MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 311/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 311         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 22 aprilie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 87 din 23 februarie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 192 alin. 2 din Codul de procedură penală din 1968 şi art. 275 alin (2) din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

282. - Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.508. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal, profilul „servicii”, domeniul „estetica şi igiena corpului omenesc”, calificarea profesională „coafor stilist” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” din municipiul Constanţa

 

3.514. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Maryland” din municipiul Bucureşti

 

3.515. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Montessori Haus” din municipiul Timişoara

 

3.516. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul F.E.G. din municipiul Bucureşti

 

3.525. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „primar” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul „Don Orione” din municipiul Oradea

 

3.526. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „turism şi alimentaţie”, calificările profesionale „tehnician în turism”, „tehnician în gastronomie”, respectiv pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „industrie alimentară”, calificarea profesională „tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare”, domeniul „turism şi alimentaţie”, calificarea profesională „agent de turism - ghid” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul tehnic „Edmond Nicolau” din municipiul Brăila

 

3.527. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Banatul” din municipiul Caransebeş

 

3.528. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Mini London” din municipiul Constanţa

 

3.599. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.195/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit „Mish-Mash” din localitatea Băicoi

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

9. - Circulară privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2016

 

ACTE ALE INSTANŢELOR DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

 

Sentinţa nr. 225 din 7 mai 2013 a Curţii de Apel Târgu Mureş - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 87

din 23 februarie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 192 alin. 2 din Codul de procedură penală din 1968 şi art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Cosmin Grancea.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 192 alin. 2 din Codul de procedură penală din 1968 şi art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Viorel Vonica în Dosarul nr. 1.551/236/2015 al Judecătoriei Giurgiu - Secţia penală, care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.125 D/2015.

2. La apelul nominal răspunde autorul excepţiei de neconstituţionalitate, prezent personal, lipsind cealaltă parte. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul autorului excepţiei, care pune concluzii de admitere a acesteia. Se face trimitere la situaţia de fapt şi se conchide că este necesară reglementarea unor limite maxime ale cheltuielilor de judecată la plata cărora justiţiabilii pot fi obligaţi de către instanţele penale.

4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate. Referitor la dispoziţiile art. 192 alin. 2 din Codul de procedură penală din 1968 se arată că acestea nu au legătură cu soluţionarea cauzei, întrucât contestaţia Sa executare şi calea de atac împotriva hotărârii de soluţionare a acesteia promovate de autorul excepţiei în prezentul dosar au fost făcute sub imperiul Codului de procedură penală în vigoare. În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală se arată că argumentele aduse în susţinerea acesteia vizează modificarea şi completarea legii, în sensul reglementării de către Curtea Constituţională a unor grile care să prevadă limitele minime şi cele maxime ale cheltuielilor judiciare.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin încheierea din 11 mai 2015, pronunţată în Dosarul nr. 1.551/236/2015, Judecătoria Giurgiu - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 192 alin. 2 din Codul de procedură penală din 1968 şi art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Viorel Vonica într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii la executare cu privire la cheltuielile judiciare la a căror plată a fost obligat autorul excepţiei printr-o sentinţă penală.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că suportarea cheltuielilor judiciare de către persoana care a formulat o cale de atac, atunci când aceasta este respinsă sau retrasă, încalcă prevederile constituţionale invocate. Se susţine că valoarea acestor cheltuieli este lăsată la aprecierea instanţei, care este una subiectivă, şi că nu există grile care să limiteze cheltuielile judiciare, aspecte care sunt de natură a contraveni dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 16 alin. (1) şi art. 21 alin. (3) din Constituţie.

7. Judecătoria Giurgiu - Secţia penală opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se arată că suportarea cheltuielilor judiciare în caz de respingere sau retragere a apelului sau a recursului sau a altei cereri de către persoana care a formulat respectiva cerere nu contravine niciunei dispoziţii constituţionale. Se face trimitere la Decizia Curţii Constituţionale nr. 171 din 23 mai 2001.

8. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

9. Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se face trimitere la deciziile Curţii Constituţionale nr. 752 din 18 septembrie 2007, nr. 514 din 27 aprilie 2010 şi nr. 500 din 19 aprilie 2011.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctul de vedere al Avocatului Poporului, concluziile autorului excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 192 alin. (2) din Codul de procedură penală din 1968 şi art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins:

- Art. 192 alin 2: „în cazul declarării apelului ori recursului sau al introducerii oricărei alte cereri, cheltuielile judiciare sunt suportate de către persoana căreia i s-a respins ori care şi-a retras apelul, recursul sau cererea”;

- Art. 275 alin. (2): „în cazul declarării apelului, recursului în casaţie ori ai introducerii unei contestaţii sau oricărei alte cereri, cheltuielile judiciare sunt suportate de către persoana căreia i s-a respins ori care şi-a retras apelul, recursul în casaţie, contestaţia sau cererea

13. Se susţine că textele criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (3) cu privire la statul român, art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi şi art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, cu privire la dispoziţiile art. 192 alin. 2 din Codul de procedură penală din 1968, Curtea constată că acestea nu au legătură cu soluţionarea cauzei, întrucât cererile formulate de autorul excepţiei, în cauza dedusă judecăţii, cu privire la cheltuielile judiciare, au fost întemeiate, în drept, pe dispoziţiile Codului de procedură penală în vigoare. Or, conform prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, „Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei în orice fază a litigiului şi oricare ar fi obiectul acestuia”. Pentru acest motiv, Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 192 alin. 2 din Codul de procedură penală din 1968 este inadmisibilă.

15. Cu privire la soluţia legislativă cuprinsă în art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală, Curtea reţine că aceasta este similară dispoziţiilor art. 192 alin. 2 din Codul de procedură penală din 1968, asupră cărora Curtea s-a mai pronunţat, prin raportare la critici de neconstituţionalitate similare, prin mai multe decizii, prin care a respins ca neîntemeiate excepţiile de neconstituţionalitate invocate. Cu titlu exemplificativ sunt Decizia nr. 171 din 23 mai 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 16 iulie 2001, Decizia nr. 752 din 18 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 23 octombrie 2007, şi Decizia nr. 206 din 17 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 10 martie 2009.

16. Prin Decizia nr. 752 din 18 septembrie 2007, Curtea a constatat că nicio normă constituţională nu impune gratuitatea actului de justiţie. Prin urmare, cheltuielile judiciare ocazionate în procesul penal, avansate de stat, trebuie suportate de partea vinovată pentru provocarea acelor cheltuieli. Prin aceeaşi decizie, Curtea a reţinut că faptul că, în cazurile referitoare la declararea apelului ori recursului sau al introducerii oricărei altei cereri, în procesul penal, cheltuielile judiciare avansate de stat sunt suportate de persoana căreia i s-a respins ori care şi-a retras apelul, recursul sau cererea, nu împiedică părţile interesate să se adreseze justiţiei şi să se prevaleze, fără nicio îngrădire, de toate garanţiile care caracterizează dreptul la un proces echitabil, reglementat de dispoziţiile constituţionale ale art. 21. Mai mult, s-a arătat că prevederile art. 192 alin. 2 din Codul de procedură penală din 1968 reprezintă norme de procedură a căror reglementare este de competenţa exclusivă a legiuitorului, care poate institui, în considerarea unor situaţii deosebite, reguli speciale de procedură, conform art. 126 alin. (2) din Constituţie, Totodată, prin Decizia nr. 206 din

17 februarie 2009, Curtea a statuat că prevederile art. 192 alin. 2 din Codul de procedură penală din 1968 nu aduc atingere liberului acces la justiţie şi nici dreptului la un proces echitabil.

17. Curtea constată că argumentele reţinute de către instanţa de contencios constituţional prin deciziile anterior analizate sunt aplicabile şi în privinţa dispoziţiilor art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală.

18. Referitor la critica potrivit căreia stabilirea cheltuielilor judiciare, în cazurile prevăzute la art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală, este lăsată la latitudinea instanţei de judecată, Curtea constată că determinarea acestor cheltuieli se realizează potrivit prevederilor art. 272-275 din Codul de procedură penală, conform unor criterii legale, cu caracter obiectiv, reglementate pentru fiecare categorie de astfel de cheltuieli, care exclud aprecierea subiectivă a instanţei de judecată. Astfel, în calculul cheltuielilor judiciare, instanţele judecătoreşti determină cheltuielile avansate de stat şi cele făcute de părţi şi de alţi subiecţi procesuali. Din prima categorie fac parte cheltuieli precum cele necesare efectuării actelor de procedură sau de probaţiune dispuse de organele judiciare şi cheltuielile pentru conservarea obiectelor ridicate sau sechestrate în cursul procesului, în cea de-a două categorie se încadrează cheltuielile făcute de părţi şi de ceilalţi subiecţi procesuali în cursul procesului, din proprie iniţiativă, cum sunt angajarea unui apărător, depunerea de cereri şi memorii şi administrarea de mijloace de probă pentru susţinerea acţiunii civile, sau pe baza dispoziţiilor instanţei, cum sunt deplasarea la sediul organului judiciar pentru audiere sau nerealizarea unui câştig licit Prin urmare, aceste două categorii de cheltuieli însumează subcategorii determinate de particularităţile fiecărei cauze penale. Valoarea acestora este atestată prin documente justificative sau este determinată numeric pe baza unor criterii legale, cum sunt ordinele şi normele metodologice de stabilire a onorariilor cuvenite experţilor sau interpreţilor,

19 în ceea ce priveşte pretinsa încălcare, prin textul criticat, a dispoziţiilor art. 16 alin, (1) din Constituţie, Curtea reţine că prevederile art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală se aplică, în mod egal, tuturor persoanelor care promovează căile de atac enumerate în cuprinsul acestor norme legale sau care formulează contestaţii sau cereri, în situaţia în care aceste cereri sunt respinse ori retrase.

20. Având în vedere argumentele anterior invocate, Curtea constată că nu poate fi reţinută încălcarea prin textul criticat a dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (3) referitor la statul român.

21. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 192 alin. 2 din Codul de procedură penală din 1968, excepţie ridicată de Viorel Vonica în Dosarul nr. 1.551/236/2015 al Judecătoriei Giurgiu - Secţia penală,

2. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Viorel Vonica în Dosarul nr. 1.551/236/2015 al Judecătoriei Giurgiu - Secţia penală şi constată că dispoziţiile art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală sunt constituţionale în raport cu criticile invocate.

Decizia se comunică Judecătoriei Giurgiu - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa din data de 23 februarie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.155/2014 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.155/2014, denumit în continuare Plan de acţiune, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Fondurile necesare îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Planul de acţiune se prevăd anual prin bugetul instituţiilor cu responsabilităţi în implementarea măsurilor prevăzute în Planul de acţiune.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Raluca Alexandra Prună

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 aprilie 2016.

Nr. 282.

 

ANEXĂ

 

PLANUL DE ACŢIUNE

pentru implementarea Strategiei pentru dezvoltarea sistemului judiciar 2015-2020

 

DIRECŢIA DE ACŢIUNE A: EFICIENTIZAREA JUSTIŢIEI CA SERVICIU PUBLIC

Obiectiv strategic

Măsuri

Responsabil

Estimare bugetară

în lei 1, 2, 3

Termen

Indicatori de realizare

1

2

3

4

5

6

A.1. Crearea şi implementarea unui sistem unitar de management strategic la nivelul sistemului judiciar

A.1.1. Înfiinţarea şi operaţionalizarea Consiliului de management strategic (CMS) format din conducerea la vârf a MJ, CSM, MP, ÎCCJ şi crearea unui grup tehnic de lucru care să sprijine consiliul strategic.

MJ

CSM

MP

ÎCCJ

Bugetul de stat

Semestrul I 2016

Protocol interinstituţional adoptat

Instituţii din sistemul judiciar implicate în dezvoltarea sistemului integrat de management: 4

 

A.1.2. Dezvoltarea şi implementarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar

MJ

CSM

MP

ÎCCJ

POCA

3.600.000

2016-2020

Participanţi din grupul-ţintă la acţiuni de formare profesională pentru instanţe, parchete şi alte instituţii din sistemul judiciar: 300

Dezvoltarea/implementarea de soluţii informatice de tip Balance scorecard

 

A. 1.3. Dezvoltarea integrată a sistemului de statistică judiciară la nivel interinstituţional (MJ- CSM-MP-ÎCCJ) prin noul ECRIS V pentru a deveni un instrument-suport pentru luarea deciziilor de management strategic (inclusiv cu elementele de prognoză)

Integrarea statisticii judiciare în componenta de date deschise a Parteneriatului pentru o guvernare deschisă

MJ

CSM

MP

ÎCCJ

POCA

2020

Sistem compatibil între toate modulele statistice ale principalilor actori din sistem

Modul de analiză şi prognoză în cadrul ECRIS V dezvoltat: 1 (detaliat la măsura A.3.1)

 

A. 1.4. Elaborarea unei analize naţionale de risc privind formele grave de criminalitate pentru fundamentarea politicilor în materie penală

MJ

MP

POCA

2017-2018

Analiză elaborată

 

A.1.5. Elaborarea unei strategii IT a sistemului judiciar aferente perioadei 2016-2020, însoţită de un plan de acţiune al acesteia, inclusiv constituirea unui grup interinstituţional pentru monitorizarea implementării acesteia

MJ

CSM,

IJ

INM,

SNG

MP (inel. DNA, DIICOT)

ÎCCJ

ANP

ONRC

Bugetul de stat

Trimestrul II 2016

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea strategiei IT


1 Inclusiv TVA. Valorile aferente proiectelor de finanţat în cadrul POCA sunt calculate ca valoare totală (care conţine şi sumele aferente cofinanţării naţionale şi cheltuielile neeligibile), inclusiv TVA, care poate fi deductibil sau nedeductibil. TVA-ul nedeductibil şi nerecuperabil este eligibil drept cheltuială în cadrul POCA.

2 Bugetul proiectelor POCA include şi cofinanţare de la bugetul de stat în proporţie de până la 15% din valoarea proiectului.

3 În cazul măsurilor unde nu este prevăzut cuantumul sumelor necesare implementării activitatea se finanţează potrivit alocărilor financiare periodice, în limita bugetului de stat aferent perioadei de realizare sau, după caz, în limita fondurilor nerambursabile dobândite.

 

A.2. Definitivarea procesului de punere în aplicare a noilor coduri (civil/penal, de procedură civilă/penală)

A.2,1. Îmbunătăţirea organizării şi funcţionării sistemului judiciar, precum şi a statutului magistraţilor, în contextul profundei reforme a celor patru coduri fundamentale pentru sistem (în materie civilă şi penală)

MJ,

CSM,

ÎCCJ,

MP

Bugetul de stat

Decembrie 2016

Act normativ adoptat de Guvern

 

A,2.2, Continuarea formării profesionale a magistraţilor şi a personalului auxiliar din instanţe şi parchete

INM

SNG

POCA

67.466.106

(INM)

5.264.730

(SNG)

2016-2019

Acţiuni de formare specializată pentru magistraţi: 614 Acţiuni de formare specializată a grefierilor: 60

 

A.3. Optimizarea organizării şi funcţionării instanţelor şi parchetelor

A.3.1 Optimizarea managementului instanţelor şi parchetelor prin:

- analiza sarcinilor administrative ale conducerii acestora care ar putea fi transferate către alte categorii de personal şi îmbunătăţirea cadrului normativ privind atribuţiile colegiilor de conducere şi ale factorilor de

decizie din instanţe şi parchete;

- dezvoltarea unui modul de management organizaţional strategic pentru curţile de apel şi tribunale şi parchetele de pe lângă acestea;

- întocmirea unei metodologii de elaborare a planului de management integrat;

- formarea profesională unitară a persoanelor cu funcţie de conducere, inclusiv manageri economici, la nivelul curţilor de apel şi al tribunalelor şi al parchetelor de pe lângă acestea cu privire la modulul de management organizaţional strategic;

- elaborarea şi implementarea de către fiecare curte de apel şi de către parchetele de pe lângă acestea a unui plan de

management integrat;

- dezvoltarea unui mecanism de analiză şi monitorizare în cadrul CSM a modului de implementare a managementului strategic integrat la nivelul curţilor de apel şi al parchetelor de pe lângă acestea

MJ

CSM

MP

ÎCCJ

Prin CMS

CSM

Curţi de apel

Bugetul de stat

Trimestrul IV 2016

Analiză instanţe şi parchete, aprobată de CMS

Proiect de act normativ elaborat

 

 

Modul de management organizaţional dezvoltat pentru curţile de apel

 

Bugetul de stat

POCA

5.022.000

Trimestrul I 201

 

2016-2018

 

 

Număr de participanţi la acţiuni de formare profesională: 320

 

Număr de instanţe şi parchete care implementează sistemul de management strategic: 15 curţi de apel şi tribunalele arondate

 

A.3.2. Alocarea resurselor umane pentru instanţe prevăzute în Memorandumul adoptat de Guvern în septembrie 2012

 

Alocarea posturilor necesare implementării legislaţiei privind falimentul persoanelor fizice

 

Analiza infrastructurii tuturor instanţelor, în vederea identificării spaţiilor necesare amenajării sălilor de consiliu

MJ, CSM

Bugetul de stat

2016-2020

 

 

2016-2020

 

 

Trimestrul II 2016

Posturi suplimentare ocupate: Instanţe

244 de posturi de judecători 102 posturi de personal auxiliar de specialitate la instanţe

600 de judecători

750 de grefieri

 

Finalizare analiză

 

A.3.3. Alocarea resurselor umane suplimentare pentru unităţile Ministerului Public

MP, MJ, CSM

Bugetul de stat

2016-2020

 

2016-2018

 

2017-2018

MP şi celelalte parchete (exclusiv DNA şi DIICOT):

100 de posturi de procurori şi 200 de posturi de personal auxiliar

DIICOT - posturi suplimentate şi ocupate: 16 procurori,

17 specialişti, 55 personal auxiliar şi administrativ, 40 de ofiţeri de poliţie, 14 specialişti IT

DNA: posturi suplimentate şi ocupate: 180 (50 de procurori,

50 de ofiţeri de poliţie, 30 de specialişti, 50 de grefieri)

 

A.3.4. Implementarea indicatorilor de eficienţă în cadrul instanţelor, aşa cum au fost stabiliţi în cadrul Grupului de lucru privind eficienţa al CSM, inclusiv prin organizarea formării profesionale aferente

Instanţe

CSM

Bugetul de stat

2016

Rata instanţelor care evoluează din clasele

„satisfăcător/ineficient” în clasa „eficient”: 60% (20 din 35)

 

A3.5. Dezvoltarea abilităţilor magistraţilor şi personalului auxiliar îh domeniul managementului schimbării, managementului instanţelor şi parchetelor şi al fluxului de dosare

INM

SNG

Bugetul de stat MFN 2009- 2014

POCA prevăzut la B2.3.

2016-2019

Participanţi la formarea în managementul instanţelor şi parchetelor: 510 magistraţi

Acţiuni de formare specializată a personalului auxiliar: 72

 

A.3.6. Introducerea metodei de planificare bugetară

multianuală, atât pentru instanţe, cât şi pentru parchete, inclusiv prin:

- fundamentarea solicitărilor de buget de către ordonatorii secundari/terţiari pe baza unor analize economice realiste (execuţie ani anteriori, prioritizarea cheltuielilor, contextul macroeconomic);

- îmbunătăţirea criteriilor de proiecţie şi execuţie bugetară (inclusiv bugetare bazată pe rezultate şi volum de activitate)

MJ

CSM - avizator

Instanţe

MP

Parchete

Bugetul de stat

2017

Planificare bugetară multianuală operaţională

 

A.3.7. Identificarea a 3 instanţe-pilot pe baza concluziilor proiectului „îmbunătăţirea eficienţei şi calităţii sistemului judiciar, cu accent pe o alocare echilibrată a resurselor printr-un management judiciar adecvat” derulat de CSM şi Consiliul Judiciar din Olanda

 

Elaborarea unei metodologii pentru bugetele bazate pe rezultate, inclusiv stabilirea costurilor/dosar în diferite materii

 

Instituirea, într-o serie de instanţe-pilot, a sistemului

bugetelor bazate pe rezultate, pentru a corela cerinţele bugetare şi alocarea resurselor cu rezultatele dorite; definirea unor metodologii clare şi selectarea riguroasă a indicatorilor

 

Analiza funcţionării managementului bazat pe rezultate în cadrul instanţelor-pilot şi adoptarea unor soluţii de implementare la nivelul tuturor instanţelor

MJ

CSM

Instanţe

Bugetul de stat

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019

Sistem de alocare resurse financiare bazat pe rezultate realizat în 3 instanţe-pilot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiză efectuată

 

A,3.8. Efectuarea unei analize a nevoilor de resurse umane, ulterior alocărilor prevăzute la punctul A.3.2

MJ

CSM

MP

Bugetul de stat

2016-2020

Prima analiză realizată: trimestrul I 2016 Analiză necesar resurse umane: 2 anuale

 

A.3.9. Redistribuirea şi ocuparea posturilor de judecători, procurori şi grefieri şi suplimentarea fondului de rezervă, conform analizei efectuate la punctul A,3.8

MJ

CSM

MP

Bugetul de stat

Bianual

2016-2020

Posturi redistribuite

 

A.3.10. Elaborarea şi adoptarea unui document strategic de dezvoltare a resurselor umane la nivelul instanţelor şi parchetelor (2016-2020), precum şi evaluarea acestuia

CMS, grup tehnic

de lucru la nivelul

CMS

CSM

MJ

ÎCCJ

PÎCCJ

POCA

1.350.000

2016-2017

Strategie de dezvoltare a RU în sistemul judiciar elaborată şi aprobată

Evaluare realizată

 

A.3.11. Elaborarea unei metodologii de calcul adecvat privind volumul optim de activitate al procurorilor şi judecătorilor

CSM

MP

În cadrul

proiectului

POCA

2016-2018

Metodologie de calcul adoptată

 

A.3.12. Analiza sistemului de repartizare aleatorie a dosarelor şi a normelor procedurale incidente, în special din perspectiva eficienţei factorului aleatoriu

CSM - în baza

verificărilor

IJ

Bugetul de stat

2016

Raport de analiză anuală elaborat

 

A.3.13. Îmbunătăţirea sistemului informatic de repartizare aleatorie sau, după caz, completarea Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti potrivit concluziilor analizei de la A.3.12

CSM -

completarea ROI

MJ

MP

Bugetul de stat

2017

Modificări implementate

 

A.3.14. Analiza situaţiei curente şi a nevoilor pentru dezvoltarea ECRIS V.

Elaborarea specificaţiilor tehnice pentru dezvoltarea tuturor componentelor sistemului ECRIS V

MJ

MP

CSM

ÎCCJ

Grup de lucru al CMS

Bugetul de stat

POCA

4.211.784

Trimestrul II 2017

Analiză şi specificaţii tehnice realizate

 

A.3.15. Dezvoltarea şi punerea în funcţiune a ECRIS V, precum şi formarea personalului care gestionează şi utilizează aplicaţia

MJ

MP

CSM

ÎCCJ

Grup de lucru al CMS

DIICOT

Bugetul de stat

POCA

127.224.000

2020

Sistem IT funcţional Participanţi din grupul-ţintă la acţiuni de formare: 10.000 (judecători, procurori, personal auxiliar)

 

 

A.3.16. Dezvoltarea şi implementarea sistemului

integrat de management al înregistrărilor audiovideo în parchete în materia audierii persoanelor şi interconectarea cu ECRIS V

MP

MJ

POCA

 

72.540.000

2020

Sistem IT de management al înregistrărilor audiovideo dezvoltat/funcţional

Participanţi la acţiuni de formare: 300

 

A.3.17. Degrevarea instanţelor şi parchetelor prin promovarea, în continuare, a medierii:

- informarea publicului şi magistraţilor asupra utilizării medierii şi acţiuni de formare a practicienilor;

- evaluare realizată de către Consiliul de mediere privind modul de aplicare a legii medierii cu propuneri concrete de îmbunătăţire (măsuri administrative, instituţionale, promovarea medierii, măsuri legislative);

- în funcţie de rezultatele evaluării, formularea de propuneri legislative

Consiliul de mediere

 

 

 

Consiliul de mediere

 

 

MJ

Bugetul de stat

 

 

 

Bugetul de stat

(cofinanţare)

POCA

2016 semestrul I

 

 

 

2016-2018

Grup de lucru constituit

 

 

 

 

 

 

Modificări legislative elaborate

 

A 3.18. Revizuirea hărţii judiciare prin:

- elaborarea propunerilor privind reorganizarea instanţelor şi parchetelor, pe baza unor evaluări obiective

CSM

MJ

MP

Bugetul de stat

2016-2020

Propuneri de reorganizare elaborate

 

A.4. Îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie şi creşterea şanselor de reintegrare socială a persoanelor private de libertate

A.4.1. Creşterea numărului deţinuţilor implicaţi în activităţi productive, de calificare şi ocupaţionale

ANP

Bugetul de stat

Alte surse de finanţare nerambursabilă

(POCU)

3.600.000

2020

Număr de persoane private de libertate folosite la activităţi productive în anul N/Număr de persoane private de libertate folosite la activităţi productive în anul N-1 Număr de spaţii valorificate/Număr de spaţii identificate

 

A.4.2. Asigurarea asistenţei medicale, protejarea şi promovarea sănătăţii, precum şi prevenirea îmbolnăvirilor prin:

- elaborarea şi promovarea a 3 acte normative în vederea integrării particularităţilor asistenţei medicale din sistemul penitenciar în cadrul normativ al reţelei sanitare publice;

- dezvoltarea şi implementarea activităţilor de ocrotire a sănătăţii prin testarea şi evaluarea persoanelor private

de libertate nou-depuse în sistemul penitenciar în ceea ce priveşte incidenţa bolilor infectocontagioase (hepatita B şi C, HIV, TBC);

- reorganizarea structurilor penitenciarelor-spital în conformitate cu cerinţele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate şi ale sistemului penitenciar

ANP

MJ

Bugetul de stat

2017

 

 

 

 

2020

 

 

 

2017

Număr de acte normative aprobate/3 proiecte de acte normative elaborate

 

 

 

 

Număr de persoane private de libertate care şi-au dat consimţământul de a fi testate/Număr de persoane private de libertate nou-depuse Număr de persoane private de libertate depistate cu afecţiuni infectocontagioase/Număr de persoane private de libertate

Număr de structuri penitenciare spital aprobate/Număr de structuri penitenciare spital propuse

 

A.4.3. Construirea şi implementarea unor instrumente de evaluare educaţională, psihologică şi socială a persoanelor private de libertate

ANP

MJ

DNP

Bugetul de stat

2017

Număr de tipuri de chestionare elaborate, după caz, revizuite/Număr de tipuri de chestionare necesar a fi elaborate, după caz, revizuite Număr de persoane private de libertate evaluate conform standardelor/Număr de persoane private de libertate conform efectivului rulat

 

A.4.4. Implementarea, împreună cu instituţiile publice ce au atribuţii în domeniul asistenţei postdetenţie, a Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2015-2016, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 389/2015

ANP

MJ

DNP

Bugetul de stat (estimare pentru anii 2017-2019) - 20.306.000

2019

Număr de deţinuţi beneficiari ai activităţilor de reintegrare socială/Număr de deţinuţi ce necesită includerea îh activităţi şi programe

Număr de beneficiari preluaţi în circuitul de asistenţă postdetenţie/Număr de deţinuţi cu nevoi de asistare în perioada postdetenţie

 

A 4.5 Dezvoltarea colaborării cu structurile de specialitate, inclusiv de la nivel internaţional, în cadrul proiectelor cu finanţare europeană care vizează domeniul reintegrării sociale a deţinuţilor şi al formării personalului

ANP

MJ

DNP

Bugetul de stat Alte surse de finanţare nerambursabilă POCU şi POCA

2020

Număr de activităţi implementate în cadrul proiectelor/Număr de activităţi prevăzute în cadrul proiectelor Număr de parteneriate încheiate/12 parteneriate propuse

 

A.5. Optimizarea cadrului legislativ şi instituţional privind organizarea şi exercitarea profesiilor juridice organizate în mod autonom

A.5.1. Îmbunătăţirea cadrului legislativ privind activitatea profesională, organizarea profesiei, precum şi accesul în profesia de executor judecătoresc (incompatibilităţi, suspendarea şi încetarea calităţii, condiţii de admitere în

profesie)

MJ în colaborare cu UNEJ

Bugetul de stat

2016

Proiect de lege de modificare şi completare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat de către Guvern

Ordin al ministrului justiţiei de modificare şi completare a Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001, publicat în Monitorul Oficial al României

 

A.5.2. Reglementarea unor aspecte privitoare la activitatea operatorilor şi agenţilor autorizaţi să efectueze înregistrarea avizelor de înscriere în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (AEGRM), precum şi completarea cadrului legal în materia înregistrării în AEGRM, pentru asigurarea armonizării cu dispoziţiile noilor coduri

MJ în colaborare cu COAEGRM

Bugetul de stat

2016

Proiect de lege de modificare şi completare a Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, aprobat de către Guvernul României

 

A.5.3. Actualizarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 802/1999

MJ în colaborare cu COAEGRM

Bugetul de stat

2016

Hotărâre de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 802/1999 privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, adoptată de către Guvern

 

A.5.4. Reglementarea drepturilor şi obligaţiilor interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi, a controlului profesional şi a angajării răspunderii interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi

MJ

Ministerul Culturii

Bugetul de stat

2016

 

2017

Proiect de lege privind profesia de traducător şi interpret, aprobat de către Guvern

Aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii privind traducătorii şi interpreţii judiciari, publicat în Monitorul Oficial al României

 

A.5.5. Crearea unui cadru legislativ pentru autorizarea experţilor tehnici judiciari adaptat realităţilor socioeconomice şi juridice, precum şi o mai bună reglementare a răspunderii disciplinare în cadrul profesiei, în scopul eficientizării sistemului de expertize tehnice judiciare

MJ

Bugetul de stat

2016

Proiect de lege de modificare şi completare a Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, aprobat de către Guvern

Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea calităţii de expert tehnic judiciar şi de specialist, publicat în Monitorul Oficial al României

 

A.5.6. Actualizarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare

MJ

Bugetul de stat

Trimestrul IV 2016

Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare, publicat în Monitorul Oficial al României

 

A.5.7. Elaborarea unui „Ghid explicativ al Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare” şi diseminarea lui prin organizarea de seminare şi ateliere de lucru cu judecători/experţi tehnici judiciari/personalul birourilor locale din cadrul tribunalelor ale MJ-SPJC

MJ

POCA

1.100.000

Trimestrul IV 2018

Ghid elaborat

 

DIRECŢIA DE ACŢIUNE B: CONSOLIDAREA INSTITUŢIONALĂ A SISTEMULUI JUDICIAR

B.1. Consolidarea cadrului legislativ Judiciar, cu respectarea principiilor stabilităţii şi predictibilităţii normelor

B,1.1. Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

MJ

Bugetul de stat

2016

Proiect de lege elaborat

 

B.1.2. Iniţierea, dezvoltarea şi operaţionalizarea unui sistem de testare şi asistenţă psihologică a magistraţilor

CSM

ÎCCJ

MP

Bugetul de stat

POCA

2.511.000

2016-2018

Platformă funcţională

 

B. 1.3. Asumarea unui rol activ al sistemului judiciar în procesul de revizuire a Constituţiei, prin elaborarea şi susţinerea unei poziţii unitare în forurile de decizie

CMS

MJ,

CSM

ÎCCJ,

MP

Bugetul de stat

În funcţie de calendarul legislativ aferent revizuirii Constituţiei

Participare la dezbateri din comisia de revizuire a Constituţiei

 

B. 1.4. Aprobarea de către Guvern a proiectului de lege privind statutul personalului auxiliar al instanţelor şi parchetelor de pe lângă acestea

MJ, CSM

Bugetul de stat

2016

Act normativ aprobat de Guvern

 

B.1.5. Elaborarea unei analize a măsurii în care magistraţii şi

conducerea instanţelor şi parchetelor au fost degrevaţi/degrevate ca urmare a implementării cadrului normativ modificat şi completat

MJ, CSM, ÎCCJ, MP

Bugetul de stat POCA (proiect prevăzut la punctul A.2.4)

Trimestrul II 2018

Analiză realizată

B.1.6. Refacerea schemelor de personal, pentru a reflecta schimbările legislative efectuate (cu privire la personalul auxiliar)

MJ, CSM, ÎCCJ, MP

Bugetul de stat

Trimestrul 12019

Scheme de personal refăcute

B.1.7. Consolidarea cadrului legislativ referitor la activitatea MP - DIICOT

MJ

CSM

MP

(DIICOT)

Bugetul de stat

2016

Legislaţie elaborată

B.1.8. Compatibilizarea structurilor MP - DIICOT şi ale Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, conform competenţei prevăzute de lege, pentru efectuarea urmăririi penale

MJ

MP

(DIICOT)

Bugetul de stat

2016

Protocol încheiat

 

B.2. Dezvoltarea capacităţii instituţionale şi decizionale a CSM, INM şi SNG

B.2,1. Dezvoltarea profesională şi a abilităţilor manageriale ale personalului din cadrul CSM, precum şi asigurarea echipamentelor IT necesare bunei desfăşurări a activităţii CSM

CSM

Bugetul de stat POCA 5.301.000 în corelare cu măsura A.3.4

2016-2018

Număr de participanţi la acţiuni de formare profesională: 90

 

B.2.2. Finanţarea şi ocuparea posturilor vacante din cadrul CSM

Finanţarea posturilor de formator cu normă întreagă la SNG (11 posturi ocupate) Suplimentarea numărului de posturi de inspector judiciar

CSM

Bugetul de stat

2016-2019

2016-2018

2016-2018

1. posturi ocupate

2. 4 magistraţi şi 4 personal auxiliar

3. 10 posturi de inspectori

 

B.2.3. Dezvoltarea capacităţii instituţionale a INM în vederea îmbunătăţirii procesului de formare la nivelul sistemului judiciar, inclusiv prin continuarea investiţiilor în infrastructura INM

INM

Bugetul de stat POCA

10.566.210 - bugetul total aferent întregului proiect

2016-2018

Nevoi de formare identificate Modul specializat de formare a abilităţilor de formator în domeniul educaţiei adulţilor: 1 Participanţi din grupul-ţintă la acţiuni de formare profesională: 368

 

B.2.4. Consolidarea capacităţii instituţionale a SNG în vederea îmbunătăţirii procesului de

formare a personalului auxiliar

SNG

Bugetul de stat

POCA

4.118.040

2016-2017

Nevoi de formare identificate Sisteme/Aplicaţii IT de management al proceselor instituţionale îmbunătăţite:

- platformă online - pagină web, intranet;

- aplicaţie privind evaluarea formatorilor;

- sistem integrat de gestionare a înregistrărilor de documente la nivelul SNG

Participări din grupul-ţintă la acţiuni de formare profesională în domenii ce sprijină calitatea şi performanţa instituţională la nivelul sistemului judiciar: 115

 

B.2.5. Consolidarea capacităţii administrative a Inspecţiei Judiciare prin:

- formare profesională;

- dezvoltarea modului ECRIS destinat inspecţiei judiciare;

- dezvoltare de instrumente de comunicare şi performanţă;

- dezvoltarea aplicaţiei IJ

IJ

CSM

Bugetul de stat POCA 2.000.000 Alte surse de finanţare nerambursabilă

2016-2020

Participanţi la acţiuni de formare: 60

Modul ECRIS pentru inspecţia judiciară funcţional Aplicaţie IJ dezvoltată

 

B.2.6. Creşterea capacităţii CSM de reacţie la evoluţia şi fenomenele de dezvoltare instituţională a sistemului judiciar prin utilizarea sistematică a datelor de sistem

CSM

Bugetul de stat

2016-2018

Rapoarte ale grupurilor de lucru CSM

 

B.2.7. Eficientizarea pârghiilor de apărare a reputaţiei magistraţilor şi independenţei justiţiei prin îmbunătăţirea cadrului normativ existent

MJ

CSM

IJ

Bugetul de stat

2016

Proiecte de acte normative elaborate

 

B.2.8. Fluidizarea procesului decizional în cadrul CSM prin efectuarea unei analize a procesului decizional şi îmbunătăţirea procedurilor operaţionale

CSM

Bugetul de stat

2016

Analiză realizată Proceduri îmbunătăţite

 

B.2.9. Transparentizarea procedurii de selecţie şi clarificarea rolului reprezentanţilor societăţii civile în CSM

MJ

Bugetul de stat

2017

Proiect de act normativ aprobat de Guvern

ROF al CSM modificat

 

B.3. Consolidarea capacităţii administrative a Ministerului Justiţiei şi instituţiilor din subordinea şi din coordonarea sa

B.3.1. Dezvoltarea biroului de statistică judiciară din MJ şi

instruirea/specializarea personalului în domenii specifice statisticii judiciare

MJ

Bugetul de stat

POCA

Bugetul de stat

2016

 

Trimestrul III 2019

Birou funcţional cu personal suplimentat potrivit măsurii B.3.3 întregul personal instruit

Rapoarte statistice şi tematice elaborate anual

 

B.3.2. Creşterea capacităţii MJ de monitorizare şi relaţionare cu reprezentanţii profesiilor juridice organizate în mod autonom şi organismele specializate ale acestora (UNBR, UNEJ, CM, UNNPR, reprezentanţi al traducătorilor, experţilor judiciari)

Efectuarea unei analize a cadrului legislativ şi instituţional pentru relaţia MJ - profesii juridice organizate în mod autonom, în vederea identificării ariilor de îmbunătăţire

MJ

Profesiile juridice organizate în mod autonom şi organismele specializate ale acestora

Bugetul de stat POCA

2016

Analiză cadru legislativ Propuneri de modificare a cadrului legal

 

B.3.3. Îmbunătăţirea aplicaţiilor IT utilizate în vederea gestionării şi analizării profesiilor juridice conexe de către SPJC

MJ

POCA prevăzut la măsura B.3.42

2017-2020

Sisteme/Aplicaţii IT dezvoltate pentru a spori transparenţa la nivelul sistemului judiciar: 4 Analize efectuate: 3

 

B.3.4. Creşterea capacităţii MJ de a îndeplini eficient atribuţiile legale, atribuite sau asumate prin promovarea unor politici publice recente în justiţie şi programe europene sau finanţate prin acorduri internaţionale (de exemplu. AMO, RMS, contribuţie în sfera justiţiei la Preşedinţia RO a Consiliului UE, ECRIS, POCA, Banca Mondială, alte instituţii financiare internaţionale etc.) prin suplimentarea schemei şi ocupare de posturi MJ

MJ

Bugetul de stat

2016-2020

Schemă suplimentată 35 posturi

Posturi ocupate: 35 posturi suplimentate

 

B.3.5. Formarea personalului MJ, în funcţie de nevoile identificate pe bază de analiză, inclusiv în vederea pregătirii participării MJ la derularea Preşedinţiei României a Consiliului UE

MJ

Bugetul de stat POCA

Alte surse de finanţare

nerambursabilă

2016-2018

Participarea personalului MJ la acţiuni de formare

 

B.3.6. Consolidarea sistemului de probaţiune prin:

- promovarea actelor normative privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, precum şi statutul personalului de probaţiune;

- finalizarea procesului de operaţionalizare a DNP prin ocuparea posturilor de execuţie şi de conducere

MJ

DNP

Bugetul de stat

 

 

 

2016-2017

Acte normative promovate şi adoptate: 5

 

 

 

Prevăzut în Planul de acţiune privind măsurile aferente sistemului de probaţiune4

2016

36 de posturi finanţate suplimentar şi scoase la concurs/transfer pentru structura centrală

Trimestrul II 2016

Scoaterea la concurs a 4 posturi de conducere în structura

centrală

Trimestrul II 2016

Scoaterea la concurs a 7 posturi de conducere din structura centrală

 

B.3.7. Aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de probaţiune 2016-2020 şi elaborarea Strategiei naţionale de reabilitare a persoanelor faţă de care s-au dispus sancţiuni şi măsuri comunitare

MJ

DNP

Bugetul de stat

2016-2017

Strategii elaborate

Strategii aprobate

 

B.3.8. Creşterea capacităţii sistemului de probaţiune de a pune în aplicare noile dispoziţii în materie penală prin extinderea graduală şi ocuparea schemei de personal a serviciilor de probaţiune

MJ

DNP

Prevăzut în Planul de acţiune privind măsurile

aferente sistemului de probaţiune

2016

Posturi suplimentate (2016-2017): 428 de consilieri de probaţiune şi 137 de personal suport

2016: finanţare posturi existente şi scoase la concurs: 25 de consilieri de probaţiune posturi finanţate şi scoase la concurs: 187 de consilieri de probaţiune şi 96 de personal suport

2017

2017: posturi finanţate şi scoase la concurs: 241 de consilieri de

probaţiune şi 41 de personal suport

2018

2018: posturi suplimentare: 195 de posturi de consilier de probaţiune şi 34 de personal suport

posturi finanţate şi scoase la concurs: 195 de consilieri de probaţiune şi 34 de personal suport

 

4 Planul de acţiune privind măsurile aferente sistemului de probaţiune a fost elaborat şi transmis către CEDO pentru evitarea pronunţării unei hotărâri-pilot împotriva României.

 

 

B.3.9. Consolidarea sistemului de probaţiune prin instrumente

de management la dispoziţia serviciilor teritoriale, modul IT de administrare şi prelucrare a datelor privind cazurile aflate în evidenţele serviciilor de probaţiune, precum şi formarea personalului

MJ

DNP

Bugetul de stat POCA

11.160.000

1.331.000 POCA, acţiunea B.3.9/buget de stat/alte surse de finanţare nerambursabilă

2018

2016-2019

Soluţie IT în domeniul probaţiunii implementată

Participanţi la acţiuni de formare: 200

Echipament IT asigurat pentru noul personal, corelat cu recrutarea personalului

 

B.3.10. Dezvoltarea şi implementarea unor noi programe şi tehnici specializate de lucru cu persoanele condamnate şi instruirea corespunzătoare a personalului de probaţiune

MJ

DNP

Resurse

existente/POCA

6.138.000

Alte surse de

finanţare

nerambursabilă

2016-2018

Programe specializate asimilate: 9

 

B.3.11. Evaluarea eficacităţii activităţii serviciilor de probaţiune

MJ

DNP

Bugetul de stat/MFN 2009-2014 POCA

Alte surse de

finanţare

nerambursabilă

Trimestrul II 2016

2018

Evaluări realizate: 2

Recomandări

implementate/elaborate

 

B.3.12. Consolidarea capacităţii instituţionale a ONRC, a sistemului registrului comerţului şi a sistemului informatic integrat al ONRC prin: îmbunătăţirea cadrului legislativ ce reglementează activitatea de înregistrare în registrul comerţului şi dezvoltarea instituţională necesară aplicării viitoarelor soluţii legislative

MJ - ONRC

Bugetul de stat

2016

Acte normative de adoptat: 1

Reducerea numărului de documente cu 20%

Reducerea timpilor de înregistrare cu 30%

 

B.3.13. Reglementarea, dezvoltarea şi implementarea soluţiei privind buletinul electronic al registrului comerţului şi arhivarea electronică a documentelor gestionate de ONRC

MJ

ONRC

50.000.000 bugetul de stat/Alte surse de finanţare

2016-2018

Noi servicii implementate: 4 Sistem informatic implementat: 2

 

B.3.14. Extinderea Buletinului procedurilor de insolvenţă

ONRC

20.000.000 bugetul de stat/Alte surse de finanţare

2017-2019

Servicii noi implementate

 

B.3.15. Dezvoltarea şi implementarea soluţiilor privind extinderea, optimizarea, dezvoltarea şi interconectarea

portalului de servicii on-line şi a sistemului informatic integrat al ONRC cu sistemul ECRIS instanţe şi parchete, portalul e-Justice şi alte sisteme [inclusiv soluţii privind servicii de Business Continuity şi Disaster Recovery (DR), sistem de securitate cibernetică pentru sistemul informatic integrat şi serviciile informatice ale ONRC]

ONRC

20.000.000 bugetul de stat/Alte surse de finanţare

2017-2020

Sistem informatic implementat

 

B.3.16. Dezvoltarea resurselor umane ONRC prin suplimentarea schemei de personal

ONRC

Bugetul de stat

2016-2020

Număr de posturi suplimentare - 249 (studii superioare/

248 funcţii de execuţie, 1 funcţie de conducere)

ORCT din judeţ în care este stabilită curte de apel - 70 (14 ORCT)

ORCT din judeţ unde nu este stabilită curte de apel -104 (26 ORCT)

ORCT Ilfov -12 ORCT Bucureşti - 28 ONRC -35

 

B.3.17. Formarea profesională a personalului ONRC (integrat la nivelul Ministerului Justiţiei)

ONRC

Bugetul de stat,

POCA,

alte surse de finanţare

2.455.000

2017-2018

Număr de persoane care participă la un curs de formare - 1.637 persoane x 1 curs

 

B.3.18. Elaborarea şi implementarea de soluţii de management al calităţii la nivelul ONRC

ONRC

POCA 2.250.000, alte surse de finanţare

2018-2020

Sistem de management implementat Certificări obţinute

 

B.3.19. Asigurarea infrastructurii hardware ONRC

ONRC

37.581.000 Bugetul de stat

2016-2020

Echipamente achiziţionate: 3.775

 

B.3.20. Eficientizarea activităţii de expertiză criminalistică, prin adoptarea legislaţiei secundare şi terţiare în vederea liberalizării profesiei de expert criminalist autorizat

MJ

ÎNEC

MAI

Bugetul de stat

2016-2017

Legislaţie modificată/completată/ adoptată

 

Consolidarea capacităţii instituţionale a ÎNEC prin:

- suplimentarea şi ocuparea schemei de personal;

- pregătirea profesională a personalului

MJ

ÎNEC

Bugetul de stat POCA

Alte surse de finanţare

2017-2019

7 posturi suplimentate şi ocupate: prevăzute integrat la măsura B.3.4

Participanţi din grupul-ţintă la acţiuni de formare profesională: 30

 

 

B.3.21. Elaborarea, revizuirea şi promovarea actelor normative în

domeniul pedepselor privative de libertate, Definitivarea legislaţiei subsecvente Legii nr. 254/2013

ANP

MJ

Bugetul de stat

30 de zile de la aprobarea

Hotărârii Guvernului privind Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 30 de zile de la aprobarea hotărârii Guvernului privind organizarea şi atribuţiile ANP

Regulamentul prevăzut la art. 15 alin. (3) din Legea nr. 254/2013, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei

Regulamentul prevăzut la art. 89 alin. (8) şi la art. 165 alin. (5) din Legea nr. 254/2013, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei

 

B.3.22. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii sistemului penitenciar

ANP

Prevăzut în Planul pentru îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie5

Trimestrul IV 2020

Locuri de detenţie amenajate şi posturi suplimentate prevăzute în Planul pentru îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie Numărul de locuri de detenţie noi şi de posturi pentru personalul de

 

B.3.23. Reabilitare termică, inclusiv izolarea termică, reabilitarea şi modernizarea sistemelor de încălzire a imobilelor din sistemul penitenciar

ANP

Bugetul de stat POR

Decembrie 2020

Număr de unităţi reabilitate termic/2 unităţi reabilitate termic/an (începând cu anul 2017)

 

B.3.24. Reconfigurarea aplicaţiei PMS web şi extinderea cu noi module în concordanţă cu noua legislaţie execuţional-penală

ANP

MJ

Instanţe

DN

Bugetul de stat

2016-2019

Sistem reconfigurat funcţional

 

B.3.25. Înnoirea şi extinderea parcului de tehnică de calcul şi a infrastructurii de comunicaţii IT, precum şi implementarea sistemelor automate de administrare şi securitate a infrastructurii informatice

ANP

MJ

Bugetul de stat -

26.041.000

Bugetul de stat -

18.853.000

POCA

Decembrie 2020

Număr de staţii de lucru existente: 4.365

Număr de servere funcţionale: 161 Număr de elemente de conectare 1h reţea achiziţionate: 647

 

B.3.26. Accesarea şi implementarea proiectului „întărirea capacităţii administrative a sistemului penitenciar românesc”

ANP

POCA - 13.500.000

2019

Studii elaborate

Instrumente şi metodologii elaborate

Sistem de management (inclusiv IT) al proceselor instituţionale îmbunătăţite

Certificări obţinute

Campanii de comunicare externă

Participanţi la acţiuni de formare profesională: 3.000

 

5 Planul pentru îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie a fost elaborat şi transmis către CEDO pentru prevenirea pronunţării unei hotărâri-pilot împotriva României.

 

 

B.3.27. Asigurarea resurselor umane şi formarea profesională a acestora prin:

ANP

MJ

Bugetul de stat

Trimestrul IV 2018

Act de aprobare criterii

Număr de structuri redimensionate: 13 structuri

- elaborarea unor criterii de stabilire a necesarului de personal pe domenii de activitate şi redimensionarea structurilor existente pe baza acestora:

ANP

Bugetul de stat

Trimestrul IV 2020

Număr de state aprobate: 50 de unităţi

- finanţarea şi ocuparea de posturi vacante de personal pentru sectorul operativ şi specializări de nişă potrivit

Planului pentru îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie:

ANP

Bugetul de stat

2020

Număr de posturi ocupate/Număr de posturi prevăzute în noile state de organizare nişă, potrivit Planului pentru îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie

- consolidarea cadrului normativ aplicabil activităţii de resurse umane în vederea

susţinerii îndeplinirii obiectivelor strategice ale ANP (modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 şi a Codului deontologic, precum şi elaborarea Ghidului carierei şi a unei noi Metodologii privind formarea profesională continuă) -:

ANP

Bugetul de stat

2020

Număr de norme legale aprobate/4 norme necesare a fi aprobate

- dezvoltarea competenţelor personalului din sistemul penitenciar;

- dezvoltarea competenţelor profesionale în domeniul managementului incidentelor

ANP

Bugetul de stat

POCA

1.446.000

2020

Personal format: 1.120

2020

Număr de personal instruit: 5.000

 

B.3.28. Dotarea adecvată a

unităţilor şi personalului care

execută misiuni de pază,

supraveghere, escortare şi

intervenţie cu ţinută, mijloace şi

echipamente specifice

Achiziţia de autospeciale transport deţinuţi

ANP

Bugetul de stat -

45.000.000

2020

Valoare echipament achiziţionat/9.000.000 lei

alocaţi/an x 5 ani

Număr de unităţi dotate/ Număr de unităţi de dotat

Număr de personal dotat/

Număr de personal de dotat

Număr de echipamente achiziţionate/ Număr de echipamente propuse a fi achiziţionate

Număr de autospeciale achiziţionate/124 de autospeciale de achiziţionat

Bugetul de stat

 

 

 

B.3.29. Blocarea/Reducerea semnalului GSM în unităţile

subordonate ANP în vederea eliminării/reducerii posibilităţii de utilizare în mod ilegal a telefoniei mobile de către deţinuţi

ANP

Bugetul de stat (ANCOM) -

50.000.000 (conform art. 6 din Legea nr. 374/2013)

Trimestrul IV 2016

Trimestrul IV 2018

Număr de unităţi în care au fost implementate soluţiile identificate/4 unităţi conform procedurii de achiziţie a serviciilor în derulare Număr de unităţi în care au fost implementate soluţiile identificate/Număr de unităţi penitenciare în funcţie de bugetul disponibil

 

B.3.30. Sisteme integrate de pază şi supraveghere electronică şi sisteme integrate de acces

ANP

Bugetul de stat

2020

Sisteme de pază şi supraveghere electronică şi control acces/7 unităţi

 

B.3.31. Implementarea sistemului de audiere prin videoconferinţă pentru audierea la distanţă a deţinuţilor, cu scopul clarificării plângerilor formulate de aceştia

ANP

MJ

Bugetul de stat

2016

Număr de unităţi dotate cu sistem de audiere prin videoconferinţă: 33 (32 de unităţi + ANP)

 

B.3.32. Introducerea tehnologiei digitale în ceea ce priveşte exercitarea de către deţinuţi a dreptului la comunicări on-line, drept prevăzut la art. 66 din Legea nr. 254/2013

ANP

Bugetul de stat

Trimestrul IV 2016

Număr de unităţi în care se acordă dreptul la comunicări on-line: 45

 

B.3.33. Consolidarea sistemului informatic judiciar Definitivarea RMS (Resource Management System)

MJ

ANP

Bugetul de stat prin BM - Acord împrumut 4811-RO

2017

Sistem funcţional Centre de date funcţionale Număr de call center funcţional

 

B.3.34. Suplimentarea şi ocuparea schemei de personal a DTI al MJ

MJ

Bugetul de stat

2016-2017

Posturi DTI suplimentate ocupate

 

B 3.35. Identificarea de soluţii pentru crearea unui sistem de salarizare unitar şi atractiv pentru specialiştii IT din cadrul MJ, al instituţiilor în coordonarea şi subordonarea acestuia, al instanţelor şi parchetelor, ÎCCJ şi PÎCCJ

Definirea atribuţiilor specifice exercitate de specialiştii IT în sistemul judiciar şi inserarea acestor atribuţii în fişele de post

MJ

MP

Bugetul de stat

2016-2017

Cadru de funcţionare a specialiştilor IT în sistemul judiciar îmbunătăţit

 

B.3.36. Amenajarea spaţiilor alocate pentru servere şi alte echipamente de tip SIC ale MJ

MJ

Buget de stat POCA- bugetat în cadrul proiectului ECRIS V

2019

Spaţii pentru servere amenajate

 

B.3.37. Amenajarea sălilor pentru servere la PÎCCJ şi PT Braşov/PCA Braşov (ca centru principal şi secundar de date)

MP

Bugetul de stat 948.600 lei Alte surse de finanţare nerambursabilă

2017

Săli pentru servere amenajate

 

B.3.38. Dotarea MJ şi a instanţelor de judecată cu software şi hardware moderne

MJ

Bugetul de stat BEI/MFN

2009-2014/ 256.680.000 Alte surse de finanţare nerambursabilă

2016-2020 în trei faze

Faza 1 -2016-2018:70% Faza 2 -2019:20%

Faza 3 -10%

 

B.3.39. Dotarea MP şi a parchetelor cu software şi hardware moderne

MP

103.230.000 Buget de stat/Alte surse de finanţare nerambursabilă

2016-2018

2019-2020

Faza I - 2016-2018: 6.735 de echipamente

Faza II - 2019-2020:5.200 de echipamente

 

B.3.40. Consolidarea MP- DIICOT prin modernizarea sistemului informatic, formare şi elaborare de instrumente (structură centrală şi pilotare pentru extindere la nivel naţional)

întărirea capacităţii de analiză şi procesare a datelor în cauzele complexe

întărirea capacităţii DIICOT de analiză şi procesare a probelor relevate în mediu electronic prin organizarea de cursuri de instruire

MP-DIICOT

POCA 2.250 000 pentru formare profesională

2016-2020

Sisteme IT de management al proceselor instituţionale dezvoltat/îmbunătăţit, în cadrul sistemului informatic ECRIS prevăzut la măsura A.3.13

Cursuri de instruire pentru întregul personal DIICOT operativ şi de management

 

B.3.41. Operaţionalizarea unui compartiment multidisciplinar dedicat investigaţiilor financiare afectate urmăririi, identificării şi sechestrării produsului infracţiunii, în cadrul DIICOT, format din specialişti proprii şi ofiţeri do poliţie judiciară detaşaţi în cadrul DIICOT

MP-DIICOT

MJ

Bugetul de stat POCA

2017

Compartiment operaţionalizat

 

 

B.3.42. Dezvoltarea registraturii unice electronice a MJ şi a site-ului web şi implementarea în cadrul MJ a unui flux de lucru în format electronic; integrarea celorlalte aplicaţii informatice utilizate de MJ în noul sistem informatic dezvoltat

MJ

POCA

2.790.000

2016-2017

Sisteme/Aplicaţii IT dezvoltate pentru a spori transparenţa la nivelul sistemului judiciar

 

B.3.43. Dezvoltarea capacităţii administrative a Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, inclusiv prin perfecţionarea sistemului informatic actual

MJ

ANC

POCA 9.079.200

Alte surse de finanţare nerambursabilă

2016-2020

Program implementat

B.4. Creşterea gradului de recuperare a creanţelor provenite din infracţiuni

B.4.1. Dezvoltarea şi operaţionalizarea sistemului informatic integrat de monitorizare care permite urmărirea în timp real a fluxului bunurilor ce fac obiectul măsurilor de sechestru, confiscare şi valorificare a creanţelor. Formarea personalului implicat în utilizarea sistemului de monitorizare

MJ împreună cu MP, instanţele judecătoreşti MFP/ANAF, MAI

Bugetul de stat (cofinanţare)

M F Elveţian 3.593.991 (866.022 CFH)

Trimestrul 12018

Sistem informatic dezvoltat Participanţi din grupul-ţintă la acţiuni de formare profesională: 540

 

B 4.2. Optimizarea şi interconectarea mecanismului integrat de monitorizare cu ECRIS şi alte sisteme informatice relevante

MJ în parteneriat cu MP, CSM. MFP/ANAF, MAI

POCA

1.116.000

2020

Sisteme/Aplicaţii IT dezvoltate/îmbunătăţite

 

B.4.3. Formarea personalului ANABI şi ai instituţiilor implicate în vederea utilizării sistemului de monitorizare optimizat

MJ împreună cu MP, MFP/ANAF, MAI

POCA

2.790.000

2020

Participanţi din grupul-ţintă la acţiuni de formare profesională: 1.200

 

B.4.4. Operaţionalizarea, în subordinea MJ, a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI)

MJ

Bugetul de stat

2016-2017

Legislaţie secundară adoptată Protocoale de cooperare încheiate

Număr de posturi create şi ocupate: 35 în 2016 + 15 în 2017

 

BAS. Dezvoltarea şi implementarea de instrumente necesare funcţionării performante a ANABI r inclusiv de monitorizare şi evaluare a performanţei sistemului

MJ în parteneriat cu ANAF şi coordonare cu MP, MAI

POCA

8.370.000

2018

Instrumente elaborate

 

B.4.6. Formarea personalului ANABI şi al altor instituţii implicate în vederea asigurării performanţei (inclusiv formare

on-line)

M J în parteneriat cu ANAF şi coordonare cu MP, MAI

POCA

Buget prevăzut la măsura B.3.45

2018

Participanţi din grupul-ţintă la acţiuni de formare profesională: 600

 

B.4.7. Identificare şi diseminare de bune practici în materia identificării, confiscării şi valorificării bunurilor provenite din infracţiuni, infracţiuni de corupţie şi alte infracţiuni grave prin intermediul unor ghiduri operaţionale, instrumente şi metodologii de lucru, newsletter

MJ

MP

POCA 5.580.000

Alte surse de finanţare nerambursabilă

2018

Număr de persoane care au acces la bune practici prin instrumentele diseminate (pe tip: procurori, judecători şi poliţişti): 1.500

 

B.4.8. Dezvoltarea şi implementarea unui parteneriat cu administraţia publică locală în domeniul recuperării creanţelor

MJ

Asociaţii relevante, prefecturi şi UAT-uri

Bugetul de stat

2016-2017

Protocoale-cadru de colaborare cu asociaţiile reprezentative ale autorităţilor publice locale încheiate

Proceduri de implementare a parteneriatelor dezvoltate

 

B.5. Consolidarea capacităţii administrative a Instanţelor şi parchetelor

 

B.5.1. Îmbunătăţirea infrastructurii instanţelor şi parchetelor prin finalizarea investiţiilor prevăzute în cadrul proiectului Reforma sistemului judiciar

MJ

Bugetul de stat prin Acordul de împrumut nr. 4811-RO 85.140.000

2017

Investiţii finalizate: 4

Indicator:

Creşterea gradului de încredere a cetăţeanului în actul de justiţie la 60%

Efectuarea unui bilanţ al principalelor obiective de investiţii în infrastructura fizică a instanţelor şi parchetelor. Prioritizarea acestora în vederea realizării pe termen mediu (2016-2020) şi lung (2025)

MJ

MP

Bugetul de stat

Trimestrul II 2016

Analiză realizată

 

Elaborarea unor standarde de proiectare pentru sedii de instanţe (sedii noi şi extindere - unde este cazul) care să corespundă cerinţelor legale în vigoare

MJ

Bugetul de stat prin Acordul de împrumut nr. 4811-RO 1.980.000

2017

Act normativ adoptat

 

B.5.2. Realizarea unui centru de arhivă pilot pentru instanţele din Bucureşti şi serviciile locale de probaţiune

MJ

Bugetul de stat 15.000.000

2020

Obiectiv recepţionat

 

B.5.3. Implementarea Programului naţional de consolidare a infrastructurii instanţelor de judecată aflate în municipiile reşedinţă de judeţ

MJ

MDRAP

Bugetul de stat 1.291.500.000 finanţare prin bugetul mdrap

2016-2019

Obiective recepţionate: 25 de instanţe

 

 

B.5.4. Realizarea, prin parteneriatul cu CNI, a

obiectivelor de investiţii aferente Programului naţional de consolidare a infrastructurii parchetelor aflate în municipiile reşedinţă de judeţ în cadrul Programului naţional de interes public sau social

MP

MDRAP-CNI

Bugetul de stat (CNI-MDRAP)

180.361.400 prin bugetul MDRAP

2016-2020

Obiective recepţionate (lucrări de reparaţii capitale + lucrări de sedii noi/extinderi sedii actuale)

 

B.5.5. Realizarea în sistem propriu a investiţiilor de lucrări de sedii noi şi reparaţii capitale pentru clădirile instanţelor şi parchetelor

MJ

MP

Bugetul de stat (68.706.880 la reparaţii capitale sedii existente + 64.107.479 lei la sedii noi şi extinderi)

2016-2020

Obiective recepţionate (65 de lucrări de reparaţii capitate + 21 de lucrări de sedii noi/extinderi sedii actuale)

 

B.5.6. Repartizarea unui sediu în condiţiile Legii nr. 304/2004 pentru MP - DIICOT şi crearea unui parc auto propriu

MP-DIICOT

Bugetul de stat 2.700.000 cheltuieli pentru amenajarea spaţiului

2016

 

2019

Sediu DIICOT Parc auto propriu creat

 

B.5.7. Asigurarea spaţiilor pentru avocaţi în condiţiile art. 38 din Legea nr. 51/1995

MJ

Bugetul de stat Cuantificat la acţiunile vizând infrastructura instanţelor

2020

Instanţe unde este asigurat spaţiul pentru avocaţi

 

B.5.8. Asigurarea unui sediu corespunzător pentru ÎCCJ

MJ

ÎCCJ

Bugetul de stat 418.311,56 cheltuieli lucrări reamenajare sediu temporar 163.270.536 6 Cheltuieli construcţie sediu nou

2016-2020

Sediu temporar reamenajat Sediu nou-construit

 

B.5.9. Optimizarea infrastructurii reţelei Local Area NetWork (LAN) în toate instanţele şi parchetele, prin achiziţionarea şi instalarea de echipamente de comunicaţie (WAN şi LAN) şi softuri necesare

MJ

MP

MFN

2009-2014 Bugetul de stat 9.000.000

2020

Echipamente de comunicaţie (WAN şi LAN) şi softuri instalate

 

6 Reprezintă costul exclusiv al construcţiei, estimat pe baza standardelor de cost pentru lucrările noi de investiţii pe anul 2016 (nu include PUZ, documentaţie autorizaţie de construcţie, proiectare alimentare energie, proiectare amenajare săli de şedinţă).

 

DIRECŢIA DE ACŢIUNE C: INTEGRITATEA SISTEMULUI JUDICIAR

C.1. Consolidarea integrităţii în cadrul sistemului Judiciar prin promovarea măsurilor anticorupţie şi a standardelor etice profesionale

C.1.1. Consolidarea capacităţii CSM şi a instanţelor şi parchetelor de a gestiona probleme de integritate, inclusiv prin constituirea unei reţele de integritate pentru judecători, procurori şi personal auxiliar

CSM

Bugetul de stat

2017-2018

Raportări anuale pe pagina CSM

 

C.1.2. Elaborarea şi adoptarea SNA 2016-2020 cu componentă distincta privind integritatea sistemului judiciar Monitorizarea şi evaluarea semestrială şi anuală a progresului înregistrat în implementarea obiectivelor din SNA specifice sistemului judiciar, conform indicatorilor parte a sistemului de monitorizare şi evaluare a SNA, prin:

MJ - Secretariat tehnic SNA

POCA

11.718.000

Semestrul I 2016

 

SNA 2016-2020 adoptată

 

- optimizarea sistemului de monitorizare şi evaluare a SNA pentru sistemul judiciar prin cuantifica rea/clarificarea interpretării normative a indicatorilor relevanţi;

- colectare şi prelucrare semestriale şi anuale a indicatorilor preventivi anticorupţie furnizaţi de sectorul judiciar;

- desfăşurarea misiunilor de evaluare în sistemul judiciar, inclusiv în sistem de peer review şi analize de risc;

- solicitarea anuală a CSM către CSAT de verificare a respectării prevederilor art. 7 din Legea Nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Introducerea sondajelor periodice, care să includă întrebări despre corupţia din sistemul judiciar şi percepţia generală cu privire la corectitudinea/etica judiciară

 

 

Semestrial şi anual, din 2016

Rapoarte de monitorizare şi evaluare semestriale transmise MJ: 11

 

 

C.1.3. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea de instrumente de remediere a riscurilor şi vulnerabilităţilor identificate şi de asigurare a performanţei SNA în sectorul justiţiei, în vederea asigurării eficacităţii activităţii consilierilor de integritate

MJ

CSM

POCA

2016-2018

Proceduri standardizate dezvoltate pentru a asigura integritatea şi etica la nivelul sistemului judiciar: 4

 

C.1.4. Organizarea de sesiuni de formare în domeniul integrităţii, eticii şi deontologiei profesionale pentru magistraţi şi personalul auxiliar din instanţe şi parchete

INM

SNG

Cu colaborarea UNBR privind relaţia avocat-judecător

MFN

2009-2014

POCA

4.211.784

2016-2020

Acţiuni de formare specializată pentru magistraţi: 105

Acţiuni de formare organizate pentru personalul auxiliar din instanţe şi parchete: 48

 

C.1.5. Identificarea şi soluţionarea blocajelor în cadrul procedurilor disciplinare şi a cazurilor de corupţie din sistemul judiciar prin:

- monitorizarea hotărârilor pronunţate de CSM în materie disciplinară şi a practicii ÎCCJ;

- optimizarea sistemului de sancţiune pentru abateri disciplinare şi adoptarea unei practici unitare

CSM

IJ

ÎCCJ, PÎCCJ

Bugetul de stat

2016-2020

Buletin de jurisprudenţă în materie disciplinară

 

C.1.6. Monitorizarea de către CSM şi Inspecţia Judiciară a duratei procedurilor în cauzele de mare şi mică corupţie Monitorizarea managementului de caz în cauzele de corupţie

CSM

IJ

Bugetul de stat

2016-2020

Rata incidentelor de integritate în sistemul judiciar Rata cazurilor de corupţie în sistemul judiciar

 

C.1.7. Analiza rolului conducerii instanţelor şi parchetelor în raport cu IJ în ceea ce priveşte efectuarea controlului instanţelor şi parchetelor

CSM

MP

IJ

Bugetul de stat

2016

Analiză efectuată: rol clarificat al instituţiilor cu atribuţii de control asupra instanţelor şi parchetelor

 

C.1.8. Creşterea vitezei de reacţie şi asigurarea celerităţii procedurilor de verificare şi control ale IJ, pentru soluţionarea cererilor de apărare a reputaţiei profesionale formulate de magistraţi, precum şi a sesizărilor privind apărarea imparţialităţii şi independenţei sistemului judiciar formulate de Consiliul Superior al Magistraturii

CSM

IJ

MJ

Bugetul de stat

2017

Legislaţie secundară adoptată

 

 

C.1.9. Continuarea progreselor deja înregistrate în procesul de investigare cu imparţialitate şi soluţionarea de către instanţe a faptelor de mare corupţie, inclusiv din rândul reprezentanţilor sistemului judiciar, prin:

MP-DNA

Bugetul de stat

(DNA)

2016-2020

Echipamente hardware şi software necesare dezvoltării infrastructurii IT a DNA achiziţionate: 704

8.900,000

2016-2020

Alte echipamente necesare desfăşurării activităţii DNA achiziţionate: 161

- asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare adecvate volumului crescut de activitate a DNA;

2.200.000

2018

Manual de proceduri pentru investigaţiile financiare elaborat, activităţi de training realizate

- consolidarea pregătirii profesionale a personalului operativ al DNA, inclusiv în domeniul investigaţiilor financiare;

- consolidarea şi diversificarea strategiei de comunicare şi promovarea măsurilor anticorupţie

MP-DNA

Bugetul de stat

POCA

5.022.000

 

Întâlniri cu stake-holders, sondaje de opinie, materiale de prezentare a măsurilor anticorupţie realizate

C.2. Modernizarea statutului unor profesii juridice organizate în mod autonom

(avocaţi, experţi, notari, practicieni în insolvenţă, executori judecătoreşti, traducători şi interpreţi) şi al mediatorilor, în scopul consolidării standardelor etice

C.2.1. Promovarea standardelor etice şi de conduită anticorupţie la nivelul tuturor profesiilor juridice şi al mediatorilor prin:

MJ

în parteneriat cu asociaţiile şi organizaţiile profesionale

POCA

2.790.000

2016

Coduri elaborate/îmbunătăţite pentru fiecare profesie

- elaborarea/revizuirea codurilor deontologice şi a codurilor de conduită pentru profesiile juridice, inclusiv pentru relaţia judecători-avocaţi;

2017

Participanţi din grupul-ţintă la acţiuni de formare profesională: 500

- formare, diseminare de bune practici, monitorizare şi evaluare a eficacităţii codurilor

deontologice şi de conduită a codurilor implementate;

- analiza legislaţiei secundare privind standardele etice în cadrul grupului de lucru constituit pentru cooperarea MJ cu reprezentanţii profesiilor

juridice organizate în mod autonom (B.3.e.1)

Trimestrul 12016

Analiză realizată

 

C.2.2. Stabilirea şi implementarea unui mecanism de depistare şi soluţionare unitară a încălcării standardelor etice

MJ

în parteneriat cu asociaţiile şi organizaţiile profesionale

POCA

2017

Proceduri standardizate dezvoltate pentru a asigura integritatea şi etica la nivelul sistemului judiciar

 

DIRECŢIA DE ACŢIUNE D: ASIGURAREA TRANSPARENTEI ŞI INFORMATIZĂRII ACTULUI DE JUSTIŢIE (OPEN JUSTICE)

D.1. Publicarea hotărârilor judecătoreşti motivate

D. 1.1. Implementarea

programului informatic îmbunătăţit ROLII pentru accesarea jurisprudenţei naţionale relevante, interoperabil cu ECRIS

CSM

UNBR

UNNPR

IRIJ

Bugetul de stat

POCA

2012-2020

2016-2020

Sistem informatic dezvoltat şi aplicat

 

D.12. Publicarea tuturor hotărârilor judecătoreşti ale ÎCCJ (in extenso) şi a hotărârilor judecătoreşti relevante ale ÎCCJ în rezumat, pe pagina de internet a instanţei supreme

ÎCCJ

 

Bugetul de stat

Activitate

permanentă

Hotărâri în extenso publicate Hotărâri relevante publicate

 

D.1.3. Elaborarea şi publicarea buletinelor periodice de jurisprudenţă la nivelul ÎCCJ şi al curţilor de apel

ÎCCJ

Curţi de apel

Bugetul de stat

2016-2020

Buletine de jurisprudenţă publicate: 55

Buletinul casaţiei: 10 numere pe an

Buletinul jurisprudenţei: 1 număr pe an

Buletine de jurisprudenţă publicate: 225

Minimum 3 buletine/an/curte

 

D.1.4. Evaluarea impactului buletinelor periodice de jurisprudenţă ale curţilor de apel şi ÎCCJ în activitatea de judecată

CSM

ÎCCJ

Buget de stat

2016-2020

Evaluare efectuată anual

D.2. Îmbunătăţirea mecanismelor de furnizare a informaţiilor pentru părţi şi a accesului la actele din instanţe în timp util

D.2.1. Realizat prin implementarea ECRIS V descris la punctul A.3 din prezentul plan

 

 

 

 

 

DIRECŢIA DE ACŢIUNE E: ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ACTULUI DE JUSTIŢIE

E.1. Reducerea duratei procedurilor judiciare

E.1.1. Analiza practicii la nivelul fiecărei curţi de apel în ceea ce priveşte durata procedurilor judiciare

CSM

JJ

Curţi de apel

Bugetul de stat

2016-2020

anual

Bune practici identificate Publicarea analizei

 

E.1.2. Specializarea magistraţilor şi a personalului auxiliar din instanţe şi parchete în metodologia actului de justiţie, în vederea pregătirii şi desfăşurării şedinţelor şi managementului dosarelor, în conformitate cu noile coduri de procedură, inclusiv prin realizarea de ghiduri practice şi elaborare de pachete de module de e-Leaming

CSM

MP

INM

SNG

POCA

6.679.371

2016-2019

Acţiuni de formare specializată a magistraţilor: 12 Acţiuni de formare specializată organizate a personalului auxiliar din instanţe şi parchete: 72 (acţiuni comune cu cele menţionate la obiectivul strategic A.3)

Ghiduri practice Pachete de e-learning

E.2. Unificare a practicii judiciare

E.2.1. Consolidarea rolului ÎCCJ ca instanţă de unificare a practicii judiciare şi for de ultim control

ÎCCJ

Bugetul de stat

2016-2020

Număr de sesizări/Număr de cereri soluţionate Număr de recursuri formulate/Număr de recursuri soluţionate

 

E.2.2. Formarea profesională a magistraţilor cu privire la jurisprudenţa naţională, în baza practicilor unitare, buletinelor periodice de jurisprudenţa ale ICCJ şi ale curţilor de apel, precum şi a analizelor continue ale practicii judiciare Organizarea de întâlniri ale preşedinţilor secţiilor specializate/procurorilor şefi de secţie în vederea asigurării unei jurisprudenţe unitare

INM

ÎCCJ

PÎCCJ

ROCA

2016-2020

Rapoarte anuale privind necesarul de formare în ceea ce priveşte jurisprudenţa unitară: 5 Acţiuni de formare specializată organizate în vederea unificării jurisprudenţei: 36

 

E.2.3. Realizarea unei aplicaţii cu baze de date incluse în portalul INTRANET al PÎCCJ pentru publicarea rechizitoriilor şi hotărârilor judecătoreşti relevante, structurate pe domenii de interes şi posibilităţi de căutare a informaţiilor

MP

Bugetul de stat

2016

Aplicaţie operaţională Număr de documente publicate şi structurate în reţeaua intranet a MP

Număr de criterii de regăsire implementate

 

E.2.4. Întocmirea şi diseminarea de ghiduri tematice la nivelul parchetelor şi instanţelor, precum şi evaluarea eficacităţii acestora

ÎCCJ

MP

INM

Bugetul de stat POCA

2016-2020

Ghiduri tematice diseminate

 

Alte finanţări externe

nerambursabile

2017

Evaluare realizată

 

E.2.5. Utilizarea platformei electronice pentru arhivarea şi punerea la dispoziţie a minutelor întâlnirilor de practică unitară de la nivelul instanţelor (Emap), inclusiv în vederea identificării în fază incipientă a practicii neunitare

CSM

Instanţe

Bugetul de stat

2016-2020

Emap funcţional

E.3. Pregătirea profesională

interdisciplinară a

participanţilor la înfăptuirea

actului de justiţie

E.3.1. Pregătirea interdisciplinară a magistraţilor, personalului auxiliar din cadrul sistemului judiciar şi a profesiilor juridice organizate în mod autonom privind noile coduri

CSM

Bugetul de stat

2016-2020

Acţiuni de formare

INM

pentru 200 de

 

interdisciplinară:

SNG

seminare

 

- INM: 24

MJ

(40 de seminare/ an): 7.100.000 (1.420.000/an)

 

- SNG: 8

Formarea specializată a judecătorilor şi procurorilor pe

teme de actualitate (de exemplu, combaterea corupţiei, a criminalităţii organizate şi economico-financiare, recuperarea creanţelor, achiziţii publice)

Reprezentanţii profesiilor juridice

organizate în mod autonom

Bugetul de stat (cofinanţare)

 

Acţiuni de formare specializată: 111

 

E.3.2. Organizarea de sesiuni de formare pentru magistraţi şi profesii juridice organizate în mod autonom cu privire la jurisprudenţa naţională şi europeană, inclusiv în domeniul instrumentării şi judecării dosarelor privind neregulile financiare sau disputele în contractele cu finanţare externă nerambursabilă

MJ

INM

Reprezentanţii profesiilor juridice organizate în mod autonom

Bugetul de stat MFN

2009-2014

POCA

2016-2020

Acţiuni de formare specializată organizate în vederea unificării jurisprudenţei: 69

 

E.3.3. Dezvoltarea şi derularea de programe de formare şi practică pentru studenţii în drept.

MJ

în parteneriat cu universităţi şi societatea civilă

Bugetul de stat

2016-2020

Programe de formare şi practică derulate: 5/an Participanţi în programe de formare şi practică derulate: 100/an

E.4. Îmbunătăţirea activităţii de executare a hotărârilor judecătoreşti

E.4.1. Analiza bunelor practici la nivel naţional şi a nevoilor de date/statistici, în scopul identificării măsurilor de accelerare a procedurii de executare a hotărârilor judecătoreşti

UNEJ

Bugetul propriu

2016-2020

Analiză la nivel naţional

 

E.4.2. Realizarea şi dezvoltarea unui sistem IT integrat care:

a) să ofere informaţii despre dosarele de executare, stadiul executării unei hotărâri judecătoreşti şi informaţii despre activitatea executorilor judecătoreşti;

b) să permită optimizarea şi dezvoltarea Registrului electronic de publicitate a vânzării bunurilor supuse executării silite;

c) să permită, în permanenţă, actualizarea Tabloului executorilor judecătoreşti la nivel naţional;

UNEJ

Bugetul UNEJ

POCA

7.490.500

2016-2018

Sistem IT integrat dezvoltat Protocoale încheiate cu instituţii publice în vederea obţinerii acordului entităţilor cu care UNEJ are raporturi de colaborare în ceea ce priveşte furnizarea de date: 4

 

d) să cuprindă informaţiile din listele actualizate pe care UNEJ le întocmeşte anual în aplicarea

dispoziţiilor art. 5 din

Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000;

e) să permită, în baza unor protocoale interinstituţionale, interconectarea portalului UNEJ la baza de date a INEP (Direcţia pentru Evidenta Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date) şi la baza de date a DRPCIV;

f) să permită înfiinţarea unui sistem de arhivă electronică

 

 

 

 

 

E.4.3. Continuarea formării profesionale a executorilor judecătoreşti, în vederea consolidării statutului executorilor judecătoreşti, şi îmbunătăţirea modalităţilor de recrutare şi evaluare a acestora

UNEJ

Bugetul UNEJ

1.580.000 lei POPA

1.200.000 lei

2016-2018

Acţiuni de formare specializată organizate în vederea unificării jurisprudenţei: 12

 

E.4.4. Realizarea unor activităţi de control al performanţei profesionale în domeniu, exercitat de către Consiliul Uniunii în colaborare cu reprezentanţii Ministerului Justiţiei

MJ

UNEJ

Bugetul de stat

2016-2020

Regulament de control profesional

Controale de performanţă efectuate anual: 2

 

DIRECŢIA DE ACŢIUNE F: GARANTAREA ACCESULUI LIBER LA JUSTIŢIE

F.1. Consolidarea sistemului de acordare a asistenţei juridice

F.1.1. Analiză a sistemului asistenţei judiciare în România din perspectiva accesului, costurilor şi calităţii, care să cuprindă un set de recomandări, inclusiv propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ şi instituţional actual Dezvoltarea şi aplicarea unei politici îmbunătăţite de acordare a asistenţei judiciare, cu stabilirea de standarde calitative Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare şi evaluare anuală a calităţii asistenţei oferite şi de plată către cei care oferă aceste servicii

MJ

UNBR

Grup de lucru CMS

POCA

8.370.000

2016

2017

2018-2020

Analiză efectuată

Politică de acordare a asistenţei judiciare elaborată

Mecanism de monitorizare stabilit Rapoarte de monitorizare şi evaluare: 3

 

F.1.2. Formularea de amendamente la legea de

aprobare a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului pentru stabilirea taxelor de timbru

MJ

Bugetul de stat

2016

Amendamente formulate

 

F.1.3, înfiinţarea a 5 centre-pilot de consiliere judiciară şi informare dedicate categoriilor vulnerabile de populaţie, inclusiv de etnie romă, precum şi promovarea activităţii acestora înfiinţarea, pe baza experienţei centrelor-pilot, a unor birouri de consiliere judiciară şi informare accesibile publicului larg înainte de a apela la instanţă Organizarea de campanii de informare, educare şi conştientizare a populaţiei, în special a grupurilor vulnerabile, cu privire la dreptul la asistenţă judiciară şi modalităţile concrete de accesare a acestor servicii

CSM

MJ

UNBR

ONG-uri

Bugetul de stat MFN

2009-2014

POCA

5.000.000

2016

2016-2020

Centre-pilot înfiinţate: 5 Acţiuni de promovare

Număr de birouri consiliere judiciară înfiinţate pe plan local

Proiecte referitoare la informare şi asistenţă judiciară, care să faciliteze accesul la justiţie: 7

 

F.1.4. Stabilirea unui parteneriat naţional între toţi actorii relevanţi, inclusiv organizaţii ale societăţii civile, în vederea acordării de asistenţă judiciară gratuită, de calitate, pentru grupuri vulnerabile

MJ

CSM

UNBR

Bugetul de stat POCA

2016

Parteneriat naţional încheiat

F.2. Îmbunătăţirea mijloacelor de comunicare externă ale sistemului judiciar. Activităţi de prevenire a infracţionali taţii, inclusiv a corupţiei

F.2.1. Analiza practicilor de comunicare existente şi a capacităţii disponibile în vederea implementării strategiei de comunicare

Elaborarea unei strategii unitare de comunicare publică la nivelul sistemului judiciar Consolidarea compartimentelor de comunicare ale instituţiilor din sistemul justiţiei şi formarea personalului cu atribuţii în domeniul comunicării

CSM

MP

MJ

Grup de lucru CMS CSM

MJ

Instanţe/Parchete

POCA 8.370.000

alte surse de finanţare nerambursabilă

2016-

2016

2018

Analiză efectuată

Strategie de comunicare unitară elaborată

Instrumente de lucru nou-introduse Participanţi la acţiuni de formare profesională: 600

 

F.2.2. Organizarea de campanii de informare şi conştientizare a publicului larg - spoturi publicitare, materiale informative pe teme de interes major, modernizarea site-urilor web, social media

MJ,

Grup de lucru CMS

POCA

Alte surse de

finanţare

nerambursabilă

2017

2020

Campanii organizate: 1 anual

 

întocmirea şi distribuirea de broşuri şi ghiduri de educaţie judiciară şi conţinut tip e-leaming cu privire la drepturile

omului, sistemul judiciar român, noile prevederi legale în domeniul civil şi penal, respectarea legilor şi consecinţele încălcării acestora Prevenirea infracţionalităţii prin acţiuni de popularizare a standardelor de integritate şi a măsurilor anticorupţie în ceea ce priveşte sistemul judiciar şi pentru profesiile organizate în mod autonom, inclusiv mediatorii

MJ,

Grup de lucru CMS

MJ,

Grup de lucru CMS

POCA

Alte surse de

finanţare

nerambursabilă

2017

2020

Campanii organizate: 1 anual

 

F.2.3. Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-urile şi implicarea societăţii civile în special în programele de informare şi educare a cetăţenilor

MJ

Grup de lucru CSM

Bugetul de stat

2017-2020

Parteneriate încheiate: 3

 

F.2.4. Implementarea Protocolului comun cu MECS privind educaţia judiciară în şcoli Semnarea de protocoale de colaborare cu inspectoratele şcolare

Monitorizarea şi evaluarea implementării protocolului, în vederea actualizării acestuia

Instanţe şi parchete

MJ

CSM

MP

Bugetul de stat

2017-2020

Acţiune de educaţie judiciară instituţiile de învăţământ: 1 anual

Protocoale semnate (41) Protocol actualizat

 

F.2.5, Asigurarea accesului gratuit al publicului la legislaţia actualizată, oferită prin Portalul N-Lex (legisiatie.just.ro)

MJ

Bugetul de stat

2018

Portal actualizat

 

F.2.6. Elaborarea unui ghid/cod de comunicare în sala de judecată (pentru judecători şi avocaţi), cu rol de uniformizare a comunicării în relaţia judecător - avocat-părţi, şi organizarea unor sesiuni comune de formare pentru judecători şi avocaţi

CSM

INM

ÎCCJ

Instanţe

UNBR

POCA

2018

Ghid adoptat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „estetica şi igiena corpului omenesc”, calificarea profesională „coafor stilist” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” din municipiul Constanţa

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 11 din 10 decembrie 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 2 noiembrie-4 decembrie 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „liceal” (nivel 3, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 4, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), profilul „servicii”, domeniul „estetica şi igiena corpului omenesc”, calificarea profesională „coafor stilist”, limba de predare română, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret”, cu sediul în municipiul Constanţa, str. Mircea cel Bătrân nr. 148, judeţul Constanţa, începând cu anul şcolar 2016-2017.

Art. 2. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învăţământ „liceal”, calificarea profesională „coafor stilist”, autorizate, se preia la nivelul de învăţământ „liceal”, calificarea profesională „coafor stilist”, acreditate în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” din municipiul Constanţa,

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” din municipiul Constanţa este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Constanţa, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 4. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia management şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM ,Spiru Haret” din municipiul Constanţa, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Constanţa şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 1.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica Cristina Anisie,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 martie 2016.

Nr. 3.508.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE şi CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Maryland” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 10 din 9 decembrie 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 2-27 noiembrie 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Maryland”, cu sediul în municipiul Bucureşti, Drumul Ghirlandei nr. 150-151, sectorul 5, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normai”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Maryland” din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2016-2017.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Maryland” din municipiul Bucureşti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Maryland” din municipiul Bucureşti revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Maryland” din municipiul Bucureşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Maryland” din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - S C. Starlicht One - S.R.L. din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Maryland” din municipiul Bucureşti, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica Cristina Anisie,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 martie 2016.

Nr. 3.514.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Montessori Haus” din municipiul Timişoara

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 10 din 9 decembrie 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 2-27 noiembrie 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1, - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Montessori Haus”, cu sediul în municipiul Timişoara, str. Constantin Brâncoveanu nr. 73-77, judeţul Timiş, pentru nivelul de învăţământ „primar 1” (alternativă educaţională montessori), limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Montessori Haus” din municipiul Timişoara, acreditata potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2016-2017.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Montessori Haus” din municipiul Timişoara dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Montessori Haus” din municipiul Timişoara revine fondatorilor

Art. 4, - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Gimnazială „Montessori Haus” din municipiul Timişoara.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Montessori Haus” din municipiul Timişoara este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia „Montessori” din municipiul Timişoara, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Gimnazială „Montessori Haus” din municipiul Timişoara, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica Cristina Anisie,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 martie 2016.

Nr. 3.515.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul F.E.G. din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar. precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 10 din 9 decembrie 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 2-27 noiembrie 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul F.E.G., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1, pentru nivelul de învăţământ „liceal” (nivel 3, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 4, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), profilul „umanist”, specializarea „ştiinţe sociale”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”, „cu frecvenţă (redusă)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul F.E.G. din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2016-2017.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul F.E.G. din municipiul Bucureşti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul F.E.G, din municipiul Bucureşti revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Liceul F.E.G. din municipiul Bucureşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul F.E.G. din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia Ecologică Green din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Liceul F.E.G. din municipiul Bucureşti, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica Cristina Anisie,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 martie 2016.

Nr. 3.516.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „primar” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul „Don Orione” din municipiul Oradea

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 9 din 27 noiembrie 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 2-13 noiembrie 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „primar”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul „Don Orione”, cu sediul în municipiul Oradea, str. Cazaban nr. 49/E, judeţul Bihor, începând cu anul şcolar 2016-2017.

Art. 2. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învăţământ „primar”, autorizat, se preia la nivelul de învăţământ „primar”, acreditat în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul „Don Orione” din municipiul Oradea.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul „Don Orione” din municipiul Oradea este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bihor, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 4. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia management şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul „Don Orione” din municipiul Oradea, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bihor şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica Cristina Anisie,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 martie 2016.

Nr. 3.525.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „turism şi alimentaţie”, calificările profesionale „tehnician în turism”, „tehnician în gastronomie”, respectiv pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „industrie alimentară”, calificarea profesională „tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare”, domeniul „turism şi alimentaţie”, calificarea profesională „agent de turism - ghid” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” din municipiul Brăila

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 9 din 27 noiembrie 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 2-13 noiembrie 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „liceal” (nivel 3, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 4, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), profilul „servicii”, domeniul „turism şi alimentaţie”, calificările profesionale „tehnician în turism”, „tehnician în gastronomie”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi) şi (seral)”, respectiv pentru nivelul de învăţământ „postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), domeniul „industrie alimentară”, calificarea profesională „tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare”, domeniul „turism şi alimentaţie”, calificarea profesională „agent de turism - ghid”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi) şi (seral)” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”, cu sediul în municipiul Brăila, Calea Călăraşilor nr. 206, judeţul Brăila, începând cu anul şcolar 2016-2017.

Art. 2. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învăţământ „liceal”, calificările profesionale „tehnician în turism”, „tehnician în gastronomie”, respectiv la nivelul de învăţământ „postliceal”, calificările profesionale „tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare”, „agent de turism - ghid”, autorizate, se preia la nivelul de învăţământ „liceal”, calificările profesionale „tehnician în turism”, „tehnician în gastronomie”, respectiv la nivelul de învăţământ „postliceal”, calificările profesionale „tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare”, „agent de turism - ghid”, acreditate în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” din municipiul Brăila.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” din municipiul Brăila este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Brăila, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 4. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia management şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” din municipiul Brăila, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Brăila şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica Cristina Anisie,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 martie 2016.

Nr. 3.526.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Banatul” din municipiul Caransebeş

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 9 din 27 noiembrie 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 2-13 noiembrie 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Banatul”, cu sediul în municipiul Caransebeş, Str. Libertăţii nr. 21, judeţul Caraş-Severin, pentru nivelul de învăţământ „postliceal (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională „asistent medical generalist”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Banatul” din municipiul Caransebeş, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2016- 2017.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Banatul” din municipiul Caransebeş dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Banatul” din municipiul Caransebeş revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală Sanitară „Banatul” din municipiul Caransebeş.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Banatul” din municipiul Caransebeş este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Caraş-Severin, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia „Femeilor Caransebeşene” din municipiul Caransebeş, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală Sanitară „Banatul” din municipiul Caransebeş, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Caraş-Severin vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica Cristina Anisie,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 martie 2016.

Nr. 3.527.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE şi CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Mini London” din municipiul Constanţa

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 9 din 27 noiembrie 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 2-13 noiembrie 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Mini London”, cu sediul în municipiul Constanţa, str. Mihai Viteazul nr. 118, judeţul Constanţa, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „româna”, program „normai” şi „prelungit”,

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Mini London” din municipiul Constanţa, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2016-2017.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Mini London” din municipiul Constanţa dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Mini London” din municipiul Constanţa revine fondatorilor,

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Mini London” din municipiul Constanţa.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Mini London” din municipiul Constanţa este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Constanţa, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - S C. Care Co Performance - S.R.L. din municipiul Constanţa, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Mini London” din municipiul Constanţa, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Constanţa vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica Cristina Anisie,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 martie 2016.

Nr. 3.528.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE şi CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.195/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit „Mish-Mash” din localitatea Băicoi

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificările şi completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare Adresa S.C. Grădiniţa Mish-Mash - S.R.L. din localitatea Băicoi nr. 87 din 17 noiembrie 2015, înregistrată la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar cu nr. 6.450 din 20 noiembrie 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.195/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit „Mish-Mash” din localitatea Băicoi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 26 octombrie 2015, se modifică după cum urmează:

- în tot cuprinsul ordinului, denumirea unităţii de învăţământ preuniversitar particular „Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit «Mish-Mash» din localitatea Băicoi” se înlocuieşte cu „Grădiniţa cu program normal şi program prelungit Mish-Mash, oraşul Băicoi”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica Cristina Anisie,

secretar de stat

 

Bucureşti, 6 aprilie 2016.

Nr. 3.599.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2016

 

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte:

începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2016 rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,13% pe an.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 12 aprilie 2016.

Nr. 9.

 

ACTE ALE INSTANŢELOR DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

 

CURTEA DE APEL TÂRGU MUREŞ

SECŢIA A II- A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

 

SENTINŢA Nr. 225

Şedinţa publică din 7 mai 2013

 

Dosar nr. 4.786/258/2012

 

Completul compus din:

Preşedinte - Nicolae-Gabriel Ionaş

Grefier - Cristina Szombati

 

Pe rol, pronunţarea asupra excepţiei de nelegalitate a prevederilor art. 3 alin. 1, V din Hotărârea Guvernului nr. 977/2003, invocate de pârâta S.C. MASTERPLAN STUDIO - S.R.L., cu sediul în Miercurea-Ciuc, Str. Cântarului nr. 1, judeţul Harghita, în Dosarul nr. 4.786/258/2012 al Judecătoriei Miercurea-Ciuc.

În lipsa părţilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, constatându-se că mersul dezbaterilor este consemnat în încheierea de şedinţă din data de 30 aprilie 2013, dată la care s-a amânat pronunţarea pentru termenul de astăzi, 7 mai 2013, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CURTEA DE APEL

prin încheierea şedinţei publice din 6 decembrie 2012 a Judecătoriei Miercurea-Ciuc a fost admisă cererea de sesizare a instanţei de contencios administrativ, invocată de pârâta S.C. MASTERPLAN STUDIO - S.R.L. cu privire la excepţia de nelegalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. 1 şi 11 din Hotărârea Guvernului nr. 977/2003; şi, în consecinţă, s-a sesizat Curtea de Apel Mureş - Secţia a I l-a civilă, contencios administrativ şi fiscal cu soluţionarea excepţiei de nelegalitate a dispoziţiilor precitate.

S-a suspendat soluţionarea cauzei pe durata soluţionării excepţiei de nelegalitate.

În motivarea excepţiei s-a arătat că prevederile art. 3 alin. 1 şi 11 din Hotărârea Guvernului nr. 977/2003 sunt contrare prevederilor art. 40 din Legea nr. 41/1994, întrucât restrâng în mod nejustificat interpretarea cercului nebeneficiarilor numai la un singur caz, eliminând pe celelalte posibile care reies atât din Decizia Curţii Constituţionale nr. 297/2004, cât şi din hotărârile judecătoreşti prin care au fost anulate prevederile similare din Hotărârea Guvernului nr. 977/2003.

Pentru a constata contrarietatea prevederilor atacate cu art. 40 din Legea nr. 41/1994 trebuie consultată Decizia nr. 297/2004 a Curţii Constituţionale, prin care excepţia de neconstituţionalitate a fost respinsă tocmai cu motivarea că această reglementare din art. 40 din Legea nr. 41/1994 nu obligă toate persoanele juridice să plătească taxa pentru serviciul public de radiodifuziune, independent de condiţia deţinerii de receptoare, ci numai acele persoane care beneficiază, în diferite modalităţi, de serviciile publice respective.

Nu numai societăţile care şi-au suspendat activitatea nu au calitatea de beneficiari ai serviciilor, ci pot exista şi alte situaţii ca şi situaţia pârâtei care nu a consumat deloc energie electrică, consum care ar fi fost strict necesar pentru a beneficia de serviciile reclamantei.

În acest sens a fost invocată şi jurisprudenţa în materie, respectiv Decizia nr. 297/2004 a Curţii Constituţionale, Decizia nr. 1.744/2008 a Î.C.C.J. - Secţia contencios administrativ, precum şi Sentinţa civilă nr. 7.766/2008 a Curţii de Apel Cluj.

Reclamanta Societatea Română de Radiodifuziune a solicitat respingerea excepţiei, apreciind că nu sunt legal raportate la prevederile art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea S.R.R. şi S.R.Tv.

Prin prezumţia absolută prevăzută expres în dispoziţia legală s-a stabilit astfel un fapt recunoscut, un fapt pe care legea însăşi l-a considerat că există şi cu privire la care nu se admit şi nici nu se cer probe.

În acest sens, literatura de specialitate statuează faptul că

existenţa unei prezumţii legale dispensează de necesitatea de a se administra vreo probă în stabilirea situaţiei de fapt pe care legea o presupune.

Instituirea unei astfel de prezumţii şi stabilirea calităţii de beneficiar a tuturor persoanelor juridice, fără a fi condiţionată de posesia receptoarelor, s-a realizat prin modificarea textului art. 40 al Legii nr. 41/1994, prin Legea nr. 533/2003.

Această modificare a făcut, de altfel, obiectul controlului Curţii Constituţionale, care s-a pronunţat prin deciziile nr. 2.977/2004, nr. 331/2006, în sensul respingerii excepţiilor de neconstituţionalitate.

Astfel, prin Decizia nr. 297/2004 a Curţii Constituţionale, care a soluţionat excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 40 alin. 3 din Legea nr. 41/1994, s-a arătat că obligaţia de plată a taxei radio în ceea ce priveşte persoanele juridice cade în sarcina celor care beneficiază, în diferite modalităţi, de serviciile publice respective.

Dacă legiuitorul ar fi dorit ca această taxă să fie achitată doar de cei cu privire la care se poate stabili calitatea de beneficiar al serviciului respectiv, cum eronat interpretează instanţa de fond, textul de lege ar fi avut un conţinut mulat mai clar. Legiuitorul ar fi folosit conjuncţia „dacă”, care din punct de vedere gramatical ar exprima un raport condiţional: „dacă beneficiază de aceste servicii”, în loc de „în calitate de beneficiar al acestor servicii”.

Potrivit art. 1 din Legea nr. 41/1994 este un serviciu public autonom de interes naţional, nu o persoană juridică oarecare obligată la încheierea de contracte pentru stabilirea de raporturi juridice pentru activităţile prestate. Beneficiarul principal al serviciilor prestate de S.R.R. Îl reprezintă întreaga populaţie a României, având în vedere dispoziţiile Legii nr. 41/1994, întrucât, prin înfiinţarea S.R.R., aceasta asigură pluralismul, libera exprimare a ideilor şi opiniilor publice, nu doar a anumitor persoane în mod particular, societatea românească de pretutindeni fiind cea care are un real folos din serviciile oferite prin diverse modalităţi de aceasta.

Obligaţia de a achita taxa pentru serviciul public de radiodifuziune izvorăşte din lege, aşadar, raportul juridic dintre prestatorul de servicii publice, în speţă Societatea Română de Radiodifuziune şi beneficiarii acestuia, cum este şi S.C. MASTERPLAN STUDIO - S.R.L., s-a născut din lege.

Referitor la Decizia nr. 2.102/2009 a Î.C.C.J., Hotărârea Guvernului nr. 977/2003 s-a modificat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.012, argumentele Î.C.C.J. regăsindu-se în notele de fundamentare ale actului modificator. S-a urmărit astfel corelarea prevederilor normative cu constatările instanţelor judecătoreşti, astfel că microîntreprinderile aflate în dificultate care au ales să-şi suspende activitatea nu mai au obligaţia de plată pentru serviciul public de radiodifuziune, cât timp au activitatea suspendată conform legii.

Astfel, plata taxei radio de către persoanele juridice reprezintă în fapt o aplicare a dispoziţiilor constituţionale care guvernează dreptul la informare al cetăţenilor, prin asigurarea surselor de finanţare a principalelor mijloace de informare prin art. 31 din Constituţie. Dreptul la informare al cetăţenilor se corelează cu obligaţia statului de a-i informa corect, atât dreptul cetăţenesc, cât şi obligaţia corelativă a statului fiind prevăzute constituţional.

Cu ocazia soluţionării excepţiei, Curtea a fost sesizată şi cu o cerere de intervenţie proprie, formulată de Societatea Română de Radiodifuziune, însă, întrucât această parte are calitate de reclamantă în dosarul în care a fost invocată excepţia, cererea nu a fost comunicată către celelalte părţi, respectiv pârâta S.C. MASTERPLAN STUDIO - S.R.L. şi emitentul actului, respectiv Guvernul României.

Aceasta întrucât, în raport de dispoziţiile art. 4 alin. 2 din Legea nr. 554/2004, instanţa de contencios administrativ soluţionează excepţia cu citarea părţilor şi a emitentului actului, astfel încât cererea de intervenţie proprie valorează, din punct de vedere juridic, în prezenta cauză, o exprimare a punctului de vedere al acestei părţi, cu privire la excepţia invocată, cuprinzând, în esenţă, aceleaşi argumente ca şi cele cuprinse în răspunsul la întâmpinare (fila 58 şi următoarele, dosar de fond).

Guvernul României, în calitate de emitent ai actului normativ, nu a comunicat instanţei un punct de vedere.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa a reţinut asupra cererii de sesizare a instanţei de contencios administrativ următoarele:

Prin Decizia nr. 1.202 din 9 aprilie 2004 Î.C.C,J. a statuat cu privire la nelegalitatea dispoziţiilor art. 3 alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 977/2003, aşa cum erau în vigoare la data pronunţării instanţei supreme, următoarele:

„Dispoziţiile art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăd: «Persoanele juridice cu sediul în România, inclusiv filialele, sucursalele, agenţiile şi reprezentanţele acestora, precum şi reprezentanţele din România ale persoanelor juridice străine, au obligaţia să plătească o taxă pentru serviciul public de radiodifuziune şi o taxă pentru serviciul public de televiziune, în calitate de beneficiari ai acestor servicii.»

Art. 2 pct. 40 din Legea nr. 500/2002 defineşte «taxa» ca fiind «suma plătită de o persoană fizică sau juridică, de regulă, pentru serviciile prestate acesteia de către un agent economic, o instituţie publică sau un serviciu public».

Noţiunea de «beneficiar”» a fost definită în DEX ca fiind: «persoană, colectivitate sau instituţie care are folos din ceva; destinatar al unor bunuri materiale sau al unor servicii; persoană fizică sau juridică în folosul căreia se realizează o acţiune; cel care beneficiază de ceva; persoană, instituţie etc. pentru care se face o lucrare; persoană, întreprindere, instituţie pentru care se execută o lucrare, se prestează diferite servicii».

Prin urmare, interpretarea semantică a noţiunii de beneficiar a persoanelor juridice conduce la concluzia că acestea trebuie să beneficieze de ceva, în cazul de faţă, de serviciile publice de radiodifuziune şi televiziune.

De asemenea, prin Decizia nr. 159 din 30 martie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 12 mai 2004, Curtea Constituţională a decis, cu privire la constituţionalitatea art. 40 din Legea nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la art. 44 alin. (1) şi (2) din Constituţie, privitoare la ocrotirea în mod egal a proprietăţii, indiferent de titular, că acestea sunt constituţionale, deoarece «plata serviciului public prestat este obligatorie pentru toţi beneficiarii acestor servicii, persoane fizice sau persoane juridice», prezentând relevanţă considerentele pentru care a fost respinsă excepţia.

Ulterior, prin deciziile nr. 297 din 6 iulie 2004 şi nr. 331 din 18 aprilie 2006, Curtea Constituţională, pronunţându-se şi cu privire la constituţionalitatea art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a respins această excepţie cu motivarea că cele statuate prin Decizia nr. 159 din 30 martie 2004 îşi menţin valabilitatea.

Cu ocazia controlului de constituţionalitate, indirect, s-a dat o interpretare textului art. 40 alin. (3) menţionat, arătându-se că acesta nu contravine dispoziţiilor constituţionale câtă vreme interpretarea oficială făcută de Parlament în activitatea de legiferare a vizat noţiunea de beneficiar al acestor servicii publice.

Dispoziţiile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 977/2003 prevăd: «(1) Persoanele juridice cu sediul în România, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2003, cu modificările ulterioare, au obligaţia să plătească pentru sediul social o taxă lunară pentru serviciul public de radiodifuziune.

(2) Persoanele juridice cu sediul în România, inclusiv filialele acestora, precum şi sucursalele şi celelalte subunităţi ale lor fără personalitate juridică şi sucursalele sau reprezentanţele din România ale persoanelor juridice străine, au obligaţia să plătească o taxă lunară pentru serviciul public de radiodifuziune.»

Conform dispoziţiilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 978/2003: «(1) Persoanele juridice cu sediul în România, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2003, cu modificările ulterioare, au obligaţia să plătească pentru sediul social o taxă lunară pentru serviciul public de televiziune.

(2) Persoanele juridice cu sediul în România, inclusiv filialele acestora, precum şi sucursalele şi celelalte subunităţi ale lor fără personalitate juridică şi sucursalele sau reprezentanţele din România ale persoanelor juridice străine, au obligaţia să plătească o taxă lunară pentru serviciul public de televiziune.»

Din expunerea acestor dispoziţii legale rezultă că prevederile art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 977/2003 şi ale art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 978/2003, prin impunerea obligativităţii persoanelor juridice de a plăti o taxă lunară pentru aceste servicii, indiferent dacă sunt sau nu beneficiare ale acestora, instituie derogări de la dispoziţiile art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fapt care nu este posibil întrucât aceste derogări se pot face numai printr-un act normativ de nivel cei puţin egal cu cei al reglementării de bază, această interdicţie fiind instituită de art. 4 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care stabileşte ierarhia actelor normative, statuând că actele normative date în executarea legilor, ordonanţelor sau a hotărârilor Guvernului se emit în limitele şi potrivit normelor care le ordonă.

Prin urmare, dispoziţiile menţionate din cele două hotărâri ale Guvernului sunt cele care impun obligativitatea plăţii taxelor, fără niciun fel de distincţie, contrar art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Problema care se pune în speţă este de a stabili cum a reglementat legiuitorul român acest domeniu, respectiv dacă a intenţionat să instituie taxa pentru serviciile publice de radiodifuziune şi televiziune în sarcina tuturor persoanelor juridice, indiferent de calitatea lor de beneficiare ale serviciilor, sau, dimpotrivă, legiuitorul a înţeles să stabilească această taxă doar ca o contraprestaţie pentru serviciile furnizate de aceste

instituţii doar persoanelor juridice care deţin aparate radio/TV, beneficiind în acest fel de aceste servicii.

În concluzie, având în vedere aceste considerente, precum şi faptul că, potrivit art. 108 alin. (2) din Constituţie, hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor, rezultă faptul că cele două hotărâri ale Guvernului, nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune şi, respectiv, nr. 978/2003 privind taxa pentru serviciul public de televiziune, nu au aplicat în mod corect în art. 3 alin. (1) dispoziţiile art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care, aşa cum s-a menţionat, face distincţie în ceea ce priveşte plata taxelor pentru serviciul public de radiodifuziune şi televiziune între persoanele juridice beneficiare şi cele care nu au calitatea de beneficiar al acestor servicii.

A interpreta în sens contrar, fără a se face această distincţie, înseamnă a impune plata acestor taxe, spre exemplu, şi persoanelor juridice cărora legiuitorul le recunoaşte dreptul de a-şi suspenda temporar activitatea sau de a declara că nu desfăşoară activitate la sediul social, or, acest lucru nu este posibil, aducându-se prejudicii acestor persoane juridice, acestea fiind vătămate practic în drepturile lor.”

În consecinţă, ca urmare a acestor dispoziţii, din alineatul precedent, cuprinse în considerentele Deciziei instanţei supreme, Hotărârea Guvernului nr. 977/2003 a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.012, care a întregit conţinutul art. 3 alin. 3, adăugând: „cu excepţia celor care şi-au suspendat activitatea, potrivit prevederilor legale.”; şi de asemenea a introdus noi alineate: „11 Pentru a fi exceptate de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune, persoanele juridice menţionate la alin. (1) au obligaţia de a depune la sediul Societăţii Române de Radiodifuziune o cerere însoţită de certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din care rezultă suspendarea activităţii.

12 Pentru a putea beneficia în continuare de exceptarea de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune, persoanele juridice prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a depune o nouă cerere însoţită de actele doveditoare corespunzătoare, cu cel puţin 15 zile înainte de data expirării perioadei de exceptare de la plata taxei,

13 în situaţia în care termenul prevăzut la alin. (12) este depăşit, persoanele juridice în cauză sunt obligate la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune, începând cu luna următoare celei în care expiră exceptarea, cu excepţia cazului în care, după această perioadă, intervine dizolvarea.”

Această modificare a Hotărârii Guvernului nr. 977/2003 reprezintă însă o veritabilă adăugire la Legea nr. 41/1994,

pentru că schimbă conţinutul ipotezei legale instituite iniţial de autoritatea legislativă, în cuprinsul art. 40 alin. 3.

În raport cu prevederile art. 8 alin. 4 din Legea nr. 24/2000, textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent şi inteligibil, fără dificultăţi sintactice şi pasaje obscure sau echivoce, or această modificare a art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 977/2003 vine tocmai să înlăture echivocul existent îh prevederile art. 40 alin. 3 din Lege.

Aceeaşi concluzie (a adăugării la lege, prin hotărâre a Guvernului) se desprinde şi din interpretarea sistematică a dispoziţiilor art. 23 alin. 1 şi ale art. 24 din Legea nr. 24/2000.

Astfel, soluţia legislativă adoptată în cauză, pentru a fi judicioasă şi durabilă (potrivit art. 24 alin. 1), trebuie să acopere întreaga problematică a relaţiilor sociale ce reprezintă obiectul de reglementare pentru a se evita lacunele legislative (alin. 1 al art. 24), urmând a fi luate în considerare, deci, diferitele ipoteze ce se pot ivi în activitatea de aplicare a actului normativ, folosindu-se fie enumerarea situaţiilor avute în vedere, fie formulări sintetice sau formulări-cadru de principiu, aplicabile oricăror situaţii posibile (alin. 2 al art. 24).

Or, în prezenta cauză, art. 40 alin. 3 din Legea nr. 41/1994 trebuia să prevadă, pentru acurateţe şi pentru respectarea Legii nr. 24/2004, alături de formularea-cadru, de principiu, din art. 40 alin. 3 din Legea nr. 41/1994 şi excepţia instituită prin art. 3 alin. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 977/2003.

De altfel, art. 4 din Legea nr. 24/2000 stabileşte ierarhia actelor normative, statuând că actele normative date în executarea legilor, ordonanţelor sau a hotărârilor Guvernului se emit în limitele şi potrivit normelor care le ordonă.

În activitatea de documentare pentru fundamentarea proiectelor hotărârii, Guvernul trebuia să precizeze şi să asigure o corectă aplicare a prevederilor art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994.

Instituirea unei norme derogatorii se poate face numai printr-un act normativ de nivel cel puţin egal cu cel al reglementării de bază.

Pe de altă parte, prin interpretarea normelor de drept civil se înţelege operaţiunea logică raţională, de stabilire a conţinutului şi sensului normelor de drept civil, această competenţă revenind chiar Guvernului, ale cărui atribuţii sunt strict limitate şi decurg din însăşi natura funcţiei pe care acesta o îndeplineşte. Legile fiind adoptate de către Parlament, Guvernului, ca organ suprem executiv, îi revine numai organizarea executării legilor, scop în care emite hotărâri tocmai pentru a face o lege cât mai clară şi a o aplica cât mai corect.

O hotărâre a Guvernului nu poate deci decât să precizeze şi să asigure corecta aplicare a legilor, neavând calitatea de a crea drept.

Pentru toate aceste considerente de fapt şi de drept, în baza dispoziţiilor art. 4 alin. 2 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, Curtea va admite acţiunea şi constată nelegalitatea prevederilor art. 3 alin. 1 şi 1 ind. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 977/2003, urmând ca, în temeiul art. 23 din aceeaşi lege, să dispună publicarea prezentei sentinţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, la data rămânerii irevocabile a acesteia.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

HOTĂRĂŞTE:

Admite excepţia de nelegalitate formulată de pârâta S.C. MASTERPLAN STUDIO - S.R.L., cu sediul în Miercurea-Ciuc, Str. Cântarului nr. 1, judeţul Harghita, în Dosarul nr. 4.786/258/2012 al Judecătoriei Miercurea-Ciuc.

Constată nelegalitatea dispoziţiilor art. 3 alin. 1 şi 1 ind. 1 din HG nr. 977/2003.

Dispune publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 23 din Legea nr. 554/2004. Cu recurs în 5 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 7 mai 2013.

 

PREŞEDINTE

NICOLAE-GABRIEL IONAŞ

Grefier,

Cristina Szombati

 

CURTEA DE APEL TÂRGU MUREŞ

SECŢIA A II- A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

 

ÎNCHEIERE Nr.47/CC

Şedinţa Camera de Consiliu din 11 iulie 2013

 

Dosar nr. 4.786/258/2012

 

Completul compus din:

Preşedinte - Nicolae-Gabriel Ionaş

Grefier - Cristina Szombati

 

Pe rol soluţionarea cererii formulate de pârâta S.C. MASTERPLAN STUDIO - S.R.L., cu sediul în Miercurea-Ciuc, Str. Cântarului nr. 1, judeţul Harghita, cu sediul procesual ales la sediul Cabinetului de Avocat Kopacz Madarasz Kinga, situat în Miercurea-Ciuc, Str. Tineretului nr. 7, judeţul Harghita, pentru îndreptarea erorilor materiale strecurate atât în practicaua, cât şi în dispozitivul Sentinţei nr. 225 din 7 mai 2013, pronunţate de Curtea de Apel Târgu Mureş.

Fără citarea părţilor.

În baza actelor şi lucrărilor existente la dosar, instanţa reţine cauza în pronunţare.

CURTEA,

examinând înscrisurile Dosarului nr. 4.786/258/2012, Curtea constată că atât în practicaua, cât şi în dispozitivul Sentinţei nr. 225 din 7 mai 2013 s-a strecurat o eroare materială, prin

menţionarea greşită a sediului pârâtei S.C. MASTERPLAN STUDIO - S.R.L., dat fiind că în loc de „Miercurea-Ciuc, Str. Cântarului nr. 1, judeţul Harghita, cu sediul procesual ales la sediul Cabinetului de Avocat Kopacz Madarasz Kinga, situat în Miercurea-Ciuc, Str. Tineretului nr. 7, judeţul Harghita” s-a trecut „Miercurea-Ciuc, Str. Cântarului nr. 1, judeţul Harghita”.

În consecinţă, fiind în prezenţa unei erori materiale, Curtea constată că sunt incidente disp. art. 281 alin. 1 din Codul de procedură civilă, urmând, aşadar, să dispună îndreptarea erorii materiale strecurate atât în practicaua, cât şi în dispozitivul Sentinţei nr. 225 din 7 mai 2013, în sensul modificării menţiunii referitoare la sediul pârâtei S.C. MASTERPLAN STUDIOR - S.R.L., din „Miercurea-Ciuc, Str. Cântarului nr. 1, jud. Harghita” în „Miercurea-Ciuc, Str. Cântarului nr. 1, judeţul Harghita, cu sediul procesual ales la sediul Cabinetului de Avocat Kopacz Madarasz Kinga, situat în Miercurea-Ciuc, Str. Tineretului nr. 7, judeţul Harghita”.

În afara modificărilor anterior menţionate, conţinutul Sentinţei nr. 225/7.05.2013 a Curţii de Apel Târgu Mureş rămâne neschimbat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DISPUNE:

Admite cererea formulată de pârâta S.C. MASTERPLAN STUDIO - S.R.L., cu sediul în Miercurea-Ciuc, Str. Cântarului nr. 1, judeţul Harghita, cu sediul procesual ales la sediul Cabinetului de Avocat Kopacz Madarasz Kinga, situat în Miercurea-Ciuc, Str. Tineretului nr. 7, judeţul Harghita, pentru îndreptarea erorii materiale strecurate atât în practicaua, cât şi în dispozitivul Sentinţei nr. 225/7.05.2013, pronunţate de Curtea de Apel Târgu Mureş.

Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate atât în practicaua, cât şi în dispozitivul Sentinţei nr. 225/7.05.2013, în sensul modificării menţiunii referitoare la sediul pârâtei S.C. MASTERPLAN STUDIOR - S.R.L., din „Miercurea-Ciuc, Str. Cântarului nr. 1, jud. Harghita” în „Miercurea-Ciuc, Str. Cântarului nr. 1, judeţul Harghita, cu sediul procesual ales la sediul Cabinetului de Avocat Kopacz Madarasz Kinga, situat în Miercurea-Ciuc, Str. Tineretului nr. 7, judeţul Harghita”.

Cu recurs în 5 zile de la comunicare.

Dată în Camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din 11 iulie 2013.

 

PREŞEDINTE

NICOLAE-GABRIEL IONAŞ

Grefier,

Cristina Szombati

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.