MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 285/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 285         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 14 aprilie 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

56. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării

 

402. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării

 

58. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative

 

404. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

11. - Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

46. - Ordin al preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaraţiei de cooperare dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB) şi Unitatea de Informaţii Financiare a Regatului Unit, cu autoritatea directorului general al Agenţiei Naţionale de Combatere a Criminalităţii, privind schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului

 

444. - Ordin al ministrului sănătăţii privind constituirea şi stabilirea atribuţiilor Comisiei de analiză şi aprobare a solicitărilor depuse la Ministerul Sănătăţii în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti

 

3.496. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „preşcolar” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţional㠄Spectrum” din municipiul Cluj-Napoca

 

3.637. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şt cercetării ştiinţifice pentru modificarea anexei ia Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.060/2014 privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

223. - Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune

 

LEGI ŞI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49 din 23 octombrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 3 noiembrie 2015, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Sumele aferente costurilor de personal, prevăzute la alin. (1) lit. m), respectiv stimulentele, cuantumul acestora şi criteriile de acordare pentru personalul cu sarcini clare şi specifice stabilite prin fişa postului, privind pregătirea, managementul, monitorizarea, evaluarea, informarea şi controlul Programului, aşa cum sunt specificate în cadrul capitolului 15.6 din PNDR 2014-2020, aprobat prin Decizia CE nr. 3.508 din 26 mai 2015 de aprobare a programului de dezvoltare rurală al României pentru sprijin din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, sunt rambursabile din FEADR şi se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.”

2. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) în bugetele MADR şi APIA, după caz, se cuprind integral sumele necesare finanţării valorii totale a contractelor/cheltuielilor efectuate direct de către APIA, DGDR AM-PNDR, autoritatea competentă, denumită în continuare AC, şi organismul de coordonare, denumit în continuare OC, după caz, în calitate de beneficiari la măsurii de asistenţă tehnică, aşa cum se prevede în capitolul 15.6 din PNDR 2014-2020.”

3. La articolul 16, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

„(11) În bugetul AFIR se cuprind sumele necesare plăţii valorii totale a contractelor/cheltuielilor efectuate direct, a stimulentelor acordate personalului AFIR în limita sumelor alocate cu această destinaţie prin PNDR 2014-2020, aprobat prin Decizia CE nr. 3.508 din 26 mai 2015.

(12) Plata cheltuielilor salariale ale AFIR stabilite conform art. 16 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, se realizează din sume alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare», titlul 51 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice», fiind evidenţiate distinct în structura cheltuielilor aprobate AFIR la titlul 10 «Cheltuieli de personal».”

4. La articolul 25 alineatul (1), după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:

,,p) sumele necesare pentru asigurarea cofinanţării publice de la bugetul de stat pentru beneficiarii proiectelor preluate parţial din perioada de programare 2007-2013 în perioada de programare 2014-2020, potrivit orientărilor referitoare la încheierea programelor operaţionale adoptate pentru asistenţă din partea Fondului european pentru pescuit (2007-2013), aprobate prin Decizia Comisiei C(2015) 6.713 de modificare a Deciziei C(2013) 4.879 privind aprobarea orientărilor referitoare la încheierea programelor operaţionale adoptate pentru asistenta din partea Fondului european pentru pescuit (2007-2013).”

5. La articolul 25, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Sumele aferente costurilor de personal, prevăzute la alin (1) lit. m), respectiv stimulentele, cuantumul acestora şi criteriile de acordare pentru personalul cu sarcini clare şi specifice stabilite prin fişa postului, privind pregătirea, managementul, monitorizarea, evaluarea, informarea şi controlul Programului, aşa cum sunt specificate în cadrul capitolului 4.8 din POPAM 2014-2020, aprobat prin Decizia CE nr. 8.416 din 25 noiembrie 2015 de aprobare a programului operaţional «Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime pentru România» pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit şi afaceri maritime în România, sunt rambursabile din POPAM şi se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.”

6. La articolul 30 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) beneficiarii cofinanţării FEP, care se află în situaţiile prevăzute la art. 10 - Admisibilitatea cererilor - din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului şi din Regulamentul delegat (UE) 2015/288 al Comisiei din 17 decembrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime în ceea ce priveşte perioada şi datele de inadmisibilitate a cererilor, în condiţiile prevăzute în aceste acte normative.”

7. La articolul 43, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Beneficiarii cofinanţării FEADR, care se află în situaţii litigioase cu AFIR, pot accesa fondurile PNDR 2014-2020.”

8. La articolul 57, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(5) Pentru angajamentele legale aferente măsurilor finanţate prin POP 2007-2013, care nu s-au finalizat până la data de 31 decembrie 2015 şi care nu intră sub incidenţa prevederilor Deciziei Comisiei C(2015) 6.713 de modificare a Deciziei C(2013) 4.879, beneficiarii acestora au posibilitatea finalizării proiectelor până la data de 15 decembrie 2016, exclusiv din surse proprii de finanţare, conform prevederilor contractului de finanţare.

(6) Pentru angajamentele legale aferente măsurilor finanţate prin POP 2007-2013, care nu s-au finalizat până la data de 31 decembrie 2015 şi pentru care au fost efectuate plăţi în avans de către MADR şi care nu intră sub incidenţa prevederilor Deciziei Comisiei C(2015) 6.713, beneficiarii acestora au posibilitatea finalizării proiectelor până la data de 15 decembrie 2016, exclusiv din surse proprii de finanţare, conform prevederilor contractului de finanţare, numai cu condiţia restituirii avansului încasat şi nejustificat până la data de 30 ianuarie 2016 pentru POP.”

9. La articolul 57, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) Proiectele finanţate prin POP 2007-2013 care nu s-au finalizat la data de 31 decembrie 2015 pot fi finanţate din POPAM 2014-2020 potrivit principiului eşalonării proiectelor pe parcursul a două perioade de programare, în baza dispoziţiilor aprobate prin Decizia Comisiei C(2015) 6.713 şi cu aplicarea procedurilor de lucru ale POPAM, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor ari. 75 şi ale ari. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 11 aprilie 2016.

Nr. 56.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării şi se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 8 aprilie 2016.

Nr. 402.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3 din 5 februarie 2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 7 februarie 2014, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 1, articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - Completele de 5 judecători judecă apelurile împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă de Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, soluţionează contestaţiile împotriva încheierilor pronunţate în cursul judecăţii în primă instanţă de Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, soluţionează cauzele în materie disciplinară potrivit legii şi alte cauze date în competenţa lor prin lege.”

2. La articolul II, punctul (i) al literei a) a alineatului (1) al articolului 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(i) infracţiunile prevăzute la art. 188, art. 189, art. 205, art. 207, art. 209, art. 212-215, art. 217, art. 249-252, art. 263, art. 264, art. 310, art. 311, art. 313, dacă valorile falsificate sunt dintre cele prevăzute la art. 310 şi art. 311, art. 314, art. 315, art. 316, dacă valorile străine falsificate sunt dintre cele prevăzute la art. 310 şi art. 311, art. 325, art. 342- 347, art. 351, art. 359, art. 360-366 din Codul penal;”.

3. La articolul II, punctul (vii) al literei b) a alineatului (1) al articolului 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(vii) infracţiunile prevăzute de Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, republicată;”.

4. La articolul VI, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(2) Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Bucureşti, 11 aprilie 2016.

Nr. 58.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 8 aprilie 2016.

Nr. 404.

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale

 

Având în vedere corelaţia semnificativă între creşterea PIB-ului, a volumului exporturilor şi importurilor şi creşterea nivelului investiţiilor străine,

având în vedere faptul că investiţiile aduc o contribuţie esenţială la creşterea economică, creează locuri de muncă, optimizează alocarea resurselor, permit transferul de tehnologie şi stimulează comerţul, precum şi faptul că în prezent promovarea comerţului exterior şi a investiţiilor străine ale României se efectuează prin instituţii diferite, motiv pentru care aceste activităţi nu au o abordare unitară, care să permită fructificarea potenţialului economic al României,

întrucât criza economică şi financiară a dus la o scădere a nivelului de investiţii în cadrul Uniunii Europene cu 15% faţă de perioada de vârf din 2007, faptul că lipsa susţinerii mediului investiţional a încetinit redresarea economică şi sunt necesare acţiuni imediate pentru crearea unui mediu favorabil investiţiilor, inclusiv în ceea ce priveşte finanţarea acestora,

luând în considerare factorii determinanţi ai investiţiilor străine, necesitatea definirii imediate şi implementării strategiilor sectoriale de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, având în vedere rolul acestuia de reglementator în ceea ce priveşte politicile economice, necesitarea sprijinirii proiectelor viabile ca urmare a unei analize costuri-beneficii realizate după standardele Uniunii,

având în vedere urgenţa creării de pârghii pentru atragerea de investiţii pentru consolidarea şi modernizarea economiei naţionale şi luând în considerare faptul că neluarea unor măsuri imediate pentru crearea unui cadru favorabil mediului economic pentru atragerea investitorilor străini conduce la imposibilitatea îndeplinirii Programului de guvernare acceptat de Parlament,

având în vedere că sporirea atractivităţii climatului de investiţii este una dintre principalele sarcini ale politicii economice a României şi că neidentificarea soluţiilor optime pentru crearea unui climat favorabil va conduce la privarea bugetului de fonduri importante,

luând în considerare imperativul creşterii eficienţei în alocarea fondurilor de la buget prin parteneriat public-privat şi atragerii de investiţii străine ca prioritate majoră pentru România,

ţinând cont de posibilităţile de finanţare ale fondului european pentru investiţii strategice înfiinţat prin Regulamentul (UE) 2015/1.017 la Parlamentului European şi al Consiliului din 25 iunie 2015 privind Fondul european pentru investiţii strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiţii şi Portalul european de proiecte de investiţii şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.291/2013 şi (UE) nr. 1.316/2013 - Fondul european pentru investiţii strategice,

ţinând cont de prevederile art. 14 din Regulamentul (UE) 2015/1.017 din 25 iunie 2015 cu privire la platforma europeană de consiliere în materie de investiţii şi de utilizare a parteneriatului public-privat, se impun identificarea, pregătirea şi dezvoltarea proiectelor de investiţii avantajoase pentru România. Acest lucru se poate face prin utilizarea de către România a mecanismelor specifice Regulamentului (UE) 2015/1.017, respectiv acordarea unui sprijin specific privind utilizarea asistenţei tehnice pentru structurarea proiectelor, privind utilizarea unor instrumente financiare inovatoare şi utilizarea parteneriatelor public-privat, precum şi acordarea de consiliere, după caz, privind aspectele relevante legate de dreptul Uniunii Europene, ţinând cont de specificităţile şi de nevoile României,

luând în considerare necesitatea promovării sectoarelor strategice pentru comerţul românesc şi având în vedere că investiţiile străine sunt un barometru al atractivităţii mediului de afaceri,

se impune luarea de măsuri în regim de urgenţă în vederea creării premiselor de dezvoltare a investiţiilor. Totodată se impune o analiză structurală a investiţiilor străine şi a parteneriatelor public-privat, analiză care nu poate fi realizată decât de Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi de Ministerul Finanţelor Publice, având în vedere atribuţiile în domeniile de mediu de afaceri, politică industrială şi comerţ exterior aflate în aria de competenţă a Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi ţinând cont de atribuţiile în domeniile de prioritizare a investiţiilor semnificative ale Ministerului Finanţelor Publice potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare,

reţinându-se astfel că neluarea măsurilor propuse nu asigură nici punerea în aplicare a Programului de guvernare acceptat de Parlament şi nici îndeplinirea principalului rol al Guvernului, care este acela de a realiza anumite obiective de politică internă şi externă a ţării, cu repercusiuni directe asupra cetăţenilor, elemente care vizează interesul public,

întrucât amânarea adoptării acestor măsuri în domeniul promovării investiţiilor străine poate conduce la neimplementarea unui sistem economic competitiv şi neîndeplinirea standardelor de calitate solicitate pe piaţa internă şi externă,

întrucât absenţa creării unui pol de competenţă şi a unei coordonări susţinute şi eficiente în domeniul parteneriatului public-privat poate prezenta riscuri în ceea ce priveşte neutilizarea Fondului european pentru investiţii strategice, înfiinţat prin Regulamentul (UE) 2015/1017,

întrucât aspectele vizate constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 aţin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă:

 

Art. 1.- Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat, organ de specialitate, cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, se reorganizează prin divizare totală, prin preluarea activităţilor privind investiţiile străine de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi a activităţilor privind parteneriatul public-privat de către Ministerul Finanţelor Publice, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1).

Art. 2. - (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri se subrogă în drepturile şi obligaţiile Departamentului pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat ce decurg din acte normative, contracte, convenţii, înţelegeri, protocoale, memorandumuri şi acorduri în care Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat este parte, în măsura în care acestea se referă la activitatea de promovare a investiţiilor străine, cu respectarea art. 238-240 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Ministerul Finanţelor Publice se subrogă în drepturile şi obligaţiile Departamentului pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat ce decurg din acte normative, contracte, convenţii, înţelegeri, protocoale, memorandumuri şi acorduri în care

Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat este parte, în măsura în care acestea se referă la activitatea de parteneriat public-privat, cu respectarea art. 238-240 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.

(3) Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri preia personalul, posturile şi bugetul aferent activităţii legate de promovarea investiţiilor de la Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat în condiţiile legii.

(4) Ministerul Finanţelor Publice preia posturile vacante şi bugetul aferent activităţii de parteneriat public-privat în condiţiile legii.

Art. 3. - (1) Activele şi pasivele Departamentului pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat, precum şi posturile şi personalul prevăzute la art. 2 alin. (3) şi (4) sunt preluate de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi, respectiv, de Ministerul Finanţelor Publice pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza protocoalelor de predare-preluare încheiate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1).

(2) Pe baza protocoalelor de predare-preluare prevăzute la alin. (1) ministerele care preiau activitatea preiau şi arhiva deţinută de Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat.

(3) Până la data semnării protocoalelor de predare-preluare. finanţarea cheltuielilor de personal şi a altor cheltuieli se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului. Protocoalele de predare-preluare cuprind şi creditele bugetare rămase de utilizat prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat pe anul 2016.

(4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă, pe baza protocoalelor de predare-preluare prevăzute la alin. (1), modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în structura bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi Ministerului Finanţelor Publice.

(5) Se autorizează Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Finanţelor Publice să detalieze modificările prevăzute la alin. (4) şi să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii.

(6) Efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se face de către ordonatorii principali de credite pe baza instrucţiunilor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.

Art. 4. - (1) încadrarea personalului preluat de la Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal şi fără diminuarea drepturilor salariale dobândite.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, salariile de bază pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri se stabilesc la nivelul de 70% din nivelul de salarizare de bază aferent funcţiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, începând cu data de 1 mai 2016.

Art. 5. - (1) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917 din 10 decembrie 2015. cu modificările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, prin hotărâre a Guvernului.

(2) La data intrării în vigoare a hotărârilor prevăzute la alin. (1), se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 536/2014 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 9 iulie 2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează:

a) Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat cu Ministerul Finanţelor Publice în cazul prevederilor care reglementează activitatea de parteneriat public-privat;

b) Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri în cazul prevederilor care reglementează activitatea de investiţii străine;

c) secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat cu ministrul finanţelor publice în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul parteneriatului public-privat;

d) secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat cu ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri în cazul prevederilor care reglementează activitatea investiţiilor străine.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

 

Bucureşti, 6 aprilie 2016.

Nr. 11.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

 

ORDIN

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaraţiei de cooperare dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB) şi Unitatea de Informaţii Financiare a Regatului Unit, cu autoritatea directorului general al Agenţiei Naţionale de Combatere a Criminalităţii, privind schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului

 

În temeiul:

- Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, cu modificările ulterioare,

preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spătării Banilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaraţiei de cooperare*) dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB) şi Unitatea de Informaţii Financiare a Regatului Unit, cu autoritatea directorului general al Agenţiei Naţionale de Combatere a Criminalităţii, privind schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,

Neculae Plăiaşu

 

Bucureşti, 4 aprilie 2016.

Nr. 46.


*) Traducere.

 

DECLARAŢIE DE COOPERARE

între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB) şi Unitatea de Informaţii Financiare a Regatului Unit, cu autoritatea directorului general al Agenţiei Naţionale de Combatere a Criminalităţii, privind schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului

 

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Unitatea de Informaţii Financiare a Regatului Unit, cu autoritatea directorului general al Agenţiei Naţionale de Combatere a Criminalităţii, denumite în continuare participanţi, doresc, în spiritul cooperării şi al interesului reciproc, pe bază de reciprocitate şi în conformitate cu legislaţia naţională a fiecărui participant, facilitarea schimbului de informaţii privind spălarea banilor, finanţarea terorismului şi alte activităţi infracţionale ce au legătură cu acestea.

În acest sens, participanţii au convenit după cum urmează:

1. Scopul cooperării

(a) Participanţii vor coopera prin furnizarea de informaţii, pe bază de reciprocitate, spontan sau la cerere, pentru a sprijini investigaţiile şi urmărirea penală a persoanelor suspectate de a fi implicate în spălarea banilor, finanţarea terorismului sau alte activităţi infracţionale ce au legătură cu acestea. Participanţii consideră că schimbul de informaţii este important pentru interesul public.

(b) Cooperarea şi schimbul de informaţii între participanţi se vor face în conformitate cu sistemele juridice naţionale şi cu prezenta declaraţie de cooperare.

2. Cererile de informaţii financiare

(a) Fiecare cerere va fi însoţită de:

I. motivul cererii;

II. o scurtă descriere a faptelor relevante cunoscute;

III. toate datele de identificare disponibile;

IV. informaţii cu privire la infracţiunile suspecte, acuzaţiile şi, dacă există, stadiul investigaţiei;

V. cum vor fi utilizate informaţiile solicitate, inclusiv cărei, dacă există, agenţii de aplicare a legii sau altei autorităţi publice din ţara participantului solicitator i se va da acces la informaţii şi motivul furnizării acestor informaţii la respectiva agenţie sau autoritate.

(b) Participantul solicitat poate cere informaţii suplimentare oricând consideră necesar, în scopul de a se conforma cu cererea sau de a accelera conformitatea.

(c) Orice cerere de informaţii, refuz, denunţare etc. trebuie făcut în formă scrisă.

3. Folosirea informaţiilor

(a) Participanţii nu vor folosi informaţiile furnizate în alte scopuri decât cele prevăzute în această declaraţie sau care este prezentată într-o cerere şi acceptată de către participantul care furnizează informaţii fără acordul prealabil expres al participantului furnizor.

(b) Utilizarea informaţiilor furnizate, fie spontan, fie pentru a răspunde la o cerere formulată în temeiul prezentei declaraţii, este supusă limitării că, fără acordul prealabil al participantului furnizor, participantul primitor:

(i) poate utiliza astfel de informaţii numai în legătură cu aspectele penale descrise în cerere (în cazul unei cereri) şi doar în scop informativ (inclusiv pentru descoperirea de noi legături şi pentru concentrarea resurselor investigative sau reducerea consecinţelor unei astfel de infracţiuni); şi

(ii) nu vor folosi aceste informaţii ca probe în nicio procedură penală.

(c) Conform 3(d), participantul care primeşte solicitarea nu va disemina informaţiile niciunei terţe părţi (cu excepţia celor precizate în cererea de informaţii) fără acordul prealabil al participantului furnizor.

(d) Dacă un participant este subiectul vreunei proceduri judiciare care necesită diseminarea informaţiilor care au fost primite de la celălalt participant, participantul subiect al unei astfel de proceduri judiciare va notifica imediat şi va solicita acordul expres al celuilalt participant să disemineze informaţiile, iar dacă acordul nu a fost dat, vor fi luate măsuri rezonabile ca respectivele informaţii să nu fie diseminate către terţe părţi şi se vor asigura limitări adecvate cu privire la diseminare.

(e) Participantul care transmite poate face solicitări rezonabile cu privire la folosirea informaţiilor furnizate şi participantul care primeşte, de câte ori este posibil, va furniza feedback.

4. Confidenţialitate

(a) Informaţiile schimbate sunt confidenţiale. Toate informaţiile schimbate de către participanţi trebuie să facă subiectul unor controale şi măsuri de protecţie stricte, pentru a se asigura că informaţiile sunt folosite doar într-o manieră autorizată, în conformitate cu prevederile naţionale privind protecţia şi securitatea datelor. Minimum, schimbul de informaţii trebuie să fie tratat cu aceleaşi măsuri de confidenţialitate aplicabile informaţiilor similare obţinute din surse naţionale de către participantul primitor.

(b) Participantul primitor nu va disemina nicio informaţie fără acordul prealabil al participantului furnizor.

(c) Angajamentele luate în conformitate cu prezenta declaraţie vor continua să producă efecte şi după terminarea acestei declaraţii.

5 Întărirea capacităţii

În plus faţă de schimbul de informaţii participanţii pot coopera în diferite moduri. Acestea pot include schimbul de informaţii generale cu privire la spălarea banilor sau finanţarea terorismului şi alte activităţi infracţionale legate de spălarea banilor, inclusiv cu privire la analiza datelor financiare şi schimbul de studii, cercetări şi informaţii cu privire la noile şi actualele tendinţe emergente şi tipologii de spălare a banilor.

6. Refuzuri

Cererile pot fi refuzate dacă asistenţa ar contravine sistemului juridic naţional sau suveranităţii, securităţii, intereselor naţionale sau acordurilor internaţionale. Participantul solicitant va fi informat cu privire la motivele refuzului.

7. Limba în care este redactată cererea

Comunicarea între participanţi se va realiza în limba engleză.

8. Păstrarea şi auditarea circuitului informaţiilor furnizate

Fiecare participant se va asigura că va păstra o evidenţă specifică cu privire la orice informaţie furnizată în conformitate cu prevederile prezentei declaraţii. Toate informaţiile furnizate prin orice mijloace vor fi păstrate într-o manieră în care se asigură securitatea informaţiilor faţă de orice persoană care nu are o nevoie justificată pentru a avea acces. Informaţiile vor fi adecvat depozitate, ţinând cont de recunoaşterea sensibilităţii acestora, când acestea nu mai au valoare.

9. Comunicarea

Fiecare dintre participanţi va conveni de comun acord cu celălalt participant, în conformitate cu legislaţia ţării respective, proceduri acceptabile de comunicare şi se vor consulta între ele cu privire la scopul implementării acestei declaraţii de cooperare.

10. Soluţionarea litigiilor

(a) Participanţii vor acţiona în spiritul disponibilităţii, transparenţei şi al consultării pentru a îndeplini obiectivele prezentei declaraţii.

(b) în cazul oricăror dezacorduri, controverse sau litigii care ar putea reieşi din aplicarea acestei declaraţii, participanţii se vor strădui, unde este posibil, să soluţioneze astfel de dispute pe cale amiabilă, prin dialog şi consultare.

(c) Fără a aduce atingere procesului de mai sus, acest lucru nu va trece peste condiţiile prevăzute la 11 literele (b) şi (c).

11. Data intrării în vigoare, modificarea, terminarea

(a) Această declaraţie intră în vigoare după semnarea de către participanţi şi va produce efecte pe o perioadă nedeterminată de timp.

(b) Această declaraţie poate fi modificată în orice moment, printr-o declaraţie de cooperare suplimentară de modificare. Declaraţia de cooperare suplimentară de modificare va intra în vigoare după semnătura participanţilor.

(c) Orice participant poate notifica celălalt participant cu privire la decizia sa de terminare a acestei declaraţii. Notificarea produce efecte după două luni de la primirea de la celălalt participant.

 

Semnat în două exemplare originale, în limba engleză, cele două texte fiind egal autentice.

 

Semnat:

Neculae Plăiaşu,

preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB)

(semnătură indescifrabilă)

(ştampila ONPCSB)

Data: 9 noiembrie 2015.

Semnat:

(semnătură indescifrabilă)

Alan Hislop,

şeful Unităţii de Informaţii Financiare din Marea Britanie (UKFIU)

Data: 24 noiembrie 2015.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind constituirea şi stabilirea atribuţiilor Comisiei de analiză şi aprobare a solicitărilor depuse la Ministerul Sănătăţii în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti

 

Văzând Referatul de aprobare nr. ACP 3.485/2016 al Serviciului medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii, având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, aprobată prin Legea nr. 32/2016, şi ale art. 4 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 4/2016 privind metodologia de decontare, modelul cererii şi al declaraţiilor pe propria răspundere pentru plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) La nivelul Ministerului Sănătăţii se constituie Comisia de analiză şi aprobare a solicitărilor depuse la Ministerul Sănătăţii în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, aprobată prin Legea nr. 32/2016, formată din:

Preşedinte: Victor Dan Eugen Strâmbu, secretar de stat

Preşedinte supleant: Corina Silvia Pop, secretar de stat

Membri:

Costin Iliuţă, şef serviciu la Direcţia generală asistenţă medicală şi sănătate publică

Dreve Aurelia, consilier superior la Direcţia generală buget şi contabilitate

Membri supleanţi:

Amalia Şerban, director general adjunct la Direcţia generală asistenţă medicală şi sănătate publică

(2) Secretariatul tehnic al comisiei este asigurat de Serviciul medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii.

Art. 2. - (1) Comisia prevăzută la art. 1 analizează solicitările depuse de victimă/însoţitor, conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, aprobată prin Legea nr. 32/2016, şi metodologiei de decontare aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 4/2016.

(2) Comisia va solicita Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate documente privind suma care a fost sau va fi decontată din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în baza documentului portabil S2 „Document de deschidere de drepturi la tratament planificat”.

(3) Comisia poate solicita clarificări din partea clinicii din străinătate pentru sumele prevăzute în factură, în cazul în care acestea nu sunt legate direct de serviciile de îngrijire a sănătăţii.

(4) Comisia aprobă solicitările care îndeplinesc toate condiţiile de legalitate, în ordinea cronologică a cererilor înregistrate la Ministerul Sănătăţii.

(5) Plata tratamentului se face de către Ministerul Sănătăţii, pe baza documentelor prevăzute la art. 2 şi 3 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 4/2016, însoţite de raportul comisiei.

Art. 3. - Persoanele nominalizate la art. 1 şi direcţiile de specialitate implicate din cadrul Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Corina Silvia Pop,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 aprilie 2016.

Nr. 444.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „preşcolar” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţional㠄Spectrum” din municipiul Cluj-Napoca

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 8 din 19 noiembrie 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 23 martie-6 noiembrie 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „prelungit” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţional㠄Spectrum”, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, calea Mănăştur nr. 22-24, judeţul Cluj, începând cu anul şcolar 2015-2016.

Art. 2. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învăţământ „preşcolar” autorizat, se preia la nivelul de învăţământ „preşcolar” acreditat în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţional㠄Spectrum” din municipiul Cluj-Napoca.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţional㠄Spectrum” din municipiul Cluj-Napoca este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Cluj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 4. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia management şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţional㠄Spectrum” din municipiul Cluj-Napoca, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Cluj şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica Cristina Anisie,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 martie 2016.

Nr. 3.496.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.060/2014 privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar

 

În conformitate cu prevederile art. 94 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa „Condiţiile de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar” la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.060/2014 privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 7 februarie 2014, se modifică si se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia minorităţi, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica Cristina Anisie,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 aprilie 2016.

Nr. 3.637.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 3.060/2014)

 

REGULAMENT-CADRU

de organizare şi desfăşurare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber

 

Art. 1. - Prezentul regulament se aplică tuturor activităţilor de timp liber/excursiilor/taberelor/expediţiilor şi conţine prevederi specifice atât pentru activităţile care se desfăşoară în localitatea în care se află unitatea de învăţământ, cât şi pentru cele care presupun deplasarea în altă localitate cu contractarea de servicii de transport/cazare şi masă.

Art. 2. - Cadrele didactice şi/sau unităţile de învăţământ preuniversitar care organizează tabere, excursii, expediţii şi alte activităţi de timp liber au obligaţia să ia toate măsurile în vederea asigurării condiţiilor de siguranţă ale elevilor/preşcolarilor pe durata activităţii respective.

Art. 3. - Elevii/Preşcolarii participanţi la tabere, excursii, expediţii şi alte activităţi de timp liber vor respecta obligaţiile prevăzute la art. 8 din prezentul regulament-cadru.

Art. 4. - (1) în pregătirea taberei/excursiei/expediţiei, cadrul didactic organizator trebuie să informeze grupul asupra următoarelor aspecte:

a) scopul şi programul activităţii;

b) obiectivele turistice care vor fi vizitate;

c) durata deplasării, ziua, ora şi locul plecării, precum şi ziua, ora şi locul sosirii;

d) localitatea de destinaţie, unitatea de cazare şi distanţa până la aceasta, precum şi pachetul de servicii privind:

- mijloacele de transport utilizate, caracteristicile şi categoria acestora, precum şi copia certificatului de înmatriculare la registrul comerţului, copia licenţei de transport persoane, copia asigurării de răspundere a transportatorului faţă de călătorii transportaţi în caz de accidente;

- condiţiile de cazare şi masă (numărul locurilor de cazare autorizate, categoria de clasificare a unităţilor de cazare/alimentaţie etc.);

- dotările suplimentare din incinta unităţii de cazare (de exemplu, piscine, terenuri de fotbal sau tenis, mese de ping-pong etc.);

e) documente/informaţii privind costul excursiei/taberei/ expediţiei/activităţii etc.;

f) numărul de participanţi estimat: elevi şi adulţi, cu respectarea regulii de un cadru didactic la cel mult 10 elevi;

g) activităţi care presupun un anume grad de dificultate/risc.

(2) Informaţiile de la lit. d) şi e) vizează activităţile care se desfăşoară în afara localităţii în care se află unitatea de învăţământ.

(3) Informaţiile de la lit. d) şi e) vor fi solicitate operatorilor economici contractaţi de către cadrul didactic, organizator al activităţii.

Art. 5. - Documentaţia aferentă activităţilor care se desfăşoară în localitatea în care se află unitatea de învăţământ constă în:

a) acordul scris al părinţilor/tutorilor legal instituiţi conform anexei nr. 1;

b) procesul-verbal de informare/instruire a participanţilor, în care se vor insera, după caz, reguli specifice deplasării;

c) documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) şi c);

d) aprobarea conducerii unităţii de învăţământ de unde provin elevii/preşcolarii, conform anexei nr. 2.1.

Art. 6. - Documentaţia aferentă taberei/excursiei/expediţiei/ activităţii care se desfăşoară în altă localitate decât cea a unităţii de învăţământ, care presupune mai multe tipuri de servicii, constă în:

a) acordul scris al părinţilor/tutorilor legal instituiţi conform anexei nr. 1;

b) procesul-verbal de informare/instruire a participanţilor, în care se vor insera, după caz, reguli specifice deplasării;

c) documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b), c), d) şi e);

d) adeverinţele medicale eliberate de medicul de familie/medicul şcolar, care să ateste faptul că starea de sănătate îi permite să participe la activităţile propuse;

e) aprobarea conducerii unităţii de învăţământ de unde provin elevii/preşcolarii, conform anexei nr. 2.2.

Art. 7. - Pentru asigurarea securităţii elevilor/preşcolarilor, cadrele didactice organizatoare au, cel puţin, următoarele obligaţii:

a) să sesizeze autorităţile competente cu privire la toate aspectele care ţin de siguranţa şi protecţia participanţilor la activitate;

b) să asigure câte un cadru didactic însoţitor pentru fiecare 10 elevi participanţi;

c) să ia măsuri de prevenire/reducere a riscurilor de vătămare a participanţilor;

d) să adapteze activităţile la vârsta, stadiul de dezvoltare, nevoile şi ritmul elevilor participanţi.

Art. 8. - Pe durata participării la tabere/excursii/expediţii/alte activităţi, elevii/preşcolarii au următoarele obligaţii:

a) să respecte condiţiile de siguranţă pe parcursul deplasărilor în grup cu trenul/autocarul/avionul;

b) să nu recurgă la acte de violenţă pe parcursul deplasării spre/dinspre tabără/excursie/expediţie;

c) să nu pericliteze siguranţa şi securitatea participanţilor pe parcursul deplasării spre/dinspre tabără/excursie/expediţie;

d) să se comporte civilizat şi să nu distrugă bunuri;

e) să manifeste un comportament responsabil faţă de propria persoană şi faţă de ceilalţi participanţi la tabără;

f) să nu aducă şi să nu consume tutun, alcool, substanţe stupefiante şi psihotrope.

Art. 9. - În cazul în care tabăra se organizează în timpul orelor de curs, în situaţii excepţionale bine justificate, unitatea de învăţământ organizatoare va solicita aprobarea inspectoratului şcolar, căruia îi va transmite şi planul de recuperare a orelor neefectuate.

Art. 10. - Anexele nr. 1, 2.1, 2.2, 3.1 şi 3.2 fac parte integrantă din prezentul regulament-cadru de organizare şi desfăşurare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber.

 

ANEXA Nr. 1

Ia regulamentul-cadru

 

Acordul părintelui/tutorelui legal de participare a copilului la excursie/tabără/expediţie

 

Numele şi prenumele elevului. ..............................................................................................................

Unitatea de învăţământ: .......................................... Clasa: ........................................................

Data/Perioada excursiei: de la ..................................... la .............................................................

Numele şi prenumele părintelui/tutorelui ....................................................................................

Numele şi prenumele cadrului didactic organizator: .....................................................................

Destinaţia: .....................................................................................................................................

Locul de plecare: .............................................. Ora plecării: ..........................................................

Locul de sosire: .................................................... Ora sosirii: ..................................................

Îmbrăcăminte specifică/Echipament specific necesar în excursie (se completează de organizatorul excursiei);

.............................................................................................................................................................................................

 Da   `            Nu

Programul acestei excursii cuprinde activităţi fizice şi sportive (se completează de organizatorul excursiei):

.............................................................................................................................................................................................

 Da                Nu

a) Menţionez că regimul medical permanent sau temporar al copilului meu, inclusiv regimul de dietă, cel de medicaţie şi/sau necesitatea utilizării aparatelor auditive sau vizuale, este:

.............................................................................................................................................................................................

b) Sunt de acord ca, în cazul unei urgenţe medicale, cadrul didactic însoţitor să mă înştiinţeze imediat şi să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea condiţiilor medicale optime.

c) Accept că organizatorul poate modifica aspectele legate de transport, cazare şi alte servicii în funcţie de schimbările obiective survenite. Înţeleg că voi fi informat asupra acestor modificări.

d) Sunt de acord că şcoala nu poate fi responsabilă pentru acţiunile operatorilor de transport sau de turism care îşi oferă serviciile pentru această excursie/tabără/expediţie.

e) În caz de urgenţă pot fi găsit la următoarele numere de telefon: ......................................................

.............................................................................................................................................................................................

Sunt de acord ca propriul meu copil să participe la această excursie/tabără/expediţie şi, în situaţia nerespectării regulamentului, acesta poate fi sancţionat conform regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ.

 

..................................................

..................................................

(semnătura părintelui/tutorelui legal)

(data)

 

ANEXA Nr. 2.1

la regulamentul-cadru

 

Planul activităţii care se desfăşoară în localitatea în care se află unitatea de învăţământ

 

 

Aprob

 

Director,

 

......................................................

 

L.S.

 

 

 

Data: ........................

 

1. Şcoala...............................................................................................................................................

2. Clasa/clasele.................................................................................................................................

3. Data activităţii................................................................................................................................

4. Scopul activităţii..............................................................................................................................

5. Obiectivele vizitate.............................................................................................................................

6. Locul şi ora plecării..........................................................................................................................

7. Locul şi ora întoarcerii...................................................................................................................

8. Tabelul nominal al elevilor/preşcolarilor participanţi, precum şi datele de contact ale părinţilor/ tutorilor legal instituiţi (anexat)....................................................................................................................

9. Numărul cadrelor didactice însoţitoare şi datele de contact ale acestora (anexat).....

10. Tabelul nominal şi datele de contact ale adulţilor participanţi, alţii decât profesorii (anexat)......

 

Certific că toate datele de mai sus sunt conforme cu realitatea.

 

Numele şi prenumele cadrului didactic organizator.............................................................................

 

Semnătură .........................................

Data ..................

 

ANEXA Nr. 2.2

la regulamentul-cadru

 

Planul de excursie/tabără/expediţie care se desfăşoară în afara localităţii în care se află unitatea de învăţământ şi care presupune servicii de transport, cazare şi masă

 

 

Aprob

 

Director,

 

......................................................

 

L.S.

 

 

 

Data: ........................

 

1. Şcoala ...........................................................................................................................................................................

2. Clasa/clasele ................................................................................................................................................................

3. Destinaţia (nu este permisă nicio modificare fără un nou acord) ........................................................................

4. Scopul călătoriei .........................................................................................................................................................

5. Data/Perioada călătoriei .............................................................................................................................................

6. Data şi ora plecării ......................................................................................................................................................

7. Data şi ora întoarcerii .................................................................................................................................................

8. Tabelul cu numărul, numele şi prenumele elevilor/preşcolarilor participanţi, precum şi datele de contact ale părinţilor/tutorilor lor legali instituiţi (anexat) ...............................................................................

9. Numărul cadrelor didactice însoţitoare şi datele de contact ale acestora (anexat) ...........................................

10. Tabelul nominal şi datele de contact ale adulţilor participanţi, alţii decât profesorii (anexat) .......................

11. Locul plecării...............................................................................................................................................................

12. Locul sosirii.................................................................................................................................................................

13. Persoană de contact de la firma de transport (nume, prenume, date de contact)

.............................................................................................................................................................................................

14. Datele de contact ale operatorilor economici responsabili pentru asigurarea serviciilor de cazare şi masă......................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

15. Adresa şi numărul de telefon ale structurii turistice de primire care asigură cazarea şi masa

.............................................................................................................................................................................................

16. În cazul în care este posibil şi permis înotul, există şi un salvamar? Da/Nu........

 

 

CĂLĂTORII ÎN AFARA ŢĂRII

 

A. Există avertismente actuale legate de călătoria în ţara vizată, emise de Ministerul Afacerilor Externe sau ambasada ţării respective în România? Da/Nu..................................................................................

 

B. Aveţi asigurare medicală pentru toţi participanţii, pe toată perioada călătoriei? Da/Nu (ataşaţi documentele doveditoare) .................................................................................

 

C. Organizatorul se va asigura că toate documentele de călătorie ale copiilor sunt valabile şi va avea copii ale paşapoartelor/cărţilor de identitate/acordul părinţilor autentificat la notariat, cazierul coordonatorului etc. pentru toţi participanţii.

 

D. Datele de contact ale organizatorului.......................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

E. Cel puţin unul dintre însoţitori trebuie să aibă serviciul roaming activat. Numele şi prenumele acestui însoţitor .................... Nr. de telefon .................................

 

F. Date de contact ale ambasadei României în statul unde are loc călătoria...........................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

 

Certific că toate datele de mai sus sunt conforme cu realitatea.

 

Numele şi prenumele cadrului didactic organizator .............................................................................

Semnătură .......................................... Data ...........................................

 

ANEXA Nr. 3.1

Ia regulamentul-cadru

 

 

Operator economic

 

...........................................

 

(denumirea)

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul, ...................................... reprezentant/împuternicit al ................................................... (denumirea operatorului economic),

în calitate de ofertant al serviciilor turistice ...................................................................................................(denumirea serviciului) la data de.................................., declar pe propria răspundere că:

a)......................................................................................................................................................... (denumirea operatorului economic) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;

b) deţin poliţa de asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de către achizitor, în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism nr. ............. emisă de ..........., valabilă până la data de ................

În conformitate cu oferta transmisă achizitorului am acordat acestuia următoarele gratuităţi:

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

sau

În conformitate cu oferta transmisă achizitorului am acordat acestuia următoarele reduceri:

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Costul total per persoană este de ...... lei (inclusiv TVA).

Ataşez prezentei declaraţii următoarele:

a) copia certificatului de înmatriculare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului;

b) copia licenţei de turism a operatorului economic/a certificatului de clasificare a structurii de primire turistice de cazare şi alimentaţie;

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi conforme şi înţeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind falsul în declaraţii.

 

Data............................

Operator economic,

.............................................

(semnătură autorizată)

 

ANEXA Nr. 3.2

la regulamentul-cadru

 

 

Operator economic

 

...........................................

 

(denumirea)

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul, ...................................., reprezentant/împuternicit al .................................................. (denumirea operatorului economic),

în calitate de ofertant al serviciilor de transport .............................................................................................. (denumirea serviciului),

la data de................................... (zi/luna/an), declar pe propria răspundere că:

a)......................................................................................................................................................... (denumirea operatorului economic) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;

b) deţin poliţa de asigurarea de răspundere a transportatorului faţă de călătorii transportaţi în caz de accidente produse în trafic intern şi internaţional nr. ........ emisă de ........ valabilă până la data de ........;

În conformitate cu oferta transmisă achizitorului am acordat acestuia următoarele gratuităţi:

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

sau

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

În conformitate cu oferta transmisă achizitorului am acordat acestuia următoarele reduceri:

Costul total per persoană este de ...... lei (inclusiv TVA).

Ataşez prezentei declaraţii următoarele:

a) copia certificatului de înmatriculare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului;

b) copia licenţei de transport persoane;

c) copia asigurării de răspundere a transportatorului faţă de călătorii transportaţi în caz de accidente. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că, în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind falsul în declaraţii.

 

Data............................

Operator economic,

...............................................

(semnătură autorizată)

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor de programe audiovizuale,

în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

Art. I. - (1) Radiodifuzorii au obligaţia de a asigura înregistrarea programelor/emisiunilor de radio sau de televiziune pe care le difuzează, în timp real, integral şi simultan cu transmisia lor.

(2) înregistrările programelor/emisiunilor vor fi păstrate timp de 30 de zile după data difuzării.

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) înregistrările conţinând programe/emisiuni după a căror difuzare posturile de radiodifuziune sonoră sau de televiziune au primit solicitări privind acordarea dreptului la replică sau a rectificării, situaţie în care înregistrările vor fi păstrate timp de 45 de zile după data difuzării.

Art. II. - Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Radiodifuzorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia Consiliului Naţional al Audiovizualului, la cerere, înregistrările programelor de televiziune şi/sau de radio solicitate, într-un format digital uzual, cum ar fi: video -.avi, .wmv, mp4, .asf/rezoluţie minimă 360p şi audio -.wma, .mp3/calitate minimă 64 kbps, după caz, astfel:

a) pe suport CD/DVD/HDD extern, memory stick USB;

b) prin transfer pe Internet, cu accesarea unui server FTP pus la dispoziţie de radiodifuzor.”

2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Termenul de transmitere a înregistrărilor programelor de televiziune şi/sau de radio este de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii de către radiodifuzor a solicitării de la Consiliul Naţional al Audiovizualului.

(2) în situaţia în care înregistrările programelor de televiziune şi/sau de radio sunt necesare pentru soluţionarea unei solicitări a dreptului la replică sau rectificare, termenul de transmitere este de maximum 48 de ore de la data primirii de către radiodifuzor a solicitării de la Consiliul Naţional al Audiovizualului.”

Art. III. - Nerespectarea prezentei decizii se sancţionează potrivit dispoziţiilor art. 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. IV. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului,

Laura Corina Georgescu

 

Bucureşti, 5 aprilie 2016.

Nr. 223.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.