MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 781/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 781         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 20 octombrie 2015

 

SUMAR

 

DECRETE

 

764. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Ofiţer

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            788. - Hotărâre pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXV La a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Nyiregyhaza la 30 aprilie 2015, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003 

 

            854. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. - sucursalele regionale CE Craiova, Braşov şi Constanţa, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 

            855. - Hotărâre privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

125. - Ordin al secretarului de stat pentru culte privind modificarea şi completarea Statutului Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 189/2008  

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

15.621. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Botoşani

 

15.635. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Neamţ

 

16.089. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Alba

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Ofiţer

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. A şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

cu prilejul aniversării a 95 de ani de la înfiinţare, în semn de apreciere a înaltului profesionalism şi a rezultatelor remarcabile obţinute de personalul unităţii în îndeplinirea cu succes a misiunilor încredinţate, a activităţilor de pregătire desfăşurate în comun cu militarii altor state, precum şi pe timpul executării misiunilor în teatrele de operaţii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, Drapelului de Luptă al Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene “Traian Vuia”.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constituţia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 17 octombrie 2015.

Nr. 764.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXVI-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Nyiregyhaza la 30 aprilie 2015, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

 

Având în vedere prevederile art. 10 pct. 5 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2004, cu modificările ulterioare,

 

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă hotărârile cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXVI-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare*), semnat la Nyiregyhaza la 30 aprilie 2015, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabila a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2004, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Radu Podgorean,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 septembrie 2015.

Nr. 788.


*) Hotărârile cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXVI-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. - sucursalele regionale CF Craiova, Braşov şi Constanţa, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de modernizarea şi reabilitarea unor părţi din infrastructura feroviară publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 178/2008, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. - sucursalele regionale CF Craiova, Braşov şi Constanţa, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, respectiv a elementelor constitutive, în condiţiile legii. Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. îşi va actualiza corespunzător datele din evidenţa contabilă.

Art. 3. - (1) Ministerul Transporturilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate concedentă competentă, şi Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., în calitate de concesionar, va fi modificat/actualizat în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Iulian-Ghiocel Matache

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 14 octombrie 2015.

Nr. 854.

 

ANEXA Nr. 1

 

Sucursala Regională CF Craiova

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale mijlocului fix - exclusiv terenuri - aflat în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR” - S.A. - SRCF Craiova, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR” - S.A., în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, fiind afectat de lucrări de modernizare

 

CS MT: 13633330

CUI CNCF “CFR” - S.A.: R 11054529

 

Nr. crt.

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Cod de
clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/
dării în
folosinţă

Valoarea de inventar
(în lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descriere tehnică
(pe scurt)

Vecinătăţi
(după caz, pe
scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/
concesiune

Concesiune/
închiriat/dat cu
titlu gratuit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Total 147788 parţial
Carte funciară nr. 84854

8.10.10

Alte instalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare interoperabile, inclusiv terenurile aferente acestora

Instalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare publice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 care servesc exclusiv infrastructurii feroviare publice = 1 buc.

Sucursalele regionale

CF Bucureşti, Braşov, Timişoara

Sucursala Regională
CF Craiova

1948

11 exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998
Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
Hotărârea Guvernului nr. 140/2010

concesiune

concesionat

imobil

 

ANEXA Nr. 2

 

Sucursala Regionala CF Braşov

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale mijloacelor fixe - fără terenuri - care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR” - S.A., în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea CNCF “CFR” - S.A. - Sucursala Regională CF Braşov, afectate de lucrările de modernizare (Coridor IV - linia Braşov - Simeria, tronson Vinţu de Jos-Şibot-Aurel Vlaicu)

 

CS MT: 13633330

CUI CNCF “CFR” - S.A.: R 11054529

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Cod de
clasificare

Denumire mijloc fix

Denumire date de identificare

Anul dobândirii/
dării în folosinţă

Valoarea de inventar
(lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică
actuală

Tip bun

Descriere tehnică
(pe scurt)

Vecinătăţi

Adresa

Baza legală

În administrare/
în concesiune

Concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit

1

147816 TOTAL parţial

8.10.01

Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile

Lungimea totală a liniilor c.f. = 38,16 km reali;
Nr. aparate cale echivalente = 30 buc.

Sucursala Regională

CF Timişoara

Sucursala Regională
CF Braşov

1998

17.315.173

mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998
Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006
Hotărârea Guvernului nr. 140/2010

concesiune

concesiune

imobil

2

147818 TOTAL parţial

8.10.02

Podurile care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora, interoperabile

Nr. de poduri = 11 buc.;

Nr. de podeţe = 22 buc.

Sucursala Regională

CF Timişoara

Sucursala Regională
CF Braşov

1998

393.808

mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998
Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
Hotărârea adunării generale a acţionarilor nr. 96/2007
Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2008
Hotărârea Guvernului nr. 140/2010

concesiune

concesiune

imobil

3

147822 TOTAL parţial

8.10.07

Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabile

Substaţii tracţiune = 1 buc.

Sucursala Regională

CF Timişoara

Sucursala Regională
CF Braşov

1998

157.100

mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998
Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006
Hotărârea Guvernului nr. 618/2008
Hotărârea Guvernului nr. 140/2010

concesiune

concesiune

imobil

 

ANEXA Nr. 3

 

Sucursala Regională CF Constanţa

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale mijloacelor fixe - fără terenuri - aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR” - S.A. - Sucursala Regională CF Constanţa - care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, afectate de lucrările de modernizare a liniei CF 800, componentă a Coridorului IV

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Cod de
clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/
dării în folosinţă

Valoare de
inventar
(lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică
actuală

Tip bun

Descriere tehnică
(pe scurt)

Vecinătăţi (după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/
concesiune

Concesiune/
închiriat/dat
cu titlu gratuit

147858

TOTAL

parţial

8.10.07

Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere Operativă a circulaţiei feroviare interoperabile

Ansamblul de echipamente mecanice, electrice, electronice şi de tehnică de calcul; ansamblul de echipamente electromecanice; instalaţiile automate;
moderatoare de viteză; liniile de contact cu toate instalaţiile aferente, instalaţiile din substaţiile de tracţiune electrică, posturile de secţionare şi subsecţionare, posturile de transformare; grupurile electrogene; instalaţiile de lumina şi forţă; - cu toate anexele acestora, clădirile destinate exclusiv pentru acestea (tip şi structură)

Sucursalele
regionale CF
Galaţi, Bucureşti

Sucursala
Regională CF
Constanţa

1998

4.552.399,21
mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998,
Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

concesionate

concesionate

imobile

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, ale art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a constatării unor suprafeţe de teren în minus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi intabularea în cartea funciară.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a constatării unor suprafeţe de teren în plus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi intabularea în cartea funciară.

Art. 3. - Se aprobă actualizarea adreselor unde sunt plasate bunurile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a adăugării cărţilor funciare aferente după intabulare.

Art. 4. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a dezmembrării acestora pentru constituirea unor imobile noi în urma reorganizărilor efectuate la nivel funcţional şi administrativ în cadrul instituţiei militare.

Art. 6. - Se aprobă înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 6, ca urmare a constituirii unor imobile noi, prin dezmembrare din alte bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în urma reorganizărilor efectuate la nivel funcţional şi administrativ.

Art. 7. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p, Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 14 octombrie 2015.

Nr. 855.


*) Anexele nr. 1-6 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Statutului Cultului Creştin Penticostal -

Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 189/2008

 

În temeiul art. 29 alin. (3) din Constituţia României, republicată,

în baza art. 22 alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată, în conformitate cu prevederile Ordinului secretarului de stat pentru culte nr. 94/2014 privind procedura operaţională pentru recunoaşterea modificărilor şi completărilor statutelor de organizare şi funcţionare sau codurilor canonice ale cultelor religioase recunoscute în România*),

având în vedere adresele Ministerului Justiţiei nr. 2/80.881 din 7 noiembrie 2014 şi 2/93.232 din 18 noiembrie 2014, luând în considerare solicitările Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România nr. 152 din 11 martie 2014 şi 545 din 18 septembrie 2015,

secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte emite prezentul ordin.

Art. I. - Statutul Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 189/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 20 martie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:

          1. La articolul 1, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

“f) principiul sacralităţii familiei. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită dintre un bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.”

          2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Părinţii, tutorii sau alţi reprezentanţi legali au dreptul de a opta pentru educaţia religioasă a copiilor minori conform propriilor convingeri şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.”

3. La articolul 9 alineatul (1), literele a), b), c), d), e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“a) biserica locală, constituită dintr-un număr de cel puţin 10 membri;

b) biserica filială, care se poate constitui şi cu mai puţin de 10 membri şi care aparţine din punct de vedere administrativ şi spiritual de o biserică locală;

c) comunitatea regională din România, constituită în baza unei hotărâri a Consiliului bisericesc, formată dintr-un număr de biserici locale aparţinând unei anumite zone geografice din ţară;

d) comunitatea etnică din România, constituită în baza unei hotărâri a Consiliului bisericesc, formată dintr-un număr de biserici locale aparţinând unei anumite etnii;

e) comunitatea teritorială din diaspora, constituită în baza unei hotărâri a Consiliului bisericesc, formată dintr-un număr de biserici locale din una sau mai multe ţări;

f) Institutul Teologic Penticostal şi alte unităţi de învăţământ de alt rang, organizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.”

          4. La articolul 9 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

“g) Casa de Pensii şi Ajutoare a Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, organizată potrivit normelor legale în vigoare referitoare la sistemul de pensii şi asigurări sociale ale cultului, denumită în continuare Casa de Pensii şi Ajutoare”

5. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(2) Părţile componente ale Cultului Creştin Penticostal sunt persoane juridice, cu excepţia bisericii filială. Ele dobândesc personalitate juridică în condiţiile îndeplinirii cerinţelor prezentului statut.”

6. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Structura de conducere a Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este formată din:

a) Adunarea generală;

b) Consiliul bisericesc;

c) Comitetul executiv;

d) Biroul permanent.”

7. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - Biserica penticostală locală este gruparea de credincioşi care, prin îndemnul şi călăuzirea Duhului Sfânt, într-un mod liber consimţit, acceptă şi respectă Sfânta Scriptură, Mărturisirea de credinţă şi Statutul Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.”

8. La articolul 14, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“c) ucenicizarea, creşterea spirituală şi educarea credincioşilor;”.

9. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) Biserica penticostală locală se constituie prin

hotărârea Adunării generale de constituire a Bisericii şi funcţionează în cadrul Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, pe baza autorizaţiei eliberate de Biroul permanent, la cererea comunităţii regionale, teritoriale sau etnice, şi se înscrie în Registrul unic al persoanelor juridice de la sediul cultului.

(2) în prealabil, comunitatea regională, teritorială sau etnică se va convinge că credincioşii care solicită autorizarea cunosc, acceptă şi respectă prezentul statut şi că dispun de spaţiul necesar funcţionării ca biserică.

(3) în aceleaşi condiţii va fi autorizată şi biserica filială. Din punct de vedere spiritual şi administrativ, aceasta depinde de o biserică locală ce va fi menţionată pe autorizaţia bisericii filială.”

10. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - În situaţia în care se constată îndeplinirea condiţiilor necesare, iar situaţia o cere, se poate solicita comunităţii regionale, teritoriale sau etnice schimbarea autorizării bisericii filială în biserică locală.

11. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - Nicio biserică locală nu poate aparţine Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România dacă nu aparţine unei comunităţi regionale, teritoriale sau etnice.”

12. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - Desprinderea dintr-o biserică penticostală a unui grup de credincioşi în vederea înfiinţării, în aceeaşi localitate, a unei noi biserici, se face cu aprobarea comunităţii regionale, teritoriale sau etnice şi numai atunci când această acţiune contribuie la progresul lucrării lui Dumnezeu.”

13. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - Autorizarea în cadrul Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România a unei biserici dintr-o altă confesiune creştină, ai cărei membri acceptă şi practică în mod individual învăţătura penticostală, se va face la solicitarea comunităţii regionale, teritoriale sau etnice şi în urma unei monitorizări de minimum un an. Din momentul autorizării, biserica devine parte componentă a Cultului Creştin Penticostal.”

14. La articolul 21, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) Ştampila bisericii este rotundă. Circumferinţa ei este delimitată de două cercuri concentrice la distanţă de 1 mm unul faţă de celălalt, cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groasă. Pe circumferinţa interioară a cercului mai mic se scrie în formă rotundă «Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România», iar pe un al doilea rând, interior, sub formă de cerc, se scrie biserica, după care urmează judeţul.

(2) în centrul ştampilei se află imaginea unui porumbel în zbor, care coboară, de la care pornesc raze în toate direcţiile, până la circumferinţa unui cerc imaginar cu diametrul corespunzător.”

15. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - Biserica locală încetează să mai existe prin retragerea autorizaţiei, atunci când scopurile pentru care s-a constituit nu mai sunt îndeplinite sau când comunitatea regională, teritorială sau etnică constată că biserica nu mai respectă prezentul statut şi după ce s-au epuizat toate demersurile în soluţionarea crizei. Retragerea autorizaţiei se face de către Biroul permanent la cererea comunităţii regionale, teritoriale sau etnice.”

16. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - Acceptul pentru botezul în apă al persoanelor nou-convertite, care au discernământ, se face la cererea acestora de către pastorul bisericii sau de pastorul bisericii împreună cu comitetul acesteia. Aceste persoane vor urma un curs de pregătire biblică în vederea însuşirii adevărurilor de bază ale vieţii de credinţă. Vor fi acceptate la botez numai acele persoane care fac dovada unei întoarceri autentice la Dumnezeu.”

17. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - Drepturile membrilor bisericii locale sunt:

a) să participe la adunările generale ale bisericii, cu drept de vot;

b) să fie aleşi în diferite slujbe spirituale sau administrative, potrivit chemării lui Dumnezeu şi în funcţie de calităţile spirituale, capacităţile intelectuale şi disponibilitatea necesară;

c) să li se oficieze actele de cult de care au nevoie;

d) să beneficieze de asistenţă spirituală din partea bisericii;

e) să se poată transfera într-o altă biserică, la cerere.”

18. La articolul 30, alineatele (2), (3), (4), (5), (7), (8) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(2) Disciplinarea bisericească se exercită de conducerea bisericii, sub îndrumarea pastorului, cu următoarele scopuri:

a) pentru a îndemna la pocăinţă şi a-l recupera pe cel căzut;

b) pentru a păstra sănătatea morală şi spirituală a bisericii;

c) pentru a păstra unitatea şi armonia în cadrul bisericii;

d) pentru a păstra neştirbită mărturia bisericii în faţa lumii.

(3) Formele de disciplinare care se aplică în biserică sunt:

a) mustrare personală de către pastor sau conducătorul bisericii;

b) mustrare în faţa comitetului bisericii;

c) retragerea unor drepturi: dreptul de a sluji în biserică, dreptul de a participa la Cina Domnului pe o perioadă nedeterminată. Retragerea unuia sau a mai multor drepturi de membru printr-o măsură disciplinară duce implicit la pierderea dreptului de vot în cadrul Adunării generale şi a calităţii de membru în comitetul bisericii, dacă o deţine, pe toată perioada de disciplinare;

d) excluderea; după caz, poate fi însoţită de interdicţia accesului persoanei excluse în locaşul de cult al bisericii care a decis excluderea.

(4) în desfăşurarea activităţii sale, biserica poate decide, în cazuri riguros determinate, interzicerea accesului în locaşul de cult a unor persoane care tulbură serviciile divine.

(5) Sancţiunile prevăzute la alin. (3) lit. c)-d) se trec într-un proces-verbal semnat de conducerea bisericii, se aduc la cunoştinţă celui în cauză şi se comunică Adunării generale.

………………………………………………………………………………….

(7) Aplicarea formei extreme de disciplinare, excluderea, se face cu confirmarea comunităţii regionale, teritoriale sau etnice, pentru următoarele abateri:

a) căderea în păcate grave şi trăirea în păcat;

b) trăirea nedemnă din punct de vedere moral, trăire care aduce prejudicii grave bisericii şi lucrării lui Dumnezeu;

c) răspândirea de învăţături şi practici contrare adevărului biblic;

d) subminarea cu premeditare a unităţii şi autorităţii bisericii prin producerea de dezbinări sau prin răspândirea de zvonuri care pot duce la aceasta;

e) absenţa îndelungată şi nejustificată de la serviciile divine şi de la activităţile desfăşurate în cadrul bisericii;

f) săvârşirea unor fapte menite să prejudicieze mărturia Evangheliei, imaginea bisericii şi a slujitorilor ei prin acţiuni în instanţă nejustificate şi intervenţii în spaţiul public - televiziune, publicaţii, bloguri, etc.

(8) Repunerea în drepturi, respectiv reprimirea celui pus sub disciplină, conform alin. (3) lit. c)-d), se face de către pastor împreună cu comitetul bisericii, atunci când acesta:

a) se căieşte din toată inima de abaterile sale;

b) face dovada că viaţa lui s-a îndreptat;

c) se supune rânduielilor bisericii;

d) cere în scris să fie reprimit.

(9) în cazul reprimirii celui exclus, aceasta se comunică comunităţii regionale, teritoriale sau etnice spre confirmare. Excluderea, precum şi reprimirea vor fi consemnate într-un proces-verbal şi operate în evidenţele de membri ale bisericii.”

19. La articolul 30, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

(41) în situaţii excepţionale, disciplinarea unui membru poate fi hotărâtă de către un for ierarhic superior, atunci când se constată un comportament inadecvat statutului de creştin, ca membru în Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. Măsura disciplinară se comunică bisericii locale prin comunitatea regională, etnică sau teritorială de care aparţine.”

20. La articolul 30, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:

“(10) Orice formă de disciplinare aplicată de biserica locală va fi respectată în toate bisericile locale din cadrul Cultului Creştin Penticostal. Ridicarea sancţiunii de orice formă poate fi făcută numai de biserica sau forul ierarhic superior în care s-a aplicat sancţiunea sau de biserica în care s-a transferat ca membru sub disciplină, în condiţiile alin. (8).”

21. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 35. - Pastorul are obligaţia de a identifica şi de a recunoaşte chemarea specifică a fiecărui slujitor din partea lui Dumnezeu. După consultarea comitetului bisericii va proceda la învestirea în lucrarea divină, după caz, prin recunoaştere sau prin actul ordinării, cu rugăciune şi punerea mâinilor. Actul ordinării nu se aplică femeilor.”

22. La articolul 37, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 37. - (1) Slujitorul propus pentru ordinare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să He botezat cu Duhul Sfânt şi plin de Duhul Sfânt;

b) să fie căsătorit şi să aibă o bună mărturie în familie;

c) să nu fi fost sancţionat disciplinar pe linie bisericească, conform art. 30 alin. (3) lit. c)-d);

d) să nu aibă în viaţa creştină antecedente incompatibile cu calitatea de slujitor ordinat;

e) să îndeplinească criteriile prevăzute de Scriptură în epistolele 1 Tim. 3:1-13 şi Tit. 1:6-9;

f) să aibă vârsta de minimum 22 de ani şi maximum 55 de ani, pentru diaconi, iar pentru prezbiteri şi pastori, vârsta de minimum 27 de ani şi maximum 60 de ani;

g) să aibă o vechime de cel puţin 5 ani în Cultul Creştin Penticostal şi minimum 2 ani în biserica ce îl propune spre ordinare;

h) dacă un slujitor propus spre ordinare a divorţat când era necredincios nu poate fi ordinat,”

23. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 38. - (1) Fiecare slujitor ordinat va semna un angajament solemn de fidelitate faţă de Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România şi va primi o legitimaţie care îi atestă dreptul de a-şi exercita slujba pentru care a fost învestit.

(2) Slujitorii ordinaţi în alte biserici din ţară sau în străinătate, care se înscriu ca membri într-o altă biserică, vor fi supuşi votului de recunoaştere a ordinării de acea biserică, dacă nevoia lucrării o cere, cu avizul comunităţii regionale, etnice sau teritoriale, dar nu mai devreme de un an de la înscrierea ca membru în biserică.

(3) Atunci când o biserică sau un grup de biserici solicită ordinarea unui slujitor membru în altă biserică, acesta trebuie să aibă acordul a 2/3 din voturile Adunării generale a bisericii unde este membru sau să se transfere ca membru în biserica ce îi solicită, unde va trebui să întrunească acelaşi procent.

(4) La data comunicării procesului-verbal al ordinării slujitorului, comunitatea emite o decizie de numire în slujba a acestuia.

(5) Slujitorii ordinaţi nu pot fi angajaţi politic, O asemenea angajare atrage incompatibilitate cu slujba spirituală. Revenirea în slujire se face prin consultarea bisericii, prin votul a 2/3 din cei prezenţi.”

24. La articolul 39, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în urma sesizării scrise şi documentate din partea unor persoane, a unui grup de credincioşi sau a bisericii, Biroul permanent al comunităţii verifică veridicitatea faptelor sesizate şi decide dacă se impune suspendarea prevăzută la alin. (1). În cazul în care cele sesizate se dovedesc întemeiate, Comitetul comunităţii regionale, etnice sau teritoriale, în cazul diaconilor şi prezbiterilor, declanşează şi finalizează procedura de suspendare. În cazul în care sesizarea priveşte un pastor, Comitetul comunităţii regionale, etnice sau teritoriale o va înainta Comitetului executiv care va delibera asupra situaţiei, verificând condiţiile de legalitate şi legitimitate ale cauzei. Pe toată durata procesului de suspendare părţile implicate în cauză au dreptul la contestaţie, potrivit procedurii de contencios.”

25. La articolul 39, după alineatul (2) sa introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Suspendarea încetează şi partea sancţionată poate reveni în slujire, în condiţiile revizuirii comportamentului şi ale unei hotărâri a aceleiaşi autorităţi care a decis iniţial sancţionarea.”

26. La articolul 40, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

“(4) Orice hotărâre de disciplinare a unui slujitor se va face în scris, cu motivarea acesteia. Hotărârea motivată se va comunica comunităţii sau bisericii, după caz.

(5) Atât pe perioada suspendării, cât şi în cazul revocării se retrage legitimaţia de slujitor.”

27. La articolul 46 se introduc alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:

“(2) Pentru a fi ordinat ca pastor, un slujitor trebuie să slujească unei biserici de cel puţin 100 de membri sau două biserici (nu filiale) care însumează cel puţin 100 de membri.

(3) Pastorul va putea deţine o slujbă de conducere până la împlinirea vârstei de 65 de ani, iar dacă biserica şi conducerea comunităţii consideră că încă este eficient în poziţia de pastor, poate sluji până la împlinirea vârstei de 70 de ani.”

28. La articolul 47, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Pastorii coordonatori de zonă au următoarele atribuţii:

a) reprezintă autoritatea delegată a comunităţii în teritoriu;

b) supraveghează şi îndrumă activitatea spirituală şi administrativă a bisericilor de pe teritoriul cel puţin al unui judeţ;

c) primesc sesizările pastorilor de sector sau ale bisericilor din teritoriu cu privire la diferite nevoi spirituale sau abateri de la rânduiala duhovnicească şi se implică în rezolvarea lor, ţinând cont de responsabilităţile celorlalţi slujitori şi conlucrând armonios cu aceştia;

d) sesizează preşedintele comunităţii regionale cu privire la abaterile slujitorilor de la morala sau doctrina sănătoasă ori de la rânduiala duhovnicească a Cultului Creştin Penticostal şi propune analizarea acestora de către Comitetul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice ori de Comisia de disciplină.”

29. La articolul 48, alineatele (1), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 48. - (1) Comitetul bisericii locale se compune din pastor, conducător, acolo unde nu este un pastor local, secretar, casier, 2 cenzori şi mai mulţi membri, după cum decide Adunarea generală. Dacă pe perioada exercitării mandatului numărul membrilor în comitet se descompletează cu mai puţin de 50%, atunci pastorul împreună cu comitetul cooptează persoanele ce vor fi supuse alegerii Adunării generale prin vot deschis, care să întrunească majoritatea simplă.

………………………………………………………………………………….

(5) Cenzorii controlează din propria iniţiativă operaţiunile financiar-contabile ale bisericii, semestrial, şi consemnează constatările făcute într-un proces-verbal.

(6) în cazuri de excepţie, casierul şi cenzorii pot fi numiţi şi din afara comitetului bisericii.”

30. La articolul 48, după alineatul (1) se introduc cinci noi alineate, alineatele (11)-(15), cu următorul cuprins:

“(11) Pierderea calităţii de membru în comitetul bisericii are loc atunci când:

a) îşi pierde calitatea de membru al bisericii;

b) îşi prezintă demisia;

c) este demis.

(12) Demiterea survine în cazul în care:

a) condiţiile statutare care au stat la baza alegerii sale sunt încălcate;

b) absentează nemotivat de la cinci şedinţe consecutive ale comitetului.

(13) Procedura demiterii va fi iniţiată de către pastor şi Comitetul bisericii şi va fi supusă votului Adunării generale.

(14) Dacă numărul membrilor în comitet se descompletează cu mai mult de 50%, se reorganizează alegerea întregului comitet în cadrul Adunării generale a bisericii, respectând procedura stabilită în Regulamentul electoral.

(15) în situaţia în care atât pastorul, cât şi comitetul bisericii îşi prezintă demisia din diverse motive, Comunitatea Regională Penticostală, Etnică sau Teritorială de care aparţine biserica organizează alegerea unui nou pastor, după care comitetul bisericii va fi ales de către Adunarea generală a bisericii, sub organizarea noului pastor şi a comunităţii aferente.”

31. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 49. - Comitetul bisericii sub coordonarea pastorului conduce activitatea bisericii pe tot timpul mandatului încredinţat, potrivit următoarelor atribuţiuni:

a) stabileşte direcţiile şi obiectivele de dezvoltare ale bisericii;

b) urmăreşte respectarea bunei rânduieli în biserică;

c) hotărăşte şi aplică măsurile de disciplinare a membrilor, în caz de abateri;

d) îngrijeşte de săraci, văduve şi orfani;

e) întocmeşte bugetul bisericii şi îl supune spre aprobare Adunării generale;

f) rezolvă orice alte sarcini încredinţate de Adunarea generală;

g) desemnează delegaţii bisericii pentru Adunarea generală a comunităţii regionale, teritoriale sau etnice.”

32. La articolul 50, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Candidaţii propuşi pentru a fi aleşi în Comitetul bisericii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să aibă un caracter ales şi o înaltă ţinută morală şi spirituală;

b) să locuiască împreună cu soţia şi să aibă o mărturie demnă în ceea ce priveşte familia lor;

c) să aibă capacitatea şi disponibilitatea de a îndeplini sarcinile încredinţate;

d) să aibă o vechime de cel puţin 5 ani în cadrul Cultului Creştin Penticostal şi 2 ani în biserica respectivă; fac excepţie bisericile nou-înfiinţate;

e) să se fi achitat de toate îndatoririle ce decurg din calitatea de membru;

f) să nu fi fost sancţionat disciplinar pe linie bisericească pentru abateri grave, conform art. 30 alin. (3) lit. c)-d).”

33. La capitolul III, secţiunea a 5-a, titlul literei C se modifică şi va avea următorul conţinut:

“C. Adunarea generală a bisericii”

34. La articolul 51, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 51. - (1) Adunarea generală a bisericii este alcătuită din toţi membrii care beneficiază de drepturi depline şi este statutară dacă s-a anunţat de către pastor cu cel puţin două săptămâni înainte, indiferent de numărul celor prezenţi.

(3) Adunarea generală a bisericii are următoarele atribuţii:

a) alege pastorul bisericii şi îl pune în slujbă cu acordul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice şi în prezenţa delegatului acesteia;

b) aprobă solicitarea de supunere la vot a reconfirmării oricărui slujitor ordinat, făcută de către pastor sau de către Comitetul bisericii. Reconfirmarea se face cu majoritatea simplă;

c) alege comitetul bisericii şi conducătorul acesteia, acolo unde nu există un pastor local, la expirarea mandatului sau când situaţia o impune;

d) solicită comunităţii regionale, teritoriale sau etnice recunoaşterea slujitorilor aleşi;

e) aprobă execuţia bugetară şi descărcarea de gestiune a comitetului bisericii, precum şi bugetul bisericii;

f) aprobă cumpărările şi vânzările de bunuri mobile de valoare ridicată şi imobile, precum şi alte investiţii necesare bunei desfăşurări a activităţii şi hotărăşte mutarea lăcaşului de cult la o altă adresă.”

35. La articolul 51, alineatul (5) se abrogă.

36. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 54. - Biserica acordă asistenţă spirituală membrilor şi aparţinătorilor ei, persoanelor din afara ei care i-o solicită, precum şi tuturor categoriilor sociale care au nevoie de asistenţă în orfelinate, aziluri, unităţi de învăţământ, spitale, unităţi militare, penitenciare şi alte unităţi.”

37. La articolul 55, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) Serviciile divine sunt publice şi poate participa în cadrul lor orice persoană, cu condiţia respectării rânduielii stabilite de către biserică.”

38. Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 56. - Biserica poate organiza studii biblice, rugăciuni şi grupe de părtăşie în casele membrilor sau aparţinătorilor ei. Grupele de studiu biblic, de rugăciune şi cele de părtăşie frăţească nu constituie organizaţii bisericeşti de sine stătătoare.”

39. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 59. - (1) Biserica locala, prin Adunarea generală, dispune de patrimoniul şi de fondurile ei, fără niciun amestec din afară. Gestionarea acestora se face de către pastor şi Comitetul bisericii.

(2) în caz de dizolvare a bisericii locale, patrimoniul acesteia va trece la comunitatea regională, etnică sau teritorială de care aparţine.”

40. Articolul 64 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 64. - În spiritul învăţăturii Sfintelor Scripturi, potrivit nevoilor concrete ale lucrării lui Dumnezeu şi potrivit hotărârii comunităţii regionale, teritoriale sau etnice a Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, fiecare biserică are datoria să participe la susţinerea financiară a acestora.”

41. Titlul capitolului IV se modifică şi va avea următorul conţinut:

“Comunitatea regională, teritorială sau etnică”

42. Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 65. - (1) Bisericile penticostale locale de pe raza unuia sau a mai multor judeţe formează o comunitate penticostală regională, cu scopul de a se sprijini reciproc în lucrarea de evanghelizare şi de zidire duhovnicească, precum şi pentru a avea un mijloc de reprezentare colectivă în faţa autorităţilor locale şi în relaţiile lor cu conducerea Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

(2) Bisericile care se află pe teritoriul unui judeţ sau al unor judeţe unde s-a constituit o comunitate regională nu pot aparţine sub nicio formă altei comunităţi regionale decât aceleia care funcţionează pe teritoriul respectiv. Fiecare comunitate exercită atribuţiunile sale doar în raport cu bisericile din jurisdicţia sa.”

43. Articolul 68 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 68. - (1) înfiinţarea unei comunităţi regionale, teritoriale sau etnice se face prin hotărârea Adunării de constituire, a delegaţilor tuturor bisericilor implicate, cu votul a cel puţin trei pătrimi din numărul acestora şi cu aprobarea Consiliului bisericesc. Din rândul delegaţilor trebuie să facă parte pastorii şi conducătorii bisericilor.

(2) Numărul minim de membri, necesar pentru înfiinţarea unei comunităţi noi, trebuie să fie cel puţin egal cu norma de reprezentare pentru un membru în Consiliul bisericesc.”

44. Articolul 69 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 69. - Atribuţiile comunităţii regionale, teritoriale sau etnice sunt:

a) reprezintă autoritatea delegată a Cultului Creştin Penticostal în teritoriu;

b) asistă bisericile locale în lucrarea de zidire spirituală, de vestire a Evangheliei şi de educaţie creştină;

c) încurajează şi ajută la înfiinţarea de noi biserici;

d) pregăteşte slujitori duhovniceşti pentru bisericile din cadrul comunităţii;

e) asistă bisericile, la solicitarea acestora sau prin autosesizare, şi intervine când situaţia o impune în probleme de disciplină bisericească, având statut de instanţă de apel;

f) hotărăşte asupra propunerilor făcute de biserici cu privire la ordinarea de noi slujitori;

g) efectuează, la cerere, angajarea şi plata personalului ce deserveşte bisericile locale, din fondurile provenite de la acestea,precum şi angajarea şi plata personalului propriu;

h) îndrumă şi exercită controlul de legalitate în problemele financiare ale bisericilor;

i) îndeplineşte alte activităţi specifice pentru realizarea obiectivului pentru care a fost constituită.”

45. Articolul 71 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 71. - (1) Adunarea generală a comunităţii regionale se compune din toţi pastorii legitimaţi şi cu responsabilităţi pastorale în cadrul comunităţii şi câte un delegat la 200 de membri.

(2) Adunarea generală a comunităţii teritoriale se compune din toţi pastorii legitimaţi în cadrul comunităţii şi câte un delegat la 50 de membri.

(3) Adunarea generală a comunităţii etnice se compune din toţi pastorii legitimaţi în cadrul comunităţii şi câte un delegat la 25 de membri.

(4) Adunarea generală a comunităţii regionale, teritoriale sau etnice se convoacă de Biroul permanent al comunităţii o dată la 4 ani în Adunare generală electivă ordinară şi ori de câte ori este nevoie în Adunare generală extraordinară.

(5) Adunările generale elective ordinare ale comunităţii regionale, teritoriale sau etnice vor fi prezidate de către un membru ai Comitetului executiv.

(6) Atribuţiile Adunării generale a comunităţii regionale, teritoriale sau etnice sunt:

a) primeşte raportul Comitetului comunităţii regionale, teritoriale sau etnice şi aprobă descărcarea de gestiune pe baza raportului Comisiei de cenzori;

b) alege Comitetul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice, Biroul permanent şi comisia de cenzori;

c) revocă Comitetul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice şi Biroul permanent atunci când constată că membrii acestora nu mai corespund condiţiilor statutare care au stat la baza alegerii lor;

d) alege pentru următorii 4 ani reprezentanţii comunităţii în Consiliul bisericesc;

e) ia orice hotărâri care privesc bunul mers al Comunităţii regionale, teritoriale sau etnice.”

46. La articolul 72, alineatele (1), (2), (3), (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 72. - (1) Comitetul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice este ales de Adunarea generală şi se compune din

5 până la 11 pastori.

(2) Pentru a fi aleşi în Comitetul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice, pastorii trebuie îndeplinească următoarele condiţii:

a) să aibă o vechime de cel puţin 5 ani în pastoraţie şi să nu depăşească vârsta de 65 de ani;

b) să fie recunoscuţi pentru ataşamentul lor ferm la doctrina, rânduiala şi valorile morale şi spirituale ale Cultului Creştin Penticostal;

c) să fie recunoscuţi pentru principialitatea şi probitatea caracterului lor creştin;

d) să fi dovedit eficienţă şi competenţă în lucrarea lor pastorală;

e) să locuiască împreună cu soţia şi să aibă o mărturie demnă în ceea ce priveşte familia lor;

f) să nu fi fost sancţionaţi disciplinar pentru abateri, în condiţiile art. 39 alin. (1).

(3) Comitetul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice se compune din preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi mai mulţi membri, până la completarea numărului statutar. Dintre aceştia se aleg prioritar pastorii coordonatori de zonă. Nu se admit mai mult de două mandate consecutive pentru funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar la nivelul comunităţii.

………………………………………………………………………………….

(7) Ceilalţi membri ai Comitetului comunităţii regionale, teritoriale sau etnice vor avea sarcinile stabilite în şedinţele comitetului.

(8) Comitetul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice are următoarele atribuţii:

a) conduce activitatea comunităţii regionale, teritoriale sau etnice pe durata mandatului încredinţat;

b) duce la îndeplinire hotărârile Adunării generale ale comunităţii regionale, teritoriale sau etnice;

c) pregăteşte lucrările Adunării generale ale comunităţii regionale, teritoriale sau etnice;

d) ia orice hotărâri necesare pentru bunul mers al comunităţii;

e) ia hotărâri privind cumpărarea şi vânzarea de bunuri mobile şi imobile şi alte materiale necesare activităţii proprii şi avizează solicitările bisericii locale privind înstrăinarea şi dobândirea de bunuri imobile cu destinaţie de locaş de cult;

f) cercetează abaterile de la morala creştină sau de la doctrina penticostală ale pastorilor şi face propuneri Comitetului executiv în vederea sancţionării celor vinovaţi;

g) cercetează abaterile de la morala creştină sau de la doctrina penticostală ale celorlalţi slujitori şi ia măsurile ce se impun;

h) desemnează delegaţii pentru Conferinţa naţională şi Congresul Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, prin consultare cu comitetele bisericilor;

i) stabileşte sediul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice.”

47. La articolul 72, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (31)-(34), cu următorul cuprins:

“(31) Dacă pe perioada exercitării mandatului numărul membrilor în comitet se descompletează, cu mai puţin de 50%, atunci circumscripţiile electorale rămase cu mai puţini reprezentanţi în comitet ca în momentul alegerii îşi desemnează noii membri în comitet prin vot.

(32) Pierderea calităţii de membru în Comitetul comunităţii are loc atunci când:

a) îşi pierde calitatea de membru al bisericii;

b) îşi prezintă demisia;

c) este demis.

(33) Demiterea survine în cazul în care:

a) condiţiile statutare care au stat la baza alegerii sale sunt încălcate;

b) absentează nemotivat de la trei şedinţe consecutive ale comitetului sau cinci pe mandat.

(34) Procedura demiterii va fi iniţiată de către preşedintele şi Comitetul comunităţii şi se comunică circumscripţiei din care provine, cu aplicarea alineatului precedent.”

48. La capitolul IV secţiunea a 3-a, titlul literei C se modifică şi va avea următorul conţinut:

“C. Biroul permanent al comunităţii regionale, teritoriale sau etnice”

49. Articolul 73 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 73. - (1) Biroul permanent al comunităţii regionale, teritoriale sau etnice este format din preşedinte, vicepreşedinte şi secretar.

(2) Biroul permanent este un instrument de lucru în susţinerea activităţii Comitetului comunităţii.

(3) Biroul permanent soluţionează probleme cu caracter urgent, de natură administrativă, prezintă referate, rapoarte, informări din partea departamentelor de specialitate sau orice alt tip de documente în vederea informării corecte şi exacte a Comitetului comunităţii.

(4) Biroul permanent analizează, investighează şi rezolvă problemele curente, iar pentru alte situaţii decât cele curente prezintă concluziile sale Comitetului comunităţii, care decide asupra modului de soluţionare a acestora.

(5) Biroul permanent pune în aplicare dispoziţiile Comitetului executiv sau ale Consiliului bisericesc care privesc activitatea comunităţii.

(6) Atunci când unul dintre membrii Biroului permanent se află în imposibilitatea de a-şi exercita mandatul, după o perioadă de 6 luni, cu excepţia situaţiei în care este ultimul an în exerciţiu, se vor organiza alegeri anticipate, de către Adunarea generală a comunităţii prin care se votează completarea Comitetului comunităţii şi apoi se votează poziţia în discuţie,”

50. Articolul 74 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 74. - Personalul angajat al comunităţii regionale, teritoriale sau etnice răspunde de activitatea sa conform fişei postului şi contractului de muncă în baza căruia a fost angajat.”

51. Articolul 79 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 79. - (1) Ştampila comunităţii regionale, teritoriale sau etnice este rotundă. Circumferinţa ei este delimitată de două cercuri concentrice la distanţă de 1 mm unul faţă de celălalt, cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groasă. Pe circumferinţa interioară a cercului mai mic se scrie, în formă rotundă, «Cultul Creştin Penticostal - Biserica lut Dumnezeu Apostolică din România», iar pe un al doilea rând interior, sub formă de cerc, se scrie «Comunitatea Regională, Teritorială sau Etnică», după care urmează denumirea comunităţii.

(2) în centrul ştampilei se află imaginea unui porumbel în zbor care coboară, de la care pornesc raze în toate direcţiile, până la circumferinţa unui cerc imaginar cu diametrul corespunzător.”

52. Articolul 81 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 81. - (1) Cultul Creştin Penticostal - 8iserica lui Dumnezeu Apostolică din România este format din toate bisericile penticostale locale, organizate în comunităţi regionale, teritoriale sau etnice, Institutul Teologic Penticostal şi Casa de Pensii şi Ajutoare a Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

(2) Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este instituţia centrală de reprezentare a intereselor generale ale părţilor ei componente.

(3) Organele de conducere ale Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România sunt:

a) Adunarea generală;

b) Consiliul bisericesc;

c) Comitetul executiv;

d) Biroul permanent.”

53. La articolul 82, alineatul (3) se abrogă.

54. Articolul 83 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 83. - Atribuţiile Adunării generale a Cultului Creştin Penticostal sunt:

a) primeşte raportul de activitate al Consiliului bisericesc şi al Comisiei de cenzori;

b) alege din cadrul Consiliului bisericesc membrii Comitetului executiv;

c) alege Comisia de cenzori;

d) face modificări în Statutul Cultului Creştin Penticostal, la propunerea Consiliului bisericesc;

e) aduce îmbunătăţiri la Mărturisirea de credinţă, la propunerea Consiliului bisericesc;

f) votează moţiuni şi rezoluţii referitoare la morala creştină, libertatea religioasă, drepturile omului, mediul înconjurător şi alte probleme de interes major;

g) stabileşte sediul Cultului Creştin Penticostal din România.”

55. La articolul 84, alineatul (2) se abrogă.

56. Articolul 85 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 85. - (1) Consiliul bisericesc este forul superior de conducere al Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

(2) Dacă pe perioada exercitării mandatului numărul membrilor Consiliului bisericesc se descompletează cu mai puţin de 50%, atunci Adunarea generală a comunităţii va desemna persoanele care vor ocupa locurile vacante prin vot.

(3) Pierderea calităţii de membru în Consiliul bisericesc are loc atunci când:

a) îşi pierde calitatea de membru al bisericii;

b) îşi prezintă demisia;

c) este demis.

(4) Demiterea survine în cazul în care:

a) condiţiile statutare care au stat la baza alegerii sale sunt încălcate;

b) absentează nemotivat de la trei şedinţe consecutive ale consiliului sau cinci pe mandat,

(5) Procedura demiterii va fi iniţiată de către preşedintele cultului împreună cu Consiliul bisericesc şi se comunică comunităţii din care provine, cu aplicarea alineatului precedent.

(6) Consiliul bisericesc este format din 33 de membri, aleşi dintre pastorii care au cel puţin 8 ani în pastoraţie.

(7) Fac parte de drept din Consiliul bisericesc preşedinţii comunităţilor penticostale regionale, un reprezentant al comunităţilor etnice, un reprezentant al Institutului Teologic Penticostal şi preşedinţii comunităţilor teritoriale care îndeplinesc condiţiile normei de reprezentare în Consiliul bisericesc.

(8) Consiliul bisericesc se întruneşte de cel puţin două ori pe an şi este convocat de Comitetul executiv sau de cel puţin jumătate din numărul consilierilor. Hotărârile consiliului se iau cu majoritate simplă, în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor.

(9) Consiliul bisericesc este prezidat de preşedintele Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, asistat de secretarul general.”

57. Articolul 86 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 86. - Consiliul bisericesc are următoarele atribuţii:

a) îndrumă şi controlează activitatea Comitetului executiv;

b) înfiinţează şi organizează departamente de lucru, aprobă regulamentele acestora şi le verifică activitatea;

c) duce la îndeplinire hotărârile Congresului şi ale Conferinţei naţionale ale Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, delegând sarcini specifice Comitetului executiv şi comisiilor de specialitate;

d) analizează situaţia generală din cadrul Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România şi face recomandări bisericilor şi celorlalte părţi componente, pentru buna desfăşurare a activităţii acestora;

e) hotărăşte, când situaţia o impune, excluderea din Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România a unei biserici sau a altei părţi componente, care s-a abătut de la doctrina penticostală ori de la morala creştină;

f) hotărăşte colaborarea Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România cu organizaţii penticostale, evanghelice sau filantropice atât din interiorul, cât şi din exteriorul ţării, în condiţiile păstrării identităţii spirituale şi administrative;

g) descarcă de gestiunea anuală Comitetul executiv, după prezentarea raportului Comisiei de cenzori;

h) votează bugetul Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România;

i) aprobă transferul de proprietate a imobilelor necesare activităţilor reglementate prin prezentul statut;

j) îi validează sau îi invalidează, atunci când situaţia o impune, pe rectorul Institutului Teologic Penticostal, cadrele didactice ale Institutului Teologic Penticostal, pe redactorul-şef al publicaţiei centrale de presă, pe preşedintele şi pe directorul Casei de Pensii şi Ajutoare a Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România;

k) judecă abaterile de la conduita creştină sau de la Mărturisirea de credinţă ale slujitorilor şi ia hotărâri în acest sens, ca instanţă de apel;

l) stabileşte perioadele pentru alegeri în bisericile locale la comunităţile regionale, teritoriale sau etnice şi la nivel central.”

58. Articolul 87 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„:Art. 87. - (1) Comitetul executiv are în responsabilitate conducerea curentă a Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România prin Biroul permanent şi este compus din preşedinte, vicepreşedinte, secretar general şi alţi 6 membri aleşi de Congres, dintre membri Consiliului bisericesc.

(2) Preşedintele reprezintă Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România în relaţiile oficiale, coordonează activitatea Consiliului bisericesc şi a Comitetului executiv, emite decizii cu privire la personalul angajat, ordonează plăţile şi semnează actele şi documentele împreună cu secretarul general, ia orice alte hotărâri în limita competenţei sale.

(3) Secretarul general coordonează personalul angajat al Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. El are răspunderea activităţii operative privind personalul administrativ şi de specialitate. În situaţii speciale reprezintă Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România în relaţiile oficiale. Împreună cu preşedintele ordonează plăţile şi semnează actele şi documentele Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. El are în subordine secretarul, care efectuează corespondenţa şi ţine la zi evidenţa necesară activităţii centrale.

(4) Vicepreşedintele asigură conducerea Comitetului executiv în lipsa preşedintelui şi se implică activ în rezolvarea sarcinilor ce îi sunt încredinţate în cadrul şedinţelor acestuia.

(5) Ceilalţi membri ai Comitetului executiv participă la întrunirile acestuia cu drept de vot şi se implică activ în rezolvarea sarcinilor ce le revin.”

59. Articolul 88 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 88. - (1) Atribuţiile Comitetului executiv sunt:

a) conduce activitatea curentă a Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România;

b) duce la îndeplinire hotărârile Consiliului bisericesc;

c) rezolvă, la solicitarea comunităţii regionale, teritoriale sau etnice, problemele deosebite care apar în cadrul bisericilor;

d) susţine şi apără interesele bisericilor şi ale părţilor componente ale cultului, la cererea acestora;

e) aprobă angajarea personalului necesar desfăşurării activităţii centrale;

f) întocmeşte proiectul de buget al Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România şi urmăreşte execuţia bugetară;

g) aprobă achiziţionarea bunurilor mobile necesare activităţii centrale;

h) convoacă şi prezidează Conferinţa naţională anuală a Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică, la care vor participa toţi pastorii legitimaţi şi cu responsabilităţi pastorale;

i) stabileşte ordinea de zi a Consiliului bisericesc pe care o transmite spre ştiinţa consilierilor cu 30 de zile înainte.

(2) Hotărârile Comitetului executiv sunt valabile în condiţiile prezenţei a cel puţin 2/3 din membri săi, cu votul majorităţii simple.

(3) Comitetul executiv se convoacă de către preşedintele Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România şi se întruneşte de regulă trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.

(4) Nu se admite cumul de funcţii şi mai mult de două mandate consecutive pentru poziţiile executive, preşedinte, vicepreşedinte, secretar general, la nivelul Comitetului executiv şi la nivelul comunităţilor regionale, teritoriale sau etnice.”

60. Articolul 89 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 89. - (1) în desfăşurarea activităţii sale, Comitetul executiv este coordonat de către Biroul permanent, care este format din: preşedintele cultului, vicepreşedinte şi secretar general.

(2) Atunci când unul dintre membrii Biroului permanent se află în imposibilitatea de a-şi exercita mandatul, după o perioadă de 6 luni, cu excepţia situaţiei în care este ultimul an al mandatului, se vor organiza alegeri anticipate, de către Adunarea generală a Cultului Creştin Penticostal prin care se votează completarea Biroului permanent şi apoi se votează poziţia în discuţie.

(3) Biroul permanent soluţionează problemele curente sesizate, prezintă referate, rapoarte din partea departamentelor de specialitate sau orice alt tip de documente în vederea informării corecte şi exacte a Comitetului executiv.

(4) Biroul permanent analizează şi investighează problemele ivite şi prezintă concluziile sale Comitetului executiv, care decide asupra modului de soluţionare a acestora.”

61. Articolul 92 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 92. - Principalele forme de învăţământ din cadrul Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România sunt:

a) şcoala duminicală, în cadrul bisericii locale;

b) grădiniţele pentru preşcolari; ele se organizează de biserica locală potrivit metodologiei şi normelor legale specifice;

c) şcolile primare;

d) şcolile gimnaziale;

e) seminare biblice, în cadrul comunităţilor regionale, teritoriale, etnice;

f) liceele cu profil teologic;

g) colegiile;

h) unităţile de învăţământ superior.”

62. La articolul 95, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5), (6) şi (7), cu următorul cuprins:

“(5) Cultul Creştin Penticostal din România - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, în calitate de fondator al Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti, este singurul care poate decide în privinţa strategiei de dezvoltare a patrimoniului Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti sau în privinţa înstrăinării acestuia.

(6) Angajarea cadrelor didactice la Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti se va face cu avizul Consiliul bisericesc al Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

(7) în plan spiritual şi doctrinar, deciziile instituţiilor de învăţământ superior se vor subordona Consiliului bisericesc al Cultul Creştin Penticostal, conform Mărturisirii de credinţă şi Statutului Cultului Creştin Penticostal.”

63. Articolul 99 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 99. - Conducerea operativă a Casei de Pensii şi Ajutoare se realizează de către preşedintele Casei de Pensii şi Ajutoare. Acestuia îi revine sarcina gestionării în bune condiţii a activităţii curente a Casei de Pensii şi Ajutoare.”

64. Articolul 100 se abrogă.

65. Articolul 107 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 107. - Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România se susţine din contribuţia tuturor comunităţilor regionale, teritoriale şi etnice şi din alte activităţi proprii. El poate primi donaţii din partea persoanelor fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate, cu respectarea principiului biblic privind moralitatea provenienţei acestora.”

66. După articolul 107 se introduce un nou articol, articolul 1071, cu următorul cuprins:

“Art. 1071. - Înregistrările făcute în cadrul serviciilor divine ale bisericii nu pot fi folosite în spaţiul public decât cu acordul conducerii acesteia.”

67. Articolul 108 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 108. - Donaţiile de orice natură făcute în mod legal Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România intră în proprietatea acestuia şi nu pot fi restituite sub nicio formă.”

68. Articolul 111 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 111. - (1) Ştampila Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este rotundă. Circumferinţa ştampilei este delimitată de două cercuri concentrice la distanţă de 1 mm unul faţă de celălalt, cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groasă. Pe circumferinţa interioară a cercului mai mic se scrie în formă rotundă «Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România».

(2) în centrul ştampilei se află imaginea unui porumbel în zbor, care coboară, de la care pornesc raze în toate direcţiile, până la circumferinţa unui cerc imaginar cu diametrul corespunzător.”

           69. Articolul 112 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 112. - Prezentul statut a fost dezbătut şi aprobat în cadrul Adunării generale a Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România în data de 27 septembrie 2013, la Sovata, judeţul Mureş.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Secretarul de stat pentru culte,

Victor Opaschi

 

Bucureşti, 23 septembrie 2015.

Nr. 125.


*) Ordinul secretarului de stat pentru culte nr. 94/2014 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ACTE ALE AUTORITATII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizaţia Judeţeană Botoşani

- extras –

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 10 august-14 august 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Botoşani pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Botoşani au totalizat 358.004,26 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 296.136,00 lei şi din donaţii în sumă de 61.868,26 lei.

De asemenea s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, şi ale art. 13 alin. (4) şi (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Botoşani a fost sancţionat conform art. 52 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată.

II. Recomandări:

- aprofundarea permanentă şi aplicarea continuă a prevederilor legale privind activitatea financiar - contabilă a persoanelor juridice fără scop patrimonial;

- respectarea cu stricteţe a tuturor reglementărilor legale privind organizarea contabilităţii, precum şi respectarea dispoziţiilor Legii nr. 334/2006, republicată.

 

Bucureşti, 7 septembrie 2015.

Nr. 15.621.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Neamţ

- extras –

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 24 august-28 august 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Neamţ pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Neamţ au totalizat 131.971.00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 49.242,00 lei şi din donaţii în sumă de 82.729,00 lei.

De asemenea s-a constatat faptul că nu a fost efectuată inventarierea patrimoniului în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

II. Recomandări:

- organizarea şi finanţarea activităţii în conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, şi organizarea contabilităţii în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bucureşti, 7 septembrie 2015.

Nr. 15.635.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizaţia Judeţeană Alba

- extras –

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şt art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 31 august-4 septembrie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Alba pentru anul 2014.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Alba au totalizat 295.240.00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 165,345,00 lei, din donaţii în sumă de 111.895,00 iei şi din alte surse de venit în sumă de 18.000,00 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 21 septembrie 2015.

Nr. 16.089.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.