MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 888/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 888         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 26 noiembrie 2015

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 672 din 20 octombrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5491 alin. (5) din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 674 din 20 octombrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 348 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 681 din 20 octombrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.696. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „umanist”, specializarea „filologie” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Complexul Şcolar „CRONOS” din municipiul Bucureşti

 

5.697. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal, domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical de farmacie”, „asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din municipiul Timişoara

 

5.698. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal, domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională „asistent medical de farmacie” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Louis Pasteur” din municipiul Câmpina

 

5.699. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Cordiana” din municipiul Timişoara

 

5.700. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa LONGAVIT din municipiul Iaşi

 

5.701. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „FEG Education” din municipiul Mangalia

 

5.702. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „FEG Education” din municipiul Olteniţa

 

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢÂ DIN ROMÂNIA

 

2. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 672

din 20 octombrie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5491 alin. (5) din Codul de procedură penală

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5491 alin. (5) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată din oficiu de către instanţa de judecată în Dosarul nr. 9.515/221/2014 al Tribunalului Hunedoara - Secţia penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 192D/2015

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca devenită inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate, deoarece dispoziţiile legale criticate au fost constatate ca fiind neconstituţionale prin Decizia nr. 166 din 17 martie 2015.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 30 ianuarie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 9.515/221/2014, Tribunalul Hunedoara - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5491 alin. (5) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată din oficiu de către instanţa de judecată într-o cauză privind soluţionarea unei contestaţii formulate într-o cauză având ca obiect propunerea procurorului de desfiinţare a unui înscris.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că prevederile legale menţionate încalcă dreptul la un proces echitabil al părţilor în componentele sale referitoare la contradictorialitate şi oralitate, întrucât se află în imposibilitate de a prezenta, argumenta şi dovedi existenţa drepturilor lor. În acest sens, instanţa de judecată face trimitere la Decizia nr. 599 din 21 octombrie 2014 şi Decizia nr. 641 din 11 noiembrie 2014, prin care Curtea Constituţională a admis excepţiile invocate şi a constatat că soluţiile legislative potrivit cărora judecătorul de cameră preliminară se pronunţă asupra plângerii „fără participarea petentului, a procurorului şi a intimaţilor” sau „fără participarea procurorului şi inculpatului” sunt neconstituţionale.

6. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

7. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

8. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

9. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 5491 alin. (5) cu denumirea marginală Procedura de confiscare sau desfiinţare a unui înscris în cazul clasării din Codul de procedură penală, care au următorul conţinut:

„(5) Contestaţia se soluţionează de către instanţa ierarhic superioară cefei sesizate ori, când instanţa sesizată este Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de către completul competent potrivit legii, care se pronunţă prin încheiere motivată, fără participarea procurorului şi a persoanelor prevăzute la alin. (2), putând dispune una dintre următoarele soluţii:

a) respinge contestaţia ca tardivă, inadmisibilă sau nefondată;

b) admite contestaţia, desfiinţează încheierea şi rejudecă propunerea potrivit alin. (3).

10. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 20 referitor la Tratatele internaţionale privind drepturile omului şi art. 21 alin. (1)-(3) referitor la dreptul la un proces echitabil, precum şi dispoziţiile art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale referitor la Dreptul la un proces echitabil.

11. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prin Decizia nr. 166 din 17 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 21 aprilie 2015, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că este neconstituţională soluţia legislativă cuprinsă în art. 5491 alin. (5) din Codul de procedură penală, potrivit căreia instanţa ierarhic superioară ori completul competent se pronunţă „fără participarea procurorului şi a persoanelor prevăzute la alin. (2)”, întrucât încalcă prevederile art. 21 alin. (3) din Constituţie şi ale art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, alături de cele ale art. 24 din Legea fundamentală.

12. Prin decizia mai sus menţionată, Curtea a reţinut că „procedura specială reglementată de art. 5491 din Codul de procedură penală vizează o atribuţie a judecătorului de cameră preliminară în care acesta decide asupra fondului cauzei, respectiv dispune cu privire la desfiinţarea unui înscris sau cu privire la confiscarea specială a unor bunuri [...], în condiţiile în care nici ordonanţa procurorului de clasare sau de renunţare la urmărire penală prin care decide cu privire la raportul de drept penal analizat şi nici încheierea judecătorului prin care se soluţionează plângerea împotriva acestor soluţii ale procurorului, în baza art. 341 din Codul de procedură penală, nu au autoritate de lucru judecat în faţa judecătorului de cameră preliminară care urmează a se pronunţa în conformitate cu prevederile art. 5491 din Codul de procedură penală” (paragraful 43). Curtea a observat că „procedura desfăşurată în faţa judecătorului de cameră preliminară în această materie prevede o judecată sumară, pe baza notelor scrise depuse de către persoanele ale căror drepturi sau interese legitime au fost afectate, fără respectarea principiilor oralităţii şi contradictorialităţii, potrivit cărora procurorul şi părţile din proces au dreptul de a lua cunoştinţă de toate piesele şi observaţiile prezentate judecătorului şi de a-şi putea expune susţinerile în faţa acestuia” (paragraful 45). De asemenea, „ţinând seama că procedura de soluţionare a cererilor privind desfiinţarea unui înscris falsificat [...] antamează fondul cauzei”, Curtea a observat „lipsa unei raţiuni care să justifice absenţa publicităţii şedinţei de judecată în  procedura supusă controlului de  constituţionalitate” (paragraful 48).

13. În sfârşit, prin Decizia nr. 166 din 17 martie 2015, precitată, paragraful 39, Curtea a reţinut că, „din perspectiva protejării drepturilor omului, principiul contradictorialităţii este un element al principiului egalităţii armelor şi al dreptului la un proces echitabil. Astfel, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că egalitatea armelor este o trăsătură inerentă a unui proces echitabil, care presupune ca fiecărei părţi să i se acorde posibilitatea rezonabilă de a prezenta cauza în condiţii care să nu o plaseze într-o situaţie net dezavantajoasă vizavi de adversarul său (Hotărârea din 16 noiembrie 2006, pronunţată în Cauza Klimentyev împotriva Rusiei, paragraful 95). [...] Dreptul la un proces în contradictoriu înseamnă, într-un caz penal, că atât procurorului, cât şi inculpatului trebuie să li se ofere posibilitatea de a avea cunoştinţă şi de a aduce observaţii referitoare la toate probele prezentate sau la observaţiile depuse de către cealaltă parte în vederea influenţării deciziei instanţei (Hotărârea din 16 februarie 2000, pronunţată în Cauza Rowe şi Davis împotriva Regatului Unit, paragraful 60).”

14. Potrivit art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „Nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale”. Or, ţinând seama de aceste exigenţe şi de faptul că decizia mai sus menţionată a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, ulterior sesizării instanţei de contencios constituţional în cauza de faţă, Curtea constată că prezenta excepţie de neconstituţionalitate a devenit inadmisibilă, deoarece soluţia legislativă potrivit căreia instanţa ierarhic superioară ori completul competent se pronunţă „fără participarea procurorului şi a persoanelor prevăzute la alin. (2)” a fost constatată neconstituţională.

15. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5491 alin. (5) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată din oficiu de către instanţa de judecată în Dosarul nr. 9.515/221/2014 al Tribunalului Hunedoara - Secţia penală.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Hunedoara - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 20 octombrie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 674

din 20 octombrie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 345 din Codul de procedură penală

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 348 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Adrian Filote în Dosarul nr. 3.117/89/2014 al Tribunalului Vaslui - Secţia penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 208D/2015.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca inadmisibilă, deoarece critica autorului excepţiei vizează modul de interpretare şi aplicare a legii. De altfel, problema supusă controlului a fost dezlegată deja prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii nr. 5 din 8 decembrie 2014.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 4 februarie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 3.117/89/2014, Tribunalul Vaslui - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 348 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Adrian Filote într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cauze penale la fond, în care se fac cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de viol şi pornografie infantilă, prevăzute de art. 218 alin. (1) şi alin. (3) lit. f) din Codul penal [art. 197 alin. 2 lit. a) din Codul penal 1969] şi art. 374 alin. (1) şi (2) din Codul penal, trafic de minori, prevăzută de art. 211 alin. (1)şi (2) cu referire la art. 210 alin. (1) lit. a) din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, lipsire de libertate, prevăzuta de art. 205 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplicarea art. 35 alin. (1) şi art. 38 alin. (1) din Codul penal.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că prevederile legale menţionate afectează dreptul la două grade de jurisdicţie în materie penală, deoarece permit judecătorului de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară celei sesizate de a proceda la verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii arestării preventive.

6. Tribunalul Vaslui - Secţia penală opinează că excepţia este întemeiată şi face trimitere la Decizia nr. 5 din 8 decembrie 2014, prin care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii a statuat că „În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 348 şi art. 347 din Codul de procedură penală stabileşte că: Judecătorul de cameră preliminară de la instanţa sesizată prin rechizitoriu, a cărui încheiere prin care s-a dispus începerea judecăţii a fost atacată cu contestaţie, are competenţa de a se pronunţa asupra măsurilor preventive, conform dispoziţiilor legale care reglementează măsurile preventive în procedura de cameră preliminară, până la soluţionarea contestaţiei prevăzute în art. 347 din Codul de procedură penală.”

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 348 cu denumirea marginală Măsurile preventive în procedura de cameră preliminară din Codul de procedură penală, care au următorul conţinut:

„(1) Judecătorul de cameră preliminară se pronunţă, la cerere sau din oficiu, cu privire la luarea, menţinerea, înlocuirea, revocarea sau încetarea de drept a măsurilor preventive.

(2) în cauzele în care faţă de inculpat s-a dispus o măsură preventivă, judecătorul de cameră preliminară verifică legalitatea şi temeinicia măsurii preventive, procedând potrivit dispoziţiilor art. 207.

11. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile art.  2 din Protocolul nr. 7 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale referitor la Dreptul la două grade de jurisdicţie în materie penală.

12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, în fapt, prin rechizitoriul nr. 7D/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Adrian Filote (arestat preventiv) şi Alexandru Cărămidaru (minor) pentru săvârşirea mai multor infracţiuni (viol, pornografie infantilă, trafic de minori, lipsire de libertate) şi prin încheierea din data de 26 iunie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 1.616/89/2014, judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Vaslui a constatat legalitatea sesizării instanţei şi a dispus începerea judecăţii, urmând ca termenul să fie stabilit după rămânerea definitivă a acestei încheieri.

13. La data de 17 iulie 2014 judecătorul de cameră preliminară de la Curtea de Apel Iaşi învestit cu judecarea contestaţiei formulate împotriva încheierii prin care s-a dispus cu privire la legalitatea sesizării instanţei în vederea judecăţii în fond a pus în discuţie din oficiu constatarea legalităţii şi temeiniciei măsurii arestului preventiv şi a decis menţinerea acesteia, deoarece judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de fond, respectiv Tribunalul Vaslui, desesizându-se prin încheierea din 26 iunie 2014, nu se mai putea pronunţa asupra măsurilor preventive dispuse ori menţinute anterior.

14. Prin Hotărârea nr. 466 din 12 noiembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 1.616/89/2014, Tribunalul Vaslui a aplicat inculpatului minor A. C. o măsură educativă neprivativă de libertate şi a dispus disjungerea cauzei cu privire la inculpatul Adrian Filote, fixându-se termen la 21 noiembrie 2014.

15. În cadrul acestui nou dosar format, Adrian Filote a invocat prezenta excepţie de neconstituţionalitate, susţinând, în esenţă, că judecătorul de cameră preliminară de la nivelul curţii de apel se putea pronunţa cu privire la menţinerea măsurii arestului preventiv în cadrul procedurii de judecare a contestaţiei doar dacă judecătorul de cameră preliminară de la nivelul tribunalului nu ar fi menţinut măsura arestării preventive şi împotriva încheierii ar fi fost formulată contestaţie de către procuror sau ar fi menţinut-o, iar împotriva încheierii ar fi formulat contestaţie inculpatul.

16. Cu privire la această critică, Curtea constată că din analiza conţinutului dispoziţiilor legale criticate rezultă că, în cursul procedurii de cameră preliminară, judecătorul de cameră preliminară se pronunţă, la cerere sau din oficiu, cu privire la luarea, menţinerea, înlocuirea, revocarea sau încetarea de drept a măsurilor preventive şi verifică legalitatea şi temeinicia măsurii preventive, procedând potrivit dispoziţiilor art. 207 din Codul de procedură penală. Prin urmare, nu rezultă in terminis posibilitatea reclamată de autor, respectiv aceea potrivit căreia judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară celei competente să se pronunţe pe fondul cauzei ar putea să se pronunţe şi asupra aspectelor ce ţin de verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii arestării preventive. Împrejurarea că, în prezenta cauză, judecătorul de cameră preliminară de la nivelul curţii de apel s-a pronunţat asupra prelungirii măsurii arestării preventive în calea de atac a contestaţiei formulate împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară de la nivelul tribunalului prin care s-a dispus cu privire la legalitatea sesizării instanţei în vederea judecăţii în fond, nu atrage eo ipso neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 348 din Codul de procedură penală, deoarece motivul de neconstituţionalitate invocat nu priveşte textul de lege ca atare. Dimpotrivă, se ridică o problemă de aplicare a acestuia, aspect care, potrivit art. 2 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 47/1992, excedează competenţei instanţei de contencios constituţional. Potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, „Sunt neconstituţionale prevederile actelor [... ] care încalcă dispoziţiile sau principiile Constituţiei”, alin. (3) al aceluiaşi articol stabilind că instanţa constituţională „se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată[…]”. Curtea Constituţională a statuat în repetate rânduri că nu intră în atribuţiile sale cenzurarea aplicării legii de către instanţele judecătoreşti, controlul judecătoresc realizându-se exclusiv în cadrul sistemului căilor de atac prevăzut de lege. În acest sens, potrivit art. 126 alin. (1) din Constituţie, „Justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege”.

17. Prin urmare, Curtea constată că, din această perspectivă, excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, cu atât mai mult cu cât toate aspectele sesizate în prezenta cauză au primit răspuns prin Decizia nr. 5 din 8 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 80 din 30 ianuarie 2015, prin care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii a statuat că „Judecătorul de cameră preliminară de la instanţa sesizată prin rechizitoriu, a cărui încheiere prin care s-a dispus începerea judecăţii a fost atacată cu contestaţie, are competenţa de a se pronunţa asupra măsurilor preventive, conform dispoziţiilor legale care reglementează măsurile preventive în procedura de cameră preliminară, până la soluţionarea contestaţiei prevăzute în art. 347 din Codul de procedură penală.”

18. De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, aceasta decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti privind neconstituţionalitatea unei dispoziţii dintr-o lege în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei. Or, excepţia de faţă a fost ridicată într-un dosar al cărui obiect îl constituie judecata pe fond cu privire la infracţiunile reţinute în actul de sesizare al instanţei. Prin urmare, pentru a fi îndeplinită condiţia legală mai sus arătată ar fi fost necesar ca, pentru a fi admisibilă, prezenta excepţie să fie invocată într-un dosar al cărui obiect îl constituie procedura de cameră preliminară la fond sau în contestaţie.

19. Aşa fiind, Curtea constată că, şi din această perspectivă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 348 din Codul de procedură penală este inadmisibilă şi urmează a fi respinsă ca atare.

20. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 348 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Adrian Filote în Dosarul nr. 3.117/89/2014 al Tribunalului Vaslui - Secţia penală.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Vaslui - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 20 octombrie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 681

din 20 octombrie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Maria Tamaris-Taloi în Dosarul nr. 31.699/302/2014 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 365D/2015.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca devenită inadmisibilă, deoarece dispoziţiile legale criticate au fost constatate neconstituţionale prin Decizia nr. 506 din 30 iunie 2015.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 17 decembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 31.699/302/2014, Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Maria Tamaris-Taloi într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de revizuire.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine ca prevederile legale menţionate sunt neconstituţionale, deoarece nu sunt respectate garanţiile dreptului la un proces echitabil, respectiv contradictorialitatea, egalitatea de arme şi oralitatea.

6. Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şt este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală cu denumirea marginală Admiterea în principiu a revizuirii, care au următorul conţinut: „Admisibilitatea în principiu se examinează de către instanţă, în camera de consiliu, fără citarea părţilor.”

11. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 21 referitor la Accesul liber la justiţie, art. 20 referitor la Tratatele internaţionale privind drepturile omului, precum şi dispoziţiile art. 6 referitor la Dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prin Decizia nr. 506 din 30 iunie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 20 iulie 2015, a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală, criticate şi în prezenta cauză, şi a constatat că soluţia legislativă potrivit căreia admisibilitatea în principiu a cererii de revizuire se examinează de către instanţă „fără citarea părţilor” este neconstituţională, deoarece atâta vreme cât admisibilitatea în principiu a cererii de revizuire se soluţionează cu participarea procurorului, din perspectiva contradictorialităţii, ca element definitoriu al egalităţii de arme şi al dreptului la un proces echitabil, că norma legală trebuie să permită citarea părţilor, fiind suficient să li se asigure acestora posibilitatea participării în această etapă procesuală, judecătorul putând decide asupra admisibilităţii în principiu a cererii de revizuire şi fără participarea părţilor atât timp cât acestea au fost legal citate. În jurisprudenţa sa, Curtea a reţinut că dreptul la un proces În contradictoriu înseamnă, într-un proces penal, că atât procurorului, cât şi părţii trebuie să li se ofere posibilitatea de a avea cunoştinţă şi de a putea aduce observaţii referitoare la toate probele prezentate sau la observaţiile depuse de către cealaltă parte în vederea influenţării deciziei instanţei.

13. Aşa fiind, având în vedere dispoziţiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, potrivit cărora „(3) Nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale”, şi faptul că, în prezenta cauză, Curtea Constituţională a fost sesizată anterior publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei de admitere mai sus menţionate, Curtea constată că soluţia legislativă cuprinsă în art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală, potrivit căreia admisibilitatea în principiu cererii de revizuire se examinează de către instanţă „fără citarea părţilor”, a devenit inadmisibilă şi urmează a fi respinsă ca atare.

14. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şt al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Maria Tamaris-Taloi în Dosarul nr. 31.699/302/2014 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti.

Definitivă şi generai obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 20 octombrie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ liceal”, profilul umanist”, specializarea filologie” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Complexul Şcolar CRONOS” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 28 august 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 18 mai - 28 august 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „liceal” (nivel 4, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare), profilul „umanist”, specializarea „filologie”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)” şi „cu frecvenţă (redusă)” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Complexul Şcolar „CRONOS”, cu sediul în municipiul Bucureşti, Strada Chibzuinţei nr. 15-17, sectorul 6, începând cu anul şcolar 2015-2016.

Art. 2. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învăţământ „liceal”, specializarea „filologie”, autorizate, se preiau la nivelul de învăţământ „liceal”, specializarea „filologie”, acreditate în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Complexul Şcolar „CRONOS” din municipiul Bucureşti.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Complexul Şcolar „CRONOS” din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 4. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Complexul Şcolar „CRONOS” din municipiul Bucureşti, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gabriel Liviu Ispas,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 noiembrie 2015.

Nr. 5.696.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ postliceal”, domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale asistent medical de farmacie”, asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Henri Coandă” din municipiul Timişoara

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 28 august 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 18 mai-28 august 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare), domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical de farmacie”, „asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă”, cu sediul în municipiul Timişoara, str. Ofcea nr. 9, judeţul Timiş, începând cu anul şcolar 2015-2016,

Art. 2. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învăţământ „postliceal”, se preia la nivelul de învăţământ „postliceal” acreditat în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din municipiul Timişoara.

Art. 3. - Unitatea de Învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din municipiul Timişoara este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 4. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din municipiul Timişoara, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gabriel Liviu Ispas,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 noiembrie 2015.

Nr. 5.697.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ postliceal”, domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională asistent medical de farmacie” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Louis Pasteur” din municipiul Câmpina

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 28 august 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 18 mai-28 august 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare), domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională „asistent medical de farmacie”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Louis Pasteur”, cu sediul în municipiul Câmpina, bd. Nicolae Bălcescu nr. 5, judeţul Prahova, începând cu anul şcolar 2015-2016.

Art. 2. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învăţământ „postliceal”, se preia la nivelul de învăţământ „postliceal” acreditat în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Louis Pasteur” din municipiul Câmpina.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Louis Pasteur” din municipiul Câmpina este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 4. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Louis Pasteur” din municipiul Câmpina, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gabriel Liviu Ispas,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 noiembrie 2015.

Nr. 5.698.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Cordiana” din municipiul Timişoara

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 28 august 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 18 mai-28 august 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1, - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Cordiana”, cu sediul în municipiul Timişoara, strada Glad nr. 27, judeţul Timiş, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, cu program „normal” şi „prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Cordiana” din municipiul Timişoara, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2015-2016.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Cordiana” din municipiul Timişoara dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Cordiana” din municipiul Timişoara revine fondatorilor.

Art. 4. – Personal ul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Cordiana” din municipiul Timişoara.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Cordiana” din municipiul Timişoara este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia pentru Cultură şi Educaţie „Wendy” din municipiul Timişoara, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Cordiana” din municipiul Timişoara, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gabriel Liviu Ispas,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 noiembrie 2015.

Nr. 5.699.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa LONGAVIT din municipiul Iaşi

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 28 august 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 18 mai-28 august 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa LONGAVIT, cu sediul în municipiul Iaşi, Şoseaua Nicolina nr. 1-3, judeţul Iaşi, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, cu program „prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa LONGAVIT din municipiul Iaşi, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2015-2016.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa LONGAVIT din municipiul Iaşi dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa LONGAVIT din municipiul Iaşi revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa LONGAVIT din municipiul Iaşi.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa LONGAVIT din municipiul Iaşi este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia LONGAVIT din municipiul Iaşi, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa LONGAVIT din municipiul Iaşi, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gabriel Liviu Ispas,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 noiembrie 2015.

Nr. 5.700.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Education” din municipiul Mangalia

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 28 august 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 18 mai-28 august 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „FEG Education”, cu sediul în municipiul Mangalia, str. Oituz nr. 20, respectiv Str. Rozelor nr. 36, judeţul Constanţa, pentru nivelul de învăţământ „postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare), domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională „asistent medical generalist”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „FEG Education” din municipiul Mangalia, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1 din prezentul ordin, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2015-2016.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „FEG Education” din municipiul Mangalia dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „FEG Education” din municipiul Mangalia revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală „FEG Education” din municipiul Mangalia.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „FEG Education” din municipiul Mangalia este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Constanţa, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - F.E.G. Education - Filiala Mangalia, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală „FEG Education” din municipiul Mangalia, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Constanţa vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gabriel Liviu Ispas,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 noiembrie 2015.

Nr. 5.701.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Education” din municipiul Olteniţa

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 28 august 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 18 mai-28 august 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „FEG Education”, cu sediul în municipiul Olteniţa, strada Mihai Eminescu nr. 23, judeţul Călăraşi, pentru nivelul de învăţământ „postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare), domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical generalist”, „asistent medical de farmacie”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecventă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „FEG Education” din municipiul Olteniţa, acreditata potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2015-2016.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „FEG Education” din municipiul Olteniţa dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „FEG Education” din municipiul Olteniţa revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală „FEG Education” din municipiul Olteniţa.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „FEG Education” din municipiul Olteniţa este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - F.E.G. Education - filiala Olteniţa, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală „FEG Education” din municipiul Olteniţa, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gabriel Liviu Ispas,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 noiembrie 2015.

Nr. 5.702.

 

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢĂ DIN ROMÂNIA

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢĂ DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România

În temeiul art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Congresul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, reunit la Bucureşti în data de 25 septembrie 2015, hotărăşte:

Articol unic. - Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 15 ianuarie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 24 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) 25% din numărul membrilor compatibili ai Uniunii.”

2. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 48. - Secretariatul general al Uniunii este condus de un secretar general. Statele de funcţii şi de salarii ale personalului din cadrul Secretariatului general se stabilesc de preşedintele Uniunii.”

3. La articolul 52, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 52. - (1) La examenul de definitivat pot participa numai practicienii în insolvenţă stagiari care au efectuat stagiul complet de pregătire profesională şi care au urmat numărul minim de puncte de pregătire profesională stabilite în conformitate cu dispoziţiile statutului I.N.P.P.I.”

4. La articolul 56 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) 25% din numărul membrilor compatibili ai filialei.”

5. La articolul 73, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) achitarea taxei de înscriere în Tabloul UNPIR şi a cotizaţiei pe anul în curs în termen de 3 luni de la data comunicării deciziei de admitere;”.

6. La articolul 74, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 74. - (1) Persoanele care au calitatea de avocat, judecător, judecător-sindic sau notar şi care solicită primirea în profesie cu scutire de examen şi de perioadă de stagiu vor solicita înscrierea în Tabloul UNPIR în termen de 3 luni de la primirea deciziei de admitere în profesie.”

7. La articolul 77, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Structura cursurilor de formare profesională, precum şi numărul punctelor de pregătire profesională se aprobă prin hotărârea Consiliului I.N.P.P.I.”

8. La articolul 78, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Raporturile dintre stagiar şi practicianul îndrumător de stagiu vor fi consemnate într-un document scris, reprezentând înţelegerea dintre părţi, care va fi depus spre opozabilitate la Uniune împreună cu celelalte documente de înscriere.”

9. La articolul 84, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 84. - (1) Radierea din Registrul formelor de organizare se realizează prin hotărâre a Consiliului naţional de conducere al UNPIR în următoarele situaţii;

a) la cererea practicianului în insolvenţă, în cazul cabinetului individual şi IPURL sau la cererea formulată în baza hotărârii Adunării generale a asociaţilor conform contractului de societate, în cazul SPRL;

b) în cazul suspendării la cererea practicianului în insolvenţă, prevăzut la art. 12 alin, (5);

c) în cazul sancţiunii disciplinare de excludere definitivă din UNPIR, prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. d) din O.U.G.;

d) în cazul în care, din orice motive, în societate rămâne un singur asociat pe o perioadă mai mare de 3 luni, fără transformarea în cabinet individual sau întreprindere profesională unipersonală cu răspundere limitată, prevăzut la art. 20 din O.U.G.;

e) în cazul fuziunii, divizării sau dizolvării (ce are ca efect încetarea existenţei unei forme de exercitare a profesiei) „

10. La articolul 84, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu următorul cuprins:

(3) în cazul prevăzut de alin. (1) lit. b) operaţiunea de radiere din Registrul formelor de organizare a cabinetului sau IPURL în care îşi desfăşura activitatea practicianul în insolvenţă

suspendat la cerere survine de drept.

(4) în cazul prevăzut de alin. (1) lit. c) operaţiunea de radiere din registrul formelor de organizare a cabinetului sau IPURL în care îşi desfăşura activitatea practicianul în insolvenţă sancţionat disciplinar survine de drept la momentul rămânerii definitivă a hotărârii disciplinare, constatat prin decizie disciplinară sau, după caz, prin decizie definitivă şi irevocabilă pronunţată de instanţele judecătoreşti.

(5) Se exceptează de la prevederile alin. (4) situaţia în care s-a pronunţat o hotărâre de suspendare a efectelor deciziei disciplinare de excludere din profesie sau situaţia în care nu a fost pronunţată o sentinţă judecătorească definitivă şi irevocabilă ce are ca obiect anularea sancţiunii disciplinare.

(6) în cazul prevăzut de alin. (1) lit. d) operaţiunea de radiere din Registrul formelor de organizare survine de drept, după trecerea termenului de 3 luni.”

11. După articolul 84 se introduce un nou articol, articolul 841, cu următorul cuprins:

„Art. 841. - (1) Formele de exercitare a profesiei se dizolvă prin:

a) hotărârea luată în unanimitate de asociaţi;

b) radierea din profesie a tuturor asociaţilor;

c) decesul tuturor asociaţilor;

d) dobândirea tuturor părţilor sociale de către un singur asociat şi păstrarea lor de către acesta o perioadă mai mare de 3 luni;

e) la cererea simultană de retragere din societate formulată de toţi asociaţii:

f) trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii;

g) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii sau realizarea acestuia;

h) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînţelegeri grave între asociaţi, care împiedică funcţionarea societăţii;

i) falimentul societăţii;

j) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societăţii.”

12. La articolul 98, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

»(3) în cazul în care un practician este numit de directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau de persoana ori de persoanele desemnate din cadrul registrului într-un dosar în temeiul Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau al Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fiindu-i fixat un onorariu şi, ulterior, prin trecerea la procedura simplificată prevăzută de Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau Legea nr. 85/2014, îi mai este stabilit un onorariu, fie aceluiaşi practician, fie altuia, eventual şi cheltuieli de procedură de către judecătorul-sindic, se va solicita un singur onorariu din fondul de lichidare de până la 3.000 lei, la care se adaugă cheltuielile făcute în procedură. În cazul finalizării dosarului de un alt practician decât cel desemnat iniţial, stabilirea remuneraţiei cuvenite fiecărui practician în cauză intră în competenţa Consiliului de conducere al filialei UNPIR pe raza căreia îşi are sediul societatea debitoare. În acest caz, împărţirea poate fi făcută în baza regulilor stabilite de Adunarea generală a membrilor filialei sau, în lipsa acestora, de către Consiliul de conducere ai filialei, în baza analizei deconturilor depuse de practicienii care au activat în dosar. Această plată se va efectua pentru deconturile înaintate în dosarul trecut în procedura simplificată prevăzută de legea privind procedura insolvenţei,”

13. La articolul 98, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

.(5) în toate situaţiile, într-un dosar închis fără să fi existat bunuri, unde costurile procedurale se acoperă pe seama fondului de lichidare, se poate acorda o singură remuneraţie, care se va încadra în plafonul stabilit la alin. (3).”

14. La articolul 102, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Sumele colectate prin plata procentului de 2% se virează în proporţie de 60% la filiala Uniunii în care îşi are sediul forma de exercitare a profesiei şi 40% la filiala UNPIR pe raza căreia îşi are sediul societatea debitoare.”

15. La articolul 103, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Fondul de solidaritate se alimentează în contul constituit în acest scop, cu 20% din sumele lunare colectate de registrul comerţului, conform art. 39 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 85/2014, precum şi cu 20% din procentul de 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă, conform art. 39 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 85/2014.

(3) Procentul de 20% din sumele colectate de registrul comerţului se reţine direct de către Secretariatul general al UNPIR din totalul sumelor lunare virate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi se varsă în contul Fondului de solidaritate. Procentul de 20% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă, conform art. 39 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 85/2014, se reţine de filialele UNPIR, cu prioritate, şi se virează în contul Fondului de solidaritate în primele 10 zile ale lunii pentru încasările din luna anterioară.”

16. Articolul 109 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 109. - Comiterea unei noi abateri disciplinare pentru care se poate aplica sancţiunea suspendării, în perioada de reabilitare de un an, având în vedere necorectarea comportamentului, se va putea considera agravantă şi va conduce la aplicarea directă a sancţiunii excluderii.”

17. La anexa nr. 1, după paragraful 3 se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:

„Comisiile de pregătire a subiectelor, de analizare a contestaţiilor şi pentru supravegherea desfăşurării examenului de acces în profesie, detaliile privind desfăşurarea examenului de acces în profesie, calendarul desfăşurării acestuia, inclusiv detalii privind numărul de întrebări, timpul acordat, modalitatea de elaborare, transmitere şi afişare a subiectelor, precum şi orice alte detalii necesare unei bune organizări a examenului se aprobă de către Consiliul naţional de conducere al UNPIR.”

18. La anexa nr. 5, articolele 8 şi 9 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Plafonul minim de asigurare profesională pentru persoanele fizice române, înscrise în subsecţiunile IA, IB, IC şi ID ale Tabloului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, este de 100.000 lei.

Art. 9. - Plafonul minim de asigurare profesională pentru persoane juridice, înscrise în subsecţiunile IIA şi IIB ale Tabloului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, este de 500.000 lei.”

19. La anexa nr. 5, după articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 12, cu următorul cuprins:

„Art. 12. - Asigurările profesionale trebuie încheiate obligatoriu în mod cumulativ atât pentru practicianul în insolvenţă compatibil, cât şi pentru forma de organizare în care acesta îşi desfăşoară activitatea. Pentru societăţile cu personalitate juridică se poate încheia o poliţă de asigurare comună pentru societate şi asociaţi, angajaţi, colaboratori (listă de persoane), a cărei valoare (sumă asigurată) minimă să fie suma valorilor (sume asigurate) minime cumulate.”

 

Preşedintele Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România,

Niculae Bălan

Secretarul general al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România,

Mihail Dimonie

 

Bucureşti, 25 septembrie 2015.

Nr. 2.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.