MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 246/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 246         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 4 aprilie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

170. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate din domeniul apărării dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Algeriană Democratică şi Populară, semnat la Alger la 7 decembrie 2015

 

Acord privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate din domeniul apărării între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Algeriană Democratică şi Populară

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

346. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management al Rezervaţiei Naturale Secu

 

ACTE ALE ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

4. - Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind avizarea exercitării temporare a activităţilor profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, cetăţeni ai unui stat terţ

 

6. - Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind activităţile procedurale interne de declanşare a mecanismului de alertă a celorlalte state membre ale Uniunii Europene, a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a Confederaţiei Elveţiene

 

7. - Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea documentelor care atestă titlurile româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în vederea recunoaşterii profesionale de către celelalte state membre ale Uniunii Europene, de statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate din domeniul apărării dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Algeriană Democratică şi Populară, semnat la Alger la 7 decembrie 2015

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate din domeniul apărării dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Algeriană Democratică şi Populară, semnat la Alger la 7 decembrie 2015.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naţionale,

Gabriel Beniamin Leş,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Alexandru Victor Micula,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 martie 2016.

Nr. 170.

 

ACORD

privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate din domeniul apărării între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Algeriană Democratică şi Populară

 

Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Algeriană Democratică şi Populară, denumite în continuare împreună „ părţile” şi separat „partea”,

în dorinţa de a garanta protecţia informaţiilor clasificate din domeniul apărării schimbate sau rezultate din activităţile comune de cooperare în domeniul apărării,

în baza Acordului de cooperare în domeniul apărării dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare, semnat în data de 7 decembrie 2015 la Alger, în special a art. 12 al acestuia, în conformitate cu angajamentele lor internaţionale şi legislaţiile naţionale, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Scop

 

Prezentul acord are ca scop stabilirea măsurilor privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate din domeniul apărării schimbate între părţi pe timpul aplicării Acordului de cooperare în domeniul apărării sau rezultate pe timpul activităţilor lor comune.

 

ARTICOLUL 2

Definiţii

 

În sensul prezentului acord:

a) „informaţii clasificate” desemnează informaţiile, documentele, materialele şi mediile de stocare, indiferent de formă, natură sau modalitate de transmitere, elaborate sau în

curs de elaborare, cărora le-a fost desemnat un nivel de clasificare şi care, în interesul securităţii naţionale şi conform legilor şi reglementărilor naţionale ale părţilor, necesită asigurarea protecţiei împotriva violării, distrugerii, deturnării, divulgării, pierderii sau accesului neautorizat;

b) „regim juridic de confidenţialitate” desemnează ansamblul de precizări, norme, reguli, proceduri şi măsuri, în vigoare pentru părţi, cu privire la protecţia informaţiilor clasificate din domeniul apărării, precum şi la condiţiile de acces la astfel de informaţii;

c) „marcaj de clasificare” reprezintă menţiunea care figurează pe suportul de informaţii sau specificată pe documentaţia însoţitoare pentru precizarea nivelului de clasificare atribuit informaţiei în cauză;

d) „autorizarea de a cunoaşte informaţii şi documente clasificate” desemnează îndeplinirea procedurii la care sunt

supuse persoanele fizice şi care atestă dreptul de acces la informaţiile clasificate pentru a desfăşura activităţi în legătură cu informaţiile respective. Autorizarea este materializată printr-un document emis în conformitate cu legislaţia şi reglementările fiecărei părţi;

f) „parte originatoare” desemnează partea care a clasificat şi a transmis o informaţie clasificată;

g) „parte primitoare” desemnează partea care a primit o informaţie clasificată transmisă de cealaltă parte;

h) „organism” desemnează structurile părţilor implicate în desfăşurarea cooperării bilaterale în domeniul apărării, cărora li se aplică prezentul acord;

i) „autoritate competentă” - structura fiecărei părţi însărcinată cu punerea în aplicare a prezentului acord;

j) „terţ” desemnează toate persoanele fizice şi juridice care nu sunt părţi la prezentul acord.

 

ARTICOLUL 3

Autorităţi competente

 

Autorităţile competente pentru aplicarea prezentului acord sunt:

- pentru România: Direcţia Generală de Informaţii a Apărării din cadrul Ministerului Apărării Naţionale;

- pentru Republica Algeriană Democratică şi Populară: Direcţia Centrală pentru Securitatea Armatei din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

 

ARTICOLUL 4

Clasificări de securitate şi echivalenţele

 

În conformitate cu legislaţia părţilor, echivalenţa privind nivelurile de clasificare de securitate este stabilită după cum urmează:

 

ÎN ARABĂ

ÎN FRANCEZĂ

ÎN ROMÂNĂ

 

TRES SECRET

STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ

 

SECRET

STRICT SECRET

 

CONFIDBNTIEC

SECRET

 

DIFFUSION RESTREINTE

SECRET DE SERVICIU

 

ARTICOLUL 5

Accesul la informaţii clasificate

 

(1) Accesul la informaţiile clasificate din domeniul apărării este permis numai persoanelor ale căror funcţii necesită cunoaşterea acestor informaţii şi au obţinut un certificat de securitate de nivel corespunzător.

(2) Partea primitoare:

a) nu divulgă nicio informaţie clasificată primită în baza prezentului acord terţilor fără acordul prealabil scris al părţii originatoare;

b) aplică propriile nivele de clasificare naţionale conform echivalenţelor prevăzute la art. 4 şi acordă respectivelor informaţii un nivel de protecţie echivalent celui acordat propriilor informaţii clasificate în conformitate cu art. 4;

c) aplică clasificarea naţională pe documentele clasificate primite şi înregistrează numele şi marcajul părţii originatoare;

d) nu scade nivelul de clasificare şi nici nu declasifică informaţiile clasificate care i-au fost transmise fără acordul scris prealabil al părţii originatoare;

e) nu utilizează informaţiile clasificate într-un alt scop decât cel stabilit de partea originatoare.

 

ARTICOLUL 6

Măsuri de protecţie

 

(1) în conformitate cu legislaţiile lor naţionale, părţile se angajează să ia toate măsurile considerate necesare pentru a asigura protecţia adecvată a informaţiilor clasificate transmise sau rezultate din activităţile lor comune. În acest cadru, ele vor lua aceleaşi măsuri ca cele impuse pentru protecţia propriilor informaţii clasificate având acelaşi nivel de clasificare.

(2) Părţile se angajează, de asemenea, să utilizeze informaţiile clasificate exclusiv în scopul pentru care au fost schimbate şi de a nu le aduce la cunoştinţa unei terţe părţi decât după consimţământul prealabil scris al celeilalte pălii şi, în acest caz, să limiteze utilizarea lor numai pentru scopul în care au fost transmise.

(3) Accesul la informaţii clasificate este rezervat exclusiv persoanelor ale căror funcţii impun cu necesitate cunoaşterea unor asemenea informaţii şi sub condiţia prealabilă a autorizării de către autorităţile competente în urma desfăşurării unei proceduri de autorizare corespondente.

 

ARTICOLUL 7

Transmiterea informaţiilor clasificate

 

(1) Transmiterea informaţiilor clasificate din domeniul apărării între părţi se face, în general, pe cale diplomatică, prin curier de stat sau pe canale militare.

(3) Organismele competente pot conveni şi în privinţa altor mijloace de transmitere.

(3) Organismul competent responsabil sau destinatarul desemnat trebuie să confirme în scris primirea informaţiilor clasificate din domeniul apărării.

(4) în cazul transmiterii unor medii de stocare a informaţiilor clasificate, de un volum considerabil, organismele competente implicate convin asupra modului de transmitere pentru fiecare caz în parte.

(5) în cazul transmiterii informaţiilor clasificate prin sisteme informatice, organismele competente responsabile stabilesc, de comun acord, măsurile care vizează protejarea lor, în conformitate cu legislaţiile naţionale.

 

ARTICOLUL 8

Reproducerea şi traducerea informaţiilor clasificate

 

Copiile şi traducerile informaţiilor clasificate sunt marcate cu aceeaşi clasificare ca şi originalele şi partea primitoare le acordă aceeaşi protecţie.

 

ARTICOLUL 9

Distrugerea informaţiilor clasificate

 

La expirarea perioadei de protecţie a informaţiilor clasificate schimbate între părţi, inclusiv copiile acestor informaţii vor fi complet distruse, cu excepţia informaţiilor clasificate de nivel STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ, care vor fi restituite părţii originatoare. Părţile se vor informa reciproc asupra operaţiunilor de distrugere.

 

ARTICOLUL 10

Divulgarea

 

(1) Orice divulgare a informaţiilor clasificate constatată de una dintre părţi trebuie să fie adusă la cunoştinţa celeilalte părţi fără întârziere.

(2) Partea care constată divulgarea va desfăşura o investigaţie, iar autorii vor fi urmăriţi potrivit legislaţiei naţionale a fiecăreia dintre părţi. Părţile se vor informa reciproc asupra rezultatului investigaţiilor şi a măsurilor luate.

 

ARTICOLUL 11

Vizite reciproce

 

Părţile vor conveni condiţiile şi modalităţile de derulare a vizitelor în cadrul aplicării dispoziţiilor prezentului acord.

 

ARTICOLUL 12

Schimb de acte normative şi consultări

 

(1) în scopul punerii în aplicare a prevederilor prezentului acord şi dacă este nevoie, părţile vor face schimb de acte normative în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate din domeniul apărării.

(2) Structurile competente ale părţilor, implicate în aplicarea prezentului acord, pot stabili desfăşurarea de consultări la cererea uneia dintre ele.

 

ARTICOLUL 13

Dispoziţii financiare

 

Fiecare parte va suporta cheltuielile legate de aplicarea prezentului acord.

 

ARTICOLUL 14

Rezolvarea diferendelor

 

(1) Diferendele de orice natură care pot apărea în aplicarea sau în interpretarea dispoziţiilor prezentului acord vor fi rezolvate de către părţi în mod amiabil prin consultări şi negocieri.

(2) Pe timpul consultărilor sau negocierilor, părţile vor continua să îşi îndeplinească obligaţiile conform dispoziţiilor prezentului acord.

 

ARTICOLUL 15

Amendarea

 

(1) Prezentul acord poate fi amendat în scris, în orice moment, prin acordul ambelor părţi.

(2) Amendamentul va intra în vigoare în aceleaşi condiţii ca prezentul acord.

 

ARTICOLUL 16

Dispoziţii finale

 

(1) Prezentul acord intră în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părţile îşi notifică în scris că, la nivel naţional, sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru intrarea în vigoare a acordului. Data primirii ultimei notificări va fi considerata data intrării în vigoare. Prezentul acord va avea aceeaşi durată ca Acordul interguvernamental privind cooperarea în domeniul apărării, menţionat anterior.

(2) Oricare dintre părţi poate denunţa prezentul acord prin transmiterea cu şase (6) luni înainte către cealaltă parte a unei notificări scrise pe canale diplomatice.

(3) Denunţarea prezentului acord nu afectează aplicarea de către părţi a dispoziţiilor articolului 6 şi, în niciun caz, nivelul de clasificare.

Semnat la Alger în data de 7 decembrie 2015, în 2 (două) exemplare originale, fiecare în limbile română, arabă şi franceză, cele trei texte fiind egal autentice.

În caz de divergenţe în interpretarea dispoziţiilor prezentului acord, versiunea în limba franceză va prevala.

 

Pentru Ministerul Apărării Naţionale din România,

Pentru Ministerul Apărării Naţionale din Republica Algeriană Democratică şi Populară,

Valeriu Nicuţ,

general-maior Mohamed Tireche,

secretar de stat pentru politica de apărare şi planificare

directorul Direcţiei Centrale de Securitate a Armatei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management al Rezervaţiei Naturale Secu

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 103.999 din 30 iunie 2015 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Avizul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Bacău - Decizia etapei de încadrare nr. 53 din 11 octombrie 2012, Avizul Ministerului Culturii nr. 1.424 din 11 aprilie 2013, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 225.715 din 23 februarie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 36.319 din 8 mai 2013 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 152.950/IM din 25 martie 2015,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al Rezervaţiei Naturale Secu, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 15 februarie 2016.

Nr. 346.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Metodologiei privind avizarea exercitării temporare a activităţilor profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, cetăţeni ai unui stat terţ

 

În temeiul art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind avizarea exercitării temporare a activităţilor profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, cetăţeni ai unui stat terţ, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,

Mircea Timofte

 

Bucureşti, 17 martie 2016.

Nr. 4.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind avizarea exercitării temporare a activităţilor profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, cetăţeni ai unui stat terţ

 

Art. 1. - Prevederile prezentei metodologii se aplică asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, cetăţeni ai unui stat terţ, care urmează să desfăşoare activităţi profesionale temporare în scopul îndeplinirii obiectivelor fiecăreia din următoarele acţiuni sau situaţii:

a) în scop didactic şi ocazional;

b) în cadrul acţiunilor umanitare;

c) în situaţii de urgenţă;

d) schimburi de experienţă şi convenţii bilaterale încheiate de România cu statele terţe de provenienţă a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în cauză.

Art. 2. - (1) Exercitarea activităţilor profesionale în condiţiile prevăzute la art. 1 se face în baza avizului acordat de Departamentul recunoaşterea calificărilor profesionale al

Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali cetăţeni ai unui stat terţ care beneficiază de drept de liberă practică a profesiei în statul terţ de provenienţă.

(2) Avizul de exercitare temporară a activităţilor profesionale prevăzut la alin. (1) se acordă pentru o perioadă de 3 luni, cu posibilitate de prelungire cu încă maximum 3 luni pe an.

Art. 3. - După emiterea avizului, exercitarea temporară a activităţilor profesionale de către profesioniştii prevăzuţi la art. 1 se va face exclusiv în cadrul unităţii sanitare acreditate/autorizate sau a unităţii de învăţământ medico-sanitar de specialitate pentru care s-a emis avizul şi numai pe perioada avizată.

Art. 4. - (1) Avizul de exercitare a activităţilor profesionale în scop didactic şi ocazional se acordă pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip de emitere a avizului, adresată Departamentului recunoaşterea calificărilor profesionale al OAMGMAMR;

b) copia documentului de identitate/cetăţenie, însoţită de traducerea legalizată în limba română;

c) copia titlului de calificare, după caz, de asistent medical generalist, de moaşă sau de asistent medical, precum şi copia documentelor care atestă durata şi conţinutul formării în profesie a petentului, însoţite de traducerile legalizate în limba română;

d) documentul emis de Ministerul Sănătăţii din statul terţ de provenienţă al petentului, în care se precizează că acesta este autorizat să practice profesia în respectivul stat, precum şi faptul că nu i-a fost suspendat temporar dreptul de liberă practică şi respectiv că nu i-a fost interzisă exercitarea profesiei pentru erori profesionale grave sau infracţiuni penale, însoţit de traducerea legalizată în limba română;

e) dovada de asigurare sau alte mijloace de protecţie personală ori colectivă privind responsabilitatea profesională, valabile pe teritoriul României, însoţită de traducerea legalizată în limba română, în cazul în care este redactată în limbă străină;

f) invitaţia unităţii sanitare acreditate/autorizate sau a unităţii de învăţământ medico-sanitar de specialitate care organizează acţiunea respectivă;

g) decizia conducerii unităţii sanitare acreditate/autorizate sau de învăţământ medico-sanitar de specialitate organizatoare prin care se nominalizează cadrul medical (asistent-şef/director de îngrijiri medicale respectiv, după caz, asistent medical generalist, moaşă, asistent medical) sub supravegherea şi răspunderea căruia petentul urmează să îşi desfăşoare activitatea profesională în scop didactic şi ocazional.

(2) Cererea-tip de emitere a avizului, prevăzută la alin. (1) lit. a), trebuie să cuprindă în mod expres următoarele date;

a) unitatea sanitară acreditată/autorizată, respectiv unitatea de învăţământ medico-sanitar de specialitate organizatoare;

b) durata, locul de desfăşurare, precum şi tipul activităţilor profesionale care urmează a fi efectuate, impuse de obiectivul acţiunii;

c) domeniul de asigurare sau alte mijloace de protecţie personala ori colectivă privind responsabilitatea profesională, valabile pe teritoriul României;

d) datele de contact pe perioada în care desfăşoară activităţi profesionale în scop didactic şi ocazional.

Art. 5. - (1) Avizul de exercitare a activităţilor profesionale în cadrul acţiunilor umanitare de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, cetăţeni ai unui stat terţ, se acordă pe baza următoarelor documente:

a) cerere de emitere a avizului adresată Departamentului recunoaşterea calificărilor profesionale al OAMGMAMR de către organizaţia/autoritatea iniţiatoare a acţiunii umanitare;

b) avizul favorabil al structurii de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, privind acţiunea umanitară care urmează să se desfăşoare şi profesioniştii implicaţi;

c) copia documentului de identitate/cetăţenie al profesionistului pentru care se solicită avizul, însoţită de traducerea legalizată în limba română;

d) copia titlului de calificare, precum şi copia documentelor care atestă durata şi conţinutul formării în profesie a profesionistului pentru care se solicită avizul, însoţite de traducerile legalizate în limba română;

e) documentul emis de Ministerul Sănătăţii al statului terţ de provenienţă al profesionistului pentru care se solicită avizul că acesta este autorizat să practice profesia în respectivul stat, precum şi faptul că nu i-a fost suspendat temporar dreptul de liberă practică şi, respectiv, că nu i-a fost interzisă exercitarea profesiei pentru erori profesionale grave sau infracţiuni penale, însoţit de traducerea legalizată în limba română;

f) dovada de asigurare sau alte mijloace de protecţie personală ori colectivă privind responsabilitatea profesională, valabile pe teritoriul României, însoţită de traducerea legalizată în limba română în cazul în care este redactată în limbă străină;

g) decizia conducerii unităţii sanitare acreditate/autorizate prin care se nominalizează, după caz, asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical salariat al acesteia sub supravegherea şi răspunderea căruia profesionistul/ profesioniştii din statul terţ urmează să îşi desfăşoare activitatea profesională pe durata acţiunii umanitare.

(2) Cererea de emitere a avizului prevăzută la alin. (1) lit. a) trebuie să cuprindă în mod expres următoarele date:

a) obiectul de activitate şi datele de contact ale organizaţiei;

b) scopul acţiunii umanitare, durata şi locul de desfăşurare, unitatea/unităţile sanitare acreditate/autorizate în care se vor efectua activităţile de îngrijiri de sănătate pe parcursul desfăşurării acţiunii umanitare:

c) lista nominală a profesioniştilor pentru care se cere avizul, profesia, statul terţ de provenienţă, durata şi tipul activităţilor profesionale impuse de obiectivul acţiunii umanitare care urmează a fi efectuate;

d) domeniul de asigurare sau alte mijloace de protecţie personală ori colectivă privind responsabilitatea profesională, valabile pe teritoriul României.

Art. 6. - Documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d)-g) şi la art. 5 alin. (1) lit. b) şi e)-g) au termen de valabilitate de 3 luni de la data emiterii.

Art. 7. - În situaţii de urgenţă, precum şi în situaţii de schimb de experienţă şi convenţii bilaterale încheiate de România cu statele terţe, avizul de exercitare temporară a activităţilor profesionale efectuate de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, cetăţeni ai acestora, se acordă la solicitarea nominală a departamentului de specialitate din Ministerul Sănătăţii pe baza documentelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c)-g) depuse în termen de valabilitate.

Art. 8, - (1) Pentru situaţiile prevăzute la art. 1 lit. a), b) şi d), avizul de exercitare temporară a activităţilor profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, cetăţeni ai unui stat terţ se emite în termen de 30 de zile de la data depunerii complete a documentelor prevăzute de prezenta metodologie, pentru aceste situaţii.

(2) în vederea emiterii avizului de exercitare temporară a activităţilor profesionale prevăzut la alin. (1), Departamentul recunoaşterea calificărilor profesionale al OAMGMAMR verifică, în termenul prevăzut la alin. (1), îndeplinirea criteriilor de calificare, de autorizare şi de onorabilitate profesională a profesioniştilor în cauză la Ministerul Sănătăţii din statul de provenienţă.

Art. 9. - (1) Pentru situaţiile prevăzute la art. 1 lit. c), avizul de exercitare temporară a activităţilor profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, cetăţeni ai unui stat terţ, se emite în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii complete a documentelor prevăzute în acest scop de prezenta metodologie.

(2) în situaţiile prevăzute la alin. (1), verificarea criteriilor de calificare, autorizare şi onorabilitate a profesioniştilor în cauză se va face conform prevederilor art. 8 alin. (2) în termen de maximum 14 zile calendaristice de la înregistrarea la OAMGMAMR a solicitării Ministerului Sănătăţii din România.

Art. 10. - (1) Verificarea documentelor prevăzută la art. 8 alin. (2) şi art. 9 alin. (2) se va face inclusiv prin poştă electronică.

(2) Acordarea avizului de exercitare temporară se aprobă de către preşedintele OAMGMAMR, la propunerea Departamentului recunoaşterea calificărilor profesionale al OAMGMAR.

Art. 11. - (1) Avizul de exercitare temporară a activităţilor profesionale de către persoanele prevăzute la art. 1 se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie, în 3 exemplare, se semnează de către persoana care l-a întocmit şi de către şeful Departamentului recunoaşterea calificărilor profesionale al OAMGMAMR şi se ştampilează.

(2) Avizul se transmite solicitantului, precum şi filialei pe teritoriul căreia se desfăşoară acţiunea respectivă, un exemplar constituind copia care se anexează cererii şi documentelor în baza căruia a fost întocmit.

(3) Lista nominală a avizelor de exercitare temporară a activităţilor profesionale se afişează pe site-ul OAMGMAMR.

 

ANEXĂ

la metodologie

 

ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI,

MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

AVIZEAZĂ

 

Pe domnul/doamna dr. …………………………………………. cetăţean ………………………………, posesor/posesoare al/a documentului de identitate seria ……, nr. ……………, absolvent/absolventă al/a …………………………………………., să exercite în scop …………………………, activităţile de îngrijiri de sănătate de …………………………… pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Activităţile de îngrijiri de sănătate exercitate vor avea caracter ocazional/temporar, se vor desfăşura

În ………………………………………….  (unitatea), în scop …………………………… cu respectarea limitelor competenţelor profesionale şi excluzând cercetarea pe subiecţi umani.

 

Avizul este valabil exclusiv pentru perioada ………………………………………….

 

Responsabilitatea pentru activităţile de îngrijiri de sănătate exercitate revine …………………………………………. (numele şi prenumele titularului/titularei), domnului/doamnei ………………………………………….(asistent medical generalist/moaşă/asistent medical sub supravegherea căruia va exercita activităţile profesionale), şi conducătorului unităţii sanitare acreditate/autorizate sau de învăţământ medico-sanitar de specialitate avizată.

 

Avizul se comunică …………………………………………. şi filialei …………………………………………. pe teritoriul căruia se află unitatea …………………… în care urmează să îşi desfăşoare activitatea.

 

Şef Departament recunoaşterea calificărilor profesionale

 

………………………………………….

Întocmit de ………………………………………….

 

ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Metodologiei privind activităţile procedurale interne de declanşare a mecanismului de alertă a celorlalte state membre ale Uniunii Europene, a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a Confederaţiei Elveţiene

 

În temeiul art. 53 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind activităţile procedurale interne de declanşare a mecanismului de alertă a celorlalte state membre ale Uniunii Europene, a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a Confederaţiei Elveţiene, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,

Mircea Timofte

 

Bucureşti, 17 martie 2016.

Nr. 6.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind activităţile procedurale interne de declanşare a mecanismului de alertă a celorlalte state membre ale Uniunii Europene, a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a Confederaţiei Elveţiene

 

Art. 1. - (1) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare OAMGMAMR, este autoritatea competentă pentru profesiile menţionate, desemnată prin lege să informeze celelalte state membre UE, statele aparţinând SEE şi Confederaţia Elveţiană cu privire la asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali în cazul cărora autorităţile sau instanţele judecătoreşti naţionale, prin hotărâri definitive:

a) au restrâns sau au interzis desfăşurarea activităţilor profesionale pe teritoriul României, în întregime sau în parte, chiar şi cu caracter temporar;

b) au constatat că, în scopul recunoaşterii calificării, au făcut uz de titluri falsificate de calificare profesională.

(2) Obligaţia de informare prevăzută la alin. (1) constituie una din cerinţele de cooperare administrativă a statelor membre UE, reglementată de Directiva 2QQ5/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea garantării siguranţei pacienţilor aflaţi în relaţie cu aceşti profesionişti.

Art. 2, - Mecanismul de transmitere a informaţiilor în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) se defineşte ca mecanism de alertă a statelor membre UE şi se realizează prin intermediul Sistemului de Informare al Pieţei Interne (IMI), pus la dispoziţia statelor membre UE de către Comisia Europeană.

Art. 3. - (1) Departamentul juridic al aparatului central al OAMGMAMR este structura de specialitate din cadrul OAMGMAMR care are în atribuţii declanşarea, modificarea şi, respectiv, revocarea/închiderea alertelor statelor membre UE, statelor aparţinând SEE şi Confederaţiei Elveţiene, în baza deciziilor emise în acest sens de către preşedintele OAMGMAMR.

(2) Preşedintele OAMGMAMR emite deciziile prevăzute la alin. (1), pe baza informării scrise a Departamentului juridic al

OAMGMAMR referitoare la obiectul alertei, respectiv cu privire la profesionist şi hotărârea de sancţionare aplicată acestuia.

(3) în cazurile prevăzute la art. 9 alin. (2) decizia privind alerta poate conţine precizarea că face obiectul unor proceduri iniţiate de către profesionistul în cauză.

Art. 4. - (1) Informaţiile transmise în cadrul mecanismului de alertă se limitează la:

a) identitatea asistentului medical generalist, moaşei sau asistentului medical în cauză;

b) calificarea cu care exercită profesia;

c) autoritatea sau instanţa naţională care adoptă hotărârea privind restrângerea sau interdicţia profesiei;

d) sfera de aplicare a restricţiei sau interdicţiei;

e) perioada în cursul căreia se aplică restricţia sau interdicţia.

(2) Prelucrarea datelor prevăzute la alin. (1) se poate face cât timp alerta este valabilă.

(3) Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul schimbului de informaţii prin intermediul alertelor se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - (1) Mecanismul de alertă se declanşează în termen de 3 zile de la:

a) data emiterii hotărârii Biroului Consiliului judeţean al filialei respective/Biroului Consiliului Municipiului Bucureşti de suspendare a calităţii de membru în caz de neplată a cotizaţiei datorate de membrii OAMGMAMR pe o perioadă de 6 luni;

b) data emiterii hotărârii Consiliului naţional al OAMGMAMR privind retragerea dreptului de exercitare a profesiei, în întregime sau în parte, chiar şi cu caracter temporar, în cazurile de suspendare, respectiv de retragere a calităţii de membru OAMGMAMR;

c) data emiterii hotărârii judecătoreşti definitive care are ca obiect situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1), respectiv de la data informării oficiale a Departamentului juridic al OAMGMAMR în acest sens.

(2) în vederea aplicării prevederilor alin. (1):

a) hotărârile Biroului Consiliului judeţean privind suspendarea calităţii de membru în caz de neplată a cotizaţiei pe o perioadă de 6 luni se transmit Departamentului juridic al OAMGMAMR în termen de 24 de ore de la emitere;

b) în cazul în care hotărârile judecătoreşti prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt comunicate filialei OAMGMAMR la care profesionistul respectiv este membru, aceasta va înştiinţa Departamentul juridic al OAMGMAMR în termen de 24 de ore de la comunicare.

Art. 6. - (1) în termen de 3 zile de la data primirii informaţiilor relevante privind revizuirea condiţiilor de sancţionare, Departamentul juridic al OAMGMAMR modifică corespunzător conţinutul alertei respective, informând în acest sens statele membre UE, statele aparţinând SEE şi Confederaţia Elveţiană, precum şi filialele judeţene ale OAMGMAMR,  respectiv a municipiului Bucureşti. Informarea va include data de expirare, precum şi orice altă schimbare a sancţiunii, ulterioară datei respective.

(2) în cazul revocării sau expirării sancţiunii, Departamentul juridic al OAMGMAMR ia măsuri imediate de închidere a alertei, informând în acest sens statele membre UE, statele aparţinând SEE şi Confederaţia Elveţiană, precum şi filialele judeţene OAMGMAMR şi a municipiului Bucureşti.

În aceste cazuri, alerta se şterge în termen de 3 zile de la data adoptării deciziei de revocare sau de la expirarea interdicţiei.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică cu respectarea prevederilor art. 3.

Art. 7. - (1) în cazul asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, membri ai OAMGMAMR. care fac obiectul alertei iniţiate de un alt stat membru UE,

Departamentul juridic informează, de urgenţă, preşedintele şi filialele OAMGMAMR judeţene şi a municipiului Bucureşti, în vederea aplicării măsurilor care asigură protecţia pacienţilor români.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica şi în cazul alertelor iniţiate de un alt stat membru UE pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali cetăţeni români sau pentru membrii de familie ai acestora, formaţi în profesie în România şi care nu sunt membri OAMGMAMR.

Art. 8. - Departamentul juridic al OAMGMAMR înştiinţează în scris profesionistul, care face obiectul uneia dintre hotărârile prevăzute la art. 5 alin. (1), referitor la decizia de alertă (de declanşare, de modificare şi, respectiv, de revocare/închidere), emisă de preşedintele OAMGMAMR în cazul acestuia, în acelaşi timp cu iniţierea şi derularea mecanismului de alertă.

Art. 9. - (1) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali în cazul cărora s-au emis decizii de alertă de către preşedintele OAMGMAMR au posibilitatea, după caz:

a) să solicite rectificarea acestora, pe baza documentelor doveditoare anexate cererii; sau

b) să conteste deciziile respective la instanţa de contencios administrativ, potrivit legii.

(2) Profesioniştii prevăzuţi la alin. (1) au posibilitatea de a obţine despăgubiri legate de orice prejudiciu cauzat prin alerte false trimise altor state membre UE, statelor aparţinând SEE şi Confederaţiei Elveţiene.

Art. 10. - (1) Filialele judeţene OAMGMAMR, respectiv a municipiului Bucureşti au obligaţia de a întocmi şi întreţine evidenţa membrilor în cazul cărora s-au emis hotărârile prevăzute la art. 5 alin. (1).

(2) Evidenţa va include categoriile de informaţii prevăzute la art. 4 alin. (1).

Art. 11. - Prezenta metodologie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şt eliberarea documentelor care atestă titlurile româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în vederea recunoaşterii profesionale de către celelalte state membre ale Uniunii Europene, de statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană

 

În temeiul art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind întocmirea şi eliberarea documentelor care atestă titlurile româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în vederea recunoaşterii profesionale de către celelalte state membre ale Uniunii Europene, de statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,

Mircea Timofte

 

Bucureşti, 17 martie 2016.

Nr. 7.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind întocmirea şi eliberarea documentelor care atestă titlurile româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în vederea recunoaşterii profesionale de către celelalte state membre ale Uniunii Europene, statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană

 

Art. 1. - Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare OAMGMAMR, în calitate de autoritate competentă pentru profesiile membrilor săi, atestă titlurile româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în vederea recunoaşterii profesionale în celelalte state membre ale Uniunii Europene (UE), statele aparţinând Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană.

Art. 2. - (1) Activităţile de atestare a titlurilor de calificare prevăzute la art. 1 constau în întocmirea şi eliberarea de documente, denumite în continuare documente de atestare, utilizate de autorităţile celorlalte state membre UE, statele aparţinând Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană în vederea recunoaşterii profesionale a acestor titluri conform procedurilor prevăzute de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, cu modificările şi completările ulterioare. După caz, documentele de atestare sunt certificate, adeverinţe sau recomandări.

(2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se desfăşoară de către Structura de specialitate din cadrul OAMGMAMR, în colaborare cu filialele acestuia.

Art. 3. - În vederea îndeplinirii activităţilor prevăzute de prezenta metodologie, filialele judeţene/a municipiului Bucureşti şi structura de specialitate din cadrul OAMGMAMR au următoarele atribuţii:

1. Filialele judeţene şi filiala municipiului Bucureşti a OAMGMAMR:

a) desemnează minimum o persoană responsabilă cu efectuarea activităţilor prevăzute pentru filiale, precum şi un înlocuitor şi transmit OAMGMAMR deciziile de numire a acestora;

b) asigură participarea persoanelor desemnate responsabile la şedinţele de instruire organizate de către OAMGMAMR în vederea desfăşurării activităţilor prevăzute de prezenta metodologie pentru filiale;

c) înregistrează dosarele, verifică documentele depuse de solicitanţi şi transmit structurii de specialitate din cadrul OAMGMAMR numai dosarele care conţin documentaţia completă, conform prevederilor prezentei metodologii;

d) întocmesc evidenţa specială a dosarelor solicitanţilor şi a documentelor de atestare eliberate;

e) publică pe site-ul propriu lista actelor în baza cărora se elaborează documentele de atestare, precum şi lista nominală a solicitanţilor pentru care filiala a primit documente de atestare, în vederea eliberării acestora,

f) colaborează permanent cu structura de specialitate din cadrul OAMGMAMR în vederea optimizării activităţilor desfăşurate;

g) acordă, la solicitarea petenţilor, informaţii privind actele necesare eliberării documentelor de atestare.

2. Structura de specialitate din cadrul OAMGMAMR:

a) elaborează proiectul de metodologie privind întocmirea şi eliberarea documentelor care atestă titlurile româneşti de calificare de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical, în vederea recunoaşterii profesionale de către celelalte state membre UE, statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană;

b) elaborează modele-tip de documente de atestare, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii;

c) întocmeşte şi întreţine evidenţa dosarelor solicitanţilor transmise de filiale spre soluţionare;

d) întocmeşte documentele de atestare cu respectarea formatului modelelor-tip aprobate, precum şi a prevederilor de directivă aplicabile;

e) publică pe site-ul propriu lista solicitanţilor pentru care au fost întocmite documentele de atestare;

f) organizează şi susţine activităţi de instruire a personalului propriu, precum şi a personalului nominalizat de filiale să desfăşoare activităţile prevăzute de prezenta metodologie;

g) acordă consultanţă filialelor în domeniul activităţilor prevăzute de prezenta metodologie;

h) soluţionează memoriile şi contestaţiile privind modalitatea de întocmire a documentelor de atestare;

i) întocmeşte şi întreţine arhiva electronică a documentelor solicitanţilor şi, respectiv, a documentelor de atestare eliberate în baza acestora;

j) după caz, corespondează cu instituţiile emitente ale documentelor anexate de petent în vederea verificării autenticităţii şi legalităţii acestora;

k) informează conducerea OAMGMAMR cu privire la cazurile de îndoieli justificate privind autenticitatea documentelor de identitate sau de calificare înaintate de solicitanţi, în vederea sesizării organelor în drept.

Art. 4. - (1) în vederea desfăşurării unitare a activităţilor de atestare, structura de specialitate din cadrul OAMGMAMR elaborează, în baza prevederilor art. 3 alin. (3), art. 11 lit. (b)-(d), art. 21 alin. (1) şi (3), art. 23 alin. (6), art. 33 lit. (a), art. 40 şi art. 43 lit. (a) din Directiva 2005/36/CE, modele-tip ale documentelor de atestare corespunzătoare fiecăreia din procedurile de recunoaştere profesională stipulate de norma comunitară menţionată.

(2) Modelele-tip ale documentelor de atestare se aprobă de către preşedintele OAMGMAMR pe baza referatului întocmit în acest sens de către structura de specialitate a OAMGMAMR.

Art. 5. - Întocmirea documentelor de atestare se face de către structura de specialitate a OAMGMAMR la solicitarea scrisă a titularului şi pe baza actelor care dovedesc identitatea şi situaţia profesională a acestuia, respectiv calificarea şi, după caz, experienţa profesională însuşite de acesta pe teritoriul României.

Art. 6. - (1) în vederea eliberării documentului de atestare, solicitantul va completa cererea de eliberare, conform modelului prevăzut în anexa nr. I, şi va depune documentele prevăzute în una dintre anexele nr. III (1)-III (5) pentru titlul de calificare dobândit de acesta.

(2) în situaţiile în care dovada experienţei profesionale se face prin adeverinţă, angajatorul va întocmi acest document conform modelului prevăzut în anexa nr. II.

Art. 7. - (1) Cererile de eliberare însoţite de documentele corespunzătoare se depun şi se înregistrează la:

a) filiala judeţeană/a municipiului Bucureşti a OAMGMAMR la care solicitantul este membru sau a fost membru OAMGMAMR;

b) filiala OAMGMAMR pe a cărei rază teritorială domiciliază petentul, în cazul în care acesta nu a dobândit calitatea de membru OAMGMAMR;

c) filiala OAMGMAMR pe a cărei rază teritorială domiciliază împuternicitul, în cazul în care petentul nu a dobândit calitatea de membru OAMGMAMR şi dovedeşte că nu are domiciliul pe teritoriul României.

(2) înregistrarea cererilor şi documentelor de către filialele OAMGMAMR se face separat, în evidenţă specială, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. V.

Art. 8. - În termen de 7 zile de la înregistrare, personalul desemnat de filială verifică dacă dosarul cuprinde toate documentele şi în forma prevăzută în anexa corespunzătoare titlului de calificare obţinut de solicitant, precum şi autenticitatea acestora şi transmite structurii de specialitate din cadrul OAMGMAMR numai dosarele complete însoţite de opisul întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. IV.

Art. 9. - (1) în cazul dosarelor incomplete, personalul desemnat de filială va solicita titularului, în termenul menţionat la art. 8, completarea dosarului, conform listei de documente din anexa corespunzătoare titlului de calificare deţinut.

(2) Prin excepţie de la prevederile art. 8, în cazurile în care, la cererea filialei, solicitantul nu poate face, integral sau parţial, dovada că îndeplineşte condiţia de experienţă profesională necesară recunoaşterii de către alt stat membru UE, statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană a calificării deţinute, dosarul se consideră complet şi se transmite spre soluţionare structurii de specialitate din cadrul OAMGMAMR.

Art. 10. - (1) Filialele transmit dosarele solicitanţilor înregistrate structurii de specialitate din cadrul OAMGMAMR, săptămânal, prin serviciul de curierat rapid.

(2) Structura de specialitate din cadrul OAMGMAMR înregistrează dosarele înaintate de filiale în evidenţă separată şi analizează documentele conţinute.

Art. 11. - (1) întocmirea documentelor de atestare se face cu respectarea:

a) prevederilor Directivei 2005/36/CE referitoare la titlurile româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical;

b) datelor de conformitate notificate Comisiei Europene pentru profesiile de asistent medical generalist şi de moaşă;

c) criteriilor de formare şi experienţă profesională atestată prin documentele depuse la dosar de solicitant.

(2) Datele de conformitate menţionate la alin. (1) lit. b) se referă la:

a) diploma de studii universitare de scurtă durată de asistent medical generalist - septembrie 2006;

b) diploma de licenţă de asistent medical generalist şi de moaşă - septembrie 2007;

c) certificatul de competenţe profesionale de asistent medical generalist - august 2010.

Art. 12. - (1) Atestarea experienţei profesionale necesare recunoaşterii calificării de către celelalte state membre UE, statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană se face pe baza documentelor prevăzute în acest sens în anexele nr. III (1)-III (5), din care rezultă că solicitantul a exercitat activităţile profesionale pe teritoriul României în baza titlului de calificare ce urmează a fi recunoscut şi cu respectarea celorlalte condiţii prevăzute de lege în acest sens.

(2) Perioadele de exercitare a profesiei în afara graniţelor României, în scopul recunoaşterii profesionale de către celelalte state membre UE, statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană a calificărilor româneşti de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, nu se atestă de către OAMGMAMR.

(3) în vederea atestării criteriului de continuitate a activităţii profesionale, concediul medical, concediul pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani şi stagiul militar nu constituie întrerupere de activitate dacă solicitantul în cauză, în continuarea întreruperii şi în intervalul de timp precizat de Directiva 2005/36/CE, a exercitat efectiv şi legal profesia pe durata restantă până la îndeplinirea cerinţei de experienţă profesională prevăzute de aceasta.

Art. 13. - (1) în termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitărilor la filială, structura de specialitate din cadrul OAMGMAMR întocmeşte documentele de atestare a titlurilor de calificare menţionate, cu respectarea formatului modelelor-tip şi le transmite acesteia.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se semnează de către şeful structurii de specialitate din cadrul OAMGMAMR, se ştampilează şi se transmit, cu adresă de înaintare, cuprinzând lista nominală a titularilor documentelor de atestare întocmite, filialelor respective.

Art. 14. - Cererea de eliberare formulată de solicitant, documentele anexate, precum şi documentul de atestare semnat şi ştampilat conform art. 13 alin, (2) se scanează la nivelul structurii de specialitate din cadrul OAMGMAMR în vederea constituirii arhivei electronice.

Art. 15. - Documentele de atestare se ridică sub semnătură, de la filiala la care solicitantul a depus cererea, personal de către acesta sau de către persoana împuternicită de acesta prin procură notarială.

Art. 16. - (1) Persoanele desemnate de filiale să desfăşoare activităţile prevăzute de prezenta metodologie poartă întreaga responsabilitate privind constituirea, în cazul fiecărei solicitări, a setului complet de documente, verificarea autenticităţii acestora şi transmiterea lor la structura de specialitate din cadrul OAMGMAMR, precum şi pentru înregistrarea şi eliberarea documentelor primite.

(2) Persoanele menţionate la alin. (1) au obligaţia să îndrume solicitanţii la depunere, cu privire la alcătuirea setului complet de documente.

Art. 17. - Pe toată durata desfăşurării activităţilor de atestare, filialele OAMGMAMR pot solicita consultanţă structurii de specialitate din cadrul OAMGMAMR, telefonic sau prin poşta electronică.

Art. 18. - Preşedinţii filialelor au obligaţia să asigure condiţii optime de desfăşurare a activităţilor prevăzute de prezenta metodologie pentru filiale,

Art. 19. - Memoriile şi contestaţiile privind documentele de atestare a calificărilor româneşti de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical se depun la filiala OAMGMAMR care a eliberat documentul respectiv. Aceasta ie înregistrează şi le înaintează structurii de specialitate din cadrul OAMGMAMR în termen de maximum 5 zile de la înregistrare, în vederea soluţionării.

Art. 20. - Structura de specialitate din cadrul OAMGMAMR soluţionează memoriile şi contestaţiile primite şi transmite filialei răspunsul către petent în termen de 30 de zile de la înregistrarea la filiala OAMGMAMR respectivă.

Art. 21. - Anexele nr. I-V fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. I

la metodologie

 

CERERE-TIP

 

Către

ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

FILIALA ……………………………………

 

Subsemnatul(a), ……………………………………., cu domiciliul în localitatea ……………………………………., str. ……………………………… nr. …., bl. …., sc. …., ap. ….,  judeţul ………………………., nr. de telefon …………………………………….,adresă de e-mail ……………………………………., profesia ……………………………………., după caz, prin ……………………………………., împuternicit în baza Procurii speciale nr. …………………… din data de ………………………., vă rog să îmi eliberaţi documentul necesar recunoaşterii titlului meu de calificare în celelalte state membre ale Uniunii Europene.

În acest sens depun următoarele acte:

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

7. ...

8. ...

9. ...

10. ...

11. …

 

Data

Semnătura

…………………………………….,

…………………………………….,

 

ANEXA Nr. II

la metodologie

 

MODEL ADEVERINŢĂ ANGAJATOR

 

Antetul unităţii (denumirea, adresa, CUI)

Nr. de înregistrare, data ………………….

 

ADEVERINŢĂ

 

Se adevereşte prin prezenta că doamna/domnul ……………………………………., este/a fost încadrat/ă în unitatea noastră în funcţia de ……………………………………., cu normă 1 ……………, de la data de (zi, lună, an) …………………., până la data de (zi, lună, an) …………………., exercitând efectiv, legal şi neîntrerupt 2 activităţile profesionale pe această durată.

 

Funcţia,

…………………………………….

(numele şi prenumele persoanei abilitate)

…………………………………….

(semnătura şi ştampila unităţii)

 

1 Normă întreagă; în cazul contractelor de muncă cu timp parţial se va preciza fracţia de normă.

2 Acolo unde este cazul se vor menţiona perioadele de concedii medicale/creştere/îngrijire copil; concediile fără plată; suspendarea contractului de muncă etc.

 

ANEXA Nr. III (1)

la metodologie

 

DOCUMENTE NECESARE

pentru atestarea titlurilor de calificare de asistent medical generalist pentru care nu se cere experienţă profesională

 

Titluri de calificare de asistent medical generalist

(AMG)

Documente necesare

I. Nivel studii postliceale

1. Certificate de competenţe profesionale (cu formare începută în septembrie 2007 şi ulterior)

2. Certificat nivel V (promoţia 2015 şi, după caz, ulterioare)

1. Cerere-tip

2. Copie de pe actul de identitate

3. După caz, documente de schimbare a numelui - în copie legalizată la notar

4. Diplomă de bacalaureat, după caz, diplomă/certificat de absolvire a 12 clase - în copie legalizată la notar

5. Unul dintre documentele de studii de AMG prevăzute în coloana I - în copie legalizată la notar

6. Foaia matricolă/Suplimentul la diplomă - în copie legalizată la notar

7. Adeverinţa cu perioada şcolarizării, după caz, de la şcoala postliceală/facultate - în original

II. Nivel studii superioare

3. Diplomă de absolvire de studii superioare de scurtă durată (absolvire colegiu AMG), cu formare începută în octombrie 2003 şi ulterior

4. Diplomă de licenţă de AMG (cu formare începută în octombrie 2003 şi ulterior)

 

ANEXA Nr. III (2)

Ia metodologie

 

DOCUMENTE NECESARE

pentru atestarea titlurilor de calificare de asistent medical generalist pentru care se cere experienţă profesională

 

Titluri de calificare de asistent medical generalist (AMG)

Documente necesare

I. Nivel studii postliceale

1. Certificate de competenţe profesionale (cu formare începută anterior anului 2007, inclusiv promoţia 2009 de absolvenţi)

2. Diplomă/Certificat de absolvire a şcolii postliceale sanitare de specialitate

1. Cerere-tip

2. Copie de pe actul de identitate

3. După caz, documente de schimbare a numelui - în copie legalizată la notar

4. Diplomă de bacalaureat, după caz, diplomă/certificat de absolvire a 12 clase - în copie legalizată la notar

5. Unul dintre documentele de studii de AMG prevăzute în coloana I - în copie legalizată la notar

6. Foaia matricolă/Suplimentul la diplomă - în copie legalizată la notar

7. Adeverinţa cu perioada şcolarizării, după caz, de la şcoala postliceală/facultate - în original

8. Cartea de muncă - în copie legalizată la notar sau copie atestată „conform cu originalul” de către angajator. În cazul angajatorilor din sectorul privat, contractul individual de muncă însoţit de actele adiţionale (după caz) - în copie legalizată la notar sau copie atestată „conform cu originalul” de către angajator

9. Adeverinţa de vechime, conform anexei nr. II - în original sau extras din REVISAL semnat, parafat şi înregistrat de către unitatea care îl eliberează

Extrasul din REVISAL trebuie să conţină funcţia, norma de încadrare, data de început şi de sfârşit a perioadei lucrate şi, după caz, concedii fără plată, concedii pentru creşterea copilului, concedii medicale, suspendări.

10. Documentul eliberat de OAMGMAMR din care să rezulte că exercitarea profesiei pe teritoriul României s-a făcut cu aviz de liberă practică

II. Nivel studii superioare

3. Diplomă de absolvire de studii superioare de scurtă durată (absolvire colegiu AMG), cu formare începută anterior anului 2003

4. Diplomă de licenţă de AMG, cu formare începută anterior anului 2003

 

ANEXA Nr. III (3)

la metodologie

 

DOCUMENTE NECESARE

pentru atestarea titlurilor de calificare de moaşă pentru care nu se cere experienţă profesională

 

Titluri de calificare de moaşă

Documente necesare

Nivel studii superioare

Diplomă de licenţă de moaşă (cu formare începută în octombrie 2003 şi ulterior)

1. Cerere-tip

2. Copie de pe actul de identitate

3. După caz, documente de schimbare a numelui - în copie legalizată la notar

4. Diplomă de bacalaureat - în copie legalizată la notar

5. Diploma de moaşă prevăzută în coloana I - în copie legalizată la notar

6. Suplimentul la diplomă - în copie legalizată la notar

7. Adeverinţa cu perioada de înmatriculare la studii universitare de moaşă, eliberată de facultate - în original

 

ANEXA Nr. III (4)

la metodologie

 

DOCUMENTE NECESARE

pentru atestarea titlurilor de calificare de asistent medical de obstetrică-ginecologie (moaşă) pentru care se cere experienţă profesională

 

Titluri de calificare de asistent medical de obstetrică-ginecologie (moaşă)

Documente necesare

Nivel studii postliceale

Diplomă/Certificat de absolvire în specialitatea asistent medical obstetrică-ginecologie

1. Cerere-tip

2. Copie de pe actul de identitate

3. După caz, documente de schimbare a numelui - în copie legalizată la notar

4. Diplomă de bacalaureat sau diplomă/certificat de absolvire a 12 clase - în copie legalizată la notar

5. Diploma/Certificatul prevăzută/prevăzut în coloana I - în copie legalizată la notar

6. Foaia matricolă - în copie legalizată la notar

7. Adeverinţa cu perioada şcolarizării eliberată de şcoala postliceală - în original

8. Cartea de muncă - în copie legalizată la notar sau copie atestată „conform cu originalul” de către angajator. În cazul

angajatorilor din sectorul privat, contractul individual de muncă însoţit de actele adiţionale (după caz) - în copie legalizată la notar sau copie atestată „conform cu originalul” de angajator

9. Adeverinţa de vechime, conform anexei nr. II - în original sau extras din REVISAL semnat, parafat şi înregistrat de către unitatea care îl eliberează

Extrasul din REVISAL trebuie să conţină funcţia, norma de încadrare, data de început şi de sfârşit a perioadei lucrate şi, după caz, concedii fără plată, concedii pentru creşterea copilului, concedii medicale, suspendări.

10. Documentul eliberat de OAMGMAMR din care să rezulte că exercitarea profesiei pe teritoriul României s-a făcut cu aviz de liberă practică

 

ANEXA Nr. III (5)

la metodologie

 

DOCUMENTE NECESARE

pentru atestarea titlurilor de calificare de asistent medical, altele decât cele prevăzute în anexele nr. III (1)-III (4)

 

Titluri de calificare de asistent medical (AM), altele decât cele prevăzute în anexele nr. III (1)-III (4)

Documente necesare

Titluri de calificare de asistent medical de:

- pediatrie;

- radiologie;

- igienă;

- laborator;

- stomatologie;

- balneofiziokinetoterapie şi recuperare;

- farmacie;

- Igienist de cabinet stomatologic;

- medico-social;

- ocrotire.

Nivelul de studii atestat este:

1. studii superioare - diplomă de absolvire/diplomă de licenţă;

2. studii postliceale - diplomă/certificat de absolvire/certificate de competenţe profesionale/atestat;

3. Studii medii - bacalaureat de liceu sanitar specializare laborator, cu durata de pregătire de 5 ani

1. Cerere-tip

2. Copie de pe actul de identitate

3. După caz, documente de schimbare a numelui - în copie legalizată la notar

4. Diplomă de bacalaureat, după caz, diplomă/certificat de absolvire a 12 clase - în copie legalizată la notar

5. Unul dintre documentele de studii de AM prevăzute în coloana I - în copie legalizată la notar

6. Foaia matricolă/Suplimentul la diplomă - în copie legalizată la notar

7. Adeverinţa cu perioada şcolarizării, după caz, de la şcoala postliceală/facultate - în original

8. Cartea de muncă - în copie legalizată la notar sau copie atestată „conform cu originalul” de către angajator. În cazul angajatorilor din sectorul privat, contractul individual de muncă însoţit de actele adiţionale (după caz) - în copie legalizată la notar sau copie atestată „conform cu originalul” de angajator

9. Adeverinţa de vechime, conform anexei nr. II - în original sau extras din REVISAL semnat, parafat şi înregistrat de către unitatea care îl eliberează

Extrasul din REVISAL trebuie să conţină funcţia, norma de încadrare, data de început şi de sfârşit a perioadei lucrate şi, după caz, concedii fără plată, concedii pentru creşterea copilului, concedii medicale, suspendări.

10. Documentul eliberat de OAMGMAMR din care să rezulte că exercitarea profesiei pe teritoriul României s-a făcut cu aviz de liberă practică

 

ANEXA Nr. IV

la metodologie

 

MODEL OPIS

 

Antetul filialei OAMGMAMR

Nr. ... data ……………

 

Către

OAMGMAMR - STRUCTURA DE SPECIALITATE

 

Vă transmitem spre soluţionare dosarele cu solicitările de eliberare a documentelor necesare recunoaşterii calificării titularilor în celelalte state membre UE, înaintate de:

Numele şi prenumele titularului

1. ...

2. ...

3. ...

 

Aceste dosare cuprind documente autentice şi sunt complete, ca urmare a verificării acestora conform metodologiei înaintate.

 

Preşedintele filialei OAMGMAMR,

 

……………………………………………..

Responsabil verificare,

 

…………………………………..

 

ANEXA Nr. V

la metodologie

 

MODEL REGISTRU ELIBERARE DOCUMENTE FILIALĂ

 

Nr. crt./

Data înregistrării

(la primirea dosarului)

Numele şi prenumele titularului

Data transmiterii la structura OAMGMAMR a dosarului

complet

Data eliberării documentului de recunoaştere

Seria şi nr. actului de identitate al titularului

Semnătura titularului

Nr. procurii notariale; seria şi nr. actului de identitate al împuternicitului

Semnătura

împuternicitului

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.