MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 300/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 300         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 20 aprilie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

269. - Hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

 

270. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Pod km 47 + 128, linia C.F. 418A Beclean - Sărăţel, între staţiile Măgheruş şi Sărăţel”

 

271. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Pod km 197 + 557, Linia C.F. 101 Chitită-Craiova, între staţiile Slatina şi Piatra-Olt”

 

272. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea liniei C.F. Frontieră-Curtici-Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h; Tronsonul 2: km 614-Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada-Simeria”

 

274. - Hotărâre privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0901 Botoşani, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

 

275. - Hotărâre privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0657 Oradea, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

137. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Nicuşor Marian Buică din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 

138. - Decizie privind prelungirea detaşării, începând cu data de 1 iunie 2016, a doamnei Romfeld Maria Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică de conducere vacantă de director generai al Direcţiei generale administraţie publică locală din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Harghita

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

8. - Decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de explorare a andezitului industrial şi de construcţii din perimetrul Drinova Est, judeţul Timiş

 

495. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii PARC INDUSTRIAL CĂLAN - S.R.L.

 

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

 

3. - Regulament pentru modificarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor bancare nr. 1/2016 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informaţiilor necesare întocmirii listei compensaţiilor de plătit şi a celor necesare în procesul determinării contribuţiilor anuale ale instituţiilor de credit

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 31 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

„a) instituţiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administrative autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora care sunt finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;”.

2. Alineatul (2) va avea următorul cuprins:

,,(2) Dispoziţiile regulamentului prevăzut la art. 1 nu se aplică instituţiilor şi autorităţilor publice, inclusiv celor prevăzute la alin. (1) lit. a), care prin statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate au reglementat încadrarea şi promovarea personalului contractual.”

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 aprilie 2016.

Nr. 269.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Pod km 47 +128, linia C.F. 418A Beclean - Sărăţel, între staţiile Măgheruş şi Sărăţel”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Pod km 47 + 128, linia C.F. 418A Beclean - Sărăţel, între staţiile Măgheruş şi Sărăţel”, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii se face din fonduri nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Alexandru Răzvan Cuc,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

p. Ministrul fondurilor europene,

Emanoil Radu Dascălu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 aprilie 2016.

Nr. 270.

 

ANEXĂ

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Pod km 47+128, linia CF 418A, Beclean-Sărăţel, între staţiile Măgheruş şi Sărăţel”

Titular: Ministerul Transporturilor

Beneficiar: Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

Amplasament: pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud

Indicatorii tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) (în preţuri la data 30 ianuarie 2014, 1 euro = 4,5188 lei), din care:

 

mii lei

39.039*)

 

- construcţii-montaj

 

mii lei

32.985

 

Eşalonarea investiţiei:

INV/C + M

mii lei

 

 

- Anul I

INV

mii lei

12.590

 

 

C + M

mii lei

10.636

 

- Anul II

INV

mii lei

17 829

 

 

C + M

mii lei

15.062

 

- Anul III

INV

mii lei

8.620

 

- Capacităţi:

C + M

mii lei

7.287

 

- lungime pod

 

ml

107,8

 

- nr. linii pe pod

 

buc.

1

 

Durata de realizare a investiţiei

 

luni

34

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru debite au fost luate în calcul datele furnizate de INHGA, cu o asigurare de 1 %.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face din fonduri nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Pod km 197 + 557, Linia C.F. 101 Chiti la-Craiova, între staţiile Slatina şi Piatra-Olt”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Pod km 197 + 557, Linia C.F. 101 Chitila-Craiova, între staţiile Slatina şi Piatra-Olt”, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii se face din fonduri nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor

Alexandru Răzvan Cuc,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

p. Ministrul finanţelor publice

Daniela Pescaru,

secretar de stat

p. Ministrul fondurilor europene,

Emanoil Radu Dascălu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 aprilie 2016.

Nr. 271.

 

ANEXĂ

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Pod km 197 + 557, Linia C.F. 101, Chitila-Craiova, între staţiile Slatina şi Piatra-Olt”

 

Titular: Ministerul Transporturilor

Beneficiar: Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

Amplasament: pe raza judeţului Olt

Indicatorii tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) (în preţuri la data 18 aprilie 2013, 1 euro = 4,3668 lei), din care:

 

mii lei

42.959*)

 

- construcţii-montaj

 

mii lei

35.385

 

Eşalonarea investiţiei:

INV/C+M

mii lei

 

 

- Anul I

INV

mii lei

11.637

 

 

C + M

mii lei

9.581

 

- Anul II

INV

mii lei

26.076

 

 

C + M

mii iei

22.315

 

- Anul III

INV

mii lei

5.246

 

- Capacităţi:

C + M

mii lei

3.489

 

- lungime pod

 

ml

379

 

- nr. linii pe pod

 

buc.

1

 

Durata de realizare a investiţiei

 

luni

29

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru debite au fost luate în calcul datele furnizate de INHGA, cu o asigurare de 1%.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face din fonduri nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea liniei C.F. Frontieră-Curtici-Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h; Tronsonul 2: km 614-Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada-Simeria”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea liniei C.F. Frontieră-Curtici-Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h; Tronsonul 2: km 614-Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada-Simeria” prevăzuţi în anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii se face din fonduri nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul de Coeziune şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Alexandru Răzvan Cuc,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

p. Ministrul fondurilor europene,

Emanoil Radu Dascălu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 aprilie 2016.

Nr. 272.

 

ANEXA

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea liniei C.F. Frontieră-Curtici-Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h; Tronsonul 2: km 614-Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada-Simeria”

 

Titular: Ministerul Transporturilor

Beneficiar: Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

Amplasament: pe raza judeţelor Arad şi Hunedoara

Indicatorii tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) (în preţuri la data 30 aprilie 2013,1 euro = 4,3224 lei), din carie:

 

mii lei

10.907.080*)

 

- construcţii-montaj:

 

mii lei

9.216.858

 

Eşalonarea lucrărilor de investiţie:

INV/C+M

mii lei

 

 

- Anul I

INV

mii lei

4.362.832

 

 

C + M

mii lei

3.686.744

 

- Anul II

INV

mii lei

3.272.124

 

 

C + M

mii lei

2.765.067

 

- Anul III

INV

mii lei

3.272.124

 

 

C + M

mii lei

2.765.057

 

 

- Capacităţi:

 

Capacităţi construite

Total construit

U.M.

Reabilitarea/Modernizarea tronsonului de cale ferată dublă pentru viteza maximă de 160 km/h ce include:

144

km

1.1.

Construcţie linie C.F. nouă, echivalent linie C.F. simplă desfăşurată

348,3

Km

1.2.

Poduri noi peste Mureş

9

buc.

1.3.

Poduri noi cu deschidere până în 50 m

52

buc.

1.4.

Pasaje superioare şi inferioare

19

buc.

1.5.

Construcţie podeţe noi

106

buc.

1.6.

Construcţie tunel şi poiată, cale dublă

1.789

m

1.7.

Construcţii peroane şi pasarele în staţii CF cu dotări pentru persoane cu mobilitate redusă

83.742

mp

1.8.

Construcţie 4 clădiri noi de mentenanţă cu dotările aferente

11.755

mp

Reabilitarea/Modernizarea instalaţiilor de electrificare, semnalizare, telecomunicaţii ale tronsonului de cale ferată dublă ce include:

144

km

2.1.

Electrificare linie C.F. (inclusiv substaţii de tracţiune)

348,3

km

2.2.

Semnalizare linie C.F. (inclusiv construcţie instalaţii CE în staţii şi Centrul de Control ai Traficului - CTC în Arad)

348,3

km

2.3.

Construcţie instalaţii telecomunicaţii linie C.F.

348,3

km

Introducere ERTMS/ETCS Nivel 2 GSM-R

144

km

 

Durata de realizare a investiţiei: 36 de luni.

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face din fonduri nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul de coeziune şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0901 Botoşani, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0901 Botoşani, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 aprilie 2016.

Nr. 274.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0901 Botoşani, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

 

Număr de înregistrare al imobilului atribuit de M.F.P.

Cod clasificaţie

Denumire

Adresa imobilului

Persoana juridica ce administrează imobilul (CUI)

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea contabila a părţilor care ies din domeniul public (lei)

106.885 parţial

8.19.01

45-359

Judeţul Botoşani CF 52644

Ministerul Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0901 Botoşani

CUI 9067845

1. Magazie 45-359-02

Sc = 13,61 mp

24.888,09 lei

2. Magazie 45-359-03

Sc = 20,33 mp

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0657 Oradea, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0657 Oradea, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 aprilie 2016.

Nr. 275.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0657 Oradea, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

[CUI]

Caracteristicile tehnice ale construcţiilor care trec în domeniul privat al statului

Valoarea bunurilor care trec în domeniul privat al statului

(în lei)

34178

(parţial)

8.19.01

45-32

Judeţul Bihor

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0657 Oradea

CUI 4208536

5 construcţii:

C14 Beci zarzavat

45-32-15

Sc = 66,00 mp Sd = 66,00 mp

Valoarea contabilă = 37.719,32 lei

C11 Depozit alimente

45-32-16

Sc = 151,00 mp Sd - 151,00 mp

Valoarea contabilă = 31.367,72 lei

C10 Depozit AFV

45-32-17

Sc = 155,00 mp Sd = 155,00 mp

Valoarea contabilă = 41.802,44 lei

C18 Magazii subunităţi

45-32-19

Sc = 93,00 mp Sd = 93,00 mp

Valoarea contabilă = 43.552,34 lei

C25 Copertină auto

45-32-26

Sc= 153,00 mp Sd = 153,00 mp

Valoarea contabilă = 101.666,72 lei

C.F. nr. 162233

256.108,54

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Nicuşor Marian Buică din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 

Având în vedere Cererea domnului Nicuşor Marian Buică, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului sub nr. 5/2.466 din 18 aprilie 2016,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Nicuşor Marian Buică se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 20 aprilie 2016.

Nr. 137.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind prelungirea detaşării, începând cu data de 1 iunie 2016, a doamnei Romfeld Maria Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică de conducere vacantă de director general al Direcţiei generale administraţie publică locală din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Harghita

 

Având în vedere solicitarea Consiliului Judeţean Harghita, formulată prin Adresa nr. 7.575 din 7 aprilie 2016, privind prelungirea detaşării doamnei Romfeld Maria Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică de conducere vacantă de director general al Direcţiei generale administraţie publică locală din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Harghita, precum şi acordul scris al doamnei Romfeld Maria Magdolna cu privire la prelungirea detaşării,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 89 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 1 iunie 2016, doamnei Romfeld Maria Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, i se prelungeşte detaşarea în funcţia publică de conducere vacantă de director general al Direcţiei generale administraţie publică locală din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Harghita pe o perioadă de 6 luni.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 20 aprilie 2016.

Nr. 138.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de explorare a andezitului industrial şi de construcţii din perimetrul Drinova Est, judeţul Timiş

 

Având în vedere:

- art. 34 lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 300.441 din 6 aprilie 2016 privind verificarea îndeplinirii condiţiilor legale şi propunerea de aprobare a anulării,

în temeiul prevederilor art. 37 alin (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie

Art. 1. - Concesiunea minieră de explorare a andezitului industrial şi de construcţii din perimetrul Drinova Est, judeţul Timiş, convenită prin Licenţa de concesiune nr. 17688/23.02.2014 încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi S.C. VI TI DA MINERAL - S.R.L., în calitate de concesionar, cu sediul în oraşul Făget, Calea Lugojului nr. 8, camera 7, judeţul Timiş, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 13 aprilie 2016.

Nr. 8.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii PARC INDUSTRIAL CALAN - S.R.L.

 

Având în vedere prevederile:

- ari 2 şi art. 32 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele ale art. 9 lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative;

- art. 8 alin. (7) şi (8) şi art. 9 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale,

în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se dispune acordarea titlului de parc industrial Societăţii PARC INDUSTRIAL CĂLAN - S.R.L., cu sediul social în judeţul Hunedoara, oraşul Călan, Str. 1 Decembrie nr. 40, camerele 1,2, 3, cod unic de înregistrare 35332932, care administrează parcul industrial constituit pe terenul având datele de identificare prevăzute la art. 2.

(2) Durata titlului de parc industrial acordat potrivit alin. (1) este de 49 de ani, în condiţiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 2. - (1) Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:

a) este amplasat pe teritoriul administrativ al oraşului Călan, judeţul Hunedoara, şi identificat în baza extraselor de carte funciară pentru informare nr. 63.463/10.03.2016, 63.464/10.03.2016, 63.751/15.03.2016 şi 61.022/22.03.2016, emise de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara, Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara;

b) are o suprafaţă de 46,16 ha.

(2) Locaţia terenului pentru care se acordă titlul de parc industrial este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Societatea-administrator transmite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice un raport anual privind dezvoltarea parcului industrial.

Art. 4. - Titlul de parc industrial, acordat potrivit prezentului ordin, conferă operatorilor economici din parcul industrial dreptul la facilităţile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale şi de art. 456 alin. (1) lit. i) şi art. 464 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia îndeplinirii condiţiilor stipulate în:

a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;

b) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

c) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Furnizorul ajutorului do stat acordat în temeiul titlului de parc industrial acordat potrivit prezentului ordin este oraşul Călan, judeţul Hunedoara.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sirma Caraman,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 aprilie 2016.

Nr. 495.

 

 

ANEXĂ*)

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

 

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

 

REGULAMENT

pentru modificarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor bancare nr. 1/2016 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informaţiilor necesare întocmirii listei compensaţiilor de plătit şi a celor necesare în procesul determinării

contribuţiilor anuale ale instituţiilor de credit

 

Având în vedere prevederile art. 46-48, 59 şi art. 117 alin. (2) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare şi ale Regulamentului delegat (UE) 2015/63 al Comisiei din 21 octombrie 2014 de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte contribuţiile ex ante la mecanismele de finanţare a rezoluţiei,

în temeiul art. 98 alin. (2) lit. x) şi al art. 129 din Legea nr. 311/2015,

Fondul de garantare a depozitelor bancare, denumit în continuare Fondul, emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor bancare nr. 1/2016 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informaţiilor necesare întocmirii listei compensaţiilor de plătit şi a celor necesare în procesul determinării contribuţiilor anuale ale instituţiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 21 ianuarie 2016, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

„b) analizarea de către Fond a evoluţiei depozitelor acoperite şi a depozitelor eligibile, având în vedere impactul acestora asupra stabilităţii financiare, precum şi elaborarea de studii şi publicaţii;1.

2. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - În scopul testării capacităţii de întocmire şi transmitere a informaţiilor necesare pentru determinarea valorii compensaţiei datorate fiecărui deponent garantat, precum şi pentru efectuarea analizelor conform art. 2 alin. (1) lit. b), instituţiile de credit participante vor transmite în termen de 3 zile lucrătoare de la data de referinţă următoarele informaţii:

a) lista compensaţiilor de plătit, prevăzută în anexa nr. 2, ale cărei rubrici privind datele personale ale deponenţilor garantaţi vor fi completate de către instituţiile de credit participante numai în baza unei solicitări scrise din partea Fondului;

b) situaţia recapitulativă, întocmită conform anexei nr. 3”.

3. În anexa nr. 2 - „Lista compensaţiilor de plătit la data“, tabelul prevăzut la punctul 1 va avea următorul cuprins:

 

 

Denumire câmp

Tip câmp

Lungime câmp

Explicaţii

„Identificatorul unic al deponentului

Cod_dep

N

15

Cod unic atribuit fiecărui deponent de către instituţia de credit

Nume deponent

Nume**

C

100

Conţine numele deponentului.

Prenume deponent

Prenume**

C

100

Conţine prenumele deponentului.

Data naşterii

Data_n**

D

10

Data naşterii deponentului

Serie şi număr act identitate

Al**

C

30

Conţine seria şi numărul actului de identitate al deponentului (care poate fi buletin de identitate, carte de identitate, paşaport ori alt act de identitate emis conform legii).

Cod numeric personal

CNP

C

13

Conţine codul numeric personal al deponentului cetăţean român (indiferent de rezidenţă) sau al deponentului străin cu rezidenţă în România.

Nerezident

Nerezident

L

1

Se completează «T» pentru cetăţenii străini nerezidenţi în România.

Tară

Tara

C

100

Ţara unde are adresa deponentul

Judeţ

Judeţ

C

100

Judeţul/Provincia/Statul/Regiunea unde are adresa deponentul

Localitate

Localitate

C

100

Localitatea unde are adresa deponentul

Adresa

Adresa**

C

100

Conţine adresa deponentului, cu excepţia informaţiilor din câmpurile: Ţara, Judeţ, Localitate.

Cod poştal

Cod_p**

C

30

Codul poştal aferent adresei deponentului (Se completează dacă instituţia de credit deţine informaţia.)

Telefon fix

Tel_f **

C

15

Telefonul fix al deponentului (Se completează dacă instituţia de credit deţine informaţia.)

Telefon mobil

Tel_m**

C

15

Telefonul mobil al deponentului (Se completează dacă instituţia de credit deţine informaţia.)

Adresă e-mail

E-mail**

C

50

Adresa de e-mail a deponentului (Se completează dacă instituţia de credit deţine informaţia.)

Obligaţiile instituţiei de credit faţă de deponent, cu excepţia soldurilor temporar ridicate

Depozit1

N

19,2

Suma totală a depozitelor, altele decât soldurile temporar ridicate, se determină prin însumarea valorii:

- tuturor depozitelor deţinute de un deponent în conturile sale la toate unităţile instituţiei de credit, cu excepţia celor din categoriile prevăzute la art. 62, art. 65 alin. (2), art. 67 şi art. 68 alin. (1) din Legea nr. 311/2015;

- părţii din conturile comune sau depozitele pentru care este îndreptăţit deponentul în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 311/2015;

- dobânzilor calculate la depozite până la data de referinţă şi nevirate în contul deponentului.

Obligaţiile instituţiei de credit faţă de deponent din categoria soldurilor temporar ridicate

Depozit2

N

19,2

Suma totală a soldurilor temporar ridicate prevăzute la art. 62 din Legea nr. 311/2015 deţinute de un deponent la toate unităţile instituţiei de credit

Obligaţiile de plată exigibile ale deponentului faţă de instituţia de credit

Credit

N

19,2

Suma obligaţiilor de plată faţă de instituţia de credit se determină prin însumarea tuturor obligaţiilor de plată exigibile (rate de credit, dobânzi, comisioane, alte sume datorate şi neachitate la data scadenţei) evidenţiate la toate unităţile instituţiei de credit.

Compensaţia de plătit în limita plafonului de acoperire potrivit art. 61 din Legea nr. 311/2015

Compensaţiei

N

19,2

Compensaţiei se calculează astfel:

- dacă (Depozit1 - Credit) este negativ sau egal cu zero, se înscrie valoarea zero;

- dacă (Depozit1 - Credit) este pozitiv, dar mai mic decât plafonul de acoperire, se înscrie valoarea rezultatului;

- dacă (Depozit1 - Credit) este pozitiv, dar mai mare decât plafonul de acoperire, se înscrie valoarea plafonului de acoperire.

Compensaţia de plătit în limita nivelului de garantare stabilit pentru soldurile temporar ridicate potrivit art. 62 din Legea nr. 311/2015

Compensaţie2

N

19,2

Dacă (Depozit1 - Credit) < 0,

atunci Compensaţie2 se calculează astfel:

- dacă (Depozit2 + Depozit1 - Credit) este negativ sau egal cu zero, se înscrie valoarea zero;

- dacă (Depozit2 + Depozit1 - Credit) este pozitiv, dar mai mic sau egal cu nivelul de garantare prevăzut la art. 62 din Legea nr. 311/2015, se înscrie valoarea rezultatului;

- dacă (Depozit2 + Depozit1 - Credit) este pozitiv, dar mai mare decât nivelul de garantare prevăzut la art. 62 din Legea nr. 311 /2015, se înscrie valoarea nivelului de garantare.

Dacă (Depozit1 - Credit) > 0,

atunci Compensaţie2 se calculează astfel:

- dacă Depozit2 este egal cu zero, se înscrie valoarea zero;

- dacă Depozit2 este pozitiv, dar mai mic decât nivelul de garantare prevăzut la art. 62 din Legea nr. 311/2015, se înscrie valoarea Depozit2;

- dacă Depozit2 este pozitiv, dar mai mare decât nivelul de garantare prevăzut la art. 62 din Legea nr. 311/2015, se înscrie valoarea nivelului de garantare.

Unitate

Unit_ic

C

4

Conţine codul intern al unităţii instituţiei de credit.

Numărul listei de plată

Nr_list

C

2

Se completează cu valoarea «01». În cazul unui proces de plată a compensaţiilor, listele cu modificări şi adăugări ulterioare vor primi îh continuare numere începând cu «02».

Identificatorul unic al înregistrării (numărul curent în listă)

Cod_lich

C

9

Poziţia titularului în lista deponenţilor*

 

            4. În anexa nr. 2 - „Lista compensaţiilor de plătit la data de “, tabelul prevăzut la punctul 2 va avea următorul cuprins:

 

 

Denumire câmp

Tip câmp

Lungime câmp

Explicaţii

„Identificatorul unic al deponentului

Cod_dep

N

15

Cod unic atribuit fiecărui deponent de către instituţia de credit

Denumirea persoanei juridice

Nume**

C

150

Conţine denumirea persoanei juridice.

Identificator fiscal

CUI

C

15

Conţine codul unic de înregistrare/codul fiscal atribuit persoanei juridice.

Nr. de înregistrare la registrul comerţului sau al autorizaţiei de funcţionare

RC**

C

30

Nr. de înregistrare la registrul comerţului sau alt registru ori nr. autorizaţiei de funcţionare a persoanei juridice, după caz

Tipul persoanei juridice

Tip_pj

C

10

Conţine tipul persoanei juridice (detaliat în fişierul TIP_PJ.txt). Se completează cu codul tipului de client din evidenţele instituţiei de credit. Descrierea tipului de persoană juridică, precum şi

disponibilitatea informaţiilor despre «CUI» şi «RC» pentru tipul respectiv de persoană juridică vor fi evidenţiate în fişierul TIP_PJ.

Nerezident

Nerezident

L

1

Se completează «T» pentru persoanele juridice străine nerezidente în România.

Ţară

Tara

C

100

Ţara unde are adresa deponentul

Judeţ

Judeţ

C

100

Judeţul/Provincia/Statul/Regiunea unde are adresa deponentul

Localitate

Localitate

C

100

Localitatea unde are adresa deponentul

Sediul

Adresa**

C

100

Conţine adresa deponentului, cu excepţia informaţiilor din câmpurile: Ţară, Judeţ, Localitate.

Cod poştal

Cod_p**

C

30

Codul poştal aferent adresei deponentului (Se completează dacă instituţia de credit deţine informaţia.)

Obligaţiile instituţiei de credit faţă de deponentul garantat

Depozit

N

19,2

Suma totală a depozitelor se determină prin însumarea valorii:

- tuturor depozitelor deţinute de un deponent în conturile sale la toate unităţile instituţiei de credit, cu excepţia celor din categoriile prevăzute la art. 65 alin. (2), art. 67 şi art. 68 alin. (1) din Legea nr. 311/2015;

- dobânzilor calculate la depozite până la data de referinţă şi nevirate în contul deponentului.

Obligaţiile de plată exigibile ale deponentului garantat faţă de instituţia de credit

Credit

N

19,2

Suma obligaţiilor de plată faţă de instituţia de credit se determină prin însumarea tuturor obligaţiilor de plată exigibile (rate de credit, dobânzi, comisioane, alte sume datorate şi neachitate la data scadenţei) evidenţiate la toate unităţile instituţiei de credit

Compensaţia de plătit

Compensaţie

N

19,2

- dacă (Depozit - Credit) este negativ sau egal cu zero, se înscrie valoarea zero;

- dacă (Depozit - Credit) este pozitiv, dar mai mic decât plafonul de acoperire, se înscrie valoarea rezultatului;

- dacă (Depozit - Credit) este pozitiv, dar mai mare decât plafonul de acoperire, se înscrie valoarea plafonului de acoperire.

Unitate

Unit_ic

C

4

Conţine codul intern al unităţii instituţiei de credit.

Numărul listei de plată

Nr_list

C

2

Se completează cu valoarea «01». În cazul unui proces de plată a compensaţiilor, listele cu modificări şi adăugări ulterioare vor primi în continuare numere începând cu «02».

Identificatorul unic al înregistrării (numărul curent în listă)

Cod_lich

C

9

Poziţia titularului în lista deponenţilor”

 

            Art. II. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor bancare,

Lucian Croitoru

 

Bucureşti, 31 martie 2016.

Nr. 3.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.