MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 274/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 274         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 12 aprilie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

32. - Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deşeurile COM (2015) 595

 

33. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei Către un cadru modern, mai european privind drepturile de autor COM (2015) 626

 

34. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor „Către finalizarea Uniunii bancare COM (2015) 587

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

129/389/469. - Ordin al ministrului transporturilor, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale „Grup Exploatare şi întreţinere Palat CFR” - S.A.

 

226/4.051/2015. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului finanţelor publice privind abrogarea Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile

 

450. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial

 

682/1.154.- Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 

1.155. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale

 

1.164. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobata prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

9. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deşeurile COM (2015) 595

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4 c-19/258 adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 15 martie 2016, Camera Deputaţilor:

1. Semnalează că, deşi se recunoaşte că prevenirea generării de deşeuri este cea mai eficace modalitate de a îmbunătăţi utilizarea eficientă a resurselor şi de a reduce impactul deşeurilor asupra mediului, este lăsată la latitudinea statelor membre modalitatea de a lua măsuri corespunzătoare pentru a preveni generarea de deşeuri şi pentru a monitoriza şi a evalua progresele înregistrate în ceea ce priveşte punerea în aplicare a măsurilor respective, ceea ce poate avea efecte nedorite în ce priveşte libera circulaţie a mărfurilor.

2. Îşi exprimă preocuparea pentru nivelul prea ridicat de generalitate al normei prevăzute la art. 9 „Prevenirea generării de deşeuri” şi îşi exprimă speranţa că vor fi identificate de către Comisia Europeană căi şi mijloace care să confere acestui articol un caracter concret şi aplicabil.

3. Semnalează că, deşi este binevenit îndemnul adresat statelor membre de a lua măsuri de mediu şi economice pentru a preveni generarea de deşeuri alimentare şi deşi prevederea unei raportări armonizate (pe baza unei metodologii unificate) a progresului privind reducerea deşeurilor alimentare este justificată, acestea nu sunt suficiente pentru atingerea scopului declarat; ar fi necesar ca schimbul de bune practici să fie însoţit şi de o mult mai eficientă educaţie pentru o viaţă sănătoasă şi o alimentaţie raţională, începând de la vârsta şcolară, şi consideră că se impune o acţiune concertată la nivelul Uniunii în această direcţie, cel puţin la nivel de recomandare.

4. Recomandă ca orientarea declarată, potrivit căreia sunt necesare obiective de politică pe termen lung pentru a orienta măsurile şi investiţiile, în special prin prevenirea creării de capacităţi excedentare structurale şi blocarea materialelor reciclabile în partea inferioară a ierarhiei deşeurilor, să fie transpusă în practică prin politici şi norme clare, agreate la nivelul Uniunii.

5. Îşi exprimă rezerva cu privire la stabilirea listei deşeurilor din construcţii şi demolări prin act delegat şi asupra definiţiei pregătirii pentru reutilizare prin act delegat.

6. Admite că obiectivele propunerii pot fi atinse numai prin măsuri la nivelul Uniunii şi că propunerea nu depăşeşte ceea ce este necesar, fiind astfel respectat principiul subsidiarităţii.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 aprilie 2016, cu respectarea prevederilor aii. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN (ORDACHE

 

Bucureşti, 6 aprilie 2016.

Nr. 32.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei Către un cadru modern, mai european privind drepturile de autor COM (2015) 626

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale ari. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4 c-19/320, adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 23 martie 2016, Camera Deputaţilor:

1. Salută propunerea Comisiei Europene, întrucât: - recomandă adaptarea drepturilor de autor, dezvoltarea unei oferte de conţinut reglementat din punct de vedere legal, garantarea protecţiei drepturilor de autor şi remunerarea echitabilă a autorilor, conform cerinţelor actuale prevăzute în Strategia privind piaţa unică digitală;

- stabileşte o viziune pe termen lung pentru drepturile de autor în UE şi prezintă un plan de acţiune pe patru axe complementare - (a) extinderea accesului la conţinut în UE; (b) excepţiile de la normele privind drepturile de autor pentru o societate inovatoare şi favorabilă incluziunii; (c) crearea unei pieţe echitabile; (d) combaterea pirateriei - considerate de importanţă egală;

- comunicarea răspunde necesităţii de modernizare şi adaptare a acquis-ului european în domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe, astfel ca toate părţile implicate să beneficieze pe deplin de oportunităţile oferite de acest mediu care să asigure şi o bună funcţionare a pieţei unice;

- vizează asigurarea unui climat de natură a oferi o protecţie ridicată titularilor de drepturi, precum şi menţinerea unui echilibru just cu scopurile de utilitate publică: educaţia, cercetarea, inovarea şi accesul persoanelor cu dizabilităţi în mediul digital;

- vizează consolidarea portabilităţii şi interoperabilitatea pentru a stimula libera circulaţie a conţinuturi lor sau serviciilor achiziţionate şi disponibile în mod legal, ca un prim pas în direcţia opririi geoblocării nejustificate, precum şi accesibilitatea şi funcţionalitatea transfrontalieră a abonamentelor;

- lansează o consultare publică în scopul identificării măsurilor necesare pentru reducerea diferenţelor dintre regimurile naţionale privind drepturile de autor, facilitării accesului on-line la opere pe scară mai largă în întreaga UE, îmbunătăţirii accesului oamenilor la conţinutul cultural on-line, promovării diversităţii culturale;

- normele UE privind drepturile de autor continuă să ofere un nivel ridicat de protecţie titularilor de drepturi şi menţinerea în mediul digital a unui echilibru cu alte obiective de politici publice, cum ar fi educaţia, cercetarea şi inovarea sau egalitatea de acces în cazul persoanelor cu handicap.

2. Sprijină propunerile acestui document, deoarece:

- reglementează piaţa digitală ca o condiţie prealabilă esenţială pentru creşterea economică;

- are în intenţie adaptarea cadrului juridic, astfel încât acordarea de licenţe să nu reprezinte un obstacol în calea portabilităţii transfrontaliere a conţinutului (portabilitatea transfrontalieră este o prioritate declarată a Preşedinţiei olandeze a UE);

- extinde accesul cetăţenilor la conţinutul cultural on-line, extinde diversitatea culturală, creează noi oportunităţi pentru autori şi pentru industria de conţinut şi îşi propune să adopte şi măsurile de armonizare adecvate;

- asigură consumatorilor aflaţi temporar în alt stat membru al UE accesul la conţinutul on-line pe care aceştia l-au achiziţionat în ţara de reşedinţă;

- propune revizuirea normelor UE pentru a permite cercetătorilor să utilizeze tehnologiile de „extragere de text şi de date” în vederea analizării seturilor mari de date;

- propune examinarea rolului intermediarilor on-line în ceea ce priveşte lucrările protejate prin drepturi de autor şi intensificarea măsurilor de respectare a normelor în cazurile încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală la scară comercială;

- demonstrează că principiul teritorialităţii şi valoarea creată de drepturile exclusive sunt elemente importante pentru sectorul audiovizual (pentru a-şi menţine competitivitatea şi a asigura sustenabilitatea finanţării acestuia), ţinându-se seama de caracteristicile şi interesele specifice ale statelor membre mici şi mijlocii şi ale pieţelor acestora;

- portabilitatea conţinuturilor dobândite în mod legal şi puse la dispoziţie în mod legal, dar fără a se renunţa la principiul teritorialităţii, ar dăuna diversităţii culturale europene;

- va elabora un cadru european care îşi propune să „ia urma banilor” şi să reducă fluxurile financiare către întreprinderile care obţin venituri din piraterie, demers care va conecta toţi partenerii relevanţi (deţinători de drepturi, furnizori de servicii de plată şi de publicitate, asociaţii ale consumatorilor etc.), cu scopul de a se ajunge la încheierea de acorduri.

3. Consideră că:

- normele UE în materie de drepturi de autor trebuie adaptate astfel încât toţi actorii de pe piaţă şi toţi cetăţenii să poată profita de avantajele oferite de acest mediu nou;

- drepturile de autor şi drepturile conexe joacă un rol important, întrucât protejează şi stimulează atât dezvoltarea şi comercializarea de noi produse şi servicii, cât şi crearea şi exploatarea conţinutului lor creativ, contribuind astfel la impulsionarea competitivităţii, ocupării forţei de muncă şi inovării în mai multe sectoare industriale din UE;

- este necesar a fi creat un cadru european pentru acordarea on-line a licenţelor pentru drepturi de autor care ar impulsiona semnificativ oferta legală de bunuri şi servicii culturale protejate, oriunde în UE;

- diferenţele legislative dintre statele membre creează insecuritate juridică, ceea ce împiedică crearea pieţei unice digitale şi accesibilitatea transfrontalieră a conţinutului protejat de drepturi de autor;

- tehnologiile moderne pentru acordarea licenţelor ar putea contribui la extinderea gamei de servicii on-line disponibile transfrontalier sau chiar la crearea unor servicii disponibile peste tot în Europa;

- noul cadru ar trebui să stabilească norme comune privind guvernanta, transparenţa şi supravegherea eficace (inclusiv în ceea ce priveşte fluxurile de venituri gestionate colectiv); existenţa unor norme clare privind acordarea licenţelor pentru drepturile de autor şi distribuţia veniturilor va crea, la final, condiţii echitabile pentru toate părţile implicate: titulari de drepturi, societăţi de gestiune colectivă, furnizori de servicii şi consumatori;

- „un titlu european unic de drepturi de autor” ar limita libertatea contractuală şi ar devaloriza drepturile în general; în consecinţă, acordarea de licenţe transfrontaliere trebuie să rămână o excepţie.

4. Apreciază că:

- drepturile de autor recompensează creativitatea şi investiţiile în conţinut creativ; în consecinţă, un cadru nou, care oferă un nivel ridicat de protecţie, constituie fundamentul competitivităţii pe piaţa mondială a industriilor creative din Europa;

- orice modificare ar trebui să fie punctuală şi să pună accentul pe remunerarea justă şi adecvată a creatorilor şi a altor titulari de drepturi, pe creşterea economică, pe competitivitate şi pe îmbunătăţirea experienţei consumatorilor, dar şi pe necesitatea de a asigura protecţia drepturilor fundamentale;

- orice excepţie la nivel european privind extragerea de texte şi de date ar trebui să se aplice numai dacă utilizatorul are acces legal şi aceasta ar trebui să fie elaborată în urma consultării tuturor părţilor interesate, după ce s-a efectuat o evaluare a impactului bazată pe dovezi;

- nu se justifica o armonizare deplină a excepţiilor şi a limitărilor, având în vedere aşteptările şi situaţiile specifice care decurg din pieţele naţionale, cu excepţia situaţiilor în care nu există soluţii dictate de piaţă - educaţia sau accesul egal pentru persoanele cu handicap.

5. Atrage atenţia asupra următoarelor aspecte:

- trebuie elaborat un cod unic privind drepturile de autor, având în vedere că în prezent nu sunt îndeplinite toate condiţiile pentru a permite alinierea deplină a normelor privind drepturile de autor în toate ţările UE;

- eliminarea completă a blocării geografice ar putea cauza daune ireversibile sectorului cultural şi audiovizual, iar scopul urmărit nu ar trebui să fie o revizuire a principiului teritorialităţii;

- fragmentarea teritorială îi poate obliga pe utilizatorii care doresc să ofere servicii legate de conţinut pe tot teritoriul UE să obţină mai multe licenţe;

- diferenţele în materie de limitări şi excepţii generează adesea costuri juridice suplimentare şi insecuritate juridică, subminând astfel inovarea şi investiţiile şi contribuind în unele cazuri la concentrarea pieţei;

- pentru ca Europa să poată exploata întregul potenţial oferit de noile tehnologii şi de piaţa digitală, va trebui instituit un cadru de guvernantă european pentru gestionarea interfeţei dintre creatori, utilizatori comerciali şi consumatori;

- trebuie dezvoltate serviciile de acordare a licenţelor pentru drepturile de autor, alături de aplicaţiile şi instrumentele pentru web, să fie încurajate industriile culturale şi creative dinamice, care oferă pentru milioane de cetăţeni posibilitatea de a utiliza şi de a partaja cu uşurinţă şi în mod legal informaţii şi conţinut de divertisment pe întreg teritoriul Uniunii, indiferent de statul membru de reşedinţă;

- în dezbaterile la nivel internaţional (respectiv în cadrul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale - OMPI) referitoare la subiectul „limite şi excepţii”, UE îşi reiterează punctul de vedere contrar adoptării unui tratat internaţional în această materie, apreciind un asemenea cadru ca fiind mult prea rigid şi dificil de adaptat la dinamica extrem de rapidă a evoluţiilor tehnologice; statele în curs de dezvoltare pledează insistent pentru un instrument internaţional cu forţă obligatorie.

6. Consideră că din punctul de vedere al României trebuie să fie aprofundate următoarele aspecte:

- limitele şi excepţiile privind problemele sensibile (activităţile educaţionale, bibliotecile şi arhivele ori accesul persoanelor cu dizabilităţi la materialele/conţinuturile protejate prin drept de autor) trebuie să aibă în vedere facilitarea şi sporirea accesului la educaţie, cultură şi cunoaştere; aceste limite şi excepţii trebuie percepute drept garanţii de stabilire a unui raport echilibrat între regimul de tratament al operelor protejate prin drept de autor şi necesitatea asigurării accesului la cultură şi cunoştinţe - ca drepturi fundamentale ale tuturor oamenilor;

- necesitatea asigurării şi menţinerii unui echilibru între cele trei categorii de stakeholderi din domeniu: titularii de drepturi de autor şi conexe, utilizatorii şi publicul consumator de bunuri şi servicii bazate pe drepturi de autor şi conexe;

- reglementarea la nivelul UE a unei liste scurte de limite şi excepţii, în special a celor privind educaţia, cercetarea, şi facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi, astfel de excepţii putând avea o valoare adăugată pentru toate statele membre ale UE, spre exemplu:

- pentru acte specifice de reproducere realizate de către biblioteci publice, instituţii de învăţământ sau muzee ori de către arhive, al căror scop nu este obţinerea de avantaje comerciale sau economice directe ori indirecte;

- folosirea în scopul unic de ilustrare în cazul predării sau al cercetărilor ştiinţifice, atât timp cât sunt indicate sursele, inclusiv numele autorului, cu excepţia cazurilor în care acest lucru se dovedeşte imposibil şi în măsura justificată prin scopurile necomerciale urmărite;

- folosirea în scopul securităţii publice sau pentru asigurarea executării şi raportării corecte a procedurilor administrative, parlamentare sau judiciare;

- utilizări, în folosul persoanelor cu handicap, având legătură directă cu acel handicap, de natură necomercială, în măsura impusă de handicapul specific;

- asigurarea unui nivel standard de dezvoltare a serviciilor on-line comparabil între toate statele membre ale UE pentru a-şi putea realiza scopurile de facilitare a accesului pentru publicul din întreaga piaţă unică şi de eliminare a fragmentării pieţei din domeniul de referinţă, cerinţă care solicită o revizuire a cadrului normativ;

- necesitatea îmbunătăţirii la nivel european a protecţiei drepturilor titularilor de drepturi de autor şi drepturi conexe, prin consolidarea luptei împotriva pirateriei şi implementarea de campanii de conştientizare;

- revizuirea cadrului normativ trebuie să fie fundamentată pe o analiză profundă a efectelor pe care aceasta le poate produce asupra tuturor categoriilor de stakeholderi din domeniu (anume: titulari de drepturi, utilizatori de opere şi alte obiecte protejate prin drepturi de autor şi conexe şi consumatorii finali de bunuri şi servicii culturale - publicul);

- adoptarea unor măsuri la nivel european destinate sporirii disponibilităţii/accesibilităţii on-line, în cadrul pieţei unice, a serviciilor de conţinuturi, să se facă concomitent cu asigurarea unui nivel corespunzător de protecţie a titularilor de drepturi de autor şi drepturi conexe.

7, Exprimă susţinerea faţă de această propunere elaborată de Comisia Europeană, întrucât:

- normele de drept european în vigoare oferă un cadru general corespunzător şi suficient de flexibil în materia limitelor şi excepţiilor, care reuşeşte să asigure menţinerea echilibrului între protecţia prin drepturi de autor şi drepturi conexe şi facilitarea accesului la cunoaştere al tuturor categoriilor sociale;

- prezintă o viziune pe termen lung, precum şi un plan care include acţiuni specifice şi propuneri pe termen foarte scurt (inclusiv o propunere referitoare la aşa-numita „portabilitate” a serviciilor de conţinut on-line, care este prezentată împreună cu prezenta comunicare);

- propunerile vizate sunt menite să creeze o piaţă unică digitală, precum şi aplicarea eficientă şi uniformă a legislaţiei privind drepturile de autor în întreaga Uniune Europeană, de către instanţele şi legiuitorii naţionali deopotrivă.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 aprilie 2016, cu respectarea prevederilor ari. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

 

Bucureşti, 6 aprilie 2016.

Nr. 33.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor „Către finalizarea Uniunii bancare” COM (2015) 587

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4 c-19/319, adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 23 martie 2016, Camera Deputaţilor:

1. Apreciază obiectivul Comisiei Europene de a contracara riscurile sistemice legate de dimensiune, de complexitate şi de interconexiuni, în paralel cu întărirea încrederii deponenţilor şi cu încurajarea gestionării adecvate a riscurilor cu ajutorul unor norme privind guvernanta, dar îşi manifestă preocuparea cu privire la corespondenţa dintre acestea şi economia reală, în condiţiile globalizării şi a intrării în vigoare a acordului TTIP.

2. Susţine intenţia Comisiei Europene de a fi reevaluat gradul de adecvare a tratamentului prudenţial al expunerilor băncilor la riscul suveran, inclusiv introducerea unor limite pentru expunerile băncilor către anumite entităţi suverane, şi aşteaptă propunerile pe care Comisia Europeană şi Ie-a planificat referitoare la tratamentul prudenţial al entităţilor suverane.

3. Reaminteşte că în abordarea macroprudenţială riscul sistemic este generat de incapacitatea colectivă a mai multor instituţii financiare de a avea o reacţie adecvată în condiţii de criză, din cauza unor factori de risc (inclusiv exogeni) la care acestea sunt expuse în comun, ceea ce ar recomanda includerea mai multor bănci într-un sistem preventiv la nivelul UE, nu doar a celor care sunt identificate şi declarate ca având importanţă sistemică; într-o asemenea abordare ar fi relevantă scara la care s-ar produce un eveniment, nu doar dimensiunea individuală a băncilor.

4. Reaminteşte că în condiţiile globalizării, ale progresului tehnologic, ale extinderii comerţului on-line şi ale altor asemenea procese este de luat în considerare legătura dintre sistemul bancar şi restul actorilor financiari nebancari, inclusiv în ceea ce priveşte consolidarea pieţei financiare a Uniunii şi a impactului asupra solidităţii Uniunii bancare.

5. Îşi manifestă preocuparea pentru fezabilitatea şi eficienţa mecanismelor propuse având în vedere că statele membre pot avea interese divergente în cazul entităţilor bancare cu activităţi marcante în mai multe state membre (aşa cum s-a dovedit în cursul Crizei), ceea ce ar putea genera dificultăţi majore în funcţionarea Uniunii bancare, în aplicarea mecanismelor comune de rezoluţie şi de garantare a depozitelor, şi recomandă instituirea unui mecanism consolidat de consultare şi cooperare pentru Uniunea bancară, la care să fie reprezentate statele membre, fie prin instituirea de reguli sau prin instituţionalizare, fie prin formarea unui dialog structurat, inclusiv cu statele membre din afara zonei euro.

6. Reaminteşte obiectivul de diversificare a pieţei financiare a UE şi de atragere a resurselor financiare şi a actorilor pe această piaţă, ca fonduri de investiţii, prin securitizări şi alte instrumente şi îşi exprimă preocuparea cu privire la influenţa pe care ar putea să o aibă aceste evoluţii prevăzute asupra măsurilor ce vizează creşterea solidităţii sistemului bancar european.

7. Consideră că măsurile ce vizează funcţionarea eficientă a mecanismului MUR prin punerea în aplicare a cerinţei minime privind fondurile proprii şi pasivele eligibile/capacitatea totală de absorbţie a pierderilor - MREL/TLAC au un caracter de urgenţă, având în vedere necesitatea de a operaţionaliza instrumentul de recapitalizare internă.

8. Subliniază că diferenţele actuale dintre sistemele de garantare a depozitelor naţionale, în special cu privire la discrepanţele în nivelul finanţării acestora, impun ca dispoziţiile de armonizare propuse să ţină cont de particularităţile sistemelor de garantare din fiecare stat membru.

9. Consideră că pentru a asigura eficacitatea instrumentului de recapitalizare internă este esenţial să se dispună de elemente de pasiv corespunzătoare care să poată face obiectul unei recapitalizări interne prin punerea în aplicare corectă a MREL.

10. Recomandă reducerea riscului de aplicare neuniformă a regulilor în materia ajutorului de stat, a ajutorului din partea Fondului unic de rezoluţie (FUR), ca fiind de importanţă ridicată pentru funcţionarea pieţei unice, deoarece are capacitatea de a evita distorsiuni care pot genera o repartizare asimetrică a costurilor.

11. Consideră că înainte de punerea în aplicare a sistemului EDIS este necesar să fie pus în aplicare un mecanism de evaluare a riscului, pentru ca acesta să reflecte realitatea cât mai precis posibil şi să fie aplicat în mod uniform în cadrul tuturor sistemelor bancare naţionale.

12. Recomandă ca măsurile ce au consecinţe semnificative asupra legăturii dintre economie şi sistemul financiar să fie puse în aplicare în baza unei evaluări cantitative şi a unei analize de impact, luând în considerare posibilele efecte de propagare şi efecte de „runda a doua” asupra economiei reale

13. Recomandă derularea unei analize de impact detaliate pentru a fundamenta o reformă legislativă pentru reglementarea tratamentului expunerilor suverane, deoarece orice opţiune de politică aleasă, alta decât tratamentul prudenţial actual, ar putea schimba radical regulile de pe piaţa financiară.

14. Reaminteşte că o creştere a riscului de ţară poate afecta sectorul financiar (nu doar sectorul bancar), aceasta având potenţiale implicaţii sistemice; prin urmare, analizele riscurilor sistemice potenţiale legate de tratamentul expunerilor suverane ar trebui extinse la toate segmentele sectorului financiar.

15. Recomandă ca politicile europene să ia în considerare şi pieţele mici, situate în afara zonei euro, deoarece acestea au caracteristici diferite, fiind important ca aspectele relevante cu privire la expunerile datoriilor suverane din statele membre UE cu pieţe financiare mai puţin dezvoltate, în special în ţările membre din afara zonei euro, să fie de asemenea discutate şi analizate, cu accent pe:

- elementele pro şi contra privind deţinerile mari de expuneri suverane - obligaţiuni guvernamentale naţionale versus obligaţiuni ale altor state;

- canalele şi efectele de propagare posibile pentru economia reală care decurg din riscul suveran;

- riscul de concentrare versus riscul de lichiditate;

- diversificarea portofoliului şi riscuri potenţiale care decurg din deţinerile băncilor denominate în valută (de exemplu, riscul de curs valutar, riscul de lichiditate, riscul de rata dobânzii);

- posibile efecte de „runda a doua” (de exemplu, efectele generate asupra venitului gospodăriilor) şi impactul lor asupra echilibrului economic;

- haircuturi şi limite privind expunerile suverane - o potenţială metodologie, cu abordare distinctă pe paliere de sisteme bancare, paliere calibrate în funcţie de dimensiunea şi adâncimea acestora;

- pieţele financiare într-un mediu în care riscul nu poate fi exclus.

16. Subliniază că, luând în considerare măsurile care au fost întreprinse pentru a consolida rezilienţa sistemului bancar şi reducerea riscului care rezultat din conexiunea dintre sistemul bancar şi guvern, utilizarea unui mecanism comun de protecţie fiscală ar trebui să fie limitată, astfel încât aceasta să fie o măsură în cele din urmă; în cazul extrem în care un mecanism comun de protecţie fiscală ar trebui activat şi utilizat, efectele acestuia trebuie să fie neutre pe termen mediu.

17. Subliniază că schema unică de garantare a depozitelor ce se constituie în al III-lea pilon al Uniunii bancare se adresează statelor membre ce au adoptat moneda euro, fiind opţională pentru celelalte state membre UE, printre care şi România, şi insistă asupra menţinerii acestui caracter opţional.

 

Această hotărâm a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 aprilie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

 

Bucureşti, 6 aprilie 2016.

Nr. 34.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 129 din 25 februarie 2016

Nr. 469 din 4 martie 2016

Nr. 389 din 18 martie 2016

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale „Grup Exploatare şi întreţinere Palat CFR” - S.A.

 

În temeiul art. 4 alin. (1) lit. b) şi al art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale „Grup Exploatare şi întreţinere Palat CFR” - SA, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Societatea Comercială „Grup Exploatare şi întreţinere Palat CFR” - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.

 

Ministrul transporturilor,

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Marian Costescu

Claudia-Ana Costea

Daniela Pescaru,

 

 

secretar de stat

 

ANEXĂ

            MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Comercială „Grup Exploatare şi întreţinere Palat CFR” - S.A.

Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 RO 14893410

 

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent (2016)

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

15.533,00

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

15.4S3.00

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

50,00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

12481,32

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

12.481,32

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

5.529,95

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

1,144,50

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

3.066,71

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

2,055.55

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

1,738,28

 

 

 

C2

bonusuri

14

317,27

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

504,60

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

506,56

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

2,740,16

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

3.051,68

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

463,86

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

2 587,82

 

1

 

Rezerve legale

25

152,58

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

2.435,24

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

86,60

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

1.260,92

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

1.260,92

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

1.174,32

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

3.614,48

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

1.420,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

60

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

41

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3.841.30

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.533,09

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

377,63

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

803.54

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

7.366,92

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR şi PĂDURILOR

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 226 din 12 februarie 2016

Nr. 4.051 din 17 decembrie 2015

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile

 

Având în vedere dispoziţiile art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin.

Art. I. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 29 martie 2013, cu modificările ulterioare.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Traian Lascu,

Anca Dana Dragu

secretar de stat

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Procedura prevăzută la art. 1 se aplică entităţilor aflate în aria de reglementare contabilă a Ministerului Finanţelor Publice, nu şi celor prevăzute la art. 4 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea II.

 

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti. 31 martie 2016.

Nr. 450.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ DE CORECTARE

a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial

 

I. Dispoziţii generale

1. Prezenta procedură se aplică în cazul în care operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial depun la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice un alt set de situaţii financiare anuale, respectiv raportări contabile anuale, pentru aceeaşi perioadă de raportare cu cea corespunzătoare depunerii iniţiale.

2. Depunerea pentru aceeaşi perioadă de raportare a unui alt set de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale se poate efectua numai pentru corectarea erorilor menţionate în prezenta procedură, nu şi pentru corectarea erorilor contabile definite de reglementările contabile aplicabile.

3. În înţelesul prezentei proceduri, erorile constatate pot fi determinate de completarea eronată a;

a) denumirii entităţii raportoare;

b) activităţii CAEN (denumire clasă CAEN şi/sau cod CAEN);

c) formei de proprietate;

d) numărului de salariaţi şi/sau a altor indicatori raportaţi prin formularul „Date informative”.

4. Constituie, de asemenea, obiectul corectării şi situaţiile determinate de următoarele tipuri de erori:

a) transmiterea electronică de situaţii financiare anuale/ raportări contabile anuale în loc de declaraţie de inactivitate, precum şi transmiterea electronică a declaraţiei de inactivitate în loc de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale;

b) transmiterea electronică de situaţii financiare anuale/ raportări contabile anuale folosind un format de raportare cuprins în programul de asistenţă, diferit de cel corespunzător tipului de entitate sau netransmiterea electronică a tuturor documentelor prevăzute de lege (raportul administratorilor, declaraţia pe propria răspundere, raportul auditorului statutar etc.)-

5. Erorile contabile, aşa cum sunt definite la pct. 66 din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la pct. 55 din Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.969/2007, cu modificările ulterioare, se corectează potrivit reglementărilor respective. Entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, corectează erorile contabile conform prevederilor pct. 134 din reglementările respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora nu poate fi depus un alt set de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale corectate,

II. Procedura de corectare a erorilor constatate

6. În cazul corectării unor erori, ulterior depunerii situaţiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale, operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial pot depune numai la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice un alt set de situaţii financiare anuale şi documentele cerute de lege, respectiv raportări contabile anuale, după caz, care vor cuprinde informaţii corectate.

Entităţile depun situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în format electronic, împreună cu situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate potrivit legii.

În vederea depunerii situaţiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale în format hârtie şi în format electronic, entităţile folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin care se generează un fişier de tip PDF, având ataşat un fişier xml, care conţine datele de identificare a entităţii, precum şi un fişier cu extensia zip.

Pentru situaţiile financiare anuale fişierul cu extensia zip va conţine situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege, aşa cum acestea sunt întocmite de entităţi şi scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.

Concomitent, administratorul trebuie să depună şi o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că documentele respective au fost retransmise ca urmare a corectării erorilor constatate, precum şi faptul că acestea reflectă realitatea entităţii raportoare. Această declaraţie pe propria răspundere se va include în fişierul zip ataşat bilanţului PDF. Un exemplar în format tipărit al acestei declaraţii va fi depus la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, împreună cu situaţiile financiare/raportările anuale corectate.

Termenul maxim de depunere a situaţiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale care cuprind informaţii corectate este sfârşitul exerciţiului financiar/anului următor celui la care se referă situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale la care s-au constatat erori.

7. Prevederile pct. 6 se aplică şi în cazul depunerii ulterioare de declaraţii de inactivitate.

8. După completarea datelor de identificare, entitatea raportoare se asigură că acestea corespund entităţii respective, urmărindu-se în acest sens paşii cuprinşi în programul de asistenţă.

9. Având în vedere că, potrivit legii contabilităţii, declaraţiile de inactivitate se depun doar în cazul în care entitatea nu a desfăşurat activitate de la constituire, dacă entitatea raportoare depune o asemenea declaraţie, în condiţiile în care pentru aceeaşi entitate există situaţii financiare anuale depuse în anii precedenţi, declaraţia de inactivitate va fi respinsă şi va fi generat un mesaj de eroare.

10. În cazul corectării de erori, indicatorii publicaţi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice (MFP) potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor nr. 1.485/1999 pentru publicarea pe serverul Ministerului Finanţelor Publice a informaţiilor privind plătitorii de impozite şi taxe înregistraţi (agenţi economici şi instituţii publice) au la bază informaţiile retransmise de operatorii economici. În aceste situaţii, pe site-ul MFP apare menţiunea că „indicatorii publicaţi se bazează pe informaţiile retransmise la data de ...”.

11. Operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial poartă întreaga răspundere pentru situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale redepuse ca urmare a corectării erorilor.

12. Prevederile prezentei proceduri se aplică şi pentru corectarea erorilor prevăzute de procedură, corespunzătoare raportărilor aferente exerciţiului financiar al anului 2014. Termenul de depunere a acestor raportări este cel târziu 29 aprilie 2016.

13. Corectarea de către operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial a erorilor constatate nu exonerează entităţile respective de sancţiunile contravenţionale prevăzute de legea contabilităţii.

III. Alte aspecte legate de depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale

14. În cazul în care o entitate depune situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale/declaraţie de inactivitate înscriind codul unic de înregistrare al altei entităţi, se consideră că aceasta din urmă şi-a îndeplinit obligaţiile de raportare dacă aceasta depune situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale/declaraţia de inactivitate în termenul prevăzut de legea contabilităţii. În această situaţie, prima entitate urmează să fie atenţionată în acest sens printr-un mesaj.

15. La entităţile care au, potrivit legii, capital, valoarea acestui indicator (capital social/patrimoniu) înscris în formularul de bilanţ, respectiv Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, şi corespunzător perioadei curente de raportare va fi întotdeauna mai mare de zero.

 

 


MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Nr. 682 din 7 aprilie 2016

Nr. 1.154 din 7 aprilie 2016

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7,9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 

Având în vedere dispoziţiile art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor şi preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

a) cerere de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 2;

b) cerere de restituire a sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti prin hotărâri definitive, altele decât cele stabilite prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015, prevăzută în anexa nr. 3;

c) referat privind restituirea sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, prevăzut în anexa nr. 4;

d) decizie de soluţionare a cererii privind restituirea sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, prevăzută în anexa nr. 5;

e) proces-verbal privind actualizarea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule cu indicele preţurilor de consum, precum şi calculul dobânzilor până la data plăţii integrale, prevăzut în anexa nr. 6;

f) graficul tranşelor anuale aprobate la restituire, prevăzut în anexa nr. 7;

g) borderou privind programarea plăţii sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, prevăzut în anexa nr. 8;

h) decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale, prevăzută în anexa nr. 9;

i) notă privind restituirea unor sume, prevăzută în anexa nr. 10;

j) decizie de respingere a cererii de restituire, prevăzută în anexa nr. 11;

k) evidenţa cererilor de restituire şi a sumelor aprobate la restituire, prevăzută în anexa nr. 12;

l) cerere de eliberare a adeverinţei prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului, prevăzută în anexa nr. 13;

m) adeverinţă prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbru/ui, prevăzută în anexa nr. 14.

Art. 3. - Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Cristiana Pasca Palmer

Eugen-Dragoş Doroş

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA

de restituire a sumelor prevăzute la art. 7,9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive

 

CAPITOLUL I

Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 7,9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare

 

1. Cadru general

1.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele prevăzute la art. 7,9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentând:

a) sume reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, actualizate cu indicele preţurilor de consum, precum şi dobânzile calculate până la data plăţii integrale;

b) diferenţele de timbru de mediu pentru autovehicule rezultate în urma contestării acestuia;

c) valoarea reziduală a timbrului de mediu pentru autovehicule.

1.2. Stabilirea sumelor de restituit potrivit pct. 1.1 lit. a) şi b), denumite în continuare sume de restituit, se face de către organul fiscal competent, aflat în subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, iar restituirea efectivă a sumelor care fac obiectul prezentei proceduri se face de către unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent.

1.3. Prin organ fiscal competent se înţelege:

a) în cazul persoanelor juridice şi al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere - organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe;

b)în cazul persoanelor fizice - organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana fizică.

1.4. În vederea stabilirii sumei de restituit şi a restituirii efective a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit legii, persoanele fizice sau juridice, denumite în continuare contribuabili, depun la organele fiscale competente cererea şi documentaţia necesară, în conformitate cu dispoziţiile prezentei proceduri.

1.5. În baza cererii depuse de contribuabil, organul fiscal competent, prin compartimentul cu atribuţii de compensare/ restituire, verifică în baza de date centralizată prevăzută la pct. 2.26 dacă pentru autovehiculul indicat în cerere a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire.

1.6. După verificarea prealabilă potrivit pct. 1.5 şi în situaţia în care se constată că nu a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire de către contribuabil, aceasta se determină de organul fiscal competent şi se restituie şi/sau se compensează ulterior, în conformitate cu dispoziţiile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal.

1.7. În conformitate cu prevederile art. 168 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, dacă contribuabilul înregistrează

obligaţii fiscale restante, sumele prevăzute la pct. 1.1 se restituie numai după efectuarea compensării.

1.8. În conformitate cu prevederile art. 77 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de soluţionare a cererilor de restituire a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit dispoziţiilor legale, este de 45 de zile de la data înregistrării cererii de restituire la organul fiscal competent.

2. Procedura de efectuare a plăţii sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi dobânzile calculate până la data plăţii integrale.

2.1. Contribuabilul care a achitat taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule poate solicita restituirea acesteia şi a dobânzilor calculate până la data plăţii integrale prin depunerea, la organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a unei cereri al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. Cererea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează sa fie restituită suma cuvenită contribuabilului.

2.2. Sumele prevăzute la pct. 2.1 se restituie, la cererea contribuabilului, în conformitate cu prevederile art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, de către organul fiscal competent.

2.3. Cererea de restituire trebuie să fie depusă în cadrul termenului legal de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire. Data la care a luat naştere dreptul la restituire este data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.

2.4. La cererea de restituire se anexează următoarele documente:

a) actul de identitate al persoanei fizice/al reprezentantului persoanei juridice, împreună cu împuternicirea dată acestuia, în copie;

b) documentul care atestă plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. În situaţia în care persoana fizică sau juridică ce solicită restituirea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, după caz, nu deţine documentul care atestă plata, verificarea plăţii se efectuează potrivit pct. 2.11-2.13;

c) copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora.

2.5. În cazul autovehiculelor care fac/au făcut obiectul contractelor de leasing, cererea de restituire se depune de contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing, la care anexează documentele prevăzute la pct. 2.4, în copii conforme cu originalul, pe baza propriei declaraţii.

2.6. Documentele în original se restituie contribuabilului după verificarea acestora şi certificarea lor „conform cu originalul” pe

A8A

copiile care rămân la organul fiscal competent, în cadrul compartimentului cu atribuţii de compensare/restituire, denumit În continuare compartiment de specialitate.

2.7. Cererea de restituire, însoţită de documentele prevăzute la pct. 2.4., se poate depune la registratura organului fiscal competent sau se poate transmite prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Documentele în original prevăzute la pct. 2.4 lit. c), anexate la cerere de contribuabil, se remit acestuia, odată cu comunicarea deciziei de soluţionare a cererii privind restituirea sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive.

2.8. Dacă organul fiscal competent consideră că mai are nevoie de anumite documente relevante soluţionării cererii, solicită contribuabilului, în scris, prezentarea acestora.

2.9. Termenul de 45 de zile prevăzut pentru soluţionarea cererilor de restituire se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data la care s-a comunicat contribuabilului solicitarea de informaţii suplimentare relevante soluţionării acesteia şi data înregistrării primirii acestor informaţii la organul fiscal competent. În cazul în care documentele solicitate de către organul fiscal competent necesare în vederea soluţionării cererii nu sunt depuse de către contribuabil în termen de cel mult 60 zile de la data solicitării, cererea prevăzută la pct. 2.1 se respinge de către organul fiscal competent, înştiinţându-l pe contribuabil cu privire la aceasta, prin emiterea Deciziei de respingere a cererii de restituire, prevăzută la anexa nr. 11 la ordin.

2.10. În situaţia în care sumele solicitate la restituire reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, de către un contribuabil care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing, plata taxei fiind efectuată de către societatea de leasing, în vederea efectuării restituirii sumei, se va proceda astfel:

a) în cazul în care atât contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing, cât şi societatea de leasing care a efectuat plata taxei sunt administraţi de către acelaşi organ fiscal, respectiv sunt arondaţi aceleiaşi unităţi a Trezoreriei Statului, sumele înscrise de către organul competent în decizia de restituire, respectiv în graficul tranşelor anuale aprobate la restituire, vor fi virate de către unitatea Trezoreriei Statului de pe cod de înregistrare fiscală societate de leasing pe cod de înregistrare fiscală contribuabil, prin întocmirea de către aceasta a notei contabile;

b) în situaţia în care contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing ş societatea de leasing care a efectuat plata taxei sunt administraţi de către organe fiscale diferite, respectiv sunt arondaţi la unităţi ale Trezoreriei Statului diferite, sumele înscrise de către organul fiscal competent în decizia de restituire vor fi virate de către unitatea Trezoreriei Statului de pe cod de înregistrare fiscală societate de leasing pe cod de înregistrare fiscală beneficiar, prin întocmirea de către aceasta a unui ordin de plată în care se va înscrie la rubrica „cod fiscal plătitor” codul fiscal al societăţii de leasing şi la rubrica „cod fiscal beneficiar” codul fiscal al contribuabilului beneficiar al dreptului de restituire, cu indicarea conturilor bugetare corespunzătoare.

2.11. În baza cererii depuse de contribuabil, organul fiscal competent, prin compartimentul de specialitate, procedează la:

a) introducerea în baza de date centralizată a informaţiilor cuprinse în cererea de restituire şi documentele anexate, după caz;

b) verificarea în baza de date centralizată, dacă pentru autovehiculul indicat în cerere a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire;

c) verificarea electronic, în mod automat, utilizând baza de date centralizată, precum şi cea în care sunt înregistrate plăţile, dacă pentru autovehiculul indicat în cerere a fost efectuată plata taxei solicitate la restituire.

2.12. În situaţia în care nu s-a putut identifica în baza de date documentul care atestă plata, compartimentul de specialitate editează din sistem informatic o listă cu contribuabilii pentru care nu a fost identificată plata, care va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: denumire contribuabil/codul de identificare fiscală al contribuabilului, numărul şi data documentului de plată/suma plătită pentru care nu a putut fi identificată plata taxei a cărei restituire se solicită.

2.13. În vederea verificării de către unităţile Trezoreriei Statului a existenţei sumelor achitate de contribuabili în conturile deschise la acestea, reprezentând taxa a cărei restituire se solicită, compartimentul de specialitate va transmite lista prevăzută la pct. 2,12 unităţii Trezoreriei Statului în termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea verificării prevăzute la pct. 2.11.

2.14. După efectuarea verificărilor de către unitatea Trezoreriei Statului, potrivit pct. 2.13, se va proceda astfel:

a) în situaţia în care plăţile efectuate de contribuabili sunt înregistrate în evidenţa unităţilor Trezoreriei Statului, acestea editează extrasele de cont în care se regăsesc plăţile respective, pe care le transmite cu adresă de înaintare compartimentului de specialitate, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii listei;

b) în situaţia în care plăţile efectuate de contribuabili nu sunt înregistrate în evidenţa unităţilor Trezoreriei Statului, această informaţie se comunică cu adresă scrisă compartimentului de specialitate, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii listei prevăzute la pct. 2.12.

2.15. Cererea de restituire se respinge de către organul fiscal competent prin emiterea deciziei prevăzute în anexa nr. 11, în următoarele situaţii:

a) în cazul în care contribuabilul care solicită restituirea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, după caz, nu deţine documentul care atestă plata, în copie sau în original, iar plata nu poate fi identificată;

b) în situaţia în care contribuabilul nu anexează la cererea de restituire documentele prevăzute la pct. 2.4 ori nu transmite informaţiile şi documentele solicitate de organul fiscal, în termen de cel mult 60 de zile de la solicitare;

c) în situaţia în care contribuabilul nu indică în cererea de restituire contul bancar în care urmează sa fie restituită suma cuvenită.

2.16. După verificarea prealabilă efectuată potrivit pct. 2.11- 2.14 şi în situaţia în care se constată că nu a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire de către contribuabil, organul fiscal competent întocmeşte Referatul privind restituirea sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, şi graficul tranşelor anuale aprobate la restituire.

2.17. Graficul tranşelor anuale aprobate la restituire, întocmit de organul fiscal competent, va cuprinde, în mod obligatoriu, perioada de restituire pentru fiecare tranşă anuală, precum şi cuantumul acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la ordin.

2.18. Perioada de restituire pentru fiecare tranşă anuală din graficul prevăzut la pct. 2.16 este următoarea:

a) pentru prima tranşă anuală, perioada de restituire este luna următoare datei emiterii deciziei de soluţionare a cererii privind restituirea sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, prevăzută în anexa nr. 5 la ordin;

b) pentru următoarele tranşe anuale perioada de restituire este:

- pentru cererile de restituire depuse în primul semestru al fiecărui an, perioada de restituire a tranşei este luna aprilie a fiecăruia dintre următorii 4 ani;

- pentru cererile de restituire depuse în cel de-al doilea semestru al fiecărui an, perioada de restituire a tranşei este luna noiembrie a fiecăruia dintre următorii 4 ani.

2.19. În sensul prezentului ordin, prin tranşă anuală se înţelege cota-parte de 20% din taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. În cazul sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, tranşa anuală cuprinde şi cota-parte de 20% din cheltuielile băneşti stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile în sarcina statului şi din orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită, după caz.

2.20. Ulterior stabilirii graficului tranşelor anuale aprobate la restituire, organul fiscal competent întocmeşte, în 2 exemplare, decizia de soluţionare a cererii de restituire privind restituirea sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, la care anexează o copie a graficului tranşelor anuale aprobate la restituire, şi comunică un exemplar contribuabilului, iar cel de-al doilea se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

2.21. Pentru actualizarea sumelor stabilite prin graficul prevăzut la pct. 2.17, precum şi pentru calcularea dobânzilor cuvenite contribuabililor, organul fiscal competent întocmeşte, în 2 exemplare, procesul-verbal privind actualizarea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule cu indicele preţurilor de consum, precum şi calculul dobânzilor până la data plăţii integrale, prevăzut în anexa nr. 6 la ordin. Calculul dobânzii cuvenite contribuabilului se efectuează până la data plăţii tranşelor anuale, astfel cum este menţionată în borderou, respectiv în nota privind restituirea unor sume.

2.22. Suma corespunzătoare unei tranşe anuale, conform graficului, se actualizează cu indicele preţurilor de consum publicat pe portalul Institutului Naţional de Statistică (I.N.S.) la data emiterii deciziei de restituire, după următoarea formulă de calcul:

A= (suma de actualizat x IPC)/100,

unde:

A - suma totală de plată, ca urmare a actualizării;

suma de actualizat - suma corespunzătoare unei tranşe anuale, conform graficului;

IPC - indicele preţurilor de consum, astfel cum a fost calculat de I.N.S. pentru luna anterioară corespunzătoare perioadei de restituire, comparativ cu luna în care a fost emisă decizia prevăzută la pct. 2.20.

2.23. Dobânda cuvenită contribuabilului se calculează până la data plăţii integrale, respectiv până la data plăţii fiecărei tranşe anuale.

2.24. În vederea restituirii tranşelor anuale stabilite prin graficul prevăzut la pct. 2.17, a sumelor actualizate cu indicele preţurilor de consum şi a dobânzilor cuvenite contribuabililor, organul fiscal competent, prin compartimentul de specialitate, procedează, pentru fiecare tranşă anuală, la verificarea datelor din evidenţa analitică pe plătitori sub aspectul existenţei unor eventuale obligaţii de plată neachitate înregistrate de către contribuabil şi aplică în mod corespunzător Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal.

2.25. Pentru plata fiecărei tranşe anuale, astfel cum au fost stabilite prin graficul prevăzut la pct. 2.17, a sumelor actualizate cu indicele preţurilor de consum şi a dobânzilor cuvenite contribuabililor, organul fiscal competent, prin compartimentul de specialitate, constată şi operează eventualele compensări cu obligaţii fiscale restante existente în evidenţa pe plătitor până la data plăţii fiecărei tranşe şi întocmeşte în 3 exemplare următoarele documente:

a) Decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9 la ordin;

b) Nota privind restituirea unor sume, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 10 la ordin;

c) Decizia de restituire a sumelor de la buget.

2.26. În vederea efectuării operaţiunilor de compensare/ restituire, organul fiscal competent, prin compartimentul de specialitate, transmite unităţii Trezoreriei Statului un exemplar din documentele prevăzute la pct. 2.25 lit. a) şi b), după caz, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data programată pentru efectuarea plăţii tranşei anuale, astfel cum a fost înscrisă în borderou] prevăzut la pct. 2.27.

2.27. În vederea programării contribuabililor pentru care vor fi restituite sumele rămase ca urmare a efectuării eventualelor compensări potrivit pct. 2.24, organul fiscal competent întocmeşte borderoul privind programarea plăţii sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, prevăzut în anexa nr. 8 la ordin.

2.28. Compensarea şi restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, a sumelor actualizate cu indicele preţurilor de consum, precum şi a dobânzilor calculate până la data plăţii integrale se fac de la bugetul Fondului pentru mediu, din contul 51.1.16.09.00 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor persoane fizice sau juridice, în contul bancar indicat de către contribuabil prin cererea sa de restituire, cu încadrarea în soldul creditor al contului sintetic 51.1.16.09.00 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule”.

2.29. În situaţia în care sumele prevăzute la pct. 2.28 nu se încadrează în soldul creditor al contului sintetic 51.1.16.09.00 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule”, unităţile Trezoreriei Statului vor solicita în scris, în cel mult două zile lucrătoare, Trezoreriei Statului Sector 6, pe baza unei adrese aprobate de conducătorul unităţii, transferarea în contul 51.1.16.09.00 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), a sumei necesare efectuării compensării/restituirii. Trezoreria Statului Sector 6 va vira suma astfel solicitată din contul 20.1.16.09.00 „Veniturile Fondului

pentru mediu - Timbrul de mediu pentru autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscală al Administraţiei Fondului pentru Mediu, în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea adresei de la unitatea Trezoreriei Statului, cu încadrarea în disponibilităţile bugetului Fondului pentru mediu. Trezoreria Statului Sector 6 anexează la extrasul contului 20.1.16.09.00 „Veniturile Fondului pentru mediu - Timbrul de mediu pentru autovehicule” care se eliberează Administraţiei Fondului pentru Mediu copii ale cererilor primite de la unităţile Trezoreriei Statului şi copii ale ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care s-a efectuat viramentul în contul 51.1.16.09.00 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468).

2.30. Compensarea şi restituirea sumelor reprezentând taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule, a sumelor actualizate cu indicele preţurilor de consum, precum şi a dobânzilor calculate până la data plăţii integrale se fac de la bugetul de stat, din contul de venituri bugetare în care a fost încasată suma.

2.31. Cheltuielile efectuate de către organele fiscale competente cu comunicarea actelor administrative prevăzute de prezenta procedură se recuperează din bugetul din care au fost restituite sumele aprobate Sa restituire, aplicându-se în mod corespunzător pct. 2.28-2.30.

2.32. Restituirea sumelor cuvenite contribuabililor se efectuează prin decontare bancară în contul bancar indicat prin cererea de restituire.

2.33. Dacă până la restituirea integrală a sumelor cuvenite contribuabililor intervin schimbări privind datele de identificare ale acestora sau ale contului bancar, menţionate în cerere, contribuabilul are obligaţia de a înştiinţa organul fiscal competent de îndată.

2.34. Programarea pe zile a contribuabililor se face de către organul fiscal competent la data stabilită în borderoul prevăzut la pct. 2.27, respectiv în nota privind restituirea unor sume.

2.35. Documentele întocmite în vederea soluţionării cererilor de restituire se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

2.36. Cererile de restituire şi sumele aprobate la restituire potrivit art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi sumele stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive se gestionează informatic de către organele fiscale competente, prin compartimentele de specialitate.

2.37. În termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoarea prezentei proceduri sau de la data restituirii ulterioare de către Administraţia Fondului pentru Mediu a unor eventuale sume, această instituţie va proceda la actualizarea bazei de date centralizate, respectiv a evidenţei cererilor de restituire şi a sumelor aprobate la restituire, prevăzută în anexa nr. 12 la ordin, cu toate sumele restituite de către aceasta, potrivit legii.

2.38. Administraţia Fondului pentru Mediu este răspunzătoare pentru restituirea unor sume care nu sunt actualizate în baza de date centralizată prevăzută la pct. 2.37, pentru care contribuabilii solicită restituirea potrivit prezentei proceduri.

2.39. Administraţia Fondului pentru Mediu este răspunzătoare pentru asigurarea sumelor în conturile prevăzute la pct. 2.28 şi 2.29, în vederea compensării/restituirii sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, a sumelor actualizate cu indicele preţurilor de consum, precum şi a dobânzilor calculate până la data plătii integrale.

3. Procedura de restituire a sumelor reprezentând valoarea reziduală a timbrului de mediu pentru autovehicule

3.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele reprezentând valoarea reziduală a timbrului de mediu pentru autovehicule, denumită în continuare valoarea reziduală a timbrului, prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

3.2. Ultimului proprietar al autovehiculului pentru care s-a plătit taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule ori timbrul de mediu pentru autovehicule, după caz, i se restituie valoarea reziduală a timbrului de mediu, într-o singură tranşă, atunci când autovehiculul pentru care s-a plătit taxa/timbrul în România este scos din parcul auto naţional.

3.3. Prin excepţie de la prevederile pct. 3.2, valoarea reziduală a timbrului nu se restituie în situaţia în care autovehiculul pentru care se solicită restituirea valorii reziduale a timbrului a fost reintrodus în parcul auto naţional fără plata timbrului ori contribuabilul a beneficiat de restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule ori a timbrului de mediu pentru autovehicule, după caz.

3.4. Valoarea reziduală a timbrului reprezintă suma care ar fi plătită pentru respectivul autovehicul dacă acesta ar fi înmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto naţional, calculată în baza legislaţiei după care s-a stabilit cuantumul taxei datorate la momentul înmatriculării, în lei, la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul înmatriculării sau transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat, folosindu-se vârsta vehiculului de la momentul scoaterii din parcul auto naţional.

3.5. Restituirea valorii reziduale a timbrului se face la cererea contribuabilului prevăzut la pct. 3.2, care se depune la organul fiscal competent. Modelul cererii de restituire este cel prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. Cererea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită contribuabilului.

3.6. La cererea de restituire se anexează următoarele documente:

a) copia cărţii de identitate a vehiculului având menţiunea scoaterii definitive din România sau o adeverinţă care atestă radierea din circulaţie, ca urmare a scoaterii definitive din România, emisă de serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor care a efectuat radierea;

b) factura/contractul de vânzare-cumpărare sau declaraţia vamală de export, după caz, în original şi copie.

3.7. În situaţia în care valoarea reziduală a timbrului, calculată conform prevederilor legale, este mai mare decât suma achitată la momentul înmatriculării sau transcrierii dreptului de proprietate a autovehiculului rulat în România, se restituie valoarea reziduală a timbrului, în limita sumei achitate.

3.8. În vederea restituirii valorii reziduale a timbrului, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent verifică în baza de date centralizată privind evidenţa cererilor de restituire şi a sumelor aprobate la restituire dacă taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau valoarea reziduală a taxei/timbrului a fost sau nu restituită pentru autovehiculul înmatriculat după 1 ianuarie 2007, pentru care se solicită transcrierea dreptului de proprietate, şi aplică în mod corespunzător procedura prevăzută la pct. 2.6-2.15 şi 2.23-2.36.

3.9. Pentru valoarea reziduală a timbrului, contribuabilii au dreptul la dobânzi conform dispoziţiilor art. 182 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Dobânzile cuvenite contribuabilului se suportă din bugetul Fondului pentru mediu, din contul din care se efectuează compensarea şi/sau restituirea sumei pentru care s-a solicitat plata dobânzii.

4. Procedura de restituire a sumelor reprezentând diferenţele de timbru rezultate în urma contestării acestuia

4.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele reprezentând diferenţe de timbru rezultate în urma contestării acestuia, potrivit prevederilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

4.2. Contribuabilul care a plătit timbrul de mediu pentru autovehicule şi care face dovada faptului că autovehiculul său s-a depreciat într-o măsură mai mare decât cea indicată de grila prevăzută în anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza documentului privind rezultatul expertizei tehnice eliberat de Regia Autonomă „Registrul Auto Român”, poate solicita organului fiscal competent restituirea diferenţei de timbru rezultate în urma contestării. Modelul cererii de restituire este cel prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. Cererea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită contribuabilului.

4.3. La cererea de restituire se anexează, în original şi în copie, în vederea verificării acestora, următoarele documente:

a) dovada plăţii timbrului;

b) documentul eliberat de Regia Autonomă „Registrul Auto Român” privind rezultatul expertizei tehnice sau documentul eliberat de Corpul Experţilor Tehnici privind rezultatul evaluării individuale a autovehiculului.

4.4. Restituirea diferenţei de taxă rezultate în urma contestării se efectuează într-o singură tranşă, procedura prevăzuta la pct. 2.6-2.15 şi 2.23-2.36 aplicându-se în mod corespunzător.

4.5. Pentru sumele reprezentând diferenţele de timbru rezultate în urma contestării acestuia, contribuabilii au dreptul la dobânzi conform dispoziţiilor art. 182 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Dobânzile cuvenite contribuabilului se suportă din bugetul Fondului pentru mediu, din contul din care se efectuează compensarea şi/sau restituirea sumei pentru care s-a solicitat plata dobânzii.

 

CAPITOLUL II

 

A. Procedura de restituire a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, precum şi a cheltuielilor băneşti stabilite de aceste instanţe şi a oricăror altor cheltuieli ocazionate de executarea silită

5.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, precum şi cheltuielile băneşti stabilite de aceste instanţe şi orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită, altele decât cele stabilite prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii până la data 31 decembrie 2015, pentru care se aplică dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2015, cu modificările ulterioare.

5.2. Contribuabilul care, în baza unei hotărâri definitive a instanţei judecătoreşti competente, are dreptul la restituirea sumelor reprezentând taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbru de mediu pentru autovehicule, a cheltuielilor băneşti stabilite de aceste instanţe, precum şi a oricăror altor cheltuieli ocazionate de executarea silită va depune, în vederea restituirii, la organul fiscal competent, o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la ordin. Cererea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită contribuabilului.

5.3. Pentru cererile depuse de contribuabili potrivit pct. 5.2, organele fiscale restituie sumele astfel cum au fost stabilite de către instanţa de judecată, indiferent dacă, prin cerere, contribuabilul solicită restituirea numai în parte a sumelor cuprinse în dispozitivul hotărârii judecătoreşti definitive.

5.4. Cererile depuse de contribuabili potrivit pct. 5.2 se soluţionează de organul fiscal, indiferent dacă acesta renunţă, ulterior, la solicitarea de restituire a sumelor dispuse de instanţa de judecată, întrucât renunţarea nu afectează obligaţia organului fiscal de a duce la îndeplinire dispozitivul hotărârii judecătoreşti.

5.5. În situaţia în care, prin hotărârea judecătorească definitivă a instanţei judecătoreşti competente, aceasta dispune restituirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, organul fiscal central competent restituie integral, în conformitate cu prevederile art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, respectiva sumă, împreună cu eventualele cheltuieli băneşti, precum şi oricare alte cheltuieli ocazionate de executarea silită, stabilite de instanţă, prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004 aplicându-se în mod corespunzător.

5.6. Procedura de restituire a sumelor reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbru de mediu pentru autovehicule, a cheltuielilor băneşti, precum şi a oricăror altor cheltuieli ocazionate de executarea silită, stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, este cea prevăzută de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004.

5.7. În situaţia în care, prin hotărâri judecătoreşti definitive, instanţele judecătoreşti dispun restituirea sumei achitate cu titlu de taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbru de mediu pentru autovehicule către un contribuabil care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing, plata taxei fiind efectuată de către societatea de leasing, în vederea efectuării restituirii sumei dispuse de instanţele de judecată se va proceda astfel:

a) în cazul în care atât contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing, cât şi societatea de leasing care a efectuat plata taxei/timbrului sunt administraţi de către acelaşi organ fiscal, respectiv sunt arondaţi aceleiaşi unităţi a Trezoreriei Statului, sumele înscrise de către organul fiscal competent în decizia de restituire vor fi virate de către unitatea Trezoreriei Statului de pe cod de înregistrare fiscală societate de leasing pe cod de înregistrare fiscală contribuabil, prin întocmirea de către aceasta a notei contabile;

b) în situaţia în care contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing şi societatea de leasing care a efectuat plata taxei/timbrului sunt administraţi de către organe fiscale diferite, respectiv sunt arondaţi la unităţi ale Trezoreriei Statului diferite, sumele înscrise de către organul fiscal competent în decizia de restituire vor fi virate de către unitatea Trezoreriei Statului de pe

cod de înregistrare fiscală societate de leasing pe cod de înregistrare fiscală beneficiar, prin întocmirea de către aceasta a unui ordin de plată în care se va înscrie la rubrica „cod fiscal plătitor” codul fiscal al societăţii de leasing şi la rubrica „cod fiscal beneficiar” codul fiscal al contribuabilului beneficiar al dreptului de restituire, cu indicarea conturilor bugetare corespunzătoare.

5.8. Sumele de restituit stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, cheltuielile băneşti stabilite de aceste instanţe, precum şi orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită se suportă din bugetul de stat sau bugetul Fondului pentru mediu, după caz, în funcţie de bugetul în care a fost încasată taxa solicitată la restituire.

5.9. În situaţia în care instanţa judecătorească dispune plata dobânzii cuvenite contribuabilului, data de la care aceasta se calculează se stabileşte astfel:

- în cazul în care s-a stabilit acordarea dobânzii prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, dobânda se calculează conform dispoziţiilor art. 182 din acest act normativ sau din data stabilită de instanţele de judecată prin hotărâre judecătorească executorie, după caz;

- în cazul în care s-a stabilit acordarea dobânzii legale, dobânda se calculează de la data la care solicitantul a plătit taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau data stabilită de instanţele de judecată prin hotărârea judecătorească executorie, după caz.

5.10. În situaţia în care prin hotărâri judecătoreşti definitive au fost obligate să restituie sumele stabilite prin acestea atât Administraţia Fondului pentru Mediu, cât şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organele fiscale din subordine, punerea în executare a sentinţelor judecătoreşti se realizează de către organele fiscale competente.

5.11. Procedura prevăzută la pct. 2.6-2.36 se aplică în mod corespunzător.

5.12. Prezenta procedură se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care restituirea valorii reziduale şi a diferenţelor de timbru rezultate în urma contestării acestuia este dispusă de către instanţa competentă prin hotărâre judecătorească definitivă.

B. Procedura de restituire a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, în situaţia în care Administraţia Fondului pentru Mediu este obligată la restituirea acestora

5.13. În vederea restituirii sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, în situaţia în care Administraţia Fondului pentru Mediu este obligată la restituirea acestora, contribuabilul depune la Administraţia Fondului pentru Mediu o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, împreună cu documentaţia necesară.

5.14. Administraţia Fondului pentru Mediu emite decizia de restituire, la care anexează graficul tranşelor anuale aprobate la restituire, şi efectuează restituirea aplicând în mod corespunzător prevederile de la lit. A.

5.15. În vederea actualizării bazei de date centralizate existente la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform anexei nr. 12 la ordin, Administraţia Fondului pentru Mediu transmite informatic situaţia cererilor de restituire a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti, precum şi a oricăror altor sume stabilite de instanţele judecătoreşti şi restituite de către aceasta, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri sau de la data restituirii ulterioare a unor astfel de sume.

5.16. Administraţia Fondului pentru Mediu este răspunzătoare de monitorizarea restituirii tranşelor anuale astfel cum acestea au fost stabilite prin graficul”tranşelor anuale aprobate la restituire.

 

CAPITOLUL III

Procedura de întocmire şi eliberare a documentului prevăzut la art. 4 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013, cu modificările ulterioare

 

6.1. În cazul în care se solicită transcrierea dreptului de proprietate pentru un autovehicul înmatriculat după 1 ianuarie 2007 şi pentru care a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule, iar proprietarului plătitor nu i s-a restituit cuantumul acesteia/acestuia sau nu a fost restituită valoarea reziduală prevăzută la art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, organul fiscal competent eliberează o adeverinţă care atestă această situaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14 la ordin.

6.2. În vederea eliberării adeverinţei prevăzute la pct. 6.1 contribuabilul va depune la organul fiscal competent o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 13 la ordin, însoţită de copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare, precum şi copia documentului de plată, după caz.

6.3. Compartimentul de specialitate verifică existenţa sumei achitate de contribuabil în conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului,

6.4. În situaţia în care nu poate fi identificat documentul care atestă plata, compartimentul de specialitate nu eliberează adeverinţa prevăzută la pct. 6.1, înştiinţând contribuabilul în acest sens.

6.5. După verificarea plăţii potrivit pct. 6.3, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent verifică în baza de date centralizată privind cererile de restituire şi sumele aprobate la restituire dacă taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau valoarea reziduală a taxei/timbrului a fost sau nu restituită pentru autovehiculul înmatriculat după 1 ianuarie 2007, pentru care se solicită transcrierea dreptului de proprietate.

6.6. După verificările efectuate potrivit pct. 6.3 şi 6.5, compartimentul de specialitate eliberează adeverinţa prevăzută la pct. 6.1, care se prezintă la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor odată cu solicitarea transcrierii dreptului de proprietate.

6.7. Adeverinţa prevăzută la pct. 6.1 se eliberează în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii şi poate fi utilizată de persoana interesată pe o perioadă de până la 30 de zile de la data eliberării.

 

CAPITOLUL IV

Procedura de restituire în situaţia în care autovehiculul pentru care s-a achitat taxa specială pentru autoturisme şl autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule nu a fost înmatriculat

 

7.1. În situaţia în care înmatricularea autovehiculului sau transcrierea dreptului de proprietate pentru un autovehicul înmatriculat nu a fost efectuată, suma reprezentând taxa achitată/timbrul de mediu pentru autovehicule achitat, denumită în continuare taxă neutilizată, se restituie la cererea contribuabilului.

7.2. Contribuabilul îndreptăţit să solicite restituirea taxei neutilizate în condiţiile prevăzute la pct. 7.1 va depune la organul fiscal competent, în termenul legal de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, o cerere de restituire însoţită de documentul de plată, în original, care confirmă plata taxei neutilizate, document pe care este înscrisă menţiunea „taxă neutilizată” şi care este semnat şi ştampilat de către persoana desemnată din cadrul Serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculări vehicule.

7.3. După primirea cererii de restituire, compartimentul de specialitate va proceda la verificarea plăţii şi a eventualelor restituiri aprobate, aplicând în mod corespunzător prevederile pct. 6.3-6.5, şi la restituirea sumei potrivit art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

7.4. Procedura prevăzută la pct. 2.8-2.36 se aplică în mod corespunzător.

 

ANEXA Nr. 2

 

CERERE DE RESTITUIRE

a sumelor prevăzute la art. 7,9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare

 

Către....................................................................

(organul fiscal competent)

 

Subsemnatul/Subscrisa, ..........................................., cu domiciliul/sediul în localitatea ........................ str. ...................... nr. ....... bl. ....., sc. ......., ap......., judeţul/sectorul ..............., având C.N.P./C.U.I........................, în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, solicit/solicităm restituirea sumei de ........... lei, reprezentând 1):

1. ( ) taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, actualizată cu indicele preţurilor de consum, precum şi dobânzile calculate până la data plăţii integrale;

2. ( ) taxa pe poluare pentru autovehicule, actualizată cu indicele preţurilor de consum, precum şi dobânzile calculate până la data plăţii integrale;

3. ( ) taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, actualizată cu indicele preţurilor de consum, precum şi dobânzile calculate până la data plăţii integrale;

4. ( ) valoarea reziduală a timbrului, pentru autovehiculul care a fost scos din parcul auto naţional şi pentru care s-a plătit taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu pentru autovehicule;

5. ( ) diferenţele calculate în urma contestării timbrului de mediu pentru autovehicule.

Declar/Declarăm că suma achitată iniţial, cu titlu de taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prin Chitanţa/Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului nr. ........../.......... în cuantum de .............lei 2), a fost achitată ca urmare a intervenirii uneia dintre situaţiile prevăzute de

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011, sau art. 4 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare, în cazul înmatriculării autoturismului/autovehiculului marca .........................., tipul/varianta ..................... fabricat în anul ........ având numărul de înmatriculare ................, numărul de identificare .................... seria cărţii de identitate ..................... 3).

Menţionez/Menţionăm că am luat cunoştinţă că din sumele de restituit vor fi compensate de către organul fiscal competent eventualele obligaţii fiscale datorate şi neachitate la data restituirii.

Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze în contul bancar nr. .................... cod IBAN .................................... deschis la ....................

 

Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului,

.........................................................................

(numele şi prenumele)

 

Semnătura ..............................................

L.S.

.....................


1) Se bifează situaţia în cauză.

2) În situaţia în care se solicită restituirea valorii reziduale a timbrului, nu este necesară completarea câmpului cu numărul şi data documentului de plată a taxei/timbrului ori a cuantumului acesteia/acestuia.

3) Nu se completează în situaţia în care se solicită valoarea reziduală a timbrului.

 

ANEXA Nr. 3

 

Nr. ......../data..................

Către....................................................................

(organul fiscal competent)

 

CERERE DE RESTITUIRE

a sumelor stabilite de Instanţele Judecătoreşti prin hotărâri definitive, altele decât cele stabilite prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015 1)

 

Subsemnatul/Subscrisa, ............................................, cu domiciliul/sediul în localitatea ....................., str. ................., nr. ......., bl. ......, sc. ........, ap. ......., judeţul/sectorul ..................., având C.N.P./C.U.I..............................., în temeiul prevederilor art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, solicit/solicităm restituirea sumei de ............., achitată cu titlu de taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule2), prin Chitanţa/Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului nr. ....../........... în cuantum de.........lei, în cazul înmatriculării autoturismului/autovehiculului marca ................, tipul/varianta ............................. fabricat în anul ........., având numărul de înmatriculare .................., numărul de identificare ......... seria cărţii de identitate ................, dobânzile calculate până la data plăţii integrale, cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite potrivit Hotărârii judecătoreşti nr. ...../...... emise de ......................... executorie, anexată în copie legalizată la prezenta.

Totodată, solicit/solicităm restituirea sumei rezultate din actualizarea cu indicele preţurilor de consum a taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cheltuielilor de judecată, precum şi a altor sume stabilite potrivit hotărârii judecătoreşti.

Menţionez/Menţionăm că am luat cunoştinţă că din sumele de restituit vor fi compensate de către organul fiscal competent eventualele obligaţii fiscale datorate şi neachitate la data restituirii.

Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze în contul bancar nr. .................., cod IBAN...................................., deschis la........................... .

 

Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului,

.........................................................................

(numele şi prenumele)

 

Semnătura ..............................................

L.S.

.....................

Data..........................

 


1) Pentru sumele stabilite prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015, restituirea se efectuează potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte masuri fiscal-bugetare, aprobata cu modificări prin Legea nr. 197/2015. cu modificările ulterioare, coroborat cu dispoziţiile Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, cu modificările ulterioare.

2) Va fi indicată natura sumei pentru care se solicită restituirea potrivit hotărârii judecătoreşti, respectiv taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau valoarea reziduală a taxei/timbrului ori diferenţa de timbru rezultată în urma contestării acestuia.

 

ANEXA Nr. 4

 

ANTET 1)

Nr. ......../data .........

 

Aprob

Conducătorul unităţii fiscale,

Numele şi prenumele..........................

Semnătura............................................

 

REFERAT

privind restituirea sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive

 

În baza:

- art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

şi având în vedere Cererea de restituire nr. ......din data de .......... depusă de către ..................... CIF ........................

însoţită de următoarea documentaţie:

1. documentul care atestă plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în copie;

2. act de identitate al persoanei fizice/al reprezentantului persoanei juridice, împreună cu împuternicirea dată acestuia, în copie;

3. copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora la momentul depunerii cererii;

4. Hotărârea judecătorească nr. ...../..... .emisă de ........................., propunem aprobarea restituirii sumei de ......... lei, reprezentând 2):

( ) taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule;

( ) taxă pe poluare pentru autovehicule;

( ) taxă pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;

( ) timbrul de mediu stabilit prin Hotărârea judecătorească nr. ...../......emisă de ........................;

( ) valoarea reziduală a timbrului, pentru autovehiculul care a fost scos din parcul auto naţional şi pentru care s-a plătit taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu pentru autovehicule;

( ) diferenţele calculate în urma contestării timbrului de mediu pentru autovehicule;

( ) cheltuieli de judecată stabilite prin Hotărârea judecătorească nr. ...../......emisă de ........................;

( ) alte sume stabilite prin Hotărârea judecătorească nr. ...../......emisă de ..........................

Pentru plata tranşelor anuale din taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de Sa autovehicule, organul fiscal competent constată şi operează eventualele compensări cu obligaţii fiscale restante existente în evidenţa pe plătitor până la data plăţii fiecărei tranşe.

După plata fiecărei tranşe anuale, suma aferentă acesteia se va actualiza cu indicele preţurilor de consum şi se vor calcula dobânzi în mod corespunzător.

Suma aprobată la restituire va fi plătită în 5 tranşe anuale, conform art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în baza graficului tranşelor anuale aprobate la restituire.

În cazul valorii reziduale a timbrului şi a diferenţelor calculate în urma contestării timbrului de mediu pentru autovehicule, restituirea se efectuează potrivit prevederilor art. 168 alin. (8)-(10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, într-o singură tranşă, iar dobânda se calculează în temeiul prevederilor art. 182 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru sumele stabilite prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii după data de 31 decembrie 2015, restituirea se efectuează în 5 tranşe anuale, cu excepţia timbrului de mediu pentru autovehicule, iar dobânda se calculează în temeiul prevederilor art. 182 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sau astfel cum este stabilit de instanţa judecătorească.

 

Şeful compartimentului,

Întocmit la data de

........................................

........................................

Semnătura

Inspector,

........................................

........................................

 


1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.

2) Va fi indicat tipul sumei aprobate la restituire.

 

ANEXA Nr. 5

 

ANTET 1)

Nr. ......../data .........

 

Către: ...........................................................

(denumirea/numele şi prenumele contribuabilului)

Adresa: localitatea ................., str. ............. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., sectorul/judeţul .................

Cod de identificare fiscală ................................

 

DECIZIE

de soluţionare a cererii privind restituirea sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de Judecată prin hotărâri definitive

 

În baza dispoziţiilor art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Cererii de restituire nr. ................ din data de .......................s-a stabilit suma aprobată la restituire în cuantum de ......................................  lei.

Suma aprobată la restituire reprezintă 2):

( ) taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule;

( ) taxă pe poluare pentru autovehicule;

( ) taxă pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;

( ) timbrul de mediu stabilit prin Hotărârea judecătorească nr. ...../...... emisă de ........................;

( ) valoarea reziduală a timbrului, pentru autovehiculul care a fost scos din parcul auto naţional şi pentru care s-a plătit taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu pentru autovehicule; ( ) diferenţele calculate în urma contestării timbrului de mediu pentru autovehicule;

( ) cheltuieli de judecată stabilite prin Hotărârea judecătorească nr. ...../...... emisă de ........................;

( ) alte sume stabilite prin Hotărârea judecătorească nr. ...../...... emisă de ..........................

1. Restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, inclusiv eventualele cheltuieli de judecată şi alte sume stabilite prin hotărârea judecătorească definitivă, se efectuează în 5 tranşe anuale, potrivit art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în baza graficului tranşelor anuale aprobate la restituire, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. După plata fiecărei tranşe anuale, suma aferentă acesteia se va actualiza cu indicele preţurilor de consum şi se vor calcula dobânzi până la data plăţii fiecărei tranşe. Actualizarea sumelor ce se restituie se va realiza cu indicele preţurilor de consum publicat pe portalul Institutului Naţional de Statistică la data emiterii prezentei decizii. 3)

2. Restituirea valorii reziduale a timbrului, a diferenţelor calculate în urma contestării timbrului de mediu pentru autovehicule, precum şi a timbrului de mediu pentru autovehicule stabilit prin hotărâri judecătoreşti definitive se efectuează într-o singură tranşă, dobânda se calculează în temeiul prevederilor art. 182 din Codul de procedură fiscală, sau astfel cum este stabilit de instanţa judecătorească, după caz.3)

În situaţia în care se constată existenţa unor obligaţii fiscale restante stabilite în sarcina contribuabilului care solicită restituirea, sumele aprobate la restituire vor fi diminuate cu obligaţiile fiscale restante, care vor fi stinse prin compensare potrivit legii.

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate formula contestaţie la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat, în conformitate cu prevederile art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele .........................

Data .....................................................

Semnătura ..........................................

LS.

 


1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.

2) Va fi indicat tipul sumei aprobate la restituire.

3) Se vor menţiona precizările de la pct. 1 sau 2, după caz, în funcţie de tipul sumei aprobate la restituire,

 

ANEXA Nr. 6

 

ANTET 1)

Nr. ......../data .........

 

PROCES-VERBAL

privind actualizarea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule cu indicele preţurilor de consum, precum şi calculul dobânzilor până la data plăţii integrale

 

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contribuabilul .......................................... având C.N.P./C.U.I. ............, cu domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea ......................., str. ................................... nr. ........, bl. ............, sc. ......, ap........, sectorul/judeţul ................... s-a procedat la:

A. Actualizarea sumelor stabilite prin Decizia de soluţionare a cererii privind restituirea sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive nr. ............................ din data de .........................., pentru tranşa nr. ......, cu indicele preţurilor de consum publicat pe portalul Institutului Naţional de Statistică, rezultând suma de ................. lei.

 

Natura sumei 2)

Suma aprobată pentru restituire aferentă tranşei

Perioada de restituire a tranşei

Indicele preţurilor de consum

Cuantumul sumelor rezultate după actualizare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Calculul dobânzilor aferente taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule pentru tranşa nr. ..........

 

Natura sumei 3)

Suma aprobată pentru restituire aferentă tranşei

Perioada pentru care s-a calculat dobânda

Cota 6)

Cuantumul dobânzilor cuvenite contribuabilului

Data de la care se calculează dobânda 4)

Data plăţii tranşei 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În situaţia în care se constată existenţa unor obligaţii fiscale restante stabilite în sarcina contribuabilului care solicită restituirea, sumele stabilite prin prezentul proces-verbal vor fi diminuate cu obligaţiile fiscale restante, care vor fi stinse prin compensare potrivit legii.

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate formula contestaţie la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat, în conformitate cu prevederile art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele .........................

Semnătura ..........................................

LS.

 

 


1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.

2) Se va menţiona natura sumelor pentru care se face actualizarea cu indicele preţurilor de consum.

3) Se va menţiona natura sumelor pentru care se face calculul dobânzilor.

4) Data de la care se calculează dobânda este data la care solicitantul a plătit taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, după caz.

5) Data plăţii tranşei - se va menţiona data stabilită prin nota privind restituirea unor sume ori data stingerii prin compensare, după caz.

6) Se va menţiona cota prevăzută de art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 7

 

ANTET 1)

Anexa la Decizia nr. ................/data ...................

 

GRAFICUL

tranşelor anuale aprobate la restituire

 

Denumirea/Numele şi prenumele contribuabilului ......................................

Codul de identificare fiscală ................................................

 

Tranşa

Perioada de restituire a tranşei

TOTAL, din care:

Tipul taxei 2)

Cheltuieli de judecata

Alte sume stabilite de instanţele de judecată

I

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

 

 

 

 


1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.

2) Se va menţiona tipul taxei pentru care s-a aprobat restituirea.

 

ANEXA Nr. 8

 

ANTET 1)

Nr. ......../data .........

 

BORDEROU

privind programarea plăţii sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor stabilite de Instanţele de Judecată prin hotărâri definitive

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele/

Denumire

C.I.F.

Sumele rămase de restituit

- lei -

Data plăţii tranşei 2)

Total, din care:

Suma de restituit din tranşa nr. .......

Suma de restituit din actualizarea cu IPC

Suma de restituit din dobânda calculată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele .........................

Semnătura ..........................................

LS.

 


1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.

2) Se va menţiona data înscrisă în nota privind restituirea unor sume.

 

ANEXA Nr. 9

 

ANTET 1)

Nr. ......../data .........

 

Aprob

Conducătorul unităţii fiscale,

Numele şi prenumele..........................

Semnătura............................................

L.S.

 

DECIZIE

privind compensarea obligaţiilor fiscale

 

În temeiul prevederilor art. 167-168 alin. (8)-(10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se compensează obligaţiile fiscale restante ale:

- numele şi prenumele/denumirea debitorului.......................................................................................................................,

domiciliul fiscal .........................................................................................................................................................................,

codul de identificare fiscală ....................................................................................................................................................

 

I. Suma de rambursat/de restituit/de plată de la buget din care se compensează obligaţii fiscale restante:

 

Denumirea venitului din care se compensează

Contul de venituri/ de disponibil

Documentul din care rezultă suma din care se compensează

Data exigibilităţii 2)

Suma

(lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Obligaţii fiscale restante care se sting prin compensare:

 

Denumirea obligaţiei stinse prin compensare

Contul de venituri/ de disponibil

Documentul prin care s-a stabilit sau individualizat obligaţia fiscală restanta

Data exigibilităţii 2)

 

 

Data stingerii prin compensare 3)

Suma

(lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate depune contestaţie la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Şef compartiment

Numele şi prenumele.................

Semnătura..................................

Întocmit

Inspector

Numele şi prenumele.................

Semnătura..................................

 


1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.

2) Se va completa data exigibilităţii sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget, după caz, şi a obligaţiei fiscale neachitate, conform art. 167 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

2) Se va completa data exigibilităţii sumei de rambursat/de restituit/de piaţă de la buget, după caz, şi a obligaţiei fiscale neachitate, conform art. 167 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

3) Se va completa data la care operează de drept compensarea, conform art. 167 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv data la care creanţele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide şi exigibile, ţinându-se cont de data exigibilităţii.

 

ANEXA Nr. 10

 

ANTET 1)

Nr. ......../data .........

 

Aprob

Conducătorul unităţii fiscale,

Numele şi prenumele..........................

Semnătura............................................

L.S.

 

NOTĂ

privind restituirea unor sume

 

În temeiul prevederilor art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se restituie către:

- numele şi prenumele/denumirea debitorului .............................,

domiciliul fiscal ............................................................................,

codul de identificare fiscală ....................................................

suma de ................................. lei.

Restituirea se efectuează în baza Cererii debitorului nr. ................din..............

 

Denumirea venitului din care se restituie suma

Contul de venituri/ de disponibil

Tipul documentului 2)

 

Nr./data documentului 3)

Suma

(lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restituirea sumei se efectuează în data de ................. 4) prin virament în contul debitorului nr. .............., cod IBAN ..............., deschis la Banca .........................................

 

Şef compartiment

Numele şi prenumele..........................

Semnătura............................................

Întocmit

Inspector

Numele şi prenumele..........................

Semnătura............................................

 


1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.

2) Se va menţiona: .Decizia de restituire a sumelor de la buget”.

3) Se vor menţiona nr. şi data deciziei de restituire a sumelor de la buget.

4) Se va înscrie de către organul fiscal competent data programată pentru virarea sumelor cuvenite contribuabilului.

 

ANEXA Nr. 11

 

ANTET 1)

Nr. ......../data .........

 

Către: .................................................................

(denumirea/numele şi prenumele contribuabilului)

Adresa: localitatea .................. str. ............. nr. ...., bl......, sc. ....., ap. ....., sectorul/judeţul ..................

Cod de identificare fiscală................................

 

DECIZIE

de respingere a cererii de restituire

 

În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 682/1.154/2016 privind aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7,9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare,

având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ..............din data de ............, înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de ..........................,

luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în actele normative mai sus invocate se respinge cererea de restituire a sumelor solicitate.

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de restituire sunt următoarele:

..................................................................................................................................................................

Temeiul de drept:

..................................................................................................................................................................

Împotriva prezentei decizii cel interesat poate formula contestaţie la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat în conformitate cu prevederile art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ.

 

Conducătorul unităţii fiscale,

Numele şi prenumele..........................

Semnătura............................................

L.S.

 


1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.

 

ANEXA Nr. 12

 

EVIDENŢA

cererilor de restituire şi a sumelor aprobate la restituire

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A- Numele şi prenumele/Denumirea solicitantului

B - Codul de identificare fiscală

C - Tipul documentului prin care s-a stabilit suma aprobată la restituire 2)

D - Nr. documentului prin care s-a stabilit suma aprobată la restituire

E - Data documentului prin care s-a stabilit suma aprobată la restituire

F - Suma totală aprobată la restituire potrivit documentului prin care aceasta a fost stabilită 2)

F1 ... F5 - sume aferente fiecărei tranşe, din care:

F1.1 - suma aferentă tranşei I, reprezentând 20% din: taxă + cheltuieli de judecată + alte sume, după caz 3)

F1.2 - suma aferentă tranşei I actualizată cu IPC 4)

F1.3 - dobânda aferentă tranşei I 4)

..................................................................................................................................................................

F5.1 - suma aferentă tranşei V, reprezentând 20% din: taxă + cheltuieli de judecată + alte sume, după caz

F5.2 - suma aferentă tranşei V actualizată cu IPC

F5.3 - dobânda aferentă tranşei V

G - Instituţia care a restituit (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală/Administraţia Fondului pentru Mediu)

H - Numărul şi data documentului de plată

I - Cuantumul sumei achitate

J - Nr.

K –Data

L – Marca

M - Tipul/Varianta

N - Anul fabricaţiei

O - Nr. de înmatriculare

P - Nr. de identificare

R - Seria cărţii de identitate

 

Nr. crt.

A

B

Cerere de restituire

Natura sumei aprobate la restituire 1)

Datele de identificare ale autovehiculului

C

D

E

F

F1

..............................

F5

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

F11

F1 F12

F13

 

 

 

F51

F5 F52

F53

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

35

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Se va menţiona natura sumei aprobate la restituire, respectiv:

- taxă pe poluare pentru autovehicule;

- taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule;

- taxă pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;

- timbrul de mediu pentru autovehicule;

- taxă neutilizată;

- diferenţe de sume plătite;

- valoarea reziduală a timbrului;

- cheltuieli băneşti;

- alte cheltuieli ocazionate de executarea silită;

- actualizarea sumelor restituite cu indicele preţurilor de consum;

- dobânda cuvenită contribuabilului.

2) Se vor menţiona tipul documentului prin care s-a stabilit suma aprobata la restituire, respectiv:

- Decizia de restituire emisă până la intrarea în vigoare a Ordinului ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului finanţelor publice nr. 85/62/2012 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile;

- referatul prevăzut în anexa nr. 7 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, cu modificările ulterioare;

- Decizia de soluţionare a cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecata, precum şi orice alte sume stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti, prevăzuta în anexa nr. 5 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, cu modificările ulterioare;

- Decizia de soluţionare a cererii privind restituirea sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, prevăzută în anexa nr. 5 la Ordinul ministrul mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 682/1154/2016 privind aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare;

- Procesul-verbal privind actualizarea sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti cu indicele preţurilor de consum, precum şi calculul dobânzilor cuvenite contribuabililor, prevăzut în anexa nr. 6 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice nr. 365/741/2014, cu modificările ulterioare;

- proces-verbal privind actualizarea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule cu indicele preţurilor de consum, precum şi calculul dobânzilor până la data plăţii integrale, prevăzut în anexa nr. 6 la Ordinul ministrul mediului, apelor şi pădurilor şi preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 682/1154/2016 privind aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

3) Se va menţiona cuantumul aferent fiecărei tranşe din graficul tranşelor anuale aprobate la restituire.

4) Se vor menţiona sumele stabilite prin Procesul-verbal privind actualizarea sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti cu indicele preţurilor de consum, precum şi calculul dobânzilor cuvenite contribuabililor.

 

ANEXA Nr. 13

 

Nr. ......../data.........

 

Către ..............................................................

(organul fiscal competent)

 

CERERE

de eliberare a adeverinţei prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului

 

Subsemnatul/Subscrisa .............................., cu domiciliul/sediul în localitatea .................., str. ................... nr. ....., bl. ....., sc. ......, ap. ......, judeţul/sectorul .................. având C.N.P./C.U.I. ...................... în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013, cu modificările ulterioare, solicit/solicităm atestarea faptului că nu s-a restituit taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau valoarea reziduală a timbrului pentru autoturismul/autovehiculul marca ........... tipul/varianta ................, fabricat în anul ......, având numărul de înmatriculare ................., numărul de identificare ............... seria cărţii de identitate ............

 

Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului,

..................................................................................................

(numele şi prenumele)

Semnătura ..............

LS.

 

ANEXA Nr. 14

 

ANTET 1)

Nr. ......../data .........

 

Către ..............................................................

(numele şi prenumele contribuabilului)

C.N.P./NIF.........................

Localitatea ........... str. .................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ...... et. ......., judeţul/sectorul ......

 

ADEVERINŢA

prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului

 

În urma Cererii dumneavoastră nr. ........ din data de ........., conform dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013, cu modificările ulterioare, se atestă, în baza datelor deţinute de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală la data de .............. faptul că pentru autoturismul/autovehiculul marca ............. tipul/varianta ...................... fabricat în anul ..........., având numărul de înmatriculare ....................., numărul de identificare ............................., seria cărţii de identitate .......................

a fost/nu a fost 2) restituită taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa de poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau valoarea reziduală a timbrului.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele .........................

Semnătura ..........................................

LS.

 


1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.

2) Se atestă dacă a fost sau nu a fost restituită taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau valoarea reziduală a timbrului, în conformitate cu prevederile art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALA

 

ORDIN

privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale

 

Având în vedere prevederile art. 46 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Prin prezentul ordin se stabilesc categoriile de acte administrative fiscale şi procedurale, emise de către organele fiscale centrale şi tipărite prin intermediul centrului de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal central, potrivit legii, şi ştampila organului emitent, îndeplinind cerinţele legate aplicabile în materie.

Art. 2. - Actele administrative fiscale şi procedurale prevăzute la art. 1 sunt următoarele:

1. titlu executoriu;

2. somaţie;

3. decizie referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere;

4. decizie referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare;

5. Înştiinţare privind stingerea obligaţiilor fiscale;

6. adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti;

7. adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti pentru sedii secundare;

8. adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi;

9. decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti;

10. decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice;

11. decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice;

12. decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice;

13. Înştiinţare de compensare;

14. Înştiinţare de restituire;

15. document de restituire;

16. decizie de impunere privind recalcularea impozitului pe veniturile din salarii;

17. decizie privind restituirea sumelor reprezentând cheltuieli cu bursele private;

18. decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă;

19. notificare privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) şi lit. f)/g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

20. notificare privind neconcordanţe între documentele furnizate şi evidenţa fiscală;

21. notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (10)/art. 317 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

22. decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11)/art. 317 alin. (9) sau (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

23. decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari;

24. notificare privind nedepunerea în termen a declaraţiilor fiscale;

25. notificare privind modul de completare a declaraţiilor fiscale;

26. decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate/contribuţii de asigurări sociale;

27. decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor;

28. decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate;

29. notificare privind obligaţiile fiscale restante.

Art. 3. - Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, 7 aprilie 2016.

Nr. 1.155.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALA

 

ORDIN

pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobata prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016

 

Având în vedere prevederile art. 162 alin. (2) lit. a) şi ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 3 februarie 2016, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 4 va avea următorul cuprins:

A - Nu fac obiectul publicării potrivit pct. 1 obligaţiile fiscale restante al căror cuantum total este sub următoarele plafoane:

a) 100.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;

b) 50.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;

c) 10.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistrează obligaţii fiscale restante şi din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere;

d) 1.500 lei, în cazul debitorilor persoane fizice, altele decât cele de la lit. c).”

2. Punctul 10 va avea următorul cuprins:

„10. În cazul în care există neconcordanţe între evidenţa debitorilor şi sumele cuprinse în notificări, debitorii au dreptul să se prezinte la organul fiscal central, în termen de 5 zile de la data comunicării notificării, în vederea punerii de acord asupra acestora. În caz contrar, obligaţiile fiscale restante se publică aşa cum au fost menţionate în notificare sau cele rămase nestinse din acestea la data publicării, după caz.”

3. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de planificare, monitorizare şi sinteză, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale centrale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, 7 aprilie 2016.

Nr. 1.164.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la procedură)

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALA

Unitatea fiscală 1) .................................................................

Serviciul/Biroul/Compartimentul........................................

Nr. .........../...............

 

NOTIFICARE

privind obligaţiile fiscale restante

 

Datele de identificare ale contribuabilului

Denumirea/Numele şi prenumele ............................

Adresa: .........................................................

Codul de identificare fiscală .............................

În temeiul ari 162 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul publicării listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, vă notificăm că la data de............................ 2) înregistraţi obligaţii fiscale restante la sfârşitul trimestrului şi neachitate la data prezentei, în cuantum de............lei, astfel:

 

Capitolul I - Obligaţii fiscale restante:

 

Bugetul

 

 

Obligaţii fiscale restante - lei -

Total, din care:

Obligaţii fiscale principale 3)

Obligaţii fisc accesorii

0

1=2 + 3

2

3

Bugetul de stat

 

 

 

Bugetul asigurărilor sociale de stat

 

 

 

Bugetul FNUASS

 

 

 

Bugetul asigurărilor pentru şomaj

 

 

 

Total general

 

 

 

 

Capitolul II - Obligaţii fiscale restante, defalcate în funcţie de activitatea proprie şi sediile secundare sau, după caz, de persoanele fizice, inclusiv de cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere:

Debitorul................CIF................ 4)

 

Bugetul

 

 

Obligaţii fiscale restante - lei -

Total, din care:

Obligaţii fiscale principale 3)

Obligaţii fisc accesorii

0

1=2 + 3

2

3

Bugetul de stat

 

 

 

Bugetul asigurărilor sociale de stat

 

 

 

Bugetul FNUASS

 

 

 

Bugetul asigurărilor pentru şomaj

 

 

 

Total general

 

 

 

 

În cazul în care există neconcordanţe între evidenţa dumneavoastră şi sumele cuprinse în prezenta notificare, vă rugăm să vă prezentaţi la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicării notificării, în vederea punerii de acord asupra acestora. În caz contrar, obligaţiile fiscale restante se publică aşa cum au fost menţionate în prezenta notificare sau cele rămase nestinse din acestea la data publicării, după caz.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele .........................

Semnătura şi ştampila unităţii .........

 


1) Se menţionează denumirea organului fiscal central emitent.

2) Se menţionează ultima zi a ultimei luni din trimestrul de raportare.

3) Se vor menţiona obligaţiile fiscale principale, inclusiv amenzile de orice fel.

4) Se va completa în cazul contribuabililor/plătitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, sau, în cazul persoanelor fizice, menţionând în mod corespunzător codul de identificare fiscală atribuit potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu datele de identificare ale acestora şi cuantumul obligaţiilor fiscale aferente.

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE SI JUSTIŢIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 

În temeiul art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.076 din 30 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 91 se introduce un nou articol, articolul 92, cu următorul cuprins:

„Art. 92. - (1) Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau un judecător anume desemnat de către acesta, prin ordin, verifică modul de punere în aplicare în cadrul Centrului Naţional de Interceptare a Comunicaţiilor prevăzut de art. 8 alin. 2 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare, a supravegherilor tehnice realizate de organele de urmărire penală.

(2) Verificarea prevăzută la alin. (1) se realizează semestrial sau ori de câte ori este nevoie, din oficiu.

(3) Verificarea modului de punere în aplicare a supravegherilor tehnice se realizează prin:

a) verificarea măsurilor generale care au ca scop asigurarea respectării dispoziţiilor legale privind punerea în aplicare a supravegherilor tehnice realizate de organele de urmărire penală în cadrul Centrului Naţional de Interceptare a Comunicaţiilor;

b) verificarea, prin sondaj, a respectării dispoziţiilor legale privind punerea în aplicare a supravegherilor tehnice realizate de organele de urmărire penală în cadrul Centrului Naţional de Interceptare a Comunicaţiilor.

(4) După efectuarea fiecărei verificări, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau judecătorul anume desemnat care a efectuat verificarea încheie un proces-verbal în care sunt prevăzute constatările, măsurile şi autorităţile sau instituţiile sesizate.”

2. Articolul 661 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 661. - Pentru evidenţa activităţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se întocmesc şi se păstrează următoarele registre:

1. Registrul general de dosare al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;

2. registrele generale de dosare ale secţiilor, completelor de 5 judecători, completelor pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii şi completelor pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;

3. Registrul informativ pentru fiecare secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi pentru completele de 5 judecători;

4. Registrul de termene al arhivei pentru fiecare secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi pentru completele de 5 judecători;

5. Condica şedinţelor de judecată pentru fiecare secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pentru completele de 5 judecători, completele pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii şi completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;

6. Registrul privind măsurile preventive în cursul urmăririi penale pentru Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;

7. Registrul privind măsurile preventive în procedura camerei preliminare şi în cursul judecăţii pentru Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi completele de 5 judecători în materie penală;

8. Registrul de evidenţă a cererilor privind încuviinţarea efectuării percheziţiilor în cursul urmăririi penale pentru Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;

9. Registrul de evidenţă a sesizărilor privind supravegherea tehnică şi a celor privind reţinerea, predarea şi percheziţionarea trimiterilor poştale pentru Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;

10. registrele privind cooperarea judiciară în materie penală pentru Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;

11. Registrul privind confiscarea pentru Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi completele de 5 judecători în materie penală;

12. Registrul de evidenţă a căilor de atac declarate împotriva hotărârilor civile şi penale pentru fiecare secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;

13. Registrul de evidenţă a redactării hotărârilor pentru fiecare secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pentru completele de 5 judecători, completele pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept şi Secţiile Unite;

14. Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale pentru Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;

15. Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale pronunţate în contestaţie pentru Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;

16. Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor civile;

17. Registrul valorilor pentru fiecare secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;

18. Registrul mijloacelor materiale de probă pentru fiecare secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;

19. Registrul corpurilor delicte pentru Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;

20. Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei administrative pentru fiecare secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pentru completele de 5 judecători, completele pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii şi completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;

21. Registrul de evidenţă a petiţiilor pentru Biroul de informare şi relaţii publice;

22. Registrul de evidenţă pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public pentru Biroul de informare şi relaţii publice;

23. Registrul de control pentru fiecare secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pentru completele de 5 judecători, completele pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii şi completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;

24. Registrul de evidenţă a cauzelor suspendate pentru fiecare secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi pentru completele de 5 judecători;

25. Registrul de avarie;

26. Registrul declaraţiilor de avere şi registrul declaraţiilor de interese.”

3. Articolul 1091 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1091. - Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu prevederile Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, în măsura în care aceste prevederi nu sunt contrare dispoziţiilor legale privind Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi dispoziţiilor cuprinse în prezentul regulament.”

4. Articolul 1092 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1092. - (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 1091 din prezentul regulament, dispoziţiile art. 102 alin. (1), (2) şi (5), art. 110 alin. (4), (5), (7), (8)şi (9) şi art. 131 alin. (4) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, nu se aplică la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

(2) Cauzele având ca obiect cererile, propunerile, plângerile sau contestaţiile date prin lege în competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi se înregistrează în sistemul ECRIS ca dosare distincte.

(3) Planificarea de permanenţă se realizează pentru fiecare zi, pe materii, cel puţin lunar.

(4) Incidentele procedurale se soluţionează, de regulă, în ziua în care au fost invocate.

(5) în situaţia în care incidentele procedurale se referă la o parte din membrii completului de judecată, soluţionarea acestora se va face de către un complet constituit prin includerea judecătorului sau a judecătorilor prevăzuţi în planificarea de permanenţă de la termenul de judecată stabilit în cauză. Dacă în cauză nu este stabilit termenul de judecată, soluţionarea incidentelor procedurale se va face de către un complet constituit prin includerea judecătorului sau a judecătorilor prevăzuţi în planificarea de permanenţă din ziua în care acestea au fost invocate.

(6) în cazul în care după soluţionarea incidentelor procedurale conform alin. (5) din prezentul articol se constată incompatibilitatea unuia sau unora dintre membrii completului de judecată, întregirea completului se realizează prin participarea judecătorului sau a judecătorilor care au soluţionat incidentele procedurale.

(7) în caz de absenţă, compunerea completului de judecată se va realiza prin participarea judecătorilor din planificarea de permanenţă, întocmindu-se în acest sens un proces-verbal.

(8) Hotărârile judecătoreşti pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se tehnoredactează integral cu caractere Times New Roman 14, la distanţă de un rând, cu alineate la început de paragraf şi cu diacritice specifice limbii române.

(9) Prin derogare de la dispoziţiile art. 1091 din prezentul regulament, dispoziţiile art. 97 alin. (4) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, nu se aplică la nivelul Secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

(10) Cererile de restituire a taxei judiciare de timbru sau a cauţiunii, formulate la nivelul completelor de 5 judecători, după rămânerea definitivă a hotărârii, se repartizează aleatoriu.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,

Livia Doina Stanciu

 

Bucureşti, 5 aprilie 2016.

Nr. 9.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.