MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 789/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 789         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 24 octombrie 2015

 

SUMAR

 

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

780. - Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018 şi a Planului de acţiune pe anul 2015 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018.

 

863. - Hotărâre privind schimbarea denumirii Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea în Institutul de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

893. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

53. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 8/2015 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2014

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018 şi a Planului de acţiune pe anul 2015 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Strategia naţională privind imigraţia pentru perioada 2015-2018, denumită în continuare Strategia naţională, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Planul de acţiune pe anul 2015 pentru Implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018, denumit în continuare Plan de acţiune, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Fondurile necesare implementării Strategiei naţionale se planifică de către fiecare instituţie cu atribuţii în realizarea obiectivelor, în bugetele proprii, în raport cu priorităţile, resursele disponibile şi etapele de realizare a acestora în perioada 2015-2018.

Art. 4. - Fondurile necesare implementării Planului de acţiune se stabilesc de către fiecare instituţie publică cu atribuţii în realizarea obiectivelor, în bugetele proprii, în raport cu priorităţile, resursele disponibile şi etapele de realizare a acestora, cu încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2015.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

p. Ministrul afacerilor externe,

Radu Podgorean,

secretar de stat

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul transporturilor,

Iulian-Ghiocel Matache

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Directorul Serviciului Român de Informaţii,

Florian Coldea

Directorul Serviciului de Informaţii Externe,

Mihai-Răzvan Ungureanu

 

Bucureşti, 23 septembrie 2015.

Nr. 780.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”,

 Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind schimbarea denumirii Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea în Institutul de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 16 alin. (2) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă schimbarea denumirii Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea în Institutul de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 14 octombrie 2015.

Nr. 863.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007

 

Având în vedere dispoziţiile art. 42-44 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 134 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 aţin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior ai Magistraturii nr. 181/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 16 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 38, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) La medii egale au prioritate, în următoarea ordine: candidaţii care au obţinut nota cea mai mare la proba scrisă, candidaţii care au vechimea cea mai mare în funcţia în care sunt încadraţi, care au vechimea cea mai mare la instanţa/parchetul la care funcţionează, candidaţii care au titlul ştiinţific de doctor în drept, care au calitatea de doctorand în drept, care au absolvit cursuri de masterat, care au absolvit cursuri postuniversitare de drept.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Marius Badea Tudose

 

Bucureşti, 15 septembrie 2015.

Nr. 893.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 8/2015 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2014

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 6.677 din 15 octombrie 2015 privind consultarea electronică a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi votul valabil exprimat,

în temeiul:

- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 alin. (3) şi art. 69 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;

- art. 23 din Normele privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2012, cu modificările ulterioare;

- art. 7 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăşte:

Art. I. - Anexa la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 8/2015 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 şi 143 bis din 26 februarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Departamentul de servicii pentru membri va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Prezenta hotărâre se comunică spre informare Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.

Art. III. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

 

Bucureşti, 15 octombrie 2015.

Nr. 53.

 

ANEXĂ

 

Modificări şi completări intervenite

 

I. Auditori financiari - persoane fizice

a) înregistrarea de noi membri activi:

Auditori financiari activi

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Nr. certificat

Adresa

Adresa de corespondenţă

Telefon

Mobil

1

Rusu Felicia

5001

Str. Aurel Vlaicu nr. 130,

Constanta, Judeţul Constanţa

Str. Răscoala Din 1907 Nr. 27,

Constanţa, Judeţul Constanţa

0241614318

0724920805

2

Moldovan Marius Cornel

5002

Aleea Carpaţi Nr. 45, Sc. A, Ap. 13,

Târgu Mureş, Judeţul Mureş

Aleea Carpaţi Nr.45, Sc. A, Ap. 13,

Târgu Mureş, Judeţul Mureş

 

0740799148

3

Maican George Adrian

5005

Str. Sânzieni Nr. 2, Bl. 30, Sc. 1, Et. 1, Ap. 11,

Sectorul 2, Bucureşti

Str. Sânzieni Nr. 2, Bl. 30, Sc. 1, Et. 1, Ap. 11,

Sectorul 2, Bucureşti

 

0744655846

4

Holban Andreea Betina

5007

Şos. Mihai Bravu Nr. 384, Bl. B1d, Sc. 1, Et. 5, Ap. 64,

Sectorul 3, Bucureşti

Şos. Mihai Bravu Nr. 384, Bl. B1d, Sc. 1, Et. 5, Ap. 64,

Sectorul 3, Bucureşti

 

0722225126

5

Trofin Mariana

5008

Str. Petre Ispirescu Nr. 38, Bl. P72b, Sc. 1, Et.2, Ap. 8,

Sectorul 5, Bucureşti

Str. Petre Ispirescu Nr. 38, Bl. P72b, Sc. 1, Et. 2, Ap. 8,

Sectorul 5,  Bucureşti

 

0745390993

6

Alionte Andreea Maria

5009

Satul Blejoi Nr. 951,

Blejoi, Judeţul Prahova

Satul Blejoi Nr.951,

Blejoi, Judeţul Prahova

0371112041

0723205239

7

Tudor Roxana

5011

Str. Mureşană Nr. 2, Bl. 43b, Sc. 1, Et. 6, Ap. 26,

Sectorul 3, Bucureşti

Str. Mureşană Nr. 2, Bl.43b, Sc.1, Et. 6, Ap. 26,

Sectorul 3, Bucureşti

 

0764529431

8

Ghilea Flavia Petronela

5012

Satul Vladimirescu, Str. 12 Nr. 41, Ap. 1,

Vladimirescu, Judeţul Arad

Satul Vladimirescu, Str. 12 Nr. 41, Ap. 1,

Vladimirescu, Judeţul Arad

 

0743132250

9

Mihalache Lucian Florin

5015

Str. Izlazului Nr. 22, Sc. A, Et.1.Ap.3,

Sibiu, Judeţul Sibiu

Str. Izlazului Nr. 22, Sc. A, Et.1.Ap.3,

Sibiu, Judeţul Sibiu

0369401645

0744677894

10

Virtaci Laura Mălina

5020

Sos. Mihai Bravu Nr. 436, Bl. V15, Sc. 1, Et. 3, Ap. 13,

Sectorul 3, Bucureşti

Sos. Mihai Bravu Nr. 436, Bl.V15, Sc. 1, Et. 3, Ap. 13,

Sectorul 3,  Bucureşti

0314123127,

0213101010

0745761177

11

Istrate Nica Cristina-Virginia

5021

Str. 1 Decembrie 1918 Nr. 2, Bl My9.Sc. 1,Et,2, Ap.9,

Sectorul 3, Bucureşti

Str. 1 Decembrie 1918 Nr. 2, Bl. My9, Sc. 11 Et. 2, Ap. 9,

Sectorul 3,  Bucureşti

 

0723251300

12

Popa Violeta

5028

Str. Vitejilor Nr. 6, Bl. Sc11.Tr. 1, Et. 3, Ap. 9,

Iaşi, Judeţul Iaşi

Str. Vitejilor Nr. 6, Bl. Sc11, Tr. 1, Et. 3, Ap 9,

Iaşi, Judeţul Iaşi

0232244244/114

0742022266

13

Panaite Daniela

5029

Str. Prof. Ion Inculeţ Nr. 9, Bl. 678, Sc. A, Et. 4, Ap. 17,

Iaşi, Judeţul Iaşi

Str. Prof. Ion Inculeţ Nr. 9, Bl. 678, Sc. A, Et. 4,Ap. 17,

Iaşi, Judeţul Iaşi

0332409066/ 0232263450

0740209910

14

Radu-Tofan Daniela

5032

Str. Maximilian Popper Nr. 30, Bl. F6, Sc. 2, Et. 4. Ap. 6,

Bacău, Judeţul Bacău

Str. Maximilian Popper Nr. 30, Bl. F6, Sc. 2, Et. 4,

Ap. 6, Bacău, Judeţul Bacău

 

0742157770

 

            b) înregistrarea de noi membri nonactivi:

            Auditori financiari nonactivi

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Nr. certificat

Adresa

Adresa de corespondenţă

Telefon

Mobil

1

Moşoiu Andreea

5000

Sos. Mihai Bravu Nr. 122, Bl. D27, Sc. B, Et. 10, Ap. 80,

 Sectorul 2,  Bucureşti

Sos. Mihai Bravu Nr. 122, Bl. D27, Sc. B, Et. 10, Ap 80,

 Sectorul 2,  Bucureşti

 

0722722727

2

Coroi Mădălina Nicoleta

5003

Str. Cozia nr. 3, Bl. B1a, Sc. 6, Et. 6, Ap. 246,

 Sectorul 3,  Bucureşti

Str. Cozia nr. 3, Bl. B1a, Sc. 6, Et. 6, Ap. 246,

 Sectorul 3,  Bucureşti

 

0721607040

3

Stoicescu Dragoş Georgian

5004

Sos. Pantelimon Nr. 243, Bl. 52, Sc. A, Et. 9, Ap 35,

 Sectorul 2,  Bucureşti

Sos. Pantelimon Nr. 243, Bl. 52, Sc. A, Et. 9, Ap. 35,

 Sectorul 2,

 Bucureşti

0213032343

0745054676

4

Buzdugan Maria

5006

Str. Moldovei Nr. 17, Bl. 17, Sc. A, Et. 1, Ap 3,

Baia Mare, Judeţul Maramureş

Str. Moldovei Nr. 17, Bl. 17, Sc. A, Et. 1, Ap 3,

Baia Mare,  Judeţul Maramureş

0262220313,

0262225122

0720600971

5

Ugron Eva

5010

Aleea Clăbucet nr. 8, Bl. P1, Sc. 2, Ap. 104,

Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

Aleea Clăbucet nr. 8, Bl. P1, Sc. 2, Ap. 104,

Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

 

0744225246

6

Munteanu Magdalena

5013

Str. Mărăcineni Nr. 2e,

Bragadiru, Judeţul Ilfov

Str. Mărăcineni Nr. 2e,

Bragadiru, Judeţul Ilfov

021311776

0746015110

7

Porcisanu Virginia

5014

Str. 1 Mai Nr. 37, Bl. C14, Sc. B, Et. 1, Ap. 50,

 Sectorul 6,  Bucureşti

Str. 1 Mai Nr. 37, Bl. C14, Sc. B, Et. Ţap. 50,

 Sectorul 6,  Bucureşti

 

0720459868

8

Şerban Liliana

5016

Satul Poiana Nr. 1.189,

Poiana, Judeţul Dâmboviţa

Str. Nuvelei Nr.2.Bl.1, Sc. 1, Et. 3.Ap.20,

 Sectorul 1,  Bucureşti

 

0722887173

9

Gnandt Monica

5017

Str. Prof. Dr. Grigore Ploeşteanu Nr. 17,

Târgu Mureş, Judeţul Mureş

Str. Prof. Dr. Grigore Ploeşteanu Nr. 17,

Târgu Mureş, Judeţul Mureş

0265306420

0745475921

10

Constantinescu Aurelia

5018

Calea Vitan Nr. 109, Bl. V15, Sc. 1, Et. 5, Ap. 55,

Sectorul 3, Bucureşti

Calea Vitan Nr. 109, Bl. V15, Sc. 1, Et. 5, Ap. 55,

Sectorul 3, Bucureşti

 

0723137102

11

Busuioc Teodora

5019

Str. Gen. G. Constantinide Nr.4,

 Sectorul 1,  Bucureşti

Str. Gen. G. Constantinide Nr.4,

 Sectorul 1,  Bucureşti

 

0723406384

12

Manca Cătălina Anişoara

5022

Str. Arad Nr. 1, Bl. Ps12, Sc. 6, Et.4.Ap. 154,

Galaţi, Judeţul Galaţi

Str. Arad Nr. 1, Bl. Ps12, Sc. 6, Et.4.Ap. 154,

Galaţi, Judeţul Galaţi

 

0745651275

13

Dinu Daniela Alexandra

5023

Str. Logofătul Tăutu Nr. 4, Bl. C4, Sc. 1, Et. 7, Ap. 32,

 Sectorul 3,  Bucureşti

Str. Logofătul Tăutu Nr. 4, Bl. C4, Sc. 1, Et. 7, Ap. 32,

 Sectorul 3,  Bucureşti

0213223700

0723572316

14

Simion Camelia Ileana

5024

Str. Ciucea Nr. 1, Bl. P16, Sc. 1, Ap. 1,

 Sectorul 3,  Bucureşti

Str. Ciucea Nr. 1, Bl. P16, Sc. 1, Ap. 1,

 Sectorul 3,  Bucureşti

 

0745035188

15

Ciocănescu Mirela

5025

Str. Republicii Nr. 20, Bl. A, Sc. A, Et. 1, Ap. 2,

Medgidia, Judeţul Constanţa

Str. Republicii Nr. 20, Bl. A, Sc. A, Et.1, Ap. 2,

Medgidia, Judeţul Constanţa

0241820449

0768466466

16

Chirovan Liliana

5026

Aleea Micşunelelor Nr. 6, Bl. 35, Sc. 4, Et. 1, Ap. 74,

Brăila, Judeţul Brăila

Aleea Micşunelelor Nr. 6, Bl. 35, Sc. 4, Et.1, Ap. 74,

Brăila, Judeţul Brăila

0239613862

0723230512

17

Crăciun Raluca Narita

5027

Str. Olteţ nr. 25, Bl.310a, Sc. A, Ap. 4,

Braşov, Judeţul Braşov

Str. Olteţ nr. 25, Bl. 310a, Sc. A, Ar 4,

Braşov, Judeţul Braşov

 

0721278125,

0741102207

18

Gavriliu Olguţa Paula

5030

Str. Sg. Maj. Florea Blejan nr. 3, Bl. 13, Sc. 2, Et. 4, Ap. 32,

 Sectorul 5,  Bucureşti

Str. Sg. Maj. Florea Blejan Nr. 3, Bl. 13, Sc. 2, Et.4,Ap. 32,

 Sectorul 5,  Bucureşti

 

0721293912

19

Gavriliu Ciprian Gabriel

5031

Str. Sg. Maj. Florea Blejan nr. 3, Bl. 13, Sc. 2, Et.4,Ap. 32,

 Sectorul 5,  Bucureşti

Str. Sg. Maj. Florea Blejan Nr. 3, Bl. 13, Sc. 2, Et, 4, Ap, 32,

 Sectorul 5,  Bucureşti

 

0721293913

20

Vintilă Ionuţ

5033

Str. Dealului Nr. 3, Bl. F3, Sc. 1, Et. 2, Ap. 9,

Sectorul 6, Bucureşti

Str. Dealului Nr. 3, Bl. F3, Sc. 1, Et. 2, Ap. 9,

Sectorul 6, Bucureşti

 

0726727388

 

            c) Schimbarea statutului:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Nr. certificat

Statut vechi

Statut nou

Data schimbării

1

Draconici Laurenţiu Cornel

174

Activ

Nonactiv

2015-07-06

2

Săpungiu Elena

397

Nonactiv

Activ

2015-07-09

3

Mateescu Gabriel

1276

Activ

Nonactiv

2015-09-29

4

Puşcaşu Mitică

1428

Activ

Nonactiv

2015-09-28

5

Mihăilescu Alina

1574

Activ

Nonactiv

2015-07-17

6

Bovnoczki Andreea Ruxandra

1575

Activ

Nonactiv

2015-08-19

7

Popa Cristina

1626

Nonactiv

Activ

2015-08-05

8

Mateescu Elena

1822

Activ

Nonactiv

2015-09-30

9

Bigu Steliana

1932

Nonactiv

Activ

2015-09-21

10

Scrab Marius Constantin

1933

Nonactiv

Activ

2015-09-21

11

Bica Raluca

2187

Activ

Nonactiv

2015-09-28

12

Popescu Florin Râul

2249

Activ

Nonactiv

2015-09-23

13

Vasie Mariana

2398

Activ

Nonactiv

2015-09-30

14

Misir Florica

2449

Activ

Nonactiv

2015-09-28

15

Stănescu Zenaida-Mihaiela

2536

Activ

Nonactiv

2015-07-27

16

Radu Elena Gabriela

2665

Activ

Nonactiv

2015-09-25

17

Popescu Deniss

2672

Activ

Nonactiv

2015-09-23

18

Radu Eduard Adrian

2962

Activ

Nonactiv

2015-09-25

19

Matei Gheorghe-Alberto

3815

Activ

Nonactiv

2015-09-25

20

Popa Ana

4233

Nonactiv

Activ

2015-08-31

21

Mihai Iuliana-Oana

4317

Nonactiv

Activ

2015-09-17

22

Samoilă Graţiela Elena

4410

Nonactiv

Activ

2015-08-27

23

Kovacs Dan Lucian

4582

Nonactiv

Activ

2015-07-01

24

Stana Mariana

4639

Activ

Nonactiv

2015-09-14

25

Morari Eugenia

4694

Nonactiv

Activ

2015-08-27

26

Gani Sevinci

4771

Activ

Nonactiv

2015-09-14

27

Dinoci Mihai

4794

Nonactiv

Activ

2015-07-30

28

Voievozeanu Tiberiu Ciprian

4910

Nonactiv

Activ

2015-09-29

 

            d) Suspendaţi:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Nr. certificat

Data de început şi de încheiere a suspendării

1

Diaconescu Gabriela-Angelica

4399

2015-06-03-2017-05-09

2

Marinete Gabriela

3116

2015-05-05-2016-04-30

3

Simbotin Adriana

4286

2015-05-28-2016-12-04

 

            e) Calitate retrasă:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Nr. certificat

Data retragerii calităţii

1

Topardea Lucia

639

2015-06-19

2

Comeş Maria

801

2015-06-19

3

Gherghina Mirela Carmen

1074

2015-06-19

4

Bădeci Corina Anişoara

2034

2015-06-19

5

Baratto Paolo

3381

2015-06-19

6

Brunetta Carlo

3382

2015-06-19

7

Peter Stefanov Valtchev

3422

2015-06-19

8

Stan Marin

418

2015-06-19

9

Tom Cristian Lucian

1115

2015-06-19

10

Ciornei Dumitru

3492

2015-06-19

 

            f) Alte modificări (adrese, date de contact, etc.):

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Nr. certificat

Adresa

Adresa de corespondenţă

Telefon

Mobil

1

Ciucioi Adela Maria

2367

Sos. Nicolae Titulescu Nr. 51-59, Bl. 11b.Sc. A, Et. 5, Ap. 22,

 Sectorul 1, Bucureşti

Sos. Nicolae Titulescu Nr. 51-59, Bl. 11b, Sc. A, Et. 5, Ap. 22,

Sectorul 1 Bucureşti

 

0745124456

2

Morar Matei

669

Str. Lungă Nr. 133

Codlea Judeţul Braşov

Str. Lungă Nr. 133

Codlea, Judeţul Braşov

0368427080

0745590021

3

Coman Oana-Cristina

3215

Sos. Străuleşti Nr. 45-53, Bl. D, Et. 2, Ap. 16,

 Sectorul 1, Bucureşti

Aleea Panama Nr. 6,

Sectorul 1, Bucureşti

 

0747333029

4

Stoicănescu Marius Mihail

4984

Str. Smaranda Brăescu Nr. 40, Bl. 20h, Sc. 1, Et. 2, Ap. 8,

 Sectorul 1, Bucureşti

Str. Smaranda Brăescu Nr. 40, Bl. 20h, Sc. 1, Et. 2, Ap. 8,

Sectorul 1, Bucureşti

 

0740111077

5

Lichirie Mădălina Delia

4665

Str. Giuleşti Nr. 109, Bl. 6, Sc. C, Et. 1, Ap. 76,

Sectorul 6, Bucureşti

Str. Giuleşti Nr. 109, Bl. 6, Sc. C, Et. 1,Ap. 76,

Sectorul 6, Bucureşti

 

0722386908

6

Manolache Mihail

281

Str. Petru Maior Nr. 108,

Sectorul 1, Bucureşti

Str. Agapia Nr. 20,

Sectorul 1, Bucureşti

 

0744542731

7

Bogdan Alexandru

733

Str. Tulcea Nr. 9

Timişoara, Judeţul Timiş

Str. Tulcea Nr. 9

Timişoara, Judeţul Timiş

 

0744619170

8

Dumitrescu Elena Cristina

1620

Sos. Ştefan Cel Mare Nr. 52, Bl. 36, Sc. A, Ap. 23,

Sectorul 2, Bucureşti

PWC, Str. Barbu Văcărescu Nr. 301-311, Clădirea Lakeview, Et. 8,

Sectorul 2, Bucureşti

0212253957

 

9

Stana Ileana Anca

4611

Str. Mohorului Nr. 2. Bl. 143, Sc. A, Et. 5, Ap, 23,

Sectorul 6, Bucureşti

Dn1 Bucureşti-Ploieşti, Nr. 69-71, Victoria Business Park,

Sectorul 1, Bucureşti

0372377800

0753333732

10

Iancu Dan Alexandru

244

Aleea Snagov Nr. 11-13,

Sectorul 1, Bucureşti

Aleea Snagov Nr. 11-13,

Sectorul 1, Bucureşti

 

0723330574

11

Năstasa Nicoleta

2823

Str. Ioan Ianov Nr. 38

Iaşi, Judeţul Iaşi

Str. Ioan Ianov Nr. 38

Iaşi, Judeţul Iaşi

 

0722119838

12

Cocei Răzvan Alexandru

2568

Str. Baia De Aramă Nr. 1, Bl. B, Sc. B1, Et. 2, Ap, 15,

Sectorul 2, Bucureşti

Str. Învingătorilor Nr. 24, Et. 4,

Sectorul 3, Bucureşti

0213199476

0722450427

13

Bătrâncea Ioan

1053

Str. Bârsei nr. 4, Bl. I, Ap. 73

Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

Str. Bârsei Nr. 4, Bl. I, Ap. 73

Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

 

0744771329

14

Lile Ioan Livius

4477

Str. Mircea Olinescu, Bl. 301, Sc. E, Et. 2, Ap. 6, Cp 310332

Arad, Judeţul Arad

Bd. Revoluţiei Nr. 102, Et, 1.Ap 10, Cp 310099

Arad, Judeţul Arad

0257251395

0740622375

15

Pocitari Polina

4855

Str. Ancuţa Băneasa Nr. 6, Sc. B, Ap. 5b,

Sectorul 2, Bucureşti

Str. Gr. Gafencu Nr. 22-24, Ap. 10,

Sectorul 1, Bucureşti

 

0730585882

16

Scutelnicu Simona

4878

Str. Crivatului Nr. 20

Lunca Cetăţuii, Judeţul Iaşi

Str. Crivăţului Nr. 20

Lunca Cetăţuii, Judeţul Iaşi

0232277806

0745843155

17

Gherman Lelioara-Valeria

216

Str. Primăverii Nr. 6, Bl. St6, Sc. A, Et. 2, Ap. 6

Constanta, Judeţul Constanţa

Str. Mircea Cel Bătrân Nr. 132

Constanta, Judeţul Constanţa

0341489300

0745110110

18

Covăcescu Simona Oana

2202

Str. Arh. Gheorghe Mandrea Nr. 27,

Sectorul 2 Bucureşti

Str. Arh. Gheorghe Mandrea Nr. 27,

Sectorul 2, Bucureşti

 

0723074248

19

Rusu Eliza

2696

Str. Berveni Nr.32,

 Sectorul 1, Bucureşti

Str. Berveni Nr.32,

Sectorul 1, Bucureşti

 

0728999874

20

Lefter Oana

3403

Şos. Pipera Nr. 1h, Cartier Class, Casa T9

Voluntari, Judeţul Ilfov

Şos. Pipera Nr. 1h, Cartier Class, Casa T9

Voluntari, Judeţul Ilfov

0212691328

0724245304

21

Pîrvulescu Horatiu Alexăndru

4891

Aleea Lunguleţu Nr.6, Bl. D14, Sc. 3, Et. 2, Ap. 98,

 Sectorul 2, Bucureşti

S.C. Frigotehnica-S.R.L., Str. Torentului Nr.2-4,

Sectorul 6, Bucureşti

 

0723315144

22

Jecan Florica

3653

Aleea Azuga Nr. 9, Ap. 27,

Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

Str. Constantin Brâncuşi Nr. 171/44

Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

 

0748115531

23

Beres Camelia Gina

5036

Str. Covasna Nr. 4, Bl. E4, Sc. 2, Et. 1. Ap. 27,

Sectorul 4, Bucureşti

Str. Covasna nr. 4, Bl. E4, Sc. 2, Et. 1, Ap. 27,

Sectorul 4, Bucureşti

 

0745099010

24

Jacquat Gilbert

1148

1747 Coreserey, Vers St. Jean 10

Fribourg, Elveţia

Calea 13 Septembrie Nr. 90, Tronson 1, Et. 6, Camera 6.08, Complexul Multifuncţional Grand,

Sectorul 5, Bucureşti

0214033700

0745101788

25

Oprişan Claudia

3412

Str. Solidarităţii Nr. 5, Bl. K1r Sc. B, Et. 2, Ap. 15

Constanta, Judeţul Constanţa

Str. Solidarităţi, Nr. 5, Blk1.Sc. B, Et. 2, Ap. 15

Constanta, Judeţul Constanţa

0241551488

0723693604

26

Robu Monica

1552

Str. Lacul Tei Nr. 56, Bl. 19, Sc. B, Ap. 34,

Sectorul 2, Bucureşti

Calea 13 Septembrie Nr. 90, Et. 6, Tronson 1, Cam 6.08, Complex Grand,

Sectorul 5, Bucureşti

0214033700

0745087212

27

Stoica Filip

427

Aleea George Cristian Stanciu Nr. 1, Bl.V91.Sc. 1, Parter, Ap. 1,

Sectorul 5, Bucureşti

Str. Ienăchiţă Văcărescu Nr. 38, Cp 040157,

Sectorul 4, Bucureşti

0213132616

0722346911

28

Briceag Emilian

510

Str. Cazărnii Nr. 37, Bl. 13, Sc. C, Et. 3, Ap 15

Slatina, Judeţul Olt

Str. Primăverii Nr. 1, Bl. Fa4, Sc. E, Parter, Ap. 2

Slatina, Judeţul Olt

0349401474

0744699483

29

Şova Adela

3795

Bd. Dimitrie Cantemir Nr. 15, Bl. 9, Sc. 6, Ap. 218,

Sectorul 4, Bucureşti

Sos. Banatului Nr. 14, Bl. 5, Ap.46

Chitila, Judeţul Ilfov

 

0723302312

30

Szitas Livia

435

Str. Simion Bărnuţiu Nr. 2a, 500080

Braşov, Judeţul Braşov

Str. Alexandru Sahia Nr. 3, Bl. 19, Sc. D, Ap. 12,500398

Braşov, Judeţul Braşov

0268415625,

0268312327

0722443820

31

Peneva Silvia Gueorguieva

4393

Bd. Alexander Stambolijski Nr. 103, Sofia Tower, Et. 6

Sofia 1303, Bulgaria

Bd. Alexander Stambolijski Nr. 103, Sofia Tower, Et. 6

Sofia 1303, Bulgaria

00359(2)8023300

00359888838990

32

Lazăr Gheorghe

4991

Str. Slt. Popa Nr. 1, Bl 15, Sc. 1, Et. 1, Ap. 8,

Sectorul 5, Bucureşti

Str. Slt. Popa Nr. 1, Bl. 15, Sc. 1, Et. 1,Ap. 8,

Sectorul 5, Bucureşti

 

0773800983

33

Timar Liviu-Ciprian

4132

Str. Suceava Nr.29b

Târgu Mureş, Judeţul Mureş

Str. Suceava Nr.29b

Târgu Mureş, Judeţul Mureş

 

0747359616

34

Bugheciu Florin

4990

Str. Cupolei Nr. 2, Bl. 105, Sc. C, Et. 1, Ap. 72,

Sectorul 6, Bucureşti

Splaiul Independenţei Nr. 52,

Sectorul 5, Bucureşti

 

0725579534

35

Ştefan Lenuţa

1731

Şos. Sălaj Nr. 138, Bl. 48, Sc.A.Et.3ap. 14, Cp 051903,

Sectorul 5, Bucureşti

Şos. Sălaj Nr. 138, Bl. 48, Sc. A, Et. 3 Ap. 14, Cp 051903,

Sectorul 5, Bucureşti

0214566617

0744350017

36

Căprăriu Zeno Mugurel Coriolan

2693

Drumul Opalului Nr. 1-43, Bl. Colibri, Sc. B, Et. 2, Ap. 14,

Sectorul 1, Bucureşti

Drumul Opalului Nr. 1-43, Bl. Colibri, Sc. B, Et. 2, Ap. 14,

Sectorul 1, Bucureşti

0213861298

0730077906

37

Măduţă Gheorghe Traian

3535

Str. Peneş Curcanu Nr. 26, Bl. Q34, Sc. C, Et. 1, Ap. 23

Oradea, Judeţul Bihor

Str. Gheorghe Tulbure Nr. 12

Oradea, Judeţul Bihor

 

0721249873

38

Manolescu Silviu-Florin

1481

Str. Constantin Dobrogeanu Gherea Nr. 133 A,

Sectorul 1, Bucureşti

BDO Audit S.R.L., Str. Învingătorilor Nr. 24, Et 4, Victory Business Center,

Sectorul 3, Bucureşti

0213199474

0721310684

39

Andrei Florin Bogdan

2916

Aleea Sibiană Nr. 1, Bl. R17, Sc. 1, Et. 4, Ap. 18,

Sectorul 3, Bucureşti

Str. Colentina Nr. 7

Com. Mogoşoaia, Judeţul Ilfov

 

0754999001

40

Mariescu Anamaria-Roxana-Mirela

4091

Str. Valea Argeşului Nr. 11, Bl. A6, Sc. C, Et. 3, Ap.42.

Sectorul 6, Bucureşti

Str. Valea Argeşului Nr. 11, Bl. A6, Sc. C, Et. 3. Ap, 42,

Sectorul 6, Bucureşti

 

0724382436

41

Popa Ioana

1015

Str. Leonard Nae Nr. 17, Bl.C13, Sc. 3, Et. 3, Ar 44

Galaţi, Judeţul Galaţi

Str. Leonard Nae Nr. 17, Bl.C13, Sc. 3, Et. 3, Ap. 44

Galaţi, Judeţul Galaţi

 

0733054885

42

Ioniţă Cristian Alin

4967

Str. Toamnei Nr. 5, Bl. 3, Sc. E, Et. 1, Ap. 6

Slatina, Judeţul Olt

Str. Toamnei Nr. 5, Bl. 3, Sc. E, Et. 1, Ap. 6

Slatina, Judeţul Olt

 

0745822904

43

Nicolescu Annemarie

4806

Str. Lacul Bâlea Nr. 1, Bl. 86, Sc. D, Et. 2, Ap. 52

Ploieşti, Judeţul Prahova

Str. Ghirlandei Nr. 9, Bl. 43, Sc. 4, Ap. 121

Sectorul 6, Bucureşti

 

0724634676

44

Balint Csaba

4972

Piaţa Varoshaza Nr. 4, Ap. 14

Odorheiu Secuiesc, Judeţul Harghita

Piaţa Varoshaza Nr. 4, Ap. 14

Odorheiu Secuiesc, Judeţul Harghita

0266218974

0745502495

45

Stoicescu Dumitru Lucian

3854

Aleea Secuilor Nr. 3, Bl. 5, Sc. 1, Et. 4, Ap. 39,

Sectorul 4, Bucureşti

Str. Păduroiu Nr. 8, Bl, B28, Sc. 2, Et. 2. Ap. 23,

Sectorul 4, Bucureşti

 

0723234097

46

Radu Cristian Iulian

4414

Bd. Dacia Nr. 89, Bl. U5, Sc. 1, Ap. 2

Craiova, Judeţul Dolj

Bd. Dacia Nr. 89, Bl. U5, Sc. 1, Ap.2

Craiova, Judeţul Dolj

 

 

47

Covaliu Gabriela

2903

Bd. Basarabia Nr. 222, Bl.M11.Sc. 5, Et. 3, Ap. 93,

Sectorul 2, Bucureşti

Bd. Basarabia Nr. 222, Bl.M11.Sc. 5, Et. 3, Ap. 93,

Sectorul2, Bucureşti

0213266170

0744520350

48

Motoc Elena Monica

1906

Str. Nufărului Nr. 19, Bl. D134, Et. 2, Ap. 9

Oradea, Judeţul Bihor

Str. Aurel Lazăr Nr. 6, Ap. 5

Oradea, Judeţul Bihor

0359444400

0740170700

49

Buhuş Daniela

1555

Str. Emil Racoviţă Nr. 70, Bl. 1, Sc. 1, Et. 3, Ap. 16,

Voluntari, Judeţul Ilfov

Str. Emil Racoviţă Nr. 70, Bl. 1, Sc. 1, Et. 3, Ap. 16,

Voluntari, Judeţul Ilfov

 

0744557307

50

Szitas Ştefan

436

Str. Eftimie Murgu Nr. 8, Bl. D2, Sc. A, Ap. 8

Braşov, Judeţul Braşov

Str. Alexandru Sahia Nr. 3, Bl.19.Sc. D, Ap. 12

Braşov, Judeţul Braşov

0268401122

0721200360,

0724031200

51

Popa Elena

2080

Str. Roman Vodă Nr. 7. Bl. N3, Sc. B3, Et. 3, Ap. 14

Iaşi, Judeţul Iaşi

Str. Roman Vodă Nr. 7, Bl. N3, Sc. B3, Et. 3, Ap. 14

Iaşi, Judeţul Iaşi

0232457046;

0232241347

0741102173,

0766681606

52

Popacosmin Viorel

3107

Aleea Fraţii Buzeşti Nr. 5, Bl. 5, Sc. B, Et. 5, Ap. 66

Sibiu, Judeţul Sibiu

Şos. Alba Iulia Nr. 30a (Parter-Demisol)

Sibiu, Judeţul Sibiu

0269240692

0724299007

53

Domnariu Dorina

3290

Str. Miraslău Nr. 20, Et. 2, Ap. 4

Sibiu, Judeţul Sibiu

Str. Miraslău Nr. 20, Et. 2, Ap. 4

Sibiu, Judeţul Sibiu

0269252399

0730250833

54

Dumitrescu Serju

2542

Bd. Mihai Viteazu Nr. 1, Bl. 8, Sc. 2 Ap 1

Drobeta-Turnu Severin, Judeţul Mehedinţi

Bd. Mihai Viteazu Nr. 1. Bl. 8, Sc. 2 Ap. 1

Drobeta-Turnu Severin, Judeţul Mehedinţi

0352804374

0770665592

55

Vlad Bogdan Costin

4603

Sos. Ştefan Cel Mare Nr. 234, Bl. 77, Sc. A, Et. 3, Ap. 10,

Sectorul 2, Bucureşti

Şos. Ştefan Cel Mare Nr. 234, Bl. 77, Sc. A, Et. 3, Ap. 10,

Sectorul 2, Bucureşti

 

0724296476

56

Lazărana-Maria

4814

Sos. Bucium Nr. 84

Iaşi, Judeţul Iaşi

Sos. Bucium Nr. 84

Iaşi, Judeţul Iaşi

0332416261

0745551118

57

Isuf Veronica Oana

4071

Str. Almaşu Mare Nr. 9, Bl. B9, Sc. 11 Et. 2, Ap. 7,

Sectorul 4, Bucureşti

Str. Almaşu Mare Nr. 9, Bl. B9, Sc. 1, Et, 2, Ap. 7,

Sectorul 4, Bucureşti

 

0726086060

58

Lepădatu Maria

1248

Sat Lunca Cetăţuii Comuna

Ciurea1, Judeţul Iaşi

Sat Lunca Cetăţuii

Comuna Ciurea, Judeţul Iaşi

0232235168

0742283812

59

Buzea Liliana Monica

3490

Str. Livezilor Nr. 8, Bl. 10, Sc. B, Et. 3, Ap. 14

Piteşti, Judeţul Argeş

Str. Nucului Nr. 13, Sectorul 3

Corbeanca, Paradisul Verde

Judeţul Ilfov

 

0740008017,

0731790030

60

Marchetto Mauro

1583

Str. Vincenzo Bellini Nr. 3

Trieste, Italia

Boscolo & Partners Audit S.R.L., Str. Popa Petre Nr. 5, Corp A, Et. 5, Biroul 501,

 Sectorul 2, Bucureşti

0312285115

0726750115

61

Nistor Angelica

2059

Str. Petru Movilă Nr. 91 Bis

Piatra-Neamţ, Judeţul Neamţ

Str. Petru Movilă Nr. 91bis

Piatra-Neamţ, Judeţul Neamţ

0233231033

0744633026

62

Sandu Ana-Maria

4158

Str. Dobrun Nr.4, Bl. M57, Sc. 2, Et. 5, Ap. 89,

Sectorul 5, Bucureşti

Str. Dobrun Nr.4, Bl. M57, Sc. 2, Et. 5, Ap. 89,

Sectorul 5, Bucureşti

0212253013

0733833160

63

Cioban Silvia

524

Str. Ana Ipătescu Nr.2

Cristian, Judeţul Braşov

Str. Ana Ipătescu Nr.2

Cristian, Judeţul Braşov

0268257845

0736800246

 

II. Auditori financiari - persoane juridice

a) înregistrarea de noi membri:

Auditori financiari - persoane juridice

 

Nr. crt.

Denumirea

Nr. autorizaţie

Adresa

Adresa de corespondenţă

Informaţii de contact

Persoana de contact

1

Contcontrol - S.R.L.

1253

Str. General Dragalina Nr. 83, Ap. 2,

Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

Str. General Dragalina Nr. 83, Ap. 2,

Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

0740042590

angelaJaba@yahoo.com

Jaba Angela

2

A.F.H.R. Integrated Accounting Solutions - S.R.L.

1254

Str. Cicoarei Nr. 32. Camera Nr.1, Popeşti-Leordeni, Judeţul Ilfov

Str. Cicoarei Nr. 32, Camera Nr.1,

Popeşti-Leordeni, Judeţul Ilfov

0311065252 0722467108

office@aftir.ro,

adriana.cojocariu@aftir.ro

Cojocariu Adriana

3

Reinvent Tax & Accounting - S.R.L.

1255

Splaiul Independentei Nr. 273, Corp 5, Et. 3,

Sectorul 6, Bucureşti

Splaiul Independentei Nr. 273, Corp 5, Et. 3,

Sectorul 6, Bucureşti

0213186960 0733556677

iuliana.barbu@reinventconsulting.ro

Barbu Iuliana

4

Abakus Audit - S.R.L.

1256

Bd. I. C. Brătianu Nr. 122, Camera Nr. 2, Constanta, Judeţul Constanţa

Bd. I, C. Brătianu Nr. 122, Camera Nr. 2

Constanta, Judeţul Constanţa

0726202181

cristian.ianca@gmail.com

Iancă Cristian

5

Casa de Audit Corvinia - S.R.L. Filiala Bucureşti

1257

Piaţa Presei Libere Nr.1, Casa Presei Libere, Corp C2, Poziţia Cadastrală 8, Et. 3,

Sectorul 1, Bucureşti

Piaţa Presei Libere Nr.1, Casa Presei Libere, Corp C2, Poziţia Cadastrală 8, Et. 3,

Sectorul 1, Bucureşti

0354880378

office@audit-corvinia.ro

Sendroni Aurel

6

AB Contexpert - S.R.L.

1258

Str. Sibiu Nr. 13, Bl. Z18, Sc. A, Et. 6, Ap. 39,

Sectorul 6, Bucureşti

Str. Sibiu Nr. 13, Bl.Z18, Sc. A, Et. 6, Ap. 39,

Sectorul 6, Bucureşti

0724261218

abcontexpert@yahoo.com

Barbu Adelina

7

AGM Expertaudit - S.R.L.

1259

Satul Floreşti, Str. Florilor Nr. 15, Bl.C3, Ap. 1,

Comuna Floreşti, Judeţul Cluj

Satul Floreşti, Str. Florilor Nr. 15, Bl. C3.Ap. 1,

Comuna Floreşti, Judeţul Cluj

0744696957

augustin.mischian@gmail.com

Mischian Augustin

 

b) Calitate retrasă:

 

Nr. crt.

Denumirea

Nr. autorizaţie

Data retragerii calităţii

1

D&D 2000 Consulting - S.R.L.

113

2015-06-19

2

Prospect Auditing & Consulting - S.R.L.

178

2015-06-19

3

Audi Consult -S.R.L.

241

2015-06-19

4

Pozitiv Audit Expert - S.R.L

302

2015-06-19

5

Privat Kont - S.R.L.

503

2015-06-19

6

Eurial Cont -S.R.L.

532

2015-06-19

7

Audit Corex Cont - S.R.L.

581

2015-06-19

8

Ideal Cont Expert - S.R.L.

624

2015-06-19

9

Smart Audit Solutions - S.R.L.

640

2015-06-19

10

M.V. Exim - S.R.L.

670

2015-06-19

11

Area Consulting & Audit - S.R.L

766

2015-06-19

12

Total Financial Audit - S.R.L.

857

2015-06-19

13

RE.BI.S. Audit - S.R.L

989

2015-06-19

14

Vasilescu Business Consulting - S.R.L.

994

2015-06-19

15

Optim Expertaudit - S.R.L.

1170

2015-06-19

 

c) Alte modificări (adrese, date de contact etc.)

 

Nr. crt.

Denumirea

Nr. autorizaţie

Adresa

Adresa de corespondenţă

Informaţii de contact

Persoana de contact

1

General Consulting MGI - S.R.L.

1120

Str. Zefirului Nr. 11,

Bistriţa, Judeţul Bistriţa-Năsăud

Str. Zefirului Nr.11,

Bistriţa, Judeţul Bistriţa Năsăud

0263215905

0726254050

generalconsultingmgi@gmail.com

Iacob Gabriela Adriana

2

Senior Audit Services -S.R.L.

1074

Str. Cobadin Nr. 3, Bl. P19, Sc. 2, Et. 3, Ap. 52, Camera Nr. 3,

Sectorul 5, Bucureşti

Str. Ion Urdăreanu Nr. 7, Bl. 40, Sc. 1,

Et.1 şi 2, Ap. 6, Camera 1,

Sectorul 5, Bucureşti

0213276201

0744256511

ramona@senior-audit.ro

www.senior-audit.ro

Pandelas Ramona Mihaela

3

RGB Audit -S.R.L.

1076

Str. Ştefan Mihăileanu Nr. 7,Bl. Corp B, Et. 2, Ap. 6,

Sectorul 2, Bucureşti

Str. Ştefan Mihăileanu Nr. 7, Bl. Corp B, Et. 2, Ap. 6,

Sectorul 2, Bucureşti

0213203072

0722214786

raluca.stroe@rgb.com.ro

www.rgb.com.ro

Stroe Raluca Cătălina

4

G&D Parteners - Audit

Consulting - S.R.L.

757

Str. Theodor Burada Nr. 26,

Constanta, Judeţul Constanţa

Str. Theodor Burada Nr. 26,

Constanta, Judeţul Constanţa

0241657565

0744497331,0788887553;

0744364551

ioaneiviorica@yahoo.com

Ioanei Dobriţa

5

AM-PM Fiscont - S.R.L.

977

Str. 2boina Neagră Nr. 6, Bl. 88, Sc. A, Et. 7, Ap. 46,

Sectorul 6, Bucureşti

Str. Zboina Neagră Nr. 6, Bl. 88, Sc. A, Et. 7, Ap. 46,

Sectorul 6, Bucureşti

0212200090

0722613672,0724211127

radu.marrn@fiscont.com.ro,

oana.vilcu@fiscont.com.ro

www.fiscont.com.ro

Marin Radu

6

Accountess Profile - S.R.L.

940

Satul Tamasi, Aleea Veronica Nr. 36

Comuna Corbeanca, Judeţul Ilfov

Satul Tamasi, Aleea Veronica Nr. 36

Comuna Corbeanca, Judeţul Ilfov

0213100094, 0213100095

0723231010

mihaela.teleman@accountess.ro

www.accountess.ro

Teleman Mihaela Virginia

7

Soter Audit - S.R.L.

337

Bd. Ştefan Cel Mare, Nr. 30, Bl. 26, Sc. 3, Et. 6, Ap. 76,

Sectorul 2, Bucureşti

Str. Mendeleev Nr. 28-30, Et. 2, Cod Poştal 010365,

Sectorul 1, Bucureşti

0213168076, 0788407403

0745076626

office@soter.ro,

monica.stefan@soter.ro

www.soter.ro

Ştefan Roxana Monica

8

Serveconomic - S.R.L.

838

Str. Călugăreni Nr. 7, (Mansardă), Bl. P3, Sc. 1, Ap. 74,

Galaţi, Judeţul Galaţi

Str. Călugăreni Nr. 7, (Mansardă), Bl. P3, Sc. 1, Ap. 74,

Galaţi, Judeţul Galaţi

0733054885

ioana.serveconomic@gmail.com

Popa Ioana

9

Expert TM 13 - S.R.L.

76

Str. Vasile Topliceanu Nr. 14, Bl. P39, Sc. 2,

Et. 3, Ap. 39,

Sectorul 5, Bucureşti

Str. Vasile Topliceanu Nr. 14, Bl. P39, Sc. 2,

Et. 3, Ap. 39,

 Sectorul 5,  Bucureşti

0214203458

0762605771

octavia.voiculescu@gmail.com

Voiculescu Octavia

10

C&Ccount -S.R.L.

609

Str. Rozelor Nr. 20, Ap. 5,

Baia Mare, Judeţul Maramureş

Str. Rozelor Nr. 20, Ap. 5,

Baia Mare, Judeţul Maramureş

0721492910

ckameniczki@yahoo.com

Kameniczki Iosif Cornel

11

Contaudit Evalex - S.R.L.

221

Bd. Decebal, Bl P, Sc. C, Parter,

Deva, Judeţul Hunedoara

Bd. Decebal, Bl. P, Sc. C, Parter,

Deva, Judeţul Hunedoara

0254217565

0744572927

virbaicu@gmail.com

Baicu Virgil

12

Expert Contabil Minda - S.R.L.

203

Str. Haga Nr. 28,

Timişoara, Judeţul Timiş

Str. Haga Nr. 28

Timişoara, Judeţul Timiş

0356468759

0722518189

mindaexperi@yaboo.com

Minda Ioan

13

Altrix Consulting - S.R.L.

444

Str. Fundătura Brazilor, Bl. 1, Sc. B, Ap. 3,

Sibiu, Judeţul Sibiu

Str. Fundătura Brazilor, Bl. 1, Sc. B, Ap. 3 550144,

Sibiu, Judeţul Sibiu

0269240230

0745635675

ofRce@altrix-consulting.ro

www.altrix-consulting.ro

Coracioni Alexandru Teodor

14

Ace -Consult - S.R.L.

523

Str. Constantin Noica Nr. 3, Ap. 38,

Sibiu, Judeţul Sibiu

Calea Dumbrăvii Nr. 143, Sibiu,

Judeţul Sibiu

0269254712

0722277722

constantin.1irancu@yahoo.com

Frâncu Constantin

15

Imptax - S.R.L.

360

Str. Aleea Ariniş Nr.1,

Gura Humorului, Judeţul Suceava

Comuna Scheia,

Str. Rulmentului Nr. 51 Sfântu Ilie,

Judeţul Suceava

0723395706

imptax@upcmail.ro

Sauciuc Aurel

16

Prosys Audit - S.R.L.

683

Str. Ioviţă Nr. 23-27, Et. 6, Ap. 25, Camera 1,

Sectorul 5, Bucureşti

Str. Ioviţă Nr. 23-27, Et. 6, Ap. 25, Camera 1,

 Sectorul 5,  Bucureşti

0214113191

0722657657

liviu.moise@prosysaudit.ro

www.prosysaudit.ro

Moise Liviu

17

H.M. Audit Contab - S.R.L.

1019

Str. Ion Luca Caragiale Nr. 1, Bl. 1, Sc. D, Et. 3, Ap. 12,

Bacău, Judeţul Bacău

Str. Ion Luca Caragiale Nr.1.Bl. 1 .Sc.D.Et.3, Ap. 12,

Bacău, Judeţul Bacău

0334405346

0744101545

hmauditcontab@yahoo.com

www.audithm.ro

Huşanu Monica

18

MM Confin - S.R.L.

134

Str. Slt. Gavrilov Corneliu Nr. 178, Bl.A12.Sc. B, Et. 1.Ap.6,

Tulcea, Judeţul Tulcea

Str. Slt. Gavrilov Corneliu Nr. 178, Bl. A12, Sc. B, Et. 1,Ap. 6

Tulcea,

Judeţul Tulcea

0745594897

mmconfin@yahoo.com

Minea Maria

19

Especial Audit - S.R.L.

642

Şos. Mihai Bravu Nr. 440, Bl.V12, Sc. 1, Et. 9, Ap. 40,

Sectorul 3, Bucureşti

Str. Traian Popovici (Fostă Unităţii) Nr. 79-91, Et.2, Corp G, Grup 203,

 Sectorul 3,  Bucureşti

0213225652

0744539506

gabriela_tudor@esaudit.ro

www.esaudit.ro

Tudor Gabriela

20

ECOVIS ROMANIA - S.R.L.

745

Aleea Pravăţ Nr. 6. Bl. MIIb8/2, Sc. A, Et. 5. Ap. 22,

Sectorul 6, Bucureşti

Aleea Pravăţ Nr. 6, Bl. MIIb8/2, Sc. A, Et. 5, Ap. 22,

Sectorul 6, Bucureşti

0214102060

0722603484

office@ecovls.ro

www.ecovis.ro

Vasile Constanta Carmen

21

MVA - Audit - S.R.L.

418

Str. Alunişului, Nr.100-102,

Sectorul 4, Bucureşti

Str. Constantin Brâncoveanu Nr. 13, Bl.B16, Sc. 5, Et. 1,Ap. 12,

Sectorul 4, Bucureşti

0213320925

0722208383

vasileioanardelean@gmail.com

Ardelean Vasile

22

Diana Contab - Audit - S.R.L.

1050

Str. Patrana Nr. 58,

Pucioasa, Judeţul Dâmboviţa

Str. Patrana Nr. 58,

Pucioasa, Judeţul Dâmboviţa

0245760826

0726509312

dianacontabaudit@yahoo.com

Racoviţă Carmen Mariana

23

Contcontrol - S.R.L.

1253

Str. General Dragalina Nr. 83, Ap. 2,

Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

Str. General Dragalina Nr. 83, Ap. 2,

Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

0740042590

angelaJaba@yahoo.com

Jaba Angela

24

IBS Audit Expert - S.R.L.

501

Str. Daliilor Nr. 1, Camera 2.

Mogoşoaia, Judeţul Ilfov

Str. Daliilor Nr. 1, Camera 2,

Mogoşoaia, Judeţul Ilfov

0753516827

adi.baniceru@ibsprofessional.ro

Baniceru Adjnel Constantin

25

Best Cont Expert-S.R.L.

937

Calea Giuleşti Nr. 125, Bl. 125, Sc. A, Et. 2, Ap. 9,

Sectorul 6, Bucureşti

Calea Giuleşti Nr. 125, Bl. 125, Sc. A, Et. 2, Ap. 9,

Sectorul 6, Bucureşti

0722637375, 0749222228

bastcontexpert@gmail.com

Halac Valentina

26

Romcontexpert - S.R.L.

66

Str. Pop de Băseşti, Nr. 44, Demisol, Parter, Et. 2 Şi Terasă Acoperită,

Sectorul 2, Bucureşti

Str. Pop De Băseşti, Nr. 44, Demisol, Parter, Et. 2 şi terasă acoperită,

Sectorul 2, Bucureşti

0213110764

0722504733, 0745043212, 0744364252

office@romcontexpert.ro

www.romcontexpert.ro

Bîgu Paraschiva

27

Exaudit -S.R.L.

945

Str. Liviu Rebreanu Nr. 33, Et. 1,Ap. 4

Bistriţa, Judeţul Bistriţa-Năsăud

Str. Liviu Rebreanu Nr. 33, Et. 1,Ap. 4,

Bistriţa, Judeţul Bistriţa-Năsăud

0263211366

0744640973

v.bodea@exaudit.eu

www.exaudit.eu

Bodea Veronica

28

Confidence Expert Consulting - S.R.L.

1231

Str. Sfânta Maria Nr. 96, Et. 1, Ap. 7,

Sectorul 1, Bucureşti

Str. Sfânta Maria Nr. 96, Et. 1, Ap. 7,

Sectorul 1, Bucureşti

0212241514

0722344464

lili@confidenceexpert.ro

www.confidenceexpert.eu

Stoica Viorica

29

Expert Moldova - S.R.L.

45

Str. Anastasie Panu Nr. 50, Bl. H1-3, Parter,

Iaşi, Judeţul Iaşi

Str. Anastasie Panu Nr. 50, Bl. H1-3, Parter,

Iaşi, Judeţul Iaşi

0232219539

0747177590

rodica@expertmoldovaiasi.ro

Anghel Rodica

30

PKF Finconta - S.R.L.

32

Str. Albeşti Nr.8.Et.1, Cam. 3,

Sectorul 2, Bucureşti

Str. Albeşti Nr.8.Et.1, Cam. 3,

Sectorul 2, Bucureşti

0213173190

0722209753

fIorentina.susnea@pkffinconta.ro

www.pkffinconta.ro

Susnea Florentina

31

Reycont Audit - S.R.L.

1084

Aleea Bucşeneşti Nr. 2, Bl. Z8, Et. 9, Ap. 57,

Sectorul 6, Bucureşti

Şos. Panduri Nr. 31, Bl. P2, Et. 8, Ap. 33,

 Sectorul 5,  Bucureşti

0314202296

0724308909

office@contsolutions.ro

www.contsolutions.ro

Aragea Silvia

32

Milenium Audit Expert -S.R.L.

60

Str. Vedea Nr. 3, Bl. 114, Sc. 1, Parter, Ap. 4,

Sectorul 5, Bucureşti

Str. Vedea Nr. 3, Bl. 114, Sc. 1, Parter, Ap. 4,

Sectorul 5, Bucureşti

0214231282

0744493276

offica@mileniurnaudit.ro

Ghimpău Beldiman Ana Venera

33

DGS Contexpert - S.R.L.

417

Str. Av. Traian Vasile Nr. 80, Et. 2, Ap. 3,

Sectorul 1, Bucureşti

Str. Av. Traian Vasile Nr. 80, Et. 2, Ap. 3,

 Sectorul 1,  Bucureşti

0212247602

0744340459

silvia.iordache@hojoplaza.ro

Iordache Dumitra

34

Contexan - S.R.L.

119

Str. Ştefan Cel Mare Nr. 4, Bl. 14, Sc. A, Et. 3, Ap. 11,

Sectorul 1,  Bucureşti

Cartierul Verde, Satul Ostratu, Str. Teiului Nr. 2

Com. Corbeanca, Judeţul Ilfov

0212255297 0722273353

contexan@gmail.com

Nacu Anişoara

35

M.O. Contaudit Consulting - S.R.L.

251

Str. Agapia nr. 20,

Sectorul 1, Bucureşti

Str. Agapia Nr. 20,

 Sectorul 1, Bucureşti

0216678727

0744542731

smmanolache@yahoo.com

Manolache Mihail

36

Economic Confort -S.R.L.

1186

Sos. Mihai Bravu Nr. 136, Bl D20.Sc.1, Et. 7, Ap. 27,

Sectorul 2,  Bucureşti

Bd. Hristo Botev Nr. 3, Et. 3, Ap. 5,

 Sectorul 3,  Bucureşti

0213107972 0724011025

mihaela@ec-confort.ro

www.ec-confort.ro

Ciobanu Mihaela Cristina

37

Syscont Consulting - S.R.L.

1067

Bd. Ferdinand Nr. 15b, Et. P, Ap. 4,

Sinaia, Judeţul Prahova

Bd. Ferdinand Nr. 15b, Et. P, Ap. 4.

Sinaia, Judeţul Prahova

0212216820

0723211811

gabrieia.moise@syscontconsulting.ro

www.syscontconsulting.ro

Moise Petruţa Gabriela

38

Kids Impex - S.R.L.

287

Str. George Coşbuc, Nr. 4, Ap. 9,

Focşani, Judeţul Vrancea

Str. George Coşbuc. Nr. 4, Ap. 9

Focşani, Judeţul Vrancea

0237239964

0744516113

andaticu@yahoo.com

www.kidsimpex.ro

Ticu Viorica Sanda

39

Syscont Audit - S.R.L.

1070

Str. Ioviţă Nr. 23-27, Et. 3, Ap. 12,

Sectorul 5, Bucureşti

Str. Ioviţă nr. 23-27, Et. 3, Ap. 12,

Sectorul 5, Bucureşti

0214113191

0722657657

liviu.moise@syscont.ro

www.syscont.ro

Moise Liviu

 

III. Date de contact

1. CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

Str. Sirenelor nr. 67-69,

SECTORUL 5,

Bucureşti

Tel.: 021.410.74.43 Fax: 021.410.03.48

E-mail: cafr@cafr.ro

Website: www.cafr.ro

 

2. CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLICA PROFESIEI CONTABILE

Str. Sirenelor nr. 5,

SECTORUL 5,

Bucureşti

Tel.: 021.319.19.07 Fax: 021.319.19.06

E-mail: csippc@csippc.ro

Website: www.csippc.ro

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.