MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 837/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 837         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 10 noiembrie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

264. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Islanda, pe de la altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia şi ale Islandei pentru cea de-a două perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles la 1 aprilie 2015

 

Acord între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Islanda, pe de altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia şi ale Islandei pentru cea de-a două perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice

 

812. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Islanda, pe de la altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia şi ale Islandei pentru cea de-a două perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles la 1 aprilie 2015

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

257. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Nagy Cornelia a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

258. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Nagy Cornelia a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice

 

259. - Decizie privind sancţionarea domnului Sorin Popa, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.295. - Ordin al ministrului sănătăţii privind autorizarea de fabricaţie a producătorilor, importatorilor de medicamente de uz uman, inclusiv cele pentru investigaţie clinică, şi a unităţilor de control independente şi privind acordarea certificatului de bună practică de fabricaţie

 

1.692/1.285/112/1.050/2.837. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului transporturilor şi ai preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea listei punctelor de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar, precum şi a programului de lucru pentru inspectoratele de carantină fitosanitară vamală  

 

2.184. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2015

 

2.185. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2015

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Islanda, pe de la altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia şi ale Islandei pentru cea de-a două perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles la 1 aprilie 2015

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Islanda, pe de la altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia şi ale Islandei pentru cea de-a două perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles la 1 aprilie 2015.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2015.

Nr. 264.

 

ACORD

între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Islanda, pe de altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia şi ale Islandei pentru cea de-a două perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice

 

Uniunea Europeană (denumită în continuare şi Uniunea),

Regatul Belgiei,

Republica Bulgaria,

Republica Cehă,

Regatul Danemarcei,

Republica Federală Germania,

Republica Estonia,

Irlanda,

Republica Elenă,

Regatul Spaniei,

Republica Franceză,

Republica Croaţia,

Republica Italiană,

Republica Cipru,

Republica Letonia,

Republica Lituania,

Marele Ducat al Luxemburgului,

Ungaria,

Republica Malta,

Regatul Ţărilor de Jos,

Republica Austria,

Republica Polonă,

Republica Portugheză,

România,

Republica Slovenia,

Republica Slovacă,

Republica Finlanda,

Regatul Suediei,

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, pe de o parte,

şi Islanda, pe de altă parte, (denumite în continuare părţile),

reamintind că:

- în declaraţia comună de la Doha din 8 decembrie 2012 se precizează că angajamentele cuantificate de limitare şi de reducere a emisiilor prevăzute pentru Uniune, statele membre ale acesteia, Croaţia şi Islanda pentru cea de-a două perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto se bazează pe înţelegerea că respectivele angajamente vor fi îndeplinite în comun, în conformitate cu articolul 4 din Protocolul de la Kyoto; articolul 3 alineatul (7b) din Protocolul de la Kyoto va fi aplicat, în temeiul Acordului privind îndeplinirea în comun a angajamentelor de către Uniunea Europeană, statele membre ale acesteia, Croaţia şi Islanda, cantităţii comune atribuite, şi nu va fi aplicat în mod individual statelor membre, Croaţiei şi Islandei;

- în aceeaşi declaraţie, Uniunea, statele membre ale acesteia şi Islanda au precizat că vor depune în acelaşi timp instrumentele de acceptare, la fel ca în cazul Protocolului de la Kyoto, în scopul de a asigura intrarea simultană în vigoare a acestuia în Uniune, în cele 27 de state membre ale acesteia, în Croaţia şi în Islanda;

- Islanda participă la Comitetul privind schimbările climatice al Uniunii Europene, instituit în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013, precum şi la grupul de lucru I din cadrul Comitetului privind schimbările climatice,

au hotărât să încheie următorul acord:

 

ARTICOLUL 1

Obiectivul acordului

 

Obiectivul prezentului acord constă în stabilirea condiţiilor de participare a Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia şi ale Islandei pentru cea de-a două perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto, precum şi în crearea cadrului pentru desfăşurarea efectivă a acestei participări, care cuprinde şi contribuţia Islandei la îndeplinirea de către Uniune a cerinţelor de raportare prevăzute pentru cea de-a două perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto.

 

ARTICOLUL 2

Definiţii

 

În sensul prezentului acord se aplică următoarele definiţii:

(a) Protocolul de la Kyoto înseamnă Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC), astfel cum a fost modificat prin Amendamentul de la Doha, convenit la 8 decembrie 2012 la Doha;

(b) Amendamentul de la Doha înseamnă Amendamentul de la Doha la Protocolul de la Kyoto la CCONUSC, convenit la 8 decembrie 2012 la Doha, prin care se stabileşte a două perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto, de la 1 ianuarie 2013 până la 31 decembrie 2020;

(c) condiţiile îndeplinirii în comun a angajamentelor înseamnă condiţiile prevăzute în anexa 2 la prezentul acord;

(d) Directiva ETS înseamnă Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii, astfel cum a fost modificată.

 

ARTICOLUL 3

Îndeplinirea în comun a angajamentelor

 

(1) Părţile convin ca în cea de-a două perioadă de angajament să îşi îndeplinească în comun angajamentele cuantificate de limitare şi de reducere a emisiilor care sunt înscrise în coloana a treia din anexa B la Protocolul de la Kyoto, în condiţiile îndeplinirii în comun a angajamentelor.

(2) în acest scop, Islanda adoptă toate măsurile necesare pentru a se asigura că, în cea de-a două perioadă de angajament, nu îşi depăşeşte cantitatea atribuită conform condiţiilor îndeplinirii în comun a angajamentelor în ceea ce priveşte emisiile antropice agregate de gaze cu efect de seră enumerate în anexa A la Protocolul de la Kyoto, care sunt exprimate în dioxid de carbon echivalent, provin din surse şi absorbanţi reglementaţi de Protocolul de la Kyoto şi nu intră în domeniul de aplicare al Directivei ETS.

(3) Fără a aduce atingere articolului 8 din prezentul acord, la sfârşitul celei de-a două perioade de angajament, în conformitate cu Decizia 1/CMP.8 şi cu alte decizii relevante ale organismelor instituite în temeiul CCONUSC sau al Protocolului de la Kyoto şi în condiţiile îndeplinirii în comun a angajamentelor, Islanda retrage din registrul naţional AAU, CER, ERU, RMU, tCERt sau ICER echivalente cu emisiile de gaze cu efect de seră de la surse şi eliminării de către absorbanţi cuprinse în cantitatea sa atribuită.

 

ARTICOLUL 4

Aplicarea legislaţiei relevante a Uniunii

 

(1) Actele juridice enumerate în anexa 1 la prezentul acord sunt obligatorii pentru Islanda şi devin aplicabile în Islanda. În scopul aplicării prezentului acord, toate trimiterile la statele membre ale Uniunii din actele juridice incluse în anexa respectivă sunt considerate trimiteri şi la Islanda.

(2) Anexa 1 la prezentul acord poate fi modificată printr-o decizie a Comitetului pentru îndeplinirea în comun a angajamentelor instituit prin articolul 6 din prezentul acord.

(3) Comitetul pentru îndeplinirea în comun a angajamentelor poate decide cu privire la modalităţi tehnice suplimentare privind aplicarea actelor juridice enumerate în anexa 1 la prezentul acord în ceea ce priveşte Islanda.

(4) în cazul unor modificări ale anexei 1 la prezentul acord care presupun schimbări în legislaţia primară din Islanda, la stabilirea datei de intrare în vigoare a modificărilor respective se ţine seama de timpul necesar pentru adoptarea unor astfel de schimbări de către Islanda şi de necesitatea de a asigura respectarea cerinţelor prevăzute în Protocolul de la Kyoto şi în deciziile adoptate în temeiul acestuia.

(5) Este deosebit de important ca, înainte de adoptarea unor acte delegate incluse sau care urmează a fi incluse în anexa 1 la prezentul acord, Comisia să îşi urmeze practicile uzuale şi să organizeze consultări cu experţi, inclusiv experţi din Islanda.

 

ARTICOLUL 5

Raportarea

 

(1) Până la 15 aprilie 2015, Islanda transmite secretariatului CCONUSC un raport menit să faciliteze calcularea cantităţii sale atribuite, în conformitate cu prezentul acord, cu cerinţele Protocolului de la Kyoto, cu Amendamentul de la Doha şi cu deciziile adoptate în temeiul acestora.

(2) Uniunea întocmeşte un raport menit să faciliteze calcularea cantităţii atribuite a Uniunii şi un raport menit să faciliteze calcularea cantităţii comune atribuite a Uniunii, a statelor membre ale acesteia şi a Islandei (cantitatea comună atribuită), în conformitate cu prezentul acord, cu cerinţele Protocolului de la Kyoto, cu Amendamentul de la Doha şi cu deciziile adoptate în temeiul acestora. Uniunea transmite aceste rapoarte secretariatului CCONUSC până la 15 aprilie 2015.

 

ARTICOLUL 6

Comitetul pentru îndeplinirea în comun a angajamentelor

 

(1) Se instituie un comitet pentru îndeplinirea în comun a angajamentelor, alcătuit din reprezentanţi ai părţilor.

(2) Comitetul pentru îndeplinirea în comun a angajamentelor asigură punerea efectivă în aplicare a prezentului acord şi funcţionarea acestuia. În acest scop, comitetul adoptă deciziile prevăzute la articolul 4 din prezentul acord şi efectuează schimburi de opinii şi de informaţii legate de respectarea condiţiilor îndeplinirii în comun a angajamentelor. Comitetul pentru îndeplinirea în comun a angajamentelor adoptă toate deciziile prin consens.

(3) Comitetul pentru îndeplinirea în comun a angajamentelor se reuneşte la cererea adresată de una sau mai multe părţi ori la iniţiativa Uniunii. Respectiva cerere se adresează Uniunii.

(4) Membrii Comitetului pentru îndeplinirea în comun a angajamentelor care reprezintă Uniunea şi statele membre ale acesteia sunt iniţial reprezentanţi ai Comisiei şi ai statelor membre care fac parte şi din Comitetul privind schimbările climatice al Uniunii Europene, instituit în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului1. Reprezentantul Islandei este numit de Ministerul Mediului şi Resurselor Naturale din această ţară. Reuniunile Comitetului pentru îndeplinirea în comun a angajamentelor au loc, ori de câte ori este posibil, în apropierea reuniunilor Comitetului privind schimbările climatice.

(5) Comitetul pentru îndeplinirea în comun a angajamentelor îşi adoptă regulamentul de procedură prin consens.

 

ARTICOLUL 7

Interzicerea rezervelor

 

Prezentul acord nu admite nicio rezervă.

 

ARTICOLUL 8

Durata şi respectarea

 

(1) Prezentul acord se încheie pe durata rămasă până la cea mai îndepărtată dintre următoarele date: sfârşitul perioadei suplimentare pentru îndeplinirea angajamentelor în cea de-a două perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto sau data rezolvării eventualelor probleme de punere în aplicare în cadrul Protocolului de la Kyoto cu care se confruntă oricare dintre părţi în legătură cu perioada de angajament respectivă sau cu punerea în aplicare a îndeplinirii în comun a angajamentelor. Prezentul acord nu poate înceta înainte de data respectivă.

(2) Islanda notifică toate cazurile de nerespectare sau de nerespectare iminentă a dispoziţiilor prezentului acord Comitetului pentru îndeplinirea în comun a angajamentelor. Orice astfel de nerespectare trebuie să fie justificată în mod satisfăcător faţă de membrii comitetului în termen de 30 de zile de la notificare. În caz contrar, nerespectarea dispoziţiilor prezentului acord constituie o încălcare a prezentului acord.

(3) în cazul unei încălcări a prezentului acord de către Islanda sau al unei obiecţii a Islandei de a modifica anexa 1 la acesta în conformitate cu articolul 4 alineatul (2), Islanda răspunde pentru emisiile antropice agregate exprimate în dioxid de carbon echivalent şi provenite de la surse şi eliminarea de către absorbanţi în Islanda, care intră sub incidenţa Protocolului de la Kyoto în cea de-a două perioadă de angajament, inclusiv pentru emisiile de la surse care intră sub incidenţa schemei Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisie, în raport cu obiectivul său cuantificat de reducere a emisiilor inclus în coloana a treia din anexa B la Protocolul de la Kyoto, şi, la sfârşitul celei de-a două perioade de angajament, retrage din registrul naţional A AU, CER, ERU, RMU, tCER şi ICER echivalente cu emisiile respective.

 

ARTICOLUL 9

Depozitarul

 

            Prezentul acord, întocmit în două exemplare în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză şi în limba islandeză, fiecare dintre aceste texte fiind autentice în egală măsură, se depune la secretarul general al Consiliului Uniunii Europene.

 

ARTICOLUL 10

Depunerea Instrumentelor de ratificare

 

(1) Părţile ratifică prezentul acord în conformitate cu cerinţele din legislaţiile lor respective. Fiecare parte îşi depune instrumentul de ratificare la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene, fie înaintea, fie în momentul depunerii instrumentului său de acceptare a Amendamentului de la Doha la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

(2) Islanda îşi depune instrumentul de acceptare a Amendamentului de la Doha la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, în conformitate cu articolul 20 alineatul (4) şi cu articolul 21 alineatul (7) din Protocolul de la Kyoto, cel mai târziu la data depunerii ultimului instrument de acceptare de către Uniune sau de către statele membre ale acesteia.

(3) în momentul depunerii instrumentului de acceptare a Amendamentului de la Doha, Islanda notifică, de asemenea, condiţiile îndeplinirii în comun a angajamentelor, în nume propriu, secretariatului Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Protocolul de la Kyoto.

 

ARTICOLUL 11

Intrarea în vigoare

 

Prezentul acord intră în vigoare în a nouăzecea zi de la data la care toate părţile şi-au depus instrumentul de ratificare.

Drept care subsemnaţii plenipotenţiari, pe deplin autorizaţi, au semnat prezentul acord, întocmit la Bruxelles la 1 aprilie 2015.

 

1 Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare, la nivel naţional şi al Uniunii, a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice şi de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE (JOUE L165,18.6.2013, p. 13).

 

ANEXA 1

 

(Lista prevăzută la articolul 4)

 

1. Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare, la nivel naţional şi al Uniunii, a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice şi de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE (denumit Regulamentul nr. 525/2013), cu excepţia articolului 4, a articolului 7 litera (f), a articolelor 15-20 şi a articolului 22. Dispoziţiile articolului 21 se aplică dacă sunt relevante.

2. Actualele şi viitoarele acte delegate şi de punere în aplicare adoptate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 525/2013

 

ANEXA 2

 

Notificarea condiţiilor Acordului privind îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor sale membre şi ale Islandei, în temeiul articolului 3 din Protocolul de la Kyoto, pentru a două perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto, astfel cum au fost adoptate prin Decizia 1/CMP.8 de Conferinţa părţilor la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, care funcţionează ca reuniune a părţilor la Protocolul de la Kyoto şi care s-a desfăşurat la Doha

 

1. Membrii acordului

Uniunea Europeană, statele membre ale acesteia şi Republica Islanda, fiecare fiind parte la Protocolul de la Kyoto, sunt membri ai acestui acord (membrii). În prezent, următoarele sunt state membre ale Uniunii Europene:

Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Croaţia, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Ungaria, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia. Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

Islanda este membră în cadrul prezentului acord în temeiul Acordului dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia şi Islanda cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor sale membre şi ale Islandei pentru cea de-a două perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice,

2. Îndeplinirea în comun a angajamentelor în temeiul articolului 3 din Protocolul de la Kyoto pentru a două perioadă de angajament a Protocolului de la Kyoto

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Protocolul de la Kyoto, membrii îşi vor îndeplini angajamentele asumate în temeiul articolul 3 după cum urmează:

- membrii se vor asigura, în conformitate cu articolul 4 alineatele (5) şi (6) din Protocolul de la Kyoto, că în statele membre şi în Islanda suma combinată a emisiilor antropice agregate de gaze cu efect de seră, exprimate în dioxid de carbon echivalent, cuprinse în anexa Ala Protocolul de la Kyoto, nu depăşeşte cantitatea care le-a fost atribuită în comun;

- aplicarea articolului 3 alineatul (1) din Protocolul de la Kyoto la emisiile de gaze cu efect de seră generate de transporturile aeriene şi navale pentru statele membre şi Islanda se bazează pe abordarea convenţiei de a include în obiectivele părţilor doar emisiile provenind de la zborurile interne şi de la transporturile navale interne. Abordarea Uniunii Europene în cadrul celei de-a două perioade de angajament a Protocolului de la Kyoto rămâne aceeaşi ca şi pentru prima perioadă de angajament, având în vedere lipsa de progrese în atribuirea acestor emisii la obiectivele părţilor înregistrată de la Decizia 2/CP.3. Aceasta nu aduce atingere stricteţii angajamentelor asumate de Uniunea Europeană în cadrul pachetului energie şi schimbări climatice, care rămân neschimbate. De asemenea, nu se aduce atingere necesităţii de a lua măsuri privind emisiile de astfel de gaze provenite de la combustibilii folosiţi în transporturile aeriene şi maritime;

- fiecare membru îşi poate mări nivelul de ambiţie prin transferarea de unităţi ale cantităţii atribuite, de unităţi de reducere a emisiilor sau de unităţi certificate de reducere a emisiilor într-un cont de anulare stabilit în registrul său naţional. Membrii vor transmite în comun informaţiile solicitate în temeiul punctului 9 din Decizia 1/CMP.8 şi vor face în comun orice propuneri în sensul articolului 3 alineatele (1b) şi (1c) din Protocolul de la Kyoto;

- membrii vor continua să aplice articolul 3 alineatele (3) şi

(4) din Protocolul de la Kyoto şi deciziile convenite în mod individual în cadrul acestora;

- emisiile din anul de referinţă combinate ale membrilor vor fi egale cu suma emisiilor în anii de referinţă respectivi aplicabile fiecărui stat membru şi Islandei;

- în cazul în care folosinţa terenurilor, schimbarea folosinţei terenurilor şi silvicultura au constituit o sursă netă de emisii de gaze cu efect de seră în anul 1990 pentru orice stat membru sau Islanda, membrul respectiv, în temeiul articolului 3 alineatul (7a) din Protocolul de la Kyoto, include în emisiile sale din anul sau perioada de referinţă emisiile antropice agregate de la surse, exprimate în dioxid de carbon echivalent, din care se scad cantităţile eliminate de către absorbanţi în anul sau perioada de referinţă, datorate folosinţei terenurilor, schimbării folosinţei terenurilor şi silviculturii, în scopul calculării cantităţii atribuite în comun membrilor în conformitate cu articolul 3 alineatele (7a), (8) şi (8a) din Protocolul de la Kyoto;

- calculul în conformitate cu articolul 3 alineatul (7b) din Protocolul de la Kyoto se aplică cantităţii atribuite în comun în cadrul celei de-a două perioade de angajament pentru membri, determinată în conformitate cu articolul 3 alineatele (7a), (8) şi (8a) din Protocolul de la Kyoto, şi sumei emisiilor anuale medii ale membrilor pentru primii trei ani din cadrul primei perioade de angajament, multiplicate cu opt;

- în conformitate cu Decizia 1/CMP.8, unităţile din rezerva excedentară din perioada anterioară a unui membru pot fi utilizate pentru retragere în cursul perioadei suplimentare pentru îndeplinirea angajamentelor din cea de-a două perioadă de angajament, în măsura în care emisiile membrului respectiv din cea de-a două perioadă de angajament depăşesc cantităţile atribuite respectiv pentru această perioadă de angajament, astfel cum sunt definite în prezenta notificare.

3. Nivelurile de emisii alocate fiecărui membru la acord

Angajamentele cantitative de limitare şi de reducere a emisiilor pentru membri înscrise în coloana a treia din anexa B la Protocolul de la Kyoto sunt de 80%. Cantitatea atribuită în comun membrilor pentru a două perioadă de angajament va fi stabilită în conformitate cu articolul 3 alineatele (7a), (8) şi (8a) din Protocolul de la Kyoto, iar calculul său va fi facilitat de raportul transmis de Uniunea Europeană în conformitate cu punctul 2 din Decizia 2/CMP.8.

Nivelurile de emisii respective ale membrilor sunt după cum urmează:

- Nivelul de emisii pentru Uniunea Europeană este egal cu diferenţa dintre cantitatea comună atribuită membrilor şi suma nivelurilor de emisii alocate statelor membre şi Islandei. Calculul acestuia va fi facilitat de raportul transmis în conformitate cu punctul 2 din Decizia 2/CMP.8.

- Nivelurile de emisii respective ale statelor membre şi ale Islandei, în conformitate cu articolul 4 alineatele (1) şi (5) din Protocolul de la Kyoto, reprezintă suma dintre cantităţile lor respective enumerate în tabelul 1 de mai jos şi orice rezultate ale aplicării articolului 3 alineatul (7a) teza a două din Protocolul de la Kyoto pentru statul membru respectiv sau pentru Islanda.

Cantităţile alocate membrilor sunt egale cu nivelurile lor de emisii respective.

Cantitatea atribuită Uniunii Europene va fi calculată pe baza emisiilor de gaze cu efect de seră din surse din cadrul schemei Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisii la care participă statele membre ale acesteia şi Islanda, în măsura în care aceste emisii sunt reglementate în temeiul Protocolului de la Kyoto. Cantităţile respective atribuite statelor membre şi Islandei acoperă emisiile de gaze cu efect de seră de la surse şi eliminarea de către absorbanţi în fiecare stat membru sau în Islanda de la surse şi de către absorbanţi care nu fac obiectul Directivei 2009/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătăţirii şi extinderii schemei comunitare de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. Aceasta include toate emisiile de la surse şi eliminarea de către absorbanţi care intră sub incidenţa articolului 3 alineatele (3) şi (4) din Protocolul de la Kyoto, precum şi toate emisiile de trifluorură de azot(NF3) în temeiul Protocolului de la Kyoto.

Membrii prezentului acord raportează separat emisiile de la surse şi eliminarea de către absorbanţi, cuprinse în cantităţile respective care le sunt atribuite.

 

Tabelul 1

Niveluri de emisii pentru statele membre şi pentru Islanda [înainte de aplicarea articolului 3 alineatul (7a)], exprimate în tone de dioxid de carbon echivalent pentru cea de-a două perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto

 

Belgia

584 228 513

Bulgaria

222 945 983

Republica Cehă

520 515 203

Danemarca

269 321 526

Germania

3 592 699 888

Estonia

51 056 976

Irlanda

343 467 221

Grecia

480 791 166

Spania

1 766 877 232

Franţa

3 014 714 832

Croaţia

162 271 086

Italia

2 410 291 421

Cipru

47 450 128

Letonia

76 633 439

Lituania

113 600 821

Luxemburg

70 736 832

Ungaria

434 486 280

Malta

9 299 769

Ţările de Jos

919 963 374

Austria

405 712 317

Polonia

1 583 938 824

Portugalia

402 210 711

România

656 059490

Slovenia

99 425 782

Slovacia

202 268 939

Finlanda

240 544 599

Suedia

315 554 578

Regatul Unit

2 743 362 625

Islanda

15 327 217

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Islanda, pe de la altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia şi ale Islandei pentru cea de-a două perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles la 1 aprilie 2015

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Islanda, pe de la altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia şi ale Islandei pentru cea de-a două perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles la 1 aprilie 2015, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 5 noiembrie 2015.

Nr. 812.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Nagy Cornelia a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul interimar emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Nagy Cornelia a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CÎMPEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 9 noiembrie 2015.

Nr. 257.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Nagy Cornelia a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice

 

Având în vedere propunerea Ministerului Finanţelor Publice formulată prin Adresa nr. 11.254 din 3 noiembrie 2015, precum şi Avizul favorabil nr. 53.901/2015 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Nagy Cornelia a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice, în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), precum şi al art.92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul interimar emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Nagy Cornelia exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CÎMPEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 9 noiembrie 2015.

Nr. 258.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind sancţionarea domnului Sorin Popa, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 

Având în vedere Raportul Comisiei de disciplină din cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor nr. CD 158 din 27 octombrie 2015 cu privire la sesizarea nr. 9.437 din 16 septembrie 2015, înregistrată la Comisia de disciplină sub nr. CD 125 din 16 septembrie 2015, formulată de domnul Lehel-Lorand Popa, preşedintele Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, împotriva domnului Sorin Popa, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice, membru al Completului 11, prin care se propune, în unanimitate, aplicarea sancţiunii disciplinare constând în diminuarea drepturilor salariale cu 10% pe o perioadă de trei luni domnului Sorin Popa, pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute la art. 276 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nerespectarea termenului de soluţionare a contestaţiei ce a format obiectul Dosarului Consiliului nr. 1.546/2015, precum şi la art. 77 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor şi neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 77 alin. (2) lit. a) şi b), alin. (3) lit. b) şi art. 78 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul interimar emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Domnul Sorin Popa, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, se sancţionează cu diminuarea drepturilor salariale cu 10% pe o perioadă de trei luni, pentru nerespectarea termenului de soluţionare a contestaţiei ce a format obiectul Dosarului Consiliului nr. 1.546/2015, precum şi pentru întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor şi neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor.

Art. 2. - Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare la instanţa de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) şi (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CÎMPEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 9 noiembrie 2015.

Nr. 259.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind autorizarea de fabricaţie a producătorilor, importatorilor de medicamente de uz uman, inclusiv cele pentru investigaţie clinică, şi a unităţilor de control independente şi privind acordarea certificatului de bună practică de fabricaţie

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 10.483/2015 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale şi Adresa Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale nr. 59.619E din 4 decembrie 2014, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 74.407 din 4 decembrie 2014,

având în vedere prevederile art. 755-761 şi ale art. 857 alin. (13) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată,

ţinând cont de prevederile art. 12 alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin, (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Introducere

 

Art. 1. - În sensul prezentului ordin, termenii şi noţiunile folosite au următoarele semnificaţii:

a) Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) - instituţie europeană înfiinţată în 1995, în baza Regulamentului (CEE) nr. 2.309/93 al Consiliului din 22 iulie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare de autorizare şi supraveghere a produselor medicamentoase de uz uman şi de uz veterinar şi de instituire a unei Agenţii europene pentru evaluarea produselor medicamentoase, care are ca atribuţie principală autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor noi, prin procedura centralizată, care se finalizează prin emiterea unei decizii a Comisiei Europene;

b) Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) - autoritatea competentă din România în domeniul medicamentelor de uz uman, denumite în continuare medicamente;

c) autorizaţie de fabricaţie - document emis de ANMDM în baza art. 755 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată - titlul XVIII “Medicamentul”;

d) autorizaţie de punere pe piaţă - document eliberat de autoritatea competentă în domeniul medicamentului în baza evaluării şi aprobării documentaţiei de autorizare depuse de solicitanţi la acea autoritate, document care permite circulaţia pe piaţa farmaceutică din ţara respectivă a unui medicament;

e) autorizaţie de punere pe piaţă naţională pentru medicamente - autorizaţia de punere pe piaţă a unui medicament emisă de ANMDM;

f) autorizaţie de punere pe piaţă validă în România - autorizaţie de punere pe piaţa naţională sau decizie a Comisiei Europene;

g) comerţ intracomunitar - operaţiunile de introducere în România a medicamentelor provenind din statele membre ale Spaţiului Economic European; în cazul acestor operaţiuni se aplică dispoziţiile de drept intern;

h) decizie a Comisiei Europene - documentul emis de Comisia Europeană pentru medicamentele autorizate prin procedura centralizată conform Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii Europene pentru Medicamente, care permite circulaţia medicamentului respectiv în toate statele membre ale Spaţiului Economic European;

i) excipient - orice constituent al unui medicament care nu este o substanţă activă sau un material de ambalare;

j) import de medicamente - operaţiune de introducere în România a medicamentelor provenind din ţări terţe;

k) importator de medicamente - persoană care realizează, în conformitate cu dispoziţiile legale, operaţiuni de import de medicamente, inclusiv cele pentru investigaţie clinică;

l) substanţă activă - orice substanţă sau amestec de substanţe care urmează să fie folosite în fabricaţia unui medicament şi care, atunci când sunt folosite în fabricarea unui medicament, devin un ingredient activ al medicamentului; asemenea substanţe trebuie să aibă activitate farmacologică sau alt efect direct în diagnosticul, vindecarea, ameliorarea, tratamentul sau prevenirea bolilor sau să afecteze structura şi funcţionarea organismului;

m) medicament provenit din Spaţiul Economic European - medicament fabricat pe teritoriul Spaţiului Economic European sau care, deşi nu a fost fabricat pe acest teritoriu, a dobândit drept de liberă circulaţie în Spaţiul Economic European; medicamentul care nu provine din Spaţiul Economic European este medicament provenit din ţări terţe;

n) procedură centralizată - procedura de autorizare de punere pe piaţă prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 726/2004;

o) procedură naţională - procedură de autorizare de punere pe piaţă, efectuată de ANMDM, în baza legislaţiei naţionale în vigoare;

p) procedură de recunoaştere mutuală - procedură europeană de autorizare a medicamentelor, care se desfăşoară în conformitate cu prevederile secţiunii a 5-a “Procedura de recunoaştere mutuală şi procedura descentralizată” din cap. III “Punerea pe piaţă” al titlului XVIII din Legea nr. 95/2006, republicată;

q) procedură descentralizată - procedură europeană de autorizare a medicamentelor, care se desfăşoară în conformitate cu prevederile secţiunii a 5-a din cap. III al titlului XVIII din Legea nr. 95/2006, republicată;

r) Spaţiu Economic European - statele membre ale Uniunii Europene plus Norvegia, Islanda şi Liechtenstein;

s) unitate de control din afara locului de producţie (denumită în continuare unitate de control independentă) - entitate juridică distinctă, unitate de control (fizico-chimic, microbiologic, biologic etc.), care efectuează la cerere, pe bază de contract, testări analitice în vederea eliberării buletinelor de analiză, a derulării studiilor de stabilitate, a elaborării unor metodologii de control;

ş) ţări terţe - alte state decât cele membre ale Spaţiului Economic European.

 

CAPITOLUL II

Autorizaţia de fabricaţie

 

Art. 2. - (1) Conform art. 755 din Legea nr. 95/2006, republicată, pentru a putea fabrica medicamente pe teritoriul României, inclusiv cele pentru investigaţie clinică, solicitanţii trebuie să deţină o autorizaţie de fabricaţie.

(2) Conform aceloraşi prevederi legale, pentru a putea importa medicamente în România, inclusiv cele pentru investigaţie clinică, solicitanţii trebuie să deţină o autorizaţie de fabricaţie.

Art. 3. - (1) Autorizaţia de fabricaţie este emisă de ANMDM, în conformitate cu prevederile art. 755 din Legea nr. 95/2006, republicată.

(2) Autorizaţia de fabricaţie este necesară şi în cazul medicamentelor destinate exclusiv exportului, în cazul fabricanţilor care sterilizează substanţe active sau excipienţi, în cazul fabricanţilor de materii prime biologic active şi în cazul unităţilor de control independente care efectuează activităţi de testare pentru medicamente de uz uman.

Art. 4. - (1) Autorizaţia de fabricaţie pentru un nou loc de fabricaţie/import/control este emisă ca urmare a solicitării producătorilor/importatorilor, respectiv a unităţilor de control independente.

(2) Autorizaţia de fabricaţie este emisă în baza raportului favorabil de inspecţie întocmit de inspectorii ANMDM.

(3) Pentru obţinerea autorizaţiei de fabricaţie, solicitantul depune la ANMDM o cerere pentru planificarea inspecţiei în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. I şi formularul completat în formatul prevăzut în anexa nr. III sau IV, însoţite de următoarele documente:

a) documente administrative:

a1) act constitutiv al societăţii;

a2) încheiere/rezoluţie pentru autorizarea şi înmatricularea societăţii comerciale;

a3) certificat de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului cu anexele sale, în copie certificată;

a4) certificat constatator emis cu 30 de zile anterior depunerii cererii;

a5) dovada deţinerii spaţiului/spaţiilor societăţii comerciale, în copie certificată;

a6) contract de prestări servicii cu un depozit de medicamente autorizat pentru distribuţie angro, în cazul importatorilor care nu deţin spaţii de depozitare proprii;

b) documente tehnice:

b1) dosarul standard, întocmit pentru fiecare loc de fabricaţie, conform părţii a III-a din Ghidul privind buna practică de fabricaţie pentru medicamente de uz uman; importatorii întocmesc dosarul standard pentru fiecare loc de import, ţinând cont de specificul activităţii de import; în mod similar, unităţile de control independente întocmesc dosarul standard ţinând cont de specificul activităţii de testare;

b2) angajamentul privind transmiterea situaţiei exacte a fiecărui import (conform anexei nr. VI), imediat după efectuarea acestuia, întocmit în formatul prevăzut în anexa nr. VII - pe suport hârtie şi în format electronic (situaţie solicitată numai pentru importatori).

Art. 5. - În termen de 10 zile de la data înregistrării cererii, ANMDM îi răspunde solicitantului cu privire la documentele transmise în vederea efectuării inspecţiei:

a) dacă documentaţia prezentată este în acord cu prevederile art. 4 alin. (3), solicitantul este anunţat cu privire la acceptarea cererii sale de inspecţie şi cu privire la valoarea tarifului de inspecţie pe care trebuie să îl achite, aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii. Cu excepţia situaţiilor justificate, inspecţia are loc în termen de 10 zile de la confirmarea efectuării plăţii, la o dată care se stabileşte de comun acord cu solicitantul;

b) dacă documentaţia nu este completă, solicitantul este anunţat cu privire la informaţiile care trebuie transmise la ANMDM; în acest caz, termenele prevăzute de art. 758 şi 759 din Legea nr. 95/2006, republicată, se suspendă până la furnizarea documentaţiei complete.

Art. 6. - Inspecţia se desfăşoară în acord cu un plan de inspecţie întocmit de inspectorul/inspectorii desemnat/ desemnaţi din ANMDM, care se transmite unităţii solicitante cu minimum 3 zile înainte de data inspecţiei.

Art. 7. - (1) Inspecţia pentru autorizarea de fabricaţie urmăreşte respectarea principiilor şi liniilor directoare pentru buna practică de fabricaţie a medicamentelor, inclusiv cele pentru investigaţie clinică, precum şi respectarea Ghidului de bună practică de fabricaţie pentru medicamente.

(2) Autorizaţia de fabricaţie este necesară atât pentru fabricaţia parţială, cât şi totală şi pentru diferite procese de divizare, ambalare sau schimbare a formei de prezentare (reambalare, reetichetare) a medicamentelor, inclusiv a celor pentru investigaţie clinică.

Art. 8. - (1) în maximum 20 de zile de la data efectuării inspecţiei se transmite solicitantului lista de deficienţe/raportul de inspecţie, după caz; în cazul unei liste de deficienţe, solicitantul este obligat să transmită în maximum 15 zile planul de măsuri corective şi preventive propus; în cazul în care măsurile corective/preventive propuse nu sunt adecvate sau în cazul în care nu se depun în timpul prevăzut, se poate transmite unităţii inspectate o singură solicitare de completare/refacere a planului, înainte de întocmirea raportului de inspecţie.

(2) în cazul unui raport de inspecţie nefavorabil (cu concluzia de nerespectare a bunei practici de fabricaţie) ANMDM emite în cel mai scurt timp posibil Declaraţia privind neconformitatea cu buna practică de fabricaţie, în conformitate cu formatul european aprobat de Comisia Europeană; în astfel de cazuri, după rezolvarea deficienţelor constatate de inspectori, unitatea inspectată poate solicita efectuarea unei noi inspecţii.

(3) în cazul unui raport de inspecţie favorabil (cu concluzia de respectare a bunei practici de fabricaţie), autorizaţia de fabricaţie se emite de ANMDM în termen de maximum 90 de zile de la data înregistrării de către solicitant a documentaţiei complete.

(4) Urmărirea rezolvării eventualelor deficienţe constatate se face după emiterea autorizaţiei de fabricaţie, în conformitate cu prevederile art. 757 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, pe baza documentaţiei transmise de solicitant sau printr-0 altă inspecţie.

Art. 9. - Autorizaţia de fabricaţie se emite în conformitate cu formatul aprobat de Comisia Europeană, în două exemplare originale, dintre care unul se înmânează unităţii solicitante, iar celălalt rămâne la ANMDM - Departamentul inspecţie farmaceutică.

Art. 10. - (1) Frecvenţa următoarei inspecţii la fabricantul/importatorul de medicamente/unitatea de control independentă se stabileşte în acord cu Hotărârea Consiliului ştiinţific al ANMDM referitoare la aprobarea Modelului privind planificarea inspecţiilor la fabricanţii de medicamente pe baza evaluării riscului, publicată pe pagina web a ANMDM; de asemenea, frecvenţa următoarei inspecţii se consemnează în raportul de inspecţie şi ulterior, cu 90 de zile înainte de data menţionată, deţinătorul legal al autorizaţiei are obligaţia de a solicita la ANMDM efectuarea inspecţiei.

(2) Inspecţia se efectuează în termen de 10 zile de la confirmarea achitării tarifului de inspecţie la o data stabilită de comun acord cu unitatea inspectată; inspecţia se desfăşoară în acord cu prevederile art. 6-8.

(3) în cazul în care inspecţia nu este solicitată în termenul stabilit sau este amânată din motive care ţin de fabricant/ importator/unitatea de control independentă, ANMDM va decide asupra statutului unităţii privind conformitatea cu buna practică de fabricaţie şi va lua măsurile necesare.

Art. 11. - Pentru inspecţia menţionată la art. 10 alin. (1), cu 90 de zile înainte de frecvenţa de inspecţie menţionată în raportul inspecţiei anterioare, deţinătorul legai al autorizaţiei are obligaţia de a depune cererea de planificare a inspecţiei (conform anexei nr. II) însoţită de Dosarul standard (întocmit conform părţii a III-a a Ghidului privind buna practică de fabricaţie), documentele administrative menţionate la art. 4 alin. (3) actualizate, dacă au survenit modificări, şi situaţia privind măsurile corective şi preventive implementate după inspecţia anterioară.

Art. 12. - Orice schimbare ulterioară eliberării autorizaţiei de fabricaţie se anunţă în prealabil la ANMDM, conform art. 761 lit. c) din Legea nr. 95/2006, republicată, odată cu solicitarea unei noi autorizaţii sau modificarea unei/unor anexe la autorizaţie; în funcţie de natura schimbării, autorizaţia de fabricaţie se eliberează pe baza documentaţiei actualizate transmise (schimbare administrativă), după confirmarea achitării tarifului sau în baza unui nou raport de inspecţie favorabil (schimbare de natură tehnică).

Art. 13. - În cazul fabricării şi importului medicamentelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, după obţinerea autorizaţiei de fabricaţie solicitanţii trebuie să se adreseze Ministerului Sănătăţii în vederea obţinerii autorizaţiilor necesare pentru fabricarea şi importul acestui tip de medicamente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope.

Art. 14. - Pierderea autorizaţiei de fabricaţie atrage anularea acesteia, iar emiterea unui duplicat al autorizaţiei de fabricaţie se face în baza următoarelor documente:

a) cerere în formatul prevăzut în anexa nr. V;

b) dovada de publicare a pierderii Intr-un cotidian de largă circulaţie;

c) declaraţie pe propria răspundere că nu au intervenit modificări faţă de informaţiile care au permis autorizarea iniţială de fabricaţie/import.

Art. 15. - (1) în situaţia în care în timpul oricărei inspecţii se constată nerespectarea bunei practici de fabricaţie, în legătură cu autorizaţia de fabricaţie se iau măsuri în conformitate cu Hotărârea Consiliului ştiinţific al ANMDM referitoare la Procedura privind rezolvarea cazurilor de nerespectare gravă a bunei practici de fabricaţie (BPF) sau de anulare/suspendare a certificatelor de conformitate cu Farmacopeea Europeană, care necesită acţiune administrativă coordonată, publicată pe pagina web a ANMDM.

(2) Dacă se constată neîndeplinirea uneia sau mai multor condiţii care au stat la baza autorizării, cu excepţia situaţiei menţionate la alin, (1), ANMDM, după caz, suspendă autorizaţia de fabricaţie, parţial sau total, până la remedierea deficienţelor constatate ori retrage autorizaţia de fabricaţie dacă deficienţele constatate nu pot fi remediate.

(3) Dacă unitatea îşi încetează activitatea, autorizaţia de fabricaţie se depune la ANMDM în vederea anulării acesteia.

 

CAPITOLUL III

Certificatul de bună practică de fabricaţie

 

Art. 16. - În cazul inspecţiei de autorizare a fabricanţilor/importatorilor de medicamente/unităţilor de control independente sau în cazul unei inspecţii de urmărire, în conformitate cu prevederile art. 857 alin. (13) din Legea nr. 95/2006, republicată, ANMDM emite certificatul de bună practică de fabricaţie în termen de 90 de zile de la data efectuării inspecţiei, dacă în concluzia raportului de inspecţie respectiv se precizează respectarea bunei practici de fabricaţie.

Art. 17. - (1) ANMDM decide, în legătură cu o cerere de autorizare de punere pe piaţă sau cu o variaţie la autorizarea de punere pe piaţă a unui medicament în România, dacă este necesară efectuarea unei inspecţii pentru stabilirea conformităţii cu buna practică de fabricaţie la un fabricant de medicamente sau substanţe active dintr-o ţară terţă în conformitate cu art. 729 lit. a) şi art. 857 alin. (12) din Legea nr. 95/2006, republicată; în această situaţie, ANMDM solicită fabricantului medicamentului/ substanţei active din ţara terţă/reprezentantului său în România să depună documentele prevăzute la art. 18 alin. (1) în vederea inspecţiei. Solicitarea nu trebuie să contravină eventualelor acorduri pe care Uniunea Europeană le are cu ţara terţă respectivă în ceea ce priveşte inspecţiile de bună practică de fabricaţie.

(2) Inspecţia menţionată la alin. (1) se efectuează în conformitate cu procedura din Compilaţia de proceduri europene cu privire la “Ghidul referitor la verificarea statutului de bună practică de fabricaţie (BPF) al fabricanţilor din ţări terţe” transpusă în România prin hotărâre a Consiliului ştiinţific al ANMDM şi publicată pe pagina web a ANMDM.

(3) în conformitate cu procedura din “Ghidul privind situaţiile în care este oportună efectuarea de către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale a inspecţiilor la localurile fabricanţilor, importatorilor şi distribuitorilor de substanţe active şi la localurile fabricanţilor şi importatorilor de excipienţi folosiţi ca materii prime” transpusă în România prin hotărâre a Consiliului ştiinţific ai ANMDM şi publicată pe pagina web a ANMDM, inspecţiile la un fabricant de substanţă activă/excipient din România sau dintr-o ţară terţă pot fi efectuate ca urmare a deciziei ANMDM conform alin. (D. a solicitării EMA, a Directoratului European pentru Calitatea Medicamentelor sau a unei solicitări transmise de fabricant. În cazul în care inspecţia este solicitată de fabricantul de substanţă activă/excipient din ţara terţă sau de reprezentantul său în România, acesta va depune documentele prevăzute la art. 18 alin. (1) în vederea efectuării inspecţiei.

(4) În cazul importului unui medicament dintr-o ţară terţă în România, la emiterea certificatului privind conformitatea cu buna practică de fabricaţie pentru un fabricant de medicamente dintr-o ţară terţă, ANMDM devine autoritate de supraveghere pentru acel loc de fabricaţie şi are responsabilităţi privind inspectarea lui periodică.

(5) Când se suspectează nerespectarea prevederilor legale, inclusiv a principiilor şi ghidurilor de bună practică de fabricaţie menţionate la art. 761 lit. f) din Legea nr. 95/2006, republicată, ANMDM poate face inspecţii la localurile aparţinând fabricanţilor/importatorilor de substanţe active din ţări terţe, care sunt implicaţi în procedurile de autorizare de punere pe piaţă/variaţiile gestionate de ANMDM.

(6) Când se suspectează nerespectarea prevederilor legale, inclusiv a principiilor şi ghidurilor de bună practică de fabricaţie menţionate la art. 761 lit. f) din Legea nr. 95/2006, republicată, ANMDM poate face inspecţii la localurile aparţinând fabricanţilor şi importatorilor de excipienţi care sunt implicaţi în procedurile de autorizare de punere pe piaţă/variaţiile gestionate de ANMDM.

Art. 18. - (1) Pentru obţinerea certificatului de bună practică de fabricaţie, fabricantul de medicamente din România sau dintr-o ţară terţă, importatorul de medicamente, fabricantul de substanţe active ori fabricantul de excipienţi din România sau dintr-o ţară terţă ori unitatea de control independentă din România depune la ANMDM o cerere pentru planificarea inspecţiei în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. II, însoţită de dosarul standard al locului de fabricaţie/import/unitate de control independentă (în cazul fabricanţilor din ţări terţe, se depune documentaţia în limba engleză).

(2) Când se suspectează nerespectarea prevederilor legale, inclusiv a principiilor şi ghidurilor de bună practică de fabricaţie menţionate la art. 761 lit. f) din Legea nr. 95/2006, republicată, ANMDM solicită fabricantului de medicamente din România sau dintr-o ţară terţă, importatorului de medicamente, fabricantului de substanţe active din România ori dintr-o ţară terţă, fabricantului de excipienţi sau unităţii de control independente să depună documentele prevăzute la alin. (1) în vederea inspecţiei.

Art. 19. - În termen de 20 zile de la data înregistrării cererii, ANMDM îi răspunde solicitantului cu privire la documentele transmise în vederea efectuării inspecţiei:

a) dacă documentaţia prezentată este completă, solicitantul este anunţat cu privire la acceptarea cererii sale de inspecţie şi cu privire la achitarea tarifului de inspecţie, aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii; inspecţia are loc în termen de 30 zile de la confirmarea efectuării plăţii, cu excepţia situaţiilor justificate, la o dată care se stabileşte de comun acord cu solicitantul;

b) dacă documentaţia nu este completă, solicitantul este anunţat cu privire la informaţiile care trebuie transmise la ANMDM.

Art. 20. - Inspecţia se desfăşoară în acord cu un plan de inspecţie întocmit de inspectorul/inspectorii desemnat/ desemnaţi din ANMDM, care se transmite unităţii solicitante cu minimum 3 zile înainte de data inspecţiei.

Art. 21. - (1) Inspecţia pentru acordarea certificatului de bună practică de fabricaţie urmăreşte respectarea principiilor şi liniilor directoare pentru buna practică de fabricaţie a medicamentelor, inclusiv cele pentru investigaţie clinică, precum şi respectarea Ghidului de bună practică de fabricaţie pentru medicamente.

(2) Inspecţia pentru acordarea certificatului de bună practică de fabricaţie pentru substanţe active şi excipienţi urmăreşte respectarea părţii a II-a a Ghidului de bună practică de fabricaţie, respectiv a Ghidului privind evaluarea standardizată a riscului pentru a stabili buna practică de fabricaţie adecvată pentru excipienţi.

Art. 22. - (î) în maximum 30 de zile de la data efectuării inspecţiei se transmite solicitantului lista de deficienţe/raportul de inspecţie, după caz; în cazul unei liste de deficienţe, solicitantul este obligat să transmită în maximum 15 zile planul de măsuri corective şi preventive propus; în cazul în care măsurile corective/preventive propuse nu sunt adecvate sau în cazul în care nu se depun în timpul prevăzut, se poate transmite unităţii inspectate o singură solicitare de completare/refacere a planului, înainte de întocmirea raportului de inspecţie.

(2) În cazul unui raport de inspecţie nefavorabil (cu concluzia de nerespectare a bunei practici de fabricaţie), ANMDM emite Declaraţia privind neconformitatea cu buna practică de fabricaţie, în conformitate cu formatul aprobat de Comisia Europeană; în astfel de cazuri, ANMDM aplică prevederile procedurii comunitare privind rezolvarea cazurilor de nerespectare gravă a bunei practici de fabricaţie (BPF) care necesită măsuri coordonate pentru a proteja sănătatea publică, aprobată prin hotărâre a Consiliului ştiinţific al ANMDM, publicată pe pagina web a ANMDM; după rezolvarea deficienţelor constatate de inspectori, unitatea inspectată poate solicita efectuarea unei noi inspecţii.

(3) în cazul unui raport de inspecţie final favorabil, certificatul de bună practică de fabricaţie se emite de ANMDM în termen de maximum 90 de zile de la data inspecţiei.

Art. 23. - Certificatul de bună practică de fabricaţie se emite în conformitate cu formatul aprobat de Comisia Europeană; Certificatul de bună practică de fabricaţie se emite bilingv, în două exemplare originale, dintre care unul se înmânează unităţii solicitante, iar celălalt rămâne la ANMDM.

Art. 24. - (1) Cu 90 de zile înainte de expirarea termenului prevăzut de certificatul de bună practică de fabricaţie, fabricantul de substanţe active din ţară terţă sau fabricantul de medicamente din ţara terţă/reprezentantul lui în România trebuie să depună la ANMDM o cerere (conform anexei nr. II) însoţită de Dosarul standard (întocmit conform părţii a III-a a Ghidului privind buna practică de fabricaţie); în cazul în care fabricantul de medicamente/substanţe active din ţară terţă deţine un certificat de bună practică de fabricaţie emis de o autoritate din SEE, aceasta îl va depune la ANMDM pentru a dovedi conformitatea cu buna practică de fabricaţie.

(2) Reînnoirea certificatului de bună practică se face în conformitate cu prevederile art. 18-23.

Art. 25. - Pierderea certificatului de bună practică de fabricaţie atrage anularea acestuia, iar emiterea unui duplicat se face în baza următoarelor documente:

a) cerere în formatul prevăzut în anexa nr. V;

b) dovada de publicare a pierderii într-un cotidian de largă circulaţie;

c) declaraţie pe propria răspundere că nu au intervenit modificări faţă de informaţiile care au permis autorizarea iniţială de fabricaţie/import.

Art. 26. - (1) Dacă se constată neîndeplinirea uneia sau mai multor condiţii care au stat la baza certificării, în alte situaţii decât cele menţionate la alin. (1), ANMDM, după caz, suspendă certificatul de bună practică de fabricaţie, parţial (în cazul în care doar anumite activităţi nu se desfăşoară conform bunei practici de fabricaţie) ori total până la remedierea deficienţelor constatate sau retrage certificatul de bună practică de fabricaţie dacă deficienţele constatate nu pot fi remediate.

(2) Dacă unitatea îşi încetează activitatea, certificatele de bună practică de fabricaţie se depun la ANMDM în vederea anulării acestora.

Art. 27. - Autorizaţiile unităţilor de control independente emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile şi pot fi preschimbate înainte de expirarea termenului lor de valabilitate la solicitarea deţinătorului legal al autorizaţiei.

Art. 28. - Anexele nr. I-VII*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 29. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 873/2006 pentru aprobarea Reglementărilor privind controlul calităţii medicamentelor pe bază de contract, încheiat între unitatea de producţie şi o unitate de control din afara locului de producţie, în cazul unor testări speciale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 26 iulie 2006, precum şi Ordinul ministrului sănătăţii nr. 312/2009 pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea de fabricaţie/import a producătorilor şi importatorilor de medicamente de uz uman, inclusiv cele pentru investigaţie clinică, şi acordarea certificatului de bună practică de fabricaţie în cazul fabricanţilor de medicamente şi/sau substanţe active, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 198 şi 198 bis din 30 martie 2009, cu completările ulterioare.

Art. 30. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Dorel Săndesc,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 octombrie 2015.

Nr. 1.295.


*) Anexele nr. I-VII se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Nr. 1.692 din 3 iulie 2015

Nr. 1.285 din 25 august 2015

Nr. 112 din 8 septembrie 2015.

 

 

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Nr. 1.050 din 23 septembrie 2015

 

Nr. 2.837 din 4 noiembrie 2015

 

ORDIN

pentru aprobarea listei punctelor de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar, precum şi a programului de lucru pentru inspectoratele de carantină fitosanitară vamală

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 703/F din 29 iunie 2015 al Autorităţii Naţionale Fitosanitare,

având în vedere prevederile art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor:

- art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 5 din Legea nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările ulterioare;

- art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2015 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare;

- art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;

- art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul mediului, apelor şi pădurilor, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, ministrul transporturilor şi preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă lista punctelor de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar şi programul de lucru pentru inspectoratele de carantină fitosanitară vamală, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Organismele oficiale fitosanitare de inspecţie din punctele de trecere a frontierei de stat a României sunt organizate şi funcţionează ca inspectorate de carantină fitosanitară vamală, organizate la nivel de compartimente în cadrul oficiilor fitosanitare judeţene din subordinea Autorităţii Naţionale Fitosanitare.

Art. 3. - Lista punctelor de trecere a frontierei de stat, prevăzute la art. 1, poate fi completată în funcţie de necesităţi, cu condiţia asigurării spaţiilor şi dotărilor necesare activităţii inspectoratelor de carantină fitosanitară vamală.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 33/140/38/96/2010 pentru aprobarea listei punctelor de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 15 februarie 2010 şi Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 6/2010 privind stabilirea programului de lucru şi a numărului de posturi necesare efectuării controlului fitosanitar vamal pentru inspectoratele de carantină fitosanitară vamală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 20 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

George Turtoi,

secretar de stat

 

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Ministrul transporturilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Iulian-Ghiocel Matache

 

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gabriel Oprea

Gelu-Ştefan Diaconu

 

ANEXĂ

 

LISTA

punctelor de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar şi programul de lucru pentru inspectoratele de carantina fitosanitară vamală

 

Nr. crt.

Judeţul

Inspectoratul de carantină fitosanitară vamală

Punctul de lucru

Tipul

Programul de lucru

1.

Constanţa

Constanţa

Constanţa Nord

P

Zilnic 7,00-19,00

 

 

 

Constanţa Sud

P/ZL

Zilnic 7,00-19,00

2.

Iaşi

Iaşi

Sculeni

R

Zilnic 7,00-19,00

 

 

 

Iaşi

F

La solicitare

3.

Ilfov

Bucureşti

Aeroportul internaţional

A

Permanent

 

 

 

“Henri Coandă”

 

 

4.

Galaţi

Galaţi

Galaţi

R

Zilnic 7,00-19,00

 

 

 

Galaţi Port

P

La solicitare

5.

Satu Mare

Halmeu

Halmeu

R

Zilnic 7,00-19,00

 

 

 

Halmeu Gară

F

La solicitare

6.

Suceava

Şiret

Şiret

R

La solicitare

 

 

 

Vicşani

F

Zilnic 7,00-19,00

7.

Timiş

Timişoara

Moraviţa

R

Zilnic 7,00-19,00

 

 

 

Stamora

F

La solicitare

 

 

 

Timişoara

A

La solicitare

 

 

 

Porţile de Fier 1

R

La solicitare*

 

 

 

Drobeta-Turnu Severin

P

La solicitare*

8.

Vaslui

Albita

Albiţa

R

Zilnic 7,00-19,00

9.

Botoşani

Stanca

Stânca

R

La solicitare**

 

* Transporturile intrate prin Punctul de trecere a frontierei de stat Porţile de Fier I şi Drobeta-Turnu Severin vor fi controlate la solicitare cu personal de la Oficiul Fitosanitar Mehedinţi.

** Transporturile intrate prin Punctul de trecere a frontierei de stat Stânca vor fi controlate la solicitare cu personal de la Oficiul Fitosanitar Botoşani.

Legendă:

P - port, ZL - zonă liberă, F - feroviar, A - aeroport, R - rutier.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

ORDIN

pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2015

 

Având în vedere prevederile:

- Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2006, cu completările ulterioare;

- art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2015,

în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru semestrul II al anului 2015, începând cu luna noiembrie, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2015, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2006, cu completările ulterioare, şi ale Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare, este de 9,41 lei.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 4 noiembrie 2015.

Nr. 2.184.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

ORDIN

privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2015

 

Având în vedere prevederile:

- Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru semestrul II al anului 2015, începând cu luna noiembrie, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă, stabilită potrivit prevederilor pct. 6.1 şi 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006, cu modificările ulterioare, este de 440 lei.

Art. 2. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 4 noiembrie 2015.

Nr. 2.185.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.