MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 166/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 166         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 10 martie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

25. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2011 pentru proiecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţa pe o perioadă determinata a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb

 

311. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2011 pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb

 

26. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală

 

312. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală

 

27. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre

 

313. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre

 

28. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă

 

314. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă

 

316. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonei din Ministerul Apărării Naţionale şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

317. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

318. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

319. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

320. - Decret privind elibera rea d în funcţie a unui procuror

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

142. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale “Imprimeria Naţională” - S.A.

 

143. - Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei “Consorţiul pentru Dezvoltare Locală Mioveni” ca fiind de utilitate publică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

240. - Ordin al ministrului sănătăţii privind completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013

 

245. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013

 

246. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară în vederea constatării contravenţiilor şi aplicării amenzilor prevăzute la art. 78 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE AROMÂNEI

 

            9. - Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate aniversării a 130 de ani de la naşterea lui Iuliu Hossu

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2011 pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14 din 16 februarie 2011 pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 22 februarie 2011, cu următoarele modificări:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung care au ca obiect dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb, pentru a se asigura un înalt nivel de protecţie a consumatorilor.”

2. La articolul 4, literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“a) contract privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare - contractul cu durată mai mare de un an, în temeiul căruia consumatorul dobândeşte, cu titlu oneros, dreptul de folosinţă a unuia sau a mai multor spaţii de cazare peste noapte, pentru mai mult de un sejur neîntrerupt;

b) contract pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă - contractul cu durată mai mare de un an, în temeiul căruia consumatorul dobândeşte, cu titlu oneros, în principal dreptul de a beneficia de reduceri sau de alte avantaje privind cazarea, cu sau fără excluderea transportului ori a altor servicii;

c) contract de revânzare - contractul în temeiul căruia un consumator este asistat cu titlu oneros de către un profesionist, care acordă asistenţă pentru vânzarea sau cumpărarea drepturilor care decurg dintr-un contract privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia ori a mai multor spaţii de cazare sau dintr-un contract pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă;”.

3. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) în cazul în care în cadrul unei oferte promoţionale sau al unui eveniment de promovare, i se propune consumatorului încheierea oricăruia dintre contractele prevăzute la art. 4 lit. a)-d), profesionistul trebuie să precizeze în invitaţie, în mod clar, scopul comercial şi natura evenimentului.”

4. La articolul 9 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins*

,,e) cu suficient timp înainte ca un consumator să încheie un contract sau să accepte o ofertă.”

5. La articolul 9, alineatul (2) se abrogă.

6. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Contractul se încheie în formă scrisă, pe hârtie sau pe un alt suport durabil acceptat de consumator, şi se redactează în mod vizibil şi uşor de citit, cu font de minimum 12.”

7. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - La momentul încheierii contractului, consumatorul primeşte cel puţin un exemplar din acesta.”

8. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) în cazul în care consumatorul are intenţia de a-şi exercita dreptul de retragere din contract, acesta notifică în scris profesionistul cu privire la acest lucru, pe hârtie sau pe alt suport durabil, înainte de expirarea termenului de retragere din contract Pentru a fi valabilă, notificarea se comunică înainte de expirarea termenului de retragere din contract.”

9. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - În cazul unui contract de revânzare. definit la art. 4 lit. c), sunt interzise orice plăţi în avans, acordarea de garanţii, rezervarea oricăror sume din conturi, recunoaşterea explicită a sumelor datorate, precum şi orice alte plăţi sau contraprestaţii efectuate de consumator către profesionist ori către orice terţ înainte ca vânzarea efectivă să aibă loc sau ca respectivul contract de revânzare să înceteze pe alte căi”

10. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - (1) începând cu data primirii solicitării scrise de plată pentru cea de a două dintre ratele prevăzute la art. 26 alin. (3), consumatorul are dreptul de a înceta contractul, fără penalizări.”

11. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - În cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de retragere din contractul privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinata a unuia sau a mai multor spaţii de cazare ori din contractul pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, orice contract de schimb accesoriu sau orice alt contract accesoriu încetează în mod automat, fără nici un fel de cost pentru consumator.”

12. La articolul 29, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 29. - (1) Fără a aduce atingere art. 63-65 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările ulterioare, În cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de retragere din oricare dintre contractele definite la art. 4 lit. a)-d), iar preţul este acoperit în întregime sau parţial de un credit acordat consumatorului de către profesionist ori de către un terţ, pe baza unei înţelegeri între acel terţ şi profesionist, contractul de credit încetează fără nici un fel de cost pentru consumator.”

13. La articolul 34, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse în conformitate cu alin. (1), în termenele şi în condiţiile prevăzute în procesele-verbale de constatare a contravenţiei sau săvârşirea repetată, în decurs de 3 luni de la prima constatare a uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 32 alin. (1)-(5), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 80.000 lei la 100.000 lei.”

14. La articolul 34, alineatul (3) se abrogă.

15. La articolul 38, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 38. - (1) Atunci când legislaţia aplicabilă contractului este legislaţia unui stat membru, consumatorul nu poate renunţa la drepturile sale care îi sunt conferite prin legislaţia naţională a respectivului stat membru.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTONPOPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 9 martie 2015.

Nr. 25.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2011 pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2011 pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 6 martie 2015.

Nr. 311.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30 din 28 mai 2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 4 iunie 2014.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor aii. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTONPOPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 9 martie 2015.

Nr. 26.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 6 martie 2015.

Nr. 312.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21 din 6 mai 2014 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţii lor în zona de coastă a Mării Negre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 8 mai 2014.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată,

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTONPOPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 9 martie 2015.

Nr. 27.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 6 martie 2015.

Nr. 313.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 53/2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53 din 28 august 2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 29 august 2014.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale ari. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTONPOPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 9 martie 2015.

Nr. 28.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă

În temeiul prevederilor ari. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 6 martie 2015.

Nr. 314.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţârii nr. 24/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Cobiliţă Vasile Ioan i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea şi este trecut în rezervă cu noul grad.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret,

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 9 martie 2015.

Nr. 316.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 186/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 23 martie 2015, doamna Aurelia Motea, judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 9 martie 2015.

Nr. 317.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 187/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 aprilie 2015, domnul Traian Logojan, judecător la Curtea de Apel Ploieşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 9 martie 2015.

Nr. 318.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 188/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Iulian Mitrofan, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Neamţ, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 9 martie 2015.

Nr. 319.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. f) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 190/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Aurelia Lora Constantinescu, prim-procuror-adjunct al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, se eliberează din funcţie ca urmare a condamnării definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 9 martie 2015.

Nr. 320.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale “Imprimeria Naţională” - S.A.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale “Imprimeria Naţională” - SA, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 4 martie 2015.

Nr. 142.

 

ANEXĂ

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

COMPANIA NAŢIONALĂ “IMPRIMERIA NAŢIONALA” - S.A.

Bd. Iuliu Maniu nr. 244D, sectorul 6, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: 2779625

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propunere an curent (2015)

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

312.525,50

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

306 525,50

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,00

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,00

2

 

Venituri financiare

5

6.000,00

3

 

Venituri extraordinare

6

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

208.954,06

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

197.781,21

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

122.070,65

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

750,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

34.973,18

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

26.595,41

C1

ch. cu salariile

13

21.351,21

C2

bonusuri

14

5.244,13

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,00

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

1.795,93

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

6.581,84

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

39.917,38

2

 

Cheltuieli financiare

20

11.172,85

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

103.571,44

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

16.571,43

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

87.000,01

 

1

 

Rezerve legale

25

0,00

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0,00

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,00

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

0,00

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,00

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

87.000,01

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

(*) 1.384,81

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

44.192,41

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

44.192,41

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,00

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0,00

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

42.807,60

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0,00

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0,00

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,00

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,00

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0,00

 

 

e)

alte cheltuieli

42

0,00

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

128.823,50

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0,00

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45bis

0,00

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

123.153,39

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0,00

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

474

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

474

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

4.384,74

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.753.74

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

646,68

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

661.60

8

 

Plăţi restante

55

-

9

 

Creanţe restante

56

-

 

NOTA

(*)  doar caracter informativ fiind constituit provizoriu pentru această destinaţie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind recunoaşterea Fundaţiei “Consorţiul pentru Dezvoltare Locală Mioveni” ca fiind de utilitate publică

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 39 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaşte Fundaţia “Consorţiul pentru Dezvoltare Locală Mioveni”, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în oraşul Mioveni, Str. Stadionului, bl. F6, sc. B, ap. 4, judeţul Argeş, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie,

Gabriela Coman

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 4 martie 2015.

Nr. 143.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 1.953 din 4 martie 2015 al Direcţiei achiziţii centralizate, patrimoniu şi infrastructuri sanitare, având în vedere:

- art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată, aprobată cu completări prin Legea nr. 184/2013, cu modificările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 7 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Lista medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 28 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La secţiunea I “Dispozitive medicale”, subsecţiunea “Dispozitive medicale de diagnostic”, după poziţia 121 se introduc şase noi poziţii, poziţiile 1211-1216, cu următorul cuprins:

 

“1211

 

Medii solide de cultură Lownstein - Jensen

 

1212

 

Medii lichide pentru cultivarea Mycobacterium tuberculosis

 

1213

 

Medii solide cu antibiogramă pentru medicamente antituberculoase (serie scurtă HR şi serie lungă)

 

1214

 

Medii lichide cu antibiogramă pentru medicamente antituberculoase

 

1215

 

Reactivi pentru teste genetice de identificare a complexului Mycobacterium tuberculosis (MTC) şi a rezistenţei la medicamente antituberculoase

 

1216

 

Teste de identificare prin metode imunocromatografice antigen MPT64 (Ag MPT64)”

 

 

            2. La secţiunea a IV-a “Medicamente”, după poziţia “Abacavirum” se introduce o nouă poziţie, cu următorul cuprins:

 

„A_HIV

Dolutegravirum

comprimate film.

50 mg

****+”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

 

Bucureşti, 4 martie 2015.

Nr. 240.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 2.003/2015 al Agenţiei naţionale pentru programe de sănătate din Ministerul Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 şi 173 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 4 “Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei”, subtitlul 2) “Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză”, punctul 2.1 “Activităţi”, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) Activităţi derulate la nivelul Institutului de Pneumoftiziologie «Prof. Dr. Marius Nasta» Bucureşti prin Unitatea de asistenţă tehnică şi management:

1) asigură plata cheltuielilor privind testarea calităţii medicamentelor obţinute prin donaţii.”

2. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 4, subtitlul 2), punctul 2.4 “Natura cheltuielilor”, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) prestări servicii pentru testarea calităţii medicamentelor obţinute prin donaţii.”

Art. II. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, publici sau privaţi, precum şi instituţiile publice care derulează programe naţionale de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

 

Bucureşti, 5 martie 2015.

Nr. 245.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară în vederea constatării contravenţiilor şi aplicării amenzilor prevăzute la art. 78 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

 

Având în vedere prevederile art. 78 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. IV alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se împuternicesc persoanele din cadrul aparatului de inspecţie econom ico-financiară, aşa cum este definit la art. 3 alin. (1) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, să constate contravenţiile şi să aplice amenzile prevăzute la art. 78 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2, - Direcţia generală de inspecţie economico-financiară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor lua măsuri pentru aplicarea şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 85/2011 pentru împuternicirea personalului direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti în vederea constatării contravenţiilor şi aplicării amenzilor, conform art. 78 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 26 ianuarie 2011, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 9 martie 2015.

Nr. 246.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate aniversării a 130 de ani de la naşterea lui Iuliu Hossu

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, începând cu data de 2 martie 2015, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic o monedă din argint dedicată aniversării a 130 de ani de la naşterea lui Iuliu Hossu.

Art. 2. - Caracteristicile monedei sunt următoarele:

Valoare nominală

10 lei

Metal

argint

Titlu

999%o

Formă

rotundă

Diametru

37 mm

Greutate

31,103 g

Calitate

proof

Cant

zimţat

Aversul monedei redă Catedrala “Schimbarea la Faţă” din Cluj-Napoca, valoarea nominală “10 LEI”, stema României, anul de emisiune “2015” şi inscripţiile “ROMÂNIA” şi «CATEDRALA “SCHIMBAREA LA FATA” - CLUJ-NAPOCA».

Reversul monedei prezintă portretul lui Iuliu Hossu, anii între care a trăit “1885”, “1970” şi, la exterior, inscripţia în arc de cerc “CARDINALUL IULIU HOSSU”.

Art. 3. - Monedele din argint, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de prezentare a emisiunii numismatice, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.

Art. 4. - Monedele din argint dedicate aniversării a 130 de ani de la naşterea lui Iuliu Hossu au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulaţie, în scop numismatic, a acestor monede din argint se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 26 februarie 2015.

Nr. 9.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.