MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 171/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 171         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 12 martie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

29. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

 

315. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

 

40. - Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române

 

331. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 6 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

            14. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

137. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor terenuri din domeniul public al statului, trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor suprafeţe de teren aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Institutul de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor şi scăderea acestora din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii

 

141. - Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Londra la 14 martie 2014 şi la Bucureşti la 8 iulie 2014 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005

 

146. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania, semnat la Berlin la 24 septembrie 2014, pentru amendarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania privind colaborarea în domeniul militar, semnat la Bonn la 18 octombrie 1993

 

Acord de amendare a Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania privind colaborarea în domeniul militar, semnat la Bonn la 18 octombrie 1993

 

151. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii

 

154. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Hurduzeu Florin Silviu

 

155. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Ciobanu Miu-Nicolae

 

156. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Ciobanu Miu-Nicolae

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

91. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mihaela Maria Ciuciureanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

92. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mihaela Maria Ciuciureanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            249. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a două a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 255/2014

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113 din 18 decembrie 2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 23 decembrie 2013, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul VIII punctul 4 articolul 41, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) În exercitarea competenţelor sale prevăzute de lege, Autoritatea de Supraveghere Financiară colectează şi procesează orice date şi informaţii relevante, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, necesare pentru evaluarea conformării societăţilor de servicii de investiţii financiare, precum şi, în cazul în care este autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată a societăţilor financiare holding şi a societăţilor financiare holding mixte, la cerinţele prudenţiale prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi de reglementările emise în aplicarea acestora, şi pentru investigarea posibilelor încălcări ale acestor cerinţe.”

2. La articolul VIII, după punctul 65 se introduce un nou punct, punctul 651. cu următorul cuprins:

“651. La articolul 107, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

«(21) În cazul unei instituţii de credit administrate în sistem unitar, preşedintele consiliului de administraţie nu trebuie să exercite simultan şi funcţia de director general în cadrul aceleiaşi instituţii de credit. În mod excepţional, cu aprobarea Băncii Naţionale a României, acest cumul de funcţii poate fi exercitat în cazuri bine justificate de către instituţia de credit»“

3. La articolul VIII punctul 67, alineatul (1) al articolului 108 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 108. - (1) Fiecare dintre membrii consiliului de administraţie şi directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere şi ai directoratului unei instituţii de credit, precum şi persoanele desemnate să asigure conducerea structurilor care privesc activităţile de administrare şi control al riscurilor, audit intern, juridice, conformitate, trezorerie, creditare, precum şi orice alte activităţi care pot expune instituţia de credit unor riscuri semnificative trebuie să dispună în orice moment de o bună reputaţie, de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă adecvate naturii, extinderii şi complexităţii activităţii instituţiei de credit şi responsabilităţilor încredinţate şi trebuie să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente şi sănătoase. Componenţa respectivelor organe ale instituţiei de credit trebuie să reflecte în ansamblu o gamă suficient de largă de experienţe profesionale relevante.”

4. La articolul VIII punctul 69 articolul 1081, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21)- (23), cu următorul cuprins:

“(21) În cazul instituţiilor de credit semnificative din perspectiva dimensiunii, a organizării interne şi a naturii, extinderii şi complexităţii activităţilor desfăşurate, cu excepţia cazului în care reprezintă statul, persoanele prevăzute la alin. (1), atunci când cumulează mai multe mandate, nu se pot afla în mai mult de una dintre următoarele situaţii:

a) exercită un mandat într-o funcţie executivă, concomitent cu două mandate în funcţii neexecutive;

b) exercită concomitent patru mandate în funcţii neexecutive.

(22) În scopul aplicării alin. (21), se consideră ca fiind un singur mandat:

a) mandatele în funcţii executive sau neexecutive deţinute în cadrul aceluiaşi grup;

b) mandatele în funcţii executive sau neexecutive deţinute în cadrul instituţiilor de credit şi firmelor de investiţii care sunt membre ale aceleiaşi scheme de protecţie instituţională, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 113 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

c) mandatele în funcţii executive sau neexecutive deţinute în cadrul entităţilor, financiare sau nefinanciare, în care instituţia de credit are o deţinere calificată.

(23) Mandatele deţinute în organizaţii sau entităţi care nu urmăresc, în mod predominant, obiective comerciale nu trebuie avute în vedere în sensul alin. (21).”

5. La articolul VIII, după punctul 71 se introduc două noi puncte, punctele 711 şi 712, cu următorul cuprins:

“711. După articolul 1171 se introduce un nou articol, articolul 1172, cu următorul cuprins:

«Art. 1172. - (1) Instituţiile de credit pot derula tranzacţii cu clienţii doar pe baze contractuale, acţionând într-o manieră prudentă şi cu respectarea legislaţiei specifice în domeniul protecţiei consumatorului.

(2) Documentele contractuale trebuie să fie redactate astfel încât să permită clienţilor înţelegerea tuturor termenilor şi condiţiilor contractuale, în special a prestaţiilor la care aceştia se obligă potrivit contractului încheiat. Instituţiile de credit nu pot pretinde clientului dobânzi, penalităţi, comisioane ori alte costuri şi speze bancare, dacă plata acestora nu este stipulată în contract»

712. - După articolul 119 se introduce un nou articol, articolul 1191, cu următorul cuprins:

«Art. 1191. - Instituţiile de credit nu pot condiţiona acordarea de credite sau furnizarea altor produse/servicii clienţilor de vânzarea ori cumpărarea acţiunilor sau a altor titluri de capital/instrumentelor financiare emise de instituţia de creditori de o altă entitate aparţinând grupului din care face parte instituţia de credit sau de acceptarea de către client a altor produse/servicii oferite de instituţia de credit ori de o entitate aparţinând grupului acesteia, care nu au legătură cu operaţiunea de creditare sau cu produsul/serviciul solicitat.»“

6. La articolul VIII punctul 167 articolul 226 alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) să restricţioneze sau să limiteze activitatea, operaţiunile ori reţeaua instituţiei de credit, inclusiv prin retragerea aprobării acordate pentru înfiinţarea sucursalelor din străinătate, sau să solicite încetarea activităţilor care implică riscuri excesive la adresa solidităţii instituţiei de credit;”.

7. La articolul VIII punctul 167 articolul 226 alineatul (3), după litera k) se introduce un nouă literă, litera k1), cu următorul cuprins:

„k1) să limiteze sau să interzică distribuirea de către instituţia de credit a profitului din elemente distribuibile, definite la art. 4 alin. (1) pct. 128 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, către acţionarii sau membrii acesteia, şi/ori plata de dobândă către deţinătorii de instrumente de capital de nivel 1 suplimentar, dacă interdicţia nu reprezintă caz de nerambursare pentru instituţia de credit;”.

8. La articolul VIII punctul 169 articolul 228, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 228. - (1) Banca Naţională a României are competenţa aplicării sancţiunilor prevăzute la art. 229 alin. (1) şi măsurilor sancţionatoare prevăzute la art. 229 alin. (2) lit. a) şi” b) în toate cazurile în care constată că o instituţie de credit persoană juridică română şi/sau oricare dintre persoanele prevăzute la art. 108 alin. (1) ori persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalelor instituţiei de credit se fac vinovate de următoarele fapte:”.

9. La articolul VIII punctul 170 articolul 229 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

„a1) interzicerea temporară a exercitării unor funcţii într-o instituţie de credit de către persoanele prevăzute la art. 108 alin. (1) sau de către persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalelor instituţiei de credit, responsabile de săvârşirea faptei;”.

10. La articolul VIII punctul 171, partea introductivă a articolului 2291 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 2291. - Banca Naţională a României aplică sancţiunile prevăzute Ia art. 229 alin. (1) şi măsurile sancţionatoare prevăzute la art. 229 alin. (2) lit. a) şi c) în cazurile în care constată că o persoană fizică ori juridică, o instituţie de credit, persoană juridică română, şi/sau oricare dintre persoanele prevăzute la art. 108 alin. (1) sau persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalelor instituţiei de credit se fac vinovate de următoarele fapte:”.

11. La articolul VIII punctul 176, alineatul (2) al articolului 233 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Actele cu privire la o instituţie de credit, prin care sunt dispuse măsuri sau sunt aplicate sancţiuni şi măsuri sancţionatoare potrivit prezentului capitol, se emit de către guvernatorul prim-viceguvernatorul sau viceguvernatorii Băncii Naţionale a României, cu excepţia instituirii supravegherii speciale, a retragerii aprobării acordate persoanelor prevăzute la art. 108 alin. (1), a retragerii autorizaţiei instituţiei de credit şi a suspendării exercitării dreptului de vot al acţionarilor/membrilor instituţiei de credit, a căror aplicare este de competenţa consiliului de administraţie.”

12. La articolul Viii punctul 183 articolul 278, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Autoritatea de Supraveghere Financiară stabileşte prin reglementări atribuţiile consiliului de administraţie şi ale directorilor sau, după caz, ale consiliului de supraveghere şi ale directoratului unei societăţi de servicii de investiţii financiare, în vederea respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, precum şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora.”

13. La articolul VIII, după punctul 193 se introduc două noi puncte, punctele 1931 şi 1932, cu următorul cuprins:

„Art. 1931. - Articolul 406 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 406. - (1) Fondurile şi instrumentele financiare ale participanţilor la sistemele de plăţi şi sistemele de decontare a instrumentelor financiare, constituite la dispoziţia agentului de decontare sau a operatorului de sistem, în conformitate cu regulile sistemului respectiv şi în limitele solicitate de acestea, în scopul garantării îndeplinirii obligaţiilor participantului la sistemul în cauză, nu pot face obiectul executării silite de către terţi şi nu pot fi grevate de alte garanţii reale ori sarcini de către participantul debitor.

(2) Fondurile şi instrumentele financiare prevăzute la alin. (1) sunt exceptate de la procedura înscrierii în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.

(3) în cazul insolvenţei unui participant la sistemul de plăţi, fondurile şi instrumentele financiare prevăzute la alin. (1) sunt utilizate în scopul îndeplinirii obligaţiilor decurgând din ordinele de transfer irevocabile şi din poziţiile nete rezultate din compensare, care revin participantului până la data pronunţării inclusiv a hotărârii de deschidere a procedurii insolvenţei.

(4) în cazul încetării calităţii de participant la sistemul de plăţi, fondurile şi instrumentele financiare prevăzute la alin. (1) sunt utilizate în scopul îndeplinirii obligaţiilor decurgând din ordinele de transfer irevocabile şi din poziţiile nete rezultate din compensare, care revin participantului până la momentul încetării calităţii de participant.

(5) Fondurile şi instrumentele financiare existente în conturile participanţilor la sistemele de plăţi şi sistemele de decontare a instrumentelor financiare, care sunt destinate îndeplinirii obligaţiilor participantului decurgând din ordinele de transfer irevocabile şi din poziţiile nete rezultate din compensare, nu pot face obiectul executării silite de către terţi, inclusiv prin măsuri asigurătorii sau executorii, decât după îndeplinirea obligaţiilor anterior menţionate.

(6) Instrumentele financiare înregistrate în conturile participanţilor la sistemele de decontare a instrumentelor financiare, conturi destinate exclusiv înregistrării deţinerilor clienţilor acestora, nu sunt afectate, în caz de insolvenţă a participantului, şi nu pot face obiectul executării silite a participantului de către terţi, inclusiv prin măsuri asigurătorii sau executorii.»

Art. 1932. - Articolul 410 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 410. - Desfăşurarea, fără drept, de activităţi dintre cele prevăzute la art. 5 alin. (1), precum şi începerea desfăşurării activităţilor ca instituţie de credit fără a obţine autorizaţia potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la un an la 5 ani.»”

Art. II. - Instituţiile de credit aplică prevederile referitoare la raportul dintre componentele fixă şi variabila ale remuneraţiei totale statuate în reglementările emise în aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, pentru remuneraţia acordată pentru serviciile prestate sau performanţele obţinute începând cu anul 2014, remuneraţie datorată în temeiul unor contracte încheiate fie înainte de 1 ianuarie 2014, fie ulterior acestei date.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 9 martie 2015.

Nr. 29.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 6 martie 2015.

Nr. 315.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 8 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 25 aprilie 2014, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Inspectoratul General al Poliţiei Române este condus de un inspector general, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului afacerilor interne, după consultarea Corpului Naţional al Poliţiştilor.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, m condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 11 martie 2015.

Nr. 40.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 11 martie 2015.

Nr. 331.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. VII “Componenţa Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională”, domnul senator Agrigoroaei Ionel - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Pop Gheorghe - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 martie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 10 martie 2015.

Nr. 14.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventară unor terenuri din domeniul public al statului, trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor suprafeţe de teren aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Institutul de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor şi scăderea acestora din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor terenuri aflate În domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Institutul de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a suprafeţelor de teren aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Institutul de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a retrocedării acestora către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii.

Art. 3. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 4 martie 2015.

Nr. 137.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale terenurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Institutul de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor (CUI -4192880) pentru care se actualizează valoarea de inventar

 

Codul de clasificare şi nr. MFP

Denumirea bunului

Descriere tehnică

Adresa

Valoarea de inventar

- lei -

8.05.03 34097

Teren suprafaţă totală

Suprafaţa - 38,34 ha, din care: arabil 37,73 ha

Comuna Sărata, judeţul Bacău

3.971.231

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale terenurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Institutul de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor (CUI - 4192880), care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii, şi se scad din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Nr. crt.

Codul de clasificare şi nr. MFP

Denumirea bunului

Descrierea tehnică a părţii bunului care se scade din inventar

Descrierea tehnică a bunului care rămâne în inventar

Valoarea da inventar a bunului care rămâne în inventar

- lei -

Adresa

Temei juridic

0

1

2

3

4

6

6

7

1.

8.05.03

34097 (parţial)

Teren arabil

Suprafaţa - 6,4549 ha

 

 

Comuna Sărata, judeţul Bacău

Sentinţa civilă nr. 7.007/2010 şi Decizia civilă nr. 594/R/2011 în Dosarul nr. 19.644/180/2009; H.C.J. nr. 15.282/2011

2.

8.05.03

34097(parţial)

Teren arabil

Suprafaţa - 0,25 ha

 

 

Comuna Sărata, judeţul Bacău

Sentinţa civilă nr. 8.592/2010 în Dosarul nr. 5.796/180/2010; H.C.J. nr. 14.845/2011

3.

8.05.03

34097 (parţial)

Teren arabil

Suprafaţa - 0,25 ha

 

 

Comuna Sărata, judeţul Bacău

Sentinţa civilă nr. 8.591/2010 în Dosarul nr. 5.794/180/2010; H.C.J. nr. 14.845/2011

4.

8.05.03

34097 (parţial)

Teren arabil

Suprafaţa - 0,25 ha

 

 

Comuna Sărata, judeţul Bacău

Sentinţa civilă nr. 5.363/2011 în Dosarul nr. 18.621/180/2010; H.C.J. nr. 15.280/2011

5.

8.05.03

34097 (parţial)

Teren arabil

Suprafaţa - 0,25 na

 

 

Comuna Sărata, judeţul Bacău

Sentinţa civilă nr. 5.361/2011 în Dosarul nr. 18.619/180/2010; H.C.J. nr. 15.280/2011

6.

8.05.03

34097 (parţial)

Teren arabil

Suprafaţa - 0,25 ba

 

 

Comuna Sărata, judeţul Bacău

Sentinţa civilă nr. 5.362/2011 în Dosarul nr. 18.620/180/2010; H.C.J. nr. 15.280/2011

7.

8.05.03

34097 (parţial)

Teren arabil

Suprafaţa - 0,25 ha

 

 

Comuna Sărata, judeţul Bacău

Sentinţa civilă nr. 6.691/2011 în Dosarul nr. 18.622/180/2010; H.C.J, nr. 15.280/ 2011

8.

8.05.03

34097 (parţial)

Teren arabil

Suprafaţa - 0,25 ha

 

 

Comuna Sărata, judeţul Bacău

Sentinţa civilă nr. 823/2011 în Dosarul nr. 20.047/180/2010; H.C.J. nr. 15.629/2012

9.

8.05.03

34097 (parţial)

Teren arabil

Suprafaţa - 0,25 ha

 

 

Comuna Sărata, judeţul Bacău

Sentinţa civilă nr. 821/2011 în Dosarul nr. 20.009/180/2010; H.C.J. nr. 15.629/2012

10.

8.05.03

34097 (parţial)

Teren arabil

Suprafaţa - 0,50 ha

 

 

Comuna Sărata, judeţul Bacău

Sentinţa civilă nr. 2.860/2011 în Dosarul nr. 20.008/180/2010; H.C.J. nr. 15629/ 2012

11.

8.05.03

34097 (parţial)

Teren arabil

Suprafaţa - 0,25 ha

 

 

Comuna Sărata, judeţul Bacău

Sentinţa civilă nr. 4.420/2011 în Dosarul nr. 5.858/180/2011; H.C.J. nr. 15.733/2012

12.

8.05.03

34097 (parţial)

Teren arabil

Suprafaţa - 0,25 ha

 

 

Comuna Sărata, judeţul Bacău

Sentinţa civilă nr. 4.421/2011 în Dosarul nr. 5.859/180/2011 şi Decizia civilă nr. 1,083/2011 a Tribunalului Bacău; H.C.J. nr. 15.733/2012

13.

8.05.03

34097 (parţial)

Teren arabil

Suprafaţa - 14,7546 ha

 

 

Comuna Sărata, judeţul Bacău

Sentinţa civilă nr. 8,836/2013 în Dosarul nr. 8.649/180/2012 şi Decizia civilă nr. 422/2013 a Tribunalului Bacău; H.C.J. nr. 16.185/2013

14.

8.05.03

34097 (parţial)

Teren arabil

Suprafaţa - 0,20 ha

 

 

Comuna Sărata, judeţul Bacău

Sentinţa civilă nr. 6.104/2012 în Dosarul nr. 11.879/180/2011 si încheierea din 11.01.2013; H.C.J. nr. 16.268/2013

15.

8.05.03

34097 (parţial)

Teren arabil

Suprafaţa - 1,75 ha

 

 

Comuna Sărata, judeţul Bacău

Sentinţa civilă nr. 7.227/2012 în Dosarul nr. 511/180/2008 si Decizia civilă nr. 273/2013 a Tribunalului Bacău; H.C.J. nr. 16.395/2013

16.

8.05.03

34097 (parţial)

Teren arabil

Suprafaţa - 0(16ha

 

 

Comuna Sărata, judeţul Bacău

Sentinţa civilă nr. 1,192/2012 în Dosarul nr. 11.259/180/2011 şi Decizia civilă nr. 927/2013 a Tribunalului Bacău; H.C.J. nr. 16.396/2013

17.

8.05.03

34097 (parţial)

Teren arabil

Suprafaţa - 1,02 ha

 

 

Comuna Sărata, judeţul Bacău

Sentinţa civilă nr. 2.463/2008 în Dosarul nr. 4.151/180/2006 şi Decizia civilă nr. 273/2013 a Tribunalului Bacău

Total:

Teren arabil

Suprafaţa - 27,3397ha

Suprafaţa - 11.003 “ha, din care arabil - 10,3903 ha

1.308.841

Comuna Sărata, judeţul Bacău

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Londra la 14 martie 2014 şi la Bucureşti la 8 iulie 2014 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 211/2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate ia Londra la 14 martie 2014 şi ia Bucureşti la 8 iulie 2014 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru

Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 211/2006, cu completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

p. Ministrul transporturilor,

Iulian-Ghiocel Matache,

secretar de stat Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 4 martie 2015.

Nr. 141.


*) Traducere.

 

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE

Ministerul Finanţelor Publice

Str. Apolodor nr. 17

Sectorul 5, Bucureşti

România

Către: Directorul General al Direcţiei generale relaţii financiare internaţionale

 

CC: S.C. “Electrificare C.F.R.” - SA.

Bd. Dinicu Golescu nr. 38

Sectorul 1, Bucureşti, 77113

România

 

 

Către: director

14 martie 2014

 

Subiect: Proiectul de modernizare a reţelei energetice feroviare

Electrificare Operaţiunea 36043

 

Ne referim la acordul de împrumut datat 19 decembrie 2005 (“Acordul de împrumut*) dintre România (“Împrumutatul*) şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (“Banca*) şi la Acordul de proiect datat 19 decembrie 2005 (“Acordul de proiect*) dintre “Electrificare C.F.R.” - S.A. (“Unitatea de proiect*) şi Banca.

Expresiile definite în Acordul de împrumut şi în Acordul de proiect au aici aceleaşi semnificaţii.

În conformitate cu prevederile secţiunii 7.02(a) a Termenilor şi condiţiilor standard datate februarie 1999, după cum sunt cuprinşi în Acordul de împrumut, Banca înştiinţează prin prezenta că suma de 18,07 euro, netrasă de dumneavoastră, a fost anulată cu începere de la 30 noiembrie 2013.

Conţinutul prezentei scrisori nu va afecta nici un drept, putere sau acţiune a Băncii cu privire la orice altă condiţie în contextul Acordului de împrumut sau al Acordului de proiect şi nici nu va fi interpretată drept o renunţare sau o acceptare tacită.

 

Al dumneavoastră sincer,

 

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Tony Preda,

lead manager

Departamentul administrare funcţionare

 

ROMÂNIA

Ministerul Finanţelor Publice

Cabinet secretar de stat

 

8 iulie 2014

 

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE

One Exchange Square, Londra EC2A2JN, Marea Britanie

Tel: +40 20 7338 6883

Fax: +44 20 7338 7017

 

În atenţia: Domnului Tony Preda, lead manager

Departamentul administrare funcţionare

 

Ref.: Proiectul de modernizare a reţelei energetice feroviare

 

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

 

Stimate domn,

 

Vă confirmăm, cu mulţumiri, primirea scrisorii dumneavoastră datate 14 martie 2014 prin care aţi notificat Ministerul Finanţelor Publice referitor la anularea sumei de 18,07 euro, retrase din împrumut.

 

Pe baza discuţiilor purtate cu privire la acest aspect, am înţeles că, în conformitate cu Termenii şi condiţiile standard BERD, procedura obişnuită a Băncii în ceea ce priveşte anularea oricărei sume prevede faptul că ultima comunicare oficială cu clientul o reprezintă însăşi scrisoarea de anulare, emiterea unui grafic de amortizare actualizat n ere prezentând o practică a Băncii.

În acest context, am înţeles că se vor aplica prevederile articolului 2.02(2) şi Banca va notifica împrumutatul prin canalele de comunicare uzuale, cu privire la viitoarele rate de capital, până la maturitatea împrumutului.

 

Cu sinceritate,

Attila Gyorgy,

secretar de stat

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania, semnat la Berlin la 24 septembrie 2014, pentru amendarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania privind colaborarea în domeniul militar, semnat la Bonn la 18 octombrie 1993

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania, semnat la Berlin la 24 septembrie 2014, pentru amendarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania privind colaborarea în domeniul militar, semnat la Bonn la 18 octombrie 1993, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 791/1993.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 4 martie 2015.

Nr. 146.

 

ACORD

de amendare a Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania privind colaborarea în domeniul militar, semnat la Bonn la 18 octombrie 1993

 

Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania, denumite în continuare părţi,

având în vedere experienţa dobândită în aplicarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania privind colaborarea în domeniul militar, denumit în continuare Acord, semnat la Bonn la 18 octombrie 1993,

dorind să dezvolte în continuare relaţiile de cooperare între forţele armate ale României şi forţele armate ale Republicii Federale Germania,

au convenit să amendeze Acordul după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

În preambul, textul existent după “denumite în continuare părţi” va fi înlocuit cu următorul text:

„În baza Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, numit în continuare NATO SOFA,

ţinând seama de Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 1997,

au convenit următoarele:”.

 

ARTICOLUL 2

 

            Articolul 3 al Acordului se modifică şi va avea următorul conţinut:

 

.ARTICOLUL 3

Forme de cooperare

 

(1) Cooperarea militară dintre cele două părţi se va realiza în special prin:

- vizite oficiale ale unor reprezentanţi de rang înalt şi cu funcţii de conducere, militari şi civili, ai ministerelor apărării;

- discuţii la nivel de stat major şi de experţi;

- vizite de informare şi de lucru ale unor delegaţii;

- contacte între instituţii militare cu profil similar;

- contacte între componentele forţelor armate;

- participarea la cursuri, seminare, colocvii şi simpozioane;

- participarea la studii în instituţii militare de învăţământ ale părţilor;

- schimb de informaţii şi material privind studiile militare;

- activităţi culturale şi sportive.

(2) Părţile pot decide, de comun acord, şi asupra altor forme de cooperare, cu respectarea prevederilor legale interne în vigoare.

(3) Schimbul de produse şi tehnologii ale industriei de apărare nu face obiectul prezentului acord de amendare.”

 

ARTICOLUL 3

 

            Articolul 4 al Acordului se modifică şi va avea următorul conţinut:

 

“ARTICOLUL 4

Aspecte privind implementarea

 

(1) în scopul implementării prevederilor prezentului acord, părţile pot încheia înţelegeri suplimentare.

(2) Condiţiile referitoare la desfăşurarea vizitelor oficiale şi de lucru, la desfăşurarea activităţilor de instruire şi de schimb de personal vor face obiectul unui acord separat, dacă este necesar.”

 

ARTICOLUL 4

 

            Articolul 5 al Acordului se modifică şi va avea următorul conţinut:

 

.ARTICOLUL 5

Securitate militară

 

            Schimbul şi protecţia informaţiilor clasificate se vor desfăşura conform prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 1997.”

 

ARTICOLUL 5

 

            Se introduce un nou articol 6 cu următorul conţinut:

 

“ARTICOLUL 6

Aspecte financiare

 

(1) Fiecare dintre părţi, ca regulă generală, va suporta propriile costuri şi cheltuieli rezultate din aplicarea prevederilor prezentului acord.

(2) Cheltuielile rezultate din aplicarea prevederilor prezentului acord şi suportate de una dintre părţi în beneficiul celeilalte vor fi rambursate de cealaltă parte în conformitate cu prevederile bugetare naţionale, în termen de 30 de zile de la data primirii facturii.”

 

ARTICOLUL 6

 

            Se introduce un nou articol 7 cu următorul conţinut:

 

“ARTICOLUL 7

Soluţionarea diferendelor

 

            Diferendele cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului acord vor fi soluţionate prin consultări între părţi şi nu vor fi supuse unei terţe părţi sau unui tribunal spre arbitraj sau soluţionare.”

 

ARTICOLUL 7

 

            Articolul 6 al Acordului devine articolul 8 şi, după alineatul 2, va avea următorul conţinut:

 

            ,,(3) Prezentul acord poate fi amendat în orice moment prin consimţământul scris al părţilor. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu alin. 1 al prezentului articol.”

 

ARTICOLUL 8

 

Prezentul acord de amendare va intra în vigoare la data la care partea română a notificat părţii germane îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare. Data care va fi luată în considerare va fi data primirii notificării.

Semnat la Berlin la 24 septembrie 2014, în două exemplare originale, fiecare în limbile română şi germană, textele fiind egal autentice.

 

Pentru Ministerul Apărării Naţionale din România,

Mircea Duşa

Pentru Ministerul Federal a! Apărării al Republicii Federale Germania,

Ursula von der Leyen

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 16 ianuarie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatele (1), (4) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Plata contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit se efectuează în două tranşe, astfel:

a) prima tranşă, în perioada 5 aprilie-31 decembrie a anului de alocare, la preţul de piaţă de referinţă prevăzut la alin. (4) lit. a);

b) a două tranşă, în perioada 5 octombrie-31 decembrie a anului de alocare, la preţul de piaţă de referinţă prevăzut la alin. (4) lit. b).

(4) Plata contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit utilizând preţul de piaţă de referinţă al unui certificat de emisii de gaze cu efect de seră se efectuează pentru fiecare din cele două tranşe astfel:

a) pentru prima tranşă, care se aplică pentru 50% din certificatele de emisii de gaze cu efect de seră alocate pentru anul în cure, preţul de piaţă de referinţă este preţul calculat la data de 1 aprilie;

b) pentru a două tranşă, care se aplică pentru 50% din certificatele de emisii de gâze cu efect de seră alocate pentru anul în curs, preţul de piaţă de referinţă este preţul calculat la data de 1 octombrie.

(8) Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri comunică în termen de 5 zile, după validarea din partea Comisiei Europene, Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, administratorul conturilor din Registrul unic, lista instalaţiilor şi numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră plătite pentru acestea, în vederea emiterii certificatelor în conturile operatorilor.”

2. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) în scopul implementării mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, şi a Planului naţional de investiţii, cheltuielile de monitorizare şi punere în aplicare a investiţiilor din Planul naţional de investiţii sunt suportate de beneficiari şi se stabilesc prin contractele de finanţare.”

3. La articolul 12, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(3) Beneficiarii investiţiilor prevăzute în Planul naţional de investiţii, care nu au început investiţia, pot solicita finanţarea nerambursabilă în vederea încheierii unui contract de finanţare în maximum 2 ani de la data de începere a investiţiei prevăzută în anexa nr. 3.

(5) Beneficiarii investiţiilor prevăzuţi în anexa nr. 3 primesc finanţare nerambursabilă pentru investiţiile din Planul naţional de investiţii efectuate după data de 25 iunie 2009, puse în funcţiune sau aflate în derulare la momentul încheierii contractelor de finanţare, aferente cheltuielilor facturate şi plătite după data de 25 iunie 2009. Rambursarea acestor cheltuieli se face eşalonat, până în anul 2020, conform contractului de finanţare.”

4. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru investiţiile noi, la solicitarea beneficiarului, se poate acorda, în funcţie de sumele disponibile, o prefinanţare în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile rambursabile.”

5. Anexele nr. 2 şi 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

6. În cuprinsul hotărârii, sintagma “Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie” şl, respectiv, sintagma “Departamentul pentru Energie” se înlocuiesc cu sintagma “Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 4 martie 2015.

Nr. 151.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013)

 

METODOLOGIA DE CALCUL

al preţului de piaţă de referinţă pentru un certificat de emisii de gaze cu efect de seră

 

1. Preţul de piaţă de referinţă al certificatului de emisii de gaze cu efect de seră pentru fiecare din cele două perioade ale anului în curs se calculează ca medie simplă a preţurilor certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (preţuri de închidere - auction prices) pe platforma comună EEX, pentru EU, pentru toate sesiunile de licitaţie din perioada considerată, respectiv trimestrul I pentru preţul de piaţă de referinţă calculat la 1 aprilie şi trimestrul III pentru preţul de piaţă de referinţă calculat la 1 octombrie.

2. În cazul în care în perioada considerată nu există minimum 12 sesiuni de licitaţie pe platforma comună EEX, preţul de piaţă de referinţă al certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră se calculează ca medie simplă a preţurilor de închidere a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, pe bursa europeană cu volumul cel mai mare de certificate de emisii de gaze cu efect de seră tranzacţionate.

3. Preţul de piaţă de referinţă al certificatului de emisii de gaze cu efect de seră se utilizează dacă preţul certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră deviază cu o valoare mai mare sau egală cu 10% faţă de valorile prezentate în anexa VI la Comunicarea Comisiei 2011/C 99/03 “Document de orientare privind aplicarea opţională a art. 10c din Directiva 2003/87/CE”, şi anume:

Preţurile C02 în perioada 2013-2020, conform anexei VI la Comunicarea Comisiei 2011/C 99/03:

 

 

U.M.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Preţ CO2

euro*/tonă

14,5

14,5

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

 

* Valori în euro 2008.

 

4. Valorile din tabelul de mai sus, fiind calculate luând în considerare preţurile medii înregistrate în anul 2008, se actualizează în preţuri la nivelul anului în care se efectuează calculul, utilizând valorile anuale ale inflaţiei monedei euro.

5. Pentru conversia în monedă naţională se va utiliza cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru data plăţii.

6. Preţul de piaţă de referinţă al certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră se afişează pe site-ul instituţiei care gestionează contravaloarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit, precum şi implementarea Planului naţional de investiţii, prevăzute la art. 4 alin. (1) din hotărâre, la 1 aprilie şi 1 octombrie în fiecare an.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 31a Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013)

 

PLANUL NAŢIONAL DE INVESTIŢII

 

Nr. crt.

Beneficiar

Investiţie

An începere

1

S.C. OMV Petrom - S.A. - CCCC Brazi

Ciclu combinat cu turbină pe gaz

2009

2

S.C.ADREM INVEST -S.R.L.

Centrală de cogenerare cu turbină pe gaz şi recuperare de căldură

2013

3

S.C. CE Hunedoara - S.A. - Deva

Ciclu combinat cu turbină pe gaz

2013

4

S.C. CE Oltenia - S.A. - Işalniţa

Reabilitarea şi modernizarea blocului nr. 7 pe lignit

2013

5

S.C. CE Oltenia - S.A. - Rovinari

Reabilitarea şi modernizarea blocului nr. 4, de 330 MW, pe lignit

2013

6

S.C. CE Oltenia - S.A. - Rovinari

Bloc de 500 MW, pe lignit, parametri supracritici

2013

7

S.C. CET Arad - S.A.

Centrală de cogenerare cu turbină pe gaz şi recuperare de căldură

2013

8

S.C. CET - S.A. Brăila

Centrală de cogenerare cu turbină pe gaz şi recuperare de căldură

2013

9

S.C. CET Govora - S.A.

Centrală de cogenerare pe biomasă

2013

10

S.C. Vilcet Energy - SRL

Centrală de cogenerare cu turbină pe gaz şi recuperare de căldură

2013

11

S.C. Ecogen Energy - S.A. Buzău

Centrală de cogenerare cu motoare termice

2013

12

S.C. Energy Cogeneration Group - SA. - Făgăraş

Centrală de cogenerare cu turbină pe gaz şi recuperare de căldură

2013

13

S.C. Energy Cogeneration Group - S.A. - Săvineşti

Centrală de cogenerare cu turbină pe gaz şi recuperare de căldură

2013

14

S.C. International Recycling Energy - S.A.

Valorificare energetică de deşeuri

2013

15

S.C. Power Plant Făgăraş - S.R.L.

Ciclu combinat cu turbină pe gaz

2013

16

S.C.AMONIL -S.A.

Centrală de cogenerare cu turbină pe gaz şi recuperare de căldură

2014

17

S.C. Brăila Power - S.A.

Bloc de 800 MW, pe huilă importată, parametri supracritici

2014

18

S.C. CE Hunedoara - S.A. - Paroşeni

Bloc de 200 MW, pe huilă locală, parametri supracritici

2014

19

S.C. CE Oltenia - S.A. - Rovinari

Reabilitarea şi modernizarea blocului nr. 5, de 330 MW, pe lignit

2014

20

S.C. Electrocentrale Bucureşti - S.A. - Bucureşti Sud

Centrală de cogenerare cu ciclu combinat cu turbină pe gaz

2014

21

S.C. Electrocentrale Bucureşti - S.A. - Grozăveşti

Centrală de cogenerare cu ciclu combinat cu turbină pe gaz

2014

22

SNGN Romgaz - S.A. - lernut

Ciclu combinat cu turbine pe gaz

2014

23

S.C. Titan Eco Power - S.A. Bucureşti

Centrală de cogenerare cu motoare termice

2014

24

S.C. CE Oltenia - S.A. - Işalniţa

Bloc pe lignit local, parametri ultrasupracritici

2015

25

S.C. CE Oltenia - S.A. - Turceni

Reabilitarea şi modernizarea blocului nr. 3, pe lignit

2015

26

S.C. CE Oltenia - S.A. - Turceni

Reabilitarea şi modernizarea blocului nr. 6, de 330 MW, pe lignit

2015

27

S.C. Electrocentrale Bucureşti - S.A. - Fântânele

Unităţi de vârf la Fântânele cu turbine pe gaz

2015

28

S.C. Electrocentrale Galaţi - S.A.

Centrală de cogenerare cu turbină pe gaz şi recuperare de căldură

2015

29

S.C. CE Oltenia - S.A. - Craiova II

Centrală de cogenerare cu ciclu combinat cu turbină pe gaz

2016

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Hurduzeu Florin Silviu

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Hurduzeu Florin Silviu.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 11 martie 2015.

Nr. 154.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Ciobanu Miu-Nicolae

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Ciobanu Miu-Nicolae.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 11 martie 2015.

Nr. 155.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Ciobanu Miu-Nicolae

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Ciobanu Miu-Nicolae exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Caraş-Severin.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 11 martie 2015.

Nr. 156.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mihaela Maria Ciuciureanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Adresa nr. 208.311 din 4 martie 2015,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 89 alin. (2i)şi al art. 92 alin.(1i) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mihaela Maria Ciuciureanu, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 11 martie 2015.

Nr. 91.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mihaela Maria Ciuciureanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

Având în vedere propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale formulată prin Adresa nr. 208.311 din data de 4 martie 2015, precum şi Avizul favorabil nr. 10.723, 10.913/2015 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mihaela Maria Ciuciureanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19alin. (1) lit. b), al art. 89 alin. (2^) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Mihaela Maria Ciuciureanu exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 11 martie 2015.

Nr. 92.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a două a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 255/2014

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 2.031/2015 al Serviciului medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile Actului adiţional al Acordului încheiat între Ministerul Sănătăţii şi I.R.C.C.S. Policlinico San Donato şi Asociaţia Bambini Cardiopatiei nel Mondo,

ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a două a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a două a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neontală şi infantilă în România, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 255/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 6 martie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) Institutul Inimii «Nicolae Stăncioiu» Cluj-Napoca.”

2. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Plata sumelor restante aferente anului 2014 se va face din bugetul Ministerului Sănătăţii aprobat pentru anul 2015.”

Art. II. - Serviciul medicină de urgenţă şi celelalte direcţii implicate din cadrul Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

 

Bucureşti, 5 martie 2015.

Nr. 249.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.