MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 270/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 270         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 8 aprilie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

35. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în scopul instituirii unui sistem european de asigurare a depozitelor COM (2015) 586

 

DECRETE

 

400. - Decret privind numirea unui vicepreşedinte al Autorităţii Electorale Permanente

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

127. - Decizie privind revocarea domnului Dorel Tudor din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 

128. - Decizie privind numirea domnului Jakab István în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 

129. - Decizie privind eliberarea domnului Iulian Jugan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

130. - Decizie pentru numirea domnului Grigore Baboianu în funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

467. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea unui acord încheiat prin schimb de note verbale

 

476. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 551/2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor titlului l „Transparenţa informaţiilor referitoare la obligaţiile bugetare restante” al cărţii I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

 

614. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

762. - Decizie privind sancţionarea Societăţii EASY INSURANCE SOLUTIONS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S R L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau reasigurare

 

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI

 

1. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010

 

REPUBLICĂRI

 

Norme metodologice privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în scopul instituirii unui sistem european de asigurare a depozitelor COM (2015) 586

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4 c-19/318, adoptată de Comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 23 martie 2016, Camera Deputaţilor:

1. Susţine mecanismul prin care, pentru acoperirea cuantumurilor suplimentare, se colectează contribuţii ex-post extraordinare de la instituţiile de credit afiliate la sistemele de garantare a depozitelor participante (respectiv SGD-urile naţionale), dar consideră că adoptarea parţială prin acte delegate a aplicării acestui mecanism este de natură să sporească imprevizibilitatea consecinţelor unui eveniment de plată faţă de care s-au utilizat resursele fondului propus de Comisia Europeană.

2. Îşi manifestă îngrijorarea faţă de lacunele din analiza riscului, ce nu include într-o măsură suficientă influenţa legăturilor tot mai strânse dintre economia UE şi pieţe internaţionale şi regionale terţe, unele emergente; statele membre ale UE sunt expuse diferit acestor pieţe externe, ceea ce impune consultarea sistematică a instituţiilor naţionale responsabile, ca măsură de prudenţă pentru a reduce impredictibilitatea reflectării şocurilor externe asupra pieţei financiare comune a UE.

3. Îşi exprimă rezerva cu privire la eficienţa mecanismului prevăzut în cazul neaplicării de către un sistem de garantare a depozitelor participant a unei decizii adoptate în temeiul acestui regulament şi consideră dreptul conferit Comitetului de rezoluţie de a „adopta toate măsurile necesare11 ca fiind confuz şi supus arbitrariului.

4. Îşi manifestă preocuparea cu privire la modalitatea de elaborare şi aplicare a strategiei de investiţii a cuantumurilor deţinute de Fondul unic de rezoluţie şi de Fondul de asigurare a depozitelor, caracterul prudent al acestei strategii putând fi considerat unul exclusiv declarativ; consideră ca fiind insuficient de asiguratorie în acest sens afirmaţia din această propunere de regulament conform căreia prudenţa constă fie în deţinerea de obligaţiuni ale statelor membre UE sau ale organizaţiilor interguvernamentale, fie în active foarte lichide, cu un nivel ridicat de bonitate financiară, inclusiv în ceea ce priveşte reflectarea riscurilor de ţară în acest portofoliu.

5. Solicită ca pregătirea şi implementarea Sistemului european de garantare a depozitelor (denumit generic: „EDIS*) să aibă loc în paralel cu eforturile pentru reducerea riscurilor specifice sectorului bancar şi să fie intensificate eforturile pentru operaţionalizarea instrumentelor deja agreate în cadrul Uniunii bancare, asigurându-se mai întâi sustenabilitatea Uniunii bancare înainte de stabilirea unor noi mecanisme.

6. Îşi exprimă preocuparea ca pentru statele membre UE care au scheme de garantare a depozitelor consolidate, cum este şi cazul României, împărţirea riscurilor la nivelul EDIS nu constituie un avantaj şi subliniază că, în acest context, este necesară evaluarea impactului în ceea ce priveşte percepţia riscului, ca urmare a unei treceri la schema europeană careva fi mai puţin solidă.

7. Subliniază că, având în vedere fragmentarea pieţelor bancare europene şi discrepanţele înregistrate la nivelul Uniunii Economice şi Monetare (UEM) din punct de vedere al rezilienţei schemelor naţionale de garantare, trebuie subliniată necesitatea revizuirii exhaustive a metodologiei de contribuţii bazate pe risc.

8. Insistă asupra necesităţii de a se clarifica modul în care vor fi calculate contribuţiile la EDIS, astfel încât povara băncilor participante să nu crească raportat la obligaţiile actuale faţă de schemele naţionale.

9. Solicită ca în etapa de coasigurare a EDIS, când o mare parte din riscuri rămâne tot la SGD-urile naţionale, profilul de risc al băncii vizate să fie calculat prin raportare la sistemul bancar naţional, deoarece o instituţie de credit care are O pondere de risc mai ridicată în statul membru UE din care face parte ar putea avea o pondere de risc mult mai redusă raportat la nivelul european.

10. Solicită ca procesul de mutualizare a contribuţiilor de la SGD-urile naţionale să fie stabilit numai după atingerea unui nivel minim uniform al resurselor acumulate, între acestea fiind în prezent discrepanţe majore,

11. Consideră ca fiind absolut necesară reglementarea explicită în cadrul regulamentului propus a unui mecanism de protejare a construcţiei EDIS, care să asigure evitarea acoperirii pierderilor din sistemele bancare cu risc ridicat de către cele cu risc scăzut.

12. Atrage atenţia că până la realizarea unei evaluări comparabile la nivelul pieţei unice a UE a riscurilor la care sunt expuse instituţiile de credit, perceperea contribuţiilor la EDIS în funcţie de risc apare ca fiind nefezabilă.

13. Recomandă punerea în discuţie a aspectelor referitoare la dispoziţiile ce reglementează situaţia în care cooperarea strânsă a unui stat membru UE din afara zonei euro este suspendată sau încetează conform art. 4 al acestei propuneri de regulament, situaţie în care dreptul la rambursarea către SGD naţională a resurselor cu care au contribuit la EDIS instituţiile de credit participante este limitat la suma care i-ar fi necesară unei SGD naţionale pentru a atinge două treimi din nivelul-ţintă prevăzut de prevederile directivei DGSD.

14. Îşi manifestă îngrijorarea cu privire la modul superficial cu care a fost tratat fenomenul de contagiune în sectorul financiar-bancar şi subliniază că, din cauza complexităţii interacţiunilor dintre sistemele bancare europene, în cazul unui eveniment extrem sau al unei crize financiare severe într-un stat membru UE, mutualizarea riscurilor prin sistemul EDIS ar putea conduce la efecte nedorite şi la nivelul celorlalte sisteme bancare din Uniune.

15. Consideră că, pentru statele membre UE care au o schemă de garantare a depozitelor solidă, cum este şi cazul

României, sistemul EDIS nu apare ca având o valoare adăugată suficientă, decizia de aderare la acest sistem urmând să facă obiectul unor analize mai aprofundate.

16. Subliniază că această schemă europeană de garantare a depozitelor, ce se constituie în al III-lea pilon al Uniunii bancare, se adresează statelor membre UE ce au adoptat moneda euro şi este opţională pentru celelalte state membre, printre care şi România; în acest sens, insistă asupra menţinerii acestui caracter opţional.

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 aprilie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

 

Bucureşti, 6 aprilie 2016.

Nr. 35.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea unui vicepreşedinte al Autorităţii Electorale Permanente

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 101 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Marian Muhuleţ se numeşte în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Electorale Permanente.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 8 aprilie 2016.

Nr. 400.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind revocarea domnului Dorel Tudor din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 

Având în vedere propunerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, formulată prin Adresa nr. 2.323/CPP din 28 martie 2016,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dorel Tudor se revocă din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 8 aprilie 2016.

Nr. 127.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Jakab István în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 

Având în vedere solicitarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, formulată prin Adresa nr. 2.323/CPP din 28 martie 2016,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Jakab István se numeşte în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 8 aprilie 2016.

Nr. 128.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Iulian Jugan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

Având în vedere propunerea ministrului mediului, apelor şi pădurilor, formulată prin Adresa nr. 2.550 din 5 aprilie 2016,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Iulian Jugan se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 8 aprilie 2016.

Nr. 129.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Grigore Baboianu în funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”

 

Având în vedere propunerea ministrului mediului, apelor şi pădurilor, formulată prin Adresa nr. 2.551 din 5 aprilie 2016,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Grigore Baboianu se numeşte în funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1 încetează aplicabilitatea Deciziei prim-ministrului nr. 94/2016 privind exercitarea atribuţiilor guvernatorului Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 11 martie 2016.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 8 aprilie 2016.

Nr. 130.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea unui acord încheiat prin schimb de note verbale

 

În baza art. 29 alin. (7) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

în temeiul art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind deschiderea unor puncte internaţionale de trecere a frontierei de stat româno-bulgare pentru pasageri şi mărfuri între localităţile Dobromir (România) şi Krushari (Republica Bulgaria) şi între localităţile Lipniţa (România) şi Kainargea (Republica Bulgaria), semnat la Bucureşti şi la Sofia la 13 iulie 2012.

 

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 15 martie 2016.

Nr. 467.

 

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr. H2-1/2261

 

Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă salutul său Ambasadei Republicii Bulgaria la Bucureşti şi are onoarea dea-i propune încheierea unui acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, prin schimb de note verbale, privind deschiderea unor puncte internaţionale de trecere a frontierei de stat româno-bulgare pentru persoane şi mărfuri între localităţile Dobromir (România) şi Krushari (Republica Bulgaria) şi între localităţile Lipniţa (România) şi Kainargea (Republica Bulgaria), având următorul conţinut:

Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, denumite în continuare părţi,

având în vedere că, în urma lucrărilor de modernizare şi reabilitare a segmentelor de drum transfrontalier dintre localităţile Dobromir (România) şi Krushari (Republica Bulgaria) şi între localităţile Lipniţa (România) şi Kainargea (Republica Bulgaria), infrastructura de transport existentă permite desfăşurarea traficului de persoane şi mărfuri între localităţile menţionate,

convinse de efectul benefic pe care deschiderea unor noi puncte de trecere a frontierei l-ar avea asupra locuitorilor din zona de frontieră,

au convenit următoarele:

1. Se deschide punctul internaţional de trecere a frontierei de stat româno-bulgare între localităţile Dobromir (România) şi Krushari (Republica Bulgaria).

2. Se deschide punctul internaţional de trecere a frontierei de stat româno-bulgare între localităţile Lipniţa (România) şi Kainargea (Republica Bulgaria).

3. Punctele de trecere deschise în conformitate cu articolul 1 şi articolul 2 vor funcţiona cu program de funcţionare permanent.

4. Punctele de trecere deschise în conformitate cu articolul 1 şi articolul 2 vor funcţiona până la data eliminării controalelor la frontiera dintre România şi Republica Bulgaria, ca urmare a aplicării în totalitate de către România şi Republica Bulgaria a acquis-ului Schengen.

Ambasadei Republicii Bulgaria

- în oraş -

 

În măsura în care partea bulgară este de acord cu cele de mai sus, prezenta notă verbală împreună cu nota verbală de răspuns a părţii bulgare urmează să constituie un acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind deschiderea unor puncte internaţionale de trecere a frontierei de stat româno-bulgare pentru persoane şi mărfuri între localităţile Dobromir (România) şi Krushari (Republica Bulgaria) şi între localităţile Lipniţa (România) şi Kainargea (Republica Bulgaria), acord care ar urma să intre în vigoare la data notei verbale de răspuns a părţii bulgare.

Ministerul Afacerilor Externe al României foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei Republicii Bulgaria la Bucureşti asigurarea Înaltei sale consideraţii.

 

Bucureşti, 13 iulie 2012

 

Traducere oficială din limba bulgară

 

REPUBLICA BULGARIA

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr. 54-58-53

 

NOTĂ VERBALĂ

 

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria prezintă salutul său Ambasadei României la Sofia şi, referindu-se la Nota nr. H2-1/2261 a Ministerului Afacerilor Externe al României, are onoarea să o informeze că acceptă textul Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind deschiderea noilor puncte de control şi trecere a frontierei pe graniţa de stat între cele două state în punctele Krushari (Bulgaria)-Dobromir (România) şi Kainardja (Bulgaria)-Lipniţa (România).

Cu această notă partea bulgară consideră că sunt îndeplinite condiţiile pentru încheierea acordului bilateral pentru deschiderea noilor puncte de control şi trecere a frontierei menţionate mai sus.

 

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria se foloseşte şi de acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei României la Sofia asigurarea Înaltei sale consideraţii.

 

Sofia, 13 iulie 2012 Ambasada României Sofia

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 551/2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor titlului I „Transparenţa informaţiilor referitoare la obligaţiile bugetare restante” al cărţii I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

 

Având în vedere prevederile art. 354 lit. e) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 551/2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor titlului I „Transparenţa informaţiilor referitoare la obligaţiile bugetare restante” al cărţii I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor

publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 6 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 6 aprilie 2016.

Nr. 476.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1Q0.284/MF din 15 februarie 2016, în temeiul prevederilor:

- art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor; şi al

- art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 26 iulie 2013, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După punctul 40 se introduc două noi puncte, punctele 41 şi 42, cu următorul cuprins:

„41. Plumbul ca stabilizator termic în clorura de polivinil (PVC) folosită drept material de bază în senzorii electrochimici amperometrici, potenţiometrici şi conductometrici utilizaţi în dispozitivele medicale pentru diagnostic în vitro pentru analiza sângelui şi a altor lichide şi gaze corporale. Derogarea expiră la 31 decembrie 2018. 42. Mercurul din conectorii electrici rotativi folosiţi în sistemele de imagistică cu ultrasunete pentru analiză intravasculară, capabili de moduri de operare de înaltă frecvenţă (> 50 MHz).

Derogarea expiră la 30 iunie 2019.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezentul ordin transpune prevederile Directivei delegate (UE) 2015/573 a Comisiei din 30 ianuarie 2015 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din senzorii din clorură de polivinil utilizaţi În dispozitivele medicale pentru diagnostic în vitro, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 94 din 10 aprilie 2015, şi ale Directivei delegate (UE) 2015/574 a Comisiei din 30 ianuarie 2015 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru mercurul folosit în sistemele de imagistică cu ultrasunete pentru analiză intravasculară, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 94 din 10 aprilie 2015.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Corina Lupu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 martie 2016.

Nr. 614.

 

ACTE ALE AUTORITĂTII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii EASY INSURANCE SOLUTIONS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau reasigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 16 martie 2016, a Referatului de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare cu nr. SA-DRA 1.750 din 9 martie 2016, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea EASY INSURANCE SOLUTIONS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în localitatea Bucureşti, sectorul 2, strada Ion Berindei nr. 1, bloc S22, scara B, etaj 8, apartament 77, J40/8647/19,05.2008, cod unic de înregistrare 23903130/19.05.2008, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul 499/23.07.2008, reprezentată legal de domnul Orescovici Bogdan Gheorghe, în calitate de conducător executiv,

a constatat următoarele:

Societatea EASY INSURANCE SOLUTIONS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. nu a solicitat aprobarea majorării capitalului social la nivelul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, până la data de 31 decembrie 2015.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 20 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, ceea ce constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) şi e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie;

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, se sancţionează Societatea EASY INSURANCE SOLUTIONS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L, denumită în continuare Societatea, cu sediul social în localitatea Bucureşti, sectorul 2, strada Ion Berindei numărul 1, bloc S22, scara B, etaj 8, apartament 77, J40/8647/19-05,2008, cod unic de înregistrare 23903130/19.05.2008, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul 499/23.07.2008, reprezentată legal de domnul Orescovici Bogdan Gheorghe, în calitate de conducător executiv, cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau reasigurare.

Art. 2. - (1) Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

(3) Societatea are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei decizii, să înregistreze la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului eliminarea din obiectul de activitate a codurilor specifice activităţii de broker de asigurare, precum şi eliminarea din denumire a sintagmei „broker de asigurare reasigurare”.

Art. 3. - Împotriva prezentei decizii Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 30 martie 2016.

Nr. 762.

 

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010

 

Având în vedere desfăşurarea lucrărilor Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti din data de 31 martie 2016,

în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) şi (4), art. 31 şi art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 18 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza dispoziţiilor art. 95 alin. (1), (2), alin. (4) teza I şi alin. (5) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

Congresul Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 26 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 18, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Alegerea preşedintelui şi a vicepreşedinţilor se face prin vot deschis de către toţi membrii Congresului, ţinând cont de rezultatul votului exprimat de către membrii Camerelor conform art. 241 alin. (4)”

2. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Alegerea preşedintelui şi a vicepreşedinţilor se face prin vot deschis, în aplicarea dispoziţiilor art. 24 alin. (3) teza finală.”

3. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241, cu următorul cuprins:

„Art. 241. - (1) Cel mai târziu cu 30 de zile anterior datei stabilite pentru organizarea Congresului, reprezentanţii Camerelor în Consiliului Uniunii îşi pot depune candidatura pentru ocuparea uneia dintre funcţiile de preşedinte sau vicepreşedinte al Uniunii. Data exactă de depunere a candidaturilor va fi stabilită prin hotărârea Consiliului de convocare a Congresului sau printr-o altă hotărâre a Consiliului.

(2) Candidatura va fi însoţită de curriculum vitae şi de platforma program a fiecărui candidat.

(3) în termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), toate candidaturile însoţite de documentele menţionate la alin. (2) vor fi transmise, spre informare, Camerelor şi vor fi publicate pe pagina de internet a Uniunii, la secţiunea destinată membrilor acesteia.

(4) Până la data stabilită pentru organizarea Congresului, toate Camerele vor organiza adunări generale extraordinare în cadrul cărora fiecare executor judecătoresc îşi va exprima, prin vot secret, opţiunea cu privire la candidaturile depuse.

(5) în urma votului exprimat în condiţiile alin. (4) delegaţii fiecărei Camere la Congres şi reprezentantul acesteia în Consiliul Uniunii vor acorda votul acestora candidatului pentru care şi-au exprimat votul majoritatea executorilor din cadrul Camerei din care aceştia fac parte.”

4. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) Alegerea preşedintelui, a vicepreşedintelui şi a reprezentanţilor în Consiliul Uniunii, în Comisia superioară de disciplină şi în Consiliul de disciplină al Camerei, precum şi a membrilor Colegiului director al Camerei se face de Adunarea generală a Camerei prin vot secret, cu majoritate simplă, dintre membrii Camerei cu o vechime neîntreruptă în activitatea de executor judecătoresc de cel puţin 7 ani şi care se bucură de o bună reputaţie profesională.

(2) Adunarea generală se va întruni pentru alegerea persoanelor menţionate la alin. (1), de regulă, în primul trimestru al anului în care se organizează alegeri pentru ocuparea funcţiei de preşedinte şi vicepreşedinte ai Uniunii.”

Art. II. - În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 26 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. III. - Cabinetul Preşedintelui, Direcţia juridică şi Serviciul IT din cadrul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, precum şi structurile corespunzătoare din cadrul Camerelor executorilor judecătoreşti de pe lângă curţile de apel vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare de la data publicării.

 

Preşedintele Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti,

Cristian-Mihai Jurchescu

 

Bucureşti, 31 martie 2016.

Nr. 1.

 

REPUBLICĂRI

 

NORME METODOLOGICE

privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată 1)

 


1) Republicate în temeiul art. IV din Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 2/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 8 aprilie 2016, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Art. 1. - (1) Indemnizaţia pentru limită de vârstă se acordă, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, ale art. II din Legea nr. 357/2015 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi a prezentelor norme metodologice, pe bază de cerere, deputaţilor şi senatorilor care, începând cu anul 1990, au deţinut calitatea de parlamentar, la încetarea mandatului, dacă nu sunt realeşi pentru un nou mandat.

(2) Indemnizaţia pentru limită de vârstă se cuvine deputatului/senatorului care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) a împlinit vârsta standard de pensionare, prevăzută, după caz, în anexele nr. 5 şi 6 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau vârsta standard redusă în conformitate cu prevederile aceleaşi legi sau ale altor legi speciale;

b) este beneficiar al pensiei pentru limită de vârstă;

c) a exercitat cel puţin un mandat parlamentar complet ca deputat/senator;

d) a încetat mandatul de deputat/senator;

e) nu a fost reales pentru un nou mandat;

f) nu a fost condamnat definitiv pentru comiterea, în calitate de deputat sau de senator, a unei infracţiuni de corupţie prevăzute la art. 289-291 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru infracţiunile prevăzute la art. 254-257 din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare;

g) nu beneficiază de pensie de serviciu în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive.

Art. 2. - În înţelesul dispoziţiilor art. 49 din Legea nr. 96/2006, precum şi ale prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) vârsta standard de pensionare - vârsta asiguratului la ieşirea la pensie (ani/luni), prevăzută eşalonat, în anexele nr. 5 şi 6 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sau cea prevăzută în anexa la Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, privind vârsta standard de pensionare pentru militari, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale, după caz;

b) vârsta standard de pensionare redusă - vârsta asiguratului la ieşirea la pensie (ani/luni), calculată prin scăderea din vârsta standard de pensionare definită la lit. a) a reducerilor stabilite conform art. 55-61 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sau a celor prevăzute la art. 21 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celor stabilite de legile speciale, după caz;

c) mandat parlamentar - perioada de timp cuprinsă între data întrunirii legale a Camerei Deputaţilor şi Senatului şi data întrunirii legale a Camerelor nou-alese;

d) durata mandatului parlamentar complet - durata corespunzătoare fiecărei legislaturi ce se va lua în calcul la stabilirea indemnizaţiei pentru limită de vârstă, redată în tabelul nr. 1;

 

Tabelul nr. 1. Durata mandatelor complete*

 

Legislatura

Număr luni de mandat

20.05.1990-16.10.1992

28

16.10.1992-22.11.1996

49

22.11.1996-11,12.2000

48

11.12.2000-13.12.2004

48

13.12.2004-15.12.2008

48

15.12.2008-19.12.2012

48

* Mandatele parlamentare complete, ulterior exercitate, vor fi calculate în condiţiile prevăzute de art. 63 alin. (1) şi (4) din Constituţia României, republicată.

 

e) mandate incomplete - mandate deţinute de deputaţi şi senatori care au durate mai mici decât cele de la lit. c);

f) luni de mandat - luni întregi dintr-un mandat incomplet, fracţiunile de Sună nu se iau în calcul;

g) indemnizaţia brută lunară aflată în plată - indemnizaţia lunară brută stabilită conform legii pentru un deputat sau pentru un senator aflat în exerciţiul mandatului;

h) indemnizaţia brută pentru limită de vârsta - drepturile individuale lunare cuvenite persoanelor ce au deţinut şi exercitat mandat/e de deputat sau de senator

Art. 3. - (1) Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă se calculează ca produs al numărului lunilor de mandat cu 0,55% din indemnizaţia brută lunară a unui deputat sau senator în activitate, rotunjindu-se din leu în leu în favoarea beneficiarului.

(2) Calculul numărului lunilor de mandat se face prin însumarea numărului de luni aferente a maximum 3 mandate de parlamentar.

(3) în situaţia în care o persoană a exercitat mai mult de 3 mandate, aceasta poate opta pentru indicarea mandatelor care să fie luate în calcul.

(4) în situaţia în care o persoană a exercitat cel puţin un mandat complet, iar celelalte mandate sunt incomplete, la calculul indemnizaţiei stabilite potrivit alin. (1) şi (2) se iau în calcul şi lunile aferente mandatelor incomplete, în limita a 3 mandate de 48 de luni.

(5) Deputaţii şi senatorii care au valorificat perioadele de mandat la stabilirea pensiei de serviciu conform Legii nr. 7/2006 privind Statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu Normele metodologice privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, au fost aprobate prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 1/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 17 februarie 2016. modificările şi completările ulterioare, nu pot valorifica aceleaşi perioade de mandat şi pentru a solicita indemnizaţia pentru limită de vârstă prevăzută de Legea nr. 96/2006, republicată.

Art. 4. - Indemnizaţia pentru limită de vârstă se actualizează ori de câte ori se majorează sau se indexează indemnizaţia brută lunară a unui deputat/senator aflat în exercitarea mandatului, cu aceeaşi dată.

Art. 5. - Indemnizaţia pentru limită de vârstă calculată conform art. 3 alin. (1) şi (2) din prezentele norme este supusă impozitului pe venit şi contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - (1) Indemnizaţia pentru limită de vârstă se acordă la cererea persoanei îndreptăţite.

(2) Cererea, semnată şi datată olograf, însoţită de toate documentele necesare, se depune personal, prin poştă sau prin mandatar desemnat prin procură specială autentică.

(3) Procura specială autentică prevăzută la alin. (2) se emite potrivit reglementărilor legale în materie. Dacă procura nu este redactată în limba română, aceasta trebuie însoţită de traducere legalizată.

(4) Cererea de acordare a indemnizaţiei pentru limită de vârstă, însoţită de documentaţia necesară, se depune la Secretariatul general al Camerei Deputaţilor sau al Senatului, după caz, în cel mult 30 de zile de la data îndeplinirii condiţiilor de acordare a acestui drept.

(5) Cererile depuse până la intrarea în vigoare a prezentelor norme îşi menţin valabilitatea, urmând ca dosarul să fie completat în termen de 30 de zile cu actele necesare stabilirii indemnizaţiei pentru limită de vârstă.

(6) în cazul persoanelor care îndeplinesc condiţiile de acordare a indemnizaţiei pentru limită de vârstă şi a căror cerere a fost înregistrată peste termenul prevăzut la alin. (4), drepturile se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea, însoţită de documentaţia completă.

(7) în cazul dosarului incomplet, se va pune în vedere solicitantului completarea acestuia în termen de 30 de zile, drepturile urmând să se acorde de la data depunerii cererii.

(8) în cazul persoanelor care au exercitat mai multe mandate, atât de deputat, cât şi de senator, cererea se va depune la Secretariatul general al Camerei la care au exercitat ultimul mandat.

Art. 7. - În vederea stabilirii şi acordării indemnizaţiei pentru limită de vârstă se constituie un dosar care va cuprinde următoarele documente:

a) cerere privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă, conform anexei nr. 1;

b) copia actului de identitate;

c) procură specială autentică în original, însoţită de copia actului de identitate a mandatarului şi de traducerea legalizată, după caz;

d) certificatul de cazier judiciar în original;

e) decizia de pensie pentru limită de vârstă, original şi copie; originalul se restituie după certificare

f) declaraţie pe propria răspundere, completată de beneficiar conform modelului prezentat în anexa nr. 2.

Art. 8. - (1) Acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă, respectiv respingerea cererii de acordare a indemnizaţiei se stabilesc prin ordin al secretarului general al Camerei Deputaţilor/Senatului, după caz, conform anexei nr. 3Asau 3B.

(2) Ordinul prevăzut la alin. (1) se va emite în trei exemplare, din care unul va fi transmis de îndată beneficiarului.

Art. 9. - Sumele plătite necuvenit, cu titlu de indemnizaţie pentru limită de vârstă, se recuperează în condiţiile legii.

Art. 10. - (1) Plata indemnizaţiei pentru limită de vârstă se efectuează lunar de către Camera Deputaţilor sau Senat, pe teritoriul României, la data de 15 a lunii curente pentru drepturile aferente lunii anterioare.

(2) Plata drepturilor se face prin plată directă beneficiarului în numerar, prin mandat poştal sau prin virament bancar în contul personal al beneficiarului.

(3) Lunar, se va emite un înscris care va evidenţia toate elementele de calcul privind sumele lunare şi care se va comunica beneficiarului prin poştă odată cu plata indemnizaţiei.

Art. 11. - (1) Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Camerei Deputaţilor şi Senatului.

(2) Cheltuielile auxiliare legate de plata şi transferul sumelor reprezentând indemnizaţia pentru limită de vârstă la domiciliul acestora se suportă de beneficiar.

Art. 12. - (1) Plata indemnizaţiei pentru limită de vârstă se suspendă de drept, în cazul în care beneficiarul obţine un nou mandat de parlamentar.

(2) Reluarea plăţii indemnizaţiei pentru limită de vârstă ca urmare a încetării situaţiilor prevăzute la alin. (1) se face la cerere, începând cu luna următoare depunerii cererii.

(3) La suspendarea şi la reluarea plăţii indemnizaţiei pentru limită de vârstă se va emite un ordin de suspendare/reluare.

Art. 13. - (1) Plata indemnizaţiei pentru limită de vârstă încetează:

a) în luna următoare celei în care a intervenit decesul;

b) conform art. 50 din Legea nr. 96/2006, la data condamnării definitive pentru comiterea, în calitate de deputat sau de senator, a unei infracţiuni de corupţie prevăzute la art. 289-291 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru infracţiunile prevăzute la art. 254-257 din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) La încetarea plăţii indemnizaţiei pentru limită de vârstă se va emite un ordin de încetare.

Art. 14. - Drepturile privind indemnizaţia pentru limită de vârstă se supun reglementărilor prevăzute de lege

Art. 15. - Anexele nr. 1, 2, 3Aşi 3B fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. II din Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 2/2016, care nu sunt încorporate în textul republicat al Normelor metodologice privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzută de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale Hotărârii nr. 2/2016:

„Art. II. - Pentru cererile depuse până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, termenele prevăzute la art. 8 alin. (5) şi (7)1 din Normele metodologice privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, aprobate prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 1/2016, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se calculează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri”.

 

1 Art. 8 a devenit, în forma republicată a Normelor metodologice, art. 6.

 

ANEXA Nr. 1A

 

Nr. .............. din .......................

 

CERERE

privind acordarea Indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată

 

Către:

SECRETARUL GENERAL AL CAMEREI DEPUTAŢILOR/SENATULUI

 

Domnule Secretar General al Camerei Deputaţilor/Senatului,

Subsemnatul(a), ................................................................................................................

domiciliară) în localitatea ......................................., str. ....................................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, sectorul  ......, judeţul ......................................., telefon ......................................., adresă de e-mail ......................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr. ....................................... eliberat(ă) de ......................................., la data de ......................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, născut(ă) la data de .......................,  în localitatea .......................................,  judeţul ......................................., fiul (fiica) lui ....................................... şi al (a) ......................................., solicit acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă, conform Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată.

 

Precizez că am avut calitatea de parlamentar în legislaturile menţionate mai jos şi optez pentru luarea în calcul a mandatelor după cum urmează:

 

Legislatura

Camera Deputaţilor:

Legislatura

Senat:

1990-1992

de la ..................................... până la .....................................



1990-1992

de la ..................................... până la .....................................



1992-1996

de la ..................................... până la .....................................



1992-1996

de la ..................................... până la .....................................



1996-2000

de la ..................................... până la .....................................



1996-2000

de la ..................................... până la .....................................



2000-2004

de la ..................................... până la .....................................



2000-2004

de la ..................................... până la .....................................



2004-2008

de la ..................................... până la .....................................



2004-2008

de la ..................................... până la .....................................



2008-2012

de la ..................................... până la .....................................



2008-2012

de la ..................................... până la .....................................



 

Adresa de corespondenţă este ......................................., judeţul ....................................... , localitatea ......................................., str. .......................................  nr. ......, bl. ....., sc. ...... , et. ...... , ap. ......, sectorul .........

În momentul înregistrării prezentei cereri, beneficiarul prezintă actul de identitate valabil şi depune următoarele acte pentru completarea dosarului:

 

- copia actului de identitate;



- copia actului de identitate a mandatarului;



- procură specială autentică în original;



- traducerea legalizată a procurii speciale autentice;



- certificat de cazier judiciar în original;



- decizia de pensie pentru limită de vârstă, original şi copie; originalul se restituie după certificare.



 

 

Data

Semnătura

.......................................

.......................................

 

Secretarului General al Camerei Deputaţilor/Senatului

 

ANEXA Nr. 2A

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă În baza Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată

 

Subsemnatul(a), ................................................................................................................

domiciliat(ă) în localitatea ......................................., str. ....................................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, sectorul  ......, judeţul ......................................., telefon ......................................., adresă de e-mail ......................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr. ....................................... eliberat(ă) de ......................................., la data de ......................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, născut(ă) la data de .......................,  în localitatea .......................................,  judeţul ......................................., fiul (fiica) lui ....................................... şi al (a) .......................................,

sub sancţiunile prevăzute de Codul penal,

declar următoarele:

1. Am luat cunoştinţă de prevederile art. 50 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, şi în situaţia în care îmi vor fi aplicabile le voi aduce la cunoştinţa Secretariatului General al Camerei Deputaţilor sau al Senatului, după caz, în termen de 10 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare.

2. Beneficiez/nu beneficiez de pensie de serviciu în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive.

3. Optez pentru următoarea variantă de plată a indemnizaţiei pentru limită de vârstă:

 



în numerar, la casieria Camerei Deputaţilor sau Senatului



prin mandat poştal cu confirmare de primire la adresa din România:

localitatea ......................................., str. ....................................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, sectorul  ......, judeţul .......................................



prin virament în contul bancar personal *:

cod IBAN: |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|

deschis în România, la banca

 

4. Sunt de acord ca, în conformitate cu opţiunea de mai sus, să suport cheltuielile auxiliare legate de plata şi transferul sumelor reprezentând indemnizaţia pentru limită de vârstă.

5. Prin prezenta mă oblig să aduc la cunoştinţa Secretariatului General al Camerei Deputaţilor sau al Senatului, după caz, orice modificare privind condiţiile de acordare a indemnizaţiei pentru limită de vârstă, în termen de 10 zile de la apariţia acesteia.

 

Data

Semnătura

.......................................

.......................................

 

* Se va ataşa prezentei un extras de cont recent.

 

ANEXA Nr. 3A

 

(Model pentru admitere cerere)

 

Camera Deputaţilor/Senatul

 

ORDIN

nr. ......... din data de .......................

privind acordarea Indemnizaţiei pentru limită de vârstă în baza Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată

 

În temeiul art. 8 din Normele metodologice privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, aprobate prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. ...... din ....................................... republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ...... din ....................................... şi ca urmare a verificării actelor care însoţesc cererea de acordare a indemnizaţiei pentru limită de vârstă înregistrată cu nr. ...... din ....................................... depusă în baza dispoziţiilor Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată,

 

secretarul general emite prezentul ordin.

 

Se admite cererea de acordare a indemnizaţiei pentru limită de vârstă a domnului/doamnei ......................................., sexul M/F, născut(ă) la data de ..................., cu domiciliul/reşedinţa:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................,

1. Cuantumul brut al indemnizaţiei pentru limită de vârstă este de lei,

2. Drepturile au fost stabilite începând cu data de .......................

3. Plata drepturilor se va face începând cu data de .......................

4. Date care au condus la stabilirea drepturilor privind indemnizaţia pentru limită de vârstă:

- vârsta la data acordării indemnizaţiei pentru limită de vârstă este de .......................;

- vârsta standard de pensionare conform art. 49 alin. (1) din Legea nr. 96/2006, republicată, este .......................;

- numărul total de mandate: .......................;

- numărul de mandate luate în calcul ......................., din care:

complete ....................... şi incomplete .......................;

- numărul lunilor de mandat: .......................

 

Secretar general,

.......................................

 

ANEXA Nr. 3B

 

(Model pentru respingere cerere)

 

Camera Deputaţilor/Senatul

 

ORDIN

nr. ......... din data de .......................

privind respingerea cererii de acordare a indemnizaţiei pentru limită de vârstă în baza Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată

 

În temeiul art. 8 din Normele metodologice privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, aprobate prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. ...... din ....................................... republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ...... din ....................................... şi ca urmare a verificării actelor care însoţesc cererea de acordare a indemnizaţiei pentru limită de vârstă înregistrată cu nr. ...... din ....................................... depusă în baza dispoziţiilor Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată,

 

secretarul general emite prezentul ordin.

 

Se respinge cererea de acordare a indemnizaţiei pentru limită de vârstă domnului/doamnei ......................................., sexul M/F, născut(ă) la data de ..................., cu domiciliul/reşedinţa:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................,

pentru următoarele motive:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 

Secretar general,

.......................................

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.