MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 733/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 733         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 30 septembrie 2015

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

39. - Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru consolidarea poziţiei de acţionar al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie publică implicată

 

41. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.041. - Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.371(93)a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014

 

2.088. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de re structura re/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

147. - Ordin pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a prevederilor art. 104 din Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind unele măsuri pentru consolidarea poziţiei de acţionar al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie publică implicată

 

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri care să permită consolidarea poziţiei statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie publică implicată impusă de importanţa acestor operatori strategici pentru siguranţa sistemului energetic şi a economiei în ansamblul ei,

luând în considerare că este necesară derularea de urgenţă a demersurilor necesare pentru înfiinţarea unei societăţi cu capital de stat care să participe la constituirea unui fond de investiţii, sub forma unei societăţi pe acţiuni care va investi în proiecte din domeniul energetic din România, întrucât prin tranzacţia convenită prin “Memorandumul de înţelegere” încheiat între statul român şi The  Rompetrol Grup N.V. a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 35/2014, cu modificările ulterioare, iar Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are mandat din partea Guvernului să desemneze o societate nou-înfiinţată, cu capital integral de stat, care să participe ca reprezentant al statului român,

întrucât în lipsa reglementării unui cadru legal care să acorde posibilitatea statului de a înfiinţa societăţi, există riscul atragerii răspunderii acestuia ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor asumate,

având în vedere necesitatea exprimării unei opţiuni a statului cu privire la participarea la majorarea capitalului social al societăţilor la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri administrează participaţiile statului, în situaţia în care adunările generale ale acţionarilor la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie publică implicată trebuie să decidă asupra majorării capitalului social, iar acţionarii pot subscrie un număr de acţiuni astfel încât să îşi menţină cota de participare la capitalul social,

întrucât în situaţia în care statul nu înfiinţează o societate care să participe la dezvoltarea de investiţii în România alături de KMG Internaţional, pierderile pe care ar putea să le suporte statul pot ajunge până la 1 miliard de dolari,

pentru a evita producerea unor astfel de pierderi pentru stat, se impune adoptarea de urgenţă de masuri legislative care să permită înfiinţarea de către stat a unor societăţi.

Întrucât elementele menţionate constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare urgentă nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - (1) Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri poate înfiinţa, în condiţiile legii, societăţi pe acţiuni, cu participarea statului la capitalul social, ca acţionar unic,

(2) Prin derogare de la art. 9 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 50 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri poate participa, în numele statului, cu respectarea cadrului legal în vigoare în domeniul societar şi în domeniul concurenţei, la majorarea capitalului social al societăţilor la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri exercită, în numele statului, calitatea de acţionar.

(3) Decizia privind înfiinţarea de societăţi, participarea la capitalul social al unor societăţi existente sau nou-înfiinţate ori majorarea capitalului social al societăţilor la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri exercită, în numele statului, calitatea de acţionar are ca temei o analiză economico-financiară, tehnică, juridică şi de oportunitate, inclusiv din perspectiva normelor naţionale şi ale Uniunii Europene în materia ajutorului de stat, care se fundamentează pe următoarele principii:

a) participarea cu drepturi egale, în mod nediscriminatoriu, a acţionarilor operatorilor cu capital de stat la deciziile societare;

b) asigurarea transparenţei fondurilor publice şi utilizarea eficientă a acestora;

c) promovarea investiţiilor în sectorul energetic şi al resurselor energetice;

d) promovarea unui climat concurenţial între operatorii economici, indiferent de structura capitalului social.

(4) Drepturile şi obligaţiile statului rezultând din calitatea de acţionar/asociat la societăţile înfiinţate potrivit alin. (1) vor fi exercitate de către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri.

Art. 2. - Din bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri asigură finanţarea şi costurile necesare participării la înfiinţarea unor societăţi, participarea la capitalul social al unor societăţi existente sau nou-înfiinţate ori majorarea capitalului social al societăţilor la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri exercită, în numele statului, calitatea de acţionar.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul energiei, Întreprinderilor Mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 23 septembrie 2015.

Nr. 39.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare

 

Având în vedere necesitatea elaborării legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, ţinând cont că abordarea bugetară pe bază de credite de angajament şi pe buget pe programe reprezintă un proces extrem de complex, care necesită timp şi asistenţă tehnică din partea instituţiilor financiare internaţionale;

având în vedere că la data de 20 octombrie 2015 expiră termenul prevăzut la art. III din Legea nr. 270/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, pentru obţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi de către conducătorii compartimentului financiar-contabil din instituţiile publice aflaţi în funcţie;

ţinând cont că neadoptarea în regim de urgenţă poate avea consecinţe serioase şi ar genera disfuncţionalităţi majore, cu efecte negative asupra activităţii administraţiei publice centrale,

în acest sens, se consideră oportună prelungirea termenelor stabilite la art. III şi V din Legea nr. 270/2013.

Având în vedere faptul că dizolvarea autorităţilor deliberative şi suspendarea primarilor unor unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale conduce la imposibilitatea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli, implicit efectuarea unor plăţi curente necesare pentru stricta funcţionare a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale,

deoarece există riscul ca unele instituţii ale administraţiei publice locale să nu poată onora, din venituri proprii sau de la bugetul de stat, obligaţiile de plată, inclusiv cheltuieli de natură salarială,

totodată, întrucât vacanţa sau imposibilitatea exercitării funcţiei de primar pune în imposibilitate unităţile administrativ-teritoriale să emită certificatele de urbanism sau autorizaţiile de construire, fapt care conduce la imposibilitatea de edificare în condiţiile legii a construcţiilor de către solicitanţi şi implicit la privarea şi îngrădirea dreptului de a edifica o construcţie,

luând în considerare faptul că, în conformitate cu prevederile art. 495 lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, consiliile locale trebuie să stabilească, până la data de 7 noiembrie 2015, prin hotărâre, nivelurile impozitelor şi taxelor locale valabile în anul 2016, în cazul consiliilor locale dizolvate unităţile administrativ-teritoriale se află în imposibilitatea aprobării nivelurilor impozitelor şi taxelor locale valabile în anul 2016.

Până la data adoptării prezentei ordonanţe de urgenţă a Guvernului au fost aprobate mai multe acte normative privind creşteri salariale în sectorul bugetar, iar acestea au impact asupra bugetului unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, fără a fi majorat şi nivelul maxim al cheltuielilor de personal aprobat.

Întrucât unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale dispun de venituri proprii pentru acordarea creşterilor salariilor, dar acestea sunt blocate de nivelul maxim al cheltuielilor de personal aprobat, se reglementează renunţarea la repartizarea acestuia pe judeţe şi municipiul Bucureşti.

Deoarece, prin proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile sunt prevăzuţi indicatori de rezultat sau indicatori de sustenabilitate postimplementare care presupun înfiinţarea unor posturi, ţinând cont de faptul că, în situaţia în care nu se prevede o posibilitate de suplimentare cu posturile respective, beneficiarii riscă să nu realizeze indicatorii de rezultat ai proiectelor sau pe cei de sustenabilitate a proiectelor implementate, fapt care poate conduce la aplicarea unor corecţii financiare aplicate proiectelor,

având în vedere faptul că, în practică, s-a observat că gestionarea litigiilor arbitrale de competenţa Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiţii de către instituţia publică în a cărei sferă de competenţă se regăseşte problematica ce face obiectul diferendelor nu este întotdeauna posibilă, deoarece nu toate instituţiile publice au posibilitatea de a asigura îh bugetul propriu sumele necesare pentru plata taxelor arbitrale, a celor de reprezentare juridică sau de executare a hotărârii arbitrale;

luând în considerare că aceste dificultăţi de asigurare a reprezentării juridice se pot întâlni şi ulterior pronunţării hotărârii arbitrale, respectiv atunci când se încearcă recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale în diverse jurisdicţii naţionale;

în lipsa preluării dosarelor arbitrale în care sunt invocate clauze care se referă la protecţia reciprocă a investiţiilor, din tratatele internaţionale la care România este parte, de către Ministerul Finanţelor Publice, asigurarea unei apărări eficiente ar putea fi întârziată sau să lipsească în totalitate, iar România ar putea fi obligată la plata unor despăgubiri sau, mai grav, la afectarea imaginii sale în plan internaţional, cu consecinţe financiare imposibil de estimat la acest moment.

Având în vedere liniile directoare agreate cu creditorii externi, în vederea eficientizării activităţii de colectare şi administrare a marilor contribuabili, este necesară reorganizarea structurii Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, prin transformarea acesteia într-o entitate publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea A.N.A.F.,

pentru evitarea acestor riscuri, se reglementează preluarea în regim de urgenţă a competenţei de reprezentare a României sau altor instituţii publice de către o singură instituţie publică, respectiv de către Ministerul Finanţelor Publice, precum şi stabilirea obligaţiilor procedurale ale instituţiilor care au gestionat problematica diferendului şi ale personalului din cadrul acestora.

Având în vedere situaţia excepţională determinată de încetarea de drept, în luna septembrie 2015, a contractelor de muncă pentru un număr semnificativ de cadre didactice cu grad de asistent/lector ce nu şi-au obţinut titlul de doctor până la această dată, desfăşurarea procesului educaţional din învăţământul superior, în anul universitar 2015-2016, fiind grav afectată, instituţiile de învăţământ superior neputând asigura în condiţii optime procesul de învăţământ,

ţinând seama de necesitatea imperioasă de asigurare a calităţii şi a condiţiilor optime pentru desfăşurarea procesului de învăţământ în anul universitar 2015-2016,

în vederea asigurării bunei funcţionări a sistemului naţional de învăţământ,

având în vedere disfuncţionalităţile înregistrate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale determinate de dizolvarea autorităţilor deliberative constituite la nivelul administraţiei publice locale, dublată de suspendarea, încetarea mandatului sau de imposibilitatea exercitării mandatului de către autorităţile executive din cauze care, în prezent, nu sunt reglementate ca fiind situaţii

de suspendare sau încetare a mandatului (de exemplu: măsura preventivă a controlului judiciar - necorelare între dispoziţiile legislaţiei în materie penală şi legislaţia cadru aplicabilă administraţiei publice),

ţinând cont de faptul că în aceste situaţii excepţionale se creează vid de autoritate publică la nivelul unor unităţi administrativ-teritoriale şi implicit imposibilitatea adoptării unor hotărâri absolut necesare funcţionării, pentru derularea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile finanţate în perioada de programare 2007-2013, al cărei ultim an de implementare este anul 2015, sau pentru contractarea şi/sau garantarea unor împrumuturi necesare asigurării cofinanţării proiectelor, respectiv o serie de atribuţii instituite în competenţa exclusivă a autorităţilor deliberative, ce excedează gestiunii curente a treburilor publice şi care rămân la momentul actual nerealizate, cum ar fi, dar fără a se limita la: darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică; vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată; avizarea sau aprobarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local, emiterea de autorizaţii de construcţii,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - La articolul 19 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, literele b2) şi b3) se modifică şt vor avea următorul cuprins:

“b2) participarea la concursul pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil este condiţionată de deţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, precum şi de cunoaşterea reglementărilor europene în domeniu; modul de dobândire sau retragere a certificatului va fi stabilit prin norme metodologice. Atestarea se face gratuit, prin intermediul Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;

b3) dobândirea şi menţinerea certificatului de atestare reprezintă condiţie specifică obligatorie pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil, ordonatorii de credite având obligaţia modificării corespunzătoare a fişelor de post respective. La ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil ordonatorii de credite au obligaţia de a verifica întrunirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege;”.

Art. II, - (1) Termenul prevăzut la art. III din Legea nr. 270/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 18 octombrie 2013, cu modificările ulterioare, se prorogă cu 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă,

(2) Termenul prevăzut la art. V din Legea nr. 270/2013, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2017.

Art. III. - Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După articolul 55 se introduce un nou articol, articolul 551, cu următorul cuprins:

“Art. 551. - (1) în cazul dizolvării consiliului local în condiţiile art. 55 alin. (1) lit. a) şi b), acesta se reconstituie din membrii supleanţi, convocarea consilierilor supleanţi fiind făcută de către prefect.

(2) Şedinţa de reconstituire este legal întrunită dacă la aceasta participă un număr de membri supleanţi mai mare decât jumătate plus unu din numărul total al consilierilor din consiliul local respectiv.

(3) Prevederile art. 30 alin. (2)-(5) şi ale art. 31-35 se aplică corespunzător.”

2. După articolul 99 se introduce un nou articol, articolul 991, cu următorul cuprins:

“Art. 991. - În cazul dizolvării consiliului judeţean, în condiţiile art. 55 alin. (1) lit. a) şi b), acesta se reconstituie din membrii supleanţi, prevederile art. 551 aplicându-se corespunzător.”

Art. IV. - După alineatul (1) al articolului 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), cu sumele aprobate prin hotărâre a Guvernului, din fondurile de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului, precum şi cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative, se majorează, respectiv se diminuează bugetele locale prin decizie emisă de persoana care îndeplineşte calitatea de ordonator principal de credite în condiţiile art. 117 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi modificările ulterioare, cu avizul administraţiei judeţene a finanţelor publice.”

Art. V. - La articolul 495 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

“g) prin excepţie de la prevederile lit. f), nivelurile impozitelor şi taxelor locale se aprobă prin dispoziţie a primarului, până la expirarea termenului prevăzut la lit. f), în cazul în care consiliul local este dizolvat, sau prin decizie emisă de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale sau de către persoana desemnată în condiţiile art. 55 alin. (81) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu avizul administraţiei judeţene a finanţelor publice până la expirarea termenului prevăzut la lit. f), în cazul în care consiliul local este dizolvat şi primarul nu îşi poate exercita atribuţiile ca urmare a încetării sau suspendării mandatului în condiţiile legii, ori în situaţia în care faţă de acesta au fost dispuse potrivit legii penale măsuri preventive, altele decât cele care determină suspendarea mandatului şi care fac imposibilă exercitarea de către acesta a atribuţiilor prevăzute de lege. Dispoziţia primarului, respectiv decizia secretarului sau persoanei desemnate se aduc la cunoştinţă publică.”

Art. VI. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 2 iulie 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatul (4) al articolului III se abrogă.

2. Alineatele (5) şi (8)-(11) ale articolului III se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(5) Pentru reducerea cheltuielilor de personal şi încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (1) şi (2), ordonatorii de credite ai bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pot reduce numărul de posturi finanţate şi, respectiv, pot disponibiliza, în condiţiile legii, personalul aferent.

………………………………………………………………………………………

(8) în termen de 20 de zile de la publicarea ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, prevăzut la alin. (11), în Monitorul Oficial al României, Partea I, prefectul comunică numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (1) şi (2), pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială Comunicările se transmit, în format electronic, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

(9) în situaţia nerespectării încadrării în numărul maxim de posturi, determinat potrivit alin. (1) şi (2), direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice suspendă alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, repartizate potrivit art. 33 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, până la data la care autorităţile administraţiei publice locale fac dovada încadrării în prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.

(10) Instituţiile prefectului şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice monitorizează încadrarea în numărul de posturi şi raportează trimestrial Ministerului Finanţelor Publice situaţii referitoare la modul de respectare a prevederilor legii de către instituţiile publice locale. În termen de 3 zile de la primirea situaţiilor, Ministerul Finanţelor Publice le comunică, în format electronic, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

(11) Anual, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, se revizuieşte media numărului de locuitori prevăzută în tabelul 2 din anexă.”

3. În anexă, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:

“6. În cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială a implementat proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, care prevăd ca indicator de rezultat sau indicator de sustenabilitate postimplementare înfiinţarea unor posturi, atunci numărul maxim al posturilor rezultat în urma aplicării prevederilor pct. 1-5, după caz, se suplimentează cu numărul de posturi prevăzut în proiecte.”

Art. VII. - La articolul 4 alineatul (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, după litera a) se introduce o rouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

“a1) de preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul prealabil al secretarului unităţii administrativ-teritoriale sau al persoanei numite de către prefect în condiţiile art. 55 alin. (81) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile excepţionale în care lucrările se execută la imobile situate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale unde consiliul local este dizolvat şi primarul nu îşi poate exercita atribuţiile:

1. ca urmare a încetării sau suspendării mandatului în condiţiile legii;

2. În situaţia în care faţă de primar au fost dispuse potrivit legii penale măsuri preventive, altele decât cele care determină suspendarea mandatului şi care fac imposibilă exercitarea de către acesta a atribuţiilor prevăzute de lege;”.

Art. VIII. - Articolele 1 şi 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 126/2005 privind reprezentarea României sau a instituţiilor publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru  Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 19 septembrie 2005, aprobată prin Legea nr. 168/2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Reprezentarea României sau a instituţiilor publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii sau în faţa altui tribunal arbitrai internaţional, atunci când prin cererile de arbitrare sunt invocate clauze care se referă la protecţia reciprocă a investiţiilor din tratatele internaţionale la care România este parte, se realizează de către Ministerul Finanţelor Publice.

(2) După pronunţarea hotărârilor arbitrate în litigiile prevăzute la alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice asigură, dacă este cazul, reprezentarea României sau a instituţiilor publice în eventualele acţiuni judiciare dintr-un stat pe teritoriul căruia se iniţiază o procedură de recunoaştere şi/sau executare a acestora. În cazuri temeinic fundamentate, Guvernul poate stabili ca reprezentarea României sau a instituţiilor publice în eventualele acţiuni judiciare dintr-un stat pe teritoriul căruia se iniţiază o procedură de recunoaştere şi/sau executare a hotărârilor arbitrale pronunţate în litigiile prevăzute la alin. (1) să se asigure de o altă instituţie publică din subordinea/ coordonarea sa.

(3) Instituţiile sau autorităţile publice care au gestionat problematica ce face obiectul diferendului privind protecţia reciprocă a investiţiilor au obligaţia de a comunica informaţiile şi documentele solicitate de Ministerul Finanţelor Publice, atunci când acestea se află în posesia lor, precum şi de a dispune toate măsurile legale pentru ca persoanele competente din cadrul acestora să acorde sprijinul necesar, conform atribuţiilor specifice, în vederea pregătirii apărărilor României de către avocaţii selectaţi, inclusiv prin participarea lor la audierile orale programate.

Art. 2. - (1) Pentru reprezentarea României sau a instituţiilor publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii sau în faţa altui tribunal arbitrai internaţional, Ministerul Finanţelor Publice selectează avocaţi, indiferent de forma de organizare a profesiei, din România sau din străinătate, specializaţi în litigii arbitrale investiţionale internaţionale, cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice, şi nominalizează arbitrii propuşi de partea română în procedurile arbitrale în curs.

(2) Plata cheltuielilor necesare reprezentării României în astfel de litigii, inclusiv plata arbitrilor desemnaţi de partea română în procedurile arbitrale şi a celorlalte taxe arbitrale datorate, conform procedurilor arbitrale, se asigură din bugetul Ministerului Finanţelor Publice.

(3) Eventualele sume de bani dispuse a fi plătite de România prin hotărâri judecătoreşti sau arbitrale pronunţate în legătură cu diferendele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) se suportă din bugetul Ministerului Finanţelor Publice, cu respectarea dreptului Uniunii Europene în materia ajutorului de stat, dacă este cazul.

(4) Pentru asigurarea creditelor bugetare necesare pentru efectuarea plăţii sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti sau arbitrale, se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze virări de credite bugetare pe parcursul întregului an bugetar, de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole bugetare, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (4) şi (8)-(11) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice,  cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. IX. - Ministerul Finanţelor Publice se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile aferente litigiilor aflate pe rolul Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii sau pe rolul altui tribunal arbitrai internaţional, atunci când prin cererile de arbitrare sunt invocate clauze care se referă la protecţia reciprocă a investiţiilor din tratatele internaţionale la care România este parte, cu excepţia litigiilor în care au fost desemnate alte instituţii publice pentru a asigura reprezentarea juridică până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. X. - (1) Activitatea de administrare fiscală a marilor contribuabili este realizată de Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, structură cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Organizarea şi funcţionarea se vor reglementa prin hotărârea Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(2) Personalul Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili se preia în cadrul noii structuri a Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, în limita numărului de posturi aprobat, în condiţiile legii.

(3) încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu procedura prevăzută de lege pentru fiecare categorie de personal.

(4) Salarizarea personalului Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili se stabileşte la nivelul de salarizare aferent funcţiilor din cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau, după caz, din instituţiile subordonate acestuia, în cazul în care nu există funcţie similară.

Art. XI. - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După alineatul (1) al articolului 286 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în anul universitar 2015-2016, în statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare se pot efectua modificări cu privire la normele universitare ale persoanelor pentru care s-au dat aprobări conform art. 362 alin. (8).”

2. După alineatul (7) al articolului 362 se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

“(8) Prin excepţie de la termenul prevăzut la alin. (7), senatele universitare ale instituţiilor de învăţământ pot aproba, la propunerea consiliului de administraţie, în anul universitar 2015-2016, continuarea raporturilor juridice de muncă, pentru persoanele aflate sub incidenţa prevederilor alin. (1)-(6), în funcţie de gradul de îndeplinire de către acestea a obligaţiilor aferente programelor de studii doctorale.”

Art. XII. - Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (2) şi alin. (6)-(8), art. 10 alin. (1)-(3). art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (1)-(3) şi (5), art. 13, art. 131 alin. (2)-(4), art. 14 alin. (1) şi (3), art. 14i alin. (21), (3), (5) şi (6), art. 15 alin. (2) şi (3), art. 161 alin. (4)-(6). art. 17 alin. (1) şi (2), art. 18 alin. (2) lit. a), art. 20 alin. (2) şi (3), art. 201 alin. (1) şi (3), art. 262 alin. (2), art. 28 alin. (2), (4) şi (5), art. 281 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2) lit. a) şi alin. (4) lit. b) şi alin. (8) şi art. 30 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia prevăzută la art. 55 alin. (8) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunile administrative sunt îndeplinite de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale, iar în situaţia prevăzută la art. 55 alin. (81) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunile administrative sunt îndeplinite de către persoana numită de prefect, în condiţiile legii, acestea putând emite decizii, după caz.

Art. XIII. - Prin derogare de la prevederile art. 15 alin. (1)şi (3), art. 16, art. 20, art. 21, art. 23 alin. (1), (3) şi (4), art. 24 alin. (2) şi (4), art. 25 alin. (1), (3) şi (6), art. 27 alin. (6), art. 28 alin. (3), art. 29 alin. (4)-(7), art. 33, art. 41 alin. (1) şi art. 42 alin. (2) din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia prevăzută la art. 55 alin. (8) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunile administrative sunt îndeplinite de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale, iar în situaţia prevăzută la art. 55 alin. (81) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunile administrative surit îndeplinite de către persoana numită de prefect, în condiţiile legii, acestea putând emite decizii, după caz.

Art. XIV. - Prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (4) şi (5), art. 17 alin. (1) şi (3)-(7), art. 19 alin. (2), (3), (5) şi (6), art. 21 alin. (5), art. 23 alin. (5), art. 25 alin. (1), (2) şi (5), art. 27 alin. (3), art. 271 alin. (1), art. 30 alin. (2) şi (5), art. 31 alin. (2)-(4), art. 33 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2) lit. b) şi art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia prevăzută la art. 55 alin. (8) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunile administrative sunt îndeplinite de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale, iar în situaţia prevăzută la art. 55 alin. (81) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunile administrative sunt îndeplinite de către persoana numită de prefect, în condiţiile legii, acestea putând emite decizii, după caz.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 30 septembrie 2015.

Nr. 41.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.371(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014

 

Având în vedere prevederile art. VIII (b)(vi)(2)(bb) şi ale art. VIII (b)(vii)(2) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. -  Se publică amendamentele la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011), cod pe care România l-a acceptat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.352/2013, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.371(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.

 

p. Ministrul transporturilor,

Marius Humelnicu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 21 septembrie 2015.

Nr. 1.041.

 

ANEXĂ

 

REZOLUŢIA MSC.371(93)

(adoptată la 22 mai 2014)

 

Amendamente la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011)

 

Comitetul de siguranţă maritimă,

amintind articolul 28(b) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului, luând notă de Rezoluţia A.1049(27)r prin care Adunarea a adoptat Codul internaţional privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (denumit în continuare Codul ESP 2011), care a intrat în vigoare la data intrării în vigoare a amendamentelor corespondente la regula XI-1/2 a Convenţiei internaţionale din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS), (denumită în continuare Convenţia), adoptate prin Rezoluţia MSC.325(90),

luând în considerare, la cea de-a nouăzeci şi treia sesiune a sa, amendamentele la Codul ESP 2011 propuse şi circulate în conformitate cu articolul VIII (b)(i) din Convenţie,

 

1 adoptă, în conformitate cu articolul VIU (b)(iv) din Convenţie, amendamentele la Codul ESP 2011, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie;

2 decide, în conformitate cu articolul VIII (b)(vi)(2)(bb) din Convenţie, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2015, în afară de cazul când, înainte de această dată, mai mult de o treime din guvernele contractante la Convenţie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiecţiile lor la amendamente;

3 invită guvernele contractante sa ia notă de faptul că, în conformitate cu articolul VIII (b)(vii)(2) din Convenţie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2016, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4 solicită secretarului general, în conformitate cu articolul VIII (b)(v) din Convenţie, să transmită copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în anexă tuturor guvernelor contractante la Convenţie;

5 solicită de asemenea secretarului general să transmită copii ale acestei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor organizaţiei care nu sunt guverne contractante la Convenţie.

 

ANEXA

la Rezoluţia MSC.371(93)

 

Amendamente la Codul internaţional din 2011 privind programul Intensificat de Inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011)

 

ANEXA A

CODUL PRIVIND PROGRAMUL INTENSIFICAT DE INSPECŢII EFECTUATE CU OCAZIA INSPECŢIILOR LA VRACHIERE

 

Partea A

 

CODUL PRIVIND PROGRAMUL INTENSIFICAT DE INSPECŢII EFECTUATE CU OCAZIA INSPECŢIILOR LA VRACHIERELE CU SIMPLU BORDAJ

 

1 – Generalităţi

 

1 La sfârşitul paragrafului 1.2.6 se adaugă următoarea frază:

“Pentru vrachierele construite în sistem transversal, o secţiune transversală include cadrele adiacente şi conexiunile lor de capăt, în dreptul secţiunilor transversale.”

2 La paragraful 1.2.7, cuvintele “de structură” se introduc între cuvintele “critice” şi “şi/sau zonele suspecte”.

3 La sfârşitul paragrafului 1.2.9, cuvintele “o grosime măsurată care este cuprinsă între tnet + 0,5 mm şi tren” se înlocuiesc cu cuvintele “o grosime măsurată care este cuprinsă între tren + 0,5 mm şi tren.

Grosimea de reînnoire (tren) este grosimea minimă admisibilă, în mm, sub care reînnoirea elementelor structurale trebuie efectuată”.

4 Modificare fără obiect în limba română.

5 La începutul paragrafului 1.2.17, cuvintele “Examinare specială sau” sunt introduse înainte de cuvintele “stabilit în mod special.

6 Următorul nou paragraf 1.2.18 se adaugă după paragraful 1.2.17 existent:

“1.2.18 Coroziunea în puncte este definită ca fiind coroziunea în puncte/zone dispersate cu reduceri locale de material care sunt mai mari decât coroziunea generală în zona din jur. Intensitatea punctelor este definită în figura 2 din anexa 15.”

7 Următorul nou paragraf 1.3.3 se adaugă după paragraful 1.3.2 existent:

“1.3.3 în cazul în care deteriorarea găsită pe structură, menţionată la paragraful 1.3,1 de mai sus, este izolată şi de o natură localizată, care nu afectează integritatea structurală a navei (ca, de exemplu, o gaură mică într-o fâşie transversală de punte dintre gurile de magazii), inspectorul poate lua în considerare acceptarea unei reparaţii temporare adecvate pentru a permite restabilirea etanşeităţii la apă sau la intemperii după evaluarea structurii înconjurătoare şi impunerea unei condiţii asociate de clasificare sau recomandări cu o limită de timp specificată în scopul de a finaliza reparaţia permanentă şi a păstra clasificarea.”

 

2 - inspecţia de reînnoire

 

8 La sfârşitul paragrafului 2.1.1 se adaugă următoarea frază:

“Dacă inspecţia de reînnoire este începută înainte de a patra inspecţie anuală, întreaga inspecţie urmează să fie finalizată în termen de 15 luni pentru ca aceste lucrări să fie recunoscute valabile pentru inspecţia de reînnoire.”

9 După paragraful 2.3,2 existent se adaugă următorul nou paragraf 2.3.3:

“2.3.3 Pentru vrachierele construite conform Regulilor de construcţie comune ale IACS (CSR), zonele identificate ca prezentând o coroziune substanţială pot fi:

.1 protejate de un strat aplicat în conformitate cu cerinţele producătorului stratului şi examinate la intervale anuale pentru a confirma că stratul este încă în stare bună; sau alternativ

.2 cerute să fie măsurate la intervale de un an.”

 

3 - Inspecţia anuală

 

10 La sfârşitul paragrafelor 3.4.1.3, 3.4.2.3 şi 3.5 se adaugă următoarea frază:

“Pentru vrachierele construite în conformitate cu Regulile de construcţie comune ale IACS, măsurarea anuală de grosime poate fi omisă în cazul în care a fost aplicat un strat de protecţie în conformitate cu cerinţele producătorului stratului şi este menţinut în stare bună;u.

4 - Inspecţia intermediară

11 Modificare fără obiect în limba română.

12 La sfârşitul paragrafului 4.2.3.3 se adaugă următoarea frază nouă şi nota explicativă:

“Pentru vrachierele construite conform Regulilor de construcţie comune ale IACS, zonele identificate ca prezentând o coroziune substanţială pot fi:

.1 protejate de un strat aplicat în conformitate cu cerinţele producătorului stratului şi examinate la intervale anuale pentru a confirma că stratul este încă în stare bună; sau alternativ

.2 cerute să fie măsurate la intervale de un an.

 

Notă explicativă:

Pentru vrachierele existente, în cazul în care armatorii pot alege să acopere sau să reacopere magaziile de marfă cu un strat cum este indicat mai sus, poate fi luată în considerare extinderea inspecţiilor amănunţite şi a măsurătorilor de grosime. Înainte de aplicarea stratului în magaziile de marfă ale navelor existente, trebuie verificat eşantionajul în prezenţa unui inspector.”

13 După paragraful 4.2.3.3 existent se adaugă următorul nou paragraf 4.2.3.4:

“4.2.3.4 în cazul în care stratul de protecţie dur este prevăzut în magaziile de marfă şi se găseşte în stare bună, extinderea inspecţiilor amănunţite şi a măsurătorilor de grosimi poate fi considerată în mod special.”

 

6 - Documentaţia de la bordul navei

 

14 La sfârşitul paragrafului 6.3.2 se adaugă următorul text:

“(pentru vrachierele construite conform CSR, aceste planuri trebuie să includă, pentru fiecare element structural, atât grosimea de construcţie, cât şi cea de reînnoire. Orice grosime adăugată voluntar trebuie să fie, de asemenea, indicată în mod clar pe aceste planuri. Pianul secţiunii maestre care trebuie să fie la bordul navei trebuie să includă caracteristici ale secţiunii minime admisibile a grinzii corpului pentru secţiunea transversală în toate magaziile de marfă.)”

 

Partea B

CODUL PRIVIND PROGRAMUL INTENSIFICAT DE INSPECŢII EFECTUATE CU OCAZIA INSPECŢIILOR LA VRACHIERELE CU DUBLU BORDAJ

 

1 – Generalităţi

 

15 La sfârşitul paragrafului 1.2,6 se adaugă următoarea frază:

“Pentru vrachierele construite în sistem transversal, o secţiune transversală include cadrele adiacente şi conexiunile lor de capăt, în dreptul secţiunilor transversale.”

16 La sfârşitul paragrafului 1.2.9, cuvintele “o grosime măsurată care este cuprinsă între tnet + 0,5 mm şi tnet” se înlocuiesc cu cuvintele “o grosime măsurată care este cuprinsă între tren + 0,5 mm şi tren. Grosimea de reînnoire (tren) este grosimea minimă admisibilă, în mm, sub care reînnoirea elementelor structurale trebuie efectuată”.

17 La începutul paragrafului 1.2.17, cuvintele “Examinare specială sau” sunt introduse înainte de cuvintele “stabilit în mod special”.

18 Următorul nou paragraf 1.3.3 se adaugă după paragraful 1.3.2 existent:

“1.3,3 în cazul în care deteriorarea găsită pe structură, menţionată la paragraful 1.3.1 de mai sus, este izolată şi de o natură localizată, care nu afectează integritatea structurală a navei (ca, de exemplu, o gaură nesemnificativă într-o fâşie transversală de punte dintre gurile de magazii), inspectorul poate lua în considerare acceptarea unei reparaţii temporare adecvate pentru a permite restabilirea etanşeităţii la apă sau la intemperii după evaluarea structurii înconjurătoare şi impunerea unei condiţii asociate de clasificare sau recomandări cu o limită de timp specificată în scopul de a finaliza reparaţia permanentă şi a păstra clasificarea.”

 

2 - Inspecţia de reînnoire

 

19 La sfârşitul paragrafului 2.1,1 se adaugă următoarea frază:

“Dacă inspecţia de reînnoire este începută înainte de a patra inspecţie anuală, întreaga inspecţie urmează să fie finalizată în termen de 15 luni pentru ca aceste lucrări să fie recunoscute valabile pentru inspecţia de reînnoire.”

20 După paragraful 2.3.2 existent se adaugă următorul nou paragraf 2.3.3:

“2.3.3 Pentru vrachierele construite conform Regulilor de construcţie comune ale IACS (CSR), zonele identificate ca prezentând o coroziune substanţială pot fi:

.1 protejate de un strat aplicat în conformitate cu cerinţele producătorului stratului şi examinate la intervale anuale pentru a confirma că stratul este încă în stare bună; sau alternativ

.2 cerute să fie măsurate la intervale de un an.”

 

3 - Inspecţia anuală

 

21 La sfârşitul paragrafelor 3.4.1.2, 3.4.2.2 şi 3.5 se adaugă următoarea frază:

“Pentru vrachierele construite în conformitate cu Regulile de construcţie comune ale IACS, măsurarea anuală de grosime poate fi omisă în cazul în care a fost aplicat un strat de protecţie în conformitate cu cerinţele producătorului stratului şi este menţinut în stare bună;u.

 

4 - Inspecţia intermediară

 

22 La sfârşitul paragrafului 4.2.3.3 se adaugă următoarea frază nouă şi nota explicativă:

“Pentru vrachierele construite conform Regulilor de construcţie comune ale IACS, zonele identificate ca prezentând o coroziune substanţială pot fi:

.1 protejate de un strat aplicat în conformitate cu cerinţele producătorului stratului şi examinate la intervale anuale pentru a confirma că stratul este încă în stare bună; sau alternativ

.2 cerute să fie măsurate la intervale de un an.

Notă explicativă:

Pentru vrachierele existente, în cazul în care armatorii pot alege să acopere sau să reacopere magaziile de marfă cu un strat cum este indicat mai sus, poate fi luată în considerare extinderea inspecţiilor amănunţite şi a măsurătorilor de grosime. Înainte de aplicarea stratului în magaziile de marfă ale navelor existente, trebuie verificat eşantionajul în prezenţa unui inspector.”

 

6 - Documentaţia de la bordul navei

 

23 La sfârşitul paragrafului 6.3.1.2 se adaugă următorul text:

“(pentru vrachierele construite conform CSR, aceste planuri trebuie să includă, pentru fiecare element structural, atât grosimea de construcţie, cât şi cea de reînnoire. Orice grosime adăugată voluntar trebuie să fie, de asemenea, indicată în mod clar pe aceste planuri. Pianul secţiunii maestre care trebuie să fie la bordul navei trebuie să includă caracteristici ale secţiunii minime admisibile a grinzii corpului pentru secţiunea transversală în toate magaziile de marfă.)”

 

ANEXA B

CODUL PRIVIND PROGRAMUL INTENSIFICAT DE INSPECŢII EFECTUATE CU OCAZIA INSPECŢIILOR LA PETROLIERE

 

Partea A

CODUL PRIVIND PROGRAMUL INTENSIFICAT DE INSPECŢII EFECTUATE CU OCAZIA INSPECŢIILOR LA PETROLIERELE CU DUBLU CORP

 

1 - Generalităţi

 

24 La sfârşitul paragrafului 1.2.6 se adaugă următoarea frază:

“Pentru petrolierele construite în sistem transversal, o secţiune transversală include cadrele adiacente şi conexiunile lor de capăt, în dreptul secţiunilor transversale.”

25 La paragraful 1.2.7, cuvintele “de structură” se introduc între cuvintele “critice” şi “şi/sau suspecte”,

26 La sfârşitul paragrafului 1.2.9, cuvintele “o grosime măsurată care este cuprinsă între tnet + 0,5 mm şi tnet” se înlocuiesc cu cuvintele “o grosime măsurată care este cuprinsă între tren + 0,5 mm şi tren.

Grosimea de reînnoire (tren) este grosimea minimă admisibilă, în mm, sub care reînnoirea elementelor structurale trebuie efectuată”.

27 Modificare fără obiect în limba română.

28 La începutul paragrafului 1.2.16, cuvintele “Examinarea specială sau” sunt introduse înainte de cuvintele “evaluarea specială”.

29 La sfârşitul paragrafului 1.3.1.5 sunt adăugate cuvintele “(nave combinate de transport)”.

30 Următorul nou paragraf 1.3.3 se adaugă după paragraful 1.3.2 existent:

“1.3.3 în cazul în care deteriorarea găsită pe structură, menţionată la paragraful 1.3.1 de mai sus, este izolată şi de o natură localizată, care nu afectează integritatea structurală a navei (ca, de exemplu, o gaură mică într-o fâşie transversală de punte dintre gurile de magazii), inspectorul poate lua în considerare acceptarea unei reparaţii temporare adecvate pentru a permite restabilirea etanşeităţii la apă sau la intemperii după evaluarea structurii înconjurătoare şi impunerea unei condiţii asociate de clasificare sau recomandări cu o limită de timp specificată în scopul de a finaliza reparaţia permanentă şi a păstra clasificarea.”

 

2 - Inspecţia de reînnoire

 

31 La sfârşitul paragrafului 2.1.1 se adaugă următoarea frază:

“Dacă inspecţia de reînnoire este începută înainte de a patra inspecţie anuală, întreaga inspecţie urmează să fie finalizată în termen de 15 luni pentru ca aceste lucrări să fie recunoscute valabile pentru inspecţia de reînnoire.”

32 După paragraful 2.1.5 existent se adaugă următorul nou paragraf 2.1.6:

“2.1.6 Recunoaşterea concomitentă atât a inspecţiei intermediare, cât şi a inspecţiei de reînnoire pentru inspecţiile şi măsurătorile de grosime ale spaţiilor nu trebuie să fie acceptabilă.”

33 La sfârşitul paragrafului 2.5.2, cuvintele “trebuie să aibă măsurători de grosime efectuate.” se înlocuiesc cu cuvintele “trebuie să fie examinate. Zonele cu coroziune substanţială identificate la inspecţiile anterioare trebuie să aibă măsurători de grosimi efectuate.”

 

3 - Inspecţia anuală

 

34 La sfârşitul paragrafului 3.5.2 se adaugă următoarea frază:

“Pentru petrolierele construite în conformitate cu Regulile de construcţie comune ale IACS, zonele identificate ca prezentând o coroziune substanţială trebuie să fie examinate şi măsurători suplimentare de grosime trebuie să fie efectuate.”

 

4 - Inspecţia intermediară

 

35 Următorul nou paragraf 4.1.4 se introduce după paragraful 4.1.3 existent şi paragraful 4.1.4 existent se renumerotează ca 4.1.5:

“4.1.4 Pentru petrolierele construite în conformitate cu Regulile de construcţie comune ale IACS, zonele identificate ca prezentând o coroziune substanţială trebuie să fie examinate şi măsurători suplimentare de grosime trebuie să fie efectuate.”

 

6 - Documentaţia de la bordul navei

 

36 La sfârşitul paragrafului 6.3.2 se adaugă următorul text:

“(pentru navele construite conform CSR, aceste planuri trebuie să includă, pentru fiecare element structural, atât grosimea de construcţie, cât şi cea de reînnoire. Orice grosime adăugată voluntar trebuie să fie, de asemenea, indicată în mod clar pe aceste planuri, Planul secţiunii maestre care trebuie să fie la bordul navei trebuie să includă caracteristici ale secţiunii minime admisibile a grinzii corpului pentru secţiunea transversală în toate tancurile de marfă.)”

 

Partea B

CODUL PRIVIND PROGRAMUL INTENSIFICAT DE INSPECŢII EFECTUATE CU OCAZIA INSPECŢIILOR LA PETROLIERE ALTELE DECÂT PETROLIERELE CU DUBLU CORP

 

1 – Generalităţi

 

37 La sfârşitul paragrafului 1.2.5 se adaugă următoarea frază:

“Pentru petrolierele construite în sistem transversal, o secţiune transversală include cadrele adiacente şi conexiunile lor de capăt, în dreptul secţiunilor transversale.”

38 La paragraful 1.2.6, cuvintele “de structură” se introduc între cuvintele “critice” şi “şi/sau suspecte”.

39 La începutul paragrafului 1.2.15, cuvintele “Examinare specială sau” sunt introduse înainte de cuvintele “stabilit în mod special”.

40 Următorul nou paragraf 1.3.3 se adaugă după paragraful 1.3.2 existent:

“1.3.3 în cazul în care deteriorarea găsită pe structură, menţionată la paragraful 1.3.1 de mai sus, este izolată şi de o natură localizată, care nu afectează integritatea structurală a navei (ca, de exemplu, o gaură mică într-o fâşie transversală de punte dintre gurile de magazii), inspectorul poate lua în considerare acceptarea unei reparaţii temporare adecvate pentru a permite restabilirea etanşeităţii la apă sau la intemperii după evaluarea structurii înconjurătoare şi impunerea unei condiţii asociate de clasificare sau recomandări cu o limită de timp specificată în scopul de a finaliza reparaţia permanentă şi a păstra clasificarea.”

 

2 - inspecţia de reînnoire

 

41 La sfârşitul paragrafului 2.1.1 se adaugă următoarea frază:

“Dacă inspecţia de reînnoire este începută înainte de a patra inspecţie anuală, întreaga inspecţie urmează să fie finalizată în termen de 15 luni pentru ca aceste lucrări să fie recunoscute valabile pentru inspecţia de reînnoire.”

42 După paragraful 2.1.6 existent se adaugă următorul nou paragraf 2.1.7:

“2.1.7 Recunoaşterea concomitentă atât a inspecţiei intermediare, cât şi a inspecţiei de reînnoire pentru inspecţiile şi măsurătorile de grosime ale spaţiilor nu trebuie să fie acceptabilă.”

43 La sfârşitul paragrafului 2.5.2, cuvintele “trebuie să aibă măsurători de grosime efectuate.” se înlocuiesc cu cuvintele “trebuie să fie examinate. Zonele cu coroziune substanţială identificate la inspecţiile anterioare trebuie să aibă măsurători de grosimi efectuate.”

 

6 - Documentaţia de la bordul navei

 

44 La sfârşitul paragrafului 6.3.1 se adaugă următorul text:

“(pentru navele construite conform CSR, aceste planuri trebuie să includă, pentru fiecare element structural, atât grosimea de construcţie, cât şi cea de reînnoire. Orice grosime adăugată voluntar trebuie să fie, de asemenea, indicată în mod clar pe aceste planuri. Planul secţiunii maestre care trebuie să fie la bordul navei trebuie să includă caracteristici ale secţiunii minime admisibile a grinzii corpului pentru secţiunea transversală în toate tancurile de marfă.)”

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 161.944 din 25 septembrie 2015, având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de (a bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018, cu completările ulterioare, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Normele metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din data de 13 noiembrie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Punctul 2.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“2.5. Sprijinul financiar maxim prevăzut în anexele 1A şi 1B la anexa nr. 1 «Măsurile eligibile şi sumele forfetare aferente programelor de restructurare/reconversie» acordat pentru fiecare măsură eligibilă din cadrul programelor de restructurare/reconversie nu depăşeşte 75% din valoarea costurilor efective utilizate pentru realizarea acestora.”

2. Punctul 3.2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“3.2.1. Toate programele de restructurare/reconversie se realizează numai pentru înfiinţarea/modernizarea plantaţiilor de viţă-de-vie destinate producerii vinurilor de calitate cu denumire de origine controlată (D.O.C.) şi a vinurilor cu indicaţie geografică (I.G.), din regiunile viticole, podgoriile şi centrele viticole prevăzute în legislaţia naţională în vigoare.”

3. După punctul 4.3 se introduce un nou punct, punctul 4.31 cu următorul cuprins:

“4.31. Pentru campania viticolă 2015/2016 se aprobă o sesiune suplimentară de depunere a planurilor individuale, în perioada 1-23 octombrie 2015, iar dosarul complet al cererilor de finanţare se depune la A.P.I.A. până la data de 20 noiembrie 2015.”

4. La punctul 7.2, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

,,b1) pentru aprobarea sprijinului financiar în sesiunea suplimentară prevăzută la pct. 4.31, fiecare solicitant trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la prezentul punct şi să depună la centrele judeţene A.P.I.A, până la data de 15 decembrie 2015, documentele prevăzute la lit. b);”.

5. După punctul 7.9 se introduce un nou punct, punctul 7.91, cu următorul cuprins:

“7.91. În termen de 30 de zile calendaristice de la încasarea sprijinului financiar de la A.P.I.A,, beneficiarul are obligaţia să depună la centrele judeţene A.P.I.A. documentele justificative privind efectuarea tuturor plăţilor către furnizori, aferente măsurilor recepţionate”.

6. Anexa nr. 1 “Măsurile eligibile şi sumele forfetare aferente programelor de restructurare/reconversie” se modifică şi înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

7. Anexa nr. 3 “Lista lucrărilor de execuţie din cadrul programelor de restructurare/reconversie1 se modifică şi înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 septembrie 2015.

Nr. 2.088.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la normele metodologice)

 

MĂSURILE ELIGIBILE ŞI SUMELE FORFETARE

aferente programelor de restructurare/reconversie

 

ANEXA Nr. 1A

 

            Cuantum/ha persoane fizice

 

Programul

Titlul de drept de plantare

Măsuri eligibile

Material săditor

Sprijin financiar/ha - Suma forfetară maximă

>4000 plante/ha

3500-4000 plante/ha

3000-3500 plante/ha

Până la Euro/ha

Până la Euro/ha

Până la Euro/ha

Reconversia soiurilor

Drept de plantare provenind de pe o rezervă - DPR

Proiectare, pregătire teren, plantare şi instalare tutori

-1-

Viţe altoite certificate

6900

6450

6000

Viţe altoite standard

6250

5850

5450

Instalare sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj

-2 -

X

5050

5050

5050

Drepturi de replantare individuală - DRI

Proiectare, pregătire teren, plantare şi instalare tutori

Viţe altoite certificate

6900

6450

6000

Viţe altoite standard

6250

5850

5450

Instalare sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj

-2-

X

5050

5050

5050

Drepturi de replantare rezultate în urma defrişării în cadrul planului individual - DRD

Defrişare, proiectare, pregătire teren, plantare şi instalare tutori

Viţe altoite certificate

7380

6920

6460

Viţe altoite standard

6720

6340

5960

Instalare sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj

-2-

X

5050

5050

5050

Reamplasarea parcelelor

Drepturi de replantare individuală - DRI

Proiectare, pregătire teren, plantare şi instalare tutori

Viţe altoite certificate

6900

6450

6000

Viţe altoite standard

6250

5850

5450

Instalare sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj

- 2-

X

5050

5050

5050

Drepturi de replantare rezultate în urma defrişării în cadrul planului individual - DRD

Proiectare, defrişare, pregătire teren, plantare şi instalare tutori

Viţe altoite certificate

7380

6920

6460

Viţe altoite standard

6720

6340

5960

Instalare sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj

-2-

X

5050

5050

5050

Modernizare

X

Proiectare, instalare/înlocuire sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj

X

5350

5350

5350

X

Modernizarea formei de conducere a viţei-de-vie prin trecerea de la cultura joasă la cultura semiînaltă şi înaltă

X

2465

2465

2465

X

Modernizarea sistemului de susţinere prin înlocuirea sârmelor prin instalarea a 3 rânduri de sârme din care minimum două duble, la sistemul pentru conducere şi palisaj în vederea susţinerii butucilor şi conducerii lăstarilor

X

1890

1890

1890

 

ANEXA Nr. 1B

 

            Cuantum/ha persoane juridice

 

Programul

Titlul de drept de plantare

Măsuri eligibile

Material săditor

Sprijin financiar/ha - Suma forfetară maximă

>4000 plante/ha

3500-4000 plante/ha

3000-3500 plante/ha

Până la Euro/ha

Până la Euro/ha

Până la Euro/ha

Reconversia soiurilor

Drept de plantare provenind de pe o rezervă - DPR

Proiectare, pregătire teren, plantare şi instalare tutori

- 1 -

Viţe altoite certificate

7200

6730

6260

Viţe altoite standard

6530

6135

5740

Instalare sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj

- 2-

X

5410

5410

5410

Drepturi de replantare individuală - DRI

Proiectare, pregătire teren,

plantare şi instalare tutori

Viţe altoite certificate

7200

6730

6260

Viţe altoite standard

6530

6135

5740

Instalare sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj

- 2 -

X

5410

5410

5410

Drepturi de replantare rezultate în urma defrişării în cadrul planului individual - DRD

Defrişare, proiectare, pregătire teren, plantare şi instalare tutori

Viţe altoite certificate

8170

7670

7170

Viţe altoite standard

7490

7060

6630

Instalare sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj

- 2 -

X

5410

5410

5410

Reamplasarea parcelelor

Drepturi de replantare individuală - DRI

Proiectare, pregătire teren, plantare şi instalare tutori

- 1 -

Viţe altoite certificate

7200

6730

6260

Viţe altoite standard

6530

6135

5740

Instalare sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj

X

5410

5410

5410

Drepturi de replantare rezultate în urma defrişării în cadrul planului individual - DRD

Proiectare, defrişare, pregătire teren, plantare şi instalare tutori

- i -

Viţe altoite certificate

8170

7670

7170

Viţe altoite standard

7490

7060

6630

Instalare sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj

- 2 -

X

5410

5410

5410

Modernizare

X

Proiectare, instalare/înlocuire sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj

X

5700

5700

5700

X

Modernizarea formei de conducere a viţei-de-vie prin trecerea de la cultura joasă la cultura semiînaltă şi înaltă

X

2640

2640

2640

X

Modernizarea sistemului de susţinere prin înlocuirea sârmelor prin instalarea a 3 rânduri de sârme, din care minimum două duble, la sistemul pentru conducere şi palisaj în vederea susţinerii butucilor şi conducerii lăstarilor

X

2020

2020

2020

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 /a normele metodologice)

 

LISTA

lucrărilor de execuţie din cadrul programelor de restructurare/reconversie

 

Nr. crt.

Lucrările de execuţie

Reconversia soiurilor

Reamplasarea parcelelor

Modernizarea

Drepturi de plantare provenind de pe o rezervă Drepturi de replantare individuale

Drepturi de replantare rezultate în urma

defrişării îh cadrul planului individual

Drepturi de replantare individuale

Drepturi de replantare rezultate în urma

defrişării îh cadrul planului individual

Modernizarea formei de conducere a viţei-de-vie prin trecerea de la cultură joasă la cultura semiînaltă şi înaltă, în vederea optimizării lucrărilor mecanizate

Instalarea şi/sau înlocuirea sistemului de susţinere

Modernizarea sistemului de susţinere prin înlocuirea sârmelor prin instalarea a 3 rânduri de sârme, din care minimum două duble, la sistemul pentru conducere şi palisaj în vederea susţinerii butucilor şi conducerii lăstarilor

0

1

2

3

4

1.

Proiectare

X

X

X

X

X

X

X

2.

Defrişare

-

X

-

X

-

-

-

3.

Cartare agrochimică a solului, iniţială

X

X

X

X

X

-

-

4.

Fertilizare cu îngrăşăminte de bază

X

X

X

X

X

-

-

5.

Cartare agrochimică a solului, finală

X

X

X

X

X

-

 

6.

Pregătire teren

X

X

X

X

-

-

-

7.

Plantare

X

X

X

X

-

-

-

8.

Material săditor

Certificat

X

X

X

X

-

 

 

 

 

Standard

X

X

X

X

-

-

-

9.

Lucrări de întreţinere a plantelor

X

X

X

X

X

-

 

10.

Sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj

X

X

X

X

X

X

-

11.

Instalare tutori

X

X

X

X

X

-

-

12.

Demontarea sârmelor existente la sistemul pentru conducere şi palisaj

 

 

 

 

 

X

X

13

Demontarea stâlpilor existenţi la Sistemul pentru conducere şi palisaj

 

 

 

 

 

X

 

14.

Instalarea a 3 rânduri de sârme, din care minimum două duble, la sistemul pentru conducere şi palisaj în vederea susţinerii butucilor şi conducerii lăstarilor

 

 

 

 

 

 

X

 

„X” - se realizează.

„-” - nu se realizează.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a prevederilor art. 104 din Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

 

Având în vedere prevederile art. 99 lit. I) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin (1) lit. c) şi ale art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Termenul de 1 octombrie 2015 prevăzut pentru intrarea în vigoare a prevederilor art. 104 din Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 şi 171 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 noiembrie 2015.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 29 septembrie 2015.

Nr. 147.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.