MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 213/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 213         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 30 martie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

211. - Hotărâre privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2015-2016

 

212. - Hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 106/2015 privind alocarea temporară, pentru lunile februarie şi martie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 13/2015 privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

            4. - Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, şi pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Regulamentul nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu şi fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanţiilor asociate acestora şi a tranzacţiilor de vânzare în lipsă, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 10/2010

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2015-2016

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 61 alin. (5), art. 94 alin. (2) lit. d), art. 119 alin. (1), precum şi al art. 222 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat finanţat de la bugetele locale, pentru învăţământul preuniversitar militar finanţat de la bugetul de stat, precum şi numărul de locuri - granturi de studii din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul şcolar/universitar 2015-2016, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul finanţelor publice, interimar,

Enache Jiru,

secretar de stat

p. Viceprim-ministru,

ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Minai Cîmpeanu

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

p. Ministrul sănătăţii,

Alin Iulian Tucmeanu,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 25 martie 2015.

Nr. 211.

 

ANEXĂ

 

CIFRELE DE ŞCOLARIZARE

pentru învăţământul preuniversitar de stat finanţat de la bugetele locale şi pentru învăţământul preuniversitar militar finanţat de la bugetul de stat, precum şi numărul de locuri

- granturi de studii din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul şcolar/universitar 2015-2016

 

I. Educaţie timpurie

 

Numărul total de locuri

665.000

II. Învăţământ primar

 

Numărul total de locuri

925.000

III. Învăţământ secundar

 

1. Învăţământ gimnazial

 

Numărul total de locuri,

830.000

din care:

 

a) învăţământ cu frecvenţă zi

810.000

b) învăţământ cu frecvenţă redusă

20.000

2. Învăţământ liceal

 

a) numărul de locuri în clasa a IX-a, învăţământ cu frecvenţă zi

176.0001)

b) numărul de locuri în clasa a IX-a, învăţământ cu frecvenţă seral şi cu frecvenţă redusă

17.0002)

c) numărul de locuri în clasa a XI-a, învăţământ cu frecvenţă seral

15.0001,4)

3. Învăţământ profesional

 

a) numărul de locuri pentru primul an de învăţământ profesional

53.000

b) numărul de locuri pentru stagii de pregătire practică

5.000

IV. Învăţământ terţiar nonuniversitar

 

Numărul total de locuri (anul 1),

30.422

din care:

 

a) învăţământ cu frecvenţă zi şi cu frecvenţă seral

28.000

b) învăţământ special cu frecvenţă zi

300

c) învăţământ militar pentru Ministerul Afacerilor Interne

1.085

d) învăţământ militar pentru Ministerul Apărării Naţionale

797

e) învăţământ militar pentru Ministerul Justiţiei

240

V. Învăţământ de artă şl sportiv

 

1. Numărul total de locuri în unităţile de învăţământ cu program de muzică, arte plastice

21.500

şi coregrafie (exclusiv învăţământul liceal)

 

2. Numărul total de locuri în unităţile de învăţământ cu program sportiv (exclusiv

17.000

învăţământul liceal)

 

3. Numărul total de locuri pentru elevii care se pregătesc pe linie sportivă şcolară

53.000

VI. Învăţământ special pentru copii şi elevi cu deficienţe şi/sau boli cronice din cadrul unităţilor de învăţământ şi/ori a unităţilor sanitare

 

1. Numărul total de locuri pentru educaţie timpurie

2.600

2. Numărul total de locuri pentru învăţământul primar şi gimnazial

20.0003)

3. Numărul total de locuri pentru stagii de pregătire practică

1.650

4. Numărul de locuri pentru primul an de învăţământ profesional special

2.000

5. Învăţământ liceal

 

a) numărul de locuri în clasa a IX-a, învăţământ cu frecvenţă zi

1.900

b) numărul de locuri în clasa a XI-a învăţământ cu frecvenţă zi/seral şi frecvenţă redusă

3004)

VII. Învăţământ superior - numărul de granturi de studii

 

1. ciclul universitar de licenţă (anul I)

62.4005,6)

2. ciclul universitar de masterat

35.6005,6)

3. universitare - rezidenţiat

4.000

4. ciclul universitar de doctorat

3.0005,6)

 

VIII. Numărul de locuri cu finanţare totală sau parţială din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru tinerii de origine romană din Republica Moldova, ţări învecinate şi diasporă

 

1. Învăţământ preuniversitar

 

Numărul total de locuri,

1.800

din care:

 

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă

950

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

850

2. Învăţământ superior

 

2.1. Numărul total de locuri (anul I) pentru studii universitare de licenţă,

3.7056)

din care:

 

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă

1.890

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

1.815

2.2. Numărul total de locuri pentru studii universitare de masterat,

1.0706,7)

din care:

 

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă

500

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

570

2.3. Numărul total de locuri pentru studii universitare de doctorat,

1706)

din care:

 

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă

50

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

120

3. Numărul total de luni-bursă,

500

din care:

 

a) stagii de specializare cadre didactice

300

b) mobilităţi studenţeşti/practică studenţi

2006)

IX Numărul de locuri cu finanţare totală sau parţiala din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru cetăţenii străini, conform documentelor bilaterale de cooperare internaţională şi a unor oferte unilaterale ale statului român

 

1. Învăţământ preuniversitar

1.800

Numărul total de locuri,

 

din care:

 

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă

1.180

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

620

2. Învăţământ superior

 

2.1. Numărul total de locuri (anul I) pentru studii universitare de licenţă,

3.5206)

din care:

 

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă

1.900

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

1.620

2.2. Numărul total de locuri pentru studii universitare de masterat,

9356,7)

din care:

 

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă

505

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

430

2.3. Numărul total de locuri pentru studii universitare de doctorat,

956)

din care:

 

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă

75

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

20

3. Numărul total de luni-bursă,

1.700

din care:

 

a) stagii de specializare învăţământ superior

7006)

b) stagii de specializare învăţământ postuniversitar

1.000


1) Inclusiv învăţământul liceal militar (Ministerul Apărării Naţionale)

2) Clase de început organizate pentru absolvenţi învăţământului gimnazial care nu au urmat o formă de învăţământ liceal şi care au depăşit vârsta de 18 ani la data începerii cursurilor şcolare.

3) Inclusiv pentru învăţământul preuniversitar din penitenciare organizat de Ministerul Justiţiei.

4) Clase de început organizate pentru absolvenţii învăţământului profesional, din serii vechi, care doresc să îşi continue studiile.

5) Inclusiv învăţământul militar (Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul Român de Informaţii).

6) În cadrul cifrei totale aprobate se pot face transferuri de locuri între cicluri prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice, inclusiv pentru extensiuni universitare.

7) Inclusiv locurile pentru rezidenţiat.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 106/2015 privind alocarea temporară, pentru lunile februarie şi martie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 13/2015 privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al alt 111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) în scopul asigurării necesarului de finanţare al autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă - Programul operaţional sectorial Mediu (POS M), Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice (POS CCE) şi Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane (POS DRU), denumite în continuare programe operaţionale, aferent lunii aprilie a anului 2015, în vederea efectuării plăţilor pentru rambursarea cheltuielilor eligibile către beneficiari şi pentru plata cheltuielilor eligibile rambursabile din cererile de plată aferente instrumentelor structurale, se aprobă alocarea temporară din venituri din privatizare de către Ministerul Finanţelor Publice a echivalentului în euro al sumei de 600.000,00 mii lei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management pentru programele operaţionale, care beneficiază de prevederile alin. (1), sunt prevăzuţi în anexă.

(3) Sumele alocate autorităţilor de management din venituri din privatizare şi utilizate vor fi rambursate Ministerului Finanţelor Publice în euro, din sumele restituite cu această destinaţie de către Comisia Europeană, până la data de 31 iulie 2015.

Art. 2. - (1) Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, efectuează transferul integral în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1), în termen de două zile lucrătoare de la data solicitării de către Autoritatea de certificare şi plată.

(2) Echivalentul în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) se determină pe baza cursului Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării transferului sumelor în valută din contul 3216.800000EUR “Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, în contul analitic denominat în euro 3216.800100EUR “Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare”, deschis la Banca Naţională a României şi administrat de Autoritatea de certificare şi plată.

(3) Autoritatea de certificare şi plată efectuează schimbul valutar al întregii sume în euro transferate potrivit alin. (1) şi virează echivalentul în lei al sumei rezultate în contul 54.01.03.00. “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale”, deschis la Trezoreria Operativă Centrală şi gestionat de Autoritatea de certificare şi plată.

(4) Autoritatea de certificare şi plată efectuează transferul în conturile de disponibil deschise pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de autorităţi de management, integral sau în tranşe, în limita sumei rezultate în urma operaţiunii de schimb valutar prevăzute la alin. (3), proporţional cu sumele prevăzute în anexă, pe baza solicitărilor de fonduri ale autorităţilor de management cuprinzând cereri de rambursare ale beneficiarilor autorizate la plată şi cereri de plată înregistrate la autorităţile de management.

(5) Autorităţile de management pentru programele operaţionale au obligaţia efectuării plăţilor în conturile beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare şi plată conform alin. (4), în termen de 10 zile, dar nu mai târziu de data de 30 aprilie 2015.

(6) Ordonatorii principali de credite cu rol de autorităţi de management pentru programele operaţionale şi Autoritatea de certificare şi plata restituie Ministerului Finanţelor Publice contravaloarea în euro a sumelor neutilizate în lei din venituri din privatizare în contul prevăzut la alin. (2), până la data de 8 mai 2015.

(7) Autorităţile de management notifică Autoritatea de certificare şi plată cu privire la cheltuirea integrală a sumelor transferate potrivit alin. (4) sau cu privire la restituirea sumelor neutilizate, prevăzute la alin. (6), în termen de două zile lucrătoare de la efectuarea operaţiunii.

Art. 3. - (1) Reconstituirea veniturilor din privatizare se realizează de ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management prin intermediul Autorităţii de certificare şi plată, din sumele primite de la Comisia Europeană, ca urmare a transmiterii către aceasta a aplicaţiilor de plată aferente programelor operaţionale. Autorităţile de management pentru programele operaţionale au obligaţia transmiterii la Autoritatea de certificare şi plată, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii fondurilor, a declaraţiilor lunare de cheltuieli eligibile, potrivit prevederilor cadrului legal naţional şi al Uniunii Europene, a căror valoare totală aferentă finanţării din instrumente structurale să fie cel puţin egală cu valoarea sumei primite. Autoritatea de certificare şi plată va asigura procesarea şi transmiterea declaraţiilor de cheltuieli către Comisia Europeană în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii acestora de la autorităţile de management, în condiţiile în care nu este necesară întreruperea termenului de procesare ca urmare a identificării unor deficienţe.

(2) Reconstituirea sumelor transferate potrivit art. 2 alin. (4) se va efectua prin transferarea echivalentului în euro din contul denominat în euro “Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare”, deschis ia Banca Naţională a României pe numele Autorităţii de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în contul “Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, până la incidenţa sumei în euro prevăzute la art. 2 alin. (2), potrivit notificărilor autorităţilor de management prevăzute la art. 2 alin. (7).

(3) Sumele necesare pentru finanţarea eventualelor diferenţe nefavorabile de curs valutar rezultate ca urmare a restituirii sumelor neutilizate din veniturile din privatizare, conform art. 2 alin. (6), se asigură din bugetul propriu al ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management.

(4) Sumele reprezentând diferenţe favorabile de curs valutar rezultate ca urmare a restituirii sumelor neutilizate din veniturile din privatizare, conform art. 2 alin. (6), se fac venit la bugetul de stat.

Art. 4. - Sumele în euro încasate potrivit art. 2 alin. (6) şi art. 3 alin. (2) şi (3) până la concurenţa totală a sumei alocate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit art. 2 alin. (2) se înregistrează ca venituri din privatizare în valută şi se stinge obligaţia de restituire a sumelor alocate din venituri din privatizare în euro a ordonatorilor principali de credite prevăzuţi în anexă.

Art. 5. - Hotărârea Guvernului nr. 106/2015 privind alocarea temporară, pentru lunile februarie şi martie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 13/2015 privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 20 februarie 2015, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins: “(3) Sumele alocate autorităţilor de management din venituri din privatizare şi utilizate vor fi rambursate Ministerului Finanţelor Publice în euro, din sumele restituite cu această destinaţie de către Comisia Europeană, până la data de 15 iulie 2015.”

2. La articolul 2, alineatele (5) şi (6) vor avea următorul cuprins:

“(5) Autorităţile de management pentru programele operaţionale au obligaţia efectuării plăţilor în conturile beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare şi plată conform alin. (4), în termen de 10 zile, dar nu mai târziu de data de 20 aprilie 2015.

(6) Ordonatorii principali de credite cu rol de autorităţi de management pentru programele operaţionale şi Autoritatea de certificare şi plată restituie Ministerului Finanţelor Publice contravaloarea în euro a sumelor neutilizate în lei din venituri din privatizare, în contul prevăzut la alin. (2), până la data de 30 aprilie 2015.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul finanţelor publice, interimar,

Enache Jiru,

secretar de stat

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Oriando Teodorovici

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 25 martie 2015.

Nr. 212.

 

ANEXĂ

 

REPARTIŢIA

sumelor alocate temporar, pentru luna aprilie a anului 2015» din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

 

- mii lei -

Ordonator principal de credite - AM

Total necesar fonduri aprilie 2015

(FEN)

1

2

Ministrul fondurilor europene - POS M

150.000,00

Ministrul fondurilor europene - POS CCE

 230.000,00

Ministrul fondurilor europene - POS DRU

 220.000,00

TOTAL

600.000,00

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

REGULAMENT

pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, şi pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Regulamentul nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu şi fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanţiilor asociate acestora şi a tranzacţiilor de vânzare în lipsă,

aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 10/2010

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor art. 152 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 25 martie 2015,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:

Art. I. - Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 983 şi 983 bis din 4 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), după litera h) se introduc două noi litere, literele h1) şi h2), cu următorul cuprins:

„h1) legătură electronică directă - conexiune între doi operatori de sisteme de compensare-decontare prin care un operator devine participant la sistemul de compensare-decontare a instrumentelor financiare al unui alt operator, pe baza aceloraşi termeni şi condiţii care se aplică oricărui altui participant la sistemul de compensare-decontare a instrumentelor financiare gestionat de către acesta din urmă;

h2) legătură electronică indirectă - acord între un operator de sistem de compensare-decontare şi o terţă parte, alta decât un operator, care este participant la sistemul de compensare-decontare a instrumentelor financiare al unui alt operator. O astfel de conexiune este stabilită de un operator de sistem de compensare-decontare pentru a facilita transferul de instrumente financiare către participanţii săi de la participanţii unui alt operator;”.

2. La articolul 2 alineatul (2), litera k) se abrogă.

3. La articolul 2 alineatul (2), litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„n) participant - entitate enumerată fa art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004;”.

4. La articolul 40, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“a) plata dividendelor, în conformitate cu prevederile art. 146 alin. (51) din Legea nr. 297/2004;

b) plata dobânzii sau a principalului, în conformitate cu prevederile art. 146 alin. (51) din Legea nr. 297/2004;”.

5. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 42. - (1) Sunt consideraţi participanţi la sistemul depozitarului central şi sunt admişi în sistem, conform procedurilor acestuia, participanţii menţionaţi la art. 2 alin. (2) lit. n). (2) Depozitarul central va notifica Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în termen de o zi lucrătoare, admiterea în sistem a participanţilor menţionaţi la alin. (1), inclusiv în cazul participanţilor pentru care A.S.F. şi-a exprimat acordul de principiu în conformitate cu prevederile art. 104.

(3) Participanţii trebuie să deschidă conturi la depozitarul central, astfel încât să asigure separarea instrumentelor financiare deţinute în nume propriu de cele deţinute în numele clienţilor.”

6. Articolele 51-53 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 51. - (1) Depozitarul central poate să menţină următoarele sisteme de conturi:

a) conturi individuale de instrumente financiare deschise în numele proprietarilor de instrumente financiare, altele decât cele derivate;

b) conturi globale de instrumente financiare deschise de către participanţi în care sunt înregistrate instrumente financiare, altele decât cele derivate.

(2) în cazul utilizării conturilor de instrumente financiare prevăzute la alin. (1), responsabilitatea privind existenţa instrumentelor financiare la decontare revine:

a) intermediarului care a introdus respectivul ordin de vânzare; sau, după caz,

b) entităţii autorizate care prestează activităţi de custodie pentru vânzător, sub condiţia confirmării instrucţiunii de decontare de către entitatea respectivă.

Art. 52. - În cazul conturilor de instrumente financiare prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. a), depozitarul central va evidenţia distinct:

a) instrumentele financiare deţinute în numele şi pe contul participanţilor;

b) instrumentele financiare deţinute în numele şi pe contul clienţilor participanţilor;

c) instrumentele financiare ce fac obiectul unui contract de garanţie, încheiat cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

d) instrumentele financiare obiect al sechestrului/popririi;

e) instrumentele financiare ale proprietarilor ce nu au conturi deschise la un participant.

Art. 53. - (1) în cazul conturilor de instrumente financiare prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. b), participanţii la sistemul depozitarului central au obligaţia de a deschide şi a menţine subconturi pentru clienţii proprii şi de a înregistra zilnic în evidenţele proprii deţinerile pe fiecare client, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (2) din Legea nr. 297/2004.

(2) Subconturile prevăzute la alin. (1) vor fi evidenţiate astfel încât să se asigure separarea instrumentelor financiare deţinute în nume propriu de cele deţinute în numele clienţilor.

(3) Subconturile prevăzute la alin. (1) pot fi:

a) conturi individuale de instrumente financiare în numele proprietarilor de instrumente financiare;

b) conturi globale de instrumente financiare în numele altor entităţi care sunt autorizate să deschidă conturi de instrumente financiare pentru clienţii acestora.

(4) Participanţii şi/sau, după caz, depozitarul central au următoarele obligaţii:

a) de a asigura păstrarea în siguranţă a instrumentelor financiare înregistrate în conturile menţinute de aceştia;

b) de a facilita primirea sau exercitarea de către clienţii proprii a drepturilor aferente instrumentelor financiare;

c) de a executa instrucţiunile clienţilor proprii, conform contractelor cu aceştia;

d) de a nu utiliza instrumentele financiare ale clienţilor proprii, fără acordul explicit al acestora.

(5) Acordul explicit al clienţilor prevăzut la alin. (4) lit. d) nu se aplică în situaţia efectuării de tranzacţii de vânzare specială/impusă, în conformitate cu reglementările operatorului sistemului de compensare-decontare.

(6) în cazul unui participant străin la sistemul depozitarului central sau, după caz, al unui client străin al unui participant la sistemul depozitarului central, depozitarul central sau, după caz, participantul la sistemul depozitarului central trebuie să ia măsurile necesare astfel încât să asigure exercitarea drepturilor aferente instrumentelor financiare pe care participantul străin la sistemul depozitarului central sau, după caz, clientul străin le-ar putea menţine în numele unor terţe persoane.”

7. Articolul 54 se abrogă.

8. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 55. - La cererea A.S.F., a oricăror altor instituţii împuternicite prin lege sau a depozitarului central, participanţii depozitarului central care deschid conturi globale de instrumente financiare vor raporta deţinerile fiecărui investitor în cel mai scurt timp posibil. În acest sens, participanţii au obligaţia de a solicita şi de a transmite informaţiile necesare în vederea identificării proprietarului instrumentelor financiare şi, după caz, a beneficiarului real.”

9. Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 61. - (1) Depozitarul central trebuie să ţină registrele de instrumente financiare în formă electronică şi trebuie să deţină un sistem informatic capabil să îndeplinească următoarele funcţii de procesare a datelor:

a) executarea operaţiunilor de transfer de instrumente financiare pe baza principiului dublei înregistrări, cu verificarea prealabilă a următoarelor condiţii:

1. numărul instrumentelor financiare creditate este egal cu numărul instrumentelor financiare debitate şi numărul instrumentelor financiare transferate dintr-un cont este egal cu numărul instrumentelor financiare adăugate în contul sau în conturile în care se transferă;

2. contul care urmează a fi debitat conţine un număr suficient de instrumente financiare;

3. instrumentele financiare ce urmează a fi transferate nu sunt indisponibilizate;

b) modificarea valorii nominale a acţiunilor şi conversia instrumentelor financiare în acţiuni.

(2) Participanţii la sistemul depozitarului central trebuie să ţină registrele de instrumente financiare în formă electronică şi trebuie să deţină un sistem informatic care să îndeplinească următoarele funcţii de procesare a datelor:

a) executarea operaţiunilor de transfer de instrumente financiare între subconturile din cadrul unui cont global, pe baza principiului dublei înregistrări, cu verificarea prealabilă a următoarelor condiţii:

1. numărul instrumentelor financiare creditate este egal cu numărul instrumentelor financiare debitate şi numărul instrumentelor financiare transferate dintr-un cont este egal cu numărul instrumentelor financiare adăugate în contul sau în conturile în care se transferă;

2. contul care urmează a fi debitat conţine un număr suficient de instrumente financiare;

3. instrumentele financiare ce urmează a fi transferate nu sunt indisponibilizate;

b) modificarea valorii nominale a acţiunilor şi conversia instrumentelor financiare în acţiuni.

(3) Depozitarul central poartă răspunderea identificării proprietarului tuturor instrumentelor financiare depozitate în sistemul administrat de acesta, în cazul în care respectivele instrumente financiare sunt înregistrate în conturi individuale deschise de către depozitarul central în numele proprietarilor de instrumente financiare; în cazul în care instrumentele financiare respective sunt înregistrate în conturi individuale şi/sau globale deschise de respectivii participanţi în sistemul depozitarului central, participanţii depozitarului central poartă răspunderea identificării proprietarului unor instrumente financiare dintre cele depozitate în sistemul administrat de depozitarul central.”

10. La articolul 63 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,e) informaţii cu privire la plata dividendelor, a dobânzilor sau a altor sume distribuite, precizându-se data declarată, valoarea dividendului sau a sumei distribuite, suma reţinută la sursă cu titlu de impozit, dacă este cazul, precum şi data plăţii.”

11. La articolul 64, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 64. - (1) înregistrările referitoare la investitori, volumul instrumentelor financiare deţinute de fiecare investitor şi situaţia acestor instrumente financiare sunt realizate de:

a) depozitarul central, pentru conturile individuale de instrumente financiare administrate de acesta în numele investitorilor;

b) participanţi, pentru conturile globale, atât pentru cele în nume propriu, cât şi pentru cete ale clienţilor, potrivit prevederilor art. 151 alin. (1) şi(2) din Legea nr. 297/2004,”

12. La articolul 66, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) evidenţa privind transferurile de proprietate efectuate în sistemul depozitarului central, altele decât cele rezultate în urma tranzacţiilor efectuate pe pieţele reglementate şi/sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare;”.

13. Articolul 100 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 100. - (1) Depozitarul central va stabili condiţii şi va emite proceduri privind operaţiunile transfrontaliere şi legăturile electronice directe şi indirecte, în ambele sensuri, stabilite cu alţi operatori de sistem de compensare-decontare, care vor conţine menţiuni speciale cu privire la legea naţională ce se va aplica fiecărei operaţiuni derulate prin intermediul legăturilor electronice respective.

(2) în cazul stabilirii unei legături electronice directe sau indirecte prin intermediul căreia un alt operator de sistem de compensare-decontare devine participant sau client al unui participant la sistemul depozitarului central, se aplică cel puţin următoarele:

a) operatorul de sistem de compensare-decontare respectiv va trebui să respecte reglementările incidente din România;

b) depozitarul central este obligat să măsoare, să monitorizeze şi să gestioneze riscurile suplimentare care decurg din utilizarea legăturii electronice directe şi indirecte respective sau a serviciilor intermediarului respectiv şi să ia măsuri adecvate pentru reducerea acestor riscuri.

(3) Stabilirea unei legături electronice directe, prin intermediul căreia un alt operator de sistem de compensare-decontare devine participant la sistemul depozitarului central, se poate realiza cu operarea de către respectivul operator de sistem/un alt participant la sistemul depozitarului central a contului/conturilor deschis/deschise în sistemul depozitarului central pentru transferul între sisteme al instrumentelor financiare, în conformitate cu reglementările emise de depozitarul central în acest sens.

(4) Pentru stabilirea cerinţelor specifice menţionate la alin. (1), depozitarul central trebuie să urmărească contracararea deplină a oricărui risc potenţial rezultat din legăturile electronice directe şi indirecte. În acest sens trebuie avut în vedere riscul legal, financiar şi operaţional sau orice alt tip de riscuri relevante identificate de depozitarul central.

(5) Până la stabilirea condiţiilor şi emiterea procedurilor de către depozitarul central prevăzute la alin. (1), stabilirea unei legături electronice se realizează numai în conformitate cu prevederile prezentului regulament.”

14. Articolul 101 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 101. - (1) Depozitarul central poate să încheie contracte cu alţi operatori de sisteme de compensare-decontare, în scopul emiterii unor proceduri comune de administrare centralizată a instrumentelor financiare emise de societăţi emitente cu sediul în statele membre sau nemembre, înregistrate în sistemele de compensare-decontare respective,

(2) Depozitarul central poate să stabilească legături electronice directe sau indirecte, în ambele sensuri, cu alţi operatori de sisteme de compensare-decontare, cu condiţia ca aceste legături să nu afecteze lungimea ciclului de decontare, iar decontarea să se realizeze, în continuare, pe baza principiului DvP, în toate cazurile în care această modalitate de decontare este aplicabilă.

(3) Depozitarul central are obligaţia de a evalua integritatea financiară şi încrederea operaţională a oricărui sistem de compensare-decontare cu care intenţionează să stabilească o legătură electronică directă sau indirectă.

(4) Stabilirea de către depozitarul central de legături electronice directe şi indirecte, în ambele sensuri, pentru transferul între sisteme al instrumentelor financiare se va realiza astfel încât riscurile aferente operaţiunilor implicate să fie reduse. În acest sens, înainte de a stabili o legătură electronică directă sau indirectă şi, în mod permanent, după stabilirea acesteia, depozitarul central identifică, evaluează, monitorizează şi gestionează toate sursele potenţiale de riscuri pentru sistemul de compensare-decontare propriu şi pentru participanţi, care decurg din legătura respectivă, şi ia măsuri adecvate pentru reducerea acestor riscuri.

(5) în cazul în care depozitarul central consideră că, prin stabilirea unei legături electronice directe solicitate de un alt operator de sistem de compensare-decontare, va fi afectată desfăşurarea ordonată şi eficientă a activităţii sale, acesta poate refuza accesul în sistemul de compensare-decontare administrat de acesta, în baza unei decizii motivate, cu notificarea A.S.F.

(6) în cazul neacordării accesului unui alt depozitar la sistemul de compensare-decontare, depozitarul central solicitant are dreptul ca, într-un termen stabilit de depozitarul central prin reglementări proprii, de la data primirii refuzului, să îndeplinească toate cerinţele indicate în motivele de refuz.

(7) în caz de neacordare a accesului la sistemul depozitarului central, solicitantul are dreptul de a contesta refuzul la A.S.F.”

15. În cuprinsul regulamentului, termenul “membru” (al unui depozitar central) se înlocuieşte cu termenul “participant”.

Art. II. - Alineatul (1) al articolului 9 din Regulamentul nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu şi fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanţiilor asociate acestora şi a tranzacţiilor de vânzare în lipsă, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 10/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 16 martie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Depozitarul central trebuie să asigure permanent suportul tehnic corespunzător transmiterii de către participanţii la sistemul depozitarului central a raportărilor prevăzute la art. 146 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 297/2004 şi a informaţiilor prevăzute la art. 67 alin. (1) din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005, respectiv a reconcilierii zilnice prevăzute la art. 8. În cazul în care nu deţin ei înşişi informaţiile necesare, în vederea identificării proprietarului acţiunilor sau, după caz, a beneficiarului real, participanţii la sistemul depozitarului central vor solicita informaţiile necesare de la clienţii proprii, care au obligaţia de a le furniza.”

Art. III. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pe site-ul acesteia şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 25 martie 2015.

Nr. 4.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.