MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 838/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 838         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 10 noiembrie 2015

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

764/1.444/2.624. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR şi PĂDURILOR

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 764 din 29 aprilie 2015

Nr. 1.444 din 3 iulie 2015

Nr. 2.624 din 3 noiembrie 2015

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 24.718/2015,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva sunt prevăzute în anexele nr. 1-23, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Unităţile prevăzute în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009, cu modificările şi completările ulterioare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Ministrul finanţelor publice,

Graţie la Leocadia Gavrilescu

Rovana Plumb

Eugen Orlando Teodorovici

 

ANEXA Nr. 1

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Naţional Buila-Vânturăriţa

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

582,9

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

582,9

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,0

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,0

 

2

 

Venituri financiare

5

0,0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

580,9

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

580,9

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

115,0

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

6,5

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

455,8

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

378,0

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

339,0

 

 

 

C2

bonusuri

14

39,0

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,0

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

0,0

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

77,8

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

3,6

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0,0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

2,0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

2,0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0,0

 

1

 

Rezerve legale

25

0,0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0,0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,0

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

0,0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0,0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0,0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0,0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,0

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,0

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0,0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0,0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

182,0

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

182,0

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

50,0

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,0

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

5,0

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0,0

 

 

e)

alte cheltuieli

42

107,0

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

0,3

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0,0

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0,0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

0,3

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

11,0

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

11,0

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.812,1

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.568,2

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

53,0

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

0,0

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

996,6

 

8

 

Plăţi restante

55

0,0

 

9

 

Creanţe restante

56

0,0

 

ANEXA Nr. 2

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Naţional Călimani

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

910,3

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

910,3

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,0

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,0

 

2

 

Venituri financiare

5

0,0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

907,0

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

907,0

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

221,5

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

2,5

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

652,8

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

540,1

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

492,7

 

 

 

C2

bonusuri

14

47,4

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,0

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

0,0

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

112,7

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

30,2

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0,0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

3,3

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

3,3

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0,0

 

1

 

Rezerve legale

25

0,0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

o,o

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,0

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

0,0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0,0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0,0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0,0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,0

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,0

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0,0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0,0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

86,4

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

86,4

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0,0

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,0

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,0

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0,0

 

 

e)

alte cheltuieli

42

86,4

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

0,0

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0,0

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0,0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

0,0

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

15,0

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

15,0

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.975,6

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.737,2

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

60,7

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

0,0

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

996,4

 

8

 

Plăţi restante

55

0,0

 

9

 

Creanţe restante

56

0,0

 

ANEXA Nr. 3

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

543,0

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

543,0

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,0

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,0

 

2

 

Venituri financiare

5

0,0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

543,0

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

543,0

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

99,8

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

3,0

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

440,2

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

363,6

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

334,0

 

 

 

C2

bonusuri

14

29,6

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,0

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

0,0

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

76,6

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

0,0

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0,0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0,0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0,0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0,0

 

1

 

Rezerve legale

25

0,0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0,0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,0

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

0,0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0,0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0,0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0,0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,0

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,0

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0,0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0,0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

80,0

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

80,0

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

75,0

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,0

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,0

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0,0

 

 

e)

alte cheltuieli

42

5,0

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

0,0

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0,0

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0,0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

0,0

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

11,0

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

11,0

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.729,5

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.530,3

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

49,4

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

0,0

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1,000,0

 

8

 

Plăţi restante

55

0,0

 

9

 

Creanţe restante

56

0,0

 

ANEXA Nr. 4

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

717,4

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

717,4

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,0

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,0

 

2

 

Venituri financiare

5

0,0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

715,4

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

715,4

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

150,0

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

4,5

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

528,9

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

437,9

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

395,8

 

 

 

C2

bonusuri

14

42,1

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,0

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

0,0

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

91,0

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

32,0

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0,0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

2,0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

2,0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0,0

 

1

 

Rezerve legale

25

0,0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0,0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,0

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

0,0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0,0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0,0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0,0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,0

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,0

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0,0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0,0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0,0

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0,0

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0,0

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,0

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,0

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0,0

 

 

e)

alte cheltuieli

42

0,0

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

7,3

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0,0

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0,0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

7,3

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

14,0

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

14,0

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.555,4

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.356,0

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

51,2

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

0,0

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

997,2

 

8

 

Plăţi restante

55

0,0

 

9

 

Creanţe restante

56

0,0

 

ANEXA Nr. 5

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Naţional Cozia

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

900,9

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

900,8

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,0

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,0

 

2

 

Venituri financiare

5

0,1

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

899,0

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

899,0

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

93,1

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

4,5

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

637,0

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

499,4

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

447,9

 

 

 

C2

bonusuri

14

51,5

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

24,8

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

24,8

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

0,0

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

112,8

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

164,4

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0,0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1,9

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

1.9

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0,0

 

1

 

Rezerve legale

25

0,0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0,0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,0

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

0,0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0,0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0,0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0,0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,0

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,0

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0,0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0,0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

160,0

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

160,0

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0,0

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

1,3

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,0

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0,0

 

 

e)

alte cheltuieli

42

158,7

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

110,0

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0,0

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0,0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

110,0

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

15,0

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

15,0

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.725,0

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.488,3

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

60,1

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

0,0

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

997,9

 

8

 

Plăţi restante

55

0,0

 

9

 

Creanţe restante

56

0,0

 

ANEXA Nr. 6

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

734,9

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

734,9

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,0

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,0

 

2

 

Venituri financiare

5

0,0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

733,9

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

733,9

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

122,9

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

14,0

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

597,0

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

497,9

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

460,9

 

 

 

C2

bonusuri

14

37,0

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,0

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

0,0

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

99,1

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

0,0

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0,0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1,0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

1,0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0,0

 

1

 

Rezerve legale

25

0,0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0,0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,0

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

0,0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0,0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0,0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0,0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,0

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,0

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0,0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0,0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

555,4

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

555,4

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

118,0

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

94,6

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

190,2

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0,0

 

 

e)

alte cheltuieli

42

152,6

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

3.125,0

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0,0

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0,0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

3.125,0

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

15,0

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

15,0

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.766,0

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.560,4

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

49,0

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

0,0

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

998,6

 

8

 

Plăţi restante

55

0,0

 

9

 

Creanţe restante

56

0,0

 

ANEXA Nr. 7

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Naţional Munţii Măcinului

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

750,0

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

750,0

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,0

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,0

 

2

 

Venituri financiare

5

0,0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

744,0

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

744,0

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

99,9

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

6,0

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

577,1

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

469,5

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

425,1

 

 

 

C2

bonusuri

14

44,4

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,0

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

0,0

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

107,6

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

61,0

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0,0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

6,0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

6,0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0,0

 

1

 

Rezerve legale

25

0,0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0,0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,0

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

0,0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0,0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0,0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0,0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,0

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,0

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0,0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0,0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

2.304,1

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

2.304,1

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

1.423,0

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

467,9

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

272,3

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

16,9

 

 

e)

alte cheltuieli

42

124,0

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

2.304,1

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0,0

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0,0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

2.304,1

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

17,0

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

15,0

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.580,0

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.361,7

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

50,0

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

0,0

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

992,0

 

8

 

Plăţi restante

55

0,0

 

9

 

Creanţe restante

56

4,9

 

ANEXA Nr. 8

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Naţional Munţii Rodnei

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

840.0

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

840,0

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,0

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0.0

 

2

 

Venituri financiare

5

0,0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

840,0

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

840,0

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

144,5

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

2,5

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

690,0

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

570,0

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

524,0

 

 

 

C2

bonusuri

14

46,0

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,0

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

0,0

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

120,0

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

3,0

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0,0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0,0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0,0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0,0

 

1

 

Rezerve legale

25

0,0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0,0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,0

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

0,0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0,0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0,0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0,0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,0

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,0

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0,0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0,0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

480,0

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

480,0

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0,0

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,0

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

380.0

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0,0

 

 

e)

alte cheltuieli

42

100,0

VIII.