MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 698/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 698         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 15 septembrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

746. - Hotărâre privind schimbarea unităţilor de administrare ale unor imobile şi a unei adrese poştale, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

 

747. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.088. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public

 

1.213. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de floră şi faună sălbatică

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind schimbarea unităţilor de administrare ale unor imobile şi a unei adrese poştale, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. art. 867 alin. (1) şi art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. la poziţiile M.F.P. nr. 39936 şi 154834 se modifică persoana juridică care administrează imobilul, potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. la poziţia M.F.P. nr. 38839 se schimbă adresa poştală, potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Emil Florin Albotă,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 9 septembrie 2015.

Nr. 746.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor, aflate în domeniul public al statului, pentru care se schimbă unitatea de administrare Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice CUI 13729380

 

Nr. crt.

Adresa bunului Imobil oare se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Denumirea bunului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Vecinătăţi

Valoarea de inventar (lei)

Codul de clasificaţie şi numărul MFP

1.

Judeţul Buzău,

municipiul Buzău,

str. Nicolae Bălcescu nr. 20

Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău (CUI 4889489)

Palatul Copiilor Buzău

(CU113192455)

Palatul Copiilor Buzău-sediu

Clădire din zidărie, cărămidă, planşee din lemn, învelitoare tablă, Ad = 258 mp

S - bd. N. Bălcescu,

E - Banca Naţională,

N - casă particulară,

V-casă particulară

1.130.760

8.26.05

39936

2.

Judeţul Buzău,

municipiul Buzău,

str. Nicolae Bălcescu nr. 20

Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău (CUI 4889489)

Palatul Copiilor Buzău

(CU113192455)

teren

S = 2.063 mp

S - bd. N. Bălcescu,

E - Banca Naţională,

N - casă particulară,

V-casă particulară

2.160.374

8.26.05

154834

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care îşi schimbă adresa poştală Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice CU113729380

 

Nr. crt.

Nr. MFP

Cod de clasificare

Persoana juridică ce administrează bunul

Tip bun

Noua adresă poştală

Valoare inventar

- lei -

1

38839

8.29.08

Biblioteca Centrală Universitar㠓M. Eminescu” Iaşi

CUI 4540836

Imobil

Judeţul Iaşi,

municipiul Iaşi,

str. Păcurari nr. 4

960

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - La anexa nr. 1 punctul I litera C din Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 11 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, după poziţia 24 se introduce o nouă poziţie, poziţia 25, cu următorul cuprins:

“25. sediul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare din municipiul Bucureşti, str. D. I. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1, Bucureşti.”

Art. II. - Posturile necesare pentru instituirea pazei şi protecţiei cu efective de jandarmi la obiectivul prevăzut la art. I se asigură prin redistribuire la nivelul Jandarmeriei Române.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Emil Florin Albotă,

secretar de stat

 

Bucureşti, 9 septembrie 2015.

Nr. 747.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public

 

Văzând Referatul de aprobare nr. NB. 9.046/2015, întocmit de Direcţia generală buget şi contabilitate din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 201 alin. (9) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, ale Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, publicat În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 29 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) se aplică spitalelor publice, finanţate integral din venituri proprii, din reţeaua Ministerului Sănătăţii/

2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale spitalelor din reţeaua administraţiei publice locale se întocmesc, se aprobă şi se execută potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi fac parte din bugetul general al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.”

3. Anexa nr. 1 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

4. Anexa nr. 3 la normele metodologice se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Gabriel Florin Puşcău,

secretar general

 

Bucureşti, 7 septembrie 2015.

Nr. 1.088.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la normele metodologice)

 

UNITATEA ………………….

Se aprobă.

Ordonator de credite ierarhic superior,

………………………………………….

Avizat

Consiliu de administraţie

 

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

anul ……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Capitol

Subcap.

Paragraf

Denumirea Indicatorilor

Credite de  angajament an …

Prevederi an

….

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

TOTAL VENITURI PROPRII

 

0

0

0

0

0

2

 

 

 

I. VENITURI CURENTE

 

0

0

0

0

0

3

 

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

 

0

0

0

0

0

4

 

 

 

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE

 

0

0

0

0

0

5

30

 

 

VENITURI DIN PROPRIETATE

 

0

0

0

0

0

6

 

05

 

Venituri din concesiuni şi închirieri

 

0

 

 

 

 

7

 

50

 

Alte venituri din proprietate

 

0

 

 

 

 

8

31

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

 

0

0

0

0

0

9

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

 

0

 

 

 

 

10

 

 

 

C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

 

0

0

0

0

0

11

33

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

 

0

0

0

0

0

12

 

08

 

Venituri din prestări de servicii

 

0

 

 

 

 

13

 

16

 

Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă

 

0

 

 

 

 

14

 

20

 

Venituri din cercetare

 

0

 

 

 

 

15

 

21

 

Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)

 

0

0

0

0

0

16

 

 

 

din servicii medicale spitaliceşti

 

0

 

 

 

 

17

 

 

 

din servicii medicale ambulatoriu specialitate

 

0

 

 

 

 

18

 

 

 

din program sănătate

 

0

 

 

 

 

19

 

 

 

din servicii medicale spitaliceşti şi programe de sănătate aferente anului precedent încasate în anul curent

 

0

 

 

 

 

20

 

30

 

Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate du la bugetul de stat

 

0

 

 

 

 

21

 

31

 

Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii

 

0

 

 

 

 

22

 

32

 

Venituri din contractate încheiate cu Institutele de medicină legală din sume alocate de la bugetul de stat

 

0

 

 

 

 

23

 

50

 

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi **)

 

0

 

 

 

 

24

37

 

 

TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECĂT SUBVENŢIILE

 

0

0

0

0

0

25

 

01

 

Donaţii şi sponsorizări

 

0

 

 

 

 

26

 

50

 

Alte transferuri voluntare

 

0

0

0

0

0

27

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

26

 

 

 

II. VENITURI DIN CAPITAL

 

0

0

0

9

0

29

39

 

 

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

 

0

0

0

0

0

30

 

01

 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice

 

0

 

 

 

 

31

 

04

 

Venituri din privatizare

 

0

 

 

 

 

32

 

50

 

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

 

0

 

 

 

 

33

40

 

****

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE

 

0

0

0

0

0

34

 

15

00

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

 

0

0

0

0

0

 

 

 

03

Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent

 

 

 

 

 

 

35

 

16

 

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plata

 

0

 

 

 

 

36

41

 

 

III ALTE OPERAŢIUNI FINANCIARE

 

0

0

0

0

0

37

 

06

00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

 

0

 

 

 

 

38

 

 

 

IV. SUBVENŢII

 

0

0

0

0

0

39

42

 

 

Subvenţii de la bugetul de stat

 

0

0

0

0

0

40

 

11

 

Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale

 

0

0

0

0

0

41

 

 

 

Programe naţionale de sănătate

 

0

 

 

 

 

42

 

 

 

Investiţii, în condiţiile legii

 

0

 

 

 

 

43

 

 

 

Reparaţii capitale

 

0

 

 

 

 

44

 

 

 

Acţiuni de sănătate

 

0

 

 

 

 

45

 

 

 

Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă

 

0

 

 

 

 

46

 

 

 

Alte cheltuieli

 

0

 

 

 

 

47

43

 

 

Subvenţii de la alte administraţii

 

0

0

0

0

0

48

 

9

 

Subvenţii pentru instituţiile publice - Sume alocate din bugetul constituit din contribuţiile (accize) pentru producerea, importul şi publicitatea pentru produse din tutun al alcool

 

0

0

0

0

0

49

 

 

 

Acţiuni de sănătate

 

0

 

 

 

 

 

50

 

 

 

Infrastructură sanitară

 

0

 

 

 

 

51

 

 

 

Dotări

 

0

 

 

 

 

52

 

 

 

Programe naţionale de sănătate

 

0

 

 

 

 

53

43

12

 

Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii

 

0

0

0

0

0

54

 

 

 

Acţiuni de sănătate

 

0

 

 

 

 

55

 

 

 

Programe naţionale de sănătate

 

0

 

 

 

 

56

 

 

 

Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţi în urgenţă

 

0

 

 

 

 

57

 

 

 

Investiţii, în condiţiile legii

 

0

 

 

 

 

58

 

 

 

Reparaţii capitale

 

 

 

 

 

 

59

43

 

 

Subvenţii de la bugetele locale pentru spitale

 

0

0

0

0

0

60

 

10

 

Subvenţii de la bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii

 

0

 

 

 

 

61

 

14

 

Subvenţii de la bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii

 

0

 

 

 

 

62

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

63

45

 

 

Sume primite de la UE în cadrul plaţilor efectuate

 

0

0

0

0

0

64

 

01

 

Se va trece după caz FEDR, FSE.....

 

0

0

0

0

0

65

 

 

01

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curant

 

0

 

 

 

 

66

 

 

02

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori

 

0

 

 

 

 

67

 

 

03

Prefinanţare

 

0

 

 

 

 

68

Titlu

Articol

Aliniat

II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (II.1+ II.2 + II.3 + II.4)

 

0

0

0

0

0

69

 

 

 

01. CHELTUIELI CURENTE

 

0

 

0

0

0

70

10

 

 

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

 

0

 

0

0

0

71

 

01

 

Cheltuieli salariale în bani

 

0

 

0

0

0

72

 

 

01

Salarii de bază

 

0

 

0

0

0

73

 

 

02

Salarii de merit

 

0

 

0

0

0

74

 

 

03

Indemnizaţii de conducere

 

0

 

0

0

0

75

 

 

04

Spor de vechime

 

0

 

0

0

0

76

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

 

0

 

0

0

0

77

 

 

06

Alte sporuri

 

0

 

0

0

0

78

 

 

07

Ore suplimentare

 

0

 

0

0

0

79

 

 

06

Fond de premii

 

0

 

0

0

0

80

 

 

09

Prima de vacanţă

 

0

0

0

0

0

81

 

 

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

 

0

0

0

0

0

82

 

 

11

Fond aferent plaţii cu ere

 

0

0

0

0

0

83

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

 

0

0

0

0

0

84

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

 

0

0

0

0

0

85

 

 

14

Indemnizaţii de detaşare

 

0

0

0

0

0

86

 

 

15

Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă

 

0

0

0

0

0

87

 

 

16

Alocaţii pentru locuinţe

 

0

0

0

0

0

88

 

 

30

Alte drepturi salariate în bani

 

 0

0

0

0

0

89

 

02

 

Cheltuieli salariate în natură

 

0

0

0

0

0

90

 

 

01

Tichete de masă

 

0

0

0

0

0

91

 

 

02

Norme de hrană

 

0

0

0

0

0

92

 

 

3

Uniforme şi echipament obligatoriu

 

0

0

0

0

0

93

 

 

04

Locuinţa de serviciu folosita de salariat şi familia sa

 

0

0

0

 0

0

94

 

 

05

Transportul la şi de la locul de munca

 

0

0

0

0

0

95

 

 

30

Alte drepturi salariale în natură

 

0

0

0

0

0

96

 

03

 

Contribuţii

 

0

0

0

0

0

97

 

 

01

Contribuţii pentru asigurări sociale de stat

 

0

0

0

0

0

98

 

 

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

 

0

0

0

0

0

99

 

 

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

 

0

0

0

0

0

 

100

 

 

04

Contribuţii de asigurări pt. accidente de munca şi boli profesionale

 

0

0

0

0

0

101

 

 

05

Prime de asigurare viaţa plătite de angajator pentru angajaţi

 

0

0

0

0

0

192

 

 

05

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

 

0

0

0

0

0

103

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

104

20

 

 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

 

0

0

0

0

0

105

 

01

 

Bunuri şi servicii

 

0

0

0

0

0

106

 

 

01

Furnituri de birou

 

0

0

0

0

0

107

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

 

0

0

0

0

0

108

 

 

03

Iluminat, încălzit şi forţă motrică

 

0

0

0

0

0

109

 

 

04

Apa. canal şi salubritate

 

0

0

0

0

0

110

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

 

0

0

0

0

0

111

 

 

06

Piese de schimb

 

0

0

0

0

0

112

 

 

07

Transport

 

0

0

0

0

0

113

 

 

08

Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet

 

 0

0

0

0

0

114

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

 

0

0

0

0

0

115

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

 

0

0

0

0

0

116

 

02

 

Reparaţii curente

 

0

0

0

0

0

117

 

03

 

Hrană

 

0

0

0

0

0

118

 

 

01

Hrană pentru oameni

 

0

0

0

0

0

119

 

 

02

Hrana pentru animale

 

0

0

0

0

0

120

 

04

 

Medicamente şi materiale sanitare

 

0

0

0

0

0

121

 

 

01

Medicamente

 

0

0

0

0

0

122

 

 

02

Materiale sanitare

 

0

0

0

0

0

123

 

 

03

Reactivi

 

 0

0

0

0

0

124

 

 

04

Dezinfectanţi

 

0

0

0

0

0

125

 

05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

 

0

0

0

0

0

126

 

 

01

Uniforme şi echipament

 

0

0

0

0

0

127

 

 

03

Lenjerie şi accesorii de pat

 

0

0

0

0

0

128

 

 

30

Alte obiecte de inventar

 

0

0

0

0

0

129

 

06

 

Deplasări, detaşări, transferări

 

0

0

0

0

0

130

 

 

01

Deplasări interne, detaşări, transferări

 

0

0

0

0

0

131

 

 

02

Deplasări în străinătate

 

0

0

0

0

0

132

 

09

 

Materiale de laborator

 

0

0

0

0

0

133

 

10

 

Cercetare-dezvoltare

 

0

0

0

0

0

134

 

11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

 

0

0

0

0

0

135

 

12

 

Consultanţa şi expertiză

 

0

0

0

0

0

136

 

13

 

Pregătire profesională

 

0

0

0

0

0

137

 

14

 

Protecţia muncii

 

0

0

0

0

0

138

 

25

 

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare pentru interesele statului

 

0

0

0

0

0

139

 

27

 

Tichete cadou

 

0

0

0

0

0

140

 

30

 

Alte cheltuieli

 

0

0

0

0

0

141

 

 

01

Reclamă şi publicitate

 

0

0

0

0

0

142

 

 

03

Prima de asigurare non-viată

 

0

0

0

0

0

143

 

 

04

Chirii

 

0

0

0

0

0

144

 

 

09

Executarea silită a creanţelor bugetare

 

0

0

0

0

0

145

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

 

0

0

0

0

0

148

30

 

 

TITLUL II DOBÂNZI

 

0

0

0

0

0

147

 

03

 

Alte dobânzi

 

0

0

0

0

0

148

 

 

05

Dobânzi la operaţiunile de leasing

 

0

0

0

0

0

149

96

 

 

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

 

0

0

0

0

0

 

150

 

 

 

Programe din Fondul  ……….

 

0

0

0

0

0

151

 

 

01

Finanţarea naţională

 

0

0

0

0

0

152

 

 

02

Finanţarea externă nerambursabilă

 

0

0

0

0

0

153

 

 

03

Cheltuieli neeligibile

 

0

0

0

0

0

154

67

 

 

TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ

 

0

0

0

0

0

155

 

01

 

Asigurări sociale

 

0

0

0

0

0

156

 

02

 

Ajutoare sociale

 

0

0

0

0

0

157

 

 

01

Ajutoare sociale în numerar

 

0

0

0

0

0

158

 

 

02

Ajutoare sociale în natură

 

0

0

0

0

0

159

 

 

03

Tichete de creşa

 

0

0

0

0

0

160

 

 

04

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

 

0

0

0

0

0

161

90

 

 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

 

0

0

0

0

0

162

 

01

 

Burse

 

0

0

0

0

0

163

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

 

0

0

0

0

0

164

71

 

 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

 

0

0

0

0

0

165

 

01

 

Active fixe

 

0

0

0

0

0

166

 

 

01

Construcţii

 

0

0

0

0

0

167

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

 

0

0

0

0

0

168

 

 

03

Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale

 

0

0

0

0

0

169

 

 

30

Alte active fixe

 

0

0

0

0

0

170

71

03

 

Reparată capitale aferente activelor fixe

 

0

0

0

0

0

171

 

 

 

din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE

 

0

0

0

0

0

172

71

01

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

 

0

0

0

0

0

173

 

 

03

Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale

 

0

0

0

0

0

174

 

 

30

Alte activa fixe

 

0

0

0

0

0

175

81

 

 

Rambursări de credite

 

0

0

0

0

0

176

 

02

 

Rambursări din credite interne

 

0

0

0

0

0

177

 

 

03

Rambursarea împrumuturilor din bugetul de stat

 

0

0

0

0

0

178

Capitol

Subcap

Paragraf

Din cheltuieli totale:

 

0

0

0

0

0

179

66

 

 

SĂNĂTATE

 

0

0

0

0

0

180

 

04

 

Servicii medicale ambulator

 

0

0

0

0

0

181

 

 

02

Asistenta medicala pentru specialităţi clinice

 

0

 

 

 

 

182

 

 

50

Alte servicii medicale ambulatoriu

 

0

 

 

 

 

183

 

05

 

Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar

 

0

 

 

 

 

184

 

06

 

Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi

 

0

0

0

0

0

185

 

 

01

Spitale generale

 

0

 

 

 

 

186

 

 

06

Sanatorii balneare şi de recuperare

 

0

 

 

 

 

187

 

10

 

Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală în sănătate

 

0

 

 

 

 

188

 

50

 

Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii

 

0

0

0

0

0

189

 

 

01

Activităţi de ergoterapie în unităţi sanitare

 

0

 

 

 

 

190

 

 

50

Alte instituţii şi acţiuni sanitare

 

0

 

 

 

 

191

Titlu

Articol

Aliniat

II.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (alteia decât subvenţiile)

 

0

0

0

0

0

192

 

 

 

I. CHELTUIELI CURENTE

 

0

0

0

0

0

193

10

 

 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

 

0

0

0

0

0

194

 

01

 

Cheltuieli salariate în bani

 

0

0

0

0

0

195

 

 

01

Salarii de bază

 

0

 

 

 

 

196

 

 

02

Salarii de merit

 

0

 

 

 

 

197

 

 

03

Indemnizaţii de conducere

 

0

 

 

 

 

198

 

 

04

Spor de vechime

 

0

 

 

 

 

199

 

 

06

Sporuri pentru condiţii de munca

 

0

 

 

 

 

 

200

 

 

06

Alte sporuri

 

0

 

 

 

 

201

 

 

07

Ore suplimentare

 

0

 

 

 

 

202

 

 

08

Fond de premii

 

0

 

 

 

 

203

 

 

09

Prima de vacanţă

 

0

 

 

 

 

204

 

 

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

 

0

 

 

 

 

205

 

 

11

Fond aferent plăţii cu ora

 

0

 

 

 

 

206

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

 

0

 

 

 

 

207

 

 

13

Indemnizaţii: de delegare

 

0

 

 

 

 

208

 

 

14

Indemnizaţii de detaşare

 

0

 

 

 

 

209

 

 

15

Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de munca

 

0

 

 

 

 

210

 

 

16

Alocaţii pentru locuinţe

 

0

 

 

 

 

211

 

 

30

Alte drepturi salariate în bani

 

0

 

 

 

 

212

 

02

 

Cheltuieli salariate în natură

 

0

0

0

0

0

213

 

 

01

Tichete de masă

 

0

 

 

 

 

214

 

 

02

Norme de hrană

 

0

 

 

 

 

215

 

 

03

Uniforme şi echipament obligatoriu

 

0

 

 

 

 

216

 

 

04

Locuinţă de serviciu folosită de salariat şi familia sa

 

0

 

 

 

 

217

 

 

05

Transportul la şi de la locul de muncă

 

0

 

 

 

 

218

 

 

30

Alte drepturi salariale în natură

 

0

 

 

 

 

219

 

03

 

Contribuţii

 

0

0

0

0

0

220

 

 

01

Contribuţii pentru asigurări sociale de stat

 

0

 

 

 

 

221

 

 

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

 

0

 

 

 

 

222

 

 

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

 

0

 

 

 

 

223

 

 

04

Contribuţii de asigurări pt. accidente de munca şi boli profesionale

 

0

 

 

 

 

224

 

 

05

Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi

 

0

 

 

 

 

225

 

 

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

 

0

 

 

 

 

226

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

227

20

 

 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

 

0

0

0

0

0

228

 

01

 

Bunuri şi servicii

 

0

0

0

0

0

229

 

 

01

Furnituri de birou

 

0

 

 

 

 

230

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

 

0

 

 

 

 

231

 

 

03

Iluminat, încălzit şi forţa motrică

 

0

 

 

 

 

232

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

 

0

 

 

 

 

233

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

 

0

 

 

 

 

234

 

 

06

Piese de schimb

 

0

 

 

 

 

235

 

 

07

Transport

 

0

 

 

 

 

236

 

 

08

Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet

 

0

 

 

 

 

237

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

 

0

 

 

 

 

238

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

 

0

 

 

 

 

239

 

02

 

Reparaţii curente

 

0

 

 

 

 

240

 

03

 

Hrană

 

0

0

0

0

0

241

 

 

01

Hrană pentru oameni

 

0

 

 

 

 

242

 

 

02

Hrană pentru animale

 

0

 

 

 

 

243

 

04

 

Medicamente şi materiale sanitare

 

0

0

0

0

0

244

 

 

01

Medicamente

 

0

 

 

 

 

245

 

 

02

Materiale sanitare

 

0

 

 

 

 

246

 

 

03

Reactivi

 

0

 

 

 

 

247

 

 

04

Dezinfectanţi

 

0

 

 

 

 

248

 

06

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

 

0

0

0

0

0

249

 

 

01

Uniforme şi echipament

 

0

 

 

 

 

 

250

 

 

03

Lenjerie şi accesorii de pat

 

0

 

 

 

 

251

 

 

30

Alte obiecte de inventar

 

0

 

 

 

 

252