MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 317/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 317         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE        Marţi, 26 aprilie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 99 din 25 februarie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 171 alin. (1) şi art. 268 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Decizia nr. 109 din 3 martie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 84 alin. (2) din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

294. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul forestier, semnat la Bucureşti la 1 aprilie 2015

 

Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul forestier

 

306. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

308. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidare DN7 km 246+500-km 251+025”, judeţul Sibiu 1C

 

309. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

40. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2015

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 99

din 25 februarie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 171 alin. (1) şi art. 268 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Simina Popescu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 171 alin. (1) şi art. 268 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Sindicatul Liber din învăţământ din Satu Mare în Dosarul nr. 2.835/83/2014 al Curţii de Apel Oradea - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului nr. 1.058D/2015 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Preşedintele dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 1.062D/2015, nr. 1.078D/2015 şi nr. 1.079D/2015, având ca Obiect excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 171 alin. (1) şi art. 268 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Sindicatul Liber învăţământ din Satu Mare în dosarele nr. 2.860/83/2014, nr. 2.862/83/2014 şi nr. 19/83/2015 ale Curţii de Apel Oradea - Secţia I civilă.

4. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Având în vedere obiectul identic al excepţiilor de neconstituţionalitate, Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor.

6. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura conexării cauzelor.

7. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 1.062D/20Î5, nr. 1.078D/2015 şi nr. 1.079D/2015 la Dosarul nr. 1.058D/2015, care a fost primul înregistrat

8. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale şi pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

9. Prin încheierea din 3 iunie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 2.835/83/2014, prin încheierea din 26 mai 2015, pronunţată în Dosarul nr. 2.860/83/2014, prin încheierea din 2 iunie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 2.862/83/2014, şi prin încheierea din 2 iunie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 19/83/2015, Curtea de Apel Oradea - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 171 alin. (1) şi art. 268 din Legea nr. 53/2003- Codul muncii. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Sindicatul Liber din învăţământ din Satu Mare cu prilejul soluţionării apelurilor împotriva unor sentinţe civile, pronunţate de Tribunalul Satu Mare în cauze având ca obiect cererile privind calculul şi plata unor drepturi salariate neacordate.

10. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine că dispoziţiile art. 171 alin. (1) şi art. 268 din Legea nr. 53/2003 sunt contrare dispoziţiilor din Legea fundamentală privind dreptul de proprietate privată, având în vedere că drepturile salariale sunt asimilate bunurilor şi se bucură de protecţia dreptului de proprietate, iar acordarea acestor drepturi în speţă se întemeiază pe o „bază suficientă”, respectiv Legea nr. 221/2008, astfel încât există o speranţă legitimă privind obţinerea lor. Prin urmare, în opinia autorului excepţiei, dreptul la acţiune în justiţie cu privire la aceste drepturi nu poate fi supus prescripţiei.

11. Curtea de Apel Oradea - Secţia I civilă consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, reţinând că exercitarea dreptului de acces la justiţie poate fi supusă unor condiţionări legale, cum sunt termenele stabilite pentru introducerea cererilor, menite să asigure restabilirea în termen rezonabil a drepturilor încălcate, precum şi stabilirea raporturilor juridice. Dispoziţiile art. 171 alin. (1) şi art. 268 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, care stabilesc termenele de exercitare a dreptului la acţiune în situaţia în care obiectul conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate, nu sunt neconstituţionale în raport cu dispoziţiile art. 44 din Constituţie, potrivit cărora dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului sunt garantate, conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege, proprietatea privată fiind garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Legiuitorul are dreptul de a opta pentru instituirea unor termene diferite în considerarea deosebirilor ce există între natura şi obiectul diferitelor litigii.

12. Potrivit prevederilor art. 30 alin, (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 171 alin. (1) şi art. 268 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, având următorul cuprins:

- Art. 171 alin. (1): „Dreptul la acţiune cu privire la drepturile salariale, precum şi cu privire la daunele rezultate din neexecutarea în totalitate sau în parte a obligaţiilor privind plata salariilor se prescrie în termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate.”;

- Art. 268: „(1) Cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate:

a) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care a fost comunicată decizia unilaterală a angajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă;

b) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care s-a comunicat decizia de sancţionare disciplinară;

c) în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune, în situaţia în care obiectul conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri către salariat; precum şi în cazul răspunderii patrimoniale a salariaţilor faţă de angajator;

d) pe toată durata existenţei contractului, în cazul în care se solicită constatarea nulităţii unui contract individual sau colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia;

e) în termen de 6 luni de la data naşterii dreptului la acţiune, în cazul neexecutării contractului colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia.

(2) în toate situaţiile, altele decât cele prevăzute la alin. (1). termenul este de 3 ani de la data naşterii dreptului”

16. În opinia autorului excepţiei, dispoziţiile art. 171 alin, (1) şi art. 268 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii contravin prevederilor din Constituţie cuprinse în art. 44 referitor la dreptul de proprietate privată.

17. Examinând criticile de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prevederile art. 171 alin. (1) şi ale art. 268 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii au mai format obiect al controlului de constituţionalitate, exercitat prin prisma unor critici de neconstituţionalitate similare, iar prin Decizia nr. 435 din 9 iunie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 29 iulie 2015, Decizia nr. 720 din 29 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 13 ianuarie 2016, Decizia nr. 798 din 17 noiembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 20 ianuarie 2016, instanţa de contencios constituţional a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate.

18. Cu acele prilejuri, Curtea a reţinut că, potrivit jurisprudenţei sale, dreptul la salariu se bucură, în egală măsură, de protecţia acordată dreptului la muncă, fiind o componentă a acestuia, dar şi de protecţia acordată dreptului de proprietate, întrucât reprezintă un „bun”în sensul art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Totodată, Curtea a reţinut că, deşi drepturile salariale nu sunt drepturi reale, cum este dreptul de proprietate, ci drepturi de creanţă, în privinţa apărării lor, în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului acestea sunt asimilate cu bunuri, statuându-se că noţiunile de, „bun” şi „proprietate” au un sens care nu este limitat la dreptul de proprietate asupra bunurilor corporale, ci cuprinde şi alte drepturi şi interese patrimoniale (Hotărârea din 5 ianuarie 2000, pronunţată în Cauza Beyeler împotriva Italiei, paragraful 100). Pe de altă parte, Curtea a statuat în numeroase rânduri, raportându-se la art. 44 alin. (1) teza finală din Constituţie, că dreptul de proprietate nu este unul absolut, conţinutul şi limitele sale fiind stabilite de lege.

19. În acest context, Curtea a statuat că reglementarea supusă controlului de constituţionalitate, prin care se instituie un termen de prescripţie de 3 ani în materia conflictelor de muncă având ca obiect plata drepturilor salariale neacordate, are ca justificare asigurarea securităţii şi stabilităţii raporturilor juridice şi necesitatea soluţionării într-un termen rezonabil a conflictului de muncă izvorât din neplata acestor drepturi, în interesul legitim al fiecăreia dintre părţile litigante. Prevederile de lege criticate stabilesc, astfel, o sancţiune a pasivităţii în apărarea dreptului subiectiv,

20. Curtea a mai precizat că prin prescripţie se stinge doar dreptul la acţiune în sens material, deci posibilitatea titularului dreptului de creanţă de a obţine, pe calea silită, îndeplinirea obligaţiei subiectului pasiv. Aşadar, prescripţia nu stinge dreptul subiectiv în substanţa lui, drept care continuă să subziste, şi nici obligaţia corelativă, care va putea fi executată de bunăvoie. De asemenea, în această materie sunt aplicabile dispoziţiile Codului civil referitoare la suspendarea sau întreruperea curgerii termenului de prescripţie. În consecinţă, Curtea a constatat că este neîntemeiată critica de neconstituţionalitate raportată la art. 44 din Constituţie.

21. Având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, cele statuate prin deciziile menţionate mai sus îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Sindicatul Liber învăţământ din Satu Mare în dosarele nr. 2.835/83/2014, nr. 2.860/83/2014, nr. 2.862/83/2014 şi nr. 19/83/2015 ale Curţii de Apel Oradea - Secţia I civilă şi constată că prevederile art. 171 alin. (1) şi art. 268 din Legea 53/2003 - Codul muncii sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Oradea - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 25 februarie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Simina Popescu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 109

din 3 martie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 84 alin. (2) din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 84 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Consiliul Local al Comunei Ozun în Dosarul nr. 1.047/119/2014 al Curţii de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 751D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, procedura de citare fiind legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care apreciază că, faţă de Decizia nr. 485 din 23 iunie 2015, prin care Curtea a admis excepţia şi a constatat că dispoziţiile art. 84 alin. (2) din Codul de procedură civilă sunt neconstituţionale, excepţia de neconstituţionalitate a devenit inadmisibilă. Celelalte prevederi criticate nu au legătură cu soluţionarea cauzei.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 19 februarie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 1.047/119/2014, Curtea de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 84 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Consiliul Local al Comunei Ozun într-o cauză având ca obiect soluţionarea recursului formulat împotriva unei sentinţe civile prin care a fost anulată o hotărâre emisă de acesta.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în mod public şi în termen rezonabil, de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege, care va hotărî asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa. Arată că orice condiţionare a accesului liber la justiţie reprezintă o nesocotire a acestui principiu constituţional şi a unor standarde internaţionale universale. Pe plan procesual, accesul liber la justiţie se concretizează în prerogativele pe care le implică dreptul la acţiune, ca aptitudine legală ce este recunoscută de ordinea juridică oricărei persoane fizice sau juridice. Pornind de la această premisă, se susţine că drepturile fundamentale trebuie garantate într-o manieră concretă şi reală, iar nu iluzorie sau teoretică, imposibilitatea concretă de sesizare a unei instanţe de către persoana interesată constituie o încălcare a dreptului acesteia de acces la justiţie. Accesul liber la justiţie presupune posibilitatea oricărei persoane de a se adresa direct şi nemijlocit la o instanţă de judecată, pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime.

6. Curtea de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal apreciază că textul legal criticat este neconstituţional.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum rezultă din încheierea de sesizare, îl reprezintă dispoziţiile art. 84 din Codul de procedură civilă. Având în vedere cadrul procesual în care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate, respectiv recursul formulat de autorul excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea reţine ca obiect al excepţiei de neconstituţionalitate dispoziţiile art. 64 alin. (2) din Codul de procedură civilă potrivit cărora: „La redactarea cererii şi a motivelor de recurs, precum şi în exercitarea şi susţinerea recursului, persoanele juridice vor fi asistate şi, după caz, reprezentate, sub sancţiunea nulităţii, numai de către un avocat sau consilier juridic, în condiţiile legii.0

11. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie. De asemenea, se invocă şi art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că prin Decizia nr. 485 din 23 iunie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 20 iulie 2015, a constatat că dispoziţiile art. 13 alin. (2) teza a doua, ale art. 84 alin. (2), precum şi ale art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă, cu referire la menţiunile care decurg din obligativitatea formulării şi susţinerii cererii de recurs de către persoanele juridice prin avocat sau consilier juridic, sunt neconstituţionale.

13. Cu acel prilej, Curtea, aplicând mutatis mutandis raţionamentul cuprins în considerentele Deciziei nr. 462 din 17 septembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 24 octombrie 2014, raţionament referitor la obligativitatea reprezentării prin avocat a persoanelor fizice în recurs, a constatat că obligaţia reprezentării şi asistării prin consilier juridic sau avocat pentru exercitarea recursului echivalează cu o condiţie de admisibilitate a exercitării unei căi de atac; pe de altă parte, dreptul de a avea un reprezentant convenţional este transformat într-o obligaţie, în cazul recursului. Şi în cazul persoanelor juridice (indiferent că sunt de drept public sau de drept privat), textul de lege criticat restrânge liberul acces la justiţie şi dreptul la apărare

14. Curtea a mai reţinut că prin condiţionarea exercitării căii de atac de angajarea sau numirea unui consilier juridic sau de încheierea, în mod obligatoriu, a unui contract de asistenţă judiciară, drept condiţie de admisibilitate a recursului, se impun în sarcina persoanei juridice atât condiţii excesive pentru exercitarea căii de atac a recursului, cât şi costuri suplimentare pentru plata serviciului justiţiei. Dispoziţiile legale criticate încalcă art. 24 din Constituţie, garanţie a dreptului la un proces echitabil, atât din perspectiva intimatului, cât şi din cea a recurentului, din moment ce această dispoziţie constituţională nu vizează doar apărarea în procesul desfăşurat în faţa primei instanţe de judecată, ci şi dreptul de apărare prin exercitarea căilor legale de atac împotriva unor constatări de fapt sau de drept ori unor soluţii adoptate de o instanţă de judecată care sunt considerate greşite de către una sau alta dintre părţile din proces. În situaţia în care partea interesată este împiedicată să exercite calea de atac, aceasta nu îşi va putea valorifica şi apăra drepturile în faţa instanţei de recurs. În concluzie, Curtea a reţinut că dispoziţiile de lege criticate contravin art. 21 privind accesul liber la justiţie şi art. 24 privind dreptul la apărare, deoarece măsura care a determinat limitarea dreptului de acces liber la justiţie (şi anume instituirea obligativităţii reprezentării convenţionale în recurs) este excesivă faţă de scopul legitim urmărit, conducând la imposibilitatea exercitării căii de atac a recursului, prevăzută de lege.

15. Curtea a reţinut, de asemenea, în privinţa condiţionării exercitării căii de atac de angajarea sau numirea unui consilier juridic ori de încheierea, în mod obligatoriu, a unui contract de asistenţă judiciară, că aceasta impune în sarcina persoanei juridice condiţii excesive pentru exercitarea căii de atac a recursului, precum şi costuri suplimentare pentru plata serviciului justiţiei, astfel încât pentru aceasta se creează un cadru juridic de natură a descuraja apelarea la serviciul justiţiei.

16. Curtea a mai observat că, prin constatarea ca neconstituţional a art. 84 alin. (2) din Codul de procedură civilă, normele de trimitere la acesta rămân fără obiect.

17. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 84 alin. (2) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Consiliul Local al Comunei Ozun în Dosarul nr. 1.047/119/2014 al Curţii de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apei Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 3 martie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul forestier, semnat la Bucureşti la 1 aprilie 2015

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul forestier, semnat la Bucureşti la 1 aprilie 2015.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează;

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Pasca Palmer

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 20 aprilie 2016.

Nr. 294.

 

ACORD

între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul forestier

 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia, denumite în continuare părţi,

dorind să consolideze relaţiile de prietenie dintre popoarele român şi turc,

în scopul creşterii, extinderii şi îmbunătăţirii cooperării în domeniul forestier dintre părţi,

au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

În scopul de a proteja şi ameliora pădurile, părţile, pe baza legislaţiilor lor naţionale, cooperează prin schimb de informaţii, experienţă şi tehnologie, pe bază de egalitate, reciprocitate şi beneficiu reciproc.

 

ARTICOLUL 2

 

Părţile cooperează în următoarele domenii: a) combaterea deşertificării şi eroziunii, amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale, împăduriri, tehnici de producere a puieţilor şi seminţelor;

b) conservarea diversităţii biologice şi managementul ariilor protejate, sustenabilitatea financiară a resurselor naturale, evaluarea economică a ariilor protejate şi managementul vizitatorilor în ariile protejate;

c) oportunităţi în industria şi marketingul produselor forestiere; inventar, oportunităţi de management şi marketing al produselor forestiere nelemnoase;

d) evaluarea serviciilor forestiere şi economia verde;

e) păduri urbane, utilizarea pădurilor în scop recreativ şi sociocultural;

f) ecoturism;

g) îmbunătăţirea serviciilor oferite de păduri privind retenţia apei şi conservarea solului;

h) combaterea incendiilor, bolilor şi dăunătorilor forestieri;

i) dezvoltarea satelor din zonele forestiere, în contextul gestionării durabile a pădurilor.

 

ARTICOLUL 3

 

Părţile cooperează în domeniile menţionate la articolul 2 din prezentul acord, sub următoarele forme:

a) organizarea de programe de instruire, întâlniri, conferinţe şi simpozioane;

b) cercetare comună ştiinţifică şi tehnică;

c) schimb de informaţii şi documente ştiinţifice şi tehnice pentru dezvoltarea cercetării privind practicile de management al pădurilor;

d) schimb de cercetători, consultanţi, experţi şi membri ai organizaţiilor nonguvernamentale;

e) schimb de tehnologii forestiere;

f) pregătirea şi punerea în aplicare de proiecte comune.

 

ARTICOLUL 4

 

În domeniile convenite părţile fac schimb de experţi şi cursanţi de o manieră în care cheltuielile de călătorie vor fi acoperite de către ţara oaspete, în timp ce masa, cazarea şi cheltuielile de transport local vor fi acoperite de către ţara gazdă.

 

ARTICOLUL 5

 

Părţile pot invita instituţii guvernamentale şi academice, întreprinderi private şi organizaţii nonguvernamentale să participe la activităţile de cooperare în cadrul prezentului acord.

 

ARTICOLUL 6

 

Orice litigiu care poate apărea din interpretarea sau aplicarea prezentului acord se rezolvă de către părţi prin negociere.

 

ARTICOLUL 7

 

Pentru a asigura punerea eficientă în aplicare a cooperării în temeiul prezentului acord, părţile stabilesc un Comitet mixt, constând dintr-un număr corespunzător de reprezentanţi ai fiecărei părţi, în funcţie de problemele care trebuie abordate în timpul reuniunilor Comitetului mixt. Comitetul mixt funcţionează după cum urmează:

a) Fiecare parte desemnează un coordonator naţional, pentru a fi responsabil de punerea în aplicare a activităţilor de

cooperare în temeiul prezentului acord, în termen de trei (3) luni de la intrarea sa în vigoare. Coordonatorul naţional trebuie să fie cel puţin la nivel de şef de departament.

b) Fiecare parte notifică cealaltă parte cu privire la numele coordonatorului naţional desemnat. Fiecare parte poate desemna oricând un înlocuitor pentru coordonatorul naţional şi va notifica cealaltă parte în scris.

c) Coordonatorii naţionali cooperează pentru elaborarea unui program de lucru comun, care să acopere activităţile de cooperare menţionate la articolul 2.

d) Coordonatorii naţionali coprezidează reuniunile Comitetului mixt, care se convoacă oricând, pentru a discuta activităţile menţionate la articolul 2, şi urmăresc punerea în aplicare a recomandărilor adoptate de Comitetul mixt.

 

ARTICOLUL 8

 

De comun acord, părţile pot împărtăşi rezultatele cooperării lor cu terţe părţi, în conformitate cu legislaţiile lor naţionale.

 

ARTICOLUL 9

 

Prezentul acord nu se interpretează pentru a afecta în vreun fel drepturile şi obligaţiile existente ale părţilor în temeiul altor acorduri internaţionale la care acestea sunt părţi.

 

ARTICOLUL 10

 

Acest acord poate fi modificat oricând prin acordul scris al părţilor. Aceste modificări vor intra în vigoare în conformitate cu procedura menţionată la articolul 11 din prezentul acord.

 

ARTICOLUL 11

 

Prezentul acord intră în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise prin care părţile se notifică reciproc, prin canale diplomatice, asupra încheierii procedurilor lor legale interne, necesare pentru intrarea în vigoare a documentului menţionat.

Acordul se încheie pe o perioadă de timp nedeterminată. Oricare dintre părţi are dreptul de a denunţa prezentul acord, în orice moment, printr-o notificare scrisă înaintată celeilalte părţi. Acordul îşi încetează valabilitatea în termen de trei luni de la data primirii notificării de denunţare.

Încetarea valabilităţii prezentului acord nu va afecta valabilitatea şi durata proiectelor şi a activităţilor convenite în temeiul prezentului acord şi iniţiate înainte de încetarea valabilităţii.

 

Semnat la Bucureşti, la 1 aprilie 2015, în două (2) exemplare originale, în limbile română, turcă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe în interpretarea prezentului acord, versiunea în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Pentru Guvernul Republicii Turcia,

Bogdan Lucian Aurescu,

Veysel Eroglu,

ministrul afacerilor externe

ministrul pădurilor şi apelor

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat de către Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” - S.A. se face cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) şi art. 42 alin, (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 aprilie 2016.

Nr. 306.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” - S.A.

Sediul/Adresa: localitatea Mihail Kogălniceanu, str. Tudor Vladimirescu nr. 4, judeţul Constanţa

Cod unic de înregistrare: RO 11212645

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent (2016)

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

29.082,50

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

29.034,60

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

20.500,00

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,00

 

2

 

Venituri financiare

5

47,90

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

29.082,50

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

28.862,50

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

6.208,17

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

381,78

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

18.411,54

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

13.684,39

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

12.421,50

 

 

 

C2

bonusuri

14

1.262,89

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

521,20

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

988,43

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

3.217,52

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

3.861,00

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

220,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0,00

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0,00

 

1

 

Rezerve legale

25

0,00

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0,00

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,00

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

0,00

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,00

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0,00

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0,00

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0,00

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,00

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,00

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0,00

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0,00

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

738,00

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

738,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0,00

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,00

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

738,00

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0,00

 

 

e)

alte cheltuieli

42

0,00

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

12.738,00

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

10.000,00

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0,00

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

12.738,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

290

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

280

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

3.696.87

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.696.87

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

30,48

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

0,00

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.000.00

 

8

 

Plăţi restante

55

63,75

 

9

 

Creanţe restante

56

1.250.00

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidare DN7 km 246+500 - km 251+025”, judeţul Sibiu

 

În conformitate cu prevederile art. 11 lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidare DN7 km 246+500 - km 251+025”, judeţul Sibiu, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din împrumutul FI 23.371 acordat de Banca Europeană de Investiţii, derulat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 aprilie 2016.

Nr. 308.

 

 

ANEXĂ

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE şi INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Consolidare DN7 km 264+500 - km 251+025”, judeţul Sibiu

 

Titular: Ministerul Transporturilor

Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. - D.R.D.P. Braşov

Amplasament: judeţul Sibiu

 

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):

 

39.980

mii lei

(în preţuri la 02.12.2014, 1 euro= 4.4292 lei)

 

 

 

din care C+M:

 

34.666

mii lei

Capacităţi:

 

 

 

- lungime traseu

4,525 km

 

 

- lăţime platformă

9.00 m

 

 

- lăţime parte carosabilă

7.00 m (2 x 3,50 m)

 

 

- lăţime acostamente

2 x 1,00 m (din care benzi de încadrare 2 x 0,50 m)

 

 

- pod - reparaţii (clasa de încărcare E)

1 buc.

 

 

- podeţe

32 (21 noi + 11 reparate)

 

 

Durata de realizare a investiţiei:

12 luni

 

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul FI 23.371 acordat de Banca Europeană de Investiţii, derulat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015.

Art. 3. - (1) Cheltuielile generate de administrarea în anul 2016 a unităţilor cu personalitate juridică prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare, sunt în valoare de 18,7 milioane lei.

(2) Cheltuielile privind susţinerea activităţii de creştere, exploatare şi ameliorare a cabalinelor în anul 2016, suportate din alte activităţi ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, sunt de 38 milioane lei.

(3) Consiliul de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva va dispune repartizarea sumelor mai sus menţionate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează::

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Paşca Palmer

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 aprilie 2016.

Nr. 309.

 

ANEXĂ

 

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA

Sos. Petricani nr. 9A, sectorul 2, Bucureşti

CUI: RO 1590120

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri 2016

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

1.842.500,0

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1.839.200,0

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,0

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,0

 

2

 

Venituri financiare

5

3.300,0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

1.683.000,0

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.679.500,0

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

456.000,0

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

36.200,0

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

865-300,0

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

701.300,0

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

599.500,0

 

 

 

C2

bonusuri

14

101.800,0

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

7.400,0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

3.000,0

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

750,0

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

155.850,0

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

322.000,0

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

3.500,0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

159.500,0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

27.860,3

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

131.639,7

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

131.639,7

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

14.626,6

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

73.133,2

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

58.506,5

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

238.506,5

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

45.000,0

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

238.506,5

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

18 258,0

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

18.500,0

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

2.964,1

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.700,5

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială corelat cu art.54 alin.6) lit. b2) din Legea 339/2015

51a

2.841,6

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

99.416,2

 

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mc masa lemnoasa / persoana)

53

0,0

 

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

913,4

 

9

 

Plăţi restante, în preţuri curente

55

0,0

 

10

 

Creanţe restante. În preţuri curente

56

23.000,0

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2015

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 953 din 7 martie 2016, întocmit de Direcţia generală afaceri interne şi administraţie din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b), art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 şi 611 bis din 18 august 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2015*:

1. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. I.

2. La anexa nr. 2, literele B şi C vor avea următorul cuprins:

 

„B. TARIF

pentru controalele veterinare executate asupra operaţiunilor de export la punctele de trecere a frontierei de stat, asupra mărfurilor supuse controlului veterinar

 

Nr. crt.

Acţiunea efectuată

Tarif/mijloc de transport

- lei -

1.

Verificarea documentelor sanitare veterinare însoţitoare şi a îndeplinirii condiţiilor sanitare veterinare de export al mărfurilor supuse controalelor sanitare veterinare de frontieră

44

 

C. TARIF

pentru asistenţa sanitară veterinară acordată în posturile de trecere a frontierei

 

Nr. crt.

Acţiunea efectuată

Tarif/acţiune

- lei -

1.

Acordarea asistentei veterinare proprietarului animalelor de companie, în timpul călătoriei, la solicitarea

65”

 

3. La anexa nr. 3, literele B, C şi D vor avea următorul cuprins:

„B. Tariful pentru cheltuielile de personal care desfăşoară activitatea de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală

 

Nr. crt.

Etapele aferente realizării unui control oficial în domeniul alimentar

Cheltuieli pentru salariu/persoană/h (lei)

Cheltuieli necesare perfecţionării/persoană/h (lei)

Total cheltuieli/h

(lei)

1.

Pregătirea controlului, studierea facilităţilor şi documentaţiei deţinute de operatorii economici, astfel încât să fie capabili să îşi îndeplinească atribuţiile în mod adecvat

22

1

23

2.

Realizarea controlului

22

1

23

3.

Analiza activităţii de control şi stabilirea concluziilor

22

1

23

 

TOTAL:

66

3

69

 

            C. Tariful pentru acţiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimală

 

 

Loturi ≤ 15 tone

Loturi > 15 tone

Distanţa până la locul de prelevare ≤ 80 km

69 lei

80 lei

Distanţa până la locul de prelevare > 80 km

94 lei

100 lei


* Inflaţia a fost calculată pentru perioada ianuarie 2015-decembrie 2015.

 

D. Tarif pentru înregistrarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor de vânzare directă sau vânzare cu amănuntul

 

Nr. crt.

Unitatea

Tariful de înregistrare - lei/unitate

1.

Came, lapte şi produse din lapte:

- carmangerie, măcelărie, centru de sacrificare a păsărilor şi/sau a lagomorfelor la nivelul fermei sau al exploataţiei, centru de prelucrare a laptelui

366 - persoane juridice

10 - persoane fizice

Centru de colectare a vânatului sălbatic

244

2.

Peşte şi produse din pescuit, miere şi alte produse din miere şi ouă pentru consum:

- centru de colectare a peştelui, magazin de desfacere a peştelui, pescărie, centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor, punct de debarcare, centru de extracţie, colectare a mierii şi a altor produse apicole, centru de colectare a ouălor

244

Ambarcaţiune de pescuit, stupină, magazin de desfacere a mierii de albine şi a altor produse apicole

122

3.

Unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de comercializare a alimentelor şi unităţi care desfăşoară alte activităţi în domeniu:

Restaurant, indiferent de specific, laborator de cofetărie şi/sau patiserie, pensiuni turistice, unităţi de vânzare prin internet, staţie de spălare şi dezinfecţie a mijloacelor de transport

366

Pizzerie, cantină, cofetărie/patiserie, magazin alimentar, depozit alimentar, catering

244

Hipermarket/Supermarket

612

4.

Activităţi de prelucrare şi conservare a fructelor şi legumelor

Unităţi de prelucrare a cartofilor şi de producţie a produselor din cartofi în scop alimentar

240

Unităţi de conservare şi fabricare a sucurilor/concentratelor de fructe şi legume

244

Unităţi de fabricare a produselor alimentare din fructe şi legume (inclusiv gemuri, marmelade şi jeleuri)

244

5.

Activităţi de fabricare a uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale Unităţi pentru producţia şi prelucrarea uleiurilor vegetale brute şi rafinate

366

Unităţi pentru fabricarea margarinei, a amestecurilor pentru tartine şi a grăsimilor de gătit combinate

366

Unităţi pentru producţia făinii oleaginoase nedegresate

244

6.

Activităţi de fabricare a produselor de morărit, amidonului şi produselor din amidon Unităţi de morărit şi măcinat

244

Unităţi pentru fabricarea cerealelor pentru micul dejun şi a premixurilor

366

Unităţi pentru fabricarea amidonului, glutenului, a glucozei, siropului de glucoza şi a maltozei

244

Unităţi pentru măcinarea legumelor

244

7.

Activităţi de fabricare a altor produse alimentare

Unităţi pentru fabricarea pâinii, produselor proaspete şi conservate de patiserie, produselor proaspete şi uscate de panificaţie, plăcintelor, checurilor, tartelor, biscuiţilor, pişcoturilor, prăjiturilor conservate, fabricarea produselor pentru gustări dulci sau sărate etc.

366

Unităţi pentru fabricarea zahărului, a produselor zaharoase, a gumei de mestecat, a ciocolatei şi a produselor din cacao etc.

366

Unităţi pentru fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuşcuşului, pastelor făinoase şi a altor produse făinoase similare

244

Unităţi pentru prelucrarea cafelei, ceaiului şi fabricarea condimentelor

366

Unităţi pentru fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice

366

Unităţi pentru fabricarea produselor alimentare congelate

244

Unităţi pentru fabricarea altor produse alimentare de origine nonanimală neclasificate în altă parte

244

Unităţi de fabricare a produselor alimentare confiate/deshidratate (legume, fructe, coji de fructe şi alte părţi de plante - confiate, deshidratate, uscate, glasate sau cristalizate)

244

Unităţi pentru producţia, procesarea şi comercializarea ciupercilor

244

8.

Activităţi de fabricare a băuturilor

Unităţi pentru fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie şi a băuturilor alcoolice distilate

366

Unităţi pentru fabricarea vinului, cidrului şi a altor vinuri din fructe

366

Unităţi pentru fabricarea berii, a malţului şi a altor băuturi nedistilate obţinute prin fermentaţie

366

Unităţi pentru fabricarea de ape minerale şi băuturi răcoritoare nealcoolice

366

9.

Alte activităţi

Unităţi de ambalare şi/sau îmbuteliere a produselor alimentare de origine nonanimală

244

Unităţi de fabricare a îngheţatei

244

Depozit alimentar/frigorific pentru produse de origine nonanimală

366

Depozit pentru seminţe de consum

244

Unităţi de comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală congelate

366

Unităţi de producere a ambalajelor pentru produsele alimentare ce vin în contact cu alimentele

122

Mijloc de transport al produselor de origine nonanimală

122”

 

4. Anexele nr. 4-6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. II-IV.

Art. II. - Anexele nr. I-IV*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Andrei Butaru

 

Bucureşti, 1 aprilie 2016.

Nr. 40.


*) Anexele nr. I-IV se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 bis. care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.