MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 759/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI

 

P A R T E A I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 759 LEGI, DECRETE, HOTĂRRI ŞI ALTE ACTE Luni, 12 octombrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI

 

818. - Hotărre pentru modificarea şi completarea Hotărrii Guvernului nr. 1 486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

 

831. - Hotărre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale Radionav S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

838. - Hotărre pentru aprobarea participării Romniei la Studiul internaţional privind Procesul de Predare-nvăţare, dezvoltat de OECD - TALIS 2018

 

839. - Hotărre privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea TERMICA - S.A. Suceava

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

98. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul Romniei a animalelor de companie provenite din ţări terţe n scopul circulaţiei necomerciale şi procedura de control sanitar-veterinar al acestor animale la punctele de intrare a călătorilor

 

1.198. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile

 

1.551 - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a nnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 609/2015

 

2.594. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea şi gestionarea cazierului fiscal, procedura de nscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor n/din cazierul fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul şi conţinutul formularisticii necesare, precum şi nivelul de acces corespunzător la informaţiile din cazierul fiscal

 

HOTĂRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI

GUVERNUL ROMNIEI

HOTĂRRE

pentru modificarea şi completarea Hotărrii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

n temeiul art. 108 din Constituţia Romniei, republicata,

 

Guvernul Romniei adoptă prezenta hotărre.

 

Art. I. - Hotărrea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 25 din 11 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 punctul I litera A, poziţia 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

4 Obiectivul Snagov-Sat (vilele 1A şi 11);.

2. La anexa nr. 2 punctul III, poziţia 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

1. sediul central, sediile structurilor teritoriale din Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara şi Iaşi, precum şi sediile structurilor judeţene ale Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare n Comunicaţii şi punctele de lucru aparţinnd acestora;.

3. La anexa nr. 3 punctul II, după a treisprezecea liniuţă se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:

Obiectivul Snagov-Sat (vilele 1B şi 10).

Art. II. - (1) Obiectivele prevăzute la art. I pct. 2 se stabilesc prin protocol ncheiat ntre Ministerul Afacerilor Interne şi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare n Comunicaţii.

(2) Posturile necesare pentru paza, protecţia, monitorizarea şi intervenţia la obiectivele prevăzute la art. I pct. 2 se asigură prin redistribuire la nivelul Jandarmeriei Romne, cu menţinerea numărului de indicatori alocaţi acestei categorii de obiective.

Art. III. - Posturile şi efectivele disponibilizate ca urmare a aplicării prevederilor art. I pct. 3 se redistribuie n cadrul Jandarmeriei Romne pentru ndeplinirea misiunilor din competenţă prevăzute de lege.

Art. IV. - Hotărrea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 25 din 11 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărre, se va republica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, dndu-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 30 septembrie 2015.

Nr. 818.

GUVERNUL ROMNIEI

HOTĂRRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale Radionav - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Avnd n vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

n temeiul art. 108 din Constituţia Romniei, republicată, şi al art. 4 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind ntărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romniei adoptă prezenta hotărre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale Radionav - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut n anexa care face parte integrantă din prezenta hotărre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Iulian-Ghiocel Matache

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vrstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 7 octombrie 2015.

Nr. 831.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale Radionav - S.A.

Constanţa, localitatea Agigea, Str. Ecluzei nr. 3

Cod unic de nregistrare: 11121156

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

rectificat pe anul 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

4.581,00

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

4.529,00

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale n vigoare

3

3.284.00

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale n vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

52,00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

4.581,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

4.494,90

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

635,53

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

126,00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

3.012,37

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

1,957,88

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

1.943,38

 

 

 

C2

bonusuri

14

14,50

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

497,79

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

556,70

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

721,00

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

86,10

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentnd facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din mprumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobnzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor mprumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit n limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic n exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local n cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, n cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

5.921,00

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

700,00

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

5.921,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

67

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

66

 

3

 

Cştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.453,76

 

4

 

Cştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.453,76

 

5

 

Productivitatea muncii n unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

68,62

 

6

 

Productivitatea muncit n unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.000,00

 

8

 

Plăţi restante

55

0,00

 

9

 

Creanţe restante

56

205,00

GUVERNUL ROMNIEI

HOTĂRRE

pentru aprobarea participării Romniei la Studiul Internaţional privind Procesul de Predare-nvăţare, dezvoltat de OECD - TALIS 2018

n temeiul art. 108 din Constituţia Romniei, republicată,

n conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) lit. p) şi ale art. 103 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romniei adoptă prezenta hotărre.

 

Art. 1. - Se aprobă participarea Romniei la Studiul Internaţional privind Procesul de Predare-nvăţare, dezvoltat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică OECD, Teaching and Learning International Survey- TALIS 2018.

Art. 2. - (1) Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare se desemnează Centru Naţional TALIS.

(2) Taxa privind participarea Romniei, n perioada 2016- 2018, la Programul internaţional din domeniul educaţiei, dezvoltat de OECD-TALIS 2018, este n cuantum de 210.111 euro, care se achită către OECD n 3 tranşe anuale.

(3) Echivalentul n lei al taxei prevăzute la alin. (2), precum şi cheltuielile de administrare internă a Studiului se asigură de la bugetul de stat, n limita prevederilor bugetare aprobate anual Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cmpeanu

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vrstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 7 octombrie 2015.

Nr. 838.

 

GUVERNUL ROMNIEI

 

HOTĂRRE

privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea TERMICA- S.A. Suceava

n temeiul art. 108 din Constituţia Romniei, republicată, şi al art. 2 şi 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea n perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate n baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romniei adoptă prezenta hotărre.

 

Articol unic. - Se aprobă alocarea sumei de 228 mii lei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015, pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea TERMICA - S.A. Suceava, n baza planului de disponibilizare aprobat potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vrstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 7 octombrie 2015.

Nr. 839.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢAALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul Romniei a animalelor de companie provenite din ţări terţe n scopul circulaţiei necomerciale şi procedura de control sanitar-veterinar al acestor animale la punctele de intrare a călătorilor

 

Văznd Referatul de aprobare nr. 1.732 din 13 mai 2015, ntocmit de Direcţia generală control oficial din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

avnd n vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 iunie 2013 privind circulaţia necomercială a animalelor de companie şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 şi ale Regulamentului de punere n aplicare (UE) nr. 577/2013 al Comisiei din 28 iunie 2013 privind modelele de documente de identificare pentru circulaţia necomercială a cinilor, pisicilor şi dihorilor domestici, stabilirea de liste de teritorii şi ţări terţe şi cerinţele referitoare la format, punere n pagină şi limbă ale declaraţiilor care atestă respectarea anumitor condiţii prevăzute n Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu amendamentele ulterioare,

ţinnd cont de prevederile art. 288 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

n temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

lund n considerare prevederile art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărrea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind condiţiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul Romniei a animalelor de companie provenite din ţări terţe n scopul circulaţiei necomerciale şi procedura de control sanitar-veterinar al acestor animale la punctele de intrare a călătorilor, prevăzută n anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generată control oficial din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin Direcţia comerţ, import-export, posturi de inspecţie la frontieră, duce la ndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării n vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 49/2011 pentru aprobarea Noimei sanitare veterinare privind condiţiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul Romniei a animalelor de companie provenite din ţări terţe n scopul circulaţiei necomerciale şi procedura de control sanitar-veterinar al acestor animale la punctele de intrare a călătorilor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 725 din 14 octombrie 2011.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Dumitru Băiculescu

 

Bucureşti, 2 septembrie 2015.

Nr. 98.

 

ANEXĂ

 

NORMA SANITARĂ VETERINARĂ

privind condiţiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul Romniei a animatelor de companie provenite din ţări terţe n scopul circulaţiei necomerciale şi procedura de control sanitar-veterinar al acestor animale la punctele de intrare a călătorilor

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Condiţiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul Romniei a animalelor de companie, din speciile enumerate n partea A din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 iunie 2013 privind circulaţia necomercială a animalelor de companie şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003, respectiv cini, pisici şi dihori domestici, provenite din ţări terţe, n scopul circulaţiei necomerciale prin punctele de intrare a călătorilor, sunt cele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 576/2013, cu amendamentele ulterioare.

Art. 2. - Condiţiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul Romniei a păsărilor de companie provenite din ţări terţe n scopul circulaţiei necomerciale, prin punctele de intrare a călătorilor, sunt cele prevăzute de Decizia Comisiei nr. 2007/25/CE din 22 decembrie 2006 privind anumite măsuri de protecţie referitoare la influenţa aviară produsă de tulpini nalt patogene şi circulaţia păsărilor de companie care şi nsoţesc proprietarii n Comunitate, cu amendamentele ulterioare.

Art. 3. - Prevederile prezentei norme sanitare veterinare se aplică fără a aduce atingere dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea, cu amendamentele ulterioare.

Art. 4. - n nţelesul prezentei norme sanitare veterinare, punctele de intrare a călătorilor reprezintă punctele de trecere a frontierei de stat a Romniei pentru introducerea şi controlul sanitar-veterinar al animalelor de companie provenite din ţări terţe, n scopul circulaţiei necomerciale, care sunt desemnate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

Art. 5. - Punctele de intrare a călătorilor, de pe teritoriul Romniei, pentru introducerea şi controlul sanitar-veterinar al animalelor de companie provenite din ţări terţe n scopul circulaţiei necomerciale şi programul de lucru al acestora sunt prevăzute n anexa nr. 1.

Art. 6. - Autoritatea competentă din punctele de intrare a călătorilor, de pe teritoriul Romniei, responsabilă cu efectuarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor de companie provenite din ţări terţe n scopul circulaţiei necomerciale este reprezentată de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

 

CAPITOLUL II

Procedura de control sanitar-veterinar la punctele de intrare a călătorilor al animalelor de companie provenite din ţări terţe, destinate introducerii pe teritoriul Romniei n scopul circulaţiei necomerciale

 

SECŢIUNEA I

Cini, pisici şi dihori domestici

 

Art. 7. - (1) Fiecare animal de companie provenit dintr-o ţară terţă, destinat introducerii pe teritoriul Romniei n scopul circulaţiei necomerciale, este supus la punctele de intrare a călătorilor unui control documentar şi unui control de identitate, cu excepţia celor provenite din Principatul Andorra, Confederaţia Elveţiană, Islanda, Principatul Liechtenstein, Principatul Monaco, Norvegia, Republica San Marino şi Statul Vatican.

(2) Controlul documentar şi controlul de identitate prevăzute la alin. (1) sunt efectuate de către autoritatea competentă la punctele de intrare a călătorilor prevăzute la anexa nr. 1.

Art. 8. - Controlul documentar constă n verificarea următoarelor documente şi informaţii:

a) certificatul sanitar-veterinar pentru cinii, pisicile şi dihorii domestici introduşi n Uniunea Europeană n scopul circulaţiei necomerciale, care trebuie să corespundă modelului prevăzut n partea 1 din anexa IV la Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 577/2013 al Comisiei din 28 iunie 2013 privind modelele de documente de identificare pentru circulaţia necomercială a cinilor, pisicilor şi dihorilor domestici, stabilirea de liste de teritorii şi ţări terţe şi cerinţele referitoare la format, punere n pagină şi limbă ale declaraţiilor care atestă respectarea anumitor condiţii prevăzute n Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu amendamentele ulterioare;

b) declaraţia prevăzută la art. 25 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013, semnată de proprietar sau de persoana autorizată, prin care se confirmă faptul că circulaţia animalului de companie n Uniunea Europeană este de natură necomercială, al cărei model este prevăzut n partea 3 secţiunile A şi B din anexa IV la Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr.577/2013;

c) rezultatul testului serologic pentru determinarea nivelului de anticorpi antirabici postvaccinali, care a fost efectuat pentru animalul respectiv, n conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013, care respectă cerinţele de valabilitate stabilite n anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 576/2013 şi care nu fac obiectul derogării prevăzute n art. 12 din acest regulament;

d) documentele justificative sau copiile acestora semnate pentru conformitate cu originalul de către un medic veterinar oficial/medic veterinar autorizat de autoritatea competentă din ţara terţă de origine, n care sunt nregistrate datele privind identificarea animalului, vaccinările acestuia şi, după caz, rezultatul testului serologic;

e) oricare alte documente nsoţitoare ale animalului respectiv care să permită autorităţii competente din punctele de intrare a călătorilor, din Romnia, stabilirea cu exactitate a ţării de expediere a animalului de companie.

Art. 9. - Controlul de identitate constă n verificarea vizuală a corespondenţei dintre datele nregistrate n certificatul sanitar-veterinar şi animalul de companie, precum şi n verificarea corespondenţei dintre datele nregistrate n dispozitivul electronic de identificare - transponder şi cele nregistrate n certificatul sanitar-veterinar şi n celelalte documente nsoţitoare.

Art. 10. - Dacă, n urma controlului documentar şi a controlului de identitate, autoritatea competentă din punctul de intrare a călătorilor din Romnia constată că animalele de companie respectă prevederile art. 8 şi 9, aceasta autorizează introducerea animalelor respective pe teritoriul Romniei.

Art. 11. - (1) n cazul n care, n urma controlului documentar şi a controlului de identitate, autoritatea competentă din punctul de intrare a călătorilor din Romnia constată că animalele de companie nu respectă prevederile art. 8 şi 9, aceasta nu autorizează introducerea animalelor respective pe teritoriul Romniei şi decide:

a) să returneze animalele de companie n ţara de origine; sau

b) să izoleze animalele de companie sub control oficial att timp ct este necesar ca acestea să ndeplinească cerinţele de sănătate, pe cheltuiala proprietarului sau a persoanei fizice răspunzătoare de animalele respective n numele proprietarului; sau

c) să eutanasieze animalele de companie fără compensaţie financiară, n cazul n care nu se poate lua n calcul returnarea sau izolarea acestora n carantină.

(2) n situaţia n care returnarea n ţara de origine nu este posibilă imediat, animalele de companie care nu respectă prevederile art. 8 şi 9 sunt adăpostite n spaţiile special destinate din cadrul punctului de intrare a călătorilor, sub control oficial, şi li se va asigura, pe cheltuiala proprietarului sau a persoanei fizice răspunzătoare de acestea n numele proprietarului, hrana necesară şi asistenţa sanitar-veterinară, după caz.

Art. 12. - n urma efectuării controlului sanitar-veterinar al unui animal de companie, autoritatea competentă din punctele de intrare a călătorilor din Romnia are următoarele obligaţii:

a) să reţină o copie conformă cu originalul a certificatului sanitar-veterinar pentru cinii, pisicile şi dihorii domestici introduşi n Uniunea Europeană n scopul circulaţiei necomerciale şi să nmneze proprietarului originalul acestui certificat;

b) să reţină o copie a buletinului de analiză care atestă că un test serologic pentru determinarea nivelului de anticorpi antirabici postvaccinali a fost efectuat pentru animalul respectiv, n conformitate cu prevederile art. 8 lit. c);

c) să reţină o copie a documentelor justificative n care sunt nregistrate datele privind identificarea animalului şi vaccinările acestuia, precum şi copii ale celorlalte documente nsoţitoare ale animalului, n care se specifică ţara terţă de expediere;

d) să efectueze nregistrări pentru fiecare animal de companie supus controlului sanitar-veterinar;

e) n situaţia n care nu autorizează intrarea animalului de companie pe teritoriul Romniei, să ntocmească o motivaţie de respingere, pe care o naintează proprietarului sau persoanei fizice răspunzătoare de acest animal n numele proprietarului.

Art. 13. - n cazul returnării animalului de companie n ţara de origine, autoritatea competentă din punctele de intrare a călătorilor din Romnia anulează certificatul sanitar-veterinar care nsoţeşte animalul, aplicnd, pe fiecare pagină a acestuia, menţiunea RESPINS, de culoare roşie, cu ştampila din dotare, şi informează celelalte puncte de intrare a călătorilor din Romnia.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Păsări de companie

 

Art. 14. - (1) Păsările de companie provenite din ţări terţe, cu excepţia celor provenite din Principatul Andorra, Insulele Feroe, Groenlanda, Islanda, Principatul Liechtenstein, Principatul Monaco, Norvegia, Republica San Marino, Confederaţia Elveţiană şi Statul Vatican, destinate introducerii pe teritoriul Romniei n scopul circulaţiei necomerciale, sunt supuse la punctele de intrare a călătorilor din Romnia unui control documentar şi unui control de identitate.

(2) Controlul documentar şi controlul de identitate prevăzute la alin. (1) sunt efectuate de către autoritatea competentă la punctele de intrare a călătorilor prevăzute n anexa nr. 1.

Art. 15. - Controlul documentar constă n verificarea următoarelor documente:

a) certificatul sanitar-veterinar pentru păsări de companie, care trebuie să corespundă modelului prevăzut n anexa II la Decizia Comisiei 2007/25/CE, cu amendamentele ulterioare;

b) declaraţia proprietarului sau a persoanei fizice răspunzătoare de pasărea/păsările de companie n numele proprietarului, care trebuie să corespundă cu modelul prevăzut n anexa III la Decizia Comisiei nr. 2007/25/CE, cu amendamentele ulterioare;

c) alte documente nsoţitoare ale păsării/păsărilor de companie, care să permită autorităţii competente din punctele de intrare a călătorilor din Romnia stabilirea cu exactitate a ţării de expediere a păsării/păsărilor.

Art. 16. - Controlul de identitate constă n verificarea vizuală:

a) a corespondenţei dintre numerele individuale ale păsărilor de companie nregistrate n sistemul de identificare, de exemplu: clemă, inel, microcip, transponder, etichetă, şi numerele nregistrate n certificatul sanitar-veterinar şi n celelalte documente nsoţitoare; şi

b) a numărului containerului sau al cuştii n care sunt transportate păsările de companie şi a numărului sigiliului, dacă este cazul, care trebuie să corespundă cu numerele nregistrate n certificatul sanitar-veterinar şi n celelalte documente nsoţitoare.

Art. 17. - Dacă, n urma controlului documentar şi controlului de identitate, autoritatea competentă din punctul de intrare a călătorilor din Romnia constată că pasărea/păsările de companie respectă prevederile art. 15 şi 16, aceasta autorizează introducerea păsării/păsărilor respective pe teritoriul Romniei.

Art. 18. - (1) n cazul n care, n urma controlului documentar şi a controlului de identitate, autoritatea competentă din punctul de intrare a călătorilor din Romnia constată că pasărea/păsările de companie nu respectă prevederile art. 15 şi 16, aceasta nu autorizează introducerea păsării/păsărilor respective pe teritoriul Romniei şi decide:

a) să returneze pasărea/păsările de companie n ţara de origine; sau

b) să izoleze pasărea/păsările de companie sub control oficial att timp ct este necesar ca aceasta/acestea să ndeplinească cerinţele de sănătate, pe cheltuiala proprietarului sau a persoanei fizice răspunzătoare de pasăre/păsări n numele proprietarului; sau

c) să eutanasieze pasărea/păsările de companie, fără compensaţie financiară, n cazul n care nu se poate lua n calcul returnarea sau izolarea acesteia/acestora n carantină.

(2) n situaţia n care returnarea n ţara de origine nu este posibilă imediat, pasărea/păsările de companie care nu respectă prevederile art. 15 şi 16 sunt adăpostite n spaţiile special destinate din cadrul punctului de intrare a călătorilor sub control oficial şi li se va asigura, pe cheltuiala proprietarului sau a persoanei fizice răspunzătoare de pasărea/păsările respectivă/respective n numele proprietarului, hrana necesară şi asistenţa sanitar-veterinară, după caz.

Art. 19. - n urma efectuării controlului sanitar-veterinar al păsării/păsărilor de companie, autoritatea competentă din punctele de intrare a călătorilor din Romnia are următoarele obligaţii:

a) să reţină o copie conformă cu originalul a certificatului pentru pasărea/păsările de companie şi să nmneze proprietarului originalul acestui certificat;

b) să reţină originalul declaraţiei proprietarului sau a persoanei fizice răspunzătoare de pasăre/păsări n numele proprietarului şi să nmneze acestuia/acesteia o copie conformă cu originalul a declaraţiei;

c) să reţină copii ale celorlalte documente nsoţitoare ale păsării/păsărilor de companie, n care se specifică ţara de expediere;

d) să efectueze nregistrări pentru fiecare transport controlat cu păsări de companie n scopul circulaţiei necomerciale;

e) n situaţia n care nu autorizează intrarea păsării/păsărilor de companie pe teritoriul Romniei, să ntocmească o motivaţie de respingere pe care o naintează proprietarului sau persoanei fizice răspunzătoare de pasăre/păsări n numele proprietarului.

Art. 20. - n cazul returnării păsării/păsărilor de companie h ţara de origine, autoritatea competentă din punctele de intrare a călătorilor din Romnia anulează certificatul sanitar-veterinar care nsoţeşte pasărea/păsările, aplicnd, pe fiecare pagină a acestuia, menţiunea RESPINS, de culoare roşie, cu ştampila din dotare, şi informează celelalte puncte de intrare a călătorilor din Romnia.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

Art. 21. - Proprietarul sau persoana fizică răspunzătoare de animalele de companie n numele proprietarului are obligaţia achitării tarifului prevăzut n anexa nr. 2 pentru adăpostirea şi hrănirea animalelor de companie n spaţiile special destinate din cadrul punctelor de intrare a călătorilor din Romnia.

Art. 22. - Cheltuielile pentru acordarea asistenţei sanitar-veterinare, cele privind eutanasierea animalelor şi cele pentru returnarea animalelor de companie n ţara de origina sunt suportate de proprietarul animalelor de companie sau de persoana fizică responsabilă de aceste animale n numele proprietarului.

Art. 23. - n ceea ce priveşte animalele de companie provenite din ţări terţe n scopul circulaţiei necomerciale, introduse printr-un punct de intrare a călătorilor din Romnia şi care au ca destinaţie finală unul din statele Finlanda, Irlandă, Malta, Suedia sau Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, proprietarii sau persoanele responsabile de aceste animale de companie n numele proprietarului au obligaţia de a se informa cu privire la legislaţia naţională specifică a statelor respective.

Art. 24. - Animalele de companie expediate pe cale aeriană trebuie transportate n containere, cuşti sau boxe adecvate speciilor n cauză, care respectă regulamentele n vigoare ale Asociaţiei de Transport Aerian Internaţional privind animalele vii.

Art. 25. - (1) Animalele de companie reţinute şi adăpostite n spaţiile special destinate din cadrul punctului de intrare a călătorilor din Romnia, care nu au fost revendicate de proprietar sau de persoana fizică răspunzătoare de aceste animale n numele proprietarului n termen de 30 de zile de la data reţinerii acestora, sunt considerate abandonate.

(2) Cheltuielile pentru eutanasierea şi distrugerea cadavrelor animalelor abandonate sunt finanţate integral din venituri proprii provenite din activitatea de inspecţie şi control sanitar-veterinar de frontieră.

Art. 26. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 

Punctele de intrare a călătorilor de pe teritoriul Romniei pentru introducerea şi controlul sanitar-veterinar al animalelor de companie provenite din ţări terţe n scopul circulaţiei necomerciale şi programul de lucru al acestora

 

Nr. crt.

Punctul de intrare

Adresa

Tipul

Aprobarea

Programul de lucru

1.

Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti

Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti, km 16,5, localitatea Otopeni, judeţul Ilfov

Aerian

Animale de companie - toate speciile

Permanent

2.

Halmeu

Localitatea Halmeu, str. Titulescu nr. 1, cod poştal 447145, judeţul Satu Mare

Rutier

Animale de companie - toate speciile

Permanent

3.

Moraviţa

Comuna Moraviţa, Vama Moraviţa, cod poştal 307280, judeţul Timiş

Rutier

Animale de companie - toate speciile

Permanent

4.

Albiţa

Comuna Drnceni, satul Albiţa, cod poştal 737221, judeţul Vaslui

Rutier

Animale de companie - toate speciile

Permanent

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

TARIFE

pentru adăpostirea şi hrănirea animalelor de companie n spaţiile special destinate din cadrul punctelor de intrare a călătorilor din Romnia

 

Nr. crt.

Specia de animale

Tarif/exemplar/zi

- lei -

1.

Cini - greutatea mai mică de 1 kg

23 lei

2.

Cini - greutatea cuprinsă ntre 1 kg şi 10 kg

27 iei

3.

Cini - greutatea cuprinsă ntre 11 kg şi 25 kg

29 lei

4.

Cini - greutatea cuprinsă ntre 26 kg şi 44 kg

32 lei

5.

Cini - greutatea mai mare de 45 kg

44 lei

6.

Pisici

23 lei

7.

Dihori

27 lei

8.

Păsări

10 lei

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile

 

n baza art. 10 alin. (4) din Hotărrea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

n temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) şi ale art. 44 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 10 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 10. - (1) Prezentul ordin intră n vigoare la data de 1 ianuarie 2015. Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic aplică prevederile prezentului ordin de la nceputul primului exerciţiu financiar astfel ales, care ncepe ulterior datei de 1 ianuarie 2015.

(2) Face excepţie de la prevederile alin. (1) cap. 13 Raportarea plăţilor efectuate către guverne din cadrul Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, ale cărui prevederi se aplică ncepnd cu exerciţiul financiar al anului 2016.

Art. II. - După alineatul (1) al articolului 14 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 687 şi 687 bis din 4 octombrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

(11) Face excepţie de la prevederile alin. (1) cap. HM Raportarea plăţilor efectuate către guverne din cadrul Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, ale cărui prevederi se aplică ncepnd cu exerciţiul financiar al anului 2016.

Art. III. - Prezentul ordin se publică n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 30 septembrie 2015.

Nr. 1.198.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a nnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 609/2015

 

Lund n considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 1.333/CAB din 23 septembrie 2015 privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a nnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 609/2015,

n temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărrea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. I. - Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a nnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 609/2015, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 209 din 30 martie 2015, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 15, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) Solicitarea unităţilor de către proprietarii persoane juridice, operatori economici fără personalitate juridică sau proprietarii organizaţii profesionale care sunt organizate şi şi desfăşoară activitatea n una dintre formele de exercitare a profesiei liberale se face prin nscrierea la unul dintre producătorii validaţi care au ncheiat contract de finanţare nerambursabilă cu Autoritatea, dar nu mai trziu de data de 31 noiembrie a anului de desfăşurare a programului.

2. La articolul 16, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

,,(6) Nota de nscriere este valabilă maximum 120 de zile de la data emiterii, dar nu mai trziu de data de 10 decembrie inclusiv a anului de desfăşurare a programului.

3. La articolul 18, alineatul (9) va avea următorul cuprins:

(9) Data-limită pentru depunerea cererilor de decontare este 10 decembrie inclusiv a anului de desfăşurare a programului.

Art. II. - Prezentul ordin se publică n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Dan Popescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 5 octombrie 2015.

Nr. 1.551.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea şi gestionarea cazierului fiscal, procedura de nscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor n/din cazierul fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul şi conţinutul formularisticii necesare, precum şi nivelul de acces corespunzător la informaţiile din cazierul fiscal

 

Avnd n vedere dispoziţiile art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, n temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărrea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Cazierul fiscal se organizează de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală la nivel central şi se gestionează de organele fiscale competente, n condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal.

(2) Organele fiscale competente pentru gestionarea cazierului fiscal sunt Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, administraţiile judeţene ale finanţelor publice, serviciile fiscale municipale, Administraţia fiscală pentru contribuabili mijlocii, Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi, administraţiile sectoarelor municipiului Bucureşti ale finanţelor publice din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după cum urmează:

a) Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, administraţiile judeţene ale finanţelor publice, Administraţia fiscală pentru contribuabili mijlocii şi Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi, pentru contribuabilii care sunt nregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe n evidenţele lor fiscale;

b) serviciile fiscale municipale şi administraţiile sectoarelor municipiului Bucureşti ale finanţelor publice, pentru contribuabilii care sunt nregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe n evidenţele lor fiscale.

(3) Cazierul fiscal este gestionat la nivelul organelor fiscale competente printr-o structură specializată constituită n acest sens, ale cărei atribuţii sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi unităţilor subordonate.

Art. 2. - (1) La informaţiile privind cazierul fiscal au acces următoarele persoane:

a) persoanele cu atribuţii n gestionarea cazierului fiscal din cadrul organelor fiscale competente au drept de nscriere şi actualizare/scoatere a informaţiilor privind cazierul fiscal n/din evidenţa informatică, precum şi drept de vizualizare a informaţiilor nscrise şi de ntocmire şi emitere a certificatelor de cazier fiscal, n condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015. Atribuţiile personalului sunt stabilite prin fişa postului;

b) alţi funcţionari din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor subordonate au drept, conform atribuţiilor stabilite prin fişa postului, cu respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, de vizualizare a informaţiilor privind cazierul fiscal, direct sau prin intermediul altor aplicaţii informatice, acordat de către Direcţia generală de tehnologia informaţiei.

(2) Direcţia generală de tehnologia informaţiei organizează evidenţa nominală a persoanelor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor subordonate care au acces la informaţiile din cazierul fiscal, nscriind nivelul de acces acordat.

Art. 3. - (1) Cazierul fiscal este gestionat din punct de vedere informatic de Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care organizează şi gestionează şi istoricul contribuabililor care au fost scoşi din evidenţa cazierului fiscal.

(2) Informaţiile din istoricul contribuabililor care au fost scoşi din evidenţa cazierului fiscal se păstrează pentru o perioadă de 10 ani de la data scoaterii din evidenţă.

(3) Accesul organelor fiscale la datele din istoricul informaţiilor din cazierul fiscal se face n condiţiile prevăzute la art. 2.

Art. 4. - n cazierul fiscal al persoanei juridice se nscriu şi faptele stabilite n sarcina subunităţilor sale fără personalitate juridică, cum ar fi: sucursalele, punctele de lucru şi altele asemenea.

Art. 5. - Procedura de nscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor n/din cazierul fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului de cazier fiscal este prevăzută n anexa nr. 1.

Art. 6. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor:

a) 500 Fişa de nscriere n cazierul fiscal, cod MFP: 14.13.43.15/1;

b) 501 Fişa de actualizare a nscrierilor n cazierul fiscal, cod MFP: 14.13.43.15/2;

c) 502 Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal, cod MFP: 14.13.25.15/1;

d) 503 Cerere de rectificare a datelor nscrise n cazierul fiscal, cod MFP: 14.13.25.15/2;

e) 504 Certificat de cazier fiscal şi anexa la certificatul de cazier fiscal, cod MFP: 14.13.21.15;

f) 505 Fişa de nscriere n cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul, cod MFP: 14.13.43.15/3;

g) 506 Fisa de nscriere n cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală, cod MFP: 14.13.43.15/4;

h) 507 Fişa de actualizare a nscrierilor n cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul, cod MFP: 14.13.43.15/5;

i) 508 Fişa de actualizare a nscrierilor n cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală, cod MFP: 14.13.43.15/6, prevăzute n anexa nr. 2.

Art. 7. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor menţionate sunt prevăzute n anexa nr. 3.

Art. 8. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Art. 10. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală juridică, Direcţia generală de tehnologia informaţiei şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la ndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 5 octombrie 2015.

Nr. 2.594.

 

ANEXA Nr.1

 

PROCEDURA

de nscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor n/din cazierul fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului de cazier fiscal

 

CAPITOLUL I

Procedura de nscriere n cazierul fiscal a faptelor şi situaţiilor prevăzute la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierului fiscal

 

A. Dispoziţii generale privind nscrierea informaţiilor n cazierul fiscal

1. nscrierea informaţiilor n cazierul fiscal se realizează de către compartimentul cu atribuţii n gestionarea cazierului fiscal din cadrul organului fiscal competent, prevăzut la art. 1 din ordin, denumit n continuare compartiment de specialitate, pe baza fişei de nscriere n cazierul fiscal, prevăzută n anexa nr. 2 la ordin. Se completează cte o fişă pentru fiecare faptă care se nscrie n cazierul fiscal.

2. Fişele prevăzute la pct. 1 se completează şi se editează numai cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţia organelor fiscale de Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

3. Fişele de nscriere se ntocmesc n condiţiile prezentei proceduri şi se transmit compartimentelor de specialitate.

4. Compartimentul de specialitate are următoarele atribuţii:

a) analizează formal, din punctul de vedere al coerenţei şi completitudinii, fişele de nscriere primite;

b) restituie emitentului, n vederea corectării, fişele la care se constată neconcordanţe;

c) nregistrează n registrul unic de evidenţă fişele de nscriere valide.

5. Fişele valide sunt vizate de şeful serviciului (biroului) care coordonează activitatea compartimentului de specialitate şi sunt repartizate de acesta pentru a fi nscrise n cazierul fiscal, n termen de o zi de la data primirii.

B. Procedura de nscriere n cazierul fiscal a informaţiilor privind faptele sancţionate contravenţional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum şi a celor care privesc disciplina financiară

1. Compartimentele juridice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor sale subordonate vor comunica n timp util organelor de control soluţiile pronunţate n dosarele prin care s-au soluţionat definitiv de către instanţele de judecată plngerile mpotriva proceselor-verbale/actelor de control, n baza Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Fişele de nscriere n cazierul fiscal (formular 500) se ntocmesc, indiferent de domiciliul fiscal al contribuabililor, de către următoarele organe şi la următoarele termene:

a) organele cu atribuţii de control din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor sale subordonate, precum şi organele cu atribuţii de control din afara agenţiei care au constatat contravenţiile şi au aplicat sancţiunile, astfel:

a.1. - n termen de 5 zile de la expirarea termenului legal de exercitare a căii de atac mpotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, n cazul neexercitării căii de atac;

a.2, - n termen de 5 zile de la data primirii comunicării, de la compartimentele juridice, a hotărrii definitive prin care s-a soluţionat calea de atac mpotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei;

b) compartimentele juridice din cadrul organelor prevăzute la lit. a) sau din cadrul organelor fiscale ierarhic superioare, după caz, pentru faptele care constituie infracţiuni, n termen de 5 zile de la data primirii comunicării hotărrii judecătoreşti definitive.

3. Fişele de nscriere se transmit compartimentului de specialitate.

C. Procedura de nscriere n cazierul fiscal a atragerii răspunderii

C1. Procedura de nscriere n cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare cu debitorul, stabilită prin decizie a organului fiscal rămasă definitivă

1. n cazierul fiscal al persoanelor fizice, juridice şi al entităţilor fără personalitate juridică se nscrie atragerea răspunderii solidare cu debitorul, stabilită prin decizie a organului fiscal competent, emisă n condiţiile Codului de procedură fiscală, rămasă definitivă prin neexercitarea căilor de atac prevăzute de lege sau prin hotărre judecătorească definitivă, n situaţia n care decizia organului fiscal a fost atacată n justiţie.

2. n situaţia n care decizia de atragere a răspunderii solidare cu debitorul, emisă n condiţiile prevăzute de Codul de procedură fiscală, a rămas definitivă prin neexercitarea căilor de atac prevăzute de lege, fişele de nscriere n cazierul fiscal se ntocmesc de compartimentul cu atribuţii de executare silită din cadrul organului fiscal competent n administrarea fiscală a debitorului declarat insolvabil sau insolvent.

3. n vederea stabilirii momentului la care fapta poate fi nscrisă n cazierul fiscal, compartimentul cu atribuţii de executare silită organizează o evidenţă a deciziilor de angajare a răspunderii solidare emise.

4. Pentru aplicarea pct. 2, compartimentul juridic din cadrul organului fiscal competent n administrarea fiscală a persoanelor pentru care a fost stabilită răspunderea solidară sau din cadrul organului fiscal ierarhic superior, după caz, notifică compartimentul cu atribuţii de executare silită care a emis decizia de atragere a răspunderii solidare cu privire la introducerea vreunei acţiuni la instanţa de contencios administrativ prin care se solicită anularea respectivei decizii.

5. n situaţia prevăzută la pct. 4, compartimentul cu atribuţii de executare silită elimină din evidenţa organizată potrivit pct. 3 decizia de atragere a răspunderii solidare care a fost atacată n instanţă. Dacă decizia de atragere a răspunderii solidare rămne definitivă prin hotărre judecătorească definitivă, fişele de nscriere n cazierul fiscal se ntocmesc de compartimentul juridic din cadrul organului fiscal competent n administrarea fiscală a persoanelor pentru care a fost stabilită răspunderea solidară sau din cadrul organului fiscal ierarhic superior, după caz, n termen de 5 zile de la data primirii comunicării hotărrii judecătoreşti definitive.

6. n situaţia n care compartimentul cu atribuţii de executare silită nu primeşte informaţii cu privire la introducerea vreunei acţiuni la instanţa judecătorească, acesta ntocmeşte fişa de nscriere n cazierul fiscal n termen de 5 zile de la mplinirea termenului de 6 luni prevăzut pentru introducerea acţiunii la instanţa de contencios administrativ, n condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

7. Pentru situaţiile prevăzute la pct. 2 şi 4 se completează formularul 505 Fişa de nscriere n cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul, prevăzut n anexa nr. 2 la ordin.

8. Fişele de nscriere completate se transmit compartimentului de specialitate n a cărui sferă de competenţă intră gestionarea cazierului fiscal ai persoanei n sarcina căreia s-a stabilit răspunderea solidară.

C2. Procedura de nscriere n cazierul fiscal a atragerii răspunderii patrimoniale cu debitorul ajuns n stare de insolvenţă, pronunţată prin hotărre judecătorească definitivă

1. n cazierul fiscal al persoanelor fizice, juridice şi al entităţilor fără personalitate juridică se nscrie atragerea răspunderii patrimoniale cu debitorul ajuns n stare de insolvenţă, pronunţată prin hotărre judecătorească definitivă, pentru creanţele care fac parte din pasivul debitorului şi sunt administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

2. Fişele de nscriere n cazierul fiscal se ntocmesc de compartimentul juridic din cadrul organului fiscal competent n administrarea fiscală a persoanelor pentru care a fost stabilită răspunderea patrimonială sau din cadrul organului fiscal ierarhic superior, după caz.

3. n situaţia prevăzută la pct. 2, fişele de nscriere n cazierul fiscal se ntocmesc n termen de 5 zile de la data primirii comunicării hotărrii judecătoreşti definitive.

4. Pentru situaţia prevăzută la pct. 2 se completează formularul 505 Fişa de nscriere n cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul, prevăzut n anexa nr. 2 la ordin.

5. Fişele de nscriere completate se transmit compartimentului de specialitate n a cărui sferă de competenţă intră gestionarea cazierului fiscal al persoanei n sarcina căreia s-a stabilit răspunderea patrimonială.

D. Procedura de nscriere n cazierul fiscal a stării de inactivitate fiscală

D1. Procedura de nscriere n cazierul fiscal a stării de inactivitate fiscală, n cazul contribuabililor declaraţi inactivi fiscal n condiţiile Codului de procedură fiscală

1. n cazierul fiscal al contribuabililor/plătitorilor persoane juridice şi al entităţilor fără personalitate juridică se nscrie inactivitatea fiscală, declarată potrivit legii, cu excepţia inactivităţii fiscale declarate ca urmare a nscrierii inactivităţii temporare la registrul comerţului, prevăzută n Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

2. n situaţia n care decizia de declarare n inactivitate fiscală emisă n condiţiile prevăzute de Codul de procedură fiscală a rămas definitivă prin neexercitarea căilor de atac prevăzute de lege, fişa de nscriere n cazierul fiscal se ntocmeşte de compartimentul care a ntocmit decizia.

3. n vederea stabilirii momentului la care fapta poate fi nscrisă n cazierul fiscal, compartimentul prevăzut la pct. 2 organizează o evidenţă a deciziilor de declarare n inactivitate emise, care au fost comunicate contribuabililor,

4. Pentru aplicarea pct. 2, compartimentul juridic din cadrul organului fiscal competent n administrarea fiscală a persoanelor declarate inactive sau din cadrul organului fiscal ierarhic superior, după caz, notifică compartimentul care a emis decizia de declarare n inactivitate cu privire la introducerea vreunei acţiuni la instanţa de contencios administrativ prin care se solicită anularea respectivei decizii.

5. n situaţia prevăzută la pct. 4, compartimentul elimină din evidenţa organizată potrivit pct. 3 decizia de declarare n inactivitate care a fost atacată n instanţă. Dacă decizia de declarare n inactivitate rămne definitivă prin hotărre judecătorească definitivă, fişa de nscriere n cazierul fiscal se ntocmeşte de compartimentul juridic din cadrul organului fiscal competent n administrarea fiscală a persoanelor declarate inactive fiscal sau din cadrul organului fiscal ierarhic superior, după caz, n termen de 5 zile de la data primirii comunicării hotărrii judecătoreşti definitive.

6. n situaţia n care compartimentul care a emis decizia de declarare n inactivitate nu primeşte informaţii cu privire la introducerea vreunei acţiuni la instanţa judecătorească, acesta ntocmeşte fişa de nscriere n cazierul fiscal n termen de 5 zile de la mplinirea termenului de 6 luni prevăzut pentru introducerea acţiunii la instanţa de contencios administrativ, n condiţiile prevăzute de Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

7. Pentru situaţiile prevăzute la pct. 2 şi 4 se completează formularul 506 Fişa de nscriere n cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală, prevăzut n anexa nr. 2 la ordin, n care se bifează căsuţa contribuabil declarat inactiv fiscal.

8. Fişele de nscriere completate se transmit compartimentului de specialitate n a cărui sferă de competenţă intră gestionarea cazierului fiscal al persoanei juridice declarate inactive.

D2. Procedura de nscriere n cazierul fiscal a stării de inactivitate fiscală pentru reprezentanţii legali/reprezentanţii desemnaţi ai contribuabililor declaraţi inactivi fiscal

1. n cazierul fiscal al reprezentanţilor legali/reprezentanţilor desemnaţi ai contribuabililor, existenţi n perioada n care au intervenit situaţiile de declarare a inactivităţii fiscale, se nscrie inactivitatea fiscală, declarată potrivit legii, cu excepţia inactivităţii fiscale declarate ca urmare a nscrierii inactivităţii temporare la registrul comerţului, prevăzută n Legea nr. 207/2015.

2. n cazul noilor reprezentanţi legali/reprezentanţi desemnaţi, starea de inactivitate fiscală se nscrie n cazierul fiscal, dacă aceasta se menţine pe o perioadă mai mare de un semestru calendaristic de la data nscrierii menţiunilor privind

desemnarea noilor reprezentanţi n registrul comerţului sau n evidenţele autorităţilor/instituţiilor publice, după caz.

3. Lista contribuabililor pentru care s-au emis decizii de declarare a inactivităţii fiscale se centralizează la nivelul administraţiei judeţene a finanţelor publice, pentru toate unităţile fiscale din judeţul respectiv.

4. Administraţia judeţeană a finanţelor publice, administraţiile sectoarelor municipiului Bucureşti, Administraţia fiscală pentru contribuabili mijlocii, Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili transmit listele cuprinznd contribuabilii declaraţi inactivi fiscal Direcţiei generale de tehnologia informaţiei, care solicită Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, n baza protocolului de colaborare, datele de identificare ale reprezentanţilor legali/reprezentanţilor desemnaţi ai contribuabililor care figurează n această listă. Sunt solicitate informaţii referitoare la reprezentanţii legali existenţi n perioada n care au intervenit situaţiile de declarare a inactivităţii fiscale.

5. Pentru persoanele juridice şi entităţile fără personalitate juridică care nu au, potrivit legii, obligaţia nregistrării n registrul comerţului, informaţiile referitoare la reprezentanţii legali/desemnaţi existenţi n perioada n care au intervenit situaţiile de declarare a inactivităţii fiscale se primesc n condiţiile prevăzute prin protocoale ncheiate potrivit art. 4 alin. (10) şi (11) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015.

6. După primirea informaţiilor solicitate, Direcţia generală de tehnologia informaţiei transmite datele de identificare ale reprezentanţilor legali/reprezentanţilor desemnaţi către unităţile fiscale solicitante, care, la rndul lor, le transmit compartimentelor care au emis deciziile de declarare n inactivitate prevăzute la pct. 3 din prezenta secţiune.

7. n vederea stabilirii momentului la care inactivitatea fiscală poate fi nscrisă n cazierul fiscal al reprezentantului legal/desemnat sunt aplicabile dispoziţiile lit. D1 pct. 3-7.

8. Pentru nscrierea n cazierul fiscal a inactivităţii fiscale se completează formularul 506 Fişa de nscriere n cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală, prevăzut n anexa nr. 2 la ordin, n care se bifează căsuţa reprezentant legal/reprezentant desemnat al contribuabilului declarat inactiv fiscal.

9. Fişele de nscriere ntocmite potrivit pct. 8 se transmit compartimentelor de specialitate, n a căror sferă de competenţă intră gestionarea cazierului fiscal al reprezentanţilor legali/reprezentanţilor desemnaţi.

 

CAPITOLUL II

Procedura de actualizare a faptelor şi situaţiilor nscrise n cazierul fiscal

 

A. Dispoziţii generale privind actualizarea faptelor şi situaţiilor nscrise n cazierul fiscal

1. n scopul actualizării datelor din cazierul fiscal, documentul justificativ este fişa de actualizare a nscrierilor n cazierul fiscal. Pentru fiecare faptă sau situaţie care se actualizează se completează cte o fişă de actualizare.

2. Actualizarea informaţiilor din cazierul fiscal se face prin completarea formularelor 501 Fişa de actualizare a nscrierilor n cazierul fiscal, 507 Fişa de actualizare a nscrierilor n cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul sau 508 Fişa de actualizare a nscrierilor n cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală, prevăzute n anexa nr. 2 la ordin.

3. Fişele de actualizare menţionate la pct. 2 se utilizează şi pentru scoaterea din evidenţa cazierului fiscal, n condiţiile prevăzute de art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015.

4. Fişele de actualizare se completează şi se editează numai cu ajutorul programului de asistenţă, pus la dispoziţia organelor fiscale de Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

5. Fişele de actualizare a informaţiilor din cazierul fiscal se ntocmesc, la cererea contribuabilului sau din oficiu, de către compartimentul de specialitate, pe baza următoarelor documente justificative:

a) listele primite de la compartimentul cu atribuţii n gestionarea Registrului contribuabililor, care cuprind persoanele radiate, respectiv decedate, după caz;

b) nota de serviciu prin care se aprobă fişa de actualizare pentru rectificarea erorilor constatate la nscrierea

faptelor/situaţiilor n cazierul fiscal, aprobată de conducătorul organului fiscal competent;

c) nota de serviciu prin care se aprobă fişa de actualizare n vederea scoaterii din evidenţa cazierului fiscal a faptelor/situaţiilor cnd a intervenit amnistia sau reabilitarea de drept sau judecătorească constatată prin hotărre judecătorească, după caz, avizată de compartimentul juridic.

6. Fişele de actualizare pot fi completate şi de organele cu atribuţii de inspecţie fiscală/antifraudă fiscală, compartimentele juridice, compartimentele cu atribuţii n gestionarea Registrului contribuabililor sau de compartimentele cu atribuţii de executare silită (colectare), pentru a rectifica eventualele erori din fişele de nscriere transmise de acestea.

7. Pentru fişele de actualizare ntocmite de alte compartimente, compartimentele de specialitate:

a) analizează formal, din punctul de vedere al coerenţei şi completitudinii, fişele de actualizare primite;

b) restituie fişele la care se constată neconcordanţe compartimentelor emitente, pentru a fi corectate, după caz;

c) nregistrează n registrul unic de evidenţă fişele de actualizare primite.

8. Fişele de actualizare valide sunt vizate de şeful serviciului (biroului) care coordonează activitatea compartimentului cu atribuţii de gestionare a cazierului fiscal şi sunt repartizate de acesta pentru a fi introduse n baza de date, n termen de cel mult 24 de ore de la data primirii.

9. n scopul completării sau actualizării informaţiilor din cazierului fiscal, organele fiscale competente pot solicita Inspectoratului General al Poliţiei Romne şi unităţilor sale teritoriale extras de pe cazierul judiciar al contribuabililor care au săvrşit fapte de natura celor care se nscriu n evidenţa cazierului fiscal.

B. Dispoziţii speciale privind scoaterea din evidenţa cazierului fiscal a faptelor sancţionate ca infracţiuni sau sancţionate conform legii penale cu amendă sau avertisment

1. Pentru scoaterea din evidenţa cazierului fiscal a faptelor sancţionate ca infracţiuni, pentru care s-a scurs perioada de 5 ani de la data executării pedepsei, fişa de actualizare se ntocmeşte, la cererea contribuabilului, de către compartimentul de specialitate, pe baza notei de serviciu avizate de compartimentul juridic.

2. Pentru scoaterea din evidenţa cazierului fiscal a faptelor sancţionate conform legii penale cu amendă sau avertisment, pentru care s-a scurs perioada de 5 ani de la data nscrierii informaţiilor n cazierul fiscal, fişa de actualizare se ntocmeşte, la cererea contribuabilului, nsoţită de documentele doveditoare sau din oficiu, de către compartimentul de specialitate, pe baza notei de serviciu avizate de compartimentul juridic.

3. Nota de serviciu prevăzută la pct. 1 şi 2 cuprinde informaţii privind identificarea contribuabilului, fapta sancţionată ca infracţiune sau sancţionată conform legii penale cu amendă ori avertisment, hotărrea judecătorească/documentul n temeiul căreia/căruia a fost nscrisă fapta n cazierul fiscal şi data la care pedeapsa a fost executată/fapta a fost nscrisă n cazierul fiscal.

4. După ntocmirea notei de serviciu, aceasta se transmite compartimentului juridic din cadrul organului fiscal competent sau din cadrul organului fiscal ierarhic superior, după caz, n vederea acordării unui aviz de legalitate.

C. Dispoziţii speciale privind scoaterea din evidenţa cazierului fiscal a faptelor sancţionate contravenţional

C1. Dispoziţii speciale privind scoaterea din evidenţa cazierului fiscal a faptelor sancţionate contravenţional, altele dect contravenţiile la regimul produselor accizabile

1. Faptele sancţionate contravenţional, altele dect contravenţiile la regimul produselor accizabile, se scot din evidenţa cazierului fiscal, din oficiu sau la cererea contribuabilului, n condiţiile art. 6 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, ntr-o perioadă de o lună de la data nscrierii informaţiilor n cazierul fiscal, cu condiţia achitării cuantumului amenzilor contravenţionale.

2. n situaţia n care cuantumul amenzilor nu a fost achitat n această perioadă, scoaterea din evidenţă se realizează n termen de 3 zile lucrătoare de la data achitării amenzilor.

3. La cererea contribuabilului de scoatere din evidenţa cazierului fiscal a faptelor prevăzute la pct. 1, formulată după mplinirea termenului de o lună prevăzut de lege, compartimentul de specialitate ntocmeşte nota de serviciu pe care o transmite compartimentului cu atribuţii de evidenţă pe plătitori sau organelor cu atribuţii de inspecţie fiscală ori altor organe cu atribuţii de control care au constatat contravenţiile şi au aplicat sancţiunile, după caz, n vederea avizării din punctul de vedere al ndeplinirii condiţiei prevăzute de lege privind achitarea cuantumului amenzii contravenţionale.

4. După primirea notei de serviciu avizate, compartimentul de specialitate completează de ndată formularul 501 Fişa de actualizare a nscrierilor n cazierul fiscal, dispoziţiile secţiunii A pct. 8 fiind aplicabile n mod corespunzător.

5. Pentru scoaterea, din oficiu, din evidenţa cazierului fiscal a faptelor prevăzute la pct. 1, compartimentul de specialitate ntocmeşte, n prima zi lucrătoare a fiecărei luni, liste cu contribuabilii care au nscrise n cazierul fiscal astfel de fapte şi pentru care s-a mplinit n luna anterioară termenul de o lună de zile de la data la care fapta a fost nscrisă n cazierul fiscal.

6. Listele ntocmite potrivit pct. 5 se transmit compartimentului cu atribuţii de evidenţă pe plătitori sau organelor cu atribuţii de inspecţie fiscală ori altor organe cu atribuţii de control care au constatat contravenţiile şi au aplicat sancţiunile, după caz, n vederea confirmării ndeplinirii condiţiei prevăzute de lege privind achitarea cuantumului amenzii contravenţionale.

7. După primirea confirmării privind achitarea cuantumului amenzii contravenţionale, compartimentul de specialitate completează de ndată formularul 501 Fişa de actualizare a nscrierilor n cazierul fiscal, dispoziţiile secţiunii A pct. 8 fiind aplicabile n mod corespunzător.

8. Contribuabilii pentru care s-a mplinit termenul de o lună de la data la care fapta a fost nscrisă n cazierul fiscal, dar care nu au achitat cuantumul amenzii contravenţionale, se preiau n listele lunare n vederea confirmării ulterioare a plăţii.

9. n situaţia n care cuantumul amenzilor nu a fost achitat n termen de 5 ani de la data nscrierii faptei n cazierul fiscal, compartimentul de specialitate completează formularul 501 Fişa de actualizare a nscrierilor n cazierul fiscal, pentru scoaterea faptelor din evidenţa cazierului fiscal, dispoziţiile secţiunii A pct. 6 fiind aplicabile n mod corespunzător.

C2. Dispoziţii speciale privind scoaterea din evidenţa cazierului fiscal a faptelor sancţionate contravenţional pentru nerespectarea regimului produselor accizabile

1. Faptele sancţionate contravenţional pentru nerespectarea regimului produselor accizabile se scot din evidenţa cazierului fiscal, n condiţiile art. 6 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, ntr-o perioadă de un an de la data nscrierii informaţiilor n cazierul fiscal, cu condiţia achitării cuantumului amenzilor contravenţionale.

2. n situaţia n care cuantumul amenzilor nu a fost achitat n această perioadă, scoaterea din evidenţă se realizează n termen de 3 zile lucrătoare de la data achitării amenzilor.

3. La cererea contribuabilului de scoatere din evidenţa cazierului fiscal a faptelor prevăzute la pct. 1, formulată după mplinirea termenului de un an prevăzut de lege, compartimentul de specialitate ntocmeşte nota de serviciu pe care o transmite compartimentului cu atribuţii de evidenţă pe plătitori sau organelor cu atribuţii de inspecţie fiscală ori altor organe cu atribuţii de control care au constatat contravenţiile şi au aplicat sancţiunile, după caz, n vederea avizării din punctul de vedere al ndeplinirii condiţiei prevăzute de lege privind achitarea cuantumului amenzii contravenţionale.

4. După primirea notei de serviciu avizate, compartimentul de specialitate completează de ndată formularul 501 Fişa de actualizare a nscrierilor n cazierul fiscal, dispoziţiile secţiunii A pct. 8 fiind aplicabile n mod corespunzător.

5. Pentru scoaterea, din oficiu, din evidenţa cazierului fiscal a faptelor prevăzute la pct. 1, compartimentul de specialitate ntocmeşte, n prima zi lucrătoare a fiecărei luni, liste cu contribuabilii care au nscrise n cazierul fiscal astfel de fapte şi pentru care s-a mplinit n luna anterioară termenul de un an de zile de la data la care fapta a fost nscrisă n cazierul fiscal.

6. Listele ntocmite potrivit pct. 5 se transmit compartimentului cu atribuţii de evidenţă pe plătitori sau organelor cu atribuţii de inspecţie fiscală ori altor organe cu atribuţii de control care au constatat contravenţiile şi au aplicat sancţiunile, după caz, n vederea confirmării ndeplinirii condiţiei prevăzute de lege privind achitarea cuantumului amenzii contravenţionale.

7. După primirea confirmării privind achitarea cuantumului amenzii contravenţionale, compartimentul de specialitate completează de ndată formularul 501 Fişa de actualizare a nscrierilor n cazierul fiscal, dispoziţiile secţiunii A pct. 8 fiind aplicabile n mod corespunzător.

8. Contribuabilii pentru care s-a mplinit termenul de un an de la data la care fapta a fost nscrisă n cazierul fiscal, dar care nu au achitat cuantumul amenzii contravenţionale, se preiau n listele lunare n vederea confirmării ulterioare a plăţii.

9. n situaţia n care cuantumul amenzilor nu a fost achitat n termen de 5 ani de la data nscrierii faptei n cazierul fiscal, compartimentul de specialitate completează formularul 501 Fişa de actualizare a nscrierilor n cazierul fiscal, pentru scoaterea faptelor din evidenţa cazierului fiscal, dispoziţiile secţiunii A pct. 8 fiind aplicabile n mod corespunzător.

D. Dispoziţii speciale privind scoaterea din evidenţa cazierului fiscal a situaţiilor privind atragerea răspunderii

D1 Dispoziţii speciale privind scoaterea din evidenţa cazierului fiscal a situaţiilor privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul

1. Situaţiile privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul, stabilite prin decizia organului fiscal, se scot din evidenţa cazierului fiscal, n condiţiile art. 6 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, la data stingerii creanţelor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, nsă nu mai devreme de o lună de la data nscrierii informaţiilor n cazierul fiscal.

2. Pentru scoaterea din evidenţa cazierului fiscal a situaţiilor prevăzute la pct. 1, la cererea contribuabilului formulată după mplinirea termenului de o lună prevăzut de lege, compartimentul de specialitate ntocmeşte nota de serviciu pe care o transmite compartimentului cu atribuţii de evidenţă pe plătitori, n vederea avizării din punctul de vedere al ndeplinirii condiţiei prevăzute de lege privind stingerea creanţei fiscale.

3. După primirea notei de serviciu avizate, compartimentul de specialitate completează de ndată formularul 507 Fişa de actualizare a nscrierilor n cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul, dispoziţiile secţiunii A pct. 8 fiind aplicabile n mod corespunzător.

4. Pentru scoaterea din evidenţa cazierului fiscal a situaţiilor prevăzute la pct. 1, din oficiu, compartimentul cu atribuţii de gestionare a cazierului fiscal ntocmeşte, n prima zi lucrătoare a fiecărei luni, liste cu contribuabilii care au nscrise n cazierul fiscal astfel de situaţii şi pentru care s-a mplinit, n luna anterioară, termenul de o lună de la data la care situaţia a fost nscrisă n cazierul fiscal.

5. Listele ntocmite potrivit pct. 4 se transmit compartimentului cu atribuţii de evidenţă pe plătitori, n vederea confirmării ndeplinirii condiţiei prevăzute de lege privind stingerea creanţei fiscale.

6. După primirea confirmării privind stingerea creanţei fiscale, compartimentul de specialitate completează de ndată formularul 507 Fişa de actualizare a nscrierilor n cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul, dispoziţiile secţiunii A pct. 8 fiind aplicabile n mod corespunzător.

7. Contribuabilii pentru care s-a mplinit termenul de o lună de la data la care situaţia a fost nscrisă n cazierul fiscal, dar care nu au stins creanţele administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, pentru care s-a dispus atragerea răspunderii solidare, se preiau n listele lunare n vederea confirmării ulterioare a stingerii respectivelor creanţe.

8. n situaţia n care creanţele fiscale nu se sting n termen de 5 ani de la data nscrierii situaţiei n cazierul fiscal, compartimentul de specialitate completează formularul 507 Fişa de actualizare a nscrierilor n cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul, dispoziţiile secţiunii A pct. 8 fiind aplicabile n mod corespunzător.

D2. Dispoziţii speciale privind scoaterea din evidenţa cazierului fiscal a situaţiilor privind atragerea răspunderii patrimoniale cu debitorul

1. Situaţiile privind atragerea răspunderii patrimoniale cu debitorul ajuns n stare de insolvenţă, pronunţată prin hotărre judecătorească, se scot din evidenţa cazierului fiscal, n condiţiile art. 6 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, la data stingerii creanţelor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, nsă nu mai devreme de o lună de la data nscrierii informaţiilor n cazierul fiscal.

2. Dispoziţiile secţiunii D1 pct. 2-8 se aplică n mod corespunzător.

E. Dispoziţii speciale privind scoaterea din evidenţa cazierului fiscal a situaţiilor privind inactivitatea fiscală, declarata pentru nendeplinirea obligaţiilor declarative

E1. Dispoziţii speciale privind scoaterea din evidenţa cazierului fiscal a situaţiilor privind inactivitatea fiscală, declarată pentru nendeplinirea obligaţiilor declarative, n condiţiile Codului de procedură fiscală, nscrise n cazierul fiscal al contribuabililor declaraţi inactivi

1. Situaţiile privind inactivitatea fiscală, declarată pentru nendeplinirea obligaţiilor declarative prevăzute de lege, se scot din cazierul fiscal al contribuabililor declaraţi inactivi fiscal, n condiţiile art. 6 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, la data reactivării contribuabilului.

2. Compartimentul care ntocmeşte decizia privind reactivarea contribuabilului, după comunicarea acestei decizii, completează formularul 508 Fişa de actualizare a nscrierilor n cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală, prevăzut n anexa nr. 2 la ordin, n care se bifează căsuţa contribuabil declarat inactiv fiscal.

3. n situaţia contribuabililor declaraţi inactivi fiscali ca urmare a unei erori materiale, fişa de actualizare se ntocmeşte după comunicarea deciziei de anulare a deciziei de declarare n inactivitate fiscală.

4. Fişa de actualizare ntocmită conform pct. 2 sau 3, după caz, se transmite compartimentului de specialitate n a cărui sferă de competenţă intră gestionarea cazierului fiscal al contribuabilului reactivat.

5. Dispoziţiile secţiunii A pct. 7 şi 8 se aplică n mod corespunzător.

E2. Dispoziţii speciale privind scoaterea din evidenţa cazierului fiscal a situaţiilor privind Inactivitatea fiscală, declarată pentru nendeplinirea obligaţiilor declarative, n condiţiile Codului de procedură fiscală, nscrise n cazierul fiscal al reprezentanţilor legali/reprezentanţilor desemnaţi al contribuabililor reactivaţi

1. Situaţiile privind inactivitatea fiscală, declarată pentru nendeplinirea obligaţiilor declarative prevăzute de lege, se scot din cazierul fiscal al reprezentanţilor legali/reprezentanţilor desemnaţi ai contribuabililor declaraţi inactivi fiscal, n condiţiile art. 6 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, la data reactivării contribuabilului.

2. Compartimentul care ntocmeşte decizia privind reactivarea contribuabilului, după comunicarea acestei decizii, completează formularul 508 Fişa de actualizare a nscrierilor n cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală, prevăzut n anexa nr. 2 la ordin, n care se bifează căsuţa reprezentant legal/reprezentant desemnat al contribuabilului declarat inactiv fiscal.

3. n situaţia contribuabililor declaraţi inactivi fiscal ca urmare a unei erori materiale, fişa de actualizare se ntocmeşte după comunicarea deciziei de anulare a deciziei de declarare n inactivitate fiscală.

4. Fişa de actualizare ntocmită conform pct. 2 sau 3, după caz, se transmite compartimentului de specialitate n a cărui sferă de competenţă intră gestionarea cazierului fiscal al reprezentantului legal/reprezentantului desemnat al contribuabilului reactivat.

5. Dispoziţiile secţiunii A pct. 7 şi 8 se aplică n mod corespunzător.

F. Dispoziţii speciale privind scoaterea din evidenţa cazierului fiscal a situaţiilor privind inactivitatea fiscală, declarată pentru celelalte cazuri prevăzute de Codul da procedură fiscală

F1. Dispoziţii speciale privind scoaterea din evidenţa cazierului fiscal a situaţiilor privind inactivitatea fiscală, declarată pentru celelalte cazuri prevăzute de lege, n condiţiile Codului de procedură fiscală, nscrise n cazierul fiscal al contribuabililor declaraţi inactivi

1. Situaţiile privind inactivitatea fiscală, declarată pentru alte cazuri prevăzute de Codul de procedură fiscală dect nendeplinirea obligaţiilor declarative, se scot din cazierul fiscal al contribuabililor declaraţi inactivi fiscal, n condiţiile art. 6 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, după mplinirea unui termen de 3 luni de la data reactivării contribuabilului.

2. Pentru scoaterea din evidenţa cazierului fiscal a inactivităţii fiscale compartimentul care ntocmeşte decizia de reactivare, după mplinirea unui termen de 3 luni de la data reactivării contribuabililor, completează formularul 508 Fişa de actualizare a nscrierilor n cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală, prevăzut n anexa nr. 2 la ordin, la care se bifează căsuţa contribuabil declarat inactiv fiscal.

3. Fişa de actualizare ntocmită conform pct. 2 se transmite compartimentului de specialitate n a cărui sferă de competenţă intră gestionarea cazierului fiscal al contribuabilului reactivat.

4. Dispoziţiile secţiunii A pct. 7 şi 8 se aplică n mod corespunzător.

F2. Dispoziţii speciale privind scoaterea din evidenţa cazierului fiscal a situaţiilor privind inactivitatea fiscală, declarată pentru celelalte cazuri prevăzute de lege, n condiţiile Codului de procedură fiscală, nscrise n cazierul fiscal al reprezentanţilor legali/reprezentanţilor desemnaţi ai contribuabililor reactivaţi

1. Situaţiile privind inactivitatea fiscală, declarată pentru alte cazuri prevăzute de Codul de procedură fiscală dect nendeplinirea obligaţiilor declarative, se scot din cazierul fiscal al reprezentanţilor legali/reprezentanţilor desemnaţi ai contribuabililor declaraţi inactivi fiscali, n condiţiile art. 6 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, după mplinirea unui termen de 3 luni de la data reactivării contribuabilului declarat inactiv fiscal.

2. Pentru scoaterea din evidenţa cazierului fiscal a acestor situaţii, compartimentul care ntocmeşte decizia de reactivare, după mplinirea unui termen de 3 luni de la data reactivării contribuabililor, completează formularul 508 .Fişa de actualizare a nscrierilor n cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală, prevăzut n anexa nr. 2 la ordin, n care se bifează căsuţa .reprezentant legal/reprezentant desemnat al contribuabilului declarat inactiv fiscal.

3. Fişa de actualizare ntocmită conform pct. 2 se transmite compartimentului de specialitate n a cărui sferă de competenţă intră gestionarea cazierului fiscal al reprezentantului legal/reprezentantului desemnat al contribuabilului reactivat.

4. Dispoziţiile secţiunii A pct. 7 şi 8 se aplică n mod corespunzător.

G. Dispoziţii speciale referitoare la scoaterea din evidenţa cazierului fiscal a situaţiilor privind inactivitatea fiscală, nscrise n cazierul fiscal al reprezentanţilor legali/reprezentanţilor desemnaţi ai contribuabililor inactivi fiscal, care nu mai deţin calitatea de reprezentant legal/reprezentant desemnat al contribuabilului aflat n stare de inactivitate fiscală

1. Situaţiile privind inactivitatea fiscală se scot din evidenţa cazierului fiscal al persoanei care nu mai deţine calitatea de reprezentant legal/reprezentant desemnat al contribuabilului aflat n stare de inactivitate fiscală, la data mplinirii unui termen de un an de la data nscrierii menţiunii privind schimbarea reprezentantului legal/reprezentantului desemnat n registrul comerţului sau n evidenţele autorităţilor şi instituţiilor publice, după caz, n condiţiile art. 6 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015. n situaţia n care mandatul de reprezentare a fost limitat n timp şi nu a fost rennoit, inactivitatea fiscală se scoate din cazierul fiscal al persoanei la data mplinirii unui termen de un an de la data expirării mandatului de reprezentare.

2. Pentru scoaterea din evidenţa cazierului fiscal a acestor situaţii, compartimentul cu atribuţii n gestionarea Registrului contribuabililor din cadrul organului fiscal n a cărui evidenţă este nregistrat contribuabilul declarat inactiv fiscal, după primirea informaţiei/comunicarea documentului care atestă starea reprezentantului contribuabilului declarat inactiv fiscal, completează formularul 508 Fişa de actualizare a nscrierilor n cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală, prevăzut n anexa nr. 2 la ordin, n care se bifează căsuţa reprezentant legal/reprezentant desemnat al contribuabilului declarat inactiv fiscal.

3. Fişa de actualizare ntocmită conform pct. 2 se transmite compartimentului de specialitate n a cărui sferă de competenţă intră gestionarea cazierului fiscal al reprezentantului legal/reprezentantului desemnat al contribuabilului declarat inactiv.

4. Dispoziţiile secţiunii A pct. 7 şi 8 se aplică n mod corespunzător.

H. Dispoziţii speciale referitoare la scoaterea din evidenţa cazierului fiscal a situaţiilor privind inactivitatea fiscală, nscrise n cazierul fiscal al reprezentanţilor legali/reprezentanţilor desemnaţi ai contribuabililor inactivi fiscal, care s-au radiat din Registrul contribuabililor fără a fi reactivaţi

1. Situaţiile privind inactivitatea fiscală se scot din evidenţa cazierului fiscal al reprezentantului legal/reprezentantului desemnat al contribuabilului declarat inactiv, care s-a radiat din Registrul contribuabililor fără a fi reactivat, la data mplinirii unui termen de un an de la data radierii contribuabilului, n condiţiile art. 6 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015.

2. Pentru scoaterea din evidenţa cazierului fiscal a acestor situaţii, compartimentul cu atribuţii n gestionarea Registrului contribuabililor din cadrul organului fiscal n a cărui evidenţă a fost nregistrat contribuabilul declarat inactiv fiscal, care s-a radiat fără a fi reactivat, după primirea informaţiei/comunicarea documentului care atestă radierea contribuabilului declarat inactiv fiscal, completează formularul 508 Fişa de actualizare a nscrierilor n cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală, prevăzut n anexa nr. 2 la ordin, n care se bifează căsuţa reprezentant legal/reprezentant desemnat al contribuabilului declarat inactiv fiscal.

3. Fişa de actualizare ntocmită conform pct. 2 se transmite compartimentului de specialitate n a cărui sferă de competenţă intră gestionarea cazierului fiscal al reprezentantului legal/reprezentantului desemnat al contribuabilului declarat inactiv, care s-a radiat fără a fi reactivat.

4. Dispoziţiile secţiunii A pct. 7 şi 8 se aplică n mod corespunzător.

 

CAPITOLUL III

Procedura de solicitare şi de eliberare a certificatului de cazier fiscal

 

1. Contribuabilii au dreptul să solicite şi să obţină certificate de cazier fiscal conţinnd datele nscrise n cazierul fiscal propriu, n condiţiile prevăzute de lege.

2. La solicitarea expresă a contribuabililor, certificatul de cazier fiscal poate fi eliberat n formă simplificată, care să ateste numai dacă aceştia figurează sau nu n evidenţa cazierului fiscal.

3. Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal se depune la orice organ fiscal competent n eliberarea certificatului de cazier fiscal, indiferent de domiciliul fiscal al contribuabilului, n condiţiile prevăzute de art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015.

4. Solicitarea eliberării certificatului de cazier fiscal se face prin completarea formularului 502 Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal, prevăzut n anexa nr. 2 la ordin.

5. Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal şi documentele care atestă identitatea şi calitatea de reprezentant sau de reprezentant legal se pot transmite la organul fiscal de către persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, n condiţiile prevăzute de Codul de procedură fiscală.

6. Certificatul de cazier fiscal se emite n scris, pe suport hrtie sau n formă electronică.

7. Certificatul de cazier fiscal emis pe suport hrtie se ntocmeşte n două exemplare de către persoana desemnată din cadrul serviciului de specialitate şi se semnează de conducătorul organului fiscal competent. Eliberarea certificatului de cazier fiscal, pe suport hrtie, se face personal contribuabilului sau persoanei prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, sub semnătură, cu condiţia prezentării actului de identitate şi a mputernicirii/ documentului de reprezentare, după caz.

8. Certificatul de cazier fiscal emis n formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă prevăzute de Codul de procedură fiscală ori de cte ori contribuabilul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

9. Certificatul de cazier fiscal este valabil 30 de zile de la data emiterii şi numai n scopul n care a fost eliberat.

10. n ipoteza n care alte instituţii şi autorităţi publice solicită, n condiţiile prevăzute de art. 9 alin. (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, eliberarea certificatului de cazier fiscal pentru contribuabilii care au cereri n curs de soluţionare depuse la acestea, solicitarea de eliberare a unui certificat de cazier fiscal trebuie să cuprindă n mod obligatoriu: datele de identificare ale solicitantului şi ale persoanei n numele căreia se face solicitarea - numele şi prenumele/denumirea persoanei juridice sau entităţii fără personalitate juridică, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală -, scopul pentru care este solicitat certificatul şi actul normativ care prevede depunerea acestuia.

11. Pe baza acestei solicitări organul fiscal competent n eliberarea certificatului de cazier fiscal eliberează certificatul de cazier fiscal şi l comunică instituţiei/autorităţii solicitante.

12. Odată cu eliberarea certificatului de cazier fiscal, organul fiscal care l-a eliberat va arhiva mputernicirea/documentul de reprezentare, cererea pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal şi copia certificatului de cazier fiscal.

13. n cazul solicitărilor şi eliberărilor electronice de certificate de cazier fiscal, acestea vor fi arhivate electronic şi, totodată, corespondenţa va fi listată şi arhivată pe suport hrtie n condiţiile pct. 12.

 

CAPITOLUL IV

Procedura de rectificare a informaţiilor nscrise n cazierul fiscal, precum şi de contestare a deciziei de respingere a cererii de rectificare a informaţiilor nscrise n cazierul fiscal

 

1. n cazul n care datele nscrise n cazierul fiscal nu corespund situaţiei reale ori nregistrarea lor nu s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale, contribuabilul poate solicita rectificarea acestora prin completarea formularului de cerere 503 Cerere de rectificare a datelor nscrise n cazierul fiscal, n condiţiile prevăzute de art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015.

2. Cererea de rectificare a datelor nscrise n cazierul fiscal, nsoţită de actele doveditoare, se depune la organul fiscal competent care a efectuat nscrierea n cazierul fiscal.

3. Actele doveditoare se anexează la cererea de rectificare, n copie certificată de organul fiscal competent pe baza prezentării actelor originale sau n copie legalizată.

4. Modul de soluţionare a cererii de rectificare a datelor nscrise n cazierul fiscal se comunică contribuabilului, n termen de 5 zile de la data depunerii cererii, n condiţiile Codului de procedură fiscală.

5. n cazul admiterii n totalitate sau n parte a cererii se eliberează un nou certificat de cazier fiscal, care va cuprinde datele rectificate.

6. n cazul soluţionării parţiale a cererii de rectificare, rectificarea se face numai asupra unora dintre menţiunile nscrise n cazierul fiscal, dintre cele pentru care s-a solicitat rectificarea.

7. n ipoteza n care cererea de rectificare este respinsă, decizia de respingere trebuie să cuprindă, n mod obligatoriu, următoarele elemente: datele de identificare ale organului fiscal emitent, semnătura şi ştampila unităţii, numărul de nregistrare şi data, datele de identificare ale solicitantului - numele şi prenumele/denumirea persoanei juridice sau entităţii fără personalitate juridică, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, precum şi motivele de fapt şi de drept pentru care cererea de rectificare a fost respinsă.

8. n cazul respingerii sau soluţionării parţiale a cererii de rectificare a datelor nscrise n cazierul fiscal ori n cazul n care contribuabilii nu au primit răspuns n termenul legal, aceştia pot să depună contestaţie la instanţa judecătorească, n condiţiile prevăzute de art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015.

9. n caz de admitere a contestaţiei n baza hotărrii judecătoreşti definitive, organul fiscal competent va proceda la rectificarea informaţiilor din cazierul fiscal şi va elibera un nou certificat de cazier fiscal n locul celui contestat.

10. Contribuabilul va fi nştiinţat asupra datei la care să se prezinte pentru ridicarea noului certificat de cazier fiscal.

 

CAPITOLUL V

Procedura de solicitare şi de eliberare a informaţiilor din cazierul fiscal către autorităţile prevăzute la art. 8 alin. (6) şi (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015

 

1. Informaţiile referitoare la datele nscrise n cazierul fiscal al contribuabililor, solicitate de către autorităţile prevăzute la art. 8 alin. (6) şi (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, se furnizează numai la cererea motivată n scris, care va cuprinde temeiul potrivit căruia sunt necesare informaţiile respective.

2. Solicitările de informaţii din cazierul fiscal al contribuabilului, formulate de către autorităţile mai sus menţionate, cuprind n mod obligatoriu datele de identificare a contribuabilului - numele şi prenumele/denumirea persoanei juridice sau entităţii fără personalitate juridică, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală.

3. Solicitările se transmit la organul fiscal competent direct de către organele de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti, precum şi de către autorităţile fiscale internaţionale, pe bază de reciprocitate.

4. Organul fiscal are obligaţia să soluţioneze, n termen de 5 zile de la data nregistrării, solicitarea de furnizare de informaţii din cazierul fiscal al contribuabilului, prin transmiterea unei comunicări scrise solicitantului, semnată de conducătorul unităţii.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii tranzitorii privind scoaterea din cazierul fiscal n condiţiile prevăzute de art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015

 

1. Faptele sancţionate contravenţional, altele dect cele sancţionate contravenţional pentru nerespectarea regimului produselor accizabile, existente n cazierul fiscal la data de 3 septembrie 2015, se scot din cazierul fiscal al contribuabililor ntr-o perioadă de o lună de la data nscrierii informaţiilor n cazierul fiscal, cu condiţia achitării cuantumului amenzilor contravenţionale. n situaţia n care cuantumul amenzilor nu a fost achitat n această perioadă, scoaterea din evidenţă se realizează n termen de 3 zile lucrătoare de la data achitării amenzilor sau la data mplinirii unui termen de 5 ani de la data nscrierii informaţiilor n cazierul fiscal, n situaţia n care cuantumul amenzilor nu a fost achitat n acest termen. Dispoziţiile cap. II lit. C1 sunt aplicabile n mod corespunzător.

2. Faptele sancţionate contravenţional pentru nerespectarea regimului produselor accizabile, existente n cazierul fiscal la data de 3 septembrie 2015, se scot din cazierul fiscal al contribuabililor ntr-o perioadă de un an de la data nscrierii informaţiilor n cazierul fiscal, cu condiţia achitării cuantumului amenzilor contravenţionale. n situaţia n care cuantumul amenzilor nu a fost achitat n această perioadă, scoaterea din evidenţă se realizează n termen de 3 zile lucrătoare de la data achitării amenzilor sau la data mplinirii unui termen de 5 ani de la data nscrierii informaţiilor n cazierul fiscal, n situaţia n care cuantumul amenzilor nu a fost achitat n acest termen. Dispoziţiile cap. II lit. C2 sunt aplicabile n mod corespunzător.

3. (1) Informaţiile privind atragerea răspunderii solidare existente n cazierul fiscal, pentru care deciziile de atragere a răspunderii solidare nu au rămas definitive n sistemul căilor de atac prevăzute de lege, se scot din cazierul fiscal, din oficiu, n termen de 30 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei proceduri.

(2) Pentru identificarea situaţiilor de la pct. 3 (1), compartimentul de specialitate ntocmeşte, cu ajutorul aplicaţiei informatice, o listă a contribuabililor pentru care sunt nscrise n cazierul fiscal, la data selecţiei, informaţii privind atragerea răspunderii solidare care a fost stabilită prin decizii emise de organul fiscal şi o transmite compartimentului juridic din cadrul organului fiscal competent n administrarea fiscală a persoanelor pentru care a fost stabilită răspunderea solidară sau din cadrul organului fiscal ierarhic superior.

(3) Compartimentul juridic completează lista primită cu informaţii privind introducerea vreunei acţiuni la instanţa de contencios administrativ prin care se solicită anularea respectivelor decizii şi stadiul n care se află procesul, respectiv dacă decizia a rămas definitivă prin hotărre judecătorească rămasă definitivă, şi o restituie compartimentului cu atribuţii n gestionarea cazierului fiscal.

(4) Pentru contribuabilii care au atacat n justiţie deciziile de atragere a răspunderii solidare şi pentru care nu au fost ncă emise hotărri judecătoreşti rămase definitive, compartimentul de specialitate ntocmeşte fişe de actualizare pentru scoaterea acestor informaţii din cazierul fiscal. După rămnerea definitivă a deciziei de atragere a răspunderii solidare prin hotărre judecătorească definitivă, compartimentul juridic ntocmeşte o fişă de nscriere a acestor informaţii n cazierul fiscal al contribuabilului.

(5) Pentru contribuabilii care au atacat n justiţie deciziile de atragere a răspunderii solidare, decizii care au rămas definitive prin hotărri judecătoreşti rămase definitive, informaţiile privind atragerea răspunderii solidare se scot din cazierul fiscal doar dacă au fost stinse creanţele administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, nsă nu mai devreme de o lună de la data nscrierii informaţiilor n cazierul fiscal. n situaţia n care creanţele administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu au fost stinse n această perioadă, scoaterea din evidenţă se realizează la data stingerii acestora sau la data mplinirii unui termen de 5 ani de la data nscrierii informaţiilor n cazierul fiscal, n situaţia n care creanţele nu au fost stinse n acest termen. Dispoziţiile cap. II lit. D1 sunt aplicabile n mod corespunzător,

(6) Pentru contribuabilii ale căror decizii de atragere a răspunderii solidare au rămas definitive la data intrării n vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015, prin neatacarea n justiţie n termenul prevăzut de lege, informaţiile privind atragerea răspunderii solidare se scot din cazierul fiscal după ndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015.

(7) Pentru contribuabilii ale căror decizii de atragere a răspunderii solidare, emise de organul fiscal, nu au fost definitive la data intrării n vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015, compartimentul de specialitate ntocmeşte fişe de actualizare pentru scoaterea acestor informaţii din cazierul fiscal. După rămnerea definitivă a acestor decizii, fie prin expirarea termenului prevăzut pentru introducerea acţiunii la instanţa de contencios administrativ, n condiţiile prevăzute de Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, fie prin hotărre judecătorească definitivă, informaţiile privind atragerea răspunderii se nscriu n cazierul fiscal al respectivilor contribuabili n condiţiile cap. I lit. C1 sau C2, după caz.

4 . (1) Informaţiile privind inactivitatea fiscală nscrise n cazierul fiscal al contribuabililor declaraţi inactivi fiscal sau al reprezentanţilor legali ai acestora, pentru care deciziile de declarare n inactivitate nu au rămas definitive n sistemul căilor de atac prevăzute de lege, se scot din cazierul fiscal, din oficiu, n termen de 30 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei proceduri.

(2) Pentru identificarea situaţiilor de la pct. 4 (1), compartimentul de specialitate, cu ajutorul aplicaţiei informatice, ntocmeşte o listă a contribuabililor declaraţi inactivi şi a reprezentanţilor legali ai acestora pentru care au fost nscrise n cazierul fiscal informaţii privind inactivitatea fiscală şi o transmite compartimentului juridic din cadrul organului fiscal competent n administrarea fiscală a contribuabililor declaraţi inactivi sau din cadrul organului fiscal ierarhic superior.

(3) Compartimentul juridic completează lista primită cu informaţii privind introducerea vreunei acţiuni la instanţa de contencios administrativ prin care se solicită anularea deciziilor de declarare n inactivitate fiscală şi stadiul n care se află procesul, respectiv dacă decizia a rămas definitivă prin hotărre judecătorească rămasă definitivă, şi o restituie compartimentului de specialitate.

(4) Pentru contribuabilii care au atacate n justiţie deciziile de declarare n inactivitate şi pentru care nu au fost ncă emise hotărri judecătoreşti rămase definitive, compartimentul de specialitate ntocmeşte fişe de actualizare pentru scoaterea acestor informaţii din cazierul fiscal. După rămnerea definitivă a deciziei de declarare n inactivitate prin hotărre judecătorească definitivă, compartimentul juridic ntocmeşte o fişă de nscriere a acestor informaţii n cazierul fiscal al contribuabilului.

(5) Pentru contribuabilii ale căror decizii de declarare n inactivitate fiscală au rămas definitive prin hotărri judecătoreşti rămase definitive, informaţiile privind inactivitatea se scot din cazierul fiscal doar dacă sunt ndeplinite condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. h) sau i), după caz, din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015. Dispoziţiile cap. II lit. E1-H sunt aplicabile n mod corespunzător, după caz.

(6) Pentru contribuabilii ale căror decizii de declarare n inactivitate au rămas definitive la data intrării n vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015, prin neatacarea n justiţie, informaţiile privind inactivitatea fiscală se scot din cazierul fiscal după ndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct. 4 (5).

(7) Pentru contribuabilii ale căror decizii de declarare n inactivitate fiscală nu sunt definitive la data intrării n vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015, compartimentul de specialitate ntocmeşte fişe de actualizare pentru scoaterea acestor informaţii din cazierul fiscal. După rămnerea definitivă a acestor decizii, fie prin expirarea termenului legal prevăzut pentru introducerea acţiunii la instanţa de contencios administrativ, n condiţiile prevăzute de Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, fie prin hotărre judecătorească definitivă, informaţiile privind inactivitatea fiscală se nscriu n cazierul fiscal al respectivilor contribuabili n condiţiile cap. I lit. D1 sau D2, după caz.

5. Dacă informaţiile prevăzute la pct. 3 şi 4 nu au fost scoase din cazierul fiscal, din oficiu, de organul fiscal n termen de 30 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei proceduri, acestea se pot scoate din cazier la cererea contribuabililor, nsoţită de acte doveditoare, din care să rezulte faptul că documentele n baza cărora informaţiile au fost nscrise n cazier nu sunt definitive n sistemul căilor de atac. n aceste situaţii, fişa de actualizare se ntocmeşte de către compartimentul de specialitate, pe baza notei de serviciu avizate de compartimentul juridic.

 

ANEXA Nr. 2

 

500

Număr de operator de date cu caracter personal -

FIŞA DE NSCRIERE N CAZIERUL FISCAL

Sigla

D.G.R.F.P. /

D.G.A.M.C./

A.N.A.F.

 

Unitate teritorială competentă ..

..

 

Instituţia ..

Judeţul ..

Organul constatator / Compartiment juridic

....

 

 

nregistrat la unitatea teritorială competentă

Nr. . Data /. /.

nregistrat la Organul constatator / Compartiment juridic

 

 

Nr. . Data /. /.

nregistrat la compartimentul cu atribuţii n gestionarea cazierului fiscal

Nr. . Data /. /.

 

FIŞA DE NSCRIERE N CAZIERUL FISCAL

 

Contribuabilul: Cod de identificare fiscală: ....

Nume şi prenume/denumire: ..

Domiciliul fiscal:

Judeţ: .. Localitate: .. Sector: ..

Strada: .. Număr: Bloc: Scara: Ap.

Telefon: .. Fax: .. E-mail ..

 

- a fost controlat/verificat de organul constatator şi a fost sancţionat prin documentul/actul de control/procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor tip . /serie . / nr. . /data /. /.

SAU

- a fost sancţionat prin hotărrea judecătorească nr. . /data /. /. pentru săvrşirea următoarei fapte, prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr.39/2015 a fi nscrisă n Cazierul fiscal, menţionată mai jos:

 

Cod faptă

Act normativ ncălcat tip/nr./an/art./alin./ lit./pct.

Fapta săvrşită

Act normativ sancţiune tip/nr./an/art./alin./ lit./pct.

Sancţiune aplicată efectiv

Data rămnerii definitive a actului prin care a fost sancţionată fapta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDUCĂTOR ORGAN CONSTATATOR

 

Prezentul document a fost prelucrat n cadrul compartimentului cu atribuţii n gestionarea cazierului fiscal,

de către salariatul .. Semnătura salariatului:

la data /. /.

 

cod MFP: 14.13.43.15/1

 

 

501

Număr de operator de date cu caracter personal -

FIŞA DE ACTUALIZARE A NSCRIERILOR N CAZIERUL FISCAL

Sigla

D.G.R.F.P. /

D.G.A.M.C./

A.N.A.F.

 

Unitate teritorială competentă ..

..

 

Instituţia ..

Judeţul ..

Organul constatator / Compartiment juridic

....

 

 

nregistrat la unitatea teritorială competentă

Nr. . Data /. /.

nregistrat la Organul care actualizează

 

 

Nr. . Data /. /.

nregistrat la compartimentul cu atribuţii n gestionarea cazierului fiscal

Nr. . Data /. /.

 

FIŞA DE ACTUALIZARE A NSCRIERILOR N CAZIERUL FISCAL

 

Pentru contribuabilul:

Cod de identificare fiscală: ....

 

Nume şi prenume/denumire: ..

Domiciliul fiscal:

Judeţ: .. Localitate: .. Sector: ..

Strada: .. Număr: Bloc: Scara: Ap.

Telefon: .. Fax: .. E-mail ..

 

se fac actualizările la fapta menţionată n prezentul document

 

Cod faptă

Act normativ ncălcat tip/nr./an /art./alin./ lit./pct.

Fapta săvrşită

Act normativ sancţiune tip/nr./an/art./ alin./lit./pct.

Sancţiune aplicată efectiv

Tip modificare*

Data rămnerii definitive a actului prin care a fost sancţionată fapta

Documentul cu care s-a achitat contravaloarea sancţiunii

Nr.

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date despre

Instituţia:

Judeţul/ sectorul

Fişa de nscriere iniţială/

Organul constatator: .

Fişa de actualizare nscrieri:

 

nregistrarea fişei la organul constatator:

 

Nr. . Data /. /.

 

CONDUCĂTOR ORGAN CARE ACTUALIZEAZĂ,

 

Prezentul document a fost prelucrat n cadrul compartimentului cu atribuţii n gestionarea cazierului fiscal, de către salariatul .. Semnătura salariatului:

 

* Tip modificare: I - modificarea nscrierii, A - anularea nscrierii ..

 

 

cod MFP: 14.13.43.15/2

 

502

Număr de operator de date cu caracter personal -

FIŞA DE ACTUALIZARE A NSCRIERILOR N CAZIERUL FISCAL

Sigla

ANAF

 

 

Persoană fizică

Romnă cu domiciliul n Romnia

Străină/romnă fără domiciliul n Romnia

Se bifează cu X, după caz

n formă simplificată

Persoană juridică

ࡑ Entitate fără personalitate juridică

 

CERERE DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE CAZIER FISCAL

 

Subsemnatul/ subscrisa avnd:

Cod de identificare fiscală: ....

 

 

Nume şi prenume/denumire: ..

 

Domiciliul fiscal:

Judeţ: .. Localitate: .. Sector: ..

Strada: .. Număr: Bloc: Scara: Ap.

Telefon: .. Fax: .. E-mail ..

 

 

 

prin

 

Se bifează cu X căsuţa care corespunde situaţiei

 

 

 

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală: ..

n calitate de

titular

 

 

 

Nume şi prenume:

 

mputernicit/ reprezentant legal/ reprezentant desemnat pe bază de mandat

 

 

 

posesor al actului de identitate seria . nr. . eliberat de .

 

 

mputernicire/Mandat nr. . data /. /.

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicit eliberarea unui certificat de cazier fiscal pentru a-mi servi la

 

 

Nume, prenume ....

Funcţia .

 

Data /. /.

Semnătura ....

 

 

 

 

Unitatea teritorială competentă

 

 

nregistrat la unitatea teritorială competentă, cu

 

Data /. /.

Nr. . Data /. /.

 

 

 

 

cod MFP: 14.13.25.15/1

 

 

503

Număr de operator de date cu caracter personal - 759

CERERE DE RECTIFICARE A DATELOR NSCRISE N CAZIERUL FISCAL

Sigla

ANAF

Agenţie Naţională de Administrare Fiscală

 

 

Persoană fizică

 

Romnă cu domiciliul n Romnia

Străină/romnă fără domiciliu n Romnia

Persoană juridică

 

ࡑ Entitate fără personalitate juridică

 

 

CERERE DE RECTIFICARE A DATELOR NSCRISE N CAZIERUL FISCAL

 

Subsemnatul/ subscrisa avnd:

Cod de identificare fiscală: ....

 

 

Nume şi prenume/denumire: ..

 

Domiciliul fiscal:

Judeţ: .. Localitate: .. Sector: ..

Strada: .. Număr: Bloc: Scara: Ap.

Telefon: .. Fax: .. E-mail ..

 

 

 

Prin

 

 

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală: ..

titular

(Se bifează cu X căsuţa care corespunde situaţiei)

 

 

 

n calitate de

 

 

 

mputernicit/ reprezentant legal/ reprezentant desemnat pe bază de mandat

 

posesor al actului de identitate seria . nr. . eliberat de .

 

 

mputernicire/Mandat nr. . data /. /.

 

 

 

 

 

Ca urmare a certificatului de cazier nr. . din data /. /., eliberat de unitatea teritorială competentă ..

 

Solicit rectificarea următoarei fapte nscrise n cazierul fiscal, menţionată mai jos, pe baza actelor doveditoare anexate

Cod faptă *

Fapta săvrşită

Sancţiune aplicată efectiv

Organul constatator

 

Act normativ ncălcat

Act normativ

Fişa de nscriere sau actualizare n Cazierul Fiscal *

 

(tip/nr./an/art./alin./ lit./pct.) *

(tip/nr./an/art./alin,/ lit./pct.) *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru motivul

.

.

* Se va nscrie ntocmai rndul corespunzător faptei nscrise n anexa la Certificat, pentru care se solicită rectificarea.

 

Nume, prenume ..

Funcţia ..

Data /. /.

Semnătura ..

Unitatea teritorială competentă ..

nregistrat la unitatea teritorială competentă, cu nr. .

Data /. /.

 

Se detaşează şi se nmnează persoanei care depune cererea.

Unitatea teritorială competentă ..

nregistrat la unitatea teritorială competentă, cu nr. . Data /. /.

 

 

cod MFP:14.13.25.15/2

 

 

504

Număr de operator de date cu caracter personal - ..

CERTIFICAT DE CAZIER FISCAL

Sigla

D.G.R.F.P. / D.G.A.M.C./ A.N.A.F.

 

Unitate teritorială competentă ..

 

nregistrat la unitatea teritorială competentă

Nr. . Data /. /.

 

CERTIFICAT DE CAZIER FISCAL

 

Ca urmare a cererii nr. . din data de /. /. se certifică prin prezenta:

Contribuabilul:

Cod de identificare fiscală: ....

Nume şi prenume/denumire: ..

 

Domiciliul fiscal:

Judeţ: .. Localitate: .. Sector: ..

Strada: .. Număr: Bloc: Scara: Ap.

Telefon: .. Fax: .. E-mail ..

 

 

ARE/NU ARE fapte nscrise n cazierul fiscal.

 

 

S-a eliberat prezentul certificat pentru a-i servi la .... şi este valabil 30 de zile de la data emiterii şi numai n scopul n care a fost eliberat.

 

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

 

 

cod MFP: 14.13.21.15

 

 

504

Număr de operator de date cu caracter personal - ..

ANEXA LA CERTIFICATUL DE CAZIER FISCAL

Sigla

D.G.R.F.P. / D.G.A.M.C./ A.N.A.F.

 

 

 

nregistrat la unitatea teritorială competentă

Unitatea teritorială competentă ....

 

Nr. . Data /. /.

 

ANEXA LA CERTIFICATUL DE CAZIER FISCAL

 

pentru contribuabilul:

 

Cod de identificare fiscală: ....

Nume şi prenume/Denumire: ....

 

Fapte nscrise n cazierul fiscal:

Nr. crt.

Cod faptă

Faptă săvrşită

Sancţiune aplicată efectiv

Organ constatator/

Contribuabil sancţionat

 

 

Act normativ ncălcat

Act normativ

Compartimentul juridic

Cod identificare fiscală

 

 

(tip/nr./an/art./alin./ lit./pct.)

(tip/nr./an/art./alin./ lit./pct.)

Fişa nscriere/ Actualizare nr./data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

 

 

cod MFP:14.13.21.15

 

 

505

Număr de operator de date cu caracter personal - ..

FIŞA DE NSCRIERE N CAZIERUL FISCAL

a atragerii răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul

Sigla

D.G.R.F.P. / D.G.A.M.C./ A.N.A.F.

 

Unitate teritorială competentă ..

..

 

Instituţia ..

Judeţul ..

Compartimentul de executare silită/ compartimentul juridic

....

 

 

nregistrat la unitatea teritorială competentă

Nr. . Data /. /.

nregistrat la Organul care actualizează

 

 

Nr. . Data /. /.

nregistrat la compartimentul cu atribuţii n gestionarea cazierului fiscal

Nr. . Data /. /.

 

FIŞA DE NSCRIERE N CAZIERUL FISCAL

a atragerii răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul

 

Pentru contribuabilul:

Cod de identificare fiscală: ....

 

Nume şi prenume/denumire: ..

Domiciliul fiscal:

Judeţ: .. Localitate: .. Sector: ..

Strada: .. Număr: Bloc: Scara: Ap.

Telefon: .. Fax: .. E-mail ..

 

A fost stabilită răspunderea solidară/patrimonială, prin Decizia privind angajarea răspunderii solidare nr. . /data: /. /. sau prin hotărrea judecătorească nr. ./ data /. /. cu

debitorul:

Cod de identificare fiscală: ..

Nume şi prenume/denumire ..

Domiciliul fiscal: Judeţ: .. Localitate: ..

Sector: Strada: .. Număr: Bloc: Scara: Ap.

Potrivit dispoziţiilor art.4 alin.(4) lil. a)/lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal

se nscrie n cazierul fiscal atragerea răspunderii solidare/patrimoniale, după cum urmează:

 

Cod faptă

Act normativ care prevede fapta

Fapta săvrşită

Act normativ n baza căruia s-a atras răspunderea

solidară/patrimonială tip/nr./au/art./alin ,/ lit./pct..

Menţiuni privind tipul, numărul şi data documentului prin care s-a dispus atragerea răspunderii solidare/ patrimonia1e

Data comunicării documentului rămas definitiv

 

Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 - art.4 alin.(4) lit. a)

Atragerea răspunderii solidare cu debitorul

 

 

 

 

Ordonanţa Guvernului nr.39/2015-art.4 alin.(4) lit. b)

Atragerea răspunderii patrimoniale cu debitorul ajuns n stare de insolvenţă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDUCĂTOR compartiment de executare silită/compartiment juridic,

 

Prezentul document a fost prelucrat, n cadrul compartimentului cu atribuţii n gestionarea cazierului fiscal, de către salariatul .. Semnătura salariatului:

la data de: /. /.

 

 

Cod MFP: 14.13.43.15/3

 

 

506

Număr de operator de date cu caracter personal - ..

FIŞA DE NSCRIERE N CAZIERUL FISCAL

privind inactivitatea fiscală

Sigla

D.G.R.F.P. / D.G.A.M.C./ A.N.A.F.

 

 

Unitate teritorială competentă ..

..

 

Instituţia ..

Judeţul ..

Compartimentul de executare silită/ compartimentul juridic

....

 

 

nregistrat la unitatea teritorială competentă

Nr. . Data /. /.

nregistrat la Organul care actualizează

 

 

Nr. . Data /. /.

nregistrat la compartimentul cu atribuţii n gestionarea cazierului fiscal

Nr. . Data /. /.

 

FIŞA DE NSCRIERE N CAZIERUL FISCAL

privind inactivitatea fiscala

 

Subsemnatul/ subscrisa avnd:

Cod de identificare fiscală: ....

 

 

Nume şi prenume/denumire: ..

 

Domiciliul fiscal:

Judeţ: .. Localitate: .. Sector: ..

Strada: .. Număr: Bloc: Scara: Ap.

Telefon: .. Fax: .. E-mail ..

 

este persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică declarată inactivă fiscal, prin Decizia de declarare n inactivitate nr. /., comunicată n data de /. /.

SAU

este reprezentant legal al persoanei juridice sau al entităţii tară personalitate juridică declarate inactive fiscal prin Decizia de declarare n inactivitate nr. /., comunicată n data de /. /., respectiv al:

Cod de identificare fiscală: ..

Denumire (persoanei juridice sau entităţii tară personalitate juridică declarată inactivă fiscal): ..

Domiciliul fiscal:

Judeţ: .. Localitate: .. Sector: ..

Strada: .. Număr: Bloc: Scara: Ap.

 

Potrivit dispoziţiilor art.4 alin.(4) lit. c) SAU potrivit dispoziţiilor an.4 alin.(5) din Ordonanţa Guvernului nr.39/2015 privind cazierului fiscal, se nscrie n cazierul fiscal al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică starea de inactivitate fiscală SAU n cazierul fiscal al reprezentantului legal starea de inactivitate fiscală a persoanei juridice sau a entităţii fără personalitate juridică, după cum urmează:

Cod faptă

Act normativ care prevede fapta

Fapta săvrşită

Documentul prin care ş-a declarat starea de inactivitate fiscală

Menţiuni privind:

Data de la care decizia prin care persoana juridică sau entitatea tară personalitate juridică a fost declarată inactivă fiscal (pentru art.4 alin.(4) lit. c) )a rămas definitivă

Persoana juridică sau entitatea fără personalitate juridică reprezentată, declarată inactivă fiscal şi data de la care decizia prin care aceasta a fost declarată inactivă fiscal (pentru art.4 alin.(5) ) a rămas definitivă

Nr.

Data

 

Ordonanţa Guvernului nr.39/20l5 - art.4 alin.(4) lit. c)

Contribuabil declarat inactiv fiscal

 

 

 

SAU

 

Ordonanţa Guvernului nr.39/2015 - art.4 alin.(5)

Reprezentant legal/

Reprezentant desemnat al contribuabilului declarat inactiv fiscal

 

 

 

 

CONDUCĂTOR compartiment care a emis decizia de declarare n inactivitate fiscală ..

Prezentul document a fost prelucrat, n cadrul compartimentului cu atribuţii n gestionarea cazierului fiscal, de către salariatul ..

Semnătura salariatului: la data de: /. /.,

 

 

Cod MFP: 14.13.43.15/4

 

 

507

Număr de operator de date cu caracter personal - ..

FIŞA DE ACTUALIZARE A NSCRIERILOR N CAZIERUL FISCAL

privind atragerea răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul

Sigla

D.G.R.F.P. / D.G.A.M.C./ A.N.A.F.

 

Unitate teritorială competentă ..

..

 

Instituţia ..

Judeţul ..

Organul care actualizează

....

 

 

nregistrat la unitatea teritorială competentă

Nr. . Data /. /.

nregistrat la organul care actualizează

 

 

Nr. . Data /. /.

nregistrat la compartimentul cu atribuţii n gestionarea cazierului fiscal

Nr. . Data /. /.

 

FIŞA DE ACTUALIZARE A NSCRIERILOR N CAZIERUL FISCAL

privind atragerea răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul

 

Pentru contribuabilul:

Cod de identificare fiscală: ....

 

Nume şi prenume/denumire: ..

Domiciliul fiscal:

Judeţ: .. Localitate: .. Sector: ..

Strada: .. Număr: Bloc: Scara: Ap.

Telefon: .. Fax: .. E-mail ..

 

 

se fac actualizări la fapta menţionată n prezentul document.

 

Cod faptă

Act normativ care prevede fapta

Fapta săvrşită

Act normativ n baza căruia s-a atras răspunderea solidară/patrimonială

Tip/nr./an/art./alin./lit./pct.

Menţiuni privind documentul prin care s-a dispus atragerea răspunderii solidare/ patrimoniale

Tip modificare *

Data comunicării documentului rămas

definitiv

Documentul prin care s-a stins creanţa fiscală

Nr.

Data

 

Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 - art.4 alin.(4) lit. a)

Atragerea răspunderii solidare cu debitorul

 

 

 

 

 

 

 

Ordonanţa Guvernului nr.39/2015 - art.4 alin.(4) lit. b)

Atragerea răspunderii patrimoniale cu debitorul ajuns n stare de insolvenţă

 

 

 

 

 

 

 

Date despre

Instituţia: ..

Fişa de nscriere iniţială/

Judeţul ..

Fişa de actualizare nscrieri

nregistrarea fişei la compartimentul de executare silită/compartimentul juridic/compartimentul atribuţii n gestionarea cazierului fiscal

 

Nr. . Data /. /.

 

*Tip modificare: I - modificarea nscrierii, A - anularea nscrierii

 

CONDUCĂTOR organ care actualizează ..

Prezentul document a fost prelucrat, n cadrul compartimentului cu atribuţii n gestionarea cazierului

fiscal, de către salariatul .. Semnătura salariatului:

la data de: /. /.

 

 

Cod MFP: 14.13.43.15/5

 

 

508

Număr de operator de date cu caracter personal - ..

FIŞA DE ACTUALIZARE A NSCRIERILOR N CAZIERUL FISCAL

privind inactivitatea fiscală

Sigla

D.G.R.F.P. / D.G.A.M.C./ A.N.A.F.

 

Unitate teritorială competentă ..

..

 

Instituţia ..

Judeţul ..

Organul care actualizează

....

 

 

nregistrat la unitatea teritorială competentă

Nr. . Data /. /.

nregistrat la organul care actualizează

 

 

Nr. . Data /. /.

nregistrat la compartimentul cu atribuţii n gestionarea cazierului fiscal

Nr. . Data /. /.

 

FIŞA DE ACTUALIZARE A NSCRIERILOR IN CAZIERUL FISCAL

privind inactivitatea fiscală

 

Contribuabilul: Cod de identificare fiscală: ....

Nume şi prenume/denumire: ..

Domiciliul fiscal:

Judeţ: .. Localitate: .. Sector: ..

Strada: .. Număr: Bloc: Scara: Ap.

Telefon: .. Fax: .. E-mail ..

 

 

 

se fac actualizări la fapta menţionată n prezentul document.

 

Cod faptă

Act normativ care prevede fapta

Fapta săvrşită

Documentul prin care s-a declarat starea de inactivitate fiscală

Menţiuni privind:

Data de la care decizia prin care persoana juridică sau entitatea fără personalitate juridică a fost declarată inactivă fiscal (pentru art.4 alin.(4) lit. c)) a rămas definitivă Persoana juridică sau entitatea fără personalitate juridică reprezentată, declarată inactivă fiscal şi data de la care decizia prin care aceasta a fost declarată inactivă fiscal (pentru art.4 alin, (5)) a rămas definitivă

Tip modificare *

Documentul prin care persoana a fost reactivată/ Informaţii referitoare la radierea persoanei juridice sau entităţii fără persona1itate juridică declarate inactive anterior radierii

Nr.

Data

Nr.

Data

emiterii

Data reactivării / Data radierii

 

Ordonanţa Guvernului nr.39/2015 - art.4 alin.(4) lit. c)

Contribuabil declarat inactiv fiscal

 

 

 

 

 

 

 

SAU

 

Ordonanţa Guvernului nr.39/2015 - art.4 alin.(5)

Reprezentant legal/

Reprezentant desemnat al contribuabilului declarat inactiv fiscal

 

 

 

 

 

 

 

 

Date despre

Instituţia: ..

Fişa de nscriere iniţială/

Judeţul ..

Fişa de actualizare nscrieri

nregistrarea fişei la compartimentul de executare silită/compartimentul juridic/compartimentul atribuţii n gestionarea cazierului fiscal

 

Nr. . Data /. /.

 

*Tip modificare: I - modificarea nscrierii. A - anularea nscrierii ..

 

CONDUCĂTOR organ care actualizează ..

Prezentul document a fost prelucrat, n cadrul compartimentului cu atribuţii n gestionarea cazierului fiscal, de către salariatul .. Semnătura salariatului:

la data de: /. /.

 

 

Cod MFP: 14.13.43.15/6

 

ANEXA Nr. 3

 

CARACTERISTICILE

de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularelor

 

I. Fişa de nscriere n cazierul fiscal, cod 14.13.43.15/1

1. Denumire: Fişa de nscriere n cazierul fiscal

2. Cod: 14.13.43.15/1

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe o singură faţă;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează la nscrierea n cazierul fiscal al contribuabililor a faptelor constatate de către organele de control, precum şi a sancţiunilor aplicate.

7. Se ntocmeşte n două exemplare de organul de control constatator sau de compartimentul juridic, după caz.

8. Circulă:

- un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal n a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau n a cărui evidenţă fiscală este nregistrat contribuabilul;

- un exemplar la organul constatator sau la compartimentul juridic, după caz.

9. Se arhivează: un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal şi un exemplar la organul constatator sau la compartimentul juridic, după caz.

 

II. Fişa de actualizare a nscrierilor n cazierul fiscal, cod 14.13.43.15/2

1. Denumire; Fişa de actualizare a nscrierilor n cazierul fiscal

2. Cod: 14 13.43.15/2

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe o singură faţă;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează la: actualizarea nscrierilor n cazierul fiscal al contribuabililor.

7. Se ntocmeşte n:

- un exemplar, n cazul n care fişa este completată de compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal;

- două exemplare, n cazul n care fişa este completată de organul de control constatator sau de compartimentul juridic, după caz.

8. Circulă:

- un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal n a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau n a cărui evidenţă fiscală este nregistrat contribuabilul, n cazul n care fişa este completată de compartimentul de gestiune cazier fiscal;

- un exemplar la organul constatator sau la compartimentul juridic, după caz, şi un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal, n cazul n care fişa este completată de organul de control constatator sau de compartimentul juridic.

9. Se arhivează:

- un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal şi un exemplar la organul constatator sau la compartimentul juridic, n cazul n care fişa este completată de organul de control constatator sau de compartimentul juridic;

- un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal.

 

III. Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal, cod 14.13.25.15/1

1. Denumire: Cerere de eliberare a certificatului de cazier

2. Cod: 14.13.25.15/1

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe o singură faţă;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează la eliberarea unui certificat de cazier fiscal.

7. Se ntocmeşte ntr-un exemplar de contribuabil.

8. Circulă la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal.

9. Se arhivează la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal.

 

IV. Cerere de rectificare a datelor nscrise n cazierul fiscal, cod 14.13.25.15/2

1. Denumire: Cerere de rectificare a datelor nscrise n cazierul fiscal

2. Cod: 14.13.25.15/2

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe o singură faţă;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează la rectificarea datelor nscrise n cazierul fiscal.

7. Se ntocmeşte ntr-un exemplar de contribuabil.

8. Circulă la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal.

9. Se arhivează la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal.

 

V. Certificat de cazier fiscal şi anexa la Certificatul de cazier fiscal, cod 14.13.21.15

1. Denumire; Certificat de cazier fiscal şi anexa la Certificatul de cazier fiscal

2. Cod: 14.13.21.15

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăresc pe o singură faţă att certificatul, ct şi anexa;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se difuzează gratuit

6. Se utilizează numai n scopul n care au fost eliberate.

7. Se ntocmesc n două exemplare de organul fiscal.

8. Circulă:

- un exemplar la contribuabil;

- un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal.

9. Se arhivează: un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal.

 

VI. Fişa de nscriere n cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul, cod 14.13.43.15/3

1. Denumire: Fişa de nscriere n cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul

2. Cod: 14.13.43.15/3

3. Format: 2A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe o singură faţă;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează la nscrierea n cazierul fiscal al contribuabililor a situaţiei de atragere a răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul.

7. Se ntocmeşte n două exemplare de compartimentul de executare silită sau de compartimentul juridic.

8. Circulă:

- un exemplar la compartimentul cu atribuţii n gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal n a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului;

- un exemplar la compartimentul de executare silită sau la compartimentul juridic.

9. Se arhivează: un exemplar la compartimentul cu atribuţii n gestionarea cazierului fiscal şi un exemplar la compartimentul de executare silită sau la compartimentul juridic.

 

VII. Fişa de nscriere n cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală, cod 14.13.43.15/4

1. Denumire: Fişa de nscriere n cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală

2. Cod: 14.13.43.15/4

3. Format: 2A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe o singură faţă;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează la nscrierea stării de inactivitate fiscală n cazierul fiscal al persoanelor juridice declarate inactive fiscal sau nscrierea n cazierul fiscal a stării de reprezentant legal al persoanei juridice declarate inactive fiscal.

7. Se ntocmeşte n două exemplare de compartimentul care a emis decizia de declarare n inactivitate fiscală.

8. Circulă:

- un exemplar la compartimentul cu atribuţii n gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal n a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului;

- un exemplar la compartimentul care a emis decizia de declarare n inactivitate fiscală.

9. Se arhivează: un exemplar la compartimentul cu atribuţii n gestionarea cazierului fiscal şi un exemplar la compartimentul care a emis decizia de declarare n inactivitate fiscală,

 

VIII. Fişa de actualizare a nscrierilor n cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul, cod 14.13.43.15/5

1. Denumire: Fişa de actualizare a nscrierilor n cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul

2. Cod: 14.13.43.15/5

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe o singură faţă;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează la actualizarea nscrierilor n cazierul fiscal al contribuabililor privind atragerea răspunderii solidare/ patrimoniale cu debitorul.

7. Se ntocmeşte n două exemplare.

8. Circulă:

- un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal n a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau n a cărui evidenţă fiscală este nregistrat contribuabilul;

- un exemplar la compartimentul de executare silită sau la compartimentul juridic, după caz.

9. Se arhivează:

- un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal;

- un exemplar la compartimentul de executare silită sau la compartimentul juridic, după caz.

 

IX. Fişa de actualizare a nscrierilor n cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală, cod 14.13.43.15/6

1. Denumire: Fişa de actualizare a nscrierilor n cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală

2. Cod: 14.13.43.15/6

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe o singură faţă;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează la actualizarea nscrierilor n cazierul fiscal al contribuabililor privind inactivitatea fiscală.

7. Se ntocmeşte n două exemplare.

8. Circulă:

- un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal n a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau n a cărui evidenţă fiscală este nregistrat contribuabilul;

- un exemplar la compartimentul care a emis decizia de declarare n inactivitate fiscală.

9. Se arhivează:

- un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal;

- un exemplar la compartimentul care a emis decizia de declarare n inactivitate fiscală.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.