MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 267/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 267         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 8 aprilie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

223. - Hotărâre privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Jiu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

347. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management al ariei protejate Lacul Cuejdel

 

359. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea Listei cu cheltuielile eligibile, aferente funcţionării Reţelei de informaţii contabile agricole - RICA, şi activităţile desfăşurate în acest sector conform cerinţelor Comisiei Europene, finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă – FEGA

 

ACTE ALE ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALISTI, MOAŞELOR SI ASISTENTILOR MEDICALIDIN ROMÂNIA

 

10. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Jiu

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale ,Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Jiu, a bunurilor imobile rezultate din investiţii noi care au fost puse în funcţiune, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Paşca Palmer

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 31 martie 2016.

Nr. 3.540.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile rezultate din investiţii noi care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Jiu

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

16335444

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

2. Ordonator secundar de credite

24326058

Administraţia Naţională „Apele Române”

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Tipul bunului (mobil/ imobil)

Denumirea

Descrierea tehnică

Vecinătăţi

Adresă

Anul PIF

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică

Baza legală (proces-verbal)

Administrare/ Concesiune

0

1

2

3

4

5

6

7

9

9

10

1

8.03.09

imobil

Amenajare râul Jiu în zona localităţii Schitu, judeţul Dolj

epiuri -11 buc.,

Ldig = 1,5 km,

Steren = 1.567,233 mp,

Sconstr_C1-epiu = 370 mp,

Sconstr_C2-epiu = 426 mp,

Sconstr_C3-epiu = 426 mp,

Sconstr_C4-epiu = 580 mp,

Sconstr_C5-epiu = 580 mp,

Sconstr_C6-epiu = 524 mp,

Sconstr_C7-epiu = 524 mp,

Sconstr_C8-epiu = 524 mp,

Sconstr_C9-epiu = 524 mp,

Sconstr_C10-epiu = 426 mp,

Sconstr C11-epiu = 370 mp,

Sconstr C12-dig = 18.519 mp,

CF nr. 30431, UAT Braloştila, codul hidrografic al cursului de apă VII-1.0.0.0.0.0.

N: râul Jiu;

E: proprietăţi particulare;

S: râul Jiu;

V: proprietăţi particulare

Tara: România;

Judeţul: Dolj;

Comuna Braloştila;

Satul Schitu: -; Nr.:-;

2008

3.933.123

Hotărârea Guvernului nr. 373/2006; Hotărârea Guvernului nr. 791/2006; Hotărârea Guvernului nr. 446/2007;

PVRTL nr. 18363/12.12.2008;

PVRF nr. 16856/16.12.2011;

PVRTL nr. 16902/16.12.2011;

PVRF nr. 18416/20.12.2013;

PV de reevaluare nr. 20380/30.12.2014

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Jiu

2

8.03.09

imobil

Amenajare şi reabilitare pârâul Prodila în zona localităţii Podari, judeţul Dolj

Amenajare albie L = 3,676 km,

Protecţie de mal L = 1,84 km,

Steren = 48.752 mp,

Sconstr C1-baraj pământ = “6.694 mp,

Sconstr_C2-disipator de energie = 521 mp,

Sconstr_C3-rizbermă = 120 mp,

Sconstr_C4-protecţie_mal=260 mp,

Sconstr_C5-protecţie_mal = 859 mp,

Sconstr_C6-protecţie_mal = 871 mp,

Sconstr C7-protecfie mal = 21 mp,

Sconstr_C8-proteciie_mal = 15 mp,

Sconstr_C9-protecţie_mal = 155 mp,

Sconstr_C10-protecţie_mal - 74 mp,

Sconstr C11-prag = 32 mp,

CF nr. 30760, UAT Podari, codul hidrografic al cursului de apă Vll-1.44b.

N: pârâul Prodila;

E: râul Jiu şi proprietăţi particulare;

S: proprietăţi particulare;

V: pârâul Prodila şi proprietăţi particulare

Ţara: România;

Judeţul: Dolj;

Comuna Podari; -; Nr.: -;

2011

3.205.452

Hotărârea Guvernului nr. 446/2007;

PVRTL nr. 16903/16.12.2011;

PVRF nr. 18355/20.12.2013;

PV de reevaluare nr. 20380/30.12.2014

în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Jiu

3

8.03.09

imobil

Amenajare şi reabilitare pârâul Terpeziţa şi afluenţi

Amenajare albie L = 4,872 km,

Protecţie de mal L = 1,27 km,

Statală = 148,829 mp,

Steren = 59.066 mp,

Sconstr_C1-dig_proiecţie = 8.037 mp,

Sconstr C2-dig proiecţie = 12.894 mp,

CF nr. 31064, UAT Terpeziţa,

Steren = 83.164 mp,

Sconstr_C1-dig_protecţie = 23.202 mp,

Sconstr C2-dig protecţie = 13.471 mp,

CF nr. 30990, UAT Vârvoru de Jos,

Steren = 6.599 mp,

Sconstr_C1-protecţie_mal = 1.830 mp,

Sconstr_C2-protecţie_mai = 2.067 mp,

CF nr. 30964, UAT Vârvoru de Jos, codul hidrografic al cursului de apă XIV-1,27.4,

UAT Terpeziţa; N;

proprietari particulari;

E: pârâul Terpeziţa;

S: proprietari particulari;

V: pârâul Terpeziţa; UAT Vârvoru de Jos:

N: pârâul Terpeziţa;

E: proprietari particulari;

S: pârâul Terpeziţa;

V: proprietari particulari;

UAT Vârvoru de Jos:

N: proprietari particulari;

E: pârâul Terpeziţa;

S; proprietari particulari;

V: pârâul Gabru

Ţara: România;

Judeţul: Dolj;

Comuna Terpeziţa; -; Nr.;-;

2010

2.449.604

Hotărârea Guvernului nr. 446/2007;

PVRTL nr. 13345/14.12.2010;

PVRF nr. 16200/10.12.2012

în administrarea Administraţiei Naţionale .Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

4

8.03.09

imobil

Decolmatare şi reprofilare albie pârâul Mereţel în comuna Gogoşu

Reprofilare albie L = 5,5 km,

Consolidare de mal L = 0,93 km,

Steren = 166.060 mp,

Sconstr C1-consolidări de mal = 373 mp,

Sconstr_C2-consolidări_de_mal = 355 mp,

Sconstr C3-consolidări de mal = 827 mp,

Sconstr C4-consolidări de mal = 867 mp,

Sconstr C5-consolidâri de mal =

1,260 mp,

Sconstr C6-consolidări de mal = 1.260 mp,

CF nr. 30648, UAT Gogoşu, codul hidrografic al cursului de apă VII-1.43.2.

N: pârâul Mereţel;

E: proprietăţi particulare;

S: pârâul Mereţel;

V: proprietăţi particulare

Ţara: România;

Judeţul: Dolj;

Comuna Gogoşu; -; Nr.:-;

2006

2.461.827

Hotărârea Guvernului nr. 986/2006; Hotărârea Guvernului nr. 1.443/2006; PVRTL nr. 15969/18.12.2006;

PVRF nr. 5213/24.04.2009;

PVRTL nr. 15968/18.12.2006;

PVRF nr. 5212/24.04.2009;

PV de reevaluare nr. 20380/30.12.2014

în administrarea Administraţiei Naţionale .Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

5

8.03.09

imobil

Decolmatare şi reprofilare albie pârâul Băldal (Jivan) în comuna întorsura

Decolmatare şi reprofilare L = 5,5 km, Consolidare mal L = 2,57 km,

Zid de sprijin beton L = 0,59 km,

Pereu din dale L = 0,36 km,

praguri de fund 5 buc., cădere 1 buc.;

Steren = 94.741 mp,

Sconstr pereu din dale 8 buc. = 522 mp,

Sconstr_cădere = 19 mp,

Sconstr consolidări de mal 26 buc. = 8.271 mp,

Sconstr_zid_de_sprijn_19 buc. = 375 mp,

Sconstr_prag de tund 4 buc. = 129 lip,

CF nr. 30092, UAT Întorsura, codul hidrografic al cursului de apă XIV-1.27.7.

M: pârâul Băldal;

E: proprietăţi particulare;

S: pârâul Băldal;

V: proprietăţi particulare

Ţara: România;

Judeţul: Dolj;

Comuna Întorsura;-; Nr.: -;

2012

6.064.402

O.M. nr. 1.580/2008;

PVRTL nr. 16198/10.12.2012;

PVRF nr. 18954/28.09.2015;

PV de reevaluare nr. 20380/30.12.2014

în administrarea Administraţiei Naţionale .Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

6

8.03.09

imobil

Regularizare pârâul Ploştina pe tronsonul

sector Roşiuţa - confluenţa râul Motru

Recalibrare albie L = 8 km,

Steren = 95.785 mp. CF nr. 36465, UAT Motru

N: pârâul Ploştina;

E: proprietăţi particulare;

S: proprietăţi particulare;

V: proprietăţi particulare

Ţara: România;

Judeţul: Dolj; Municipiul Motru;-; Nr.:-;

2011

1711.831

Aviz M.M.D.D. nr. 1148AK/2008;

PVRTL nr. 9572/21.07.2011;

PV de reevaluare nr. 20380/30.12.2014

În administrarea Administraţiei Naţionale .Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Jiu

7

8.03.09

imobil

Amenajare pârâul Merişoara în zona oraşului Vulcan

Amenajare albie L = 2,617 km. Zid de sprijin L = 2,073 km, căderi 18 buc., praguri îngropate 4 buc.;

Steren = 15.479 mp,

Sconstr consolidări de mal 16 buc. = 1,865~mp,

Sconstr cădere amenajare albie J1 buc. = 382 mp,

Sconstr_prag amenajare albie 4 buc. = 28 mp,

CF nr. 61345, UAT Vulcan, codul hidrografic al cursului de apă VJI-1.12,

N: pârâul Merişoara;

E: proprietăţi particulare;

S: pârâul Merişoara şi proprietăţi particulare;

V: proprietăţi particulare

Ţara; România;

Judeţul: Hunedoara;

Oraşul Vulcan; -; Nr.:-;

2009

6.296.820

O.M. nr. 1026/2005;

PVRTL nr. 16745/18.12.2009;

PVRF nr. 16855/16.12.2011;

PVRTL nr. 6027/13.05.2011;

PVRF nr. 8233/21.06.2013;

PV de reevaluare nr. 20380/30.12.2014

în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Jiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

8.03.09

imobil

Amenajare pârâul Maleia în zona localităţii Petroşani

Amenajare albie 1 = 2 km,

Consolidare mal L = 1,37 km,

Steren = 9.630 mp,

Sconstr consolidare mai 2 buc. = 1.143 mp,

Sconstr cădere amenajare albie 12 buc. = 188 mp,

Sconstr_prag_amenajare_albie_7 buc. -

51 mp, ~ CF nr. 63486, UAT Petroşani, codul hidrografic al cursului de apă Vlf-1.15.9.

N: pârâul Maleia;

E; proprietăţi particulare;

S: pârâul Maleia;

V: proprietăţi particulare

Ţara: România;

Judeţul: Hunedoara;

Municipiul Petroşani; -; Nr.:

2010

3.937.041

Hotărârea Guvernului nr. 446/2007;

PVRTL nr. 10273/10.09.2010;

PVRF nr. 16203/10.12.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Jiu

9

8.03.09

imobil

Apărare de mal drept şi reprofilare albie râul Jiul de Vest în zona localităţii Lupeni

Reprofilare albie L = 1 km, Apărare de mal L = 0,9 km,

Steren = 14.681 mp,

Sconstr C1-apărare de mal = ~ 1.200 mp,

Sconstr C2-apărare de mal = 43 mp,

Sconstr C3-apărare de mal = 69 mp,

Sconstr C4-apărare de mal = 299 mp,

CF nr. 61420, UAT Lupeni, codul hidrografic al cursului de apă VII-1.15

N: proprietăţi particulare;

E: râul Jiul de Vest;

S: proprietăţi particulare;

V; râul Jiul de Vest

Ţara: România;

Judeţul: Hunedoara;

Oraşul Lupeni; -; Nr.:-;

2011

2.042.813

Aviz M.M.D.D. nr. 823AK/2008;

PVRTL nr. 6026/13.05.2011;

PVRF nr. 8232/21.06.2013

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Jiu

10

8.03.09

imobil

Amenajare pârâul Jieţ în zona Petrila

Recalibrare albie L = 1,75 km.

Protecţii de mat L = 0,85 km,

Steren = 64.424 mp,

Sconstr amenajare albie 5 buc. = 351 mp,

Sconstr protecţii mal 5 buc. =

14.863 mp, CF nr. 62366, UAT Petrila, codul hidrografic al cursului de apă VII-1.15.7

N: pârâul Jieţ;

E: proprietăţi particulare;

S: pârâul Jieţ;

V: proprietăţi particulare

Ţara: România;

Judeţul: Hunedoara;

Oraşul Petrila; -; Nr.:-;

2011

3.505.078

O.M. nr. 49/2008;

PVRTL nr. 14111/21.10.2011;

PVRF nr. 18353/20.12.2013

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Jiu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management al ariei protejate Lacul Cuejdel

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 103.921 din 23 iunie 2015 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Avizul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Bacău - Decizia Etapei de încadrare nr. 33 din 25 iunie 2012 şi Avizul Ministerului Culturii nr. 911 din 13 martie 2013, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 225.715 din 23 februarie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 24.698 din 26 martie 2013 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 152.950/IM din 25 martie 2015,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al ariei protejate „Lacul Cuejdel”, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 15 februarie 2016.

Nr. 347.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei cu cheltuielile eligibile, aferente funcţionării Reţelei de informaţii contabile agricole - RICA, şi activităţile desfăşurate în acest sector conform cerinţelor Comisiei Europene, finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă - FEGA

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale industrie alimentară nr. 128.553 din 15 martie 2016,

în baza prevederilor:

- Regulamentului (CE) nr. 1.217/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind crearea unei reţele de colectare de informaţii contabile privind veniturile şi activitatea economică a exploataţiilor agricole în Uniunea Europeană, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 220/2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.217/2009 al Consiliului privind crearea unei reţele de colectare de informaţii contabile privind veniturile şi activitatea economică a exploataţiilor agricole în Uniunea Europeană;

- Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei Guvernului nr. 67/2004 privind instituirea la nivel naţional a Reţelei de informaţii contabile agricole, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 465/2004;

- art. 42 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării,

- în temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Lista cu cheltuielile eligibile aferente funcţionării Reţelei de informaţii contabile agricole - RICA şi activităţile desfăşurate în acest sector conform cerinţelor Comisiei Europene, finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă - FEGA, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Cheltuielile eligibile şi activităţile cuprinse în anexă respectă prevederile prezentului ordin, ale Ordonanţei Guvernului nr. 67/2004 privind instituirea la nivel naţional a Reţelei de informaţii contabile agricole, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 465/2004, ale Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013, ale Regulamentului (CE) nr. 1.217/2009 şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 220/2015

Art. 2. - Pentru cheltuielile cu cazarea, transportul şi diurna se aplică următoarele reguli specifice de eligibilitate:

a) în cazul personalului RICA, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în cadrul localităţii, în interesul serviciului, drepturile acestuia se stabilesc potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare;

b) în cazul deplasării în străinătate, drepturile personalului RICA se stabilesc conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea J.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

 

Bucureşti, 23 martie 2016.

Nr. 359.

 

ANEXĂ

 

LISTĂ

cu cheltuielile eligibile aferente funcţionării Reţelei de informaţii contabile agricole - RICA şi activităţile desfăşurate în acest sector conform cerinţelor Comisiei Europene, finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă - FEGA

 

1. Cheltuielile eligibile pentru activitatea de colectare a datelor Reţelei de informaţii contabile agricole - RICA:

a) plata anuală a colectorilor de date;

b) cheltuieli pentru organizarea de instruiri pentru colectorii de date;

c) cheltuieli pentru închirierea de spaţii necesare organizării instruirilor colectorilor de date.

2. Cheltuieli pentru activitatea de promovare a RICA:

a) cheltuieli pentru realizarea şi tipărirea de pliante, broşuri, rapoarte individuale şi rapoarte anuale, studii, analize, rapoarte sectoriale şi strategii;

b) achiziţii de servicii pentru participarea şi organizarea de conferinţe, seminare, grupuri de lucru, târguri, expoziţii, diverse evenimente, în vederea promovării activităţii RICA;

c) cheltuieli aferente organizării întâlnirilor Comitetului Naţional RICA;

d) cheltuieli pentru asigurarea unui flux adecvat de informare a fermierilor şi reprezentanţilor exploataţiilor agricole participante la RICA prin realizarea şi tipărirea materialelor de promovare (postere, broşuri, ghiduri, pliante, bannere, insigne, pixuri etc.);

e) cheltuieli pentru realizarea, dezvoltarea şi reactualizarea permanentă a unei pagini web RICA (conceptualizare, design, soft, utilizator etc.);

f) cheltuieli pentru închirierea de spaţii necesare desfăşurării acţiunilor de promovare a activităţii RICA.

3. Cheltuieli de deplasare în ţară şi în străinătate care să includă diurnă, cazare şi transport:

a) cheltuieli aferente participării la cursuri de instruire a personalului din cadrul structurilor implicate în activitatea RICA (responsabili RICA DAJ, colectori de date privaţi, fermieri şi reprezentanţi legali ai exploataţiilor agricole participante la anchetă);

b) cheltuieli pentru efectuarea de vizite la exploataţiile participante la ancheta RICA în vederea verificării corectitudinii informaţiilor înregistrate de colectorii de date privaţi;

c) cheltuieli aferente participării la conferinţe, seminare, comitete, grupuri de lucru, târguri, expoziţii şi evenimente în ţară şi în străinătate;

d) cheltuieli cu asigurarea medicală pentru călătoriile în străinătate.

4. Cheltuieli pentru achiziţia de echipamente şi consumabile necesare funcţionării RICA, conform cerinţelor CE:

a) cheltuieli pentru dotarea RICA: achiziţia de PC-uri, laptopuri, imprimante, copiatoare, scanere, telefoane/faxuri şi toate tipurile de consumabile necesare funcţionării acestora;

b) cheltuieli cu achiziţionarea materialelor, serviciilor şi echipamentelor necesare pentru dezvoltarea şi funcţionarea infrastructurii de IT la nivel central şi local, care servesc funcţionării RICA, conform cerinţelor CE;

c) cheltuieli pentru întreţinerea şi repararea echipamentelor informatice şi de comunicaţii, actualizarea şi dezvoltarea aplicaţiilor informatice specifice activităţii RICA.

5. Cheltuieli pentru perfecţionarea personalului RICA:

a) cheltuieli aferente participării la cursuri de limbi străine;

b) cheltuieli pentru organizarea şi efectuarea de vizite de studiu la agenţii de legătură RICA similare din UE;

c) cheltuieli aferente participării la cursuri de specializare în domeniile: informatic, statistic, economic.

 

NOTĂ:

Toate cheltuielile se referă strict la activităţile necesare funcţionării RICA, la personalul implicat în activitatea de colectare a informaţiilor contabile agricole, angajaţii Serviciului RICA şi coordonatorii acestei activităţi din cadrul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 

ACTE ALE ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR SI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009

 

În temeiul art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

emite următoarea hotărâre:

Art. I. - Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin

Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din

România nr. 1/2009, publicată îh Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 26 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare,

Se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este organizat la nivel naţional şi judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi funcţionează în teritoriu prin filiale judeţene, respectiva municipiului Bucureşti, care au personalitate juridică şi beneficiază de autonomie organizatorică şi funcţională în limitele prevăzute de prezentul statut.”

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Sediul central al Ordinului Asistenţilor Medicali

Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este în municipiul Bucureşti.”

3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este organizaţie profesională, cu personalitate juridică, neguvernamentală, de interes public, apolitică, fără scop patrimonial, cu responsabilităţi delegate de autoritatea de stat şi cuprinde toţi asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, precum şi membrii asociaţi, care exercită profesia pe teritoriul României.”

4. La articolul 6 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) autorizează exercitarea temporară şi ocazională a profesiilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical pentru cetăţeni ai statelor terţe, în cazul situaţiilor de urgenţă,

Schimburilor de experienţă, convenţiilor bilaterale dintre România şi aceste state;”.

5. La articolul 6 alineatul (1), după litera b) se introduc patru noi litere, literele b1)-b4), cu următorul cuprins:

„b1) autorizează sau, după caz, avizează exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical pe teritoriul României;

b2) atestă titlurile de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical obţinute în România şi emite documentele necesare recunoaşterii profesionale în celelalte state membre ale Uniunii Europene, statele aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană;

b3) elaborează şi, după caz, emite cârdul profesional european pentru membrii săi, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene;

b4) recunoaşte calificările profesionale de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene, statele aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană;”.

6. La articolul 6 alineatul (1), literele d), l) şi n) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„d) atestă onorabilitatea şi moralitatea profesională a membrilor săi şi emite certificatul de status profesional curent;

...........................................................................................................

l) înregistrează membrii şi membrii asociaţi în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România, pe care îl actualizează permanent şi administrează pagina de internet pe care este publicat;

...........................................................................................................

n) asigură schimbul de informaţii, prin intermediul sistemului de informare a pieţei interne a Uniunii Europene (IMI), cu autorităţile competente ale altor state în vederea exercitării profesiei de către asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali;”.

7. La articolul 6 alineatul (1), după litera n) se introduce o nouă literă, litera n1), cu următorul cuprins:

„n1) informează autorităţile competente din toate celelalte state membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi ale Confederaţiei Elveţiene, cu privire la asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali cărora li s-a restrâns sau interzis de către autorităţile ori instanţele judecătoreşti naţionale să desfăşoare, pe teritoriul României, în întregime sau în parte, chiar şi cu caracter temporar, activităţile profesionale;”.

8. La articolul 6 alineatul (1), litera v) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„v) participă împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi cu Ministerul Sănătăţii la stabilirea numărului de locuri pentru învăţământul postliceal sanitar şi pentru învăţământul superior de asistenţă medicală;”.

9. La articolul 6 alineatul (1), după litera x) se introduce o nouă literă, litera y), cu următorul cuprins:

„y) organizează examenul de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali şi emite certificatele de grad principal candidaţilor care au promovat acest examen.”

10. La articolul 6 alineatul (2), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„i) colaborarea cu Ministerul Sănătăţii în vederea elaborării metodologiei de organizare a programelor de specializare şi de acordare de competenţe şi de grade profesionale pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali;.

11. La articolul 6 alineatul (2), după litera i) se introduce o nouă literă, litera i1), cu următorul cuprins:

i1 colaborarea cu Ministerul Sănătăţii în vederea aprobării metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal;”.

12. După articolul 8 se introduc trei noi articole, articolele 81-83, cu următorul cuprins:

„Art. 81. - Prin excepţie de la prevederile art. 8, surorile medicale şi oficianţii medicali au obligaţia să se înregistreze în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în vederea autorizării exercitării activităţilor specifice.

Art. 82. - La înregistrare, surorile medicale şi oficianţii medicali dobândesc calitatea de membru asociat al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Art. 83. - Condiţiile de autorizare, precum şi drepturile şi obligaţiile acestora se stabilesc prin hotărâre a Consiliul naţional al OAMGMAMR.”

13. La articolul 11, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

,,b1) prin decizia Biroului consiliului judeţean, în cazurile prevăzute de art. 46 alin. (4) şi ale art. 59 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare.”

14. La articolul 12, alineatul (1) se abrogă.

15. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Conferirea titlului de membru de onoare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este de competenţa Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, la propunerea Biroului executiv, respectiv a biroului consiliului judeţean/Municipiului Bucureşti al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.”

16. La articolul 14 alineatul (1), după litera c) se introduc patru noi litere, literele c1)-c4), cu următorul cuprins:

„c1) să nu facă aprecieri în public sau pe reţelele de socializare neconforme cu realitatea, legate de activitatea OAMGMAMR, în scopul de a induce în eroare opinia publică;

c2) să nu publice, în mediile tradiţionale de comunicare (ziare, reviste, televiziune, radio etc.) sau pe reţelele de socializare imagini care aduc atingere demnităţii umane;

c3) să nu răspândească informaţii de natură să prejudicieze imaginea sau drepturile asistentului medical generalist, a moaşei şi a asistentului medical;

c4) să nu denigreze imaginea unei persoane în scopul de a vătăma sau păgubi, realizată prin intermediul mijloacelor media.”

17. La articolul 14 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:

„n) să nu difuzeze imagini privind o persoană aflată în îngrijirea unui serviciu medical/tratament în unităţile de asistenţă medicală, precum şi a datelor cu caracter confidenţial privind starea de sănătate, problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanţe în legătură cu boala şi cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, fără acordul persoanei în cauză, iar în cazul în care aceasta este decedată, fără acordul familiei sau al reprezentanţilor legali.”

18. La articolul 14, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul naţional al OAMGMAMR li se suspendă dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv.

(3) Asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, care nu plătesc cotizaţia datorată pe o perioada de 6 luni, li se suspendă calitatea de membru până la plata cotizaţiei datorate.”

19. După articolul 14 se introduce un nou capitol, capitolul IV1, cuprinzând articolele 141-145 cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL IV

Incompatibilităţi/e funcţiilor de conducere

Art. 141. - Persoanele care deţin funcţii de conducere în structurile OAMGMAMR sunt incompatibile cu funcţiile de conducere din organizaţii sindicale, din partidele politice sau alte asociaţii profesionale naţionale.

Art. 142. - Sesizarea privind situaţia de incompatibilitate poate fi făcută de orice persoană, instituţii sau autorităţi interesate.

Art. 143. - În termen de 10 zile de la apariţia stării de incompatibilitate, persoana aflată în stare de incompatibilitate este obligată să sesizeze Biroul executiv al OAMGMAMR şi să îşi exprime opţiunea alegerii pentru una dintre funcţiile deţinute pentru care a intervenit incompatibilitatea. În cazul neexprimării opţiunii, Biroul executiv va constata starea de incompatibilitate.

Art. 144. - După constatarea stării de incompatibilitate, Biroul executiv va suspenda dreptul de exercitare a funcţiei de conducere pe toată perioada stării de incompatibilitate.

Art. 145. - Prevederile prezentei secţiuni intră în vigoare la data expirării mandatului organelor de conducere în funcţie.”

20. La articolul 15, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Filialele judeţene şi filiala municipiului Bucureşti au personalitate juridică şi beneficiază de autonomie organizatorică şi funcţională, în limitele prevăzute de prezentul statut.”

21. La articolul 15, după alineatul (5) se introduc cinci noi alineate, alineatele (6)-(10), cu următorul cuprins:

„(6) Filialele judeţene şi filiala municipiului Bucureşti nu pot funcţiona în afara Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

(7) Filialele judeţene, respectiv filiala municipiului Bucureşti,

Sub sancţiunea nulităţii, nu pot emite hotărâri şi decizii contradictorii actelor emise de organele de conducere ale OAMGMAMR, la nivel naţional.

(8) Consiliul naţional al OAMGMAMR hotărăşte modalitatea de stabilire a bugetelor filialelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi a bugetului propriu al aparatului central.

(9) Filialele judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au obligaţia să prezinte semestrial Biroului executiv al OAMGMAMR un raport privind modul în care au fost duse la îndeplinire hotărârile Consiliului naţional şi ale consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, deciziile biroului consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli.

(10) Biroul executiv al OAMGMAMR va informa Consiliul naţional cu privire la modalitatea de realizare a obligaţiilor prevăzute la alin. (9).”

22. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Adunarea generală este constituită din reprezentanţii aleşi ai tuturor asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali cu drept de liberă practică înscrişi în filiala respectivă, conform normei de reprezentare de 1 la 100.”

23. La articolul 17, alineatele (3)-(5) se abrogă.

24. La articolul 18, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti are un număr de membri proporţional cu numărul asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali înscrişi în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

...........................................................................................................

 (3) Consiliile judeţene ale OAMGMAMR vor alege dintre membrii lor un birou format din: preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi secretar, iar Consiliul Municipiului Bucureşti al OAMGMAMR va alege dintre membrii săi un birou format din: preşedinte, 3 vicepreşedinţi şi secretar.”

25. La articolul 18 alineatul (4), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,b) alege, dintre membrii săi, membrii biroului consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti;

c) aprobă angajarea şi efectuarea de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii filialei, în conformitate cu limitele valorice de competenţă stabilite de Consiliul naţional;”.

26. La articolul 18 alineatul (4), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

,,c1) mandatează preşedintele filialei să încheie acte juridice în numele acesteia pentru achiziţionarea, vânzarea şi construcţia de bunuri imobile, precum şi achiziţionarea sau vânzarea de bunuri mobile, destinate desfăşurării activităţii filialei;”.

27. La articolul 18 alineatul (4), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f) alege din rândul membrilor săi o persoană pentru a ocupa funcţia electivă rămasă vacantă în cadrul biroului consiliului, conform Regulamentului electoral elaborat de Biroul executiv;”.

28. La articolul 18, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) Şedinţele extraordinare nu sunt indemnizate.”

29. La articolul 18, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(9) Membrii consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă în limita maximă stabilită de Consiliul naţional.”

30. La articolul 18, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu următorul cuprins:

„(91) Cuantumul indemnizaţiei de şedinţă se acordă la propunerea biroului consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, în funcţie de fondurile disponibile, cu încadrarea în limita maximă stabilită de Consiliul naţional, condiţionată de participarea la şedinţa respectivă.1

31. La articolul 18, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(10) Membrii consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, care absentează nemotivat la 3 şedinţe consecutive, vor fi sancţionaţi conform regulamentului de organizare şi funcţionare al consiliului judeţean/municipiului Bucureşti.”

32. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Biroul consiliului judeţean este format din: preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi secretar, iar Biroul Consiliului Municipiului Bucureşti este format din: preşedinte, 3 vicepreşedinţi şi secretar.”

33. La articolul 19 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) organizează evidenţa membrilor săi autorizaţi;”.

34. La articolul 19 alineatul (4), litera f) se abrogă.

35. La articolul 19 alineatul (4), după litera h) se introduc patru noi litere, literele h1)-h4), cu următorul cuprins:

„h1) aprobă situaţiile financiare anuale ale filialei şi le prezintă spre informare consiliului judeţean/municipiului Bucureşti;

h2) avizează structura organizatorică şi o înaintează spre adoptare Consiliului naţional;

h3) supune aprobării consiliului judeţean/municipiului Bucureşti sau Consiliului naţional, în funcţie de limitele valorice de competenţă, efectuarea de investiţii (construcţii, achiziţie de imobile cu destinaţie de birouri, terenuri, mijloace auto), precum şi vânzarea unor imobile din patrimoniul filialei;

h4) organizează centre de verificare a cunoştinţelor lingvistice conform procedurii elaborate de Departamentul de recunoaştere a calificărilor profesionale şi aprobate de Consiliul naţional;”.

36. La articolul 20, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

„b1) aprobă eliberarea certificatului de membru şi a avizului anual membrilor filialelor judeţene/filialei municipiului Bucureşti;”.

37. La articolul 20, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) aprobă angajarea, promovarea, suspendarea şi eliberarea din funcţie a personalului executiv şi acordă premii şi alte drepturi de natură salarială, pentru salariaţi şi membrii biroului consiliului judeţean/municipiului Bucureşti şi consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, potrivit dispoziţiilor legale;”.

38. La articolul 20, după litera c) se introduc şapte noi litere, literele c1)- c7), cu următorul cuprins:

„c1) acordă premii şi alte drepturi de natură salarială, în limita bugetului, pentru salariaţi şi membrii aleşi;

c2) stabileşte atribuţiile şi programul de lucru pentru membrii biroului consiliului judeţean/municipiului Bucureşti;

c3) stabileşte atribuţii pentru membrii consiliului judeţean/municipiului Bucureşti;

c4) propune biroului consiliului judeţean/municipiului Bucureşti structura organizatorică necesară funcţionării filialei, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare;

c5) aprobă transferul membrilor de la o filială la alta;

c6) încheie acte juridice în numele şi pe seama filialei;

c7) încheie acte juridice privind achiziţionarea, vânzarea şi construcţia de bunuri imobile, precum şi achiziţionarea sau vânzarea de bunuri mobile, destinate desfăşurării activităţii filialei, pe baza mandatului emis de consiliul judeţean/municipiului Bucureşti;”.

39. La articolul 20, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,g) administrează şi gestionează patrimoniul filialei în calitate de ordonator de cheltuieli, conform legii;”.

40. La articolul 20, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

,,k) actualizează permanent Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.”

41. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Organele de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, la nivel naţional,

Sunt:

a) Consiliul naţional;

b) Biroul executiv;

c) preşedintele.”

42. Articolul 25 se abrogă.

43. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Consiliul naţional este alcătuit din preşedinţii fiecărei filiale judeţene, respectiv ai filialei municipiului Bucureşti şi reprezentantul autorităţii de stat.”

44. La articolul 26 alineatul (5), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) alege din rândul membrilor săi o persoană pentru a ocupa funcţia electivă rămasă vacantă în cadrul Biroului executiv, conform Regulamentului electoral elaborat de Biroul executiv;”.

45. La articolul 26 alineatul (5), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

,,d1) adoptă Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;”.

46. La articolul 26 alineatul (5), literele f), i) şi r) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„f) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al aparatului central;

...........................................................................................................

i) aprobă Programul naţional de educaţie profesională continuă şi stabileşte numărul de credite ce trebuie cumulat anual, la propunerea Biroului executiv;

...........................................................................................................

r) stabileşte indemnizaţia/salariul membrilor biroului executiv, biroului consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, ai consiliului judeţean/municipiului Bucureşti şi indemnizaţia de şedinţă a Consiliului naţional/consiliului judeţean/municipiului Bucureşti;”.

47. La articolul 26 alineatul (5), după litera r) se introduce o nouă literă, litera r1), cu următorul cuprins:

„r1) adoptă structura organizatorică a filialelor judeţene, respectiv a filialei municipiului Bucureşti;”.

48. La articolul 26 alineatul (5), litera s) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„s) îndeplineşte şi alte atribuţii date în competenţa sa prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al OAMGMAMR.”

49. La articolul 26, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

(6) în situaţii de urgenţă, în vederea înlăturării unor riscuri care ar aduce atingere intereselor organizaţiei, Consiliul naţional adoptă hotărâri pe baza majorităţii simple a voturilor, exprimate prin corespondenţă.”

50. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - Biroul executiv al Consiliului naţional este alcătuit din preşedinte, 4 vicepreşedinţi şi un secretar naţional, aleşi prin vot secret de membrii Consiliului naţional din rândul acestora.”

51. La articolul 29, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) convoacă Consiliul naţional în şedinţe ordinare şi extraordinare;”.

52. La articolul 29, după litera b) se introduc două noi litere, literele b1) şi b2), cu următorul cuprins:

„b1) convoacă consiliul judeţean/municipiului Bucureşti, în situaţii în care apar probleme de organizare, funcţionare şi încălcări ale deciziilor şi hotărârilor Biroului executiv, respectiv ale Consiliului naţional;

b2) informează Consiliul naţional cu privire la deficienţele constatate de către Comisia Naţională de Control Financiar, în vederea dispunerii măsurilor legale ce se impun, ţinând cont de propunerile menţionate în raportul de control;”.

53. La articolul 29, literele c), d) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c) organizează şedinţele Consiliului naţional, propune ordinea de zi şi se asigură de consemnarea celor dezbătute;

d) elaborează Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, moaşei şi asistentului medical, statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale OAMGMAMR, pe care le supune aprobării Consiliului naţional;

...........................................................................................................

h) elaborează structura organizatorică a OAMGMAMR şi aprobă regulamentul de funcţionare al fiecărei structuri interne;”.

54. La articolul 29, după litera h) se introduc trei noi litere, literele h1)-h3), cu următorul cuprins:

„h1) elaborează proiectul de metodologie privind condiţiile de autorizare în vederea exercitării profesiei de către membrii asociaţi şi o propune spre aprobare Consiliului naţional;

h2) elaborează metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal şi o supune spre avizare Consiliului naţional;

h3) elaborează metodologia de întocmire a bugetelor de venituri şi cheltuieli;”.

55. La articolul 29, literele j) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„j) organizează şi coordonează educaţia profesională continuă;

k) elaborează metodologii şi tematici pentru examenele şi concursurile pe care OAMGMAMR le organizează;”.

56. La articolul 29, după litera k) se introduce o nouă literă, litera k1), cu următorul cuprins:

„k1) elaborează criteriile şi standardele de dotare a cabinetelor de practică independentă, precum şi celelalte acte normative incidente;”.

57. La articolul 29, literele l) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„l) analizează rapoartele semestriale de activitate înaintate de filialele judeţene;

m) efectuează în fiecare an, prin Comisia Naţională de Control Financiar, controlul financiar contabil la filialele judeţene/municipiului Bucureşti şi aparatul central şi prezintă Consiliului naţional concluziile şi propunerile de îmbunătăţire a activităţii;”.

58. La articolul 29, litera n) se abrogă.

59. La articolul 29, litera r) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„r) îndeplineşte şi alte atribuţii date în competenţa sa prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al OAMGMAMR.”

60. La articolul 30 alineatul (2), literele e) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,e) aprobă angajarea, promovarea, suspendarea şi eliberarea din funcţie a personalului executiv şi acordă premii şi alte drepturi de natură salarială, pentru salariaţi şi membrii biroului executiv, potrivit dispoziţiilor legale;

...........................................................................................................

h) administrează şi gestionează patrimoniul aparatului central, în calitate de ordonator de cheltuieli;”.

61. La articolul 30 alineatul (2), după litera l) se introduce o nouă literă, litera l1), cu următorul cuprins:

,,l1) încheie acte juridice privind cumpărarea, vânzarea de imobile şi terenuri, efectuarea unor construcţii de imobile cu destinaţie de birouri, pe baza mandatului emis de Consiliul naţional.”

62. La articolul 30 alineatul (2), după litera m) se introduc două noi litere, literele m1) şi m2), cu următorul cuprins:

„m1) dispune transmiterea către autorităţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi ale Confederaţiei Elveţiene, prin alertă, în cadrul IMI, a informaţiilor cu privire la asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali cărora li s-a restrâns sau interzis de către autorităţile sau instanţele judecătoreşti naţionale dreptul de exercitare a profesiei, în întregime sau în parte, sau cu caracter temporar;

m2) propune Biroului executiv convocarea consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, în situaţii în care, la nivelul filialelor OAMGMAMR, apar probleme de organizare şi funcţionare, încălcări ale prevederilor legale, ale deciziilor Biroului executiv şi hotărârilor Consiliului naţional, care sunt de natură să aducă prejudicii organizaţiei sau să afecteze buna desfăşurare a activităţilor care fac obiectul de activitate al OAMGMAMR;”.

63. La articolul 30 alineatul (2), litera n) se modificaşi va avea următorul cuprins:

,,n) îndeplineşte şi alte atribuţii date în competenţa sa prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al OAMGMAMR.”

64. La articolul 31, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) exercită şi alte atribuţii date de preşedintele OAMGMAMR, în condiţiile legii.”

65. La articolul 32, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f) exercită şi alte atribuţii date de preşedintele OAMGMAMR, în condiţiile legii.”

66. Articolele 33,331 şi 332 se abrogă.

67. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - Reprezentantul autorităţii statului îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare.”

68. La articolul 35, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 35. - (1) La nivelul Consiliului naţional al OAMGMAMR funcţionează departamente, compartimente, comisia de specialitate a asistenţilor medicali generalişti, comisia de specialitate a moaşelor, comisii de specialitate pentru asistenţii medicali, Comisia naţională pentru recunoaşterea calificărilor de asistent medical generalist, de asistent medical şi de moaşă obţinute în Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană, Comisia naţională de educaţie profesională continuă, Comisia naţională de etică şi deontologie, Comisia naţională de control financiar, precum şi alte comisii, propuse de Biroul executiv şi aprobate prin hotărâre a Consiliului naţional.

(2) Structura organizatorică a filialelor judeţene, respectiv a filialei municipiului Bucureşti se adoptă prin hotărâre a Consiliului naţional.1

69. La articolul 36 alineatul (3), după litera g) se introduc două noi litere, literele g1) şi g2), cu următorul cuprins:

„g1) încasări din activităţi producătoare de venituri, înfiinţare de asociaţii, fundaţii, unităţi de învăţământ;

g2) venituri din chirii;”.

70. La articolul 36, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Cotizaţia de membru/membru asociat al OAMGMAMR se încasează lunar pe statul de plată şi va fi în cuantum de 1% din valoarea salariului de bază, conform hotărârii Consiliului naţional.”

71. La articolul 36, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Cotizaţia de membru al OAMGMAMR se poate încasa şi anual.”

72. La articolul 37, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 73. - (1) Neplata cotizaţiei datorate de filialele OAMGMAMR pe o perioadă de 3 luni se sancţionează cu suspendarea din funcţie a preşedintelui filialei, prin hotărâre a Consiliului naţional, până la plata cotizaţiei datorate, perioadă în care atribuţiile preşedintelui sunt preluate de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de consiliul judeţean/municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile. În cazul întârzierii plăţii cotizaţiei peste termenul de 3 luni se aplică majorări de întârziere în cuantum stabilit prin hotărâre a Consiliului naţional, conform prevederilor legale.”

73. Titlul capitolului VIII „Răspunderea disciplinară” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL VIII

Răspunderea disciplinară a membrilor OAMGMAMR”

74. La articolul 40 alineatul (1), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c) suspendarea calităţii de membru al OAMGMAMR şi informarea Ministerului Sănătăţii şi a angajatorului cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei pe perioada respectivă;

d) retragerea calităţii de membru al OAMGMAMR şi informarea Ministerului Sănătăţii şi a angajatorului cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei.”

75. La articolul 40, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Sancţiunile prevăzute la art. 46 alin. (4) şi art. 59 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Se aplică de către consiliul judeţean/municipiului Bucureşti.”

76. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 41. - (1) Contestaţiile împotriva hotărârilor consiliului

judeţean/municipiului Bucureşti şi împotriva deciziilor biroului consiliului judeţean/municipiului Bucureşti se adresează Biroului executiv al OAMGMAMR, în termen de 30 de zile de la comunicare.

(2) Contestaţia împotriva hotărârii Consiliului naţional se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi

desfăşoară activitatea asistentul medical sau moaşa, în termen de 30 de zile de la comunicare.”

77. Articolul 42 se abrogă.

78. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 43. - Ancheta disciplinară se desfăşoară în limitele prezentului statut, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al OAMGMAMR şi ale Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România.”

79. La articolul 48, alineatul (2) se abrogă.

80. La articolul 49, alineatul (1) se abrogă.

81. La articolul 49, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Cercetarea faptelor, adunarea dovezilor şi propunerea unei sancţiuni sunt de competenţa Comisiei teritoriale de etică şi deontologie.”

82. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 50. - Membrii OAMGMAMR care au participat la soluţionarea unei cauze în primă instanţă nu pot face parte din organele competente să cerceteze şi să soluţioneze contestaţiile îndreptate împotriva acestor hotărâri.”

83. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 51. - Membrii OAMGMAMR care fac parte din organele de cercetare şi soluţionare a plângerilor sunt obligaţi să se abţină, cu precizarea cauzei ce constituie motivul abţinerii, în următoarele situaţii:

a) dacă au un interes personal în respectiva cauză;

b) dacă sunt implicaţi soţii acestora, precum şi rudele sau afinii până la gradul IV inclusiv.”

84. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 52. - În cazul în care nu a fost formulată declaraţia de abţinere, membrul OAMGMAMR care se află în una dintre situaţiile menţionate la art. 50 şi 51 poate fi recuzat la cererea oricărei persoane care participă la soluţionarea cauzei.”

85. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 63. - Biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti sau, după caz, Biroul executiv va soluţiona cererile de abţinere şi de recuzare în termen de maximum 3 zile şi va dispune înlocuirea membrului aflat în situaţiile prevăzute la art. 50-52.”

86. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 54. - Dreptul de a face plângere/sesizare împotriva asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali aparţine persoanei vătămate, soţului/soţiei sau rudelor de gradul I sau II ale acesteia, reprezentantului legal, precum şi membrilor OAMGMAMR care justifică un interes în respectiva cauză.”

87. La articolul 55, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 55. - (1) Plângerile/Sesizările împotriva asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali se depun la organizaţiile judeţene/municipiului Bucureşti din raza teritorială în care îşi desfăşoară activitatea membrul OAMGMAMR împotriva căruia a fost formulată plângerea.

...........................................................................................................

 (5) Dacă în cursul soluţionării unei abateri disciplinare se conturează elementele săvârşirii unei infracţiuni, organele competente au obligaţia de a sesiza organele de urmărire penală.”

88. La articolul 56, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Plângerea care nu conţine elementele prevăzute la alin. (1) va fi respinsă, ca inadmisibilă, prin decizie a biroului consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, respectiv a Biroului executiv, după caz, la propunerea Comisiei teritoriale/naţionale de etică şi deontologie,”

89. La articolul 57, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Plângerea depusă după expirarea termenului de mai sus va fi respinsă, ca tardivă, prin decizie a biroului consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, respectiv a Biroului executiv, după caz. “

90. Articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 58. - La primirea plângerii, biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, respectiv Biroul executiv, după caz, o repartizează comisiei teritoriale de etică şi deontologie, respectiv Comisiei naţionale de etică şi deontologie, după caz, care va verifica condiţiile de admisibilitate şi de competenţă şi va formula concluzii în cazurile menţionate la art. 56 şi 57.”

91. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 59. - Decizia de respingere a plângerii ca inadmisibilă sau tardivă se emite de biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, respectiv de Biroul executiv, la propunerea Comisiei teritoriale/naţionale de etică şi deontologie şi se comunică petiţionarului.”

92. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 60. - Comisia teritorială/naţională de etică şi deontologie, constatând îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate, va declanşa acţiunea disciplinară şi va începe efectuarea cercetării în cauza respectivă.”

93. Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 61. - Cercetarea disciplinară se efectuează în termen de maximum 3 luni de la înregistrarea plângerii la Comisia teritorială/naţională de etică şi deontologie şi se consideră încheiată la data înaintării referatului către biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, respectiv Biroul executiv. Hotărârea de soluţionare se va adopta la prima şedinţă a consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, respectiv a Consiliului naţional.”

94. După articolul 62 se introduce un nou articol, articolul 621, cu următorul cuprins:

„Art. 621. - Constituie abatere disciplinară:

a) faptele prin care se încalcă drepturile pacientului, precum şi onoarea, demnitatea confraţilor şi a celorlalte persoane cu care asistenţii medicali şi moaşele intră în relaţii profesionale;

b) neîndeplinirea obligaţiilor profesionale sau îndeplinirea acestora cu neglijenţă, nepăsare, în mod repetat;

c) neparticiparea la programele de pregătire profesională şi perfecţionare, având drept consecinţă nerealizarea numărului de credite stabilit de Consiliul naţional;

d) neplata sau refuzul la plată a cotizaţiei de membru, pentru o perioadă de cel mult 6 luni;

e) nerespectarea obligaţiei de a păstra secretul profesional;

f) neacordarea primului ajutor medical;

g) folosirea de mijloace de constrângere fizică şi/sau psihică în exercitarea profesiei;

h) desfăşurarea de activităţi politice în cadrul OAMGMAMR sau cu ocazia manifestărilor organizate de acesta;

i) orice faptă prin care se încalcă, cu vinovăţie (intenţie sau din culpă), prevederile prezentului statut, Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România şi/sau legislaţia din domeniul profesiei.”

95. Articolul 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 63. - (1) Cercetarea faptei constă în: audierea persoanelor implicate, a martorilor, solicitarea unor înscrisuri oficiale, administrarea probelor propuse de părţile implicate, solicitarea de opinii calificate din partea unor persoane cu experienţă: medici, jurişti etc., apelarea la oricare alt mijloc legal ce poate contribui la aflarea adevărului.

(2) Neprezentarea membrului împotriva căruia s-a depus plângere echivalează cu recunoaşterea săvârşirii faptei, dacă acesta nu justifică absenţa sa.

(3) Cercetarea disciplinară de la nivelul comisiei teritoriale de etică şi deontologie se finalizează cu întocmirea unui referat ce conţine:

a) prezentarea datelor de identificare a persoanei care a făcut sesizarea;

b) prezentarea reclamaţiei şi a faptei;

c) încadrarea legală a faptei;

d) probele administrate;

e) dacă este cazul, analiza medicală a cazului;

f) atitudinea membrului pe parcursul desfăşurării anchetei;

g) concluzii şi propunerea de sancţionare sau de nesancţionare;

h) semnăturile preşedintelui şi membrilor comisiei.”

96. Articolul 64 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 64. - (1) în procesul de individualizare a sancţiunii se va ţine seama de următoarele elemente:

a) împrejurările în care a fost săvârşită fapta;

b) pericolul social al faptei;

c) rezultatul imediat şi de durată al faptei;

d) modul şi mijloacele de săvârşire;

e) atitudinea membrului pe parcursul desfăşurării anchetei.

(2) Repetarea unei abateri disciplinare constituie circumstanţă agravantă, care va fi avută în vedere la propunerea sancţiunii.”

97. Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 65. - Ancheta disciplinară de la nivelul Comisiei teritoriale/naţionale de etică şi deontologie se consideră finalizată prin transmiterea referatului, împreună cu dosarul cauzei, către biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, respectiv către Biroul executiv, după caz.”

98. După articolul 67 se introduc trei noi articole, articolele 671-673, cu următorul cuprins:

„Art. 671. - Soluţionarea acţiunii disciplinare este de competenţa consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, iar în situaţia în care persoana care face obiectul cercetării exercită funcţii de conducere, competenţa aparţine Consiliului naţional.

Art. 672. - Hotărârea va cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute, următoarele elemente:

a) arătarea organului competent care a soluţionat plângerea;

b) arătarea organului competent care a efectuat cercetarea faptei;

c) numele, prenumele, funcţia, unitatea sanitară unde lucrează membrul OAMGMAMR în cauză;

d) obiectul plângerii, descrierea faptelor, cu arătarea dovezilor pe care se fundamentează hotărârea;

e) sancţiunea aplicată şi perioada pentru care se aplică, după caz;

f) temeiul de drept în baza căruia se aplică sancţiunea;

g) calea de atac, termenul de contestaţie şi organul competent să soluţioneze contestaţia;

h) semnătura reprezentantului legal al filialei ori al OAMGMAMR, după caz.

Art. 673. - Hotărârea va fi comunicată prin scrisoare recomandată potentului, persoanei reclamate, persoanei juridice cosemnatare a contractului individual de muncă şi, după caz, Ministerului Sănătăţii, în termen de maximum 10 zile de la adoptarea sa.”

99. Articolul 78 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 78. - Dreptul de a introduce contestaţie aparţine atât persoanei care a depus plângerea, cât şi membrului împotriva căruia s-a dispus sancţiunea.”

100. Articolul 79 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 79. - Hotărârile consiliului judeţean/municipiului Bucureşti prin care se soluţionează acţiunea disciplinară se pot contesta în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării.”

101. La articolul 80, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) indicarea hotărârii/deciziei care se contestă;”.

102. Articolul 81 se abrogă.

103. Articolul 90 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 90. - Pe perioada aplicării unei sancţiuni dintre cele prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. c) şi d), membrul OAMGMAMR este supus următoarelor interdicţii:

a) nu poate avea calitatea de membru al OAMGMAMR;

b) nu are drept de vot şi nici dreptul de a f ales în organele de conducere ale OAMGMAMR (până la împlinirea termenului de prescripţie);

c) nu poate beneficia de drepturile ce decurg din certificatul de membru, mai ales de dreptul de a-şi practica profesia.”

104. După articolul 90 se introduce un nou articol, articolul 901, cu următorul cuprins:

„Art. 901. - Prevederile cap. VIII - «Răspunderea disciplinară», se aplică şi membrilor asociaţi.”

105. Articolul 91 se abrogă.

106. Articolul 92 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 92. - Dispoziţiile prezentului capitol se completează în mod corespunzător cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014 cu modificările şi completările ulterioare, ale Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, precum şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare, cu normele legale în materie pe specialităţi, cu modificările ulterioare.”

107. După articolul 93 se introduc două noi secţiuni, Secţiunea a 10-a şi secţiunea a 11-a, cu următorul cuprins:

 

„SECŢIUNEA a 10-a

Răspunderea disciplinară a organelor de conducere la nivel teritorial şi naţional

 

Art. 931. - Membrii aleşi în funcţiile de conducere care nu respectă prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, ale statutului, precum şi hotărârile Consiliului naţional sau deciziile Biroului executiv al OAMGMAMR se sancţionează disciplinar.

Art. 932. - (1) Sancţiunile disciplinare aplicate în situaţiile prevăzute la art. 931 sunt următoarele:

a) avertisment scris;

b) suspendarea din funcţia de conducere, de la o lună la un an;

c) revocarea din funcţia de conducere.

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) se aplică de către Biroul executiv al OAMGMAMR.

(3) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se aplică de către Consiliul naţional al OAMGMAMR.

Art. 933. - (1) Sunt considerate abateri în exercitarea funcţiei următoarele fapte:

a) comportamentul necuviincios faţă de membrii OAMGMAMR sau fată de organele de conducere ale OAMGMAMR;

b) absenţa nemotivată de la 3 şedinţe consecutive ale Consiliului naţional;

c) nerespectarea hotărârilor Consiliului naţional şi a deciziilor Biroului executiv;

d) nedeclararea sau declararea parţială a veniturilor, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor datorate structurii centrale a OAMGMAMR;

e) neplata cotizaţiei datorate de filialele OAMGMAMR pe o perioadă de 3 luni consecutiv se sancţionează cu suspendarea din funcţie a preşedintelui filialei, prin decizie a Biroului executiv, până la plata integrală a sumei datorate;

f) neplata cotizaţiei datorate peste termenul de 6 luni care atrage revocarea din funcţie a membrilor biroului consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, prin hotărâre a Consiliului naţional;

g) încălcarea dispoziţiilor cu privire la incompatibilităţi sau conflicte de interese;

h) refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control documentele privind situaţia financiară a filialei;

i) orice alte încălcări ale normelor şi hotărârilor luate de organele de conducere ale OAMGMAMR.

(2) Ridicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. e) se pune în aplicare prin decizie a Biroului executiv al OAMGMAMR.

(3) Ridicarea sancţiunii prevăzute la alin, (1) lit. f) se pune în aplicare prin hotărâre a Consiliului naţional al OAMGMAMR.

Art. 934. - Răspunderea disciplinară a organelor de conducere ale OAMGMAMR, la nivel teritorial şt naţional, nu exclude răspunderea civilă, contravenţională, penală sau materială, după caz, potrivit legii.

Art. 935. - (1) Contestaţiile împotriva sancţiunii prevăzute la art. 932 alin. (1) lit. a) se adresează Biroului executiv al OAMGMAMR, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii.

(2) Sancţiunile prevăzute la art. 932 alin. (1) lit. b) şi c) pot fi contestate la instanţele judecătoreşti în a căror circumscripţie teritorială îşi desfăşoară activitatea persoana sancţionată, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii.

 

SECŢIUNEA a 11-a

Procedura privind desfăşurarea anchetei disciplinare

 

Art. 936. - (1) Sesizarea/Plângerea cu privire la săvârşirea unor abateri disciplinare de către persoanele care deţin funcţii de conducere se formulează în scris şi se adresează Biroului executiv.

(2) La primirea sesizării, Biroul executiv o înaintează spre soluţionare Comisiei naţionale de etică şi deontologie.

(3) Sesizarea va cuprinde următoarele elemente:

- numele, prenumele şi domiciliul petiţionarului;

- numele, prenumele şi domiciliul persoanei/persoanelor de conducere împotriva căreia/cărora se îndreaptă sesizarea;

- locul şi contextul în care s-a săvârşit fapta;

- descrierea faptei care constituie obiectul sesizării şi data săvârşirii acesteia;

- mijloacele de probă;

- semnătura petiţionarului,

(4) Sesizările anonime nu se iau în considerare.

(5) Sesizarea care nu conţine elementele prevăzute la alin. (3) va fi respinsă ca inadmisibilă, prin decizia Biroului executiv, la propunerea Comisiei naţionale de etică şi deontologie.

(6) Sesizarea poate fi formulată din oficiu (autosesizarea) sau de către orice persoană care are cunoştinţă de săvârşirea unor abateri disciplinare.”

108. Articolul 94 se abrogă.

109. La articolul 95, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 95. - (1) Organizarea alegerilor la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi la nivel naţional se desfăşoară la date diferite pentru fiecare dintre organele de conducere, o dată la 5 ani, în baza Regulamentului electoral elaborat de Biroul executiv al OAMGMAMR şi aprobat de Consiliul naţional.

(2) Mandatele actualelor organe de conducere, alese conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, rămân valabile până la expirarea acestora, aşa cum prevede Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,

Mircea Timofte

 

 

Bucureşti, 17 martie 2016.

Nr. 10.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.