MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 882/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 882         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 25 noiembrie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

289. - Lege pentru acceptarea celui de-al doilea amendament la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată de România prin Legea nr. 22/2001, adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a treia Reuniuni a părţilor la Cavtat din 1-4 iunie 2004

 

863. - Decret privind promulgarea Legii pentru acceptarea celui de-al doilea amendament la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată de România prin Legea nr. 22/2001, adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a treia Reuniuni a părţilor la Cavtat din 1-4 iunie 2004  

 

290. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Jersey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 1 decembrie 2014

 

Acord între Guvernul României şi Guvernul Jersey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal

 

864. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Jersey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 1 decembrie 2014

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 692 din 20 octombrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.703. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “FEG Education” din municipiul Roşiori de Vede

 

5.704 - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Alba Iulia

 

5.705. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Brad

 

5.706. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Braşov

 

5.776. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Planeta Copiilor II” din localitatea Chiajna

 

5.777. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Carol Davila” din municipiul Tecuci

 

5.784. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.179/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 4 mai-26 iulie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru acceptarea celui de-al doilea amendament la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată de România prin Legea nr. 22/2001, adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a treia Reuniuni a părţilor la Cavtat din 1-4 iunie 2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se acceptă cel de-al doilea amendament la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată de România prin Legea nr. 22/2001, adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a treia Reuniuni a părţilor la Cavtat din 1-4 iunie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 20 noiembrie 2015

Nr. 289.

 

 

ANEXĂ

 

DECIZIA III/7

Al doilea amendament la Convenţia de la Espoo

 

Reuniunea,

în baza Deciziei 11/10 privind revizuirea Convenţiei şi a paragrafului 19 al Declaraţiei ministeriale de la Sofia, în dorinţa de a modifica Convenţia în vederea întăririi în continuare a aplicării acesteia şi de a îmbunătăţi sinergia cu alte acorduri multilaterale în domeniul mediului,

cu apreciere faţă de activitatea depusă de echipa de lucru stabilită la cea de-a două reuniune a părţilor, de grupul restrâns care a lucrat la amendamente şi de Grupul de lucru pentru Evaluarea impactului asupra mediului propriu-zis,

luând notă de Convenţia privind accesul la informaţii, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, încheiată la Aarhus, în Danemarca, la 25 iunie 1998, şi de Protocolul privind Evaluarea strategică de mediu, încheiat la Kiev, în Ucraina, la 21 mai 2003,

luând notă şi de instrumentele juridice relevante ale Comunităţii Europene, precum Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, amendată ulterior prin Directivele 97/11/CE şi 2003/35/CE,

Cu conştiinţa că extinderea anexei nr. I va întări importanţa evaluărilor impactului asupra mediului din această regiune, recunoscând avantajele cooperării internaţionale cât mai de timpuriu posibil în evaluarea impactului asupra mediului, încurajând activitatea Comitetului de implementare ca instrument util pentru continuarea implementării şi aplicării prevederilor Convenţiei,

1. Confirmă că valabilitatea deciziilor adoptate înainte de intrarea în vigoare a celui de-al doilea amendament la Convenţie, inclusiv adoptarea de protocoale, înfiinţarea de organisme subsidiare, trecerea în revistă a conformării şi acţiunile adoptate de Comitetul de implementare nu sunt afectate de adoptarea şi intrarea în vigoare a prezentului amendament.

2. Confirmă, de asemenea, că fiecare parte la Convenţie rămâne eligibilă pentru a participa la toate activităţile din cadrul Convenţiei, inclusiv la pregătirea protocoalelor, stabilirea şi participarea la organisme subsidiare şi analiza conformării, indiferent dacă cel de-al doilea amendament la Convenţie a intrat sau nu în vigoare pentru partea în cauză.

3. Adoptă următoarele amendamente la convenţie:

(a) în articolul 2, după paragraful 10 se inserează un paragraf nou, cu următorul conţinut:

11. Dacă partea de origine intenţionează să desfăşoare o procedură în scopul determinării conţinutului documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului, partea afectată trebuie să aibă ocazia, în măsura necesară, de a participa la această procedură.

(b) în articolul 8, după Convenţie se inserează:

şi conform oricărui protocol al său la care acestea sunt părţi.

(c) în articolul 11 se înlocuieşte paragraful 2 (c) cu un subparagraf nou, cu următorul conţinut:

(c) vor solicita, unde este cazul, serviciile şi cooperarea organelor competente cu specializarea necesară realizării obiectivelor prezentei convenţii.

(d) La sfârşitul articolului 11 se inserează două subparagrafe noi, având următorul conţinut:

(g) vor pregăti, dacă este cazul, protocoale la această convenţie,

(h) vor stabili organisme subsidiare considerate necesare pentru implementarea prezentei convenţii.

(e) în articolul 14, paragraful 4, se înlocuieşte a două propoziţie cu o propoziţie nouă, cu următorul conţinut:

Ele vor intra în vigoare pentru părţile care le-au ratificat, aprobat sau acceptat în cea de-a nouăzecea zi de la primirea de către Depozitar a notificării ratificării, aprobării sau acceptării acestora de către cel puţin trei sferturi din numărul părţilor existente la data adoptării lor.

(f) După articolul 14 se inserează un articol nou, cu următorul conţinut:

 

ARTICOLUL 14 bis

Analiza conformării

 

1. Părţile vor analiza conformarea cu prevederile prezentei convenţii în baza procedurii de conformare, ca procedură nonconflictuală şi axată pe cooperare, adoptată de reuniunea părţilor. Analiza va avea la bază, dar nu numai, raportările periodice ale părţilor. Reuniunea părţilor va decide cu privire la frecvenţa raportării periodice solicitate părţilor şi la informaţiile ce trebuie incluse în aceste raportări periodice.

2. Procedura de conformare este disponibilă pentru a fi aplicată oricărui protocol adoptat în cadrul acestei convenţii.

(g) Se înlocuieşte anexa nr. I la Convenţie cu anexa la prezenta decizie.

(h) în anexa nr. VI, după paragraful 2 se inserează un paragraf nou, cu următorul conţinut:

3. Paragrafele 1 şi 2 sunt aplicabile, mutatis mutandis, oricărui protocol la Convenţie.

 

ANEXĂ

 

LISTA ACTIVITĂŢILOR

 

1. Rafinării de ţiţei (exclusiv întreprinderile care fabrică numai lubrifianţi din ţiţei) şi instalaţiile pentru gazeificarea şi lichefierea a cel puţin 500 tone de cărbune sau şisturi bituminoase pe zi

2. (a) Centrale termoelectrice şi alte instalaţii de ardere cu o producţie de energie termică de minimum 300 megawaţi; şi

(b) Centralele nucleare şi alte reactoare nucleare, inclusiv demontarea sau dezafectarea unor astfel de centrale sau reactoare1 (cu excepţia instalaţiilor de cercetare pentru producerea şi transformarea materialelor fisionabile şi fertile, a căror putere maximă nu depăşeşte 1 kilowatt putere termică continuă).

3. (a) Instalaţii pentru reprocesarea combustibilului nuclear iradiat;

(b) Instalaţii proiectate:

- pentru producerea sau îmbogăţirea combustibilului nuclear;

- pentru tratarea combustibilului nuclear iradiat sau a deşeurilor cu nivel ridicat de radioactivitate;

- pentru depozitarea finală a combustibilului nuclear iradiat;

- exclusiv pentru depozitarea finală a deşeurilor radioactive; sau

- exclusiv pentru stocarea (planificată pentru mai mult de 10 ani) a combustibilului nuclear iradiat sau a deşeurilor radioactive pe un alt amplasament decât cel de producţie.

4. Instalaţii mari pentru topirea iniţială a fontei şi oţelului şi pentru producerea de metale neferoase

5. Instalaţii pentru extracţia azbestului şi pentru prelucrarea şi transformarea azbestului şi a produselor cu conţinut de azbest: pentru produse din azbociment, cu o producţie anuală de cel puţin 20.000 tone de produs finit; pentru materiale de fricţiune, cu o producţie anuală de cel puţin 50 tone de produs finit; şi pentru alte utilizări ale azbestului de cel puţin 200 tone anual

6. Instalaţii chimice integrate

7. (a) Construcţia de autostrăzi, drumuri expres2 şi linii de transport feroviar la distanţă şi aeroporturi3 cu o lungime de bază a pistei de decolare-aterizare de cel puţin 2.100 m;

(b) Construcţia unui drum nou cu patru sau mai multe benzi de circulaţie sau realinierea şi/sau lărgirea unui drum existent cu două sau mai puţine benzi pentru a asigura patru sau mai multe benzi de circulaţie dacă un astfel de drum nou sau tronson realiniat şi/sau lărgit măsoară cel puţin 10 km în lungime continuă.

8. Conducte de diametru mare pentru transportul petrolului, gazelor sau substanţelor chimice

9. Porturi comerciale, ca şi căi navigabile interioare şi porturi pentru traficul fluvial intern care asigura traficul, respectiv operarea navelor de peste 1.350 tone

10. (a) Instalaţii de eliminare a deşeurilor toxice şi periculoase prin incinerare, tratare chimică sau depozitare finală

(b) Instalaţii pentru eliminarea deşeurilor nepericuloase prin incinerare sau tratare chimică, cu o capacitate de cel puţin 100 tone/zi

11. Baraje şi acumulări de mari dimensiuni

12. Lucrări de captare a apei subterane sau sisteme de încărcare artificială a acviferului în care volumul anual de apă captată sau reîncărcată este de cel puţin 10 milioane de metri cubi

13. Fabricarea celulozei, hârtiei şi cartonului cu capacităţi de cel puţin 200 tone/zi material uscat în aer

14. Cariere mari, mine, extracţia şi prelucrarea pe amplasament a minereurilor metalice sau a cărbunelui

15. Producţia de hidrocarburi din platforma continentală. Extracţia petrolului şi a gazelor naturale în scop comercial, atunci când cantitatea extrasă este de cel puţin 500 tone/zi în cazul petrolului şi 500.000 metri cubi/zi în cazul gazelor

16. Depozite mari de petrol, produse petrochimice şi chimice

17. Defrişarea unor suprafeţe întinse

18. (a) Lucrări de transfer al resurselor de apă între bazine hidrografice, executate în scopul prevenirii deficitului de apă, pentru un volum anual de apă transferată de cel puţin 100 milioane de metri cubi; şi

(b) în orice altă situaţie, lucrări de transfer al resurselor de apă între bazine hidrografice, pentru un debit mediu multianual al bazinului de captare de cel puţin 2.000 milioane de metri cubi/an şi pentru o cantitate de apă transferată de cel puţin 5% din acest debit.

În ambele cazuri se exclude transferul prin conducte al apei potabile.

19. Staţii de epurare a apelor uzate cu o capacitate de cel puţin 150.000 echivalenţi locuitor

20. Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor de curte sau a porcilor, având cel puţin:

- 85.000 de locuri pentru creşterea păsărilor de came;

- 60.000 de locuri pentru păsări ouătoare;

- 3.000 de locuri pentru porci de producţie (peste 30 kg); sau

- 900 de locuri pentru scroafe.

21. Construcţia liniilor aeriene de transport al energiei electrice cu tensiunea de cel puţin 220 kV şi lungimea de cel puţin 15 km

22. Instalaţii mari de utilizare a energiei eoliene pentru producţia de electricitate (parcuri eoliene)


1 În sensul prezentei convenţii, centralele nucleare şi alte reactoare nucleare încetează să mai fie astfel de instalaţii după înlăturarea definitivă a tuturor combustibililor nucleari şi a elementelor contaminate radioactiv de pe amplasamentul instalaţiei.

2 În sensul prezentei convenţii:

- Autostradă este un drum proiectat şi construit special pentru circulaţia motorizată, care nu deserveşte proprietăţile riverane şi care:

(a) dispune, cu excepţia unor puncte speciale sau temporar, de benzi carosabile separate pentru cele două sensuri de circulaţie, despărţite unul de celălalt printr-o fâşie de separare neutilizată pentru circulaţie sau, în mod excepţional, prin alte mijloace;

(b) nu traversează la acelaşi nivel niciun alt drum, cale ferată sau linie de tramvai sau trotuar; şi

(c) este semnalizată distinct ca fiind autostradă.

- Drum expres este un drum rezervat pentru traficul motorizat şi accesibil doar de pe drumurile de transfer sau intersecţii controlate şi pe care, mai ales, oprirea sau parcarea pe banda/benzile carosabilă(e) este interzisă.

3 În sensul prezentei convenţii, aeroport înseamnă aeroportul care se conformează definiţiei Convenţiei de la Chicago din 1944 de înfiinţare a Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile (anexa 14).

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru acceptarea celui de-al doilea amendament la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată de România prin Legea nr. 22/2001, adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a treia Reuniuni a părţilor la Cavtat din 1-4 iunie 2004

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1)şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează;

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru acceptarea celui de-al doilea amendament la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată de România prin Legea nr. 22/2001, adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a treia Reuniuni a părţilor la Cavtat din 1-4 iunie 2004 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 20 noiembrie 2015.

Nr. 863.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Jersey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 1 decembrie 2014

 

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Jersey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 1 decembrie 2014.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alineatul (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

VALERIU-STEFAN ZGONEA

 

 

 

 

Bucureşti, 20 noiembrie 2015.

Nr. 290.

 

ACORD

Intre Guvernul României şi Guvernul Jersey privind schimbul de Informaţii în domeniul fiscal

 

Întrucât Guvernul României şi Guvernul Jersey (denumite în continuare părţile) doresc să extindă şi să faciliteze schimbul de informaţii referitor la impozite,

întrucât este cunoscut faptul că Guvernul Jersey are dreptul, în baza prevederilor împuternicirii acordate acestuia de Regatul Unit, să negocieze, să încheie, să aplice şi, sub rezerva prevederilor prezentului acord, să înceteze valabilitatea unui acord privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal cu Guvernul României,

astfel, prin urmare, părţile au convenit să încheie următorul acord care conţine obligaţii numai pentru părţi:

 

ARTICOLUL 1

Obiectul şi scopul acordului

 

Autorităţile competente ale părţilor îşi vor acorda asistenţă prin schimb de informaţii care se consideră că sunt relevante pentru administrarea şi aplicarea legislaţiei interne a părţilor referitoare la impozitele de orice fel şi natură acoperite de prezentul acord şi percepute în numele părţilor. Astfel de informaţii vor include informaţii care se consideră că sunt relevante pentru determinarea, stabilirea şi colectarea unor astfel de impozite, recuperarea şi executarea titlurilor de creanţă sau investigarea ori urmărirea penala a aspectelor fiscale. Informaţiile vor fi schimbate în conformitate cu prevederile prezentului acord şi vor fi tratate ca fiind confidenţiale conform modalităţii prevăzute la articolul 7. Drepturile şi măsurile de protecţie asigurate persoanelor de legislaţia sau de practica administrativă a părţii solicitate rămân aplicabile În măsura în care acestea nu împiedică sau nu amână în mod nejustificat schimbul efectiv de informaţii.

 

ARTICOLUL 2

Jurisdicţia

 

O parte solicitată nu este obligată să furnizeze informaţii care nu sunt deţinute de autorităţile sale sau care nu se află în posesia ori sub controlul unor persoane sau care pot fi obţinute de persoane aflate în jurisdicţia sa teritorială.

 

ARTICOLUL 3

Impozite vizate

 

Impozitele care fac obiectul prezentului acord sunt impozitele de orice fel şi natură stabilite de legislaţia părţilor.

 

ARTICOLUL 4

Definiţii

 

1. În scopurile prezentului acord, în măsura în care nu este definit în alt mod, termenul:

a) România înseamnă teritoriul de stat al României, inclusiv marea sa teritorială şi spaţiul aerian de deasupra acestora, asupra cărora România îşi exercită suveranitatea, precum şi zona contiguă, platoul continental şi zona economică exclusivă asupra cărora România exercită drepturi suverane şi jurisdicţie, în conformitate cu legislaţia sa şi cu normele şi principiile dreptului internaţional;

b) Jersey înseamnă Bailiwick of Jersey, inclusiv marea teritorială;

c) autoritate competentă înseamnă:

(i) în cazul României, ministrul finanţelor publice sau reprezentantul său autorizat;

(ii) în cazul Jersey, ministrul trezoreriei şi resurselor sau reprezentantul său autorizat;

d) persoană include o persoană fizică, o societate şi orice altă asociere de persoane;

e) societate înseamnă orice persoană juridică sau orice entitate care este considerată ca fiind o persoană juridică în scopul impozitării;

f) societate cotată la bursă înseamnă orice societate a cărei clasă principală de acţiuni este listată la o bursă de valori recunoscută, cu condiţia ca acţiunile sale listate să poată fi cumpărate sau vândute cu uşurinţă de către public. Acţiunile pot fi cumpărate sau vândute “de către public” atunci când cumpărarea sau vânzarea acţiunilor nu este restricţionată implicit sau explicit la un grup limitat de investitori;

g) clasă principală de acţiuni înseamnă clasa sau clasele de acţiuni reprezentând o majoritate a drepturilor de vot şi a valorii societăţii;

h) bursă de valori recunoscută înseamnă orice bursă de valori asupra căreia convin autorităţile competente ale părţilor;

i) fond sau schemă colectivă de investiţii înseamnă orice vehicul de investiţii cumulate, indiferent de forma juridică. Expresia fond sau schemă publică colectivă de investiţii înseamnă orice fond sau schemă colectivă de investiţii în care unităţile, acţiunile sau alte drepturi într-un fond sau într-o schemă pot fi cumpărate, vândute sau răscumpărate cu uşurinţă de către public. Unităţile, acţiunile sau alte drepturi într-un fond sau într-o schemă pot fi cumpărate, vândute sau răscumpărate cu uşurinţă “de către public” atunci când cumpărarea, vânzarea sau răscumpărarea nu este restricţionată implicit sau explicit la un grup limitat de investitori;

j) impozit înseamnă orice impozit pentru care se aplică prezentul acord;

k) parte solicitantă înseamnă partea care solicită informaţii;

l) parte solicitată înseamnă partea căreia îi sunt solicitate informaţii;

m) măsuri de obţinere a informaţiilor înseamnă legi şi proceduri administrative sau judiciare care permit unei părţi să obţină şi să furnizeze informaţiile solicitate;

n) informaţii înseamnă orice fapt, declaraţie, document sau alt înscris sub orice formă posibilă;

o) aspecte fiscale de natură penală înseamnă aspecte fiscale care implică un comportament intenţionat care este supus urmăririi penale în baza legislaţiei de drept penal a părţii solicitante;

p) legislaţie de drept penal înseamnă toate prevederile de drept penal care sunt prevăzute astfel în legislaţia internă, indiferent dacă acestea sunt cuprinse în legislaţia fiscală, în codul penal sau în alte reglementări.

2. În ceea ce priveşte aplicarea prezentului acord în orice moment de o parte, orice termen care nu este definit în acesta va avea, dacă contextul nu cere o interpretare diferită, înţelesul pe care îl are la momentul respectiv în baza legislaţiei acelei părţi, orice înţeles pe care îl are în baza legislaţiei fiscale în vigoare în acea parte prevalând asupra înţelesului pe care termenul îl are în baza altor legi ale acelei părţi.

 

ARTICOLUL 5

Schimbul de informaţii la cerere

 

1. Autoritatea competentă a părţii solicitate va furniza la cerere informaţii în scopurile prevăzute la articolul 1. Astfel de informaţii vor fi schimbate indiferent dacă partea solicitată are nevoie de astfel de informaţii pentru scopurile sale fiscale proprii sau dacă comportamentul investigat constituie o faptă penală în baza legislaţiei părţii solicitate atunci când un astfel de comportament a avut loc pe teritoriul părţii solicitate. Autoritatea competentă a părţii solicitante va face o solicitare de informaţii în baza prezentului articol numai atunci când aceasta nu poate obţine informaţiile solicitate prin alte mijloace, cu excepţia cazului în care recurgerea la astfel de mijloace ar da naştere unor dificultăţi majore.

2. Atunci când informaţiile aflate în posesia autorităţii competente a părţii solicitate nu sunt suficiente pentru a-i permite acesteia să răspundă solicitării de informaţii, partea solicitată va folosi toate măsurile corespunzătoare de colectare a informaţiilor care sunt necesare pentru a putea transmite părţii solicitante informaţiile solicitate, chiar dacă partea solicitată nu are nevoie de astfel de informaţii pentru scopurile sale fiscale proprii.

3. Atunci când se solicită în mod expres de către autoritatea competentă a părţii solicitante, autoritatea competentă a părţii solicitate va furniza informaţii în baza prezentului articol, în măsura în care legislaţia sa internă îi permite acest lucru, sub formă de depoziţii ale martorilor şi copii autentificate ale înscrisurilor originale.

4. În scopurile menţionate la articolul 1 şi în conformitate cu articolul 2 din prezentul acord, fiecare parte se va asigura că autorităţile sale competente au autoritatea să obţină şi să furnizeze la cerere:

a) informaţii deţinute de bănci, de alte instituţii financiare şi de orice persoană care acţionează ca agent sau în calitate fiduciară, inclusiv împuterniciţii şi administratorii;

b) (i) informaţii privind dreptul de proprietate legal şi efectiv asupra societăţilor, parteneriatelor şi a altor persoane, inclusiv informaţii privind dreptul de proprietate asupra tuturor acestor persoane aflate într-un lanţ de proprietate;

(ii) în cazul trusturilor, informaţii privind constituitorii, administratorii, protectorii şi beneficiarii;

(iii) în cazul fundaţiilor, informaţii privind fondatorii, membrii consiliului fundaţiei şi beneficiarii; şi

(iv) în cazul fondurilor sau schemelor colective de investiţii, informaţii privind acţiunile, unităţile şi alte drepturi, cu condiţia ca prezentul acord să nu stabilească în sarcina unei părţi obligaţia de a obţine şi de a furniza informaţii privind dreptul de proprietate cu privire la societăţile cotate la bursă sau fondurile ori schemele publice colective de investiţii, cu excepţia cazului în care astfel de informaţii pot fi obţinute fără a da naştere unor dificultăţi majore.

5. Autoritatea competentă a părţii solicitante va furniza în scris următoarele informaţii autorităţii competente a părţii solicitate în momentul în care va face o solicitare de informaţii în baza prezentului acord pentru a demonstra relevanţa previzibilă a informaţiilor pentru cererea respectivă:

a) identitatea persoanei aflate sub examinare sau investigare;

b) perioada pentru care sunt solicitate informaţiile;

c) natura informaţiilor solicitate şi forma în care partea solicitantă ar prefera să le primească;

d) scopul fiscal pentru care sunt necesare informaţiile;

e) motivele care au condus la presupunerea că informaţiile solicitate sunt deţinute de partea solicitată sau se află în posesia ori sub controlul unei persoane sau pot fi obţinute de o persoană aflată sub jurisdicţia părţii solicitate;

f) în măsura în care sunt cunoscute, numele şi adresa oricărei persoane care se presupune că se află în posesia ori controlează sau ar putea obţine informaţiile solicitate;

g) o declaraţie din care să rezulte că solicitarea este conformă cu legislaţia şi cu practicile administrative ale părţii solicitante, iar dacă informaţiile solicitate s-ar fi aflat în jurisdicţia părţii solicitante atunci autoritatea competentă a părţii solicitante ar fi fost în măsură să obţină informaţiile în baza legislaţiei părţii solicitante sau în cadrul practicii administrative normale şi că aceasta este conformă cu prezentul acord;

h) o declaraţie din care să rezulte că partea solicitantă a urmat toate mijloacele posibile de obţinere a informaţiilor de pe teritoriul său, cu excepţia celor care ar fi dat naştere unor dificultăţi majore.

6. Autoritatea competentă a părţii solicitate va confirma autorităţii competente a părţii solicitante primirea solicitării şi va depune toate eforturile necesare pentru a transmite informaţiile solicitate părţii solicitante în cel mai scurt timp posibil.

 

ARTICOLUL 6

Posibilitatea de a refuza o solicitare

 

1. Autoritatea competentă a părţii solicitate poate refuza o solicitare atunci când:

a) solicitarea nu este făcută în conformitate cu prezentul acord;

b) partea solicitantă nu a urmat toate mijloacele posibile de obţinere a informaţiilor de pe teritoriul său, cu excepţia cazului în care recurgerea la astfel de mijloace ar fi dat naştere unor dificultăţi majore; sau

c) dezvăluirea informaţiilor solicitate ar fi contrară ordinii publice (ordre public) a părţii solicitate.

2. Prezentul acord nu va impune unei părţi solicitate nicio obligaţie de a obţine sau de a furniza informaţii care:

a) sunt supuse confidenţialităţii dintre avocat şi client, în cazul României, sau sunt supuse privilegiului legal, în cazul Jersey; sau

b) sunt supuse unui secret comercial, de afaceri, industrial sau profesional ori unui procedeu de fabricaţie, cu condiţia ca informaţiile prevăzute la paragraful 4 al articolului 5 să nu fie tratate doar din acel motiv ca fiind un secret sau un procedeu de fabricaţie.

3. O solicitare de informaţii nu va putea fi refuzată pe motiv că titlul de creanţă care a dat naştere solicitării este contestat.

4. Partea solicitată nu va fi obligată să obţină şi să furnizeze informaţii pe care partea solicitantă nu le-ar putea obţine în baza legislaţiei sale proprii în scopul administrării sau aplicării legislaţiei sale fiscale proprii sau ca răspuns la o solicitare întemeiată făcută în circumstanţe similare de partea solicitată în baza prezentului acord.

5. Partea solicitată poate refuza o solicitare de informaţii dacă informaţiile sunt solicitate de partea solicitantă în scopul administrării sau aplicării unei prevederi din legislaţia fiscală a părţii solicitante sau a oricărei cerinţe legate de aceasta prin care se face discriminare între un naţional al părţii solicitate şi un naţional al părţii solicitante aflat în aceeaşi situaţie.

 

ARTICOLUL 7

Confidenţialitatea

 

1. Toate informaţiile furnizate şi primite de autorităţile competente ale părţilor vor fi tratate ca fiind confidenţiale.

2. Astfel de informaţii nu vor putea fi utilizate în alte scopuri decât cele menţionate în articolul 1 fără consimţământul prealabil în scris al autorităţii competente a părţii solicitate.

3. Astfel de informaţii vor fi dezvăluite numai persoanelor sau autorităţilor (inclusiv instanţelor judecătoreşti şi organelor administrative) care au competenţă în ceea ce priveşte scopurile menţionate în articolul 1 şi vor fi utilizate de asemenea persoane sau autorităţi numai în aceste scopuri, inclusiv în soluţionarea unei contestaţii. În acest scop, informaţiile pot fi dezvăluite în procedurile judecătoreşti sau în deciziile judiciare.

4. Informaţiile furnizate unei părţi solicitante în baza prezentului acord nu pot fi dezvăluite unei alte jurisdicţii.

 

ARTICOLUL 8

Costuri

 

1. Cu excepţia situaţiei în care autorităţile competente ale părţilor convin altceva, costurile obişnuite ocazionate de acordarea de asistenţă vor fi suportate de partea solicitată, iar costurile extraordinare legate de acordarea de asistenţă (inclusiv costurile de angajare a unor consultanţi externi în cazul unor litigii sau în alte scopuri) vor fi suportate de partea solicitantă.

2. Autoritatea competentă a părţii solicitate, înainte de a începe anchetele fiscale ca urmare a unei solicitări de informaţii şi atunci când există o preocupare legată de unele costuri care se presupune că vor fi suportate de partea solicitantă, va informa autoritatea competentă a părţii solicitante în legătură cu acele costuri şi cu suma totală estimată a acestora. În momentul în care va primi informaţiile respective, autoritatea competentă a părţii solicitante va indica dacă mai doreşte ca autoritatea competentă a părţii solicitate să înceapă sau să continue anchetele fiscale.

3. Autorităţile competente ale părţilor se vor consulta din când în când în legătură cu prezentul articol, iar autoritatea competentă a părţii solicitate se va consulta cu autoritatea competentă a părţii solicitante în special atunci când costurile privind furnizarea de informaţii cu privire la o anumită solicitare se presupune că vor fi semnificative.

 

ARTICOLUL 9

Legislaţia de implementare

 

Părţile vor adopta orice legislaţie care este necesară pentru respectarea şi aplicarea termenilor prezentului acord.

 

ARTICOLUL 10

Procedura amiabilă

 

1. Atunci când intervin dificultăţi sau dubii între părţi cu privire la implementarea sau interpretarea prezentului acord, autorităţile competente se vor strădui să rezolve situaţia pe calea unei înţelegeri amiabile.

2. În plus faţă de înţelegerea amiabilă la care se face referire în paragraful precedent, autorităţile competente ale părţilor pot conveni de comun acord cu privire la procedurile care vor fi utilizate în baza articolelor 5 şi 8.

3. Autorităţile competente ale părţilor pot comunica direct între ele în scopul ajungerii la o înţelegere în baza prezentului articol.

4. De asemenea, părţile pot conveni cu privire la alte forme de soluţionare a litigiilor, atunci când acest lucru devine necesar.

 

ARTICOLUL 11

Intrarea în vigoare

 

1. Prezentul acord se supune ratificării în conformitate cu legislaţia părţilor.

2. Fiecare parte va comunica în scris celeilalte părţi îndeplinirea procedurii de ratificare. Prezentul acord va intra în vigoare în a 60-a zi de la data ultimei dintre aceste notificări şi acesta va produce efecte:

a) pentru aspectele fiscale de natură penală, începând cu acea dată; şi

b) pentru toate celelalte aspecte descrise în articolul 1, începând cu acea dată, însă numai în legătură cu perioadele fiscale care încep la acea dată sau după acea dată sau atunci când nu există o perioadă fiscală pentru toate veniturile impozabile obţinute la acea dată sau după acea dată.

 

ARTICOLUL 12

Încetarea valabilităţii

 

1. Prezentul acord va rămâne în vigoare până când una dintre părţi îi va înceta valabilitatea. Orice parte poate înceta valabilitatea prezentului acord prin transmiterea în scris către cealaltă parte a unei notificări prealabile de încetare a valabilităţii.

2. Încetarea valabilităţii va produce efecte în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de 6 luni de la data notificării de încetare a valabilităţii.

3. Dacă prezentul acord îşi încetează valabilitatea, părţile vor fi obligate sa respecte prevederile articolului 7 cu privire la orice informaţii obţinute în baza prezentului acord.

 

Drept care subsemnaţii, autorizaţi în mod corespunzător în acest scop, au semnat prezentul acord.

Semnat la Londra la 1 decembrie 2014, în două exemplare originale, în limbile română şi engleză, ambele texte fiind egal autentice.

 

PENTRU GUVERNUL ROMÂNIEI

PENTRU GUVERNUL JERSEY

Ion Jinga,

Philip Bailhace,

ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

ministrul pentru relaţii externe

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Jersey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 1 decembrie 2014

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1)şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Jersey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 1 decembrie 2014, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 20 noiembrie 2015.

Nr. 864.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 692

din 20 octombrie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, excepţie ridicată de Dorel Marinei Peleş în Dosarul nr. 24.232/271/P/2014 al Curţii de Apel Oradea - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 850D/2015.

2. La apelul nominal lipseşte autorul excepţiei, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, ca nefondată. Arată că art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 prevede că regimul suspendării condiţionate a executării pedepsei prevăzute la alin. (1), inclusiv sub aspectul revocării sau anulării acesteia, este cel prevăzut de Codul penal din 1969, însă aceasta nu înseamnă că judecătorul este constrâns, în ceea ce priveşte aplicarea legii mai favorabile, să aplice prevederile Codului penal din 1969. El poate opta să aplice, ca lege penală mai favorabilă, dacă sunt îndeplinite condiţiile, noul Cod penal, fără ca aceasta să aducă atingere Deciziei Curţii Constituţionale nr. 265 din 6 mai 2014, întrucât lex tertia este interzisă doar judecătorilor, nu şi legiuitorului.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 21 aprilie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 24.232/271 /P/2014, Curtea de Apel Oradea - Secţia penală şi pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Excepţia a fost ridicată de Dorel Marinei Peleş într-o cauză având ca obiect soluţionarea apelului formulat de autorul excepţiei împotriva Sentinţei penale nr. 31 din 12 ianuarie 2015, pronunţată de Judecătoria Oradea, prin care a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul arată că dispoziţiile de lege criticate determină o discriminare pozitivă, contrară oricărui raţionament logico-juridic, de care se bucură persoanele care au fost condamnate anterior la pedeapsa închisorii cu aplicarea suspendării sub supraveghere a executării, comparativ cu un recidivist postcondamnatoriu condamnat la pedeapsa închisorii cu aplicarea suspendării condiţionate a executării, în condiţiile săvârşirii unei noi infracţiuni, în termenul de încercare, pentru care textul sancţionator prevede alternativa pedepsei amenzii. De asemenea, arată că a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 87 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, corespondentul în noul Cod penal fiind art. 336 alin. (1). Dispoziţiile ce incriminează fapta din noul Cod penal prevăd pedeapsa alternativă a amenzii, motiv pentru care apreciază că acestea constituie legea penală mai favorabilă. Aşadar, dacă faţă de autor s-ar fi dispus pentru pedeapsa anterioară suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, atunci, în eventualitatea condamnării acestuia la pedeapsa amenzii penale pentru noua infracţiune, conform art. 96 alin. (4) din noul Cod penal, instanţa nu ar putea revoca suspendarea executării pedepsei anterioare şi ar executa doar pedeapsa amenzii. În aceste condiţii, autorul excepţiei, deşi are o situaţie infracţională de gravitate redusă faţă de alt recidivist căruia i s-a stabilit ca modalitate de executare suspendarea sub supraveghere, dacă va fi condamnat pentru noile fapte la pedeapsa amenzii penale, va executa în detenţie şi pedeapsa anterioară, din cauza revocării obligatorii a suspendării condiţionate. Se aduce astfel atingere principiului aplicării globale a legii mai favorabile, consfinţit prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 265 din 6 mai 2014, impunându-se, în prezenta speţă, aplicarea legii defavorabile, respectiv Codul penal din 1969.

6. Curtea de Apel Oradea - Secţia penală şi pentru cauze cu minori opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât vizează modul de revocare a măsurii suspendării condiţionate şi de individualizare a pedepsei pentru noua infracţiune, având în vedere, pe de o parte, instituţia suspendării condiţionate a executării pedepsei - art. 81 din Codul penal din 1969, iar, pe de altă parte, instituţia suspendării executării pedepsei sub supraveghere - art. 91 din Codul penal, cele două instituţii fiind diferite. Arată, de asemenea, că suspendarea executării pedepsei sub supraveghere este reglementată atât în vechea legislaţie, la art. 861, cât şi în actualul Cod penal, în art. 91-98.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate.

8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

10. Obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Legea nr. 187/2012 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Dispoziţiile de lege criticate au următorul conţinut: “Regimul suspendării condiţionate a executării pedepsei prevăzute la alin. (1), inclusiv sub aspectul revocării sau anulării acesteia, este cei prevăzut de Codul penal din 1969.”

11. Autorul excepţiei susţine că prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi şi în art. 124 alin. (2) potrivit căruia justiţia este unică, imparţială şi egală pentru toţi.

12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 au mai constituit obiect al controlului de constituţionalitate, prin Decizia nr. 648 din 11 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 14 ianuarie 2015, Curtea respingând, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a acestor prevederi.

13. În motivarea acestei soluţii, Curtea a reţinut că situaţia din speţa dedusă controlului de constituţionalitate se caracterizează prin faptul că cel condamnat, fiindu-i aplicată suspendarea condiţionată a executării pedepsei potrivit Codului penal din 1969, a săvârşit o nouă infracţiune descoperită în termenul de încercare, procesul său fiind pendinte la data intrării în vigoare a noului Cod penal. Această situaţie tranzitorie este reglementată de art. 15 din Legea nr. 187/2012, care prevede că măsura suspendării condiţionate a executării pedepsei aplicate în baza Codului penal din 1969 se menţine şi după intrarea în vigoare a Codului penal, iar regimul suspendării condiţionate a executării pedepsei prevăzute la alin. (1), inclusiv sub aspectul revocării sau anulării acesteia, este cel prevăzut de Codul penal din 1969.

14. Totodată, Curtea a constatat că instituţia suspendării condiţionate a executării pedepsei nu se mai regăseşte în Codul penal intrat în vigoare la 1 februarie 2014. Având în vedere că instituţia suspendării condiţionate a executării pedepsei nu a mai fost preluată în noua reglementare, iar această instituţie priveşte modul de executare a pedepsei, Curtea a apreciat că, din perspectiva aplicării legii penale în timp, este justificat ca regimul suspendării condiţionate a executării pedepsei, precum şi motivele care pot duce la revocarea măsurii să fie supuse legii în vigoare de la momentul aplicării acesteia.

15. Curtea a reţinut, de asemenea, că autorul excepţiei de neconstituţionalitate a pus în balanţă, în momentul formulării criticilor de neconstituţionalitate, modul de revocare a măsurii suspendării condiţionate şi de individualizare a pedepsei pentru noua infracţiune, având în vedere, pe de-o parte, instituţia suspendării condiţionate a executării pedepsei (art. 81 din Codul penal din 1969), iar, pe de altă parte, instituţia suspendării executării pedepsei sub supraveghere (art. 91 din Codul penal în vigoare). Or, cele două instituţii sunt instituţii diferite, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere fiind reglementată atât în vechea legislaţie, la art. 861, cât şi în Codul penal, la art. 91-98.

16. Astfel, chiar dacă, potrivit art. 96 alin. (5) din Codul penal, pedeapsa principală pentru noua infracţiune, în cazul revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere, se stabileşte şi se execută, după caz, potrivit dispoziţiilor referitoare la recidivă sau la pluralitatea intermediară, această nouă reglementare nu poate fi considerată lege penată mai favorabilă în raport cu vechea reglementare a suspendării condiţionate a executării pedepsei, ci doar în ceea ce priveşte, eventual, vechea reglementare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

17. Aşa fiind, Curtea a apreciat că declararea neconstituţionalităţii textului de lege criticat din perspectiva susţinută nu poate atrage aplicarea în speţă a reglementărilor referitoare la suspendarea executării pedepsei sub supraveghere din Codul penal.

18. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a modifica jurisprudenţa Curţii, atât soluţia, cât şi considerentele deciziei precitate sunt aplicabile şi în prezenta cauză.

19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin, (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Dorel Marinei Peleş în Dosarul nr. 24.232/271 /P/2014 al Curţii de Apel Oradea - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi constată că dispoziţiile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Oradea - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 20 octombrie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Mihaela Ionescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “FEG Education” din municipiul Roşiori de Vede

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 28 august 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 18 mai-28 august 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “FEG Education”, cu sediul în municipiul Roşiori de Vede, strada Vineri nr. 10, judeţul Teleorman, pentru nivelul de învăţământ “postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare), domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale “asistent medical generalist, “asistent medical de farmacie”, limba de predare “română”, forma de învăţământ “cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “FEG Education” din municipiul Roşiori de Vede, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2015-2016.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “FEG Education” din municipiul Roşiori de Vede dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “FEG Education” din municipiul Roşiori de Vede revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală “FEG Education” din municipiul Roşiori de Vede.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “FEG Education” din municipiul Roşiori de Vede este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Teleorman, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - F.E.G. Education - Filiala Roşiori de Vede, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală “FEG Education” din municipiul Roşiori de Vede, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Teleorman vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gabriel Liviu Ispas,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 noiembrie 2015.

Nr. 5.703.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Alba Iulia

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 28 august 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 18 mai-28 august 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă”, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Vasile Goldiş nr. 14A, judeţul Alba, pentru nivelul de învăţământ “postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare), domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională “asistent medical generalist”, limba de predare “română”, forma de învăţământ “cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Alba Iulia, acreditata potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2015-2016.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Alba Iulia dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Alba Iulia revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Alba Iulia.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Alba Iulia este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia Cultural Umanitară “Henri Coandă” din municipiul Oradea, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Alba Iulia, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gabriel Liviu Ispas,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 noiembrie 2015.

Nr. 5.704.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Brad

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 28 august 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 18 mai-28 august 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă”, cu sediul în municipiul Brad, Strada Liceului nr. 18, judeţul Hunedoara, pentru nivelul de învăţământ “postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare), domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională “asistent medical generalist”, limba de predare “română”, forma de învăţământ “cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Brad, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2015-2016.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Brad dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Brad revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Brad.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Brad este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia Cultural Umanitară “Henri Coandă” din municipiul Oradea, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Brad, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gabriel Liviu Ispas,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 noiembrie 2015.

Nr. 5.705.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Braşov

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 28 august 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 18 mai-28 august 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă”, cu sediul în municipiul Braşov, Turnului nr. 3, judeţul Braşov, pentru nivelul de învăţământ “postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare), domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională “asistent medical generalist”, limba de predare “română”, forma de învăţământ “cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Braşov, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2015-2016,

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă11 din municipiul Braşov dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Braşov revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şt personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală ,Henri Coandă” din municipiul Braşov.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Braşov este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia Cultural Umanitară “Henri Coandă” din municipiul Oradea, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Braşov, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov vor duce Sa îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gabriel Liviu Ispas,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 noiembrie 2015.

Nr. 5.706.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Planeta Copiilor II” din localitatea Chiajna

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 7 din 21 septembrie 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 30 martie-17 iulie 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Planeta Copiilor II”, cu sediul în localitatea Chiajna, strada Nicolae Iorga nr. 82A, judeţul Ilfov, pentru nivelul de învăţământ “preşcolar”, limba de predare “română”, program “normal” şi “prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Planeta Copiilor II” din localitatea Chiajna, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2015-2016.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Planeta Copiilor II” din localitatea Chiajna dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Planeta Copiilor II” din localitatea Chiajna revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa “Planeta Copiilor Nu din localitatea Chiajna.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Planeta Copiilor II” din localitatea Chiajna este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Ilfov, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6, - Societatea Comercială “Planeta Copiilor” Chiajna - S.R.L. din localitatea Chiajna, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa “Planeta Copiilor II” din localitatea Chiajna, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gabriel Liviu Ispas,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 noiembrie 2015.

Nr. 5.776.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Carol Davila” din municipiul Tecuci

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 7 din 21 septembrie 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 30 martie-18 septembrie 2015, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Carol Davila”, cu sediul în municipiul Tecuci, Strada Unirii nr. 55, judeţul Galaţi, pentru nivelul de învăţământ “postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare), domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale “asistent medical generalist”, “asistent medical de farmacie”, limba de predare “română”, forma de învăţământ “cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Carol Davila” din municipiul Tecuci, acreditata potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2015-2016,

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Carol Davila” din municipiul Tecuci dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Carol Davila” din municipiul Tecuci revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală «Carol Davila” din municipiul Tecuci.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Carol Davila” din municipiul Tecuci este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Galaţi, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia “Carol Davila” din municipiul Galaţi, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală “Carol Davila” din municipiul Tecuci, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Galaţi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gabriel Liviu Ispas,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 noiembrie 2015.

Nr. 5.777.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.179/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 4 mai-26 iulie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.179/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 4 mai-26 iulie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 9 octombrie 2015, se modifică după cum urmează: - La numărul curent 1, unitatea de învăţământ aferentă judeţului Arad - Colegiul “Csiky Georgely din municipiul Arad va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

“1

Colegiul «Csiky Georgely»

19/02.06.2015

-

Municipiul Arad,

str. Ioan Calvin nr. 22,

Tel ./fax: 0257/210002

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Servicii

Turism şi alimentaţie

Tehnician în turism

Maghiară

frecvenţă (zi)

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gabriel Liviu Ispas,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 noiembrie 2015.

Nr. 5.784.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.