MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 755/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 755         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 9 octombrie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

228. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2014 privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004

 

740. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2014 privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

59. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

60. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 8/2013 privind structura serviciilor Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

801. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei pentru Tribunalul Sibiu, până la data revenirii în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a imobilului transmis conform Hotărârii Guvernului nr. 380/2014 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

977/1.174/1.801. - Ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului, ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale “OPCOM” - S.A. - filiala Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice TRANS ELECTRICA - S.A.

 

5.179. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 4 mai-26 iulie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 50/2014 privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50 din 28 iunie 2014 privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 30 iunie 2014, cu următoarea completare:

- La articolul unic, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:

“3. După articolul 61 se introduce un nou articol, articolul 611, cu următorul cuprins:

«Art. 611, - (1) în cazul acordurilor petroliere încetate prin expirarea duratei, pentru care sunt confirmate resurse geologice/rezerve de petrol în baza programelor operaţiunilor petroliere avizate de autoritatea competentă, activitatea titularilor care desfăşurau operaţiuni petroliere avizate la data intrării în vigoare a prezentei legi poate continua la obiectivele unde există în posesie infrastructura necesară extracţiei rezervelor de petrol, în baza programelor operaţiunilor petroliere avizate de autoritatea competentă, până la intrarea în vigoare a acordurilor petroliere, cu condiţia ca durata de 30 de ani să nu se fi împlinit.

(2) Până la data de 1 noiembrie 2015, persoanele juridice în cazul cărora sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) pot solicita, prin cerere scrisă însoţită de dovada deţinerii infrastructurii necesare, încheierea de acorduri petroliere, prin excepţie de la prevederile art. 30 alin. (2).

(3) în baza solicitărilor formulate potrivit alin. (2), autoritatea competentă poate încheia, prin excepţie de la prevederile art. 30 alin. (2), acorduri petroliere care intră în vigoare de la data aprobării prin hotărâre a Guvernului.»“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor ari. 75 şi ale ari. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 6 octombrie 2015.

Nr. 228.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2014 privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2014 privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 5 octombrie 2015.

Nr. 740.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. X “Componenţa Comisiei pentru sănătate publică”, domnul senator Duruţ Aurel - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 octombrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 5 octombrie 2015.

Nr. 59.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 8/2013 privind structura serviciilor Senatului

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 36 alin. (1) lit. o) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Senatului nr. 8/2013 privind structura serviciilor Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 5 martie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 octombrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 5 octombrie 2015.

Nr. 60.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Senatului nr. 8/2013)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SERVICIILOR SENATULUI

 

 

 

 

 

Cabinet preşedinte

 

 

PREŞEDINTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cancelarie preşedinte

 

 

Biroul permanent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia generală administrare patrimoniu

 

- Direcţia tehnică

- Direcţia administrativă

- Direcţia transporturi

Direcţia generală cooperare parlamentară externă

 

Direcţia relaţii multilaterale externe

 

 

 

Grup consilieri pentru relaţia cu mass-media

 

 

SECRETAR GENERAL

 

Cabinet SG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia presă, comunicare şi imagine

 

 

Secretariat SGA

 

 

 

 

 

 

Secretariat SGA

 

 

Direcţia pentru informatizarea activităţii parlamentare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia social media

 

 

 

 

Biroul Audit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia generală legislativă

 

- Direcţia proceduri, sinteză, studii şi evidenţă legislativă

- Direcţia pentru organizarea lucrărilor plenului şi comisiilor

 

Direcţia generală economică

 

Direcţia buget finanţe contabilitate

 

Direcţia generală control, juridic şi securitate internă

 

Direcţia control securitate internă

 

 

Direcţia secretariat general

 

Direcţia resurse umane

 

Direcţia pentru dezvoltare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control de organizare şi promovare evenimente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei pentru Tribunalul Sibiu, până la data revenirii în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a imobilului transmis conform Hotărârii Guvernului nr. 380/2014 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. M.F.P. 153323, ca urmare a reevaluării conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei, până la data revenirii în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a imobilului transmis conform Hotărârii Guvernului nr. 380/2014 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

(2) După preluare, partea de imobil prevăzută la alin. (1) se va utiliza de către Tribunalul Sibiu.

Art. 3. - În cazul în care nu se respectă destinaţia părţii de imobil prevăzute la art. 2 alin. (1), aceasta revine în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 4. - La data revenirii în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a imobilului transmis conform Hotărârii Guvernului nr. 380/2014, partea de imobil prevăzută la art. 2 alin. (1) revine în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 5. - Pred a rea-prelua re a părţii de imobil transmise potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Justiţiei îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare în anexele proprii la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

p. Ministrul justiţiei,

Liviu Stancu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 30 septembrie 2015.

Nr. 801.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la care se actualizează valoarea de Inventar, conform art. 2* şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al statului

Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastral

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar a bunului imobil înregistrată Un inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

(lei)

Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil

(lei)

Administratorul bunului/CUI

153323

8.19.01

Imobil 562

Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu,

Calea Dumbrăvii nr. 28-32

CF 121740 Nr. cad. 121740

CF 121741 Nr. cad. 121741

CF 121730 Nr. cad. 121730

CF 121731 Nr. cad. 121731

Construcţii şi teren*

14.444.632

14.460.915,15

Ministerul Apărării Naţionale

CUI - 4183229


* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public ai statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei pentru Tribunalul Sibiu, până la data revenirii în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a imobilului transmis conform Hotărârii Guvernului nr. 380/2014 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei

 

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului imobil care face obiectul actului normativ

Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastral

Valoarea părţii bunului care se transmite

(lei)

Elemente-cadru de descriere tehnica

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

1

153323

parţial

8.19.01

Imobil 562 - parţial

Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 28-32 CF 121741 Nr. cad. 121741 CF 121731 Nr. cad. 121731

87.963,92

1. Amenajări la terenuri:

- Drum asfaltat - 827,61 mp

- Valoare contabilă - 824,3 lei

- Reţea alimentare cu apă - 140,2 ml

- Valoare contabilă - 94,49 lei

- Reţea energie electrică subterană - 9,2 ml

- Valoare contabilă - 3,88 lei

- Reţea termoficare -18,4 ml

- Valoare contabilă -121,72 lei

2. Teren:

- Suprafaţa terenului - 1.211 mp

- Valoare contabilă - 86.919,53

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI - 4183229

Statul român, în administrarea Ministerului Justiţiei pentru Tribunalul Sibiu

CUI - 4406347

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 977 din 14 august 2015

Nr. 1.801 din 1 septembrie 2015

Nr. 1.174 din 25 septembrie 2015

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale “OPCOM” - S.A. - filiala Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA-S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi turismului, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale “OPCOM” - S.A. - filiala Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA-SA, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

p. Ministrul finanţelor publice,

Măricel Popa,

Rovana Plumb

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI şi TURISMULUI

Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale “OPCOM” - S.A.

Bd. Hristo-Botev nr. 16-18, Bucureşti

CIF: RO 13278352

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2015

Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

26.120

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

26.010

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

110

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

25.206

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

25.082

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

9.965

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

123

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

11.901

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

8.598

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

7.874

 

 

 

C2

bonusuri

14

724

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

953

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

2.351

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

3.092

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

124

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

914

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

153

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

761

 

1

 

Rezerve legale

25

48

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

713

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

71

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

392

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

392

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

321

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

3.183

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

3.183

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

101

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

99

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

6.797

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

6.628

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

263

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

965

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

1.054

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 4 mai-26 iulie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare al Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 10 iulie 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 4 mai-26 iulie 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 4 mai-26 iulie 2015, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul şcolar 2015-2016.

Art. 2. - Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de Către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Emil Florin Albotă,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 septembrie 2015.

Nr. 5.179.

 

ANEXĂ

 

Nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 4 mai-26 iulie 2015, acreditate începând cu anul şcolar 2015-2016

 

            Judeţul Arad

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel ./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma da învăţământ

1

Colegiul

“Csiky Gergely”

19/02.06.2015

-

Municipiul Arad,

str. Ioan Calvin nr. 22,

tel./fax: 0257/210002

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Servicii

Turism şi alimentaţie

Tehnician în turism

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

Judeţul Alba

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel ./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma da învăţământ

1

Liceul Tehnologic

„Ţara Moţilor*

20/08.06,2015

-

Comuna Albac,

str. Cloşca nr. 5,

tel. 0258777109

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Resurse naturale şi protecţia mediului

Agricultura

Tehnician în agroturism

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

Judeţul Bihor

 

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel ./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma da învăţământ

1

Liceul Tehnologic

“Ioan Bococi”

21/15.06.2015

-

Municipiul Oradea,

str. Tudor Vladimirescu nr. 42,

tel./fax: 0259/431552

Şcoala profesională/Nivel 2

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Turism şi alimentaţie

-

Bucătar (învăţământ de masă şi învăţământ special)

Română

Cu frecvenţă (zi)

Estetica şi igiena corpului omenesc

-

Frizer-coafor-manichiurist-

pedichiurist (învăţământ de masă şi învăţământ special)

Română

Cu frecvenţă (zi)

Textile-pielărie

-

Confecţioner produse textile (învăţământ special)

Română

Cu frecventă (zi)

Agricultură

-

Horticultor

(învăţământ special)

Română

Cu frecvenţă (zi)

21/15.06.2015

-

Servicii

Estetica şi igiena corpului omenesc

Coafor stilist

Română

Cu frecventă (zi)

Turism şi alimentaţie

Tehnician în gastronomie

Română

Cu frecvenţă (zi)

2

Centru Şcolar de Educaţie Incluzivă “Cristal”

20/08.06.2015

-

Municipiul Oradea,

str. Menumorutnr.41,

tel/fax: 0259/417259

Primar (învăţământ special)

-

-

-

Română

Cu frecventă (zi)

 

Judeţul Botoşani

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel ./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma da învăţământ

1

Liceul Tehnologic Plopenii Mari

19/02.06,2015

-

Comuna Ungureni, satul Plopenii Mari, str. Eugen Neculau nr. 22, tel./fax: 0231/543122

Liceal/ Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Resurse naturale şi protecţia mediului

Industrie alimentară

Tehnician în morărit, panificaţie şi produse făinoase

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

Municipiul Bucureşti

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel ./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma da învăţământ

1

Colegiul Naţional

“Grigore Moisil”

19/02.06.2015

-

Bd. Timişoara nr. 33,

sectorul 6,

tel.: 021/4132695, 021/4132647,

fax: 021/4401006

Gimnazial/ Nivel 1

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

-

-

-

Română

Cu frecventă (zi)

2

Colegiul Tehnologic

“Grigore Cerchez”

20/08.06.2015

-

Calea Şerban Vodă nr. 280,

sectorul 5,

tel./fax: 021/3365890, grigorecerchez@yahoo.ro

Liceal/ Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Servicii

Turism şi alimentaţie

Tehnician în hotelărie

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

Judeţul Buzău

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel ./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma da învăţământ

1

Liceul Tehnologic

19/02.06.2015

-

Comuna Verneşti,

tel.: 0238/511370

Liceal/ Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

Mecanică

Tehnician transporturi

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

Judeţul Dolj

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel ./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma da învăţământ

1

Colegiul Tehnic

“Ştefan Milcu”

20/05.06.2015

-

Municipiul Calafat,

str. Traian nr. 2,

tel.: 0251/333065,

calafat2004@yahoo.com

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Resurse naturale şi protecţia mediului

Agricultură

Tehnician veterinar

Română

Cu frecvenţă (zi)

2

Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate

19/02.06,2015

-

Municipiul Craiova,

str. Constantin Brâncuşi nr. 15,

tel.: 0251/595431

Postliceal/Nive1 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Informatică

-

Tehnician echipamente de calcul

Română

Cu frecvenţă (zi)

Transporturi

-

Tehnician electromecanic

auto

Română

Cu frecvenţă (zi)

-

Tehnician transporturi auto interne şi internaţionale

Română

Cu frecvenţă (zi)

-

Agent feroviar

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

Judeţul Mehedinţi

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel ./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma da învăţământ

1

Liceul Tehnologic Special “Drobeta”

19/02.06.2015

-

Municipiul

Drobeta-Turnu Severin,

Str. Independenţei nr. 28,

tel.: 0252/316876,

grupscolardrobeta@ yahoo.com

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

Mecanică

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

Română

Cu frecvenţă (zi)

Industrie textilă şi pielărie

Tehnician în industria textilă

Română

Cu frecventă (zi)

2

Colegiul Tehnic

“Lorin Sălăgean”

19/02.06 2015

-

Municipiul

Drobeta-Turnu Severin,

str. I. C, Brătianu nr. 9D,

tel.: 0252/222285, licconstr@yahoo.com

Postliceal/Nive1 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Informatică

-

Tehnician echipamente periferice şi birotică

Română

Cu frecvenţă (zi)

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

-

Tehnician devize şi măsurători în construcţii

Română

Cu frecvenţă (zi)

-

Maistru electrician în construcţii

Română

Cu frecvenţă (zi)

Protecţia mediului

-

Tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului

Română

Cu frecventă (zi)

Textile-pielărie

-

Maistru confecţii îmbrăcăminte

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

Judeţul Olt

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel ./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma da învăţământ

1

Liceul

„Ştefan Diaconescu”

20/05.06.2015

-

Comuna Potcoava, Str. Principală nr. 197, tel.: 0249/462057

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Resurse naturale şi protecţia mediului

Industrie alimentară

Tehnician în industria alimentară

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

Judeţul Satu Mare

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel ./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma da învăţământ

1

Liceul Romano-Catolic

“Josephus Calasantius”

21/15.06.2015

-

Municipiul Cărei,

str. Iuliu Maniu nr. 1,

tel.: 0261/861826

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Servicii

Turism şi alimentaţie

Tehnician în turism

Maghiara

Cu frecvenţă (zi)

2

Liceul Tehnologic

21/15.06.2015

-

Comuna Tarna Mare,

Str. Principală nr. 308,

tel.: 0261/832003

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Resurse naturale şi protecţia mediului

Agricultură

Tehnician agronom

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

Judeţul Suceava

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel ./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma da învăţământ

1

Colegiul Tehnic

„Alexandru Ioan Cuza”

15/04.05.2015

-

Municipiul Suceava,

Calea Unirii nr. 49,

tel.: 0230/516752, fax: 0230/516753

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/200B)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

Electric

Tehnician electrician electronist auto

Română

Cu frecvenţă (zi)

2

Colegiul

“Vasile Lovinescu”

17/18.05 2015

-

Municipiul Fălticeni,

str. Maior Ioan nr. 10,

tel.: 0230/541251, fax: 0230/543491

Liceal/ Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Resurse naturale şi protecţia mediului

Agriculturi

Tehnician horticultor

Română

Cu frecventă (zi)

3

Liceul Tehnologic

“Iorgu Vârnav Liteanu”

18/25.05.2015

-

Oraşul Liteni,

str. Mihail Sadoveanu nr. 2,

tel.: 0230/535725

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

-

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

Română

Cu frecventă (zi)

4

Colegiul Tehnic Rădăuţi

15/04.05.2015

-

Municipiul Rădăuţi,

str. Tudor Vladimirescu nr. 4,

tel./fax: 0230/562420

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

Mecanică

Tehnician transporturi

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

Judeţul Vaslui

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel ./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma da învăţământ

1

Colegiul Tehnic A.I. Cuza”

18/25.05.2015

-

Municipiul Bârlad, str. Vasile Pârvan nr. 1 bis, tel./fax: 0235/413323

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Servicii

Turism şi alimentaţie

Tehnician în hotelărie

Română

Cu frecvenţă (zi)

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.