MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 779/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 779         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 20 octombrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

837. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta în administrarea Ministerului Transporturilor în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii “Varianta de ocolire Bacău” 

 

             858. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale ICTCM - S.A. Bucureşti, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului  

 

             859. - Hotărâre privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat ai bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva

 

            860. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 64 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş

 

            861. - Hotărâre privind transmiterea unei părţi de imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi darea acesteia în folosinţă gratuită Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.024. - Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la partea B din Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.398(95) din 5 iunie 2015

 

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta în administrarea Ministerului Transporturilor în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii “Varianta de ocolire Bacău”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A, prin reorganizarea Regiei Autonome Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. M.F.P. 106918, ca urmare a reevaluării conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a adresei poştale la care este situat imobilul în urma intabulării în cartea funciară, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii “Varianta de ocolire Bacău”, în condiţiile legii.

Art. 3. - În cazul în care nu se respectă destinaţia părţii de imobil prevăzută la art. 2, aceasta revine de drept în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 4. - Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit prevederilor art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Transporturilor îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexele proprii la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naţionale,

Valeriu Nicuţ,

secretar de stat

Ministrul transporturilor,

Iulian-Ghiocel Matache

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 7 octombrie 2015.

Nr. 837.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi la administrarea Ministerului Apărării Naţionale la care se actualizează valoarea de inventar, conform art. 2* şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

Nr. M.F.P.

Codul da clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al statului

Adresa/Cartea fundară/ Nr. cadastrale

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar a bunului imobil înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (lei)

Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil în urma reevaluării (lei)

Administratorul bunului/CUI

106918

8.19.01

Imobil 2627

Judeţul Bacău Comuna Măgura

CF 60407 Nr. cadastral 60407

CF 63847 Nr. cadastral 63847

Construcţii şi teren*

1.188.748

1.630.819,64

Ministerul Apărării Naţionale CUI-4183229


* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al stalului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unei părţi de imobil aflate în domeniul public al statului care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor În vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

a obiectivului de investiţii “Varianta de ocolire Bacău”

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa. Carte funciară/ Nr. cadastrale

Valoarea de inventar

(în lei)

Elementele-cadru de descriere tehnică/ capacitate/bucăţi/valoare contabilă

Persoana juridică de la care se transmite imobilului/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

106918

8.19.01

Imobil 2627 - parţial

Judeţul Bacău, comuna Măgura

Nr. cadastral 63847 CF 63847

1513,73376

1. Suprafaţa terenului - 1.344 mp - valoarea contabilă - 1513,73376 lei

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI - 16054368

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale ICTCM - S.A. Bucureşti, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin, (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială ICTCM - S.A. Bucureşti, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Maricel Popa,

secretar de stat

Preşedintele Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului,

Nicolae Minea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Oriando Teodorovici

Ministrul muncii,

familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 14octombne2015.

Nr. 858.

 

ANEXĂ

 

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: Societatea Comercială ICTCM - S.A. Bucureşti

Sediul/Adresa: Şos. Olteniţei nr. 103, sectorul 4

Cod unic de înregistrare: RO 385446

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

3800

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

3800

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

 

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

3795

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

3725

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

605

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

340

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

1650

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

1230

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

1020

 

 

 

C2

bonusuri

14

210

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

87

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

333

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1130

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

70

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

5

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

1

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

4

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

4

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

30

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

30

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

65

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

57

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1798

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1491

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

67

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

67

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

998

 

8

 

Plăţi restante

55

1200

 

9

 

Creanţe restante

56

660

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 863 lit. d), art. 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva a bunurilor ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Dan Popescu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 14 octombrie 2015.

Nr. 859.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva

Nr. crt.

Cod de clasificare

Tip bun
(mobil/ imobil)

Date de identificare

Adresa

Anul dării în folosinţă
PIF

Valoare de
inventar

Situaţia juridică

Denumirea bunului

Lungimea

Descrierea tehnică

Baza legală

(administrare/

concesiune)

1

8.30._

imobil

Corectare torenţi Domneşti Pietroşani

L = 3,05 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Argeş

2011

1.924.495

Legea nr. 46/2008,
Aviz nr. 691/ 25.07.2007

în administrare

2

8.30._

imobil

Corectare torenţi Cernat obiectiv II

L= 2,35 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Argeş

2011

1.875.238

Legea nr. 46/2008,
Aviz nr. 140/2004

în administrare

3

8.30._

imobil

Corectare torenţi Topolog Obârşie

L = 1,83 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Argeş

2013

2.738.804

Legea nr. 46/2008,
Aviz nr. 228/ 8.12.2005

în administrare

4

8.30._

imobil

Corectare torenţi râul Dâmboviţa,
sectorul Stoeneşti-Dragosiavele

L = 4,95 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Argeş

2013

2.901.026

Legea nr. 46/2008,
Aviz nr. 691/ 25.07.2007

în administrare

5

8.30._

imobil

Corectare torenţi Bratia obiectiv II

L = 2,30 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Argeş

2012

968.283

Legea nr. 46/2008,
Aviz nr. 691/ 25.07.2008

în administrare

6

8.30._

imobil

Corectare torenţi Dâmboviţa amonte Sătic

L = 2,12 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Argeş

2012

1.273.566

Legea nr. 46/2008,
Aviz nr. 228/8.12.2005

în administrare

7

8.30

imobil

Corectare torenţi Vidraru mal stâng

L= 1,70 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Argeş

2011

2.910.450

Legea nr. 46/2008,
Aviz nr. 691/ 25.07.2008

în administrare

8

8.30._

imobil

Corectare torenţi Vidraru obiectiv II

L= 1,40 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Argeş

2012

1.137.587

Legea nr. 46/2008,
Aviz nr. 140/ 2004

în administrare

9

8.30._

imobil

Corectare torenţi râul Doamnei,
amonte Cemat

L = 3,21 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Argeş

2012

2.502.137

Legea nr. 46/2008,
Aviz nr. 228/ 8.12.2005

în administrare

10

8.30._

imobil

Corectare torenţi Cungrea

L = 2,30 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Argeş

2012

1.751.445

Legea nr. 46/2008,
Aviz nr. 691/ 25.07.2007

în administrare

11

8.30._

imobil

Corectare torenţi Fundu Răcăciuni

L = 2,7 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Bacău

2000

284.711

Legea nr. 46/2008,
Aviz nr. 89-117/30.09.2004

în administrare

12

8.30._

imobil

Corectare torenţi Basca Mică

L = 1,13 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Buzău

2004

485.084

Legea nr. 46/2008,
Ordin nr. 63/N/al MLPAT

în administrare

13

8.30._

imobil

Corectare torenţi Bâsca Mare-Bâsculiţa

L = 2,5 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Buzău

2010

2.029.635

Legea nr. 46/2008,
Aviz nr. 89-117/30.09.2004

în administrare

14

8.30._

imobil

Corectare torenţi Higigel

L = 2,4 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Caraş-Severin

2012

1.426.623

Legea nr. 46/2008,
PV nr. 9321/ 25.11.2010

în administrare

15

8.30._

imobil

Corectare torenţi din Bazinul hidrografic Gurghiu

L = 3,44 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Mureş

2012

2.440.521

Legea nr. 46/2008,
Aviz nr. 665/ 04.07.2007

în administrare

16

8.30._

imobil

Corectare torenţi din Bazinul hidrografic Galaoaia şi Bistra

L = 3,20 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Mureş

2012

2.786.269

Legea nr. 46/2008,
Ordin nr. 794/ 02.11.2004

în administrare

17

8.30._

imobil

Corectare torenţi din Bazinul hidrografic Niraje

L = 2,7 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Mureş

2011

2.101.727

Legea nr. 46/2008,
Aviz nr. 665/ 04.07.2007

în administrare

18

8.30._

imobil

Corectare torenţi din Bazinul hidrografic Jârca

L = 4,40 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Mureş

2012

4.206.311

Legea nr. 46/2008,
Ordin nr. 1.346/ 21.12.2005

în administrare

19

8.30._

imobil

Corectare torenţi din Bazinul hidrografic Gudea Mare

L = 4,0 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Mureş

2012

3.053.884

Legea nr. 46/2008,
Ordin nr. 1.346/21.12.2006

în administrare

20

8.30._

imobil

Corectare torenţi din Bazinul hidrografic Tireu Tişieu

L = 3,2 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Mureş

2012

2.609.592

Legea nr. 46/2008,
Aviz nr. 665/04.07.2007

în administrare

21

8.30._

imobil

Corectare torenţi din Bazinul hidrografic Făncel

L - 3,0 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Mureş

2012

2.445.240

Legea nr. 46/2008,
Aviz nr. 665/ 04.07.2007

în administrare

22

8.30._

imobil

Corectare torenţi Geamăna-Valea Zâmbocata

L= 1,5 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;
judeţul: Olt

2007

1.592.395

Legea nr. 46/2008,
PV nr. 7097/ 04.10.2007

în administrare

23

8.30._

imobil

Corectare torenţi Geamăna-Valea

Scorburoaia

L = 0,6 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Olt

2007

979.637

Legea nr. 46/2008,
PV nr. 7097/04.10.2007

în administrare

24

8.30._

imobil

Corectare torenţi Bazinul hidrografic Doftana amonte Paltinu, zona Brădet şi Valea Floreiului

L = 3,5 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Prahova

2006

1.139.174

Legea nr. 46/2008,
Hotărârea Guvernului nr. 1.038/06.11.2000

în administrare

25

8.30._

imobil

Corectare torenţi Valea Obielei

L = 0,2 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Prahova

2006

671.700

Legea nr. 46/2008,
Aviz nr. 137/ 10.05.2004

în administrare

26

8.30._

imobil

Corectare torenţi Valea Seacă

L= 1,0 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Prahova

2008

1.160.700

Legea nr. 46/2008,
Aviz nr. 460/ 14.06.2006

în administrare

27

8.30._

imobil

Corectare torenţi Brodina etapa a II-a

L = 3,18 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Suceava

2011

3.176.794

Legea nr. 46/2008,
O.M. nr. 112/11.02.2004

în administrare

28

8.30._

imobil

Corectare torenţi versant drept Putna Nisipitu

L = 2,40 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Suceava

2011

2.538.969

Legea nr. 46/2008,
Aviz nr. 55/ 09.02.2004

în administrare

29

8.30._

imobil

Corectare torenţi Dobriceni

L= 1,1 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea

2010

1.084.663

Legea nr. 46/2008,
Aviz nr. 89-117/ 30.09.2004

în administrare

30

8.30._

imobil

Corectare torenţi Valea Satului

L = 2,55 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea

2011

1.333.402

Legea nr. 46/2008,
Listă investiţii nr. 193748/ 16.12.2011

în administrare

31

8.30._

imobil

Corectare torenţi Valea Rea

L = 1,1 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea

2011

957.220

Legea nr. 46/2008,
Listă investiţii nr. 193748/ 16.12.2011

în administrare

32

8.30._

imobil

Corectare torenţi Cema

L = 2,15 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea

2011

1.294.126

Legea nr. 46/2008,
Listă investiţii nr. 193748/ 16.12.2011

în administrare

33

8.30._

imobil

Corectare torenţi Ivanu

L - 2,3 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Mehedinţi

2012

3.616.864

Legea nr. 46/2008,
Aviz nr. 402/2007

în administrare

34

8.30

imobil

Corectare torenţi din Bazinul hidrografic Jidoştiţa ob. 1

L = 2 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Mehedinţi

2013

1.598.381

Legea nr. 46/2008,
Aviz nr. 402/2007

în administrare

35

8.30._

imobil

Corectare torenţi Caşin înţărcătoarea

L = 2,72 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Bacău

2014

6.550.229

Legea nr. 46/2008,
Ordin nr. 358/2006

în administrare

36

8.30._

imobil

Corectare torenţi Târlişua

L = 1,75 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Bistriţa-Năsăud

2011

1.629.443

Legea nr. 46/2008,

Aviz nr. 141635/ 2010

în administrare

37

8.30._

imobil

Corectare torenţi din Bazinul hidrografic Râul Alb ob. II

L = 1,4 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Caraş-Severin

2013

844.270

Legea nr. 46/2008,
Aviz nr. 11457/2006

în administrare

38

8.30._

imobil

Corectare torenţi din Bazinul hidrografic Higeg

L = 2,15 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Caraş-Severin

2013

2,192.525

Legea nr. 46/2008,
Aviz nr. 11457/ 2007

în administrare

39

8.30._

imobil

Corectare torenţi Moroieni

L = 2,3 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Dâmboviţa

2013

2.355.405

Legea nr. 46/2008,
Aviz nr. 140/2004

în administrare

40

8.30._

imobil

Corectare torenţi Repedea ob. 2

L = 2,2 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Maramureş

2010

3.145.510

Legea nr. 46/2008,
Aviz

în administrare

41

8.30._

imobil

Corectare torenţi din Bazinul hidrografic Măgureni

L = 1,66 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Hunedoara

2013

2.270.802

Legea nr. 46/2008,
Decizia nr. 209/2012

în administrare

42

8.30._

imobil

Corectare torenţi Pârâul Roman

L = 1,60 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Vrancea

2013

1.301.932

Legea nr. 46/2008,
Aviz nr. 228/2005

în administrare

43

8.30._

imobil

Corectare torenţi Arva

L = 2,80 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Vrancea

2013

1.533.707

Legea nr. 46/2008,
Decizia nr. 402/2007

în administrare

44

8.30._

imobil

Corectare torenţi Pârâul Grozoaia

L= 1,83 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România;

judeţul: Vrancea

2013

1.451.378

Legea nr. 46/2008,
Aviz nr. 228/2005

în administrare

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

privind înscrierea unor bunuri În inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva

 

Nr. crt.

Administratorul

bunurilor

Cod clasificare

Tip bun (mobil/ imobil)

Date de Identificare

Vecinătăţi

Adresa/ Localitatea

Anul dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică
(administrare/concesiune)

Denumirea bunului

Descrierea tehnică

Suprafaţa

(ha)

Număr cadastral

Număr carte funciară

1

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/ C.U.I.
R1590120

8.04.01

imobil

Pădure

15

50211

50211

conform amenajamentelor

silvice

Ţara: România;
judeţul Botoşani,
comuna Dumeşti

2014

129.783

Contract de vânzare-cumpărare
nr. 574/10.03.2014/ în administrare

2

8.04.01

imobil

Pădure

3,5

50536

50536

conform amenajamentelor

silvice

Ţara: România;
judeţul Mehedinţi,
comuna Corcova

2013

28.645

Contract de vânzare-cumpărare
nr. 3.309/17.12.2013/ în administrare

3

8,04.01

imobil

Pădure

4

50103, 50102

50103,

50102

conform amenajamentelor

silvice

Ţara: România;
judeţul Mehedinţi,
comuna Pnunişor

2013

33.416

Contract de vânzare-cumpărare
nr. 3.310/17.12,2013/ în administrare

4

8.04.01

imobil

Pădure

9,9898

128

80189

conform amenajamentelor

silvice

Ţara: România;
judeţul Argeş,
comuna Morăreşti

2004

74.882

Contract de vânzare-cumpărare
nr. 629/26.04.2004/ în administrare

5

8.04,01

imobil

Pădure

221,4800

60347, 60346,

60784, 60785

60347, 60346,

60784, 60785

conform amenajamentelor

silvice

Ţara: România;
judeţul Bacău,
comuna Urecheşti şi Sascut

2014

1.976.435

Contract de vânzare-cumpărare
nr. 135/14.01.2014/ în administrare

6

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

7,6000

349

25432

conform amenajamentelor

silvice

Ţara: România;
judeţul Bistriţa-Năsăud,
comuna Dumitriţa

2014

87.344

Contract de vânzare-cumpărare
nr. 574/19.02.2014/ în administrare

7

8.04.01

imobil

Pădure

43,5733

25237, 25219,

25478, 25455

25237, 25219,

25478, 25465

conform amenajamentelor

silvice

Ţara: România;
judeţul Bistriţa-Năsăud,
comunele Chiochiş şi Nuşeni

2014

422.502

Contract de vânzare-cumpărare
nr. 426/07.02.2014/ în administrare

8

8.04.01

imobil

Pădure

19,0000

195,196

70828, 70829

conform amenajamentelor

silvice

Ţara; România;
judeţul Dâmboviţa,
comuna Comâţetu

2013

117.169

Contract de vânzare-cumpărare
nr. 2.291/24.12.2013/ în administrare

9

8.04.01

imobil

Pădure

7,9915

366, 368

70812, 70813

conform amenajamentelor

silvice

Ţara: România;
judeţul Dâmboviţa,
comuna Cornăţelu

2013

49.814

Contract de vânzare-cumpărare
nr. 2.292/24 12 2013/ în administrare

10

8.04.01

imobil

Pădure

18,7100

770

70700

conform amenajamentelor

silvice

Ţara: România;
judeţul Dâmboviţa,
comuna Cornăţelu

2013

115.400

Contract de vânzare-cumpărare
nr. 2.290/24.12.2013/ în administrare

11

8.04.01

imobil

Pădure

92,7102

699,702,
700,703

70458, 70459,
70456, 70039

conform amenajamentelor

silvice

Ţara: România;
judeţul Dâmboviţa,
comuna Cornăţelu

2013

1.030.193

Contract de vânzare-cumpărare
nr. 1.318/24.12.2013/ în administrare

12

 

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

0,9964

50281

50281

conform amenajamentelor

silvice

Ţara: România;
judeţul Mehedinţi,
comuna Corcova

2007

472

Contract de vânzare-cumpărare
nr. 1.233/25.06.2007/ în administrare

13

 

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

7,0933

50447

50447

conform amenajamentelor

silvice

Ţara: România;
judeţul Mehedinţi,
comuna Livezile

2006

10.569

Contract de vânzare-cumpărare
nr. 2.623/07.11.2006/ în administrare

14

 

8.04.01

imobil

Pădure

18.0000

50157

50157

conform amenajamentelor

silvice

Ţara: România;

judeţul Olt,
comuna Verguleasa

2014

160.549

Contract de vânzare-cumpărare
nr. 67/27 01.2014/ în administrară

15

 

8.04.01

imobil

Pădure

61,7700

50125, 50096,

50095

50125, 50096,

50095

conform amenajamentelor

silvice

Ţara: România;
judeţul Sălaj,
comunele Bobota şi Chieşd

2014

519.633

Contract de vânzare-cumpărare
nr. 385/07.04,2014/în administrare

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 64 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 64 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şişeşti” la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi ai municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 şi 665 bis din 9 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea I “Bunuri imobile”, după poziţia 2 se introduce o nouă poziţie, poziţia 21, şi după poziţia 25 se introduce o nouă poziţie, poziţia 251, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 14 octombrie 2015.

Nr. 860.

 

ANEXĂ

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şişeşti

 

SECŢIUNEA I - BUNURI IMOBILE

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar
- lei -

Situaţia juridică actuală
Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

21

1.3.7.1.

Drum de exploatare agricolă

Drum agricol de la Hreniuc Marin, Şişeşti, nr. 275, până la limita hotarului satului Şişeşti, în localitatea Şişeşti, comuna Şişeşti, judeţul Maramureş, în suprafaţă de 3.346 mp, în lungime de 908 ml, înscris în CF 50937, număr cadastral atribuit 50937, compus din următoarele tronsoane:

a) tronson amenajat de la km 0 + 000 m la km 0 + 415 m

b) tronson neamenajat de la km 0 + 415 la km 0 + 908 m

2013

133.783,71,
din care

 

 

113.077,71

20.706,00

Domeniul public al comunei Şişeşti, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sisesti nr. 38/2015

…….

 

 

 

 

 

 

251

 

Teren aferent  Centrului civic din localitatea Şişeşti

Teren în suprafaţă de 5.860 mp,
nr. cadastral atribuit 2501, înscris
în CF 50945

2013

160.000,00

Domeniul public al comunei Şişeşti, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Şişeşti nr. 38/2015
Contract de vânzare-cumpârare emis de Birou Notarial Munteanu - încheiere de autentificare nr. 656/05.08.2013

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părţi de imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi darea acesteia în folosinţă gratuită Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1), 869 şi 874 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al dispoziţiilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părţi de imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte.

Art. 2. - (1) Se aprobă darea în folosinţa gratuită a Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, pe termen limitat, de 20 de ani, a părţii de imobil prevăzute la art. 1.

(2) Darea în folosinţă gratuită se realizează în vederea finalizării, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, de către Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, parohia “Naşterea Maicii Domnului”, a ansamblului arhitectural “IN MEMORIAM”, edificat pentru comemorarea eroilor neamului.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Justiţiei şi Secretariatul General al Guvernului îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Ştefan Stoica

Secretariatul de Stat pentru Culte,

Victor Opaschi,

secretar de stat Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 14 octombrie 2015.

Nr. 861.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părţii din imobilul aflat în proprietatea publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

 

Nr. M.F.P.

Adresă/Carte funciară/ Număr cadastral

Caracteristici tehnice ale bunului care se transferă

Valoarea părţii bunului care se transferă
(lei)

Administratorul de la care se transmite bunul/C.U.I.

Administratorul la care se transmite bunul/C.U.I.

34818

(parţial)

România,

Municipiul Suceava,

str. Ştefan cel Mare nr. 62/C.F.
Nr. 38704,

Nr. top 1392; 1503/2

Teren

Suprafaţa = 240 mp, din teren cu suprafaţa totală = 10.244 mp

90702,47 lei, din valoarea totală =  3.871.484 lei

Ministerul Justiţiei
C.U.I 4265841

Secretariatul de Stat pentru Culte
C.U.I. 26429279

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la partea B din Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.398(95) din 5 iunie 2015

 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 675/2010 pentru publicarea acceptării Codului internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.267(85) a Comitetului securităţii maritime din 4 decembrie 2008,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la partea B din Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.398(95) din 5 iunie 2015, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. ministrul transporturilor,

Marius Humelnicu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 15 septembrie 2015.

Nr. 1.024.

 

ANEXĂ

 

REZOLUŢIA MSC.398(95)

(adoptată la 5 iunie 2015)

Amendamente la partea B din Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă

(Codul IS 2008)

 

Comitetul de siguranţă maritimă,

amintind articolul 28(b) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale, referitor la funcţiile Comitetului,

amintind, de asemenea, Rezoluţia MSC.267(85) prin care Comitetul a adoptat Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008),

luând notă de prevederile referitoare la procedura de modificare a părţii B (parte având caracter de recomandare) din Codul IS din 2008, care sunt enunţate în paragraful 27.2 din regula 11-1/2 din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (Convenţia SOLAS 1974), aşa cum a fost modificată prin Rezoluţia MSC.269(85), şi în paragraful (16).2 din regula I/3 din Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare (Protocolul LL 1988), aşa cum a fost modificat prin Rezoluţia MSC.270(85),

recunoscând că este necesar ca în Codul IS din 2008 să se introducă prevederi referitoare la acumularea de gheaţă pe navele de marfă care transportă încărcături de lemn pe punte,

luând în considerare, la cea de-a [nouăzeci şi cincea sesiune] a sa, amendamentele propuse la partea B din Codul IS din 2008, elaborate de Subcomitetul privind proiectarea şi construcţia navei, la cea de-a două sesiune a sa,

1 adoptă amendamentele la partea B din Codul IS din 2008, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie;

2 recomandă guvernelor interesate să utilizeze amendamentele la partea B din Codul IS din 2008 ca bază pentru standardele de siguranţă relevante, dacă regulile lor naţionale privind stabilitatea nu oferă cel puţin un nivel echivalent de siguranţă; 

3 invită guvernele contractante la Convenţia SOLAS 1974 şi părţile la Protocolul LL 1988 să ia notă de faptul că amendamentele la Codul IS din 2008 menţionate mai sus vor produce efecte la [data adoptării] 5 iunie 2015.

 

ANEXĂ

la Rezoluţia MSC.398(95)

 

Amendamente la partea B din Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei

în starea intactă (Codul IS din 2008)

 

PARTEA B

Recomandări pentru anumite tipuri de nave şi instrucţiuni suplimentare

 

CAPITOLUL 6

Consideraţii cu privire la acoperirea cu gheaţă 6.2 Nave de marfă care transportă cherestea pe punte

 

1 După paragraful existent 6.2.2 se adaugă un nou paragraf 6.2.3, după cum urmează:

“6.2.3 Corecţii pentru acumularea de gheaţă

.1 Greutatea gheţii acumulate, w (kg/m2), poate fi calculată după cum urmează:

 

w = 30 ∙ 2,3(15,2L - 351,8)/lFB ftl lbow/0,16L

 

unde:

ftl = factorul pentru a ţine cont de lemn şi de amarare = 1,2;

L - lungimea navei în m;

lFB = înălţimea bordului liber în mm;

lbow = lungimea regiunii de evazare a provei în m va fi luată ca fiind distanţa de la poziţia longitudinală la care apare lăţimea maximă pe o linie de plutire situată la 0,5 metri sub puntea de bord liber în bord până la cel mai din faţă punct ai provei situat pe acea linie de plutire.

.2 Greutatea gheţii acumulate, w (kg/m2), pe regiunea de punte ocupată cu încărcătură de lemn trebuie să fie aplicată la fiecare din cazurile de încărcare ilustrate în figura 1*):

 

Figura 1 - Cazurile de încărcare ca urmare a acumulării de gheaţă pentru încărcătura de lemn pe punte


*) Figura 1 este reprodusă în facsimil.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.