MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 172/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 172         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 12 martie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

34. - Lege pentru completarea art. 36 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 

325. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 36 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 

35. - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul construcţiilor

 

326. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul construcţiilor

 

36. - Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

 

327. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

 

37. - Lege privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole

 

328. - Decret pentru promulgarea Legii privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole

 

38. - Lege pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 

329. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 

39. - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” - S.A.

 

330. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” -S.A.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

            21. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            149. - Hotărâre privind schimbarea denumirii Muzeului Brăilei în Muzeul Brăilei “Carol I”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

275/162. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.l301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 

821/C. - Ordin al ministrului justiţiei privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 

2. - Hotărâre privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România

 

3. - Hotărâre privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2015

 

Rectificări la:

 - Hotărârii Guvernului nr. 65/2015

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 36 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La articolul 36 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, cu modificările ulterioare, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

,,g) informarea trimestrială, în scris sau prin poşta electronică, a proprietarilor, membrii asociaţiei de proprietari, cu privire la situaţia financiară cuprinzând toate elementele de cheltuieli, venituri, încasări şi plăţi aferente asociaţiei de proprietari, sub semnătura proprie şi contrasemnată de preşedintele şi de cenzorul asociaţiei de proprietari.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor ari. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 11 martie 2015.

Nr. 34.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 36 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 36 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 10 martie 2015.

Nr. 325.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2472014 pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul construcţiilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 24 din 26 august 2014 pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul construcţiilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 şi II.2 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 29 august 2014.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 11 martie 2015.

Nr. 35.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul construcţiilor

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul construcţiilor şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 10 martie 2015.

Nr. 326.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanţa Guvernului nr. 22 din 20 august 2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.9 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 29 august 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 11 martie 2015.

Nr. 36.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică si promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 10 martie 2015.

Nr. 327.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind clasificarea fermelor şi exploataţii lor agricole

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează realizarea unui cadru unitar pentru implementarea programelor cu finanţare din bugetul naţional şi din fonduri comunitare.

(2) în sensul prezentei legi termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

a) fermă agricolă - unitatea economică de bază pentru producţia agricolă formată din terenul agricol şi/sau incinta în care se află construcţiile, spaţiile de depozitare, utilajele şi echipamentele agricole, alte anexe, animale şi păsări, precum şi utilităţile aferente care concură la desfăşurarea activităţilor agricole;

b) fermier - persoană fizică sau juridică ori un grup de persoane fizice sau juridice care au în proprietate sau În folosinţă o fermă agricolă în care realizează, singur sau împreună cu membrii familiei sale ori alţi membri asociaţi, producţia agricolă;

c) exploataţie agricolă - formă de organizare alcătuită din ansamblul unităţilor utilizate pentru activităţile agricole şi gestionate de un fermier, situate pe teritoriul aceluiaşi stat membru al Uniunii Europene;

d) Dimensiune Economică - se determină pe baza producţiei standard totale a exploataţiei agricole, exprimată în euro, stabilită în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.242/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploataţii agricole;

e) producţia standard totală - reprezintă valoarea standard a producţiei brute, determinată în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.242/2008.

Art. 2. - (1) Fermele şi exploataţiile agricole pot avea unul sau mai mulţi proprietari şi pot fi proprietate privată sau asociativă, iar forma lor juridică este în conformitate cu prevederile din legislaţia în vigoare.

(2) în funcţie de tipul general de activitate agricolă, exploataţiile se clasifică astfel:

A. Exploataţii specializate - culturi

1) exploataţii specializate în culturi de câmp;

2) exploataţii specializate în horticultura;

3) exploataţii specializate în culturi permanente.

B. Exploataţii specializate - producţie animală

1) exploataţii specializate în creşterea animalelor erbivore;

2) exploataţii specializate în creşterea animalelor granivore.

C. Exploataţii mixte

1) exploataţii de culturi mixte;

2) exploataţii mixte de creştere a animalelor;

3) exploataţii mixte de culturi şi creşterea animalelor;

4) exploataţii neclasificate.

Art. 3. - (1) în funcţie de dimensiunea economică, fermele şi exploataţiile agricole se clasifică şi se definesc după cum urmează:

a) sub 1.999 euro - ferme de subzistenţă care produc în totalitate pentru consumul propriu;

b) 2.000-7.999 euro - ferme de semi-subzistenţă care îşi asigură consumul propriu şi o mică parte din producţia agricolă ce o comercializează;

c) 8.000-49.999 euro - ferme comerciale mici care comercializează mai mult de 50% din producţia agricolă pa care o realizează;

d) 50.000-999.999 euro - ferme comerciale/exploataţii agricole mijlocii care îşi comercializează întreaga producţie agricolă pe care o realizează;

e) peste 1.000,000 euro - ferme comerciale/exploataţii agricole mari care îşi comercializează întreaga producţie agricolă pe care o realizează.

(2) Fermele de semi-subzistenţă prevăzute la alin. (1) lit. b) pot procesa din producţia proprie produse tradiţionale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3) Fermele şi exploataţiile agricole prevăzute la alin. (1) lit. c)-e) reprezintă forme de comasare a terenurilor agricole şi pot dispune şi de unităţi proprii de procesare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 4. - Pentru stabilirea dimensiunilor economice a fermelor şi exploataţiilor agricole se vor utiliza calculaţiile MBS şi a UDE pe unitatea de suprafaţă şi cap de animal, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Art. 5. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2002, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 11 martie 2015.

Nr. 37.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind clasificarea fermelor şi exploataţii lor agricole

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 10 martie 2015.

Nr. 328.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

 

LEGE

pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - După alineatul (2) al articolului 100 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Autoritatea publică centrală care răspunde de agricultură şi dezvoltare rurală şi autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură desemnează specialişti împuterniciţi cu evidenţa şi monitorizarea depozitării şi folosirii stratului de sol fertil prevăzut la alin. (1).”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 11 martie 2015.

Nr. 38.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 11 martie 2015.

Nr. 329.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” - S.A.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 16 din 19 august 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” - SA, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 29 august 2014, cu următoarele completări:

1. La articolul I, înaintea punctului 1 se Introduc două noi puncte, cu următorul cuprins:

- La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.

- La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(3) C.N.I. poate deţine în închiriere sau în folosinţă gratuită bunuri proprietate privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, pe care le utilizează în vederea realizării obiectivelor de investiţii, altele decât cele care se pot realiza în cadrul Programului naţional de construcţii de interes public sau social, în condiţiile actului prin care i-a fost dat fiecare dintre aceste bunuri.»*

2. La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu următorul cuprins:

„51. La articolul 8, alineatele (3), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«(3) Pentru asistenţa tehnică asigurată de C.N.I. În pregătirea şi derularea programelor de investiţii, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării acestora, în devizul general al lucrării se vor prevedea cheltuieli forfetare în cuantum de 5% din valoarea lucrărilor de construcţii-montaj. Aceste sume constituie venituri ale C.N.I.

(4) Pentru asistenţa tehnică asigurată de C.N.I. în pregătirea şi derularea programelor de lucrări de reparaţii curente şi capitale, consolidări şi alte lucrări similare, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării acestora, în devizul general al lucrării se vor prevedea cheltuieli forfetare în cuantum de 5% din valoarea devizului. Aceste sume constituie venituri ale C.N.I.

(5) Prin excepţie de Sa prevederile alin. (3) şi (4), în devizul general al lucrărilor a căror finanţare se asigură integral de către autorităţile administraţiei publice centrale sau de către autorităţile administraţiei publice locale, în calitate de beneficiari ai obiectivelor de investiţii, nu se vor prevedea cheltuielile forfetare în cuantum de 5% din valoarea lucrărilor de construcţii-montaj/devizului, după caz.»“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 11 martie 2015.

Nr. 39.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” - SA.

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” - S.A. şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 11 martie 2015.

Nr. 330.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

În temeiul prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Valentin Gabriel Boboc, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării;

- domnul deputat Nuţu Fonta, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului la Comisia pentru transporturi şi infrastructură, în calitate de membru;

- domnul deputat Titi Holban, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, în calitate de membru;

- domnul deputat Emil Niţă, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru industrii şi servicii la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în calitate de membru;

- domnul deputat Mihai Tararache, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru afaceri europene în locul doamnei deputat Roberta Alma Anastase.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 martie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMERE! DEPUTAŢILOR,

PETRU GABRIEL VLASE

 

Bucureşti, 11 martie 2015.

Nr. 21.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind schimbarea denumirii Muzeului Brăilei în Muzeul Brăilei “Carol I”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 16 alin. (2) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă schimbarea denumirii Muzeului Brăilei în Muzeul Brăilei “Carol I”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 4 martie 2015.

Nr. 149.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 275 din 10 martie 2015

CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 162 din 10 martie 2015

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 2.219/2015 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 367 din 10 martie 2015 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi Adresa Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale nr. 41.915 E din 20 februarie 2015, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. N.B. 1.538 din 20 februarie 2015,

având în vedere dispoziţiile art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (31) lit. I) şi m) din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 şi 531 bis din 15 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 17 cod (A022E) se modifică conform anexei nr. 1.

2. Protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 23 cod (A028E) se modifică conform anexei nr. 2.

3. Protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 27 cod (AE01E) se modifică conform anexei nr. 3.

4. Protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 35 cod (B014I) se modifică conform anexei nr. 4.

5. Protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 36 cod (B015D) se modifică conform anexei nr. 5.

6. Protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 39 cod (BD01D) se modifică conform anexei nr. 6.

7. Protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 83 cod (L004C) se modifică conform anexei nr. 7.

8. Protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 85 cod (L012C) se modifică conform anexei nr. 8.

9. Protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 93 cod (L026C) se modifică conform anexei nr. 9.

10. Protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 97 cod (L031C) se modifică conform anexei nr. 10.

11. Protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 99 cod (L033C) se modifică conform anexei nr. 11.

12. Protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 102 cod (L037C) se modifică conform anexei nr. 12.

13. Protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 112 cod (L047C) se modifică conform anexei nr. 13.

14. Protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 116 cod (LB01B) se modifică şi se înlocuieşte conform anexei nr. 14.

15. Protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 125 cod (N005F) se modifică conform anexei nr. 15.

16. Protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 126 cod (N006F) se modifică conform anexei nr. 16.

17. Protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 127 cod (N007F) se modifică conform anexei nr. 17.

18. Protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 131 cod (N011F) se modifică conform anexei nr. 18.

19. Protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 132 cod (N012F) se modifică conform anexei nr. 19.

20. Protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 136 cod (N016F) se modifică conform anexei nr. 20.

21. Protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 146 cod (N028F) se abrogă.

22. După poziţia nr. 183 se introduc 8 poziţii noi, poziţiile nr. 184-191, conform anexelor nr. 21-28.

Art. II. - Direcţiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate şi furnizorii de servicii medicale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Anexele nr. 1-28*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Leana Stoea


*) Anexele nr. 1-28 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome .Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

privind condiţiile de acordare a majorării salariate pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează

 

Având în vedere prevederile art. 13 alin. (5), (6) şi (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin;

Art. 1. - Prezentul ordin reglementează condiţiile de acordare, în anul 2015, a majorării salariale prevăzute de art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare majorare.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin se aplică funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi Ministerul Justiţiei, precum şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare.

(2) Prin personal civil din sistemul administraţiei penitenciare se înţelege funcţionarii publici şi personalul contractual din sistemul administraţiei penitenciare.

Art. 3. - (1) Majorarea se acordă pentru personalul prevăzut la art. 2, inclusiv pentru cei care lucrează în ture, care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, respectiv sâmbăta şi duminica, precum şi în zilele de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, cu respectarea obligatorie a planificărilor de prezenţă întocmite de unitate.

(2) Baza de calcul a majorării o reprezintă salariul de bază prevăzut de legislaţia în vigoare la data de 31 decembrie 2009.

(3) Majorarea se stabileşte proporţional cu timpul efectiv lucrat în zilele respective, indiferent dacă acest interval de timp reprezintă concomitent şi muncă suplimentară, determinându-se pe baza raportului dintre baza de calcul şi durata normală a timpului de lucru din luna în care s-au desfăşurat activităţile.

(4) Majorarea se plăteşte prin adăugare la drepturile salariale cuvenite în luna pentru care se efectuează piaţa.

Art. 4. - Majorarea se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) există o programare în ture sau altă formă de organizare a programului normal de lucru şi/sau există ordinul/dispoziţia şefului ierarhic de desfăşurare a activităţii în aceste zile, scris(ă) sau verbal(ă), dar consemnat(ă) în prima zi lucrătoare, în scris, emis(ă) conform competenţelor şi regulilor stabilite la nivelul fiecărei unităţi, cu aprobarea conducătorului unităţii;

b) nu beneficiază de alte drepturi salariale sub formă de majorări, sporuri sau compensaţii ori de cuantumul acestora, prevăzute expres pentru activităţile desfăşurate în zilele de repaus săptămânal şi/sau în zilele de sărbători legale;

c) se încadrează în cheltuielile cu salariile aprobate prin bugetul ordonatorilor de credite.

Art. 5. - (1) Plata majorării se face pe baza centralizatorului lunar al orelor prestate, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Centralizatorul lunar prevăzut la alin. (1) se întocmeşte de şeful structurii în care îşi desfăşoară activitatea ori de către persoanele desemnate de conducătorul unităţii, se aprobă de conducătorul unităţii sau, după caz, de persoanele delegate potrivit competenţelor şi se comunică structurii financiar-contabile, până la data de 5 a lunii.

(3) în cazul personalului delegat să desfăşoare activităţi la alte instituţii, plata majorării se face pe baza centralizatorului lunar întocmit şi aprobat conform alin. (2), potrivit documentelor doveditoare eliberate şi transmise de aceste instituţii, din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4.

(4) Pentru personalul ale căror raporturi de serviciu/muncă au încetat sau au fost suspendate, precum şi pentru cel mutat, plata majorării se efectuează odată cu plata ultimelor drepturi salariale.

(5) Pentru personalul detaşat, împuternicit pe o funcţie de conducere sau pus la dispoziţie la o unitate, alta decât cea la nivelul căreia îşi desfăşoară activitatea, plata majorării se efectuează odată cu plata ultimelor drepturi salariale.

Art. 6. - (1) Dispoziţiile legale privind compensarea muncii suplimentare rămân aplicabile.

(2) Timpul liber corespunzător se acordă în condiţiile legii pentru munca suplimentară desfăşurată peste durata normală a timpului de lucru şi presupune că pentru numărul de ore efectiv lucrate se acordă acelaşi număr de ore libere.

Art. 7. - (1) Structurile cu atribuţii de control şi structurile de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor verifică modul de respectare a dispoziţiilor prezentului ordin, conform competenţelor.

(2) Conducătorii unităţilor din sistemul administraţiei penitenciare dispun măsurile necesare pentru aplicarea dispoziţiilor prezentului ordin.

Art. 8. - (1) Orice dispoziţie contrară prezentului ordin se abrogă.

(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

 

Bucureşti, 27 februarie 2015.

Nr. 821/C.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI

Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Unitatea...................................................

 

Aprob

Conducătorul unităţii,

........................................

CENTRALIZATOR LUNAR

al orelor prestate de către personajul din.......................................în luna.....................................

(denumirea structurii)

în zilele de sâmbătă şi duminică, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Activitatea desfăşurată

Cine a dispus desfăşurarea

activităţii

Data şi intervalul de timp

Nr. de ore

Semnătura persoanei care a prestat activitatea

Semnătura şefului structurii

Observaţii

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit

.....................................

(numele, prenumele, data şi semnătura)

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 

CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI

HOTĂRÂRE

privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România

 

Având în vedere prevederile art. 19 şi ale art. 21 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 11 februarie 2015, hotărăşte:

Art. 1. - Se convoacă Conferinţa ordinară anuală a Camerei Consultanţilor Fiscali din România în data de 25 aprilie 2015, denumită în continuare conferinţa.

Art. 2. - La lucrările conferinţei pot participa consultanţii fiscali înscrişi în evidenţa Camerei Consultanţilor Fiscali, care şi-au îndeplinit toate obligaţiile faţă de aceasta la termenele stabilite prin hotărâri ale acesteia, respectiv: depunerea declaraţiilor cu veniturile realizate din activitatea de consultanţă fiscală, achitarea cotizaţiilor fixe şi variabile, participarea la cursurile de pregătire profesională continuă.

Art. 3. - Pentru o bună organizare a lucrărilor conferinţei, membrii Camerei Consultanţilor Fiscali cu drept de vot sunt rugaţi să confirme participarea până la data de 22 aprilie 2015, pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali sau prin e-mail la adresa conf2015@ccfiscali.ro.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Ion-Toni Teau

 

Bucureşti, 11 februarie 2015.

Nr. 2.

 

CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2015

 

În baza prevederilor art. 11 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Normele privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2007, cu modificările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 4 martie 2015, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2015, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Direcţia de învăţământ va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Ion-Toni Teau

 

Bucureşti, 4 martie 2015.

Nr. 3.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMUL

de pregătire profesională continuă aferent anului 2015

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

1. Camera Consultanţilor Fiscali elaborează Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2015, în conformitate cu prevederile Normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2007, cu modificările ulterioare.

2. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 se adresează tuturor membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali, respectiv: consultanţi fiscali activi, consultanţi fiscali asistenţi şi consultanţi fiscali inactivi.

3. Pregătirea profesională continuă este un drept şi, în acelaşi timp, o obligaţie a membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali în ceea ce priveşte actualizarea cunoştinţelor şi formarea eficientă, cu garantarea calităţii serviciilor prestate către clienţi.

Totodată, pregătirea profesională continuă este o exigenţă impusă prin Codul privind conduită etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2007.

4. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 se va desfăşura sub două forme:

- curs în sistem e-learning;

- seminar în sălile de curs (aspecte practice).

5. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 prevede pentru consultanţii fiscali activi şi pentru consultanţii fiscali asistenţi un număr de 30 de ore de pregătire profesională, iar pentru consultanţii fiscali inactivi, un număr de 15 ore de pregătire profesională.

6. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 nu este obligatoriu în anul în care membrii Camerei Consultanţilor Fiscali au susţinut examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.

7. În situaţia în care consultanţii fiscali şi consultanţii fiscali asistenţi au efectuat ore de pregătire profesională în anul în care au susţinut examenul pentru atribuirea acestor calităţi, aceste ore se vor include în numărul de ore de pregătire profesională aferent anului următor.

8. Fiecare participare a membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali la seminare, conferinţe şi colocvii interne şi internaţionale, pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal, va fi echivalată cu 5 ore de pregătire profesională, care vor fî incluse în limita orelor de pregătire prevăzute pentru anul 2015.

9. Participarea la seminare, conferinţe şi colocvii interne şi internaţionale, pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal, va fi justificată pe baza unui document care să ateste acest fapt, eliberat de organizatori.

10. Pentru consultanţii fiscali care au şi calitatea de lectori în cadrul Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2015, orele de curs efectuate se vor recunoaşte ca ore de pregătire profesională, care vor fi incluse în limita orelor de pregătire prevăzute pentru anul 2015.

11. Consultanţii fiscali şi consultanţii fiscali asistenţi care publică articole în revista Camerei Consultanţilor Fiscali pot solicita, pentru fiecare articol publicat, recunoaşterea a 5 ore de pregătire profesională, în limita orelor de pregătire profesională prevăzute pentru anul 2015.

12. Consultanţii fiscali şi consultanţii fiscali asistenţi care au absolvit într-un an calendaristic cursuri organizate de Ministerul Finanţelor Publice, de asociaţiile profesionale sau societăţile de profil din ţară, în baza acordurilor încheiate de Camera Consultanţilor Fiscali cu acestea, pot solicita includerea numărului de ore efectuate, în limita orelor de pregătire profesională prevăzute pentru anul 2015.

 

CAPITOLUL II

Organizarea şi desfăşurarea Programului de pregătire profesională continuă în sistem e-learning, aferent anului 2015

 

1. Pentru anul 2015, Programul de pregătire profesională continuă în sistem e-learning se desfăşoară numai sub formă de cursuri, potrivit temelor cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul program.

2. Cursurile care vor completa tematica Programului de pregătire profesională continuă în sistem e-learning în anul 2015 vor fi anunţate în timp util pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali.

3. Echivalarea unui curs e-learning accesat de către un membru al Camerei Consultanţilor Fiscali va fi inclusă numai o singură dată în numărul de ore de pregătire profesională aferent anului 2015, indiferent de câte ori se accesează cursul respectiv.

4. Participarea la cursurile de pregătire profesională în sistem e-learning este evidenţiată în aplicaţia Camerei Consultanţilor Fiscali privind evidenţa orelor de pregătire profesională.

5. Cursurile de pregătire profesională în sistem e-learning pot fi accesate numai de către membrii Camerei Consultanţilor Fiscali care nu înregistrează obligaţii restante faţă de aceasta.

 

CAPITOLUL III

Organizarea şi desfăşurarea Programului de pregătire profesională continuă în sistem de seminar în sălile de curs, aferent anului 2015

 

1. Programul de pregătire profesională continuă în sistem de seminar în sălile de curs este structurat pe module de pregătire, aşa cum rezultă din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul program.

2. Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor în cadrul Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 se realizează în 7 centre zonale, respectiv: Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, laşi şi Timişoara.

3. Fiecare acţiune organizată cuprinde mai multe module, care totalizează 15 ore de pregătire profesională. Calendarul acţiunilor de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 - seminar în săli de curs este prezentat în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul program.

4. Înscrierea membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali la una dintre acţiunile cuprinse în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 se face direct pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali sau prin transmiterea unei cereri de înscriere la Direcţia de învăţământ a Camerei Consultanţilor Fiscali, prin poştă, fax sau e-mail, cu cel puţin 15 zile înaintea organizării acţiunii. Orice situaţie de anulare a înscrierilor la cursuri trebuie să fie efectuată cu cel puţin 5 zile înainte de data de începere a cursurilor,

5. Structura acţiunilor prevăzute în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 va putea fi modificată în cursul derulării acestuia în funcţie de necesităţile nou-apărute. Orice schimbare în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 va fi anunţată în timp util pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali.

6. Acţiunile de pregătire profesională la care numărul de înscrişi este mai mic de 50 vor fi reprogramate. Numărul cursanţilor înscrişi va fi analizat cu 3 zile înainte de perioada de desfăşurare a cursurilor.

7. Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali pot opta să participe la acţiunile cuprinse în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 în oricare dintre centrele zonale programate.

8. Participarea la cursurile de pregătire profesională va fi consemnată într-un catalog de prezenţă, care va conţine atât semnătura participantului, cât şi cea a lectorului.

9. Direcţia de învăţământ va ţine evidenţa orelor de pregătire profesională pe fiecare membru, pe fiecare centru de pregătire şi pe judeţele de reşedinţă ale membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali.

 

ANEXA Nr. 1

la program

 

PROGRAMUL

de pregătire profesională continuă în sistem e-learning aferent anului 2015

 

Specificare

Tema*)

Forma de pregătire

Echivalent număr de ore

Modul E-learning I (ME I)

înregistrare fiscală

Curs

2

Modul E-learning II (ME II)

Conduita şi etica profesională a consultanţilor fiscali

Curs

4

Modul E-learning III (ME III)

Preţuri de transfer

Curs

6

Modul E-learning IV (ME IV)

Contribuţii sociale

Curs

5

Modul E-learning V (ME V)

Colectarea creanţelor fiscale

Curs

6

Modul E-learning VI (ME VI)

TVA- locul prestării

Curs

4

Modul E-learning VII (ME VII)

Accize şi alte taxe speciale

Curs

6

Modul E-learning VIII (ME VIII)

Inspecţie fiscală

Curs

4

Modul E-learning IX (ME IX)

Sediul stabil/Sediul permanent

Curs

5

Modul E-learning X (ME X)

Vămuirea mărfurilor

Curs

4

Modul E-learning XI (ME XI)

Impozitul cu reţinere la sursă

Curs

5

Modul E-learning XII (ME XII)

Procedura de contestare a actelor administrativ fiscale Executarea creanţelor bugetare

Curs

6

Modul E-learning XIII (ME XIII)

Impozite şi taxe locale

Curs

5

Modul E-learning XIV (ME XIV)

Impozitul pe profit

Curs

6

Modul E-learning XV (ME XV)

Expertiza fiscală - responsabilitatea consultanţilor fiscali

Curs

4

Modul E-learning XVI (ME XVI)

Drept fiscal

Curs

4

Modul E-learning XVII (ME XVII)

încadrarea tarifară a mărfurilor. Mod de lucru cu tariful vamal

Curs

4

Modul E-learning XVIII (ME XVIII)

Sistemul TVA la încasare

Curs

2

Modul E-learning XIX (ME XIX)

Aspecte procedurale în domeniul TVA

Curs

4


*) În cursul anului, Programul de pregătire profesională continuă în sistem e-learning va fi completat şi cu alte teme.

 

ANEXA Nr. 2

la program

 

PROGRAMUL

de pregătire profesională continuă în sistem de seminar în sălile de curs*), aferent anului 2015

 

Specificare

Tema

Forma de pregătire

Nr. de ore

Modul I (MI)

Impozitul pe profit

Seminar (aspecte practice)

3

Modul II (MII)

Evaziunea fiscală - Legislaţie de combatere. Studii de caz

Seminar (aspecte practice)

2

Modul III (MIM)

Procedura insolvenţei

Seminar (aspecte practice)

2

Modul IV (MIV)

Accizele şi alte taxe speciale

Seminar (aspecte practice)

2

Modul V (MV)

TVA - aspecte legislative

Seminar (aspecte practice)

4

Modul VI (MVI)

Impozitele şi taxele locale

Seminar (aspecte practice)

2

Modul VII (MVII)

Procedura fiscală privind înregistrarea contribuabililor şi stabilirea impozitelor

Seminar (aspecte practice)

3

Modul VIII (MVI II)

Procedura de inspecţie fiscală

Seminar (aspecte practice)

2

Modul IX (MIX)

Contribuţii sociale

Seminar (aspecte practice)

2

Modul X (MX)

Reglementări contabile

Seminar (aspecte practice)

3

Modul XI (MXI)

Taxare internaţională

Seminar (aspecte practice)

2

Modul XII (MXII)

Codul de procedură fiscală rescris, principii şi abordări noi

Seminar (aspecte practice)

3

Modul XIII (MXIII)

TVA- implicaţii în practica aplicării legislaţiei în domeniu

Seminar (aspecte practice)

4

Modul XIV (MXIV)

Preţurile de transfer

Seminar (aspecte practice)

2

Modul XV (MXV)

Impozitul pe venit

Seminar (aspecte practice)

2

Modul XVI (MXVI)

Gestionare fonduri europene

Seminar (aspecte practice)

2

Modul XVII (MXVII)

Impozitul pe veniturile nerezidenţilor

Seminar (aspecte practice)

2

Modul XVIII (MXVIII)

Drept fiscal/Expertize fiscale

Seminar (aspecte practice)

3


*) Structura acţiunilor prevăzute în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 va putea fi modificată în cursul derulării acestuia în funcţie de necesităţile apărute.

 

ANEXA Nr. 3

la program

 

CALENDARUL

acţiunilor de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 - seminar în săli de curs

 

Centrul de pregătire

Module de pregătire profesională

Perioada de desfăşurare

Bucureşti

MI, MII, MIM, MIV, MV, MVI

 

27-29 martie

11-13 septembrie

MVII, MVIII, MIX, MX, MXI, MXII

15-17 mai

2-4 octombrie

MXIII, MXIV, MXV, MXVI, MXVII, MXVIII

5-7 iunie

30 octombrie-1 noiembrie

Braşov

MVII, MVIII, MIX, MX, MXI, MXII

8-10 mai

Cluj-Napoca

MVII, MVIII, MIX, MX, MXI, MXII

12-14 iunie

MI, MII, MMI, MIV, MV, MVI

25-27 septembrie

Constanţa

MXIII, MXIV, MXV, MXVI, MXVII, MXVIII

19-21 iunie

MI, MU, MIII, MIV, MV, MVI

2-4 octombrie

Craiova

MI, MII, MIII, MIV, MV, MVI

15-17 mai

Iaşi

MVII, MVIII, MIX, MX. MXI, MXII

5-7 iunie

MXIII, MXIV, MXV, MXVI, MXVII, MXVIII

9-11 octombrie

Timişoara

MXIII, MXIV, MXV, MXVI, MXVII, MXVIII

12-14 iunie

MI, MII, MIII, MIV, MV, MVI

16-18 octombrie

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 65/2015 privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă .Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” pentru anul 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 6 februarie 2015, se face următoarea rectificare:

- la art. 1 alin. (2), în loc de: “În limita unui plafon maxim anual de...” se va citi: „În limita unui plafon maxim de...”.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.