MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 682/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 682         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 8 septembrie 2015

 

SUMAR

 

DECRETE

 

714. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului adiţional la Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la transplantul de organe şi ţesuturi de origine umană, semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

726. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţional㠓Poşta Român㔠- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională

 

727. - Hotărâre privind transmiterea unei părţi de imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

 

728. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

435. - Ordin al ministrului pentru societatea informaţională privind aprobarea schemei de ajutor de minimis care se adresează domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), denumit㠓Schemă de ajutor de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, care este o componentă aferentă axei prioritare 2, acţiunea 2.2.1 “Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020

 

1.206. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

 

1.211. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de faună sălbatică

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului adiţional la Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la transplantul de organe şi ţesuturi de origine umană, semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 114 din 28 iulie 2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Protocolul adiţional la Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la transplantul de organe şi ţesuturi de origine umană, semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 3 septembrie 2015.

Nr. 714.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţional㠓Poşta Român㔠- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţional㠓Poşta Română - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul pentru societatea informaţională,

Sorin Mihai Grindeanu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 2 septembrie 2015.

Nr. 726.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ

Compania Naţional㠓Poşta Român㔠- S.A.

Bd. Dacia nr. 140, sectorul 2, 020065, Bucureşti

Cod fiscal RO 427410

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

1.179.650

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1.155.002

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

2

 

Venituri financiare

5

24.648

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

1.178.050

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.150.706

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

275.099

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

38.690

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

791.180

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

642.054

C1

ch. cu salariile

13

587.400

C2

bonusuri

14

54.654

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

8.008

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

6.438

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

714

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

140.404

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

45.737

2

 

Cheltuieli financiare

20

27.344

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1.600

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1.600

 

1

 

Rezerve legale

25

0

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

1.600

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

0

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

1.189

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

1.189

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

230

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

818

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

141

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0

 

 

e)

alte cheltuieli

42

0

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

55.308

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

55.308

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

*

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

26.631

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

24,950

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.135

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.962

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

46

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

-

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

999

8

 

Plăţi restante

55

57.647

9

 

Creanţe restante

56

70.500

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părţi de imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

 

Având în vedere dispoziţiile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul identificat cu numărul M.F. 39975, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Dolj în domeniul privat al acestuia.

(2) Trecerea în domeniul privat al statului a părţii de imobil prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acesteia.

Art. 2. - Ministerul Justiţiei îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniu public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 2 septembrie 2015.

Nr. 727.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părţii de imobil care se transmite din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumirea imobilului în care este situată partea de imobil

Adresa la care este situată partea de imobil/ Carte funciară/Nr. cadastral

Descrierea tehnică a părţii de imobil

Valoarea de inventar a părţii de imobil

(lei)

39975

parţial

8.29.09

Tribunalul Dolj

România, judeţul Dolj, municipiul Craiova,

Str. Brestei nr. 12/

CF 221105/ nr. cad. 221105

Corp B P + 1E

Sc = 292 mp

Sd = 580,62 mp

559.100,00

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şt în administrarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilelor înscrise în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a reevaluării.

Art. 2. - Ministerul Culturii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 2 septembrie 2015.

Nr. 728.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, pentru care se modifică valoarea de inventar

 

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

4631721

Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

Nr. MFP

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii

Valoarea de inventar înscrisa în inventarul centralizat

(lei)

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

Baza legală

Administrator

Descriere tehnică

Adresa

33423

8.30

Imobil

Imobil

Sd =1.034 mp

Teren

St = 634 mp

Intrarea Iulia Haşdeu nr. 3, sectorul 1, Bucureşti

1996

1.677.878

4.377.800

Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.948/1983;

Hotărârea Guvernului nr. 482/2010

Institutul Naţional pentru

Cercetare şi Formare Culturală

104868

8.30

Vila nr. 13 Sinaia

Imobil

Sc = 179,60 mp

Sd = 684,70 mp

Str. Aluniş nr. 11, Sinaia, judeţul Prahova

2001

201.200

890.300

Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2001;

Hotărârea Guvernului nr. 580/2002;

Hotărârea Guvernului nr. 1.410/2009;

Hotărârea Guvernului nr. 373/2010

Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală

145406

8.30

Teren

St = 524,42 mp

Str. Aluniş nr. 11, Sinaia, judeţul Prahova

2001

162.503

272.100

Hotărârea Guvernului nr. 580/2002;

Hotărârea Guvernului nr. 742/2003;

Hotărârea Guvernului nr. 1.410/2009

Institutul Naţional pentru

Cercetare şi Formare Culturală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea schemei de ajutor de minimis care se adresează domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), denumit㠓Schemă de ajutor de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, care este o componentă aferentă axei prioritare 2, acţiunea 2.2.1 “Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2014 privind nominalizarea autorităţilor implicate în sistemul de management şi control al fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020 şi ale art. 11 alin. (3) din Acordul de delegare încheiat între Autoritatea de management a Programului operaţional Competitivitate cu nr. 10.598/29.04.2015 şi Organismul intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale, axa prioritară 2 “Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă ,

în baza Avizului Consiliului Concurenţei nr. 3 496 din 15 mai 2015 privind avizul referitor la proiectul de schemă de ajutor de minimis “Sprijin pentru IMM pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economic㔠şi a Referatului Organismului intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale nr. 13.325 din 20 august 2015,în temeiul art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională, cu modificările ulterioare,

ministrul pentru societatea informaţională emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă schema de ajutor de minimis care se adresează domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), denumit㠓Schemă de ajutor de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, care este o componentă aferentă axei prioritare 2, acţiunea 2.2.1 “Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, schemă prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul pentru societatea informaţională,

Sorin Mihai Grindeanu

 

Bucureşti, 20 august 2015.

Nr. 435.

 

ANEXĂ

 

SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS

pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis, care se adresează domeniului tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), denumit㠓Schema de ajutor de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economic㔠finanţată prin Programul operaţional Competitivitate (POC).

Art. 2. - (1) Ajutoarele în cadrul prezentei scheme se acordă numai în condiţiile şi criteriile prevăzute în prezenta schemă, în limita bugetului disponibil.

(2) Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul prezentei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea dispoziţiilor art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 352 din 24 decembrie 2013.

(3) Prezenta schemă este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.

Art. 3. - (1) Furnizor de ajutor de minimis este Ministerul Fondurilor Europene prin Autoritatea de management a Programului operaţional Competitivitate (AMPOC).

(2) Autoritatea care administrează schema este Autoritatea de management a Programului operaţional Competitivitate prin Organismul intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale (OIPSI) din cadrul Ministerului pentru Societatea Informaţională, conform atribuţiilor delegate pentru implementarea şi gestionarea POC.

 

CAPITOLUL II

Obiectivul schemei de minimis

 

Art. 4. - Scopul prezentei scheme de ajutor de minimis este de a finanţa o serie de activităţi necesare pentru implementarea proiectelor prin care se asigură dezvoltarea unei game de produse şi/sau servicii TIC cu aplicabilitate în restul economiei româneşti, precum şi realizarea de proiecte strategice inovative cu impact asupra dezvoltării întregii industrii de TIC.

Art. 5. - Activităţile realizate trebuie să fie direct legate de elaborarea şi implementarea proiectelor finanţate în cadrul Schemei de ajutor pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii inovative şi nu vor depăşi 20% din cheltuielile totale eligibile ale proiectului.

 

CAPITOLUL III

Legislaţia relevantă aplicabilă

 

Art. 6. - Prezenta schemă de ajutor de minimis este elaborată în conformitate cu următoarele reglementări legale, comunitare şi naţionale:

a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013;

b) Programul operaţional Competitivitate 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2014) 10233;

c) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Definiţii

 

Art. 7. - În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:

1. întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul juridic, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia1;

2. întreprindere unică - include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:

a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate ori din statutul acesteia;

d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective;

3. IMM - întreprinderi aşa cum sunt definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat;

4. întreprindere mijlocie - întreprindere care are sub 250 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 50 milioane euro şi/sau al cărei total al bilanţului anual nu depăşeşte 43 milioane euro, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014;

5. întreprindere mică - întreprindere care are sub 50 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei total al bilanţului anual nu depăşeşte 10 milioane euro, În conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014;

6. microîntreprindere - întreprindere care are sub 10 angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei total al bilanţului anual nu depăşeşte 2 milioane euro, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014;

7. IMM aflată în dificultate-o microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie, care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din

cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un cuantum cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris;

b) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru datoriile societăţii, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;

c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru iniţierea unei proceduri colective de insolvenţă la cererea creditorilor săi;

8. rata de actualizare - rata de referinţă stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe internet;

9. prelucrarea produselor agricole - o operaţiune asupra produsului agricol în urma căreia rezultă de asemenea un produs agricol, cu excepţia activităţilor agricole necesare preparării unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare;

10. comercializarea produselor agricole - deţinerea sau expunerea în vederea vânzării, oferirea spre vânzare, livrarea sau orice alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau operatori şi a oricărei activităţi constând în prepararea unui produs în vederea primei vânzări; o vânzare de către un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;

11. consorţiu de întreprinderi - parteneriat între IMM din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC creat pentru realizarea unor produse/servicii TIC inovative.

 

1 Aşa cum este definită la cap. 2.1 din Comunicarea CE privind aplicarea normelor Uniunii Europene în materie de ajutor de stat în cazul compensaţiei acordate pentru prestarea unor servicii de interes economic general, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 8 din data de 11 ianuarie 2012.

 

CAPITOLUL V

Domeniul de aplicare

 

Art. 8. - (1) Prezenta schemă se aplică acţiunii 2.2.1 “Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere” din cadrul axei prioritare 2 a POC şi vizează obiectivul specific “Creşterea integrării pe verticală a soluţiilor inovative TIC în economie”.

(2) Măsurile ajutor de minimis se aplică în toate regiunile de dezvoltare ale României.

Art. 9. - (1) Sprijinul se acordă pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi în următoarele domenii:

 

Cod CAEN

Denumire activitate

C2611

Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

C2612

Fabricarea altor componente electronice

C263

Fabricarea echipamentelor de comunicaţii

J620

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei

M721

Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie

 

(2) Nu se acordă sprijin în următoarele cazuri:

a) ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;

b) ajutoare acordate întreprinderilor în dificultate, aşa cum sunt acestea definite în Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 244 din 1 octombrie 2004;

c) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export.

 

CAPITOLUL VI

Modalitatea de acordare a ajutorului

 

Art. 10. - (1) Ajutorul se acordă sub formă de asistenţă financiară nerambursabilă în una sau mai multe tranşe. Ajutoarele care pot fi plătite în mai multe tranşe se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.

(2) Ajutoarele de minimis se acordă proiectelor finanţate în baza cererii de finanţare, însoţită de documentele solicitate în apelul de proiecte şi în Ghidul solicitantului.

 

CAPITOLUL VII

Beneficiari

 

Art. 11. - (1) Beneficiari ar măsurilor de ajutor de minimis sunt întreprinderi care aplică individual sau întreprinderile lider ale unor consorţii (parteneriate) de întreprinderi din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC, întreprinderile care aplică individual sau grupate în consorţii trebuie să se încadreze în categoria IMM, conform Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în cazul consorţiilor de întreprinderi, ajutorul prevăzut în prezenta schemă se acordă liderului de consorţiu (parteneriat).

 

CAPITOLUL VIII

Condiţii de eligibilitate pentru beneficiari

 

Art. 12. - Pot beneficia de ajutor de minimis în baza schemei întreprinderile sau întreprinderile unice care au aplicat individual sau ca lider al consorţiilor (parteneriatelor) de întreprinderi, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

1. sunt înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. se încadrează în categoria IMM, la data depunerii Cererii de finanţare şi la data semnării contractului de finanţare;

3. nu înregistrează obligaţii bugetare nete (diferenţa dintre obligaţiile de plată restante la buget şi sumele de recuperat de la buget):

a) mai mari de 1/12 din obligaţiile datorate în ultimele 12 luni - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

b) mai mari de 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autorităţile publice locale;

4. sunt direct responsabile de pregătirea şi managementul proiectului şi nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat.

5. asigură din surse proprii valoarea cheltuielilor neeligibile şi a celor conexe. Contribuţia proprie a beneficiarului, într-o formă liberă de ajutor de minimis/ajutor de stat, poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al acţionarilor, alţii decât organisme ale statului sau din alte surse private;

6. nu au mai beneficiat de sprijin financiar pentru aceeaşi cheltuială din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimele 36 de luni, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice. În acest caz, finanţarea nu va fi acordată sau, dacă acest lucru este descoperit pe parcursul implementării, ajutorul de minimis acordat se va recupera integral, inclusiv majorările şi penalităţile calculate potrivit legii;

7. nu intră în categoria “IMM aflată în dificultate”, aşa cum aceasta este definită la art. 7;

8. nu se află în stare de insolvenţă, în stare de faliment sau nu face obiectul unei proceduri de lichidare ori de administrare specială, nu şi-a suspendat activitatea economică sau nu face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii ori nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;

9. nu fac obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună sau, în cazul în care solicitantul â făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;

10. reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;

11. reprezentantul legal nu a comis în conduita sa profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate justifica;

12. reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese;

13. reprezentantul legal nu este vinovat de inducerea gravă în eroare a OIPSI prin furnizarea de informaţii incorecte în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte;

14. În cazul consorţiilor de întreprinderi, IMM-urile constitutive trebuie să îndeplinească individual condiţiile de eligibilitate care se referă la solicitant;

15. fac dovada apartenenţei la un cluster centrat pe domeniul TIC;

16. Îndeplinesc orice alte condiţii-cerinţe specifice, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat care rezultă din dispoziţiile legale aplicabile şi Ghidul solicitantului.

Art. 13. - (1) Pentru a beneficia de finanţare nerambursabilă în cadrul prezentei scheme, solicitantul va da o declaraţie privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea sau întreprinderea unică în cursul anului fiscal curent şi al celor 2 ani fiscali anteriori (fie din surse ale statului sau autorităţilor locale, fie din surse comunitare), precum şi privind ajutoarele de stat primite pentru aceleaşi costuri eligibile.

(2) Furnizorul prezentei scheme va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica în baza declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi sau întreprinderi unice pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, cumulate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte pragul de 200.000 euro (100.000 euro, în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transportului rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), echivalent în lei, şi că se respectă toate condiţiile din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.

(3) în cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte pragul de 200.000 euro (100.000 euro, în cazul solicitanţilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transporturilor), solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme, nici chiar pentru acea fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest plafon.

(4) Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere sau o întreprindere unică. Astfel, dacă între întreprinderile care beneficiază de sprijinul prezentei scheme de finanţare există cel puţin una dintre relaţiile menţionate la art. 7 pct. 2, respectivele întreprinderi vor fi tratate ca o “Întreprindere unică”, iar valoarea ajutorului de minimis acordat întreprinderii unice se va raporta la valoarea cumulată a ajutoarelor de minimis primite de întreprinderile între care există aceste relaţii pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.

 

CAPITOLUL IX

Activităţi, cheltuieli eligibile şi intensitatea ajutorului de minimis

 

Art. 14. - (1) în cadrul schemei de minimis pot fi finanţate activităţi de informare şi publicitate/promovare, servicii de consultanţă, avize, acorduri, autorizaţii, instruire/formare profesională specifică, auditare financiară şi tehnică intermediară/finală a proiectului, managementul intern de proiect, abonamente şi cotizaţii necesare pentru implementarea proiectului.

(2) Sunt considerate eligibile următoarele categorii de cheltuieli:

1. cheltuieli privind cercetarea de piaţă:

- cheltuieli pentru identificarea unor nişe de piaţă pentru produsul/serviciul inovativ;

2. cheltuieli de informare şi publicitate:

a) cheltuieli obligatorii de informare şi publicitate pentru proiect - conform prevederilor din Ghidul solicitantului şi Manualul de identitate vizuală;

b) cheltuieli de promovare a produsului/serviciului dezvoltat prin proiect;

c) în cazul proiectelor de cercetare industrială sau dezvoltare experimentală - cheltuieli de promovare a rezultatelor proiectului pe scară largă (conferinţe, publicări, registre cu acces liber ori programe informatice gratuite sau open source);

3. cheltuieli cu servicii de consultanţă, avize, acorduri, autorizaţii:

a) cheltuieli cu servicii de consultanţă pentru elaborarea documentaţiilor necesare depunerii proiectului (inclusiv scrierea cererii de finanţare);

b) cheltuieli cu servicii de consultanţă în domeniul managementului proiectului, inclusiv elaborarea documentaţiilor necesare implementării proiectului şi servicii de asistenţă juridică pentru realizarea achiziţiilor publice (elaborarea documentaţiei de atribuire şi aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică);

c) cheltuieli pentru obţinerea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente activităţilor eligibile ale operaţiunii, inclusiv obţinerea preavizului Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci privind gradul de inovare al produsului/serviciului;

d) cheltuieli pentru obţinerea, validarea şi protejarea brevetelor şi altor active necorporale;

4. cheltuieli pentru instruire/formare profesională specifică:

a) cheltuieli legate de pregătirea personalului cărora le este destinată/destinat aplicaţia/produsul/serviciul software dezvoltat;

b) cheltuieli legate de pregătirea personalului care va asigura mentenanţa aplicaţiei/produsului/serviciului software dezvoltat, dacă acesta este angajat al beneficiarului;

5. cheltuieli pentru auditare intermediară/finală a proiectului: auditare financiară (conform reglementărilor naţionale) şi auditare tehnică (din perspectiva corespondenţei rezultatului proiectului cu cererea de finanţare);

6. cheltuieli aferente managementului intern de proiect (doar dacă nu au fost acoperite în cadrul cheltuielilor de management de proiect):

a) cheltuieli salariate pentru personalul angajat al beneficiarului finanţării;

b) cheltuieli de deplasare pentru personalul angajat al beneficiarului (diurnă, cazare, transport);

c) cheltuieli cu transportul de bunuri, dacă se justifică în cadrul proiectului;

d) birotică - pentru echipa de management (conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare);

e) achiziţia de echipamente TIC - numai pentru echipa de management;

7. cheltuieli cu abonamente şi cotizaţii necesare pentru implementarea proiectului (valabile 12 luni după finalizarea proiectului):

a) taxe de acces la baze de date;

b) abonamente la biblioteci de specialitate.

(3) Cheltuielile eligibile prevăzute la alin. (2) se decontează după aprobarea şi începerea implementării proiectului şi pot fi efectuate între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023.

Art. 15. - (1) Ajutorul de minimis acordat unui beneficiar întreprindere unică nu poate să depăşească 200.000 euro în ultimii 3 ani fiscali.

(2) Pentru consorţii de IMM acordarea ajutorului de minimis se realizează prin raportare la întreprinderea sau întreprinderea unică lider de proiect.

(3) Ajutoarele de minimis se consideră acordate în momentul intrării în vigoare a contractului de finanţare, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective.

 

CAPITOLUL X

Durata, bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari

 

Art. 16. - Prezenta schemă se aprobă prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională şi se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020. Plata ajutorului se efectuează până la data de 31 decembrie 2023, în limita bugetului alocat schemei.

Art. 17, - Bugetul total estimat al schemei, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de maximum 17,4 milioane euro, astfel:

a) în anul 2015 - 3,4 mii. euro;

b) în anul 2016 - 7 mii. euro;

c) în anul 2017 - 7 mii. euro.

Art. 18. - Numărul total estimat al beneficiarilor în cadrul schemei este de 83.

 

CAPITOLUL XI

Regula de cumul

 

Art. 19. - (1) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv, Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant.

(2) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.

 

CAPITOLUL XII

Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis

 

Art. 20. - Procedura de implementare şi derulare a schemei de ajutor se desfăşoară după cum urmează:

a) derularea schemei de ajutor va avea următoarea succesiune: lansarea apelului, depunerea cererilor de finanţare însoţite de documentele specificate în Ghidul solicitantului, evaluarea, selecţia beneficiarilor de finanţare, semnarea contractelor individuale de finanţare, implementarea proiectelor, raportarea, monitorizarea şi rambursarea cheltuielilor;

b) detaliile privind toate aceste etape, precum şi criteriile şi subcriteriile de evaluare a cererilor de finanţare sunt prezentate în Ghidul solicitantului

Art. 21. - Verificarea eligibilităţii solicitanţilor pentru acordarea ajutorului de minimis prevăzut de prezenta schemă se va face cu respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute în cadrul Ghidului solicitantului aferent acţiunii “Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”.

Art. 22. - (1) Administratorul prezentei scheme are obligaţia de a verifica îndeplinirea tuturor condiţiilor de eligibilitate, atât a celor referitoare la solicitant, cât şi a celor referitoare la cheltuielile finanţate prin prezenta schemă.

(2) înainte de primirea ajutorului, întreprinderea beneficiară trebuie să transmită administratorului prezentei scheme o declaraţie pe propria răspundere cu privire la ajutoarele de minimis primite în cursul anului fiscal curent şi al celor 2 ani fiscali anteriori.

(3) Cererea de finanţare aferentă prezentei scheme va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere prin care beneficiarul certifică faptul că nu desfăşoară şi nici nu va desfăşura pe perioada implementării şi pe perioada de postimplementare a proiectului activităţi în unul dintre domeniile/sectoarele excluse,

(4) Verificarea condiţiilor de eligibilitate ale activităţilor, proiectelor şi cheltuielilor se realizează de administratorul prezentei scheme înainte de acordarea facilităţii. Administratorul asigură, sub orice formă, publicitatea listei proiectelor ce vor beneficia de finanţare ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate şi a altor condiţii specifice.

(5) în cazul în care proiectul este eligibil pentru a primi o finanţare în cadrul prezentei scheme şi este selectat pentru finanţare în urma procesului de evaluare, administratorul prezentei scheme informează în scris întreprinderea beneficiară cu privire la valoarea potenţială a ajutorului (exprimată în echivalent subvenţie brută), precum şi la caracterul de minimis al acestuia, făcând în mod explicit trimitere la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 şi menţionând titlul acestuia şi referinţa de publicare din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(6) în cazul în care întreprinderea nu este eligibilă să primească o alocare specifică în cadrul prezentei scheme, administratorul schemei îi comunică în scris acest lucru.

Art. 23. - Detalierea modalităţii de derulare a prezentei scheme se regăseşte în Ghidul solicitantului ce corespunde acţiunii “Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, aferentă priorităţii de investiţie “Creşterea integrării pe verticală a soluţiilor inovative TIC în economie”, axa prioritară 2 “Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitiv㔠din cadrul Programului operaţional Competitivitate, ghid ce va fi publicat pe site-ul Ministerului pentru Societatea Informaţională - secţiunea Fonduri structurale şi/sau pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene.

Art. 24. - Administratorul schemei îşi rezervă dreptul de a nu plăti ajutorul de minimis sau de a solicita recuperarea ajutorului de minimis deja acordat, în cazul în care documentele şi/sau informaţiile furnizate de către beneficiar se dovedesc a fi incorecte sau false.

 

CAPITOLUL XIII

Reguli privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea

 

Art. 25. - Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.

Art. 26. - Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.

Art. 27. - (1) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

(2) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.

(3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.

(4) în cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative,

(5) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

(6) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 28. - Beneficiarul trebuie să păstreze timp de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit în cadrul schemei, Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt; datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.

Art. 29. - Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

Art. 30. - Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul furnizorului www.fonduri-ue.ro

 

CAPITOLUL XIV

Recuperarea ajutorului de minimis

 

Art. 31. - (1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

(2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 83 din 27 martie 1999, cu modificările ulterioare.

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale evaluare impact şi controlul poluării nr. 95.076/DM din 29 iulie 2015,

ţinând seama de prevederile art. 7 lit. r) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă lista cu unităţile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de gestionare I a ariilor din zone şi aglomerări, astfel cum este definit la art. 42 lit. a) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2 - Se aprobă lista cu unităţile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de gestionare II a ariilor din zone şi aglomerări, astfel cum este definit la art. 42 lit. b) din Legea nr. 104/2011, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 1 elaborează un plan de calitate a aerului sau, după caz, un plan integrat de calitate a aerului, iar unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 2 elaborează un plan de menţinere a calităţii aerului.

Art. 4. - Încadrarea în regimul de gestionare I sau II a ariilor din zone şi aglomerări s-a realizat pe baza rezultatelor obţinute în urma evaluării calităţii aerului la nivel naţional, care a utilizat atât măsurări în puncte fixe, realizate cu ajutorul staţiilor de măsurare care fac parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului, aflată în administrarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, cât şi pe baza rezultatelor obţinute din modelarea matematică a dispersiei poluanţilor emişi în aer.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Dan Popescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 august 2015.

Nr. 1.206.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cu unităţile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de gestionare I

 

Aglomerare/Zona

Poluanţi

Dioxid de azot şi oxizi de azot

(N02/NOx)

Pulberi în suspensie

(PM10)

Pulberi în suspensie

(PM2,5)

Benzen

(C6H6)

Municipiul Bucureşti

*

*

*

*

Municipiul Bacău

*

 

 

 

Municipiul Brăila

*

 

 

 

Municipiul Braşov

*

 

 

 

Municipiul Iaşi

 

*

 

 

Municipiul Galaţi

*

 

 

 

Municipiul Cluj

*

 

 

 

Oraşul Măgurele (judeţul Ilfov)

 

*

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cu unităţile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de gestionare II

 

Aglomerare/ Zona

Poluanţi

Dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOx)

Pulberi în suspensie

(PM10, PM2.5)

Benzen

(C6H6)

Nichel

(Ni)

Dioxid de sulf (S02)

Monoxid de carbon (CO)

Plumb

(Pb)

Arsen

(As)

Cadmiu

(Cd)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Aglomerare

Municipiul Bacău

 

*

*

*

*

*

*

*

*

Municipiul Baia Mare

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Municipiul Braşov

 

*

*

*

*

*

*

*

*

Municipiul Brăila

 

*

*

*

*

*

*

*

*

Municipiul Bucureşti

 

 

 

*

*

*

 

*

*

Municipiul Cluj-Napoca

 

*

*

*

*

*

 

*

*

Municipiul Constanţa

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Municipiul Craiova

*

 

*

*

*

*

*

*

*

Municipiul Galaţi

 

 

*

*

*

*

*

*

*

Municipiul Iaşi

 

 

*

*

*

*

*

*

*

Municipiul Piteşti

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Municipiul Ploieşti

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Municipiul Timişoara

*

 

*

*

*

*

*

*

*

Zona (delimitarea administrativă a judeţului)

Alba

*

 

*

*

*

*

*

*

*

Arad

*

 

*

*

*

*

*

*

*

Argeş

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Bacău

*  (cu excepţia municipiului Bacău)

*

*

*

*

*

*

*

*

Bihor

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Bistriţa

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Botoşani

*

 

*

*

*

*

*

*

*

Braşov

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Brăila

* (cu excepţia municipiului Brăila)

*

*

*

*

*

*

*

*

Buzău

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Caraş-Severin

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Călăraşi

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Cluj

* (cu excepţia municipiului Cluj-Napoca)

*

*

*

*

*

*

*

*

Constanţa

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Covasna

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Dâmboviţa

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Dolj

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Galaţi

* (cu excepţia municipiului Galaţi)

*

*

*

*

*

*

*

*

Giurgiu

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Gorj

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Harghita

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Hunedoara

*

*

 

 

*

*

*

*

*

Ialomiţa

*

*

 

. *

*

*

*

*

*

Iaşi

 

* (cu excepţia municipiului Iaşi)

*

*

*

*

*

*

*

Ilfov

*

*  (cu excepţia oraşului Măgurele)

*

*

*

 

*

*

*

Maramureş

 

*

*

*

*

 

*

*

*

Mehedinţi

*

 

*

*

*

 

*

*

*

Mureş

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Neamţ

 

*

*

*

*

*

*

*

*

Olt

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Prahova

 

*

*

*

*

*

*

*

*

Satu Mare

 

*

*

*

*

*

*

*

*

Sălaj

 

*

*

*

*

*

*

*

*

Sibiu

 

*

*

*

*

*

*

*

*

Suceava

 

*

 

*

*

*

*

*

*

Teleorman

 

*

 

*

*

*

*

*

*

Timiş

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Tulcea

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Vaslui

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Vâlcea

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Vrancea

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de faună sălbatică

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 104.321/AC din 4 august 2015 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând seama de Avizul Academiei Române nr. 3.715/CJ din 6 iulie 2015,

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,

ţinând cont de prevederile art. 38 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă capturarea şi eliberarea ulterioară a unui număr de exemplare din specii de faună sălbatică de pe cursul râurilor Capra, Buda, Otic şi Cumpănita, în judeţul Argeş, după cum urmează:

 

Specia

Nr. de indivizi

Rhinofophus hipposideros

10

Rhinolophus ferumequinum

10

Myotis myotis

10

Triturus cristatus

10

Bombina variegata

50

Triturus montandoni

10

Gobio uranoscopus

10

Barbus meridionalis

10

Barbus barbus

10

Sabanejewia aurata

10

Cottus gobio

10

Eudontomyzon mariae

10

Ophiogomphus cecilia

10

Caflimorpha quadripunctaria

10

Osmoderma eremita

5

Rosalia alpina

10

Morimus funereus

10

Stephanopachys substriatus

10

Carabus hampei

10

Carabus variolosus

10

Cerambyx cerdo

10

Phryganophilus ruficollis

10

Lucanus cervus

10

Lycaena dispar

10

Euphydryas aurinia

10

Pholidoptera transsylvanica

10

Isophya harzi

10

Chilostoma banaticum

10

Vertigo angustior

10

 

Art. 2. - În vederea capturării speciilor de faună sălbatică prevăzute la art. 1 se vor utiliza următoarele:

a) pentru speciile de ihtiofaună, echipamentul utilizat va fi de tip SAMUS 725 MP, setat pentru faza de electronarcoză, respectiv ogic şi plasă pescărească pentru monitorizarea unor sectoare-martor;

b) pentru speciile de chiroptere se vor utiliza plase chiropterologice;

c) pentru speciile de nevertebrate edafice se vor utiliza capcane Barber şi filee entomologice de cosire;

d) pentru speciile de nevertebrate cu activitate nocturnă se vor utiliza capcane luminoase şi filee entomologice;

e) pentru speciile de herpetofaună se vor utiliza filee acvatice.

Art. 3. - (1) Derogarea se stabileşte de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 30 septembrie 2015.

(2) Capturarea exemplarelor din speciile prevăzute la art. 1 se realizează de către Societatea Comercial㠓Unitatea de Suport pentru Integrare”.

(3) Pentru activitatea prevăzută la alin. (2) se va solicita şi se va obţine autorizaţia de mediu pentru recoltare/capturare.

Art. 4. - (1) în termen de 30 de zile de la data capturării, beneficiarul are obligaţia să transmită agenţiei judeţene pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de capturare un raport asupra acţiunii derulate În baza derogării obţinute.

(2) Modelul raportului asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1).

Art. 5. - Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Dan Popescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 august 2015.

Nr. 1.211.

 

ANEXĂ

 

- model –

 

RAPORT

asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute

 

Solicitant ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Specia pentru care s-a acordat derogarea

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Numărul exemplarelor ………………………………………………………………………………………………………………………….

Stadiul de dezvoltare …………………………………………………………………………………………………………………………..

Starea exemplarelor înainte de prelevare …………………………………………………………………………………………………….

Starea exemplarelor după prelevare ………………………………………………………………………………………………………….

Locul de prelevare  …………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..

Data prelevării  …………………………………………………..……………………………………………………………………………..

Mijloace, instalaţii şi metode avute în vedere ……………………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Stocarea şi destinaţia specimenelor ………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….……………………….…………………………………………………..

 

MOTIVUL RECOLTĂRII/DEROGĂRII

 În interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale

 Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri

 În interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu

 În scopuri de cercetare ştiinţifică şi educaţie, de repopulare şi de reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop, inclusiv pentru răspândirea artificială a plantelor

 Pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare

(Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)

 

Data …………………………….……..

Semnătura …………………………….

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.