorii neachitate, egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadenţei şi până la achitarea integrală.

Art. 16. - (1) Ca efect al neîndeplinirii, în tot sau în parte, a obligaţiilor contractuale asumate de UR, altele decât obligaţia de plată, OTS are dreptul de a solicita, în raport cu eventualul prejudiciu înregistrat, daune-interese, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

(2) Neîndeplinirea, în tot sau în parte, a obligaţiilor contractuale asumate de OTS conferă dreptul UR de a solicita, în raport cu eventualul prejudiciu înregistrat, daune-interese, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

(3) Debitorul obligaţiei este de drept în întârziere prin simpla împlinire a termenelor stabilite pentru executarea obligaţiilor contractuale, cu excepţia cazurilor anume stipulate în prezentul contract.

XI. Forţa majoră/Caz fortuit

Art. 17. - (1) Forţa majoră este acel eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care exonerează părţile de răspundere, în condiţiile art. 1.351 din Codul civil.

(2) în situaţia în care forţa majoră nu încetează în termen de 15 zile, în cazul contractelor lunare, respectiv în termen de 30 de zile, în cazul contractelor trimestriale şi anuale, părţile au dreptul să invoce încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din ele să aibă dreptul de a pretinde daune-interese.

(3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, prin notificare în maximum două zile de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în maximum 15 de zile de la apariţie.

Art. 18. - (1) Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către partea care ar fi fost chemată să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs în condiţiile art. 1.351 din Codul civil.

(2) Prevederile art. 17 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.

XII. Încetarea contractului

Art. 19. - (1) Prezentul contract încetează:

a) prin ajungerea la termen a prezentului contract, conform prevederilor art. 3;

b) de plin drept, prin încetarea contractului corespondent, încheiat între UR şi „Földgázszállító Zártkörüen Müködő Részvénytársaság” - FGSZ Ltd., în cazul rezervării produselor de capacitate standard grupată;

c) prin acordul tripartit ai „Földgázszállító Zártkörüen Müködő Részvénytársaság” - FGSZ Ltd., al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş şi UR, indiferent de motiv, în cazul rezervării produselor de capacitate standard grupată;

d) prin acordul părţilor, în cazul rezervării produselor de capacitate standard negrupată;

e) prin denunţare unilaterală, în caz de faliment, dizolvare sau lichidare, după caz, a partenerului contractual, în baza unei notificări prealabile;

f) prin denunţare unilaterală, în condiţiile art. 17 şi 18;

g) prin reziliere unilaterală, în condiţiile art. 1.552 din Codul civil.

(2) încetarea prezentului contract nu are niciun efect asupra obligaţiilor contractuale născute în mod valabil pe parcursul derulării prezentului contract, indiferent de momentul scadenţei acestora.

XIII. Notificări

Art. 20. - (1) OTS şi UR sunt obligaţi ca pe parcursul derulării prezentului contract să îşi notifice reciproc, în scris, la sediul UR indicat în declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal sau convenţional al acestuia, respectiv la adresa indicată pe pagina de internet a Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş, orice modificare a circumstanţelor avute în vedere la data intrării în vigoare a prezentului contract,

(2) în sensul prezentului contract, prin modificare de circumstanţe se înţelege intrarea în vigoare, modificarea sau abrogarea unui act normativ al cărui obiect de reglementare vizează, în tot sau în parte, prezentul contract sau termenii şi condiţiile specifice aferente acestuia.

(3) Termenul de notificare este de maximum 3 zile calendaristice de la data producerii modificării de circumstanţe, dacă prin prezentul contract nu se prevede alt termen.

(4) Notificările între OTS şi UR se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

(5) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

XIV. Legea contractului şi soluţionarea litigiilor

Art. 21. - (1) Prezentul contract este guvernat de legea română.

(2) OTS şi UR convin că toate neînţelegerile privind valabilitatea, interpretarea, executarea şi încetarea prezentului contract să fie soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care nu se reuşeşte soluţionarea pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de pe teritoriul României.

XV. Cesionarea contractului

Art. 22. - (1) în cazul contractului de transport având ca obiect prestarea serviciului de transport gaze naturale aferente produselor de capacitate standard grupată, niciuna dintre părţi nu va putea ceda unui terţ, în niciun mod, în tot sau în parte, drepturile şi/sau obligaţiile sale decurgând din prezentul contract decât cu acordul dat în mod expres, în scris, de „Földgázszállító Zártkörüen Müködő Részvénytársaság” - FGSZ Ltd., Societatea Naţională de Transport al Gazelor Naturale „Transgaz” - SA Mediaş şi UR, acord care nu poate fi refuzat nemotivat.

(2) În cazul contractului de transport având ca obiect prestarea serviciului de transport gaze naturale aferente produselor de capacitate standard negrupată, niciuna dintre părţi nu va putea ceda unui terţ, în niciun mod, în tot sau în parte, drepturile şi/sau obligaţiile sale decurgând din prezentul contract decât cu acordul scris al celeilalte părţi, care nu poate fi refuzat nemotivat.

(3) Notificarea intenţiei de cesionare se înaintează celorlalte părţi cu minimum 5 zile lucrătoare înaintea datei de cesionare planificate.

(4) Părţile notificate au obligaţia de a răspunde motivat în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării.

(5) în situaţia în care partea notificată în condiţiile alin. (3) nu răspunde sau, după caz, răspunde nemotivat, intenţia de cesionare se consideră:

a) neacceptată, în situaţia cesionării prezentului contract, conform legislaţiei în vigoare;

b) acceptată, în situaţia cesiunilor de creanţă/de datorie.

XVI. Clauze finale

Art. 23. - Prezentul contract se încheie în limba română şi este supus legislaţiei române.

 

ANEXA N/. 2

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul, ................................................................................................................ (numele şi datele de identificare ale persoanei care completează declaraţia: CNP, seria şi numărul cărţii de identitate, adresă, telefon, e-mail)

în calitate de reprezentant legal/convenţional* al ........................................................................................... (denumirea şi datele de identificare ale utilizatorului de reţea: sediul social, telefon, fax, e-mail, numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, cod de înregistrare fiscală, cod unic de înregistrare, numărul contului bancar şi banca la care acesta este deschis)

declar pe propria răspundere următoarele:

- cunosc şi sunt de acord în întregime cu prevederile Regulilor de operare ale Platformei Regionale de Rezervare de Capacitate operată de „Földgázszállító Zártkörüen Müködő Részvénytársaság” - FGSZ Ltd, în baza cărora urmează a se organiza, în data de ............................................ (Se va completa cu data organizării licitaţiei.), licitaţia pentru rezervarea de capacitate de transport în punctul de interconectare Csanádpalota;

- cunosc şi sunt de acord în întregime cu prevederile Contractului-cadru de transport al gazelor naturale încheiat în urma derulării licitaţiilor pentru rezervarea de capacitate în punctul de interconectare Csanádpalota şi cu prevederile termenilor şi condiţiilor specifice aferente contractelor de transport al gazelor naturale încheiate în urma derulării licitaţiilor pentru rezervarea de capacitate în punctul de interconectare Csanádpalota, aşa cum sunt acestea prevăzute în anexele nr. 1 şi nr. 3-6 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacităţii de transport în punctul de interconectare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale din România cu sistemul de transport al gazelor naturale din Ungaria de la Csanádpalota.

Prin prezenta declaraţie confirm cunoaşterea şi asumarea întocmai a dispoziţiilor art. 326 din Codul penal („Falsul în declaraţii”), conform cărora „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

 

Utilizator de reţea

...............................

Data: ...............................

Ştampilă

 

Reprezentant legal/convenţional*

...............................

 

Semnătură:

...............................

 


* În cazul reprezentantului convenţional, la declaraţie se anexează procura specială/împuternicirea.

 

ANEXA Nr. 3

 

TERMENI ŞI CONDIŢII

specifice aferente contractelor anuale/trimestriale de transport al gazelor naturale încheiate în urma derulării licitaţiilor pentru rezervarea de capacitate în punctul de interconectare Csanádpalota

 

I. Modalităţi şi condiţii de facturare şi plată

Art. 1. - (1) Plata contravalorii facturilor emise pentru prestarea serviciului de transport se face în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii. În cazul în care data scadenţei este zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea zi lucrătoare.

(2) Facturarea contravalorii serviciilor de transport se va realiza după cum urmează:

a) în situaţia în care UR nu optează pentru plata în avans, OTS emite şi transmite UR, până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care a prestat serviciul de transport, o factură aferentă serviciilor de transport prestate pentru luna precedentă, întocmită în baza alocărilor lunare;

b) în situaţia în care UR optează pentru plata în avans, OTS emite şi transmite UR:

(i) cu minimum 5 zile calendaristice anterior datei de începere a fiecărei luni de prestare a serviciilor, o factură de plată în avans, a cărei valoare este egală cu valoarea capacităţii rezervate calculată pentru perioada lunii de prestare a serviciilor, la care se adaugă, în situaţia prevăzută la art. 2 alin. (2) din contract, valoarea componentei volumetrice calculată la nivelul contractual al capacităţii pentru aceeaşi perioadă:

(ii) în termen de 15 zile lucrătoare de la sfârşitul lunii de prestare a serviciilor, o factură de regularizare a plăţii, întocmită în baza alocării lunare,

II. Garanţii

Art. 2. - UR are obligaţia să prezinte OTS garanţia financiară de plată în suma prevăzută la art. 3, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data închiderii licitaţiei.

Art. 3. - (1) Nivelul garanţiei financiare de plată constituite de UR va fi egal cu de două ori valoarea medie a facturilor lunare estimate pentru serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare.

(2) în cazul în care nivelul garanţiei financiare de plată:

a) scade sub nivelul precizat la alin. (1), UR este obligat să suplimenteze nivelul garanţiei financiare în mod corespunzător;

b) se situează peste nivelul precizat la alin. (1), OTS este obligat să restituie UR partea neutilizată din valoarea garanţiei.

(3) Ajustarea nivelului garanţiei de plată se face în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care s-a înregistrat diminuarea/majorarea faţă de nivelul stabilit conform alin. (1),

(4) Garanţia financiară de plată constituită conform alin. (1) este valabilă începând cu ziua bancară precedentă datei de început a prestării serviciului de transport şi îşi încetează valabilitatea în a 60-a zi calendaristică de la încetarea contractului prin ajungerea lui la termen.

Art. 4. - (1) UR poate înlătura opţiunea de a constitui o garanţie pentru prestarea serviciului de transport prin efectuarea de plăţi în avans. În acest sens, UR declară OTS, în scris, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data închiderii licitaţiei, opţiunea de plată în avans în locul stabilirii garanţiei.

(2) Suma de plată în avans este egală cu factura lunară estimată pentru serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare,

(3) Plata în avans/Factura de avans se compensează cu factura de regularizare a lunii pentru care s-a efectuat plata.

(4) în cazul în care plata în avans respectivă nu acoperă valoarea facturii de regularizare a lunii respective, diferenţa este plătită de către UR la data scadentă a facturii.

(5) UR poate renunţa la opţiunea privind plata în avans, condiţionat de constituirea unei garanţii financiare de plată în condiţiile art. 10 alin. (1) lit. a) sau art. 11 din contract.

III. Răspundere contractuală

Art. 5. - Neîndeplinirea obligaţiei de plată la termen a facturilor emise pentru prestarea serviciului de transport atrage:

a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii neachitate, egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plăţii, în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată la data scadenţei;

b) reţinerea, din garanţia financiară constituită, a sumei necesare pentru a acoperi neplata totală sau parţială a facturilor emise;

c) limitarea/întreruperea prestării serviciului de transport, cu preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare expirării termenului de 15 zile calendaristice, în cazul neîndeplinirii integrale sau parţiale a obligaţiilor de plată.

 

ANEXA Nr. 4

 

TERMENI ŞI CONDIŢII

specifice aferente contractelor lunare de transport al gazelor naturale încheiate în urma derulării licitaţiilor pentru rezervarea de capacitate în punctul de Interconectare Csanádpalota

 

I. Modalităţi şi condiţii de facturare şi plată

Art. 1. - (1) Plata contravalorii facturilor emise pentru prestarea serviciului de transport se face în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii. În cazul în care data scadenţei este zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea zi lucrătoare.

(2) Facturarea contravalorii serviciilor de transport se va realiza după cum urmează:

a) în situaţia în care UR nu optează pentru plata în avans, OTS emite şi transmite UR, până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care a prestat serviciul de transport, o factură aferentă serviciilor de transport prestate pentru luna precedentă, întocmită în baza alocărilor lunare;

b) în situaţia în care UR optează pentru plata în avans, OTS emite şi transmite UR:

(i) cu minimum 5 zile calendaristice anterior datei de începere a fiecărei luni de prestare a serviciilor, o factură de plată în avans, a cărei valoare este egală cu valoarea capacităţii rezervate calculată pentru perioada lunii de prestare a serviciilor, la care se adaugă, în situaţia prevăzută la art. 2 alin, (2) din contract, valoarea componentei volumetrice calculată la nivelul contractual al capacităţii pentru aceeaşi perioadă;

(ii) în termen de 15 zile lucrătoare de la sfârşitul lunii de prestare a serviciilor, o factură de regularizare a plăţii, întocmită în baza alocării lunare.

II. Garanţii

Art. 2. - UR are obligaţia să prezinte OTS garanţia financiară de plată în suma prevăzută la art. 3, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data închiderii licitaţiei.

Art. 3. - (1) Nivelul garanţiei financiare de plată constituite de UR va fi egal cu valoarea facturii lunare estimate pentru serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare.

(2) în cazul în care nivelul garanţiei financiare de plată;

a) scade sub nivelul precizat la alin. (1), UR este obligat să suplimenteze nivelul garanţiei financiare în mod corespunzător;

b) se situează peste nivelul precizat la alin. (1), OTS este obligat să restituie UR partea neutilizată din valoarea garanţiei.

(3) Ajustarea nivelului garanţiei financiare de plată se face în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care s-a înregistrat diminuarea/majorarea faţă de nivelul stabilit conform alin. (1).

(4) Garanţia financiară de plată constituită conform alin. (1) este valabilă începând cu ziua bancară precedentă datei de început a prestării serviciului de transport şi îşi încetează valabilitatea în a 60-a zi calendaristică de la încetarea contractului prin ajungerea lui la termen.

Art. 4. - (1) UR poate înlătura opţiunea de a constitui o garanţie pentru prestarea serviciului de transport prin efectuarea de plăţi în avans. În acest sens, UR declară OTS, în scris, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data închiderii licitaţiei, opţiunea de plată în avans în locul stabilirii garanţiei.

(2) Suma de plată în avans este egală cu factura lunară estimată pentru serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare.

(3) Plata în avans/Factura de avans se compensează cu factura de regularizare a lunii pentru care s-a efectuat plata.

(4) în cazul în care plata în avans respectivă nu acoperă valoarea facturii de regularizare a lunii respective, diferenţa este plătită de către UR la data scadentă a facturii.

III. Răspundere contractuală

Art. 5. - Neîndeplinirea obligaţiei de plată la termen a facturilor emise pentru prestarea serviciului de transport atrage:

a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii neachitate, egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plăţii, în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată la data scadenţei;

b) reţinerea, din garanţia financiară constituită, a sumei necesare pentru a acoperi neplata totală sau parţială a facturilor emise.

 

ANEXA Nr. 5

 

TERMENI ŞI CONDIŢII

specifice aferente contractelor zilnice de transport al gazelor naturale încheiate în urma derulării licitaţiilor pentru rezervarea de capacitate în punctul de interconectare Csanádpalota

 

I. Modalităţi şi condiţii de facturare şi plată

Art. 1. - (1) Plata contravalorii facturilor emise conform alin. (2) se face în termen de 5 zile de la data emiterii facturii. În cazul în care data scadenţei este zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea zi lucrătoare.

(2) Facturarea contravalorii serviciilor de transport se va realiza după cum urmează:

a) în ziua următoare celei pentru care a prestat serviciul de transport, OTS emite şi transmite UR o factură aferentă capacităţii rezervate;

b) în termen de 15 zile lucrătoare de la sfârşitul lunii de prestare a serviciilor, OTS emite şi transmite UR o factură de regularizare aferentă serviciilor de transport prestate, întocmită în baza alocării lunare.

II. Garanţii

Art. 2. - Garanţia financiară de participare la licitaţie devine garanţie financiară de plată.

III. Răspundere contractuală

Art. 3. - Neîndeplinirea obligaţiei de plată la termen a facturilor emise pentru prestarea serviciului de transport atrage:

a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii neachitate, egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, astfel:

(i) începând cu a 6-a zi calendaristică de la data emiterii facturii pentru capacitatea rezervată, până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plăţii, în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată la data scadenţei;

(ii) începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii de regularizare, până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plăţii, în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată la data scadenţei;

b) reţinerea, din garanţia financiară constituită, a sumei necesare pentru a acoperi neplata totală sau parţială a facturilor emise.

 

ANEXA Nr. 6

 

TERMENI ŞI CONDIŢII SPECIFICE

aferente contractelor de transport al gazelor naturale încheiate în urma derulării licitaţiilor pentru rezervarea de capacitate întreruptibilă în punctul de interconectare Csanádpalota

 

I. Condiţii de limitare/întrerupere a capacităţilor întreruptibile de transport

Art. 1. - (1) OTS, acţionând corect şi prudent, are dreptul să limiteze/întrerupă capacitatea întreruptibilă de transport rezervată de UR pe direcţia de transport România-Ungaria, în scopul asigurării funcţionării SNT în condiţii de siguranţă şi de echilibru, în situaţia în care suma nominalizărilor corelate pe direcţia de ieşire din România este mai mare decât suma nominalizărilor corelate pe direcţia de intrare în România cu mai mult decât capacitatea fermă oferită pe direcţia de ieşire din România.

(2) OTS va notifica UR cu privire la limitarea/întreruperea capacităţii întreruptibile de transport, precum şi cu privire la durata estimată a limitării/întreruperii dispuse în condiţiile prevăzute la alin. (1), precizând cauzele care au condus la aceasta.

II. Drepturile şi obligaţiile OTS

Art. 2. - OTS are dreptul să limiteze sau, după caz, să întrerupă prestarea serviciilor întreruptibile de transport în condiţiile art. 1.

III. Drepturile şi obligaţiile UR

Art. 3. - UR are obligaţia să accepte necondiţionat limitarea/întreruperea capacităţii întreruptibile de transport dispusă în condiţiile prevăzute la art. 1.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.