ONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 262/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 262         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 7 aprilie 2016

 

SUMAR

 

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

221. - Hotărâre privind aprobarea obiectivelor etapei a XVII-a 2016 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024

 

224. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

152. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate pentru aprobarea Listei unităţilor sanitare cu paturi acreditate în luna martie 2016

 

456. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Gărzilor forestiere

 

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

Hotărârea din 15 septembrie 2015 în Cauza Moinescu împotriva României

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea obiectivelor etapei a XVII-a 2016 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 8 alin. (2) şi art. 110 alin. (3) din Legea nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă obiectivele etapei a XVII-a 2016 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 256/2010 privind aprobarea Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024 şi a obiectivelor etapei a XI-a 2010 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Fondurile pentru finanţarea obiectivelor prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2016 la cap. 80.01 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă”, titlul 55 „Alte transferuri”, alineatul 55.01.05 „Programul de realizare a sistemului naţional antigrindină”.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Paşca Palmer

 

Bucureşti, 30 martie 2016.

Nr. 221.

 

ANEXĂ

 

OBIECTIVELE

etapei a XVII-a 2016 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024

 

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Fondul alocat (mii lai)

1.

Studii, proiecte tehnice, execuţie lucrări, achiziţie echipamente şi dotări, în condiţiile legii, pentru „Dezvoltarea capabilităţii combaterii căderilor de grindină şi extinderea domeniilor de activitate pentru intervenţii active în atmosferă şi aplicaţii în agricultură a Centrului Zonal de Coordonare Moldova şi a Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iaşi cu grupurile de combatere din structură”

4.000

2.

Studii, proiecte tehnice, execuţie lucrări, achiziţie echipamente şi dotări, în condiţiile legii, pentru Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 2 Vrancea

4.100

3.

Studii, proiecte tehnice şi execuţie lucrări pentru Centrul Zonal de Coordonare Transilvania - Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Mureş

962

4.

Studii, proiecte tehnice, execuţie lucrări, achiziţie echipamente şi dotări, în condiţiile legii, pentru Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Timiş

2.712,52

5.

Studii, proiecte tehnice, execuţie lucrări, achiziţie echipamente şi dotări, în condiţiile legii, pentru „Dezvoltarea capabilităţii de combatere a căderilor de grindină a Unităţii Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină Prahova prin realizarea Punctului de lansare Tisău”

729

6.

Studiu de fezabilitate, proiecte tehnice, execuţie lucrări, achiziţie echipamente şi dotări, în condiţiile legii, „Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Oltenia”

2.601,68

7.

Studii de meteorologie, climatologie şi hidrologie privind impactul aplicării tehnologiilor de intervenţii active în atmosferă

200

 

TOTAL GENERAL

15.305,20

 

NOTA:

Defalcarea activităţilor şi fondurile necesare acestora pentru fiecare obiectiv în parte se aprobă potrivit legislaţiei în vigoare.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La poziţiile M.F. nr. 37850, 120970, 154689, 154690, 101712, 154691, 154929, 154930, 101839, 155292, 155299, 155301-155307, 154459, 154932-154938, 37277-37279, 121554, 40245, 40246, 155452, 112322. 112333, 112607, 112611, 112612, 115405, 115411, 115416, 115420, 115426, 115465, 115490, 115494, 115498, 115503, 117423, 117428, 117429, 117431, 117433, 117435, 117438, 117447, 117450, 117453,117457,117460,117462,117465,117469 şi 121574 se modifică valorile de inventar, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările şi completările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Adrian Curaj

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 30 martie 2016.

Nr. 224.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării

 

Ordonator principal de credite

13729380

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)

Elemente de identificare

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Codul de

clasificaţie

Persoana juridică ce administrează imobilul

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar actualizată

- lei -

1

37850

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu

CUI 4389203

Inspectoratul Şcolar Giurgiu

Clădire P + 1E, pereţi de cărămidă - 19 camere

Judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu,

str. Episcopiei nr. 17

393.552

2

120970

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu

CUI 4389203

Clădire

Clădire P + 1E, zidărie cărămidă, învelitoare ţiglă, Sc = 164,35 mp, Sd = 328,7 mp

Judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu,

str. Nicolae Bălănescu nr. 13

294.732

3

154689

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu

CUI 4389203

Teren

S teren = 567 mp

Judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu,

str. Episcopiei nr. 17

319.680

4

154690

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu

CUI 4389203

Teren

S teren = 200 mp

Judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu,

str. Nicolae Bălănescu nr. 13

352.620

5

101712

8.26.05

Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu

CUI 4389203 Palatul Copiilor Giurgiu

CUI 4642747

Palatul Copiilor Giurgiu

Zidărie cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare  tablă, Sc = 490,30 mp

Judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu,

Intrarea Gării nr. 115

342.437

6

154691

8.26.05

Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu

CUI 4389203

Palatul Copiilor Giurgiu

CUI 4642747

Teren

S teren =2.175,89 mp

Judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu,

Intrarea Gării nr. 115

667.548

7

154929

8.26.06

Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu

CUI 4389203

Clubul Sportiv Şcolar Giurgiu

CUI 5843145

CSS Giurgiu - sediu

Clădire P + 3E; Sc = 586 mp; Su = 1.935,36 mp

Judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu,

str. Uzinei nr. 30B

1.401.840

8

154930

8.26.06

Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu

CUI 4389203

Clubul Sportiv Şcolar Giurgiu

CUI 5843145

CSS Giurgiu - teren

S teren = 586 mp

Judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu,

str. Uzinei nr. 30B

69.552

9

101839

8.26.10

Universitatea „Petru Maior”

CUI 4322831

Clădire

Clădire P+ 1E, Sc = 627 mp, Sd = 1.254 mp, fundaţii de beton, pereţi cărămidă, planşeu beton, învelitoare ţiglă

Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş,

Piaţa Republicii nr. 38

2.384.307

10

155292

8.26.10

Universitatea „Petru Maior”

CUI 4322831

Teren

Teren aferent nr. MF 101839, S = 2.161 mp

Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş,

Piaţa Republicii nr. 38

1.168.058

11

155299

8.26.10

Universitatea „Petru Maior”

CUI 4322831

Teren intravilan

S = 11.179 mp

Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş,

str. Livezii nr. 69

1.790.116

12

155301

8.26.10

Universitatea „Petru Masor”

CUI 4322831

Hală cu ateliere

Sc = 2.538,44 mp

Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş,

str. Livezii nr. 69

1.584.776

13

155302

8.26.10

Universitatea „Petru Maior”

CUI 4322831

Vopsitorie

Sc = 359,72 mp

Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş,

str. Livezii nr. 69

111.507

14

155303

8.26.10

Universitatea „Petru Maior”

CUI 4322831

Atelier/Şopron

Sc = 1.192,80 mp

Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş,

str. Livezii nr. 69

407.278

15

155304

8.26.10

Universitatea „Petru Maior

CUI 4322831

Centrală termică dezafectată

Sc = 292,3 mp

Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş,

str. Livezii nr. 69

74.114

16

155305

8.26.10

Universitatea „Petru Maior

CUI 4322831

Centrală termică

Sc = 564,83 mp

Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş,

str. Livezii nr. 69

316.192

17

155306

8.26.10

Universitatea „Petru Maior

CUI 4322831

Ateliere reparaţii, garaj

Sc = 157,77 mp

Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş,

str. Livezii nr. 69

74.462

18

155307

8.26.10

Universitatea „Petru Maior

CUI 4322831

Castel apă

Sc = 28,26 mp

Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş,

str. Livezii nr. 69

151.585

19

154459

8.26.10

Universitatea „Ştefan cel Mare”

CUI 4244423

Teren

S = 1.680 mp

Judeţul Suceava, municipiul Suceava,

str. Universităţii nr. 1

178.850

20

154932

8.26.10

Universitatea „Ştefan cel Mare”

CUI 4244423

Cabana Şipotel

Clădire P +1, Sc = 281,96 mp

Judeţul Suceava, comuna Raşca

3 372.131

21

154933

8.26.10

Universitatea „Ştefan cel Mare”

CUI 4244423

Teren

S = 1.462 mp

Judeţul Suceava, comuna Râşca

128.149

22

154934

8.26.10

Universitatea „Ştefan cel Mare”

CUI 4244423

Spaţii învăţământ corp E

Clădire D + P + 2E; Sc = 2.200 mp

Judeţul Suceava, municipiul Suceava,

str. Universităţii nr. 13

16.792.927

23

154935

8.26.10

Universitatea „Ştefan cel Mare”

CUI 4244423

Teren

S = 4.707 mp

Judeţul Suceava, municipiul Suceava,

str. Universităţii nr. 13

635.106

24

154936

8.26.10

Universitatea „Ştefan cel Mare”

CUI 4244423

Clădire Ateneul „Mihai Eminescu”

Clădire S + P + 1E; Sc = 1.033 mp; Sd = 2.889 mp

Judeţul Suceava

280.626

25

154937

8.26.10

Universitatea „Ştefan cel Mare”

CUI 4244423

Teren

S = 1.626 mp

Judeţul Suceava

80.968

26

154938

8.26.10

Universitatea „Ştefan cel Mare”

CUI 4244423

Teren

S = 300.000 mp

Judeţul Suceava, comuna Moara

24.422.733

27

37277

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila

CUI 4343060

Inspectoratul Şcolar Brăila - sediu

Clădire D + P+ 1E, structură beton, pereţi cărămidă, acoperiş tablă, Sc = 498 mp, S teren = 789,26 mp

Judeţul Brăila, municipiul Brăila,

bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 172

Total: 2.425.484, din care:

- construcţii 1.893.969

- teren 531.515

28

37278

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila

CUI 4343060

Inspectoratul Şcolar Brăila, şcoală - imobil

Clădire P + 1E, pereţi cărămidă, planşeu lemn, învelitoare tablă; Sc = 359 mp; Sd = 1.310 mp; S teren = 657 mp

Judeţul Brăila, municipiul Brăila,

str. Petru Maior nr. 20

Total: 4.012.741, din care:

- construcţii 3.571.826

- teren 440.915

29

37279

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila

CUI 4343060

Inspectoratul Şcolar Brăila - magazie

Sc = 42 mp

Judeţul Brăila, municipiul Brăila,

str. Petru Maior nr. 20

37.568

30

121554

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila

CUI 4343060

Gard - ISJ Brăila

Gard din cărămidă cu structură metalică

Judeţul Brăila, municipiul Brăila,

str. Petru Maior nr. 20

43.740

31

40245

8.26.04

Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila

CUI 4343060

Casa Corpului Didactic Brăila

CUI 5611978

Casa Corpului Didactic Brăila - imobil

Corp C1 - sediu, Sc = 545,01 mp; corp C 2 - magazie, Sc = 104,46 mp; corp C 3 - centrală termică, Sc = 31 mp; corp C 4 - magazie, Sc = 21,46 mp; S teren = 1.500 mp

Judeţul Brăila, municipiul Brăila,

str. Griviţei nr. 328

Total: 1.867.547, din care:

- construcţii 1.102.527

- teren 765.020

32

40246

8.26.04

Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila

CUI 4343060

Casa Corpului Didactic Brăila

CUI 5611978

Casa Corpului Didactic Brăila - imobil

Parter, cărămidă, acoperiş tablă; Sc = 587 mp; S teren = 726 mp

Judeţul Brăila, municipiul Brăila,

str. Ana Aslan nr. 10

Total: 1.261.041, din care:

- construcţii 826.014

- teren 435.027

33

155452

8.26.10

Universitatea de Nord din Baia Mare

CUI 3825886

Teren

S = 2.049 mp

Judeţul Maramureş, municipiul Baia Mare,

str. Crişan nr. 10

813.720

34

112322

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Locuinţă 3 apartamente

Cărămidă, 195 mp

Judeţul Călăraşi, oraşul Fundulea;

Ferma Stoeneşti

25.210

35

112333

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Locuinţă 2 apartamente

Cărămidă, 143 mp

Judeţul Călăraşi, oraşul Fundulea;

Ferma Stoeneşti

30.500

36

112607

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Uscător solar, 300 mp

Cărămidă, beton

Judeţul Călăraşi, oraşul Fundulea

114.890

37

112611

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Loc special

Cărămidă, 200 mp

Judeţul Călăraşi, oraşul Fundulea

197.180

38

112612

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Local dormitor

Cărămidă, 700 mp

Judeţul Călăraşi, oraşul Fundulea

662.500

39

115405

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Pavilion cercetare

4 laboratoare, magazii, hală sortat fructe, 648 mp

Judeţul Buzău, satul Cândeşti

15.090

40

115411

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Magazin prezent.

Corp clădire, 3 încăperi, 82 mp

Judeţul Buzău, satul Cândeşti

22.420

41

115416

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe

Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Magazii materiale

3 magazii materiale, remiza, utilaje, 1.000 mp

Judeţul Buzău, satul Cândeşti

3.000

42

115420

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe

Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Depozit carburanţi

3 rezervoare metalice, rampă, 260 mp

Judeţul Buzău, satul Cândeşti

3.680

43

115426

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Atelier mecanic

Corp clădire, utilaje specifice, 570 mp

Judeţul Buzău, satul Cândeşti

78.450

44

115465

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Grup social Istriţa Săhăteni

Clădire parter, dormitoare

Judeţul Buzău, satul Cândeşti

213.670

45

115490

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Grup social Istriţa Săhăteni

Clădire parter, birouri, dormitoare

Judeţul Buzău, satul Cândeşti

31.000

46

115494

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Magazin materiale Istriţa

Magazine depozitare produse

Judeţul Buzău, satul Cândeşti

19.160

47

115498

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Atelier mecanic Istriţa

Clădire cu anexe şi utilaje specifice

Judeţul Buzău, satul Cândeşti

54.000

48

115503

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Hală de depozitare sortare Istriţa

Hală depozitare, grajd animale, fânar

Judeţul Buzău, satul Cândeşti

23.450

49

117423

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Clădire cărămidă (S + P + 1E)

Cărămidă

Judeţul Buzău, comuna Pietroasele

65.270

50

117428

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Clădire centrală termică

 

Judeţul Buzău, comuna Pietroasele

8.000

51

117429

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Clădire atelier mecanic

Beton

Judeţul Buzău, comuna Pietroasele

46.600

52

117431

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Clădire cramă

Cărămidă + piatră (subsol + parter)

Judeţul Buzău, comuna Pietroasele

181.200

53

117433

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Clădire cărămidă

Cărămidă, fundaţie beton

Judeţul Buzău, comuna Pietroasele

13.840

54

117435

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Combinat vinificaţie cu utilajele încorporate

Platformă beton, inst. electrică

Judeţul Buzău, comuna Pietroasele

270.800

55

117438

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Clădire distilerie

Beton

Judeţul Buzău, comuna Pietroasele

14.070

56

117447

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Complex îmbuteliere

Beton

Judeţul Buzău, comuna Pietroasele

31.510

57

117450

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Clădire dormitor şcoală

Cărămidă

Judeţul Buzău, comuna Pietroasele

10.320

58

117453

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Clădire nefamilişti

Beton + piatră

Judeţul Buzău, comuna Pietroasele

96.790

59

117457

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Clădire cercetare (2 nivele + subsol)

Cărămidă

Judeţul Buzău, comuna Pietroasele

128.400

60

117460

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice” şi Medicină Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Hală

Cărămidă

Judeţul Buzău, comuna Pietroasele

9.150

61

117462

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Dormitor comun (P + 1 nivel)

Cărămidă + piatră

Judeţul Buzău, comuna Pietroasele

29.190

62

117465

8.29.06

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Clădire locuit + cantină

Cărămidă + piatră

Judeţul Buzău, comuna Pietroasele

24.100

63

117469

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Bloc familişti (P + 1 etaj)

Cărămidă

Judeţul Buzău, comuna Pietroasele

51.710

64

121574

8.26.05

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti

CUI 4203(563,

Clubul Copiilor Sector 1

CUI 4316635

Clubul Copiilor sectorul 5

Clădire S + P, zidărie cărămidă, planşee din beton, Sd = 1.093 mp; S teren = 978 mp

Municipiul Bucureşti, sectorul 5,

str. Năsăud nr. 93

Total: 3.119.490, din care:

- construcţii 1.814.845

 - teren 1.304.645

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei unităţilor sanitare cu paturi acreditate în luna martie 2016

 

Având în vedere:

- Referatul Serviciului Juridic şi Relaţii Externe nr. 54/SJRE din data de 30 martie 2016, aprobat cu nr. 744/C.V. din data de 30 martie 2016;

- prevederile art. 173 alin. (2) şi (3), art. 174 alin. (2) şi art. 175 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 5 lit. e), art. 9 lit. b) şi art. 16 lit. n) şi o) din Hotărârea Guvernului nr. 629/2015 privind componenţa,atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate;

- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 85/2016 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente primului ciclu de acreditare şt a modelului certificatului de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi,

în temeiul art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 629/2015,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Lista unităţilor sanitare cu paturi acreditate în luna martie 2016, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate,

Vasile Cepoi

 

Bucureşti, 30 martie 2016.

Nr. 152.

 

ANEXĂ

 

LISTA

unităţilor sanitare cu paturi acreditate în luna martie 2016

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii sanitare cu paturi

Sediul

Codul de înregistrare fiscală

Raportul de acreditare

Ordinul de acreditare

Categoria de acreditare

Perioada de acreditare

1

Asociaţia Oncohelp - Centrul de Oncologie Oncohelp

str. Ciprian Porumbescu nr. 59, municipiul Timişoara, judeţul Timiş

17802939

644/CV/23.03.2016

110/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22032021

2

Societatea Arcadia Cardio S.R.L. - Unitate Sanitară Privată cu Paturi

str. Cicoarei nr. 2, et. 4, Iaşi, judeţul Iaşi

26333149

642/CV/23.03.2016

111/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22032021

3

Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

str. Hector nr. 1, municipiul Timişoara, judeţul Timiş

4483447

635/CV/23.03.2016

112/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22032021

4

Spitalul de Boli Infecţioase Braşov

str. Mihai Viteazul nr. 9, municipiul Braşov, judeţul Braşov

4384273

654/CV/23.03.2016

113/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.032021

5

Spitalul Orăşenesc Huedin

str. Spitalului nr. 42, oraşul Huedin, judeţul Cluj

4485618

659/CV/23.03.2016

114/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

6

Euroclinic Hospital - SA - Spital Privat cu Ambulatoriu da Specialitate

Calea Floreasca nr. 14A, sectorul 1, Bucureşti

14009050

648/CV/23.03.2016

115/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

7

Med Life - S.A. Bucureşti-Spital privat de copii şi ambulatoriu de specialitate

str. Zăgazului nr. 7, sectorul 1, Bucureşti

8422035

636/CV/23.03.2016

116/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

8

Spitalul Orăşenesc Vălenii de Munte

str. Nicolae Iorga nr. 10, oraşul Vălenii de Munte, judeţul Prahova

2844200

640/CV/23.03.2016

117/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

9

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi

str. Traian nr. 393, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi

3347072

651/CV/23.03.2016

118/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

10

Spitalul Municipal de Urgenţă Roman

str. Tineretului nr. 28, municipiul Roman, judeţul Neamţ

2613940

650/CV/23.03.2016

119/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

11

Spitalul Municipal Orăştie

str. Pricazului nr. 16, municipiul Orăştie, judeţul Hunedoara

5808334

662/CV/23.03.2016

120/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

12

Spitalul „N.N. Săveanu” Vidra

Localitatea Vidra, judeţul Vrancea

4447401

653/CV/23.03.2016

121/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

13

Spitalul de Psihiatrie Mocrea

Satul Mocrea, judeţul Arad

3678360

643/CV/23.03.2016

122/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

14

Institutul Clinic da Urologia şi Transplant Renal Cluj-Napoca

str. Clinicilor nr. 4-6, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj

12653879

656/CV/23.03.2016

123/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

15

Spitalul de Boli Cronice şi Geriatrie .Constantin Bălăceanu Stolnici” Ştefăneşti

str. Coasta Câmpului nr. 54, oraşul Ştefăneşti, judeţul Argeş

4318458

634/CV/23.03.2016

124/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

16

Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov

Aleea Dealul Spirii nr. 12, municipiul Braşov, judeţul Braşov

4443175

638/CV/23.03.2016

125/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22032021

17

Spitalul Orăşenesc Oţelu Roşu

str. Republicii nr. 109, oraşul Oţelu Roşu, judeţul Caraş-Severin

3228128

641/CV/23.03.2016

126/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22032021

18

Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I. M. Georgescu”

Bd. Carol I nr. 50, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi

8615184

666/CV/23.03.2016

127/23.03.2016

Acreditat

23.03,2016- 22.032021

19

Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni

Dumbrăveni, judeţul Vrancea

4410631

657/CV/23.03.2016

128/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22 03 2021

20

Societatea Creştină Medicală Munposan94 - S.R.L.

str. Witting nr. 10-12, sectorul 1, Bucureşti

5854268

637/CV/23.03.2016

129/23.03,2016

Acreditat

23.03.2016- 22.032021

21

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi

str. Brăilei nr. 177, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi

3126853

658/CV/23.03.2016

130/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22 032021

22

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon” Focşani

str. Cuza Vodă nr. 50-52, municipiul Focşani, judeţul Vrancea

4350505

660/CV/23.03.2016

131/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.032021

23

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

Bd. Traian nr. 1-3, municipiul Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ

2613362

655/CV/23.03.2016

132/23,03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

24

Spitalul Clinic de Urgenţă „Avram lan cu” Oradea

str. Dunărea nr. 3, municipiul Oradea, judeţul Bihor

4784130

652/CV/23.03.2016

133/23 03 2016

Acreditat

23.03.2016- 22032021

25

Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu” Timişoara

str. Gheorghe Lazăr nr. 7, municipiul Timişoara, judeţul Timiş

4269134

665/CV/23.03.2016

134/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22 032021

26

Societatea Isis Medical Center - S.R.L.

str. Mircea cel Bătrân nr. 102, municipiul Constanţa, judeţul Constanţa

23092747

663/CV/23.03.2016

135/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22032021

27

Societatea Arcadia Hospital - S.R.L.

str. Cicoarei nr. 2, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi

24948610

647/CV/23.03.2016

136/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22032021

28

Institutul Naţional de Endocrinologie „C.I. Parhon”

Bd. Aviatorilor nr. 34-36, sectorul 1, Bucureşti

4505367

649/ CV/23.03.2016

137/23.03.2016

Acreditat

23032016- 22 032021

29

Spitalul Orăşenesc „Sf. Spiridon” Mioveni

Bd. Dacia nr. 131 A, oraşul Mioveni, judeţul Argeş

4318202

646/CV/23.03.2016

138/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22 03 2021

30

Spitalul Orăşenesc Haţeg

str. Tudor Vladimirescu nr. 7, oraşul Haţeg, judeţul Hunedoara

4375011

664/CV/23.03.2016

139/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

31

Spitalul Municipal Sebeş

str. Surianu nr. 41, municipiul Sebeş, judeţul Alba

4331210

639/CV/23.03.2016

140/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

32

Spitalul Clinic C.F. Iaşi

str. Garabet Ibrăileanu nr. 1, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi

4981239

645/CV/23.03.2016

141/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

33

Spitalul Orăşenesc Rupea

str. Republicii nr. 128, oraşul Rupea, judeţul Braşov

4384516

661/CV/23.03.2016

142/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Gărzilor forestiere

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 162.228/DI din 25 ianuarie 2016 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,

în temeiul art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 743/2015 privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor forestiere, precum şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Gărzilor forestiere, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Erika Stanciu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 3 martie 2016.

Nr. 456.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare al Gărzilor forestiere

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Gărzile forestiere, denumite în continuare Gărzi, se înfiinţează ca instituţii publice cu personalitate juridică, În subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de Silvicultură, prin preluarea atribuţiilor, activităţii, a posturilor şi a personalului de la comisariatele de regim silvic şi cinegetic, denumite în continuare CRSC.

(2) Gărzile sunt instituţii publice teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, finanţate integral de la bugetul de stat, cu atribuţii în implementarea şi controlul aplicării regimului silvic şi cinegetic În fondul forestier naţional şi în vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier naţional.

Art. 2. - Activitatea Gărzilor este coordonată tehnic la nivel central de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin secretarul de stat pentru păduri şi prin structura care coordonează activitatea în domeniul silvic şi cinegetic din cadrul acesteia.

Art. 3. - Atribuţiile Gărzilor sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 743/2015 privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor forestiere.

 

CAPITOLUL II

Organizare

 

Art. 4. - Gărzile, în desfăşurarea activităţii de implementare, monitorizare şi controlul regimului silvic şi cinegetic, îndeplinesc pe raza judeţelor arondate rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare, inspecţie şi control în aceste domenii.

Art. 5. - (1) Gărzile îndeplinesc atribuţiile prevăzute de lege şi, după caz, atribuţiile de autoritate contractantă, pentru lucrările destinate sprijinirii proprietarilor de păduri, care, potrivit legii, sunt finanţate de la bugetul de stat.

(2) Gărzile sunt desemnate ca autorităţi competente teritorial responsabile de punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licenţe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană („Forest Law Enforcement, Governance and Trade”).

(3) Gărzile sunt desemnate ca autorităţi competente teritorial pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn („due diligence”).

Art. 6. - Gărzile exercită în domeniul silviculturii şi în domeniul cinegetic, în raza de competenţă atribuită, funcţiile corespunzătoare celor atribuite autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, respectiv:

a) de implementare;

b) de avizare;

c) de reprezentare;

d) de monitorizare, inspecţie şi control.

Art. 7. - (1) în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, potrivit prevederilor legale, în fiecare Gardă este încadrat personal tehnic de specialitate, precum şi personal cu pregătire în domeniul economic şi juridic, funcţii publice, necesar pentru buna desfăşurare a activităţii, potrivit structurii organizatorice.

(2) Fiecare Gardă este structurată astfel:

a) Compartiment audit public intern;

b) Direcţia de implementare şi avizare, condusă de un director, funcţionar public, având studii superioare de specialitate în domeniul silvicultură;

c) Direcţia de control al regimului silvic şi cinegetic, condusă de un director, funcţionar public, având studii superioare de specialitate în domeniul silvicultură;

d) Serviciul financiar-contabil, juridic şi administrativ, condus de un şef serviciu, funcţionar public, având studii superioare de specialitate în domeniul economic;

(3) în funcţie de numărul de posturi din cadrul Gărzilor, în judeţele în care nu se află sediul Gărzii se organizează la nivel de compartiment/birou/serviciu, prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, gărzi forestiere judeţene, fără personalitate juridică.

(4) Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente din cadrul fiecărei Gărzi se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor.

 

CAPITOLUL III

Atribuţiile inspectorului-şef

 

Art. 8. - Conducerea fiecărei Gărzi este asigurată de un inspector-şef, funcţionar public, având studii superioare de specialitate în domeniul silvicultură.

Art. 9. - (1) Inspectorul-şef răspunde pe raza de competenţă de întreaga activitate a Gărzii pe care o conduce.

(2) Inspectorul-şef are următoarele atribuţii principale:

I. De management al activităţii de control:

a) dispune efectuarea de acţiuni de control, în baza delegaţiilor acordate, la operatorii economici care desfăşoară activitatea de exploatare, depozitare, prelucrare, comercializare de materiale lemnoase;

b) organizează periodic, în baza unui calendar şi a unei tematici actualizate permanent pe care o avizează, acţiuni de inspecţie şi control în fondul forestier naţional, indiferent de deţinător, în fondurile de vânătoare şi la acţiunile de vânătoare, precum şi acţiuni care vizează trasabilitatea materialelor lemnoase, stabilind măsurile ce se impun;

c) urmăreşte modul de aplicare a sancţiunilor contravenţionale şi a sancţiunilor complementare prevăzute de lege pentru faptele care, potrivit legii, constituie contravenţii;

d) sesizează organele de urmărire penală în cazul faptelor constatate prin personalul propriu, ce ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

e) organizează acţiuni de control privind respectarea de către operatorii economici a condiţiilor de acordare a licenţei conform Regulamentului (CE) nr. 2.173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licenţe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană („Forest Law Enforcement, Governance and Trade” - Planul de acţiune al Uniunii Europene referitor la aplicarea legislaţiei, la guvernare şi la schimburile comerciale în domeniul forestier);

f) asigură efectuarea unor acţiuni de verificare a îndeplinirii de către operatorii economici şi de către comercianţi a prevederilor stabilite pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn („due diligence”);

g) organizează acţiuni de verificare a îndeplinirii de către organizaţiile de monitorizare a modului de îndeplinire a atribuţiilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn („due diligence”).

II. De management al activităţii de silvicultură:

a) asigură implementarea strategiei de dezvoltare a silviculturii, potrivit competenţei teritoriale;

b) coordonează ţinerea evidenţelor, pe ocoale silvice, localităţi, proprietari şi deţinători, a terenurilor cu destinaţie forestieră şi a terenurilor cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier, pe categorii de folosinţă, precum şi a titlurilor de proprietate;

c) centralizează datele necesare realizării sistemului de cadastru general furnizate de către administratorii terenurilor cu destinaţie forestieră şi ai terenurilor cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier, le prelucrează şi le transmite potrivit legii;

d) aprobă şi avizează, conform competenţelor delegate de conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, potrivit legii, solicitările de scoatere definitivă sau de ocupare temporară de terenuri din fondul forestier naţional;

e) avizează şi, după caz, aprobă, conform competenţelor legale, reprimirea în fondul forestier naţional a suprafeţelor ocupate temporar;

f) avizează restituirea garanţiilor după redarea în circuitul silvic a terenurilor din fondul forestier naţional ocupate temporar;

g) asigură şi răspunde de ţinerea evidenţei şi monitorizarea împăduririi terenurilor oferite în compensarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier naţional;

h) avizează solicitările de schimbare a categoriei de folosinţă silvică pentru terenurile din fondul forestier naţional, asigură ţinerea evidenţei schimbărilor aprobate şi urmăreşte achitarea taxelor;

i) participă, potrivit reglementărilor în vigoare, la acţiunea de aplicare a prevederilor legilor de retrocedare a fondului funciar şi răspunde de îndeplinirea atribuţiilor Gărzilor în aplicarea prevederilor respective;

j) asigură înregistrarea contractelor de administrare/servicii silvice a terenurilor forestiere încheiate de persoane fizice şi juridice cu ocoale silvice;

k) asigură şi răspunde de ţinerea evidenţei, pe fiecare proprietate, a suprafeţelor de pădure defrişate legal, potrivit legii;

l) conduce sau deleagă conducerea lucrărilor conferinţelor de amenajare a pădurilor a unităţilor administrativ-teritoriale, a unităţilor de cult şi proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice, a căror suprafaţă la nivel de proprietate nu depăşeşte 1.000 ha, în situaţia în care nu participă un reprezentant al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

m) realizează sau deleagă verificarea/recepţia finală a lucrărilor de teren din cadrul proiectelor de amenajare a pădurilor, pentru fondul forestier proprietate publică a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale, a unităţilor de cult şi proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în situaţia în care nu participă un reprezentant al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

n) constituie comisia tehnico-economică proprie, avizează în cadrul acesteia studiile de fezabilitate şi recepţionează proiectele tehnice de reconstrucţie ecologică;

o) monitorizează activitatea de pază a terenurilor care aparţin fondului forestier naţional şi încheierea contractelor de administrare şi/sau prestări de servicii dintre deţinătorii de păduri şi ocoalele silvice;

p) avizează solicitările privind derogarea de la prevederile amenajamentelor silvice, indiferent de forma de proprietate, în condiţiile legii;

q) aprobă proiectele de combaterea bolilor şi dăunătorilor forestieri elaborate de ocoalele silvice;

r) aprobă rezultatele controlului anual al regenerărilor pentru ocoalele silvice care administrează/asigură servicii silvice pentru fondul forestier naţional;

s) avizează rezultatele controlului anual al regenerărilor pentru ocoalele silvice care administrează fondul forestier naţional proprietate publică a statului din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, pentru fondul forestier;

ş) aprobă rezultatele controlului anual al regenerărilor pentru suprafeţele cuprinse în perimetrele de ameliorare necuprinse în fondul forestier, în terenurile agricole sau neagricole, în care s-au realizat împăduriri;

t) avizează solicitările pentru acordarea contravalorii despăgubirilor destinate proprietarilor de păduri cu funcţii speciale de protecţie, ca urmare a restricţiilor prevăzute în amenajamentele silvice;

ţ) răspunde de îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege şi, după caz, a atribuţiilor de autoritate contractantă, pentru lucrările destinate sprijinirii proprietarilor de păduri, care, potrivit legii, sunt finanţate de la bugetul de stat;

u) asigură şi răspunde de ţinerea evidenţei terenurilor scoase definitiv din fondul forestier, urmărind identificarea situaţiilor prevăzute la art. 101 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

v) în condiţiile legii, aprobă sau anulează actele de punere în valoare a masei lemnoase;

w) participă, potrivit legii, la comandamentele judeţene de analiză a realizării programului anual de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie;

x) avizează lucrările de prevenire şi combatere a bolilor şi dăunătorilor pentru terenurile forestiere, altele decât cele administrate prin structuri silvice, şi pentru vegetaţia forestieră situată în afara fondului forestier şi dispune executarea acestor lucrări;

y) urmăreşte respectarea prevederilor legale în vigoare privind materialele forestiere de reproducere;

z) răspunde de modul de îndeplinire, în calitatea de autoritate contractantă pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de amenajare, ameliorare şi punere în valoare prin împădurire a terenurilor degradate cuprinse în perimetre de ameliorare şi de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie, pe terenurile din domeniul public care nu sunt în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, pe terenurile din domeniul privat al Statului şi pe terenurile proprietate privată, după caz;

aa) verifică modul de îndeplinire a atribuţiilor privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de amenajare, ameliorare şi punere în valoare prin împădurire a terenurilor degradate cuprinse în perimetre de ameliorare şi de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie, pe terenurile din domeniul public care sunt în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva;

bb) propune structurii coordonatoare din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură liste cuprinzând obiectivele de investiţii care se finanţează din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, din fonduri bugetare şi din alte surse, elaborate în concordanţă cu documentaţiile tehnico-economice, inventarele de lucrări la finele anului precedent şi rezultatele controlului anual al regenerărilor;

cc) avizează documentaţiile pentru proiectele de investiţii prevăzute la lit. bb);

dd) avizează, în vederea decontării, situaţiile de lucrări întocmite de direcţiile silvice ale Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, pentru obiectivele de investiţii care se finanţează din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, din fonduri bugetare şi din alte surse, situate în fondul forestier proprietate publică a statului;

ee) numeşte comisiile de recepţie şi organizează recepţia lucrărilor realizate la obiectivele de investiţii care se finanţează din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, din fonduri bugetare şi din alte surse, în situaţiile în care Gărzile au calitatea de autoritate contractantă; desemnează membrii în comisiile de recepţie şi în comisiile de verificare a procentului de reuşită a culturilor,” pentru situaţiile în care nu are calitatea de autoritate contractantă;

ff) avizează, prin reprezentanţi, procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor realizate la obiectivele de investiţii care se finanţează din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, din fonduri bugetare şi din alte surse, încheiat între executant şi deţinătorul terenului;

gg) avizează şi aprobă, după caz, în condiţiile legii, documentaţiile privind justificarea pierderilor cauzate de calamităţi în fondul forestier proprietate publică şi privată, inclusiv la drumurile forestiere şi căile ferate forestiere;

hh) urmăreşte comunicarea către oficiile judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie a modificărilor survenite, după caz, cu privire la încadrarea în categoria de folosinţă păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră a terenurilor care fac obiectul ameliorării prin împădurire;

ii) contribuie la implementarea măsurilor din programele forestiere care au ca beneficiari potenţiali operatori din sectorul forestier, în scopul asigurării unei dezvoltări durabile a sectorului;

jj) asigură verificarea conformităţii cererilor de finanţare şi a cheltuielilor efectuate de beneficiari şi evidenţiate în cererile de plată, referitoare la lucrările de gospodărire prevăzute la art. 97 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, ce urmează a se finanţa de la bugetul de stat pentru proprietarii de păduri;

kk) avizează documentaţiile privind înfiinţarea ocoalelor silvice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

ll) coordonează acţiunile de informare, educare, instruire şi altele asemenea, finanţate de la bugetul de stat, pentru popularizarea legislaţiei silvice şi educaţiei forestiere, în vederea respectării regimului silvic;

mm) acordă consultanţă de specialitate la solicitarea deţinătorilor sau proprietarilor de păduri şi de terenuri cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier;

nn) răspunde de aducerea la cunoştinţa populaţiei a obligaţiilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor de pădure;

oo) asigură eliberarea autorizaţiilor pentru confecţionarea dispozitivelor de marcat şi îndeplineşte obligaţiile legale cu privire la evidenţa şi gestionarea acestora;

pp) îndeplineşte atribuţiile legale cu privire la achiziţionarea prin cumpărare, schimb sau donaţie, de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva, a terenurilor în vederea includerii în fondul forestier proprietate publică a statului;

qq) îndeplineşte atribuţiile legale cu privire la împădurirea terenurilor agricole şi neagricole, conform reglementărilor în vigoare;

rr) asigură îndrumarea metodologică şi procedurală la derularea proiectelor de împăduriri, proiecte accesate de către unităţi administrativ-teritoriale, asociaţii de proprietari de terenuri agricole şi proprietarii de terenuri agricole;

ss) ţine evidenţa, împreună cu compartimentul de amenajare a pădurilor, cadastru şi inventar forestier, pe ocoale silvice, localităţi, proprietari şi deţinători a terenurilor cu destinaţie forestieră a amenajamentelor silvice în vigoare.

III. De management al activităţii cinegetice:

a) încheie şi reziliază, în condiţiile legii, contractele de gestionare a fondurilor cinegetice, precum şi actele adiţionale la acestea;

b) răspunde de încasarea sumelor care reprezintă cota-parte cuvenită bugetului statului din tariful de gestionare a fondurilor cinegetice, pe care le virează la bugetul de stat;

c) îndeplineşte atribuţiile ce decurg din încheierea contractelor de gestionare a fondurilor cinegetice;

d) verifică starea efectivelor de vânat pe fondurile cinegetice, iar în situaţii justificate face propuneri pentru modificarea cotelor

de recoltă, precum şi pentru modificarea perioadei legale de vânătoare la unele specii de vânat existente pe aceste fonduri;

e) avizează, în vederea aprobării, solicitările gestionarilor fondurilor cinegetice referitoare la suplimentări de cotă de recoltă, recoltarea în afara perioadei legale şi în situaţii excepţionale, şi aprobă reaşezarea cotelor de recoltă în condiţiile legii;

f) avizează şi propune spre aprobare autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură studiile referitoare la popularea fondurilor cinegetice cu specii noi de vânat;

g) asigură şi răspunde de ţinerea evidenţei evoluţiei efectivelor de vânat, a dinamicii recoltelor şi statistica trofeelor de vânat medaliabile;

h) avizează studiile de specialitate pentru gestionarea durabilă a faunei cinegetice;

i) asigură organizarea şi desfăşurarea de acţiuni de prevenire şi combatere a braconajului la vânătoare.

IV. Alte atribuţii:

a) organizează, coordonează şi controlează aplicarea legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a ordinelor şi instrucţiunilor emise potrivit legii în domeniile silvicultură şi cinegetic, cu respectarea limitelor de autoritate;

b) coordonează şi urmăreşte implementarea de politici şi strategii în domeniile de activitate, potrivit strategiei autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

c) urmăreşte realizarea investiţiilor specifice pentru care Gărzile constituie autoritate contractantă, în baza bugetului aprobat;

d) colaborează cu structura care coordonează activitatea de resurse umane, de buget şi cu direcţia coordonatoare din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, precum şi cu instituţiile de specialitate, pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din subordine;

e) gestionează în baza înscrisurilor şi răspunde direct de dispozitivele cu caracter de sigiliu al statului, inclusiv de dispozitivele speciale de marcat din dotarea Gărzilor;

f) dispune măsurile de aplicare a prevederilor legale referitoare la regimul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat din dotarea structurilor silvice de administrare, inclusiv cele de custodie şi de completare a certificatelor de menţiuni în legătură cu acestea, în condiţiile legii;

g) gestionează în baza înscrisurilor şi răspunde direct de armamentul din dotarea Gărzilor;

h) dispune măsurile necesare pentru elaborarea, dezvoltarea şi aplicarea în instituţie a sistemelor de control intern/managerial - SCI/M - în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

i) elaborează anual un raport asupra SCI/M;

j) răspunde de implementarea sistemelor de control managerial în baza prevederilor Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;

k) emite decizii de aprobare a procedurilor interne de funcţionare pe linie de specialitate, pe linie financiar-contabilă, management resurse umane, administrativ şi a altor activităţi;

l) promovează integritatea în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice la nivelul Gărzii şi întreprinde măsurile de prevenire şi combatere a corupţiei;

m) organizează şi răspunde conform competenţelor de îndeplinirea obligaţiilor legale ale Gărzilor referitoare la gestionarea incendiilor de pădure şi la evaluarea efectelor negative ale acestora în alt fond forestier decât al statului, scop în care stabileşte, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare privind prevenirea şi apărarea împotriva incendiilor în raza de activitate a Gărzilor, asigură identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu în aceste păduri, asigură participarea Gărzilor la întocmirea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru ca acestea să fie operaţionale în orice moment;

n) reprezintă instituţia la constituirea de parteneriate la nivel local în domeniile de activitate ale instituţiei în cadrul protocoalelor încheiate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură cu alte autorităţi publice centrale, în condiţiile legii;

o) asigură accesul publicului la informaţiile publice privind domeniul silvic şi cinegetic;

p) asigură derularea dialogului social şi a relaţiei cu partenerii sociali aferent domeniului silviculturii şi cinegetic;

q) asigură primirea, înregistrarea, verificarea şi soluţionarea petiţiilor din domeniile de activitate silvică, cinegetică şi economică sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, sesizările persoanelor fizice şi juridice adresate direct instituţiei, în conformitate cu prevederile legale;

r) primeşte şi rezolvă sesizările persoanelor fizice şi juridice transmise de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi, după caz, sesizează instituţiile şi autorităţile abilitate, cu raportarea către minister a modului de rezolvare;

s) aprobă concediile de odihnă şi concediile medicale ale personalului din subordine;

ş) aprobă caiete de sarcini aferente achiziţiilor din cadrul instituţiei;

t) avizează sau aprobă după caz documentele, lucrările, notele, rapoartele şi informările cu caracter tehnic sau financiar-contabil, înaintate ierarhic;

ţ) asigură arhivarea documentelor; u) asigură protecţia informaţiilor clasificate; v) coordonează direct implementarea prevederilor legislaţiei Uniunii Europene în domeniile sale de competenţă, prin activităţi specifice, în condiţiile legii;

w) asigură elaborarea şi transmiterea tuturor situaţiilor, rapoartelor, cercetărilor şi raportărilor statistice, informărilor, sintezelor, propunerilor şi altor asemenea prevăzute în reglementările în vigoare, precum şi a celor solicitate de minister;

x) răspunde de activitatea de constituire, gestionare şi valorificare a bazelor de date şi a statisticilor de specialitate, precum şi de claritatea şi de realitatea datelor;

y) întocmeşte lunar raportul de activitate al Gărzii pe luna anterioară, precum şi programul de activitate pentru luna în curs, pe care le supune spre aprobare structurii coordonatoare din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

z) asigură realizarea oricăror sarcini stabilite de minister, cu respectarea legii şi a limitelor de autoritate;

aa) răspunde disciplinar, contravenţional, civil sau penal, după caz, pentru încălcarea îndatoririlor de serviciu.

(3) Inspectorul-şef este şeful structurii de securitate de la nivelul Gărzii.

 

CAPITOLUL IV

Atribuţii cu caracter general ale personalului de conducere

 

Art. 10. - Complementar activităţilor profesionale specifice compartimentului pe care îl conduc, persoanele cu funcţii publice de conducere organizează activitatea şi urmăresc realizarea sarcinilor de către angajaţii din subordine, scop în care îndeplinesc următoarele atribuţii cu caracter general:

a) stabilesc măsurile necesare şi urmăresc îndeplinirea sarcinilor, atribuţiilor aferente compartimentelor pe care le conduc;

b) coordonează şi răspunde la activităţile direcţiei, inclusiv cele delegate;

c) întocmesc fişele pe post pentru fiecare post din structura compartimentului pe care îl conduc;

d) identifică problemele-cheie, analizează şi evaluează impactul acestora pe termen scurt, mediu şi lung, elaborând programe alternative, pe baza politicilor şi strategiilor aprobate la nivelul conducerii;

e) coordonează activităţile de elaborare corespunzătoare a lucrărilor şi finalizarea în termenele legale a acestora;

f) evaluează periodic activitatea compartimentului pe care îl conduc şi prezintă inspectorului-şef rapoarte de activitate atunci când sunt solicitate;

g) repartizează salariaţilor subordonaţi sarcinile ce le revin, precum şi corespondenţa compartimentului respectiv, corespunzător atribuţiilor şi competenţelor fiecăruia, îndrumând corespunzător în vederea soluţionării eficiente;

h) asigură rezolvarea problemelor curente ale compartimentului pe care îl conduc;

i) analizează şi evaluează gradul şi sensul implicării tuturor entităţilor cu care compartimentul pe care îl conduc vine în contact pentru exercitarea atribuţiilor lor;

j) informează, ori de câte ori este nevoie, inspectorul-şef asupra activităţii desfăşurate în cadrul compartimentului pe care îl conduc;

k) organizează şi asigură instruirea personalului din subordine;

l) asigură cunoaşterea şi studierea de către personalul din subordine a legislaţiei în vigoare care reglementează domeniul de activitate al compartimentului pe care îl conduc;

m) asigură utilizarea deplină a timpului de lucru şi creşterea aportului fiecărui angajat la rezolvarea cu competenţă şi de calitate a tuturor sarcinilor încredinţate conform fişei postului;

n) organizează colaborarea şi conlucrarea pentru soluţionarea unor probleme complexe cu celelalte compartimente din cadrul Gărzii;

o) urmăresc şi verifică activitatea profesională a personalului din cadrul compartimentului pe care îl conduc, îl îndrumă şi îl sprijină în scopul sporirii operativităţii, capacităţii şi competenţei în îndeplinirea sarcinilor încredinţate;

p) participă la procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor din compartimentul pe care îl conduc;

q) verifică şi semnează, potrivit competenţelor stabilite, lucrările şi corespondenţa efectuate de personalul din subordine;

r) organizează şi implementează sistemul de control managerial în cadrul compartimentului pe care îl coordonează;

s) vizează concediile de odihnă şi concediile medicale ale personalului din subordine;

ş) deleagă competenţa personalului din subordine în vederea realizării unui obiectiv specific;

t) răspund disciplinar, contravenţional, civil sau penal, după caz, pentru încălcarea îndatoririlor de serviciu.

 

CAPITOLUL V

Atribuţiile compartimentelor de specialitate şi funcţionale

 

Art. 11. - (1) Compartimentul audit public intern funcţionează în subordinea directă a inspectorului-şef.

(2) Compartimentul audit public intern are următoarele atribuţii:

a) elaborează norme metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern specifice gărzii forestiere cu avizul structurii de audit din cadrul organului ierarhic superior şi le supune aprobării inspectorului-şef;

b) elaborează proiectul planului multianual de audit public intern şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern şi le supune aprobării inspectorului-şef;

c) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale gărzii forestiere sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;

d) informează organul ierarhic superior despre recomandările neînsuşite de către inspectorul-şef şi consecinţele neimplementării acestora;

e) raportează periodic structurii de audit din cadrul organului ierarhic superior, la solicitarea acestuia, rapoarte periodice privind constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activitatea lor de audit intern;

f) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern care prezintă modul de realizare a obiectivelor compartimentului audit public intern din cadrul gărzii forestiere;

g) raportează imediat inspectorului-şef şi structurii de control abilitate iregularităţile sau posibilele prejudicii identificate în realizarea misiunilor de audit public intern;

h) ajută structurile Gărzii să îşi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi proceselor de administrare.

(3) Compartimentul de audit public intern auditează cel puţin o dată la 2 ani, fără a se limita la aceste aspecte, următoarele:

a) angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată;

b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale;

c) monitorizarea modului de implementare a misiunilor şi recomandărilor prevăzute în rapoartele de audit şi raportează asupra îndeplinirii lor;

d) gajarea, gestionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului aflate în proprietate sau administrare;

e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor Sa încasarea acestora;

f) alocarea creditelor bugetare;

g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;

h) sistemul de luare a deciziilor;

i) sistemul de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;

j) sistemele informatice.

Art. 12. - (1) Direcţia implementare şi avizare este condusă de un director şi are în componenţa sa următoarele structuri:

A. Implementarea şi avizarea activităţii de silvicultură, respectiv:

a) implementare pentru activitatea de silvicultură;

b) monitorizare a lucrărilor tehnico-economice în fondul forestier naţional;

c) amenajarea pădurilor, cadastru şi inventar forestier;

d) consultanţă şi asistenţă de specialitate;

e) prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;

f) programe de finanţare pentru creşterea suprafeţelor de pădure şi programe finanţate de Uniunea Europeană.

(2) Direcţia implementare şi avizare are următoarele atribuţii:

a) certifică legalitatea clauzelor contractuale care se referă la regimul silvic, împreună cu compartimentul juridic, şi înregistrează contractele de administrare a terenurilor forestiere încheiate de persoane fizice şi juridice cu ocoalele silvice;

b) participă, potrivit legii, la comandamentele judeţene de analiză a realizării programului anual de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie;

c) verifică prin personal special împuternicit respectarea prevederilor legale în vigoare privind materialele forestiere de reproducere;

d) avizează documentaţiile privind înfiinţarea ocoalelor silvice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi verifică modul de îndeplinire a programului de conformare după constituirea structurilor silvice de administrare;

e) aprobă şi emite autorizaţiile de confecţionare a dispozitivelor speciale de marcat pe raza de competenţă a Gărzii, respectiv actele de casare, scoatere din inventar a dispozitivelor speciale de marcat şi de distrugere a amprentelor pentru dispozitivele uzate sau deteriorate;

f) întocmeşte hotărârile de anulare a dispozitivelor speciale de marcat pentru cazurile prevăzute de lege;

g) verifică îndeplinirea de către utilizatorii de pe raza de competenţă teritorială a Gărzii a obligaţiei de a comunica biroului notarului public unde a fost înregistrat dispozitivul special de marcat pierdut, împreună cu documentul doveditor privind publicarea pierderii în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;

h) participă în comisiile de casare a dispozitivelor speciale de marcat;

i) preia în custodie/predă din custodie dispozitivele speciale de marcat, pe bază de proces-verbal;

j) îndeplineşte atribuţiile legale cu privire la achiziţionarea prin cumpărare, schimb sau donaţie, de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin administratorii fondului forestier proprietate publică, a terenurilor, în vederea includerii în fondul forestier proprietate publică;

k) asigură, conform competenţelor, implementarea programelor de reconstrucţie a ecosistemelor forestiere destructurate antropic;

l) ţine evidenţa pe ocoale silvice, localităţi, proprietari şi deţinători a terenurilor cu destinaţie forestieră şi a terenurilor cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier, pe categorii de folosinţă, precum şi a titlurilor de proprietate;

m) ţine evidenţa terenurilor oferite în compensarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier naţional şi monitorizează împădurirea acestora;

n) ţine evidenţa la nivel regional, pe fiecare proprietate, a defrişării suprafeţelor de pădure din fondul forestier naţional, aprobate potrivit legii;

o) ţine evidenţa terenurilor scoase definitiv din fondul forestier, urmărind identificarea situaţiilor prevăzute la art. 101 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

p) gestionează, actualizează şi asigură valorificarea bazei de date a Gărzii cu privire la: administratorii de terenuri forestiere şi terenuri acoperite cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier, operatorii economici din domeniul forestier - lucrări silvice, proiectare, exploatare, comercializare, transport, prelucrare produse lemnoase şi nelemnoase, vânătoare, raportările statistice şi alte activităţi;

q) asigură îndrumarea metodologică şi procedurală la derularea proiectelor de împăduriri, proiecte accesate de către unităţi administrativ-teritoriale, asociaţii de proprietari de terenuri agricole şi proprietarii de terenuri agricole;

r) participă la activităţile de formare şi/sau perfecţionare profesională;

s) propune structurii coordonatoare din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură liste cuprinzând obiectivele de investiţii care se finanţează din fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, din fonduri bugetare şi din alte surse, elaborate în concordanţă cu documentaţiile tehnico-economice, inventarele de lucrări la finele anului precedent şi rezultatele controlului anual al regenerărilor;

ş) avizează, în vederea decontării, situaţiile de lucrări întocmite de direcţiile silvice ale Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, pentru obiectivele de investiţii care se finanţează din fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, din fonduri bugetare şi din alte surse, situate în fondul forestier proprietate publică a statului;

t) face propuneri privind componenţa comisiilor de recepţie şi organizează recepţia lucrărilor realizate la obiectivele de investiţii care se finanţează din fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, din fonduri bugetare şi din alte surse, în situaţiile în care Garda are calitatea de autoritate contractantă; face propuneri de membri în comisiile de recepţie şi în comisiile de verificare a procentului de reuşită a culturilor, pentru situaţiile în care nu are calitatea de autoritate contractantă;

ţ) avizează, prin reprezentanţi, procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor realizate la obiectivele de investiţii care se finanţează din fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, din fonduri bugetare şi din alte surse, încheiat între executant şi deţinătorul terenului;

u) avizează documentaţiile privind justificarea pierderilor cauzate de calamităţi în fondul forestier proprietate publică şi privată, inclusiv la drumurile forestiere;

v) verifică conformitatea cererilor de finanţare şi a cheltuielilor efectuate de beneficiari şi evidenţiate în cererile de plată, referitoare la lucrările de gospodărire prevăzute la art. 97 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicat, cu modificările ulterioare, care urmează a se finanţa de la bugetul de stat pentru proprietarii de păduri;

w) verifică şi propune spre aprobare proiectele de combatere a bolilor şi dăunătorilor elaborate de ocoalele silvice;

x) verifică şi propune, după caz, spre aprobare rezultatele controlului anual al regenerărilor pentru ocoalele silvice, care administrează fondul forestier naţional; verifică şi propune spre aprobare rezultatele controlului anual al regenerărilor pentru perimetrele de ameliorare neincluse în fondul forestier şi pentru terenurile agricole şi neagricole, pentru care s-au realizat împăduriri;

y) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege pentru lucrările destinate sprijinirii proprietarilor de păduri, care, potrivit legii, sunt finanţate de la bugetul de stat;

z) verifică modul de îndeplinire a atribuţiilor privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de amenajare, ameliorare şi punere în valoare prin împădurire a terenurilor degradate cuprinse în perimetre de ameliorare şi de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie, pe terenurile din domeniul public care sunt în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva;

aa) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de amenajare, ameliorare şi punere în valoare prin împădurire a terenurilor degradate cuprinse în perimetre de ameliorare şi de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie, pe terenurile din domeniul public care nu sunt în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, pe terenurile din domeniul privat al statului şt pe terenurile proprietate privată, după caz;

bb) avizează lucrările de prevenire şi combatere a bolilor şi dăunătorilor pentru terenurile forestiere, altele decât cele administrate prin structuri silvice, şi pentru vegetaţia forestieră situată în afara fondului forestier şi dispun executarea acestor lucrări;

cc) constituie comisia tehnico-economică proprie, avizează în cadrul acesteia studiile de fezabilitate şi recepţionează proiectele tehnice de reconstrucţie ecologică;

dd) monitorizează activitatea de pază a terenurilor care aparţin fondului forestier naţional şi încheierea contractelor de administrare şi/sau prestări de servicii dintre deţinătorii de păduri şi ocoalele silvice;

ee) monitorizează, în raza sa de activitate, lucrările de reconstrucţie ecologică prin împădurire a terenurilor degradate din fondul funciar agricol şi forestier, inapte pentru alte folosinţe, sau care reprezintă o ameninţare la siguranţa populaţiei şi a obiectivelor social-economice;

ff) colaborează cu instituţiile interesate pentru preluarea în fondul forestier al statului, în condiţiile legii, a terenurilor degradate, inapte pentru folosinţă agricolă, proprietate publică sau privată, pentru ameliorarea cărora deţinătorii legali nu dispun de mijloacele necesare;

gg) colaborează la inventarierea şi evidenţa terenurilor degradate şi neproductive ce pot fi ameliorate prin împădurire în urma constituirii perimetrelor de ameliorare potrivit legislaţiei în vigoare;

hh) propune utilizarea fondurilor de la bugetul de stat şi din fondul de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit legii, în legătură cu împădurirea terenurilor degradate;

ii) monitorizează accesibilizarea fondului forestier potrivit competenţelor legale;

jj) fundamentează necesarul de fonduri de la buget în vederea dezvoltării reţelei forestiere de transport şi promovează, după caz, spre aprobare, documentaţiile elaborate pentru dotarea cu căi de transport forestiere;

kk) urmăreşte realizarea programului anual pentru construirea de drumuri forestiere în bazine forestiere inaccesibile, conform prevederilor legale;

ll) în baza împuternicirilor primite, ia parte la licitaţii, negocieri şi recepţii la lucrările din domeniul său de activitate;

mm) solicită lunar structurii coordonatoare din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură repartizarea alocărilor de fonduri necesare;

nn) verifică şi avizează documentaţiile privind justificarea calamităţilor din fondul forestier proprietate publică;

oo) participă, conform prevederilor Legii nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate, la recepţia lucrărilor de împăduriri şi de întreţinere a plantaţiilor în situaţia în care Garda nu este parte contractantă a acestor lucrări;

pp) monitorizează şi susţine realizarea inventarului forestier naţional pe raza de competenţă;

qq) controlează, împreună cu personalul din cadrul direcţiei cu atribuţii de control al regimului silvic, în conformitate cu un plan revizuit periodic, urmând o procedură pe bază de riscuri, toate structurile de administraţie silvică, indiferent de forma de proprietate asupra terenurilor forestiere; controalele se pot efectua pe baza unor informaţii, suspiciuni relevante privind încălcarea regimului silvic, ori de câte ori este nevoie;

rr) utilizează pentru control, conform dispoziţiilor legii, dispozitivele speciale de marcat materiale lemnoase;

ss) verifică modul de elaborare a actelor de constatare, stabilire şi evaluare a pierderilor provocate de calamităţi şi de alţi factori vătămători la lucrările de regenerare, reconstrucţie ecologică şi alte obiective de investiţii realizate cu fonduri de la bugetul de stat, surse extrabugetare sau garanţii guvernamentale;

şş) verifică concordanţa dintre proiect şi execuţie la realizarea drumurilor auto forestiere, inclusiv refacerea celor calamitate, precum şi a lucrărilor de amenajare şi corectare a torenţilor, executate din surse bugetare sau din alte surse, certificând pentru realitate şi regularitate;

tt) analizează şi verifică aplicarea şi respectarea regulilor Silvice de exploatare a masei lemnoase din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră din afara acestuia;

ţţ) verifică respectarea reglementărilor în organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor şi negocierilor pentru vânzarea masei lemnoase din pădurile proprietate publică;

uu) întocmeşte şi supune aprobării inspectorului-şef rapoarte, note şi informări cu privire la aspectele constatate în urma inspecţiilor şi a verificărilor efectuate, cu propunerea măsurilor care se impun;

w) asigură evidenţa şi confidenţialitatea documentelor elaborate în urma activităţilor de inspecţii şi control;

ww) urmăreşte furnizarea de către administratorii terenurilor cu destinaţie forestieră şi terenurilor cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier a datelor necesare în vederea realizării sistemului de cadastru general, prelucrează aceste date şi le transmite potrivit legii;

xx) analizează şi avizează, potrivit legii, solicitările de scoatere definitivă sau ocupare temporară din circuitul silvic a terenurilor din fondul forestier naţional;

yy) analizează şi avizează, conform competenţelor legale, reprimirea în fondul forestier naţional a suprafeţelor scoase temporar;

zz) analizează şi avizează restituirea garanţiilor după redarea în circuitul silvic a terenurilor din fondul forestier naţional ocupate temporar;

aaa) analizează şi avizează solicitările de schimbare a categoriei de folosinţă silvică pentru terenurile din fondul forestier naţional, ţine evidenţa schimbărilor aprobate şi urmăreşte achitarea taxelor;

bbb) analizează şi soluţionează încadrarea pe categorii funcţionale a vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional;

ccc) participă, potrivit reglementărilor în vigoare, la acţiunea de aplicare a prevederilor legilor de retrocedare a fondului funciar;

ddd) participă la lucrările conferinţelor de amenajare a pădurilor unităţilor administrativ-teritoriale, ale unităţilor de cult şi proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice, a căror

suprafaţă la nivel de proprietate nu depăşeşte 1.000 ha, în situaţia în care nu participă un reprezentant al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

eee) participă la verificarea/recepţia finală a lucrărilor de teren din cadrul proiectelor de amenajare a pădurilor, pentru fondul forestier proprietate publică a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale, a unităţilor de cult şi proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în situaţia în care nu participă un reprezentant al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

fff) analizează şi propune avizarea sau aprobarea, după caz, a solicitărilor privind modificarea prevederilor a menajamentelor silvice, în situaţia în care volumul arboretelor puternic afectate de calamităţi naturale sau de factori biotici este mai mare decât posibilitatea anuală, indiferent de forma de proprietate, în condiţiile legii;

ggg) analizează şi propune avizarea sau aprobarea solicitărilor pentru acordarea contravalorii despăgubirilor destinate proprietarilor de păduri cu funcţii speciale de protecţie, ca urmare a restricţiilor prevăzute în amenajamentele silvice şi în studiile sumare de amenajare;

hhh) verifică actele de punere în valoare conform prevederilor normelor tehnice şi ale actelor normative în vigoare şi propune aprobarea sau anularea acestora, în condiţiile legii;

iii) analizează şi propune avizarea documentaţiilor pentru proiectele de investiţii referitoare la lucrările de amenajare;

jjj) comunică oficiilor judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie modificările survenite, după caz, cu privire la încadrarea în categoria de folosinţă păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră a terenurilor care fac obiectul ameliorării prin împădurire;

kkk) monitorizează modul de aplicare a prevederilor amenajamentelor silvice;

lll) revizuieşte amenajamentele silvice de pe raza de competenţă, cel puţin o dată la jumătatea perioadei de valabilitatea a acestora;

mmm) participă la activităţile de formare şi/sau perfecţionare profesională;

nnn) ţine evidenţa pe ocoale silvice, localităţi, proprietari şi deţinători a terenurilor cu destinaţie forestieră a amenajamentelor silvice în vigoare;

ooo) identifică modalităţile de sprijinire a proprietarilor de terenuri pentru împădurirea acestora în scopul creşterii suprafeţei cu păduri;

ppp) acordă consultanţă de specialitate la solicitarea proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri forestiere, precum şi a proprietarilor de terenuri cu vegetaţie forestieră situată în afara fondului forestier naţional;

qqq) acordă consultanţă pentru accesarea fondurilor necesare împăduririi, construirii de drumuri forestiere, înfiinţării de pepiniere şi pentru eficientizarea valorificării materialului lemnos;

rrr) coordonează acţiunile de informare, educare, instruire şi altele asemenea, finanţate de la bugetul de stat, pentru popularizarea legislaţiei silvice şi educaţiei forestiere, în vederea respectării regimului silvic;

sss) asigură aducerea la cunoştinţa populaţiei a obligaţiilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor de pădure;

şşş) participă la elaborarea, actualizarea şi urmăreşte aplicarea măsurilor care revin Gărzii în cadrul strategiilor din domeniul riscului la inundaţii, incendii şi secetă;

ttt) acţionează, potrivit legii, în cadrul planurilor intersectoriale de gestionare a situaţiilor de urgenţă generate în fondul forestier şi cinegetic de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale;

ţţţ) aplică strategia şi coordonarea tehnică de specialitate a acţiunilor pentru prevenirea şi stingerea incendiilor în fondul forestier deţinut de alţi proprietari decât statul;

uuu) la solicitarea inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, asigură sprijin specific la acţiunile de monitorizare şi verificare a obiectivelor din fondul forestier, precum şi la activităţile de recunoaştere, de instruire sau de antrenament şi participă la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie organizate;

vw) constituie centrul operativ pentru situaţii de urgenţă cu activitate permanentă de la nivelul Gărzii, sub conducerea directă a inspectorului-şef;

www) monitorizează prin centrul operativ propriu situaţiile de urgenţă apărute în fondul forestier şi în fondul cinegetic şi asigură dispeceratul prevăzut de legislaţia în vigoare pentru aceste situaţii;

xxx) asigură, direct şi prin personalul silvic împuternicit din cadrul gărzilor forestiere judeţene, conform reglementărilor în vigoare, conducerea grupurilor de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de incendii la fondul forestier naţional, care se constituie în cadrul fiecărui comitet judeţean din specialiştii cooptaţi cu responsabilităţi în acest domeniu;

yyy) participă, direct şi prin personalul silvic împuternicit din cadrul gărzilor forestiere judeţene, în comisiile stabilite de comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă, la evaluarea şi stabilirea pagubelor produse de incendii la fondul forestier naţional;

zzz) raportează Compartimentului dispecerat - Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă, precum şi direcţiei de specialitate de control silvic din cadrul ministerului datele privind producerea situaţiilor de urgenţă apărute în fondul forestier şi în fondul cinegetic, precum şi privind pagubele evaluate, conform metodologiilor şi procedurilor stabilite de autoritate şi de cerinţele Uniunii Europene;

aaaa) analizează şi avizează măsurile preventive, măsurile operative urgente de intervenţie şi măsurile de reabilitare din planurile întocmite de ocoalele silvice de regim şi de autorităţile administraţiei publice locale privind prevenirea şi stingerea incendiilor în pădure;

bbbb) desfăşoară activitatea de verificare tehnică conform prevederilor Manualului de proceduri privind procedurile de implementare, de verificare tehnică şi de control pentru proiectele de împădurire a terenurilor agricole finanţate din fonduri publice;

cccc) acordă consultanţă de specialitate, împreună cu celelalte compartimente din cadrul Gărzii, la solicitarea deţinătorilor sau proprietarilor de păduri şi terenuri cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier;

dddd) efectuează controale inopinate la faţa locului privind modul cum sunt executate lucrările de împădurire în timpul efectuării acestora;

eeee) participă la verificarea procentului de prindere şi a procentului de reuşită a culturilor forestiere, la recepţia lucrărilor de împădurire a căror executare s-a încheiat şi la recepţia lucrărilor anuale de completare şi de întreţinere a plantaţiei până la închiderea stării de masiv;

ffff) participă la toate acţiunile de perfecţionare organizate de către direcţiile de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

gggg) organizează şi participă la acţiuni de consiliere periodică a deţinătorilor de terenuri agricole în vederea implementării măsurii de împădurire din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR);

hhhh) ţine evidenţa acţiunilor întreprinse în toate domeniile de activitate privind măsura de împădurire din PNDR;

iiii) întocmeşte rapoartele specifice în conformitate cu acordul-cadru de delegare;

jjjj) pune la dispoziţia organelor de control şi de audit toate datele şi documentele solicitate;

kkkk) asigură arhivarea documentelor privind activitatea de verificare tehnică şi la faţa locului astfel încât aceste documente, inclusiv fotografiile, să nu se degradeze în timp;

llll) întocmeşte rapoarte privind aspecte insuficient precizate de proceduri şi care pot cauza întârzieri în desfăşurarea normală a activităţii de verificare şi de control la faţa locului sau pot îngreuna constatarea unor neregularităţi tehnice;

mmmm) asigură îndrumarea metodologică şi procedurală la derularea proiectelor de împăduriri finanţate prin PNDR, proiecte accesate de către unităţi administrativ-teritoriale, asociaţii de proprietari de terenuri agricole şi proprietarii de terenuri agricole.

B. Implementare pentru activitatea cinegetică, cu următoarele atribuţii:

a) încheie şi reziliază, în condiţiile legii, contractele de gestionare a fondurilor cinegetice, precum şi actele adiţionale la acestea;

b) îndeplineşte atribuţiile ce decurg prin încheierea contractelor de gestionare a fondurilor cinegetice;

c) face observaţii asupra stării efectivelor de vânat pe fondurile cinegetice, iar în situaţii justificate face propuneri pentru modificarea cotelor de recoltă, precum şi pentru modificarea perioadei legale de vânătoare la unele specii de vânat existente pe aceste fonduri;

d) avizează, în vederea aprobării, solicitările gestionarilor fondurilor cinegetice referitoare la suplimentări de cotă de recoltă, recoltarea în afara perioadei legale şi în situaţii excepţionale şi aprobă reaşezarea cotelor de recoltă în condiţiile legii;

e) avizează şi propune spre aprobare autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură studiile referitoare la popularea fondurilor cinegetice cu specii noi de vânat;

f)ţine evidenţa, împreună cu compartimentul de programare, sinteze şi statistică, a evoluţiei efectivelor de vânat, a dinamicii recoltelor şi a statisticii trofeelor de vânat medaliabile;

g) avizează studiile de specialitate pentru gestionarea durabilă a vânatului;

h) organizează şi desfăşoară acţiuni de prevenire şi combatere a braconajului la vânătoare;

i) face propuneri, în vederea aprobării de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, privind mărimea cotelor de recoltă, încheind în acest sens documentele specifice;

j) ţine evidenţa evoluţiei efectivelor de vânat, a dinamicii recoltelor şi a statisticii trofeelor de vânat medaliabile.

(3) Direcţia implementare şi avizare îndeplineşte şi alte atribuţii decât cele prevăzute la alin. (2), care sunt stabilite de conducerea Gărzii în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 13. - (1) Direcţia de control al regimului silvic şi activităţii cinegetice este condusă de un director şi are în componenţa sa următoarele structuri:

A. Controlul aplicării regimului silvic şi al trasabilităţii materialelor lemnoase, cu următoarele atribuţii principale pe raza de competenţă a Gărzii:

1. elaborează tematici de inspecţii şi control specifice şi le supune avizării inspectorului-şef;

2. monitorizează, inspectează şi controlează toate activităţile supuse regimului silvic desfăşurate de persoanele fizice şi juridice, precum şi de deţinătorii şi administratorii cu orice titlu de fond forestier;

3. controlează modul cum se aplică legislaţia silvică pentru administrarea vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional;

4. controlează modul cum se aplică normele tehnice din domeniul pădurilor;

5. controlează, împreună cu personalul din cadrul direcţiei cu atribuţii de control al regimului silvic, în conformitate cu un plan revizuit periodic, urmând o procedură pe bază de riscuri, toate structurile de administraţie silvică, indiferent de forma de proprietate asupra terenurilor forestiere; controalele se pot efectua pe baza unor informaţii, suspiciuni relevante privind încălcarea regimului silvic, ori de câte ori este nevoie;

6. controlează asigurarea cu continuitate de către deţinătorii terenurilor forestiere, indiferent de forma de proprietate, a administrării/asigurării serviciilor silvice prin ocoale silvice autorizate,, cu respectarea principiului teritorialităţii şi a principiului de asigurare a nivelului adecvat de continuitate juridică, instituţională şi operaţională în gestionarea pădurilor;

7. identifică, împreună cu instituţiile abilitate, şi controlează deţinătorii de terenuri forestiere cu privire la încheierea sau continuarea după rezilieri a contractelor de administrare/ asigurare de servicii silvice;

8. verifică încasarea contravalorii pagubelor produse fondului forestier, altul decât cel proprietate publică a statului;

9. identifică, împreună cu instituţiile abilitate, şi controlează deţinătorii de terenuri forestiere cu privire la executarea lucrărilor de reîmpădurire şi de completare a regenerărilor naturale, în termen de cel mult două sezoane de vegetaţie de la tăierea unică sau definitivă;

10. controlează modul de aplicare a prevederilor legale în vigoare privind obligativitatea ocoalelor silvice de a asigura pe baze contractuale administrarea sau asigurarea serviciilor silvice, după caz, pentru proprietari de păduri, cu respectarea principiului teritorialităţii;

11. efectuează, potrivit prevederilor legale în vigoare, în prezenţa părţilor, inspecţii şi controale de fond la preluarea de fond forestier în administrare/asigurare servicii silvice de către ocoale silvice autorizate, cu asigurarea principiului teritorialităţii şi a continuităţii în administrare;

12. controlează modul de respectare a prevederilor legale cu privire la paza şi integritatea fondului forestier naţional şi a vegetaţiei forestiere din afara acestuia;

13. controlează modul de respectare a prevederilor legale privind punerea în aplicare a aprobărilor de scoatere definitivă şi ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier naţional, în baza aprobărilor şi avizelor emise de Gardă;

14. controlează respectarea realizării obiectivelor pentru care au fost emise aprobări de scoatere definitivă din fondul forestier naţional;

15. controlează modul de supraveghere a stării de sănătate a pădurilor şi a asigurării monitoringului forestier;

16. controlează, potrivit legii, respectarea reglementărilor silvice în ariile protejate din fondul forestier naţional;

17. propune, potrivit legii, suspendarea sau retragerea autorizaţiei de funcţionare a structurilor silvice de administrare;

18. propune sau dispune, potrivit legii, suspendarea, anularea sau retragerea autorizaţiilor, avizelor, atestatelor şi a altor asemenea documente, pentru persoanele fizice sau juridice, după caz, în conformitate cu atribuţiile stabilite de prevederile legale în vigoare în acest sens;

19. controlează modul în care este respectată legislaţia în vigoare privind provenienţa, circulaţia, depozitarea, prelucrarea primară şi comercializarea materialelor lemnoase, inclusiv importul/exportul acestora;

20. controlează modul cum sunt respectate prevederile normelor tehnice şi celelalte dispoziţii legale privind recoltarea, achiziţionarea, depozitarea, transportul, prelucrarea şi comercializarea produselor nelemnoase ale pădurii, conform prevederilor legale;

21. controlează modul de utilizare a sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase - SUMAL şi I Wood Tracking şi respectarea de către utilizatori a obligaţiilor privind operarea şi raportarea datelor în sistem;

22. utilizează sistemul informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase - SUMAL şi I Wood Tracking - pentru nevoi de control, pe raza de competenţă sau în afara acesteia în cazul situaţiilor speciale, în baza împuternicirii de acces atribuite de direcţia de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

23. propune, potrivit prevederilor legale, suspendarea sau retragerea acordului privind distribuirea şi utilizarea formularelor cu regim special şi a sigiliilor-crotalii pentru identificarea pomilor de Crăciun eliberat operatorilor economici;

24. controlează activitatea de reparare şi întreţinere a drumurilor forestiere în conformitate cu reglementările în vigoare;

25. controlează modul de respectare a normelor tehnice cu privire la executarea drumurilor auto forestiere, inclusiv refacerea celor calamitate, precum şi a lucrărilor de amenajare şi corectare a torenţilor;

26. verifică modul de aplicare a legilor fondului funciar de către administratorul pădurilor proprietate publică a statului la retrocedarea de terenuri forestiere;

27. controlează modul în care sunt realizate lucrările de proiectare şi de execuţie pentru investiţii în fondul forestier sau pentru gestionarea durabilă a pădurilor, finanţate de la bugetul de stat, surse extrabugetare sau cu garanţii guvernamentale;

28. controlează modul de înfiinţare, constituire, alimentare şi utilizare a fondurilor speciale cu destinaţie silvică prevăzute de legislaţia în vigoare, indiferent de forma de proprietate a pădurilor: fondul de conservare şi regenerare a pădurilor şi fondul de accesibilizare a fondului forestier;

29. primeşte, înregistrează, verifică şi soluţionează petiţiile cu privire la încălcarea legislaţiei în vigoare în domeniul respectării regimului silvic şi a legislaţiei cu privire la administrarea vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier sau în legătură cu acestea;

30. utilizează pentru control, conform dispoziţiilor legii, dispozitivele speciale de marcat materiale lemnoase;

31. exercită atribuţiile de control al operatorilor şi comercianţilor, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. c) din Regulamentul UE nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn („due diligence”), pentru sortimentele de lemn şi produsele din lemn prevăzute în anexa la regulament, corespunzătoare codurilor de clasificare: 4401,4403,4406 şi 4407;

32. exercită atribuţiile de control privind instituirea şi aplicarea unui regim de licenţe FLEGT („Forest Law Enforcement, Governance and Trade” - Planul de acţiune al Uniunii Europene referitor la aplicarea legislaţiei, la guvernare şi la schimburile comerciale în domeniul forestier) pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană, aşa cum sunt stabilite de Regulamentul (CE) nr. 2.173/2005;

33. elaborează în vederea însuşirii de către inspectorul-şef a comunicărilor către direcţia coordonatoare din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură referitoare la datele solicitate de Uniunea Europeană privind aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 şi a Regulamentului (CE) nr. 2.173/2005;

34. Întocmeşte şi supune aprobării inspectorul ui-şef rapoarte, note şi informări cu privire la aspectele constatate în urma inspecţiilor şi a controalelor efectuate, cu propunerea măsurilor care se impun;

35. asigură evidenţa şi confidenţialitatea documentelor elaborate în urma activităţilor de inspecţii şi control;

36. participă, potrivit competenţelor şi în baza protocoalelor şi planurilor de acţiune, la activităţi de control cu alte structuri din ţară şi din străinătate care desfăşoară activităţi în domeniul silvic sau în legătură cu domeniul silvic, prezentând conducerii Gărzii rapoarte şi sinteze asupra acestor activităţi;

37. participă la activităţile de formare şi/sau perfecţionare profesională;

38. constată contravenţii şi infracţiuni silvice şi încheie acte administrative specifice de contravenţie şi de infracţiune, conform competenţelor şi reglementărilor în vigoare;

39. după controlul intern propriu, fundamentează şi susţine în instanţă, prin consilierii juridici, întâmpinările la contestaţiile actelor de constatare a contravenţiilor întocmite de personalul silvic din compartiment;

40. fundamentează şi susţine în faţa parchetelor judiciare sau în instanţă, după caz, prin consilierii juridici, plângerile împotriva rezoluţiilor procurorilor;

41. constată contravenţii şi infracţiuni şi încheie acte administrative specifice de contravenţie şi de infracţiune, conform competenţelor şi reglementărilor în vigoare;

42. asigură evidenţele operative statistice referitoare la activitatea de inspecţie şi control, incendii, raportări specifice de îndeplinire a cerinţelor Uniunii Europene, evenimente deosebite şi altele asemenea;

43. realizează, întreţine şi reactualizează baza de date necesară desfăşurării activităţilor de inspecţie şi control silvic;

44. modul de respectare a condiţiilor prevăzute în contractele de concesiune a terenurilor aferente activelor vândute de Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva;

45. Îndeplineşte orice alte atribuţii legale sau dispoziţii ale inspectorul ui-şef şi ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(2) În exercitarea atribuţiilor la deplasările în teren şi conform tematicii de control aprobate, personalul silvic cu atribuţii de control din cadrul controlului aplicării regimului silvic şi al trasabilităţii materialelor lemnoase verifică şi controlează prioritar modul de aplicare în fondul forestier naţional şi în vegetaţia forestieră din afara acestuia, după caz, a reglementărilor din domeniul pădurilor, luând măsurile legale corespunzătoare, referitoare la;

a) respectarea reglementărilor regimului silvic de către deţinătorii şi administratorii cu orice titlu de păduri/vegetaţie forestieră;

b) respectarea reglementărilor din domeniul pădurilor de către persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în fondul forestier naţional şi în vegetaţia forestieră din afara acestuia;

c) respectarea integrităţii fondului forestier naţional, cazuri de ocupări şi îngrădiri ilegale, cu evaluarea primară a suprafeţelor afectate;

d) cazuri de trecere a terenurilor forestiere din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul privat al acestora prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean, precum şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

e) cazurile de includere a pădurilor în intravilan;

f) prevenirea şi stingerea incendiilor în păduri;

g) cazurile de deversare, depozitare sau aruncare pe terenurile din fondul forestier naţional de reziduuri industriale, petroliere sau rezultate din prelucrarea lemnului, de substanţe chimice, apă sărată, menajeră sau industrială, deşeuri sau alte asemenea;

h) cazurile de poluare a solului forestier cu metale grele, sulf, cianuri industriale, de contaminare cu petrol, cu apă sărată şi mixtă în fondul forestier;

i) cazurile de exploatare ilegală a agregatelor minerale de pe terenuri din fondul forestier naţional, de prelevare a solului fertil, a humusului şi brazdelor de iarbă prin orice mijloace;

j) ocupaţiile şi daunele provocate în fondul forestier de mineritul la suprafaţă, halde, exploatare ilegală de minereuri, petrol şi gaze;

k) cazurile de inundare a terenurilor din păduri prin construirea fără drept de baraje, praguri şi altele asemenea situate pe albiile pâraielor sau râurilor, cazurile de distrugere sau de mutare a semnelor de hotar;

l) cazurile de păşunat în pădurile sau în suprafeţele de pădure în care acesta este interzis, în perdelele forestiere de protecţie, în perimetrele de ameliorare a terenurilor degradate sau în alunecare, în arboretele în curs de regenerare, în plantaţiile şi regenerările tinere, precum şi în pădurile care îndeplinesc funcţii speciale de protecţie;

m) respectarea obligaţiei de deţinere a amenajamentelor silvice şi respectarea prevederilor acestora la gestionarea fondului forestier naţional;

n) respectarea normelor tehnice cu privire la proiectarea şi executarea lucrărilor de împădurire şi regenerare a pădurilor, reconstrucţie ecologică, îngrijire şi conducere a arboretelor, alegerea şi aplicarea tratamentelor, evaluarea masei lemnoase, protecţia pădurilor, controlul anual al regenerărilor, prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi a altor norme care reglementează regimul silvic;

o) efectuarea lucrărilor de investiţii privind reconstrucţia ecologică pe terenuri degradate;

p) înfiinţarea şi menţinerea perdelelor forestiere de protecţie; q) realizarea controlului anual al regenerărilor; r) asigurarea de către deţinători, prin ocoale silvice sau prin societăţi comerciale atestate, a executării lucrărilor de întreţinere a arboretelor, în baza prevederilor amenajamentelor silvice şi a normelor tehnice;

s) asigurarea pazei şi integrităţii pădurilor; ş) supravegherea stării de sănătate a pădurilor şi asigurarea monitoringului forestier;

t) respectarea reglementărilor regimului silvic în ariile protejate,

ţ) respectarea reglementărilor în activităţile de reparare şi întreţinere a drumurilor forestiere;

u) aplicarea şi respectarea regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră din afara acestuia;

v) respectarea reglementărilor în organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor şi negocierilor pentru vânzarea masei lemnoase din pădurile proprietate publică;

w) respectarea prevederilor legale privind trasabilitatea materialelor lemnoase, provenienţa, circulaţia, depozitarea, prelucrarea primară, achiziţia şi comercializarea materialelor lemnoase, inclusiv importul/exportul acestora, în corelare, pe cât posibil, cu constatările de la locul de recoltare a arborilor din care au provenit acestea, cu înregistrările operatorilor economici specializaţi şi cu modul de utilizare a sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase - SUMAL, respectiv aplicaţiile SUMAL - OCOL şi SUMAL - AGENT;

x) gestionarea şi folosirea de către structurile de administrare cu specific silvic a dispozitivelor speciale de marcat arbori şi a dispozitivelor dreptunghiulare pentru marcarea materialului lemnos;

y) constituirea, alimentarea şi utilizarea fondului de conservare şi regenerare a pădurilor, indiferent de forma de proprietate a pădurilor;

B. Controlul activităţii de vânătoare, cu următoarele atribuţii principale pe raza de competenţă a Gărzii:

1. controlează modul în care gestionarii faunei cinegetice a fondurilor cinegetice îşi îndeplinesc obligaţiile contractuale ce le revin conform contractelor de gestionare a faunei de interes cinegetic;

2. controlează şi coordonează modul în care se desfăşoară acţiunile de evaluare anuală a efectivelor de faună cinegetică;

3. controlează modul în care deţinătorii de terenuri şi gestionarii faunei cinegetice aplică măsurile necesare menţinerii echilibrului agro-silvo-cinegetic şi prevenirii pagubelor cauzate de fauna cinegetică şi prin vânătoare culturilor agricole, animalelor domestice şi fondului forestier şi aplică măsurile prevăzute de legislaţia în domeniu;

4. controlează activitatea cinegetică a gestionarilor faunei cinegetice pe toate categoriile de fonduri cinegetice;

5. controlează pe teren şi la sediile gestionarilor faunei cinegetice modul în care sunt respectate prevederile legale privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii;

6. controlează modul în care sunt respectate prevederile reglementărilor în vigoare privind rasele de câini admise la vânătoare în România;

7. controlează dacă la acţiunile de vânătoare sunt folosite arme şi muniţii omologate;

8. controlează modul în care se desfăşoară acţiunile de capturare a faunei cinegetice în vederea repopulării sau în scop ştiinţific;

9. controlează modul în care sunt respectate reglementările privind crotalierea, regimul de circulaţie a vânatului viu, a celui împuşcat şi a trofeelor de vânat;

10. controlează legalitatea ţinerii în captivitate a exemplarelor din speciile de interes vânătoresc, în condiţiile legii;

11. controlează modul în care sunt respectate de către toate categoriile de gestionari de fonduri cinegetice reglementările cu privire la regimul permiselor şi autorizaţiilor de vânătoare eliberate;

12. controlează transportul exemplarelor de vânat şi modul în care se ţine evidenţa naturalizării exemplarelor de vânat sau prelucrării altor produse ale vânatului, altele decât carnea;

13. controlează respectarea prevederilor legale cu privire la evaluarea şi crotalierea trofeelor de vânat de către toate categoriile de gestionari;

14. controlează modul în care gestionarii fondurilor de vânătoare şi-au achitat obligaţiile financiare privind tariful anual de gestionare;

15. controlează modul de organizare şi de desfăşurare de către toate categoriile de gestionari a fondurilor cinegetice a acţiunilor de prevenire şi combatere a braconajului, desfăşurate de către gestionarii fondurilor de vânătoare;

16. Întocmeşte şi supune aprobării inspectorului-şef rapoarte, note şi informări cu privire la aspectele constatate în urma inspecţiilor şi a controalelor efectuate, cu propunerea măsurilor care se impun;

17. asigură evidenţa şi confidenţialitatea documentelor elaborate în urma activităţilor de inspecţii şi control;

18. participă, potrivit competenţelor şi în baza protocoalelor şi planurilor de acţiune, la activităţi de control cu alte structuri din ţară şi din străinătate care desfăşoară activităţi în domeniul cinegetic sau în legătură cu domeniul cinegetic, prezentând conducerii Gărzii rapoarte şi sinteze asupra acestor activităţi;

19. participă la activităţile aferente perfecţionării profesionale;

20. constată contravenţii şi infracţiuni şi încheie acte administrative specifice de contravenţie şi de infracţiune, conform competenţelor şi reglementărilor în vigoare;

21. după controlul intern propriu fundamentează şi susţine în instanţă, prin consilierii juridici, întâmpinările la contestaţiile actelor de constatare a contravenţiilor întocmite de personalul silvic din compartiment;

22. fundamentează şi susţine în parchetele judiciare sau în instanţă, după caz, prin consilierii juridici, plângerile împotriva rezoluţiilor procurorilor;

23. asigură evidenţele operative statistice referitoare la activitatea de inspecţie şi control, raportări specifice de îndeplinire a cerinţelor Uniunii Europene, evenimente deosebite şi alte asemenea;

24. realizează, întreţine şi reactualizează baza de date necesară desfăşurării activităţilor de inspecţie şi control cinegetic;

25. Îndeplineşte orice alte atribuţii legale sau dispoziţii ale Gărzii şi ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

C. Instrumente informatice, baze de date, statistici şi raportări cu următoarele atribuţii:

1. personalizează şi distribuie programul SUMAL- AGENT şi SUMAL - OCOL către operatorii economici şi ocoalele silvice;

2. asigură consultanta cu privire la instalarea şi utilizarea SUMAL;

3. preia fişierele ce conţin raportarea, în cazul transmiterii datelor pe suport electronic, şi le transmite către serverul central;

4. furnizează rapoarte prin prelucrarea datelor din SUMAL;

5. coordonează suportul tehnic legat de implementarea SUMAL;

6. asigură accesul şi distribuirea informaţiilor publice rezultate din funcţionarea SUMAL;

7. organizează consultări publice pentru dezvoltarea sistemului;

8. furnizează informaţiile publice de natură statistică rezultate prin funcţionarea SUMAL;

9. asigură relaţiile publice legate de funcţionarea SUMAL;

10. asigură implementarea şi monitorizarea Sistemului „Due Diligence” reglementat prin Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn;

11. asigură compatibilizarea SUMAL cu Sistemul „Due Diligence”;

12. verifică documentaţia pentru obţinerea acordului de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special şi propun eliberarea acordului;

13. Întocmeşte acordul de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special şi îl prezintă pentru aprobare;

14. propune suspendarea/retragerea acordului de distribuire a documentelor cu regim special, în condiţiile legii;

15. ţine evidenţa emiterii, suspendării şi retragerii acordului de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special în registrul special conform legislaţiei în vigoare;

16. informează în termen de 5 zile Compania Naţională „Imprimeria Naţională” - S.A. despre suspendarea, retragerea/ încetarea, după caz, a acordurilor de distribuire şi utilizare;

17. completează registrul special cu formularele eliberate de către Compania Naţională „Imprimeria Naţională” - S.A.;

18. ţine evidenţa operatorilor economici cărora li s-au eliberat acorduri de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special din raza teritorială de activitate;

19. preia în custodie formularele cu regim special neutilizate de către beneficiarul acordului, la data suspendării acordului;

20. casează formularele cu regim special neutilizate de către beneficiarul acordului, la data retragerii acordului;

21. verifică legalitatea utilizării documentelor cu regim special, cu ocazia prezentării borderoului de utilizare a acestora de către operatorul economic, în momentul reînnoirii acordului şi comunică toate ilegalităţile constatate, pe bază de raport scris, inspectorului-şef;

22. formează, întreţine şi actualizează baze de date utile managementului activităţilor de silvicultură şi de vânătoare, conform cerinţelor direcţiilor de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi cerinţelor europene;

23. formează, întreţine şi actualizează baze de date utile activităţii de inspecţie şi control silvic şi cinegetic conform cerinţelor direcţiei de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi cerinţelor europene de control şi de prevenire a incendiilor;

24. elaborează proiectele de programe şi sintezele solicitate de conducerea Gărzii şi de direcţiile de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în colaborare cu compartimentele şi inspecţiile din cadrul Gărzii;

25. preia, analizează, verifică şi transmite autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, după avizarea de către conducerea Gărzii, cercetările statistice specifice domeniului de activitate;

26. preia, analizează, verifică şi transmite autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, după avizarea de către conducerea Gărzii, datele solicitate de Uniunea Europeană privind aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 şi a Regulamentului (CE) nr. 2.173/2005, privind controlul materialelor forestiere de reproducere şi privind incendiile din păduri;

27. formează, întreţine, actualizează şi transmite autorităţii publice centrale care răspunde pentru silvicultură, după avizarea de către conducerea Gărzii, raportările managementului activităţilor de silvicultură şi cinegetice, ale activităţii de control şi ale sistemului de control intern/managerial, conform cerinţelor direcţiilor de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 14. - În funcţie de numărul de posturi şi aspectele specifice din cadrul Gărzilor, Direcţia implementare şi avizare, precum şi Direcţia de control al regimului silvic şi cinegetic se organizează la nivel de compartiment/birou/serviciu.

Art. 15. - (1) Serviciul financiar-contabil, juridic şi administrativ este condus de un şef serviciu şi are în componenţa sa următoarele structuri:

a) Compartimentul financiar-contabilitate;

b) Compartimentul investiţii şi achiziţii;

c) Compartimentul resurse umane, comunicare şi relaţii cu mass-media;

d) Compartimentul registratură/arhivă, patrimoniu şi administrativ;

e) Compartimentul juridic.

(2) Şeful serviciului financiar-contabil, juridic şi administrativ are următoarele atribuţii principale:

a) organizează, conduce, îndrumă, controlează direct şi răspunde de activitatea compartimentelor prevăzute la alin. (1);

b) organizează, conduce, îndrumă şi controlează, în condicile legii, activitatea Gărzii în domeniul financiar-contabil, gestionează patrimoniul şi mijloacele materiale şi băneşti ale acesteia, urmăreşte realizarea bugetului pe destinaţii, cu încadrarea strictă în alocaţiile bugetare pe capitole şi articole de cheltuieli, în condiţiile realizării unui management eficient şi de calitate;

c) răspunde de administrarea patrimoniului Gărzii, inclusiv de buna funcţionare a parcului auto, urmărirea consumurilor de carburanţi şi lubrifianţi, piese de schimb, în limitele legale;

d) exercită/asigură, după caz, controlul financiar preventiv propriu, conform legii;

e) întocmeşte situaţiile financiar contabile şi răspunde pentru depunerea la termen â acestora;

f) răspunde pentru elaborarea planului de acţiuni pentru situaţii de urgenţă, din punct de vedere financiar-contabil;

g) răspunde de planificarea şi implementarea activităţilor proprii compartimentelor conduse;

h) răspunde de întocmirea şi îndeplinirea bugetului de venituri şi cheltuieli;

i) răspunde pentru defalcarea bugetului pe trimestre în cadrul exerciţiului financiar;

j) răspunde şi organizează exercitarea controlului de gestiune;

k) răspunde de organizarea evidenţei tehnico-operative a bunurilor aflate în patrimoniu;

l) răspunde, în limita bugetului aprobat, de respectarea destinaţiei alocaţiilor bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite;

m) coordonează şi asigură aplicarea prevederilor legale cu privire la calcularea şi acordarea drepturilor salariale şi a altor drepturi de personal pentru salariaţii Gărzii;

n) colaborează cu direcţiile din cadrul Gărzii în vederea elaborării programelor specifice activităţii instituţiei;

o) propune măsuri pentru recuperarea pagubelor aduse Gărzii;

p) răspunde de urmărirea lichidării debitorilor şi creditorilor; q) organizează şi răspunde de activitatea privind achiziţiile publice, indiferent de tipul de procedură, precum şi de execuţia lucrărilor de investiţii;

r) răspunde de respectarea legislaţiei privind plata drepturilor salariale şi de altă natură, ce se cuvin salariaţilor, precum şi de constituirea şi plata în termenele legale a contribuţiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de şomaj, fondul de handicap;

s) răspunde de elaborarea şi actualizarea procedurilor specifice activităţilor şi operaţiunilor desfăşurate în cadrul structurilor subordonate;

ş) răspunde de respectarea legii privind angajarea gestionarilor şi constituirea garanţiilor materiale aferente;

t) supervizează implementarea şi actualizarea programelor IT privind prelucrarea electronică a datelor financiar-contabile, a celor privind achiziţiile publice şi a celor privind salarizarea personalului;

ţ) răspunde, potrivit legii, de respectarea disciplinei de casă, a regulamentului operaţional de casă şi a celorlalte dispoziţii privind operaţiunile cu numerar, efectuând, personal sau prin împuternicit, controlul gestionar al casieriei;

u) efectuează, personal sau prin împuternicit, controlul gestionar al magaziei de materiale a instituţiei;

v) răspunde de întocmirea corectă, potrivit legii, a evidenţelor contabile şi de păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;

w) răspunde pentru întocmirea analizelor economice privind activitatea de buget, financiar şi contabilitate a Gărzii;

x) răspunde şi urmăreşte efectuarea tuturor plăţilor la termenele stabilite, în limita prevederilor bugetare aprobate;

y) răspunde de întocmirea, potrivit legii, a Planului anual al achiziţiilor publice;

z) semnează şi avizează, din punctul de vedere al încadrării în prevederile bugetare aprobate, listele de investiţii publice din cadrul Gărzii;

aa) elaborează lunar situaţiile necesarului creditelor bugetare pentru activitatea proprie, pe care le transmite ordonatorului principal de credite, şi răspunde de corectitudinea datelor înscrise în aceste situaţii.

Art. 16. - Compartimentul financiar-contabil are următoarele atribuţii:

a) aplică şi respectă prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale celorlalte acte normative specifice în vigoare;

b) asigură implementarea strategiei de reformă în administraţia publică din perspectiva managementului financiar;

c) exercită, după caz, controlul financiar preventiv propriu, conform legii;

d) întocmeşte, cu încadrarea în limita impusă, proiectul bugetului anual al Gărzii;

e) întocmeşte proiecte de rectificare a bugetului, atunci când este cazul;

f) efectuează virările de credite, începând cu prima lună a trimestrului al III-lea din anul financiar în curs, potrivit legii;

g) întocmeşte anual adeverinţele de venit ale personalului din structura Gărzii şi le depune, la termen, la administraţia financiară; răspunde pentru virarea tuturor obligaţiilor fiscale ale angajaţilor şi ale angajatorului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

h) întocmeşte ordinele de plată reprezentând drepturile salariate ale personalului, viramentele către bugetul statului, către bugetul asigurărilor sociale, către bugetul asigurărilor de sănătate şi către bugetul asigurărilor de şomaj;

i) întocmeşte şi transmite către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, la termenul solicitat, situaţia lunară privind monitorizarea cheltuielilor de personal;

j) întocmeşte şi depune, la termen, declaraţiile privind drepturile de personal potrivit legislaţiei în vigoare;

k) răspunde de corectitudinea, oportunitatea şi legalitatea tuturor operaţiunilor executate şi a documentelor sau situaţiilor întocmite, răspunde de angajamentele ce rezultă din operaţiunile sau documentele care intră în sfera sa de activitate sau care au incidenţă cu aceasta, chiar dacă nu este necesară sau prezentă viza sau semnătura proprie;

l) aplică şi respectă prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale celorlalte acte normative specifice în vigoare;

m) efectuează înregistrările în contabilitate în mod cronologic, cu respectarea succesiunii documentelor, după data de întocmire sau de intrare a acestora în instituţie şi sistematic, în conturi sintetice şi analitice, respectând Planul de conturi elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, şi întocmeşte lunar balanţe de verificare sintetice şi analitice;

n) verifică încadrarea în limitele şi destinaţia creditelor şi/sau angajamentelor bugetare;

o) verifică execuţia bugetară întocmită lunar, pentru activitatea proprie;

p) execută deciziile de reţinere sau imputare, urmăreşte recuperarea pagubelor şi a debitelor;

q) verifică şi răspunde de corectitudinea întocmirii actelor justificative care stau la baza încasărilor şi plăţilor care se efectuează prin conturile curente sau prin casieria proprie;

r) comunică facturile clienţilor în termenul legal, îngrijindu-se ca acestea să devină certe, lichide şi exigibile, respectiv ca acestea să îndeplinească condiţiile prevăzute de lege pentru a putea fi recuperate;

s) efectuează plăţile generate de cheltuielile curente proprii şi de încasarea veniturilor;

ş) gestionează eficient, conform legislaţiei în vigoare, fondurile în lei destinate salariilor şi deplasărilor în ţară;

t) asigură execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli în limita sumelor aprobate;

ţ) răspunde de corectitudinea, oportunitatea şi legalitatea tuturor operaţiunilor executate şi a documentelor sau situaţiilor întocmite, răspunde de angajamentele ce rezultă din operaţiunile sau documentele care intră în sfera sa de activitate sau care au incidenţă cu aceasta;

u) întocmeşte, verifică şi avizează documentaţia privind plăţile efectuate;

v) comunică lunar Compartimentului juridic şi Compartimentului resurse umane şi compartimentelor de specialitate situaţia debitelor la acea dată;

w) organizează potrivit legii inventarierea valorilor materiale şi băneşti; efectuează controlul gestionar pentru gestiunile proprii, cel puţin o dată pe an, potrivit legii;

x) întocmeşte şi transmite lunar către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură execuţia bugetară;

y) întocmeşte şi transmite către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în termenul solicitat de către aceasta, situaţia plăţilor restante, a datoriilor şi creanţelor;

z) răspunde de corectitudinea datelor înscrise în documentele şi situaţiile contabile;

aa) urmăreşte derularea şi realizarea contractelor din punctul de vedere financiar-contabil;

bb) primeşte şi verifică facturile sosite, în detaliu, cu privire la convorbirile telefonice ale personalului Gărzii, iar în cazul convorbirilor găsite nejustificate urmăreşte încasarea contravalorii lor de la cei vinovaţi;

cc) îndeplineşte conform legislaţiei în vigoare orice alte sarcini specifice acestui domeniu transmise de către şeful ierarhic;

dd) înregistrează în contabilitate plusurile şi/sau minusurile constatate cu ocazia inventarierii patrimoniului ministerului;

ee) ţine evidenţa angajamentelor, lichidităţilor, ordonanţărilor şi plăţilor efectuate pentru toate operaţiunile supuse vizei de control financiar-preventiv propriu;

ff) participă şi la alte activităţi dispuse de conducerea Gărzii;

gg) participă la activităţile de formare şi/sau perfecţionare profesională.

Art. 17. - Compartimentul investiţii şi achiziţii are următoarele atribuţii şi responsabilităţi specifice:

a) la începutul anului, după stabilirea bugetului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi ori de câte ori este nevoie, întocmeşte listele de trezorerie anuale pe obiective şi surse de finanţare;

b) în baza referatelor de necesitate elaborate de celelalte compartimente ale Gărzii şi aprobate de inspectorul-şef întocmeşte Programul anual al achiziţiilor publice de bunuri, executarea de lucrări şi prestări de servicii pe care îl supune aprobării inspectorului-şef şi îl actualizează potrivit alocaţiilor bugetare aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli;

c) asigură respectarea procedurii legale în vederea încheierii contractelor de achiziţii publice, întocmeşte draftul contractelor de achiziţii publice şi asigură supunerea acestuia spre avizare;

d) analizează şi fundamentează, pe baza propunerilor şi situaţiilor de lucrări, planul de investiţii şi cheltuielile pentru reparaţii capitale la obiectivele de investiţii finanţate parţial de la bugetul de stat, în funcţie de volumul alocat;

e) realizează planul propriu de investiţii cu respectarea actelor normative în vigoare;

f) participă în comisiile de recepţie şi punere în funcţiune a lucrărilor publice, cuprinse în programul de investiţii al instituţiei;

g) împreună cu personalul din cadrul direcţiei implementare şi avizare urmăreşte şi verifică în teren, periodic, atât realizările fizice ale obiectivelor prin respectarea proiectului şi a normelor tehnice de calitate, cât şi realizările valorice în corelare cu sursele financiare alocate;

h) asigură secretariatul Comisiei tehnico-economice din cadrul Gărzii;

i) transmite spre aprobare la minister documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele nou-propuse;

j) verifică şi certifică facturile pentru legalitatea, regularitatea, realitatea operaţiunilor ce fac obiectul lucrărilor de investiţii;

k) solicită necesarul de achiziţii pentru anul următor de la fiecare compartiment/serviciu/direcţie din cadrul Gărzii,

centralizează acest necesar şi face propuneri privind necesarul de credite pentru achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări, cu ocazia întocmirii proiectului de buget anual previzionat;

l) elaborează programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente/ servicii/direcţii din cadrul Gărzii, pe coduri C.P.V. (vocabularul comun al achiziţiilor publice), în raport cu propunerile compartimentelor/serviciilor/direcţiilor de specialitate, în conformitate cu prevederile bugetare, şi le supune avizării şi aprobării inspectorului-şef;

m) efectuează modificări în programul anual al achiziţiilor publice, respectiv introducerea de noi poziţii sau modificarea celor existente, pe baza referatelor de necesitate primite, şi monitorizează permanent achiziţiile efectuate conform programului de achiziţii aprobat;

n) elaborează notele justificative de alegere a procedurii de atribuire, notele justificative privind criteriile minime de calificare, împreună cu compartimentele/serviciile/direcţiile de specialitate care au solicitat achiziţia în cauză şi care au participat la întocmirea caietului de sarcini, le înaintează spre avizare şi aprobare inspectorului-şef;

o) asigură secretariatul comisiei de evaluare a procedurilor de achiziţie publică;

p) întocmeşte şi transmite anunţurile de intenţie şi/sau anunţurile de participare în SEAP, JOUE, pe site-ul Gărzii;

q) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

r) întocmeşte şi transmite solicitări de ofertă către operatorii economici, în vederea achiziţiei directe de bunuri sau servicii, ca urmare a solicitărilor compartimentelor/serviciilor de specialitate şi a specificaţiilor tehnice transmise de acestea;

s) întocmeşte, împreună cu compartimentul/serviciul care a redactat caietul de sarcini, răspunsul la cererile de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire în etapa prealabilă depunerii ofertelor şi asigură transmiterea răspunsului către solicitanţi, precum şi publicarea acestuia pe SEAP şi/sau pe site-ul Gărzii;

ş) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs; t) aplică şi finalizează procedurile de atribuire; ţ) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice; u) înregistrează contractele în ordine cronologică şi sistematică, completând Registrul de evidenţă a contractelor;

v) menţine legătura cu constructori şi proiectanţi şi participă la transmiterea datelor şi modificărilor apărute în legislaţie cu prelucrarea necesară în funcţie de specificul activităţii de investiţii;

w) urmăreşte derularea contractelor de achiziţie publică; x) întocmeşte şi transmite lunar la autoritatea publică centrală care răspunde pentru silvicultură monitorizarea cheltuielilor de investiţii, precum şi ori de câte ori îi este solicitată;

y) îndeplineşte conform legislaţiei în vigoare orice alte sarcini specifice acestui domeniu;

z) participă la activităţile de formare şi/sau perfecţionare profesională;

aa) participă şi la alte activităţi dispuse de conducerea Gărzii. Art. 18. - Compartimentul resurse umane, comunicare şi relaţii cu mass-media din cadrul Gărzii are următoarele atribuţii: â) întocmeşte şi supune spre aprobare, potrivit legii, solicitările pentru transformări/mutări/suplimentări de posturi din statele de funcţii ale Gărzii;

b) participă la concilierea conflictelor de muncă;

c) asigură încadrarea personalului pe funcţii şi specialităţi;

d) întocmeşte decizii de numire/angajare, promovare, modificare/suspendare/încetare a raportului de serviciu/ raportului de muncă, pe care înaintează spre avizare şi aprobare conducerii;

e) ţine evidenţa salariaţilor şi operează schimbările intervenite în statele de funcţii;

f) gestionează, potrivit legii, dosarele profesionale ale funcţionarilor publici, dosarele personale ale personalului contractual ale salariaţilor din aparatul propriu şi asigură confidenţialitatea datelor cu care operează;

g) întocmeşte decizii de încetare a raportului de serviciu în vederea pensionării, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

h) împreună cu celelalte servicii, birouri şi compartimente asigură şi răspunde de aplicarea măsurilor de protecţia muncii, de respectarea regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi de asigurarea ordinii şi disciplinei în instituţie, potrivit legii;

i) verifică foaia colectivă de prezenţă a personalului din cadrul Gărzii şi gestionează evidenţa concediilor;

j) asigură sprijin tehnic structurilor din cadrul Gărzii, în vederea evaluării performanţelor profesionale individuale, conform actelor normative în vigoare;

k) evaluează nevoile de formare profesională la nivelul aparatului propriu, luând în considerare propunerile structurilor din cadrul Gărzii;

l) întocmeşte statele de plată a salariilor, efectuând operarea în acestea, a concediilor medicale, a concediilor de odihnă, precum şi orice alte drepturi salariale acordate personalului potrivit legii;

m) întocmeşte şi depune, Sa termen situaţia SI privind ancheta asupra câştigului salarial;

n) eliberează şi gestionează legitimaţiile de serviciu şi asigură recuperarea lor de la salariaţii care părăsesc instituţia;

o) gestionează, potrivit legii, fişele de post ale personalului din cadrul Gărzii;

p) asigură organizarea concursurilor pentru recrutarea, promovarea şi avansarea personalului din cadrul Gărzii, precum şi toate celelalte activităţi din domeniul resurselor umane;

q) asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru recrutarea, promovarea şi avansarea personalului din cadrul Gărzii, precum şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, constituite potrivit legii;

r) gestionează declaraţiile de avere şi de interese conform prevederilor legale în vigoare;

s) asigură transparenţa decizională a Gărzii, în condiţiile legii; ş) participă la furnizarea către presă a informaţiilor de interes public care privesc activitatea Gărzii;

t) organizează conferinţe de presă, briefinguri; ţ) primeşte şi Înregistrează solicitările pentru informaţii de interes public şi le evaluează primar pentru a stabili dacă informaţiile solicitate sunt informaţii comunicate din oficiu, furnizabile la cerere sau exceptate de la liberul acces;

u) întocmeşte un raport anual privind accesul la informaţiile de interes public şi îl transmite la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;

v) asigură înregistrarea documentelor referitoare la informaţiile de interes public şi solicitările mass-media, la zi într-un registru prevăzut pentru acest scop;

w) furnizează informaţii publicului larg, după aprobarea prealabilă a conducerii, pe baza celor primite de la responsabilii diferitelor structuri din cadrul Gărzii;

x) participă la elaborarea, documentarea, consultarea specialiştilor din cadrul Gărzii pentru întocmirea materialelor furnizate către public;

y) implementează o nouă abordare în privinţa comunicării riscului, respectiv punerea la dispoziţia publicului a informaţiilor de interes general privind consultanţa ştiinţifică şi rezultatul inspecţiilor şi controalelor, în vederea câştigării încrederii publice;

z) participă la organizarea campaniilor de promovare, educare şi informare referitoare la activitatea specifică;

aa) monitorizează presa, pentru a evidenţia modul în care este reflectată în mass-media activitatea Gărzii;

bb) actualizează informaţiile cuprinse în pagina de internet a Gărzii;

cc) participă la organizarea campaniilor de promovare, educare şi informare, referitoare la activitatea specifică, precum şi la toate activităţile specifice, în scopul construirii şi dezvoltării unei imagini favorabile a instituţiei;

dd) participă şi la alte activităţi dispuse de conducerea Gărzii. Art. 19. - (1) Compartimentul registratură/arhivă, patrimoniu şi administrativ este punctul unic de intrare-ieşire a documentelor în/din Gardă, care primeşte şi înregistrează toate documentele adresate Gărzii.

(2) Compartimentul registratură/arhivă, patrimoniu şi administrativ are următoarele atribuţii şi responsabilităţi specifice:

a) asigură şi răspunde de aprovizionarea cu materiale, servicii, obiecte de inventar şi alte dotări potrivit nevoilor reale şi în limita resurselor aprobate, în condiţiile legii;

b) transmite la autoritatea publică centrală care răspunde pentru silvicultură, spre centralizare, ori de câte ori este nevoie, inventarul actualizat al bunurilor din domeniul public al statului;

c) analizează documentaţiile pentru scoaterea din funcţiune a fondurilor fixe şi pentru casarea mijloacelor fixe conform legislaţiei în vigoare;

d) organizează, urmăreşte şi execută întreaga activitate de întreţinere, reparaţii a clădirilor, bunurilor, instalaţiilor şi dotărilor proprii, întocmeşte documentaţia tehnică necesară;

e) efectuează demersurile necesare pentru obţinerea aprobărilor şi avizelor necesare desfăşurării reparaţiilor;

f) organizează şi răspunde de întocmirea şi aplicarea programului propriu de prevenire şi stingere a incendiilor;

g) elaborează documentaţiile privind transferurile fără plată a bunurilor între instituţiile publice, potrivit legii;

h) organizează, urmăreşte şi efectuează activitatea de exploatare şi de reparare a mijloacelor de transport şi răspunde de buna organizare a parcului auto propriu;

i) verifică şi răspunde de încadrarea în consumurile de combustibil, normat potrivit legii, la autoturismele proprii;

j) verifică modul de întocmire, corectitudinea şi realitatea datelor înscrise în foaia de parcurs în vederea justificării consumului de carburanţi;

k) urmăreşte derularea şi realizarea contractelor cu furnizorii; I) întocmeşte fişele de magazie pe bază de NIR/bon de consum, repartizează consumabilele pentru buna funcţionare a Gărzii, în baza referatelor de necesitate aprobate potrivit legii;

m) verifică şi certifică facturile pentru legalitatea, regularitatea, realitatea operaţiunilor ce fac obiectul prestărilor de servicii pentru utilităţi: telefoane, servicii de întreţinere şi funcţionare;

n) organizează şi răspunde, potrivit legii, pentru folosirea eficientă a tuturor mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, consumabilelor şi pieselor de schimb din cadrul Gărzii;

o) urmăreşte permanent şi asigură buna funcţionare a aparaturii din dotarea Gărzii; face propunerile pentru casarea mijloacelor fixe aparţinând Gărzii, prin comisia de inventariere, conform legislaţiei în vigoare;

p) verifică dacă documentele au fost corect îndrumate pe numele şi adresa Gărzii şi semnează în condica de expediţie, în cazul în care corespondenţa se face prin scrisoare recomandată sau prin curierat;

q) în cazul în care în documentul intrat sunt menţionate anexe şi acestea lipsesc, se va face menţiunea despre aceasta, în caz contrar personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Compartimentului registratură/arhivă fiind răspunzător de pierderea lor;

r) conexează la primul document înregistrat documentele care se referă la aceeaşi problemă şi au acelaşi expeditor;

s) înainte de expediere, documentele se scad în registrul intrări-ieşiri, iar exemplarul nr. 2, cu contrasemnături, se predă structurii din cadrul Gărzii care a întocmit documentul;

ş) expediază toate documentele emise de către Gardă şi completează rubricile corespunzătoare din registrul ieşiri-intrări;

t) elaborează, în colaborare cu structurile din cadrul Gărzii, nomenclatoarele arhivistice;

ţ) realizează sistemul de evidenţă a lucrărilor supuse arhivării;

u) colaborează cu toate structurile din cadrul Gărzii în vederea asigurării condiţiilor de predare, păstrare şi transfer al dosarelor de arhivă;

v) primeşte în arhivă documentele predate de structurile din cadrul Gărzii şi pune la dispoziţie, spre studiu şi transfer, dosarele şi înscrisurile din arhivă, cu respectarea condiţiilor de predare-primire şi transport;

w) predă dosarele de arhivă cu termen de păstrare permanent către Arhivele Naţionale;

x) elimină periodic documentele fără valoare arhivistică şi ale căror termene au expirat.

Art. 20. - Compartimentul juridic are următoarele atribuţii: a) colaborează potrivit competenţelor cu funcţionarii publici din compartimentele, birourile şi serviciile Gărzii, în vederea aplicării legislaţiei în vigoare;

b) urmăreşte şi asigură respectarea Constituţiei şi a tuturor celorlalte acte normative în vigoare;

c) analizează, definitivează şi avizează, după caz, toate proiectele de decizii emise de către inspectorul-şef care vizează personalul din cadrul Gărzii;

d) participă prin consilierul juridic în calitate de membru în comisiile de evaluare a ofertelor constituite în cadrul procedurilor de achiziţie publică, precum şi în alte comisii şi grupuri de lucru, ori de câte ori este numit prin decizia inspectorului-şef;

e) acordă consultanţă juridică personalului Gărzii; consultanţa juridică se acordă strict în relaţie cu exercitarea atribuţiilor de serviciu ale diferitelor structuri din cadrul instituţiei şi cu formularea răspunsurilor către terţi;

f) formulează în scris actele de procedură - întâmpinări, răspunsuri la întâmpinări, apeluri, recursuri şi altele - prevăzute de legislaţia în vigoare în cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, precum şi documentele necesare în vederea realizării procedurii prealabile litigiilor în care Garda este parte;

g) asigură reprezentarea procesuală a Gărzii în faţa instanţei de judecată, în baza delegaţiei emise de reprezentantul legal al instituţiei;

h) iniţiază acţiuni de recuperare a creanţelor Gărzii, inclusiv prin forme de executare silită şi lichidare judiciară a debitului, la solicitarea compartimentului de specialitate;

i) întocmeşte orice alte acte de procedură în care este implicată Garda;

j) duce la îndeplinire orice alte sarcini care privesc activitatea de contencios din domeniul silvic;

k) întocmeşte un registru, potrivit legii, în care ţine evidenţa tuturor cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată;

l) analizează şi avizează pentru legalitate proiectele de decizii întocmite de Compartimentul resurse umane, pentru încheierea, modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a contractelor individuale de muncă privind salariaţii instituţiei;

m) întocmeşte deciziile de imputare;

n) informează personalul din cadrul Gărzii cu privire la actele normative de interes în domeniul silvic, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I;

o) întocmeşte şi avizează de legalitate contractele şi actele adiţionale la contractele încheiate de Gardă;

p) participă la şedinţele Comisiei de disciplină, conform deciziei inspectorului-şef;

q) ţine evidenţa contractelor şi actelor adiţionale la contractele încheiate de Gardă, precum şi evidenţa deciziilor emise de inspectorul-şef;

r) îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de şeful ierarhic superior;

s) duce la îndeplinire orice alte sarcini care privesc activitatea de contencios din domeniul silvic;

ş) eliberează documentele necesare în vederea depunerii dosarului de pensionare;

t) participă şi la alte activităţi dispuse de conducerea Gărzii.

 

CAPITOLUL VI

Atribuţiile Gărzilor forestiere judeţene

 

Art. 21. - (1) Gărzile forestiere judeţene din structura Gărzii au următoarele atribuţii principale:

A. Activitatea de implementare în domeniul silviculturii:

1. participă, potrivit legii, la comandamentele judeţene de analiză a realizării programului anual de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie;

2. urmăresc respectarea prevederilor legale în vigoare privind materialele forestiere de reproducere;

3. Îndeplinesc atribuţiile legale cu privire la achiziţionarea prin cumpărare, schimb sau donaţie, de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva, a terenurilor, în vederea includerii în fondul forestier proprietate publică a statului;

4. urmăresc implementarea programelor de reconstrucţie a ecosistemelor forestiere destructurate antropic; îndeplinesc atribuţiile legale cu privire la împădurirea terenurilor agricole;

5. asigură îndrumarea metodologică şi procedurală la derularea proiectelor de împăduriri finanţate prin PNDR, proiecte accesate de către unităţi administrativ-teritoriale, asociaţii de proprietari de terenuri agricole şi proprietarii de terenuri agricole.

B. Activitatea de amenajare a pădurilor, cadastru şi inventar forestier:

1. urmăresc furnizarea de către administratorii terenurilor cu destinaţie forestieră şi terenurilor cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier a datelor necesare în vederea realizării sistemului de cadastru general;

2. prelucrează aceste date şi le transmit potrivit legii;

3. analizează şi propun avizarea, potrivit legii, a solicitărilor de ocupare temporară sau scoatere definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional;

4. analizează şi propun avizarea, conform competenţelor legale, pentru reprimirea în fondul forestier naţional a suprafeţelor scoase temporar;

5. analizează şi propun avizarea pentru restituirea garanţiilor după redarea În circuitul silvic a terenurilor din fondul forestier naţional ocupate temporar;

6. analizează şi propun avizarea pentru solicitările de schimbare a categoriei de folosinţă silvică pentru terenurile din fondul forestier naţional, ţin evidenţa schimbărilor aprobate;

7. participă, potrivit reglementărilor în vigoare, la acţiunea de aplicare a prevederilor legilor de retrocedare a fondului funciar;

8. participă la lucrările conferinţelor de amenajare a pădurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi proprietate privată, a căror suprafaţă la nivel de proprietate nu depăşeşte 1.000 ha, în condiţiile delegării acestei competenţe de către inspectorul-şef;

9. realizează verificarea/recepţia finală a lucrărilor de teren din cadrul proiectelor de amenajare a pădurilor, pentru fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi proprietate privată, în condiţiile delegării acestei competenţe de către inspectorul-şef;

10. analizează şi propun avizarea sau aprobarea, după caz, a solicitărilor privind derogarea de la prevederile amenajamentelor silvice, indiferent de forma de proprietate, în condiţiile legii;

11. analizează şi propun avizarea sau aprobarea solicitărilor pentru acordarea contravalorii despăgubirilor destinate proprietarilor de păduri cu funcţii speciale de protecţie, ca urmare a restricţiilor prevăzute în amenajamentele silvice;

12. propun aprobarea sau anularea, în condiţiile reglementărilor în vigoare, pentru actele de punere în valoare a masei lemnoase;

13. analizează şi propun avizarea documentaţiilor pentru proiectele de investiţii referitoare la lucrările de amenajare;

14. comunică oficiilor judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie modificările survenite, după caz, cu privire la încadrarea în categoria de folosinţă păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră, a terenurilor care fac obiectul ameliorării prin împădurire;

15. ţin evidenţa, împreună cu Compartimentul de programare, sinteze şi statistică, pe ocoale silvice, localităţi, proprietari şi deţinători a terenurilor cu destinaţie forestieră şi a terenurilor cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier, pe categorii de folosinţă, precum şi a titlurilor de proprietate;

16. ţin evidenţa, împreună cu Compartimentul de programare, sinteze şi statistică, a terenurilor scoase definitiv din fondul forestier, urmărind identificarea situaţiilor prevăzute la art. 101 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

C. Activitatea de monitorizare a lucrărilor tehnico-economice în fondul forestier naţional:

1. propun avizarea, în vederea decontării, a situaţiilor de lucrări întocmite de direcţiile silvice ale Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, pentru obiectivele de investiţii care se finanţează din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, din fonduri bugetare şi din alte surse, situate în fondul forestier proprietate publică a statului;

2. fac propuneri privind componenţa comisiilor de recepţie şi organizează recepţia lucrărilor realizate la obiectivele de investiţii care se finanţează din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, din fonduri bugetare şi din alte surse, în situaţiile în care Garda are calitatea de autoritate contractantă;

3. propun avizarea, prin reprezentanţii lor, a procesului-verbal de pred a re-primi re a lucrărilor realizate la obiectivele de investiţii care se finanţează din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, din fonduri bugetare şi din alte surse, încheiat între executant şi deţinătorul terenului;

4. verifică şi propun avizarea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a cheltuielilor aferente serviciilor de pază şi protecţie a pădurilor;

5. verifică şi propun avizarea proiectelor de regenerare a pădurilor, ajutorare a regenerărilor naturale, combaterea bolilor şi dăunătorilor forestieri şi de executare a lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor, elaborate de ocoalele silvice, altele decât cele ale Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, pentru fondul forestier şi vegetaţia forestieră din afara acestuia;

6. propun avizarea lucrărilor de prevenire şi combatere a bolilor şi dăunătorilor pentru terenurile forestiere, altele decât cele administrate prin structuri silvice, şi pentru vegetaţia forestieră situată în afara fondului forestier şi dispun executarea acestor lucrări;

7. ţin evidenţa, împreună cu Compartimentul de programare, sinteze şi statistică, pe fiecare proprietate, a defrişării suprafeţelor de pădure din fondul forestier naţional, aprobate potrivit legii;

8. monitorizează activitatea de pază a terenurilor care aparţin fondului forestier naţional şi încheierea contractelor de administrare şi/sau prestări de servicii dintre deţinătorii de păduri şi ocoalele silvice;

9. monitorizează, în raza sa de activitate, lucrările de reconstrucţie ecologică prin împădurire a terenurilor degradate din fondul funciar agricol şi forestier, inapte pentru alte folosinţe sau care reprezintă o ameninţare la siguranţa populaţiei şi a obiectivelor social-economice;

10. colaborează cu instituţiile interesate pentru preluarea în fondul forestier al statului, în condiţiile legii, a terenurilor degradate, inapte pentru folosinţă agricolă, proprietate publică sau privată, pentru ameliorarea cărora deţinătorii legali nu dispun de mijloacele necesare;

11. identifică vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional care îndeplineşte criteriile de încadrare ca pădure, respectiv care urmează a fi gospodărită în baza amenajamentului silvic;

12. colaborează la inventarierea şi evidenţa terenurilor degradate şi neproductive ce pot fi ameliorate prin împădurire în urma constituirii perimetrelor de ameliorare potrivit legislaţiei în vigoare;

13. urmăresc realizarea programului anual pentru construirea de drumuri forestiere în bazine forestiere inaccesibile, în contrapartidă cu masă lemnoasă pe picior, conform prevederilor legale;

14. verifică documentaţiile de calamităţi produse asupra lucrărilor de corectarea torenţilor, executate cu fonduri de la bugetul de stat, şi le supune, după caz, aprobării;

15. În baza împuternicirilor primite participă la licitaţii, negocieri şi recepţii la lucrările din domeniul său de activitate.

D. Activitatea de consultanţă şi asistenţă de specialitate:

1. acordă consultanţă proprietarilor de terenuri în accesarea fondurilor necesare împăduririi, construirii de drumuri, eficientizării valorificării lemnului;

2. coordonează acţiunile de informare, educare, instruire şi altele asemenea, finanţate de la bugetul de stat, pentru popularizarea legislaţiei silvice şi educaţiei forestiere, în vederea respectării regimului silvic;

3. acordă consultanţă de specialitate împreună cu celelalte compartimente din cadrul Gărzii, la solicitarea deţinătorilor sau proprietarilor de păduri şi terenuri cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier;

4. asigură aducerea la cunoştinţa populaţiei a obligaţiilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor de pădure;

5. participă potrivit reglementărilor în vigoare la acţiunea de aplicare a prevederilor legilor de retrocedare a fondului funciar.

E. Activitatea de control al aplicării regimului silvic:

1. exercită controlul cu privire la respectarea prevederilor regimului silvic de către deţinătorii şi administratorii cu orice titlu de fond forestier şi a modului în care se aplică legislaţia silvică pentru administrarea vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier;

2. exercită controlul cu privire la respectarea reglementărilor de regim silvic de către persoanele fizice şi juridice, altele decât cele menţionate la pct. 1, care desfăşoară activităţi supuse regimului silvic;

3. controlează modul în care se aplică normele tehnice în elaborarea amenajamentelor silvice, studiilor de transformare a păşunilor împădurite şi amenajamentelor silvopastorale, respectarea şi aplicarea prevederilor din acestea, precum şi înregistrarea în evidenţele specifice a lucrărilor silvice executate;

4. controlează modul de respectare a normelor tehnice cu privire la proiectarea şi executarea lucrărilor de împădurire şi regenerare a pădurilor, reconstrucţie ecologică, îngrijire şi conducere a arboretelor, alegerea şi aplicarea tratamentelor, evaluarea masei lemnoase, protecţia pădurilor, controlul anual al regenerărilor, prevenirea şi stingerea incendiilor, gospodărirea vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier, precum şi a altor norme care reglementează regimul silvic;

5. controlează modul de respectare a prevederilor legale cu privire la paza şi integritatea fondului forestier naţional şi a vegetaţiei forestiere din afara acestuia;

6. controlează modul de supraveghere a stării de sănătate a pădurilor şi a asigurării monitoringului forestier; controlează, potrivit legii, respectarea reglementărilor silvice în ariile protejate din fondul forestier naţional; execută controale complexe de fond, indiferent de natura proprietăţii, în conformitate cu un plan revizuit periodic, urmând o procedură pe bază de riscuri, toate structurile de administraţie silvică, indiferent de forma de proprietate asupra terenurilor forestiere; controalele se pot efectua pe baza unor informaţii, suspiciuni relevante privind încălcarea regimului silvic, ori de câte ori este nevoie;

7. controlează, potrivit legii, modul de asigurare de către proprietarii/deţinătorii de fond forestier a administrării pădurilor sau a serviciilor silvice prin ocoale silvice autorizate;

8. controlează modul în care sunt realizate lucrările de proiectare şi de execuţie pentru investiţii în fondul forestier sau pentru gestionarea durabilă a pădurilor, finanţate de la bugetul de stat, surse extrabugetare sau cu garanţii guvernamentale;

9. propun, potrivit legii, suspendarea sau retragerea autorizaţiei pentru practică a personalului silvic şi a autorizaţiei de funcţionare a structurilor silvice de administrare;

10. propun, potrivit legii, suspendarea, anularea sau retragerea autorizaţiilor, avizelor, atestatelor şi a altor asemenea documente, pentru persoanele fizice şi juridice, după caz;

11. controlează modul în care este respectată legislaţia cu privire la circulaţia materialelor lemnoase şi execută controlul instalaţiilor de transformat lemn rotund, al punctelor şi activităţilor de depozitare, prelucrare ori comercializare a produselor lemnoase, conform legislaţiei în vigoare;

12. controlează respectarea prevederilor normelor tehnice şi a celorlalte dispoziţii legale privind recoltarea, achiziţionarea, depozitarea, transportul, prelucrarea şi comercializarea produselor nelemnoase ale pădurii;

13. controlează modul de elaborare a actelor de constatare, stabilire şi evaluare a pierderilor provocate de calamităţi şi de alţi factori vătămători, la lucrări de regenerare, reconstrucţie ecologică şi alte obiective de investiţii din fondul forestier;

14. controlează activitatea de reparare şi întreţinere a drumurilor forestiere în conformitate cu reglementările în vigoare;

15. controlează, prin personal propriu autorizat, modul de respectare a normelor tehnice cu privire la proiectarea drumurilor auto forestiere, inclusiv de refacere a celor calamitate, precum şi a lucrărilor de amenajare şi corectare a torenţilor, executate din surse bugetare sau din alte surse;

16. controlează modul de respectare a normelor tehnice cu privire la executarea drumurilor auto forestiere, inclusiv de refacere a celor calamitate, precum şi a lucrărilor de amenajare şi corectare a torenţilor;

17. controlează modul de scoatere a terenurilor în şi din fondul forestier naţional;

18. controlează respectarea realizării obiectivelor pentru care au fost emise aprobări de scoatere definitivă din fondul forestier naţional;

19. controlează modul de aplicare şi respectare a regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră din afara acestuia;

20. controlează respectarea reglementărilor cu privire la organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor şi negocierilor pentru vânzarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;

21. controlează modul de gestionare şi folosire a dispozitivelor speciale de marcat arbori şi a dispozitivelor dreptunghiulare pentru marcarea materialului lemnos;

22. controlează modul de constituire şi utilizare a fondului de conservare şi regenerare a pădurilor, indiferent de forma de proprietate asupra pădurilor;

23. Întocmesc evidenţele statistice conform competenţelor stabilite;

24. prezintă periodic rapoarte, informări şi sinteze asupra activităţii desfăşurate;

25. Îndeplinesc orice alte atribuţii legale sau dispoziţii ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

26. primesc, înregistrează, verifică şi soluţionează petiţiile cu privire la încălcarea legislaţiei în vigoare în domeniul respectării regimului silvic şi a legislaţiei cu privire la administrarea vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier sau în legătură cu acestea;

27. participă, potrivit competenţelor, la colaborări cu alte structuri din ţară şi din străinătate care desfăşoară activităţi în domeniul silvic sau în legătură cu domeniul silvic.

F. Activitatea de control şi inspecţie în domeniul vânătorii:

1. controlează modul în care gestionarii faunei cinegetice îşi îndeplinesc obligaţiile contractuale ce le revin conform contractelor de gestionare a faunei de interes cinegetic;

2. controlează şi coordonează modul în care se desfăşoară acţiunile de evaluare anuală a efectivelor de faună cinegetică;

3. controlează modul în care deţinătorii de terenuri şi gestionarii fondurilor de vânătoare aplică măsurile necesare menţinerii echilibrului agro-silvo-cinegetic şi prevenirii pagubelor cauzate de vânat şi prin vânătoare culturilor agricole, animalelor domestice şi fondului forestier şi aplică măsurile prevăzute de legislaţia în domeniu;

4. controlează activitatea cinegetică pe toate categoriile de fonduri cinegetice;

5. controlează modul de autorizare, organizare şi practicare a vânătorii;

6. controlează modul În care sunt respectate prevederile reglementărilor în vigoare privind rasele de câini admise la vânătoare în România;

7. controlează dacă Sa acţiunile de vânătoare organizate sunt folosite arme şi muniţii omologate;

8. controlează modul în care se desfăşoară acţiunile de capturare a exemplarelor de faună cinegetică în vederea repopulării;

9. controlează modul în care sunt respectate reglementările privind crotalierea, regimul de circulaţie a exemplarelor de faună cinegetică în stare vie, a celui împuşcat şi a trofeelor de vânat;

10. controlează legalitatea ţinerii în captivitate a exemplarelor din speciile de interes vânătoresc, în condiţiile legii;

11. controlează modul în care sunt respectate de către toate categoriile de gestionari ai faunei cinegetice reglementările cu privire la regimul permiselor şi autorizaţiilor de vânătoare eliberate;

12. controlează transportul exemplarelor de vânat şi modul în care se ţine evidenţa naturalizării exemplarelor de vânat sau prelucrării altor produse ale vânatului, altele decât carnea;

13. controlează modul de îndeplinire a condiţiilor care au stat la baza acordării licenţei de funcţionare, pentru toate categoriile de gestionari ai faunei cinegetice;

14. controlează respectarea prevederilor legale cu privire la evaluarea trofeelor de vânat de către toate categoriile de gestionari;

15. controlează modul în care s-a realizat reactualizarea suprafeţelor din cuprinsul fondurilor cinegetice pe categorii de deţinători;

16. controlează modul în care gestionarii fondurilor de vânătoare şi-au achitat obligaţiile financiare privind tariful anual de gestionare;

17. controlează modul de organizare şi de desfăşurare a acţiunilor de prevenire şi combatere a braconajului, desfăşurate de către gestionarii faunei de interes cinegetic pe toate categoriile de fonduri cinegetice;

18. Întocmesc evidenţele statistice conform competenţelor stabilite;

19. prezintă periodic rapoarte, informări şi sinteze asupra activităţii desfăşurate;

20. Îndeplinesc orice alte atribuţii legale sau dispoziţii ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

21. verifică şi soluţionează petiţiile cu privire la activitatea de vânătoare;

22. participă, potrivit competenţelor, la colaborări cu alte structuri din ţară şi din străinătate care desfăşoară activităţi în domeniul cinegetic sau în legătură cu domeniul cinegetic.

(2) Gărzile forestiere judeţene îndeplinesc orice alte atribuţii legale sau dispoziţii ale Gărzii şi ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 22. - Circuitul intern al documentelor emise sau primite spre soluţionare de către compartimentele din structura Gărzii şi de către gărzile forestiere judeţene, precum şi circuitul intern şi extern pentru emiterea/retragerea/suspendarea de avize, autorizaţii, certificate de menţiuni şi alte asemenea înscrisuri oficiale se stabilesc prin decizie a inspectorului-şef.

Art. 23. - Personalul din structura fiecărei Gărzi este obligat să cunoască şi să aplice prevederile prezentului regulament.

Art. 24. - (1) Personalul din fiecare compartiment, birou, serviciu sau gardă forestieră judeţeană din structura Gărzii este obligat să pună la dispoziţia celorlalte compartimente, birouri, servicii sau gărzile forestiere judeţene din structura organizatorică a Gărzii informaţiile şi/sau documentele necesare îndeplinirii de către acestea a atribuţiilor prevăzute în prezentul regulament.

(2) Toate compartimentele, birourile, serviciile şi gărzile forestiere judeţene au obligaţia de a pune la dispoziţia Compartimentului de comunicare, în condiţiile legii, informaţiile de interes public privind domeniul specific de activitate.

(3) Toate compartimentele, birourile, serviciile şi gărzile forestiere judeţene au obligaţia de a colabora cu celelalte compartimente în vederea realizării atribuţiilor prevăzute în prezentul regulament.

(4) Personalul compartimentelor, birourilor, serviciilor şi gărzilor forestiere judeţene poate îndeplini, în condiţiile legii, şi alte atribuţii stabilite prin decizia a inspectorului-şef.

Art. 25. - Atribuţiile prevăzute în prezenta hotărâre se completează cu alte atribuţii specifice de implementare sau control din domeniul silviculturii şi cinegetic, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Art. 26. - Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, materială şi penală, după caz, a angajaţilor.

 

 

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

SECŢIA A TREIA

 

HOTĂRÂREA

din 15 septembrie 2015

în Cauza Moinescu împotriva României

 

(Cererea nr. 16.903/12)

Definitivă la 15 decembrie 2015

 

Hotărârea a rămas definitivă în condiţiile prevăzute la art. 44 § 2 din Convenţie. Aceasta poate suferi modificări de formă, în Cauza Moinescu împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a treia), reunită într-o cameră compusă din Josep Casadevall, preşedinte, Luis Lopez Guerra, Kristina Pardalos, Johannes Silvis, Valeriu Griţco, Iulia Antoanella Motoc, Branko Lubarda, judecători, şi Marialena Tsirli, grefier adjunct de secţie,

după ce a deliberat în camera de consiliu, la 25 august 2015,

pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află Cererea nr. 16,903/12 îndreptată împotriva României, prin care un resortisant al acestui stat, domnul Dumitru Moinescu (reclamantul), a sesizat Curtea la 15 martie 2012 în temeiul art. 34 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (Convenţia).

2. Reclamantul a fost reprezentat de domnul L. Constantin, avocat în Constanţa. Guvernul român (Guvernul) a fost reprezentat de agentul guvernamental, doamna C. Brumar, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

3. În prezenta cauză reclamantul pretinde că nu a beneficiat de un proces echitabil, având în vedere că a fost condamnat penal de instanţa de recurs fără administrarea nemijlocită de probe, deşi fusese achitat de instanţele de grad inferior pe baza aceloraşi elemente.

4. La 11 martie 2013, cererea a fost comunicată Guvernului.

ÎN FAPT

I. Circumstanţele cauzei

5. Reclamantul s-a născut în 1952 şi locuieşte în Medgidia.

A. Evenimentele din 9 aprilie 2006

6. La 9 aprilie 2006, în jurul orei 7 dimineaţa, a avut loc o încăierare între două grupuri de persoane într-un local de noapte din Medgidia. Imobilul respectiv şi două vehicule parcate în apropiere au suferit pagube importante. A fost necesară intervenţia poliţiei pentru a restabili ordinea.

În timp ce agenţii de poliţie se aflau la faţa locului şi obţineau declaraţiile victimelor şi ale martorilor oculari, reclamantul, care la momentul respectiv era primarul oraşului, şi L.B., şeful poliţiei locale, au pătruns în imobilul respectiv. Reclamantul a discutat cu câteva dintre persoanele prezente şi cu administratorul imobilului.

7. La cererea reclamantului, personalul serviciului municipal de salubritate s-a deplasat la faţa locului pentru a elibera şi curăţa trotuarele din vecinătate.

8. Apoi, reclamantul s-a deplasat la sediul primăriei, care se afla în apropiere. Acolo, a avut o întâlnire cu I.N., consilierul său privind problematica minorităţii rome, şi cu I.A., fratele acestuia din urmă, care fusese implicat în altercaţie. Iniţial, li s-au alăturat administratorul clubului şi alte două persoane care asistaseră la încăierare. Ulterior, s-a prezentat şi L.B., şeful poliţiei locale, care i-a înmânat reclamantului înregistrarea video a încăierării, realizată de un agent de la poliţia rutieră, care se afla la faţa locului. S-au purtat discuţii despre modalităţile de reparare a pagubelor.

9. Poliţia judiciară, care s-a sesizat din oficiu în cauză, a decis să efectueze o percheziţie 1a domiciliul familiei N., din care făceau parte I.N. şi I.A., emiţând mandate de aducere pe numele/nai multor membri din familia respectivă.

10. În jurul orei 15,00, mai mulţi agenţi de poliţie s-au deplasat la domiciliul familiei N. şi au reţinut mai multe persoane, în temeiul mandatelor de aducere menţionate anterior. În timp ce percheziţia era în desfăşurare, reclamantul şi-a făcut apariţia în curtea imobilului. Apariţia sa a coincis cu adunarea mai multor persoane în faţa imobilului, care vociferau şi denunţau un comportament abuziv din partea poliţiei, pe care o acuzau că îi anchetează doar pe membrii familiei N., şi nu şi pe membrii grupului rival. Reclamantul i-a cerut agentului de poliţie care conducea operaţiunea să îi prezinte mandatul care autoriza percheziţia. După citirea mandatului, reclamantul s-a adresat mulţimii adunate, declarând: „Totul este în regulă!”.

11. În jurul orei 19,30, în timp ce audierea persoanelor reţinute era în curs, reclamantul s-a deplasat la sediul parchetului şi a solicitat să se întâlnească cu procurorul care supraveghea ancheta. După ce, iniţial, cererea sa a fost refuzată, procuroarea Z.P. a acceptat, în urma insistenţelor, să îl întâlnească într-un birou.

B. Procedura penală declanşată împotriva reclamantului

12. La o dată neprecizată s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva a opt persoane pentru infracţiunea de „ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice”, faptă sancţionată de art. 321 din Codul penal, şi pentru infracţiunea de „distrugere (de bunuri)”, faptă sancţionată de art. 217 din Codul penal. În ceea ce îi priveşte pe reclamant şi pe L.B., aceştia au fost urmăriţi penal pentru infracţiunea de „favorizare a infractorului”, faptă sancţionată de art. 264 alin. (1) din Codul penal. Reclamantul a fost reprezentat pe tot parcursul procedurii de un avocat ales.

13. Prin rechizitoriul din 3 mai 2006, parchetul a trimis în judecată cele opt persoane acuzate de ultraj şi distrugere şi a disjuns urmărirea penală împotriva reclamantului şi a lui L.B.

14. Prin Hotărârea definitivă din 12 iunie 2007, Curtea de Apel Constanţa le-a declarat vinovate pe cele opt persoane în cauză de săvârşirea infracţiunilor de care erau acuzate, condamnându-le, după caz, la pedepse de un an, respectiv de un an şi patru luni închisoare.

15. Prin Ordonanţa din 13 iulie 2006, parchetul a pronunţat o soluţie de netrimitere în judecată pentru faptele de care era suspectat L.B.

16. Pe parcursul urmăririi penale iniţiate împotriva reclamantului, parchetul a audiat 25 de martori.

17. Prin rechizitoriul din 11 martie 2008, parchetul, reprezentat de procuroarea Z.P., l-a trimis în judecată pe reclamant pentru favorizarea infractorului, acuzându-l că a îngreunat şi a zădărnicit urmărirea penală iniţiată cu privire la încăierarea din 9 aprilie 2006.

18. Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Medgidia. Instanţa a audiat 21 de martori, precum şi pe reclamant, care şi-a susţinut nevinovăţia.

19. Prin Sentinţa din 18 mai 2010, Judecătoria Medgidia a pronunţat achitarea reclamantului. În motivele sale, instanţa a reţinut:

- că din declaraţiile martorilor nu reieşea că reclamantul îngreunase sau încercase să îngreuneze ancheta demarată cu privire la încăierarea din 9 aprilie 2006;

- că prezenţa sa la locul încăierării, imediat după evenimente, sau întâlnirea de la sediul primăriei ori prezenţa sa la momentul percheziţiei efectuate la domiciliul familiei N. au avut ca scop medierea conflictului şi s-au raportat la repararea pagubelor produse în urma încăierării şi la curăţenia realizată de serviciile primăriei;

- că din niciun element de probă nu reieşea că reclamantul încercase să II intimideze pe procuror sau să îl determine să îndeplinească sau nu anumite acte, la momentul întâlnirii acestora la sediul parchetului, şi că, prin urmare, această întâlnire nu pusese în pericol ancheta penală în curs;

- că, în orice caz, era necesar să se elimine din probele acuzării declaraţiile procurorului, care nu puteau fi utilizate în speţă, având în vedere calitatea sa de procuror însărcinat cu efectuarea anchetei penale.

20. Sentinţa respectivă a fost confirmată, în urma apelului declarat de parchet, prin Decizia Tribunalului Constanta din 11 mai 2011.

21. Parchetul a formulat recurs împotriva acestei decizii,

22. Dezbaterile au avut loc la 4 octombrie 2011 în faţa Curţii de Apel Constanţa Avocatul reclamantului a solicitat respingerea recursului şi a depus concluzii scrise. Reclamantul a refuzat invitaţia curţii de apel de a face o declaraţie. Reclamantul a avut ocazia să îşi exprime ultimul cuvânt şi şi-a susţinut, din nou, nevinovăţia. În timpul judecării recursului respectiv nu a fost administrată nicio altă probă.

23. Prin Decizia definitivă din 7 octombrie 2011, Curtea de Apel Constanţa l-a condamnat pe reclamant la şase luni închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei pentru infracţiunea de favorizare a infractorului. Pentru aceasta, curtea de apel a considerat:

- că instanţele inferioare comiseseră „o gravă eroare de fapt”, ca urmare a unei examinări trunchiate a probelor din dosar;

- că probele depuse la dosar arătau că reclamantul ajutase persoanele implicate în încăierarea din 9 aprilie 2006, solicitând personalului serviciului municipal de salubritate să cureţe locul faptei, deşi acesta nu fusese încă cercetat de poliţia judiciară;

- Că reclamantul a intervenit în anchetă printr-un comportament intimidant faţă de agentul de poliţie care conducea percheziţia, căruia i-a cerut să îi prezinte mandatul care autoriza percheziţia respectivă, şi prin întâlnirea sa cu procurorul însărcinat cu efectuarea anchetei penale;

- că, prin acţiunile sale, reclamantul „încercase să obţină informaţii referitoare la desfăşurarea anchetei, ocolind calea legală care îi permitea să obţină informaţii de interes public şi fără să justifice un interes concret, şi că acţionase astfel cu scopul de a intimida autorităţile judiciare şi pentru a îngreuna ancheta”.

II. Dreptul intern relevant

24. Dispoziţiile din Codul de procedură penală care defineau la momentul faptelor domeniul de aplicare a competenţei şi atribuţiilor instanţei sesizate cu calea de atac a „recursului” sunt descrise în Cauza Găitănaru împotriva României (nr. 26.082/05, pct. 17-18,26 iunie 2012).

ÎN DREPT

I. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 6 § 1 din Convenţie

25. Reclamantul pretinde că, în cadrul procedurii penale declanşate împotriva sa, i-a fost încălcat dreptul la un proces echitabil, având în vedere că a fost condamnat penal de instanţa de recurs fără administrarea nemijlocită de probe, deşi fusese achitat de instanţele de grad inferior pe baza aceloraşi probe. Acesta invocă art. 6 § 1 din Convenţie, ale cărui dispoziţii relevante sunt redactate după cum urmează:

„Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil [...] a cauzei sale, de către o instanţă [...], care va hotărî [...] asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa.”

A. Cu privire la admisibilitate

26. Guvernul invocă neepuizarea căilor de atac interne. Acesta susţine că reclamantul nu a solicitat instanţei de recurs sesizate în prezenta cauză să examineze elemente de probă noi şi, în special, să procedeze la o nouă audiere a martorilor. În opinia sa, reclamantul ar fi putut să folosească această posibilitate în mod util, fie prin intermediul avocatului său, fie în mod direct, având în vedere că fusese ascultat în persoană de instanţa respectivă.

27. Reclamantul consideră că a epuizat căile de atac interne şi că excepţia Guvernului trebuie respinsă. Acesta susţine că nu avea niciun interes să propună o nouă administrare a probelor în faţa instanţei care examina recursul declarat de parchet, având în vedere că fusese achitat de instanţele inferioare.

28. În această privinţă, Curtea reaminteşte că s-a pronunţat deja în cauze similare cu privire la argumentul invocat de Guvern, conform căruia reclamantul nu a solicitat niciodată instanţei de recurs ascultarea martorilor în aceste cauze, Curtea a considerat că instanţa de recurs era obligată să ia din oficiu măsuri în acest sens, în ciuda faptului că nu exista o solicitare expresă din partea reclamantului (Găitănaru, citată anterior, pct. 34, Manolachi împotriva României, nr. 36.605/04, pct. 50, 5 martie 2013 şi Hanu împotriva României, nr. 10.890/04, pct. 38, 4 iunie 2013). În plus, în speţă, Curtea observă Că reclamantului nu i se poate reproşa că a fost lipsit de interes faţă de proces (a contrario, Bragadireanu împotriva României, nr. 22.088/04, pct. 110, 6 decembrie 2007). În consecinţă, este necesar ca excepţia invocată de Guvern să fie respinsă.

29. Constatând că acest capăt de cerere nu este în mod vădit nefondat în sensul art. 35 § 3 lit. a) din Convenţie şi nu prezintă niciun alt motiv de inadmisibilitate, Curtea îl declară admisibil.

B. Cu privire la fond

1. Argumentele părţilor

30. Reclamantul susţine că instanţa de recurs s-a pronunţat întemeindu-se exclusiv pe dosarul din primă instanţă, care conţinea depoziţiile martorilor, acelaşi dosar în baza căruia fusese achitat în primă instanţă şi în apel.

31. Guvernul nu observă nimic contrar cerinţelor unui proces echitabil în condamnarea reclamantului. Acesta subliniază:

- că reclamantul a fost reprezentat pe tot parcursul procedurii, că a putut să adreseze întrebări martorilor acuzării şi să prezinte martori ai apărării, în aceleaşi condiţii ca şi acuzarea, şi că, în consecinţă, principiul egalităţii armelor a fost respectat;

- că reclamantul a putut să prezinte concluziile sale pe fondul cauzei şi că nu a fost constrâns să îşi limiteze comentariile cu privire la admisibilitatea recursului parchetului (Guvernul citează a contrario Cauza Popa şi Tănăsescu împotriva României, nr. 19.946/04, pct. 51,10 aprilie 2012).

32. În plus, Guvernul pretinde că problema principală pe care instanţa de recurs trebuia să o soluţioneze se referea la încadrarea juridică a faptelor care fuseseră deja stabilite în primă instanţă, în special în temeiul mărturiilor. În opinia sa, instanţa de recurs avea dreptul de a aprecia dacă acţiunile reclamantului puteau fi calificate drept ajutor acordat mai multor persoane, în vederea îngreunării anchetei penale care tocmai

se declanşase împotriva acestora, fără a fi obligată să redeschidă din oficiu administrarea probelor. De altfel, proba principală a apărării reclamantului în faţa instanţelor inferioare se referea deja la încadrarea juridică respectivă. În cele din urmă, Guvernul consideră că, spre deosebire de Cauza Găitănaru (citată anterior, pct. 31), în prezenta cauză, achitarea reclamantului de către instanţele inferioare nu s-a întemeiat pe insuficienţa probelor, ci pe o interpretare juridică diferită.

2. Motivarea Curţii

33. Curtea reaminteşte că modalităţile de aplicare a art. 6 din Convenţie în cadrul procedurilor dintr-o cale de atac depind de caracteristicile procedurii despre care este vorba: este necesar să se ţină cont de ansamblul procedurii interne şi de rolul atribuit instanţei care soluţionează calea de atac în cadrul ordinii juridice naţionale. Atunci când o şedinţă publică a avut loc în primă instanţă, absenţa dezbaterilor publice în calea de atac se poate justifica prin particularităţile procedurii în cauză, ţinând seama de natura sistemului căii de atac interne, de întinderea competenţelor instanţei care soluţionează calea de atac, de modul în care au fost realmente prezentate şi protejate interesele reclamantului în faţa acesteia şi, mai ales, de natura chestiunilor pe care trebuia să le soluţioneze (Botten împotriva Norvegiei, 19 februarie 1996, pct. 39, Culegere de hotărâri şi decizii 1996-1).

34. În plus, Curtea a declarat că, atunci când o instanţă dintr-o cale de atac este sesizată cu o cauză în fapt şi în drept şi examinează în ansamblu problema vinovăţiei sau a nevinovăţiei, aceasta nu poate, din motive de echitate a procesului, să se pronunţe asupra acestor chestiuni fără aprecierea directă a mărturiilor prezentate personal, fie de inculpatul care susţine că nu a săvârşit fapta considerată ca infracţiune (a se vedea, printre altele, Ekbatani împotriva Suediei, 26 mai 1988, pct. 32, seria A nr. 134, Constantinescu împotriva României, nr. 28.871/95, pct. 55, CEDO 2000-VIII, Dondarini împotriva San Marino, nr. 50.545/99, pct. 27, 6 iulie 2004, şi Igual Coli împotriva Spaniei, nr. 37.496/04, pct. 27,10 martie2009), fie de martorii ascultaţi pe parcursul procedurii (Găitănaru, citată anterior, pct. 35, şi Hogea împotriva României, nr. 31.912/04, pct. 54, 29 octombrie 2013).

35. Curtea reaminteşte în plus că admisibilitatea probelor intră, în primul rând, sub incidenţa normelor de drept intern: în principiu, instanţele naţionale sunt cele care trebuie să evalueze probele administrate în faţa acestora. Sarcina încredinţată Curţii prin Convenţie constă exclusiv în a cerceta dacă procedura considerată în ansamblul său, inclusiv modul de prezentare a mijloacelor de probă, a avut un caracter echitabil [a se vedea Garcia Ruiz împotriva Spaniei, (MC), nr. 30.544/96, pct. 28, CEDO 1999-1]. Astfel, Curtea a menţionat că, deşi este de competenţa instanţei naţionale, în principiu, să se pronunţe cu privire la necesitatea sau la oportunitatea de a cita un martor, circumstanţe excepţionale ar putea determina Curtea să concluzioneze că neascultarea unei persoane ca martor nu este compatibilă cu art. 6 (Bricmont împotriva Belgiei, 7 iulie 1989, pct. 89, seria A nr. 158).

36. Cu privire la faptele speţei, Curtea constată, în primul rând, că şt Curtea de Apel Constanţa a întreprins demersuri pentru ca reclamantul să poată fi ascultat în persoană, însă l-a condamnat pe acesta fără a audia din nou martorii ascultaţi în primă instanţă, ale căror depoziţii au determinat prima instanţă şi, ulterior, instanţa de apel să îl achite (supra, pct. 19-20).

În această privinţă, Curtea subliniază că a stabilit deja în cauze similare că, în sistemul judiciar din România, competenţele instanţelor sesizate cu calea de atac a recursului nu se limitau doar la chestiuni de drept. Într-adevăr, Curtea a constatat că procedura în faţa instanţei de recurs era o procedură completă, care urma aceleaşi reguli ca o procedură pe fond, şi că instanţa de recurs putea să dispună fie confirmarea achitării reclamantului ordonate de către instanţa inferioară, fie să îl declare vinovat, după o apreciere completă a chestiunii vinovăţiei sau nevinovăţiei persoanei în cauză, administrând, după caz, noi mijloace de probă (Dănilă împotriva României, nr. 53.897/00, pct. 38, 8 martie 2007, Găitănaru, citată anterior, pct. 30, Manoiachi, citată anterior, pct. 46, şi Văduva împotriva României, nr. 27.781/06, pct. 43,25 februarie 2014).

37. În speţă, Curtea de Apel Constanţa s-a prevalat de această ultimă posibilitate, dar fără a examina noi elemente de probă. Or, Curtea subliniază că prima instanţă şi instanţa de apel au considerat că din declaraţiile martorilor nu reieşea că reclamantul îngreunase sau încercase să îngreuneze urmărirea penală demarată cu privire la încăierarea din 9 aprilie 2006, în anumite momente identificate pe parcursul urmăririi penale (supra, pct. 19-20). În schimb, curtea de apel a considerat, în temeiul aceloraşi elemente de probă, că, prin acţiunile sale, reclamantul „încercase să obţină informaţii referitoare la desfăşurarea anchetei, ocolind calea legală care îi permitea să obţină informaţii de interes public, fără să justifice un interes concret, şi că acţionase astfel cu scopul de a intimida autorităţile judiciare şi pentru a îngreuna ancheta” (supra, pct. 23).

38. În opinia Curţii, efectuând o astfel de analiză, curtea de apel nu s-a limitat la simpla apreciere a unei chestiuni de drept - sau mai exact, a unei încadrări juridice a faptelor, astfel cum susţine Guvernul - ci, pur şi simplu, a realizat o nouă interpretare a faptelor, acordând o nouă conotaţie acţiunilor reclamantului. În consecinţă, situaţia acestuia s-a înrăutăţit, fiind la baza condamnării sale la o pedeapsă cu închisoarea.

39. În plus, pentru a se pronunţa astfel, curtea de apel a procedat la o nouă interpretare a mărturiilor depuse la dosar, fără a asculta ea însăşi martorii. Astfel, curtea de apel a adoptat o poziţie opusă celei din hotărârile instanţelor inferioare, care îl achitaseră pe reclamant, în special pe baza depoziţiilor martorilor respectivi, făcute în cursul şedinţelor de judecată desfăşurate în faţa lor. Deşi era de competenţa instanţei de recurs să aprecieze diferitele elemente de probă, este la fel de adevărat că reclamantul a fost stabilit vinovat pe baza aceloraşi mărturii care fuseseră suficiente pentru a-i determina pe judecătorii din primele instanţe să se îndoiască de temeinicia acuzaţiei şi să motiveze achitarea acestuia. În aceste condiţii, omisiunea curţii de apel de a audia martorii în cauză, înainte de a-l declara vinovat pe reclamant, a limitat semnificativ caracterul efectiv al dreptului la apărare (Găitănaru, citată anterior, pct. 32, Văduva, citată anterior, pct. 50 şi, mutatis mutandis, Lacadena Calero împotriva Spaniei, nr. 23.002/07, pct. 49, 22 noiembrie 2011).

40. Aceste elemente îi permit Curţii să concluzioneze că respectiva condamnare a reclamantului pentru favorizarea infractorului, pronunţată fără ascultarea directă a martorilor, deşi acesta fusese achitat de două instanţe inferioare, este contrară cerinţelor unui proces echitabil în sensul art. 6 § 1 din Convenţie.

41. Prin urmare, a fost încălcat art. 6 § 1 din Convenţie.

II. Cu privire la celelalte pretinse încălcări

42. Invocând art. 6 § 1 din Convenţie, reclamantul se plânge în plus că nu a beneficiat de un proces echitabil. Acesta susţine că motivarea instanţei de recurs a fost lapidară, că urmărirea penală a fost condusă de procuroarea Z.P,, pe care el ar fi încercat să o intimideze, aşa cum rezulta din hotărârea pronunţată de Curtea de Apel Constanţa, şi că, având în vedere mediatizarea procesului său şi interesele politice locale legate de calitatea sa de primar Curtea de Apel Constanţa nu a dat dovadă de imparţialitate. În cele din urmă, acesta se plânge de pretinsa durată nerezonabilă a procedurii penale declanşate împotriva sa.

43. Ţinând cont de ansamblul elementelor de care dispune şi în măsura în care este competentă să se pronunţe cu privire la pretenţiile formulate, Curtea nu identifică nicio încălcare aparentă a drepturilor şi a libertăţilor garantate de Convenţie.

Prin urmare, Curtea consideră că acest capăt de cerere este în mod vădit nefondat şi trebuie respins în temeiul art. 35 § 3 lit. a) şi art. 35 § 4 din Convenţie.

III. Cu privire la aplicarea art. 41 din Convenţie

44. În conformitate cu art. 41 din Convenţie:

„În cazul în care Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenţiei sau a Protocoalelor sale şi dacă dreptul intern al Înaltei părţi contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecinţelor acestei încălcări, Curtea acordă părţii lezate, dacă este cazul, o reparaţie echitabilă.”

A. Prejudiciu

45. Reclamantul solicită 50.000 euro (EUR) cu titlu de prejudiciu moral pe care l-ar fi suferit ca urmare a condamnării sale penale contrare art. 6 § 1 din Convenţie.

46. Guvernul susţine că cererea reclamantului nu este întemeiată. În plus, acesta consideră că suma solicitată este excesivă. În schimb, consideră că o constatare a încălcării constituie în sine o reparaţie echitabilă. În fine, Guvernul consideră că redeschiderea procesului penal în temeiul dispoziţiilor din Codul de procedură penală reprezintă un mod adecvat de a repara eventuala încălcare constatată.

47. Curtea consideră că reclamantul a suferit un prejudiciu moral, având în vedere încălcarea constatată a art. 6 § 1 din

Convenţie, şi că este necesar să îi acorde 3.000 EUR cu titlu de prejudiciu moral.

48. De asemenea, Curtea reaminteşte că, atunci când o persoană particulară, precum în speţă, a fost condamnată în urma unei proceduri viciate de încălcări ale cerinţelor art. 6 din Convenţie, un nou proces sau o redeschidere a procedurii, la cererea persoanei în cauză, reprezintă, în principiu, un mijloc adecvat de reparare a încălcării constatate (Gengel împotriva Turciei, nr. 53.431/99, pct. 27, 23 octombrie 2003, şi Tahir Duran împotriva Turciei, nr. 40.997/98, pct. 23, 29 ianuarie 2004). În această privinţă, aceasta constată că art. 465 din noul Cod de procedură penală, intrat în vigoare la 1 februarie 2014, permite revizuirea unui proces pe plan intern în cazul în care Curtea a constatat încălcarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale unui reclamant (Mischie, citată anterior, pct. 50).

B. Cheltuieli de judecată

49. Reclamantul nu a formulat nicio cerere de rambursare a cheltuielilor de judecată, suportate pe parcursul procedurii.

C. Interese moratorii

50. Curtea consideră necesar ca rata dobânzilor moratorii să se întemeieze pe rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicate de Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

În unanimitate,

CURTEA;

1. declară cererea admisibilă pentru capătul de cerere întemeiat pe art. 6 § 1 din Convenţie, în măsura în care se referă la condamnarea reclamantului în temeiul aceloraşi probe care fuseseră considerate insuficiente de către instanţele inferioare, şi inadmisibilă pentru celelalte capete de cerere;

2. hotărăşte că a fost încălcat art. 6 § 1 din Convenţie;

3. hotărăşte:

a) că statul pârât trebuie să îi plătească reclamantului, în termen de trei luni de la data rămânerii definitivă a hotărârii, în conformitate cu art. 44 § 2 din Convenţie, suma de 3.000 EUR (trei mii de euro), care trebuie convertită în moneda statului pârât la rata de schimb aplicabilă la data plăţii, pentru prejudiciul moral;

b) că, de la expirarea termenului menţionat şi până la efectuarea plăţii, această sumă trebuie majorată cu o dobândă simplă, la o rată egală cu rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal, practicată de Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul acestei perioade şi majorată cu trei puncte procentuale;

4. respinge cererea de acordare a unei reparaţii echitabile pentru celelalte capete de cerere.

Redactată în limba franceză, apoi comunicată în scris, la 15 septembrie 2015, în temeiul art. 77 § 2 şi art. 77 § 3 din Regulamentul Curţii.

 

PREŞEDINTE

JOSEP CASADEVALL

Grefier adjunct,

Marialena Tsirli


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.