MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 828/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 828         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 5 noiembrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRÎALE SENATULUI

 

71. - Hotărâre privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de constituire a unei liste comune la nivelul UE a ţărilor de origine sigure în sensul Directivei 2013/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind procedurile comune de acordare şi retragere a protecţiei internaţionale, precum şi de modificare a Directivei 2013/32/UE COM 452(2015) final

 

74. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

75. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 581 din 29 septembrie 2015 referitoare la excepţia de ne constituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) şi (7) din Codul de procedură civilă

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

52. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

255. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a doamnei Florenţa Mirela Matichescu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat. al Autorităţii Naţionale pentru Turism

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.549. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “liceal”, profilul “servicii”, domeniul “estetica şi igiena corpului omenesc”, calificarea profesională “coafor stilist”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” din municipiul Cluj-Napoca

 

5.550. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “electronică şi automatizări, calificarea profesională “tehnician operator tehnică de calcul”, domeniul “construcţii, instalaţii şi lucrări publice”, calificarea profesională “tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic “Sfântul Ioan de La Salle” din satul Pildeşti

 

5.551. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal”, domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesionala “asistent medical generalist”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Colegiul de Afaceri din municipiul Alba Iulia

 

5.552. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal”, domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională “asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Turda

 

5.553. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Prietenii lui Mickey” din localitatea Floreşti

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

157. - Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea investiţiilor în proiecte de interes comun în infrastructura de gaze, inclusiv a riscurilor aferente acestora

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de constituire a unei liste comune la nivelul UE a ţărilor de origine sigure în sensul Directivei 2013/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind procedurile comune de acordare şi retragere a protecţiei internaţionale, precum şi de modificare a Directivei 2013/32/UE COM 452(2015) final

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona, de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/458 din 28 octombrie 2015,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - 1. Se atestă faptul că prezentul regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

2. În contextul pachetului privind migraţia se notează:

a) importanţa propunerii de regulament pentru desemnarea ţărilor sigure de origine;

b) utilitatea propunerii de regulament pentru celeritatea procedurilor aferente cererilor de azil;

c) faptul că prevederile regulamentului curent nu generează alte modificări care să influenţeze negativ procedurile stabilite în pachetul aferent gestionării corespunzătoare a fenomenului migraţionist;

d) utilitatea posibilităţii solicitantului de azil ca, pe baza propriilor probe, să poată demonstra că nu este în siguranţă, deşi ţara din care provine este în categoria ţărilor de origine sigure; se remarcă însă că o astfel de situaţie nu este uşor de dovedit în realitate;

e) existenţa unor proceduri diferite, un regulament care este adoptat în procedură legislativă ordinară şi suspendarea sau eliminarea din lista comună a unei ţări prin acte delegate ale Comisiei.

3. Sunt considerate necesare şi obligatorii:

a) convergenţa şi uniformizarea procedurilor de azil;

b) uniformizarea la nivel european a listei ţărilor sigure de origine, deşi există state membre care au adoptat astfel de liste la nivel naţional;

c) prevederea regulamentului că “statele membre pot adopta decizii care permit desemnarea la nivel naţional şi a altor ţări de origine sigure decât cele prezente în lista comună la nivelul UE”, dar ţinând cont de prevederile şi de aplicabilitatea directă ale prezentului regulament Astfel, deşi statele membre păstrează ca prerogativă desemnarea la nivel naţional a altor ţări terţe decât acelea care figurează pe lista comună la nivelul Uniunii Europene drept ţări sigure de origine, constituirea acestei liste comune asigură faptul că acest concept este aplicat uniform în cazul solicitanţilor ale căror ţări de origine sunt pe listă;

d) revizuirea periodică a ţărilor care figurează pe lista comună, potrivit căreia Comisia poate adopta o decizie în baza actelor delegate în conformitate cu art. 290 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în cazul unei schimbări defavorabile a situaţiei unei ţări terţe care figurează pe lista Uniunii Europene;

e) identificarea soluţiilor pentru cauzele care stau la baza fenomenului migraţionist: reducerea sărăciei, accelerarea procesului de dezvoltare a ţărilor de origine şi de tranzit, rezolvarea conflictelor etc., dincolo de aplicarea măsurilor pentru gestionarea situaţiilor de criză;

f) urgentarea elaborării şi implementării politicii externe şi politicii de securitate comună, conform noilor realităţi;

g) având în vedere actuala situaţie de criză, revizuirea listei la cel mult şase (6) luni pentru primii doi (2) ani sau ori de câte ori o situaţie excepţională o impune.

4. Se recomandă: a) stabilirea unor criterii clare şi obiective pentru identificarea “schimbării bruşte a situaţiei” din ţările sigure de origine, prin identificarea riscurilor fiecărei ţări în parte, ţinând cont de faptul că la nivelul Comisiei se va lua decizia de suspendare sau eliminare a ţărilor sigure de origine prin acte delegate.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite către instituţiile europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senatul României în şedinţa din 2 noiembrie 2015, în conformitate cu prevederile art. 77* din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f), art. 30 Ut. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bucureşti, 2 noiembrie 2015.

Nr. 71.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La Hotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, după anexa nr. I se introduce o nouă anexă, anexa nr. M, cu următorul cuprins:

 

ANEXA Nr. I1

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

COMPONENŢA

Comisiei pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Grupul parlamentar

1.

Chelaru Ioan

Grupul parlamentar al PSD

2.

Donţu Ovidiu-Liviu

Grupul parlamentar al PSD

3.

Grapă Sebastian

Grupul parlamentar al PSD

4.

Oprea Ştefan-Radu

Grupul parlamentar al PSD

5.

Pavel Marian

Grupul parlamentar al PSD

6.

Câmpeanu Mariana

Grupul parlamentar al PNL

7.

Chiuariu Tudor-Alexandru

Grupul parlamentar al PNL

8.

Oprea Dumitru

Grupul parlamentar al PNL

9.

Pasca Liviu-Titus

Grupul parlamentar al PNL

10.

Pataki Csába

Grupul parlamentar al UDMR

11.

Nasta Nicolae

Grupul parlamentar LC”

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 noiembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

AUGUSTIN-CONSTANTIN MITU

 

Bucureşti, 3 noiembrie 2015.

Nr. 74.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la anexa nr. XVII “Componenţa Comisiei pentru afaceri europene”, domnul senator Rogojan Mihai-Ciprian - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Corlăţean Titus - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 noiembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

AUGUSTIN-CONSTANTIN MITU

 

Bucureşti, 3 noiembrie 2015.

Nr. 75.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 581

din 29 septembrie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) şi (7) din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (6) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Mircea Vasile Dobrescu, Letiţia Dominica Niculescu şi Horia Constantin Niculescu în Dosarul nr. 15.250/3/2014/a1 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 378D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale, respectiv Decizia nr. 654 din 11 noiembrie 2014.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 4 februarie 2015, pronunţată în Dosarul nr.15.250/3/2014/a1, Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (6) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Mircea Vasile Dobrescu, Letiţia Dominica Niculescu şi Horia Constantin Niculescu într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii de reexaminare a unei încheieri de anulare a cererii de chemare în judecată.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că în perioada dintre data pronunţării încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată şi termenul acordat pentru soluţionarea cererii de reexaminare reclamanţii pot complini lipsurile cererii de chemare în judecată, fără a li se imputa tergiversarea procedurii prevăzute de art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă sau afectarea drepturilor pârâţilor. Aşadar, apreciază că remedierea lipsurilor acţiunii introductive până la termenul de soluţionare a cererii de reexaminare ar duce la o extindere a termenului de 10 zile prevăzut de art. 200 din Codul de procedură civilă, care, de altfel, este un termen mult prea scurt. În acest sens se impune adăugirea la sfârşitul art. 200 alin. (7) a sintagmei “sau până la soluţionarea cererii de reexaminare” sau prin eliminarea din textul criticat a tezelor finale, respectiv “dacă aceasta a fost dispusă eronat sau dacă neregularităţile au fost înlăturate în termenul acordat potrivit alin. (3)”, aşa încât instanţa de control va verifica şi actele depuse până la soluţionarea cererii de reexaminare.

6. Prin urmare, apreciază că, în această modalitate, scopul procedurii de regularizare nu ar duce la protecţia exclusivă a pârâţilor şi nu s-ar îngreuna artificial accesul reclamanţilor la soluţionarea cererii, în condiţiile în care aceştia au fost de bună credinţă şi au comunicat lipsurile cererii de chemare în judecată până la termenul stabilit pentru soluţionarea cererii de reexaminare. În consecinţă, imposibilitatea complinirii lipsurilor cererii de chemare în judecată până la data soluţionării cererii de reexaminare şi neanalizarea înscrisurilor îngrădeşte accesul la justiţie, statul fiind obligat să acorde oricărei persoane facilităţile rezonabile pentru a accede la instanţă.

7. În final, apreciind că jurisprudenţa în materie este constantă în sensul că Judecătorul constituent” nu poate adăuga la lege, arată că se impune stabilirea caracterului discriminatoriu al dispoziţiei legale criticate în măsura în care ar fi interpretată fără limite în avantajul pârâtului.

8. Tribunalul Bucureşti - Secţia a V*a civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. O reglementare în sensul arătat de autorii excepţiei de neconstituţionalitate, de complinire a lipsurilor cererii de chemare în judecată până la momentul soluţionării cererii de reexaminare, ar da naştere arbitrariulul şi nu ar asigura premisele soluţionării cu celeritate a cauzelor.

9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

10. Avocatul Poporului precizează că îşi menţine punctul de vedere anterior exprimat, în sensul constituţionalităţii dispoziţiilor legale criticate, reţinut de Curtea Constituţională în deciziile nr. 31 din 21 ianuarie 2014, nr. 510 din 7 octombrie 2014 sau nr. 708 din 27 noiembrie 2014.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum rezultă din încheierea de sesizare, îl reprezintă dispoziţiile art. 200 alin. (6) din Codul de procedură civilă. Având în vedere susţinerile autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea va reţine ca obiect al acesteia, pe lângă textul legal expres indicat, şi dispoziţiile art. 200 alin. (2) din Codul de procedură civilă. De asemenea, se observă că, după sesizarea Curţii Constituţionale, Codul de procedură civilă a fost republicat îh Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, iar după renumerotare textele de lege criticate se regăsesc, în aceeaşi redactare, la art. 200 alin. (3) şi (7) din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins:

- Art. 200 alin. (3) şi (7): “(3) Când cererea nu îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 194-197, reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile, cu menţiunea că, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării, trebuie să facă completările sau modificările dispuse, sub sancţiunea anulării cererii. Se exceptează de la această sancţiune obligaţia de a se desemna un reprezentant comun, caz în care sunt aplicabile dispoziţiile art. 202 alin. (3).

[...]

(7) Cererea se soluţionează prin încheiere definitivă dată în camera de consiliu, cu citarea reclamantului, de către un alt complet al instanţei respective, desemnat prin repartizare aleatorie, care va putea reveni asupra măsurii anulării dacă aceasta a fost dispusă eronat sau dacă neregularităţile au fost înlăturate în termenul acordat potrivit alin. (3). “

14. În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 privind accesul liber la justiţie, precum şi ale art. 24 privind dreptul la apărare. De asemenea, se mai invocă şi dispoziţiile art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că motivele invocate de autorii excepţiei nu reprezintă veritabile argumente de neconstituţionalitate, ci acestea tind la modificarea dispoziţiilor de lege criticate în sensul solicitat, soluţiile legislative existente nemulţumindu-i pe aceştia. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, “Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”, astfel încât excepţia de neconstituţionalitate urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

16. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) şi (7) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Mircea Vasile Dobrescu, Letiţia Dominica Niculescu şi Horia Constantin Niculescu în Dosarul nr. 15.250/3/2014/a1 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 29 septembrie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

 

În contextul în care, în România, incendiul este cel mai frecvent tip de risc care poate genera situaţii de urgenţa, au fost stabilite o serie de criterii a căror nerespectare poate conduce la periclitarea vieţii ocupanţilor şi a forţelor de intervenţie, la neasigurarea stabilităţii elementelor portante şi la propagarea focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi.

Având în vedere faptul că prin continuarea funcţionării unor construcţii sau amenajări se încălcă grav cerinţa “securitate la incendiu”, aspect care poate avea consecinţe deosebit de grave mai ales în cazul clădirilor civile, cu aglomerări de persoane, în care prezenţa este una pasageră,

ţinând cont de faptul că statistica internaţională relevă consecinţe grave, cu multiple decese, în cazul unor incendii produse la construcţii din categoria menţionată, mai ales că în plan naţional, în cazul incendiilor produse în ultimii ani la construcţii cu destinaţii ce fac obiectul prezentului act normativ, s-au înregistrat victime omeneşti şi/sau daune materiale semnificative,

întrucât stările de pericol create ca urmare a încălcării normelor de apărare împotriva incendiilor s-au manifestat într-o serie de incendii ce au afectat obiective puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu,

în considerarea faptului că aceste elemente au un impact major şi vizează interesul public, constituind o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 19, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“b) să asigure identificarea, evaluarea şi implementarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor conform criteriilor stabilite;

c) să solicite şi să obţină avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, şi să asigure respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora;”.

2. La articolul 21, litera d) se abrogă.

3. La articolul 29, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Criteriile privind obligaţia identificării, evaluării şi implementării măsurilor de apărare împotriva incendiilor se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

4. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:

»Art. 46. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 44 se fac de către personalul prevăzut la art. 28 alin. (2).

(2) Pe durata de oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor potrivit art. 44 pct. VI, acestora li se aplică/ridică sigiliul de către personalul prevăzut la art. 28 alin. (2).

(3) Primarii constată şi sancţionează contravenţiile prevăzute la art. 44 pct. I lit. b), pct. III lit. a) şi e) şi pct. IV lit. a).

(4) Prin derogare de la dispoziţiile art. 32 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii nu suspendă executarea sancţiunii contravenţionale complementare aplicate potrivit art. 44 pct. VI.

(5) în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, contravenţiilor prevăzute la art. 44 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”

5. După articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 461, cu următorul cuprins:

“Art. 461. - (1) Aplicarea sigiliului la construcţiile sau amenajările operatorului economic în punctul de lucru vizează aplicarea acestuia doar pe căile de acces destinate clienţilor şi în situaţia în care operatorul economic are sediul/punctul de lucru şi domiciliul în aceeaşi locaţie cu privire la care se efectuează aplicarea sigiliului.

(2) Concomitent cu aplicarea sigiliului la construcţiile sau amenajările operatorului economic în punctul de lucru, personalul prevăzut la art. 28 alin. (2) afişează la loc vizibil un anunţ referitor la oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor operatorului economic.

(3) Anunţul prevăzut la alin. (2) se afişează din interiorul construcţiilor sau amenajărilor operatorului economic în punctul de lucru pe geamurile tuturor uşilor de acces destinate intrării clienţilor sau pe geamul ferestrelor, după caz, în aşa fel încât să fie vizibil din exterior.

(4) Anunţul prevăzut la alin, (2) se tipăreşte cu litere de tipar de minimum 10 cm şi are următorul conţinut:

«Oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor de către pentru încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi.»

(5) în momentul aplicării/ridicării sigiliului la construcţiile sau amenajările operatorului economic în punctul de lucru personalul prevăzut la art. 28 alin. (2) încheie un proces-verbal de aplicare/ridicare a sigiliului.

(6) Dacă aplicarea sigiliului la construcţiile sau amenajările operatorului economic în punctul de lucru nu poate fi realizată la data constatării faptei, personalul prevăzut la art. 28 alin. (2) încheie un proces-verbal în care se descriu fapta şi împrejurările care nu au permis aplicarea sigiliului.

(7) Ridicarea sigiliului la construcţiile sau amenajările operatorului economic în punctul de lucru poate avea loc în oricare dintre următoarele situaţii:

a) împlinirea termenului pentru care a fost dispusă oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor construcţiilor ori amenajărilor operatorului economic în punctul de lucru;

b) în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii;

c) schimbarea proprietarului sau utilizatorului spaţiului în care se află construcţiile sau amenajările operatorului economic în punctul de lucru, în condiţiile în care se schimbă destinaţia construcţiei sau profilul de activitate;

d) lucrări de reparaţii urgente sau necesare realizării cerinţei de securitate la incendiu în incinta construcţiilor sau amenajărilor operatorului economic în punctul de lucru;

e) obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu.

(8) în cazurile prevăzute la alin. (7) lit. b)-e) contravenientul are obligaţia de a solicita, în scris, instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea personalul prevăzut la art. 28 alin. (2) care a aplicat sigiliul la construcţiile sau amenajările operatorului economic în punctul de lucru ridicarea sigiliului, ataşând totodată înscrisuri doveditoare.

(9) Ridicarea sigiliului se realizează în maximum 5 zile de la primirea solicitării.

(10) în cazul prevăzut la alin. (7) lit. d) termenul pentru care a fost dispusă perioada de ridicare a sigiliului nu poate depăşi timpul necesar realizării lucrărilor în cauză. După realizarea scopului pentru care a fost solicitată ridicarea sigiliului, la construcţiile sau amenajările operatorului economic în punctul de lucru se aplică sigiliul până la obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu.

(11) Operatorul economic poate face solicitarea prevăzută la alin. (7) lit. c) o singură dată pe toată perioada pentru care a fost dispusă măsura opririi funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor în punctul de lucru.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 3 noiembrie 2015.

Nr. 52.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a doamnei Florenţa Mirela Matichescu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Turism

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism, cu modificările ulterioare,

 

prim-ministrul interimar emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Florenţa Mirela Matichescu se eliberează, la cerere, din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Turism.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CÎMPEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 5 noiembrie 2015.

Nr. 255.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “liceal”, profilul “servicii”, domeniul “estetica şi igiena corpului omenesc”, calificarea profesională “coafor stilist”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM “Spira Haret” din municipiul Cluj-Napoca

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 4 din 24 iunie 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 16 februarie-19 iunie 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ “liceal” (nivel 3, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 4, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare), profilul “servicii”, domeniul “estetica şi igiena corpului omenesc”, calificarea profesională “coafor stilist”, limba de predare “română”, forma de învăţământ “cu frecvenţă (zi) şi (seral)”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret”, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, strada Alexandru Vaida Voevod nr. 55A, judeţul Cluj, începând cu anul şcolar 2015-2016.

Art. 2. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învăţământ “liceal”, se preia la nivelul de învăţământ “liceal” acreditat în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” din municipiul Cluj-Napoca.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” din municipiul Cluj-Napoca este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Cluj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 4. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM .Spiru Haret” din municipiul Cluj-Napoca, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Cluj şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Începând cu data publicării prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.207/2015*) privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “liceal”, profilul “servicii”, domeniul “estetica şi igiena corpului omenesc”, calificarea profesională “coafor stilist” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” din municipiul Cluj-Napoca.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 octombrie 2015.

Nr. 5.549.


*) Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.207/2015 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “electronică şi automatizări”, calificarea profesională “tehnician operator tehnică de calcul”, domeniul “construcţii, instalaţii şi lucrări publice”, calificarea profesională “tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic “Sfântul Ioan de La Salle” din satul Pildeşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (,ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurări a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 4 din 24 iunie 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 16 februarie-19 iunie 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ “liceal” (nivel 3, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 4, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare), profilul “tehnic “, domeniul “electronică şi automatizări”, calificarea profesională “tehnician operator tehnică de calcul”, domeniul “construcţii, instalaţii şi lucrări publice”, calificarea profesională “tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii”, limba de predare “română”, forma de învăţământ “cu frecvenţă (zi)”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic “Sfântul Ioan de La Salle”, cu sediul în comuna Cordun, satul Pildeşti, strada Vasile Alecsandri nr. 1, judeţul Neamţ, începând cu anul şcolar 2015-2016.

Art. 2. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învăţământ “liceal”, se preia la nivelul de învăţământ “liceal” acreditat în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic “Sfântul Ioan de La Salle” din satul Pildeşti.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic “Sfântul Ioan de La Salle” din satul Pildeşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 4. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic “Sfântul Ioan de La Salle” din satul Pildeşti, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Începând cu data publicării prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.206/2015*) privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “electronică şi automatizări”, calificarea profesională “tehnician operator tehnică de calcul” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic “Sfântul Ioan de la Salle” din satul Pildeşti.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat.

 

Bucureşti, 26 octombrie 2015.

Nr. 5.550.


*) Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.206/2015 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal”, domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională “asistent medical generalist”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Colegiul de Afaceri din municipiul Alba Iulia

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 4 din 24 iunie 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 16 februarie-19 iunie 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin:

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ “postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea în învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare), domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională “asistent medical generalist, limba de predare “română”, forma de învăţământ “cu frecvenţă (zi)”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Colegiul de Afaceri, cu sediul în municipiul Alba Iulia, strada Avram Iancu nr. 7A, judeţul Alba, începând cu anul şcolar 2015-2016.

Art. 2. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învăţământ “postliceal”, se preia la nivelul de învăţământ “postliceal” acreditat în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Colegiul de Afaceri din municipiul Alba Iulia.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Colegiul de Afaceri din municipiul Alba Iulia este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 4. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Colegiul de Afaceri din municipiul Alba Iulia, Inspectoratul Şcolar ai Judeţului Alba şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Începând cu data publicării prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.199/2015*) privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal”, domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională “asistent medical generalist din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Colegiul de Afaceri din municipiul Alba Iulia.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 octombrie 2015.

Nr. 5.551.


*) Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.199/2015 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal”, domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională “asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Turda

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 4 din 24 iunie 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 16 februarie-19 iunie 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ “postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare), domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională “asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare”, limba de predare “română”, forma de învăţământ “cu frecvenţă (zi)”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă”, cu sediul în municipiul Turda, strada Ştefan cel Mare nr. 6, judeţul Cluj, începând cu anul şcolar 2015-2016.

Art. 2. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învăţământ “postliceal”, se preia la nivelul de învăţământ “postliceal” acreditat în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Turda.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Turda este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Cluj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 4. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Turda, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Cluj şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Începând cu data publicării prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.214/2015*) privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal”, domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică” calificarea profesională “asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală .Henri Coandă” din municipiul Turda.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 octombrie 2015.

Nr. 5.552.


*) Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.214/2015 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Prietenii lui Mickey” din localitatea Floreşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 4 din 24 iunie 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 16 februarie-19 iunie 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Prietenii lui Mickey”, cu sediul în localitatea Floreşti, Strada Florilor nr. 192H, judeţul Cluj, pentru nivelul de învăţământ “preşcolar”, limba de predare “română1, program “prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Prietenii lui Mickey” din localitatea Floreşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2015-2016.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Prietenii lui Mickey” din localitatea Floreşti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Prietenii lui Mickey” din localitatea Floreşti revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu Program Prelungit “Prietenii lui Mickey” din localitatea Floreşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Prietenii lui Mickey” din localitatea Floreşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Cluj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia “Mickey Mouse1 din municipiul Cluj-Napoca, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu Program Prelungit “Prietenii lui Mickey” din localitatea Floreşti, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Cluj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Începând cu data publicării prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.202/2015*) privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Mickey Mouse” din localitatea Floreşti.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea i.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 octombrie 2015.

Nr. 5.553.


*) Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.202/2015 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ACTE ALE AUTORITĂII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE Î࢞N DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea investiţiilor în proiecte de interes comun în infrastructura de gaze, inclusiv a riscurilor aferente acestora

 

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (4) şi (5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 13 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1.364/2006/CE şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 şi (CE) nr. 715/2009,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi ale art. 10 alin. (1) lit. I) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia pentru evaluarea investiţiilor în proiecte de interes comun în infrastructura de gaze, inclusiv a riscurilor aferente acestora, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorii licenţiaţi sau titularii de licenţă în sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări aplicarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 6 noiembrie 2015.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 4 noiembrie 2015.

Nr. 157.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

pentru evaluarea investiţiilor în proiecte de interes comun în infrastructura de gaze, inclusiv a riscurilor aferente acestora

 

CAPITOLUL I

Scop

 

Art. 1. - Metodologia pentru evaluarea investiţiilor în proiecte de interes comun în infrastructura de gaze, inclusiv a riscurilor aferente acestora, se aplică proiectelor de interes comun, aşa cum acestea sunt definite la art. 2 pct. 4 din Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1.364/2006/CE şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 şi (CE) nr. 715/2009, pentru care un iniţiator de proiect îşi asumă riscuri mai ridicate în ceea ce priveşte elaborarea, construcţia, exploatarea sau întreţinerea proiectului faţă de riscurile suportate în mod obişnuit de un proiect de infrastructură comparabil.

Art. 2. - (1) Metodologia prevăzută la art. 1 se aplică proiectelor de interes comun care se încadrează în categoriile prevăzute la pct. 2 din anexa II din Regulamentul (UE) nr. 347/2013.

(2) Metodologia prevăzută la art. 1 nu se aplică proiectelor de interes comun care beneficiază:

a) de derogare de la art. 32, 33, 34 şi de la art. 41 alin. (6),

(8) şi (10) din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale şi de abrogare a Directivei 2003/55/CE;

b) de derogare în temeiul art. 22 din Directiva 2003/55/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale şi de abrogare a Directivei 98/30/CE.

 

CAPITOLUL II

Definiţii şi abrevieri

 

Art. 3. - Termenii utilizaţi în prezenta metodologie au semnificaţia prevăzută în următoarele acte normative:

a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.775/2005;

c) Regulamentul (UE) nr. 347/2013,

d) Recomandarea Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) nr. 3 din 27 iunie 2014 privind stimulentele pentru proiectele de interes comun şi metodologia de evaluare a riscului.

Art. 4. - În înţelesul prezentei metodologii, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) metodologia de transport - Metodologia de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2014, cu modificările ulterioare;

b) metodologia de înmagazinare - Metodologia pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2012, cu modificările ulterioare, pentru activitatea de înmagazinare a gazelor naturale;

c) Regulament - Regulamentul (UE) nr. 347/2013;

d) risc specific - risc aferent realizării unui PCI, care depăşeşte riscul sistematic acoperit prin tariful reglementat şi pentru care se pot acorda stimulente.

Art. 5. - În cuprinsul prezentei metodologii se utilizează următoarele abrevieri:

a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) OTS - operator de transport şi de sistem;

c) - operator de înmagazinare;

d) PCI - proiect de interes comun, conform prevederilor art. 2 pct. 4 din Regulament;

e) RAB - baza de active reglementate;

f) ROR - rata reglementată a rentabilităţii capitalului.

 

CAPITOLUL III

Cadrul de reglementare actual

 

Art. 6. - (1) ANRE stabileşte cadrul de reglementare pentru elaborarea şi aprobarea tarifelor reglementate pentru transportul şi înmagazinarea gazelor naturale, cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi europene.

(2) Obiectivul cadrului de reglementare stabilit la alin. (1) îl reprezintă apropierea de valoarea de piaţă a combustibililor alternativi, promovarea competiţiei pe piaţa gazelor naturale, diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale şi mărirea siguranţei furnizării de gaze naturale.

Art. 7. - Metodologiile de transport şi înmagazinare au următoarele caracteristici:

a) sunt metodologii care reflectă caracteristicile specifice activităţii reglementate;

b) sunt metodologii de tip venit plafon (revenue-cap);

c) asigură stabilitate şi siguranţă investitorilor prin transparenţa metodelor de stabilire a costurilor justificate incluse în tarif şi a modului de calcul al tarifelor reglementate;

d) prevăd revizuirea tarifelor reglementate anual, în timpul unei perioade de reglementare, precum şi la trecerea de la o perioadă la alta, ceea ce reduce riscul de reglementare, având efecte pozitive asupra costului de capital şi asupra deciziei investiţionale a OTS/OÎ.

Art. 8. - Metodologiile de transport şi înmagazinare prevăd următoarele:

a) Perioada de reglementare este de cinci ani.

b) Tarifele reglementate se stabilesc pe baza costurilor şi veniturilor fundamentate, pentru fiecare an al perioadei de reglementare, şi se aprobă de către ANRE,

c) Metoda de reglementare asigură o alocare, la sfârşitul fiecărei perioade de reglementare, a câştigurilor rezultate prin creşterea eficienţei în activitatea de transport/înmagazinare al/a gazelor naturale peste ţintele stabilite de ANRE, între OTS/OÎ şi clienţii serviciului de transport/înmagazinare.

d) Revizuirea tarifelor de transport/înmagazinare al/a gazelor naturale include aplicarea de corecţii ale veniturilor şi ale costurilor prognozate/estimate ale anului de reglementare anterior.

e) RAB reflectă costurile de capital aferente imobilizărilor corporale şi necorporale prudent efectuate, necesare desfăşurării activităţii de transport/înmagazinare al/a gazelor naturale.

f) OTS are obligaţia de a elabora planuri de investiţii şi de dezvoltare a sistemului de transport pe 10 ani.

g) OÎ are obligaţia de a elabora planuri de investiţii pe 5 ani ale sistemelor pe care le operează.

h) ROR se determină pentru o perioadă de reglementare şi reprezintă estimarea ANRE privind profitul ce urmează a fi generat de costurile de capital realizate de titularul de licenţă pentru activitatea de transport/înmagazinare al/a gazelor naturale.

i) ROR se stabileşte pe baza costului mediu ponderat al capitalului (WACC) după modelul CAPM (Capital Asset Pricing Model) la începutul fiecărei perioade de reglementare şi reflectă deopotrivă riscul sistematic al activităţii şi riscul mediului economic şi financiar.

j) Riscul sistematic, normal, aferent proiectelor de infrastructură este acoperit prin ROR.

Art. 9. - Având în vedere că determinarea ROR se bazează pe riscul de sistem al întregii activităţi de transport/înmagazinare al/a gazelor naturale şi nu este avut în vedere riscul specific fiecărui proiect, la elaborarea prezentei metodologii de evaluare a riscului ANRE are în vedere prevederile art. 13 alin. (2) din Regulament şi Recomandarea ACER nr. 3 din 27 iunie 2014.

 

CAPITOLUL IV

Modul de evaluare a unui PCI, inclusiv a riscurilor aferente

 

Art. 10. - Pentru realizarea analizei unui PCI în vederea acoperirii riscurilor specifice, prin acordarea de stimulente, se parcurg etapele prevăzute la art. 11-17.

 

SECŢIUNEA 1

Etapa 1 de analiză a unui PCI- Informaţii privitoare la proiect

 

Art. 11. - (1) OTS/OÎ poate depune la ANRE o cerere pentru acordarea de stimulente în situaţia în care consideră că PCI pe care îl iniţiază prezintă riscuri mai ridicate în ceea ce priveşte elaborarea, construcţia, exploatarea sau întreţinerea proiectului faţă de cele sistematice, suportate în mod obişnuit de un proiect de infrastructură comparabil.

(2) OTS/OÎ trebuie să demonstreze cum şi până la ce nivel riscurile ar putea să aibă un impact negativ asupra PCI.

(3) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie însoţită de următoarele informaţii necesare astfel încât să permită evaluarea riscurilor reale la care este expus PCI faţă de un proiect comparabil şi a modului în care aceste riscuri influenţează realizarea proiectului, incluzând:

a) planul de afaceri;

b) analiza cost-beneficiu a PCI şi analizele de sensibilitate;

c) identificarea şi evaluarea riscurilor specifice la care este expus PCI;

d) măsurile luate de OTS/OÎ pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor;

e) informaţii privind sursele de finanţare a PCI.

(4) Evaluarea riscurilor PCI, prezentată de OTS/OÎ în vederea acordării de stimulente, se bazează pe aceleaşi ipoteze şi date utilizate la analiza cost-beneficiu, respectiv la evaluarea sustenabilităţii financiare şi a beneficiului socio-economic al proiectului, în procesul de selecţie a proiectului în conformitate cu prevederile Regulamentului.

(5) În cazul în care rezultatele analizei cost-beneficiu indică diferenţe semnificative între costurile şi veniturile estimate ale proiectului, reflectate în valoarea indicatorilor financiari, OTS/OÎ trebuie să furnizeze justificări detaliate ale acestor diferenţe.

(6) ANRE poate solicita OTS/OÎ informaţii şi date suplimentare necesare evaluării riscurilor specifice PCI.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Etapa a 2-a de analiză a unui PCI- Identificarea tipurilor de risc specific aferent PCI

 

Art. 12. - (1) OTS/OÎ prezintă riscurile specifice la care este expus PCI, având în vedere prevederile cadrului de reglementare prevăzut la cap. III, în vigoare pe teritoriul naţional, precum şi, în cazul proiectelor transfrontaliere, ale cadrului de reglementare al celorlalte state pe teritoriul cărora se dezvoltă proiectele.

(2) OTS/OÎ încadrează riscurile specifice identificate ale PCI în una dintre următoarele categorii:

a) riscul de depăşire a costurilor estimate ale PCI comparativ cu costurile realizate ale acestuia, pe parcursul dezvoltării, construcţiei, operării şi mentenanţei proiectului;

b) riscul de depăşire a termenelor de realizare a PCI comparativ cu programarea iniţială a proiectului;

c) riscul de utilizare a activelor rezultate în urma realizării PCI la un nivel mai mic decât cel prognozat din motive independente de voinţa OTS/OÎ;

d) riscul de identificare a costurilor eficiente legate de realizarea PCI;

e) riscul de lichiditate, rezultat din suportarea temporara de către OTS/OÎ a unor costuri mai mari decât veniturile încasate.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Etapa a 3-a de analiză a unui PCI - Cuantificarea economică a efectelor riscurilor specifice PCI

 

Art. 13. - (1) OTS/OÎ asigură cuantificarea riscurilor specifice PCI în termeni economici, respectiv a costurilor mai ridicate sau a veniturilor prea mici, precizând valoarea şi probabilitatea apariţiei acestor riscuri.

(2) În cazul în care cuantificarea stabilită la alin. (1) nu este posibilă, OTS/OÎ prezintă o comparaţie calitativă a nivelului riscurilor cu riscurile aferente unui proiect comparabil.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Etapa a 4-a de analiză a unui PCI - Comparaţia cu soluţii alternative

 

Art. 14. - (1) OTS/OÎ transmit ANRE informaţii detaliate şi complete pentru explicarea motivelor rezonabile ale alegerii PCI cu riscuri mai ridicate faţă de o soluţie alternativă cu caracteristici comparabile, care ar avea riscuri mai scăzute.

(2) Comparaţia riscurilor în situaţia precizată la alin. (1) se realizează în raport cu impactul net pozitiv al PCI, rezultat din analiza cost-beneficiu, şi are în vedere şi facilităţile acordate PCI faţă de un proiect non-PCI.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Etapa a 5-a de analiză a unui PCI - Comparaţia cu nivelul de acoperire a riscului prevăzut în cadrul de reglementare

 

Art. 15, - OTS/OÎ trebuie să demonstreze, prin intermediul unei descrieri calitative şi a unei estimări cantitative, că metodologiile de stabilire a tarifelor reglementate, prevăzute la cap. III, nu asigură un nivel de remunerare corespunzător acoperirii riscurilor specifice unui PCI.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Etapa a 6-a de analiză a unui PCI - Măsuri luate de OTS/OÎ pentru diminuarea riscurilor specifice unui PCI

 

Art. 16. - (1) OTS/OÎ trebuie să prezinte pentru fiecare din riscurile identificate măsurile, disponibile în mod rezonabil, considerate a fi necesare pentru diminuarea sau eliminarea riscurilor specifice PCI.

(2) OTS/OÎ furnizează ANRE informaţii privitoare la măsurile luate sau pe care intenţionează să le aplice pentru diminuarea riscurilor PCI, astfel încât costurile proiectului să fie menţinute la valoarea minimă posibilă.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Etapa a 7-a de analiză a unui PCI - Informaţii privind subvenţii, granturi sau contribuţii prin alocarea transfrontalieră da costuri

 

Art. 17. - OTS/OÎ trebuie să furnizeze toate informaţiile relevante privitoare la subvenţii, granturi sau contribuţii obţinute prin alocarea transfrontalieră de costuri de care a beneficiat, beneficiază sau va beneficia PCI.

 

SECŢIUNEA a 8-a

Criterii de evaluare a riscurilor de către ANRE

 

Art. 18. - Fiecare cerere transmisă de către OTS/OÎ este analizată de ANRE după cum urmează:

a) se verifică rezultatul analizei cost-beneficiu efectuate în

concordanţă cu prevederile art. 11 din Regulament şi cuantificarea beneficiului socio-economic net al PCI;

b) se analizează conformitatea informaţiilor şi datelor transmise pentru evaluarea riscurilor specifice PCI cu datele utilizate la efectuarea analizei cost-beneficiu, precum şi cu cele utilizate la evaluarea sustenabilităţii financiare şi la cuantificarea beneficiului socio-economic net al PCI;

c) se evaluează adecvarea măsurilor de diminuare a riscurilor PCI adoptate de OTS/OÎ;

d) se analizează comparaţia PCI cu soluţiile alternative care ar avea riscuri mai scăzute, în corelare cu impactul net pozitiv al PCI şi cu rezultatele analizei cost-beneficiu;

e) se compară riscurile specifice PCI cu cele aferente unui proiect comparabil;

f) se analizează natura şi mărimea riscurilor specifice PCI şi se evaluează, pe baza cuantificării economice transmise de OTS/OÎ, impactul economic asupra costurilor şi veniturilor aferente PCI;

g) se stabileşte dacă şi în ce măsură riscurile specifice PCI sunt riscuri sistematice, acoperite prin ROR, respectiv prin tariful reglementat;

h) se stabileşte dacă măsurile de diminuare totală sau parţială a riscurilor specifice sunt asigurate prin reglementările în vigoare;

i) se stabileşte dacă şi în ce măsură PCI care beneficiază deja de subvenţii, granturi sau de contribuţii din alocarea trasfrontalieră de costuri mai poate beneficia de stimulente în condiţiile prezentei metodologii, în vederea evitării supracompensării;

j) se evaluează dacă şi în ce măsură riscurile specifice la care este expus PCI pot fi evitate de OTS/OÎ, prin măsuri adecvate cum ar fi: clauze contractuale privind aplicarea de penalităţi, încheierea de asigurări şi acoperiri ale riscului şi altele.

 

SECŢIUNEA a 9-a

Situaţii de respingere a cererii de acordare a stimulentelor

 

Art. 19. - (1) ANRE nu aprobă acordarea de stimulente PCI, conform prevederilor art. 11, în următoarele situaţii:

a) OTS/OÎ nu prezintă informaţiile necesare în vederea acordării stimulentelor;

b) OTS/OÎ nu fundamentează existenţa unor riscuri specifice PCI şi nu prezintă rezultatele analizei cost-beneficiu şi impactul net pozitiv ale proiectului;

c) riscurile specifice PCI sunt acoperite prin rentabilitatea capitalului sau sunt diminuate prin măsuri adecvate;

d) OTS/OÎ nu adoptă măsurile identificate, măsuri care se încadrează în limitele sale de competenţă, ca fiind rezonabile pentru diminuarea riscurilor;

e) PCI beneficiază de subvenţii, granturi sau contribuţii din alocarea transfrontalieră de costuri, prin care este deja compensat total riscul specific.

(2) Prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2012 privind stabilirea unui stimulent peste rata reglementată a rentabilităţii capitalului, pentru categoriile de imobilizări corporale şi necorporale, în a treia perioadă de reglementare, aferente activităţilor de transport şi înmagazinare subterană a gazelor naturale, nu se aplică PCI.

 

SECŢIUNEA a 10-a

Principii care stau la baza stabilirii stimulentelor

 

Art. 20. - (1) Stimulentele aprobate de ANRE pentru acoperirea riscurilor specifice PCI în conformitate cu prevederile prezentei metodologii respectă următoarele principii:

a) stimulentele se acordă doar pentru PCI eligibile în conformitate cu art. 13 din Regulament;

b) stimulentele sunt proporţionale cu nivelul riscurilor specifice PCI;

c) valoarea stimulentelor nu depăşeşte valoarea beneficiilor nete ale PCI;

d) valoarea stimulentelor se stabileşte prin mecanismul de împărţire a câştigului asociat implementării PCI între OTS/OÎ şi utilizatorii reţelei.

(2) Acoperirea riscurilor specifice PCI determinate în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, prin acordarea de stimulente, se realizează în conformitate cu prevederile metodologiilor de transport şi înmagazinare.

(3) OTS/OÎ este obligat să întocmească şi să transmită ANRE o analiză ex-post pe o perioadă de cel mult trei ani de la realizarea PCI care a primit stimulente prin aplicarea prevederilor prezentei metodologii.

(4) în cazul în care rezultatele analizei prevăzute la alin. (3) evidenţiază că în perioada de elaborare, construcţie, exploatare sau întreţinere riscurile specifice pentru care au fost acordate stimulente nu s-au produs sau au avut un impact redus faţă de cel estimat, ANRE decide asupra cuantumului justificat al stimulentului şi aplică corecţiile de venit reglementat corespunzătoare.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 21. - Acordarea de stimulente unui PCI conform prevederilor art. 13 din Regulament şi ale prezentei metodologii se aprobă prin decizie ANRE.

Art. 22. - Decizia prevăzută la alin. (1) stabileşte cuantumul stimulentelor, măsurile de reglementare şi/sau schemele monetare pentru recompensare sau penalizare aferente acordării stimulentelor,

Art. 23. - În cazul în care OTS/OÎ obţine stimulente pentru PCI, acesta este obligat să transmită informaţiile privind realizarea proiectului la termenele şi în formatul solicitat de ANRE.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.