MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 818/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 818         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 3 noiembrie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

252. - Lege pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

 

790. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

 

253. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare

 

791. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare

 

254. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

792. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

255. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2015 privind acordarea unui împrumut Societăţii „Complexul Energetic Hunedoara” - S.A. din venituri rezultate din privatizare

 

793. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2015 privind acordarea unui împrumut Societăţii „Complexul Energetic Hunedoara” - S.A. din venituri rezultate din privatizare

 

799. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

 

800. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

889. - Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Lucrări pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut-Bârlad”

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

156. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 

8. - Hotărâre privind stabilirea cazurilor de incompatibilitate în efectuarea activităţii de consultanţă fiscală

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La articolul 31 alineatul (2) din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 11 iulie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) de către prefect, pentru cele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b);

b) de către persoanele cu atribuţii de control anume împuternicite de primăriile municipiilor, oraşelor şi municipiului Bucureşti, precum şi, după caz, de consiliile judeţene sau ale comunelor, pentru cele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d).u

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 2 noiembrie 2015.

Nr. 252.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1)şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 30 octombrie 2015.

Nr. 790.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19 din 10 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 17 iunie 2015.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 2 noiembrie 2015.

Nr. 253.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1)şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 30 octombrie 2015.

Nr. 791.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36 din 11 iunie 2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 12 iunie 2014, cu următoarele modificări şi completări:

1. Titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul cuprins:

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazionai desfăşurate de zilieri”

2. La articolul I, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. L „ Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 20 aprilie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:”.

3. La articolul I, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(3) Instituţiile publice nu au calitatea de beneficiari în sensul prevăzut de prezenta lege, cu excepţia:

a) serviciilor de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale şi a grădinilor botanice din subordinea universităţilor, pentru activităţile prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. I), m) şi o);

b) unităţilor din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului pentru domeniile prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. p)-s);

c) Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi institutelor, centrelor şi staţiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa, a Institutului de Stat pentru Testarea Soiurilor aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a oficiilor de studii pedologice şi agrochimice judeţene, pentru domeniile prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a)-c);

d) instituţiilor publice autorizate să efectueze cercetări arheologice, conform normelor existente în domeniu, respectiv universităţi, institute de cercetare, instituţii cu profil muzeal, pentru domeniul prevăzut la art. 11 alin. (1) lit. k).»„

4. La articolul I, punctul 2 se modifică şi va avea

următorul cuprins:

„2. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 11. - (1) Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată:

a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe - diviziunea 01;

b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere - diviziunea 02;

c) pescuit şi acvacultura - diviziunea 03;

d) colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase - clasa 3821 şi clasa 3811;

e) recuperarea materialelor - grupa 383;

f) comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii - grupa 462;

g) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor - grupa 823;

h) publicitate - grupa 731;

i) activităţi de interpretare artistică - spectacole - clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică - spectacole - clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole - clasa 9004;

j) activităţi de cercetare-dezvoltare în biotehnologie - clasa 7211, activităţi de cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie - clasa 7219;

k) activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste - clasa 7220 (săpături arheologice);

l) activităţi de întreţinere peisagistică - plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare - clasa 8130;

m) creşterea materialului săditor - creşterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operaţiuni de îngrijire/curăţare a pomilor, activităţi ale pepinierelor, cu excepţia celor pentru arbori de pădure - clasa 0130;

n) activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale - clasa 9140;

o) creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale - clasa 0149;

p) hoteluri şi alte facilităţi de cazare - diviziunea 55; facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată - clasa 5520 - tabere de copii (organizate de Ministerul

Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea acestuia);

q) facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată - clasa 5520 - cabane;

r) activităţi ale bazelor sportive - clasa 9311;

s) activităţi ale cluburilor sportive - clasa 9312;

ş) activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente - diviziunea 5621.»„

5. La articolul I, după punctul 2 se Introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:

„3. La articolul 12 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

«b1) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. e), constând în lipsa acordului pe care zilierul şi beneficiarul trebuie să-l exprime în scris pentru ca plata remuneraţiei să se realizeze cel mai târziu la sfârşitul săptămânii sau al perioadei de desfăşurare a activităţii, se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 de lei;»„.

Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului finanţelor publice nr. 831/600/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri se modifică în mod corespunzător.

Art. III. - Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 20 aprilie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 2 noiembrie 2015.

Nr. 254.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 30 octombrie 2015.

Nr. 792.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2015 privind acordarea unui împrumut Societăţii Complexul Energetic Hunedoara” - S.A. din venituri rezultate din privatizare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11 din 13 mai 2015 privind acordarea unui împrumut Societăţii „Complexul Energetic Hunedoara” - S.A. din venituri rezultate din privatizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 19 mai 2015.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale ari. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 2 noiembrie 2015.

Nr. 255.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2015 privind acordarea unui împrumut Societăţii Complexul Energetic Hunedoara1 - S.A. din venituri rezultate din privatizare

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1)şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2015 privind acordarea unui împrumut Societăţii „Complexul Energetic Hunedoara” - S.A. din venituri rezultate din privatizare şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 30 octombrie 2015.

Nr. 793.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,

în semn de apreciere pentru curajul, altruismul şi dăruirea de care a dat dovadă în timpul tragicului eveniment de la Clubul „Colectiv” din Bucureşti, încercând salvarea mai multor vieţi cu preţul sacrificiului suprem,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă post-mortem Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler lui Claudiu Petre.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 2 noiembrie 2015.

Nr. 799.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,

în semn de apreciere pentru curajul, altruismul şi dăruirea de care a dat dovadă în timpul tragicului eveniment de la Clubul „Colectiv” din Bucureşti, încercând salvarea mai multor vieţi cu preţul sacrificiului suprem,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă post-mortem Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler lui Adrian Rugină.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 2 noiembrie 2015.

Nr. 800.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional Lucrări pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut-Bârlad”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.510/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut-Bârlad”,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Lucrări pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut-Bârlad”, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Lucrări pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut-Bârlad”, prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român reprezentat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Administraţia Naţională „Apele Române”,

(2) Lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Erbiceni, Ion Neculce, Podul Iloalei, Costeşti şi Dumeşti din judeţul laşi, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirii pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Lucrări pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut-Bârlad” prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţilor Erbiceni, Ion Neculce, Podul Iloalei, Costeşti şi Dumeşti din judeţul laşi, sunt în cuantum total de 134.325 lei şi se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, articolul 56.03 „Programe din Fondul de Coeziune”.

Art. 4. - Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Administraţiei Naţionale .Apele Române” la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 5. - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Administraţia Naţională „Apele Române” răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare în conformitate cu dispoziţiile legale a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

Art. 6. - Planul cu amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii.

Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre,

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Dan Popescu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

 

Bucureşti, 27 octombrie 2015.

Nr. 889.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Administraţia Naţională „Apele Române, care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a planului de amplasament/hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localităţilor Erbiceni, Ion Neculce, Podul Iloaiei, Costeşti şi Dumeşti, judeţul laşi, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea

administrativ- teritorială

Numele şi prenumele/ Denumirea proprietarului/ deţinătorului terenului

Tarlaua

Parcela

Categoria de folosinţă

Suprafaţa totală din evidenţele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, ale primăriilor sau din actele de proprietate

Suprafaţa

supusă

exproprierii

(mp)

Valoarea despăgubirii pentru teren, conform Legii nr. 255/2010

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Iaşi

Erbiceni

Consiliul Local Erbiceni

77

923

A

302509

18122

12.073,00

2

Iaşi

Erbiceni

Rotariu Gheorghe

78

925/1

A

47500

2445

1.629,00

3

Iaşi

Erbiceni

Cocu Vasile

78

925/2

A

18700

1552

1.034,00

4

Iaşi

Erbiceni

Ciobanu Constantin

78

925/21

A

8868

649

432,00

5

Iaşi

Erbiceni

Consiliul Local Erbiceni

78

925

A

130459

11797

7.859,00

6

Iaşi

Erbiceni

Consiliul Local Erbiceni

79

925/1

A

12714

1241

827,00

7

Iaşi

Erbiceni

Consiliul Local Erbiceni

80

926

A

368199

16565

11.035,00

8

Iaşi

Erbiceni

Parohia Romano-Catolică Băltaţi

80

926/1/1

A

5000

311

207,00

9

Iaşi

Erbiceni

Moraru M. Aurica

80

926/1

A

4172

227

151,00

10

Iaşi

Erbiceni

Consiliul Local Erbiceni

80

926/2

A

25000

2144

1.428,00

11

Iaşi

Ion Neculce

Ivanov P. Mitrofan

66

1692/3

A

3043

380

253,00

12

Iaşi

Ion Neculce

Movilea nu Petru

66

1692/5

A

10000

3669

2.444,00

13

Iaşi

Ion Neculce

Iliescu Eugen

66

1692/6

A

7500

2083

1.388,00

14

Iaşi

Ion Neculce

Avasiloaie D. Petru

66

1692/7

A

3200

225

150,00

15

Iaşi

Ion Neculce

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar

74

1867/1

P

32568

296

197,00

16

Iaşi

Ion Neculce

Avasiloale A, Maria, Florea A. Anica, Rădeanu A. Emilia

75

1899/17/1

A

7000

106

71,00

17

Iaşi

Ion Neculce

Hrib M. Elena

75

1899/25

A

12600

511

340,00

18

Iaşi

Ion Neculce

Nechifor Aglaia

75

1899/26

A

10000

228

152,00

19

Iaşi

Ion Neculce

Suciu Janiţa

75

1899/40A

A

15000

87

58,00

20

Iaşi

Ion Neculce

Suciu Gheorghe

75

1899/41A

A

15000

191

127,00

21

Iaşi

Ion Neculce

Anăstăsoaie Gabriel

75

1899/42A

A

17000

176

117,00

22

Iaşi

Podu Iloalei

Botanescu C. Grigore

12/1

161/1

P

8900

4444

5.921,00

23

Iaşi

Podu Iloalei

Botanescu C. Constantin, Botanescu C. Adrian, Curecheru C, Natalia, Botanescu C. Paul

12/1

161/2

A

19000

51

68,00

24

Iaşi

Podu Iloalei

Sandu Gh. Cristea

12/1

161/3

A

12400

5271

7.023,00

 

25

Iaşi

Podu Iloalei

Melinte Nat. Ioan

12/1

161/6/1

A

8650

134

179,00

26

Iaşi

Podu Iloalei

Ciolan Olimpia, Tifinca Constantin, Iamandi Viorica, Homicianu Mioara

12/1

161/9

A

29200

903

1.203,00

27

Iaşi

Podu Iloalei

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar

44

836/21A

A

4132

4132

5.505,00

28

Iaşi

Podu Iloalei

Leuştean Virginia

44

836/41

A

3411

61

81,00

29

Iaşi

Podu Iloalei

Trofina Mana

44

836/43

A

5000

613

817,00

30

Iaşi

Podu Iloalei

Costinescu I. Catinca

44

836/43

A

5000

671

894,00

31

Iaşi

Podu Iloalei

Butnariu C. Constantin

44

836/45

A

4000

58

77,00

32

Iaşi

Podu Iloalei

Mindigiu Vasile

46/1

839/1/25

A

1400

11

15,00

33

Iaşi

Podu Iloalei

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar

46/1

839/1/24

A

1232

21

28,00

34

Iaşi

Podu Iloalei

Burlacu Aglaia

46/1

839/1/23

A

2100

47

63,00

35

Iaşi

Podu Iloalei

Popovici Neculai

46/1

839/1/22

A

2100

47

63,00

36

Iaşi

Podu Iloalei

Popovici Vasile, Popovici Dumitru

46/1

839/1/21

A

3500

64

85,00

37

Iaşi

Podu Iloalei

Crîsmăriuc Gheorghe

46/1

839/1/20

A

3700

66

88,00

38

Iaşi

Podu Iloalei

Iurea Spiridon

46/1

839/1/19

A

8200

161

214,00

39

Iaşi

Podu Iloalei

Iurea Elena, Sârbu Nedelcu

46/1

839/1/18

A

2000

41

55,00

40

Iaşi

Podu Iloalei

Iurea Maria, Sârbu Elena

46/1

839/1/17

A

2000

43

57,00

41

Iaşi

Podu Iloalei

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar

46/1

839/1/16A

A

1588

34

45,00

42

Iaşi

Podu Iloalei

Darie Elisabeta

46/1

839/1/1/1

A

9500

176

234,00

43

Iaşi

Podu Iloalei

Iurea Spiridon, Spirea Grigore

46/1

839/1/17A

A

5700

89

119,00

44

Iaşi

Podu Iloalei

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar

46/1

839/1/16A

A

2711

1288

1.716,00

45

Iaşi

Podu Iloalei

Iurea Ioan

46/1

839/1/15

A

1500

21

28,00

46

Iaşi

Podu Iloalei

Uglea Maria

46/1

839/1/14

A

2500

34

45,00

47

Iaşi

Podu Iloalei

Darie Vasile, Herea Elena

46/1

839/1/13

A

9700

119

159,00

48

Iaşi

Podu Iloalei

Bordeianu Constantin

46/1

839/1/12

A

3100

33

44,00

49

Iaşi

Podu Iloalei

Bordeianu Constantin, Bordeianu Gheorghe

46/1

839/1/11

A

2000

21

28,00

 

50

Iaşi

Podu Iloalei

Bordeianu Gheorghe

46/1

839/1/10

A

2500

24

32,00

51

Iaşi

Podu Iloalei

Bordeianu Gheorghe

46/1

839/1/9

A

1500

14

19,00

52

Iaşi

Podu Iloalei

Bordeianu Catinca, Roman Maria

46/1

839/1/8

A

3200

28

37,00

53

Iaşi

Podu Iloalei

Iurea Zenovia

46/1

839/1/7

A

3500

27

36,00

54

Iaşi

Podu Iloalei

Iurea Dumitru

46/1

839/1/6

A

3900

28

37,00

55

Iaşi

Podu Iloalei

Pavel Dan

46/1

839/1/5

A

1500

10

13,00

56

Iaşi

Podu Iloalei

Pavel N. Constantin, Pavăl N. Stelian, Pavai N. Mariana

46/1

839/1/4

A

4600

28

37,00

57

Iaşi

Podu Iloalei

Amariţei Constantin

46/1

839/1/3

A

3000

16

21,00

58

Iaşi

Podu Iloalei

Amariţei Constantin

46/1

839/1/2

A

1300

6

8,00

59

Iaşi

Podu Iloalei

Popovici N. Vasile, Popovici N. Dumitru

46/1

839/1/1

F

20000

56

75,00

60

Iaşi

Podu Iloalei

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar

46/1

839/1/34

A

1710

1300

1.732,00

61

Iaşi

Podu Iloalei

Ciornei Vasile

46/1

839/1/39

A

5000

104

139,00

62

Iaşi

Podu Iloalei

Todiraşcu Neculai

46/1

839/1/40

A

5000

57

76,00

63

Iaşi

Podu Iloalei

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar

46/1

839/1/73

A

3486

3486

4.645,00

64

Iaşi

Podu Iloalei

Luca Gh. Vasile

47/1

853/1

A

31847

273

364,00

65

Iaşi

Podu Iloalei

Sinteanu I. Constantin

47/1

847, 854/1

A

1913

50

67,00

66

Iaşi

Costeşti

Cîrtiţă M. Adela

66

1707/11

A

5000

160

85,00

67

Iaşi

Costeşti

Văcăraşu C. Constantin

66

1712/16

A

1314

13

7,00

68

Iaşi

Costeşti

Nedelcu L. Constantin

66

1712/7

A

1368

19

10,00

69

Iaşi

Costeşti

Cîrtiţă D. Elena

66

1712/8

A

1331

22

12,00

70

Iaşi

Costeşti

Cîrtiţă V.N. Constantin

66

1712/9

A

1223

21

11,00

71

Iaşi

Costeşti

Cîrtiţă V.I. Costache

66

1712/10

A

1383

24

13,00

72

Iaşi

Costeşti

Cîrtiţă Gh. Gheorghe

66

1712/1

P

5000

88

47,00

73

Iaşi

Costeşti

Ştersu I. Natalia

66

1712/5

A

1393

28

15,00

74

Iaşi

Costeşti

Toarbă C. Daniel

66

1(1707/1)

A

1428

208

111,00

 

75

Iaşi

Costeşti

Silivestru D. Neculai

66

1707/2

A

1492

46

25,00

76

Iaşi

Costeşti

Palade Aurica

66

1707/3

A

1400

26

14,00

77

Iaşi

Costeşti

Cîrtiţă I. Constantin

66

1707/4

A

1340

55

29,00

78

Iaşi

Costeşti

Tănăsoi B. Constantin

66

1707/5

A

1364

57

30,00

79

Iaşi

Costeşti

Ipate M. Constantin

66

1707/6

A

1566

67

36,00

80

Iaşi

Costeşti

Secară P. Costache

66

1767/25

A

5000

261

139,00

81

Iaşi

Costeşti

Cîrtiţă D. Constantin

66

1707/7A

A

5000

274

146,00

82

Iaşi

Costeşti

Barbu Carmen

66

1707/8A

A

5000

282

150,00

83

Iaşi

Costeşti

Vezeteu D, Dumitru, Vizitiu D. Ion, Daria Vasile, Nedelea D. Georgeta, Vizitiu D. Gheorghe, Viziteu D. Ştefan

66

1767/3

A

5000

136

72,00

84

Iaşi

Costeşti

Ipate Spiridon Nicolae

66

1767/3

A

10000

279

149,00

85

Iaşi

Costeşti

Ipate V. Vasile

66

1767/4

A

3800

115

61,00

86

Iaşi

Costeşti

Ţâşnei V. Elena

66

1767/6

A

5000

152

81,00

87

Iaşi

Costeşti

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar

66

1767/7A

A

12464

411

219,00

88

Iaşi

Costeşti

Cîrtiţă D. Dumitru, Cîrtiţă D. Alexandru, Cîrtiţă D. Constantin

66

1707/7

A

3200

135

72,00

89

Iaşi

Costeşti

Palade Nat. Gheorghe

66

1767/8

A

7000

1026

547,00

90

Iaşi

Costeşti

Ştersu I. Natalia

66

1771/8

A

1200

1200

640,00

91

Iaşi

Costeşti

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar

66

1767/30A

A

55527

30488

16.248,00

92

Iaşi

Costeşti

Stamatin D. Alexandrina

65

1689/3

A

14828

4019

2.142,00

93

Iaşi

Costeşti

Cîşlaru Gh. Ion

65

1681/29

A

10000

7183

3.828,00

94

Iaşi

Costeşti

Moisa I. Petre, Moisa I. Dumitru

65

1767/20

A

5000

2851

1.519,00

95

Iaşi

Costeşti

Aioanei V. Elisabeta, Niculescu V. Maria, Citea V. Ioan, Citea V. Constantin, Citea V. Mihai, Citea V. Vasile

65

1689/1

A

71000

451

240,00

96

Iaşi

Costeşti

Irimia I. Gheorghe

41

1197/105

A

7500

11

6,00

97

Iaşi

Costeşti

Moisa I. Dumitru

41

1197/109

A

7700

211

112,00

98

Iaşi

Costeşti

Ciubotaru C. Elena, Sava C. Ana, Moisa C. Vasile, Moisa C. Mihai

41

1197/110

A

4900

3455

1.841,00

99

Iaşi

Costeşti

Sava M. Ana

41

1197/111

A

4447

2846

1.517,00

 

100

Iaşi

Costeşti

Moisa D. Ilie

41

1197/112

A

7200

3939

2.099,00

101

Iaşi

Costeşti

Cârtiţă D. Mihai, Cârtiţă D. Petru

41

1197/113

A

6800

2923

1.558,00

102

Iaşi

Costeşti

Cojocaru P. Neculai

41

1197/114

A

11700

3003

1.601,00

103

Iaşi

Costeşti

Mîndru M. Vasile

41

1197/115

A

3700

372

198,00

104

Iaşi

Costeşti

Cârtiţă V. N. Constantin

41

1197/116

A

3600

83

44,00

105

Iaşi

Costeşti

Pintilie I. Gheorghe

41

1197/124

A

5000

276

147,00

106

Iaşi

Costeşti

Iuga D. Nicolae, Iuga D. Spiridon, Iuga A. Ion, Iuga D. Daniel, Iuga D. Ion, Iuga D. Anton

41

1197/125

A

5000

614

327,00

107

Iaşi

Costeşti

Sava M, Ana

41

1197/126

A

1800

240

128,00

108

Iaşi

Costeşti

Moisa Elisabeta

41

1197/127

A

2200

313

167,00

109

Iaşi

Costeşti

Zăbavă D. Maria

41

1197/128

A

1400

215

115,00

110

Iaşi

Costeşti

Alexa D. Aurel, Radu D, Viorica, Alexa D. Mihai, Alexa D. Victor

41

1197/129

A

4100

760

405,00

111

Iaşi

Costeşti

Preotu Ana, Zăbavă Constantin, Zăbavă Ioan

41

1197/129/1

A

1400

296

158,00

112

Iaşi

Costeşti

Vovichi Gh. Mihai, Todică Gh. Victoria, Ipate C. Aglaia

41

1197/130

A

7700

1827

974,00

113

Iaşi

Costeşti

Văcăraşu C. Constantin, Cărbune D. Adela, Pavel I. Elena

41

1197/131

A

7500

1677

894,00

114

Iaşi

Costeşti

Ipate T. Constantin

41

1197/133

A

2500

524

279,00

115

Iaşi

Costeşti

Hristea D. Dumitru

41

1197/134

A

3800

768

409,00

116

Iaşi

Costeşti

Ipate T. Gheorghe

41

1197/136

A

2200

429

229,00

117

Iaşi

Costeşti

Dumitriu V. Constantin

41

1197/137

A

10000

1428

761,00

118

Iaşi

Costeşti

Sintoader A. Elena, Ipate A. Natalia

41

1197/138

A

7500

74

40,00

119

Iaşi

Costeşti

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar

41

1197

A

2028

468

249,00

120

Iaşi

Dumeşti

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar

28

419

A

877565

35859

19.111,00

121

Iaşi

Dumeşti

Istov C. Petru

46

874/3

F

4900

73

39,00

122

Iaşi

Dumeşti

Andriescu Toader, Mindirigiu Profira, Drumea Elena, Moisa Emilia

46

856/11

F

1700

56

30,00

123

Iaşi

Dumeşti

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar

46

856

F

1368

47

25,00

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

200.050

134.325,00


*Pentru poziţiile unde se regăseşte menţiunea „Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar”, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarului/deţinătorului va fi identificat ulterior, după punerea în posesie, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin, (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, ale art. 76, art. 124 alin. (1) lit. e), art. 177 alin. (33) şi ale art. 181 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 şi art. 14 alin. (2) lit. a) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările ulterioare, precum şi ale Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014,

în temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. (x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă valorile preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, pentru determinarea preţurilor reglementate pentru energia termică livrată în SACET.

Art. 3. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 158/2014 privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţa, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 939 din 22 decembrie 2014.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 28 octombrie 2015.

Nr. 156.

 

ANEXĂ

 

VALORILE PREŢURILOR DE REFERINŢĂ

pentru energia termică livrată la SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă

 

A. Pentru centrale care, conform legislaţiei în vigoare, au obligaţia achiziţionării de certificate de CO2

 

 

- lei/MWh, exclusiv TVA-

Centrale de cogenerare - la funcţionarea cu combustibil solid

109,84

Centrale de cogenerare - la funcţionarea cu combustibil lemnos

154,26

Centrale de cogenerare - la funcţionarea cu biomasă agricolă

162,64

Centrale de cogenerare - la funcţionarea cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de transport, pentru energia termică destinată consumului populaţiei

139,11

Centrale de cogenerare - la funcţionarea cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de distribuţie, pentru energia termică destinată consumului populaţiei

179,27

Centrale de cogenerare - la funcţionarea cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de transport, pentru energia termică destinată consumatorilor noncasnici

173,95

Centrale de cogenerare - la funcţionarea cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de distribuţie, pentru energia termică destinată consumatorilor noncasnici

212,10

 

B. Pentru centrale care, conform legislaţiei în vigoare, nu au obligaţia achiziţionării de certificate de CO2

 

 

- lei/MWh, exclusiv TVA -

Centrale de cogenerare - la funcţionarea cu combustibil solid

109,83

Centrale de cogenerare - la funcţionarea cu combustibil lemnos

154,25

Centrale de cogenerare - la funcţionarea cu biomasă agricolă

162,63

Centrale de cogenerare - la funcţionarea cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de transport, pentru energia termică destinată consumului populaţiei

139,10

Centrale de cogenerare - la funcţionarea cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de distribuţie, pentru energia termică destinată consumului populaţiei

179,27

Centrale de cogenerare - la funcţionarea cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de transport, pentru energia termică destinată consumatorilor noncasnici

173,94

Centrale de cogenerare - la funcţionarea cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de distribuţie, pentru energia termică destinată consumatorilor noncasnici

212,09

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 

CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cazurilor de incompatibilitate în efectuarea activităţii de consultanţă fiscală

 

În temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. f) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare,

având în vedere necesitatea reglementării cazurilor de incompatibilitate ale consultanţilor fiscali şi ale societăţilor de consultanţă fiscală în efectuarea activităţii specifice profesiei, aşa cum este prevăzută la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 27 octombrie 2015, hotărăşte:

 

ARTICOLUL 1

Incompatibilităţi generale

 

(1) Consultanţii fiscali persoane fizice sau societăţile de consultanţă fiscală sunt în situaţie de incompatibilitate să efectueze activitatea de consultanţă fiscală, aşa cum este prevăzută de art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, atunci când există orice

fel de interes material, direct sau indirect, cu excepţia onorariilor cuvenite pentru munca prestată în această calitate, respectiv:

a) S8 află într-o relaţie angajat-angajator cu beneficiarul prestaţiei;

b) există o reprezentare a consultantului fiscal în organele de conducere, executive sau neexecutive, ale societăţii beneficiare;

c) deţin acţiuni sau părţi sociale, în nume propriu sau prin societate, la societatea beneficiară;

d) consultantul fiscal este rudă sau afin până la gradul doi inclusiv cu administratorul sau acţionarul care deţine direct sau indirect controlul la societatea beneficiară;

e) beneficiarul prestaţiei este acţionar semnificativ la societatea de consultanţă fiscală.

(2) Consultanţii fiscali persoane fizice sau societăţile de consultanţă fiscală sunt în situaţie de incompatibilitate să efectueze activitatea de consultanţă fiscală, aşa cum este prevăzută de art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, atunci când se află într-o situaţie de incompatibilitate prevăzută de altă lege specială.

(3) în înţelesul alin. (1), prin beneficiar se înţelege orice persoană fizică sau juridică ce are calitatea de beneficiar final al activităţii de consultanţă fiscală, în baza unui contract încheiat cu societatea de consultanţă fiscală/consultantul fiscal persoană fizică. Nu sunt incluse în această categorie societăţile de consultanţă fiscală beneficiare ale serviciilor prestate de către consultanţi fiscali persoane fizice colaboratori şi/sau subcontractori, asociaţi, administratori, în cazul în care aceste societăţi nu sunt beneficiarii finali ai activităţii de consultanţă fiscală.

 

ARTICOLUL 2

Incompatibilităţi speciale

 

(1) Consultanţii fiscali persoane fizice şi societăţile de consultanţă fiscală se află în situaţie de incompatibilitate să efectueze expertize judiciare în calitate de experţi desemnaţi sau expertize extrajudiciare solicitate de autorităţi publice, atunci când au prestat orice altă activitate prevăzută la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la perioada de timp comună parţial sau în totalitate cu perioada pentru care se doreşte expertiza, pentru aceeaşi persoană fizică sau juridică.

(2) Consultanţii fiscali persoane fizice care au şi calitatea de experţi contabili sau auditori financiari sunt incompatibili să presteze activităţile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) şi g) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi să realizeze expertize fiscale extrajudiciare la solicitarea autorităţilor publice, dacă:

a) în calitate de experţi contabili, au întocmit documente contabile şi financiare, au efectuat expertiza contabilă sau au întocmit şi şi-au asumat situaţii financiare pentru perioada de

timp comună parţial sau în totalitate cu perioada pentru care se doreşte certificarea declaraţiilor fiscale sau efectuarea expertizei judiciare în calitate de expert desemnat ori a expertizei extrajudiciare atunci când este solicitată de autorităţi publice, pentru aceeaşi persoană fizică sau juridică;

b) în calitate de auditori financiari, au efectuat audit financiar pentru perioada de timp comună parţial sau în totalitate cu perioada pentru care se doreşte certificarea declaraţiilor fiscale sau efectuarea expertizei judiciare în calitate de expert desemnat ori a expertizei extrajudiciare atunci când este solicitată de autorităţi publice, pentru aceeaşi persoană fizică sau juridică.

(3) Societăţile de consultanţă fiscală sunt în situaţie de incompatibilitate să presteze activitatea prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi să realizeze expertize fiscale extrajudiciare la solicitarea autorităţilor publice, dacă:

a) sunt într-o relaţie contractuală pentru realizarea auditului financiar, întocmirea documentelor contabile şi financiare, efectuarea unei expertize contabile sau întocmirea situaţiilor financiare cu persoana fizică sau juridică pentru care se doreşte certificarea declaraţiilor fiscale;

b) sunt într-o relaţie contractuală pentru realizarea auditului financiar, întocmirea documentelor contabile şi financiare, efectuarea unei expertize contabile sau întocmirea situaţiilor financiare cu persoana fizică sau juridică supusă unei expertize extrajudiciare la solicitarea unei autorităţi publice.

 

ARTICOLUL 3

Abţinerea

 

(1) Consultanţii fiscali persoane fizice şi societăţile de consultanţă fiscală au obligaţia să se abţină de la efectuarea unei lucrări atunci când constată înainte de încheierea contractului că se află într-o situaţie de incompatibilitate. În situaţia în care persoana obligată la aceasta a luat cunoştinţă de existenţa cazului de incompatibilitate după încheierea contractului de consultanţă fiscală, este obligată să facă de îndată declaraţie de abţinere, cu arătarea cazului de incompatibilitate şi a temeiurilor de fapt care constituie motivul abţinerii.

(2) Nerespectarea obligaţiei de abţinere prevăzută la art. 3 reprezintă abatere disciplinară şi se sancţionează cu suspendarea calităţii de membru al Camerei Consultanţilor Fiscali pe o perioadă de la 3 luni până la un an.

 

ARTICOLUL 4

Dispoziţii finale

 

(1) Prezentele dispoziţii sunt aplicate cu precădere atunci când intră în contradicţie cu alte prevederi în vigoare la această dată, cu excepţia prevederilor care fac referire la legi speciale.

(2) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Ion-Toni Teau

 

Bucureşti, 27 octombrie 2015.

Nr. 8.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.