MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 704/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 704         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 18 septembrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

756. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 566/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi-Ungheni”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.143. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind blocarea fondurilor şi resurselor economice deţinute de Societatea Comercială Agro-Chirnogi - S.A.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

139. - Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea investiţiilor în proiecte de interes comun privind infrastructura pentru transportul energiei electrice, inclusiv a riscurilor aferente acestora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 566/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi-Ungheni”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 566/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi-Ungheni”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 5 iulie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul generat al Guvernului,

Ion Moraru

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 16 septembrie 2015.

Nr. 756.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 566/2012)

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii “Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi-Ungheni”

 

Titular: Secretariatul General al Guvernului

Beneficiar: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

Amplasament: pe teritoriul administrativ al comunelor Dumeşti, Leţcani, Rediu, Popricani, Aroneanu, Victoria şi Golăieşti, judeţul Iaşi

Indicatori tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA (în preţuri la data de 30 septembrie 2010; 1 euro = 4,32674 lei), din care:

mii lei

64.791

 

- construcţii + montaj (C + M)

- Eşalonarea investiţiei (INV/C + M):

mii lei

43.659

 

- anul I

mii lei

25.701

 

 

mii lei

17.320

 

- anul II

mii lei

12.252

 

 

mii lei

8.260

 

- anul III

mii lei

26.838

 

 

mii lei

18.079

 

- Capacităţi:

 

 

 

- Capacitate maximă de transport

mld. mc/an

1,5

 

- diametru conductă

mm

508

 

- lungime conductă

m

32.795

 

- presiune operare

bar

16-56

 

- Durata de realizare a investiţiei

luni

29

 

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic, conform Normativului P100/1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se va asigura prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinaţie la titlul 56 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile1, în conformitate cu prevederile Programului operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind blocarea fondurilor şi resurselor economice deţinute de Societatea Comercială Agro-Chirnogi - S.A.

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile:

- Deciziei 2011/782/PESC a Consiliului din 1 decembrie 2011 privind măsuri restrictive împotriva Siriei şi de abrogare a Deciziei 2011/273/PESC;

- Regulamentului (UE) nr. 36/2012 al Consiliului din 18 ianuarie 2012 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Siria şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se dispune blocarea fondurilor şi resurselor economice deţinute de Societatea Comercială Agro-Chirnogi - S.A., CUI 1922947, cu sediul social în Călăraşi, comuna Chirnogi, menţionate în declaraţia vamală de export nr. MRN 15ROCT1970E0117205 şi factura nr. 201500809 din 18 septembrie 2015.

Art. 2. - Prezentul ordin poate fi contestat potrivit procedurii prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 septembrie 2015.

Nr. 1.143.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea investiţiilor în proiecte de interes comun privind infrastructura pentru transportul energiei electrice, inclusiv a riscurilor aferente acestora

 

Având în vedere prevederile art. 13 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1.364/2006/CE şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 şi (CE) nr. 715/2009, ale art. 57 alin. (3) din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c), ale art. 8 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia pentru evaluarea investiţiilor în proiecte de interes comun privind infrastructura pentru transportul energiei electrice, inclusiv a riscurilor aferente acestora, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 16 septembrie 2015.

Nr. 139.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGI E

pentru evaluarea investiţiilor în proiecte de interes comun privind infrastructura pentru transportul energiei electrice, inclusiv a riscurilor aferente acestora

 

CAPITOLUL I

Scop

 

Art. 1. - Metodologia pentru evaluarea investiţiilor în proiecte de interes comun privind infrastructura pentru transportul energiei electrice, inclusiv a riscurilor aferente acestora se aplică proiectelor care prezintă riscuri mai ridicate în ceea ce priveşte dezvoltarea, operarea şi mentenanţa acestora, comparativ cu riscurile suportate în mod obişnuit de un proiect de infrastructură comparabil.

Art. 2. - Prevederile prezentei metodologii nu se aplică proiectelor de interes comun care beneficiază de derogările prevăzute în paragraful al doilea al art. 13 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1.364/2006/CE şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 şi (CE) nr. 715/2009.

 

CAPITOLUL II

Definiţii şi abrevieri

 

Art. 3. - (1) Termenii utilizaţi în prezenta metodologie au semnificaţia prevăzută în următoarele acte normative:

a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrica şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.228/2003;

c) Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1.364/2006/CE şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 şi (CE) nr. 715/2009;

d) Recomandarea ACER nr. 3/2014 privind stimulentele pentru proiectele de interes comun şi metodologia de evaluare a riscului;

e) Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2013, cu modificările şi completările uiterioare;

f) Metodologia ENTSO-E “Guideline for Cost Benefit Analysis of Grid Development Projects”, aprobată în februarie 2015.

(2) în înţelesul prezentei metodologii, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) proiect de interes comun (PCI) - proiect necesar pentru implementarea coridoarelor şi domeniilor prioritare privind infrastructura energetică prevăzute în anexa I din Regulamentul (UE) nr. 347/2013 şi care face parte din lista proiectelor de interes comun la nivelul Uniunii Europene;

b) beneficiu net socio-economic al PCI - indicator privind bunăstarea economică dobândită ca urmare a realizării PCI, reprezentând diferenţa dintre veniturile obţinute şi costurile de realizare şi operare a acestuia;

c) risc specific - risc aferent realizării unui PCI, care depăşeşte riscul sistematic acoperit prin tariful reglementat pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru care se pot acorda stimulente.

(3) în cuprinsul prezentei metodologii se utilizează următoarele abrevieri:

a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) Metodologie de stabilire a tarifelor reglementate - Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Regulament - Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1.364/2006/CE şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 şi (CE) nr. 715/2009;

d) PCI - proiect de interes comun;

e) OTS - operatorul naţional de transport şi de sistem;

f) BAR - baza reglementată a activelor;

g) RRR - rata reglementată a rentabilităţii.

 

CAPITOLUL III

Cadrul de reglementare actual

 

Art. 4. - (1) ANRE stabileşte cadrai de reglementare pentru elaborarea şi aprobarea tarifelor reglementate pentru transportul energiei electrice, cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi europene.

(2) Obiectivul cadrului de reglementare stabilit la alin. (1) îl reprezintă asigurarea condiţiilor adecvate pentru funcţionarea eficientă şi sigură a reţelelor de energie electrică, în condiţiile asigurării protecţiei mediului şi a clienţilor finali.

Art. 5. - (1) Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate reflectă caracteristicile specifice serviciului de transport al energiei electrice ca activitate economică reglementată.

(2) Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate asigură stabilitate legislativă şi siguranţă investitorilor prin transparenţa metodelor de stabilire a costurilor justificate incluse în tarif şi a modului de calcul al tarifelor reglementate.

Art. 6. - (1) Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate este de tip venit plafon

(2) Metoda de reglementare asigură o alocare echitabilă, la sfârşitul fiecărei perioade de reglementare, a câştigurilor rezultate prin creşterea eficienţei în activitatea de transport al energiei electrice peste ţintele stabilite de ANRE, între OTS şi clienţii serviciului de transport.

(3) Revizuirea tarifelor de transport al energiei electrice include aplicarea de corecţii ale veniturilor şi ale costurilor prognozate/estimate ale perioadelor tarifare/de reglementare anterioare.

(4) Mijloacele fixe (activele) utilizate de OTS pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice se includ în BAR dacă se obţin în urma realizării unor proiecte de investiţii eficiente.

(5) OTS elaborează Planul naţional de dezvoltare a reţelei electrice de transport pentru o perioadă de 10 ani, care este revizuit la fiecare 2 ani de către OTS şi este aprobat de ANRE.

(6) Planul de investiţii al OTS trebuie să cuprindă în proporţie de cel puţin 80% obiective de investiţii cuprinse în Planul naţional de dezvoltare al reţelei electrice de transport pentru o perioadă de 10 ani.

(7) Rentabilitatea reglementată a capitalului se determină pe baza RRR, care se stabileşte ca medie ponderată a capitalului (WACC) după modelul CAPM (Capital Asset Pricing Model) la începutul fiecărei perioade de reglementare şi reflectă atât riscul sistematic al activităţii, cât şi riscul mediului economic şi financiar.

(8) Riscul sistematic (normal) aferent proiectelor de infrastructură este acoperit prin rentabilitatea reglementată a capitalului.

Art. 7. - Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate prevede măsuri specifice pentru stimularea dezvoltării reţelei electrice de transport prin realizarea de investiţii din categoria PCI prevăzute în anexa II pct. 1 din Regulament, în condiţiile art. 13 din acelaşi Regulament, prin posibilitatea de aplicare a RRR majorate cu până la 0,5%.

 

CAPITOLUL IV

Metodologia de evaluare a riscului

 

SECŢIUNEA 1

Etapa 1 de analiză a unui PCI - Informaţii privitoare la proiect

 

Art. 8. - (1) OTS are dreptul să depună la ANRE o cerere pentru acordarea de stimulente în situaţia în care consideră că PCI pe care îl promovează prezintă riscuri mai ridicate în ceea ce priveşte dezvoltarea, operarea şi mentenanţa acestuia, comparativ cu riscurile sistematice, suportate în mod obişnuit de un proiect de infrastructură comparabil.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie însoţită de toate informaţiile necesare pentru evaluarea riscurilor reale la care este expus PCI în comparaţie cu un proiect comparabil şi a modului în care aceste riscuri influenţează realizarea proiectului, incluzând:

a) planul de afaceri privind operarea PCI;

b) analiza cost beneficiu a PCI şi analizele de sensibilitate;

c) identificarea şi evaluarea riscurilor specifice la care este expus PCI;

d) măsurile aplicate sau posibil de aplicat de către OTS pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor;

e) informaţii privind sursele de finanţare a PCI.

(3) Evaluarea riscurilor PCI, prezentată de OTS în vederea acordării de stimulente se bazează pe aceleaşi ipoteze şi date utilizate la analiza cost-beneficiu, respectiv la evaluarea sustenabilităţii financiare şi a beneficiului socio-economic net ale proiectului, în procesul de selecţie a proiectului în conformitate cu prevederile anexei III pct. 2.1 şi, după caz, ale art. 12 alin. (3) din Regulament

(4) în cazul în care rezultatele analizei cost-beneficiu şi ale celorlalte evaluări prevăzute la alin. (3) indică diferenţe semnificative între costurile şi veniturile estimate ale proiectului, OTS trebuie să prezinte justificări detaliate ale acestor diferenţe.

(5) ANRE poate solicita OTS informaţii şi date suplimentare necesare evaluării riscurilor specifice PCI.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Etapa 2 de analiză a unui PCI - Identificarea tipurilor de risc specific aferent PCI

 

Art. 9. - (1) OTS prezintă riscurile specifice la care este expus PCI, având în vedere prevederile cadrului de reglementare în vigoare pe teritoriul naţional, precum şi, în cazul proiectelor transfrontaliere, ale cadrului de reglementare al celorlalte state pe teritoriul cărora se dezvoltă proiectele.

(2) OTS încadrează riscurile specifice identificate ale PCI într-una dintre următoarele categorii:

a) riscul de depăşire a costurilor reale ale PCI comparativ cu costurile prognozate/estimate ale acestuia, care se poate datora: utilizării de tehnologii noi şi inovative pentru integrarea surselor regenerabile, producerii distribuite şi gestionării consumului de energie electrică în reţeaua interconectată etc.;

b) riscul de depăşire a termenelor de realizare a PCI comparativ cu programarea iniţială a proiectului, aprobată de ANRE;

c) riscul de utilizare a activelor rezultate în urma realizării PCI la un nivel mai mic decât cel prognozat, din motive independente de voinţa OTS;

d) riscul de identificare a ineficienţei costurilor cu realizarea PCI;

e) riscul de lichiditate, rezultat din suportarea temporară de către OTS a unor costuri mai mari decât veniturile încasate;

f) alte riscuri specifice.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Etapa 3 de analiză a unui PCI - Cuantificarea economici a efectelor riscurilor specifice PCI

 

Art. 10. - (1) OTS asigură cuantificarea riscurilor specifice PCI în termeni economici, respectiv a costurilor mai ridicate sau a veniturilor prea mici, precizând valoarea şi probabilitatea apariţiei acestor riscuri.

(2) în cazul în care cuantificarea prevăzută la alin. (1) nu este posibilă, OTS prezintă o comparaţie calitativă a nivelului riscurilor cu riscurile aferente unui proiect comparabil.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Etapa 4 de analiză a unui PCI - Comparaţia cu soluţii alternative

 

Art. 11. - (1) OTS transmite AIMRE informaţii şi detalii complete pentru explicarea motivelor rezonabile ale alegerii PCI cu riscuri mai ridicate comparativ cu o soluţie alternativă, care ar avea riscuri mai scăzute.

(2) Comparaţia riscurilor celor două proiecte prevăzută la alin. (1) se realizează în raport cu impactul net pozitiv al PCI, rezultat din analiza cost-beneficiu şi are în vedere şi facilităţile acordate PCI faţă de un proiect non-PCI, ambele fiind proiecte naţionale.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Etapa 5 de analiză a unui PCI - Comparaţia cu nivelul de acoperire a riscului prevăzut în cadrul de reglementare

 

Art. 12. - OTS trebuie să demonstreze, prin intermediul unei descrieri calitative şi a unei estimări cantitative, că metodologia de stabilire a tarifelor reglementate, prevăzută la cap. III, nu asigură un nivel de remunerare corespunzător acoperirii riscurilor specifice PCI.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Etapa 6 de analiză a unui PCI - Măsuri luate de OTS pentru diminuarea riscurilor specifice PCI

 

Art. 13. - (1) OTS trebuie să diminueze sau să elimine riscurile specifice PCJ prin măsuri disponibile în mod rezonabil.

(2) OTS furnizează ANRE informaţii privitoare la măsurile aplicate sau pe care intenţionează să le aplice pentru diminuarea riscurilor PCI, astfel încât costurile proiectului să fie menţinute la valoarea minimă posibilă.

(3) Costul măsurilor pentru diminuarea/eliminarea riscurilor sunt incluse în cadrul costurilor de operare şi mentenanţă controlabile, prin creşterea nivelului aprobat al acestora, la începutul unei perioade de reglementare.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Etapa 7 de analiză a unui PCI - Informaţii privind subvenţii, finanţări nerambursabile sau contribuţii prin alocarea transfrontalieră de costuri

 

Art. 14. - OTS trebuie să furnizeze toate informaţiile relevante privitoare la subvenţii, finanţări nerambursabile sau contribuţii obţinute prin alocarea transfrontalieră de costuri de care a beneficiat, beneficiază sau va beneficia PCI.

 

SECŢIUNEA a 8-a

Criterii de evaluare a riscurilor de către ANRE

 

Art. 15. - Fiecare cerere transmisă de către OTS este analizată de ANRE după cum urmează:

a) se verifică rezultatul analizei cost-beneficiu efectuate în concordanţă cu prevederile art. 11 din Regulament şi cuantificarea beneficiului socioeconomic net al PCI;

b) se analizează conformitatea informaţiilor şi datelor transmise pentru evaluarea riscurilor specifice PCI cu datele utilizate la efectuarea analizei cost-beneficiu, precum şi cu cele utilizate la evaluarea sustenabilităţii financiare şi la cuantificarea beneficiului socioeconomic net al PCI;

c) se evaluează dacă măsurile de diminuare a riscurilor PCI aplicate de OTS sunt adecvate;

d) se analizează comparaţia PCI cu soluţiile alternative care ar avea riscuri mai scăzute, în corelare cu impactul net pozitiv al PCI şi cu rezultatele analizei cost-beneficiu;

e) se compară riscurile specifice PCI cu cele aferente unui proiect comparabil;

f) se analizează natura şi mărimea riscurilor specifice PCI şi se evaluează, pe baza cuantificării economice transmise de OTS, impactul economic asupra costurilor şi veniturilor aferente PCI;

g) se stabileşte dacă şi în ce măsură riscurile specifice PCI sunt riscuri sistematice, acoperite prin RRR, respectiv prin tariful reglementat;

h) se stabileşte dacă măsurile de diminuare totală sau parţială a riscurilor specifice se acoperă prin reglementările în vigoare;

i) se stabileşte dacă şi în ce măsură PCI care beneficiază deja de subvenţii, finanţări nerambursabile sau de contribuţii din alocarea transfrontalieră de costuri mai poate beneficia de stimulente în condiţiile prezentei metodologii, în vederea evitării supracompensării;

j) se evaluează dacă şi în ce măsură riscurile specifice la care este expus PCI pot fi evitate de OTS, prin măsuri adecvate cum ar fi; clauze contractuale privind penalităţile aplicate, încheierea de asigurări şi acoperiri împotriva riscului etc.

 

SECŢIUNEA a 9-a

Situaţii de excludere de la acordarea stimulentelor

 

Art. 16. - ANRE nu aprobă acordarea de stimulente PCI, conform prevederilor art. 7, în următoarele cazuri:

a) OTS nu prezintă informaţiile necesare în vederea aplicării prezentei metodologii;

b) OTS nu fundamentează existenţa unor riscuri specifice PCI şi nu prezintă rezultatele analizei cost-beneficiu şi impactul net pozitiv ale proiectului;

c) riscurile specifice PCI sunt acoperite prin rentabilitatea capitalului sau sunt/pot fi eliminate prin măsuri adecvate;

d) OTS nu adoptă măsurile identificate ca fiind rezonabile pentru diminuarea riscurilor;

e) PCI beneficiază de subvenţii finanţări nerambursabile sau din alocarea transfrontalieră de costuri, prin care este deja compensat total riscul specific.

 

SECŢIUNEA a 10-a

Principii pentru stabilirea stimulentelor

 

Art. 17. - (1) Stimulentele pentru acoperirea riscurilor specifice PCI stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii respectă următoarele principii:

a) stimulentele se acordă doar pentru PCI eligibile în conformitate cu art. 13 din Regulament;

b) stimulentele sunt proporţionale cu nivelul riscurilor specifice PCI;

c) valoarea stimulentelor nu depăşeşte valoarea beneficiilor nete ale PCI;

d) valoarea stimulentelor se stabileşte prin mecanismul de împărţire a câştigului asociat implementării PCI între OTS şi utilizatorii reţelei.

(2) Stimulentele acordate pentru acoperirea riscurilor specifice PCI prevăzute la alin. (1) nu pot depăşi creşterea cu 0,5% a ratei reglementate a rentabilităţii, conform prevederilor metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate.

(3) OTS este obligat să întocmească şi să transmită ANRE o analiză ex-post pe o perioadă de cel mult 3 ani de la realizarea PCI care a primit stimulente, prin aplicarea prevederilor cap. IV.

(4) Analiza prevăzută la alin. (3) se transmite la ANRE în termen de cel mult 6 luni de la încheierea perioadei de analiză.

(5) în cazul în care rezultatele analizei prevăzute la alin. (3) evidenţiază că în perioada de dezvoltare, operare şi mentenanţă a PCI riscurile specifice pentru care au fost acordate stimulente nu s-au produs sau au avut un impact diferit faţă de cel estimat, ANRE decide asupra cuantumului justificat al stimulentului şi aplică corecţiile de venit reglementat corespunzătoare.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 18. - (1) Acordarea de stimulente unui PCI conform prevederilor art. 13 din Regulament şi ale prezentei metodologii se aprobă prin decizie a preşedintelui ANRE.

(2) Decizia prevăzută la alin. (1) stabileşte cuantumul stimulentelor, măsurile de reglementare şi/sau schemele monetare pentru recompensare sau penalizare aferente acordării stimulentelor.

(3) în cazul în care OTS obţine stimulente pentru PCI, acesta este obligat să transmită informaţiile privind realizarea proiectului la termenele şi în formatul solicitat de ANRE.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.