MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 777/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 777         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 19 octombrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

63. - Hotărâre privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social şi Comitetul Regiunilor -”O Agendă europeană privind securitatea” - COM (2015) 185

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

460/1.855/1.207. - Ordin al ministrului pentru societatea informaţională, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 ai Societăţii Comerciale „Romfilatelia” - S.A., filială a Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A.

 

956/1.208/1.839. - Ordin al ministrului transporturilor, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Tipografice Filaret - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

 

1.297. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii

 

2.134. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru stabilirea unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar pentru producătorii din sectorul fructe şi legume

 

2.802. - Ordin al ministrului fondurilor europene privind regimul de depunere a cererilor de rambursare de către beneficiarii Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”, pentru accelerarea absorbţiei de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

7. - Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit

 

8. - Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 25/2011 privind lichiditatea instituţiilor de credit

 

9. - Ordin pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 22/2011 privind raportarea situaţiilor referitoare la indicatorul de lichiditate şi riscul mare de lichiditate

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social şi Comitetul Regiunilor - O Agendă europeană privind securitatea” - COM (2015) 185

În temeiul dispoziţiilor art. 67, ale art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona, de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/393 din 7 octombrie 2015,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - 1 Este salutară Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor -”O Agendă europeană privind securitatea” - COM (2015) 185, considerând că reprezintă o etapă importantă în realizarea unei viziuni comune la nivelul Uniunii Europene privind principalele ameninţări, principii şi priorităţi pentru următorii ani.

2 Există o gamă largă de instrumente legale, operaţionale şi de sprijin pentru a asigura securitatea internă a acestui spaţiu, însă pentru utilizarea lor cu succes este necesară cooperarea între instituţiile şi agenţiile europene, precum şi cu statele membre. Această cooperare trebuie să se bazeze pe 5 principii de acţiune:

a) necesitatea respectării drepturilor fundamentale;

b) transparenţă, responsabilitate şi control democratic, pentru a da încredere cetăţenilor;

c) o mai bună implementare a instrumentelor legale existente în acest moment;

d) o abordare unitară interagenţii şi transsectorial;

e) necesitatea complementarităţii între politica de securitate internă a UE şi cea externă.

3 Atragem atenţia că, în acest moment, Agenda europeană pentru securitate trebuie privită în strânsă corelare cu Agenda europeană privind imigraţia.

4 Agenda pentru securitate reprezintă o etapă importantă în realizarea unei viziuni comune la nivelul Uniunii Europene privind principalele ameninţări, principii şi priorităţi pentru următorii ani. Ca elemente, apreciem legătura stabilită în noua comunicare între dimensiunea internă şi cea externă a politicilor cu relevanţă pentru domeniul securităţii interne a Uniunii Europene, respectiv atenţia acordată domeniului finanţării, cercetării, inovării şi trainingului. Este însă necesară complementaritatea între politica de securitate internă a Uniunii Europene şi aceea externă, asigurând o mai mare sinergie ale celor două dimensiuni, între politica externă şi de securitate comună şi instrumentele din domeniul justiţiei şi afacerilor interne.

5 În ceea ce priveşte combaterea terorismului am apreciat perspectiva Comisiei referitoare la adaptarea la provocările viitoare, ce va permite abordarea unor problematici ad-hoc, pentru a pregăti un răspuns adecvat unor forme noi de manifestare, cum ar fi problematica foreign fighters care nu a fost anticipată în documentele strategice şi tehnice anterioare. Există un consens pentru introducerea unor măsuri noi de către Uniunea Europeană care să permită controlul sistematic al documentelor la graniţele externe, având în vedere că întărirea controlului la frontiere poate preveni tranzitarea teritoriului Uniunii Europene de către foreign fighters sau de către migranţii ilegali.

6 Fenomenul „teroriştilor crescuţi acasă” nu poate ti estompat dacă nu sunt corect identificate de către statele membre lacunele din sistemul de educaţie şi de asistenţă socială. Tocmai de aceea sunt încurajate demersurile premergătoare pentru incriminarea acţiunilor pregătitoare acţiunilor teroriste, impunându-se cooperarea statelor membre pentru armonizarea procedurilor astfel încât orice acţiune de propagandă, recrutare, aderare la organizaţii teroriste să fie penalizată.

7 Toate instituţiile Uniunii Europene trebuie să fie implicate în stabilirea şi implementarea priorităţilor, date fiind distribuţia responsabilităţilor la nivelul Uniunii Europene şi rolul esenţial al statelor membre în zona de justiţie şi afaceri interne. În acest sens sunt necesare dezbateri la nivel strategic.

8 Este importantă valorificarea maximală a instrumentelor existente, anterior lansării de noi iniţiative, indicând necesitatea unor analize de impact, respectiv costuri-beneficii pentru acţiunile avute în vedere, anterior trecerii la implementare.

9 În contextul necesităţii gestionării corespunzătoare a valului actual al migraţiei, subliniem interesul deosebit pentru problematica managementului frontierelor. Subliniem rolul important al Agendei europene în menţinerea securităţii interne a Uniunii Europene şi în Concluziile Consiliului privind revizuirea Strategiei de securitate internă a Uniunii Europene pentru perioada 2015-2020. Totodată, subliniem nevoia adoptării şi implementării rapide ale noilor prevederi din strategia privind securitatea, în condiţiile conflictelor existente.

10 Subliniem faptul că Agenda europeană privind securitatea va permite serviciilor de poliţie şi altor servicii de aplicare a legii din diferite state membre să facă schimb de date cu mai multă eficacitate şi să coopereze mai bine în ceea ce priveşte combaterea criminalităţii transfrontaliere.

11 Subliniem că agenda se concentrează pe crearea de valoare adăugată la nivelul Uniunii Europene prin facilitarea schimbului de informaţii între autorităţile de aplicare a legii şi agenţii. Sistemul de Informaţii Schengen (SIS) este utilizat de autorităţile de aplicare a legii pentru a consulta alertele privind persoanele şi obiectele căutate sau dispărute. Apreciem iniţiativa Comisiei de a acţiona în direcţia introducerii unor categorii suplimentare de declanşare a alertelor şi a promovării utilizării SIS împreună cu baza de date a Interpol privind documentele de călătorie furate şi pierdute.

12 Sistemul european de informaţii cu privire la cazierele judiciare - ECRIS sprijină deja schimbul de informaţii esenţiale în acest domeniu. Subliniem importanţa utilizării acestui sistem de către statele membre şi necesitatea extinderii sferei ECRIS pentru a include şi a face schimb de date privind resortisanţii ţărilor din afara Uniunii Europene care au fost condamnaţi în Uniunea Europeană.

13 Poziţia României la Consiliului JAI din 15-16 iunie 2015 a fost de susţinere în vederea adoptării Concluziilor Consiliului privind revizuirea Strategiei de securitate internă a Uniunii Europene pentru perioada 2015-2020. Totodată, România a subliniat ideea de efort comun în procesul de revizuire al Strategiei de Securitate Internă a Uniunii Europene, la care au contribuit toţi actorii relevanţi, apreciind că a oferit fundamentul şi direcţia pentru elaborarea documentului de implementare, împreună cu lista de acţiuni prioritare, care să asigure o planificare coerentă, actorii responsabili şi un calendar al implementării.

14 Apreciem susţinerea măsurilor propuse în Comunicarea Comisiei, în special în ceea ce priveşte abordarea ameninţărilor serioase care generează riscuri majore pentru securitatea Uniunii Europene şi a statelor membre - valul de migraţie şi provocările de la graniţa de est fiind câteva dintre acestea.

15 Apreciază abordarea integrată a Comisiei cu privire la acest subiect, cu accentul pe implementarea instrumentelor existente şi asupra importanţei efortului de finalizare a cadrului legislativ curent.

16 Este salutară crearea unui Centru de combatere a terorismului, în cadrul Europol, care să reorganizeze serviciile existente la nivelul Europol. Ne exprimăm speranţa că înfiinţarea Centrului nu va afecta responsabilitatea statelor membre pentru protejarea securităţii naţionale, dar că noua structură va conduce la consolidarea rolului Europol de agenţie europeană de securitate.

17 Schimbul mai eficient de informaţii, intensificarea cooperării operaţionale şi cooperarea cu agenţiile Uniunii Europene, cu organisme internaţionale şi regionale, precum şi sprijinul pentru formare profesională, sursele de finanţare pentru măsurile propuse sunt esenţiale, ţinând cont ca astfel de măsuri sprijină o mai mare siguranţă şi reduc efectele negative ale ameninţărilor la adresa securităţii statelor membre.

18 Exprimăm acordul că relaţia cu Statele Unite ale Americii reprezintă o parte semnificativă a strategiei Uniunii Europene, existând acorduri de cooperare în domenii precum finanţarea terorismului, transporturile şi frontierele, asistenţa juridică reciprocă sau extrădarea.

19 Este necesară o abordare reactivă şi operaţională, dar totodată rapidă şi flexibilă în cadrul Strategiei reînnoite de securitate internă, pentru ca Uniunea Europeană să reacţioneze mai rapid şi mai coordonat la ameninţările diverse care pot afecta securitatea cetăţenilor Europei. Securitatea Uniunii Europene şi abordarea fenomenului migraţiei presupun o puternică cooperare atât a organizaţiilor internaţionale, cât şi a sectorului societăţii civile.

20 în acest context este necesară alocarea unui anumit procent din bugetele naţionale pentru finanţarea politicii de apărare naţională a fiecărui stat membru, chiar dacă aceasta ar însemna nerespectarea plafoanelor impuse de Six pack, siguranţa statelor membre fiind un obiectiv strategic prioritar faţă de reducerea deficitelor bugetare.

21 Este necesară identificarea unui mecanism de flexibilizare a politicii fiscale a UE, dată fiind situaţia internaţională, astfel încât, în cazuri fortuite, statele membre să poată finanţa politica de apărare.

22 România a decis alocarea pentru domeniul apărării a 2% din PIB începând cu anul 2017, deşi această măsură a fost propusă din 2015, însă Comisia Europeană şi-a exprimat rezervele.

23 Criza economică, criza migranţilor, evenimentele de la graniţa de est sunt realităţi ce necesită un plan de acţiune concret al Uniunii Europene, care să permită activarea urgentă, în caz de necesitate, a clauzei de solidaritate şi a clauzei de apărare reciprocă. Subliniem că este important ca reprezentanţii Comisiei Europene, ai Serviciului European de Acţiune Externă să determine modalităţi concrete de acţiune. În completare, sunt necesare măsuri operaţionale concrete de cooperare cu NATO şi, în egală măsură, stabilirea unor mecanisme bine definite de cooperare, inclusiv pentru combaterea terorismului şi în special a terorismului cibernetic.

24 Criza refugiaţilor, conflictele din regiune, evenimentele la graniţa de est a Europei ne determină să subliniem că este necesară o politică de securitate comună, cu o abordare integrată.

25 Este de remarcat că a devenit o necesitate integrarea apărării cibernetice în acţiunea externă şi în politica externă şi de securitate comună, necesitatea unui mecanism de evaluare a riscului cibernetic şi coordonarea cu NATO.

26 Statele membre continuă să aibă responsabilitatea principală pentru asigurarea securităţii interne. Cu toate acestea, ameninţările la adresa cetăţenilor Europei sunt din ce în ce mai variate şi au un caracter transfrontalier din ce în ce mai marcant. Statele membre sunt cele care răspund, în primul rând, de securitate, dar nu mai pot reuşi pe deplin acest lucru pe cont propriu. Prin urmare, recomandăm ca planul de acţiune să cuprindă măsuri pentru coordonarea pregătirii unei eventuale intervenţii armate în caz de ameninţare a unui stat membru şi, totodată, coordonarea resurselor, cu respectarea mecanismelor de cooperare cu NATO.

27 Încurajează măsurile de combatere a finanţării terorismului şi cooperarea dintre unităţile naţionale care gestionează informaţii financiare, care vor fi conectate la Europol, pentru a preveni spălarea banilor şi finanţarea terorismului. Totodată, trebuie încurajate progresele privind îngheţarea şi confiscarea activelor provenite din săvârşirea de infracţiuni şi trebuie susţinute iniţiativele Comisiei Europene în combaterea finanţării terorismului, astfel încât noi resurse financiare să fie la dispoziţia statelor membre pentru implementarea politicilor, inclusiv pentru măsurile urgente generate de fenomenul migraţionist.

28 Apreciem drept salutară înfiinţarea Parchetului European pentru apărarea intereselor financiare ale statelor membre şi, totodată, susţinem lărgirea mandatului său asupra combaterii categoriilor de criminalitate transfrontalieră gravă.

29 Este necesară realizarea unui echilibru între măsurile de prevenire şi acelea de combatere, pentru asigurarea unui spaţiu de liberate, securitate, justiţie şi pentru a incrimina, în caz de necesitate, faptele de terorism, respectând cu rigurozitate drepturile fundamentale ale omului. Sunt necesare păstrarea echilibrului şi respectarea statului de drept fără estomparea rolului Uniunii Europene, iar evaluarea periodică de către Consiliul European a ameninţărilor la adresa Uniunii Europene, conform articolului 222 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, să fie activată ca instrument politic important.

30 Susţinem înfiinţarea unui organism european privind schimbul operativ de informaţii, posibil în cadrul Serviciului European de Acţiune Externă, şi trimiterea unor ataşaţi pe probleme de securitate în cadrul delegaţiilor Uniunii Europene în ţările terţe, pentru a dispune de mecanismele necesare prevenirii celor mai grave situaţii.

31 în acelaşi timp încurajăm statele membre în a institui structuri adecvate la nivel naţional, care să integreze şi să coordoneze activitatea autorităţilor relevante, să permită un schimb eficient de informaţii pentru o singură interfaţă între instrumentele Uniunii Europene şi sistemele naţionale.

32 Este salutară intenţia Comisiei Europene de a dezvolta dialogul cu marile companii informatice, în vederea combaterii propagandei teroriste pe internet şi în reţelele de socializare. În acelaşi timp este necesară solidaritatea statelor cu capacităţi cibernetice performante, în sensul de a sprijini celelalte state în considerarea capacităţii lor de apărare.

33 Evoluţiile tehnologice impun reorganizarea activităţii autorităţilor judiciare, pentru a face faţă criminalităţii informatice, cu privire la legislaţia aplicabilă, accesul transfrontalier rapid la dovezi şi informaţii, colectarea dovezilor în timp real din alte jurisdicţii, asigurarea admisibilităţii acestora în instanţă.

34 Este necesară revizuirea legislaţiei de combatere a fraudelor şi de contrafacere a mijloacelor de plată şi susţinem adoptarea unor propuneri concrete cât mai curând posibil. Cu o importanţă deosebită trebuie identificate modalităţile de combatere a exploatării sexuale a minorilor şi o strategie actualizată pentru combaterea traficului de fiinţe umane.

35 Subliniem necesitatea combaterii radicalizării, de aceea este importantă crearea centrului de excelenţă pentru colectarea şi transmiterea de informaţii de specialitate în domeniul radicalizării, având la bază Reţeaua Uniunii Europene pentru sensibilizarea publicului cu privire la radicalizare - RAN. În completarea acestei iniţiative recomandăm măsuri la nivelul local, inclusiv în programele de educaţie şi asistenţă socială, şi schimb de experienţă a profesioniştilor în domeniu.

36 Pentru o implementare adecvată atragem atenţia asupra resurselor financiare importante pe care le presupun măsurile prevăzute în Agenda europeană pentru securitate şi care vor trebui angrenate.

37 România acţionează deja ca stat membru Schengen, atât prin securizarea graniţelor Uniunii Europene, cât şi prin folosirea sistemului SIS şi implicarea în operaţiuni FRONTEX, cu toate că nu a fost luată nicio decizie în sensul eliminării controalelor la frontierele interne.

38 România susţine respectarea drepturilor fundamentale şi este solidară atât cu acei migranţi ale căror drepturi fundamentale au fost cu adevărat afectate, cât şi cu statele membre care se confruntă cu o migraţie masivă, în ciuda faptului că nu suntem ţară Schengen, deşi îndeplinim criteriile stabilite de acquis-ul Schengen, încă din 2011. Exprimăm speranţa că statele membre s-au convins că gestionăm frontierele externe ale Uniunii Europene în mod responsabil şi performant, cu atât mai mult cu cât avem a două graniţă externă Uniunii Europene ca mărime şi ţinând cont de existenţa conflictelor îngheţate în regiune.

39 Susţinem o abordare unitară a securităţii statelor membre, eliminarea oricărei abordări cu dublă măsură, diferenţiată între state vechi membre şi state noi membre, şi milităm pentru ceea ce Robert Schuman propunea vizionar - Statele Unite ale Europei.

40 Subliniem faptul că solidaritatea Europei poate fi realizată prin mai multă Europă.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite către instituţiile europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senatul României în şedinţa din 12 octombrie 2015, în conformitate cu prevederile art. 77* din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 Ut. 1) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 12 octombrie 2015.

Nr. 63.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 460 din 8 septembrie 2015

Nr. 1.855 din 15 septembrie 2015

Nr. 1.207 din 2 octombrie 2015

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale Romfilatelia” - S.A., filială a Companiei Naţionale Poşta Română” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şt funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul pentru societatea informaţională, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale „Romfilatelia” - S.A., filială a Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Societatea Comercială „Romfilatelia” - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul pentru societatea informaţională,

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Ministrul finanţelor publice,

Sorin Mihai Grindeanu

Rovana Plumb

Eugen Orlando Teodorovici

 

ANEXĂ

            MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ

S C. ROMFILATELIA-S.A.

Sediul/Adresa: str. Fabrica de Chibrituri nr. 28, sectorul 5, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: 16184414

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

9623

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

9590

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

33

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

9339

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

9314

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

5076

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

145

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

3678

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

2228

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

1888

 

 

 

C2

bonusuri

14

340

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

806

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

644

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

415

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

25

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

284

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

80

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

204

 

1

 

Rezerve legale

25

14

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

190

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

102

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

102

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

88

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

400

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

400

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

68

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

67

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

2750

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2348

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

143

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

970,49

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

 

 

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 956 din 26 august 2015

Nr. 1.839 din 10 septembrie 2015

Nr. 1.208 din 2 octombrie 2015

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Tipografice Filaret - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R.” - S.A.

În temeiul art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor Operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Tipografice Filaret - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Societatea Tipografică Filaret - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.

 

Ministrul transporturilor,

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Ministrul finanţelor publice,

Iulian-Ghiocel Matache

Rovana Plumb

Eugen Orlando Teodorovici

 

ANEXĂ

            MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Tipografică Filaret - S.A.

Str. Piaţa Gării de Nord nr. 1-3, bl. corp C, et. 4

Registrul comerţului nr. J40/2564/2002

Codul unic de înregistrare: RO 14547106

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

2245,00

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

2.209,00

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

36,00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

2.245,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

2.244,50

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

659.57

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

4.20

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

1,531,73

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

1.071,55

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

1.040,00

 

 

 

C2

bonusuri

14

31,55

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0.00

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

180,68

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

279.50

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

49,00

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0,50

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0.00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0.00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

48,00

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

25,50

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

47

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

46

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1.941.21

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.684.06

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

48,02

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.000.00

 

8

 

Plăţi restante

55

0.00

 

9

 

Creanţe restante

56

1293.00

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 10.496 din 16 octombrie 2015 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi ale art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 25 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La punctul II Componenţa nominală a comisiilor de specialitate”, numerele curente 3 şi 25 vor avea următorul cuprins:

„3. Comisia de cardiologie

Preşedinte: dr. Voican Alexandru – Sibiu

Vicepreşedinte: dr. Suceveanu Mihaela Carmen – Covasna

Secretar: dr. Marius Nicolae Clocotan - Târgu Mureş

Membri:

Prof. dr. Ştefan Iosif Drăgulescu – Timişoara

Dr. Saled Saled – Bucureşti

Dr. Octavian Sârbu – Bucureşti

………………………………………………….

25. Comisia de chirurgie cardiovasculară

Preşedinte: Conf. dr. Victor Costache – Sibiu

Vicepreşedinte: Dr. Sorin Baloş - Târgu Mureş

Secretar: Asist. univ. dr. Liviu Moraru - Târgu Mureş

Membri:

Prof. dr. Radu Deac - Târgu Mureş

Prof. dr. Marian Gaspar – Timişoara

Prof. dr. Ioan Pop D. Popa – Bucureşti

Conf. dr. Traian Gabriel Scridon - Cluj-Napoca”

Art. II. - Membrii comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii şi direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Dorel Săndesc,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 octombrie 2015.

Nr. 1.297.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru stabilirea unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar pentru producătorii din sectorul fructe şi legume

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 161.619 din 7 septembrie 2015 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii,

în baza Regulamentului delegat (UE) nr. 1.369/2015 al Comisiei din 7 august 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1.031/2014 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe şi legume,

având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate,

în considerarea prevederilor art. 6 alin. (8) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar şi organizaţiilor de producători în sectorul fructe şi legume,

în temeiul art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Prezentul ordin statuează cadrul legal necesar punerii în aplicare a prevederilor Regulamentului delegat (UE) nr. 1.369/2015 al Comisiei din 7 august 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1.031/2014 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe şi legume şi se aplică direct.

(2) Sprijinul financiar excepţional se acordă organizaţiilor de producători din sectorul fructelor şi legumelor recunoscute în conformitate cu art. 154 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, precum şi producătorilor care nu sunt membri ai acestor organizaţii pentru activităţile desfăşurate începând cu data de 8 august 2015.

(3) Măsurile pentru care se acordă sprijin financiar sunt: retragerea de pe piaţă, nerecoltarea sau recoltarea înainte de coacere.

(4) Prevederile prezentului ordin se aplică pentru o cantitate de 3.000 tone pentru următoarele produse:

a) tomatele clasificate la codul NC 0702 00 00;

b) morcovii clasificaţi la codul NC ex 0706 10 00;

c) verzele clasificate la codul NC 0704 90 10;

d) ardeii dulci clasificaţi la codul NC 0709 60 10;

e) conopida şi conopida broccoli clasificate la codul NC 0704 10 00;

f) castraveţii clasificaţi la codul NC ex 0707 00 05;

g) cornişonii clasificaţi la codul NC ex 0707 00 90;

h) ciupercile din genul Agaricus clasificate la codul NC 0709 51 00;

i) merele clasificate la codul NC ex 0707 0808 10;

j) perele clasificate la codul NC ex 0707 0808 30;

k) prunele clasificate la codul NC 0809 40 05;

l) fructe de tip bacă clasificate la codurile NC 0810 20, 0810 30 şi 0810 40;

m) strugurii de masă proaspeţi clasificaţi la codul NC 080610 10;

n) piersicile şi nectarinele încadrate la codul NC 0809 30.

(5) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură monitorizează zilnic cantităţile de produse care fac obiectul măsurilor de la alin. (3) şi decide oprirea aplicării acestor măsuri în vederea încadrării în cantitatea stabilită la alin. (4).

Art. 2. - (1) Cuantumurile sprijinului financiar pentru măsurile de retragere de pe piaţă, nerecoltare şi recoltare înainte de coacere sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Calculaţia cuantumului prevăzut la alin. (1) se face în baza devizelor tehnologice cadru întocmite de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală - Bucureşti pentru legume, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni pentru fructe, respectiv Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească pentru strugurii de masa.

Art. 3. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură:

a) prin structurile cu atribuţii în inspecţii tehnice ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), eliberarea certificatelor de conformitate, conform atribuţiilor prevăzute în legislaţia naţională şi comunitară;

b) prin inspectorii fitosanitari din cadrul oficiilor fitosanitare judeţene, controlul fitosanitar al culturilor care vor face obiectul nerecoltării şi recoltării înainte de coacere, în urma căruia inspectorul fitosanitar va elibera o fişă de inspecţie monitorizare.

(2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură asigură:

a) primirea, înregistrarea şi gestionarea notificărilor depuse de producători şi a cererilor de plată;

b) notificarea către Comisia Europeană a informaţiilor în conformitate cu art. 10 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1.369/2015;

c) elaborarea procedurilor pentru realizarea controalelor la faţa locului şi gestionarea cererilor de piaţă;

d) realizarea controalelor aferente operaţiunilor notificate de producători;

e) plata sprijinului financiar organizaţiilor de producători şi producătorilor individuali.

Art. 4. - (1) Pentru măsurile de retragere de la comercializare, nerecoltare şi recoltare înainte de coacere, notificările din anexa nr. 3 şi/sau anexa nr. 4 se depun la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, după caz.

(2) Cererea de plată se depune la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în termen de 30 de zile lucrătoare de la stoparea măsurii, potrivit prevederilor art. 1 alin. (5), conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Cererea de plată trebuie să fie însoţită de:

a) certificat de conformitate, eliberat de inspectori, prin structurile cu atribuţii în inspecţii tehnice ale MADR, pentru măsura de retragere de pe piaţă, distribuire gratuită şi alte destinaţii;

b) proces-verbal de evaluare a producţiei existente în cultura nerecoltată, eliberat de o comisie constituită din inspectori, prin structurile cu atribuţii în inspecţii tehnice ale MADR şi inspectori ai Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru măsura de nerecoltare;

c) fişa de inspecţie monitorizare a culturii din punct de vedere fitosanitar pentru măsura de nerecoltare şi recoltare în verde;

d) documente justificative care să motiveze cuantumul solicitat al ajutorului;

e) adeverinţă emisă de instituţia bancară la care a fost deschis contul în care se solicită efectuarea plăţii.

Art. 5. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

George Octavian Turtoi,

secretar de stat

 

Bucureşti, 7 octombrie 2015.

Nr. 2.134.

 

ANFXA Nr. 1

 

CUANTUMURILE

sprijinului financiar care se acordă organizaţiilor de producători şi producătorilor nemembri în cazul operaţiunilor de retragere de pe piaţă, nerecoltare şi recoltare înainte de coacere

 

Nr. crt.

Produsul

Producţia medie

(100 kg/ha)

Cuantumul maxim pentru retragerile de pe piaţă pentru alte destinaţii

(euro/100 kg)

Valoarea ajutorului pentru retragerile de pe piaţă pentru alte destinaţii

(euro/ha)

Cuantumul pentru nerecoltare şi recoltare înainte de coacere

(euro/ha)

- OP -

Cuantumul pentru nerecoltare şi recoltare înainte de coacere

(euro/ha)

Producătorii nemembri

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6 = 90% x 5)

(7 = 50% x 6)

1.

Tomate în câmp

400,00

18,30

7320,00

6588,00

3294,00

2.

Tomate în solarii

800,00

18,30

14640,00

13176,00

6588,00

3.

Tomate în sere

1200,00

18,30

21960,00

19764,00

9882,00

4.

Morcovi

240,00

8,54

2049,60

1844,64

922,32

5.

Varză

550,00

3,88

2134,00

1920,60

960,30

6.

Ardei graşi

250,00

30,00

7500,00

6750,00

3375,00

7.

Conopidă şi conopidă broccoli

280,00

10,52

2945,60

2651,04

1325,52

8.

Castraveţi în câmp

300,00

16,00

4800,00

4320,00

2160,00

9.

Cornişon în câmp

150,00

16,00

2400,00

2160,00

1080,00

10.

Castraveţi în solarii

800,00

16,00

12800,00

11520,00

5760,00

11.

Castraveţi în sere

2000,00

16,00

32000,00

28800,00

14400,00

12.

Cornişon în solarii

600,00

16,00

9600,00

8640,00

4320,00

13.

Ciuperci*

3275,00

29,33

96055,75

86450,17

43225,08

14.

Mere

300,00

13,22

3966,00

3569,40

1784,70

15.

Pere

300,00

15,90

4770,00

4293,00

2146,50

16.

Prune

180,00

20,4

3672,00

3304,80

1652,40

17.

Fructe de tip bacă

76,66

8,5

651,61

586,45

293,22

18.

Struguri de masă

45,00

26,11

1174,95

1057,45

528,73

19.

Piersici şi nectarine

300,00

26,90

8070,00

7263,00

3631,50

 

Coloana (3): conform art. 2 alin. (2) din ordin.

 

* Sursa: AGR2b MADR.

 

ANEXA Nr. 2

 

CERERE DE PLATĂ

 

1.  Nr. unic de identificare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Înregistrare A.P.I.A. ………………………………………………..

 

2. Nume solicitant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICIT OBŢINEREA UNEI PLĂŢI ÎN VALOARE DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

L

E

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nume/prenume reprezentant legal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nr. ordine (Registrul comerţului)

J

/

 

 

/

 

 

 

 

/

 

 

 

5. Cod numeric personal (CNP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. C.U.I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Adresa sediu social:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Cod poştal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Judeţ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Fax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Adresa de corespondenţă:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Numărul contului bancar format IBAN, numele băncii la care este deschis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Declaraţia beneficiarului:

 

- Declar pe proprie răspundere că am citit condiţiile din Regulamentul delegat (UE) nr. 1369/2015 al Comisiei din 7 august 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1031/2014 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe şi legume şi mă angajez să le respect.

- Îmi dau acordul pentru procesarea datelor mele personale în scop administrativ.

- Declar că sunt persoană juridică faţă de care nu sunt în curs proceduri de faliment, de dizolvare sau de lichidare judiciară.

- Declar că sunt de acord să răspund conform legii pentru declaraţiile neadevărate sau pentru ascunderea adevărului în tot ceea ce am declarat.

- Declar pe proprie răspundere că nu am primit dublă finanţare din partea Uniunii sau a autorităţilor naţionale, nici compensaţii în cadrul unei poliţe de asigurare în ceea ce priveşte operaţiunile eligibile pentru ajutor din partea Uniunii în temeiul Regulamentului delegat (UE) nr. 1369/2015.

 

Nume şi prenume beneficiar/reprezentant beneficiar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Centralizatorul produselor retrase

 

Produs

Suprafaţa cultivată

Cantitate recoltată

Cantitate comercializată

Cantitate retrasă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: ……………………....

Semnătură/ştampilă beneficiar ……………………………………………...

 

B. Centralizator privind destinaţia produselor retrase

 

Produs

Data retragerii

Cantitate retrasă

Destinaţia produsului retras

Distanţa până la destinatarul produsului*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* În cazul în care cu un transport au fost efectuate mai multe livrări se va indica distanţa parcursă de la punctul de plecare până la destinatarul fiecărei partiţii din cantitatea totală.

 

Data: ……………………....

Semnătură/ştampilă beneficiar ……………………………………………...

 

C. Centralizatorul suprafeţelor supuse măsurii de nerecoltare/recoltare înainte de coacere

 

Produs

Suprafaţa cultivată

Durata ciclului normal de producţie

Producţie estimată

Cantitate recoltată anterior operaţiunilor de criză

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: ……………………....

Semnătură/ştampilă beneficiar ……………………………………………...

 

ANEXA Nr. 3

 

Denumirea organizaţiei de producători/producătorului individual

 

NOTIFICARE

privind cantităţile ce urmează a fi retrase ca urmare a pierderilor cauzate de embargoul Federaţiei Ruse produselor agroalimentare ale Uniunii Europene

 

Nr. crt.

Produsul

Cantitatea

Retragere

Locul de desfăşurare a acţiunii

Perioada

Distribuţie gratuită

Alte metode

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura/Ştampila

…………………………………...

 

ANEXA Nr. 4

 

Denumirea organizaţiei de producători/producătorului individual

 

NOTIFICARE

privind cantităţile ce urmează a fi nerecoltate/recoltate înainte de coacere ca urmare a pierderilor cauzate de embargoul Federaţiei Ruse produselor agroalimentare ale Uniunii Europene

 

Nr. crt.

Produsul

Suprafaţa

Perioada normală de producţie*

Cantitatea totală estimată pentru întreaga perioadă de producţie

Cantitatea recoltată şi comercializată până la data începerii aplicării măsurii

Măsura aplicată

Locul de desfăşurare a acţiunii

Perioada

Nerecoltare

Recoltare înainte de coacere

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura/Ştampila

…………………………………...

 

* Se va completa pentru fiecare tip de cultură supusă măsurii.

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind regimul de depunere a cererilor de rambursare de către beneficiarii Programului operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane”, pentru accelerarea absorbţiei de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” aprobat prin Decizia Comisiei nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007,

în conformitate cu prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Pentru proiectele a căror implementare s-a finalizat până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, beneficiarii Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” care au depus deja cererea de rambursare finală şi pentru care există cheltuieli angajate în perioada de implementare a proiectelor şi plătite până la data apariţiei prezentului ordin, dar nesolicitate la rambursare, pot solicita la rambursare aceste cheltuieli până la data de 13 noiembrie 2015, cu încadrarea în ultimul buget aprobat, prin depunerea unei cereri de rambursare în conformitate cu instrucţiunile Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” în vigoare.

(2) Beneficiarii care nu se încadrează în termenul prevăzut la alin. (1) pentru depunerea cererii de rambursare suportă cheltuielile aferente proiectului din resurse proprii.

Art. 2. - Liderii de parteneriat sunt obligaţi să depună cereri de rambursare, dacă există solicitare scrisă din partea partenerului/partenerilor de implementare a proiectului, însoţită de toate documentele justificative în conformitate cu instrucţiunile Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” în vigoare.

Art. 3. - Pentru proiectele aflate în implementare la data apariţiei prezentului ordin şi care se vor finaliza până la data de 15 octombrie 2015, beneficiarii Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” pot depune cereri de rambursare finală până la data de 27 noiembrie 2015.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 588/2015 privind regimul de depunere a cererilor de plată/cererilor de rambursare de către beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorbţiei de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 2 martie 2015, se abrogă.

Art. 5, - Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcţia generală programe capital uman care îndeplineşte funcţia de Autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”, şi organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

 

Bucureşti, 8 octombrie 2015.

Nr. 2.802.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit

 

Având în vedere prevederile art. 77,101,104,122, art. 150 alin. (1), art. 289,320,382, art. 384 alin. (1) şi art. 385 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 420 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 25 alin. (2) lit. a) şi art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite următorul regulament:

Art. I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 30 decembrie 2013, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 648 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 648. - În aplicarea art. 10 alin. (1) lit. b) pct. (iii) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţa de acoperire a necesarului de lichiditate pentru instituţiile de credit, rezervele deţinute de instituţia de credit la o bancă centrală nu includ rezervele minime impuse de Banca Naţională a României.”

2. După articolul 648 se introduce un nou articol, articolul 6481, cu următorul cuprins:

„Art. 6481. - În aplicarea art. 12 alin. (1) lit. c) pct. (i) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61, indicele pe acţiuni principal desemnat este indicele BET (Bucharest Exchange Trading) al Bursei de Valori Bucureşti.”

Art. II. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 14 octombrie 2015.

Nr. 7.

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 25/2011 privind lichiditatea instituţiilor de credit

 

Având în vedere prevederile art. 77 alin. (1), art. 150,209, 289, 320 şi art. 333 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. a) şi art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 25/2011 privind lichiditatea instituţiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 21 noiembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Prezentul regulament are ca obiect reglementarea, la nivel individual, a nivelului minim de lichiditate şi se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice române, precum şi sucursalelor instituţiilor de credit din state terţe.”

2. La articolul 35, alineatul (2) se abrogă.

3. Articolul 36 se abrogă.

Art. II. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 14 octombrie 2015.

Nr. 8.

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 22/2011 privind raportarea situaţiilor referitoare la indicatorul de lichiditate şi riscul mare de lichiditate

 

Având în vedere prevederile art. 77 alin. (1), art. 150, 209, 289, 320 şi art. 333 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 25 alin. (2) şi art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 25/2011 privind lichiditatea instituţiilor de credit, cu modificările ulterioare,

Banca Naţională a României emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 22/2011 privind raportarea situaţiilor referitoare la indicatorul de lichiditate şi riscul mare de lichiditate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 21 noiembrie 2011, se modifică după cum urmează:

- La articolul 1, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Prezentul ordin stabileşte forma şi conţinutul formularelor de raportare a situaţiilor care se transmit Băncii Naţionale a României de către instituţiile de credit, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit din state terţe, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 25/2011 privind lichiditatea instituţiilor de credit, cu modificările ulterioare.

(2) De asemenea, prezentul ordin stabileşte frecvenţa şi modalităţile de transmitere a formularelor menţionate la alin. (1) către Banca Naţională a României de instituţiile de credit şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit din state terţe.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 14 octombrie 2015.

Nr. 9.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.