MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 282/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 282         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 14 aprilie 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

55. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări

 

401. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

243. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe

 

244. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj

 

250. - Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson II - DN 11-DN 13”, pe raza localităţilor Sânpetru şi Braşov, din judeţul Braşov

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

548. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole, măsură eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

2. - Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 4/2015 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2 – România

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

1. - Hotărâre cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România din data de 26 martie 2016

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 15 ianuarie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Prezenta lege se aplică în relaţia cu Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Irlanda, Regatul Danemarcei şi Confederaţia Elveţiană, începând cu data la care aceste state vor face obiectul aplicării Directivei (UE) 2015/413 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2015 de facilitare a schimbului transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră.

........................................................................................................................................

 (5) Prezenta lege se aplică în relaţia cu un stat terţ în baza şi în condiţiile acordului încheiat de un stat terţ cu Uniunea Europeană în vederea participării la schimbul de date privind înmatricularea vehiculelor potrivit Directivei (UE) 2015/413 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2015, de la momentul intrării în vigoare a acestui acord.”

2. La articolul 2 alineatul (1), literele a) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;

........................................................................................................................................

m) conducerea sub influenţa substanţelor psihoactive - conducerea unui vehicul de către o persoană aflată sub influenţa drogurilor sau a altor substanţe cu efecte similare, faptă stabilită şi sancţionată potrivit art. 336 alin. (2) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, potrivit legislaţiei statului în care a fost constatată fapta, altul decât România, dacă fapta este prevăzută şi sancţionată şi de legile din România;”.

3. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Prin dispozitiv de siguranţă pentru copii prevăzut la alin. (1) lit. j), în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori al Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se înţelege dispozitiv de fixare în scaun pentru copii.”

4. La articolul 3 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,e) conducerea sub influenţa substanţelor psihoactive;”.

5. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Punctele naţionale de contact ale statelor participante sunt autorizate să realizeze activităţile prevăzute la alin. (1)doar în condiţiile acordului; încheiat de statul terţ cu Uniunea Europeană în vederea participării la schimbul de date privind înmatricularea vehiculelor potrivit Directivei (UE) 2015/413 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2015.”

6. La articolul 7, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) şi (42), cu următorul cuprins:

„(41) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), autorităţile române competente nu declanşează procedurile de informare prevăzute la alin. (3) atunci când încălcarea constituie contravenţie şi autoritatea se găseşte în una dintre următoarele situaţii:

a) în urma uneia sau mai multor informări anterioare adresate aceleiaşi persoane nu a fost primit răspuns;

b) datele furnizate de sistemul de evidenţă sunt incomplete şi nu au permis, la o solicitare anterioară, contactarea proprietarului/utilizatorului vehiculului.

(42) în cazul prevăzut la alin. (41), datele obţinute cu privire la proprietarii sau deţinătorii vehiculelor cu care au fost săvârşite încălcările se şterg de îndată ce s-a constatat îndeplinirea condiţiilor în cazul fiecăreia dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b).”

7. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Prelucrările de date cu caracter personal efectuate în temeiul prezentei legi de către autorităţile române competente şi DRPCIV se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.”

8. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în situaţia cererilor formulate potrivit alin. (1), prin derogare de la prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, termenul pentru formularea unui răspuns este de 60 de zile de la data depunerii cererii. În acest termen, DRPCIV solicită informaţii punctului naţional de contact al statului care a accesat datele din RNEPCVI şi/sau autorităţii competente căreia i-au fost comunicate datele, după caz.”

9. La articolul 23 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,c) alte date necesare şi utile Comisiei Europene pentru elaborarea sintezei cu privire la normele în vigoare în statele membre referitoare la domeniul reglementat de Directiva (UE) 2015/413 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2015, prevăzută la art. 8 alin. (1) din directivă.”

10. La articolul 24, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) în vederea urmăririi şi controlului aplicării prevederilor cuprinse în prezenta lege, Ministerul Afacerilor Interne întocmeşte un raport complet, precum şi rapoarte periodice.

........................................................................................................................................

 (4) România, prin intermediul Ministerului Afacerilor Interne, transmite Comisiei Europene raportul complet, până la data de 6 mai 2016, iar ulterior, rapoarte periodice, la fiecare 2 ani.”

11. Menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Prezenta lege transpune în legislaţia naţională prevederile art. 1-3, art. 4 alin. (1) teza întâi, alin. (2), alin. (3) teza întâi şi a treia, alin. (4) şi (5) şi art. 5-8 din Directiva (UE) 2015/413 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2015 de facilitare a schimbului transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 68 din 13 martie 2015.”

Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - În termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, România, prin intermediul Ministerului Afacerilor Interne, transmite Comisiei Europene informaţii actualizate prevăzute la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege.

Art. IV. - Legea nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 15 ianuarie 2014, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 11 aprilie 2016.

Nr. 55.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 8 aprilie 2016.

Nr. 401.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIE

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 11 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 11 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

„d1) avizul Ministerului Finanţelor Publice, pentru proiectele de investiţii cu o valoare mai mare de 100 milioane lei şi care nu au fost avizate anterior, în condiţiile legii, În Consiliul interministerial;”.

2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Viceprim-ministru,

ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Ministrul fondurilor europene,

Carmen Aura Răducu

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Pasca Palmer

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

Ministrul sănătăţii,

Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

 

Bucureşti, 6 aprilie 2016.

Nr. 243.

 

ANEXA

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 150/2010)

 

COMPONENŢA

Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe

 

1. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice - preşedinte

2. Secretar de stat din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - vicepreşedinte

3. Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice - vicepreşedinte

4. Reprezentantul Ministerului Transporturilor - vicepreşedinte

5. Reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - membru

6. Reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne - membru

7. Reprezentantul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri - membru

8. Reprezentantul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - membru

9. Reprezentantul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - membru

10. Reprezentantul Ministerului Apărării Naţionale - membru

11. Reprezentantul Ministerului Sănătăţii - membru

12. Reprezentantul Secretariatului General al Guvernului - membru

13. Reprezentantul Ministerului Fondurilor Europene – membru

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 41 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Leleşti” la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 şi 668 bis din 9 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, la secţiunea I „Bunuri imobile “, după poziţia nr. 68 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 69, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

 

Bucureşti, 6 aprilie 2016.

Nr. 244.

 

ANEXĂ

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Leleşti

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

69

1.8.7

Canal desecare - ramura vest

Localitatea Leleşti, satul Leleşti, intravilan

Lungime = 1.580 m

Suprafaţă = 8.370 mp

Număr cadastral 36012 Carte funciară 36012

2011

11.700

Domeniul public al comunei Leleşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 46/2015

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Braşov,

Tronson II - DN 11-DN 13”, pe raza localităţilor Sânpetru şi Braşov, din judeţul Braşov

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 - etapa I”, „Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1”, „Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14”, „Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15” şi „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson [I - DN 11 - DN 13”, pe raza localităţilor Sânpetru şi Braşov, din judeţul Braşov, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzut în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson II - DN 11 - DN 13”, pe raza localităţilor Sânpetru şi Braşov, din judeţul Braşov, prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S A.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin.(l), situate pe raza localităţilor Sânpetru şi Braşov, din judeţul Braşov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson II - DN 11 - DN 13”, prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţilor Sânpetru şi Braşov, din judeţul Braşov, sunt în cuantum total de 8.934 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, la capitolul 84.01 „Transporturi”, subcapitolul 03 „Transport Rutier”, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe ne rambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020”, articolul 58.01 - „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)”,

Art. 4. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5, - Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S A. la dispoziţia proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 6. - Planul cu amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează: Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 6 aprilie 2016.

Nr. 250.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson II - DN 11 - DN 13”, aflate pe raza localităţilor Sânpetru şi Braşov, din judeţul Braşov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judeţul

UAT

Numele şi prenumele proprietarului/ deţinătorului imobilului

Suprafaţa

totală

(m2)

Categoria de folosinţă

Tarlaua/ Parcela iniţială

Numărul cadastral,Nr. top.

Numărul cărţii funciare

Suprafaţa

de

expropriere

(mp)

Suprafaţa construcţii de expropriat/ Descriere Investiţii

Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 [lei]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Braşov

Sânpetru

SC CĂMINUL NOSTRU SRL

2817

A

A. 558/4/13/7

812

top 1167/12/2/7/1

103824

55

 

4289

2

Braşov

Sânpetru

SC CĂMINUL NOSTRU SRL

2663

A

A.558/4/13/6

809

top 1167/12/2/6/1

103818

60

 

4679

3

Braşov

Sânpetru

SC CĂMINUL NOSTRU SRL

2445

A

A.558/4/13/5

806

top 1167/12/2/5/1

103842

21

 

1638

4

Braşov

Sânpetru

IMRE PAUL

1930

A

A.558/4/13/4

109025

109025

22

 

1716

5

Braşov

Sânpetru

IMRE PAUL

1648

A

A. 558/4/13/3

108992

108992

28

 

2184

6

Braşov

Sânpetru

IMRE PAUL

1342

A

A. 558/4/13/2

109102

109102

41

 

3197

7

Braşov

Sânpetru

IMRE PAUL

1010

A

A.558/4/13/1

108885

108885

42

 

3275

8

Braşov

Sânpetru

IMRE PAUL

2283

A

A.558/4/13/1

108982

108982

46

 

3587

9

Braşov

Sânpetru

IMRE PAUL

2051

A

A.558/4/13/2

108990

108990

67

 

5224

10

Braşov

Sânpetru

IMRE PAUL

1827

A

A.558/4/13/3

109014

109014

99

 

7720

11

Braşov

Sânpetru

IMRE PAUL

1609

A

A. 558/4/13/4

109233 prov. din cad. 805

101483

31

 

2417

12

Braşov

Sânpetru

SC SELA INVESTMENTS SRL BRAŞOV

2321

A

A.558/4/12

101030

101030

170

 

13257

13

Braşov

Sânpetru

SC SELA INVESTMENTS SRL BRAŞOV

25957

A

A.558/4/12

101031

101031

448

 

34936

14

Braşov

Sânpetru

Dologa Gheorghe, Dologa Marcela-Luci

13497

A

A 574/2/1

108802

108802

249

 

19418

15

Braşov

Sânpetru

Brenndorfer Mariana

5255

A

A 574/2/2

108946

108946

43

 

3353

16

Braşov

Sânpetru

SC AUTOCOMEXIM SRL, Braşov

14702

A

A 574/2/3

108978

108978

103

 

8032

17

Braşov

Sânpetru

Godja Ana Maria

21318

A

A 574/2/4

cad. 943/3 top 3217/21/3/2/3

103836

236

 

18403

18

Braşov

Sânpetru

Godja Ana Maria

8030

A

A 574/2/5/2

cad. 918/2/3 3217/21/3/1/2/3

103783

62

 

4835

19

Braşov

Sânpetru

Godja Ana Maria

8383

A

A 574/2/5/1

cad. 918/1/3 3217/21/3/1/1/3

103835

68

 

5303

20

Braşov

Sânpetru

Godja Ana Maria

2007

A

A 574/2/5/1

cad. 918/1/1 3217/21/3/1/1/1

102636

72

 

5614

21

Braşov

Sânpetru

Buduroi Daniel

11700

A

A 574/2/6/2

3187/5/4/2/3 cad 1256

101921

103

 

8032

22

Braşov

Sânpetru

Serbuc Dorin, Serbuc Elena Gabriela, Kovacs Arpad-Levente

2122

A

A 574/2/6/2

3187/5/4/2/1 cad 1254

103837

191

 

14895

23

Braşov

Sânpetru

Teciu Adrian Octavian, Teciu Raisa Andreea

5921

A

A 574/2/6/1

108705

108705

45

 

3509

24

Braşov

Sânpetru

Ion Laura, Cristea Raluca Monica, Cristea Marius Sorin

832

A

A 574/2/6/1

3187/5/4/1/1 cad 1251

103814

173

 

13491

25

Braşov

Sânpetru

Roman Maria, Roman Vasile

18616

A

A 574/2/7

108865

108865

108

 

8422

26

Braşov

Sânpetru

Roman Maria, Roman Vasile

1135

A

A 574/2/7

108881

108881

1135

 

88509

27

Braşov

Sânpetru

Neculaie Ioan, Dragoi Claudiu

248

A

A 574/2/8

102464

102464

69

 

5381

28

Braşov

Sânpetru

Neculaie Ioan, Neculaie Gina

20017

A

A 574/2/8

109077

109077

148

 

11541

29

Braşov

Sânpetru

Achim Ioan

3962

A

A 574/2/9

109069

109069

15

 

1170

30

Braşov

Sânpetru

Atodiresei Alina Cristina

2498

A

A 574/2/10

108656

108656

18

 

1404

31

Braşov

Sânpetru

Pădure Aurelia

2516

A

A 574/2/10

108685

108685

25

 

1949

32

Braşov

Sânpetru

Pascu Elena

5510

A

A 574/2/10

108649

108649

9

 

702

33

Braşov

Sânpetru

Dragomir Florin Dragomir Elena Victoria

3000

A

A 574/2/11

107747

107747

36

 

2807

34

Braşov

Sânpetru

Solomon Remus, Solomon Dorina

9600

A

A 572/9

1041/2 top 3187/2/5/2

102651

645

 

50298

35

Braşov

Sânpetru

SAN PETRU RESIDENTIAL SRL Bucureşti

34742

A

A 572

108948

108948

9099

 

709553

36

Braşov

Sânpetru

Stan Ioan, Stan Natalita

6769

A

A 572/8/1

108154

108154

2133

 

166335

37

Braşov

Sânpetru

Florea Lucretia

62

A

A 572/8/1

108717

108717

62

 

4835

38

Braşov

Sânpetru

Solomon Remus Solomon Dorina

98

A

A 572/8/2

108229

108229

98

 

7642

39

Braşov

Sânpetru

Solomon Remus, Solomon Dorina

2362

A

A 572/7

108149

108149

721

 

56225

40

Braşov

Sânpetru

Muntean Fulvia, Munteanu Cornel, Munteanu Floarea, Munteanu Cosmin Traian, Munteanu Anca Victorina, Muntean Elena, Muntean Virgil Ovidiu, Ciuca Elena Mihaela, Voina Virginia Fulvia, Voina Ion, Schiopu Nicoleta Gabriela, Feldiorean Nicolae Corneliu, Feldiorean Mihai Octavian, Feldiorean Mircea Gabriel

3406

A

A 572/6

3168/10/1/1/1/11/3, cad. 1942/3

100556

477

 

37197

41

Braşov

Sânpetru

Muntean Fulvia, Munteanu Cornel, Munteanu Floarea, Munteanu Cosmin Traian, Munteanu Anca Victorina, Muntean Elena, Muntean Virgil Ovidiu, Ciuca Elena Mihaela, Voina Virginia Fulvia, Voina Ion, Schiopu Nicoleta Gabriela, Feldiorean Nicolae Corneliu, Feldiorean Mihai Octavian, Feldiorean Mircea Gabriel

17103

A

A 572/6

3168/10/1/1/1/11/1, cad. 1942/1

100553

2676

 

208679

42

Braşov

Sânpetru

Maftei Claudiu-Ioan

958

A

A 572/5

107923

107923

165

 

12867

43

Braşov

Sânpetru

Peticila Florentin Lucian, Peticila Manuela

3498

A

A 572/5

102479

102479

111

 

8656

44

Braşov

Sânpetru

SC EURO MEDICAL TOURS SRL

6517

A

A 572/4

103946

103946

190

 

14817

45

Braşov

Sânpetru

Marian Nicolae-Horia, Ravar Nadia

6482

A

A 572/4

107974

107974

185

 

14427

46

Braşov

Sânpetru

Marian Nicolae-Horia, Ravar Nadia

3661

A

A 572/3/1

107982

107982

103

 

8032

47

Braşov

Sânpetru

Marian Nicolae-Horia, Ravar Nadia

5671

A

A 572/4

108068

108068

1752

 

136623

48

Braşov

Sânpetru

Marian Nicolae-Horia, Ravar Nadia

2424

A

A 572/3/1

107984

107984

1523

 

118766

49

Braşov

Sânpetru

Chitea Constantin

8270

A

A 572/3/2

108160

108160

5254

 

409715

 

50

Braşov

Sânpetru

Chitea Constantin

4507

A

A 572/2

108396

108396

2451

 

191132

51

Braşov

Sânpetru

Chitea Silviu

8905

A

A 572/2

108492

108492

152

 

11853

52

Braşov

Sânpetru

Podoleanu Angheluta

814

A

A 572/1/1

108654

108654

814

 

63477

53

Braşov

Sânpetru

Podoleanu Angheluta, Podoleanu Vasilica

1783

A

A 572/1/2

108658

108658

1398

 

109018

54

Braşov

Sânpetru

Maftei Claudiu Ioan

1938

A

A 572/1/3

108464

108464

1398

 

109018

55

Braşov

Sânpetru

Podoleanu Angheluta, Podoleanu Camelia Vasilica

2093

A

A 572/1/4

108660

108660

1392

 

108551

56

Braşov

Sânpetru

Munteanu I. Maria

2567

A

A 572/1/5

108970

108970

1392

 

108551

57

Braşov

Sânpetru

Olaru Nicolae

2413

A

A 572/1/6

108974

108974

467

 

36417

58

Braşov

Sânpetru

Dragoi Claudiu, Dragoi Emilia Gabriela Neculaie Ioan, Neculaie Gina

1928

A

A 572/1/7

102493

102493

120

 

9358

59

Braşov

Sânpetru

Cioc Virgil, Cioc Elena

1992

A

A 589/8/1

108949

108949

80

 

6239

60

Braşov

Sânpetru

Cioc Virgil, Cioc Elena

15269

A

A 589/8/1

108932

108932

386

 

30101

61

Braşov

Sânpetru

Cioc Virgil, Cioc Elena

312

A

A 589/8/2

108960

108960

312

 

24331

62

Braşov

Sânpetru

Cioc Virgil, Cioc Elena

12402

A

A 589/8/2

108887

108887

337

 

26280

63

Braşov

Sânpetru

Cioc Virgil, Cioc Elena

28205

A

A 589/8/3

108940

108940

1473

 

114867

64

Braşov

Sânpetru

SCTELUROINVESTMENTS SRL

10875

A

A 589/8/4/3

605/3; top 3100/11/7/1/3

102920

220

 

17156

65

Braşov

Sânpetru

Geangos Marius Gabriel, Geangos Elena Florentina, Zoltán Adrian Ioan, Drilea Maria, Roatis Ioana Lidia

1030

CC

A 485/5/6/1

107105

107105

22

 

1716

66

Braşov

Sânpetru

Zamfir Marcel Zamfir Vasilica

1390

CC

A 485/5/6/1

107106

107106

45

 

3509

67

Braşov

Sânpetru

Mihalca Gabriel

10768

A

A.485/5/6/4

108944

108944

25

 

1949

68

Braşov

Sânpetru

Untaru Doru Tinel, Untaru Adriana, Miron Ionel, Miron Fanica, Kiss Kalman, Kiss Maria, Branzea Sorin-Mihai, Branzea Anca, Soitu Vica, Soitu Neculai, Sanduleac Dumitru

1595

Dr

A.485/5/6/3

3100/16/3/3/4/3/1/7 cad 2017

101175

4

 

271

69

Braşov

Sânpetru

Kiss Kalman Csaba, Kiss Maria, Sanduleac Dumitru

540

CC

A.485/5/6/3

101169

101169

20

 

1559

70

Braşov

Sânpetru

Patrascu Nicolae, Cătălin Patrascu Carmen Mariana

284

A

A.485/5/6/2

3100/16/3/3/4/2/3, cad. 961/2/3

103829

12

 

936

71

Braşov

Sânpetru

Patrascu Nicolae, Cătălin Patrascu Carmen Mariana

10520

A

A.485/5/6/2

3100/16/3/3/4/2/1, cad. 961/2/1

103900

23

 

1794

72

Braşov

Sânpetru

Pop Sabina Floarea

23

A

A.485/5/6/1/2

109111

109111

23

 

1794

73

Braşov

Sânpetru

Pop Sabina Floarea

2175

A

A .485/5/6/172

109031

109031

5

 

390

74

Braşov

Sânpetru

Buta Eugen, Buta Ioan, Buta Gheorghe, Pacurariu Cristina Nicoleta, Oana Maria-Liliana

34

A

A.485/5/6/1/1

109144

109144

34

 

2652

75

Braşov

Sânpetru

Buta Eugen, Buta Ioan, Buta Gheorghe, Pacurariu Cristina Nicoleta, Oana Maria-Liliana

2165

A

A.485/5/6/1/1

109093

109093

6

 

468

76

Braşov

Sânpetru

Spataru Felicia-Maria, Ersenie Monica-Senia, Ersenie Vasile-Alexandru, Stupar Elena

139

A

A 485/5/5

109082

109082

139

 

10840

77

Braşov

Sânpetru

Spataru Felicia-Maria, Ersenie Monica-Senia, Ersenie Vasile-Alexandru, Stupar Elena

5255

A

A 485/5/5

108964

108964

15

 

1170

78

Braşov

Sânpetru

Spataru Felicia-Maria, Ersenie Monica-Senia, Ersenie Vasile-Alexandru, Stupar Elena

49

A

A 485/5/4/1

108942

108942

49

 

3821

79

Braşov

Sânpetru

Spataru Felicia-Maria, Ersenie Monica-Senia, Ersenie Vasile-Alexandru, Stupar Elena

1482

A

A 485/5/4/1

108878

108878

4

 

312

80

Braşov

Sânpetru

Stupar Elena

295

A

A 485/5/4/2

108972

108972

29

 

2261

81

Braşov

Sânpetru

Costescu Cornelia Plugar Florin-Dan

2172

A

A 485/5/4

108967

108967

125

 

9747

82

Braşov

Sânpetru

Costescu Cornelia

189

A

A 485/5/4/3

108980

108980

14

 

1091

83

Braşov

Sânpetru

Plugar Florin-Dan

217

A

A 485/5/4/4

109043

109043

13

 

1014

84

Braşov

Sânpetru

SC R.D.B. GROUP SRL

692

A

A 485/5/3

108952

108952

11

 

858

85

Braşov

Sânpetru

Mosnegutu Gutierrez Constantin

673

CC

A 485/5/3

108953

108953

91

 

7097

86

Braşov

Sânpetru

Mosnegutu Gutierrez Constantin

4057

A

A 485/5/3

109326

109326

176

 

13725

87

Braşov

Sânpetru

Mosnegutu Gutierrez Constantin

673

CC

A 485/5/4

108938

108938

31

 

2417

88

Braşov

Sânpetru

Mosnegutu Gutierrez Constantin

40

CC

A 485/5/5

108955

108955

40

 

3119

89

Braşov

Sânpetru

Cotleanu Viorel Iosef, Cotleanu Lucian Viorel

596

A

A 485/5/2

108889

108889

167

 

13023

90

Braşov

Sânpetru

Pascu Maria, Pascu Bianca-Valeria, Juga Marioara-Andreea

2105

A

A 485/5/2

108930

108930

215

 

16766

91

Braşov

Sânpetru

Ionescu Daniela-Rodica, Ionescu Ovidiu, Cioc Gheorghe, Cioc Malvina, Popovici Ioan, Popovici Gabriela, Dragomir Ruzalie, Isac Cristina Maria, Pop Flaviu, Pop Adriana, Sauca Chiubra, Sauca Vasile, Savatin Ionel, Savatin Gabriela Daniela, Casangiu Adriana Maria, Casangiu Ionel Valentin, Sigmond Endre, Sigmond Simona, Stoian Viorica, Stoian Dumitru, Lungescu Calin Traian, Vatafu Rodica Florica, Vatafu Costica, Pascu Maria, Pascu Bianca Valeria, Juga Marioara Andreea, Cotleanu Lucian Viorel, Cotleanu Viorel Iosif, Nahoi Claudiu Marius, Nahoi Monica, Slabu Visarion, Slabu Rodica, Ranetti Maria Cristina

931

Dr

A 485/5/2

109019

109019

25

 

1695

92

Braşov

Sânpetru

Ionescu Daniela-Rodica, Ionescu Ovidiu, Popovici Ioan, Popovici Gabriela, Dragomir Ruzalie, Isac Cristina Maria, Pop Flaviu, Pop Adriana, Sauca Chiubra, Savatin Ionel, Savatin Gabriela Daniela, Casangiu Adriana Maria, Casangiu Ionel Valentin, Sigmond Endre, Sigmond Simona, Stoian Viorica, Stoian Dumitru, Lungescu Calin Traian, Vatafu Rodica Florica, Vatafu Costica, Pascu Maria, Pascu Bianca Valeria, Juga Marioara Andreea, Cotleanu Lucian Viorel, Cotleanu Viorel Iosif, Popa Teodorian, Lakatos Laura, Aromanesei Maria, Aromanesei Dorin, Baicu Gheorghe Adrian, Ghiuri Mircea Ciprian, Ghiuri Roxana

923

Dr

A 485/5/3

109166

109166

22

 

1492

93

Braşov

Sânpetru

Lungescu Calin Traian

355

A

A 485/5/1

108971

108971

355

 

27684

94

Braşov

Sânpetru

Lungescu Calin Traian

20

A

A 485/5/1

108720

108720

20

 

1559

95

Braşov

Sânpetru

Casangiu Adriana Maria Casangiu Ionel Valentin

1966

A

A 485/5/1

108793

108793

399

 

31114

96

Braşov

Sânpetru

Popovici Ioan Popovici Gabriela

2632

A

A 485/5/1

1499/9; 3100/16/1/1/9

105743

48

 

3743

97

Braşov

Sânpetru

Badila Constantin, Badila Maria

592

A

A 595/1/23

109083

109083

3

 

234

98

Braşov

Sânpetru

Păsărică Iorgu, Păsărică Maria

9097

A

A 595/1/22

109222 provenit din 549/3 8938/2/3/2/3

103887

51

 

3977

99

Braşov

Sânpetru

Păsărică Iorgu, Păsărică Maria

44

A

A 595/1/22

109236

109236

44

 

3432

 

100

Braşov

Sânpetru

Saramet Ruxandra

7963

A

A 595/1/21

109234

109234

96

 

7486

101

Braşov

Sânpetru

Saramet Ruxandra

888

A

A 595/1/21

109224

109224

102

 

7954

102

Braşov

Sânpetru

Drăguţ Ion

7625

A

A 595/1/20

2209; 8938/2/2/3

120194 Bv

101

 

7876

103

Braşov

Sânpetru

Drăguţ Ion

1771

A

A 595/1/20

2207; 8938/2/2/1

122268 Bv

81

 

6317

104

Braşov

Sânpetru

SC ZENAIA PROD CONSERV SRL, PREDEAL

7182

A

A 595/1/19

2212; 9015/1/2/3

102211 Bv

90

 

7018

105

Braşov

Sânpetru

SC ZENAIA PRODCONSERV SRL, PREDEAL

2281

A

A 595/1719

2210; 9015/1/2/1

102210 Bv

76

 

5927

106

Braşov

Sânpetru

CARA LUNA SRL, BRAŞOV

6628

A

A 595/1/18

109289

109289

82

 

6394

107

Braşov

Sânpetru

CARA LUNA SRL, BRAŞOV

2562

A

A 595/1/18

109274

109274

72

 

5614

108

Braşov

Sânpetru

Mirean Elena

6352

A

A 595/1717

109349

109349

77

 

6004

109

Braşov

Sânpetru

Mirean Elena

2920

A

A 595/1/17

109345

109345

64

 

4991

110

Braşov

Sânpetru

Csiki Attila

6169

A

A 595/1/16

109228

109228

76

 

5927

111

Braşov

Sânpetru

Csiki Attila

3160

A

A 595/1/16

109242

109242

51

 

3977

112

Braşov

Sânpetru

Sarbu Florin, Sarbu Rodica Anicuta

5954

A

A 595/1/15

109216

109216

77

 

6004

113

Braşov

Sânpetru

Sarbu Florin, Sarbu Rodica Anicuta

3417

A

A 595/1/15

109270

109270

80

 

6239

114

Braşov

Sânpetru

Andronic Florin, Andronic Maria

464

A

A 595/1714

873; 8958/1/6/12/1

8845

85

 

6340

115

Braşov

Sânpetru

Sercaianu Raluca Ioana

204

A

A 595/1/14

1613; 8958/1/6/11/2

120198 Bv

35

 

2610

116

Braşov

Sânpetru

Andronic Florin, Andronic Maria-Silvia, Coman Maria, Coman Mihai, Coman Bogdan Mihail, Coman Georgeta Mirela, Aldes Anca, Vasile Corneliu, Vasile Ana Maria, Miclea Constantin Sorinel, Miclea Monica Anca, Verdes Adrian Gabriel, Verdes Corina, Cosma Sorin, Cosma Laura, Sercaianu Raluca Ioana, Crap Marian, Crap Lacramioara, Sipos Simona Aura, Sipos Damian

1215

Dr

A 595/1/14

8958/1/6/18

123970 Bv

9

 

610

117

Braşov

Sânpetru

Guraliuc Angela, Guraliuc Florin, Rusu Cristinel, Rusu Elena, Codrea Horatiu Ioan, Codrea Corina Mihaela, Denes Attila, Denes Ilona, Negoita Maricica, Negoita Valerica, Ghigeanu Floricel Daniel

1219

Dr

A 595/1/13

8958/1/5/16

123969 Bv

9

 

610

 

 

 

Ghigeanu Anica, Ciobotea Ralffi Mihael, Ciobotea Iuliana Mihaela, Popescu Lucian, Barta Bogdan Andrei, Barta Elena, Kovacs Mihaly Levente, Stoica Marian Claudiu, Stoica Rita Vasilica, Firtos Erzsebet

 

 

 

 

 

 

 

 

118

Braşov

Sânpetru

Sercaianu Raluca Ioana

500

A

A 595/1713

8958/1/6/10

123916 Bv

32

 

2387

119

Braşov

Sânpetru

Ciobotea Ralffi Mihael, Ciobotea Iuliana Mihaela

278

A

A 59571/13

866; 8958/1/5/10/1

122347 Bv

75

 

5595

120

Braşov

Sânpetru

Ciobotea Ralffi Mihael, Ciobotea Iuliana Mihaela

440

A

A 595/1713

865; 8958/1/5/9/2

120195 Bv

63

 

4699

121

Braşov

Sânpetru

Petru Dan-Rares

5364

A

A 595/1/12

109218

109218

92

 

9507

122

Braşov

Sânpetru

Lupu Mihaela Cristina

4109

A

A 595/1/12

975/1; 8958/1/4/1

122272 Bv

95

 

9818

123

Braşov

Sânpetru

Miresan Adriana-Cornelia, Caciuleac Traian Vasile

5199

A

A 595/1/11

109214

109214

102

 

10541

124

Braşov

Sânpetru

Miresan Adriana-Cornelia, Caciuleac Traian Vasile

4267

A

A 595/1/11

109277

109277

89

 

9198

125

Braşov

Sânpetru

Bucurenci Ana, Constantinescu Eugenia, Stanciu Virgil, Neacsu Emilia

5056

A

A 595/1/10

109156

109156

155

 

16018

126

Braşov

Sânpetru

Bucurenci Ana, Constantinescu Eugenia, Stanciu Virgil, Neacsu Emilia

4441

A

A 595/1/10

109272 provenit din 687 8958/1/2/1

122325 Bv

101

 

10438

127

Braşov

Sânpetru

Iftimescu Ioan, Iftimescu Maria

1360

A

A 595/1/9

109204

109204

345

 

35654

Împrejmuire 70,40 ml

7751

128

Braşov

Sânpetru

Badila Constantin, Badila Maria

4613

A

A 595/1/9

109238

109238

105

 

10851

129

Braşov

Sânpetru

Badila Constantin, Badila Maria

4613

A

A 595/1/10

109238

109238

26

 

2687

130

Braşov

Sânpetru

Badila Constantin, Badila Maria

4613

A

A 595/1/11

109238

109238

72

 

7440

131

Braşov

Sânpetru

Ene Ioan Adrian, Ene Gheorghe, Vrabie Ioan Maria

4796

A

A 595/1/8

109206

109206

4796

 

495642

132

Braşov

Sânpetru

Ene Ioan Adrian, Ene Gheorghe, Vrabie Ioan Maria

4729

A

A 595/1/8

109230 provenit din 903/1 8958/1/1/3/3/1

104391

98

 

10128

133

Braşov

Sânpetru

Ene Ioan Adrian, Ene Gheorghe, Vrabie Ioan Maria

4729

A

A 595/1/8

109230 provenit din 983/1 8958/1/1/3/3/2

104391

45

 

4651

134

Braşov

Sânpetru

Badila Constantin, Badila Maria

4704

A

A 595/1/7

109202 provenit din 982/3 8958/1/1/3/2/3

102310

4704

 

486135

135

Braşov

Sânpetru

Badila Constantin, Badila Maria

4837

A

A 595/1/7

109226

109226

107

 

11058

136

Braşov

Sânpetru

Pândi Ştefan, LINIILE CONTINENTALE DE TRANSPORT LCT SRL

4672

A

A 595/1/6

109340

109340

42

 

4341

137

Braşov

Sânpetru

Pândi Ştefan, LINIILE CONTINENTALE DE TRANSPORT LCT SRL

4672

A

A 595/1/6

109340

109340

108

 

11162

138

Braşov

Sânpetru

Pândi Ştefan, LINIILE CONTINENTALE DE TRANSPORT LCT SRL

4672

A

A 595/1/6

109340

109340

135

 

13951

139

Braşov

Sânpetru

Pândi Ştefan

4922

A

A 595/1/6

109246

109246

135

 

13951

140

Braşov

Sânpetru

Munteanu Ioan, Munteanu Nicolae, Sigartau Mariana

5140

A

A 595/1/5

109255

109255

200

 

20669

141

Braşov

Sânpetru

Afusoae Daniel

5503

A

A 595/1/4

109244

109244

263

 

27180

142

Braşov

Sânpetru

Afusoae Daniel

5503

A

A 595/1/4

109244

109244

26

 

2687

143

Braşov

Sânpetru

Nistor Cicerone Gabriel

5614

A

A 595/1/3

957/1; 8956/1/3/1

104363

318

 

32864

144

Braşov

Sânpetru

Nistor Cicerone Gabriel

5614

A

A 595/1/3

957/1; 8956/1/3/1

104363

186

 

19222

145

Braşov

Sânpetru

Nistor Cicerone Gabriel

583

A

A 595/1/2

8958/2/2

141038

583

 

60250

146

Braşov

Sânpetru

Mihaila Gheorghe

565

A

A 595/1/2

109260

109260

565

 

58390

147

Braşov

Sânpetru

Filip Tiberiu Andrei

10600

A

A 595/1/2

107555

107555

5712

 

590306

148

Braşov

Sânpetru

Munteanu Ioan, Munteanu Nicolae, Sigartau Mariana, LINIILE CONTINENTALE DE TRANSPORT LCT SRL

4435

A

A 595/1/5

1523

104370

41

 

4237

149

Braşov

Sânpetru

Munteanu Ioan, Munteanu Nicolae, Sigartau Mariana, LINIILE CONTINENTALE DE TRANSPORT LCT SRL

4435

A

A 595/1/5

1523

104370

116

 

11988

 

150

Braşov

Sânpetru

Munteanu Ioan, Munteanu Nicolae, Sigartau Mariana, LINIILE CONTINENTALE DE TRANSPORT LCT SRL

4435

A

A 595/1/5

1523

104370

33

 

3410

151

Braşov

Sânpetru

LINIILE CONTINENTALE DE TRANSPORT LCT SRL

4022

A

A 595/1/4

958/3

103438

18

 

1860

152

Braşov

Sânpetru

LINIILE CONTINENTALE DE TRANSPORT LCT SRL

4022

A

A 595/1/4

958/3

103438

113

 

11678

153

Braşov

Sânpetru

LINIILE CONTINENTALE DE TRANSPORT LCT SRL

2332

CC

A 595/1

107320

107320

5

 

517

154

Braşov

Sânpetru

SC FUNPARK SRL BRAŞOV

4000

CC

A 595/1

101279

101279

442

 

45679

Împrejmuire zidărie 14 ml

3040

155

Braşov

Sânpetru

Pristavu Valentin, Pristavu Marilena

1000

A

A 595/1

1023; 8958/2/1/3

120082

Braşov

38

 

3927

156

Braşov

Sânpetru

Mihaila Gheorghe

1000

A

A 595/1

1022; 8958/2/1/2

133177

Braşov

9

 

931

157

Braşov

Sânpetru

Mihaila Gheorghe

1000

A

A 595/1

1022; 8958/2/1/2

133177

Braşov

11

 

1136

158

Braşov

Sânpetru

Mihaila Gheorghe

1000

A

A 595/1

1021; 8958/2/1/1

133102

Braşov

55

 

5684

159

Braşov

Sânpetru

Goga Gabriel, Goga Mihaela Gina, Moldoveanu Dumitru, Moldoveanu Delia, Lezsak Ioan, Lezsak Katalin

92

dr

A 477/1

103954

103954

92

 

8643

160

Braşov

Sânpetru

Ţăndărică Marcela

3780

CC

T.62

1118; 8956/1/1/2

101070

1296

 

133935

161

Braşov

Sânpetru

Ţăndărică Marcela

3780

CC

T.62

1118; 8956/1/1/2

101070

101

 

10438

162

Braşov

Sânpetru

SC URB-UNIVERSAL RULMENŢI BEARINGS SRL

53967

CC

T.42

954; 9823/1/10/2

100997

2322

 

239967

împrejmuire 293 ml

6489

163

Braşov

Sânpetru

Chifane Gina

1038

A (cu constr.)

A 597

106895

106895

377

 

38961

Construcţie P+E

Sc =37,5mp Împrejmuire 55 ml

156973

164

Braşov

Sânpetru

Mircea Gheorghe Mircea Elena Gabriela

875

A

A 597

100686

100686

232

 

23976

Împrejmuire 38,5 ml

9590

165

Braşov

Sânpetru

Derencu Ioan, Pop Alexandru, Balcu Valentin, Neagoe Nicolae, Maries Viorica, Neagoe Maria, Botezatu Georgeta, Sabau Aneta, Roata Constantin, Roata Aurora, Ciovica Iulian Alexandru, Mircea Gheorghe, Mircea Elena Gabriela, Clinciu Ştefan, Pleot Raluca, Budi Tunde

4316

dr

A 597

100701

100701

79

 

7422

166

Braşov

Sânpetru

Derencu Ioan

557

A

A 597

100685

100685

557

 

57563

167

Braşov

Sânpetru

Derencu Alin-Daniel

558

A

A 597

100684

100684

558

 

57666

168

Braşov

Sânpetru

Arnaut Constantin

585

A

A 597

100683

100683

585

 

60457

169

Braşov

Sânpetru

Tonita Angela

4210

A

A 597/1/24

109257

109257

573

 

59216

170

Braşov

Sânpetru

Micu Angela-Cicilia

4130

A

A 597/1/23

109064

109064

563

 

58183

171

Braşov

Sânpetru

Constantin Ştefan Valentin

3992

A

A 597/1/22

109028

109028

463

 

47849

172

Braşov

Sânpetru

Tartalas Maria, Dragos Ionut Rares, Dragos Raluca Maria

3791

A

A 597/19

1082/1; 9722/3/18/1

109500

296

 

30590

173

Braşov

Sânpetru

Stroiescu Maria, Cretu Terezia, Stroescu Maria

4060

A

A 597/18

1081/1; 9722/3/17/1

109501

226

 

23356

174

Braşov

Sânpetru

Opariuc Alina-Elena, Pulias Elena

3354

A

A 597/19

1543; 9722/3/16/1

100113

196

 

20255

175

Braşov

Sânpetru

Opariuc Alina-Elena, Pulias Elena

34

A

A 597/19

109059

109059

34

 

3513

176

Braşov

Sânpetru

Porancea Ioan-Damian, Porancea Alina-Elena

365

A

A 597/1/18

109062

109062

365

 

37721

177

Braşov

Sânpetru

Porancea Ioan-Damian, Porancea Alina-Elena

3180

A

A 597/1718

1080/1; 9722/3/15/1

100922

224

 

23149

178

Braşov

Sânpetru

Benea Elena

700

A

A 597/1/17

1079/3; 9722/3/14/3

103878

615

 

63557

179

Braşov

Sânpetru

Benea Elena

2988

A

A 597/1/18

1079/1; 9722/3/14/1

109497

226

 

23356

180

Braşov

Sânpetru

Tatusescu Dumitru, Tatusescu Antonia Monica

954

A

A 597/1/16

1541; 9722/3/13/3

103877

821

 

84846

181

Braşov

Sânpetru

Vranceanu Ana, Mitan Ioan, Aftin Ioan, Obreja Liliana, Tirea Nicolae, Tirea Gabriel, Tirea Adrian, Tirea Dumitru

2785

A

A 597/1/16

1539; 9722/3/13/1

141024 Bv

212

 

21909

182

Braşov

Sânpetru

Tatusescu Dumitru, Tatusescu Antonia Monica

1190

A

A 597/1/15

1077/3; 9722/3/12/3

120251 Bv

126

 

13022

183

Braşov

Sânpetru

Tatusescu Dumitru, Tatusescu Antonia Monica

1190

A

A 597/1/15

1077/3; 9722/3/12/3

120251 Bv

169

 

17466

184

Braşov

Sânpetru

Dorobantu Dumitru, Dorobantu Anicuta Ana

2591

A

A 597/1/15

1077/1; 9722/3/12/1

141039 Bv

196

 

20255

185

Braşov

Sânpetru

Boricean Georgiana

1203

A

A 597/1/14

109086

109086

132

 

13641

186

Braşov

Sânpetru

Boricean Georgiana

1203

A

A 597/1/14

109086

109086

141

 

14572

187

Braşov

Sânpetru

Boricean Georgiana

2411

A

A 597/1/14

1572; 9722/3/11/1

108071

182

 

18809

188

Braşov

Sânpetru

Peştişor Niculina, Tamazlacariu Susana

1837

A

A 597/1/13

109152

109152

164

 

16949

189

Braşov

Sânpetru

Peştişor Niculina, Tamazlacariu Susana

1837

A

A 597/1/13

109152

109152

174

 

17982

190

Braşov

Sânpetru

Peştişor Niculina, Tamazlacariu Susana

2986

A

A 597/1/13

1075/1; 9722/3/10/1

134372 Bv

489

 

50536

191

Braşov

Sânpetru

Leseanu Elena, Durac Sorin, Popovici Ruxandra

2046

A

A 597/1/12

1526; 9722/3/9/3

103884

117

 

12091

192

Braşov

Sânpetru

Leseanu Elena, Durac Sorin, Popovici Ruxandra

2046

A

A 597/1/12

1526; 9722/3/9/3

103884

148

 

15295

193

Braşov

Sânpetru

Leseanu Elena, Durac Sorin, Popovici Ruxandra

2455

A

A 597/1/13

1524; 9722/3/9/1

104390

172

 

17775

194

Braşov

Sânpetru

Birsan Gheorghe, Spataroi Anica, Panait Virgil, Blegu Liliana, Blegu Silvia

1718

A

A 597/1/11

109104

109104

71

 

7337

195

Braşov

Sânpetru

Birsan Gheorghe, Spataroi Anica, Panait Virgil, Blegu Liliana, Blegu Silvia

1718

A

A 597/1/11

109104

109104

128

 

13229

196

Braşov

Sânpetru

Birsan Gheorghe, Spataroi Anica, Panait Virgil, Blegu Liliana, Blegu Silvia

1956

A

A 597/1/12

109089

109089

117

 

12091

197

Braşov

Sânpetru

Birsan Elena, Muntean Laurentiu Ioan

1806

A

A 597/1/10

109108

109108

47

 

4858

198

Braşov

Sânpetru

Birsan Elena, Muntean Laurentiu Ioan

1806

A

A 597/1/10

109108

109108

125

 

12918

199

Braşov

Sânpetru

Birsan Elena, Muntean Laurentiu Ioan

1916

A

A 597/1/10

109106

109106

123

 

12712

 

200

Braşov

Sânpetru

Creanga Nicolaie

1927

A

A 597/1/9

109180

109180

31

 

3203

201

Braşov

Sânpetru

Creanga Nicolaie

1927

A

A 597/1/9

109180

109180

168

 

17362

202

Braşov

Sânpetru

Creanga Nicolaie

1876

A

A 597/1/9

109164

109164

121

 

12505

203

Braşov

Sânpetru

Creanga Nicolaie

2035

A

A 597/1/8

109160

109160

20

 

2067

204

Braşov

Sânpetru

Creanga Nicolaie

2035

A

A 597/1/8

109160

109160

166

 

17156

205

Braşov

Sânpetru

Creanga Nicolae

1786

A

A 597/1/8

1070/1; 9722/3/5/1

128345 Bv

87

 

8991

206

Braşov

Sânpetru

Olaru Maria

9373

A

A 597/1/7

109182

109182

166

 

17156

207

Braşov

Sânpetru

Olaru Maria

9373

A

A 597/1/7

109182

109182

666

 

68828

208

Braşov

Sânpetru

Olaru Maria

6280

A

A 597/1/7

1069/1; 9722/3/4/1

108425

292

 

30176

209

Braşov

Sânpetru

Illes Iakob Gudrun, Roth Ana

5143

A

A 597/1/6

109187

109187

317

 

32760

210

Braşov

Sânpetru

Illes Iakob-Gudrun, Roth Ana

2522

A

A 597/1/6

1068/1; 9722/3/3/1

109510

133

 

13745

211

Braşov

Sânpetru

Stancu Mihalache, Stancu Mioara-Stela

9716

A

A 597/1/5

109330

109330

549

 

56737

212

Braşov

Sânpetru

Dumitrescu Aurelia Sabina, Dumitrescu Gheorghe

3635

A

A 597/1/5

1067/1; 9722/3/2/1

141077 Bv

217

 

22426

213

Braşov

Sânpetru

PROMOCIONES VERANDA BRAGES S.R.L.

17935

A

A 597/1/4

109306

109306

383

 

39581

214

Braşov

Sânpetru

PROMOCIONES VERANDA BRAGES S.R.L.

17935

A

A 597/1/4

109306

109306

910

 

94044

215

Braşov

Sânpetru

Savatin Ionel, Savatin Daniela Gabriela

4172

A

A 597/1/4

1584; 9722/3/1/1

9180

343

 

35447

216

Braşov

Sânpetru

S C. EUROSAGI S.R.L. DEJ

47294

A

A 597/1/3

455/3; 9716/1/2/2/3

107407 Bv

1400

 

144683

217

Braşov

Sânpetru

SC EUROSAGI S.R.L.

2912

A

A 597/1/3

455/1; 9716/1/2/2/1

111225 Bv

678

 

70068

218

Braşov

Sânpetru

Piesa Crina Ionela

22930

A

A 597/1/2

842/2; 9716/1/2/1/3/2

105220 Bv

976

 

100865

219

Braşov

Sânpetru

Micu Bogdan

3470

A

A 597/1/1

102641

102641

196

 

20255

220

Braşov

Sânpetru

Neagu Florea

3323

A

A 445/2/2

109071

109071

26

 

2687

221

Braşov

Sânpetru

Neagu Florea

2324

A

A 445/2/2

106870

106870

488

 

50433

222

Braşov

Sânpetru

Dragoescu Gavriel, Dragoescu Elena

4172

A

A 445/3/9

1058/1; 9723/1/1/3/1

104583

160

 

16535

223

Braşov

Sânpetru

Marica Gabriel, Gheorghe Daniel Cornel

29027

A

A 445/2/2

4971; 9723/1/1/1/2/1

138741 Bv

30

 

3101

224

Braşov

Sânpetru

Moczas Ana,. Moczas Iosif

675

dr

A 477

341-342/4 top 3100/4/4/3/1/4

105159

8

 

752

225

Braşov

Braşov

SC PETPROD SRL, BUCUREŞTI

25500

A

A 937/8/2

2998/2; 9660/2/2

108084

991

 

77280

226

Braşov

Braşov

Steinhart Georg Peter

16380

A

A 937/8/1

139528

139528

151

 

11775

227

Braşov

Braşov

Steinhart Georg Peler

205

A

A 937/8/1

2998/1/1 top. 9660/2/1/1

135713

205

 

15986

228

Braşov

Braşov

Steinhart Georg Peler

8189

A

A 937/7

139430

139