MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 319/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 319         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 26 aprilie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 148 din 17 martie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

295. - Hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.589/2002 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi unităţile din subordinea sa a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

 

297. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

298. - Hotărâre pentru actualizarea elementelor-cadru de descriere tehnică şi a valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Statistică - Direcţia Regională de Statistică ă Municipiului Bucureşti şi transmiterea unei părţi din acesta în administrarea Direcţiei Judeţene de Statistică Ilfov

 

307. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

 

311. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

313. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora

 

314. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul meteorologiei şi hidrologiei, semnat la Bucureşti la 1 aprilie 2015

 

Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul meteorologiei şi hidrologiei

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 148

din 17 martie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioniţă Cochinţu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ştefania Sofronea.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, excepţie ridicată de Marcel-Adrian Ile în Dosarul nr. 371/111/2015 ai Tribunalului Bihor - Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.100D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Curtea dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 1.481D/2015 având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, excepţie ridicată de Adrian Nicolae Drimbe în Dosarul nr. 372/111/2015 al Tribunalului Bihor - Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal.

4. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Curtea, din oficiu, pune în discuţie problema conexării dosarelor. Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu conexarea cauzelor.

6. Curtea, având în vedere obiectul cauzelor, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 1.481D/2015 la Dosarul nr. 1.100D/2015, care este primul înregistrat

7. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă, autorul acesteia neindicând vreun text constituţional pretins încălcat.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

8. Prin încheierile din 16 iunie 2015 şi 23 septembrie 2015, pronunţate în dosarele nr. 371/111/2015 şi nr. 372/111/2015, Tribunalul Bihor - Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, excepţie ridicată de Marcel-Adrian Ile şi Adrian Nicolae Drimbe în cauze având ca obiect soluţionarea unor cereri prin care se solicită anularea unor acte administrative.

9. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţă, că textul legal cuprins în art. 28 alin. (1) din Legea nr. 295/2004, referitor la „anularea” dreptului de deţinere a armelor, încalcă prevederile art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ca urmare a lipsei de previzibilitate şi claritate, nefiind corelat cu instituţiile juridice de drept administrativ şi civil referitoare la nulitatea actelor juridice, respectiv nu este corespunzător felului în care dreptul material intern reglementează instituţia nulităţii actelor juridice. În acest context, cu privire la claritatea şi previzibilitatea normei, menţionează jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (Hotărârea din 15 noiembrie 1996, pronunţată în Cauza Cantorii împotriva Franţei, Hotărârea din 25 ianuarie 2007, pronunţată în Cauza Sissanis împotriva României) şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie (Decizia nr. 903 din 6 iulie 2010).

10. Totodată, consideră că textul art. 28 din Legea nr. 295/2004, referitor la „nulitate”, trebuie reconsiderat, respectiv „sancţiunea juridică care trebuie folosită ar fi cea de revocare şi nu de nulitate”, sens în care arată anumite asemănări şi deosebiri între cele două instituţii.

11. Tribunalul Bihor - Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal arată că, în speţă, s-a invocat neconstituţionalitatea prevederilor art. 28 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor în raport cu dispoziţiile art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, iar faţă de această motivare, devine aplicabil art. 20 din Constituţie. În acest context, instanţa apreciază că prevederile criticate nu sunt în contradicţie cu exigenţele impuse de prevederile constituţionale, deoarece sancţiunea „anulării” dreptului de deţinere a armelor în situaţiile prevăzute expres de acest text de lege nu aduce atingere dreptului la un proces echitabil prevăzut de art. 6 din Convenţie ca urmare a lipsei de claritate şi previzibilitate a normei; arată că aspectele invocate de reclamant se circumscriu unor motive de nelegalitate a textului de lege şi nu unor motive de neconstituţionalitate,

12. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

13. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, deoarece autorii acesteia nu formulează veritabile critici, nefiind evidenţiat caracterul contradictoriu al textelor legale în raport de o normă constituţională, ci reclamă insuficienţa textului legal.

14. Avocatul Poporului, în Dosarul nr. 1.481D/2015, consideră că dispoziţiile criticate sunt constituţionale şi nu încalcă principiul liberului acces la justiţie, respectiv dreptul părţilor la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzei într-un termen rezonabil. În plus, arată că, potrivit art. 29 alin. (3) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, măsura suspendării sau, după caz, anulării permisului de armă este supusă controlului judecătoresc, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. Mai mult, măsura suspendării sau,

după caz, anulării permisului de armă este o măsură administrativă care are un caracter preventiv, pe deplin justificată în contextul reglementat de legea criticată. Totodată, precizează că Legea nr. 295/2004 a fost adoptată ca urmare a armonizării legislaţiei interne cu cea a Uniunii Europene în domeniul armelor, în vederea integrării în Uniunea Europeană, respectiv transpunerea Directivei Consiliului 91/477/CEE din 18 iunie 1991 privind controlul achiziţionării şi deţinerii de arme, ţinându-se cont şi de alte prevederi cu privire la controlul achiziţionării şi deţinerii armelor de foc de către particulari, a traficului ilegal de arme de foc, piese şi componente ale acestora, precum şi de muniţii. În ceea ce priveşte afirmaţia autorului excepţiei de neconstituţionalitate că textul de lege criticat este lipsit de predictibilitate şi claritate juridică, menţionează că aceasta nu poate fi reţinută, întrucât Legea nr. 295/2004 conţine secţiunea denumită „Regimul dreptului de deţinere a armelor letale”, care stabileşte, în mod concret, condiţiile exercitării dreptului de deţinere â armelor, autorizarea folosirii armelor care fac obiectul dreptului de deţinere, precum şi efectele aplicării măsurii de suspendare sau anulare a permisului de armă.

15. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

16. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

17. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum reiese din încheierea de sesizare, îl constituie dispoziţiile art. 28 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 10 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, care au următorul cuprins:

- Art. 28: „Anularea şi suspendarea dreptului de deţinere a armelor

(1) Dreptul de deţinere a armelor se anulează dacă titularul se află în una dintre următoarele situaţii:

a) nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c), e) şi f);

b) nu se prezintă până la împlinirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) pentru prelungirea valabilităţii permisului de armă;

c) a decedat sau a fost declarat dispărut prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

d) a săvârşit într-o perioadă de 2 ani două contravenţii prevăzute de prezenta lege sau o contravenţie pentru care legea prevede sancţiunea contravenţională complementară a anulării dreptului de deţinere ori, după caz, de port şi folosire a armelor;

e) a folosii armele deţinute fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), (2) şi (4);

f) a pierdut, din motive imputabile lui, calitatea prevăzută la art. 13 alin. (2)-(4) sau nu mai are calitatea prevăzută la art. 13 alin. (5), care a condiţionat acordarea dreptului de deţinere a armelor;

g) a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări imputabile acestuia;

h) se constată că, la data acordării permisului de armă, nu îndeplinea condiţiile prevăzute de lege pentru deţinerea armelor;

i) se constată că dreptul de deţinere a armelor s-a acordat pe baza unor documente sau Informaţii false.

j) refuză să se supună examenului psihologic şi/sau examenului medical în termen de 30 de zile de la data solicitării exprese a structurilor de poliţie competente şi/sau recomandării de reexaminare.

(2) Dreptul de deţinere a armelor se suspendă în următoarele situaţii:

a) titularul dreptului nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. d);

b) titularului / s-a anulat calitatea prevăzută la art. 13 alin. (3) sau (4), care a condiţionat acordarea dreptului de deţinere, dar acesta a recurs la căile de atac prevăzute de lege pentru redobândirea acestei calităţi şi în cauză nu există o soluţie definitivă şi irevocabilă;

c) titularul a săvârşit o contravenţie pentru care legea prevede sancţiunea contravenţională complementară a suspendării dreptului de deţinere a armelor.

d) există indicii comportamentale temeinice, care reclamă o examinare urgentă psihologică şi/sau medicală. În vederea verificării aptitudinii persoanei şi menţinerii autorizării pentru a deţine arme şi muniţii letale.

(3) în cazul în care persoana se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2), organul de poliţie competent retrage permisul de armă, iar titularul este obligat să facă dovada faptului că a depus armele la un armurier autorizat, cu excepţia situaţiei în care armele se ridică de către organele de poliţie. “

18. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Deşi autorii excepţiei de neconstituţionalitate nu fac referire expresă şi la prevederi constituţionale, Curtea reţine că dispoziţiile Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale pot fi invocate ca temei pentru susţinerea neconstituţionalităţii unor prevederi de rang infraconstituţional prin prisma art. 20 din Constituţie. Totodată, având în vedere motivarea autorilor excepţiei de neconstituţionalitate cuprinsă în notele scrise, precum şi Decizia nr. 1.313 din 4 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 6 ianuarie 2012, Curtea reţine ca temei constituţional şi prevederile art. 1 alin. (5) cu privire la calitatea legii din Constituţie.

19. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că autorii acesteia invocă neconstituţionalitatea prevederilor art. 28 cu privire la anularea şi suspendarea dreptului de deţinere a armelor din Legea nr. 295/2004 din perspectiva lipsei de precizie şi de previzibilitate, determinată de o pretinsă necorelare a soluţiei legislative cuprinsă în aceste norme cu instituţiile juridice referitoare la nulitatea actelor juridice astfel cum acestea sunt reglementate în dreptul comun, context în care apreciază că prevederile criticate ar trebui reconsiderate în sensul înlocuirii sancţiunii nulităţii cu cea de revocare.

20. Faţă de aceste susţineri ale autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea reţine, pe de o parte, că prin criticile de neconstituţionalitate formulate se tinde la modificarea prevederilor art. 28 - Anularea şi suspendarea dreptului de deţinere a armelor - din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, soluţia legislativă existentă nemulţumindu-l. Or, aceste norme legale au fost edictate în lumina dispoziţiilor constituţionale ale art. 61 alin. (1) care statuează rolul Parlamentului de unică autoritate legiuitoare a ţării. Astfel, în ceea ce priveşte completarea sau modificarea dispoziţiilor de lege, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.”.

21. Pe de altă parte, cu privire la susţinerea referitoare la necorelarea prevederilor criticate cu instituţiile juridice de drept administrativ şi civil referitoare la nulitatea actelor juridice, Curea constată că examinarea constituţionalităţii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestui text cu dispoziţiile constituţionale pretins violate, iar nu compararea prevederilor mai multor legi între ele şi raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparaţie la dispoziţii ori principii ale Constituţiei. Procedându-se altfel s-ar ajunge, inevitabil, la concluzia că, deşi fiecare dintre dispoziţiile legale este constituţională, numai coexistenţa lor ar pune în discuţie constituţionalitatea uneia dintre ele (a se vedea, în acest sens, spre exemplu, Decizia nr. 463 din 12 aprilie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 21 iunie 2011).

22. În acest context, Curtea reţine că Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor a fost adoptată ca urmare a armonizării legislaţiei interne cu cea a Uniunii Europene în domeniul armelor, în vederea integrării în Uniunea Europeană, respectiv transpunerea Directivei Consiliului 91/477/CEE din 18 iunie 1991 privind controlul achiziţionării şi deţinerii de arme, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 256 din 13 septembrie 1991. Potrivit art. 3 din Directiva 91/477/CEE, „statele membre pot adopta, în cadrul propriilor legislaţii, măsuri mai stricte decât cele prevăzute de prezenta directivă De asemenea, astfel cum reiese din expunerea de motive a proiectului de lege, la adoptarea acestuia s-a ţinut cont de prevederile Convenţiei europene cu privire la controlul achiziţionării şi deţinerii armelor de foc de către particulari, adoptată la Strasbourg la 28 iunie 1978, ratificată prin Legea nr. 116/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 8 iulie 1997, şi de prevederile Protocolului împotriva fabricării şi traficului ilegal de arme de foc, piese şi componente ale acestora, precum şi de muniţii, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptată la New York la 15 noiembrie 2000, la care România a aderat prin Legea nr. 9/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 2 martie 2004 (a se vedea Decizia nr. 421 din 15 octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 20 noiembrie 2013).

23. Faţă de criticile formulate de autorii prezentei excepţii de neconstituţionalitate cu privire la pretinsa lipsă de precizie şi de previzibilitate a normelor legale ce formează obiectul controlului de constituţionalitate, Curtea constată că, din economia prevederilor Legii nr. 295/2004, în ansamblu, reiese că acestea stabilesc aspecte referitoare la categoriile de arme şi muniţii, precum şi condiţiile în care deţinerea, portul, folosirea şi operaţiunile cu aceste arme şi muniţii sunt permise pe teritoriul României, fiind precizate în mod concret condiţiile exercitării dreptului de deţinere a armelor, autorizarea folosirii armelor care fac obiectul dreptului de deţinere, efectele aplicării măsurilor de suspendare sau anulare a permisului de armă, precum şi căile de atac ce pot fi utilizate împotriva acestor măsuri. Mai mult, în mod concret, dispoziţiile art. 28 din Legea nr. 295/2004 prevăd în mod detaliat situaţiile în care se anulează şi se suspendă dreptul de deţinere a armelor, precum şi cazurile în care se retrage permisul de armă. Ca atare, nu se poate reţine susţinerea autorilor excepţiei de neconstituţionalitate cu privire la lipsa clarităţii şi previzibilităţii prevederilor art. 28 din Legea nr. 295/2004, excepţia de neconstituţionalitate urmând a fi respinsă ca neîntemeiată.

24. Referitor la critica de neconstituţionalitate raportată la prevederile art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, deoarece, în ceea ce priveşte aplicarea măsurii de suspendare sau anulare a permisului de armă, potrivit art. 29 din Legea nr. 295/2004 constatarea situaţiilor prevăzute la art. 28 se face de către organele de poliţie competente, care iau măsura suspendării sau, după caz, anulării permisului de armă. Aceste măsuri se comunică, în scris, titularului dreptului de deţinere sau, după caz, rudelor ori persoanelor care locuiau împreună cu acesta, în situaţia prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. c), măsuri care sunt supuse controlului judecătoresc, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, iar în cadrul soluţionării cauzei, persoanele care se află sub incidenţa prevederilor criticate au posibilitatea de a beneficia de drepturile şi garanţiile procesuale instituite prin lege, în cadrul unui proces judecat de către o instanţă independentă, imparţială şi stabilită prin lege, într-un termen rezonabil.

25. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Marcel-Adrian Ile şi Adrian Nicolae Drimbe în Dosarele nr. 371/111/2015 şi nr. 372/111/2015 ale Tribunalului Bihor - Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 28 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor sunt constituţionale în raport cu criticile formulate. Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bihor - Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată îh şedinţa din data de 17 martie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioniţa Cochinţu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.589/2002 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi unităţile din subordinea sa a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La articolul 1 alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.589/2002 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi unităţile din subordinea sa a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 31 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„i) activităţile de evaluare, realizarea/implementarea de programe şi proiecte cu finanţare internă sau internaţională din domeniul învăţământului superior şi a cercetării, dezvoltării şi inovării, inclusiv conducerea de programe/subprograme din cadrul Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare de către Unitatea Executivă pentru Finanţarea învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării;*.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Adrian Curaj

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 aprilie 2016.

Nr. 295.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea codurilor de clasificare, caracteristicile tehnice şi valorile de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, Casei de Asigurări de Sănătate Botoşani, Casei de Asigurări de Sănătate laşi, Casei de Asigurări de Sănătate Mehedinţi, Casei de Asigurări de Sănătate Mureş, Casei de Asigurări de Sănătate Prahova, Casei de Asigurări de Sănătate Suceava şi Casei de Asigurări de Sănătate Tulcea, potrivit anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 aprilie 2016.

Nr. 297.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în administrarea caselor de asigurări de sănătate din subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cod fiscal 11697800, ale căror coduri de clasificare, caracteristici tehnice şi valoare de inventar se actualizează

 

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale imobilelor

Valoarea de inventar

(lei)

Descriere tehnică

Adresa

Administrator: Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, cod fiscal 11445659

159312

8.29.08

Imobil clădire Teren

RÎ = P

SC = 1.638 mp

SD = 1.638 mp

CF 106370

S teren = 10.265 mp

CF 106370

Calea Bucureştilor nr. 224C,

Otopeni,

judeţul Ilfov

6.394.995

363.358

Administrator: Casa de Asigurări de Sănătate Botoşani, cod fiscal 11321707

62510

8.29.08

Imobil clădire

RÎ = P + 1E

SC = 629,10 mp

SD = 1.258,20 mp

CF -54321 - C1

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 9,

Botoşani,

judeţul Botoşani

800.639

62511

8.29.08

Imobil clădire sediul central

RÎ = P

SC = 383,00 m

 SD = 383,00 mp

CF -61313 -C1

Str. Mihail Eminescu nr. 52,

Botoşani,

judeţul Botoşani

806.752

62512

8.29.08

Imobil clădire birouri

RÎ = P

SC = 51,0 mp

SD = 51,00 mp

CF -61313 -C2

Str. Mihail Eminescu nr. 52,

Botoşani,

judeţul Botoşani

291.368

62513

8.29.08

Imobil clădire birouri

RÎ = P

SC = 184,00 mp

SD = 184,00 mp

CF - 61313 - C3

Str. Mihail Eminescu nr. 52,

Botoşani,

judeţul Botoşani

24.998

62514

8.28.13

Imobil magazie

RÎ = P

SC = 58,00 mp

SD = 58,00 mp

CF -61313 -C4

Str. Mihail Eminescu nr. 52,

Botoşani,

judeţul Botoşani

38.634

Administrator: Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi, cod fiscal 4540178

38802

8.29.08

Imobil clădire sediu

RÎ = P + 1E

SC = 607 mp

SU = 788,44 mp

CF = 146064 - C1

Str. Gheorghe Asachi nr. 18,

Iaşi,

judeţul Iaşi

1.751.892

101823

8.29.08

Imobil clădire sediu

RÎ = S + P + M

SC = 479 mp

SU = 579,66 mp

CF = 146064 -C2

Str. Gheorghe Asachi nr. 18,

Iaşi,

judeţul Iaşi

1.306.419

101835

8.29.08

Imobil teren

S = 2.224 mp

CF = 146064

Str. Gheorghe Asachi nr. 18,

Iaşi,

judeţul Iaşi

2.934.043

158763

8.28.13

Imobil arhivă Teren

RÎ = P + 3E

SC = 318 mp

SD = 1.167 mp

CF = 144834 -C1 - C2

S teren = 498 mp

CF = 144834

Bd. Poitiers nr. 6,

Iaşi,

judeţul Iaşi

4.661.623

608.004

Administrator: Casa de Asigurări de Sănătate Mehedinţi, cod fiscal 11317951

62499

8.29.08

Imobil clădire sediu

RÎ=P+1E + M

SC = 347 mp

SD = 1.041,24 mp

CF = 60601-C1

Str. Antonini nr. 4,

Drobeta-Turnu Severin,

judeţul Mehedinţi

1.251.261

Administrator: Casa de Asigurări de Sănătate Mureş, cod fiscal 11343845

62548

8.29.08

Imobil clădire

RÎ = P + E + M

SC = 548 mp

SD = 1.644 mp

CF = 121949 -C1

Str. Aurel Filimon nr. 19,

Târgu Mureş,

judeţul Mureş

2.897.809

Administrator: Casa de Asigurări de Sănătate

Prahova, cod fiscal 11319359

62500

8.29.08

Imobil clădire sediu

RÎ = S + P + 1E + 2E + 3E

SC = 1.088,20 mp

SD = 4.628.18 mp

CF = 132946

Str. Praga nr. 1,

Ploieşti,

judeţul Prahova

9.997.509

62501

8.29.08

Imobil teren

SD = 3647

CF = 132946

Str. Praga nr. 1,

Ploieşti,

judeţul Prahova

604.768

Administrator: Casa de Asigurări de Sănătate Suceava, cod fiscal 11352916

62551

8.29.08

Imobil clădire sediu

RÎ = S + P + E

SC = 894 mp

SU = 893,48 mp

CF = 42859 -C1 - U2

Str. Prof. Leca Morariu nr. 17C,

Suceava,

judeţul Suceava

1.041.913

Administrator: Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea, cod fiscal 3429350

27110

8.29.08

Imobil clădire sediu Teren

RÎ = P + 1E

SC = 279 mp

SU = 430,80 mp

CF = 38071 - C1 - U1

S măsurată = 279 mp

CF = 38071

Str. Isaccei nr. 6,

Tulcea,

judeţul Tulcea

850.862

185.900

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru actualizarea elementelor-cadru de descriere tehnică şi a valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Statistică - Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti şi transmiterea unei părţi din acesta în administrarea Direcţiei Judeţene de Statistică Ilfov

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea elementelor-cadru de descriere tehnică şi a valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Statistică - Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti, reevaluat conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Institutului Naţional de Statistică - Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti în administrarea Direcţiei Judeţene de Statistică Ilfov.

Art. 3. - Predarea-preluarea părţii din imobilul transmis potrivit prevederilor art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti şi Direcţia Judeţeană de Statistică Ilfov îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,

Tudorol Andrei

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 aprilie 2016.

Nr. 298.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Statistică - Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti la care se actualizează elementele-cadru de descriere tehnică şi valoarea de inventar conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al statului

Adresa/ Carte funciară/ Nr. cadastrale

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar actualizată a bunului (lei)

Administratorul

bunului/

CUI

153230

8.29.08

Clădire sediu administrativ

Municipiul Bucureşti, sectorul 3,

bd. Carol I nr. 12

CF 222293 Nr. cadastral teren – 222293

Nr. cadastral construcţie - 222293-C1

Suprafaţă totală desfăşurată = 2,848,94 mp, din care 430,68 mp în cotă indiviză

Construcţie: subsol - 171,54 mp, exclusiv constr. - 195,58 mp

indiviz. constr. din 627,28 mp;

parter - 87,59 mp indiviz. constr. din 283,00, mp;

etaj 1 - 30,58 mp indiviz. constr. din 94,76 mp;

etaj 2 - 42,31 mp indiviz. constr. din 128,32 mp;

etaj 3 - 39,52 mp indiviz. constr. din 119,86 mp;

etaj 4 - 1.106,44 mp exclusiv constr. - 23,13 mp indiviz. constr. din 70,16 mp; etaj 5 -1.140,28 mp exclusiv constr. -11,97 mp indiviz. constr. din 36,32 mp.

Suprafaţă de teren cotă indiviză = 531,07 mp

Regim înălţime = et. 4 + 5 + parţial subsol

Valoarea totală de 7,055,300, din care: construcţie - 6.315.300,

teren - 740.000

Institutul Naţional de Statistică - Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti CUI 4283589

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unei părţi a unul Imobil, aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Institutului Naţional de Statistică - Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti (DRSMB) în administrarea Direcţiei Judeţene de Statistică Ilfov

 

Nr. crt.

Nr. MFP al bunului care se divide

Codul de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Administratorul de la care se transferă bunul C.U.I.

Administratorul la care se transferă bunul C.U.I.

Caracteristicile tehnice ale bunului care se transferă parţial, conform anexei nr. 3 la precizări

Codul de clasificaţie al părţii bunului care se transferă

Valoarea părţii bunului care se transferă

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

153230

8.29.08

Clădire sediu administrativ

Institutul Naţional de Statistică – Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti

CUI 4283589

Direcţia Judeţeană de Statistică Ilfov

CUI 9804734

Suprafaţă totală desfăşurată = 489,09 mp, din care 20,02 mp în cotă indiviză cu DRSMB şi 76,45 mp în cotă indiviză din suprafaţa indiviză totală

Construcţie: subsol - 46,12 mp

exclusiv constr. - 34,72 mp

indiviz. constr. din 627,28 mp;

parter - 15,55 mp

indiviz. constr. din 283,00 mp;

etaj 1 - 5,43 mp

indiviz. constr. din 94,76 mp;

etaj 2 - 7,51 mp

indiviz. constr. din 128,32 mp;

etaj 3 - 7,01 mp

indiviz. constr. din 119,86 mp;

etaj 4 - 346,50 mp

exclusiv constr. - 20,02 mp

indiviz. constr. cu DRSMB

din 112,77 mp - 4,11 mp

indiviz. constr. din 70,16 mp;

etaj 5 - 2,12 mp

indiviz. constr. din 36,32 mp.

Suprafaţă de teren cotă indiviză = 94,26 mp

Regim înălţime = et. 4 + parţial subsol

8.29.08

Valoarea totală de 1.199.000,

din care:

construcţie 1.067.600,

teren - 131.400

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 2 august 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi pentru Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. este de 814, exclusiv demnitarii.”

2. La anexa nr. 1, la articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., denumit în continuare I.S.C., se organizează şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, finanţată integral din venituri proprii, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. C.F. Robescu nr. 23, sectorul 3.”

3. La anexa nr. 1, la articolul 1 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) performanţa energetică a clădirilor.”

4. La anexa nr. 1, la articolul 3 punctul II, literele e), f) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„e) autorizează responsabilii tehnici cu execuţia şi diriginţii de şantier şi confirmă periodic exercitarea dreptului de practică al acestora, în condiţiile legislaţiei specifice în vigoare;

f) dispune, după caz, suspendarea dreptului de practică, pentru o perioadă cuprinsă Intre 6 şi 12 luni, în condiţiile legii, sau anularea autorizaţiilor responsabililor tehnici cu execuţia şi diriginţilor de şantier, în cazul nerespectării de către aceştia a atribuţiilor specifice şi/sau a reglementărilor tehnice în vigoare;

.......................................................................................................

j) elaborează şi actualizează, ori de câte ori este necesar, normele interne, procedurile şi instrucţiunile privind realizarea atribuţiilor specifice I.S.C., care se aprobă, după caz, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, dacă prin acestea se reglementează activităţi de interes public, sau prin ordin al inspectorului general, dacă aplicabilitatea acestora este de ordin intern al I.S.C., şi stabileşte mijloacele şi metodele pentru desfăşurarea activităţilor proprii;1.

5. La anexa nr. 1, la articolul 3 punctul IV, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) colaborează cu instituţiile de învăţământ superior de specialitate, de cercetare, laboratoare de încercări, cu asociaţiile profesionale din domeniul construcţiilor, în vederea elaborării de expertize, rapoarte de cercetare, rapoarte de încercări, soluţii şi proiecte de consolidare şi altele asemenea, necesare în activitatea de control privind asigurarea cerinţelor fundamentale de calitate în construcţii, respectiv: rezistenţa mecanică şi stabilitatea; siguranţa şi accesibilitatea în exploatare, economia de energie şi izolarea termică, precum şi punerea în siguranţă a construcţiilor şi a terenurilor aferente şi verificarea calităţii produselor pentru construcţii.”

6. La anexa nr. 1, la articolul 4, literele c), j), l) şi t) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,c) verifică modul de respectare a agrementelor tehnice în construcţii privind caracteristicile, domeniile şi condiţiile de utilizare ale produselor, procedeelor şi echipamentelor agrementate, astfel încât să fie asigurate cerinţele fundamentale de calitate a construcţiilor, şi poate propune autorităţii de reglementare, după caz, reanalizarea sau suspendarea agrementelor tehnice în construcţii;

.......................................................................................................

j) propune, după caz, suspendarea dreptului de practică, pentru o perioadă cuprinsă între 6 luni şi 12 luni, sau anularea atestatului pentru verificatorul de proiecte, expertul tehnic şi auditorul energetic pentru clădiri, în cazul nerespectării de către aceştia a atribuţiilor specifice şi/sau a reglementărilor legate privind cerinţele fundamentale de asigurare a calităţii în construcţii;

.......................................................................................................

l) realizează venituri din prestări de servicii şi alte venituri obţinute conform prevederilor legale, care se fac venit la bugetul propriu;

.......................................................................................................

t) elaborează sinteze, evaluări şi rapoarte privind rezultatele activităţii de control desfăşurate, cu privire la calitatea în construcţii, la disciplina în amenajarea teritoriului şi urbanism, la autorizarea laboratoarelor, a responsabililor tehnici cu execuţia şi a diriginţilor de şantier, precum şi la supravegherea pieţei produselor pentru construcţii, pe care te comunică autorităţilor şi instituţiilor publice cu atribuţii în domeniu, în vederea luării măsurilor ce se impun;”.

7. La anexa nr. 1, la articolul 4, după litera v) se introduce o nouă literă, litera w), cu următorul cuprins:

„w) solicită experţilor tehnici atestaţi, în situaţia producerii unor evenimente deosebite din cauza unor factori naturali sau antropici, să participe la evaluarea stării tehnice a construcţiilor avariate, în vederea stabilirii condiţiilor de utilizare în continuare, ori dezafectarea acestora.”

8. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în

termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

 

Bucureşti, 20 aprilie 2016.

Nr. 307.

 

ANEXĂ*** 1)

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 525/2013)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

 

 

 

 

INSPECTOR GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPECTOR GENERAL ADJUNCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT SITUAŢII DE URGENŢA

 

 

 

 

COMPARTIMENT COMUNICARE ŞI RELAŢII MASS-MEDIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

 

 

 

 

BIROU AUDIT PUBLIC INTERN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT SECRETARIAT - REGISTRATURĂ

 

 

 

 

BIROU CORP CONTROL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI RESURSE UMANE

◄---►

SECRETAR GENERAL

------►

DIRECŢIA ECONOMICĂ ŞI ADMINISTRATIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA SUPRAVEGHEREA PIEŢEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCŢII, AUTORIZARE LABORATOARE, RESPONSABILI TEHNICI CU EXECUŢIA ŞI DIRIGINŢI DE ŞANTIER

 

 

 

DIRECŢIA COORDONARE, CONTROL ŞI SINTEZĂ A ACTIVITĂŢII DE CONTROL ŞI AVIZARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPECTORATE REGIONALE ÎN CONSTRUCŢII*

 

 

 

 

 

 

INSPECTORATE JUDEŢENE ÎN CONSTRUCŢII**

 

 

 

 

            Legendă:

 

1)

 

Relaţii de subordonare

 

2)

---------------►

Relaţii de coordonare

3)

◄------------►

Reiaţi de colaborare

 

 

* Se organizează la nivel de direcţie.

** Se organizează la nivel de birou.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat de către Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi se face cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) şi art. 42 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 aprilie 2016.

Nr. 311.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi

Str. Portului nr. 32, Galaţi

Cod unic de înregistrare: 1644670

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri 2016

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

84.235,00

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

81.430,00

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

30.500,00

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

2.805,00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

84.235,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

82.735,00

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

38,150,86

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

571,00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

31.931,91

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

25.464,20

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

23,546.86

 

 

 

C2

bonusuri

14

1.917,34

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0.00

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

764,96

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

5,702,75

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

12.081,23

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

1.500,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0.00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0,00

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0,00

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

1.685,00

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

1.685,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

420,00

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

850,00

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

350,00

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

55,00

 

 

e)

alte cheltuieli

42

10,00

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

52.996,00

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

17.000,00

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

52.996,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

662

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

650

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

3.113,70

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.018.83

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

125,28

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.000.00

 

8

 

Plăţi restante

55

0.00

 

9

 

Creanţe restante

56

1.245.00

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, în vederea scoaterii din funcţiune si desfiinţării acestora

 

În temeiul art. 108 alin. (2) şi alin. (4) teza finală din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi al art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute în anexă se face în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora.

(2) Serviciul Român de Informaţii va asigura administrarea construcţiilor având datele de identificare prevăzute în anexă până la finalizarea desfiinţării acestora.

Art. 3. - După scoaterea din funcţiune şi desfiinţarea construcţiilor, Serviciul Român de Informaţii, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în cadrul anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

Eduard Râul Hellvig

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 aprilie 2016.

Nr. 313.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul meteorologiei şi hidrologiei, semnat la Bucureşti la 1 aprilie 2015

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul meteorologiei şi hidrologiei, semnat la Bucureşti la 1 aprilie 2015.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Pasca Palmer

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 20 aprilie 2016.

Nr. 314.

 

ACORD

între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul meteorologiei şi hidrologiei

 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia, denumite în continuare „părţi”,

dorind să consolideze relaţiile de prietenie dintre poporul turc şi poporul român, cu scopul de a creşte, extinde şi îmbunătăţi cooperarea în domeniul meteorologiei şi hidrologiei între părţi,

au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

            Pentru a îmbunătăţi activităţile de meteorologie şi hidrologie, părţile, îh funcţie de legislaţiile lor naţionale, cooperează pe bază de egalitate, reciprocitate şi avantaj reciproc, prin schimb de informaţii, experienţă şi tehnologie.

 

ARTICOLUL 2

 

Părţile cooperează în următoarele domenii:

a) modelări hidraulice şi hidrologice;

b) modele marine şi atmosferice;

c) inundaţii, sisteme de avertizare timpurie meteorologice şi hidrologice;

d) dezastre naturale cu caracter meteorologic, cum ar fi seceta, inundaţii, incendii forestiere şi avalanşe;

e) reţeaua de monitorizare hidrologică şi meteorologică,

 

ARTICOLUL 3

 

Părţile cooperează în următoarele forme în domeniile menţionate la articolul 2 din prezentul acord:

a) organizarea de programe de training, întâlniri, conferinţe şi simpozioane;

b) cercetare comună în domeniile ştiinţific şi tehnic;

c) schimb de informaţii şi documente ştiinţifice şi tehnice pentru a dezvolta cercetarea privind activităţile meteorologice şi hidrologice;

d) schimb de cercetători, consultanţi şi experţi;

e) schimb de tehnologii meteorologice şi hidrologice;

f) pregătirea şi punerea în aplicare a proiectelor comune.

 

ARTICOLUL 4

 

În domeniile convenite, părţile vor face schimb de experţi şi stagiari, nu mai mult de 4 persoane în acelaşi timp, astfel încât cheltuielile de transport să fie acoperite de către ţara invitată, în timp ce cheltuielile de masă, cazare şi transport local să fie acoperite de către ţara gazdă.

 

ARTICOLUL 5

 

Părţile pot invita instituţii guvernamentale şi academice, întreprinderi private şi organizaţii nonguvernamentale să participe la activităţile de cooperare în cadrul prezentului acord.

 

ARTICOLUL 6

 

Orice neînţelegere care poate apărea din interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi rezolvată de către părţi prin negociere.

 

ARTICOLUL 7

 

Pentru a asigura o punere în aplicare eficientă a cooperării în temeiul prezentului acord, un comitet mixt, stabilit de părţi, va funcţiona după cum urmează:

a) Fiecare parte va desemna un coordonator naţional, care va fi responsabil pentru punerea în aplicare a activităţilor de cooperare în temeiul prezentului acord, în termen de 3 (trei) luni de la intrarea sa în vigoare. Coordonatorul naţional trebuie să fie cel puţin la nivel de şef de departament.

b) Părţile se vor notifica reciproc cu privire la persoana desemnată să fie coordonator naţional. Fiecare parte poate desemna un înlocuitor pentru coordonatorul naţional, în orice moment, şi va notifica cealaltă parte în scris în legătură cu aceasta.

c) Coordonatorii naţionali vor colabora pentru a pregăti un program de lucru comun, care să cuprindă activităţile de cooperare menţionate la articolul 2.

d) Coordonatorii naţionali vor coprezidă reuniunile comitetului mixt, care va putea fi convocat în orice moment, pentru a discuta despre activităţile cuprinse în articolul 2, şi vor urmări punerea în aplicare a recomandărilor adoptate de Comitetul mixt.

 

ARTICOLUL 8

 

De comun acord, părţile pot împărtăşi rezultatele cooperării lor cu terţe părţi, în conformitate cu legislaţiile lor naţionale.

 

ARTICOLUL 9

 

Prevederile prezentului acord nu vor fi interpretate astfel încât să fie afectate în vreun fel drepturile şi obligaţiile existente ale părţilor în temeiul altor acorduri internaţionale la care acestea sunt părţi.

 

ARTICOLUL 10

 

Acest acord poate fi modificat prin acordul scris al părţilor, în orice moment. Aceste modificări vor intra în vigoare în conformitate cu procedura stabilită la articolul 11 din prezentul acord.

 

ARTICOLUL 11

 

Prezentul acord va intra în vigoare în ziua următoare datei primirii ultimei notificări scrise prin care părţile se informează reciproc, prin canale diplomatice, cu privire la încheierea procedurilor lor legale Interne necesare pentru Intrarea în vigoare a acestuia.

Prezentul acord va rămâne în vigoare pentru o perioadă nedeterminată. Fiecare parte poate denunţa acest acord printr-o notificare scrisă trimisă celeilalte părţi. Acordul va ieşi din vigoare la trei (3) luni de la data primirii notificării.

Încetarea valabilităţii prezentului acord nu va conduce la încetarea activităţilor deja începute, cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel, de comun acord de către părţi.

Semnat la Bucureşti la 1 aprilie 2015, în două (2) exemplare originale, în limbile română, turcă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Pentru Guvernul Republicii Turcia,

Bogdan Lucian Aurescu,

Veysel Eroglu,

ministrul afacerilor externe

ministrul pădurilor şi apelor

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.