MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 847/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 847         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Duminică, 15 noiembrie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

276. - Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit

 

830. - Decret pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit

 

277. - Lege pentru completarea art. 10 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 

831. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 10 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

922. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Bucureşti, Sucursala de Transport Constanţa, Sucursala de Transport Sibiu şi Sucursala de Transport Timişoara

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

277. - Decizie pentru eliberarea doamnei Anca Nicoleta Alexandrescu, la cerere, din funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileşte măsurile necesare punerii în aplicare a dispoziţiilor referitoare la tranzacţiile în legătură cu datoria suverană şi swapurile pe riscul de credit al datoriei suverane, prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 236/2012.

(2) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta lege au semnificaţia prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 236/2012.

Art. 2. - (1) în aplicarea art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012, Banca Naţională a României este desemnată autoritate naţională competentă responsabilă cu:

a) urmărirea aplicării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 236/2012, în ceea ce priveşte tranzacţiile în legătură cu datoria suverană emisă de statul român şi swapurile pe riscul de credit al datoriei suverane:

b) asigurarea coordonării cooperării şi a schimbului de informaţii cu Comisia Europeană, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe şi autorităţile competente din alte state membre si, după caz, cu autorităţile competente din state terţe.

(2) în sensul prevederilor alin. (1), Banca Naţională a României îndeplineşte atribuţiile şi exercită toate prerogativele care decurg din aplicarea Regulamentului (UE) nr. 236/2012 ori din actele de directă aplicare adoptate de Comisia Europeană, în baza competenţelor delegate conferite acesteia.

(3) Fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012, Banca Naţională a României colaborează cu Ministerul Finanţelor Publice şi cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, care trebuie să comunice datele şi informaţiile de care dispun sau pe care le pot obţine în exercitarea prerogativelor lor legale, pentru îndeplinirea de către Banca Naţională a României a atribuţiilor care îi revin potrivit prezentei legi.

Art. 3. - (1) în exercitarea competenţelor prevăzute la art. 2, Banca Naţională a României colectează şi procesează orice date şi informaţii relevante, inclusiv de natură datelor cu caracter personal, cu privire la operaţiunile care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 236/2012.

(2) Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să furnizeze Băncii Naţionale a României, la termenele şi în forma solicitate, orice documente, date, informaţii, explicaţii necesare acesteia în vederea îndeplinirii atribuţiilor potrivit prezentei legi.

 

CAPITOLUL II

Măsuri administrative şi sancţiuni

 

Art. 4. - (1) Banca Naţională a României, în calitate de autoritate naţională competentă în sensul art. 2 alin. (1) lit. a), dispune măsurile necesare şi/sau aplică sancţiuni, în conformitate cu prevederile prezentei legi, faţă de orice persoană, fizică sau juridică, care încalcă* dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 236/2012, actele de directă aplicare adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul reglementat de Regulamentul (UE) nr. 236/2012 sau reglementările emise de Banca Naţională a României potrivit art. 12.

(2) Măsurile şi/sau sancţiunile dispuse conform prevederilor alin. (1) trebuie să fie eficiente, proporţionale şi de natură a avea un efect descurajant.

(3) La stabilirea măsurii şi/sau sancţiunii, precum şi, după caz, a cuantumului acesteia, Banca Naţională a României are în vedere circumstanţele personale şi reale ale săvârşirii faptei şi orientările adoptate în acest sens de către Autoritatea

Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe, potrivit art. 41 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012.

Art. 5. - În aplicarea art. 4 alin. (1), Banca Naţională a României poate să dispună orice măsură pe care o consideră necesară în scopul înlăturării deficienţelor constatate şi/sau a cauzelor acestora, precum şi pentru a impune persoanelor în culpă o conduită conformă cu cerinţele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 236/2012, de actele de directă aplicare adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul reglementat de Regulamentul (UE) nr. 236/2012 sau cu prevederile prezentei legi ori ale reglementărilor emise de Banca Naţională a României potrivit art. 12.

Art. 6. - Se sancţionează potrivit prezentei legi următoarele fapte:

a) neîndeplinirea ori îndeplinirea necorespunzătoare de către orice persoană a obligaţiilor ce îi revin potrivit Regulamentului (UE) nr. 236/2012 sau încălcarea de către aceasta a oricăror restricţii sau condiţii prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 236/2012 pentru desfăşurarea tranzacţiilor în legătură cu datoria suverană emisă de statul român şi swapurile pe riscul de credit al datoriei suverane:

b) nerespectarea oricăror limitări, interdicţii, suspendări dispuse de Banca Naţională a României în baza Regulamentului (UE) nr. 236/2012;

c) nerespectarea oricăror măsuri dispuse de Banca Naţională a României potrivit prezentei legi:

d) încălcarea în orice alt mod a dispoziţiilor privind tranzacţiile în legătură cu datoria suverană emisă de statul român şi swapurile pe riscul de credit al datoriei suverane, prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 236/2012 sau în actele de directă aplicare adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul reglementat de Regulamentul (UE) nr. 236/2012, a prevederilor prezentei legi ori a reglementărilor emise de Banca Naţională a României potrivit art. 12.

Art. 7. - (1) în cazurile prevăzute la art. 6, Banca Naţională a României poate aplica următoarele sancţiuni:

a) avertisment scris;

b) amendă în cuantum reprezentând 1% până la 20% din valoarea tranzacţiei, daca aceasta nu a fost notificata potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 236/2012 sau tranzacţia s-a realizat cu încălcarea oricăror restricţii ori condiţii prevăzute în acesta sau cu nerespectarea limitărilor, interdicţiilor, suspendărilor sau a măsurilor dispuse de Banca Naţională a României;

c) amendă de la 1.000 lei la 2.500.000 lei, în alte cazuri decât cele prevăzute la lit. b).

(2) Actele de aplicare a sancţiunii amenzii constituie titluri executorii. Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat.

(3) Aplicarea sancţiunilor nu înlătură răspunderea civilă sau penală, după caz.

(4) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se prescrie în termen de un an de la data constatării faptei, dar nu mai mult de 3 ani de la data săvârşirii acesteia.

(5) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate concomitent cu dispunerea de măsuri potrivit art. 5 sau independent de acestea.

Art. 8. - În cazul constatării săvârşirii a două sau mai multe fapte dintre cele prevăzute la art. 6 se aplică sancţiunea cea mai grea, majorată cu până la 50%.

Art. 9. - (1) Constatarea faptelor prevăzute la art. 6 se realizează de către reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, împuterniciţi în acest sens, în cursul inspecţiilor sau investigaţiilor efectuate în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 236/2012 ori pe baza notificărilor, raportărilor, informaţiilor transmise Băncii Naţionale a României în exercitarea atribuţiilor sale potrivit prezentei legi şi/sau a datelor şi informaţiilor disponibile acesteia în orice alt mod.

(2) Actele prin care sunt dispuse măsuri sau sunt aplicate sancţiuni potrivit prezentei legi se emit de către guvernatorul, prim-viceguvernatorul sau viceguvernatorii Băncii Naţionale a României, conform regulamentelor interne ale acesteia, şi trebuie să cuprindă cel puţin elementele de identificare a persoanei în culpă, descrierea faptei şi a circumstanţelor acesteia şi temeiul de drept al dispunerii măsurii sau, după caz, al aplicării sancţiunii.

(3) Banca Naţională a României poate delega constatarea săvârşirii faptelor prevăzute la art. 6 către agenţi împuterniciţi sau către autorităţile competente din alte state membre sau, după caz, din state terţe, în baza acordurilor încheiate cu acestea,

Art. 10. - (1) Actele adoptate de Banca Naţională a României potrivit prezentei legi pot fi contestate, în termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, care se pronunţă prin hotărâre motivată în termen de 30 de zile de la data sesizării.

(2) Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României poate fi atacată în termen de 15 zile de la comunicare la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Banca Naţională a României este singura autoritate în măsură să se pronunţe asupra considerentelor de oportunitate, a evaluărilor şi analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale.

(3) în cazul contestării în instanţă a actelor Băncii Naţionale a României potrivit alin. (2), instanţa judecătorească se pronunţă asupra legalităţii acestor acte. Hotărârea pronunţată este definitivă.

(4) Până la adoptarea unei hotărâri de către Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, potrivit alin. (1), sau până la pronunţarea unei hotărâri definitive de către instanţa judecătorească, potrivit alin. (3), executarea actelor emise de Banca Naţională a României nu se suspendă.

Art. 11. - Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 1 la 3 ani fapta oricărei persoane care obstrucţionează în orice mod exercitarea de către Banca Naţională a României a atribuţiilor şi prerogativelor conferite acesteia potrivit prezentei legi.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

Art. 12. - (1) în exercitarea prerogativelor care îi revin potrivit art. 2 alin. (1), Banca Naţională a României poate emite reglementări pentru a asigura punerea în aplicare a dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 236/2012, a standardelor tehnice de reglementare sau de aplicare adoptate de Comisia Europeană îh baza competenţelor conferite acesteia, precum şi a orientărilor emise de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe.

(2) Reglementările emise în temeiul prezentei legi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 12 noiembrie 2015.

Nr. 276.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează;

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 11 noiembrie 2015.

Nr. 830.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 10 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La articolul 10 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2) La solicitarea scrisă a proprietarului, preşedintele şi administratorul asociaţiei de proprietari au obligaţia să elibereze în scris o adeverinţă prin care să prezinte situaţia cheltuielilor privind întreţinerea, defalcate pe datoria de bază şi penalităţi, precum şi modalitatea de calcul al penalităţilor.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 12 noiembrie 2015.

Nr. 277.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 10 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1)şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 10 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 11 noiembrie 2015.

Nr. 831.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Bucureşti, Sucursala de Transport Constanţa, Sucursala de Transport Sibiu

şi Sucursala de Transport Timişoara

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a mijloacelor fixe aflate în administrarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului şi în concesiunea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica” - S.Â. - Sucursalele de Transport Bucureşti, Constanţa, Sibiu şi Timişoara, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării, în condiţiile legii, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1. Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica” - S.A. Îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa contabilă.

Art. 3. - (1) Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica” - S.A. va efectua operaţiunile prevăzute la art. 2.

(2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, în calitate de autoritate concedentă, şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica” - S.A., în calitate de concesionar, va fi actualizat în mod corespunzător.

Art. 4. - Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica” - S.A. vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Mihai Tudose

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 3 noiembrie 2015.

Nr. 922.

 

ANEXA Nr. 1

 

TABEL

cuprinzând mijloacele fixe din domeniul public al statului, concesionate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica” - S.A., propuse a se trece în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

 

Nr. crt.

Sucursala

Număr MFP

Denumirea obiectivului

Codul de

clasificare

Denumirea mijlocului fix

Numărul de inventar

Valoarea de inventar la 31 mai 2013, conform Actului adiţional nr. 7/2013 la contractul de concesiune

(lei)

Domeniul public - sursă proprie cu valoare rămasă de amortizat

(lei)

Anul PIF

(punere în funcţiune)

1

ST Bucureşti

99759

Staţia 400/220/110 kV

8.14.01

Filtru cuplaj AKE 100A2 pentru cuplaj bifazic

T02200307030AA

2.147,00

0,00

1967

 

 

 

Bucureşti Sud

 

 

T02200307030BA

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtru cuplaj AKE 100A2 pentru cuplaj bifazic

T02200307040AA

2.148,00

0,00

1967

 

 

 

 

 

 

T02200307040BA

 

 

 

2

 

62164

Staţia 220/110 kV Turnu Măgurele

8.14.01

Telefonie TIF (bobină, filtru)

T022000443935A

7.209,00

0,00

1977

3

 

62170

Staţia 220/110 kV Teleajen

8.14.01

Bobină blocaj BB 032- 1000

T02200306530AA

2.461,00

0,00

1978

 

 

 

 

 

 

T02200306530BA

 

 

 

4

 

62167

Staţia 400/110 kV  Pelicanu

8.14.01

Filtru cuplaj AKE 100 A2 pentru cuplaj bifazic

T02200307020AA

2.148,00

0,00

1979

 

 

 

 

 

 

T02200307020BA

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

16.113,00

0,00

 

 

ANEXA Nr. 2

 

TABEL

cuprinzând mijloacele fixe din domeniul public al statului, concesionate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica” - S.A., propuse a se trece în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

 

Nr. crt.

Sucursala

Număr MFP

Denumirea obiectivului

Codul de clasificare

Denumirea mijlocului fix

Numărul de inventar

Valoarea de inventar la 31 mai 2013, conform Actului adiţionai nr. 7/2013 la contractul de concesiune

(lei)

Domeniul public-sursă proprie cu valoare rămasă de amortizat

(lei)

Anul PIF (punere în funcţiune)

1

ST Constanţa

62153

Staţia 400/220 kV Tulcea Vest

8.14.01

CELULE 400 kV ST. TULCEA V. PUBLIC

T042023078581J

3.563.451,40

0,00

1982

2

 

62158

Staţia 220/110 kV Bărboşi

814 01

CELULE DE EXTERIOR 220 KV BĂRBOŞI PUBLIC

T042023388641J

98,16

0,00

1969

3

 

 

 

 

CELULE DE EXTERIOR 220 KV BĂRBOŞI PUBLIC

T042023388651J

10870,64

0,00

1970

4

 

 

 

 

CELULE DE EXTERIOR 220 KV BĂRBOŞI PUBLIC

T042023388661J

110,29

0,00

1973

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

3.574.530,49

0,00

 

 

ANEXA Nr. 3

 

TABEL

cuprinzând mijloacele fixe din domeniul public al statului, concesionate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica” - S.A., propuse a se trece în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

 

Nr. crt.

Sucursala

Număr MFP

Denumirea obiectivului

Codul de clasificare

Denumirea mijlocului fix

Numărul de inventar

Valoarea de inventar la 31 mai 2013. conform Actului adiţional nr. 7/2013 la contractul de concesiune

(lei)

Domeniul public - sursă proprie cu valoare rămasă de amortizat

(lei)

Anul PIF (punere în funcţiune)

1

ST Sibiu

62198

Staţia 220/110 kV Braşov

8.14.01

4 CELULE 400 KV ST. 400 KV BRAŞOV

T072033323600J

2.288.931,32

0,00

1976

2

 

 

 

 

CELULA LEA 400 KV GUTINAS ST. BRAŞOV PUBLIC

T072033323700J

515.700,43

0,00

1976

3

 

 

 

 

CELULA LEA 400 KV BRADU ST. BRAŞOV PUBLIC

T072033323900J

515.700,43

0,00

1976

4

 

 

 

 

CELULA LEA 400 KV SB SUD ST BRAŞOV PUBLIC

T072033324100J

515.700,43

0,00

1976

5

 

 

 

 

CABINA RELEE ST. 400 KV BRAŞOV

T072011042400J

3.459,24

7.812,50

1976

6

 

 

 

 

CABINA RELEE ST. 400 KV BRAŞOV

T072011042500J

3.459,24

7.812,50

1976

7

 

 

 

 

CABINA RELEE ST. 400 KV BRAŞOV

T072011042600J

3.459,24

7.812,50

1976

8

 

 

 

 

CABINA RELEE ST. 400 KV BRAŞOV

T072011042700J

3.459,24

7.812,50

1976

9

 

 

 

 

CABINA PROTECŢIE ST. 400 KV BRAŞOV

T072011059500J

4.640,33

12.225,38

1980

10

 

 

 

 

CELULA LEA 400 KV GUTINAS ST. BRAŞOV PUBLIC

T072033323800J

163.308,45

104.449,80

1976

11

 

 

 

 

CELULA LEA 400 KV BRADU ST. BRAŞOV PUBLIC

T072033324000J

163.308,45

104.449,80

1976

12

 

 

 

 

CELULA LEA 400 KV SB SUD ST. BRAŞOV PUBLIC

T072033324200J

163.308,45

104.449,80

1976

13

 

 

 

 

CELULA LEA 400 KV DÂRSTE ST. BRAŞOV

T072033324300J

286.116,41

186.549,32

2006

14

 

 

 

 

CELULA LEA 400 KV DÂRSTE ST. BRAŞOV PUBLIC

T072033324400J

163.308,45

104.449,80

1976

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

4.793.860,11

647.823,90

 

 

ANEXA Nr. 4

 

TABEL

cuprinzând mijloacele fixe din domeniul public al statului, concesionate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica” - S.A., propuse a se trece În domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

 

Nr. crt.

Sucursala

Număr MFP

Denumirea obiectivului

Codul de

clasifica re

Denumirea mijlocului fix

Numărul de inventar

Valoarea de inventar la 31 mai 2013, conform Actului adiţional nr. 7/2013 la contractul de concesiune (lei)

Domeniul public - sursă proprie cu valoare rămasă de amortizat

(lei)

Anul PIF (punere în funcţiune)

1

ST Timişoara

62188

Staţia 220/110 kV Reşiţa

8.14.01

Celula LEA 220 kV Porţile de Fier 1 + protecţii

T082002000223J

712.271,12

0,00

1970

2

 

 

 

 

Celula LEA 220 kV Porţile de Fier 2 + protecţii

T082002000224J

712 271,12

0,00

1970

3

 

 

 

 

Celula LEA 220 kV Timişoara 1 + protecţii

T082002000225J

712.271,12

0,00

1970

4

 

 

 

 

Celula LEA 220 kV Timişoara 2 + protecţii

T082002000226J

712.271,12

0,00

1970

5

 

62193

Staţia 220/110 kV Hăşdat

8.14.01

Bobină de blocaj tip RZ 2000 celule LEA220 kV Baru Mare

T082002000056J

7.742,54

0,00

1978

6

 

 

 

 

Echipament TIF celule LEA220 kV Baru Mare

T082002000323J

21.627,71

0,00

1980

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

2.878.454,73

0,00

 

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea doamnei Anca Nicoleta Alexandrescu, la cerere, din funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

Având în vedere demisia doamnei Anca Nicoleta Alexandrescu, în temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul interimar emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Anca Nicoleta Alexandrescu se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CÎMPEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 15 noiembrie 2015.

Nr. 277.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.