MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 819/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 819         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 3 noiembrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

907. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor persoanelor decedate în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015

 

908. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

248. - Decizie privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Elena Petraşcu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

249. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a doamnei Monica Cămărăscu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

 

250. - Decizie privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

 

251. - Decizie privind eliberarea domnului Marius Alexandru Dunca din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 

252. - Decizie privind eliberarea domnului Marcel Bogdan Pandelică din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului

 

253. - Decizie privind numirea domnului Marcel Bogdan Pandelică în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 

254. - Decizie privind eliberarea domnului Aurel-Sorin Encuţescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.136. - Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Liniile directoare din 2011 referitoare la aspecte suplimentare ale Codului tehnic NOx 2008 privind cerinţele specifice ale motoarelor diesel navale prevăzute cu dispozitive de reducere catalitică selectivă (SCR) (Rezoluţia MEPC.198(62)), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.260(68) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 mai 2015

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

959. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale TEZAUR IMOBILIARE IFN – S.A.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor persoanelor decedate în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgenţă în sumă de 5.000 lei familiilor persoanelor decedate în urma tragicului eveniment produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, în data de 30 octombrie 2015, pentru fiecare persoană decedată din familie.

Art. 2. - (1) Ajutoarele de urgenţă prevăzute la art. 1 se acordă la solicitarea membrilor familiilor persoanelor decedate.

(2) Solicitarea privind acordarea ajutorului de urgenţă prevăzut la art. 1 se face pe bază de cerere însoţită de copia actului de identitate al persoanei care solicită ajutorul.

(3) Cererea se întocmeşte de către un membru al familiei şi conţine în mod obligatoriu următoarele:

a) numele, prenumele şi codul numeric personal ale persoanei care solicită ajutorul;

b) numele şi prenumele persoanei decedate;

c) calitatea în care solicită ajutorul, respectiv soţ/soţie, alt membru al familiei, rudă până la gradul IV sau reprezentant legal;

d) adresa de domiciliu a persoanei care solicită ajutorul.

Art. 3. - (1) Ajutoarele prevăzute la art. 1 se suportă din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2015.

(2) Identificarea beneficiarilor şi plata ajutoarelor de urgenţă se efectuează de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială locuiesc familiile persoanelor decedate.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 37 şi 38 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru identificarea beneficiarilor nu se impune efectuarea de anchete sociale.

 

PRIM MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 3 noiembrie 2015.

Nr. 907.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor de urgenţă

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă în sumă de 10.000 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2015, în vederea sprijinirii familiei doamnei Ion Maria, decedată în urma tragicului incendiu care a avut loc în data de 30 octombrie 2015 la clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, titularul ajutorului de urgenţă fiind fiica acesteia, Ion Camelia, cu domiciliul în str. Ţepeş Vodă nr. 92, sectorul 2, municipiul Bucureşti.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 3 noiembrie 2015.

Nr. 908.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Elena Petraşcu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere cererea doamnei Elena Petraşcu privind suspendarea raportului de serviciu, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/14.975/I.M. din 28 octombrie 2015,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 117 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 54 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se suspendă, la cerere, raportul de serviciu al doamnei Elena Petraşcu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, pe o perioadă de 3 ani.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 3 noiembrie 2015.

Nr. 248.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a doamnei Monica Cămărăscu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

 

Având în vedere cererea doamnei Monica Cămărăscu, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/6.012 din 29 octombrie 2015,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 112/2010, cu modificările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Monica Cămărăscu se eliberează, la cerere, din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 3 noiembrie 2015.

Nr. 249.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Andrei Ţinu, vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, exercită atribuţiile preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie până la numirea conducătorului instituţiei, în condiţiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 3 noiembrie 2015.

Nr. 250.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Marius Alexandru Dunca din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

În temeiul art. 15 lit. a) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marius Alexandru Dunca se eliberează din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 3 noiembrie 2015.

Nr. 251.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Marcel Bogdan Pandelică din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marcel Bogdan Pandelică se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 3 noiembrie 2015.

Nr. 252.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Marcel Bogdan Pandelică în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

În temeiul art. 15 lit. a) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marcel Bogdan Pandelică se numeşte în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 3 noiembrie 2015.

Nr. 253.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Aurel-Sorin Encuţescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Aurel-Sorin Encuţescu se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general ai Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 3 noiembrie 2015.

Nr. 254.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la Liniile directoare din 2011 referitoare la aspecte suplimentare ale Codului tehnic NOx 2008 privind cerinţele specifice ale motoarelor diesel navale prevăzute cu dispozitive de reducere catalitică selectivă (SCR) (Rezoluţia MEPC.198(62)), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.260(68) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 mai 2015

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. “ Se publică amendamentele la Liniile directoare din 2011 referitoare la aspecte suplimentare ale Codului tehnic NOx 2008 privind cerinţele specifice ale motoarelor diesel navale prevăzute cu dispozitive de reducere catalitică selectivă (SCR) (Rezoluţia MEPC.198(62)), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.260(68) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 mai 2015, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navala Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor cuprinse în anexă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Iulian-Ghiocel Matache

 

Bucureşti, 19 octombrie 2015.

Nr. 1.136.

 

ANEXĂ

 

REZOLUŢIA MEPC.260(68)

(adoptată la 15 mai 2015)

 

AMENDAMENTE LA LINIILE DIRECTOARE DIN 2011 REFERITOARE LA ASPECTE SUPLIMENTARE ALE CODULUI TEHNIC NOx 2008 PRIVIND CERINŢELE SPECIFICE ALE MOTOARELOR DIESEL NAVALE PREVĂZUTE CU DISPOZITIVE DE REDUCERE CATALITICĂ SELECTIVĂ (SCR) (REZOLUŢIA MEPC.198(62))

 

Comitetul pentru protecţia mediului marin,

amintind articolul 38(a) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului pentru protecţia mediului marin (Comitetul) conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de către nave,

amintind, de asemenea, că, la a cincizeci şi opta sesiune a sa, a adoptat, prin Rezoluţia MEPC.176(58), o versiune revizuită a Anexei VI la MARPOL (denumită în continuare Anexa VI la MARPOL) şi, prin Rezoluţia MEPC.177(58), un Cod tehnic revizuit privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (denumit în continuare Codul tehnic NOx 2008),

luând notă de regula 13 din Anexa VI la MARPOL ce face obligatoriu Codul tehnic NOx 2008 în virtutea acestei anexe,

luând notă. de asemenea, de faptul că utilizarea dispozitivelor de reducere a NOx este prevăzută în Codul tehnic NOX 2008 şi că dispozitivele de reducere catalitică selectivă (denumite în continuare SCR) sunt dispozitive de reducere a NOx de acest tip care pot îndeplini nivelul III al limitelor emisiilor de NOX,

notând în continuare că, la cea de-a şaizeci şi două sesiune a sa, a adoptat, prin Rezoluţia MEPC.198(62), Liniile directoare din 2011 referitoare la aspecte suplimentare ale Codului tehnic NOx 2008 privind cerinţele specifice ale motoarelor diesel navale prevăzute cu dispozitive de reducere catalitică selectivă (SCR) (denumite în continuare Liniile directoare din 2011),

luând în considerare, la cea de-a şaizeci şi opta sesiune a sa, proiectul de amendamente la Liniile directoare din 2011, propuse de către Subcomitetul de prevenire şi combatere a poluării, la a două sesiune a sa,

1 adoptă amendamentele la Liniile directoare din 2011 referitoare la aspecte suplimentare ale Codului tehnic NOx 2008 privind cerinţele specifice ale motoarelor diesel navale prevăzute cu dispozitive de reducere catalitică selectivă (SCR), al căror text este prezentat în anexa la prezenta rezoluţie;

2 invită administraţiile să ia în considerare amendamentele mai sus menţionate atunci când certifică motoare prevăzute cu SCR;

3 solicită părţilor la Anexa VI la MARPOL şi altor guverne membre să aducă amendamentele în atenţia proprietarilor de nave, operatorilor de nave, constructorilor de nave, producătorilor de motoare diesel navale, precum şi oricăror altor grupuri interesate;

4 decide să menţină Liniile directoare din 2011, aşa cum au fost amendate, în studiu, în scopul de a ţine cont de experienţa acumulată prin aplicarea lor.

 

 

ANEXĂ

la Rezoluţia MEPC 260(68)

 

AMENDAMENTE LA LINIILE DIRECTOARE DIN 2011 REFERITOARE LA ASPECTE SUPLIMENTARE ALE CODULUI TEHNIC NOx 2008 PRIVIND CERINŢELE SPECIFICE ALE MOTOARELOR DIESEL NAVALE PREVĂZUTE CU DISPOZITIVE DE REDUCERE CATALITICĂ SELECTIVĂ (SCR) (REZOLUŢIA MEPC.198(62))

 

Un nou paragraf 6.1.2 se adaugă după cum urmează:

“6.1.2 Calculul emisiilor gazoase din paragraful 6.1.1.1 din aceste linii directoare trebuie să fie efectuat în conformitate cu paragraful 5.2.1 din aceste linii directoare.”

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale TEZAUR IMOBILIARE IFN - S.A.

 

Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general a Societăţii Comerciale TEZAUR IMOBILIARE IFN - S.A., formulată în baza art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, prin Scrisoarea înregistrată la Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere cu nr. 13.759 din 14 septembrie 2015, şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare, ţinut la Banca Naţională a României, a Societăţii Comerciale TEZAUR IMOBILIARE IFN - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Gheţarilor nr. 15, parter, biroul nr. 1, sectorul 1, înregistrată la registrul comerţului cu nr. J40/2632/2010, cod unic de înregistrare 26641505, înscrisă în Registrul general cu nr. RG-PJR-41-110262, la secţiunea k) “Activităţi multiple de creditare”.

 

p. Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 9 octombrie 2015.

Nr. 959.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.