MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 299/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 299         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 19 aprilie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

246. - Hotărâre privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

283. - Hotărâre privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Camerei Deputaţilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

409. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni

 

529. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2016, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului

nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, a bunurilor imobile rezultate din investiţii noi care au fost puse în funcţiune, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2, - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Pasca Palmer

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 6 aprilie 2016.

Nr. 246.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor Imobile rezultate din Investiţii noi care se înscriu în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru administraţiile bazinale de apă din structura acesteia

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

16335444

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

2. Ordonator secundar de credite

24326056

Administraţia Naţională „Apele Române”

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniu public de stat

 

 

 

Nr.

crt.

Codul da clasificare

Tipul bunului (mobil/imobil)

Denumirea

Descrierea tehnică

Vecinătăţi

Adresă

Anul

PIF

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia Juridică

Baza legala (proces-verbal)

Administrare/Concesiune

1

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Grădinari

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane;

H = 11 m/nr. foraje = 1

N: Primăria Comunei Grădinari;

E: proprietar particular; V+S: DJ 412 A

Ţara: România;

judeţul: Giurgiu;

comuna Grădinari; -;

nr. -;

2013

5.731

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 24/10.09.2013 PVRF nr. 8/08.01.2015 PV de predare-primire între MMSC - ABA Argeş-Vedea nr. 126.520/30.12.2013

în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea

2

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Piteşti

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane;

H = 15 m/nr. foraje = 1

N: proprietar particular; E: Schela de Petrol Piteşti;

V: Str. calea Câmpulung; S: Direcţia sanitar-veterinară

Ţara: România;

judeţul: Argeş; municipiul Piteşti; -; nr. -

2013

6.790

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 25/10.09.2013 PVRF nr. 12/09.01.2015 PV de predare-primire între MMSC- ABA Argeş-Vedea nr. 126.520/30.12.2013

în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea

3

8.03.11

imobil

Foraj piezometric F1R Glodeanu Sărat

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

IM, E, V, S: teren al Primăriei Comunei Glodeanu Sărat

Ţara: România;

judeţul: Buzău;

comuna Glodeanu Sărat; nr. -

2013

14.712

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 27/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC- ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013

în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

4

8.03.11

imobil

Foraj piezometric F1 Soutelnici

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

NI, E, V, S; teren al Primăriei Comunei Soutelnici

Ţara: România;

judeţul: Buzău;

comuna Scutelnici; nr. -

2013

15.477

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 28/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013

în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

5

8.03.11

imobil

Foraj piezometric V7 Verneşti

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E. V, S: teren al Primăriei Comunei Verneşti

Ţara: România;

judeţul: Buzău;

comuna Vemeşti; nr. -

2013

10.846

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 29/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC- ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013

în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

6

8.03.11

imobil

Foraj piezometric F1R Floreşti

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E, V, S: teren al Primăriei Comunei Floreşti

Ţara: România;

judeţul: Prahova;

comuna Floreşti; nr. -

2013

19.327

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 30/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013

în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

7

8.03.11

imobil

Foraj piezometric F1 Slobozia Amonil

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E, V, S; teren al Primăriei Municipiului Slobozia

Ţara; România;

judeţul: Ialomiţa; municipiul Slobozia; nr. -

2013

11.440

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 31/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC- ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013

în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

8

8.03.11

imobil

Foraj piezometric F1R Giurgeni

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E, V, S; teren al Primăriei Comunei Giurgeni

Ţara: România; judeţul; Ialomiţa;

comuna Giurgeni; nr. -

2013

18.949

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 32/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013

în administrarea Administraţiei Naţionale .Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

9

8.03.11

imobil

Foraj piezometric F1R Traian

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E. V, S: teren al Primăriei Comunei Traian

Ţara: România;

judeţul: Ialomiţa;

comuna Traian; nr.-

2013

10.086

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 33/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC- ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013

în administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

10

8.03.11

imobil

Foraj piezometric F1 Vădeni

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

NI, E, V, S; teren al Primăriei Comunei Vădeni

Ţara: România;

judeţul: Brăila;

comuna Vădeni; nr. -

2013

12.898

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 34/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013

în administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

11

8.03.11

imobil

Foraj piezometric F1 Bucov

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E, V, S; teren al Primăriei Comunei Bucov

Ţara: România;

judeţul: Prahova;

comuna Bucov; nr. -

2013

12.856

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 35/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013

în administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

12

8.03.11

imobil

Foraj piezometric F2 Fierbinţi-Târg

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E, V, S: teren al Primăriei Oraşului Fierbinţi-Târg

Ţara: România;

judeţul: Ialomiţa; oraşul Fierbinţi-Târg; nr. -

2013

9.868

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 36/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC- ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013

în administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

13

8.03.11

imobil

Foraj piezometric F1R Movila Miresii

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E, V, S; teren al Primăriei Comunei Movila Miresii

Ţara; România;

judeţul: Brăila;

comuna Movila Miresii;

nr., -

2013

7.167

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 40/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013

în administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

14

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Holboca

Foraj de monitorizare calitativa a apelor subterane; nr. foraje = 1

N: proprietar particular; S: Str. Dorului;

E: proprietar particular; V; str. Boiereasca

Ţara: România; judeţul; laşi;

comuna Holboca; nr. -

2013

8.381

Legea apelor nr. 107/1996; PVRF nr. 16/01.07.2014 PV de predare-primire între MMSC- ABA Prut-Bârlad nr. 125.987/30.10.2013 PV de reevaluare nr. 4.675/I B/05.12.2014

în administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad

15

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Truşeşti

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

NI, V: brutărie Truşeşti; E: proprietate privată; S: DN 29 D

Ţara: România; judeţul; Botoşani;

comuna Truşeşti; nr. -

2013

7.015

Legea apelor nr. 107/1996; PVRF nr. 13/01.07.2014 PV de predare-primire între MMSC- ABA Prut-Bârlad nr. 125.987/30.10.2013 PV de reevaluare nr. 5.244/05.12.2014

în administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad

16

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Coţuşca

Foraj de monitorizare calitativă a apelor

subterane; nr. foraje -1

N, E, V, S: curtea

Liceului Coţuşca

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

comuna Coţuşca; nr. -

2013

10.486

Legea apelor nr. 107/1996; PVRF nr. 12/01.07.2014 PV de predare-primire între MMSC - ABA Prut-Bârlad nr. 125.987/30.10.2013 PV de reevaluare nr. 5.244/05.12.2014

în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad

17

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Roma

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

IM, E, V, S: curtea Şcolii Generale Roma

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

comuna Roma; nr. -

2013

12.263

Legea apelor nr. 107/1996; PVRF nr. 14/01.07.2014 PV de predare-primire între MMSC- ABA Prut-Bârlad nr. 125.987/30.10.2013 PV de reevaluare nr. 5.244/05.12.2014

în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad

18

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Tudor Vladimirescu

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

IM, E, V, S: curtea Dispensarului uman al comunei Tudor Vladimirescu

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

comuna Tudor Vladimirescu; nr. -

2013

10.967

Legea apelor nr. 107/1996; PVRF nr. 20/01.07.2014 PV de predare-primire între MMSC- ABA Prut-Bârlad nr. 125.987/30.10.2013 PV de reevaluare nr. 9.557/04.12.2014

în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad

19

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Schela

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

IM, E, V. S: domeniul public al comunei Schela în apropierea staţiei de epurare

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

comuna Schela; nr. -

2013

5.636

Legea apelor nr. 107/1996; PVRF nr. 19/01.07.2014 PV de predare-primire între MMSC- ABA Prut-Bârlad nr. 125.987/30.10.2013 PV de reevaluare nr. 9.557/04.12.2014

în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Priit-Bârlad

20

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Hanu Conachi

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

IM, E, V, S: curtea Dispensarului uman al comunei Fundeni

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

comuna Fundeni; satul Hanu Conachi; nr. -

2013

6.478

Legea apelor nr. 107/1996; PVRF nr. 21/01.07.2014 PV de predare-primire între MMSC- ABA Prut-Bârlad nr. 125.987/30.10.2013 PV de reevaluare nr. 9.557/04.12.2014

în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad

21

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Lunca

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

IM. E, V. S: domeniul public al comunei Grajduri, la 50 m faţă de DJ 248 şi la 5 m de malul drept al cursului de apă Rebricea

Ţara; România;

judeţul: laşi;

comuna Grajduri; satul Lunca; nr. -;

2013

5.667

Legea apelor nr. 107/1996; PVRF nr. 17/01.07.2014 PV de predare-primire între MMSC- ABA Prut-Bârlad nr. 125.987/30.10.2013 PV de reevaluare nr. 4.675/I B/05.12.2014

în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad

22

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Gălăneşti

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane;

H = 9,45 m/nr. foraje = 1

curtea şcolii generale; drum comunal

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

comuna Gălăneşti; nr. -

2013

5.412

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 11/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC- ABA Şiret nr. 125.936/UMP/22.10.2013

în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Şiret

23

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Straja

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane;

H = 10,3 m/nr. foraje=1

râu Suceava mal stâng

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

comuna Straja; nr. -

2013

5.521

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 10/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC- ABA Şiret nr. 125.936/UMP/22.10.2013

în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Şiret

24

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Traian

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane;

H = 34,66 m/ nr. foraje = 1

izlazul satului

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

comuna Săbăoani; satul Traian; nr. -

2013

11.667

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 9/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC- ABA Şiret nr. 125.936/UMP/22.10.2013

în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Şiret

25

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Dumbrăviţa

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane;

H = 25 m/nr. foraje = 1

biserica din sat

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

comuna Vadu Moldovei; satul Dumbrăviţa; nr. -

2013

9.275

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 8/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC- ABA Şiret nr. 125.936/UMP/22.10.2013

în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Şiret

26

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Oşlobeni

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane;

H = 9,54 m/ nr. foraje = 1

curtea şcolii generale; drum comunal; gospodării

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

comuna Bodeşti; satul Oşlobeni; nr. -

2013

5.324

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 7/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC- ABA Şiret nr. 125.936/UMP/22.10.2013

în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Şiret

27

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Mănoaia

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane;

H = 9,44 ml nr. foraje = 1

izlazul satului

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

comuna Costişa; satul Mănoaia; nr. -

2013

5.404

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 6/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC- ABA Şiret nr. 125.936/UMP/22.10.2013

în administrarea Administraţiei Naţionale .Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Şiret

28

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Borleşti

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane;

H= 19,62 ml nr. foraje = 1

curtea Grădiniţei nr. 2; torent; drum comunal

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

comuna Borleşti; nr. -

2013

7.965

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 5/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC- ABA Şiret nr. 125.936/UMP/22.10.2013

în administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Şiret

29

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Asău

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane;

H = 7,7 ml nr. foraje = 1

curtea şcolii generale noi; drum comunal

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

comuna Asău; nr. -

2013

4.907

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 4/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC- ABA Şiret nr. 125.936/UMP/22.10.2013

în administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Şiret

30

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Mărgineni

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane;

H = 12 m/nr. foraje = 1

Drumul Naţional 15; gospodărie

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

comuna Mărgineni; nr. -

2013

6.768

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 3/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC- ABA Şiret nr. 125.936/UMP/22.10.2013

în administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Şiret

31

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Gura Humorului

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane;

H = 10,55 ml nr. foraje = 1

parcul Ariniş;

râul Moldova mal drept

Ţara: România;

judeţul: Suceava; oraşul Gura Humorului; nr. -

2013

5.826

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 2/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC- ABA Şiret nr. 125.936/UMP/22.10.2013

în administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Şiret

32

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Tămăşeni

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane;

H = 11,6 m/ nr. foraje = 1

parc; loc viran; drum comunal; gospodării

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

comuna Tămăşeni, satul Tămăşeni; nr. -

2013

6.025

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 1/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC- ABA Şiret nr. 125.936/UMP/22.10.2013

în administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Şiret

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Camerei Deputaţilor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Valoarea de inventar şi datele de identificare ale bunurilor aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Camerei Deputaţilor, înregistrate la poziţiile MFP 35247 şi 35248 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Camera Deputaţilor împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor actualiza în mod corespunzător inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Secretarul general al Camerei Deputaţilor,

Cristian Adrian Panciu

 

Bucureşti, 13 aprilie 2016.

Nr. 283.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Camerei Deputaţilor, CUI 4265795, care se actualizează

 

Nr. crt.

Nr. MFP

Cod de clasificaţie

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului, conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011

Adresa

Valoarea actualizată

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

1.

35247

8.29.05

Teren

Suprafaţă = 310.920 mp

CF nr. 226904/06,11.2012

Str. Izvor nr. 2-4, sectorul 5, Bucureşti

4.048.269.220

2.

35248

8.29.05

Clădire „Palatul Parlamentului”

Suprafaţa construită = 52.477 mp + 46.533 mp construcţii anexă

Suprafaţă desfăşurată = 219.744,8 mp (69,647% din total

Sd = 315.510 mp; clădirea formată din 4/20 niveluri)

CF nr. 226904/06.11.2012

Str. Izvor nr. 2-4, sectorul 5, Bucureşti

5.258.356.803

 

* Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri unităţi sanitare nr. A.C.P. 3.166 din 30 martie 2016,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii.

Corina Silvia Pop,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 martie 2016.

Nr. 409.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni, denumit în continuare spital, este unitate sanitară publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, în subordinea Ministerului Sănătăţii.

Art. 2. - Spitalul funcţionează în comuna Dumbrăveni, judeţul Vrancea. Are în subordine o secţie exterioară în comuna Dumitreşti, judeţul Vrancea.

 

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate al spitalului

 

Art. 3. - Spitalul este o unitate sanitară de monospecialitate, cu paturi, în care se internează bolnavi psihici cu afecţiuni cronice.

Art. 4. - Activităţile organizatorice şi funcţionale cu caracter medico-sanitar din unitate se pot desfăşură numai în condiţiile autorizaţiei sanitare de funcţionare şi sunt supuse controlului Ministerului Sănătăţii sau altor structuri specializate ale acestuia.

 

CAPITOLUL III

Conducerea spitalului

 

Art. 5. - (1) Conducerea spitalului este formată din:

a) Consiliul de administraţie;

b) manager, care asigură conducerea curentă a unităţii;

c) Comitet director, format din:

1. manager;

2. director medical;

3. director financiar-contabil.

(2) Conducerea unităţii sanitare acţionează cu diligenta pe care un bun proprietar o depune în administrarea bunurilor sale şi răspunde de integritatea acestora, precum şi de întocmirea şi prezentarea la termenele stabilite a situaţiei patrimoniului în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 6. - Consiliul de administraţie are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, organizare şi funcţionare ale spitalului. Atribuţiile principale ale Consiliului de administraţie sunt stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind reforma în domeniul sănătăţii, după cum urmează:

1. avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale;

2. organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager, în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii;

3. aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;

4. avizează programul anual al achiziţiilor publice, întocmit în condiţiile legii;

5. analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii Comitetului director, activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;

6. propune revocarea din funcţie ă managerului şi a celorlalţi membri ai Comitetului director în cazul în care constată existenţă situaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 7. - (1) Managerul participă la şedinţele Consiliului de administraţie, fără drept de vot.

(2) Spitalul este condus de către un manager. Acesta încheie un contract de management cu Ministerul Sănătăţii pe o perioadă de 3 ani. Contractul poate fi prelungit pe o perioada de 3 luni, maximum de două ori de la data încetării mandatului. Atribuţiile managerului sunt prevăzute în contractul de management, conform ordinului ministrului sănătăţii.

Art. 8. - (1) Comitetul director este format din:

a) manager;

b) directorul medical:

c) directorul financiar-contabil.

(2). Funcţiile specifice Comitetului director se ocupă prin concurs, organizat de manager. Comitetul director are, conform prevederilor legale, următoarele atribuţii principale:

1. elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale Consiliului medical;

2. elaborează, pe baza propunerilor Consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale ale spitalului;

3. propune managerului, în vederea aprobării:

a) numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare:

b) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

4. elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

5. propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de spitalizare - igienă şi alimentaţie, precum şi de măsuri de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;

6. elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării managerului:

7. urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;

8. analizează propunerea Consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;

9. asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;

10. analizează, la propunerea Consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurile şi protocoalele de practică medicală;

11. elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;

12. la propunerea Consiliului medical, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;

13. analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;

14. Întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu Consiliul medical şi le prezintă Ministerului Sănătăţii;

15. negociază prin manager, directorul medical şi directorul financiar-contabil contractele de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate Vrancea;

16. se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a managerului spitalului, şi ia decizii în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi;

17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii spitalului;

18. negociază cu şeful de secţie/laborator/serviciu şi propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanţă ai managementului secţiei/laboratorului/serviciului, care vor fi prevăzuţi ca anexă la contractul de administrare al secţiei/laboratorului/serviciului;

19. răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;

20. analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul anual de activitate al spitalului,

Art. 9. - (1) Directorul medical şi directorul financiar-contabil au atribuţii generale şi specifice conform prevederilor legale privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din reţeaua Ministerului Sănătăţii,

(2) Directorul medical are următoarele atribuţii:

1. coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale şi bugetul de venituri şi cheltuieli;

2. monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor, şi elaborează împreună cu şefii de secţii/laboratoare/servicii propuneri de îmbunătăţire a activităţii medicale, bugetul de venituri şi cheltuieli;

3. aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital;

4. răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi;

5. coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului;

6. Întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical la propunerea şefilor de secţii şi compartimente;

7. avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;

8. asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;

9. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

10. analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.);

11. participă alături de manager la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;

12. stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;

13. supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului;

14. Întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului, al căror nivel este stabilit anual;

15. Îndeplineşte toate sarcinile care îi revin conform legislaţiei în vigoare privind aprobarea normelor de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale;

16. duce la îndeplinire sarcinile ce îi revin conform hotărârilor luate în şedinţele Comitetului director sau pe cele trasate de manager;

17. prezintă Consiliului de administraţie informări trimestriale cu privire la activitatea Consiliului medical;

18. sprijină managerul în demersul de creştere a veniturilor proprii ale spitalului, inclusiv din donaţii, fonduri ale comunităţii locale şi din orice altă sursă legală;

19.  îndrumă şi răspunde de activitatea secţiilor/ compartimentelor cu paturi, a laboratoarelor paraclinice, farmaciei şi altor structuri funcţionale;

20. participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern al spitalului.

(3) Directorul financiar-contabil are următoarele atribuţii:

1. asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a spitalului, în conformitate cu dispoziţiile legale;

2. organizează contabilitatea în cadrul spitalului. În conformitate cu dispoziţiile legale, şi asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor financiar-contabile;

3. asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale;

4. propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri şi cheltuieli;

5. asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare;

6. participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate Vrancea;

7. angajează spitalul prin semnătură, alături de manager, în toate operaţiunile patrimoniale, având obligaţia, în condiţiile legii, de a le refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale;

8. analizează, din punct de vedere financiar, planul de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criză;

9. participă la organizarea sistemului informaţional al spitalului, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor financiar-contabile;

10. evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici;

11. asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor spitalului către bugetul statului, Trezoreria Statului Şi terţi;

12. asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat în spital;

13. asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;

14. organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin spitalului din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a acestora;

15. ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor;

16. asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestiunii;

17. răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin Serviciului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv şi al asigurării integrităţii patrimoniului;

18. efectuează formele de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel, în cazurile şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale;

19. Împreună cu biroul administrativ întocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului unităţii şi a sumelor încasate în baza contractului de furnizare servicii medicale;

20. organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării şi pregătirii profesionale a salariaţilor din subordine;

21. organizează la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale inventarierea mijloacelor materiale în unitate;

22. participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern ale spitalului.

 

CAPITOLUL IV

Structura organizatorică

 

Art. 10. - (1) Structura organizatorică a spitalului se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi cuprinde:

1. Secţia psihiatrie cronici;

2. Compartimentul cronici (afecţiuni psihosomatice);

3. Camera de gardă;

4. Secţia exterioară de psihiatrie cronici Dumitreşti, din care:

a) Compartimentul cronici (afecţiuni psihosomatice);

b) Compartimentul psihiatrie cronici;

5. Staţionar de zi psihiatrie;

6. Farmacie;

7. Laborator de analize medicale;

8. Laborator de radiologie şi imagistică medicală;

9. Compartimentul de terapie ocupaţională şi ergoterapie;

10. Compartimentul de psihologie şi asistenţă socială;

11. Compartimentul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale;

12. Aparat funcţional:

a) Biroul financiar-contabil;

b) Biroul resurse umane, normare, organizare şi salarizare;

c) Biroul achiziţii publice;

d) Biroul management al calităţii serviciilor medicale;

e) Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă;

13. Compartimentul statistică medicală.

(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin cu privire la activitatea economică, financiară şi administrativă, spitalul are în structură următoarele compartimente şi birouri funcţionale: Serviciul administrativ, Biroul achiziţii publice, Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă, Birou financiar-contabilitate, Birou resurse umane, normare, organizare şi salarizare şi Biroul management al calităţii serviciilor medicale.

(3) Actuala structură se poate modifica numai ca urmare a aprobării unei structuri prin ordin al ministrului sănătăţii, la odată ulterioară aprobării prezentului regulament.

 

§1. SECŢII ŞI COMPARTIMENTE CU PATURI

 

Art. 11. - Secţiile medicale sunt organizate şi sunt conduse de către un medic şef de secţie (Secţia de psihiatrie cronici Dumbrăveni), ajutat de asistentul şef de secţie. Restul compartimentelor cu paturi sunt coordonate de către medicii încadraţi în aceste structuri. Secţiile medicale de spitalizare au în principal următoarele atribuţii:

a) privind asistenţa medicală în triajul secţiilor:

1. examinează, efectuează triajul medical şi epidemiologie al bolnavilor pentru internare;

2. realizează îmbăierea, dezinfecţia şi deparazitarea bolnavilor;

3. prin personalul secţiei primesc pacienţii, aduc la cunoştinţa acestora consimţământul informat, obţin acordul de voinţă şi manageriază procesul de internare. Se preocupă de repartizarea în saloane şi de informarea pacienţilor asupra drepturilor şi obligaţiilor pe care le au în timpul internării;

b) privind îngrijirile medicale de specialitate:

1. asigură consultaţii medicale de psihiatrie şi pentru boli psihosomatice, supraveghere medicală permanentă, în limita competenţei unităţii;

2. antrenează pacienţii în activităţi de psihoterapie individuală şi de grup;

3. realizează activităţi de terapie ocupaţională pentru pacienţii internaţi;

4. efectuează teste psihologice şi consiliere psihologică pentru bolnavii internaţi;

5. administrează tratament medicamentos oral şi parental pentru afecţiuni psihice şi somatice ale pacienţilor internaţi;

6. trimit urgenţele ce nu pot fi rezolvate în spital către alte unităţi sanitare;

7. Întocmesc şi eliberează documente medicale;

8. identifică problemele de îngrijire ale pacientului, stabilesc priorităţile şi aplică tehnici de prim ajutor pacienţilor aflaţi în stare de urgenţă, până la sosirea medicului, ambulanţei sau a altui ajutor specializat;

9. prelevă probe biologice de la pacienţi, le etichetează şi se efectuează analizele în laboratorul de analize din cadrul spitalului;

10. realizează pregătirea fizică şi psihică a pacientului conform indicaţiilor medicului şi informează bolnavul asupra necesităţii îngrijirii sau/şi tratamentului, precum şi a posibilelor reacţii adverse ale acestuia;

11. efectuează proceduri (psihiatrice) destinate pacienţilor agitaţi;

12. asigură pentru bolnavi un program de odihnă, de igienă personala, de primire a vizitelor şi de păstrare a legăturii cu aparţinătorii;

13. asigură servirea a trei mese pe zi pentru bolnavii internaţi, conform procedurii interne specificate.

 

§2. STRUCTURI FĂRĂ PATURI

 

Art. 12. - Farmacia cu circuit închis a spitalului are în principal următoarele atribuţii:

1. asigură stocul de produse farmaceutice pentru spital;

2. efectuează distribuirea produselor farmaceutice către secţii;

3. gestionează baze de date privind consumul de medicamente pentru bolnavii internaţi.

Art. 13. - Laboratorul de analize medicale are în principal următoarele atribuţii:

1. efectuează analize de biochimie, hematologie, imunologie şi toxicologie pentru pacienţii internaţi în spital;

2. validează analizele, pe baza controlului intern al rezultatelor;

3. elaborează buletine de analiză şi le distribuie secţiilor;

4. efectuează controlul intern al rezultatelor analizelor de laborator;

5. Întocmeşte şi gestionează baza de date privind consumul de reactivi şi rezultatele analizelor de laborator.

Art. 14. - Compartimentul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale are atribuţii conform prevederilor legale privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţi sanitare.

Art. 15. - Compartimentul de statistică medicală are în principal următoarele atribuţii:

1. Înregistrează şi completează documente pentru pacienţii internaţi;

2. verifică şi centralizează date statistice;

3. raportează date statistice către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, Ministerul Sănătăţii, Centrul Naţional de Statistică şi alte instituţii abilitate;

4. raportează orice alte date solicitate de organele abilitate sau conducerea unităţii.

Art. 16. - Compartimentul de terapie ocupaţională şi ergoterapie desfăşoară activităţi specifice pentru pacienţii internaţi în spital, sub directa îndrumare a psihologului unităţii.

Art. 17. - Compartimentul de psihologie şi asistenţă socială are în principal următoarele atribuţii:

a) atribuţii de asistenţă socială:

1. acordă sprijin persoanelor internate în vederea obţinerii unor ajutoare băneşti, materiale, sociale, pensii şi altele asemenea;

2. efectuează investigaţiile necesare în cazurile de abandon pentru identificarea aparţinătorilor persoanelor abandonate şi pregăteşte reintegrarea acestora în propria familie sau internarea în cămine pentru vârstnici, centre de îngrijire etc.;

3. se ocupă de obţinerea actelor de identitate de la organele în drept, în cazul persoanelor fără acte de identitate;

4. face demersurile necesare în vederea obţinerii anchetelor sociale de la primăriile din localităţile de reşedinţă a pacienţilor internaţi în spital, conform prevederilor legale, şi a celor abandonaţi de familie;

5. Întocmeşte rapoarte cu privire la rezultatele anchetelor sociale;

6. urmăreşte reinserţia pacientului în societate, împreună cu psihologul;

7. participă la activităţi de terapie ocupaţională, alături de psihologul unităţii;

8. efectuează evaluarea psihosocială a pacienţilor;

9. se preocupă de programarea pacientului la diverse comisii de evaluare, dacă termenul este în timpul internării;

10. face demersurile necesare şi răspunde pentru desemnarea unui reprezentant legal/convenţional, acolo unde este cazul, conform legislaţiei în vigoare;

b) atribuţii ale psihologului:

1. participă împreună cu medicul psihiatru la stabilirea diagnosticului şi a tratamentului de specialitate;

2. Întocmeşte fişa de observaţie psihologică a pacientului;

3. participă la acţiunile de orientare şi selecţie profesională, în vederea formării echipelor terapeutice;

4. Întocmeşte şi răspunde de programul privind terapia ocupaţională;

5. alături de asistenţa socială încheie protocoale de colaborare cu medicii de familie pentru asigurarea continuităţii îngrijirilor;

6. organizează la clubul unităţii activităţi specifice de psihoeducaţie şi de petrecere a timpului liber cu pacienţii.

 

§3. STRUCTURA APARATULUI FUNCŢIONAL

 

Art. 18. - Serviciul administrativ are în principal următoarele atribuţii:

1. organizează, administrează şi monitorizează activităţile specifice în blocul alimentar, spălătorie, întreţinere, centrală termică, magazii de materiale şi alimente;

2. elaborează planul de pază al instituţiei;

3. controlează starea de funcţionare a mijloacelor fixe din dotarea unităţii;

4. inventariază mijloacele fixe şi obiectele de inventar din unitate, propunându-le pentru casare pe cele care au depăşit termenul normal de funcţionare;

5. realizează procesul de casare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar propuse în acest sens;

6. centralizează necesarul de mijloace fixe şi consumabile al unităţii;

7. asigură condiţii adecvate pentru recepţionarea, manipularea şi depozitarea corespunzătoare a bunurilor unităţii;

8. amenajează spaţiile spitalului astfel încât să fie asigurate circuitele alimentelor, lenjeriei, deşeurilor, medicamentelor, materialelor şi persoanelor, conform normelor în vigoare;

9. administrează clădirile spitalului şi perimetrul acestora;

10. administrează şi întreţine bunurile mobile şi fixe din dotarea spitalului;

11. remediază defecţiunile ce pot conduce la accidente de muncă în unitate;

12. realizează activităţi de protecţie a mediului, cu respectarea şi aplicarea legislaţiei în vigoare;

13. administrează arhiva unităţii;

14. administrează şi exploatează parcul auto din dotarea unităţii.

Art. 19. - Biroul achiziţii publice are în principal următoarele atribuţii:

1.  răspunde de asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică, de utilizarea eficientă a fondurilor publice prin aplicarea procedurilor de atribuire şi garantează tratamentul egal şi nediscriminarea operatorilor economici care participă la licitaţiile derulate de spital;

2. fundamentează şi elaborează planul anual al achiziţiilor publice pe baza necesarelor întocmite de fiecare secţie/compartiment/birou;

3. reactualizează planul anual al achiziţiilor publice ori de câte ori este nevoie;

4. Întocmeşte listele de investiţii şi le reactualizează ori de câte ori este necesar;

5. analizează referatele de necesitate şi oportunitate pentru achiziţionarea de produse şi servicii emise de structurile spitalului şi stabileşte procedura de achiziţii;

6. elaborează documentaţia de atribuire;

7. redactează şi transmite anunţurile/invitaţiile de participare în vederea publicării acestora în Sistemul electronic de achiziţii;

8. Înştiinţează Unitatea pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice (UCVAP) sau alte instituţii abilitate pentru urmărirea achiziţiilor publice care au ca surse de finanţare fonduri europene asupra procedurii care urmează a fi derulată;

9. iniţiază, desfăşoară şi finalizează procedurile de achiziţii publice;

10. elaborează raportul procedurii de atribuire;

11. transmite spre publicare în Sistemul electronic de achiziţii publice anunţurile de atribuire aferente fiecărei proceduri desfăşurate şi informează ofertanţii cu privire la rezultatele procedurii de achiziţie;

12. Întocmeşte şi păstrează dosarul de achiziţie publică în condiţii de siguranţă;

13. Întocmeşte raportul anual privind contractele atribuite în anul anterior şi îl transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;

14. Întocmeşte situaţia anuală a comenzilor directe către furnizori şi ţine evidenţa bunurilor şi serviciilor achiziţionate prin cumpărare directă;

15. asigură aprovizionarea cu produse şi servicii în cazul aplicării procedurii prin cumpărare directă;

16. elaborează şi supune spre aprobare proceduri de lucru în domeniul specific de activitate;

17. exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea spitalului, în cadrul legal, sau care decurg din actele normative în vigoare;

18. centralizează necesarul de produse, bunuri şi servicii la nivelul unităţii, în vederea înaintării către Ministerul Sănătăţii a propunerilor de achiziţie centralizată a acestora, conform prevederilor legale privind aprobarea normelor metodologice pentru achiziţie publică centralizată la nivel naţional de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, servicii, combustibil şi lubrifianţi;

19. asigură aprovizionarea cu mărfurile necesare unităţii (hrană, medicamente, obiecte de inventar).

Art. 20. - Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă desfăşoară următoarele activităţi:

1. identifică pericolele şi evaluează riscurile pe fiecare loc de muncă/post de lucru din spital;

2. elaborează şi actualizează planul de prevenire şi protecţie privind securitatea şi sănătatea în muncă la nivelul spitalului;

3. elaborează programul de instruire-testare a angajaţilor la nivelul unităţii şi efectuează instruirea personalului din unitate pe tema securităţii şi sănătăţii în muncă;

4. Întocmeşte planul de acţiune în caz de pericol grav şi îl comunică angajaţilor spitalului;

5. stabileşte zonele cu risc specific ridicat în cadrul spitalului, inclusiv pe cele cu risc de incendiu;

6. ţine evidenţa meseriilor şi profesiilor prevăzute de legislaţia specifică pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;

7. ţine evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;

8. monitorizează funcţionarea sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru atenuarea noxelor în mediul de muncă;

9. participă la cercetarea evenimentelor şi întocmirea evidenţelor, în cazul producerii unui accident de muncă, conform competenţelor;

10. elaborează planul de măsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor în unitate şi planul de intervenţie în sezonul de iarnă şi, respectiv, în cel canicular;

11. efectuează instruirea personalului din unitate pe tema P.S.I.

Art. 21. - Biroul financiar-contabil are următoarele atribuţii:

1. organizează contabilitatea conform prevederilor legale şi asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor;

2. asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare şi a bilanţurilor trimestriale şi anuale;

3. asigură şi exercită controlul financiar preventiv în conformitate cu legislaţia în vigoare;

4. organizează evidenţa angajamentelor bugetare şi legale;

5. asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;

6. asigură efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de încasări şi plăţi în numerar;

7. asigură şi răspunde de întocmirea instrumentelor de plată;

8. organizează inventarierea patrimoniului şi ia măsuri de regularizare a diferenţelor constatate;

9. centralizează propunerile conducătorilor de secţii şi compartimente din structura spitalului în vederea elaborării şi fundamentării bugetului de venituri şi cheltuieli;

10. asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi verifică lunar, anual sau ori de câte ori este nevoie corectitudinea evidenţei contabile cu evidenţa tehnico-operativă a gestionarilor.

Art. 22. - Biroul resurse umane, normare, organizare şi salarizare are următoarele atribuţii:

1. Întocmeşte şi gestionează documentele de evidenţă a personalului;

2. Întocmeşte dosarul de pensionare a angajaţilor unităţii, conform legislaţiei în vigoare;

3. Întocmeşte documente statistice şi centralizatoare anuale;

4. Întocmeşte contractele individuale de muncă ale angajaţilor unităţii;

5. Întocmeşte acte adiţionale la contractele de muncă conform legislaţiei în vigoare şi le anexează la dosarele de personal;

6. normează personalul conform legislaţiei în vigoare;

7. verifică prezenţa personalului la locul de muncă conform graficelor şi condicilor de prezenţă;

8. calculează şi păstrează evidenţa concediilor medicale;

9. păstrează evidenţa privind vechimea în specialitate şi vechimea în munca a angajaţilor unităţii, precum şi evidenţa numărului de zile de concediu de odihnă corespunzător acesteia;

10. monitorizează programările şi efectuarea concediilor de odihnă ale angajaţilor din unitate;

11. fundamentează fondul de salarii necesar personalului din unitate în vederea întocmirii proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al spitalului;

12. completează la zi registrul de evidenţă a salariaţilor şi efectuează comunicarea oricărei modificări la Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea, prevăzute de legislaţia în vigoare;

13. Întocmeşte situaţiile solicitate de Ministerul Sănătăţii, precum şi situaţiile lunare şi trimestriale în termenul solicitat;

14. Întocmeşte situaţiile semestriale privind numărul de personal şi cheltuielile de personal ale unităţii, solicitate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea;

15. monitorizează modul de întocmire şi actualizare de către şefii de secţii/compartimente a fişelor de post ale angajaţilor;

16. Întocmeşte adeverinţe de venit, adeverinţe pentru: primării, şcoli etc., precum şi adeverinţe medicale, la solicitarea angajaţilor unităţii;

17. organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante;

18. organizează examenele la expirarea perioadei de debutant, evaluarea şi întocmirea dispoziţiei de promovare în funcţie;

19. Întocmeşte statul de plată;

20. Întocmeşte şi actualizează statul de funcţii şi organigrama unităţii.

Art. 23. - Biroul management al calităţii serviciilor medicale are următoarele atribuţii:

a) pregăteşte şi analizează planul anual al managementului calităţii;

b) coordonează activităţile de elaborare a documentelor sistemului de management al calităţii:

1. manualul calităţii;

2. procedurile;

c) coordonează şi implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul unităţii, pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii, fiecărui laborator etc. şi a standardelor de calitate;

d) coordonează şi implementează procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor;

e) colaborează cu toate structurile unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de management al calităţii;

f) implementează instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite;

g) asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii declarate de manager;

h) asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii cu cerinţele specifice;

i) coordonează activitatea de analiză a neconformităţilor constatate şi propune managerului acţiunile de îmbunătăţire sau corective ce se impun;

j) coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii;

k) asigură aplicarea strategiei sanitare şi politica de calitate a unităţii în domeniul medical în scopul asigurării sănătăţii pacienţilor;

l) asistă şi răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calităţii.

 

CAPITOLUL V

Consiliile şi comisiile ce funcţionează în cadrul spitalului

 

Art. 24. - Consiliul medical este organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, avându-l ca preşedinte pe directorul medical. Consiliul medical are în principal următoarele atribuţii:

1. Îmbunătăţeşte standardele clinice şi modelele de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate şi creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor;

2. monitorizează şi evaluează activitatea medicală desfăşurată în spital în scopul creşterii performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate;

3. Înaintează Comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului;

4. propune Comitetului director măsuri pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei şi conform ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală;

5. alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

Art. 25. - Consiliul etic funcţionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi are următoarele atribuţii:

1. promovează valorile etice în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al unităţii sanitare;

2. identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi riscurile apărute, propune managerului adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a actelor de corupţie la nivelul unităţii sanitare;

3. formulează şi înaintează managerului propuneri pentru diminuarea riscurilor de incidente de etică;

4. analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al unităţii sanitare şi poate face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia;

5. formulează punct de vedere etic consultativ, la solicitarea Comitetului director al unităţii sanitare;

6. analizează din punct de vedere etic situaţiile de dubiu care pot apărea în exercitarea profesiei medicale. În situaţia în care un cadru medico-sanitar reclamă o situaţie de dubiu etic ce vizează propria activitate, avizul etic nu poate fi utilizat pentru incriminarea cadrului medico-sanitar respectiv, dacă solicitarea s-a realizat anterior actului medical la care face referire;

7. primeşte din partea managerului unităţii sanitare sesizările făcute în vederea soluţionării;

8. analizează cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient-cadru medico-sanitar şi personal auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia în vigoare;

9. verifică dacă personalul medico-sanitar, prin conduita sa, încalcă drepturile pacienţilor prevăzute în legislaţia specifică, pe baza sesizărilor primite;

10. analizează sesizările personalului unităţii sanitare în legătura cu diferitele tipuri de abuzuri săvârşite de către pacienţi sau superiori ierarhici;

11. analizează sesizările ce privesc nerespectarea demnităţii umane şi propune măsuri concrete de soluţionare;

12. aprobă conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;

13. Înaintează către organele abilitate sesizările ce privesc plăţile informale ale pacienţilor către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau act de condiţionare a acordării serviciilor medicale de obţinere a unor foloase, în cazul în care persoanele competente nu au sesizat organele abilitate conform atribuţiilor de serviciu;

14. sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele dintr-o speţă pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii unităţii sanitare sau de către petent;

15. aprobă conţinutul rapoartelor bianuale şi anuale întocmite de secretarul Consiliului de etică;

16. analizează rezultatele aplicării chestionarului de evaluare, parte a mecanismului de feedback al pacientului.

Art. 26. - Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are următoarele obligaţii, conform legislaţiei în vigoare:

1. analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie al spitalului, conform regulamentului intern;

2. urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punctul de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă în spital;

3. analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficienţe;

4. analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;

5. propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice;

6. urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari;

7. analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;

8. analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi a altor evenimente şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării.

Art. 27. - Comisia medicamentului are următoarele atribuţii:

1. stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul spitalului, în vederea utilizării judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;

2. stabileşte priorităţile în ceea ce priveşte politica de achiziţii de medicamente/materiale sanitare;

3. stabileşte o listă cu medicamente de bază, obligatorii, care să fie în permanenţă accesibilă în farmacia spitalului;

4. stabileşte o listă de medicamente care se achiziţionează doar în mod facultativ. În cazuri bine selecţionate şi documentate medical;

5. analizează referatele de necesitate trimise managerului/directorului medical de către medicii specialişti pe profilul de acţiune al medicamentului solicitat, în vederea aprobării şi avizării;

6. verifică permanent stocul de medicamente/materiale sanitare de bază;

7. verifică ritmic cheltuielile pentru medicamente/materiale sanitare şi face analiza lor, în funcţie de raportarea lunară a situaţiei financiare;

8. elaborează ghiduri terapeutice pe profiluri de specialitate medicală;

9. solicită rapoarte periodice de la şefii de secţie privind administrarea de medicamente în funcţie de incidenţa diferitelor afecţiuni şi consumul de materiale sanitare;

10. dispune întreruperea administrării de medicamente cu regim special în cazul în care acel tratament se consideră inutil;

11. Înaintează Consiliului medical propuneri pentru întocmirea/introducerea în pianul anual de achiziţii publice de medicamente şi materiale sanitare a necesarului fundamentat în urma evaluării şi analizării cazuisticii.

Art. 28- - Comisia de analiză a deceselor are ca atribuţie analizarea cauzelor care au dus la decesul pacienţilor în perioada internării lor în unitate.

Art. 29. - Comisia de cercetare disciplinară are următoarele atribuţii principale;

1. analizează cazurile de abateri disciplinare în rândul angajaţilor unităţii;

2. face propuneri de sancţionare a acestora către conducerea spitalului.

Art. 30. - Comisia de concurs/examen pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant are următoarele atribuţii, conform prevederilor legale pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

1. selectează dosarele de concurs/examen ale candidaţilor;

2. Întocmeşte subiectele pentru proba scrisă;

3. stabileşte planul interviului şi realizează interviul;

4. stabileşte planul probei practice şi asigură condiţiile necesare realizării ei;

5. notează, pentru fiecare candidat, fiecare probă a concursului/examenului;

6. transmite secretarului comisiei rezultatele concursului/examenului pentru a fi comunicate candidaţilor.

Art. 31. - Comisia de promovare în grade şi trepte profesionale funcţionează conform prevederilor legale.

Art. 32. - Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii, conform prevederilor legale:

1. analizează şi soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la notarea fiecărei probe a concursului/examenului;

2. transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi aduse la cunoştinţa candidaţilor.

Art. 33. - Comisia pentru stabilirea meniului bolnavilor are în principal următoarele atribuţii:

a) întocmeşte meniul zilnic al bolnavilor, ţinând cont de normele de alimentaţie optimă, precum şi de bugetul alocat;

b) controlează periodic, prin sondaj, integritatea ambalajelor produselor alimentare din magazia de alimente a spitalului, perioada de valabilitate, proprietăţile organoleptice ale alimentelor etc.;

c) verifică periodic prin sondaj respectarea cantităţilor de alimente destinate fiecărui bolnav;

d) face propuneri conducerii unităţii privind;

1. introducerea sau scoaterea unor produse alimentare în/din meniul bolnavilor;

2. achiziţionarea de ustensile sau aparate necesare în blocul alimentar;

e) aduce la cunoştinţa conducerii unităţii orice abatere gravă constatată privind transportul, depozitarea sau distribuirea alimentelor;

f) analizează împreună cu directorul medical cauzele care au declanşat eventuale infecţii nosocomiale digestive sau epidemii.

Art. 34. - Comisia de analiză a cazurilor invalidate are în principal următoarele atribuţii:

1. analizează cazurile nevalidate şi le transmite către secţiile medicale în vederea remedierii deficienţelor;

2. propune cazurile nevalidate instituţiilor abilitate în vederea revalidării.

Art. 35, - Comisia pentru evaluarea aparaturii medicale are în principal următoarele atribuţii:

1. analizează tunar starea aparaturii şi tehnicii medicale din dotare, deficienţele, defecţiunile şi gradul de utilizare;

2. evaluează raportul cost/beneficiu pentru aparatura şi tehnica medicală implicate în serviciile contractate cu casa de asigurări de sănătate;

3. propune remedieri, înlocuiri sau achiziţii pentru a creşte performanţele şi pentru a obţine beneficiile corespunzătoare serviciilor respective;

4. prezintă trimestrial conducerii spitalului concluzii şi propuneri în domeniu.

Art. 36. - Comisia de farmacovigilenţă are următoarele atribuţii:

1. verifică corespondenţa baremului aparatului de urgenţă cu cel aprobat de conducerea unităţii şi conform legislaţiei în vigoare;

2. analizează toate cazurile de reacţii adverse, urmăreşte întocmirea fişelor de reacţii adverse şi propune metode mai bune de diagnostic al reacţiilor adverse;

3. prezintă periodic informări cu privire la această activitate şi face propuneri de îmbunătăţire a acestei activităţi.

Art. 37. - Comisia privind oportunitatea internărilor are atribuţii privind urmărirea respectării criteriilor de calitate referitoare la oportunitatea internărilor şi a continuităţii spitalizării, înregistrarea datelor despre evoluţia stării de sănătate a pacientului, confirmarea diagnosticului la 24/72 de ore, indicarea medicaţiei în foaia de observaţie, concordanţa medicaţiei prescrise în foaia de observaţie cu cea efectiv eliberată prin condica de medicamente.

Art. 38. - Comisia de evaluare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică are atribuţii privind examinarea şi verificarea îndeplinirii de către ofertanţi a condiţiilor referitoare la eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi economico-financiară, evaluarea ofertelor, selectarea câştigătorului şi redactarea procesului-verbal şi a hotărârii comisiei.

Art. 39. - Comisia economică şi de bună gospodărire, analizează periodic situaţia economică, problemele de gospodărire a unităţii, propunând măsuri corespunzătoare.

Art. 40. - Comisia pentru selectarea documentelor pentru arhivă are în principal următoarele atribuţii:

1. instruieşte secţiile, compartimentele şi serviciile spitalului privind circuitul documentelor, arhivarea acestora şi termenul de păstrare;

2. informează conducerea spitalului despre constatările făcute;

3. Întocmeşte procese-verbale privind constatările făcute, pe care leva depune la conducerea spitalului lunar şi ori de câte ori este nevoie;

4. propune măsuri de îmbunătăţire a circulaţiei informaţiilor şi stocării acestora.

Art. 41. - Comisia de analiză şi avizare a scoaterii din funcţiune a activelor fixe are în principal următoarele atribuţii:

1. analizează propunerile de casare a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe făcute de către comisiile de inventariere:

2. Întocmeşte documentaţia ce se va înainta Ministerului Sănătăţii pentru obţinerea aprobării de casare şi valorificare.

Art. 42. - Comisia de recepţie a lucrărilor de igienizare şi reparaţii curente are următoarele atribuţii:

1. verifică lucrările de igienizare şi reparaţii curente efectuate în spital, precum şi concordanţa dintre lucrările menţionate în facturi, devize de cheltuieli şi cele efectuate pe teren;

2. Întocmeşte procesul-verbal de recepţie a lucrărilor, care se predă la Biroul financiar-contabil al unităţii.

Art. 43. - Comisia de inventariere a donaţiilor primite are în principal următoarele atribuţii:

1. verifică calitatea şi cantitatea donaţiilor primite;

2. inventariază toate obiectele primite din donaţii şi le depune la conducerea unităţii pentru cuprinderea în patrimoniul unităţii.

Art. 44. - Comisia (colectivul de lucru) pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică cu privire la sistemele de control managerial/control intern are în principal următoarele atribuţii:

a) elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al instituţiei, program care cuprinde obiective, acţiuni, responsabilităţi, termene, precum şi alte măsuri necesare dezvoltării acestuia, cum ar fi elaborarea şi aplicarea procedurilor formalizate pe activităţi, perfecţionarea profesională;

b) supune aprobării conducătorului programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;

c) urmăreşte realizarea şi asigură actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial ori de câte ori este nevoie;

d) monitorizează şi evaluează anual realizarea obiectivelor generale ale instituţiei;

e) urmăreşte şi îndrumă compartimentele din cadrul instituţiei în vederea elaborării programelor de dezvoltare, în realizarea şi actualizarea acestora;

f) primeşte trimestrial de la compartimentele instituţiei informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor proprii de control managerial;

g) evaluează şi avizează procedurile operaţionale elaborate în cadrul instituţiei.

 

CAPITOLUL VI

Finanţarea spitalului

 

Art. 45. - Spitalul este unitate sanitară cu paturi, cu personalitate juridică, funcţionând pe principiul autonomiei financiare, fiind finanţată integral din venituri proprii care provin din sumele încasate pentru serviciile medicale, alte prestaţii efectuate pe bază de contract, precum şi din alte surse, conform legii.

Art. 46. - Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului cu instituţiile abilitate reprezintă sursa principală a veniturilor în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli.

Art. 47. - (1) De la bugetul de stat se asigură:

a) desfăşurarea activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate;

b) dotarea cu echipamente medicale, în condiţiile legii;

c) expertizarea, transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte cazuri de forţă majoră;

d) modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor existente, precum şi efectuarea de reparaţii capitale;

e) alte cheltuieli curente şi de capital.

(2) Spitalul poate realiza venituri suplimentare din:

a) donaţii şi sponsorizări;

b) asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică;

c) închirierea unor spaţii medicale, dotări cu echipamente sau aparatură medicală către alţi furnizori de servicii medicale;

d) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private sau operatori economici;

e) editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical;

f) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terţi;

g) contracte de cercetare şi alte surse;

h) alte surse, conform legii.

Art. 48. - (1) Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului se elaborează de către Comitetul director al spitalului pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului se avizează de către Consiliul de administraţie şi se aprobă de către ordonatorul de credite ierarhic superior.

(3) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se urmăreşte pe secţiile şi compartimentele din structura spitalului, fiind un indicator al contractului încheiat între manager şi şefii secţiilor/compartimentelor.

(4) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se raportează lunar şi trimestrial Ministerului Sănătăţii.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 49. - (1) Toate categoriile de personal din spital au obligaţia respectării prezentului regulament de organizare şi funcţionare.

(2) Toate secţiile/laboratoarele/compartimentele au obligaţia elaborării şi respectării procedurilor operaţionale specifice activităţilor desfăşurate în cadrul spitalului.

(3) Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa tuturor salariaţilor pe bază de semnătură, după aprobarea acestuia prin ordin al ministrului sănătăţii.

(4) Modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare se face cu avizul Consiliului de administraţie şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2016, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice

 

Având în vedere dispoziţiile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) şi ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2016, prevăzute În anexa nr. 1.

Art. 2. - Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 şi 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Anexa nr. 41 „Corelaţii între formularele de situaţii financiare” la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 şi 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5 - Prevederile art. 2 se aplică începând cu situaţiile financiare întocmite pentru trimestrul ai II-lea 2016.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare acestuia.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 aprilie 2016.

Nr. 529.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME METODOLOGICE

privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2016

 

CAPITOLUL I

Situaţii financiare trimestriale

 

1. Situaţiile financiare care se întocmesc de instituţiile publice la finele trimestrelor I, II şi III în anul 2016 se compun din: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturi de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile financiare, care includ politici contabile şi note explicative.

Situaţiile financiare trimestriale se întocmesc utilizând conturile contabile la nivel de cont sintetic de gradul III prevăzute în Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pe modelele aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Modelele formularelor actualizate, valabile pentru raportările trimestriale şi lunare în anul 2016, sunt publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/instituţii publice/legislaţie

2.(1). La întocmirea conturilor de execuţie - venituri (anexele 5, 9,12,17) şi a conturilor de execuţie - cheltuieli (anexele 6, 7, 7b, 11, 13, 15, 16, 18) în amil 2016 se au în vedere următoarele:

- informaţiile referitoare la prevederi bugetare se completează potrivit structurii indicatorilor aprobaţi prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 340/2015, prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celorlalte acte normative în vigoare;

- cap. IV pct. 4.2.(2)-4.2.(5), 4.3.(1)-4.3.(3), 4.4-4.8, 4.10-4.13, 4.16-4.19 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice În domeniul contabilităţii publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 82/2016, cu completările ulterioare;

- La întocmirea conturilor de execuţie - venituri (anexele 5, 9, 12, 17) se au în vedere şi veniturile încasate în numerar nedepuse în conturile de trezorerie;

- Sumele raportate în conturile de execuţie - venituri la coloana 4 reprezentând „Drepturi constatate din anii precedenţi” trebuie să corespundă cu sumele raportate la coloana 8 „Drepturi constatate de încasat” din aceleaşi formulare, întocmite la 31 decembrie 2015.

- La întocmirea conturilor de execuţie - venituri, Autoritatea de Supraveghere Financiară cumulează veniturile bugetare evidenţiate în contul de trezorerie la subcap. 41.09 „Disponibilităţi din venituri curente constituite în depozite/titluri de stat la bănci comerciale” (cu semnul minus), cu sumele aflate în depozite constituite la instituţiile de credit din acestea (cu semnul plus).

Conturile de execuţie - cheltuieli întocmite de Casa Naţională de Pensii Publice, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Foiţei de Muncă şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate depuse la Ministerul Finanţelor Publice vor purta viza Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru sumele deduse direct de Către angajator din contribuţiile datorate potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) şi (2) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 340/2015 şi respectiv ale art. 4 alin, (7) şi (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

2.(2). La completarea formularului „Situaţia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situaţiile financiare) în anul 2016 se au în vedere următoarele prevederi:

- pct. 3.1 „Modul de completare a situaţiilor financiare” din Normele metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2006, precum şi modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006;

- cap. I pct. 2.(3). 1 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 465/2015;

- cap. IV pct. 4.1.(1) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 82/2016.

Instituţiile publice au obligaţia să prezinte la unităţile Trezoreriei Statului la care au deschise conturile „Situaţia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situaţiile financiare) pentru obţinerea vizei privind exactitatea plăţilor nete de casă şi a soldurilor conturilor de disponibilităţi, după caz, pentru asigurarea concordanţei datelor din contabilitatea instituţiilor publice cu cefe din contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului. Datele înscrise în „Situaţia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situaţiile financiare) trebuie să corespundă cu datele din evidenţa Trezoreriei Statului, altfel aceasta va restitui situaţia instituţiei publice respective pentru a introduce corecţiile corespunzătoare. Viza Trezoreriei Statului se acordă pentru datele înscrise pe rândurile 14 şi 15 coloana 3 şi următoarele.

2.(3). În formularul „Situaţia fluxurilor de trezorerie” (anexa 4 la situaţiile financiare), la rândurile 15 şi 16 se înscriu numai diferenţele de curs valutar favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar şi echivalent de numerar la sfârşitul perioadei de raportare.

La depunerea la ordonatorul de credite superior sau la administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, formularul „Situaţia fluxurilor de trezorerie” (anexa 4 la situaţiile financiare) va fi însoţit de copii ale extraselor de cont pentru a confirma exactitatea soldurilor conturilor de disponibilităţi deschise la instituţiile de credit.

2.(4). Formularul „Disponibil din mijloace cu destinaţie specială” (anexa 14a la situaţiile financiare) se completează de către instituţiile publice de subordonare centrală.

Rândul 12 „Alte fonduri cu destinaţie specială” se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanţ.

La completarea formularului se au în vedere prevederile pct. 2.(11) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare.

2.(5). Formularul „Disponibil din mijloace cu destinaţie specială” (anexa 14b la situaţiile financiare) se completează de către instituţiile publice de subordonare locală.

La completarea formularului se au în vedere prevederile pct. 2.(12) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare.

2.(6). Formularul „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare” (anexa 19 la situaţiile financiare) se întocmeşte potrivit prevederilor:

- cap. IV pct. 4.20 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 71/2013;

- cap. I pct. 5 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013;

- cap. I pct. 2.(6) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 465/2015;

- cap. IV pct. 4.20 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 82/2016.

2.(7). Formularul „Situaţia sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alţi donatori şi a plăţilor din FEN postaderare” (anexa 20a la situaţiile financiare) se completează de către toate instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de sursa de finanţare, care primesc direct de la Comisia Europeană/alţi donatori fonduri externe nerambursabile postaderare (de exemplu: Autoritatea de certificare şi plată, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice etc.) şi apoi efectuează plăţi către autorităţile de management, agenţii de plăţi, instituţii publice subordonate în calitate de beneficiar, beneficiari de fonduri externe nerambursabile care efectuează cheltuieli pentru propriile proiecte cu finanţare externă nerambursabilă postaderare.

Anexa 20a se completează potrivit prevederilor cap. IV pct. 4.21.(1) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 71/2013.

2.(8). Formularul „Situaţia sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alţi donatori şi a plăţilor din FEN postaderare” (anexa 20b la situaţiile financiare) se completează de toate instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de sursa de finanţare, care primesc fonduri externe nerambursabile postaderare, prin autorităţi de certificare, instituţii publice ierarhic superioare, după caz, şi care ulterior efectuează plăţi din aceste sume (de exemplu: autorităţi de management, agenţii de plăţi, operatori de program, alte instituţii publice).

Anexa 20b nu se completează de către instituţiile publice care au calitatea de beneficiari sau de lideri de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, care primesc prefinanţări şi rambursări prin autorităţile de management din România, în conturile de venituri ale bugetelor proprii.

Anexa 20b se completează potrivit prevederilor cap. IV pct. 4.21 .(2) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 71/2013.

2.(9). Formularul „Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)” (anexa 27 la situaţiile financiare) se completează de instituţiile publice care derulează proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare potrivit prevederilor cap. IV pct. 4.25 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la

31 decembrie 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 82/2016.

2.(10). Formularul „Situaţia plăţilor efectuate la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă» „(anexa 28 la situaţiile financiare) se completează de instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, din venituri proprii de subordonare centrală, cu informaţii privind plăţile efectuate pentru programele cu finanţare rambursabilă.

2.(11). Formularul „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (anexa 29 la situaţiile financiare) se completează de toate instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de sursa de finanţare.

Rândul 16 se completează cu soldurile altor conturi de disponibil în lei deschise la trezorerie sau disponibil în lei şi valută deschise la instituţiile de credit, al căror sold provine din finanţarea bugetară (contul 770 „Finanţare de la buget*).

2.(12).1 Formularul „Plăţi restante” (anexa 30 la situaţiile financiare) se completează de autorităţile publice, ministere, celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, cu sumele reprezentând plăţi restante din: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, bugetul Fondului pentru mediu, al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii.

 

 

 i/act i vită ţi finanţate integral din venituri proprii. Se completează câte un formular distinct pentru fiecare cod înscris în subsolul acestuia.

 

2.12. (2). Formularul „Plăţi restante” [anexa 30b la situaţiile financiare modificată conform prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.248/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (131) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi de modificare şi completare a Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009] se completează de unităţile administrativ-teritoriale, precum şi de instituţiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare.

2.12. (3) Plăţile restante se completează potrivit prevederilor cap. IV pct. 4.28.(3)-4.28.(7) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 96/2015, cu modificările ulterioare.

2.(13). Formularul „Situaţia sumelor evidenţiate în conturi în afara bilanţului rezultate din operaţiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat” (anexa 32 la situaţiile financiare) se completează de către creditorii bugetari (Ministerul Finanţelor Publice, Casa Naţională de Pensii Publice, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate) care, potrivit legii, gestionează veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în

vederea raportării prin situaţiile financiare a bunurilor sechestrate ca măsură asigurătorie dispusă prin procedură administrativă şi ca modalitate de executare silită a garanţiilor depuse de contribuabili pentru înlesnirile acordate etc.

Această anexă se completează cu soldurile conturilor în afara bilanţului specifice operaţiunilor respective.

2.(14). Sectoarele instituţionale potrivit manualului Sistemul European de Conturi (SEC 2010) sunt cele prevăzute la pct. 2.(10) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 465/2015.

În vederea întocmirii corecte a formularului „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ...” (anexa 40a la situaţiile financiare), a formularului „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (anexa 40b la situaţiile financiare) şi a formularului „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ...” (anexa 40c la situaţiile financiare), instituţiile publice trebuie să dezvolte conturile contabile în analitice distincte, astfel încât acestea să poată furniza informaţii detaliate pe sectoare, precum şi pe subsectoarele administraţiei publice: subsectorul administraţie publică centrală, subsectorul administraţie publică locală, subsectorul asigurări sociale.

2.(15). La situaţiile financiare trimestriale în anul 2016, unităţile de învăţământ preuniversitar ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite depun la unitatea administrativ-teritorială formularul „Bilanţ”, cuprinzând toate activele, datoriile şi capitalurile proprii, indiferent de sectorul sau sursa de finanţare a acestora.

De asemenea, unităţile de învăţământ preuniversitar ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite, în bugetele cărora au fost aprobate credite bugetare aferente cluburilor sportive şcolare fără personalitate juridică, iau măsuri în vederea includerii în situaţiile financiare trimestriale în anul 2016 şi a operaţiunilor efectuate de acestea.

Formularul „Contul de rezultat patrimonial” (anexa 2 la situaţiile financiare) ce se depune la unitatea administrativ-teritorială cuprinde veniturile şi cheltuielile instituţiei efectuate din bugetul local.

„Situaţia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situaţiile financiare) ce se depune la unitatea administrativ-teritorială cuprinde şi coloana 3 pentru finanţarea de la bugetul de stat în scop informativ, fără a fi adunată la coloana 1 - Total.

Pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unităţile teritoriale ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, unităţile de învăţământ preuniversitar întocmesc formularele: „Contul de execuţie a bugetului de stat” (anexele 6 şi 7 la situaţiile financiare), „Contul de rezultat patrimonial1 (anexa 2 la situaţiile financiare) şi „Situaţia fluxurilor de trezorerie” (anexele 3 şi 4 la situaţiile financiare), pe care le prezintă inspectoratelor şcolare în vederea centralizării Aceste formulare cuprind veniturile şi cheltuielile instituţiei efectuate din bugetul de stat.

În mod experimental, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat întocmesc formularul „Bilanţ” distinct pe cele două sectoare, buget de stat şi, respectiv, buget local. O copie a formularului „Bilanţ” întocmit experimental pentru sectorul buget de stat se depune în scop informativ şi pentru verificare la inspectoratele şcolare, fără a fi centralizat de acestea în bilanţul propriu. Acesta conţine numai operaţiunile din fonduri de la bugetul de stat derulate cu data de 1 ianuarie 2016, având ca solduri iniţiale soldurile finale raportate la 31 decembrie 2015.

Bilanţul întocmit experimental pentru sectorul buget de stat depus de unităţile de învăţământ preuniversitar de stat la inspectoratele şcolare se centralizează distinct la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

2.(16). Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune depun trimestrial la Ministerul Finanţelor Publice formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli” (anexa 6 la situaţiile financiare) şi formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7 la situaţiile financiare).

2.(17).1. La instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat şi la instituţiile de subordonare locală finanţate integral din bugetul local (sursa A), sumele recuperate în anul curent care provin din finanţarea bugetară a anilor precedenţi se evidenţiază cu ajutorul contului 4480100 „Alte datorii fată de buget” (461,117 etc. = 44801).

Scăderea datoriei către bugetul de stat sau bugetul local se înregistrează pe baza extrasului de cont care confirmă încasarea sumei în contul de venituri al bugetului de stat

20. A.36.32.01 „Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi” sau în conturile de venituri ale bugetului local

21. A.36.32.02(03) deschise la Trezoreria Statului (44801 = 461,117 etc.). Sumele încasate în aceste conturi nu se raportează în Situaţia fluxurilor de trezorerie (anexa 3 la situaţiile financiare).

Sumele încasate se raportează în conturile de execuţie şi în Situaţia fluxurilor de trezorerie ale instituţiilor publice care evidenţiază în contabilitate veniturile bugetului respectiv.

2.(17).2. În cazul instituţiilor publice care au bugete de venituri şi cheltuieli, sumele recuperate în anul curent care provin din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, încasate pe codurile de venituri 36.xx.32, se evidenţiază în conturile contabile de venituri bugetare ale bugetelor respective şi se raportează în Conturile de execuţie - Venituri (anexele 5,9,12, 17 la situaţiile financiare) şi în Situaţia fluxurilor de trezorerie (anexa 3 la situaţiile financiare).

2.(18). Ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, eventualele sume reprezentând contribuţii la pensii private aferente anului 2016 transferate de casele sectoriale de pensii din bugetul asigurărilor sociale de stat se evidenţiază în contabilitatea Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti pe baza documentelor justificative prin care s-a efectuat virarea sumelor şi a extraselor de cont eliberate de Trezoreria Statului puse la dispoziţie acesteia de către casele sectoriale.

2.(19). Soldul iniţial debitor al contului 4890101 rezultat din închiderea la 31 decembrie 2015 a contului de excedent al bugetului de stat (52002), reprezentând venituri ale bugetului de stat (52001), se raportează în bilanţ la rândul cu codul 21 „Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări” şi, respectiv, rândul cu codul 21.1 „Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent”. Soldul debitor poate fi negativ în situaţia în care restituirile din venituri sunt mai mari decât încasările. La aceleaşi rânduri. Trezoreria Centrală a Statului completează soldul iniţial debitor al contului 4890301 reprezentând deficitul bugetului de stat (52002) stabilit la 31 decembrie 2015, preluat din extrasul de cont emis de Trezoreria Operativă Centrală.

Soldul iniţial creditor ai contului 4890201 rezultat din închiderea la 31 decembrie 2015 a contului de deficit al bugetului de stat (52002) reprezentând cheltuieli ale bugetului de stat (770), la instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, precum şi la alte instituţii publice din administraţia locală (unităţi de învăţământ preuniversitar) şi asigurări sociale (case de pensii) care efectuează plăţi în limita creditelor deschise din bugetul de stat, se raportează în bilanţ la rândul cu codul 60 „Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări” şi, respectiv, rândul cu codul 60.1 „Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent”.

2.(20). Precizările privind dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a balanţei de verificare la Ministerul Finanţelor Publice, prevăzute în cap. III la pct. 10 lit. b.5) şi b.6) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare, rămân valabile şi în anul 2016.

 

CAPITOLUL II

Depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a raportărilor financiare lunare

 

1. Situaţiile financiare trimestriale întocmite de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale, precum şi de administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti pentru bugetele locale se depun la Ministerul Finanţelor Publice la termenul prevăzut la art. 36 alin. (7) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru trimestrul I - 10 mai, pentru trimestrul II - 9 august, iar pentru trimestrul III - 9 noiembrie 2016.

2. Situaţiile financiare trimestriale întocmite de instituţiile publice de subordonare centrală ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari şi terţiari de credite se depun la instituţiile ierarhic superioare, potrivit prevederilor art. 36 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Situaţiile financiare trimestriale întocmite de instituţiile de subordonare locală ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite se depun la administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, potrivit prevederilor art. 36 alin. (10) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4.1. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome, precum şi unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanţare, întocmesc raportările financiare lunare potrivit:

- cap. II „Raportări financiare lunare” din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013:

- cap. II pct. 4.1 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 465/2015;

- la raportarea lunară a indicatorilor din bilanţ se au în vedere şi rândurile 22.1 „Avansuri acordate” şi 61.1 „Avansuri primite”.

4.2. Termenele de depunere la Ministerul Finanţelor Publice a raportărilor financiare lunare în anul 2016 sunt cele prevăzute la cap. III „Depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a raportărilor financiare lunare” din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.

5. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome, precum şi unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanţare, transmit raportările financiare lunare şi în format electronic, însoţite de o adresă de înaintare scanată şi semnată de conducătorul instituţiei publice şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie.

6. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome, precum şi unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate acestora, care raportează lunar conturile de execuţie bugetară solicitate prin prezentele norme metodologice şi indicatori din bilanţ, vor urmări concordanţa datelor lunare transmise cu cele raportate prin situaţiile financiare trimestriale, în cazul unor diferenţe majore, se vor comunica cauzele acestor diferenţe, precum şi corecţia datelor raportate.

7. Sancţiunile pentru nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice cu privire la întocmirea, semnarea şi depunerea la Ministerul Finanţelor Publice şi la unităţile teritoriale ale acestuia, precum şi la instituţiile publice ierarhic superioare a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale ale instituţiilor publice sunt prevăzute la art. 42 alin. (1) şi (8) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Situaţiile financiare trimestriale şi anuale/Raportările financiare lunare întocmite la nivelul activităţilor de trezorerie şi contabilitate publică din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi a municipiului Bucureşti se semnează de persoanele care au calitatea de ordonatori terţiari de credite ai bugetului Trezoreriei Statului şi ai bugetului Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil (serviciul contabilitatea generală a statului/serviciul administrarea şi contabilitatea contului curent al trezoreriei) sau de alte persoane cărora le-a fost delegată exercitarea acestor competenţe.

9. În măsura în care, în situaţiile financiare centralizate întocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice şi instituţii publice autonome, inclusiv în cele întocmite pentru activitatea proprie de către ordonatorii principali de credite care nu au alte instituţii subordonate, precum şi în situaţiile financiare centralizate întocmite de către administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice pentru bugetele locale, depuse la Ministerul Finanţelor Publice, se constată necorelări între formulare sau în cadrul formularelor, generate de aplicarea normelor aprobate prin prezentul ordin, se autorizează Direcţia de metodologie contabilă instituţii publice din cadrul Direcţiei generale trezorerie şi contabilitate publică din Ministerul Finanţelor Publice să emită precizări în aplicarea acestor norme metodologice, la solicitarea instituţiilor publice.

 

ANEXA Nr. 2

 

MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI

la Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

 

I. CAPITOLUL IV: „PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN contul de rezultat patrimonial9 se modifică şi se completează astfel:

1. La punctul 1 „Cheltuieli” 1.5. „Alte prevederi”, sintagma „lunar sau cel mai târziu la întocmirea situaţiilor financiare” se înlocuieşte cu sintagma „trimestrial”.

2. La punctul 2 „Venituri şi finanţări” 2.5. „Alte prevederi”, sintagma „lunar sau cel mâi târziu la întocmirea situaţiilor financiare” se înlocuieşte cu sintagma „trimestrial”.

II. CAPITOLUL VI: ^PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU instituţii publice” se modifică şi se completează astfel:

1. Clasa 4 „CONTURI DE TERŢI” se modifică şi se completează astfel:

- la grupa 44 „bugetul statului, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale de stat şi conturi asimilate” se elimină contul sintetic de gradul III 4420800 „Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă” şi se înlocuieşte cu următoarele conturi sintetice de gradul III:

4420801 „Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă - aferentă vânzărilor cu plata în rate”

4420802 „Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă - aferentă cumpărărilor cu plata în rate”

4420803 „Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă - aferentă stocurilor de mărfuri”.

2. Clasa 8 „conturi speciale”, grupa 80 „conturi în afara bilanţului” se completează astfel:

După contul 8075 „Rezultatul bugetului local stabilit potrivit art. 2 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare”, se introduce contul 8076 „Bunuri imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului identificate pe raza unităţii administrativ-teritoriale”.

III. CAPITOLUL VII: „Instrucţiunile de utilizare a conturilor” se modifică şi se completează astfel:

1. Clasa 5 „CONTURI LA trezorerii şi INSTITUŢII DE CREDIT”, grupa 51 „conturi la trezorerii şi instituţii de credit”, funcţiunea contului 518 „Dobânzi” se modifică şi se completează astfel:

- La creditarea contului 518 „Dobânzi” se adaugă debitarea prin contul 4560309 „Alte sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de LA BUGET”, cu următorul conţinut:

„cu dobânzile negative aferente disponibilităţilor aflate în conturi la instituţii de credit, ce urmează a fi încasate de la bugetul de stat”.

La debitarea contului 518 „Dobânzi” se adaugă creditarea prin contul 515 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile”, cu următorul conţinut:

„cu dobânzile negative plătite din disponibilităţile aflate în conturi la instituţii de credit”.

2. La clasa 8 „conturi speciale”, grupa 80 „conturi în afara bilanţului* se introduce contul 8076 „Bunuri imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului identificate pe raza unităţii administrativ-teritoriale”, cu următorul cuprins:

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cantitativă a bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului şi pentru care nu sunt cunoscute entităţile cărora li s-a atribuit în mod direct un drept real, altul decât cel de proprietate, identificate pe raza unităţii administrativ-teritoriale, pentru care acestea întocmesc un inventar separat (potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare). În debit se evidenţiază bunurile imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului şi pentru care nu sunt cunoscute entităţile cărora li s-a atribuit în mod direct un drept real, altul decât cel de proprietate, identificate pe raza unităţii administrativ-teritoriale, în credit se evidenţiază bunurile imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului şi pentru care au fost identificate entităţile cărora îi s-a atribuit în mod direct un drept real, altul decât cel de proprietate, identificate pe raza unităţii administrativ-teritoriale. Soldul debitor exprimă bunurile imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului şi pentru care nu sunt cunoscute entităţile cărora li s-a atribuit în mod direct un drept real, altul decât cel de proprietate, identificate pe raza unităţii administrativ-teritoriale, la un moment dat Contabilitatea analitică a contului se ţine pe cod sector, sursă de finanţare.

IV. CAPITOLUL XVII: „CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ şi ALTE FONDURI Se modifică şi se completează astfel:

- La punctul 2 „Planul de conturi şi monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor cu instrumente structurale, fonduri de la buget şi alte fonduri”, punctul A.2. „Monografia privind înregistrarea în contabilitatea Autorităţii de Certificare şi Plată a operaţiunilor cu instrumente structurale şi fonduri de la buget pentru Obiectivul convergenţă” se modifică şi se completează astfel:

1. De la punctul A.2.1. „Plăţi directe” se elimină punctul 10 „Dobânzi” şi se înlocuieşte cu următorul text:

„10. «Dobânzi»

 

Nr. crt.

Descriere operaţiune

Simbol cont debitor

Simbol cont creditor

1.

înregistrarea dobânzii pozitive la disponibilităţile din conturile deschise la Banca Naţională a României, altele decât cele provenite din prefinanţarea primită de la Comisia Europeană, potrivit art. X alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 316/2015

5180702

4550409/analitic propriu distinct: dobândă pozitivă la conturile de rambursare

2.

încasarea dobânzii pozitive

5150202

5180702

3.

Virarea sumelor reprezentând dobândă pozitivă rămasă neutilizată şi transferată trimestrial, dacă legea nu prevede altfel, în contul 54.01.03.00 «Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale»

5810101

5590101

5150202

5810101

4.

Înregistrarea dobânzii negative la disponibilităţile din conturile deschise la Banca Naţională a României, altele decât cele provenite din prefinanţarea primită de la Comisia Europeană, potrivit art. X alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 316/2015

4560309

5180601

5.

Plata dobânzii negative

5180601

5150202

6.

încasarea sumelor de la bugetul de stat reprezentând dobândă negativă

5150101

4560309

7.

Compensarea sumelor de primit de la bugetul de stat reprezentând dobândă negativă cu sumele provenite din dobânda pozitivă, potrivit art. X alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 316/2015 Y

4550409/analitic propriu distinct: dobândă pozitivă la conturile de rambursare

4560309

8.

înregistrarea dobânzii acumulate la sumele de prefinanţare primite de la Comisia Europeană, potrivit art. X alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 316/2015

5180702

4550409/analitic distinct propriu: dobânzi acumulate la conturile de prefinanţare

9.

Încasarea dobânzii acumulate la sumele de prefinanţare primite de la Comisia

Europeană

5150202

5180702

10.

Schimbul valutar al dobânzii acumulate la contul de prefinanţare

5810104

5150202

11.

Încasarea în contul de trezorerie a dobânzii acumulate la contul de prefinanţare

5150101

5810104

12.

Virarea sumelor reprezentând dobândă acumulată la sumele de prefinanţare primite de la Comisia Europeană la bugetul de stat la o poziţie distinctă de venituri

4550409/analitic distinct propriu: dobândă acumulată la sumele de prefinanţare

5150101”

 

2. De la punctul A.2.2. „Plăţi indirecte” se elimină punctul 9 „Dobânzi” şi se înlocuieşte cu următorul text:

„9. «Dobânzi» - cuprinde aceleaşi operaţiuni contabile prevăzute la punctul pct. (1).”

V. CAPITOLUL XVIII: „CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE TREZORERIEI CENTRALE” se modifică şi Se completează astfel: - La punctul 2 „Monografia privind înregistrarea în contabilitatea Trezoreriei centrale a principalelor operaţiuni”, poziţia I „Fondul de risc”, după punctul 8 se introduc următoarele operaţiuni:

 

Nr. crt.

Descriere operaţiune

Simbol cont debitor

Simbol cont creditor

„9

Obligaţiile la fondul de risc eşalonate/amânate la plată în exerciţii viitoare

 

 

9.1

Evidenţierea obligaţiilor la fondul de risc care au fost eşalonate/amânate la plată în exerciţii viitoare

46102

46101

9.2

înregistrarea obligaţiilor la fondul de risc eşalonate/amânate la fondul de risc ajunse la scadenţă în exerciţiul curent

46101

46102”

 

VI. CAPITOLUL XIX: „CONTABILITATEA UNOR OPERAŢIUNI SPECIFICE UNITĂŢILOR TERITORIALE ALE TREZORERIEI STATULUI” se completează astfel:

- La punctul 1.6 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

. .(3). Situaţiile financiare trimestriale şi anuale/Raportările financiare lunare întocmite la nivelul activităţilor de trezorerie şi contabilitate publică din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi a municipiului Bucureşti se semnează de persoanele care au calitatea de ordonatori terţiari de credite ai bugetului Trezoreriei Statului şi ai bugetului Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil (serviciul contabilitatea generală a statului/serviciul administrarea şi contabilitatea contului curent ai trezoreriei) sau de alte persoane cărora le-a fost delegată exercitarea acestor competenţe.”

VII. Anexa nr. 2 „Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanţei de verificare la Ministerul Finanţelor Publice” la Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 1.186 şi 1.186 bis, din 29 decembrie 2005, se modifică şi se completează astfel:

- contul 418 „Clienţi - facturi de întocmit”:

- se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei veniturilor, numai în situaţia în care implică încasarea unui venit în bugetul instituţiei;

- nu se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei veniturilor în situaţia în care venitul reprezintă o sumă colectată pentru un alt buget şi se înregistrează în contabilitate ca datorie către bugetul de stat, bugetul local etc. (de exemplu, taxe colectate pentru alte bugete sau alţi creditori);

- contul 4190000 „Clienţi - creditori”:

- se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei veniturilor, numai în situaţia în care implică încasarea unui venit în bugetul instituţiei;

- nu se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei veniturilor în situaţia în care venitul reprezintă o sumă colectată pentru un alt buget şi se înregistrează în contabilitate ca datorie către bugetul de stat, bugetul local etc. (de exemplu, taxe colectate pentru alte bugete sau alţi creditori);

- contul 4420600 „Taxa pe valoarea adăugată deductibilă” nu se dezvoltă pe clasificaţia funcţională şi economică a cheltuielilor;

- contul 4420700 „Taxa pe valoarea adăugată colectată” nu se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor;

- contul 5600402 „Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii la instituţii de credit” se dezvoltă în analitic pe clasificaţia veniturilor (codul bugetar 41.09 „Disponibilităţi din venituri curente constituite în depozite/titluri de stat la bănci comerciale*) la Autoritatea de Supraveghere Financiară.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa 41 la situaţiile financiara)

 

Corelaţii Intre formularele de situaţii financiare pentru sectorul Administraţia publică ($1311 + S1313 + S1314)

Corelaţii între formularul „Bilanţ” (cod 01) şi formularul „Contul de rezultat patrimonial” (cod 02):

Rd. 87 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 31 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

Rd. 88 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 32 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

NOTĂ:

Corelaţiile nu se respectă în următoarea situaţie:

La situaţiile financiare trimestriale.

Rd. 87 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

Rd. 88 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

Corelaţii între formularul „Bilanţ” (cod 01) cu anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...” (cod 03) şi cu anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...” (cod 04):

(Rd. 33 + Rd. 35 + Rd. 41) col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...” (cod 03) + Rd. 14 col. 1 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...” (cod 04).

(Rd. 33 + Rd. 35 + Rd. 41) col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...” (cod 03) + Rd. 17 col. 1 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...” (cod 04).

Corelaţii între formularele de situaţii financiare pentru subsectorul Administraţia centrală (S1311)

Corelaţii între formularul „Bilanţ” (cod 01) şi formularul „Contul de rezultat patrimonial” (cod 02):

Rd. 87 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 31 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

Rd. 88 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 32 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

NOTĂ:

Corelaţiile nu se respectă în următoarele situaţii:

1. La situaţiile financiare trimestriale;

2. La Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu soldul contului 1210000 „Rezultatul patrimonial” în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu: „unităţi de învăţământ preuniversitar*);

3. La „unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală”, ca urmare a efectuării înregistrărilor la nivelul unităţilor teritoriale subordonate:

891 „Bilanţ de deschidere” = 121 „Rezultatul patrimonial” sau:

121 „Rezultatul patrimonial” = 892 „Bilanţ de închidere” Excepţia de la punctul 3 nu este valabilă pentru situaţiile financiare centralizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, unde corelaţia de mai sus trebuie respectată.

Rd. 87 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

Rd. 88 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

NOTĂ:

Corelaţiile nu se respectă în următoarele situaţii:

1. La Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu soldul contului 1210000 „Rezultatul patrimonial”, în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu: „unităţi de învăţământ preuniversitar*);

2. La „unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală”, ca urmare a efectuării înregistrărilor la nivelul unităţilor teritoriale subordonate:

891 „Bilanţ de deschidere” = 121 „Rezultatul patrimonial”

sau:

121 „Rezultatul patrimonial” = 892 „Bilanţ de închidere”

Excepţia de la punctul 2 nu este valabilă pentru situaţiile financiare centralizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, unde corelaţia de mai sus trebuie respectată.

Corelaţii între formularul „Bilanţ” (cod 01) şi anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...” (cod 03):

Rd. 33 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...” (cod 03).

NOTĂ:

Corelaţia nu se respectă în următoarele situaţii:

1. La Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu: „unităţi de învăţământ preuniversitar*) în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri nu sunt raportate în bilanţ şi care sunt raportate în fluxul de trezorerie ale acestora.

2. La Trezoreria Centrală a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:

Rd 41 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...” (cod 03) + Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04).

Rd. 33 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de....” (cod 03).

NOTĂ;

Corelaţia nu se respectă în următoarele situaţii:

1. La Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu soldul contului 7700000 „Finanţarea de la buget” - bugetul de stat, în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu: „unităţi de învăţământ preuniversitar*), precum şi în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri nu sunt raportate în bilanţ şi care sunt raportate în fluxul de trezorerie ale acestora;

2. În cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:

Rd 41 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de....” (cod 03) + Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04).

Corelaţii între formularul „Bilanţ” (cod 01) şi anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04):

Rd. 35 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04).

Rd. 35 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04).

Corelaţii între formularul „Bilanţ” (cod 01) şi anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31)

Rd. 22.1 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 01 col. 01 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31)

Rd. 22.1 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 01 col. 02 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31)

Corelaţii între formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) şi anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17):

Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = (Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 04 col. 02 din formularul 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = (Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = Rd. 82 col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = Rd. 82 col. 02 din formularul anexa 40a Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = Rd. 85 col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = Rd. 85 col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Corelaţii între formularul „Bilanţ” (cod 01) şi anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17):

Titluri de participare:

Rd. 08 col 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 256 + Rd. 264 + Rd. 274 + Rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 08 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 256 + Rd. 264 + Rd. 274 + Rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Creanţe comerciale şi avansuri:

Rd. 10 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 292 col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 10 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 292 col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 22 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 300 col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 22 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 300 col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Creanţele bugetului general consolidat:

Rd. 24 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 316 col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

NOTĂ:

Corelaţia nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a

Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:

Rd. 24 col, 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd, 328.1 col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 24 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 316 col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

NOTA:

Corelaţia nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:

Rd. 24 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 328.1 col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori:

Rd. 26 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 336 + Rd 337 + Rd 338 + Rd 339) col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 26 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 336 + Rd 337 + Rd 338 + Rd 339) col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Conturi la trezorerie, casa în lei:

Rd. 33 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 8 + Rd. 11) col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 33 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 8 + Rd. 11) col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie:

Rd. 33.1 col, 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 14 + Rd. 15) col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 33.1 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 14 + Rd. 15) col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Conturi la instituţii de credit, BNR, casa în valută:

Rd. 35 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 34 + Rd. 39 + Rd. 55 + Rd. 58 + Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 82 + Rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 35 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 34 + Rd. 39 + Rd. 55 + Rd. 58 + Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 82 + Rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

NOTĂ:

Corelaţiile de la Rd. 33, Rd. 33.1, Rd.35 şi Rd.35.1 nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se vor respecta următoarele corelaţii:

Rd. 41 col. 01 din formularul „Bilanţ (cod 01) = (Rd. 16 + Rd. 21 + Rd. 42 + Rd. 63 + Rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 41 col. 02 din formularul „Bilanţ (cod 01) = (Rd. 16 + Rd. 21 + Rd. 42 + Rd. 63 + Rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 41.1 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 17+ Rd. 22 + Rd. 44 + Rd. 64 + Rd. 67) col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrala la data de...” (cod 17).

Rd. 41.1 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 17 + Rd. 22 + Rd. 44 + Rd. 64 + Rd. 67) col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Datorii comerciale şi avansuri:

Rd. 53 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 457 col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 53 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 457 col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 61 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 465 col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 61 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 465 col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Împrumuturi pe termen lung:

Rd. 54 col 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 391 + Rd. 437 + Rd. 447) col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 54 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) - (Rd. 391 + Rd. 437 + Rd. 447) col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Provizioane pe termen lung:

Rd. 55 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 489 col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 55 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 489 col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile:

Rd. 64 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 478 + Rd. 479 + Rd. 480) col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 64 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 478 + Rd. 479 + Rd. 480) col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Sume datorate Comisiei Europene/alţi donatori:

Rd. 66 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 484 col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 66 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 484 col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Împrumuturi pe termen scurt:

(Rd. 70 + Rd. 71) col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) =

(Rd. 379 + Rd. 417 + Rd. 422 + Rd. 427) col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

NOTĂ:

Corelaţia nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:

(Rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 379 + Rd. 417 + Rd. 420) col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de,,.” (cod 17).

(Rd. 70 + Rd. 71) col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 379 + Rd. 417 + Rd. 422 + Rd. 427) col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

NOTĂ:

Corelaţia nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:

(Rd. 70 + Rd. 71) col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 379 + Rd. 417 + Rd. 420) col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Salariile angajaţilor:

Rd. 72 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 472 col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 72 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 472 col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane:

Rd. 73 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 473 col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de,,.” (cod 17),

Rd. 73 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 473 col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Provizioane pe termen scurt:

Rd. 75 col. 01 din formularul „Bilanţ (cod 01) = Rd. 489.3 col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 75 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 489.3 col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Corelaţii între formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie” (cod 03) şi anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17):

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de....” (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 11) col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

NOTĂ:

Corelaţia de mai sus nu se respectă în următoarele situaţii:

1. La Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu: „unităţi de învăţământ preuniversitar*) în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri nu sunt raportate în anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17) şi care sunt raportate în fluxul de trezorerie ale acestora;

2. În căzut Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:

Rd. 14 col, 01 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de....” (cod 03) = (Rd. 16 + Rd. 21) col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de....” (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 11) col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

NOTĂ:

Corelaţia nu se respectă în următoarele situaţii:

1. La Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu soldul contului 7700000 „Finanţarea de la buget” - bugetul de stat în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu: „unităţi de învăţământ preuniversitar*), precum şt în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri nu sunt raportate în anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17) şi care sunt raportate în fluxul de trezorerie ale acestora;

2. În cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:

Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de... “ (cod 03) = (Rd. 16 + Rd. 21) col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 14 col. 2 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....” (cod 03) = Rd. 4 col. 1 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ...” (cod 17).

Rd. 15 col. 2 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de (cod 03) = Rd. 4 col. 2 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ...” (cod 17).

Corelaţii între formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04) şi anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17):

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04) = (Rd. 34 + Rd. 39 + Rd. 55 + Rd. 58 + Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 82 + Rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

NOTĂ:

Corelaţia de mai sus nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie: Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04) = (Rd. 42 + Rd. 63 + Rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04) = (Rd. 34 + Rd. 39 + Rd. 55 + Rd. 58 + Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 82 + Rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

NOTĂ:

Corelaţia de mai sus nu se respectă în cazul Trezoreriei

Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie: Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04) = (Rd. 42 + Rd. 63 + Rd. 66 ) col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04) = Rd. 54 col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd 17 col. 02 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04) = Rd. 54 col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Corelaţii între formularele de situaţii financiare la subsectorul Administraţia locală (S1313)

Corelaţii între formularul „Bilanţ” (cod 01) şi formularul „Contul de rezultat patrimonial” (cod 02):

Rd. 87 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 31 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

Rd. 88 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 32 col. l. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

NOTĂ:

Corelaţiile nu se respectă în următoarele situaţii:

1. La situaţiile financiare trimestriale;

2. La unităţile administrativ-teritoriale:

În cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu: „unităţi de învăţământ preuniversitar*), în bilanţul centralizat al unităţii administrativ-teritoriale se va prelua şi rezultatul patrimonial al instituţiilor subordonate finanţate din bugetul de stat, în timp ce în „Contul de rezultat patrimonial” al bugetului local acesta nu va fi preluat.

Rd. 87 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

Rd. 88 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

NOTĂ:

Corelaţiile nu se respectă în următoarea situaţie:

1. La unităţile administrativ-teritoriale: în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu: „unităţi de învăţământ preuniversitar*), în bilanţul centralizat al unităţii administrativ-teritoriale se va prelua şi rezultatul patrimonial al instituţiilor subordonate finanţate din bugetul de stat, în timp ce în „Contul de rezultat patrimonial” al bugetului local acesta nu va fi preluat.

Corelaţii între formularul „Bilanţ” (cod 01) şi anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de....” (cod 03):

Rd. 33 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de....” (cod 03)

NOTĂ:

Corelaţia nu se respectă în următoarele situaţii:

1. La unităţile administrativ-teritoriale, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanţul centralizat şi care nu sunt raportate în Fluxul de trezorerie centralizat ale acestora.

2. La unităţile de învăţământ preuniversitar care au finanţare şi din buget de stat şi din buget local, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanţ şi care nu sunt raportate în Fluxul de trezorerie ale acestora.

Rd. 33 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de....” (cod 03) + Rd. 15 col. 03 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de....1 (cod 03).

NOTĂ:

Corelaţia nu se respectă în următoarele situaţii:

1. La unităţile administrativ-teritoriale, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanţul centralizat şi care nu sunt raportate în Fluxul de trezorerie centralizat ale acestora;

2. La unităţile de învăţământ preuniversitar care au finanţare şi din buget de stat şi din buget local, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanţ şi care nu sunt raportate în Fluxul de trezorerie ale acestora.

Corelaţii între formularul „Bilanţ” (cod 01) şi anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04):

Rd. 35 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04).

Rd. 35 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04).

Corelaţii între formularul „Bilanţ” (cod 01) şi anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31)

Rd. 22.1 col .01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 01 col. 01 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31)

Rd. 22.1 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 01 col. 02 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31)

Corelaţii între formularul „Bilanţ” (cod 01) şi anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18):

Titluri de participare:

Rd. 08 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 126 + Rd. 134 + Rd. 142) col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 08 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 126 + Rd. 134 + Rd. 142) col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Creanţe comerciale şi avansuri:

Rd. 10 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 157 col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 10 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 157 col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 22 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 165 col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 22 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 165 col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Creanţele bugetului general consolidat:

Rd. 24 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 176 col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 24 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 176 col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Sume de primit de la Comisia Europeană:

Rd. 26 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 194 col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 26 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 194 col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Conturi la trezorerie, casă în lei:

Rd. 33 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 8 + Rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de,..” (cod 18).

Rd. 33 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 8 + Rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie:

Rd. 33.1 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 9 + Rd. 20 + Rd. 22 + Rd. 23) col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd, 33.1 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 9 + Rd. 20 + Rd. 22 + Rd. 23) col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Conturi la instituţii de credit, BNR, casa în valută:

Rd. 35 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 36 + Rd. 39 + Rd. 42 + Rd. 43 + Rd. 62 + Rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 35 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 36 + Rd. 39 + Rd. 42 + Rd. 43 + Rd. 62 + Rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie:

Rd. 35.1 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 37 + Rd. 40 + Rd. 63 + Rd. 65) col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 35.1 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 37 + Rd. 40 + Rd. 63 + Rd. 65) col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Datorii comerciale şi avansuri:

Rd. 53 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 312 col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 53 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 312 col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 61 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 320 col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 61 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 320 col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Împrumuturi pe termen scurt:

(Rd. 70 + Rd. 71) col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 229 + Rd. 275 + Rd. 277 + Rd. 282) col, 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

(Rd. 70 + Rd. 71) col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 229 + Rd. 275 + Rd. 277 + Rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Salariile angajaţilor:

Rd. 72 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 332 col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 72 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 332 col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane:

Rd. 73 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 333 col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 73 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 333 col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Provizioane pe termen scurt:

Rd. 75 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 343 col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 75 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 343 col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Împrumuturi pe termen lung:

Rd. 54 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 241 + Rd. 290 + rd. 298) col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 54 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 241 + Rd. 290 + Rd. 298) col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Provizioane pe termen lung:

Rd. 55 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 342.1 col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 55 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 342.1 col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Corelaţii între formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....” (cod 03) şi anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18):

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de....” (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 19) col 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..,” (cod 18).

NOTĂ:

Corelaţia nu se respectă în următoarele situaţii:

1. La unităţile administrativ-teritoriale, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în anexa 40b şi nu sunt raportate în Fluxul de trezorerie centralizat ale acestora:

2. La unităţile de învăţământ preuniversitar care au finanţare şi din buget de stat şi din buget local, În situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în anexa 40b şi nu sunt raportate în Fluxul de trezorerie ale acestora.

Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de... “ (cod 03) + Rd. 15 col. 03 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de....” (cod 03) = (Rd. 04 + Rd 05 + Rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

NOTĂ:

Corelaţia nu se respectă în următoarele situaţii:

1. La unităţile administrativ-teritoriale, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în anexa 40b şi nu sunt raportate în Fluxul de trezorerie centralizat ale acestora;

2. La unităţile de învăţământ preuniversitar care au finanţare şi din buget de stat şi din buget local, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în anexa 40b şi nu sunt raportate în Fluxul de trezorerie ale acestora.

Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...” (cod 03) = Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 15 col. 2 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de....” (cod 03) = Rd. 4 col. 2 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18)

Corelaţii între formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04) şi anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale Instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18):

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04) = (Rd. 36 + Rd. 39 + Rd. 42 + Rd. 43 + Rd. 62 + Rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04) = (Rd. 36 + Rd. 39 + Rd. 42 + Rd. 43 + Rd. 62 + Rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04) = Rd. 35 col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data../ (cod 04) = Rd. 35 col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Corelaţii între formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) şi anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18):

Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = (Rd. 42 + Rd. 43 + Rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 04 col. 02 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = (Rd. 42 + Rd. 43 + Rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 07 col. 01 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = Rd. 52 col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 07 col. 02 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = Rd. 52 col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = Rd. 62 col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = Rd. 62 col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = Rd. 65 col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = Rd. 65 col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Corelaţii Intre formularele de situaţii financiare din subsectorul Asigurări sociale (S1314)

Corelaţii între formularul „Bilanţ” (cod 01) şi formularul „Contul de rezultat patrimonial” (cod 02):

Rd. 87 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 31 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

Rd. 88 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 32 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

NOTĂ:

Corelaţia nu se respectă în următoarea situaţie:

La situaţiile financiare trimestriale.

Rd. 87 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

Rd. 88 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

Corelaţii între formularul „Bilanţ” (cod 01) şi anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de....” (cod 03):

Rd. 33 col. 01 din formularul „Bilanţ (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de....” (cod 03).

Rd. 33 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de....” (cod 03).

Corelaţii între formularul „Bilanţ” (cod 01) şi anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04):

Rd. 35 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04).

Rd. 35 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04).

Corelaţii între formularul „Bilanţ” (cod 01) şi anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31)

Rd. 22,1 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 01 col. 01 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31)

Rd. 22.1 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 01 col, 02 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31)

Corelaţii între formularul „Bilanţ” (cod 01) şi anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19):

Titluri de participare:

Rd. 08 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 136 + Rd. 144 + Rd. 152) col. 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 08 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 136 + Rd. 144 + Rd. 152) col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Creanţe comerciale şi avansuri:

Rd. 10 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 162 col. 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 10 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 162 col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 22 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 170 col. 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 22 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 170 col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Creanţele bugetului general consolidat:

Rd. 24 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 181 col. 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 24 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 181 col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Sume de primit de la Comisia Europeană:

Rd. 26 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd, 199 col. 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 26 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 199 col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Conturi la trezorerie, casa în lei:

Rd. 33 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 8 + Rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat. şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 33 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 8 + Rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie:

Rd. 33.1 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 9 + Rd. 15 + Rd, 17 + Rd. 18) col 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 33,1 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 9 + Rd. 15 + Rd. 17 + Rd. 18) col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Conturi la instituţii de credit BNR, casa în valută:

Rd. 35 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 31 + Rd. 34 + Rd. 57 + rd. 61) col. 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 35 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 31 + Rd. 34 + Rd. 57 + Rd. 61) col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie:

Rd. 35.1 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 32 + Rd. 35 + Rd. 58 + Rd. 60) col. 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 35.1 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 32 + Rd. 35 + Rd. 58 + Rd. 60) col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Datorii comerciale şi avansuri:

Rd. 53 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 312 col. 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 53 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 312 col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 61 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 319.1 col 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..,” (cod 19).

Rd. 61 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 319.1 col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Împrumuturi pe termen lung:

Rd 54 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 246 + Rd. 291 + Rd. 300) col. 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 54 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 246+ Rd. 291 + Rd. 300) col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Provizioane pe termen lung:

Rd. 55 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 332.1 col. 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd, 55 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 332.1 col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Împrumuturi pe termen scurt:

(Rd, 70 + rd. 71) col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 229 + Rd. 275 + Rd. 277 + Rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

(Rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (Rd. 229 + Rd. 275 + Rd. 277 + Rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Salariile angajaţilor:

Rd. 72 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 322 col. 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 72 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 322 col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane:

Rd. 73 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 323 col. 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 73 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 323 col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Provizioane pe termen scurt:

Rd. 75 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 333 col. 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 75 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = Rd. 333 col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Corelaţii între formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de.,..” (cod 03) şi anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19):

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de... “ (cod 03) = (Rd 04 + Rd. 05 + Rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de....” (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 14 col. 2 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de....” (cod 03) = rd. 4 col. 1 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd.15 col. 2 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de....” (cod 03) = rd. 04 col. 2 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Corelaţii între formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04) şi anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19):

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04) = (Rd. 31 + Rd. 34 + Rd. 57 + Rd. 61) col. 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04) = (Rd. 31 + Rd. *34 + Rd. 57 + Rd. 61) col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04) = Rd. 30 col. 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04) = Rd. 30 col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Corelaţii între formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) şi anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19):

Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = Rd. 61 col. 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 04 col. 02 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = Rd. 61 col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 07 col. 01 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = Rd. 47 col. 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 07 col. 02 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = Rd. 47 col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = Rd. 57 col. 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = Rd. 57 col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la fineţe perioadei” (cod 31) = Rd. 60 col. 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = Rd. 60 col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.