MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 693/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 693         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 14 septembrie 2015

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

36. - Ordonanţă de urgenţă privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri

 

734. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru achiziţia de octoxid de uraniu

 

737. - Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală pentru anul 2015

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.330. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri

 

Având în vedere implicaţiile socioeconomice şi strategice în cazul opririi instalaţiilor singurului operator economic specializat în extracţia uraniului, prelucrarea/prepararea minereului de octoxid de uraniu şi rafinarea acestuia în concentrate necesare fabricării combustibilului nuclear,

în vederea asigurării siguranţei aprovizionării cu combustibil nuclear se impune adoptarea în regim de urgenţă a măsurilor legislative pentru asigurarea cheltuielilor destinate acumulării de octoxid de uraniu de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,

având în vedere Cauza C-104/15, Comisia Europeană în contradictoriu cu România ce are ca obiect o acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute de art. 4 şi art. 13 alin. (2) din Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive şi de modificare a Directivei 2004/35/CE în cazul iazului de decantare Boşneag-extindere, aflat în proprietatea Societăţii “Moldomin” - S.A., Moldova Nouă, societate cu capital integral de stat aflată în procedură de insolvenţă din anul 2010, şi faptul că pentru evitarea condamnării României este necesară luarea măsurilor de plată a sumelor necesare eliminării cauzei poluării,

având în vedere impactul hotărârii arbitrale pronunţate în Dosarul ICSID nr. ARB/10/13 în cazul Awdi şi Biţii vs. România şi al hotărârii judecătoreşti de înfiinţare poprire asupra plăţii serviciului datoriei publice guvernamentale, precum şi necesitatea luării de măsuri în vederea eliminării unor riscuri majore derivate din punerea în aplicare a acestei hotărâri, precum şi a altor hotărâri similare,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - După articolul XXIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 176 din 13 martie 2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările ulterioare, se introduc două noi articole, articolele XXIII1 şi XXIII2, cu următorul cuprins:

«Art. XXIII1. - În anul 2015, începând cu data de 14 septembrie, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărârea Guvernului, pot fi alocate sume Ministerului Afacerilor Interne pentru constituirea stocurilor rezervă de stat de octoxid de uraniu şi Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului pentru finanţarea cheltuielilor necesare realizării măsurilor privind reducerea poluării generate de iazul de decantare Boşneag - extindere, situaţie ce face obiectul acţiunii Comisiei Europene la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

Art. XXIII2. - (1) în anul 2015, începând cu data de 14 septembrie, prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului pentru finanţarea cheltuielilor necesare plăţii despăgubirilor acordate de către Curtea de Arbitraj Internaţională a Centrului internaţional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiţii,

(2) Suma prevăzută la alin. (1) are destinaţie specială în condiţiile prevederilor art. 781 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, şi se utilizează numai potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă,”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Mihai Tudose

Preşedintele Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului,

Nicolae Minea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,

Dan-Cornel Baranga

 

Bucureşti, 9 septembrie 2015.

Nr. 36.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru achiziţia de octoxid de uraniu

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicata, şi al art. XXIII1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, cu suma de 62.000 mii lei, la capitolul 80.01 “Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă”, titlul 71 “Active nefinanciare”, destinată achiziţiei de octoxid de uraniu de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale pentru constituirea stocurilor rezerve de stat.

Art. 2. - Achiziţionarea produsului prevăzut la art. 1 se va face la un preţ stabilit potrivit avizului Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile legii, cu modificarea corespunzătoare a programului anual pentru constituirea stocurilor rezervă de stat, cu finanţare de la bugetul de stat.

Art. 3. - Nivelul maxim al stocului rezervă de stat prevăzut în nomenclator la produsul octoxid de uraniu se majorează cu cantitatea achiziţionată potrivit prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificări corespunzătoare în structura bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Afacerilor Interne.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,

Dan-Cornel Baranga

 

Bucureşti, 9 septembrie 2015.

Nr. 734.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală pentru anul 2015

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 22 alin. (1) lit. o) şi al art. 23 alin. (4) teza I din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală pentru anul 2015, denumit în continuare Planul de ocupare a funcţiilor publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2, - (1) Structura Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi serviciilor deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale finanţate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi de la bugetul asigurărilor pentru şomaj este realizată pe baza propunerilor transmise de ordonatorii principali de credite, în limita numărului de posturi şi fondului aferent salariilor de bază, potrivit legislaţiei în vigoare.

(2) Planul de ocupare a funcţiilor publice în structura prevăzută la alin. (1) este întocmit pe total ordonator principal de credite bugetare şi pe fiecare instituţie din subordinea acestuia sau finanţată prin bugetul său.

Art. 3. - Responsabilitatea pentru respectarea Planului de ocupare a funcţiilor publice revine ordonatorilor principali de credite bugetare din administraţia publică centrală.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

Jozsef Birtalan

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 9 septembrie 2015.

Nr. 737.

 

ANEXĂ

 

PLANUL

de ocupare a funcţiilor publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală pentru anul 2015

 

Funcţia publica

Numărul maxim de funcţii publice

Numărul de funcţii publice ocupate

Numărul de funcţii publice vacante

Numărul maxim de funcţii publice care vor fi înfiinţate

Numărul maxim de funcţii publice supuse reorganizării

Numărul maxim de funcţii publice rezervate promovării

Numărul maxim de funcţii publice rezervate promovării rapide

Numărul maxim de funcţii publice care vor fi ocupate prin recrutare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

prefect

42

6

36

0

0

0

0

29

subprefect

44

6

38

0

0

0

0

30

secretar general al Guvernului

0

0

0

0

0

0

0

0

secretar general adjunct al Guvernului

0

0

0

0

0

0

0

0

secretar general din ministere

20

11

9

0

0

0

0

5

secretar general adjunct din ministere

21

15

6

1

0

0

0

2

secretar general din alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale

19

14

5

0

0

0

0

4

secretar general adjunct din alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale

2

1

1

0

0

0

0

1

inspector guvernamental

42

42

0

0

0

0

0

0

Total categoria înalţi funcţionari publici

190

95

95

1

0

0

0

71

director general din ministere

82

69

13

0

0

4

0

8

director general din alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale

57

43

14

0

0

6

0

9

director general din aparatul autorităţilor administrative autonome

2

2

0

0

0

0

0

0

director general adjunct din ministere

79

64

15

0

1

4

0

12

director general adjunct din alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale

31

25

6

0

0

2

0

4

director general adjunct din aparatul autorităţilor administrative autonome

5

2

3

0

0

0

0

0

director din ministere

207

154

53

0

8

5

0

42

director din alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale

187

166

21

0

0

4

0

14

director din aparatul autorităţilor administrative autonome

27

23

4

0

0

0

0

2

director adjunct din ministere

30

21

9

0

3

7

0

9

director adjunct din alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale

106

96

10

0

0

2

0

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

director adjunct din aparatul autorităţilor administrative autonome

20

11

9

0

0

0

0

1

director executiv în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor

283

237

46

0

0

15

0

29

director executiv din cadrul serviciilor publice deconcentrate ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale

263

234

29

0

0

0

0

29

director executiv în cadrul instituţiei prefectului

2

2

0

0

0

0

0

0

director executiv adjunct în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor

119

86

33

0

0

1

0

32

director executiv adjunct din cadrul serviciilor publice deconcentrate ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale

286

230

56

0

0

5

0

50

director executiv adjunct în cadrul instituţiei prefectului

0

0

0

0

0

0

0

0

şef serviciu

3.259

2.568

691

2

19

230

0

401

şef birou

1.400

1.098

302

2

3

108

0

152

funcţii publice de conducere specifice

914

625

289

0

0

90

0

182

Total categoria funcţionari publici de conducere

7.359

5.756

1.603

4

34

483

0

984

auditor clasa I grad profesional asistent

21

11

10

0

4

0

0

8

auditor clasa I grad profesional principal

66

58

8

6

23

3

0

9

auditor clasa I grad profesional superior

648

572

76

29

0

24

2

64

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

35

19

16

0

6

0

0

14

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

176

143

33

22

71

10

0

31

consilier juridic clasa I grad profesional principal

705

646

59

95

356

76

10

49

consilier juridic clasa I grad profesional superior

1.431

1.296

135

368

7

348

34

103

consilier clasa I grad profesional debutant

171

103

68

3

71

2

0

48

consilier clasa I grad profesional asistent

1.356

1.067

289

138

653

135

0

166

consilier clasa I grad profesional principal

3.526

3.254

272

672

1 737

670

35

237

consilier clasa I grad profesional superior

22.412

20.779

1.633

1.761

54

1.619

97

1.006

expert clasa I grad profesional debutant

37

16

21

0

19

1

0

16

expert clasa I grad profesional asistent

443

379

64

31

214

35

1

56

expert clasa I grad profesional principal

1.394

1.260

134

221

690

235

27

92

expert clasa I grad profesional superior

1.877

1.816

61

695

1

692

33

47

inspector clasa I grad profesional debutant

86

28

58

1

24

0

0

45

inspector clasa 1 grad profesional asistent

1.773

1.479

294

122

742

128

0

236

inspector clasa 1 grad profesional principal

5.547

5.227

320

753

3.102

743

18

235

inspector clasa 1 grad profesional superior

6.656

6.454

202

3.116

3

3.051

59

152

funcţii publice specifice clasa 1

8.107

7.109

998

1.670

1.627

1.628

42

910

alte funcţii publice specifice (manageri publici)

332

305

27

58

58

58

0

0

Total funcţii publice clasa l

56.799

52.021

4.778

9.761

9.462

9.458

358

3.524

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

8

4

4

1

3

1

0

0

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

22

19

3

3

7

3

0

2

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

394

367

27

9

4

9

3

21

funcţii publice specifice clasa II

56

51

5

6

7

6

0

2

Total funcţii publice clasa II

480

441

39

19

21

19

3

25

referent clasa III grad profesional debutant

10

1

9

2

2

0

0

10

referent clasa III grad profesional asistent

90

68

22

2

51

5

1

15

referent clasa III grad profesional principal

245

224

21

44

137

48

2

16

referent clasa III grad profesional superior

4.576

4.176

400

140

154

134

7

270

funcţii publice specifice clasa III

582

550

32

19

55

19

0

28

Total funcţii publice clasa III

5.503

5.019

484

207

399

206

10

339

Total funcţii publice de execuţie

62.782

57.481

5.301

9.987

9.882

9.683

371

3.888

Total funcţii publice

70.331

63.332

6.999

9.992

9.916

10.166

371

4.943

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR şi PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 163.882/DI din 6 iulie 2015 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură, în temeiul art. 62 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, precum şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 223/1.330/2008 privind numirea Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere, aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere şi a Criteriilor de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 22 mai 2008, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

 

Bucureşti, 1 septembrie 2015.

Nr. 1.330.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabileşte modul de organizare, funcţionare şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, denumit în continuare regulament.

(2) Comisia de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, denumită în continuare Comisie, funcţionează în cadrul Asociaţiei Patronale a Forestierilor din România, denumită în continuare ASFOR.

(3) Comisia este singura abilitată să emită certificate de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră la solicitarea operatorilor economici, în condiţiile prezentului regulament.

Art. 2. - (1) Obţinerea certificatului de atestare emis de către Comisie este obligatorie pentru operatorii economici care desfăşoară activitatea de exploatare forestieră.

(2) Certificatul de atestare dă dreptul operatorilor economici care l-au obţinut să desfăşoare activităţi de exploatare a masei lemnoase din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier naţional.

Art. 3. - În sensul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:

a) certificat de atestare/reatestare - documentul emis în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, care dă dreptul posesorului acestuia să desfăşoare activitatea de exploatare forestieră;

b) atestare - obţinerea certificatului de atestare în condiţiile prevăzute de prezentul regulament;

c) reatestare - obţinerea certificatului de reatestare de către operatorul economic care anterior obţinerii acestuia a fost atestat pentru activitatea de exploatare forestieră.

 

CAPITOLUL II

Organizarea şi funcţionarea Comisiei

 

Art. 4. - Pentru atestarea operatorilor economici care desfăşară activitatea de exploatare a masei lemnoase se organizează următoarele structuri:

a) Comisia de atestare;

b) secretariatul Comisiei de atestare;

c) secretariatul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Art. 5. - (1) Comisia de atestare este compusă din 13 membri, inclusiv preşedintele şi vicepreşedintele, care au drept de vot, iar componenţa acesteia este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) în prima şedinţă de lucru membrii Comisiei îşi aleg prin vot secret, cu majoritate simplă, preşedintele şi vicepreşedintele.

(3) Comisia îşi desfăşoară activitatea în prezenţa preşedintelui sau a vicepreşedintelui şi a minimum 6 membri.

(4) Hotărârile Comisiei se iau cu votul majorităţii simple a membrilor Comisiei.

(5) Persoanele nominalizate în Comisie îşi păstrează această calitate doar pe perioada în care sunt angajaţi ai instituţiilor sau entităţilor pe care le reprezintă.

Art. 6. - Secretariatul Comisiei este format din 5 persoane, iar componenţa acestuia este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 7. - Atribuţiile Comisiei sunt următoarele:

a) examinarea cererilor şi a documentelor prezentate pentru atestare/reatestare şi adoptarea hotărârilor cu privire la îndeplinirea condiţiilor de atestare;

b) eliberarea certificatelor de atestare/reatestare pentru operatorii economici care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul regulament;

c) respingerea cererilor de atestare/reatestare pentru operatorii economici care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul regulament, cu motivarea respingerii şi comunicarea acesteia solicitanţilor, prin secretariatul Comisiei;

d) retragerea certificatelor de atestare/reatestare;

e) stabilirea nivelului maxim al volumului anual de lemn pe picior posibil de exploatat pentru fiecare operator economic care solicită atestarea, în funcţie de documentele prezentate Comisiei;

f) afişarea pe site-ul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură a listei operatorilor economici atestaţi pentru activitatea de exploatare a masei lemnoase;

g) informarea anuală a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură cu privire la activitatea Comisiei.

Art. 8. - Atribuţiile preşedintelui Comisiei sunt următoarele:

a) aprobarea graficelor cu programarea şedinţelor Comisiei, la propunerea secretariatului;

b) semnarea, în conformitate cu hotărârile Comisiei, a certificatelor de atestare/reatestare sau, după caz, a comunicărilor de respingere a cererilor de atestare/reatestare, cu motivarea aferentă, a comunicărilor de retragere a certificatelor de atestare/reatestare;

c) formularea propunerii de înlocuire a membrilor Comisiei care nu îşi îndeplinesc atribuţiile prevăzute de prezentul regulament;

d) semnarea tuturor documentelor care privesc activitatea Comisiei.

Art. 9. - (1) Vicepreşedintele Comisiei coordonează activitatea secretariatului şi răspunde de asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţilor curente.

(2) Vicepreşedintele Comisiei exercită atribuţiile preşedintelui, în lipsa acestuia.

Art. 10. - Atribuţiile secretariatului Comisiei sunt următoarele:

a) primirea şi înregistrarea documentaţiilor necesare atestării/reatestării;

b) întocmirea graficului de şedinţe, pe care îl supune spre aprobare preşedintelui Comisiei;

c) pregătirea şedinţelor şi asigurarea logisticii necesare desfăşurării acestora;

d) inventarierea documentelor din dosarele prezentate pentru atestare/reatestare, completarea unei fişe pentru fiecare dosar şi returnarea dosarelor incomplete care au fost respinse de Comisie;

e) redactarea certificatelor de atestare/reatestare şi prezentarea acestora spre semnare preşedintelui Comisiei, potrivit hotărârilor acesteia;

f) întocmirea comunicărilor către operatorii economici cărora le-au fost respinse cererile de atestare/reatestare, cu menţionarea motivelor de respingere şi prezentarea acestora spre semnare preşedintelui Comisiei;

g) ţinerea evidenţei dosarelor de atestare/reatestare într-un registru special şi reactualizarea, după fiecare şedinţă, a listei operatorilor economici atestaţi/reatestaţi, în ordinea emiterii certificatelor, pe suport electronic, precum şi a celor respinşi;

h) arhivarea dosarelor care au fost analizate de Comisie;

i) comunicarea către operatorii economici a hotărârii Comisiei privind retragerea certificatului de atestare/reatestare;

j) întocmirea procesului-verbal de şedinţă şi consemnarea modului în care se desfăşoară lucrările Comisiei;

k) redactarea hotărârilor Comisiei şi a celorlalte documente emise de aceasta;

l) ţinerea evidenţei personalului de specialitate pentru fiecare operator economic;

m) comunicarea informaţiilor privind întocmirea documentaţiilor aferente cererilor de atestare/reatestare către operatorii economici interesaţi.

Art. 11. - (1) ASFOR asigură, în condiţiile legii, susţinerea financiară şi spaţiul pentru desfăşurarea activităţii Comisiei, în baza încasărilor din tariful de atestare/reatestare/revizuire.

(2) Tarifele de atestare/reatestare/revizuire se fundamentează de ASFOR, se aprobă prin votul majorităţii membrilor Comisiei în prima şedinţă şi se modifică anual, în luna ianuarie, în funcţie de indicele de inflaţie din anul anterior.

(3) Operatorii economici care solicită atestarea au obligaţia de a depune contravaloarea tarifului de atestare/ reatestare/revizuire, în numerar, la casieria ASFOR, sau prin ordin de plată, în contul deschis separat pentru această activitate, anterior analizei în Comisie.

(4) Cheltuielile pentru funcţionarea Comisiei de atestare, editarea certificatelor de atestare, indemnizaţia de şedinţă pentru persoanele nominalizate în Comisie şi pentru persoanele care asigură secretariatul acesteia se suportă de către ASFOR din tarifele încasate.

(5) Un cuantum de 80% din tarifele încasate se acordă ca indemnizaţie de şedinţă persoanelor nominalizate în Comisie şi în secretariatul acesteia.

(6) Persoanele care asigură secretariatul Comisiei primesc ca indemnizaţie de şedinţă 50% din valoarea cuvenită persoanelor nominalizate în Comisie.

(7) Acordarea indemnizaţiei de şedinţă este condiţionată de participarea la şedinţa de atestare.

 

CAPITOLUL III

Documentele necesare pentru atestare/reatestare

 

Art. 12. - (1) în vederea obţinerii certificatului de atestare/reatestare, operatorul economic are obligaţia de a depune la secretariatul Comisiei un dosar care trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de atestare/reatestare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 şi care primeşte număr de înregistrare din registrul Comisiei;

b) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic sau împuternicitului acestuia, din care să rezulte că documentele depuse în vederea obţinerii certificatului de atestare sunt conforme cu originalul;

c) copie de pe statutul sau actul constitutiv, din care să rezulte că operatorul economic are ca obiect de activitate exploatarea forestieră, certificată sub semnătură şi ştampilă de reprezentantul legal al operatorului economic;

d) copie de pe încheierea judecătorului delegat sau, după caz, hotărârea judecătorească definitivă sau rezoluţia directorului oficiului registrului comerţului competent teritorial privind înregistrarea operatorului economic, certificată sub semnătură şi ştampilă de reprezentantul legal al operatorului economic;

e) copie de pe certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului sau în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, certificată sub semnătură şi ştampilă de reprezentantul legal al operatorului economic;

f) situaţia privind asigurarea cu personal de specialitate pentru coordonarea tehnică a activităţii de exploatare forestieră, angajat pe durata nedeterminată, certificată sub semnătură şi ştampilă de reprezentantul legal al operatorului economic, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4, copia contractului individual de muncă înregistrat în registrul de evidenţă al operatorului economic respectiv şi copie a registrului din care să rezulte angajarea personalului de specialitate;

g) copie de pe diplomele de absolvire/licenţă ale personalului de specialitate pentru coordonarea tehnică a activităţii de exploatare forestieră, certificată sub semnătură şi ştampilă de reprezentantul legal al operatorului economic;

h) situaţia privind asigurarea cu utilaje proprii specifice activităţii de exploatare forestieră, certificată sub semnătură şi ştampilă de reprezentantul legal al operatorului economic, şi anume: maşini multifuncţionale, fierăstraie mecanice, tractoare articulate forestiere, tractoare universale, funiculare, atelaje, aflate în proprietate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5; operatorul economic trebuie să facă dovada deţinerii de utilaje/atelaje pentru exploatarea unui volum anual de minimum 2.000 m3; dovada asigurării cu utilaje specifice activităţii de exploatare forestieră se face cu certificate eliberate de unitatea administrativ-teritorială, prin care se confirmă plata impozitului asupra acestora;

i) situaţia volumului de lemn pe picior recoltat, pentru care a primit autorizaţie de exploatare în perioada ultimei atestări/reatestări, dacă se solicită reatestarea, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6;

j) calculul capacităţii anuale pentru activitatea de exploatare a masei lemnoase;

k) cazierul tehnic de exploatare a lemnului pe picior, completat la zi, numai pentru operatorul economic care solicită reatestarea, în copie, certificată sub semnătură şi ştampilă de reprezentantul legal al acestuia;

l) cazierul judiciar pentru administratorul operatorului economic, din care să rezulte că nu a fost condamnat pentru fapte privind încălcarea regimului silvic;

m) documentul care dovedeşte achitarea tarifului stabilit pentru atestare, potrivit prevederilor art. 11 alin. (3).

(2) Personalul de specialitate angajat în cadrul operatorului economic poate fi maistru exploatări forestiere, tehnician, subinginer sau inginer în domeniul silviculturii.

(3) în cazul persoanelor cu studii medii sau superioare de specialitate în domeniul silviculturii care au calitatea de asociat sau administrator în cadrul operatorului economic care solicită atestarea, nu mai este necesară copia contractului individual de muncă.

(4) Personalul prevăzut la alin. (2) se încadrează cu contract de muncă, cu normă întreagă, pe o perioadă de timp nedeterminată.

Art. 13. - Prezentarea incompletă a documentaţiei prevăzute la art. 12 alin. (1) sau necompletarea acesteia până la data organizării şedinţei de atestare determină respingerea cererii de atestare/reatestare a operatorului economic respectiv.

 

CAPITOLUL IV

Criteriile de atestare

 

Art. 14. - (1) Calcului capacităţii anuale de exploatare a masei lemnoase de către un operator economic se face în baza îndeplinirii cumulative a următoarelor criterii;

a) încadrarea cu personal de specialitate, stabilindu-se o capacitate anuală de exploatare de 10.000 m3/an pentru un subinginer silvic, maistru în exploatări forestiere sau tehnician silvic şi 15.000 m3/an pentru un inginer silvic;

b) deţinerea de utilaje specifice realizării lucrărilor de exploatare forestieră, luându-se în calcul, anual, următoarele volume:

1. un tractor articulat forestier - 5.000 m3;

2. un tractor universal echipat pentru exploatări forestiere, cu sapă şi troliu, cu putere cuprinsă între 20 şi 39 CP - 1.500 m3;

3. un tractor universal echipat pentru exploatări forestiere, cu sapă şi troliu, cu putere cuprinsă între 40 şi 50 CP - 3.000 m3;

4. un tractor universal echipat pentru exploatări forestiere, cu sapă şi troliu, cu putere de peste 50 CP - 4.000 m3;

5. un utilaj multifuncţional - potrivit datelor tehnice prezentate de operatorul economic;

6. un funicular - potrivit datelor tehnice prezentate de operatorul economic;

7. atelaje - 800 m3.

(2) în cazul utilajelor specifice prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. 1-6, cu diferite grade de uzură, volumul anual maxim de exploatat se stabileşte prin diminuarea volumului prevăzut la alin. (1) lit. b) pct. 1-^-6 cu procentul aferent uzurii, comunicat de către deţinător.

(3) în cazul în care operatorul economic solicitant nu prezintă datele tehnice pentru utilajele multifuncţionale deţinute, Comisia va acorda pentru acestea un volum de maximum 5.000 m3/an, în funcţie de uzura declarată a utilajului.

 

CAPITOLUL V

Procedura de atestare/reatestare

 

Art. 15. - (1) Procedura de atestare/reatestare se desfăşoară în următoarele etape:

a) etapa I - inventarierea de către secretariatul Comisiei, cu minimum două zile lucrătoare înainte de data programării şedinţei Comisiei, a dosarelor cu documentele prezentate de operatorii economici în vederea atestării/reatestării, completarea şi însuşirea unei fişe cu documentele din fiecare dosar, precum şi întocmirea propunerii către Comisie a analizării dosarelor complete şi a respingerii dosarelor incomplete;

b) etapa a II-a - analiza de către Comisie a dosarelor înregistrate şi prezentate de secretariat pentru operatorii economici care solicită atestarea/reatestarea;

c) etapa a III-a - deliberarea Comisiei privind atestarea/reatestarea operatorilor economici sau respingerea cererilor, cu precizarea motivelor care au condus la această decizie;

d) etapa a IV-a - emiterea şi eliberarea certificatelor de atesta re/reatestare;

e) etapa a V-a - actualizarea registrului operatorilor economici atestaţi/reatestaţi şi a site-ului web al ASFOR în termen de 10 zile lucrătoare de la data organizării şedinţei de atestare, prin grija secretariatului Comisiei.

(2) Şedinţa de analiză a dosarelor se desfăşoară în lipsa reprezentanţilor operatorilor economici.

Art. 16 - (1) Hotărârile adoptate de Comisie se consemnează într-un proces-verbal de şedinţă şi se semnează de către toţi membrii prezenţi.

(2) Procesele-verbale şi alte date necesare privind operatorii economici se înregistrează în Registrul Comisiei.

(3) Procesele-verbale de şedinţă, registrul prevăzut la alin. (2) şi documentaţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) se arhivează la secretariatul Comisiei o perioadă de 5 ani de la data emiterii certificatelor de atestare emise În baza hotărârilor Comisiei consemnate în acestea.

Art. 17. - (1) Hotărârile Comisiei cu privire la atestare/ reatestare ori respingerea cererilor de atestare/reatestare sunt aduse la cunoştinţa celor interesaţi de către secretariatul Comisiei prin afişarea pe site-ul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii şedinţei de atestare.

(2) Certificatele de atestare/reatestare se ridică de reprezentanţii operatorilor economici sau, după caz, de persoanele împuternicite de aceştia. Comunicările de respingere a cererilor de atestare/reatestare se transmit operatorilor economici prin poştă cu confirmare de primire.

(3) împotriva hotărârilor de respingere a cererilor de atestare/reatestare operatorii economici nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de 5 zile de la data comunicării, la sediul ASFOR.

(4) Contestaţia se soluţionează de către o comisie numită prin hotărârea preşedintelui Comisiei, formată din 3 membri, în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia.

(5) Rezultatul analizei contestaţiei este pus în aplicare de către Comisie.

Art. 18. - (1) Certificatele de atestare/reatestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare a masei lemnoase se întocmesc conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.

(2) Certificatele de atestare/reatestare prevăzute la alin. (1) au o valabilitate de 2 ani, cu obligaţia operatorului economic de a solicita reatestarea la schimbarea condiţiilor pentru care a fost atestat iniţial.

(3) Certificatele de atestare/reatestare prevăzute la alin. (1) se emit începând cu numărul 1 pentru fiecare an şi se stampilează cu stampila Comisiei.

(4) în cazul pierderii/distrugerii/furtului certificatului de atestare/reatestare, Comisia eliberează un duplicat al acestuia, numai după publicarea anunţului privind pierderea/ distrugerea/furtul certificatului de atestare/reatestare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Art. 19. - (1) Certificatele de atestare/reatestare emise se retrag de către Comisie în una dintre următoarele situaţii:

a) desfiinţarea operatorului economic;

b) în baza unui înscris cu privire la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive de retragere a certificatului de atestare;

c) dacă vreunul dintre documentele prevăzute la art. 12 alin. (1) cuprinde informaţii false sau neconforme cu documentul originali

d) în condiţiile existenţei unui raport de control, aprobat de către conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sau de către conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, prin care se propune retragerea certificatului de atestare pentru operatorii economici ca urmare a încălcării regimului silvic;

e) dacă sunt constatate tăieri ilegale în parchete neautorizate la care exploatarea s-a realizat de operatorul economic atestat pentru activitatea de exploatare a masei lemnoase sau de personalul angajat în cadrul acestuia;

f) dacă sunt constatate vătămări ale seminţişurilor utilizabile peste procentul admis de normele tehnice sau tăieri ilegale în parchete autorizate spre exploatare, a căror valoare depăşeşte de cinci ori preţul unui metru cub de masă lemnoasă pe picior; sancţiunea se aplică operatorului economic care execută lucrările de exploatare a masei lemnoase;

g) dacă operatorul economic nu şi-a îndeplinit obligaţia privind reatestarea ca urmare a schimbării condiţiilor în baza cărora a fost atestat iniţial;

h) dacă operatorul economic nu a depus orice document clarificator prin care se face dovada îndeplinirii condiţiilor care au stat la baza atestării/reatestării, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii, în scris, a solicitării agentului constatator sau a Comisiei.

(2) Personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, conducătorii structurilor teritoriale de specialitate ale acesteia, ai Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi ai unităţilor acesteia, conducătorii structurilor de rang superior, precum şi şefii ocoalelor silvice de regim au obligaţia să informeze Comisia cu privire la situaţiile prevăzute la alin. (1), în termen de 10 zile de la data constatării.

(3) Se interzice, pentru o perioadă de un an de la data retragerii certificatului de atestare/reatestare, atestarea operatorului economic pentru activitatea de exploatare forestieră căruia i s-a retras certificatul de atestare în condiţiile prevăzute la alin. (1).

(4) Se interzice, pentru o perioadă de un an de la data retragerii certificatului de atestare/reatestare, atestarea operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră care au ca administratori/asociaţi aceleaşi persoane care au avut calitatea de administratori/asociaţi la operatori economici atestaţi pentru activitatea de exploatare forestieră cărora li s-au retras certificatele de atestare în condiţiile prevăzute la alin. (1).

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 20. - Certificatele de atestare/reatestare eliberate anterior datei intrării în vigoare a prezentului regulament rămân valabile până la data expirării sau, după caz, a retragerii acestora în condiţiile prezentului regulament.

Art. 21. - (1) Emitenţii autorizaţiilor de exploatare sunt obligaţi să consemneze volumul de lemn pe picior autorizat îh situaţia prevăzută în anexa nr. 6.

(2) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) se sancţionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 22. - (1) Constatarea neîndeplinirii condiţiilor de atestare/reatestare prevăzute de prezentul regulament şi a obligaţiilor ce revin operatorilor economici se face de către personalul silvic cu atribuţii de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi din structurile teritoriale de specialitate ale acesteia, care vor comunica această situaţie Comisiei.

(2) Unităţile şi subunităţile Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, structurile de rang superior şi ocoalele silvice de regim au obligaţia să informeze Comisia cu privire la eventualele încălcări ale prezentului regulament de către operatori economici atestaţi pentru lucrări de exploatări forestiere.

(3) Operatorii economici sunt obligaţi să solicite emitenţilor autorizaţiilor de exploatare completarea situaţiei prevăzute în anexa nr. 6.

(4) Exploatarea unui volum mai mare decât volumul aprobat prin certificatul de atestare atrage suspendarea de către Comisie a acestuia, pentru o perioadă de la o lună la 12 luni de la data constatării, în funcţie de volumul exploatat suplimentar, comparativ cu cel aprobat.

Art. 23. - (1) Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură au obligaţia verificării existenţei dotărilor specifice şi a încadrării cu personal de specialitate care au stat la baza atestării operatorului economic, în termen de 6 luni de la data comunicării de către secretariatul Comisiei şi ori de câte ori se impune verificarea.

(2) Transmiterea situaţiei dotărilor specifice şi a încadrării cu personal de specialitate care au stat la baza atestării se comunică structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, prin grija secretariatului Comisiei, în termen de 10 zile lucrătoare de la data obţinerii certificatului de atestare.

(3) îh situaţia în care dotările specifice şi încadrarea cu personal de specialitate nu concordă cu cele care au stat la baza atestării operatorilor economici, structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură vor comunica această situaţie Comisiei, care ia măsura retragerii/suspendării, după caz, a certificatului de atestare/reatestare.

Art. 24. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

COMPONENŢA

Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestiera

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

1.

Achim Dan

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

2.

Mihalache Ilie

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

3.

Iacob Dănuţ

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

4.

Constantinescu George

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

5.

Gheorghe Gheorghiţă

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

6.

Popa Călin Mihai

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

7.

Olaru Răzvan

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

8.

Stan Tiberiu

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

9.

David Raluca-Mihaela

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

10.

Bara Liliana

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

11.

Dorina Grunfeld

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

12.

Barbu Nicolae

Asociaţia Patronală a Forestierilor din România - ASFOR

13.

Fechete Dorel

Asociaţia Administratorilor de Păduri din România - AAP

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

COMPONENŢA

secretariatului Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

1.

Calotă Mircea

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

2.

Domnescu Raluca

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

3.

Marius Mateescu

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

4.

Bădăluţă Cristian

Asociaţia Patronală a Forestierilor din România - ASFOR

5.

Marin Nicolae

Asociaţia Patronală a Forestierilor din România - ASFOR

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

Operatorul economic ……………………………………………………….

                                    (denumire, telefon, fax)

Nr. ………… din …………………….

 

CERERE DE ATESTARE/REATESTARE

Nr. ………… din …………………….

 

Subscrisa ……………………………………………………… (denumirea operatorului economic şi forma juridica),

cu sediul în ………………………………………………………………. (localitatea, judeţul, strada, nr. etc.), telefon …………………………….

înfiinţată prin …………………………………………………………………………………………………………………….. (tip, nr., data emiterii)

şi înregistrată la oficiul registrului comerţului/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ………………………………………. la nr. …………………………………………

solicit eliberarea certificatului de atestare pentru execuţia de lucrări de exploatare forestieră.

În susţinerea prezentei cereri declar pe propria răspundere următoarele elemente cu privire la situaţia actuală a societăţii:

1. Date generale:

- actul constitutiv, statutul, contractul de asociere ……………………………………………………………………………….

- vechimea în activitatea de exploatare forestieră ani ………….

- codul fiscal ……………………………………………………….

- capitalul social subscris ………………………………………… - banca ……………………………………………………….

2. Obiectul de activitate principal ……………………………………….. secundar ………………………..…………………….

3. Volumul de lemn pe picior exploatat în anul …………………………. m3

4. Volumul de lemn pe picior de exploatat anual ……………………….. m3

5. Numărul total de salariaţi ………………………………din care:

a) personal de specialitate în domeniul silviculturii:

- ingineri ……………………………

- subingineri ……………………….

- tehnicieni …………………………

- maiştri …………………………….

b) alte categorii de personal …………………………………

6. Utilaje proprii specifice activităţii de exploatare forestieră:

- utilaje multifuncţionale

- tractoare articulate forestiere

- tractoare universale cu putere cuprinsă între 20-39 CP …………………………….

- tractoare universale cu putere cuprinsă între 40-50 CP …………………………….

- tractoare universale cu putere de peste 50 CP ………………………………………

- funiculare ………………………………………………………………………………..

- atelaje ……………………………………………………………………………………

Anexez la prezenta cerere documentele prevăzute de art. 12 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.330/2015.

 

Semnătura autorizată şi ştampila

…………………………………….

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

Operatorul economic …………………..

 

SITUAŢIA

privind asigurarea cu personal de specialitate angajat pe durata de valabilitate a certificatului de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia

Pregătirea de specialitate

Numărul şi seria diplomei de absolvire/licenţă a personalului de specialitate

Vechimea (ani)

în specialitate

în cadrul operatorului economic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data completării

………………….

Semnătura autorizată şi ştampila

…………………………………….

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

Operatorul economic …………………..

 

SITUAŢIA

privind asigurarea cu utilaje proprii specifice activităţii de exploatare forestieră

 

Nr. crt.

Denumirea şi marea utilajului/nr. atelaj

Anul de fabricaţie

Anul achiziţiei

Serie de identificare*)

Gradul de uzură estimat - % -

Puterea - CP -

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Conform datelor din fişa mijlocului fix/obiect de inventar/factură.

 

Data completării

………………….

Semnătura autorizată şi ştampila

…………………………………….

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

SITUAŢIA*)

autorizării spre exploatare a volumului de lemn pe picior

 

Operatorul economic …………………..

Certificat de atestare: seria ……. nr. ……………………… din ……………………..

 

Nr. crt.

Anul/

APV SUMAL

Contractul**) nr. …. din ………

Volumul autorizat (mc)

Volumul exploatat

(mc)

Viza ocolului silvic

Total

Răşinoase

Fag

Cvercinee

Alte specii

Volumul cumulat***)

Emitentul autorizaţiei de exploatare

Semnătură şi ştampila

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Însoţeşte certificatul de atestare a operatorilor economici, se completează, la emiterea autorizaţiei de exploatare a masei lemnoase pe picior de către emitentul autorizaţiei; se emite într-un număr de file aferent volumului atestat.

**) În coloana 2 se va menţiona tipul contractului şi se va nota după cum urmează:

- (A) Contract de achiziţie masă lemnoasă pe picior;

- (PS) Contract de prestări servicii de exploatare forestieră.

***) Rezultă prin cumulul volumului autorizat pentru anul în curs şi nu poate avea o valoare mai mare decât cea pentru care a fost emis certificatul de atestare.

 

ANEXA Nr. 7

la regulament

 

AUTORITATEA PUBLICĂ CENTRALĂ CARE RĂSPUNDE DE SILVICULTURĂ

(denumirea)

 

 

 

Stema

 

 

 

 

COMISIA DE ATESTARE A OPERATORILOR ECONOMICI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE FORESTIERĂ

CERTIFICAT DE ATESTARE/REATESTARE

Seria ……………………./Nr. …………………………/………….(anul)

 

            În urma desfăşurării procedurii de atestare potrivit prevederilor Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.330/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, Comisia de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră emite prezentul

 

CERTIFICAT DE ATESTARE/REATESTARE

 

Operatorul economic  ………………………………………………………  (denumirea şi forma juridică)

cu sediul în ………………………………………………………………. (localitatea, judeţul, strada, nr. etc.),

înfiinţată prin ……………………………………………………………………………………………………………………..  (numărul şi data emiterii acestuia)

şi înregistrată la oficiul registrului comerţului/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor la nr. …………………………………………

 

SEATESTĂ/REATESTĂ

 

pentru o capacitate anuală de exploatare a lemnului în volum brut de …………………………. m3 pe picior.

Prezentul certificat este însoţit de anexa, care conţine …………….. file.

Prezentul certificat este valabil până la data de ………………………..

Dosar nr. …………………………..

 

Preşedintele Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră,

………………………………………………………

L.S./S.S.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.