MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 754/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 754         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 9 octombrie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

232. - Lege pentru completarea art. 11 din Legea nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”

 

749. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 11 din Legea nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

44. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

14. - Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Băsceni, judeţul Buzău

 

5.198. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializări te şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 februarie-19 iunie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

148. - Ordin privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015

 

2.080. - Decizie pentru aprobarea modalităţii de alocare transfrontalieră a costurilor aferente proiectelor de interes comun iniţiate de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş din România şi Földgázszállító Zártkörűen Működű Részvénytársaság (FGSZ) din Ungaria

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 11 din Legea nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La articolul 11 alineatul (1) din Legea nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 21 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, după litera I) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:

„m) sumele reprezentând obligaţii de plată ale Autorităţii de management/ Autorităţii comune de management, ca urmare a pronunţării unor hotărâri judecătoreşti definitive prin care se admit parţial sau integral pretenţiile liderilor de proiect/beneficiarilor/partenerilor.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 7 octombrie 2015.

Nr. 232.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 11 din Legea nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană”

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 11 din Legea nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 6 octombrie 2015.

Nr. 749.

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale

În temeiul art. 67 din Constituţia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 15 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la capitolul II „Componenţa biroului Comisiei” punctul 1, domnul deputat Petru Gabriel Vlase, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în funcţia de preşedinte în locul domnului deputat Mihai Alexandru Voicu.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 6 octombrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 6 octombrie 2015.

Nr. 44.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Băsceni, judeţul Buzău

 

Având în vedere:

- art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale, integrare europeană nr. 300.465 din 29 septembrie 2015 privind verificarea îndeplinirii condiţiilor legale şi propunerea de aprobare a renunţării;

- în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Băsceni, judeţul Buzău, convenită prin Licenţa de concesiune nr. 3.287/2002, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială APASCO - S.A., cu sediul în comuna Măneciu, str. Tabla Buţii nr. 283, judeţul Prahova, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 2 octombrie 2015.

Nr. 14.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 februarie-19 iunie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4 din 24 iunie 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 februarie-19 iunie 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 februarie-19 iunie 2015, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul şcolar 2015-2016.

Art. 2. - Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial ai României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Emil Florin Albotă,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 septembrie 2015.

Nr. 5.198.

 

ANEXĂ

 

Nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 februarie-19 iunie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016

 

            Judeţul Argeş

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel ./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma da învăţământ

1

Şcoala Militară de Maiştri şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”

15/04.05.2015

-

Municipiul Piteşti,

str. Trivale nr. 16,

tel./fax: 0248/215900

Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Mecanică

-

Tehnician tehnolog mecanic

Română

Cu frecvenţă (zi)

Electronic

automatizări

-

Tehnician electronist

telecomunicaţii

Economic

-

Asistent de gestiune

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

            Judeţul Bacău

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel ./ fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma da învăţământ

1

Liceul Tehnologic Răchitoasa

18/25.05.2015

-

Comuna Răchitoasa,

tel./fax: 0234/287030

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Resurse naturale şi protecţia mediului

Agricultură

Tehnician în agricultură

Română

Cu frecventă (zi)

Tehnic

Fabricarea produselor din lemn

Tehnician în prelucrarea lemnului

Română

Cu frecvenţă (zi)

2

Liceul Tehnologic

„Georgeta Jurgea Cancicov”

18/25.05.2015

-

Comuna Parincea,

str. Principală nr. 208,

tel./fax: 0234/226678

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Resurse naturale şi protecţia mediului

Agricultură

Tehnician agronom

Română

Cu frecventă (zi)

 

            Judeţul Bihor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel ./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma da învăţământ

1

Liceul Tehnologic

„Horea”

19/03.06.2015

-

Municipiul Marghita,

str. I. L. Caragiale nr. 44,

tel./fax: 0259/362302

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Resurse naturale şi protecţia mediului

Agricultură

Tehnician în agricultură ecologică

Română

Cu frecventă (zi)

Servicii

Comerţ

Tehnician în activităţi de comerţ

Română

Cu frecvenţă (zi)

Tehnic

Textile pielărie

Tehnician designer vestimentar

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

            Judeţul Brăila

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel ./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma da învăţământ

1

Liceul Tehnologic

„Anghel Saligny”

17/18.05.2015

-

Municipiul Brăila,

str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 32,

tel.: 0239/619779, fax: 0239/614389

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Informatică

-

Tehnician echipamente de calcul

Română

Cu frecvenţă (zi)

-

Administrator reţele locale şi de comunicaţii

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

            Municipiul Bucureşti

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel ./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma da învăţământ

1

Colegiul Tehnic

„Carol I”

17/18.05 2015

-

str. Porumbacu nr. 52,

sectorul 6,

tel./fax: 021/2202750,

colegiul.tehnic.carol@ gmail.com

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Transporturi

-

Tehnician diagnostic auto

Română

Cu frecvenţă (zi)

Informatică

-

Analist programator

Română

Cu frecvenţă (zi)

2

Colegiul Tehnic

„Costin D. Neniţescu”

17/18,05.2015

-

Bd. Th. Pallady nr. 26,

sectorul 3,

tel./fax: 021/3453865, 021/3450920

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Industrie alimentară

-

Tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare

Română

Cu frecvenţă (zi)

Protecţia mediului

-

Tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului

Română

Cu frecvenţă (zi)

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Resurse naturale şi protecţia mediului

Industrie

alimentară

Tehnician analize produse alimentare

Română

Cu frecvenţă (zi)

Tehnic

Chimie industrială

Tehnician chimist de laborator

Română

Cu frecventă (zi)

 

            Judeţul Buzău

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel ./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma da învăţământ

1

Liceul Tehnologic

„Victor Frunză”

13/20.04.2015

-

Municipiul Râmnicu Sărat,

str. Toamnei nr. 4,

tel./fax: 0338/568459

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

Mecanic

Tehnician transporturi

Română

Cu frecvenţă

(zi)

Electric

Tehnician electrician electronist auto

Română

Cu frecvenţă (zi)

2

Liceul Tehnologic Economic

„Elina Matei Basarab”

16/11.05.2015

-

Municipiul Râmnicu Sărat,

str. Lalelelor nr. 1,

tel./fax: 0238/563343

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Servicii

Comerţ

Tehnician în activităţi de comerţ

Română

Cu frecvenţă (zi)

3

Liceul Tehnologic

„Grigore Moisil”

15/06.05.2015

-

Municipiul Buzău,

str. lazului nr. 11,

tel./fax: 0338/401568

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

Producţie media

Tehnician operator procesare text/imagine

Română

Cu frecventă (zi)

4

Liceul Tehnologic

„Henri Coandă”

19/02.06.2015

-

Municipiul Buzău,

str. Horticolei nr. 50,

tel.: 0238/710650

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

Electromecanic

Tehnician electromecanic

Română

Cu frecvenţă (zi şi seral)

5

Liceul Tehnologic

19/02.06.2015

-

Oraşul Pătârlagele,

str. A.I. Cuza nr. 6,

tel:, 0238/550458

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

Mecanică

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

Română

Cu frecvenţă (zi)

Servicii

Comerţ

Tehnician în activităţi de comerţ

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

            Judeţul Cluj

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel ./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma da învăţământ

1

Colegiul Tehnic

„Victor Ungureanu”

9/13.03.2015

-

Municipiul Câmpia Turzii,

str. Laminoriştilor nr. 115,

tel.: 0264/368181

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

Construcţii, instalaţii şi lucrări

Tehnician în construcţii şi lucrări publice

Română

Cu frecventă (zi)

2

Liceul Teologic Baptist

„Emanuel”

17/18.05.2015

-

Municipiul Cluj-Napoca,

str. 11 Octombrie nr. 3,

tel. 0264/433582

Gimnazial

-

-

-

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

            Judeţul Constanta

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel ./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma da învăţământ

1

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă

„Albatros”

19/02.06,2015

-

Municipiul Constanţa,

str. B. Şt. Delavrancea nr. 55,

tel./fax: 0341/173232, 0341/173233

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) (învăţământ de masă şi învăţământ special)

Servicii

Estetica şi igiena corpului omenesc

Coafor-stilist

Română

Cu frecventă

(zi)

Turism şi alimentaţie

Tehnician în gastronomie

Română

Cu frecvenţă (zi)

Tehnic

Industrie textilă şi pielărie

Tehnician în industria textilă

Română

Cu frecvenţă (zi)

2

Liceul Tehnologic

„Dimitrie Leonida”

10/23.03.2015

-

Municipiul Constanţa,

Aleea Pelicanului nr. 8,

tel. 0341/427401

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

Mecanică

Tehnician transporturi

Română

Cu frecvenţă

(zi)

Electric

Tehnician electrician electronist auto

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

            Judeţul Dâmboviţa

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel ./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma da învăţământ

1

Liceul Tehnologic

„Aurel Rainu”

13/20.04.2015

-

Oraşul Fieni,

str. Republicii nr. 28, tel. 0245/774255

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

Electromecanic

Tehnician electromecanic

Română

Cu frecventă (zi)

Materiale de construcţii

Tehnician în industria materialelor de construcţii

 

            Judeţul Galaţi

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel ./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma da învăţământ

1

Liceul Tehnologic

„Ovid Caledoniu”

13/20.04.2015

-

Municipiul Tecuci,

str. Matei Basarab nr. 11,

tel./fax: 0236/811344, 0236/811322

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Servicii

Turism şi alimentaţie

Tehnician în gastronomie

Română

Cu frecvenţă (zi şi seral)

Comerţ

Tehnician în activităţi de comerţ

Română

Cu frecvenţă (zi şi seral)

 

            Judeţul Giurgiu

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel ./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma da învăţământ

1

Liceul Tehnologic

„Dimitrie Bolintineanu”

19/02.06.2015

-

Oraşul Bolintin-Vale,

str. Republicii nr. 2B,

tel /fax 0246/271283

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

Industria textilă şi pielărie

Tehnician în industria textilă

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

            Judeţul Gorj

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel ./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma da învăţământ

1

Colegiul Tehnic nr. 2

17/18.05.2015

-

Municipiul Târgu Jiu,

str. Victoriei nr. 132-138,

tel.: 0253/228006,

ct_nr2@yahoo.com

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Informatica

-

Tehnician echipamente periferice şi birotică

Română

Cu frecvenţă (zi)

Electric

-

Maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizări

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

            Judeţul Hunedoara

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel ./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma da învăţământ

1

Şcoala Gimnazială

14/27.04,2015

-

Comuna Bretea Română,

Str. Principală nr. 15 A,

tel./fax: 0254/733365

Preşcolar

-

-

-

Română

PN

 

            Judeţul Iaşi

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel ./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma da învăţământ

1

Colegiul Tehnic

„Ioan C. Ştefănescu”

15/04.05 2015

-

Municipiul Iaşi,

bd. Socola nr. 51-53,

tel./ fax. 0232/237233

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

Tehnici poligrafice

Tehnician producţie poligrafică

Română

Cu frecvenţă (zi)

2

Liceul Tehnologic Cristeşti

15/04.05.2015

-

Comuna Cristeşti,

satul Cristesti,

tel./fax: 0232/716178

Şcoală profesională/Nivel 2

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Mecanică

-

Lăcătuş mecanic prestări servicii

Română

Cu frecventă (zi)

3

Liceul Tehnologic Economic de Turism

16/11.05.2015

-

Municipiul Iaşi,

str. Milcov nr. 11,

tel./fax: 0232/245778

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Servicii

Economic

Tehnician în activităţi economice

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

            Judeţul Ilfov

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel ./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma da învăţământ

1

Liceul Tehnologic

„Vintilă Brătianu”

17/18.05.2015

-

Comuna Dragomireşti-Vale,

str. Micşunelelor nr. 165,

tel./fax: 021/4367190,

grscvintilabratianu @yahoo.com

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Agricultură

-

Tehnician cadastru funciar - topograf

Română

Cu frecvenţă (seral)

 

            Judeţul Maramureş

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel ./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma da învăţământ

1

Colegiul Tehnic

„C. D. Neniţescu”

17/18.05.2015

-

Municipiul Baia Mare,

str. Luminişului nr. 1,

tel./fax: 0262/212585

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Resurse naturale şi protecţia mediului

Silvicultură

Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere

Română

Cu frecvenţă (zi)

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

            Judeţul Mehedinţi

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel ./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma da învăţământ

1

Colegiul Tehnic de Transporturi Auto

15/04.05.2015

-

Municipiul Drobeta-Turnu Severin

 bd. Carol I nr. 5,

tel.: 0252/313140, fax: 0252/310403

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Informatică

-

Tehnician echipamente de calcul

Română

Cu frecventă (zi)

-

Tehnician echipamente periferice şi birotică

Română

Cu frecvenţă (zi)

Energetică

-

Tehnician electroenergetician

Română

Cu frecvenţă (zi)

-

Tehnician hidroenergetician

Română

Cu frecventă (zi)

Transporturi

-

Tehnician electromecanic auto

Română

Cu frecvenţă (zi)

-

Tehnician transporturi auto interne şi internaţionale

Română

Cu frecvenţă (zi)

-

Tehnician diagnostic auto

Română

Cu frecvenţă (zi)

-

Tehnician instructor auto

Română

Cu frecvenţă (zi)

2

Liceul Tehnologic

„Tudor Vladimirescu”

16/11.05.2015

-

Comuna Simian,

str. Gării nr. 1,

tel. 0252/338301

Postliceal/Nive1 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Mecanic

-

Maistru mecanic

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

            Judeţul Olt

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel ./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma da învăţământ

1

Liceul Tehnologic

13/20.04.2015

-

Comuna Izvoarele,

str. Constantin Tănase nr. 82,

tel./fax: 0249/486194

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Resurse naturale şi protecţia mediului

Industrie alimentară

Tehnician m industria alimentară

Română

Cu frecvenţă (zi)

2

Colegiul Tehnic

„Alexe Marin”

9/13.03.2015

-

Municipiul Slatina,

str. Cireasov nr. 10,

tel./fax: 0249/436210, gscm3slatina@ yahoo.com

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

Electric

Tehnician electrician electronist auto

Română

Cu frecvenţă (zi)

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Mecanică

-

Tehnician tehnolog mecanic

Română

Cu frecvenţă (zi)

Electric

-

Maistru maşini şi aparate electrice

Română

Cu frecventă (zi)

3

Şcoala Postliceală Sanitară

8/11.03.2015

-

Municipiul Slatina,

str. Ecaterina Teodoroiu nr. 64A,

tel./fax: 0249/439497, scoalapostliceala_slatina@ yahoo.com

Postliceal/Nive1 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Sănătate şi asistenţă pedagogică

-

Asistent medical de farmacie

Română

Cu frecvenţă (zi)

Asistent medical de balneofizio- kinetoterapie şi recuperare

Română

Cu frecventă (zi)

Asistent medical de laborator

Română

Cu frecvenţă (zi)

4

Liceul Tehnologic Crâmpoia

18/25.05,2015

-

Comuna Crâmpoia,

str. Principală nr. 109,

tel. 0249/485238, scoalacrimpoia@ yahoo.com

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnologică

Industria textilă şi pielărie

Tehnician în industria textilă

Română

Cu frecventă (zi)

5

Şcoala Profesională Specială

18/25.05.2015

-

Oraşul Balş,

str. Nicolae Bălcescu nr. 211B,

tel. 0249/452808,

spsbalsiolt@yahoo.com

Şcoală profesională/Nivel 2

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 3

Mecanică

-

Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice

Română

Cu frecvenţă (zi)

Industrie textila şi pielărie

-

Confecţioner produse textile

Română

Cu frecvenţă (zi)

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) învăţământ special

Fabricarea produselor din lemn

-

Tâmplar universal

Română

Cu frecvenţă (zi)

Agricultură

-

Agricultor culturi de câmp

Română

Cu frecvenţă (zi)

6

Liceul Tehnologic

„Constantin Brâncoveanu

19/02.06,2015

-

Oraşul Scorniceşti,

str. Pompierilor nr. 33,

tel. 0249/460033, gsa_scornicesti@ yahoo.com

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Resurse naturale şi protecţia mediului

Agricultură

Tehnician zootehnist

Română

Cu frecvenţă (zi)

Tehnician în agricultură

ecologică

Română

Cu frecvenţă (zi)

Servicii

Turism şi alimentaţie

Tehnician în gastronomie

Română

Cu frecvenţă (zi)

7

Liceul Tehnologic

18/25.05,2015

 

Comuna Tufeni,

str. Piteştiului nr. 120,

tel. 0249/483370,

samtufeniolt@ yahoo.com

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Resurse naturale şi protecţia mediului

Agricultură

Tehnician în agricultură

Română

Cu frecventă (zi)

Tehnic

Industria textilă şi pielărie

Tehnician în industria textilă

Română

Cu frecvenţă (zi)

8

Liceul Tehnologic

18/25.05.2015

-

Comuna Văleni,

str. Nicolae Titulescu nr. 177,

te./fax: 0249/487717

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Resurse naturale şi protecţia mediului

Industrie alimentară

Tehnician în industria alimentară

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

            Judeţul Satu Mare

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel ./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma da învăţământ

1

Liceul Tehnologic

„Anghel Saligny”

16/11.05.2015

-

Comuna Turţ,

Piaţa Eroilor nr. 31,

tel./fax: 0261/834405

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

Mecanică

Tehnician mecatronist

Română

Cu frecventă (zi)

Textile pielărie

Tehnician designer vestimentar

Română

Cu frecventă (zi)

 

            Judeţul Sibiu

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel ./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma da învăţământ

1

Liceul Tehnologic .Şcoala Naţională de Gaz”

17/25.05.2015

-

Municipiul Mediaş,

str. Metanului nr. 1,

tel./fax: 0269/845876, 0269833900

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Servicii

Turism şi alimentaţie

Tehnician în turism

Română

Cu frecvenţă (zi)

Tehnic

Mecanică

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

Română

Cu frecventă (zi)

 

            Judeţul Suceava

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel ./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma da învăţământ

1

Colegiul Tehnic

„Mihai Bălcescu”

17/18.05.2015

-

Municipiul Fălticeni,

str. N. Beldiceanu nr. 10,

tel./fax: 0230/543333

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Servicii

Turism şi alimentaţie

Tehnician în gastronomie

Română

Cu frecvenţă (zi)

Tehnic

Electromecanică

Tehnician electromecanic

Română

Cu frecvenţă (zi)

2

Liceul Tehnologic

„Vasile Gherasim" Marginea

17/18.05.2015

-

Comuna Marginea,

str. Principală nr. 918,

tel./fax: 0230/416025

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

Industria textilă şi pielărie

Tehnician în industria textilă

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

            Judeţul Vâlcea

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel ./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma da învăţământ

1

Liceul Tehnologic Special nr. 1

16/1105.2015

-

Satul Bistriţa,

comuna Costeşti,

tel./fax: 0250/863361, scbistrita@yahoo.com

Şcoala profesională/Nivel 2

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) învăţământ special

Mecanică

-

Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic

Română

Cu frecvenţă (zi)

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

-

Zugrav-ipsosar-

vopsitor-tapetar

Română

Cu frecvenţă (zi)

Turism şi alimentaţie

-

Bucătar

Română

Cu frecventă (zi)

Fabricarea produselor din lemn

-

Tâmplar universal

Română

Cu frecvenţă (zi)

Industrie textilă şi pielărie

-

Confecţioner produse textile

Limba

română

Cu frecvenţă (zi)

2

Liceul Tehnologic

„Căpitan Nicolae Pleşoianu

18/25.05.2015

 

Municipiul Râmnicu Vâlcea,

str. G. Stoianovici nr. 5,

tel.: 0250/809583

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Transporturi

-

Tehnician diagnostic auto

Limba

română

Cu frecventă (zi)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

-

Tehnician instructor auto

Limba

română

Cu frecvenţă (zi)

 

            Judeţul Vrancea

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel ./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma da învăţământ

1

Colegiul Tehnic

„Gheorghe Asachi”

17/18,05.2015

-

Municipiul Focşani,

str. Moldova nr. 9,

tel.: 0237/239048

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Servicii

Turism şi alimentaţie

Tehnician m gastronomie

Română

Cu frecvenţă (zi)

Organizator banqueting

Română

Cu frecvenţă (zi)

2

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă

„Elena Doamna”

15/04.05.2015

-

Municipiul Focşani,

str. Cuza Vodă nr. 56,

tel.: 0237/626769

Şcoală profesională/Nivel 2

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) (învăţământ special)

Industrie textilă şi pielărie

-

Confecţioner produse textile

Română

Cu frecvenţă (zi)

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) (învăţământ special)

Mecanică

-

Optician

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015

 

Având în vedere prevederile art. 76 alin. (3) şi art. 79 alin. (7) lit. b) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 6 lit. d) şi e), art. 10 alin. (3), art. 21 alin. (1) şi (2) şi art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Metodologia de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 21 aprilie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (2) se elimină definiţia pentru Producător existent”.

2. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Valorile se publică anual până la data de 15 octombrie pe pagina web a ANRE, în baza datelor oficiale referitoare la evoluţia indicilor preţurilor de consum realizaţi/prognozaţi la sfârşitul anului, date publicate pe pagina web a Comisiei Naţionale de Prognoză.”

3. La articolul 30, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Valorile  se publică anual până la data de 15 octombrie pe pagina web a ANRE, în baza datelor oficiale referitoare la evoluţia indicilor preţurilor de consum realizaţi/prognozaţi la sfârşitul anului, date publicate pe pagina web a Comisiei Naţionale de Prognoză.”

4. La articolul 39, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Valorile  se publică anual până la data de 15 octombrie pe pagina web a ANRE, în baza datelor oficiale referitoare la evoluţia indicilor preţurilor de consum realizaţi/prognozaţi la sfârşitul anului, date publicate pe pagina web a Comisiei Naţionale de Prognoză.”

5. La articolul 46, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

(51) în cazul în care valoarea minimă sau cea maximă dintre preţurile de achiziţie raportate de producători prezintă o variaţie mai mare de 50% faţă de preţul mediu anual al combustibilului determinat în conformitate cu prevederile alin. (5), aceste valori nu sunt luate în considerare în calcul.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 1 octombrie 2015.

Nr. 148.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

DECIZIE

pentru aprobarea modalităţii de alocare transfrontalieră a costurilor aferente proiectelor de interes comun iniţiate de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz” - S.A. Mediaş din România şi Földgázszállító Zártkörűen Működű Részvénytársaság (FGSZ) din Ungaria

 

Având în vedere dispoziţiile art. 12 alin. (3) paragraful 2 lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1.364/2006/CE şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 şi (CE) nr. 715/2009,

în temeiul art. 5 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se aprobă modalitatea de alocare transfrontalieră a costurilor aferente proiectelor de interes comun din prima listă a Uniunii Europene, numerele 6.13, 6.14 şi 7.1.5, transmisă conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1.364/2006/CE şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 şi (CE) nr. 715/2009, în data de 16 aprilie 2015, de către iniţiatorii de proiecte Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş din România şi Földgázszállító Zártkörűen Működű Részvénytársaság (FGSZ) din Ungaria, după cum urmează:

a) Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş suportă costurile aferente realizării pe teritoriul României a proiectului de interes comun nr. 7.1.5 din prima listă de proiecte de interes comun a Uniunii Europene;

b) Földgázszállító Zártkörűen Működű Részvénytársaság suportă costurile aferente realizării pe teritoriul Ungariei a proiectelor de interes comun nr. 6.13 şi 6.14 din prima listă de proiecte de interes comun a Uniunii Europene.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 7 octombrie 2015.

Nr. 2.080.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.