MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 742/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 742         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 5 octombrie 2015

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.139. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu

 

            1.323. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării şi valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

            31. - Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 25 de ani de la înfiinţarea SMURD

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară

activitatea de control financiar preventiv propriu

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 28 iulie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, punctul 8.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“8.4. Monitorizarea şi îndrumarea metodologică a controlului financiar preventiv propriu prin procedura vizei, prin avizul consultativ la refuzul de viză de control financiar preventiv propriu şi prin propuneri de perfecţionare a organizării controlului financiar preventiv propriu”.

2. În anexa nr. 1, punctele 9.3 şi 9.4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“9.3. Prin ordinul de numire se stabilesc tipurile de operaţiuni care se supun controlului financiar preventiv delegat, precum şi limitele valorice peste care acesta se exercită, diferenţiate pe instituţii publice. Tipurile de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv delegat şi limitele valorice aferente acestora se revizuiesc periodic în funcţie de evoluţia cadrului legislativ şi a factorilor de risc specifici anumitor operaţiuni.

9.4. În cazul absenţei temporare de la post a controlorului delegat numit prin ordin al ministrului finanţelor publice, precum şi a înlocuitorului acestuia, controlorul financiar şef este împuternicit să desemneze, prin decizie, un alt controlor delegat care să exercite, pe durata absenţei de la post a acestora, atribuţiile stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice şi să comunice această situaţie, în scris, ordonatorului principal de credite.”

3. În anexa nr. 1, punctele 11.2 şi 11.3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“11.2. În situaţia în care ordonatorul de credite consideră că operaţiunea poate fi efectuată, solicită, în scris, controlorului delegat acordarea vizei, prezentând argumentele corespunzătoare de legalitate şi regularitate, sau, în cazul în care consideră întemeiate motivele intenţiei de refuz de viză, dispune retragerea de la viză a operaţiunii. Ordonatorul de credite prezintă argumente pentru efectuarea operaţiunii sau dispune retragerea acesteia în cel mai scurt timp posibil. Documentaţia aferentă operaţiunii retrase de la viză se restituie de către controlorul delegat compartimentului de specialitate emitent, sub semnătură.

11.3. În situaţia în care controlorul delegat consideră întemeiate argumentele ordonatorului de credite, acesta acordă viza de control financiar preventiv delegat pentru efectuarea operaţiunii. În cazul în care argumentele sunt considerate neîntemeiate sau insuficiente, controlorul delegat solicită, în scris, controlorului financiar şef constituirea, în condiţiile legii, a unei comisii pentru formularea opiniei neutre asupra intenţiei de refuz de viză. Controlorul financiar şef numeşte prin decizie o comisie formată din 3 membri ai Corpului controlorilor delegaţi, din care cel puţin unul cu funcţie de conducere.

Controlorul delegat are obligaţia ca odată cu solicitarea de constituire a comisiei să transmită dosarul complet al operaţiunii şi argumentele ordonatorului de credite.

Comisia analizează cu celeritate temeiurile legale ale operaţiunii pentru care se intenţionează refuzul de viză, motivaţia controlorului delegat, prezentată în intenţia de refuz de viză, argumentele ordonatorului de credite, precum şi alte documente identificate ca fiind relevante asupra cazului.

Opinia neutră este motivată şi formulată în scris, în cel mult 3 zile lucrătoare de la solicitarea acesteia, şi este comunicată în regim de urgenţă controlorului delegat. Opinia neutră are rol consultativ, iar soluţia finală de acordare a vizei sau de refuz al vizei de control financiar preventiv delegat este de competenţa exclusivă a controlorului delegat. În cazul în care controlorul delegat emite refuz de viză, acesta are obligaţia de a transmite ordonatorului de credite o copie a opiniei neutre.

Refuzul de viză se aduce la cunoştinţă, în scris, ordonatorului de credite, potrivit anexei nr. 1.7 la prezentele norme metodologice, iar documentaţia aferentă operaţiunii se restituie compartimentului de specialitate emitent, sub semnătură.

La refuzul de viză se anexează şi un exemplar al listei de verificare, cu indicarea elementului/elementelor din această listă a cărui/ale căror cerinţă/cerinţe nu este/nu sunt îndeplinită/îndeplinite.”

4. În anexa nr. 1, după punctul 11.6 se introduce o nouă secţiune, secţiunea D, cuprinzând punctul 12, cu următorul titlu:

“D: Raportare şi informare”.

5. În anexa nr. 1, după punctul 12.3 se introduce un nou punct, punctul 12.4, cu următorul cuprins:

“12.4. Controlorul financiar şef prezintă ministrului finanţelor publice informări cu privire la intenţiile şi refuzurile de viză pentru care ordonatorul de credite a dispus efectuarea operaţiunilor prin acte de decizie internă, precum şi cu privire la aspectele importante ale administrării fondurilor publice rezultate din activitatea de control financiar preventiv delegat/monitorizare.”

6. În anexa nr. 1, la anexa nr. 1.1 litera A, numărul curent 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Operaţiuni supuse controlului financiar preventiv

Cadrul legal

Actele justificative

Modul de efectuare a controlului financiar preventiv

“2.

Dispoziţie bugetară pentru repartizarea creditelor bugetare sau borderoul centralizator al dispoziţiilor bugetare

- Legea nr. 500/2002(1);

- Legea nr. 273/2006 (2);

- Legea nr. 69/2010 (3);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4);

- Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013 (81);

- acte de reglementare specifice activităţii ordonatorilor de credite, angajamente juridice generatoare de obligaţii de plată pe seama creditelor bugetare;

- alte acte normative specifice.

- solicitările ordonatorilor: principali, secundari şi/sau terţiari, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare;

- bugetul aprobat;

- fundamentarea sumelor înscrise în dispoziţiile bugetare de repartizare pentru bugetul propriu şi bugetele ordonatorilor secundari, respectiv terţiari de credite;

- alte documente specifice.

Se verifică:

- încadrarea sumelor din dispoziţiile bugetare în creditele bugetare aprobate ordonatorilor, repartizate ordonatorului principal pe trimestre şi luni şi detaliate conform clasificaţiei bugetare;

- dacă sumele prevăzute pentru repartizare sunt cuprinse în cererea de deschidere de credite sau sunt acoperite, prin disponibilizări pe seama redistribuirii de credite deschise anterior;

- existenţa justificărilor, inclusiv cu privire la ordonatorii secundari şi terţiari, dacă este cazul, prin care ordonatorul principal probează că nu va înregistra, în sold, sume neutilizate la finele perioadei pentru care se solicită repartizarea de credite bugetare;

- existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate.”

 

7. În anexa nr. 1, la anexa nr. 1.1 litera B, numărul curent 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Operaţiuni supuse controlului financiar preventiv

Cadrul legal

Actele justificative

Modul de efectuare a controlului financiar preventiv

“2.

Contract/ Decizie/Ordin de finanţare/Acord de finanţare

- Legea nr. 500/2002 (1);

- Legea nr. 273/2006 (2);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4);

- Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 (51);

- Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 (52);

- Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 (63);

- Regulamentul (CE) nr. 498/2007 (64);

- Legea nr. 350/2005 (22);

- Legea nr. 346/2004 (6);

- Legea nr. 321/2006 (23);

- Codul comercial (9);

- Legea nr. 287/2009 (10);

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 (5);

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 (53);

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 (32);

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (38);

- Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2000 (57);

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (13);

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (35);

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 (60);

- Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 (61);

- Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 (88);

- Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004 (89);

- Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004 (90);

- Hotărârea Guvernului nr. 134/2011 (91);

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (21);

- alte acte normative specifice.

- cererea de finanţare, proiectul tehnic, bugetul acestuia, listele de verificare privind evaluarea şi selecţia proiectelor, întocmite de compartimentele de specialitate;

- bugetul aprobat;

- hotărârea comisiei de evaluare cu privire la proiectele selectate;

- programul, proiectul sau acţiunea în care se încadrează solicitarea finanţării;

- acordul de parteneriat, încheiat între liderul de proiect şi partenerii acestuia, după caz;

- raportul privind vizita la faţa locului;

- raportul de analiză a conformităţii proiectului tehnic;

- scrisoarea de notificare privind raportul de analiză a conformităţii proiectului tehnic;

- raportul de evaluare tehnică şi financiară;

- nota de avizare internă a contractelor de finanţare/cofinanţare;

- acordul de implementare/finanţare, după caz;

- alte documente specifice.

Se verifică:

- existenţa creditelor bugetare şi/sau a creditelor de angajament, după caz;

- dacă solicitarea finanţării are temei legal;

- respectarea legalităţii şi regularităţii specifice procedurii de selecţie;

- stabilirea termenilor contractului în concordanţă cu prevederile cadrului normativ, inclusiv cu privire la calitatea Curţii de Conturi de a exercita control, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 350/2005;

- înscrierea valorii contractului în limitele alocării bugetare aprobate prin programul operaţional;

- încadrarea obiectului contractului în categoria de cheltuieli eligibile, în conformitate cu prevederile programului operaţional;

- rezervarea creditelor prin angajament bugetar;

- existenţa aprobărilor pentru toţi paşii premergători acordării contractului prevăzuţi de procedurile specifice;

- existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate;

- existenţa avizului compartimentului juridic.”

 

8. În anexa nr. 1 la anexa nr. 1.1 litera C, numărul curent 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Operaţiuni supuse controlului financiar preventiv

Cadrul legal

Actele justificative

Modul de efectuare a controlului financiar preventiv

“13.

Ordonanţare de plată/Dispoziţie de plată către casierie privind avansuri sau sume cuvenite titularului de decont, care se acordă prin casierie

- Legea nr. 500/2002 (1);

- Legea nr. 273/2006 (2);

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4);

- Decretul nr. 209/1976 (72);

- Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 (30);

- Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 (29);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare;

- documentul specific prin care s-a aprobat acţiunea şi devizul acesteia;

- decontul justificativ al cheltuielilor;

- alte documente specifice.

Se verifică:

- concordanţa sumelor ce urmează a fi eliberate ca avans cu cele prevăzute în documentul de aprobare a acţiunii sau, după caz, încadrarea sumelor cuvenite titularului de decont în limita cheltuielilor justificate prin decontul aprobat;

- dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea faptelor şi exactitatea sumei datorate este certificata prin “Bun de plată”;

- existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate.”

 

9. În anexa nr. 1, la anexa nr. 1.1 litera E, numărul curent 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Operaţiuni supuse controlului financiar preventiv

Cadrul legal

Actele justificative

Modul de efectuare a controlului financiar preventiv

“2.

Document de actualizare a valorii obiectivului/ proiectului de investiţii şi a lucrărilor de intervenţii, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri

- Legea nr. 500/2002 (1);

- Legea nr. 273/2006 (2);

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4);

- Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 (85);

- Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008 (86);

- alte acte normative specifice.

- programul de investiţii publice, după caz;

- actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului/ proiectului de investiţii sau a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii;

- fişa obiectivului/proiectului de investiţii, după caz;

- devizul general al obiectivului/proiectului de investiţii sau al lucrărilor de intervenţii;

- angajamentele legale încheiate;

- situaţia cheltuielilor efectuate conform evidenţelor contabile până la data actualizării;

- situaţia restului de executat la data actualizării;

- baza de date statistice a Institutului Naţional de Statistică;

- nota de calcul al actualizării;

- alte documente specifice.

Se verifică:

- înscrierea în programul de investiţii publice a obiectivului/ proiectului de investiţii şi a lucrărilor de intervenţii, după caz;

- valoarea cheltuielilor legal efectuate până la data actualizării;

- valoarea restului de executat;

- valoarea actualizată a obiectivului/proiectului de investiţii sau a lucrărilor de intervenţii în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor de consum lunar (total), comunicat de Institutul Naţional de Statistică;

- existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate.”

 

            10. În anexa nr. 1, la anexa nr. 1.1, listele de verificare de la cod A.2, cod B.1, cod B.2, cod B.6, cod B.8, cod B16, cod C.3, cod C.13, cod D.1 şi litera F cod E.2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

“LISTĂ DE VERIFICARE

DISPOZIŢIE BUGETARĂ PENTRU REPARTIZAREA CREDITELOR BUGETARE SAU BORDEROUL CENTRALIZATOR AL DISPOZIŢIILOR BUGETARE

 

Cod A 2

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa actelor justificative

1.1.

- Solicitarea ordonatorului secundar sau terţiar, după caz

1.2.

- Fundamentarea repartizării de credite pentru bugetul propriu şi bugetele ordonatorilor secundari, respectiv terţiari, de credite

1.3.

- Cererea pentru deschiderea de credite bugetare

1.4.

- Bugetul aprobat

1.5.

- Alte documente justificative din care rezultă obligaţii de plată scadente în perioada pentru care se face repartizarea

2.

Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:

2.1.

- Actele justificative de la pct. 1

2.2.

- Dispoziţia bugetară pentru repartizarea creditelor bugetare

3.

încadrarea sumei prevăzute pentru repartizare, în:

3.1.

- Creditele bugetare aprobate, repartizate pe an/trimestre/luni şi detaliate conform clasificaţiei bugetare

3.2.

- Cererea pentru deschiderea de credite bugetare

3.3.

- Nivelul dispoziţiei bugetare de retragere (când este cazul)

3.4.

- Nivelul rezultat din solicitare/fundamentare/justificare

4.

Completarea corectă a dispoziţiei bugetare pentru repartizarea creditelor bugetare cu privire la:

4.1.

- Beneficiarul creditelor repartizate

4.2.

- Conturile de trezorerie

4.3.

- Suma repartizată

4.4.

- Celelalte rubrici prevăzute de formular

 

NOTĂ:

În cazul în care se prezintă la viză Borderoul centralizator al dispoziţiilor bugetare pentru repartizarea creditelor bugetare, obiectivele verificării din prezenta listă de verificare vor fi urmărite atât pentru fiecare dispoziţie bugetară, cât şi pentru borderoul centralizator în cauză.

 

LISTĂ DE VERIFICARE

CONTRACT/CONTRACT SUBSECVENT/COMANDĂ DE ACHIZIŢII PUBLICE DE PRODUSE, SERVICII SAU LUCRĂRI

Cod B.1

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa actelor justificative

1.1.

- Programul anual al achiziţiilor publice

1.2.

- Documentul de aprobare de către conducătorul entităţii publice a procedurii selectate de achiziţie

1.3.

- Documentele privind achiziţia, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei române şi cu reglementările organismelor internaţionale

1.4.

- Acordul sau convenţia de finanţare

1.5.

- Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare

1.6.

- Nota privind determinarea valorii estimate

1.7.

- Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii

1.8.

- Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiţii

1.9.

- Actul de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii

1.10.

- Anunţul de intenţie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare

1.11.

- Anunţul sau invitaţia de participare, după caz

1.12.

- Documentaţia de atribuire

1.13.

- Actul de numire a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, după caz

1.14.

- Ofertele prezentate de operatorii economici

1.15.

- Procesul-verbal de deschidere a ofertelor şi dovada transmiterii acestuia ofertanţilor

1.16.

- Raportul procedurii de atribuire

1.17.

- Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii

1.18.

- Acordul-cadru

1.19.

- Documentul privind soluţionarea contestaţiilor

1.20.

- Anexele nr. 1a), 1b) şi 2 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002

2.

Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru:

2.1.

- Actele justificative de la pct. 1

2.2.

- Proiectul de contract/contract subsecvent/comandă de achiziţii publice de produse, servicii sau lucrări

3.

Încadrarea valorii contractului/contractului subsecvent/comenzii în:

3.1.

- Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz

3.2.

- Nivelul angajamentului bugetar

3.3.

- Valoarea ofertei furnizorului/prestatorului/executantului câştigător

3.4.

- Nivelul din acordul-cadru

4.

Contractul:

4.1.

- Să fie cuprins în programul anual al achiziţiilor publice

4.2.

- Să se încheie cu ofertantul declarat câştigător în raportul procedurii de atribuire

4.3.

- Să prevadă calitatea, cantitatea şi preţul/tariful produselor/serviciilor/lucrărilor contractate, conform actelor justificative

4.4.

- Să prevadă constituirea garanţiei de bună execuţie

4.5.

- Să prevadă acordarea de avansuri numai cu respectarea legii

4.6.

- Să prevadă actualizarea preţului numai cu respectarea legii

4.7.

- Să fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei

4.8.

- Să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante

4.9.

- Să cuprindă clauze privind modalitatea de plată în concordanţă cu termenele de livrare/de prestare/de execuţie

4.10.

- Să cuprindă clauze privind penalităţi în caz de nerespectare a obligaţiilor contractuale

 

 

LISTĂ DE VERIFICARE

CONTRACT/DECIZIE/ORDIN DE FINANŢARE/ACORD DE FINANŢARE

 

Cod B.2

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa actelor justificative

1.1.

- Cererea de finanţare, proiectul tehnic, bugetul acestuia şi listele de evaluare şi selecţie aferente, întocmite de compartimentele de specialitate

1.2.

- Acordul de parteneriat, încheiat între liderul de proiect şi partenerii acestuia, după caz

1.3.

- Acordul de implementare/finanţare, după caz

1.4.

- Hotărârea comisiei de evaluare cu privire la proiectele selectate

1.5.

- Programul, proiectul sau acţiunea în care se încadrează solicitarea finanţării

1.6.

- Nota de fundamentare şi devizul de cheltuieli, aprobate de ordonatorul de credite finanţator

1.7.

- Raportul privind vizita la faţa locului

1.8.

- Raportul de analiză a conformităţii proiectului tehnic

1.9.

- Scrisoarea de notificare privind raportul de analiză a conformităţii proiectului tehnic

1.10.

- Raportul de evaluare tehnică şi financiară

1.11.

- Nota de avizare internă a contractelor de finanţare/cofinanţare

1.12.

- Decizia pentru aprobarea proiectelor selectate

1.13.

- Anexele nr. 1a), 1b) şi 2 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002

2.

Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:

2.1.

- Actele justificative de la pct. 1

2.2.

- Proiectul de contract/decizie/ordin de finanţare/acord de finanţare

3.

încadrarea valorii contractului/deciziei/ordinului de finanţare/Acordului de finanţare în:

3.1.

- Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz

3.2.

- Nivelul angajamentului bugetar

4.

Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare/Acordul de finanţare:

4.1.

- Să fie în cadrul programului de finanţare

4.2.

- Să prevadă valoarea totală a proiectului de finanţat, detaliată pe surse de finanţare

4.3.

- Să prevadă eligibilitatea şi rambursarea cheltuielilor care se finanţează

4.4.

- Să prevadă acordarea prefinanţării, cu respectarea legii

4.5.

- Să prevadă reglementări privind TVA

4.6.

- Suma din contract/decizie/ordin de finanţare/acord de finanţare să fie conformă cu cea din bugetul detaliat al proiectului

4.7.

- Să prevadă actualizarea finanţării în perioada de implementare a proiectului, cu respectarea legii

4.8.

- Să fie încheiat în perioada de valabilitate a contractării fondurilor

4.9.

- Să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante

4.10.

- Să prevadă calitatea Curţii de Conturi a României de a exercita control financiar, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 350/2005

 

LISTĂ DE VERIFICARE

CONVENŢIE DE GARANTARE ÎNTRE MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ, ÎN CALITATE DE GARANT, ŞI BENEFICIARUL SCRISORII DE GARANŢIE

 

Cod B.6

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa actelor justificative

1.1.

- Fundamentarea propunerii de convenţie

1.2.

- Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

1.3.

- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială)

1.4.

- Memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanţiei statului

1.5.

- Nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de stat

2.

Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:

2.1.

- Actele justificative de la pct. 1

2.2.

- Proiectul de convenţie de garantare care urmează a fi încheiat între Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant, şi beneficiarul convenţiei de garantare

3.

Concordanţa termenilor convenţiei de garantare cu cei din acordul de împrumut, fără a se limita la aceştia, privitor la:

3.1.

- Destinaţia sumelor pentru care s-a contractat împrumutul

3.2.

- Denumirea finanţatorului, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valuta contractului

3.3.

- Perioada de graţie, perioada de rambursare, rata dobânzii, comisioanele anuale şi alte costuri ale împrumutului

3.4.

- Clauzele acordului legate de implementarea fizică şi financiară a împrumutului

4.

Măsuri asigurătorii pentru garant, de plată la scadenţă, de către garantat, a obligaţiilor asumate prin contractul de împrumut

5.

Existenţa semnăturilor:

5.1.

- Persoanelor autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

5.2.

- Persoanelor autorizate din partea garantatului

 

LISTĂ DE VERIFICARE

CONVENŢIE DE GARANŢIE ÎNTRE MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, ÎN CALITATE DE GARANT, ŞI REPREZENTANTUL LEGAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE, ÎN CALITATE DE GARANTAT

 

Cod B.8

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa actelor justificative

1.1.

- Fundamentarea propunerii de convenţie

1.2.

- Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

1.3.

- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale

1.4.

- Nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de stat

2.

Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:

2.1.

- Actele justificative de la pct. 1

2.2.

- Proiectul de convenţie de garanţie

3.

Concordanţa termenilor convenţiei de garanţie cu cei din acordul de împrumut, fără a se limita la aceştia, privitor la:

3.1.

- Destinaţia sumelor pentru care s-a contractat împrumutul

3.2.

- Denumirea finanţatorului, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valuta contractului

3.3.

- Perioada de graţie, perioada de rambursare, rata dobânzii, comisioanele anuale şi alte costuri ale împrumutului

3.4.

- Clauzele acordului legate de implementarea fizică şi financiară a împrumutului

4.

Măsuri asigurătorii pentru garant, de plată la scadenţă, de către garantat, a obligaţiilor asumate prin contractul de împrumut

5.

Existenţa semnăturilor:

5.1.

- Persoanelor autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

5.2.

- Persoanelor autorizate din partea garantatului

 

LISTĂ DE VERIFICARE

CONTRACT DE COMODAT ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ARE CALITATEA DE COMODATAR

 

            Cod B.16

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa actelor Justificative

1.1.

- Nota de fundamentare

1.2.

- Referat de necesitate

1.3.

- Devizul cheltuielilor ce urmează a fi suportate de comodatar

2.

Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:

2.1.

- Actele justificative de la pct. 1

2.2.

- Proiectul de contract de comodat

3.

încadrarea valorii contractului în:

3.1.

- Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament

3.2.

- Nivelul angajamentului bugetar

4.

Contractul:

4.1.

- Să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante

4.2.

- Să prevadă elementele de identificare a bunurilor

4.3.

- Devizul/Categoriile de cheltuieli să se încadreze în limitele legale

4.4.

- Să prevadă obligaţiile părţilor

4.5.

- Să fie rezervate creditele prin angajament bugetar la nivelul valorii angajamentului legal

4.6.

- Să conţină avizul compartimentului juridic

 

LISTĂ DE VERIFICARE

ORDONANŢARE DE PLATA PRIVIND PREFINANŢĂRI, PLĂŢI INTERMEDIARE, PLĂŢI FINALE ÎN CADRUL CONTRACTELOR/DECIZIILOR/ORDINELOR DE FINANŢARE/ACORDURILOR DE FINANŢARE

 

Cod C .3

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa actelor justificative

1.1.

- Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare/Acordul de finanţare

1.2.

- Angajamentul bugetar

1.3.

- Cererea de plată/rambursare privind prefinanţări, plăţi intermediare, plăţi finale

1.4.

- Notificarea privind depunerea cererii de plată

1.5.

- Nota de autorizare a plăţii/rambursării

1.6.

- Nota de aprobare a cheltuielilor eligibile

1.7.

- Decont privind prefinanţarea acordată

1.8.

- Avizul de plată/rambursare

1.9.

- Documentaţia justificativă specifică care rezultă din actul normativ ce reglementează operaţiunea şi/sau domeniul respectiv

2.

Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:

2.1.

- Actele justificative de la pct. 1

2.2.

- Ordonanţarea de plată

3.

Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată

4.

încadrarea sumei propuse pentru plată în:

4.1.

- Nivelul angajamentului bugetar

4.2.

- Nivelul angajamentului legal

4.3.

- Nivelul sumei datorate, rezultat în urma operaţiunii de lichidare

4.4.

- Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil, după caz

5.

Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din notele justificative, pentru:

5.1.

- Natura plăţii

5.2.

- Beneficiarul sumei

5.3.

- Banca beneficiarului sumei

 

LISTĂ DE VERIFICARE

ORDONANŢARE DE PLATĂ/DISPOZIŢIE DE PLATĂ CĂTRE CASIERIE PRIVIND AVANSURI SAU SUME CUVENITE TITULARULUI DE DECONT, CARE SE ACORDĂ PRIN CASIERIE

 

            Cod C.13

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa actelor justificative

1.1.

- Angajamentul bugetar global/individual

1.2.

- Nota de fundamentare

1.3.

- Documente specifice prin care s-au aprobat acţiunea şi devizul acesteia

1.4.

- Decontul justificativ al cheltuielilor

2.

Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru:

2.1.

- Actele justificative de la pct. 1

2.2.

- Ordonanţarea de plată/Dispoziţia de plată către casierie

3.

Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată

4.

încadrarea sumei propuse pentru plată în:

4.1.

- Nivelul angajamentului bugetar

4.2.

- Nivelul angajamentului legal

4.3.

- Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil, după caz

5.

Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată/dispoziţia de plată către casierie cu cele din actele justificative pentru:

5.1.

- Natura plăţii

5.2.

- Beneficiarul sumei

 

LISTĂ DE VERIFICARE

CONTRACT DE CONCESIONARE/ÎNCHIRIERE SAU DE ADMINISTRARE A BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ

(ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCEDENT/TITULAR AL DREPTULUI DE PROPRIETATE)

 

            Cod D.1

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa actelor justificative

1.1.

- Nota de fundamentare a concesionării/închirierii sau administrării

1.2.

- Documentaţia specifică privind derularea operaţiunilor de concesionare/închiriere sau administrare

2.

Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru:

2.1.

- Actele justificative de la pct. 1

2.2.

- Contractul de concesionare/închiriere sau administrare

3.

Încadrarea valorii contractului în:

3.1.

- Nivelul prevăzut de actul normativ de aprobare a acţiunii (unde este cazul)

 

LISTA DE VERIFICARE

DOCUMENT DE ACTUALIZARE A VALORII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTIŢII ŞI A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII, ÎN FUNCŢIE DE EVOLUŢIA INDICILOR DE PREŢURI, POTRIVIT ART. 43 DIN LEGEA NR. 500/2002 PRIVIND FINANŢELE PUBLICE

 

            Cod E.2

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa actelor justificative

1.1.

- Programul de investiţii publice, după caz

1.2.

- Actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului/proiectului de investiţii sau a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

1.3.

- Devizul general al obiectivului/proiectului de investiţii sau al lucrărilor de intervenţii

1.4.

- Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, după caz

1.5.

- Angajamentele legale încheiate

1.6.

- Situaţia cheltuielilor efectuate conform evidenţelor contabile până la data actualizării

1.7.

- Situaţia restului de executat la data actualizării

1.8.

- Baza de date statistice a Institutului Naţional de Statistică

1.9.

- Nota de calcul al actualizării

2.

Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru:

2.1.

- Actele justificative de la pct. 1

2.2.

- Proiectul documentului de actualizare a valorii obiectivului/proiectului de investiţii şi a lucrărilor de intervenţii

3.

Documentul de actualizare

3.1.

- Obiectivul/Proiectul de investiţii şi lucrările de intervenţii să fie cuprinse în programul de investiţii publice, după caz

3.2.

- Valoarea cheltuielilor legal efectuate până la data actualizării să fie corectă

3.3.

- Valoarea restului de executat să fie corectă

3.4.

- Actualizarea valorii obiectivului/proiectului de investiţii sau a lucrărilor de intervenţii să fie făcută pe baza evoluţiei indicelui de preţuri de consum lunar (total), comunicat de Institutul Naţional de Statistică, calculat între data întocmirii devizului general şi data actualizării”

 

            11. În anexa nr. 1 la anexa nr. 1.1, la litera G “Lista actelor normative cuprinse în coloana a două din Cadrul general al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv”, după numărul curent 87 se introduc cinci noi numere curenta, nr. crt. 88-92, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1/ Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

“88.

Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

Nr. 643/2002

89.

Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare

Nr. 776/2004

90.

Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cerceta re-dezvolta re

Nr. 776/2004

91.

Hotărârea Guvernului nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat

Nr. 137/2011

92.

Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic

Nr. 867/2003”

 

12. În anexa nr. 1, anexele nr. 1.6 şi 1.8 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integranta din prezentul ordin.

13. În cuprinsul anexei nr. 1, denumirea “Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control” se înlocuieşte cu “Direcţia generală de control financiar preventiv”.

14. În anexa nr. 2, la punctul 3, după ultimul paragraf se Introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:

“La entităţile publice la care, datorită numărului mic de salariaţi, posibilitatea de separare a atribuţiilor şi responsabilităţilor este limitată, conducerea acestora are obligaţia să instituie măsuri suplimentare de control intern pentru atenuarea riscurilor în utilizarea fondurilor publice.”

15. În anexa nr. 2, punctele 6 şi 7 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“6. Persoanele care urmează să exercite activitate de control financiar preventiv propriu sunt numite după cum urmează:

a) la instituţiile publice la care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi al bugetului oricărui fond special, de către conducătorul instituţiei, prin act de decizie internă şi cu acordul Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală de control financiar preventiv;

b) la celelalte entităţi publice, prin decizia conducătorului acestora, cu acordul entităţii publice ierarhic superioare.

Acordul se emite astfel:

- conducătorul entităţii publice stabileşte, dintre persoanele care îndeplinesc condiţiile de la pct. 3, pe acelea care urmează să fie numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi solicită, în scris, de la entităţile publice în drept emiterea acordului pentru numire, transmiţând şi următoarele documente;

- curriculum vitae, modei comun european;

- minimum două scrisori de recomandare;

- lucrare de concepţie privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în condiţiile specifice entităţii respective;

- declaraţie privind respectarea prevederilor referitoare la incompatibilităţile prevăzute la pct. 4 lit. f).

La stabilirea persoanelor care urmează să exercite controlul financiar preventiv propriu, conducătorul entităţii publice va avea în vedere limitarea numărului acestora la strictul necesar, în funcţie de volumul şi complexitatea operaţiunilor supuse vizei.

Entităţile publice în drept să emită acordul de numire analizează documentele primite, după caz poartă consultări directe cu persoana propusă pentru numire şi, în termen de 10 zile de la primirea solicitării, se pronunţă.

După obţinerea acordului, conducătorul entităţii publice poate emite decizia internă de numire a persoanei/persoanelor care urmează să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu. Emiterea deciziei interne de numire fără acordul entităţii publice în drept să emită acordul este nelegală.

La entităţile publice la care se numesc două sau mai multe persoane care să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu, conducătorul va nominaliza dintre acestea o persoană care va avea şi responsabilitatea coordonării controlului financiar preventiv propriu din entitatea publică respectivă şi va comunica entităţii publice care a emis acordul numele acestei persoane.

7. Suspendarea, schimbarea sau destituirea din activitatea de exercitare a atribuţiilor de control financiar preventiv propriu se face cu acordul entităţii publice care a emis acordul de numire.

Acordul se emite după cum urmează:

- conducătorul entităţii publice respective notifică entităţii publice în drept intenţia de suspendare, schimbare sau destituire a persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu, precum şi motivele avute în vedere;

- entitatea publică în drept analizează motivele, poate avea consultări directe cu persoana propusă pentru suspendare, schimbare sau destituire şi, în termen de 10 zile, se pronunţă în scris;

- în cazul obţinerii acordului, conducătorul entităţii publice procedează la emiterea deciziei interne. Emiterea deciziei interne de suspendare, schimbare sau, după caz, destituire din exercitarea atribuţiilor de control financiar preventiv propriu, fără acordul entităţii publice în drept, este nelegală.

Pe durata suspendării, schimbării, destituirii sau în cazul absenţei temporare de la post a persoanei desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu, conducătorul entităţii publice poate numi o altă persoană pentru îndeplinirea acestei activităţi, pentru o perioadă de cel mult 30 de zile consecutive.”

16. În anexa nr. 2, punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“11. Evaluarea activităţii persoanei care exercită controlul financiar preventiv propriu se face cu acordul entităţii publice care a emis acordul de numire.

Entităţile publice transmit, în vederea emiterii acordului, următoarele documente:

- propunerea conducătorului cu privire la evaluarea persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu pe anul respectiv;

- copie a raportului/fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru fiecare persoană pentru care se solicită acordul, pe anul respectiv, din care să rezulte obiectivele şi indicatorii de performanţă specifici pentru activitatea de control financiar preventiv propriu;

- numărul de operaţiuni verificate şi valoarea acestora;

- extrase din rapoartele auditului public intern, ale Curţii de Conturi şi din actele de control întocmite de organele de inspecţie economico-financiară ale Ministerului Finanţelor Publice, unde este cazul, privind activitatea de control financiar preventiv propriu.”

Art. II. - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 28 iulie 2014, cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, seva republica în Monitorul Oficial a) României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se afişează pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice.

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 18 septembrie 2015.

Nr. 1.139.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1.6 la normele metodologica)

 

INTENŢIE DE REFUZ DE VIZĂ

Ministerul Finanţelor Publice

Direcţia generală de control financiar preventiv

Controlor delegat ……………………..

Nr. ………… / ……………………..

 

Domnului/Doamnei ……………………..

(numele şi funcţia ordonatorului de credite)

(denumirea entităţii publice)

 

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aduc la cunoştinţă intenţia de refuz de viză de control financiar preventiv delegat pentru suma de ……... lei,

la ……………………………………………………………………………………………………………………………..

(datele de identificare a operaţiunii prezentate la viză: denumirea operaţiunii; nr./dată; compartimentul emitent)

deoarece nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi efectuată,

după cum urmează: ……………………………………………………………………………………………………………………………

(Se vor preciza actele normative şi condiţiile prevăzute de acestea care se consideră a fi nerespectate dacă s-ar efectua operaţiunea).

Dacă apreciaţi că operaţiunea îndeplineşte condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, vă rog să îmi transmiteţi, în scris, argumentele dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil.

Precizez că pentru intervalul de timp de la data comunicării prezentului document şi până la înregistrarea punctului dumneavoastră de vedere perioada de verificare a operaţiunii se suspendă, conform art. 14 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Controlor delegat,

………………………………………

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 1.8 la nomele metodologice)

 

Denumirea entităţii publice

 

RAPORT

privind activitatea de control financiar preventiv pe luna/trimestrul... anul...

 

            Cap. I. - Operaţiuni supuse vizei de control financiar preventiv

 

Nr. crt.

Operaţiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public

Corespondenţa operaţiunilor din col. 1 cu codurile operaţiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice

Cadrul general

Total operaţiuni supuse vizei de control financiar preventiv

din care:

Refuzate la viză

din acestea:

Neefectuate ca urmare a refuzului de viză

Număr operaţiuni

Valoare

(mii lei)

Număr

operaţiuni

Valoare

(mii lei)

Număr operaţiuni

Valoare

(mii lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Total (rd.1 + rd.2 + rd.3 + id.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7):

 

 

 

 

 

 

 

1.

Deschideri, repartizări, retrageri şi modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4), din care:

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Deschideri de credite

A1

 

 

 

 

 

 

1.2.

Repartizări de credite

A2

 

 

 

 

 

 

1.3.

Virări de credite

A4

 

 

 

 

 

 

1.4.

Alte operaţiuni

A3.A5

 

 

 

 

 

 

2.

Angajamente legale – total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Acte administrative din care rezultă obligaţii de plată

B11-B15

 

 

 

 

 

 

2.2.

Contracte/Comenzi de prestări de servicii, furnizări de bunuri, execuţii de lucrări

B1

 

 

 

 

 

 

2.3.

Contracte/Decizii/Ordine de finanţare sau acorduri de finanţare

B2

 

 

 

 

 

 

2.4.

Contracte/Acorduri/Convenţii de împrumut; garanţie; prospecte de emisiune

B3-B5, B7-B9, B18

 

 

 

 

 

 

2.5.

Convenţii de garantare

B6

 

 

 

 

 

 

2.6.

Contracte de închiriere, concesionare, participare, parteneriat etc.

B10, B16, B17

 

 

 

 

 

 

3.

Ordonanţări de avansuri

C2, C13

 

 

 

 

 

 

4.

Ordonanţări de plăti – total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Drepturi de personal şi obligaţii fiscale aferente

C14

 

 

 

 

 

 

4.2.

Pensii, ajutoare, rente viagere şi altele asemenea

 

 

 

 

 

 

 

4.3.

Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate

C1, C6, C7

 

 

 

 

 

 

4.4.

Rambursări, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor

C4, C5

 

 

 

 

 

 

4.5.

Subvenţii, transferuri, prime, alte forme de sprijin

C9

 

 

 

 

 

 

4.6.

Finanţări/Cofinanţări

C3, C12

 

 

 

 

 

 

4.7.

Alte obligaţii de plată

C8, C10, C11

 

 

 

 

 

 

5.

Operaţiuni financiare/de plasament

E12

 

 

 

 

 

 

6.

Operaţiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesionări, gajări, transferuri de bunuri etc.)

D1-D4, E3

 

 

 

 

 

 

7.

Alte operaţiuni

E1, E2, E4-E11

 

 

 

 

 

 

 

            Cap. II. - Sinteza motivaţiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză

 

Nr. crt.

Conţinutul operaţiunilor refuzate la viză

Valoarea refuzată la viză

(mii lei)

Motivaţiile pe care s-au întemeiat refuzurile de viză

Nerespectarea prevederilor legale

Neîndeplinirea condiţiilor de regularitate

Neîncadrarea în limitele şi destinaţia creditelor

0

TOTAL

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Cap. III. - Sinteza operaţiunilor refuzate la viză şi efectuate pe propria răspundere a conducătorului entităţii publice

 

Nr. crt.

Conţinutul operaţiunilor refuzate la viză şi efectuate pe propria răspundere a conducătorului entităţii publice

Valoarea operaţiunilor efectuate pe propria răspundere

(lei)

Actul de decizie internă

(Nr./dată/emitent)

Înregistrarea în contul 804 40 00

(Nr. şi dată notă contabilă)

Documentul de informare (Nr./dată/emitent)

a organului ierarhic superior

a organelor de inspecţie economico-financiară din Ministerul Finanţelor Publice

0

1

2

3

4

5

6

 

TOTAL

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul entităţii publice/Controlor delegat,

……………………………….…….……….

 

PRECIZĂRI:

 

1. Pentru operaţiunile exprimate în valută, echivalentul în lei se stabileşte utilizându-se cursul de schimb prevăzut în documentele prezentate la viză. Dacă în documentele respective nu este prevăzută o astfel de prevedere, se utilizează cursul de schimb calculat de Banca Naţională a României, valabil în ziua acordării/refuzului vizei de control financiar preventiv, sau, după caz, cursul InforEuro din luna respectivă, pentru operaţiunile finanţate din fonduri comunitare.

2. Capitolul I se completează pe baza datelor înscrise în registru.

Gruparea altor operaţiuni prezentate la viză decât cele cuprinse în cadrul general se face după conţinutul acestora (coloana 1), procedându-se în mod similar cu gruparea operaţiunilor din Cadrul general (coloana 2).

3. Capitolul II se completează astfel:

- coloanele 1-5, pe baza datelor din refuzurile de viză emise de persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv;

- în coloana 3 se menţionează actele normative care se consideră a fi nerespectate dacă se efectua operaţiunea;

- coloanele 4 şi 5 se completează prin înscrierea semnului “X”, în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de regularitate sau/şi nu se încadrează în limitele şi destinaţia creditelor bugetare.

4. Capitolul III se completează astfel:

- coloanele 1-3, pe baza datelor din actele de decizie internă;

- în coloana 3 se înscriu numărul şi data actului de decizie internă, precum şi denumirea entităţii publice al cărei conducător a emis actul de decizie internă;

- În coloana 4 se înscriu numărul şi data notei contabile de înregistrare în contul extrabilanţier 804 40 00 a operaţiunii efectuate pe propria răspundere a ordonatorului de credite;

- coloanele 5 şi 6, pe baza documentelor de informare a organului ierarhic superior, respectiv a organelor de inspecţie economico-financiară din Ministerul Finanţelor Publice, după caz, prin înscrierea numărului şi a datei documentului de informare, precum şi a denumirii entităţii publice care a emis documentul de informare.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării şi valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 163.672 din 17 iunie 2015 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură, în temeiul prevederilor art. 115 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă metodele dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării şi valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării prevăzute în anexele nr. 1-24*).

Art. 2. - Pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării se aprobă utilizarea următoarelor metode dendrometrice:

a) metoda tabelelor de cubaj, prevăzută în anexa nr. 1;

b) metoda seriilor de înălţimi relative, prevăzută în anexa nr. 2;

c) metoda seriilor de volume relative, prevăzută în anexa nr. 3;

d) metoda cu arbori de probă, prevăzută în anexa nr. 4;

e) metoda ecuaţiei de regresie a volumelor, prevăzută în anexa nr. 5;

f) metoda ecuaţiei de regresie a înălţimilor relative, prevăzută în anexa nr. 6;

g) metoda ecuaţiei de regresie a volumelor relative, prevăzuta în anexa nr. 7;

h) metode de evaluare a volumului de lemn după recoltare, prevăzut în anexa nr. 8;

i) metode de evaluare a volumului de lemn rezultat din doborâturile şi rupturile produse de vânt şi zăpadă, prevăzute în anexa nr. 9:

j) metode pentru determinarea volumului arborilor exploataţi/extraşi în raport cu diametrul măsurat la cioată, prevăzute în anexa nr. 10;

k) metoda cu suprafeţe de probă, prevăzută în anexa nr. 11.

Art. 3. - (1) Alegerea metodei dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării se face în funcţie de gradul de preferinţă al acesteia, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 12.

(2) La calculul volumului de lemn destinat valorificării prin metodele dendrometrice prevăzute la art. 2 se utilizează:

a) tabelele de cubaj, pe specii prevăzute în anexa nr. 13;

b) criteriile ajutătoare pentru stabilirea clasei de calitate la arborii nedoborâţi, prevăzute în anexa nr. 14;

c) valorile medii k 0,5 şi f 0,1 şi ecuaţiile de regresie privind legătura dintre coeficientul de formă natural f0,1 şi indicele de formă natural k0,5 prevăzute în anexa nr. 15;

d) valorile coeficienţilor de regresie din ecuaţia

log v = a0 + a1log d + a2log2 d + a3log h + a4log2 h,

prevăzute în anexa nr. 16;

e) diametrele de bază (d) după diametrul cioatei (dc), la principalele specii forestiere, prevăzute în anexa nr. 17;

f) seriile de înălţimi relative pentru zona centrală a amplitudinii de variaţie a diametrelor în arboretele echiene şi relativ echiene prevăzute în anexa nr. 18;

g) seriile de înălţimi relative pentru arboretele pluriene, prevăzute în anexa nr. 19;

h) seriile de volume (relative) pentru arboretele echiene şi relativ echiene, prevăzute în anexa nr. 20;

i) seriile de volume pentru arboretele pluriene, prevăzute în anexa nr. 21;

j) tabelele de sortare dimensionala pentru arbori, prevăzute în anexa nr. 22;

k) tabelele de sortare industrială pentru arbori, prevăzute în anexa nr. 23;

l) tabelele de sortare dimensională pentru arborate, prevăzute în anexa nr. 24.

Art. 4. - (1) Aplicaţia informatica bazată pe metodele dendrometrice prevăzute la art. 2 lit. e)-g) şi cea aferentă elaborării amenajamentelor silvice se realizează de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi se avizează în Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură care funcţionează în cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(2) Elaborarea aplicaţiei informatice prevăzută la alin. (1)se realizează şi se testează în termen de maxim un an de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(3) Avizarea aplicaţiei informatice prevăzute la alin. (1) în Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură se face numai după transmiterea codului-sursă de către persoana juridică ce 0 realizează, către direcţia care coordonează activitatea de control a regimului silvic din cadrul autorităţii publice centrale ce răspunde de silvicultură; aceasta are obligaţia securizării codului-sursă, în condiţiile legii.

Art. 5. - Aplicaţia informatică existentă, bazată pe metoda dendrometrică prevăzută la art. 2 lit. g), se poate utiliza până la avizarea aplicaţiei informatice prevăzute la art. 4 alin. (3), în condiţiile prezentului ordin.

Art. 6. - Anexele nr. 1-24 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

 

Bucureşti, 31 august 2015.

Nr. 1.323.


*) Anexele nr. 1-24 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 25 de ani de la înfiinţarea SMURD

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, începând cu data de 21 septembrie 2015, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic o monedă din argint dedicată împlinirii a 25 de ani de la înfiinţarea SMURD.

Art. 2. - Caracteristicile monedei sunt următoarele:

 

Valoare nominală

10 lei

Metal

argint

Titlu

999%o

Formă

rotundă

Diametru

37 mm

Greutate

31,103 g

Calitate

proof

Cant

zimţat

 

Aversul monedei redă o compoziţie grafică simbolizând asistenţa medicală de urgenţă, inscripţia în arc de cerc “ROMANIA”, valoarea nominală “10 LEI”, stema României şi anul de emisiune “2015”.

Reversul monedei prezintă un cadru medical SMURD, înconjurat de echipamentele de intervenţie ce susţin activitatea de salvare, inscripţia în arc de cerc “SERVICIUL MOBIL DE URGENTA, REANIMARE SI DESCARCERARE” şi anul înfiinţării acestuia “1990”.

Art. 3. - Monedele din argint, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de prezentare a emisiunii numismatice, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.

Art. 4. - Monedele din argint dedicate împlinirii a 25 de ani de la înfiinţarea SMURD au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulaţie, în scop numismatic, a acestor monede din argint se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, laşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 15septembrie 2015.

Nr. 31.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.