MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 857/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 857         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 18 noiembrie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

268. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

816. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 583 din 29 septembrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin, (3) şi (4) raportate la cele ale art. 194 lit. e) teza a IV-a din Codul de procedură civilă

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

289. - Decizie privind eliberarea domnului Ioan Uţiu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

291. - Decizie pentru eliberarea domnului Dan Popescu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

294. - Decizie privind eliberarea domnului Adrian Dumitru Bughiu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

 

295. - Decizie privind eliberarea doamnei Anca-Laura Ionescu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

 

296. - Decizie privind eliberarea domnului Costin Mihalache, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

143. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne

 

3.826. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea art. 2 lit. c) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 419/2015 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - aparat central şi ai unităţilor subordonate

 

5.681. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea domeniului de doctorat „Muzică” în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea „Transilvania” din Braşov

 

5.682. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea domeniului de doctorat „teatru şi artele spectacolului” în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

 

5.683. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea domeniului de doctorat „Psihologie” în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea de Vest din Timişoara

 

5.684. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea domeniului de doctorat „Muzică” în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea de Vest din Timişoara

 

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

3. - Comunicat privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 

12. - Decizie privind modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 59/2011 privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentişti din România şi pentru aprobarea Comisiei Electorale Centrale pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentişti din România de la nivel local şi naţional pentru mandatul 2015-2019

 

Rectificări la:

 - Decizia prim-ministrului nr. 287/2015

 

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 964 din 30 decembrie 2014, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I punctul 3, articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins;

»Art. 7. - (1) Capitalul iniţial al unei S.S.I.F. va fi determinat cu respectarea reglementărilor Uniunii Europene, putând fi format din unul sau mai multe din elementele prevăzute la lit. a)-e) ale paragrafului 1 al art. 26 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

(2) S .S.I.F. care nu efectuează tranzacţii cu instrumente financiare pe cont propriu sau care nu subscrie în cadrul emisiunilor de instrumente financiare pe baza unui angajament ferm, dar care deţine fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare ale clienţilor şi oferă unul sau mai multe dintre serviciile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) şi d) va dispune de un nivel al capitalului iniţial egal cu echivalentul în lei al sumei de 125.000 euro.

(3) S .S.I.F. care nu efectuează tranzacţii cu instrumente financiare pe cont propriu sau care nu subscrie în cadrul emisiunilor de instrumente financiare în baza unui angajament ferm şi care nu deţine fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare ale clienţilor şi oferă unul sau mai multe dintre serviciile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) şi d) va dispune de un nivel al capitalului iniţial egal cu echivalentul în lei al sumei de 50.000 euro.

(4) S.S.I.F. care nu deţine fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare ale clienţilor, care din acest motiv nu se poate afla în poziţie debitoare faţă de respectivii clienţi şi oferă unul sau mai multe dintre serviciile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), d) şi e) va dispune de:

a) un nivel al capitalului iniţial egal cu echivalentul în lei al sumei de 50.000 euro; sau

b) o asigurare de răspundere civilă profesională cu acoperire pe întreg teritoriul Uniunii Europene sau o altă garanţie comparabilă de angajare a răspunderii pentru neglijenţă profesională, reprezentând cel puţin 1.000.000 euro pentru fiecare cerere de despăgubire şi în total 1.500.000 euro pe an pentru toate cererile de despăgubire; sau

c) o combinaţie de capital iniţial şi asigurare de răspundere civilă profesională sub o formă din care să rezulte un nivel al acoperirii echivalent cu cel prevăzut la lit. a) sau b).

(5) S.S.I.F., altele decât cele prevăzute la alin. (2), (3) şi (4), vor dispune de un nivel al capitalului iniţial egal cu echivalentul în lei al sumei de 730.000 euro.

(6) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2) şi (3), S.S.I.F. care sunt autorizate să desfăşoare activitatea prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. b) pot să deţină instrumente financiare în cont propriu dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) asemenea poziţii apar numai ca rezultat al incapacităţii S.S.I.F. de a executa întocmai ordinele investitorilor;

b) valoarea totală de piaţă a tuturor poziţiilor de acest fel este supusă unui plafon de 15% din capitalul iniţial al S.S.I.F.;

c) S.S.I.F. Îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 92-95 şi partea a IV-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

d) asemenea poziţii au caracter accidental şi provizoriu şi sunt limitate în mod strict la timpul necesar de a duce la îndeplinire tranzacţia în cauză.

(7) Deţinerea de către o S.S.I.F. de poziţii pe instrumente financiare, care nu se află în portofoliul tranzacţionabil al respectivei S.S.I.F., cu scopul de a investi fondurile proprii nu va fi considerată tranzacţionare pe cont propriu în legătură cu dispoziţiile alin. (2), (3) şi (4).

(8) A.S.F. este autorizată să modifice, prin hotărâre a Consiliului A S. F., nivelul capitalului iniţial al S.S.I.F., în vederea asigurării respectării cerinţelor prevăzute de legislaţia Uniunii Europene.

(9) Valoarea în lei a nivelurilor capitalului iniţial al S.S.I.F., stabilite în euro potrivit prezentului articol, se determină prin transformarea sumelor exprimate în euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.”

2. La articolul I punctul 23 articolul 240, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 240. - (1) în cazul majorărilor de capital social, ridicarea dreptului de preferinţă a acţionarilor de a subscrie noile acţiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acţionarilor, la care participă acţionari reprezentând cel puţin 85% din capitalul social subscris, şi cu votul acţionarilor care deţin cel puţin 3/4 din drepturile de vot. În urma ridicării dreptului de preferinţă a acţionarilor de a subscrie noile acţiuni, acestea vor fi oferite spre subscriere publicului, cu respectarea dispoziţiilor privind ofertele publice de vânzare din cadrul titlului V şi a reglementărilor emise în aplicarea acestora.

(2) Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de adunarea generală extraordinară a acţionarilor, la care participă acţionari reprezentând cel puţin 85% din capitalul social subscris, şi cu votul acţionarilor care să reprezinte cel puţin 3/4 din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri noi şi performante necesare realizării obiectului de activitate al societăţii emitente.”

3. La articolul I, după punctul 27 se introduce un nou punct, punctul 271, cu următorul cuprins:

„271. La articolul 273 alineatul (1) litera b), punctul (i) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(i) cu avertisment sau cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, pentru persoanele fizice;»„.

4. La articolul I, punctul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„28. După articolul 2863 sa introducă un nou articol, articolul 2864, cu următorul cuprins:

«Art. 2864. - Condiţiile de cvorum şi de majoritate de vot necesare desfăşurării adunărilor generale extraordinare ale acţionarilor unui operator de piaţă şi adoptării hotărârilor sunt cele prevăzute la art. 115 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.»„

5. Articolul II se abrogă.

Art. II. - (1) Operatorii de piaţă şi S.I.F. iau măsuri de modificare a statutelor sau actelor constitutive, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în vederea alinierii la prevederile art. 129, 2863 şi 2864 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 113 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, modificările ce vor fi efectuate la actele constitutive ale operatorilor de piaţă, exclusiv pentru încadrarea acestora în prevederile art. 129 şi 2864 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se înregistrează la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în baza hotărârii Consiliului de administraţie al operatorului de piaţă, ulterior obţinerii autorizaţiei din partea Autorităţii de Supraveghere Financiară.

(3) Nerespectarea de către membrii Consiliului de administraţie/de supraveghere al unui operator de piaţă, respectiv al unui S.I.F., sau, după caz, al unui S.A.I. care administrează un S.I.F., a obligaţiilor de modificare a statutelor sau a actelor constitutive proprii, conform prevederilor alin. (1), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei.

(4) Ulterior îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 2863 şi 2864 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor alin. (1), operatorii de piaţă şi S.I.F. pot stipula în actele constitutive cerinţe de cvorum şi de majoritate mai mari.

Art. III. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 30 iunie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, se modifică după cum urmează:

- Articolul 80 se abrogă.

Art. IV. - Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 23 aprilie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 50 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

„e1) de a solicita autorităţilor judiciare competente indisponibilizarea sau punerea sub sechestru a activelor FIA administrate de AFIA subiecţi ai prezentei legi;”.

2. După articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 511 cu următorul cuprins:

„Art. 511. - (1) încălcarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene cu capital de risc şi ale reglementărilor adoptate în aplicarea acestuia se constată şi se sancţionează de către A.S.F., în calitate de autoritate competentă, şi atrage răspunderea contravenţională, în condiţiile legii.

(2) Constituie contravenţii faptele prevăzute la art. 21 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 345/2013, săvârşite de către administratorul EuVECA, depozitarii EuVECA şi/sau de către membrii Consiliului de administraţie ori ai Consiliului de supraveghere al administratorului EuVECA, directorii sau membrii directoratului administratorului EuVECA şi reprezentanţii compartimentului de control intern ai unui administrator EuVECA, precum şi de către persoanele fizice care exercită funcţii de conducere ori exercită cu titlu profesional activităţi reglementate de Regulamentul (UE) nr. 345/2013, în funcţie de obligaţiile aflate în sarcina lor, conform prevederilor aceluiaşi regulament.

(3) încălcarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social şi a reglementărilor adoptate în aplicarea acestuia se constată şi se sancţionează de către A.S.F., în calitate de autoritate competentă, şi atrage răspunderea contravenţională, în condiţiile legii.

(4) Constituie contravenţii faptele prevăzute la art. 22 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 346/2013, săvârşite de către administratorul EuSEF, depozitarii EuSEF şi/sau de către membrii Consiliului de administraţie ori ai Consiliului de supraveghere ai administratorului EuSEF, directorii sau membrii directoratului administratorului EuSEF şi reprezentanţii compartimentului de control intern ai unui administrator EuSEF, precum şi de către persoanele fizice care exercită funcţii de conducere ori exercită cu titlu profesional activităţi reglementate de Regulamentul (UE) nr. 346/2013, în funcţie de obligaţiile aflate în sarcina lor, conform prevederilor aceluiaşi regulament.”

3. La articolul 52, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 52. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 51 şi art. 511 alin. (2) şi (4) se sancţionează după cum urmează:”.

4. La articolul 52, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) şi (42), cu următorul cuprins:

„(41) În căzui contravenţiilor prevăzute la art. 511 alin. (2), odată cu sancţiunea contravenţională principală, A.S.F. poate aplica şi sancţiunea complementară de radiere din Registrul A.S.F. pentru săvârşirea faptelor prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. b) şi lit. e)-i) din Regulamentul (UE) nr. 345/2013.

(42) în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 511 alin. (4), odată cu sancţiunea contravenţională principală, A.S.F. poate aplica şi sancţiunea complementară de radiere din Registrul A.S.F. pentru săvârşirea faptelor prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. b) şi lit. e)-i) din Regulamentul (UE) nr. 346/2013.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor ari. 75 şi ale ari. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2015.

Nr. 268.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2015.

Nr. 816.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 583

din 29 septembrie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) şi (4) raportate la cele ale art. 194 lit. e) teza a IV-a din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga. 1 2 3

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (2) şi (3) raportate la cele ale art. 194 lit. e) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Ştefan Nistor în Dosarul nr. 7.082/3/2014/a1 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VII l-a conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 527D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale, respectiv Decizia nr. 510 din 7 octombrie 2014.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 26 februarie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 7.082/3/2014/a1, Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (2) şi (3) raportate la cele ale art. 194 lit. e) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Ştefan Nistor într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii de reexaminare a unei încheieri de anulare a cererii de chemare în judecată.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că procedura regularizării cererii de chemare în judecată nu poate înlocui faza judecăţii propriu-zise a acesteia prin aplicarea abuzivă a dispoziţiilor procedurale. Apreciază că, potrivit art. 254 alin. (1) din Codul de procedură civilă, probele se propun de reclamant prin cererea de chemare în judecată, sub sancţiunea decăderii, astfel încât lipsa ataşării interogatoriului cererii de chemare în judecată atrage sancţiunea decăderii, existând chiar posibilitatea ca această sancţiune să nu opereze dacă intervine unul dintre cazurile prevăzute de art. 254 alin. (2) din Cod. Aşadar, lipsa elementelor de probaţiune din cererea de chemare în judecată nu poate atrage anularea acesteia. Mai mult, arată că, dacă ar fi ataşat interogatoriul cererii de chemare în judecată, partea pârâtă ar fi trebuit să răspundă şi astfel ar fi fost deja administrată proba cu interogatoriul, deşi ea nu a fost încă încuviinţată. Prin urmare, sancţiunea anulării cererii de chemare în judecată pentru nedepunerea interogatoriului, probă care nici nu a fost încuviinţată şi nici supusă dezbaterii orale şi contradictorii a părţilor, reprezintă o încălcare a accesului liber la justiţie şi a principiilor fundamentale ale procesului civil.

6. Mai susţine că se încalcă şi principiul egalităţii, deoarece, dacă pârâtul nu depune interogatoriul prin întâmpinare, sancţiunea va fi decăderea acestuia din dreptul de a administra această probă, şi nu anularea cererii. Pe de altă parte, în ipoteza în care reclamantul se judecă cu o persoană fizică, nu ar fi avut obligaţia ataşării interogatoriului cererii de chemare în judecată.

7. Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale şi au fost instituite în vederea respectării bunei funcţionări a justiţiei ca serviciu public.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

9. Avocatul Poporului precizează că îşi menţine punctul de vedere anterior exprimat, în sensul constituţionalităţii dispoziţiilor legale criticate, reţinut de Curtea Constituţională în deciziile nr. 407 din 3 iulie 2014 sau nr. 510 din 7 octombrie 2014.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum rezultă din încheierea de sesizare, îl reprezintă dispoziţiile art. 200 alin. (2) şi (3) raportate la art. 194 lit. e) din Codul de procedură civilă. În realitate, examinând motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea reţine că raportarea se face la art. 194 lit. e) teza a IV-a din Codul de procedură civilă. De asemenea, se observă că, după sesizarea Curţii Constituţionale, Codul de procedură civilă a fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, iar după renumerotare dispoziţiile art. 200 alin. (2) şi (3) din Codul de procedura civilă se regăsesc, cu păstrarea soluţiei legislative, la art. 200 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură civilă. Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 194 lit. e) teza a IV-a: „arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere. Când dovada se face prin înscrisuri, se vor aplica, în mod corespunzător, dispoziţiile art. 150. Când reclamantul doreşte să îşi dovedească cererea sau vreunui dintre capetele acesteia prin interogatoriul pârâtului, va cere înfăţişarea în persoană a acestuia, dacă pârâtul este o persoană fizică. În cazurile în care legea prevede că pârâtul va răspunde în scris la interogatoriu, acesta va fi ataşat cererii de chemare în judecată. Când se va cere dovada cu martori, se vor arăta numele, prenumele şi adresa martorilor, dispoziţiile art. 148 alin. (1) teza a II-a fiind aplicabile în mod corespunzător;”.

- Art. 200 alin. (3) şi (4): „(3) Când cererea nu îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 194-197, reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile, cu menţiunea că, în termen de cei mult 10 zile de la primirea comunicării, trebuie să facă completările sau modificările dispuse, sub sancţiunea anulării cererii. Se exceptează de la această sancţiune obligaţia de a se desemna un reprezentant comun, caz în care sunt aplicabile dispoziţiile art. 202 alin. (3).

(4) Dacă obligaţiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt îndeplinite în termenul prevăzut la alin. (3), prin încheiere, dată în camera de consiliu, se dispune anularea cererii.

13. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie, precum şi ale art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că a mai examinat dispoziţiile legale criticate prin raportare la critici similare, constatând constituţionalitatea acestora, respectiv prin Decizia nr. 27 din 3 februarie 2015 şi Decizia nr. 43 din 17 februarie 2015, ambele publicate îh Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 25 martie 2015, sau Decizia nr. 66 din 11 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 17 aprilie 2014.

15. Curtea a reţinut că prin dispoziţiile legale criticate legiuitorul a dorit instituirea unei discipline procesuale tocmai pentru a garanta respectarea principiului accesului liber ]a justiţie, dreptului la un proces echitabil şi dreptului la apărare. În privinţa cererii de chemare în judecată, prin Decizia nr. 66 din 11 februarie 2014, Curtea a statuat că procedura regularizării cererii de chemare în judecată este justificată prin prisma finalităţii legitime urmărite de către legiuitor, şi anume fixarea corectă a cadrului procesual, în vederea evitării acordării de noi termene de judecată pentru complinirea lipsurilor, ceea ce conduce atât la asigurarea dreptului de apărare al pârâtului, aflat în deplină cunoştinţă de cauză cu privire la obiectul cererii, motivele invocate şi probele solicitate, precum şi la asigurarea celerităţii procesului, permiţând astfel o bună desfăşurare a judecăţii într-un termen optim şi previzibil, în sensul art. 6 din Codul de procedură civilă, element component al termenului rezonabil, reglementat de art. 21 alin. (3) din Constituţie. Curtea a mai reţinut că instanţele de judecată sunt singurele competente să aprecieze, în concret, în ce măsură anumite lipsuri ale cererii de chemare în judecată au o suficientă gravitate pentru a justifica anularea cererii în procedura regularizării.

16. Potrivit art. 194 lit. e) teza a IV-a din Codul de procedură civilă, în cazurile în care legea prevede că pârâtul va răspunde în scris la interogatoriu, acesta va fi ataşat cererii de chemare în judecată. Simetric cu cererea de chemare în judecată, potrivit art. 205 alin. (2) lit. c) din Codul de procedură civilă, dispoziţiile art. 194 lit. e) sunt aplicabile în mod corespunzător şi în cazul arătării dovezilor de către pârât, acesta fiind aşadar obligat la rândul său să ataşeze interogatoriul întâmpinării atunci când reclamantul are calitatea de persoană juridică de drept public sau privat.

17. Curtea a mai reţinut că, având în vedere că reclamantul este cel care declanşează procesul civil prin introducerea cererii de chemare în judecată, este firesc ca acesta, odată cu formularea pretenţiilor, să facă cunoscute pârâtului atât motivele de fapt şi de drept, cât şi dovezile pe care se întemeiază cererea, prin aceasta dându-se expresie şi dispoziţiilor art. 14 alin. (2) din Codul de procedură civilă, potrivit cărora părţile trebuie să îşi facă cunoscute reciproc şi în timp util, direct sau prin intermediul instanţei, după caz, motivele de fapt şi de drept pe care îşi întemeiază pretenţiile şi apărările, precum şi mijloacele de probă de care înţeleg să se folosească, astfel încât fiecare dintre ele să îşi poată organiza apărarea. De aceea, art. 254 alin. (1) din Codul de procedură civilă prevede că probele se depun, sub sancţiunea decăderii, de către reclamant prin cererea de chemare în judecată, iar de către pârât prin întâmpinare, dacă legea nu dispune altfel. Reglementarea sancţiunii decăderii ţine de opţiunea legiuitorului în virtutea dispoziţiilor art. 126 alin. (2) din Constituţie, potrivit căruia „Competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”, şi urmăreşte disciplinarea părţilor din proces şi asigurarea celerităţii judecării cauzei, părţile având posibilitatea încă din etapa anterioară judecăţii de a indica dovezile. Totodată, sancţiunea procesuală a decăderii asigură părţilor un cadru procesual stabil, ceea ce determină previzibilitatea desfăşurării ulterioare a procesului, corespunzător noii viziuni a reglementării procesual civile.

18. În ceea ce priveşte reglementarea diferită de administrare a probei cu interogatoriu pentru persoanele juridice, Curtea a reţinut prin Decizia nr. 633 din 11 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 9 ianuarie 2015, că deosebirea de statut juridic dintre persoanele fizice şi persoanele juridice justifică în mod obiectiv aplicarea unui tratament juridic diferit în ceea ce priveşte răspunsul dat la interogatoriu, în cadrul unui proces civil.

19. Procedura de administrare a probei interogatoriului nu încalcă principiul egalităţi armelor, întrucât acest principiu nu presupune o egalitate formală, în sensul reglementării unor proceduri identice indiferent de statutul juridic sau calitatea procesuală a părţilor, ci o egalitate materială, în sensul că prin procedurile, chiar diferit reglementate, să se ajungă la echitate procesuală între părţi, cu alte cuvinte să se ajungă la o egalitate de rezultat.

20. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

21. Având în vedere că nu s-a constatat încălcarea vreunui drept sau vreunei libertăţi fundamentale, invocarea dispoziţiilor art. 53 din Constituţie nu poate fi reţinută, aceasta neavând incidenţă în cauză.

22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ştefan Nistor în Dosarul nr. 7.082/3/2014/a1 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale şi constată că dispoziţiile art. 200 alin. (3) şi (4) raportate la cele ale art. 194 lit. e) teza a IV-a din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate. Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 29 septembrie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Ioan Uţiu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

Având în vedere demisia domnului Ioan Uţiu, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/6.403 din 17 noiembrie 2015,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul interimar emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ioan Uţiu se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CÎMPEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2015.

Nr. 289.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Dan Popescu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

Având în vedere demisia domnului Dan Popescu, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/6.396 din 17 noiembrie 2015,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul interimar emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 18 noiembrie 2015, domnul Dan Popescu se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CÎMPEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2015.

Nr. 291.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Adrian Dumitru Bughiu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

 

Având în vedere demisia domnului Adrian Dumitru Bughiu, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/6.404 din 17 noiembrie 2015,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul interimar emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 18 noiembrie 2015, domnul Adrian Dumitru Bughiu se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CÎMPEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2015.

Nr. 294.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Anca-Laura Ionescu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

 

Având în vedere Demisia doamnei Anca-Laura Ionescu, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/6.418 din 17 noiembrie 2015,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul interimar emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 18 noiembrie 2015, doamna Anca-Laura Ionescu se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CÎMPEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2015.

Nr. 295.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Costin Mihalache, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 

Având în vedere Demisia domnului Costin Mihalache, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/6.419 din 17 noiembrie 2015,

în temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

prim-ministrul interimar emite prezenta decizie.

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Costin Mihalache se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CÎMPEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2015.

Nr. 296.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne

În temeiul art. 4 alin. (2) teza I şi al art. 7 alin. (1) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I., participă, potrivit competenţelor proprii, la activităţile de relaţii internaţionale ce decurg din statutul României de stat membru al Uniunii Europene, al Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) şi al altor organizaţii şi organisme internaţionale cu vocaţie universală, regională sau subregională sau din cooperarea internaţională cu alte state, precum şi la activităţile de afaceri europene.

Art. 2. - (1) Prin prezentul ordin se stabilesc următoarele:

a) organizarea sistemului de gestionare a activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene la nivelul M.A.I.;

b) planificarea activităţilor de relaţii internaţionale şi de afaceri europene;

c) elaborarea documentelor de cooperare internaţională;

d) elaborarea mandatelor personalului M.A.I. pentru participarea la activităţile de relaţii internaţionale sau de afaceri europene;

e) participarea personalului M.A.I. la activităţi de relaţii internaţionale sau de afaceri europene;

f) analiza activităţilor de relaţii internaţionale şi de afaceri europene.

(2) Prezentul ordin are caracterul normei generale în raport cu actele normative care stabilesc participarea personalului M.A.I. la activităţi de pregătire profesională.

(3) Prezentul ordin nu se aplică cu privire la activităţile realizate la nivelul Societăţii Comerciale COMICEX - S.A. şi al Clubului Sportiv „Dinamo” Bucureşti.

Art. 3. - (1) în sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:

a) activităţi de reiaţii internaţionale - activităţile din domeniul de competenţă al M.A.I. desfăşurate în ţară sau în străinătate, în cadru bi sau multilateral, cu instituţii similare din străinătate, cu organizaţii şi organisme internaţionale sau cu instituţii sau organisme ale Uniunii Europene;

b) activităţi de afaceri europene - activităţile din domeniul de competenţă al M.A.I. desfăşurate în ţară sau în străinătate în vederea participării la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene;

c) activităţi de cooperare operativă - activităţile de relaţii internaţionale desfăşurate de către unităţile, instituţiile sau structurile M.A.I. în exercitarea atribuţiilor acestora privind prevenirea şi combaterea infracţiunilor, cum ar fi activităţile specifice procedurilor de extrădare, predare în baza unui mandat european de arestare, transfer al persoanelor condamnate, supraveghere transfrontalieră, efectuare a investigaţiilor comune, comisiilor rogatorii, echipelor comune de anchetă sau procedurilor judiciare la solicitarea autorităţilor competente din state partenere, atribuţiilor privind respectarea regimului străinilor şi al frontierei, cum ar fi misiunile de control al migraţiei şi activităţile conexe acestora, inclusiv la frontierele externe ale Uniunii Europene, atribuţiilor împuterniciţilor de frontieră, reprezentanţilor sau membrilor comisiilor mixte de frontieră, atribuţiilor privind acordarea de asistenţă la dezastre, intervenţia transfrontalieră în situaţii de urgenţă/dezastre, realizarea misiunilor SMURD, de transplant/prelevare de organe, umanitare sau de căutare/salvare în afara teritoriului de stat sau atribuţiilor privind realizarea misiunilor internaţionale în domeniul controlului armamentelor, creşterii încrederii şi securităţii;

d) activităţi de pregătire profesională - activităţile care asigură dobândirea de cunoştinţe şi deprinderi necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu sau dezvoltării profesionale derulate în străinătate sau în ţară cu parteneri străini;

e) activităţi sportive, culturale sau cu caracter comercial - activităţile desfăşurate în ţară sau în străinătate, având ca unic scop organizarea sau participarea la activităţi sportive, târguri, expoziţii, prezentări de tehnologii şi mijloace tehnice de specialitate, documentarea tehnică la furnizor, iniţierea, negocierea, aplicarea, modificarea, rezilierea contractelor de achiziţii sau prestări de servicii în beneficiul ori executate de unităţile, instituţiile sau structurile M.A.I. ori rezolvarea litigiilor în legătură cu acestea;

f) acorduri administrative - documentele de cooperare internaţională cu caracter juridic, care nu fac parte din categoria tratatelor, încheiate de M.A.I. sau de o unitate, instituţie sau structură a M.A.I. cu personalitate juridică, în nume şi pe răspundere proprie, în exercitarea capacităţii juridice de drept public intern;

g) documente de cooperare internaţională fără caracter juridic - documente de cooperare internaţională încheiate de M.A.I. sau de o unitate, instituţie sau structură a M.A.I., acţionând fără scopul de a crea, de a modifica ori de a stinge drepturi şi obligaţii juridice sau de altă natură, prin care se exprimă o poziţie comună cu partenerii străini cu privire la un subiect sau se declară intenţia de a realiza împreună cu partenerii străini activităţi de cooperare în limitele atribuţiilor stabilite de legislaţia română.

(2) Prezentul ordin utilizează termeni şi expresii având semnificaţia prevăzută în cuprinsul:

a) Legii nr. 590/2003 privind tratatele;

b) Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;

d) Hotărârii Guvernului nr. 379/2013 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene şi pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe;

e) Hotărârii Guvernului nr. 1.374/2004 privind procedura de încheiere a înţelegerilor tehnice în domeniul cooperării cu forţele armate străine;

f) Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare;

g) Hotărârii Guvernului nr. 189/2001 privind unele măsuri referitoare la efectuarea deplasărilor în străinătate, în interes de serviciu, de către demnitarii şi asimilaţii acestora din administraţia publică.

 

CAPITOLUL II

Organizarea sistemului de gestionare a activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene la nivelul M.A.I.

 

Art. 4. - Sistemul de gestionare a activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene la nivelul M.A.I. cuprinde următoarele niveluri:

a) conducerea activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene;

b) coordonarea de specialitate a activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene;

c) realizarea activităţilor de relaţii internaţionale şi de afaceri europene.

Art. 5. - (1) Conducerea activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene la nivelul M.A.I. se exercită de către ministrul afacerilor interne, sprijinit de secretarul de stat care coordonează activitatea Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale, denumit în continuare secretar de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene.

(2) Coordonarea de specialitate a activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene la nivelul M.A.I. se exercită de către structurile aparatului central al M.A.I. cu rol de coordonare, îndrumare şi control al acestei activităţi, potrivit atribuţiilor stabilite prin regulamentele de organizare şi funcţionare proprii, denumite în continuare structuri de coordonare.

(3) Activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene la nivelul M.A.I. se realizează de către ministrul afacerilor interne, secretarii şi subsecretarii de stat, secretarul general şi secretarii generali adjuncţi şi de către personalul unităţilor, instituţiilor sau structurilor M.A.I..

Art. 6. - În vederea asigurării gestionării problematicii privind planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de relaţii internaţionale şi de afaceri europene realizate la nivelul unităţilor, instituţiilor sau structurilor M.A.I., atunci când este necesar în raport cu volumul, incidenţa şi importanţa acestora în activitatea curenta, se poate dispune, cu avizul structurilor de coordonare, una dintre următoarele măsuri:

a) înfiinţarea, potrivit competenţelor legale, de structuri specializate pentru cooperarea internaţională şi afaceri europene;

b) desemnarea unor persoane din cadrul unităţilor, instituţiilor sau structurilor M.A.I. care să îndeplinească atribuţii specifice activităţilor de cooperare internaţională şi afaceri europene.

Art. 7. - (1) Pentru asigurarea respectării unităţii şi coerenţei mesajului transmis de M.A.I. pe plan extern, unităţile, instituţiile sau structurile M.A.I. planifică, organizează şi desfăşoară activităţi de relaţii internaţionale şi de afaceri europene în concordanţă cu politicile şi obiectivele specifice M.A.I. în cele două domenii, precum şi cu materialele documentare elaborate şi difuzate de către structurile de coordonare.

(2) Unităţile, instituţiile sau structurile M.A.I. urmăresc evoluţiile înregistrate pe plan extern în domeniile lor de competenţă şi valorifică în activitatea curentă datele şi informaţiile obţinute cu ocazia desfăşurării activităţilor de reiaţii internaţionale şi de afaceri europene, precum şi cele cuprinse în comunicările difuzate periodic de către structurile de coordonare.

 

CAPITOLUL III

Planificarea activităţilor de relaţii internaţionale şi de afaceri europene

 

Art. 8. - (1) Planul de relaţii internaţionale şi afaceri europene, denumit în continuare PRIAE, este instrumentul de planificare centralizată a activităţilor de relaţii internaţionale şi de afaceri europene ale M.A.I., care se aprobă de ministrul afacerilor interne.

(2) PRIAE al M.A.I. se întocmeşte anual potrivit metodologiei prevăzute în anexa nr. 1 şi cu luarea în considerare a:

a) obligaţiilor asumate şi priorităţilor stabilite în cadrul Programului de guvernare, al planurilor de activitate a unităţilor, instituţiilor sau structurilor M.A.I. şi al planurilor şi programelor bilaterale de cooperare cu instituţii similare din alte state şi/sau cu organizaţii internaţionale sau regionale;

b) obligaţiilor ce decurg din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, NATO sau altor organizaţii internaţionale;

c) obligaţiilor şi priorităţilor ce decurg pentru M.A.I. din aplicarea unor documente de cooperare internaţională la care România sau Guvernul României este parte.

Art. 9. - (1) Cheltuielile aferente derulării activităţilor de reiaţii internaţionale şi de afaceri europene prevăzute în PRIAE se suportă din fondurile alocate şi în limitele sumelor aprobate prin buget pentru acest gen de activităţi.

(2) Pentru unităţile, instituţiile sau structurile M.A.I. ai căror şefi au calitatea de ordonatori secundari de credite sau ordonatori terţiari de credite în finanţarea directă a ordonatorului principal, fondurile destinate realizării activităţilor de relaţii internaţionale şi de afaceri europene, în ţară sau în străinătate, inclusiv cele pentru achiziţionarea biletelor de transport internaţional, pentru suportarea cheltuielilor de asigurări internaţionale sau alte asemenea, se înscriu în bugetele anuale proprii în baza repartiţiei efectuate de către Direcţia generală financiară, denumită în continuare DGF, potrivit PRIAE aprobat pe anul respectiv.

(3) Cheltuielile aferente activităţilor de relaţii internaţionale şi de afaceri europene neprevăzute în PRIAE se suportă prin redistribuirea fondurilor alocate neutilizate pentru activităţile prevăzute în PRIAE pe care le înlocuiesc total sau parţial ori din rezerva prevăzută la art. 10.

Art. 10. - (1) DGF şi Direcţia afaceri europene şi relaţii internaţionale, denumită în continuare DAERI, asigură constituirea, în bugetul M.A.I., din fondurile alocate pentru relaţii internaţionale şi afaceri europene, a rezervei necesare acoperirii cheltuielilor neprevăzute la nivelul ministrului afacerilor interne.

(2) Cuantumul şi modul de utilizare al rezervei prevăzute la alin. (1) se stabilesc cu aprobarea ministrului afacerilor interne.

Art. 11. - (1) Semestrial sau la cerere, unităţile, instituţiile sau structurile M.A.I. transmit la DGF şi spre informare la DAERI Situaţia centralizatoare a acţiunilor de relaţii internaţionale şi de afaceri europene şi a cheltuielilor efectuate în cursul anului, prevăzută în anexa nr. 2.

(2) Activitatea prevăzută la alin. (1) se realizează de DAERI pentru structurile din cadrul aparatului central al M.A.I. şi pentru cele prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ai căror şefi nu au calitatea de ordonator de credite.

 

CAPITOLUL IV

Elaborarea documentelor de cooperare internaţională

 

SECŢIUNEA 1

Încheierea tratatelor

 

§1. Activităţi preliminare

Art. 12. - (1) Unităţile, instituţiile sau structurile M.A.I. iniţiază şi derulează contacte preliminare cu parteneri străini în scopul încheierii de tratate, atunci când acest obiectiv rezultă ca urmare a evaluării propriilor activităţi sau ca urmare a propunerilor primite de la partenerii străini.

(2) Cu ocazia derulării contactelor preliminare se are în vedere obţinerea de informaţii cu privire la următoarele aspecte esenţiale:

a) intenţia partenerilor străini de a încheia un tratat bilateral sau multilateral;

b) elementele principale ale obiectului tratatului;

c) limba sau limbile în care ar putea fi încheiat tratatul;

d) nivelul preconizat la care să se încheie tratatul.

Art. 13. - (1) în cazul în care, ca urmare a contactelor preliminare, se conturează opţiunea încheierii unui tratat sau atunci când partenerul străin transmite un proiect de tratat, unitatea, instituţia sau structura M.A.I. ale cărei atribuţii sunt vizate de elementele principale ale obiectului tratatului întocmeşte o notă de analiză care cuprinde cel puţin următoarele:

a) informaţiile prevăzute la art. 12 alin. (2);

b) argumentele care susţin necesitatea, utilitatea şi oportunitatea încheierii respectivului tratat;

c) descrierea principalelor efecte, inclusiv a implicaţiilor financiare sau asupra legislaţiei în vigoare, pe care le~ar produce punerea în aplicare a tratatului în raport cu activitatea curentă;

d) propuneri cu privire la unităţile, instituţiile sau structurile M.A.I. ce trebuie implicate în elaborarea proiectului de tratat.

(2) Nota de analiză se aprobă de către secretarul de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene, cu avizul DAERI şi al Direcţiei generale juridice, denumită în continuare DGJ.

(3) În cazul în care elementele principale ale obiectului tratatului vizează atribuţiile a două sau mai multe dintre unităţile, instituţiile sau structurile M.A.I., pe baza informaţiilor furnizate de acestea, DAERI întocmeşte nota de analiză pe care o supune aprobării secretarului de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene, cu avizul DGJ.

§2. Elaborarea proiectului de tratat

Art. 14. - (1) Proiectul de tratat se elaborează cu respectarea principiilor generale şi a regulilor cutumiare ale dreptului internaţional public, precum şi a dispoziţiilor Legii nr. 590/2003, de către:

a) unitatea, instituţia sau structura M.A.I. ale cărei atribuţii sunt vizate de elementele principale ale obiectului tratatului;

b) DAERI, în cazul în care elementele principale ale obiectului tratatului vizează atribuţiile a două sau mai multe dintre unităţile, instituţiile sau structurile M.A.I., pe baza propunerilor formulate de acestea.

(2) În vederea elaborării proiectului de tratat, unitatea iniţiatoare a demersului sau DAERI, după caz, solicită contribuţii din partea celorlalte unităţi, instituţii sau structuri ale MÂI interesate de încheierea tratatului prin prisma atribuţiilor proprii, denumite în continuare unităţi M.A.I. interesate.

Art. 15. - Conţinutul proiectului de tratat se stabileşte cu luarea în considerare a următoarelor aspecte:

a) necesitatea, utilitatea şi oportunitatea încheierii tratatului în cauză, astfel cum rezultă din nota de analiză prevăzută la art. 13;

b) interesele M.A.I., inclusiv ale unităţilor, instituţiilor sau structurilor M.A.I., precum şi ale altor instituţii sau autorităţi publice române, exprimate în puncte de vedere, documente strategice, comunicări, luări de poziţie şi alte documente similare;

c) interesele de cooperare ale partenerilor străini, astfel cum rezultă acestea din cuprinsul comunicărilor sau proiectelor transmise;

d) dispoziţiile cuprinse în tratatele în vigoare sau în legislaţia naţională ori a Uniunii Europene, aflate în legătură cu obiectul proiectului de tratat în cauză.

Art. 16. - (1) Textul proiectului de tratat se redactează şi se structurează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care acestea nu sunt în contradicţie cu solicitările partenerului străin.

(2) Proiectul de tratat se redactează în limba română, precum şi, atunci când este cazul, în limba de circulaţie internaţională în care se propune a fi încheiat tratatul.

(3) în cuprinsul părţii protocolare a tratatului ce urmează a fi încheiat în mai multe limbi se precizează toate limbile în care se încheie tratatul, se menţionează faptul că ambele sau toate textele sunt egal autentice, iar atunci când se consideră oportun se menţionează şi faptul că în caz de diferende de interpretare, textul dintr-o anumită limbă va prevala.

(4) Textul tratatelor bilaterale se redactează cu respectarea regulii alternatului, care presupune ca denumirea oficială a părţii, menţionarea limbii oficiale a acesteia, semnătura pentru partea respectivă şi orice alte referiri la parte sau la statul acesteia, existente în exemplarul ce aparţine acelei părţi, să ocupe întotdeauna locul de onoare, respectiv primul loc sau locul din stânga, după caz.

(5) Pe prima pagină a proiectului de tratat bilateral elaborat în baza unui proiect de tratat transmis de partenerul străin se înscrie menţiunea „contraproiectul părţii române”.

Art. 17. -(1) Unităţile, instituţiile sau structurile M.A.I. transmit la DAERI, în scopul obţinerii aprobării negocierii, proiectul de tratat elaborat potrivit art. 14-16, nota de analiză prevăzută la art. 13 aferentă proiectului de tratat, aprobată de secretarul de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene, precum şi proiectul de tratat bilateral transmis de partenerul străin, însoţit de traducerea oficială în limba română, atunci când acesta a stat la baza elaborării contraproiectului părţii române.

(2) în situaţia în care se preconizează ca negocierea unui tratat multilateral să pornească de la un proiect care nu a fost elaborat de partea română, unităţile, instituţiile sau structurile M.A.I. transmit la DAERI proiectul de la care se porneşte negocierea, în limba de circulaţie internaţională în care se propune a fi încheiat tratatul, însoţit de traducerea oficială în limba română, de eventualele propuneri de modificare ale părţii române şi de nota de analiză prevăzută la art. 13 aferentă proiectului de tratat, aprobată de secretarul de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene.

Art. 18. -(1) DAERI transmite spre consultare documentele aferente proiectelor de tratate, primite potrivit art. 17 ori elaborate la nivelul său, unităţilor M.A.I. interesate, precum şi altor autorităţi publice centrale sau locale, dacă proiectul de tratat vizează domenii din aria de competenţă a acestora.

(2) DAERI, în colaborare cu unitatea iniţiatoare a demersului, cu DGJ sau cu unităţile M.A.I. interesate, după caz, definitivează proiectul de tratat sau eventualele propuneri de modificare ale părţii române, pe baza propunerilor şi observaţiilor rezultate din consultarea prevăzută la alin. (1).

§3. Obţinerea aprobării iniţierii negocierilor

Art. 19. - (1) DAERI întocmeşte proiectul de memorandum pentru aprobarea iniţierii negocierilor, potrivit art. 5 din Legea nr. 590/2003. Propunerea de text a părţii române sau, după caz, eventualele propuneri de modificare ale părţii române sunt cele rezultate ca urmare a parcurgerii procedurii prevăzute la art. 18.

(2) în cuprinsul memorandumului prevăzut la alin. (1) se menţionează că acesta este întocmit în temeiul art. 4 din Legea nr. 590/2003.

(3) Proiectul de memorandum pentru aprobarea iniţierii negocierilor, inclusiv documentele anexate acestuia se prezintă ministrului afacerilor interne, în vederea semnării în calitate de iniţiator sau coiniţiator, după caz.

(4) Nota de prezentare a proiectului de memorandum pentru aprobarea iniţierii negocierilor se elaborează de către DAERI şi se avizează de unitatea iniţiatoare a demersului, DGJ şi secretarul de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene. Atunci când consideră necesar în raport cu elementele esenţiale ale demersului, DAERI poate solicita ca nota de prezentare să fie avizată şi de alte unităţi, instituţii sau structuri ale M.A.I. sau de către alte persoane din conducerea M.A.I..

(5) Activităţile aferente procedurilor de avizare şi aprobare a proiectului de memorandum pentru aprobarea iniţierii negocierilor, prevăzute de Legea nr. 590/2003, se realizează prin grija DAERI.

§4. Desfăşurarea negocierilor

Art. 20. - (1) Negocierile cu partenerii străini se realizează, în temeiul şi în limitele memorandumului pentru aprobarea iniţierii negocierilor, aprobat în condiţiile Legii nr. 590/2003, sub coordonarea DAERI sau a unităţii, instituţiei sau structurii M.A.I. desemnate în acest sens de DAERI.

(2) DAERI desemnează unitatea, instituţia sau structura M.A.I. ale cărei atribuţii sunt vizate de elementele principale ale obiectului tratatului să coordoneze negocierile numai în cazul tratatelor la nivel departamental şi dacă prin aceasta se asigură un nivelul de reprezentare adecvat în raport cu partenerii străini.

(3) Coordonarea negocierilor presupune realizarea următoarelor activităţi:

a) transmiterea către partenerii străini a propunerii de text a părţii române sau, după caz, a eventualelor propuneri de modificare ale părţii române, aprobate prin memorandumul pentru aprobarea iniţierii negocierilor;

b) convenirea cu partenerii străini a modalităţii de negociere, respectiv prin întâlniri directe ale delegaţiilor de negociatori sau prin corespondenţă, precum şi a chestiunilor organizatorice comune aferente desfăşurării negocierilor;

c) desfăşurarea negocierilor în modalitatea convenită cu partenerii străini;

d) redactarea rapoartelor în cazurile prevăzute la art. 9 şi 10 din Legea nr. 590/2003;

(4) Propunerea de text a părţii române sau, după caz, eventualele propuneri de modificare ale părţii române se transmit partenerilor străini:

a) pe canale diplomatice sau

b) direct, cu informarea ulterioară a direcţiei de spaţiu din Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE.

Art. 21. - (1) în situaţia în care negocierile se desfăşoară prin întâlniri directe ale delegaţiilor de negociatori, DAERI, în colaborare cu celelalte structuri ale aparatului central al M.A.I., sau unitatea, instituţia sau structura M.A.I. desemnată potrivit art. 20 alin. (2), în funcţie de nivelul de reprezentare, realizează următoarele demersuri:

a) obţinerea aprobărilor necesare organizării sau participării reprezentanţilor M.A.I. la întâlnirile directe;

b) rezolvarea chestiunilor organizatorice, inclusiv cele privind asigurarea logistică a activităţilor;

c) includerea în componenţa delegaţiei române a unor reprezentanţi ai MAE sau ai altor autorităţi sau instituţii publice, atunci când acest lucru este necesar în raport cu elementele esenţiale aferente procedurilor de negociere.

(2) în funcţie de disponibilitatea partenerilor străini, la finalul fiecărei runde de negocieri şefii delegaţiilor încheie o minută.

(3) în cazul în care şeful delegaţiei române parafează sau semnează ad referendum textul tratatului rezultat în urma negocierilor în condiţiile art. 12 din Legea nr. 590/2003, în minuta rundei de negocieri se menţionează că textul parafat sau semnat ad referendum urmează a fi supus aprobării autorităţilor naţionale.

Art. 22. - (1) Raportul prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 590/2003 se întocmeşte de către DAERI. Dispoziţiile art. 19 alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător.

(2) Raportul prevăzut la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 590/2003 se întocmeşte de către DAERI sau de către unitatea, instituţia sau structura M.A.I. desemnată potrivit art. 20 alin. (2), după caz. Raportul se supune aprobării ministrului afacerilor interne cu avizul DAERI, dacă nu a fost întocmit de această structură, al DGJ şi al secretarului de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene. Raportul aprobat de ministrul afacerilor interne se transmite la MAE prin grija DAERI.

Art. 23. - Dispoziţiile art. 19 se aplică în mod corespunzător în situaţia în care în cursul derulării negocierilor apare necesitatea promovării unui memorandum pentru modificarea elementelor de mandat, variantelor de acţiune ale părţii române sau a şefului delegaţiei române, potrivit art. 11 din Legea nr. 590/2003.

Art. 24. - (1) După finalizarea negocierilor, DAERI sau unitatea, instituţia sau structura M.A.I. desemnată potrivit art. 20 alin. (2) verifică, sub aspectul formei şi conţinutului, corespondenţa dintre textul tratatului sau traducerea acestuia în limba română şi textele tratatului redactate în limbi de circulaţie internaţională.

(2) Unitatea, instituţia sau structura M.A.I. desemnată potrivit art. 20 alin. (2) transmite la DAERI, în termen de cel mult 20 de zile de la finalizarea ultimei runde de negocieri:

a) textele tratatului rezultate în urma negocierilor în limba română, în limba de circulaţie internaţională în care a fost convenit sau adoptat, precum şi, atunci când este cazul, în celelalte limbi în care urmează a fi încheiat;

b) rezultatul verificării realizate potrivit alin. (1);

c) informaţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 590/2003.

(3) în situaţia în care se constată diferenţe între variantele de text verificate potrivit alin. (1), DAERI iniţiază demersurile necesare pentru corectarea acestora sau refacerea traducerii în limba română, inclusiv prin implicarea partenerilor străini.

§5. Obţinerea aprobării pentru semnarea tratatului

Art. 25. - (1) DAERI întocmeşte proiectul de memorandum pentru aprobarea semnării potrivit art. 15 din Legea nr. 590/2003. Variantele de text verificate, corectate sau refăcute potrivit art. 24 reprezintă textul tratatului rezultat în urma negocierilor.

(2) în cazurile prevăzute la art. 16 din Legea nr. 590/2003, DAERI întocmeşte proiectul de memorandum comun pentru aprobarea negocierii şi semnării.

(3) h cuprinsul memorandumurilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se menţionează că acestea sunt întocmite în temeiul art. 13, respectiv art. 16 din Legea nr. 590/2003.

(4) Dispoziţiile art. 19 alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător documentelor elaborate potrivit alin. (1) sau (2).

§6. Semnarea tratatului

Art. 26. - (1) Activităţile desfăşurate la nivelul M.A.I. în vederea semnării unui tratat se realizează sub coordonarea DAERI sau a unităţii, instituţiei sau structurii M.A.I. desemnată potrivit art. 20 alin. (2).

(2) Coordonarea activităţilor desfăşurate la nivelul M.A.I. în vederea semnării unui tratat presupune:

a) convenirea cu partenerii străini a detaliilor tehnice legate de pregătirea tratatului pentru semnare, precum şi a chestiunilor organizatorice comune aferente semnării;

b) pregătirea tratatului pentru semnare;

c) realizarea demersurilor pentru obţinerea documentului care atestă deplinele puteri, atunci când este cazul;

d) obţinerea aprobărilor necesare organizării sau participării reprezentanţilor M.A.I. la activităţile aferente semnării;

e) rezolvarea chestiunilor organizatorice, inclusiv cele privind asigurarea logistică a activităţilor aferente semnării;

Art. 27. - (1) în vederea pregătirii tratatului pentru semnare, DAERI sau unitatea, instituţia sau structura M.A.I. desemnată potrivit art. 20 alin. (2) verifică textul tratatului şi îl tipăreşte în numărul de exemplare şi în limbile convenite.

(2) Textul tratatului se verifică în colaborare cu partenerii străini din punct de vedere al corespondenţei şi al corectitudinii gramaticale, în toate limbile în care acesta urmează a fi semnat, în cazul tratatelor bilaterale se verifică şi respectarea regulii alternatului.

(3) Tratatele se tipăresc pe hârtie tip A4 de calitate superioară, pe o singură faţă şi se leagă într-o mapă specială, cu şnur sau panglică. În cazul tratatelor la nivel de stat sau guvernamental, exemplarul părţii române se tipăreşte pe hârtie cu chenar tricolor şi se leagă într-o mapă specială, cu şnur sau panglică cu tricolor.

Art. 28. - (1) Semnarea tratatului are loc, de regulă, în cadrul unei ceremonii la care participă delegaţiile oficiale ale părţilor, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale ori centrale, invitaţi din MAE şi din alte autorităţi sau instituţii publice.

(2) DAERI îndeplineşte obligaţiile prevăzute la art. 38 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 atunci când semnarea tratatelor bilaterale încheiate la nivel de stat sau la nivel guvernamental se realizează sub coordonarea sa.

§7. Proceduri în vederea ratificării sau aprobării tratatelor

Art. 29. - (1) Unităţile instituţiile sau structurile M.A.I. desemnate potrivit art. 20 alin. (2) transmit la DAERI, în termen de maximum 20 de zile de la data semnării, următoarele documente:

a) originalul exemplarului părţii române al tratatului bilateral la nivel departamental sau textele originale ale tratatului multilateral care prevede calitatea de depozitar a M.A.I.;

b) traducerea oficială sau autorizată în limba română a tratatului, atunci când acesta nu a fost semnat în limba română;

c) informaţiile prevăzute la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 590/2003;

d) informaţii privind impactul socioeconomic, impactul asupra mediului şi impactul financiar asupra bugetului general consolidat determinat prin ratificarea sau aprobarea tratatului;

e) orice alte informaţii considerate relevante în vederea ratificării sau aprobării tratatului.

(2) Analiza impactului socioeconomic, a impactului asupra mediului şi a impactului financiar asupra bugetului general consolidat determinat prin ratificarea sau aprobarea tratatului se realizează potrivit menţiunilor explicative cuprinse în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 30. - În vederea elaborării şi promovării proiectelor de acte normative de ratificare sau aprobare a tratatelor ce privesc domenii aflate în competenţa M.A.I., DAERI transmite la DGJ următoarele documente:

a) copia certificată a tratatului;

b) traducerea oficială sau autorizată în limba română a tratatului, atunci când acesta nu a fost semnat în limba română;

c) copia memorandumului pentru aprobarea semnării sau a memorandumului comun pentru aprobarea negocierii şi semnării, după caz;

d) copia documentelor care atestă deplinele puteri ale semnatarilor, atunci când este cazul;

e) fişa tratatului.

Art. 31. - (1) Copia certificată a tratatului cuprinde copia textelor aferente exemplarului părţii române al tratatului bilateral sau copia textelor în toate limbile în care a fost încheiat tratatul multilateral, ce are aplicată pe fiecare pagină ştampila DAERI, iar pe ultima pagină a fiecărui text are înscrisă menţiunea „conform cu originalul”, însoţită de numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate.

(2) Directorul şi directorii adjuncţi ai DAERI sunt persoanele autorizate să ateste conformitatea cu originalul a copiilor tratatelor ale căror originale se păstrează de M.A.I..

(3) în cazul în care păstrează copia certificată a unui tratat multilateral, primită de M.A.I. din partea depozitarului, DAERI transmite la DGJ o copie a acesteia, cu privire la care se aplică în mod corespunzător dispoziţiile alin. (1) şi (2).

Art. 32. - (1) Traducerea oficială în limba română a tratatului se realizează de către DAERI sau de către unitatea, instituţia sau structura M.A.I. desemnată potrivit art. 20 alin. (2).

(2) Pe fiecare pagină a traducerii oficiale se aplică ştampila unităţii, instituţiei sau structurii M.A.I. care a realizat-o, iar pe prima pagină se înscrie menţiunea „traducere oficială din limba (se înscrie limba din care a fost efectuată traducerea)”.

(3) Atunci când nu dispune de specialişti pentru realizarea traducerii oficiale a unui tratat, DAERI sau unitatea, instituţia sau structura M.A.I. desemnată potrivit art. 20 alin. (2), după caz, realizează demersurile necesare pentru obţinerea unei traduceri autorizate în limba română.

Art. 33. - (1) Fişa tratatului se întocmeşte de DAERI, în colaborare cu unităţile, instituţiile sau structurile M.A.I. interesate de aplicarea tratatului prin prisma atribuţiilor proprii, şi cuprinde menţiuni cu privire la fiecare categorie de informaţii dintre cele prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. c) şi d).

(2) în cuprinsul fişei tratatului se menţionează fiecare categorie de informaţii dintre cele prevăzute la alin. (1) şi se prezintă rezultatul analizei cu privire la aceasta, argumentat în mod corespunzător. În finalul fişei pot fi prezentate orice alte informaţii considerate relevante în vederea ratificării sau aprobării tratatului.

Art. 34. - (1) în situaţia în care constată că documentaţia primită respectă dispoziţiile art. 30-33, DGJ elaborează proiectul actului normativ de ratificare sau de aprobare, după caz, precum şi instrumentul de prezentare şi motivare aferent acestuia.

(2) Procedurile legale la nivelul M.A.I. şi la nivelul Guvernului pentru avizarea şi prezentarea proiectului actului normativ în vedere adoptării sau aprobării, după caz, se realizează prin grija DGJ.

§8. Proceduri în vederea supunerii tratatelor spre aderare sau acceptare

Art. 35. - (1) Unităţile, instituţiile sau structurile M.A.I. solicită DAERI iniţierea demersurilor necesare pentru supunerea spre aderare sau acceptare a unui tratat multilateral care nu a fost semnat de partea română atunci când identifică un interes strategic sau operativ în acest sens, ca urmare a evaluării propriilor activităţi sau ca urmare a propunerilor primite de la partenerii străini.

(2) Solicitarea cuprinde menţiuni cu privire la elementele de identificare a tratatului, argumente care să caracterizeze, sub aspectul necesităţii, utilităţii şi oportunităţii, interesul strategic sau operativ identificat, descrierea efectelor pe care le-ar produce punerea în aplicare a tratatului în raport cu activitatea curentă a unităţii, instituţiei sau structurii M.A.I. solicitante, indicarea altor autorităţi sau instituţii publice române a căror activitate ar putea 11 influenţată prin aplicarea tratatului, precum şi orice alte informaţii considerate relevante pentru iniţierea demersurilor.

Art. 36. - (1) DAERI evaluează necesitatea, utilitatea şi oportunitatea supunerii spre aderare sau acceptare a unui tratat multilateral care nu a fost semnat de partea română, în cooperare cu unităţile, instituţiile sau structurile M.A.I. interesate, cu MAE şi cu alte autorităţi sau instituţii publice române.

(2) în cazul în care constată că există un interes strategic sau operativ pentru supunerea spre aderare sau acceptare a tratatului multilateral, DAERI întocmeşte o analiză de impact care cuprinde:

a) informaţiile prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. f)-j) din Legea nr. 590/2003;

b) informaţii cu privire la depozitar şi descrierea procedurii de aderare sau acceptare cuprinsă în tratat sau în alte documente conexe;

c) argumentele care caracterizează, sub aspectul necesităţii, utilităţii şi oportunităţii, interesul strategic sau operativ al părţii române de a deveni parte la respectivul tratat;

d) descrierea efectelor pe care le-ar produce punerea în aplicare a tratatului în raport cu activitatea curentă a instituţiilor sau autorităţilor române;

e) informaţii privind impactul socioeconomic, impactul asupra mediului şi impactul financiar asupra bugetului general consolidat determinat prin aderare sau acceptare.

(3) Analiza de impact prevăzută la alin. (2) se aprobă de către ministrul afacerilor interne, cu avizul DGJ şi al secretarului de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene. Atunci când consideră necesar în raport cu elementele esenţiale ale demersului, DAERI poate solicita ca analiza de impact să fie avizată şi de alte unităţi, instituţii sau structuri ale M.A.I. sau de către alte persoane din conducerea M.A.I..

Art. 37. - Procedurile premergătoare supunerii spre aderare sau acceptare a tratatului, prevăzute de legislaţia naţională sau de respectivul tratat se realizează prin grija DAERI.

Art. 38. - În vederea elaborării şi promovării proiectelor de acte normative pentru supunerea spre aderare sau acceptare a unui tratat multilateral care nu a fost semnat de partea română, DAERI transmite la DGJ următoarele documente:

a) copia certificată a tratatului eliberată de depozitar sau o copie a acesteia, cu privire la care se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 31 alin. (1) şi (2);

b) traducerea oficială sau autorizată în limba română a tratatului, atunci când acesta nu a fost semnat în limba română, realizată potrivit art. 32;

c) copia analizei de impact prevăzute la art. 36, aprobată de ministrul afacerilor interne;

d) documente din care rezultă îndeplinirea procedurilor premergătoare supunerii spre aderare sau acceptare a tratatului.

Art. 39. - (1) în situaţia în care constată că documentaţia primită respectă dispoziţiile art. 38, DGJ elaborează proiectul actului normativ de aderare sau acceptare, după caz, precum şi instrumentul de prezentare şi motivare aferent acestuia.

(2) Procedurile legale la nivelul M.A.I. şi la nivelul Guvernului pentru avizarea şi prezentarea proiectului actului normativ în vederea aderării sau acceptării, după caz, se realizează prin grija DGJ.

§9. Publicarea tratatelor care intră în vigoare de la data semnării sau care se aplică cu titlu provizoriu de la data semnării

Art. 40. - (1) în vederea elaborării şi promovării unui proiect de ordin al ministrului afacerilor interne în temeiul art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003, DAERI transmite la DGJ documentele prevăzute la art. 30 lit. a)-d). Dispoziţiile art. 31 şi 32 se aplică îh mod corespunzător.

(2) în situaţia în care constată că documentaţia primită respectă dispoziţiile alin. (1), DGJ elaborează proiectul de ordin al ministrului afacerilor interne şi referatul de aprobare aferent acestuia.

(3) Procedurile legale pentru avizarea şi prezentarea proiectului de ordin în vederea semnării de către ministrul afacerilor interne, precum şi pentru transmiterea ordinului la Monitorul Oficial al României, Partea I, în vederea publicării, se realizează prin grija DGJ.

§10. intrarea în vigoare a tratatelor

Art. 41. - DAERI informează unităţile, instituţiile sau structurile M.A.I. interesate de aplicarea unui tratat prin prisma atribuţiilor proprii cu privire la intrarea în vigoare a acestuia.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Încheierea acordurilor administrative

 

§1. Activităţi preliminare

Art. 42. - (1) Unitatea, instituţia sau structura M.A.I. cu personalitate juridică ce intenţionează să încheie, în nume propriu, un acord administrativ cu parteneri străini, transmite la DAERI textul proiectului acordului administrativ însoţit de o notă de analiză care cuprinde cel puţin următoarele;

a) informaţii cu privire la intenţia partenerilor străini de a încheia un acord administrativ;

b) descrierea elementelor principale ale obiectului acordului administrativ;

c) argumentele care susţin necesitatea, utilitatea şi oportunitatea încheierii respectivului acord administrativ;

d) descrierea principalelor efecte, inclusiv a implicaţiilor financiare, pe care le-ar produce punerea în aplicare a acordului administrativ în raport cu activitatea curentă;

(2) în cazul în care se intenţionează încheierea unui acord administrativ în numele M.A.I., textul acestuia şi nota de analiză prevăzută la alin. (1) se întocmesc de către DAERI, în colaborare cu unităţile, instituţiile sau structurile M.A.I. interesate.

(3) în textul acordurilor administrative se menţionează în mod expres că răspunderea juridică este limitată exclusiv la nivelul M.A.I., respectiv al unităţii, instituţiei sau structurii M.A.I. care le încheie, precum şi că partea română cooperează în limitele atribuţiilor pe care le are potrivit legislaţiei române.

Art. 43. - (1) DAERI transmite textul proiectului acordului administrativ şi nota de analiză aferentă către MAE şi solicită emiterea unui punct de vedere asupra caracterului de tratat al acestuia, potrivit art. 35 alin. (3) din Legea nr. 590/2003.

(2) în cazul în care MAE comunică faptul că documentul are caracterul unui tratat pentru încheierea căruia sunt incidente dispoziţiile Legii nr. 590/2003, procedura de încheiere a documentului de cooperare internaţională se reia, cu aplicarea secţiunii 1 din prezentul capitol.

§2. Aprobarea negocierii unui acord administrativ

Art. 44. - (1) Textul proiectului acordului administrativ, nota de analiză aferentă acestuia şi punctul de vedere al MAE obţinut potrivit art. 43 alin. (1) se prezintă ministrului afacerilor interne în vederea aprobării iniţierii negocierii.

(2) Nota pentru aprobarea iniţierii negocierii acordului administrativ se întocmeşte de către DAERI şi se avizează de unitatea, instituţia sau structura M.A.I. cu personalitate juridică ce intenţionează să încheie acordul administrativ în nume propriu, în cazul prevăzut la art. 42 alin. (1), precum şi de DGJ şi de secretarul de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene. Atunci când consideră necesar în raport cu elementele esenţiale ale demersului, DAERI poate solicita ca nota să fie avizată şi de alte unităţi, instituţii sau structuri ale M.A.I. sau de către alte persoane din conducerea M.A.I..

(3) Nota pentru aprobarea iniţierii negocierii acordului administrativ cuprinde elemente concrete de mandat al părţii române, ce urmează a fi promovate în cadrul negocierilor, inclusiv variantele de acţiune, dacă este cazul.

§3. Desfăşurarea negocierilor

Art. 45. - (1) Negocierile cu partenerii străini se realizează de către DAERI, în cazul în care se intenţionează încheierea acordului administrativ în numele M.A.I., sau de către unitatea, instituţia sau structura M.A.I. ce intenţionează să încheie acordul administrativ în nume propriu, prin corespondenţă sau prin întâlniri directe ale reprezentanţilor părţilor.

(2) Negocierile au ca scop convenirea textului acordului administrativ şi a aspectelor organizatorice comune privind semnarea acestuia.

Art. 46. - (1) în cazul în care acordul administrativ urmează a fi încheiat în mai multe limbi, după finalizarea negocierilor, DAERI, în cazul în care se intenţionează încheierea acordului administrativ în numele M.A.I., sau unitatea, instituţia sau structura M.A.I. ce intenţionează să încheie acordul administrativ în nume propriu verifică, sub aspectul formei şi conţinutului, corespondenţa dintre textul acordului administrativ sau traducerea acestuia în limba română şi textele acestuia redactate în celelalte limbi.

(2) în situaţia în care se constată diferenţe între variantele de text verificate potrivit alin. (1), se iniţiază demersurile necesare pentru corectarea acestora sau refacerea traducerii în limba română, inclusiv prin implicarea partenerilor străini.

§4. Semnarea acordului administrativ

Art. 47. - (1) în cazul în care acordul administrativ urmează a fi încheiat în numele M.A.I., textul acordului administrativ rezultat în urma negocierilor se prezintă ministrului afacerilor interne, însoţit de propuneri privind stabilirea aspectelor organizatorice legate de semnarea acestuia.

(2) în cazul în care acordul administrativ urmează a fi încheiat de către o unitate, instituţie sau structură a M.A.I. în nume propriu, textul acordului administrativ rezultat în urma negocierilor se prezintă ministrului afacerilor interne, în vederea aprobării semnării acestuia.

(3) Notele de prezentare aferente situaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) cuprind menţiuni cu privire la istoricul negocierilor, cu indicarea în mod concret a modificărilor efectuate asupra textului iniţial, şi propuneri cu privire la semnarea acordului administrativ, potrivit celor convenite cu partenerii străini.

(4) Dispoziţiile art. 44 alin. (2) se aplică în mod corespunzător,

Art. 48. - (1) în vederea pregătirii acordului administrativ pentru semnare, DAERI verifica textul acestuia şi îl tipăreşte în numărul de exemplare şi în limbile convenite.

(2) Textul acordului administrativ se verifică în colaborare cu partenerii străini din punct de vedere al corespondenţei şi al corectitudinii gramaticale, în toate limbile în care acesta urmează a fi semnat.

Art. 49. - (1) Acordurile administrative se semnează de către:

a) ministrul afacerilor interne sau persoana desemnată de acesta, atunci când se încheie în numele M.A.I.;

b) conducătorul unităţii, instituţiei sau structurii M.A.I. cu personalitate juridică ori persoana desemnată de acesta, atunci când se încheie în nume propriu de către unitatea, instituţia sau structura M.A.I. interesată.

(2) Semnarea se realizează în cadrul unei întâlniri cu reprezentanţii partenerilor străini sau prin corespondenţă.

(3) Unităţile, instituţiile sau structurile M.A.I. care au încheiat în nume propriu acorduri administrative, transmit originalul acestora la DAERI, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Încheierea înţelegerilor tehnice în domeniul cooperării cu forţele armate străine

 

§1. Încheierea înţelegerilor de către instituţii aflate în subordinea M.A.I.

Art. 50. - (1) Instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională aflate în subordinea M.A.I. încheie, în nume propriu, înţelegeri tehnice în domeniul cooperării cu forţele armate străine, denumite în continuare înţelegeri, potrivit dispoziţiilor care stabilesc procedura şi competenţele de încheiere a înţelegerilor, în situaţia prevăzută la art. 3 alin. (1) combinat cu art. 19 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2004.

(2) Conducătorii instituţiilor prevăzute la alin. (1) stabilesc procedurile administrative proprii aferente încheierii înţelegerilor.

(3) Instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională aflate în subordinea M.A.I. care au încheiat în nume propriu înţelegeri transmit originalul acestora la DAERI, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării.

§2. Obţinerea aprobării iniţierii negocierii înţelegerilor ce se încheie de către M.A.I.

Art. 51. - (1) în cazul în care se intenţionează încheierea unei înţelegeri de către M.A.I., în nume propriu, potrivit art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2004, textul acesteia se întocmeşte de către Direcţia generală management operaţional, denumită în continuare DGMO, în colaborare cu unităţile, instituţiile sau structurile M.A.I. interesate, şi se prezintă ministrului afacerilor interne în vederea aprobării iniţierii negocierilor.

(2) Nota pentru aprobarea iniţierii negocierii unei înţelegeri se elaborează de către DGMO şi se avizează de DGJ, secretarul de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene şi de secretarul de stat pentru ordine publică. Atunci când consideră necesar în raport cu elementele esenţiale ale demersului, DGMO poate solicita ca nota să fie avizată şi de alte unităţi, instituţii sau structuri ale M.A.I. sau de către alte persoane din conducerea M.A.I..

(3) Nota pentru aprobarea iniţierii negocierii unei înţelegeri cuprinde elemente concrete de mandat al părţii române, ce urmează a fi promovate în cadrul negocierilor, inclusiv variantele de acţiune, dacă este cazul.

Art. 52. - (1) în cazul în care se intenţionează încheierea unei înţelegeri de către M.A.I., în numele Guvernului României, potrivit art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2004, textul acesteia şi proiectul de memorandum prevăzut la art. 5 din acelaşi act normativ se întocmesc de către DGMO, în colaborare cu unităţile, instituţiile sau structurile M.A.I. interesate.

(2) Proiectul de memorandum pentru aprobarea iniţierii negocierilor, inclusiv documentele anexate acestuia se prezintă ministrului afacerilor interne, în vederea semnării în calitate de iniţiator sau coiniţiator, după caz.

(3) Nota de prezentare a proiectului de memorandum pentru aprobarea iniţierii negocierilor se avizează de DGJ, DAERI, secretarul de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene şi de secretarul de stat pentru ordine publică. Atunci când consideră necesar în raport cu elementele esenţiale ale demersului, DGMO poate solicita ca nota de prezentare să fie avizată şi de alte unităţi, instituţii sau structuri ale M.A.I. sau de către alte persoane din conducerea M.A.I..

(4) Activităţile aferente procedurilor de avizare şi aprobare a proiectului de memorandum pentru aprobarea iniţierii negocierilor, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2004, se realizează prin grija DGMO.

§3. Desfăşurarea negocierilor înţelegerilor ce se încheie de către M.A.I.

Art. 53. - (1) în cazurile prevăzute la art. 51 şi 52, negocierile cu partenerii străini se realizează sub coordonarea DGMO.

(2) Coordonarea negocierilor presupune realizarea următoarelor activităţi:

a) stabilirea, împreună cu partenerii străini, a modalităţii de desfăşurare a negocierilor, respectiv prin întâlniri directe sau prin corespondenţă, precum şi a chestiunilor organizatorice;

b) formularea de propuneri către ministrul afacerilor interne cu privire la componenţa delegaţiei de negociatori a părţii române, atunci când este cazul;

c) elaborarea şi prezentarea spre aprobare a rapoartelor aferente fiecărei runde de negociere, potrivit art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2004;

d) realizarea demersurilor necesare pentru modificarea sau completarea elementelor principale de mandat ale părţii române, potrivit art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2004, atunci când este cazul.

Art. 54. - În cazul în care înţelegerea se încheie de către M.A.I., în numele Guvernului României, DGMO transmite textul înţelegerii rezultat în urma negocierilor către MAE şi solicită emiterea avizului prealabil, potrivit art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2004.

§4. Semnarea înţelegerilor ce se încheie de către M.A.I.

Art. 55. - (1) în cazul în care înţelegerea se încheie de către M.A.I., în nume propriu, DGMO prezintă ministrului afacerilor interne textul rezultat în urma negocierilor, însoţit de propuneri privind semnarea acestuia, potrivit art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2004.

(2) în cazul în care înţelegerea se încheie de către M.A.I., în numele Guvernului României, DGMO întocmeşte documentele necesare pentru obţinerea aprobării prevăzute la art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2004, pe care ie prezintă, în vederea semnării, ministrului afacerilor interne. Textul înţelegerii rezultat în urma negocierilor se ataşează acestor documente.

(3) După obţinerea aprobării prevăzute la art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2004, DGMO prezintă ministrului afacerilor interne textul rezultat în urma negocierilor, însoţit de propuneri privind semnarea acestuia, potrivit art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2004.

(4) Notele de prezentare întocmite în condiţiile alin. (1)-(3) se avizează de DGJ, DAERI, secretarul de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene şi de secretarul de stat pentru ordine publică. Atunci când consideră necesar în raport cu elementele esenţiale ale demersului, DGMO poate solicita ca nota de prezentare să fie avizată şi de alte unităţi, instituţii sau structuri ale M.A.I. sau de către alte persoane din conducerea M.A.I..

(5) DGMO transmite la DAERI originalul înţelegerilor încheiate de către M.A.I. în nume propriu sau în numele Guvernului României, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Încheierea documentelor de cooperare internaţională fără caracter juridic

 

Art. 56. - (1) Pentru dezvoltarea cooperării cu partenerii străini, M.A.I. şi unităţile, instituţiile sau structurile sale încheie documente de cooperare internaţională fără caracter juridic.

(2) în textul documentelor de cooperare fără caracter juridic se menţionează în mod expres că nu se acţionează în scopul de a crea, de a modifica ori de a stinge drepturi şi obligaţii juridice sau de altă natură.

Art. 57. - (1) Unităţile, instituţiile şi structurile M.A.I. încheie, în nume propriu şi în limitele atribuţiilor pe care le au potrivit legislaţiei române, documente de cooperare internaţională fără caracter juridic, cu avizul prealabil al DAERI.

(2) în vederea obţinerii avizului prealabil prevăzut la alin. (1), unitatea, instituţia sau structura M.A.I. interesată transmite la DAERI, cu cel puţin 7 zile înainte de data semnării, textul documentului de cooperare internaţională fără caracter juridic, însoţit de:

a) informaţii cu privire la intenţia partenerilor străini de a încheia un asemenea document;

b) argumentele care susţin necesitatea, utilitatea şi oportunitatea încheierii acestuia.

(3) în vederea emiterii avizului prealabil, DAERI poate solicita DGJ emiterea unui punct de vedere cu privire la încadrarea documentului ce se intenţionează a fi încheiat în categoria documentelor de cooperare internaţională fără caracter juridic.

Art. 58. - (1) în cazul în care se intenţionează încheierea unui document de cooperare internaţională fără caracter juridic în numele M.A.I., textul acestuia se întocmeşte de către DAERI, în colaborare cu DGJ, cu unităţile, instituţiile sau structurile M.A.I. interesate şi cu partenerii străini şi se prezintă ministrului afacerilor interne însoţit de informaţiile prevăzute la art. 57 alin. (2), precum şi de propuneri privind stabilirea aspectelor organizatorice legate de semnarea acestuia.

(2) Nota de prezentare întocmită de DAERI în condiţiile alin. (1) se avizează de unităţile, instituţiile sau structurile M.A.I. interesate de încheierea documentului prin prisma atribuţiilor proprii şi de secretarul de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene. Atunci când consideră necesar în raport cu elementele esenţiale ale demersului, DAERI poate solicita ca nota de prezentare să fie avizată şi de către alte persoane din conducerea M.A.I..

Art. 59. - (1) Documentele de cooperare fără caracter juridic se semnează de către:

a) ministrul afacerilor interne sau persoanele desemnate de acesta, atunci când documentul se încheie în numele M.A.I.;

b) conducătorul unităţii, instituţiei sau structurii M.A.I. ori persoana desemnată de acesta, atunci când documentul se încheie de către unitatea, instituţia sau structura M.A.I. interesată, în nume propriu şi în limitele atribuţiilor pe care le are potrivit legislaţiei române.

(2) Semnarea se realizează în cadrul unei întâlniri cu reprezentanţii partenerilor străini sau prin corespondenţă.

(3) Unităţile, instituţiile şi structurile M.A.I. transmit la DAERI originalul documentelor de cooperare internaţională fără caracter juridic încheiate în nume propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Situaţia documentelor încheiate pentru aplicarea tratatelor, acordurilor administrative sau înţelegerilor tehnice

 

Art. 60. - (1) Documentele aflate în legătură directă cu activităţile concrete de cooperare cu partenerii străini, realizate în temeiul tratatelor, acordurilor administrative sau înţelegerilor tehnice din domeniile aflate în competenţa M.A.I. sau a unităţilor, instituţiilor sau structurilor sale se încheie de către personalul cu funcţii de conducere sau de execuţie în exercitarea atribuţiilor de serviciu, potrivit procedurilor de lucru aplicabile.

(2) Sunt considerate în categoria prevăzută la alin. (1) documente precum planurile de activităţi încheiate de şefii structurilor M.A.I., planurile de intervenţie la situaţii de urgenţă survenite în zona de frontieră, procesele-verbale încheiate între participanţii la activităţile comune de cooperare, documentele încheiate de împuterniciţii de frontieră sau cele încheiate în cadrul comisiilor mixte de frontieră şi altele asemenea.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Evidenţa documentelor de cooperare internaţională

 

Art. 61. - (1) Pentru realizarea evidenţei documentelor de cooperare internaţională DAERI are următoarele atribuţii:

a) ţine evidenţa documentelor de cooperare internaţională aflate în procedura de încheiere la nivelul M.A.I. sau al unităţilor, instituţiilor sau structurilor sale, cu excepţia celor prevăzute la art. 50-52 şi art. 60;

b) păstrează în original exemplarul părţii române al tratatelor bilaterale, precum şi celelalte documentele de cooperare internaţională încheiate de M.A.I. sau de unităţile, instituţiile sau structurile sale, cu excepţia celor prevăzute la art. 60;

c) îndeplineşte funcţiile ce revin M.A.I. în calitate de depozitar al tratatelor multilaterale încheiate de M.A.I. sau de unităţile, instituţiile sau structurile sale;

d) păstrează copii certificate ale tratatelor încheiate la nivel departamental, altele decât cele prevăzute la lit. b), guvernamental sau de stat în domeniile aflate în competenţa M.A.I. sau a unităţilor, instituţiilor sau structurilor sale.

(2) La solicitarea motivată a unităţilor, instituţiilor sau structurilor M.A.I., DAERI pune la dispoziţie copii certificate ale documentelor pe care le păstrează potrivit alin. (1) lit. b)-d).

 

CAPITOLUL V

Elaborarea mandatelor pentru participarea la activităţile de relaţii internaţionale sau de afaceri europene

 

SECŢIUNEA 1

Elaborarea mandatelor pentru participarea la activităţi de relaţii internaţionale

 

Art. 62. - (1) în cuprinsul documentelor prin care se solicită aprobarea participării la activităţile de relaţii internaţionale sunt incluse, în colaborare cu unităţile, instituţiile sau structurile M.A.I. interesate, elementele concrete ale mandatului.

(2) Elementele mandatului se referă cel puţin la:

a) sarcinile şi responsabilităţile personalului unităţilor, instituţiilor sau structurilor M.A.I., denumit în continuare personal M.A.I., participant la misiune;

b) rezultatele propuse a fi realizate prin desfăşurarea misiunii.

(3) Atingerea rezultatelor propuse a fi realizate reprezintă o obligaţie de diligenţă a personalului M.A.I. participant la misiune.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Elaborarea mandatelor pentru activităţi de afaceri europene

 

Art. 63. - (1) Structura de coordonare în competenţa căreia se află domeniul din care face parte un subiect aflat în dezbatere la orice nivel de negociere în cadrul Uniunii Europene, pentru care M.A.I. sau o unitate, instituţie sau structură a M.A.I. are calitatea de minister, respectiv organ de specialitate responsabil, desemnează o unitate, instituţie sau structură a M.A.I., denumită în continuare structura M.A.I. responsabilă principal, să elaboreze anteproiectul de mandat sau mandat general în legătură cu respectivul subiect, inclusiv elementele de detaliere a acestuia.

(2) Diseminarea şi gestionarea informaţiilor necesare pregătirii proiectelor de mandat sau mandat general ori a elementelor de detaliere a acestora, precum şi a reprezentării M.A.I. în cadrul grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii Europene şi ale Comisiei Europene se realizează potrivit procedurii stabilite prin dispoziţia secretarului de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene.

Art. 64. - (1 j Anteproiectul de mandat sau mandat general ori elementele de detaliere a acestuia se elaborează pe baza elementelor tehnice de mandat şi a elementelor de poziţie, astfel cum rezultă acestea din analiza efectuată la nivelul structurii M.A.I. responsabilă principal, precum şi la nivelul celorlalte unităţi, instituţii sau structuri M.A.I. al căror domeniu de competenţă este afectat de subiectul aflat în dezbatere la nivelul Uniunii Europene.

(2) Elementele tehnice de mandat cuprind rezultatul evaluării efectuate de către o unitate, instituţie sau structură M.A.I. cu privire la impactul pe care îl pot avea măsurile ce compun subiectul aflat în dezbatere la nivelul Uniunii Europene asupra domeniului său de competenţă.

(3) Elementele de poziţie privesc obiectivele ce trebuie urmărite în cadrul dezbaterilor de la nivelul Uniunii Europene cu privire la subiectul respectiv, inclusiv variantele alternative ce ar putea fi acceptate în cadrul negocierilor.

(4) Structura M.A.I. responsabilă principal solicită unităţilor, instituţiilor sau structurilor M.A.I. al căror domeniu de competenţă este afectat de subiectul aflat în dezbatere la nivelul Uniunii Europene elemente tehnice de mandat şi elemente de poziţie, stabilind termenul-limită până la care acestea pot fi primite şi integrate în anteproiectul de mandat sau mandat general ori în elementele de detaliere a acestuia.

(5) Structura M.A.I. responsabilă principal transmite structurii de coordonare în competenţa căreia se află domeniul din care face parte subiectul respectiv anteproiectul de mandat sau mandat general ori elementele de detaliere a acestora cu maximă operativitate după emiterea agendei reuniunii ce are ca temă de discuţie subiectul respectiv,

Art. 65. - (1) Proiectul de mandat sau mandat general ori elementele de detaliere a acestuia se definitivează de către structura de coordonare în competenţa căreia se află domeniul din care face parte subiectul respectiv pe baza anteproiectului sau a elementelor de detaliere primite de la structura M.A.I. responsabilă principal.

(2) în scopul definitivării unui proiect de mandat sau mandat general ori a elementelor de detaliere a acestuia, structura de coordonare poate solicita puncte de vedere din partea oricărei unităţi, instituţii sau structuri M.A.I. şi poate organiza reuniuni de lucru cu specialişti din cadrul sau din afara M.A.I..

Art. 66. - (1) Proiectul de mandat sau mandat general în legătură cu un proiect de act legislativ al Uniunii Europene sau elementele de detaliere a acestuia se întocmesc de către structura de coordonare în competenţa căreia se află domeniul din care face parte respectivul proiect, pe baza evaluării de impact.

(2) Evaluarea de impact a proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene se realizează potrivit procedurii stabilite prin dispoziţia secretarului de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene.

(3) Proiectele de mandat sau mandat general în legătură cu un proiect de act legislativ al Uniunii Europene ori elementele de detaliere a acestora se prezintă conducerii ministerului însoţite de evaluarea de impact.

Art. 67. - (1) Proiectul de mandat sau mandat general pentru care este necesară aprobarea prim-ministrului se prezintă ministrului afacerilor interne printr-o notă pentru iniţierea procedurilor de aprobare, însoţită de documentele necesare parcurgerii procedurilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 379/2013.

(2) Nota pentru iniţierea procedurilor de aprobare de către prim-ministru a unui proiect de mandat sau mandat general se întocmeşte de structura de coordonare în competenţa căreia se află domeniul din care face parte subiectul respectiv şi se avizează de structura M.A.I. responsabilă principal şi de secretarul de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene. Atunci când consideră necesar în raport cu elementele esenţiale ale demersului, structura de coordonare poate solicita ca nota să fie avizată şi de alte unităţi, instituţii sau structuri ale M.A.I. sau de alte persoane din conducerea M.A.I.

(3) Elementele de detaliere a mandatelor sau mandatelor generale aprobate de prim-ministru se transmit Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană de către structura de coordonare în competenţa căreia se află domeniul din care face parte subiectul respectiv, cu aprobarea ministrului afacerilor interne. Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 68. - (1) Mandatele prevăzute la art. 9 alin. (3) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 379/2013 sunt asumate de către secretarul de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene.

(2) Proiectele mandatelor prevăzute la alin. (1) se prezintă secretarului de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene printr-o notă, însoţită de documentele necesare parcurgerii procedurilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 379/2013.

(3) Nota pentru asumarea mandatelor prevăzute la alin. (1) se întocmeşte de către structura de coordonare în competenţa căreia se află domeniul din care face parte subiectul respectiv. Atunci când consideră necesar în raport cu elementele esenţiale ale demersului, structura de coordonare poate solicita ca nota să fie avizată de oricare dintre unităţile, instituţiile sau structurile M.A.I. sau de oricare dintre persoanele din conducerea M.A.I..

(4) Elementele de detaliere a mandatelor asumate potrivit alin. (1) se transmit Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană de către structura de coordonare în competenţa căreia se află domeniul din care face parte subiectul respectiv, numai cu aprobarea secretarului de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene. Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

(5) Mandatele prevăzute la art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 379/2013 sunt asumate de către conducătorul structurii de coordonare în competenţa căreia se află domeniul din care face parte subiectul respectiv.

(6) Elementele de detaliere a mandatelor asumate potrivit alin. (5) se transmit Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană sub semnătura conducătorului structurii de coordonare în competenţa căreia se află domeniul din care face parte subiectul respectiv.

 

CAPITOLUL VI

Participarea personalului M.A.I. la activităţi de relaţii internaţionale sau de afaceri europene

 

SECŢIUNEA 1

Competenţa de aprobare a participării personalului M.A.I. la activităţile de relaţii internaţionale sau de afaceri europene

 

§.1 Aprobarea programului activităţilor de relaţii internaţionale şi de afaceri europene

Art. 69. - (1) Ministrul afacerilor interne aprobă în fiecare lună programul activităţilor de relaţii internaţionale şi de afaceri europene la care urmează să participe personalul M.A.I. în luna calendaristică următoare, cu excepţia activităţilor de cooperare operativă.

(2) Programul prevăzut la alin. (1) se prezintă ministrului afacerilor interne cu avizul secretarilor de stat şi al secretarului general.

(3) Programul prevăzut la alin. (1) cuprinde cel puţin următoarele elemente în raport cu fiecare activitate:

a) descrierea activităţii, inclusiv menţiuni cu privire la durata misiunii, locul şi perioada în care se preconizează desfăşurarea acesteia;

b) nominalizarea personalului M.A.I. participant la activitate sau variante alternative de nominalizare, atunci când stabilirea în concret a personalului participant este o consecinţă directă a unor aspecte organizatorice necunoscute la momentul întocmirii programului.

(4) Programul prevăzut la alin. (1) se întocmeşte de către DAERI, până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 20 a fiecărei luni, pe baza informaţiilor proprii, precum şi a celor primite de la:

a) Direcţia secretariat general şi protocol, denumită în continuare DSGP, cu privire la participarea secretarilor de stat, subsecretarilor de stat, secretarului general, secretarilor generali adjuncţi sau a personalului din cabinetele demnitarilor din cadrul M.A.I. la activităţi de relaţii internaţionale sau de afaceri europene;

b) unităţile, instituţiile şi structurile M.A.I., cu excepţia instituţiilor prefectului, cu privire la participarea personalului propriu la activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene;

c) instituţiile prefectului, cu privire la participarea prefecţilor sau subprefecţilor la activităţi de relaţii internaţionale.

(5) Unităţile, instituţiile şi structurile M.A.I. comunică DAERI, potrivit alin. (4), informaţiile necesare întocmirii programului prevăzut la alin. (1), până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 15 a fiecărei luni.

Art. 70. - (1) în situaţia în care mai multe activităţi de relaţii internaţionale sau de afaceri europene nu au fost incluse în programul aferent unei luni calendaristice pentru că informaţiile organizatorice nu au fost disponibile în termenele prevăzute la art. 69, DAERI întocmeşte, în colaborare cu unităţile, instituţiile sau structurile M.A.I. interesate, un program suplimentar, până cel mai târziu în a treia zi lucrătoare a lunii respective. Prevederile art. 69 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

(2) Programul suplimentar se aprobă de către ministrul afacerilor interne. Prevederile art. 69 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

§.2 Aprobarea participării la fiecare activitate de relaţii internaţionale sau de afaceri europene

Art. 71. - Participarea la activităţile de relaţii internaţionale sau de afaceri europene a personalului M.A.I. se realizează în baza aprobării fiecărei activităţi potrivit dispoziţiilor prezentului ordin.

Art. 72. - Ministrul afacerilor interne aprobă participarea personalului M.A.I. la activităţile de relaţii internaţionale sau de afaceri europene, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 73 şi 74.

Art. 73. - (1) Secretarii de stat şi secretarul general aprobă participarea personalului unităţilor, instituţiilor sau structurilor M.A.I. pe care le coordonează sau le conduc, după caz, la activităţile de relaţii internaţionale sau de afaceri europene incluse în programul sau în programul suplimentar aferent unei luni calendaristice, aprobat de ministrul afacerilor interne potrivit art. 69 sau 70, dacă sunt respectate condiţiile stabilite în respectivul program.

(2) Secretarii de stat aprobă participarea personalului din cabinetele proprii la activităţile de relaţii internaţionale sau de afaceri europene incluse în programul sau în programul suplimentar aferent unei luni calendaristice, aprobat de ministrul afacerilor interne potrivit art. 69 sau 70, dacă sunt respectate condiţiile stabilite în respectivul program.

(3) Secretarul de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene aprobă participarea personalului unităţilor, instituţiilor sau structurilor M.A.I. aflate în coordonarea ministrului afacerilor interne care nu intră sub incidenţa alin. (1), precum şi participarea personalului din cabinetul ministrului afacerilor interne la activităţile de relaţii internaţionale sau de afaceri europene incluse în programul sau în programul suplimentar aferent unei luni calendaristice, aprobat de ministrul afacerilor interne potrivit art. 69 sau 70, dacă sunt respectate condiţiile stabilite în respectivul program.

(4) Pentru aplicarea alin. (1)-(3) se consideră că sunt respectate condiţiile stabilite în programul sau în programul suplimentar aprobat de ministrul afacerilor interne şi atunci când misiunea are o durată mai mică decât cea menţionată în program sau în programul suplimentar ori la activitate participă numai unele dintre persoanele nominalizate în program sau în programul suplimentar.

(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică şi în raport cu programul aprobat potrivit art. 100.

(6) Prevederile alin. (1) şi (3) nu se aplică în cazurile în care sunt incidente dispoziţiile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 189/2001.

Art. 74. - (1) Secretarul de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, aprobă participarea personalului M.A.I. la activităţile de cooperare operativă desfăşurate în exercitarea atribuţiilor unităţilor, instituţiilor sau structurilor M.A.I. privind acordarea de asistenţă la dezastre, intervenţia transfrontalieră în situaţii de urgenţă/dezastre, realizarea misiunilor SMURD, de transplant/prelevare de organe, umanitare sau de căutare/salvare, indiferent dacă sunt sau nu prevăzute în PRIAE.

(2) Conducătorii unităţilor, instituţiilor sau structurilor M.A.I. care au calitatea de ordonator de credite aprobă participarea personalului propriu la următoarele activităţi:

a) activităţile de cooperare operativă prevăzute în PRIAE aferent, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1);

b) activităţile de cooperare operativă neprevăzute în PRIAE aferent care au o durată de maximum 3 zile, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1).

(3) Conducătorii unităţilor, instituţiilor sau structurilor M.A.I. informează ministrul afacerilor interne, în scris şi cu avizul secretarului de stat sau secretarului general în coordonarea căruia se află, imediat după aprobarea unei activităţi operative potrivit alin. (2) lit. b).

 

SECŢIUNEA a 2-a

Formalităţi administrative pentru participarea la activităţi de relaţii internaţionale şi de afaceri europene

 

§.1 Procedurile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 189/2001

Art. 75. - (1) Memorandumul prevăzut la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 189/2001 se întocmeşte de către DSGP, în situaţiile în care se solicită aprobarea deplasării în străinătate în interes de serviciu a ministrului afacerilor interne, secretarilor sau subsecretarilor de stat din cadrul M.A.I..

(2) Memorandumul se prezintă ministrului afacerilor interne în vederea semnării în calitate de iniţiator, atunci când competenţa de aprobare aparţine prim-ministrului.

(3) Memorandumul, însoţit de un extras din programul sau programul suplimentar aprobat potrivit art. 69 sau 70, se prezintă ministrului afacerilor interne în vederea aprobării realizării procedurilor aferente obţinerii avizului prealabil al MAE potrivit art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 189/2001, atunci când competenţa de aprobare aparţine ministrului afacerilor interne. După obţinerea avizului prealabil al MAE, memorandumul se prezintă ministrului afacerilor interne spre aprobare.

(4) Nota de prezentare a memorandumului şi documentele necesare parcurgerii procedurilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 189/2001 se întocmesc de către DSGP.

Art. 76. - DSGP întocmeşte documentele necesare şi parcurge procedurile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 189/2001 pentru obţinerea aprobării invitării în România a unor demnitari sau funcţionari guvernamentali străini de către ministrul afacerilor interne, secretari sau subsecretari de stat din cadrul M.A.I..

§.2 Nota privind participarea în străinătate la activităţi de reiaţii internaţionale sau de afaceri europene

Art. 77. - (1) Pentru obţinerea aprobării participării personalului M.A.I. la activităţi de relaţii internaţionale sau de afaceri europene în străinătate, în situaţiile în care nu sunt aplicabile dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 189/2001, se întocmeşte o notă privind participarea în străinătate la activitatea de referinţă, denumită în continuare notă privind participarea, de către:

a) unitatea, instituţia sau structura M.A.I. al cărei personal participă la activitatea de referinţă, în cazurile în care competenţa de aprobare aparţine ministrului afacerilor interne potrivit art. 72, secretarilor de stat sau secretarului general potrivit art. 73 ori secretarului de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă potrivit art. 74 alin. (1);

b) DSGP, în cazurile în care la activităţile de relaţii internaţionale sau de afaceri europene participă persoane care ocupă în cadrul M.A.I. funcţia de secretar general sau secretar general adjunct ori personalul din cabinetele demnitarilor din cadrul M.A.I.;

c) structurile specializate pentru cooperarea internaţională şi afaceri europene sau persoanele desemnate să îndeplinească atribuţii specifice activităţilor de cooperare internaţională şi afaceri europene din cadrul unităţilor, instituţiilor sau structurilor M.A.I., în cazurile în care competenţa de aprobare aparţine conducătorilor acestora potrivit art. 74 alin. (2).

(2) Nota privind participarea cuprinde următoarele:

a) temeiul în baza căruia se întocmeşte, prin raportare la dispoziţiile alin. (1);

b) descrierea activităţii de referinţă, fundamentarea participării la aceasta şi menţiuni cu privire la participarea altor unităţi, instituţii sau structuri M.A.I., cu indicarea numărului de persoane din M.A.I. care participă;

c) calificarea misiunii cu caracter temporar prin raportare la dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 518/1995, cu modificările şi completările ulterioare;

d) nominalizarea personalului M.A.I. participant la activitatea de referinţă, cu indicarea şefului delegaţiei M.A.I. atunci când aceasta este formată din mai multe persoane;

e) elementele de mandat elaborate potrivit art. 62 sau menţiuni cu privire la stadiul elaborării mandatului ori mandatului general potrivit secţiunii a 2-a din cap. V;

f) tipul de cheltuieli care se suportă de către M.A.I. sau unităţile, instituţiile ori structurile sate, inclusiv cele necesare pentru emiterea paşapoartelor de serviciu, atunci când este cazul;

g) dacă activitatea este prevăzută sau nu în PRIAE aferent, cu indicarea poziţiei din PRIAE pe care o ocupă, respectiv a modalităţii de asigurare a cheltuielilor pentru activităţile neprevăzute în PRIAE;

h) alte informaţii de interes pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii;

i) solicitarea aprobării participării la activitatea de referinţă, cu indicarea competenţei de aprobare potrivit art. 72-74.

(3) Nota privind participarea este însoţită de următoarele:

a) invitaţia partenerului extern, programul activităţii şi traducerea acestora în limba română;

b) atunci când este cazul, documentul în baza căruia se realizează activitatea, dacă nu este publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi traducerea acestuia în limba română;

c) baza de calcul estimativ;

d) documente din care să rezulte respectarea procedurilor prevăzute de Ordinul ministrului de interne nr. 340/2002* privind donaţiile şi sponsorizările în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care cheltuielile aferente deplasării în străinătate sunt suportate total sau parţial din donaţii ori sponsorizări;

e) alte documente din care rezultă necesitatea, utilitatea sau oportunitatea realizării activităţii;

f) extras din programul sau programul suplimentar aprobat potrivit art. 69 sau 70, atunci când se solicită aprobarea participării la activitatea de referinţă potrivit art. 73.

(4) Nota privind participarea se întocmeşte cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de începerea misiunii, excepţiile fiind motivate corespunzător.


*) Ordinul ministrului de interne nr. 340/2002 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

§.3 Nota privind organizarea în România a activităţilor de reiaţii internaţionale sau de afaceri europene

Art. 78. - (1) Pentru aprobarea organizării în România a activităţilor de relaţii internaţionale sau de afaceri europene se întocmeşte o notă privind organizarea activităţii de referinţă, denumită în continuare notă privind organizarea activităţii, de către:

a) unitatea, instituţia sau structura M.A.I. al cărei personal participă la activitatea de referinţă, în cazurile în care competenţa de aprobare aparţine ministrului afacerilor interne potrivit art. 72, secretarilor de stat sau secretarului general potrivit art. 73, ori secretarului de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă potrivit art. 74 alin. (1);

b) DSGP, în cazul în care activitatea de referinţă este organizată ca urmare a invitării în România a unor demnitari sau funcţionari guvernamentali străini de către ministrul afacerilor interne, secretari de stat, subsecretari de stat, secretarul general sau secretarii generali adjuncţi din cadrul M.A.I.;

c) structurile specializate pentru cooperarea internaţională şi afaceri europene sau persoanele desemnate să îndeplinească atribuţii specifice activităţilor de cooperare internaţională şi afaceri europene din cadrul unităţilor, instituţiilor sau structurilor M.A.I., în cazurile în care competenţa de aprobare aparţine conducătorilor acestora potrivit art. 74 alin. (2).

(2) Nota privind organizarea activităţii cuprinde cel puţin următoarele informaţii:

a) temeiul în baza căruia se elaborează, prin raportare la dispoziţiile alin. (1);

b) descrierea activităţii şi fundamentarea organizării acesteia;

c) nominalizarea personalului M.A.I. participant la activitatea de referinţă, cu indicarea şefului delegaţiei M.A.I. atunci când aceasta este formată din mai multe persoane;

d) elementele de mandat al reprezentanţilor M.A.I., elaborate potrivit art. 62 sau menţiuni cu privire la mandatul ori mandatul general elaborat potrivit secţiunii a 2-a din cap. V;

e) tipul de cheltuieli ce se suportă de către M.A.I. sau unităţile, instituţiile sau structurile sale:

f) dacă activitatea este prevăzută sau nu în PRIAE aferent, cu indicarea poziţiei din PRIAE pe care o ocupă, respectiv a modalităţii de asigurare a cheltuielilor pentru activităţile neprevăzute;

g) alte informaţii de interes pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii;

h) solicitarea aprobării participării la activitatea de referinţă, cu indicarea competenţei de aprobare potrivit art. 72-74.

(3) Nota privind organizarea activităţii este însoţită cel puţin de următoarele:

a) programul activităţii;

b) atunci când este cazul, documentul în baza căruia se realizează activitatea, dacă nu este publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi traducerea acestuia în limba română;

c) baza de calcul estimativ;

d) alte documente din care rezultă necesitatea, utilitatea sau oportunitatea realizării activităţii;

e) extras din programul sau programul suplimentar aprobat potrivit art. 69 sau 70, atunci când se solicită aprobarea participării la activitatea de referinţă potrivit art. 73.

(4) Dispoziţiile art. 77 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

§.4 Dispoziţii aplicabile pentru avizarea notei privind participarea, a notei privind organizarea activităţii şi a notei de prezentare a memorandumului prevăzut la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 133/2001

Art. 79. - (1) Nota privind participarea şi nota privind organizarea activităţii se avizează în prealabil de către:

a) secretarul de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene şi de secretarul de stat sau secretarul general coordonator al activităţii unităţilor, instituţiilor sau structurilor M.A.I. din care face parte personalul participant, în cazul în care competenţa de aprobare aparţine ministrului afacerilor interne potrivit art. 72;

b) structurile de coordonare, din punctul de vedere al oportunităţii desfăşurării activităţii, potrivit atribuţiilor stabilite prin regulamentele de organizare şi funcţionare proprii;

c) structurile care au competenţe în domenii precum financiar, logistic, comunicaţii, managementul resurselor umane în funcţie de măsurile necesar a fi realizate pentru desfăşurarea activităţii de referinţă;

d) unităţile, instituţiile sau structurile M.A.I. care au reprezentanţi în delegaţie.

(2) Nota privind participarea şi nota privind organizarea activităţilor de cooperare operativă ori activităţilor sportive, culturale sau cu caracter comercial nu se supun avizului structurilor de coordonare.

(3) Dispoziţiile alin, (1) lit. b)-d) se aplică şi în cazul notei de prezentare a memorandumului prevăzut la ari. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 189/2001.

(4) La momentul avizării notei privind participarea, DAERI informează unităţile, instituţiile sau structurile M.A.I. care participă la activitatea de referinţă cu privire la poziţii ce trebuie respectate în legătură cu anumite state, entităţi statale ori problematici, în funcţie de obiectul activităţii, partenerii străini participanţi sau aspectele comunicate de către MAE.

(5) în cazul în care structurile de coordonare avizează negativ nota privind participarea sau nota privind organizarea activităţii, unitatea, instituţia sau structura M.A.I. interesată are obligaţia să o refacă, în termen de două zile lucrătoare de la restituire, ţinând cont de argumentele care însoţesc avizul.

Art. 80. - (1) Nota privind participarea se avizează de către Departamentul de informaţii şi protecţie internă, denumit în continuare DIPI, în următoarele situaţii:

a) durata activităţii de referinţă depăşeşte 20 de zile;

b) la activitatea de referinţă participă un număr de peste 10 persoane din M.A.I.;

c) activitatea de referinţă implică scoaterea din ţară a unor documente de uz intern, de tehnică de calcul şi tehnică specială;

d) partenerul străin solicită clauze de confidenţialitate;

e) membrii delegaţiei române urmează să se deplaseze în zone cu risc ridicat;

f) activităţile de relaţii internaţionale sunt finanţate de către companii sau societăţi comerciale private, altele decât cele care sunt în relaţii contractuale/parteneriale cu M.A.I., potrivit legislaţiei în vigoare sau parteneriatelor/contractelor anterior încheiate.

(2) în situaţia în care la activităţile de relaţii internaţionale sau de afaceri europene desfăşurate în străinătate participă un număr de peste 10 persoane din M.A.I. sau membrii delegaţiei române urmează să se deplaseze în zone cu risc ridicat, DIPI analizează oportunitatea participării unui reprezentant al său la activitatea de referinţă. În cazul în care consideră oportună participarea unui reprezentant, DIPI suportă cheltuielile necesare efectuării deplasării acestuia în străinătate.

(3) Unitatea, instituţia şi structura M.A.I. care coordonează sau organizează activitatea în condiţiile alin. (2) informează DIPI în legătură cu intenţia de desfăşurare a acesteia, astfel încât DIPI, în măsura posibilului, să prevadă activitatea în PRIAE aferent.

(4) în situaţia organizării activităţilor de relaţii internaţionale sau de afaceri europene în România, cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării acestora, unităţile, instituţiile sau structurile M.A.I. transmit DIPI date privind identitatea membrilor delegaţiei străine care se deplasează în România, perioada de desfăşurare a vizitei şi structura din care fac parte, componenţa delegaţiei române şi elementele de mandat, precum şi descrierea şi programul activităţilor organizate.

Art. 81. - (1) Conducătorul unităţii, instituţiei sau structurii M.A.I. avizatoare stabileşte termen de soluţionare a lucrării prin raportare, în principal, la perioada de timp rămasă până la momentul începerii misiunii şi complexitatea documentaţiei prezentate pentru avizare.

(2) Unitatea, instituţia sau structura M.A.I. iniţiatoare ia măsurile necesare astfel încât nota privind participarea să fie aprobată cu cel puţin două zile lucrătoare anterioare începerii activităţii. În cazul unităţilor, instituţiilor sau structurilor M.A.I. din aparatul central şi cele ai căror conducători nu au calitatea de ordonator de credite, termenul este de 4 zile lucrătoare.

(3) În situaţia în care nota privind participarea nu se aprobă în termenele stabilite la alin. (2), Direcţia generală logistică din cadrul M.A.I., respectiv structurile logistice din cadrul unităţilor, instituţiilor sau structurilor ai căror conducători au calitatea de ordonator de credite, după caz, nu sunt obligate să pună la dispoziţie biletele de avion necesare deplasării.

(4) Dacă nota privind participarea nu se aprobă cel târziu în preziua plecării, activitatea de referinţă nu se execută.

(5) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (4), activitatea de referinţă se execută dacă aprobarea a fost obţinută în timpul programului de lucru din ziua plecării, iar ora de plecare este după încheierea programului de lucru.

Art. 82. - (1) Nota privind participarea, respectiv nota privind organizarea activităţii, aprobată, în original, şi documentaţia aferentă se păstrează la organul financiar al ordonatorului de credite care finanţează activitatea. Dacă activitatea a fost finanţată de mai mulţi ordonatori de credite, nota în original se păstrează la organul financiar al unităţii, instituţiei sau structurii M.A.I. iniţiatoare, celelalte structuri urmând a primi o copie a notei şi, în original, baza de calcul estimativ proprie.

(2) Unitatea, instituţia sau structura M.A.I. iniţiatoare transmite în copie nota aprobată către unităţile, instituţiile şi structurile M.A.I. interesate.

§.5 Participarea la activităţi de reiaţii internaţionale a prefecţilor, subprefecţilor şi a personalului din cadrul instituţiilor prefectului

Art. 83. - (1) Formalităţile administrative pentru aprobarea deplasării în străinătate în interes de serviciu a prefecţilor şi subprefecţilor, precum şi pentru invitarea în România, de către aceste persoane, a unor demnitari sau funcţionari guvernamentali străini se efectuează de către DAERI, la solicitarea acestora.

(2) Solicitarea transmisă DAERI este însoţită, după caz, de următoarele documente:

a) invitaţia primită de la partenerul extern;

b) proiectul de mandat.

(3) Cheltuielile aferente deplasărilor în străinătate se suportă din bugetul instituţiei prefectului trimiţătoare.

(4) Primirea de către prefect sau subprefect a reprezentanţilor misiunilor diplomatice acreditate în România, a unor delegaţii formate din reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale străine, ai mediului de afaceri, ai organizaţiilor nonguvernamentale din alte state sau alte asemenea delegaţii se realizează cu obţinerea, în prealabil, a avizului DAERI.

(5) Deplasarea în străinătate a personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiilor prefectului se aprobă de către prefect, în limita fondurilor alocate în bugetul instituţiei pentru activităţi de relaţii internaţionale, cu informarea DAERI.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Pregătirea participării la activităţi de relaţii internaţionale şi de afaceri europene

 

Art. 84. - (1) Pregătirea contrainformativă a personalului care participă la activităţi de relaţii internaţionale sau de afaceri europene este asigurată de către DIPI, la solicitarea conducătorilor unităţilor, instituţiilor sau structurilor M.A.I., ori din proprie iniţiativă, în funcţie de particularităţile activităţilor ce urmează a fi derulate.

(2) în cazul unor probleme sensibile, conducătorii unităţilor, instituţiilor şi structurilor M.A.I. pot organiza şedinţe cu personalul nominalizat să participe la activitatea de referinţă înainte de începerea acesteia, în vederea instruirii cu privire la conţinutul mandatului.

Art. 85. - Unităţile, instituţiile şi structurile M.A.I. care desfăşoară activităţi de relaţii internaţionale sau de afaceri europene ce nu presupun avizarea în condiţiile art. 30 au obligaţia de a transmite DIPI situaţia personalului nominalizat să participe, care să cuprindă prezentarea activităţilor de referinţă, a elementelor de mandat şi indicarea locului în care urmează să se desfăşoare, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea activităţii de referinţă, cu excepţia situaţiilor în care necesitatea desfăşurării activităţilor de cooperare operativă a survenit într-un interval mai scurt.

Art. 86. - În cazul misiunilor de evaluare Schengen organizate de Comisia Europeană şi a celor de evaluare Schengen a României, nominalizarea personalului M.A.I. care participa la acestea se realizează de către Direcţia Schengen din cadrul M.A.I..

Art. 87. - Paşapoartele diplomatice şi cele de serviciu, precum şi vizele necesare deplasării în străinătate se asigură prin grija DSGP.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Răspunderea pentru realizarea activităţilor de relaţii internaţionale şi de afaceri europene

 

Art. 88. - (1) Conducerea unităţilor, instituţiilor şi structurilor M.A.I. răspunde de realizarea activităţilor de relaţii internaţionale şi afaceri europene pe care le desfăşoară,

(2) Membrii delegaţiilor M.A.I. sunt obligaţi să respecte mandatul aprobat pentru activitatea la care participă, precum şi normele de conduită stabilite prin dispoziţia secretarului de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene.

(3) Personalul M.A.I. care participă la activităţi de relaţii internaţionale şi de afaceri europene este obligat să informeze în cel mai scurt timp conducerea unităţii, instituţiei sau structurii M.A.I. din care face parte cu privire la producerea unor evenimente de natură să afecteze misiunile, patrimoniul, personalul şi informaţiile clasificate ale M.A.I..

(4) Unitatea, instituţia sau structura M.A.I. vizată la alin. (3) asigură de îndată informarea persoanei care a aprobat activitatea de referinţă, potrivit normelor de competenţă prevăzute la art. 72, 73 şi 74 alin. (1), precum şi a DIPI şi a DAERI.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Obligaţiile şi drepturile personalului M.A.I. participant la activităţi de relaţii internaţionale sau de afaceri europene desfăşurate în străinătate, după finalizarea activităţii

 

Art. 89. - (1) Personalul M.A.I. care a participat la activităţi de relaţii internaţionale sau de afaceri europene în străinătate are următoarele obligaţii la întoarcerea în ţară:

a) să justifice avansul pentru cheltuieli de deplasare în interesul serviciului şi să depună la casierie sumele necheltuite din avansurile acordate, cel mai târziu în cursul zilei lucrătoare următoare întoarcerii din misiune. În situaţia în care nu este necesară depunerea la casierie a unor sume necheltuite, justificarea avansului se face în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la întoarcerea din misiune, exclusiv ziua sosirii;

b) să predea paşaportul de serviciu la DSGP în termen de 5 zile de la întoarcerea dintr-o misiune în care a fost necesară utilizarea acestuia.

(2) în cazul acţiunilor care se derulează succesiv, fără prezentarea la locul de muncă, obligaţiile stabilite la alin. (1) se execută în prima zi lucrătoare ulterioară încheierii activităţilor respective.

(3) în situaţia participării la activităţi de relaţii internaţionale sau de afaceri europene în străinătate care presupun desfăşurarea în mod neîntreruptă a mai multor zile de misiuni sau acţiuni, personalului M.A.I. i se asigură o zi de odihnă pentru fiecare 3 zile efectuate, la care se adaugă numărul zilelor de odihnă legale neefectuate în perioada desfăşurării activităţii. Zilele de odihnă pot fi efectuate imediat după încheierea activităţii sau ulterior, pe baza unui raport scris, aprobat de conducătorul unităţii din care face parte persoana în cauză.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Rezultatele activităţii de relaţii internaţionale

 

Art. 90. - (1) în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea activităţii de referinţă se întocmeşte raportul privind rezultatele activităţii, denumit în continuare raport, care se supune aprobării potrivit normelor de competenţă prevăzute la art. 72-74, aplicate notei prin care s-a aprobat organizarea sau participarea la activitatea de referinţă, de către:

a) unitatea, instituţia sau structura M.A.I. al cărei personal a participat la activitatea de referinţă, în cazurile în care competenţa de aprobare aparţine ministrului afacerilor interne potrivit art. 72, secretarilor de stat sau secretarului general potrivit art. 73 ori secretarului de stat, şef ai Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă potrivit art. 74 alin. (1);

b) DAERI, în cazul în care la activitatea de referinţă a participat secretarul generai sau secretarii generali adjuncţi din M.A.I.;

c) personalul din cabinetele demnitarilor din cadrul M.A.I. care a participat la activitatea de referinţa;

d) structurile specializate pentru cooperarea internaţională şi afaceri europene sau persoanele desemnate să îndeplinească atribuţii specifice activităţilor de cooperare internaţională şi afaceri europene din cadrul unităţilor, instituţiilor sau structurilor M.A.I., în cazurile în care competenţa de aprobare aparţine conducătorilor acestora potrivit art. 74 alin. (2).

(2) Raportul cuprinde în mod sintetic următoarele:

a) descrierea activităţilor realizate;

b) prezentarea contactelor stabilite şi reacţiile partenerilor;

c) rezultatele concrete obţinute;

d) aspectele cu Impact asupra activităţii propriei unităţi, instituţii sau structuri, inclusiv inventarul documentaţiei obţinute;

e) concluzii şi propuneri de valorificare a rezultatelor acţiunii, cu indicarea responsabilităţilor şi a termenelor de realizare a măsurilor propuse.

(3) în situaţii deosebite, aspectele de interes se prezintă pe larg în anexe la raport, care fac parte integrantă din acesta.

(4) La raport se anexează, în mod obligatoriu, o copie a notei privind participarea sau a notei privind organizarea activităţii, după caz, aprobată.

(5) Raportul se avizează de către:

a) secretarul de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene şi de secretarul de stat sau secretarul general coordonator al activităţii unităţilor, instituţiilor sau structurilor M.A.I. din care face parte personalul participant, în cazul în care competenţa de aprobare aparţine ministrului afacerilor interne potrivit art. 72;

b) structura de coordonare în competenţa căreia se află domeniul din care face parte activitatea de referinţă;

c) alte unităţi, instituţii sau structuri M.A.I. în cazul în care realizarea măsurilor propuse în raport implică participarea acestora.

(6) Rapoartele referitoare la activităţile de cooperare operativă sau la activităţile sportive, culturale sau cu caracter comercial nu se supun avizului structurilor de coordonare.

(7) în cazul în care structurile de coordonare avizează negativ raportul, unitatea, instituţia sau structura M.A.I. interesată are obligaţia să îl refacă, în termen de două zile lucrătoare de la restituire, ţinând cont de argumentele care însoţesc avizul.

Art. 91. - Documentele prevăzute la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 189/2001 prin care se consemnează rezultatele deplasării în străinătate a ministrului afacerilor interne, a secretarilor de stat sau a subsecretarilor de stat din M.A.I., precum şi documentele prin care se consemnează rezultatele activităţilor organizate ca urmare a invitării în România a unor demnitari sau funcţionari guvernamentali străini de către ministrul afacerilor interne, secretari de stat sau subsecretari de stat din cadrul M.A.I. se întocmesc prin grija DAERI.

Art. 92. - (1) Formalităţile administrative pentru aprobarea rezultatelor deplasării în străinătate în interes de serviciu a prefecţilor şi subprefecţilor, precum şi ale activităţilor organizate ca urmare a invitării în România, de către aceste persoane, a unor demnitari sau funcţionari guvernamentali străini se efectuează de către DAERI, la solicitarea acestora.

(2) Solicitarea transmisă DAERI este însoţită de informaţiile prevăzute la art. 90 alin. (2).

(3) Rezultatele deplasării în străinătate a personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiilor prefectului se aprobă de către prefect.

(4) Semestrial, instituţiile prefectului transmit la DAERI informări cu privire la activităţile de relaţii internaţionale desfăşurate.

Art. 93. - În situaţia producerii unor evenimente de natură să afecteze misiunile, patrimoniul, personalul şi informaţiile clasificate ale M.A.I., unităţile, instituţiile şi structurile M.A.I. au obligaţia de a transmite DIPI în maximum 5 zile de la încheierea activităţilor de relaţii internaţionale sau afaceri europene rezultatele activităţilor de referinţă şi informaţiile deţinute în legătură cu evenimentele produse.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Primirea personalului străin acreditat în România

 

Art. 94. - (1) Prevederile cuprinse în secţiunile 1,2 şi 6 ale prezentului capitol nu se aplică pentru realizarea, la sediul unităţilor, instituţiilor sau structurilor M.A.I., a unor întâlniri profesionale cu diplomaţi, ataşaţi de afaceri interne, ofiţeri de legătură sau alţi delegaţi străini acreditaţi în România, precum şi cu membrii unei delegaţii străine care se află în România la invitaţia altei instituţii sau autorităţi publice.

(2) Primirea la sediul unităţilor, instituţiilor şi structurilor M.A.I. a ataşaţilor de afaceri interne, ofiţerilor de legătură sau altor delegaţi străini acreditaţi în România, cu excepţia celor prevăzuţi la alin. (3), se aprobă şi se realizează potrivit procedurilor stabilite la nivelul fiecărei unităţi, instituţii sau structuri a M.A.I..

(3) Primirea şefului misiunii diplomatice sau similare la nivelul unităţilor, instituţiilor şi structurilor M.A.I., respectiv la nivelul conducerii M.A.I., precum şi a delegaţiilor străine invitate în România de alte instituţii ale administraţiei publice centrale de specialitate, pentru care s-a convenit includerea în programul vizitei a unor întâlniri cu reprezentanţi ai M.A.I., se aprobă de ministrul afacerilor interne, cu avizul secretarului de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene şi cu avizul DAERI.

(4) Nota pentru aprobarea primirii potrivit alin. (2) se întocmeşte de către unitatea, instituţia sau structura M.A.I. interesată, iar în cazul primirii la nivelul conducerii M.A.I. de către DSGP.

(5) Unitatea, instituţia sau structura M.A.I. competentă potrivit alin. (4) să întocmească nota pentru aprobarea primirii informează Dl PI cu privire la activitatea ce urmează a fi desfăşurată, cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării acesteia sau în cel mâi scurt timp, atunci când necesitatea desfăşurării activităţii a survenit într-un interval mai scurt.

Art. 95. - (1) în cazul primirii unor diplomaţi, ataşaţi de afaceri interne, ofiţeri de legătură sau alţi delegaţi străini acreditaţi în România, precum a membrilor unei delegaţii străine care se află în România la invitaţia altei instituţii sau autorităţi publice, potrivit art. 94, precum şi după realizarea oricărui contact profesional relevant cu aceştia, şeful delegaţiei M.A.I. sau reprezentantul unităţii, instituţiei ori structurii M.A.I. care a primit delegaţia sau a realizat contactul redactează o notă de convorbiri în termen de 3 zile lucrătoare.

(2) Pentru situaţiile prevăzute la art. 94 alin. (2), nota de convorbiri se prezintă, cu avizul DAERI, secretarului de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene şi a secretarului de stat sau ai secretarului general coordonator al activităţii unităţii, instituţiei sau structurii respective.

(3) Pentru situaţiile prevăzute la art. 94 alin. (3), nota de convorbiri se prezintă ministrului afacerilor interne, cu avizul secretarului de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene şi al secretarului de stat sau al secretarului general coordonator al activităţii unităţii, instituţiei sau structurii respective şi cu avizul DAERI.

(4) în situaţia realizării unor contacte în contextul activităţilor de cooperare operativă sunt aplicabile procedurile de raportare specifice activităţii desfăşurate.

 

SECŢIUNEA a 8-a

Participarea la activităţi protocolare

 

Art. 96. - (1) Participarea la activităţile protocolare organizate de reprezentanţe diplomatice acreditate în România se face pe baza invitaţiilor primite prin DSGP sau direct.

(2) în cazul în care invitaţiile au fost primite direct de personalul M.A.I., cu excepţia conducerii ministerului, participarea la activitatea protocolară se aprobă de către şeful direct.

(3) Pentru conducătorii unităţilor, instituţiilor sau structurilor M.A.I., participarea la activitatea protocolară se aprobă de către secretarul de stat sau secretarul general coordonator.

 

SECŢIUNEA a 9-a

Coordonarea participării M.A.I. la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene

 

Art. 97. - (1) M.A.I. asigură reprezentarea la activităţi de afaceri europene, în domeniul propriu de competenţă, potrivit calendarului Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene şi convocărilor primite.

(2) Participarea la activităţile prevăzute la alin. (1) este coordonată la nivelul M.A.I. de către structurile de coordonare, potrivit atribuţiilor stabilite prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale acestora, cu implicarea unităţilor, instituţiilor şi structurilor M.A.I. cu atribuţii directe asupra problematicii acoperite de respectivul grup sau comitet.

(3) Fiecare grup de lucru la nivel tehnic este în responsabilitatea unei unităţi, instituţii sau structuri M.A.I. cu atribuţii în domeniul care face obiectul dezbaterii sau negocierii, desemnate prin dispoziţie a secretarului de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene.

(4) Raportul cu rezultatele activităţilor prevăzute la alin. (3) şi minuta aferentă se întocmesc de către participant în două zile lucrătoare de la întoarcerea din misiune, iar dacă participantul nu este reprezentant al structurii de coordonare, raportul şi minuta se elaborează şi se transmit către aceasta în acelaşi termen.

(5) Reprezentanţii M.A.I. în cadrul comitetelor strategice, respectiv în cadrul consiliilor de conducere ale agenţiilor europene sunt desemnaţi după cum urmează:

a) de către ministrul afacerilor interne în cazul secretarilor de stat;

b) de către secretarul de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene în cazul altor persoane.

(6) Raportul cu rezultatele activităţilor realizate în cadrul comitetelor şi consiliilor prevăzute la alin. (5) şi minuta aferentă se întocmesc de către participant în două zile lucrătoare de la întoarcerea din misiune, iar, dacă participantul nu este reprezentant al structurii de coordonare, raportul şi minuta se elaborează şi se transmit către aceasta în acelaşi termen.

(7) Structurile de coordonare stabilesc oportunitatea participării şi numărul reprezentanţilor unităţilor, instituţiilor şi structurilor M.A.I. la activităţi de afaceri europene, în funcţie de agenda acestora şi de elementele de intervenţie propuse prin proiectul de mandat, raportat la obiectivele şi interesele României cu privire la respectivul dosar sau problematica supusă evaluărilor şi discuţiilor la nivelul Uniunii Europene.

(8) Structurile de coordonare remit minuta către coordonatorul naţional pe problematica afacerilor europene.

 

CAPITOLUL VII

Analiza activităţilor de relaţii internaţionale şi de afaceri europene

 

Art. 98, - (1) Semestrial sau la cererea structurilor de coordonare, unităţile, instituţiile şi structurile M.A.I. analizează stadiul realizării activităţilor de relaţii internaţionale şi de afaceri europene, perspectivele derulării acestora, evoluţiile înregistrate pe plan internaţional sau intern, în domeniul lor de competenţă, precum şi eficienţa acestor activităţi, inclusiv modul de valorificare a materialelor obţinute.

(2) Concluziile acestor analize se comunică structurilor de coordonare până la sfârşitul primei luni din semestrul următor sau la data solicitată de acestea.

(3) Unităţile, instituţiile şi structurile M.A.I. transmit la DAERI, până la data de 10 a fiecărei luni, potrivit machetei prevăzute în anexa nr. 3, situaţia cu rezultatele activităţilor de relaţii internaţionale desfăşurate în luna calendaristică anterioară, care nu se supun avizului structurii de coordonare.

 

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 99. - (1) Procedurile de aprobare a participării personalului M.A.I. la activităţi de relaţii internaţionale sau de afaceri europene demarate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin se continuă cu aplicarea dispoziţiilor legale în vigoare la momentul demarării acestora.

(2) Activităţile de relaţii internaţionale şi afaceri europene aprobate şi nerealizate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin sunt duse la îndeplinire conform dispoziţiilor în temeiul cărora au fost aprobate.

(3) Raportul cuprinzând rezultatele activităţilor de relaţii internaţionale sau de afaceri europene aprobate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin se întocmeşte şi se aprobă potrivit dispoziţiilor legale îh vigoare la momentul aprobării participării la respectiva activitate.

Art. 100. - (1) Ministrul afacerilor interne aprobă, până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, programul activităţilor de relaţii internaţionale şi de afaceri europene, cu excepţia activităţilor de cooperare operativă, la care urmează să participe personalul M.A.I. începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la sfârşitul următoarei luni calendaristice.

(2) Programul prevăzut la alin. (1) se prezintă ministrului afacerilor interne, cu avizul secretarilor de stat şi al secretarului general.

(3) în termen de maximum 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, DAERI întocmeşte programul prevăzut la alin. (1) pe baza informaţiilor proprii, precum şi a celor primite de la unităţile, instituţiile şi structurile M.A.I.. Prevederile art. 69 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

(4) în termen de maximum 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, unităţile, instituţiile şi structurile M.A.I. comunică DAERI, potrivit art. 69 alin. (4), informaţiile necesare întocmirii programului prevăzut la alin. (1).

(5) Prevederile alin. (1), (3) şi (4) nu se aplică în raport cu activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene cu privire la care se demarează procedurile de aprobare anterior intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 101. - (1) Secretarul de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene stabileşte, prin dispoziţie:

a) normele de conduită a personalului M.A.I. care participă în străinătate sau în ţară la activităţi de relaţii internaţionale şi afaceri europene, la propunerea structurilor de coordonare;

b) procedura privind diseminarea şi gestionarea informaţiilor necesare pregătirii proiectelor de mandat sau mandat general ori a elementelor de detaliere a acestora, precum şi a reprezentării M.A.I. în cadrul grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii Europene şi ale Comisiei Europene, la propunerea structurilor de coordonare;

c) procedura privind evaluarea de impact a proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, la propunerea structurilor de coordonare, avizată de DGJ şi de Unitatea de Politici Publice.

(2) Directorul DAERI stabileşte, prin dispoziţie, modelul notei privind participarea, al notei privind organizarea şi al bazelor de calcul estimativ aferente acestora, precum şi modelul programului activităţilor de relaţii internaţionale şi de afaceri europene şi al mandatului pentru activităţi de afaceri europene.

(3) Directorul Direcţiei medicale din cadrul M.A.I. stabileşte, prin dispoziţie, procedura privind condiţiile şi activităţile medicale care se realizează cu ocazia plecării, pe timpul şi la revenirea din misiuni desfăşurate în străinătate, care se circumscriu prezentului ordin.

(4) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(3) se emit şi se comunică unităţilor, instituţiilor şi structurilor M.A.I., în termen de maximum 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin.

Art. 102. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 103. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare la 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prin excepţie de la alin. (1), dispoziţiile art. 100 şi 101 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.120/2006 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de relaţii internaţionale*) se abrogă.

Art. 104. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea i.

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

 

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2015.

Nr. 143.


*) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.120/2006 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de relaţii internaţionale nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXA Nr. 1

 

METODOLOGIA

elaborării Planului de relaţii internaţionale şi afaceri europene

 

ARTICOLUL 1

Dispoziţii generale

 

(1) Planul de relaţii internaţionale şi afaceri europene (PRIAE) se elaborează anual pentru anul calendaristic următor celui în care se aprobă.

(2) în plan se includ următoarele categorii de cheltuieli:

a) cheltuieli de personal, reprezentând sume acordate drept indemnizaţii zilnice în valută (diurnă), în scopul participării la misiuni în străinătate cu caracter temporar, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

b) cheltuieli cu bunuri şi servicii, astfel:

(i) cheltuieli aferente deplasărilor în străinătate, pentru care se efectuează cheltuieli în lei sau devize liber convertibile:

- drepturile ce se acordă drept plafon de cazare;

- costul transportului în trafic internaţional, cel între localităţile din ţară în care personalul îşi desfăşoară activitatea, precum şi pe distanţa dus-întors dintre aeroport sau gară şi locul de cazare, pentru personalul aflat în misiune;

- costul transportului documentaţiilor, mostrelor şi al altor materiale sau obiecte necesare îndeplinirii misiunii;

- cheltuielile ocazionate de deplasările efectuate în ţara de reşedinţă sau în altă ţară de către personalul trimis în misiuni permanente în străinătate,

- cheltuielile ocazionate cu participarea personalului la misiuni în afara teritoriului statului român, conform acordurilor şi înţelegerilor internaţionale, cu excepţia diurnei;

- comisioanele şi taxele bancare, cheltuielile pentru obţinerea vizelor de intrare în ţările respective, de rezervare a locurilor în mijloacele de transport, confecţionarea paşapoartelor, taxele de aeroport, asigurările medicale şi altele asemenea;

(ii) cheltuieli în lei aferente primirilor de delegaţii străine. Cheltuielile de cazare şi masă cu privire la care s-a convenit cu partenerii străini să fie suportate pe bază de reciprocitate se includ, de asemenea, în PRIAE.

(3) Cheltuielile de la alin. (2) vor fi incluse în PRIAE indiferent de titlul de cheltuieli unde sunt încadrate, conform prevederilor legale în vigoare (inclusiv titlul VIII cod 56 „Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, titlul X cod 58 „Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” etc.).

(4) Cheltuielile incluse în PRIAE se calculează în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare care stabilesc drepturile şi obligaţiile personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, respectiv normativele de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice.

 

ARTICOLUL 2

Elaborarea şi avizarea proiectului PRIAE pentru aparatul central ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI)

 

(1) Unităţile, instituţiile şi structurile din cadrul aparatului central al MAI şi cele prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, ai căror conducători nu au calitatea de ordonator de credite, transmit la Direcţia afaceri europene şi relaţii internaţionale (DAERI), până la data de 1 iunie a anului în curs, propuneri de activităţi pentru a fi incluse în proiectul PRIAE. Propunerile de activităţi ce urmează a fi incluse în proiectul PRIAE se întocmesc potrivit machetelor prevăzute în anexa nr. 1a, respectiv nr. 1b.

(2) DAERI centralizează propunerile formulate de unităţile, instituţiile şi structurile de la alin. (1) şi elaborează proiectul PRIAE pentru aparatul central al MAI.

(3) DAERI supune avizării secretarului de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene proiectul PRIAE prevăzut la alin. (2).

 

ARTICOLUL 3

Elaborarea şi avizarea proiectului PRIAE pentru unităţile, instituţiile şi structurile MAI, altele decât cele prevăzute la art. 2

 

(1) Unităţile, instituţiile şi structurile MAI, altele decât cele prevăzute la art. 2, elaborează proiectul PRIAE, îl supun avizării secretarului de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene şi secretarului de stat/secretarului general coordonator al activităţii acestora, potrivit normelor privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul MAI. Propunerile de activităţi ce urmează a fi incluse în proiectul PRIAE se întocmesc potrivit machetelor prevăzute în anexa nr. 1a, respectiv nr. 1b.

(2) Proiectul PRIAE avizat potrivit alin. (1) se trimite la DAERI până la data de 15 iunie a anului în curs, necesarul de fonduri rezultat din întocmirea PRIAE se comunică Compartimentului financiar-contabil în vederea includerii acestuia în Proiectul bugetului unităţilor, instituţiilor şi structurilor MAI prevăzute la alin. (1).

(3) Dacă în urma analizării proiectului PRIAE, DAERI constată faptul că propunerile de activităţi nu respectă obiectivele şi direcţiile de acţiune vizate de MAI în domeniul de referinţă, comunică acest fapt unităţii, instituţiei sau structurii MAI în cauză.

 

ARTICOLUL 4

Aprobarea PRIAE

 

(1) DAERI trimite proiectul PRIAE pentru unităţile, instituţiile şi structurile MAI prevăzute la art. 2 alin. (1), avizat potrivit art. 2 alin. (3), la Direcţia generală financiară (DGF) până la data de 15 iunie a anului în curs.

(2) După adoptarea legii bugetului de stat, DGF comunică DAERI plafoanele de cheltuieli pentru PRIAE al unităţilor, instituţiilor şi structurilor MAI prevăzute la art. 2 alin. (1).

(3) Pentru unităţile, instituţiile şi structurile MAI prevăzute la art. 2 alin. (1), revizuirea proiectului PRIAE se efectuează sub coordonarea DAERI, cu luarea în considerare a obiectivelor şi direcţiilor de acţiune vizate de MAI într-un domeniu dat şi cu încadrarea în limitele bugetare comunicate conform alin. (2). Proiectul PRIAE revizuit se aprobă de către ministrul afacerilor interne.

(4) DAERI transmite DGF, în copie, PRIAE pentru unităţile, instituţiile şi structurile MAI prevăzute la art. 2 alin. (1), aprobat potrivit alin. (3), în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea comunicării referitoare la plafoanele de cheltuieli prevăzute la alin. (2).

(5) După adoptarea legii bugetului de stat şi aprobarea bugetelor unităţilor, instituţiilor şi structurilor MAI prevăzute la art. 3 alin. (1), acestea reanalizează şi revizuiesc propunerile de activităţi incluse în proiectul PRIAE, astfel încât să se încadreze în limitele bugetare aprobate şi supun PRIAE, astfel revizuit, aprobării ministrului afacerilor interne, cu avizul secretarului de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene şi secretarului de stat/secretarului general coordonator al activităţii acestora, potrivit normelor privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul MAI. O copie a PRIAE aprobat se transmite la DAERI în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea limitelor bugetare aprobate.

(6) La revizuirea proiectului PRIAE al unităţilor, instituţiilor şi structurilor MAI prevăzute la art. 3 alin. (1) se iau în considerare şi comunicările DAERI efectuate potrivit art. 3 alin. (3).

 

ARTICOLUL 5

Revizuirea PRIAE

 

(1) Revizuirea PRIAE se efectuează, la solicitarea DAERI sau DGF, în următoarele situaţii:

a) în caz de rectificare bugetară;

b) au intervenit modificări, respectiv au fost primite invitaţii ulterior remiterii propunerilor pentru PRIAE, respectiv a proiectului PRIAE.

(2) Revizuirea PRIAE se realizează potrivit procedurii prevăzute la art. 4,

(3) Orice modificare a PRIAE care afectează structura cheltuielilor bugetare între ordonatorii de credite, capitole de finanţare bugetară, titluri şi articole ale clasificaţiei bugetare se comunică la DGF de către DAERI, la solicitarea ordonatorilor de credite, în vederea analizării conform prevederilor legale în vigoare.

 

ARTICOLUL 6

Finanţarea activităţilor da relaţii internaţionale

 

Asigurarea finanţării activităţilor cuprinse în PRIAE se realizează potrivit repartizării bugetare, după cum urmează:

a) pentru structurile din cadrul aparatului central al MAI şi pentru cele prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ai căror conducători nu au calitatea de ordonator de credite, din bugetul MAI;

b) pentru unităţile, instituţiile sau structurile MAI, altele decât cele prevăzute la lit. a), din bugetul propriu.

 

ANEXA Nr. 1a

Ia metodologie

 

DEPLASĂRI ÎN STRĂINĂTATE

 

Nr. crt.

Scopul pentru care se efectuează deplasarea

Ţara

Durata (zile)

Număr de persoane

Ruta (capitala sau alt oraş)

Categoria de diurnă

Varianta de asigurare a cheltuielilor

Fonduri bugetare necesare

Aprobări anterioare

Perioada

Activitate

Transport

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

din care:

 

 

cheltuieli de personal

cheltuieli cu bunuri

şi servicii

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă pentru completarea rubricilor din tabelul aferent deplasărilor în străinătate:

1. „Scopul pentru care se efectuează deplasarea” - se va menţiona tipul de activitate pentru care urmează să se efectueze deplasarea

2. „Ţara/Perioada” - se precizează ţara în care urmează a se realiza activitatea, respectiv intervalul de timp în care activitatea va avea loc efectiv.

3. „Durata (zile): Activitate/Transport” - se precizează în cifre arabe numărul de zile în care se derulează doar activitatea/se indică în mod distinct numărul de zile alocate transportului. Subrubrica „Transport” se completează astfel:

a) în situaţia în care zilele efective ale desfăşurării activităţii coincid cu cele de plecare şi revenire în ţară, se înscrie cifra 0;

b) în cazul în care plecarea sau întoarcerea coincid cu una din datele de începere sau de încheiere a activităţii, se înscrie cifra 1;

c) dacă plecarea şi revenirea în ţară nu coincid cu niciuna din cele două date, se înscrie cifra 2.

4. „Număr de persoane” - se va indica numărul de persoane prevăzut să participe la activitate, cu respectarea dispoziţiilor în vigoare referitoare la limitarea numărului de persoane care pot lua parte la astfel de activităţi.

5. „Ruta (capitala sau alt oraş)” - se va indica traseul folosit pentru a ajunge la locul de destinaţie.

6. „Categoria de diurnă” - se înscrie categoria de diurnă corespunzătoare, în funcţie de calitatea deţinută de persoana ce efectuează deplasarea.

7. „Varianta de asigurare a cheltuielilor:”

a) 100% diurnă + cazare + transport - reprezintă situaţia în care reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) beneficiază de diurnă 100%, iar cazarea şi transportul internaţional sunt asigurate din fondurile MAI;

b) 100% diurnă - cazare + transport - reprezintă situaţia în care reprezentantul MAI beneficiază de diurnă 100%, cazarea nu este asigurată din fondurile MAI (spre exemplu, este asigurată de organizatori), iar transportul internaţional este asigurat din fondurile MAI;

c) 100% diurnă - cazare - transport - reprezintă situaţia în care reprezentantul MAI beneficiază de diurnă 100%, cazarea şi transportul nu sunt asigurate din fondurile MAI (spre exemplu, sunt asigurate de organizatori);

d) 50% diurnă - cazare + transport - reprezintă situaţia în care reprezentantul MAI beneficiază de diurnă 50%, cazarea nu este asigurată din fondurile MAI (spre exemplu, este asigurată de organizatori), iar transportul internaţional este asigurat din fondurile MAI;

e) 50% diurnă - cazare - transport - reprezintă situaţia în care reprezentantul MAI beneficiază de diurnă 50%, cazarea şi transportul nu sunt asigurate din fondurile MAI (spre exemplu, sunt asigurate de organizatori);

f) 50% diurnă + cazare + transport - reprezintă situaţia în care reprezentantul MAI beneficiază de diurnă 50%, cazarea şi transportul sunt asigurate din fondurile MAI;

g) fără cheltuieli - reprezintă situaţia în care cheltuielile necesare pentru asigurarea participării la activităţi de relaţii internaţionale nu sunt suportate din fondurile MAI;

h) fără diurnă şi cazare + transport - reprezintă situaţia în care din fondurile MAI nu este suportat decât costul transportului internaţional;

i) operaţiuni multinaţionale - din fondurile MAI sunt suportate următoarele: costul biletelor de avion, respectiv cazarea şi diurna până la ajungerea la destinaţia în care urmează să aibă loc derularea operaţiunii multinaţionale,

8. „Fonduri bugetare necesare din care:”

- „cheltuieli de personal” - se înscrie cuantumul diurnei al cărei nivel se calculează, în funcţie de categoria aferentă, potrivit nivelului prevăzut de reglementările în vigoare privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

- „cheltuieli cu bunuri şi servicii” - se înscrie costul cazării şi al biletului de avion/tren sau auto. Plafonul de cazare se stabileşte potrivit nivelului prevăzut de reglementările în vigoare privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis îh străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar. De asemenea, dacă este cazul, se înscriu şi costurile aferente confecţionării paşapoartelor de serviciu, obţinerii taxelor de vize, a taxelor de aeroport, a asigurărilor medicale, asigurărilor auto, a taxelor de participare/înscriere etc.

9. „Aprobări anterioare” - în cazul în care unele acţiuni au fost aprobate anterior de către Guvern, de ministrul afacerilor interne, secretarii de stat sau conducătorii instituţiilor din cadrul MAI, se menţionează cine a aprobat acţiunea respectivă, numărul şi data documentului pe care este înscrisă aprobarea.

 

ANEXA Nr. 1b

la metodologie

 

PRIMIRI DELEGAŢII EXTERNE

 

Nr. crt.

Scopul acţiunii pentru care se primesc delegaţii străini

Ţara

Durata

(zile)

Nr. de persoane străine

Masa oficială

Masa zilnică

Trataţii

Cheltuieli transport intern

Cheltuieli de cazare

Alte cheltuieli

Total lei

Aprobări anterioare

Perioada

Activitatea

Varianta

Nr. de reprezentanţi români

Varianta

Nr. total de participanţi

Nr. de şoferi

Varianta

Nr. de reprezentanţi români

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă pentru completarea rubricilor din tabelul aferent primirilor de delegaţii externe:

1. „Scopul acţiunii pentru care se primesc delegaţii străini” - se va menţiona tipul de activitate care face obiectul primirii delegaţiei străine.

2. „Ţara/Perioada” - se precizează ţara de provenienţă a delegaţiei, respectiv intervalul în care activitatea va avea loc efectiv.

3. „Durata (zile)/Activitatea” - se menţionează în cifre arabe numărul de zile în care delegaţia externă are contacte la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

4. „Număr de persoane străine” - se indică numărul de persoane din delegaţia străină pentru care partea română suportă costurile, potrivit reglementărilor în vigoare privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de protocol.

5. „Masa oficială”:

La subrubrica „Varianta” se înscrie una dintre următoarele variante:

a) oferită de ministru;

b) oferită de secretari de stat;

c) oferită de alte persoane;

d) nu se oferă.

Baremele prevăzute pentru masa oficială se calculează potrivit reglementările în vigoare privind normativele de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, respectiv cele privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de protocol.

La subrubrica „Număr de reprezentanţi români” se înscrie numărul de reprezentanţi români, inclusiv translatorii, stabilit în funcţie de numărul reprezentanţilor străini.

6. „Masa zilnică:”

La subrubrica „Varianta” se înscrie una dintre următoarele variante:

a) oferită de ministru;

b) oferită de secretari de stat;

c) oferită de alte persoane;

d) nu se oferă.

Baremele prevăzute pentru masa zilnică se calculează, potrivit reglementările în vigoare privind normativele de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, respectiv cele privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de protocol.

La subrubrica „Nr. total de participanţi” - se înscrie numărul persoanelor din delegaţia străină, inclusiv translatorii.

7. „Trataţii:”

La subrubrica „Varianta” se înscrie una dintre următoarele variante:

a) şedinţe de lucru scurte;

b) şedinţe de lucru prelungite;

c) nu se oferă.

Se înscrie suma necesară calculată potrivit reglementărilor în vigoare privind normativele de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice.

La subrubrica „Număr de reprezentanţi români” se înscrie numărul de reprezentanţi români, inclusiv translatorii, stabilit în funcţie de numărul reprezentanţilor străini.

8. „Cheltuieli de transport intern” şi „Cheltuieli de cazare” - se înscrie suma calculată potrivit reglementările în vigoare privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de protocol.

9. „Alte cheltuieli” - se înscrie scopul efectuării cheltuielilor şi cuantumul acestora (spre exemplu, bilete la teatru).

 

ANEXA Nr. 2

 

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE

a acţiunilor de relaţii internaţionale şi de afaceri europene şi a cheltuielilor efectuate în cursul anului

 

 

 

 

 

 

- în echivalent euro/lei –

Planificate iniţial

Nou-survenite

Total aprobate

Realizate

Nerealizate

Deplasări

Cheltuieli

Deplasări

Cheltuieli

Deplasări

Cheltuieli

Deplasări

Cheltuieli

Deplasări

Cheltuieli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Se va înscrie valoarea totală în lei, din care suma în valută, convertită în echivalent euro la cursul zilei (când s-a încheiat sau anulat acţiunea).

 

 

 

 

 

- în lei –

Planificate iniţial

Nou-survenite

Total aprobate

Realizate

Nerealizate

Primiri

Cheltuieli

Primiri

Cheltuieli

Primiri

Cheltuieli

Primiri

Cheltuieli

Primiri

Cheltuieli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL

cu acţiunile nou-survenite în cursul anului

 

Nr. crt.

Denumirea acţiunii

Locul şi perioada de desfăşurare

Cine a condus delegaţia şi numărul de participanţi

Aprobarea

 

 

 

 

 

 

TABEL

cuprinzând acţiunile din Planul de relaţii internaţionale şi afaceri europene al Ministerului Afacerilor Interne care nu s-au executat

 

Nr. crt.

Poziţia din plan

Motivul neexecutării

Observaţii

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

 

MAC H ETA

privind principalele rezultate ale activităţilor de relaţii internaţionale, care nu se supun avizului Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale

 

Nr. crt.

Denumirea acţiunii

Locul şi perioada de desfăşurare

Şeful delegaţiei şi numărul de participanţi

Principalele aspecte rezultate

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea art. 2 lit. c) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 419/2015 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - aparat central

si al unităţilor subordonate

 

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, cu modificările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Litera c) a articolului 2 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 419/2015 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - aparat central şi al unităţilor subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 8 aprilie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) începând cu data de 16 noiembrie 2015, tranşa a 4-a.” Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2015.

Nr. 3.826.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind aprobarea domeniului de doctorat Muzică” în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea Transilvania” din Braşov

 

Având în vedere prevederile art. 138, 158, 159, 168 şi 169 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.125/2015 privind aprobarea de noi domenii în cadrul şcolilor doctorale organizate în instituţiile de învăţământ superior, organizatoare de studii universitare de doctorat,

ca urmare a validării domeniului de către Consiliul General al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) din data de 25 septembrie 2015,

în baza raportului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior (ARACIS) elaborat pe baza rezultatelor evaluării instituţionale a instituţiei de învăţământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat, incluzând date privind activitatea de cercetare desfăşurată în cadrul acestei instituţii,

în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă domeniul de doctorat „Muzică” în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea „Transilvania” din Braşov.

Art. 2. - Direcţia generală învăţământ universitar din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Universitatea „Transilvania” din Braşov vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 noiembrie 2015.

Nr. 5.681.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind aprobarea domeniului de doctorat Teatru şi artele spectacolului” în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea Lucian Blaga” din Sibiu

 

Având în vedere prevederile art. 138, 158, 159, 168 şi 169 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.125/2015 privind aprobarea de noi domenii în cadrul şcolilor doctorale organizate în instituţiile de învăţământ superior, organizatoare de studii universitare de doctorat,

ca urmare a validării domeniului de către Consiliul General al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) din data de 25 septembrie 2015,

în baza raportului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior (ARACIS) elaborat pe baza rezultatelor evaluării instituţionale a instituţiei de învăţământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat, incluzând date privind activitatea de cercetare desfăşurată în cadrul acestei instituţii,

în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă domeniul de doctorat „Teatru şi artele spectacolului” în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

Art. 2. - Direcţia generală învăţământ universitar din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 noiembrie 2015.

Nr. 5.682.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind aprobarea domeniului de doctorat Psihologie” în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea de Vest din Timişoara

 

Având în vedere prevederile art. 138, 158, 159, 168 şi 169 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.125/2015 privind aprobarea de noi domenii în cadrul şcolilor doctorale organizate în instituţiile de învăţământ superior, organizatoare de studii universitare de doctorat,

ca urmare a validării domeniului de către Consiliul General al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) din data de 25 septembrie 2015,

în baza raportului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior (ARACIS) elaborat pe baza rezultatelor evaluării instituţionale a instituţiei de învăţământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat, incluzând date privind activitatea de cercetare desfăşurată în cadrul acestei instituţii,

în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă domeniul de doctorat „Psihologie” în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea de Vest din Timişoara.

Art. 2. - Direcţia generală învăţământ universitar din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Universitatea de Vest din Timişoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 noiembrie 2015.

Nr. 5.683.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETÂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind aprobarea domeniului de doctorat Muzică” în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea de Vest din Timişoara

 

Având în vedere prevederile art. 138, 158, 159, 168 şi 169 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5,125/2015 privind aprobarea de noi domenii în cadrul şcolilor doctorale organizate în instituţiile de învăţământ superior, organizatoare de studii universitare de doctorat,

ca urmare a validării domeniului de către Consiliul General al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) din data de 25 septembrie 2015,

în baza raportului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior (ARACIS) elaborat pe baza rezultatelor evaluării instituţionale a instituţiei de învăţământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat, incluzând date privind activitatea de cercetare desfăşurată în cadrul acestei instituţii,

în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă domeniul de doctorat „Muzică” în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea de Vest din Timişoara.

Art. 2. - Direcţia generală învăţământ universitar din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Universitatea de Vest din Timişoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 noiembrie 2015.

Nr. 5.684.

 

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR IN SISTEMUL BANCAR

 

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

COMUNICAT

privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

            Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar aduce la cunoştinţă lista instituţiilor de credit care participă la Fond în condiţiile şi limitele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor îh sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Nr. crt.

Denumirea instituţiei de credit

1.

I. Bănci - persoane juridice române ALPHA BANK ROMÂNIA - S. A.

2.

BANCA COMERCIALĂ CARPATICA - S.A.

3.

BANCA COMERCIALĂ FEROVIARA - S A.

4.

BANCA COMERCIALĂ INTESA SANPAOLO ROMÂNIA - S.A.

5.

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ - S.A.

6.

Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

7.

BANCA ROMÂNĂ DE CREDITE şi INVESTIŢII - S.A.

8.

BANCA ROMÂNEASCĂ - S.A. - membră a Grupului National Bank of Greece

9.

BANCA TRANSILVANIA - S. A.

10.

Bancpost - S.A.

11.

BANK LEUMI ROMÂNIA - S.A.

12.

BCR BANCA PENTRU LOCUINŢE - S.A.

13.

BRD - Groupe Societe Generale - S.A.

14.

CEC BANK -S.A.

15.

CREDIT AGRICOLE BANK ROMÂNIA- S.A.

16.

CREDIT EUROPE BANK (ROMÂNIA) - S.A.

17.

GARANŢI BANK - S.A.

18.

IDEA BANK - S.A.

19.

LIBRA INTERNET BANK - S.A.

20.

MARFIN BANK (ROMÂNIA) - S.A.

21.

Nextebank - S.A.

22.

OTP BANK ROMÂNIA - S.A.

23.

PIRAEUS BANK ROMÂNIA - S.A.

24.

PORSCHE BANK ROMÂNIA - S.A.

25.

ProCredit Bank - S.A.

26.

Raiffeisen Banca pentru Locuinţe - S.A.

27.

RAIFFEISEN BANK - S.A.

28.

UNICREDIT BANK - S.A.

29.

VOLKSBANK ROMÂNIA - S.A.

1.

II. Cooperative de credit - Case centrale BANCA CENTRALĂ COOPERATISTA CREDITCOOP

 

NOTĂ:

De la data publicării prezentului comunicat îşi încetează valabilitatea Comunicatul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 2/2015 privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 8 septembrie 2015.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,

Lucian Croitoru

 

Bucureşti, 12 noiembrie 2015.

Nr. 3.

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 59/2011 privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentişti din România şi pentru aprobarea Comisiei Electorale Centrale pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentişti din România de la nivel local şi naţional pentru mandatul 2015-2019

În temeiul art. 526 alin. (1) şi art. 534 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 124 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România adoptă următoarea decizie:

Art. I. - Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 59/2011 privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentişti din România şi pentru aprobarea Comisiei Electorale Centrale pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentişti din România de la nivel local şi naţional pentru mandatul 2015-^-2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 22 aprilie 2015, se modifică după cum urmează:

- Articolul II se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. II. - Componenţa Comisiei Electorale Centrale pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentişti din România de la nivel local şi naţional pentru mandatul 2015-^-2019 este următoarea:

Membri:

1. dr. Alexandru Graţian Grecu - judeţul Cluj;

2. dr. Doina Maria Voinescu - judeţul Braşov;

3. dr. Andrei Barbău - judeţul Iaşi;

4. dr. Sorin Horia Stanciu - judeţul Caraş-Severin;

5. dr. Jean Diaconu - municipiul Bucureşti;

6. dr. Mariana Mitroi - judeţul Giurgiu;

7. dr. Gabriela Horhoianu - judeţul Argeş;

8. dr. Manuela Anca Popescu - municipiul Bucureşti;

9. dr. Şerban Popescu - municipiul Bucureşti.

Membri supleanţi:

1. dr. Anca Gabriela Hîncu - municipiul Bucureşti;

2. dr. Radu Cantemir Tarhon - municipiul Bucureşti.”

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din România,

Ecaterina Ionescu

 

Bucureşti, 13 noiembrie 2015.

Nr. 12.

 

RECTIFICĂRI

 

În Decizia prim-ministrului nr. 287/2015 privind eliberarea domnului chestor principal de poliţie Tobă Petre din funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Poliţiei Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 17 noiembrie 2015, se fac următoarele rectificări:

- în titlul deciziei, în loc de: „...eliberarea domnului chestor principal de poliţie Tobă Petre...”

se va citi: „...eliberarea domnului chestor general de poliţie Tobă Petre...;

- la articolul unic, în loc de: domnul chestor principal de poliţie Tobă Petre se eliberează...” se va citi:

domnul chestor general de poliţie Tobă Petre se eliberează...”.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.