MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 165/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 165         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 10 martie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

22. - Lege privind instituirea zilei de 28 iulie - Ziua Naţională a Ambulanţei din România

 

308. - Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 28 iulie - Ziua Naţională a Ambulanţei din România

 

23. - Lege pentru declararea zilei de 8 mai Ziua egalităţii de şanse Intre femei şi bărbaţi

 

309. - Decret privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 8 mai Ziua egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

 

24. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru interpretarea unor prevederi legale

 

310. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru interpretarea unor prevederi legale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

221. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru completarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

 

386/391. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi a cotelor de pescuit alocate pentru anul 2015, pe specii şi zone

 

387. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru aprobarea relocării unui cuib de barză (Ciconia ciconia) de pe raza localităţii Schitu Goleşti

 

Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, din municipiul Târgu Mureş cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind instituirea zilei de 28 iulie - Ziua Naţională a Ambulanţei din România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se instituie ziua de 28 iulie ca Ziua Naţională a Ambulanţei din România.

Art. 2. - Ziua Naţională a Ambulanţei din România poate fi marcată de către autorităţile administraţiei publice centrale, locale, organizaţiile neguvernamentale, muzee şi reprezentanţe ale României în străinătate prin organizarea de evenimente dedicate recunoaşterii rolului şi meritelor în salvarea de vieţi omeneşti a serviciilor de ambulanţă din România.

Art. 3. - Ministerul Sănătăţii este responsabil de coordonarea activităţilor dedicate Zilei Naţionale a Ambulanţei din România.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFÂN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 9 martie 2015.

Nr. 22.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 28 iulie - Ziua Naţională a Ambulantei din România

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind instituirea zilei de 28 iulie - Ziua Naţională a Ambulanţei din România şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 6 martie 2015.

Nr. 308.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru declararea zilei de 8 mai Ziua egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se declară ziua de 8 mai Ziua egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.

Art. 2. - Autorităţile administraţiei publice locale pot organiza manifestări şi acţiuni publice dedicate sărbătoririi Zilei egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.

Art. 3. - Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune vor putea include în programele lor emisiuni dedicate Zilei egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFÂN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 9 martie 2015.

Nr. 23.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 8 mai Ziua egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru declararea zilei de 8 mai Ziua egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 6 martie 2015.

Nr. 309.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru interpretarea unor prevederi legale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52 din 28 august 2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru interpretarea unor prevederi legale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 4 septembrie 2014.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFÂN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 9 martie 2015.

Nr. 24.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru interpretarea unor prevederi legale

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru interpretarea unor prevederi legale şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 6 martie 2015.

Nr. 310.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru completarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - După alineatul (2) al articolului 23 din Normele metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 11 decembrie 2008, se introduc cinci noi alineate, alineatele (3)-(7), având următorul cuprins:

“(3) Activele fixe corporale amortizate integral care aparţin domeniului privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi cele care aparţin proprietăţii private a instituţiilor publice şi care au o valoare mai mică decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului se trec la categoria materialelor de natura obiectelor de inventar.

(4) Nu se trec în categoria materialelor de natura obiectelor de inventar activele fixe corporale care nu au însuşiri comune materialelor de natura obiectelor de inventar, cum ar fi: construcţii, amenajări la terenuri, mijloace de transport, animale, plantaţii etc.

(5) Ordonatorii principali de credite vor elabora norme proprii atât pentru activitatea proprie, cât şi pentru instituţiile subordonate, pentru stabilirea bunurilor cu caracter specific din categoria activelor fixe corporale care au însuşiri comune materialelor de natura obiectelor de inventar şi care se trec în categoria acestora, potrivit prezentelor norme.

(6) în scopul elaborării normelor proprii prevăzute la alin. (5) ordonatorii secundari de credite şi ordonatorii terţiari de credite vor comunica ordonatorului principal de credite propuneri cu privire la activele fixe corporale specifice activităţii lor, care se încadrează în categoria materialelor de natura obiectelor de inventar.

(7) Materialele de natura obiectelor de inventar provenind din active fixe corporale amortizate integral şi care au valoarea mai mică decât valoarea minimă stabilită prin hotărâre a Guvernului se înregistrează în contabilitate la valoarea justă stabilită de o comisie de specialişti din instituţie numită de ordonatorul de credite, astfel:

3030200

«Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă»

= 1170000 «Rezultatul reportat»

Concomitent, se înregistrează scăderea din contabilitate a activelor fixe corporale la valoarea de intrare, astfel:

281

«Amortizări privind activele fixe corporale»

= 2xx «Active fixe corporale»“

Art. II. - Operaţiunile prevăzute la art. I se vor efectua şi vor fi reflectate în situaţiile financiare ale exerciţiilor financiare începând cu anul 2015.

Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare acestuia.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 2 martie 2015.

Nr. 221.

 

 


MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 386 din 13 februarie 2015

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

Nr. 391 din 4 martie 2015

 

ORDIN

privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi a cotelor de pescuit alocate pentru anul 2015, pe specii şi zone

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 817 din 4 februarie 2015 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura şi Referatul de aprobare nr. 102.741 din 3 martie 2015 al Direcţiei biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

luând în considerare prevederile art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul:

- art. 7 pct. A lit. g)din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura, cu modificările ulterioare;

- art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul mediului, apelor şi pădurilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă măsurile de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2015, pe specii şi zone (Marea Neagră, Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării”, fluviul Dunărea, râul Prut, lacuri de acumulare) conform anexelor nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

 

ANEXA Nr. 1

 

Capturile totale admisibile şi efortul de pescuit pentru principalele specii de peşti la Marea Neagră pentru anul 2015

 

Specia

Stoc (t)

(sector românesc)

Captura totală admisibilă*

(tone)

Efort de pescuit

(nr. de ambarcaţiuni)

Şprot

Nu s-a evaluat.

3442,5**

nelimitat

Bacaliar

5.573-556

500 (captură complementară)

nelimitat în 2015

Guvizi

300-500

30

paragate - 300

setei – 100

volte - nelimitat

Calcan

292-295

43,2**

setei de calcan - 2.500

Rechin

1.519-1.266

maximum 30, numai captură complementară

 

Rapană

13.000

4.000

 


* Cantităţile pe specii includ cantităţile prevăzute pentru respectivele specii în anexa nr. 2 la ordin pentru zona .Marea Neagr㔠şi zona “Bazinele Mării Negre”.

** Stabilite conform prevederilor Regulamentului (UE)nr. 106/2015 al Consiliului din 19 ianuarie 2015 de stabilire, pentru 2015, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite stocuri de peşte şi grupe de stocuri de peşte din Marea Neagră.

 

ANEXA Nr. 2

 

Cota totală admisibilă pe specii de peşti şi complexe acvatice pentru anul 2015 în perimetrul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”

 

Nr. crt.

Zona

 

Specia

Total

(kg)

Dunăre

(kg)

Gorgova

Uzlina

(kg)

Insula Dranov

(kg)

Bazine Marea

Neagră

(kg)

Marea Neagră

(kg)

Matiţa Merhei

(kg)

Razim-Sinoie

(kg)

Roşu Puiu

(kg)

Sfiştofca

(kg)

Somova

Parcheş

(kg)

Şontea

Fortuna

(kg)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Abramis brama danubii (plătică)

305926

19324

6074

5096

3985

0

776

245288

13012

2049

2621

9279

2

Tinca tinca (lin)

19671

160

2154

10772

0

0

55

6138

339

0

0

52

3

Barbus barbus (mreană)

206

136

0

0

0

0

0

0

0

0

71

0

4

Blicca bjoerkna (batcă)

39681

29872

1277

0

58

0

2043

0

2897

0

0

2534

5

Rutilusrutiluscarpathorosicus (babuşcă)

329527

17564

48827

26225

2862

0

33498

122439

24355

525

6168

47481

6

Scardiniuserytrophthalmus (roşioară)

9595

294

2581

431

47

0

0

5441

0

0

0

801

7

Carassius auratus gibelio (caras auriu)

2006091

155783

326206

59466

116521

0

223776

625727

213173

18456

55249

226124

8

Ciprinide asiatice

166456

67651

15051

3379

10195

0

13845

27935

15467

2811

3773

8531

9

Cyprinus carpio carpio (crap)

221354

45675

16652

6324

8310

0

33417

37413

29785

2024

5326

38007

10

Vimba vimba carinata (morunaş)

2768

2720

0

0

0

0

0

0

47

0

0

0

11

Pelecus cultratus (sabiţă)

4107

127

70

406

0

0

0

3506

0

0

0

0

12

Esox lucius (ştiucă)

158332

0

28729

18812

2766

0

28062

27029

10192

2087

8083

34196

13

Sander lucioperca (şalău)

137867

12610

5565

2224

871

0

1277

109136

4061

0

490

1643

14

Silurus glanis (somn)

154476

46895

13052

2070

4797

0

15944

23021

33334

812

2278

12906

15

Perca fluviatilis fluviatilis (biban)

70426

0

10304

3326

204

0

7979

8894

8217

262

128

31318

16

Aspius aspius (avat)

7954

3925

331

49

0

0

51

47

3292

0

63

196

17

Alosa tanaica (rizeafcă)

29250

1328

0

0

779

27143

0

0

0

0

0

0

18

Alosa immaculata (scrumbie de Dunăre)

396516

289225

0

0

7354

99937

0

0

0

0

0

0

19

Atherina boyeri (aterină)

12283

0

0

0

3054

9228

0

0

0

0

0

0

20

Liza aurata (chefal)

2330

0

0

0

0

2330

0

0

0

0

0

0

21

Merlangius merlangus euxinus (căţel de mare)

122

0

0

0

0

122

0

0

0

0

0

0

22

Mugil cephalus (laban)

70

0

0

0

0

70

0

0

0

0

0

0

23

Muilus barbatus ponticus (barbun)

2133

0

0

0

0

2133

0

0

0

0

0

0

24

PMM (peşte marin mic)

158179

0

0

0

0

158179

0

0

0

0

0

0

25

Pomatomus saltator (lufar)

177

0

0

0

0

177

0

0

0

0

0

0

26

Pomatoschistus marmoratus (guvid de nisip)

58

0

0

0

0

58

0

0

0

0

0

0

27

Raja clavata (pisică de mare)

979

0

0

0

0

979

0

0

0

0

0

0

28

Solea nasuta (limbă de mare)

70

0

0

0

0

70

0

0

0

0

0

0

29

Sprattus sprattus phalericus (şprot)

20341

0

0

0

0

20341

0

0

0

0

0

0

30

Trachurus ponticus (stavrid)

14712

0

0

0

0

14712

0

0

0

0

0

0

Total capturi estimate 2015

4271656

693308

476874

138579

161804

335470

360716

1242013

358181

29027

84250

414059

 

Speciile de apă dulce, menţionate în coloana nr. 6 (Bazine Marea Neagră), sunt capturate în Golful Musura şi Meleaua Sfântu Gheorghe.

 

Efortul de pescuit exprimat prin numărul de pescari şi unelte pentru anul 2015 în Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării”

 

Nr. crt.

Complex

Efort de pescuit

Dunăre

Marea Neagră*

Somova-Parcheş

Gorgova-Uzlina

Şontea-Fortuna

Matiţa-Merhei

Roşu-Puiu

Razim-Sinoie

Insula Dranov

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Nr. pescari = captura în tone/2 tone/pescar/an

120

150

60

100

100

60

120

700

70

1480

2

Nr. bărci

60

75

30

50

50

30

60

350

35

740

3

Nr. setei diferite = nr. pescari x 15 setei/pescar

1800

2250

900

1500

1500

900

1800

-

1050

11700

4

Nr. vintire = nr. pescari x 10 MN x 35 pentru complexe

-

1500

2100

3500

3500

2100

4200

24500

2450

42350

5

Nr. taliene baltă/Razim = nr. pescari x 10

-

1500

600

1000

1000

600

1200

7000

700

11350

6

Nr. pescari scrumbie

1200

-

-

-

-

-

-

-

-

1200

7

Nr. setei scrumbie = 6 setci/pescar

7200

-

-

-

-

-

-

-

-

7200

8

Nr. năvoade = nr. pescari/20

-

-

10

10

20

20

20

60

-

140

9

Nr. taliene marine (gigant)

-

30

-

-

-

-

-

-

-

30


* Marea Neagră include Golful Musura şi Meleaua Sfântu Gheorghe.

 

ANEXA Nr. 3

 

Captura totală admisibilă (TAC) din fluviul Dunărea (km 140-km 1075) pentru anul 2015

Tabelul nr. 1

 

Nr. crt.

Nr. sector

 

Captura totala admisibilă

(tone)

Total

Pescuit sportiv (tone)

Pescuit

comercial

(tone)

Nr. bărci

Scrumbie

Ciprinide autohtone

Specii răpitoare

Alte specii*

1.

1

 

km 140 (amonte ARBDD) - km 155 (confluenţă râu Şiret)

21,5

10

3,5

1

36

4,5

31,5

32

2.

2

A

km 155 (confluenţă râul Şiret) - km 169 (Smârdan - Brăila)

9

11

4

1

25

4

21

23

 

 

B

km 169 (Smârdan - Brăila)- km 197 (Gropeni)

9

23

6

3

41

6

35

25

 

 

C

km 197 (Gropeni) - km 227 (râul Călmăţui) inclusiv Braţul Vâlciu

9

25

8

2,5

44,5

4,5

40

38

3.

3

 

km 0 - 98 Braţ Macin (Vadu Oii)

1,5

15

3

2

21,5

3,5

18

14

4.

4

A

km 238 (Vadu Oii) - km 300 (Cernavodă)

7

19

5

4

35

8

27

25

 

 

B

km 300 (Cernavodă) - km 366 (aval Chiciu-Ostrov)

7

27

6

3

43

6

37

33

5.

5

A

km 227 (gura Călmăţui) - km 238 (Giurgeni)

2

6

1,5

0,8

10,3

2

8,3

6

 

 

B

km 238 (Giurgeni) - km 50 Braţ Borcea (Borcea)

9

30

5

2

46

5

41

45

6.

6

A

km 50 Braţ Borcea (Borcea) - km 100 Braţ Borcea, inclusiv Braţul Bala

6

30

3

2

41

5

36

34

 

 

B

km 366 (Călăraşi) - km 452 (Greaca)

3

36

7

2

48

5

43

42

7.

7

km 452 (Greaca) - km 526 (râul Vedea)

2

31

5

3

41

5

36

36

8.

8

km 526 (râul Vedea) - km 615 (Gârcov)

1,5

37

5

1

44,5

7

37,5

32

9.

9

km 615 (Gârcov) - km 665

0,5

23

3

1,8

28,3

4,5

23,8

21

10.

10

A

km 665 - km 745 (amonte Rast)

1,5

35

4

0,9

41,4

6,4

35

32

 

 

B

km 745 (amonte Rast) - km 776 (amonte Desa)

0,5

14

2

0,8

17,3

3

14,3

14

 

 

C

km 776 (amonte Desa) - km 797 (Calafat)

0,5

8,5

1

0,8

10,8

2

8,8

8

 

 

D

km 797 (Calafat) - km 817 (amonte Cetate)

0,5

7

2

0,7

10,2

2

8,2

8

11.

11

 

km 817 (amonte Cetate) - km 863 (aval PF II), inclusiv Braţul Gogoşu

-

23

5

1,5

29,5

6

23,5

18

12.

12

 

km 864 (baraj PF II) - km 943 (baraj PF I)

-

70

17

3

90

20

70

55

13.

13

 

km 943 (baraj PF I) - km 1012 (Cozla)

-

36

5

1,5

42,5

9

33,5

30

14.

14

 

km 1012 (Cozla) - km 1075 (Baziaş)

-

115

30

4

149

23

126

75

Total general

91

631,5

131

42,3

895,8

141,4

754,4

646


* Termenul de “alte specii” face referire la următoarele specii: Alburnus alburnus (oblete), Gymnocephalus cernuus (ghiborţ), Clupeonella cultriventris (gingirică), Pelecus cultratus (sabiţa), Chondrostoma nassus (scobar), Alosa tanaica (rizeafcă), Leuciscus cephalus (clean), Tinca tinca (lin).

 

Captura totală admisibilă (TAC) din fluviul Dunărea (km 140-km 1075) pentru anul 2015 ciprinide autohtone

Tabelul nr. 2

 

Nr. crt.

Nr. sector

Delimitare sector/tronson

Captura totală admisibilă (TAC) (tone)

Total (tone)

 

 

 

crap

caras

plătică

morunaş

mreană

babuşcă

batcă

 

1.

1

A

km 140 (amonte ARBDD) - km 155 (confluenţă râu Şiret)

3,7

3,5

0,8

1

0,8

0,1

0,1

10

2.

2

A

km 155 (confluenţă râul Şiret)- km 169 (Smârdan - Brăila)

2.3

2,6

2

1,1

2

0,5

0,5

11

 

 

B

km 169 (Smârdan - Brăila) - km 197 (Gropeni)

5

7.3

4

2,2

2,5

1

1

23

 

 

C

km 197 (Gropeni) - km 227 (râul Călmăţui) inclusiv Braţul Vâlciu

4

7,4

5,4

3

3,3

1

0,9

25

3.

3

km 0 - 98 Braţ Macin (Vadu Oii)

2,5

4,3

2,3

1,8

2,7

0,7

0,7

15

4.

4

A

km 238 (Vadu Oii) - km 300 (Cernavodă)

4

6.5

4

2

1,5

0,5

0,5

19

 

 

B

km 300 (Cernavodă) - km 366 (aval Chiciu-Ostrov)

4

10

6

2

3

1

1

27

5.

5

A

km 227 (gura Călmăţui) - km 238 (Giurgeni)

1

1,9

1

0,6

0,5

0,5

0,5

6

 

 

B

km 238 (Giurgeni) - km 50 Braţ Borcea (Borcea)

5,2

10

6

2,5

3,5

1,5

1,3

30

6.

6

A

km 50 Braţ Borcea (Borcea) - km 100 Braţ Borcea, inclusiv Braţul Bala

5

11

5,5

3

3,5

1

1

30

 

 

B

km 366 (Călăraşi) - km 452 (Greaca)

6

13

7,5

3

3,5

1,5

1,5

36

7.

7

km 452 (Greaca) - km 526 (râul Vedea)

7

13

5,6

1,8

1,8

0,9

0,9

31

8.

8

km 526 (râul Vedea) - km 615 (Gârcov)

8

13

7

3,5

3,5

1

1

37

9.

9

km 615 (Gârcov) - km 665

5

7

4,3

2,2

2,5

1

1

23

10.

10

A

km 665 - km 745 (amonte Rast)

6

11.5

7,5

4

4

1

1

35

 

 

B

km 745 (amonte Rast) - km 776 (amonte Desa)

2,5

4r2

2,6

1,2

2,5

0,5

0,5

14

 

 

C

km 776 (amonte Desa) - km 797 (Calafat)

1,3

2.3

2

1

1

0,5

0,4

8,5

 

 

D

km 797 (Calafat) - km 817 (amonte Cetate)

1

1,8

2

0,7

0,7

0,4

0,4

7

11.

11

km 817 (amonte Cetate) - km 863 (aval PF II), inclusiv Braţul Gogoşu

3,8

8

4,4

2

2,8

1

1

23

12.

12

km 864 (baraj PF II) - km 943 (baraj PF I)

7.5

18

18,2

6,6

6

9

4,7

70

13.

13

km 943 (baraj PF I) - km 1012 (Cozla)

5,2

13,2

9,2

3

1,8

1,8

1,8

36

14.

14

km 1012 (Cozla) - km 1075 (Baziaş)

10

72

22

2

3

4

2

115

Total general

100

241,5

129,3

50,2

56,2

30,4

23,7

631,5

 

Captura totală admisibilă (TAC) din fluviul Dunărea (km 140-km 1075) pentru anul 2015

- Specii răpitoare -

Tabelul nr. 3

 

Nr. crt.

Nr. sector

Delimitare sector/tronson

Captura totală admisibilă (TAC) (tone)

Total (tone)

 

 

 

Avat

Somn

Şalău

Ştiucă

 

1.

1

 

km 140 (amonte ARBDD) - km 155 (confluenţă râu Şiret)

0,3

2,3

0,8

0,1

3,5

2.

2

A

km 155 (confluenţă râul Şiret) - km 169 (Smârdan - Brăila)

0,2

2,1

1,2

0,5

4

 

 

B

km 169 (Smârdan - Brăila) - km 197 (Gropeni)

0,7

2,3

2

1

6

 

 

C

km 197 (Gropeni) - km 227 (râul Călmăţui), inclusiv Braţul Vâlciu

1,3

3,2

2,5

1

8

3.

3

 

km 0 - 98 Braţ Macin (Vadu Oii)

0,2

1,7

0,6

0,5

3

4.

4

A

km 238 (Vadu Oii) - km 300 (Cernavoda)

0,5

2

1,5

1

5

 

 

B

km 300 (Cernavodă) - km 366 (aval Chiciu-Ostrov)

1

2

1,8

1,2

6

5.

5

A

km 227 (gura Călmăţui) - km 238 (Giurgeni)

0,3

0,5

0,4

0,3

1,5

 

 

B

km 238 (Giurgeni)-- km 50 Braţ Borcea (Borcea)

0,5

1,8

1,3

1,4

5

6.

6

A

km 50 Braţ Borcea (Borcea) - km 100 Braţ Borcea, inclusiv Braţul Bala

0,3

1,2

0,8

0,7

3

 

 

B

km 366 (Călăraşi) - km 452 (Greaca)

1,5

2,7

1,7

1,1

7

7.

7

km 452 (Greaca) - km 526 (râul Vedea)

0,5

2,1

1,5

0,9

5

8.

8

 

km 526 (râul Vedea) - km 615 (Gârcov)

0,5

2

1,5

1

5

9.

9

 

km 615 (Gârcov) - km 665

0,4

1,1

1,1

0,4

3

10.

10

A

km 665 - km 745 (amonte Rast)

0,8

1,6

0,8

0,8

4

 

 

B

km 745 (amonte Rast) - km 776 (amonte Desa)

0,3

0,7

0,5

0,5

2

 

 

C

km 776 (amonte Desa) - km 797 (Calafat)

0,3

0,3

0,2

0,2

1

 

 

D

km 797 (Calafat) - km 817 (amonte Cetate)

0,4

0,6

0,5

0,5

2

11.

11

km 817 (amonte Cetate) - km 863 (aval PF II), inclusiv Braţul Gogoşu

0,3

2,1

2

0,6

5

12.

12

km 864 (baraj PF II) - km 943 (baraj PF I)

2,3

6,5

5,7

2,5

17

13.

13

km 943 (baraj PF I) - km 1012 (Cozla)

1

2,5

1,4

0,1

5

14.

14

km 1012 (Cozla) - km 1075 (Baziaş)

2,6

12

12

3,4

30

Total general

16,2

53,3

41,8

19,7

131

 

Numărul maxim de unelte de pescuit pentru o unitate de pescuit (barcă) este:

- setei 5 bucăţi;

- ave 7 bucăţi;

- taliene 3 bucăţi;

- vintire 6 bucăţi;

- prostovol 1 bucată;

- alte unelte tradiţionale 1 bucată.

 

Captura totală admisibilă (TAC) şi efortul de pescuit pe râul Prut pentru anul 2015

Tabelul nr. 4

__

Nr. crt.

 

Captura totala admisibilă (tone)

Nr.* bărci

 

 

Ciprinide autohtone

Specii răpitoare

Alte specii

Total

Pescuit sportiv

Pescuit comercial

 

1.

Confluenţă Dunăre - confluenţă râu Elan

25

5

1.5

31,5

6

25,5

25

2.

confluenţă râu Elan - km 284 (Drânceni)

4

1.5

1

6,5

6,5

0

0

3.

km 284 (Drânceni) - km 514

4

1,5

1

6,5

6,5

0

0

4.

A

km 514 - km 544 (Baraj Stânca-Costeşti)

2

1

0,5

3,5

3,5

0

0

 

B

Lac de acumulare Stânca-Costeşti (km 544 - km 614);

20

10

5

35

10

25

22

 

C

km 614 (Manoleasa Prut) - km 742 (intrare în România)

4

0,9

1,5

6,4

1,4

5

4

 

TOTAL

59

19,9

10,5

84,4

33,9

55,5

51

 

* Numărul maxim de unelte de pescuit pentru o unitate de producţie (barcă) pe râul Prut este:

- setei 5 bucăţi;

- ave 7 bucăţi;

- taliene 10 bucăţi;

- vintire 15 bucăţi;

- prostovol 1 bucată;

- alte unelte tradiţionale 1 bucată.

 

Captura totală admisibilă (TAC) pe râul Prut pentru anul 2015

- Specii răpitoare -

Tabelul nr. 5

 

Nr. crt.

Delimitare sector/tronson

Captura totală admisibilă (tone)

Total (tone)

 

 

avat

somn

şalău

ştiucă

biban

 

1.

Confluenţă Dunăre - confluenţă râul Elan

0,2

3

0,9

0,9

-

5

2.

confluenţă râul Elan - km 284 (Drânceni)

0,1

1

0,2

0,2

-

1,5

3.

km 284 (Drânceni) - km 514

0,1

1

0.2

0,2

-

1,5

4.

A

km 514-km 544 (Barajul Stânca-Costeşti)

0.3

0.3

0,2

0,2

-

1

 

B

lacul de acumulare Stânca-Costeşti (km 544-km 614)

1

2

3

1,5

2,5

10

 

C

km 614 (Manoleasa Prut)-km 742 (intrare în România)

0,4

0,5

-

-

-

0,9

TOTAL

2,1

7,8

4,5

3

2,5

19,9

 

Captura totală admisibilă (TAC) pe râul Prut pentru anul 2015

- Ciprinide autohtone -

Tabelul nr. 6

 

Nr. crt.

Delimitare sector/tronson

Captura totală admisibilă

(tone)

Total (tone)

 

 

crap

caras

plătică

roşioară

morunaş

 

1.

Confluenţă Dunăre - confluenţă râul Elan

7

8,5

5,9

1,8

1,8

25

2.

confluenţă râul Elan - km 284 (Drânceni)

1

2

0;5

0,3

0,2

4

3.

km 284 (Drânceni)-km 514

1

1,5

0,5

0,5

0,5

4

4.

A

km 514-km 544 (Barajul Stânca-Costeşti)

0,4

0,6

0,4

0,3

0,3

2

 

B

lacul de acumulare Stânca-Costeşti (km 544-km 614)

5

6

6

1,5

1,5

20

 

C

km 614 (Manoleasa Prut) - km 742 (intrare în România)

1,2

1

1

0,4

0,4

4

TOTAL

15,6

19,6

14,3

4,8

4,7

59

 

ANEXA Nr. 4

 

Captura totală admisibilă şi efortul de pescuit pentru lacurile de acumulare de pe râul Olt în anul 2015 (tone)

Tabelul nr. 1

 

Nr. crt.

Delimitare sector/tronson

Ciprinide autohtone

Specii răpitoare

Alte specii*

Total captură (tone)

Nr. bărci

1.

Turnu

0,615

0,5

0,14

1,255

2

2.

Cornetu

1,3

0,3

0,28

1,88

2

3.

Călimăneşti

3,19

0,8

0,605

4,595

2

4.

Dăeşti

4,155

0,8

1

5,955

3

5.

Arceşti

4,3

1,2

0,55

6,050

5

6.

Ioneşti

4,35

0,9

1

6,250

3

7.

Râmnicu Vâlcea

7,41

1,2

1

9,63

3

8.

Râureni

6,9

1.2

1,2

9.3

3

9.

Govora

5

2

0,7

7,7

3

10.

Băbeni

9,01

1,5

0,61

11,12

5

11.

Drăgăşani

8,3

1,7

0,8

10,8

5

12.

Drăgăneşti

11,59

1,5

0,71

13,8

7

13.

Frunzăru

17

2,5

1,45

20,95

13

14.

Rusăneşti

11,81

2,7

1,5

16,01

12

15.

Izbiceni

5,6

0,7

0,315

6,615

2

16.

Strejeşti

11.5

2

0,913

14,413

8

17.

Slatina

5,08

0,5

0,8

6,38

3

18.

Ipoteşti

8,39

1,5

2,25

12.14

12

 

TOTAL

125,5

23,5

15,823

164,843

93

 

* Cu excepţia speciilor strict protejate, precum şi a celor interzise la pescuit în anul 2015.

 

Captura totală admisibilă şi efortul de pescuit pentru lacurile de acumulare de pe râul Siret în anul 2015 (tone)

Tabelul nr. 2

 

Nr. crt.

Lacul de acumulare

Avat

Crap

Somn

Scobar

Şalău

Sânger, novac

Plătică

Caras

Total

 (tone)

1.

Răcăciuni

0,12

1,5

0,16

0,16

0,55

Fără limită

0,6

0,5

3,59

2.

Bereşti

0,12

1,5

0,16

0,16

0,65

Fără limită

0,6

0,5

3,69

3.

Călimăneşti

0,12

2

0,16

0,16

0,4

Fără limită

3

1,5

7,34

4.

Movileni

0,14

2

0,2

0,12

0,6

Fără limită

1,5

1,4

5,96

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea relocării unui cuib de barză (Ciconia ciconia) de pe raza localităţii Schitu Goleşti

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 112.21 O/AC din 3 februarie 2015 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând seama de Avizul Academiei Române nr. 3.497/CJ din 20 februarie 2015,

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,

în temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă relocarea unui cuib de barză (Ciconia ciconia) de pe raza localităţii Schitu Goleşti, la 600 de metri vest pe un alt stâlp de electricitate.

Art. 2. - Relocarea cuibului de barză prevăzut la art. 1 se va face cu personal tehnic de specialitate.

Art. 3. - Derogarea se stabileşte de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 15 martie 2015.

Art. 4. - (1) în termen de 30 de zile de la data relocării beneficiarul are obligaţia să transmită agenţiei judeţene pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de relocare un raport asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute.

(2) Modelul raportului asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1).

Art. 5. - Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

 

Bucureşti, 3 martie 2015.

Nr. 387.

 

ANEXĂ

 

RAPORT

asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute

- model -

 

Solicitant...............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Specia pentru care s-a acordat derogarea

.............................................................................................................................................................................................

Numărul exemplarelor...........................................................................................................................................................

Stadiul de dezvoltare.............................................................................................................................................................

Starea exemplarelor înainte de prelevare................................................................................................................................

Starea exemplarelor după prelevare.......................................................................................................................................

Locul de prelevare................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Data prelevării......................................................................................................................................................................

Mijloace, instalaţii şi metode avute în vedere..........................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Stocarea şi destinaţia specimenelor........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Motivul recoltării/derogării

 în interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale.

 Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri.

 în interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu.

 în scopuri de repopulare şi reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop.

 Pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare.

(Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)

 

Data......................................................................

Semnătura............................................................

 

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ

DIRECŢIA ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE ŞI PATRIMONIALE

Serviciul activităţi culturale sportive, de tineret şi locativ

 

LISTA

cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, din municipiul Târgu Mureş cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

Nr. crt.

Denumirea asociaţiei/fundaţiei

Judeţul/Municipiul

Cuantumul sumelor alocate pentru anul 2015

(lei)

1

Fundaţia UnitarCoop - Târgu Mureş

Municipiul Târgu Mureş

32.764,20

2

Asociaţia Caritas Greco-Catolic - Târgu Mureş

Municipiul Târgu Mureş

28.083,60

3

Fundaţia Curcubeu - Szivárvány - Rainbow - Târgu Mureş

Municipiul Târgu Mureş

49.792,00

4

Asociaţia Familiilor şi Familiilor Mari Marianum - Târgu Mureş

Municipiul Târgu Mureş

14.041,80

5

Fundaţia Talentum - Târgu Mureş

Municipiul Târgu Mureş

46.992,00

6

Fundaţia Creştină Rhema - Centrul de zi “Ioana” - Târgu Mureş

Municipiul Târgu Mureş

32.894,40

7

Fundaţia Creştină Rhema - Casa “Iona”

Municipiul Târgu Mureş

24.272,04

8

Asociaţia Hifa - România Ajutor pentru Toţi - Târgu Mureş

Municipiul Târgu Mureş

50.550,48

9

Fundaţia Creştină Diakonia - Târgu Mureş

Municipiul Târgu Mureş

46.806,00

 

 

TOTAL

326.196,52

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.