MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 15/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 158         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 6 martie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

108. - Hotărâre privind modificarea şi completarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, instituţie publica aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, şi trecerea unei părţi din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

 

109. - Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

231. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Timişoara

 

612. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind abrogarea art. 3 alin. (3) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.781/2014 pentru aprobarea utilizării semnăturii electronice extinse la derularea formalităţilor vamale pentru mărfurile introduse în şi scoase din Uniunea Europeană prin birouri vamale din România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, şi trecerea unei părţi din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aparţinând domeniului public al statului, aflat în administrarea Administraţiei Naţionale .Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară, respectiv ca urmare a evaluării.

Art. 2. - (1) Se aprobă trecerea unei părţi din bunul imobil prevăzut la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia.

(2) Trecerea în domeniul privat al statului a părţii din bunul imobil prevăzut la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 18 februarie 2015.

Nr. 108.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru care se modifică şi se completează datele de Identificare şl se actualizează valoarea de Inventar ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară, respectiv ca urmare a evaluării

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

16335444

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

2. Ordonator secundar de credite

RO 24326056

Administraţia Naţională “Apele Române”

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au În administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Cod de clasificaţie

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Anul PIF

Valoarea de inventar

(lei)

1

65357

8.28.01

Canton hidrotehnic Sibiu

Steren = 2.375 mp, Sconstr_C1 - canton = 193 mp, Sdesf_C1 - canton = 193 mp, clădire tip P, CF nr. 115297, UAT Sibiu, construcţii provizorii - anexe în suprafaţă de 605 mp

Tara: România;

judeţul: Sibiu;

MRJ Sibiu;

Str. Autogării nr. 10

1980

593.697

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părţii din bunul imobil aflat în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, care se trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

16335444

2. Ordonator secundar de credite

24326056

3. Ordonator terţiar de credite

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

Locul unde este situat bunul imobil care se transmite

Denumirea bunului imobil

Codul de clasificaţie

Persoana juridică ce administrează bunul imobil

Caracteristicile tehnice şi valoarea de inventar a părţii din bunul imobil care trece în domeniul privat al statului

Număr de înregistrare atribuit de MFP

Str. Autogării nr. 10,

municipiul Sibiu,

judeţul Sibiu

Canton hidrotehnic Sibiu

8.28.01

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională “Apele Române”

CUI 24326056

Clădire cărămidă, Sconstr_C1 - canton = 193 mp, Sdesf_C1 - canton = 193 mp

CF nr. 115297, UAT Sibiu - valoarea de inventar: 15,185 lei;

65357 (parţial)

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public a! statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi/sau casării, în condiţiile legii, a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun ale cărui date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă modificarea datelor de identificare ale bunului teren cu nr. MFP 62858, care cuprinde mai multe suprafeţe necontigue şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie, a unui bun rezultat din dezmembrarea acestui teren, potrivit anexei nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă modificarea denumirii, datelor de identificare, valorii de inventar sau bazei legale a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie, potrivit anexei nr. 4, ca urmare a evaluării, reevaluării şi a lucrărilor de cadastru şi de modernizare.

Art. 5. - Se aprobă modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie, potrivit anexei nr. 5 ca urmare a reevaluării şi a lucrărilor de modernizare.

Art. 6. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 18 februarie 2015.

Nr. 109.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie - C.U.1.11672708, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi/sau casării, în condiţiile legii

 

Nr. crt.

Nr. MF

Codul de clasificare MF

Denumirea

Descriere tehnică

Anul dobândirii/

al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

1

63219

8.28.13

Depozit pentru tuburi de hidrogen SM Bechet

Clădire din cărămidă, o încăpere, acoperită cu carton asfaltat

1979

5.816

2

63224

8.28.13

Magazie staţie meteo Bechet

Clădire din cărămidă, o încăpere, acoperită cu carton asfaltat

1972

8.215

3

63270

8.28.13

Casă panouri Râmnicu Vâlcea

Clădire din panouri lemn prefabricat, 5 camere, pe fundaţie de beton, S = 93 mp

1984

19.199

4

63479

8.30

Canalizare staţie meteo Stâna de Vale

Canalizare Stâna de Vale

1980

15.809

5

63613

8.28.13

Depozit tuburi hidrogen Turnu Severin

Clădire din cărămidă, parter, două încăperi

1978

3.487

6

149014

8.30

Echipament de comunicaţii satelitare - CMR Cluj

Aparatură electronică

2003

271.729

7

149022

8.30

Staţie de prognoză SRPV Cluj

 

2003

1.015.125

8

149024

8.30

Server prelucrare date de volum - SRPV Cluj

 

2003

699.869

9

149025

8.30

Sistem de afişare 2D OMNI WR TRAC-SRPV Cluj

 

2003

699.525

10

149026

8.30

Staţie de nowcasting şi modelare - SRPV Cluj

 

2003

699.525

11

149027

8.30

Staţie afişare date radar PUP-SRPV Cluj

 

2003

436.782

12

149028

8.30

Imprimantă Laser a/n HP4100N-SRPV Cluj

 

2003

20.462

13

149030

8.30

Terminal afişare informaţii meteo-SRPV Cluj

 

2003

92.794

14

149048

8.30

Echipamente de comunicaţii satelitare Observator radar Oradea

Tip 244, diametrul 2,4 m, Offset TX/RX, Antena System

2003

271.729

15

149086

8.30

Echipamente comunicaţii (switch, router) - SPV, CMR Constanţa

Model CISCO

2003

220.309

16

149087

8.30

Echipamente de comunicaţii satelitare - SPV

Antena satelit; Linkway; modem VSAT

2003

271.729

17

149088

8.30

Staţie de prognoză - SPV

SUN; S.O.SOLARIS8

2003

1.015.123

18

149099

8.30

Echipamente de comunicaţii satelitare radar Medgidia

Antena satelit; modem satelit VSAT

2003

271.729

19

149674

8.30

Staţie de prognoză, observator radar Craiova

Aparatură electronică, calculator

2003

868.278

20

149687

8.30

Echipamente de comunicaţii satelitare (CNTMST-203156)

Aparatură electronică

2003

274.005

21

150310

8.30

Alimentare cu apă staţie meteo Cotnari

Puţ forat plus conducte (ţevi) între clădire şi foraj

2004

13.482

22

152167

8.21.01

Sistem portabil pentru măsurarea umidităţii SM Curtea de Argeş

Aparatură electronică ThetaKIT V3

2005

6.413

23

152201

8.28.13

Cămin hidrofor SM Caracal

Compus din; puţ forat, hidrofor, conducte alimentare cu apă

2004

7.308

24

152208

8.30

Baterie acumulatori staţionari staţie meteo Ţarcu

16 acumulatori 100 Ah SKB

2003

5.924

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului nou aflat în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie - C.U.I. 11672708, care se înscrie în domeniul public al statului

 

Nr. crt.

Nr. MF

Codul de clasificare MF

Denumirea

 

 

Datele de identificare

Anul dobândirii/ al dării în folosinţa

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică Baza legală

În administrare/ concesiune

Situaţia juridică actuală

Concesiune/

închiriere/ dat cu titlu gratuit

Tipul imobilului

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz. pe scurt)

Adresa

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

8.30

Fondul naţional de date meteorologice

Arhive de documente de date meteorologice pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic

În incinta sediului central al Administraţiei Naţionale de Meteorologie

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 1; şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97

-

262.254

Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 1.405/2004 Raport de evaluare nr. 2.997/2013

În administrare

 

mobil

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor rezultate din dezmembrarea unui teren, aflat în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şl Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie - C.U.I. 11672708, care se modifică/înscriu în domeniul public al statului

 

Nr. crt.

Nr. MF

Codul de clasificare MF

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/

al dării in folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică Baza legală

În administrare/ concesiune

Situaţia juridică actuală

Concesiune/

închiriere/ dat cu titlu

gratuit

Tipul imobilului

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

62858

8.28.01

Teren SM Vărădia de Mureş

S = 1.594 mp,

CF nr. 300613

N – teren primărie, S – drum comunal, E, V – proprietăţi particulare

Ţara: România;

judeţul; Arad;

comuna Vărădia de Mureş nr. 308

1960

11.833

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004

În administrare

 

imobil

2

 

8.28.01

Teren SM Vărădia de Mureş - platformă

meteorologică

S = 892 mp,

Extras CF nr. 300614

N – drum comunal, E, S, V – păşune comunală

Ţara: România;

judeţul: Arad;

comuna Vărădia de Mureş nr. 308

1960

6.621

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004

În administrare

 

imobil

 

ANEXA Nr. 4

 

BUNURI

aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie - C.U.1.11672708, la care se modifică denumirea, datele de identificare, valoarea de inventar sau baza legală, ca urmare a evaluării, reevaluării,

lucrărilor de cadastru şi de modernizare

 

Nr. crt.

Nr. MF

Codul de

clasificare MF

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/

al dării în  folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică Baza legală

În administrare/ concesiune

Situaţia juridică

actuală

Concesiune/ închiriere/ dat cu titlu gratuit

Tipul imobilului

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz. pe scurt)

Adresa

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

62776

8.28.01

Teren staţie meteo Târgu-Neamţ

S =4.715 mp,

CF nr. 51484

N, S - str. Batalion,

E – Luca Mihai.

V – teren Consiliul Local

Târgu-Neamţ

Ţara: România;

judeţul Neamţ;

oraşul Târgu-Neamţ;

str. Batalion nr. 28

1959

105.381

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Adresă primărie nr. 15.551/16.10.2013

în administrare

 

imobil

2

62794

8.28.01

Teren Centrul Meteorologic Regional Oltenia - garaj magazie

S = 218 mp,

CF nr. 18331

S, E Baza DA, N - Direcţia de drumuri şi poduri

Ţara: România;

judeţul: Dolj; MRJ Craiova;

str. Pelendava nr. 3

1970

7.568

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004

în administrare

 

imobil

3

62799

8.28.01

Teren staţia meteo Bechet

S = 6.220 mp,

CF nr. 30199

N,S, E – case particulare, V -ON55

Ţara; România;

judeţul; Dolj; oraşul Bechet;

str. A. I. Cuza nr. 7

1954

73.670

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004,

Adresa primărie nr. 1/01.07.2003

în administrare

 

imobil

4

62805

8.28.01

Teren staţia meteo Vârful Parâng

S = 1.203 mp,

CF nr. 62539

N - pădure,

E, S, V - Poiana Montana

Ţara: România;

judeţul: Hunedoara;

-; -; nr.: -; vârful Parâng

1966

86.950

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Raport de evaluare

în administrare

 

imobil

5

62808

8.28.01

Teren staţia meteo Voineasa - platforma  meteorologică

S = 664 mp,

CF nr. 35592

N-E - str. Stupina, S-V râul Lotru, N-V - DA Olt

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea;

comuna Voineasa; satul Voineasa;

str. Stupina nr. -

1950

18.339

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004,

Certificat constatator ORC

în administrare

 

imobil

6

62809

8.28.01

Teren staţia meteo Drăgăşani

S = 2.712 mp,

CF nr. 35517

E - str. Regele Ferdinand, N, S, V - plantaţie vie

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea;

municipiul Drăgăşani;

str. Regele Ferdinand nr. 64 E

1945

296.534

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004

în administrare

 

imobil

7

62818

8.28.01

Teren staţia meteo Dumbrăveni

S = 7.496 mp,

CF 100251

N - drum judeţean, V- teren proprietate privată cu construcţie, S, E - teren agricol

Ţara: România;

judeţul: Sibiu;

oraşul Dumbrăveni;

str. Cuza Vodă nr. 114

1960

177.463

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011

în administrare

 

imobil

8

62827

8.28.01

Teren staţie meteo Sf. Gheorghe - platforma meteorologică

S=676 mp,

CF nr. 33754

N - Dias S.C. Ceramica - S.R.L., E - staţia de pompare,

S- proprietăţi particulare,

V - S.C. ADY - SRL

Ţara: România;

judeţul: Covasna; MRJ Sfântu Gheorghe:

str. Lunca Oltului nr. -;

1950

39.700

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Raport de evaluare

în administrare

 

imobil

9

62828

8.28.01

Teren staţie meteo Târgu Secuiesc

S = 2.947 mp,

CF nr. 27948

N, V, S - Primăria Târgu Secuiesc, E -DN11

Ţara: România;

judeţul: Covasna;

municipiul Târgu Secuiesc;

str. Cernatului nr. 26

1945

213.000

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Raport de evaluare

în administrare

 

imobil

10

62831

8.28.01

Teren staţia meteo Păltiniş

S = 1.826 mp, Extras CF nr. 116733

Ocolul silvic

Ţara: România;

judeţul: Sibiu;

localitatea Păltiniş;

str. Molidului nr.-

1960

,

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013

în administrare

 

imobil

11

62842

8.28.01

Teren staţie meteorologică Deva

S = 5.000 mp,

CF nr.66100

E – Liceul Traian, N, S, V - teren agricol particular

Ţara: România;

judeţul: Hunedoara; MRJ Deva;

str. Titu Maiorescu nr. 32

1965

307.661

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, ECF 5.765/2003,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Legea nr. 216/2004

în administrare

 

imobil


12

62843

8.28.01

Teren staţie meteorologică Dumbrăviţa de Codru

S = 1.500 mp,

CF nr. 3ndf

N - Releu radio TV Cluj S, E, V- liziera pădure

Ţara: România;

judeţul: Bihor; comuna Şoimi; satul Dumbrăviţa de Codru nr. -

1970

3.893

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004

în administrare

 

imobil

13

62851

8.28.01

Teren staţie meteo Sânnicolau Mare

S = 9.783 mp,

CF nr. 403623 -403627

N - teren agricol, E - str. Victor Babeş, S - str. Scurtă,

V- teren particular

Ţara: România;

judeţul: Timiş;

oraşul Sânnicolau Mare;

str. Dr. Victor Babeş nr. 109

1945

569.819

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004

în administrare

 

imobil

14

62853

8.28.01

Teren staţie

meteo Siria Cetate “

S= 4.322 mp,

CF nr. 302171

N, V, S - Teren comunal, E - releu radio TV

Ţara: România;

judeţul: Arad;

comuna Siria nr.

1970

109.608

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004

în administrare

 

imobil

15

62855

8.28.01

Teren staţie

Meteorologică Ţarcu

S = 706 mp,

CF nr. 30034

N, E, S, V - păşune alpină  (comunele Bolvaşniţa, Armeniş, Slatina, Teregova)

Ţara: România;

judeţul: Caraş-Severin;

comuna Armeniş;

Vârful Ţarcu nr. -

1945

3.817

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004

în administrare

 

imobil

16

62857

8.28.01

Teren sediu CMR Banat Crişana

S = 7.681 mp,

CF nr. 429115

N, E,S,V - Teren Direcţia Apelor Banat-Crişana

Ţara: România;

judeţul: Timiş; MRJ Timişoara;

str. Gheorghe Adam nr. 15A

1945

1.298.722

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1259/2011, Legea nr. 216/2004

în administrare

 

imobil

17

62877

8.28.01

Teren staţie meteo Gura Portiţei

S = 2.833r85 mp,

CF nr. 30617

E - Marea Neagră, S, N,V - Razelm

Ţara: România;

judeţul: Tulcea;

comuna Jurilovca; Gura Portiţei

1987

64.969

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011

în administrare

 

imobil

18

62892

8.28.01

Teren staţie meteo Gurahonţ

S = 2.304 mp,

CF nr. 300597

E- drum comunal

Gurahonţ-Iosas, N, V, S - păşune comunală

Ţara: România;

judeţul: Arad;

comuna Gurahonţ, Iosas, nr. 138

1927

35.521

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1259/2011, Legea nr. 216/2004

în administrare

 

imobil

19

62902

8.28.01

Clădire staţie meteo Gurahonţ r i

Parter + etaj, zidărie din cărămidă, Sc = 101 mp, Sd = 202 mp, Extras CF nr. 300597

E - drum comunal

Gurahonţ-Iosas, N, V, S - păşune comunală

Ţara: România;

judeţul: Arad;

comuna Gurahonţ, Iosas, nr. 138

1993

90.919

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013

în administrare

 

imobil

20

62925

8.28.13

Depozit carburanţi

Staţia meteo Vârful Omu

Clădire cărămidă, parter. Sc = 24 mp, Sd = 24 mp, CF nr. 23231, releveu

N, E, S, V - Primăria Buşteni

Ţara: România;

judeţul: Prahova;

oraşul Buşteni; Vârful Omu, nr.-

1974

-

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003

în administrare

 

imobil

21

62940

8.28.01

Clădire staţia meteo Câmpina (Casă solară în

sistem pasiv Câmpina)

Clădire beton şi cărămidă. Sc = 111 mp, Sd = 111 mp, CF nr. 24176

N, E, S - Cord Ion, V - str. Ion Heliade Rădulescu

Ţara: România;

judeţul: Prahova;

municipiul Câmpina;

str. Ion Heliade Rădulescu nr.89

1976

98.383

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003

în administrare

 

imobil


22

62978

8.28.01

Clădire staţie meteo Morăreşti

Clădire bolţari beton, Parter, Sc = 95 mp, Sd = 95 mp,

Magazie cărămidă, parter, Sc = 32 mp, Sd = 32 mp, Extras CF nr. 80122

N - Sima Florin, E – izlaz comunal, S - drum acces, V – drum comunal

Ţara: România;

judeţul: Argeş;

comuna Morăreşti, nr. -

1975

28.300

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013

în administrare

 

imobil

23

62994

8.28.13

Stâlp pilon radiotelefon cu scară

Construcţie metalică, H = 20 m, Sc = 9 mp, CF nr. 126617

În incinta SM Ploieşti

Ţara: România;

judeţul: Prahova;

municipiul Ploieşti;

str. Laboratorului nr. 3 A

1981

4.776

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003

în administrare

 

imobil

24

63045

8.28.01

Clădire staţie H + M

Piatra-Neamţ, ANM-RA

Clădire cu zidărie din cărămidă, parţial subsol + parţial parter, Sc = 111,80 mp, Sd = 103,07 mp, extras CF nr. 5575/N

N,E,S - Consiliul Local Piatra-Neamţ, V - str. Sirenei

Ţara: România;

judeţul; Neamţ; MRJ Piatra-Neamţ;

str. Sirenei nr. 21

1986

66.617

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014

în administrare

 

imobil

25

63060

8.28.01

Clădire staţie meteo Târgu-Neamţ

Baracă parter din

PAL, Sc = 39,55 mp, Sd = 39,55 mp, extras CF nr. 51484

N,S - str. Batalion, E - Luca Mihai, V - Teren Consiliul Local Târgu-Neamţ

Ţara: România;

judeţul; Neamţ:

oraşul Târgu-Neamţ;

str. Batalion nr. 28

1965

,

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Adresă primărie nr. 15.551/ 16.10.13

în administrare

 

imobil

26

63061

8.28.01

Clădire (Ghiocel) staţie meteo Târgu-Neamţ

Baracă parter din

PAL, Sc = 66,98 mp, Sd = 66,98 mp; extras CF nr. 51484

N, S - str. Batalion, E - Luca Mihai, V - Teren Consiliul Local Târgu-Neamţ

Ţara: România;

judeţul; Neamţ;

oraşul Târgu-Neamţ;

str. Batalion nr. 28

1984

21.424

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Adresă primărie nr. 15.551/ 16.10.13

în administrare

 

imobil

27

63087

8.28.01

Clădire Staţie meteo Ceahlău - birou staţie

Clădire parter cu zidărie din piatră, Sc = 62,32 mp, Sd = 62,32 mp, extras CF nr. 442/N/S

N, E, V – teren Consiliul Local Ceahlău, S - Potecă

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

comuna Ceahlău, nr.-

1965

29.710

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013

în administrare

 

imobil

28

63134

8.28.01

Clădire staţie meteo Galaţi

Clădire cu zidărie din cărămidă, parţial parter + parţial etaj, Sc = 146 mp, Sd = 60,06 mp, extras CF nr. 109331

N, V - SC. Viva Company - S.R.L, S - aleea meteo,

E - str. Traian

Tara: România;

judeţul: Galaţi; MRJ Galaţi; strada Traian nr. 431

1992

130.146

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Legea nr. 216/2004,

Decizia nr. 5287/28.12.2004,

Hotărârea Guvernului nr. 1259/2011,

Hotărârea Guvernului nr. 128/2013

în administrare

 

imobil

29

63136

8.28.13

Staţie meteo Galaţi - Gospodărie anexa - magazie

Clădire parter din cărămidă. Sc = 70,92 mp, Sd = 18 mp, extras CF nr. 109331

N,V - S.C. Viva Company -

S.R.L, S- Aleea Meteo,

E - str. Traian

Ţara: România;

judeţul: Galaţi; MRJ Galaţi;

str. Traian nr. 431

1992

5.915

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003

în administrare

 

imobil

30

63181

8.30._

Punere în

siguranţă împrejmuire staţie meteo Vaslui

împrejmuire din plasă de sârmă, fixată pe stâlpi metalici

N - Balţatu Ionel; V, S - str. Valentin Silvestru; E - str. Ştefan Procopiu

Ţara; România;

judeţul; Vaslui; MRJ Vaslui;

str. Valentin Silvestru nr. 2

1983

9.148

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011

în administrare

 

imobil

31

63185

8.28.01

împrejmuire fără protecţie platformă staţia

meteo Negreşti

Panouri plasă sârmă împletită

N, E, V - Centrul

Experimental Negreşti, S - str. Mihail Kogălniceanu

Ţara: România;

judeţul; Vaslui;

oraşul Negreşti;

str. Mihail Kogălniceanu nr. 50

1973

2.692

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 Hotărârea Guvernului nr. 739/2003

în administrare

 

imobil

32

63190

8.28.01

împrejmuire staţie meteo Bârlad

Panouri plasă sârmă împletită

N, E - Pomicola - S.A., S – şos. Crâng, V - drum acces

Ţara: România;

judeţul; Vaslui;

comuna Perieni; satul Perieni; şos. Crâng nr. 3

1973

5.706

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003

în administrare

 

imobil


33

63295

8.28.01

Clădire staţie meteo Păltiniş

Clădire piatră + cărămidă, parter, Sc = 181 mp, Sd - 181 mp, CF nr. 116733

Ocolul silvic

Ţara: România;

judeţul: Sibiu;

localitatea Păltiniş;

str. Molidului nr.-

1979

213.173

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013

în administrare

 

imobil

34

63311

8.28.01

Clădire staţie meteo Târgu Secuiesc

Clădire cărămidă, parter, Sc = 104 mp, Sd = 104 mp,

extras CF nr. 27948

N, V, S - Primăria Târgu Secuiesc, E - DN11

Ţara: România;

judeţul: Covasna;

municipiul Târgu Secuiesc;

str. Cernatului nr. 26

1959

209.604

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013

în administrare

 

imobil

35

63366

8.28.01

 

Clădire staţie meteo Borod

Clădire cărămidă, parter, Sc = 102mp, Sd = 102mp, anexă magazie cărămidă, parter, Sc =18 mp, Sd = 18mp, extras CF nr. 57564

N - DN60, S, E – păşune comunală, V - clădire firmă

Privată

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

comuna Borod nr. -

1972

62.231

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013

în administrare

 

imobil

36

63460

8.28.01

Clădire staţie meteo Sânnicolau Mare

Clădire parter din cărămidă, Sc = 83,70 mp, Sd = 83,70 mp,

CF nr. 403626, releveu

N - Teren agricol, E - str. Victor Babeş, S - Strada

Scurtă, V – teren particular

Ţara: România;

judeţul: Timiş; oraşul Sânnicolau Mare;

str. dr. Victor Babeş nr. 109

1960

38.100

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, PVR 48/25.12.2005

în administrare

 

imobil

37

63471

8.28.01

Clădire staţie meteo Siria Cetate - casă prefabricate “Nora”

Cabană consolidată şi izolată termic, subsol + parter, Sc = 69 mp, Sd = 98 mp, extras CF nr. 302171

N, V, S- teren comunal,

E- releu radio TV

Ţara: România;

judeţul: Arad;

comuna Siria nr. -

1984

102.045

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013

în administrare

 

imobil

38

63496

8.28.01

Anexă radar Timişoara

Clădire tip parter, cărămidă, BCA, Sc = 243, 50 mp, Sd = 243,50 mp, extras CF 429115

N, E, S, V - teren Direcţia Apelor Banat-Crişana

Ţara: România;

judeţul: Timiş;

municipiul Timişoara;

str. Gheorghe Adam nr. 15A

1994

152.904

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013

în administrare

 

imobil

39

63521

8.28.13

Baracă demontabilă staţia meteo Târgu Lăpuş

Baracă demontabilă din lemn cu acoperiş tegola, fundaţie de beton, Sc = 114,75 mp, Sd = 114,75 mp, extras CF nr. 51401

E - str. Stadionului, V, S – teren particular, Cornea Ana,

N - Farcaş V, Farcaş A, drum

exploatare

Ţara: România;

judeţul: Maramureş;

oraşul Târgu Lăpuş;

str. Stadionului nr. 68

1988

49.609

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013

în administrare

 

mobil

40

63524

8.28.01

Clădire staţie meteo Bistriţ

 

Clădire P din cărămidă cu planşeu din beton armat, Sc  = 105,60 mp. Sd = 105,60 mp, anexă (arhivă, magazie), parter, din BCA şi lemn, Sc = 56,98 mp, Sd = 56,98 mp, extras CF nr. 61535, releveu parter, releveu anexă

S - depozit, N şi V - teren E – case particulare

Ţara: România;

judeţul: Bistriţa-Năsăud; MRJ Bistriţa;

Calea Moldovei nr. 17

1960

49.247

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014

în administrare

 

imobil

41

63546

8.28.01

Clădire staţie meteo Sulina

Clădire P+2, soclu piatră, Sc = 50 mp, Sd = 150 mp, anexă magazie, parter, cărămidă, Sc = 66 mp, Sd = 66 mp, platformă beton, S = 257 mp, CF nr. 30345

N - Braţul Sulina S - Marea Neagră E, V - dig protecţie

Ţara: România;

judeţul: Tulcea;

oraşul Sulina

1959

95.243

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003/

PVR nr. 4/02.08.2004

în administrare

 

imobil

42

114946

8.30

Radar meteorologic

DWSR-2500C staţia meteo Craiova

Aparatură şi instalaţiile specifice efectuării şi interpretării măsurătorilor

În incinta clădirii Obs. radar

Tara: România;

judeţul: Dolj; MRJ Craiova; Calea Bucureşti nr. 150B

2000

3.043.756

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

Hotărârea Guvernului nr. 739/2003,

Dec. nr. 118/4.11.2013,

PVR/21.11.2013,

NDC 213/31.12.2013

în administrare

 

imobil

43

114954

8.28.01

Teren staţia meteo Ţebea - platforma meteorologică

S = 675 mp, extras CF nr. 60321. fişe corp de proprietate

N, E, S, V -

teren agricol, proprietate privată

Ţara: România;

judeţul: Hunedoara; comuna Baia de Criş; satul Ţebea; nr. -,

1921

8.798

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 111/2011, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014

în administrare

 

imobil

44

121515

8.28.01

Teren staţia meteo Stânca Ştefăneşti

S = 3.163 mp,

CF nr. 50467

N, E - ANAR exploatarea complexă Stânca-Costeşti, S - drum acces, V - teren consiliul orăşenesc Ştefăneşti

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

oraşul Ştefăneşti; localitatea Stânca;

str. Grigore Antipa nr. 95

1984

5.749

Hotărârea Guvernului nr. 739/2003; Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011

în administrare

 

imobil

45

143703

8.28.01

Magazie staţie meteo Târgu Secuiesc

Construcţie cărămidă, parter. Sc = 20 mp, Sd = 20 mp, CF nr. 27948

N, V, S - Primăria Târgu

Secuiesc, E - DM11

Ţara: România;

judeţul: Covasna;

municipiul Târgu Secuiesc;

str. Cernatului nr. 26

2002

6.946

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 şi PVR 1/20.08.2002,

Hotărârea Guvernului nr. 739/2003,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011;

Hotărârea Guvernului nr. 10/2014

în administrare

 

imobil


46

145339

8.28.01

Clădire staţia meteo Stolnici

Clădire parter, cărămidă. Sc = 100.39 mp, Sd = 100,39 mp, magazie cărămidă, parter. Sc = 19,10 mp, Sd = 19,10 mp, CF nr. 80246

N – Tomescu Vasile, S - Manea Gheorghe, drum exploatare, E - Moraru Aurel, V - zona CFR

Ţara: România;

judeţul: Argeş;

comuna Stolnici;

nr. -

1965

9.872

Hotărârea Guvernului nr. 981/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003

în administrare

 

imobil

47

149046

8.28.13

Turn radar - Observator radar Oradea

Turn structură metalică pentru susţinere antenă WSR-98D. Înălţime 35 m, Sc = 100 mp, CF nr. 172013, releveu

N - teren agricol, S - curte şi clădire S.C. AZ, E - drum naţional, magazie, V - clădire agrochimie

Ţara: România;

judeţul: Bihor; MRJ Oradea; Calea Aradului nr. 5

2003

1.505.818

Legea nr. 216/2004

în administrare

 

imobil

48

149057

8.30

Staţie automată MAWS 301-Sr. W23208 Staţia meteo Reşiţa

Procesor Motorola 32B, convertor

analogic digital 16B, memorie internă 1,7MB flash, intrări

analogice 11

În incinta platformei meteorologice a staţiei

Ţara: România;

judeţul: Caraş-Severin; MRJ Reşiţa;

str. Căminelor nr. 9

2003

51.879

Legea nr. 216/2004

în administrare

 

mobil

49

149060

8.30

Staţie automată MAWS 301, SR. YV23231-SM Stei

Procesor Motorola 32B, convertor

analogic digital 16B, memorie internă 1,7MB flash, intrări

analogice 11

În incinta platformei meteorologice a staţiei

Ţara: România;

judeţul: Bihor; oraşul Stei;

str. 13 Septembrie nr. 20

2003

51.879

Legea nr. 216/2004

în administrare

 

mobil

50

149061

8.30

Staţie automată

MAWS 301, SR. W23226-SM

Gurahonţ

Procesor Motorola 32B, convertor analogic digital 16B, memorie internă 1,7MB flash, intrări analogice 11

În incinta platformei meteorologice a staţiei

Ţara: România;

judeţul: Arad;

comuna Gurahonţ, Iosas; nr. 138

2003

51.879

Legea nr. 216/2004

în administrare

 

mobil

51

149063

8.30

Staţie automată MAWS SR. W16336-SM Stâna de Vale

Procesor Motorola 32B, convertor

analogic digital 16B, memorie internă 1,7MB flash, intrări

analogice 11

În incinta platformei meteorologice a staţiei

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

comuna Budureasa; -; nr. -;

2003

51.879

Legea nr. 216/2004

în administrare

 

mobil

52

149113

8.28.13

Turn radar Bârnova

Construcţie metalică, suprafaţa construită la sol = 98,59 mp, h = 46,03 m, CF 62652-C2

N, S, V - Ocolul Silvic Pădureni, E - drum public

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Ciurea; nr. -

1978

2.122.223

Legea nr. 216/2004

în administrare

 

imobil

53

150303

8.30._

Sistem portabil de măsurat umiditatea

Solului (1/5) CMR Moldova

Aparatură electronică

În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Suceava

Ţara: România;

judeţul: Suceava; MRJ Suceava; Bd. 1 Mai nr.25

2004

7.312

Decizia nr. 324/ 13122004

în administrare

 

mobil

54

150306

8.30._

Sistem portabil de măsurat umiditatea

solului (3/5) CMR Moldova

Aparatură electronică

În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Bârlad

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

comuna Perieni; satul Perieni; şos. Crâng nr. 3

2004

7.312

Decizia nr. 324/ 13.12.2004

în administrare

 

mobil

55

150308

8.30._

Sisteme portabile de măsurat umiditatea

solului (5/5) CMR Moldova

Aparatură electronică

În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Bacău

Ţara: România;

judeţul: Bacău; MRJ Bacău;

str. Timpului nr. 3

2004

7.312

Legea nr. 216/2004,

Decizia nr. 324/ 13.12.2004

în administrare

 

mobil

56

150309

8.30._

Racord alimentare cu apă staţie meteo Darabani

Puţ forat plus conducte (ţevi) între clădire şi foraj

În incinta staţiei meteo

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

oraşul Darabani;

str. 1 Decembrie nr.47

2004

12.175

Legea nr. 216/2004

Decizia nr. 31.671/ 30.07 2004,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011

în administrare

 

imobil


57

150314

8.30._

Alimentare cu apă staţie meteo Târgu Ocna

Instalaţie alimentare racordată la conducta oraşului

Racord exterior incintei staţiei meteo

Ţara: România;

judeţul; Bacău:

oraşul Târgu Ocna;

str. Costache Negri nr. 176

2004

11.983

Legea nr. 216/2004,

Decizia nr. 5.498/ 30.11.2004,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/ 2011,

Hotărârea Guvernului nr. 10/ 2014

în administrare

 

imobil

58

152173

8.30._

Centrală termică, staţie meteo Călimani

Centrală pentru încălzire clădire cu lemne

În incinta staţiei meteo

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

comuna Şaru Dornei nr. -

2005

31.791

Legea nr. 216/2004,

Dec. nr. 303/ 30.09.2005,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/ 2011

în administrare

 

imobil

59

152184

8.30._

Sistem portabil de măsurat umiditatea solului staţie meteo Botoşani

Aparatură electronică

În incinta platformei meteorologice a staţiei

Ţara: România;

judeţul: Botoşani; MRJ Botoşani;

str. George Enescu nr. 4

2005

6.413

Legea nr. 216/2004,

Dec. nr. 372/ 31.03.2004

în administrare

 

mobil

60

152186

8.30._

Sistem portabil de măsurat umiditatea Solului staţie meteo Darabani

Aparatură electronică

În incinta platformei meteorologice a staţiei

Ţara: România;

judeţul: Botoşani,

oraşul Darabani;

str. 1 Decembrie nr. 47

2005

6.413

Legea nr. 216/2004,

Dec. nr. 372/ 30.07.2004

în administrare

 

mobil

61

152187

8.30._

Sistem portabil de măsurat umiditatea solului staţie meteo Galaţi

Aparatură electronică

În incinta platformei meteorologice a staţiei

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

MRJ Galaţi;

str. Traian nr. 431

2005

6.413

Legea nr. 216/2004,

Dec. nr. 372/ 31.12.2004

în administrare

 

mobil

62

152188

8.30._

Sistem portabil de măsurat umiditatea Solului staţie meteo Cotnari

Aparatură electronică

În incinta platformei meteorologice a staţiei

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Cotnari nr. -

2005

6.413

Legea nr. 216/2004

Dec. nr. 372/ 31.12.2005

în administrare

 

mobil

63

152189

8.28.01

Clădire Centrul Meteorologic Regional Banat Crişana - Timişoara

Etaj 1 + turn

observaţii, construcţie din cărămidă, Sc =

453,41 mp, Sd = 479,36 mp, extras

CF 408000-C1-

U1

N, E, S, V - Direcţia Apelor Banat-Crişana

Ţara: România;

judeţul: Timiş; MRJ Timişoara;

str. Gheorghe Adam nr. 15A

1968

914.130

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Protocol nr. 8.441/16.07.2003,

Legea nr. 739/2003,

PV 54/31.12.2005,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Hotărârea Guvernului nr. 128/2013,

PVR 13830/6041/23.12.2013

în administrare

 

imobil

64

152194

8.30._

Sistem portabil de măsurat umiditatea solului CMR Moldova

Aparatură electronică

În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Roman

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

comuna Cordun

2005

6.413

Legea nr. 216/2004,

Dec. nr. 372/ 31.12.2005

în administrare

 

mobil

65

152195

8.30._

Sistem portabil de măsurat Umiditatea

Solului CMR Moldova

Aparatură electronică

În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Piatra Neamţ

Ţara: România;

judeţul: Neamţ; MRJ Piatra-Neamţ;

str. Sirenei nr. 21

2005

6.413

Legea nr. 216/2004,

Dec. nr. 372/ 31 12 2005

în administrare

 

mobil

66

152197

8.30._

Sistem portabil de măsurat umiditatea solului CMR Moldova

Aparatură electronică

În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Rădăuţi

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

municipiul Rădăuţi;

str. Ştefan cel Mare nr. 132

2005

6.413

Legea nr. 216/2004,

Dec. nr. 372/ 31.12.2005

în administrare

 

mobil

67

152198

8.30._

Sistem portabil de măsurat umiditatea solului CMR Moldova

Aparatură electronică

În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Vaslui

Ţara: România;

judeţul: Vaslui; MRJ Vaslui;

str. Valentin Silvestru nr. 2

2005

6.413

Legea nr. 216/2004,

Dec. nr. 372/ 31.12.2005

în administrare

 

mobil

68

152199

8.30._

Sistem portabil de măsurat umiditatea solului staţie meteo Focşani

Aparatură electronică

În incinta platformei meteorologice a staţiei

Ţara: România;

judeţul: Vrancea; MRJ Focşani;

str. Brăilei nr. 123 A

2005

6.413

Legea nr. 216/2004,

Dec. nr. 5.287/ 28,12,2004

în administrare

 

mobil

69

152200

8.30._

Sistem portabil de măsurat umiditatea Solului staţie meteo Adjud

Aparatură electronică

În incinta platformei meteorologice a staţiei

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

municipiul Adjud,

str. Oneşti nr. 1G

2005

6.413

Legea nr. 216/2005,

Dec. nr. 5.287/ 28.12.2004

în administrare

 

mobil


70

152211

8.28.01

Clădire staţie meteo Corugea

Parter cărămidă, Sc= 128,20 mp, Sd = 128,20 mp, extras

CF nr. 32036

N, E - Primăria Corugea, V -

drum stradal, S - drum

judeţean

Ţara: România;

judeţul: Tulcea; comuna

Casimcea; satul Corugea: nr. -

1966

54.530

O.U.G. nr. 107/ 2002,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/ 2011

 Hotărârea Guvernului nr. 128/27 MAR-13;

în administrare

 

imobil

71

152212

8.28.13

Magazie (Staţie Meteo Corugea)

Parter cărămidă, Sc = 33,53 mp; Sd = 33,53 mp; CF nr. 32036

N, E - Primăria Corugea. V - drum stradal, S - drum

judeţean

Ţara: România;

judeţul: Tulcea; comuna Casimcea; satul Corugea; nr. -

1960

1.045

O.U.G. nr. 107/ 2002

în administrare

 

imobil

72

152213

8.28.01

Împrejmuire

Staţie meteo Corugea

împrejmuire din plasă de sârmă, fixată pe stâlpi din metal

N, E - Primăria Corugea, V - drum stradal, S - drum

judeţean

Ţara: România;

judeţul: Tulcea; comuna Casimcea; satul Corugea: nr. -

1981

3.337

O.U.G. nr. 107/ 2002

în administrare

 

imobil

73

152214

8.28.01

Împrejmuire platformă staţie meteo Corugea

împrejmuire din plasă de sârmă, fixată pe stâlpi din beton

În incinta staţiei meteo

Ţara: România;

judeţul: Tulcea; comuna Casimcea; satul Corugea: nr. -

1987

13,500

O.U.G. nr. 107/ 2002

în administrare

 

imobil

74

152215

8.28.01

Puţ fără alimentare cu apă staţie meteo Corugea

Ţeava metalică, 6 = 30 cm, adâncime = 25 m

În incinta staţiei meteo

Ţara: România;

judeţul: Tulcea; comuna Casimcea; satul Corugea: nr. -

1967

2.181

O.U.G. nr. 107/ 2002

în administrare

 

imobil

75

152217

8.28.01

Adăpost meteo cu scară staţie meteo Corugea

Construcţie din lemn, cu scară metalică

În incinta staţiei meteo

Ţara: România;

judeţul: Tulcea; comuna Casimcea; satul Corugea: nr. -

1982

7

O.U.G. nr. 107/ 2002

în administrare

 

imobil

76

152246

8.28.13

Depozit (anexă) la staţia meteo Turda

Clădire

cărămidă, parter, acoperiş placă beton, Sc = 38 mp, Sd = 38 mp, CF nr. 54847

N.S, E,V - Staţiunea de

cercetare agricolă Turda

Ţara: România;

judeţul: Cluj; municipiul Turda;

str. Agriculturii nr. 34 B

2003

4.390

Hotărârea Guvernului nr. 981/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014

în administrare

 

imobil

77

152301

8.30

Staţie automată MAWS 301 - staţie meteo Caransebeş

DATALOGGER-sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a staţiei

Ţara: România;

judeţul: Caraş-Severin; municipiul Caransebeş;

str. Muntele Mic nr. 131

2005

39.092

Legea nr. 216/2004

Dec. nr. 227/2005,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011

în administrare

 

mobil

78

152336

8.29.08

Grup Electrogen

CUBE3FCMR

Dobrogea

Sistem motor -

generator, acumulator, panou ATS. serie G05626, 20 KVA, insonorizat, trifazat

În incinta clădirii CMR Dobrogea

Ţara: România;

judeţul: Constanţa; MRJ Constanţa; Bd. Mamaia nr. 300

2005

34.617

Legea nr. 216/2004,

NDC nr. 230/ 21.07.2005

în administrare

 

imobil

79

159259

8.28.01

Teren şi clădire SM Adamclisi

Teren S = 634 mp, clădire parter, cărămidă, Sc = 91 mp, Sd = 91 mp, CF nr. 100857

N, E, V - Consiliul Local Adamclisi, S - DN3

Ţara: România;

judeţul: Constanţa; comuna

Adamclisi, str. Decebal nr. 1

2006 2003 2004

30.560

Legea nr. 213/1998,

Legea nr. 216/2004,

Hotărârea Guvernului nr. 128/2013,

C/27,11.2003, CVC/3.06.2004,

Raport de evaluare

în administrare

 

imobil

 

ANEXA Nr. 5

 

BUNURI IMOBILE

aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie - C.U.I. 11672708, la care se modifică valoarea de inventar ca urmare a reevaluării şi a lucrărilor de modernizare

 

Nr. crt.

Nr. MF

Codul da clasificare MF

Denumirea

Descrierea tehnica

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică Baza legală

0

1

2

3

4

5

6

1

63217

8.28.01

Clădire staţie meteo Bechet

Clădire din panouri prefabricate din beton, parter + etaj, Se = 112 mp, Sd = 164,26 mp, extras CF nr. 35

212,131

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

Hotărârea Guvernului nr. 739/2003,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013,

PVRP 1.873/24.10.2012, PVRTL 1.995/9 11 2012, NC nr. 10/9.11.2012

2

63248

8.29.08

Clădire sediu Centru Meteorologic Regional Oltenia

La et. 4: 5 birouri, dependinţe comune, Se = 139,55 mp, Sd = 139,55 mp, extras CF nr. 69305

63.043

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

Hotărârea Guvernului nr. 10/2014,

Raport reevaluare nr. 4.566 din 2.12.2014

3

63276

8.28.01

Clădire staţie meteo Târgu Jiu

Clădire din cărămidă, acoperită cu ţiglă 4 camere, bucătărie, grup sanitar, S = 89,5 mp

31.060

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

Hotărârea Guvernului nr. 739/2003,

Raport reevaluare nr. 4.566 din 2.12.2014

4

63282

8.28.01

Clădire staţie meteo Târgu Logreşti

Clădire din panouri prefabricate P +1,5 birouri, anexe, S = 65 mp

80.568

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

Hotărârea Guvernului nr. 739/2003,

Raport reevaluare nr. 4.566 din 2.12.2014

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Timişoara

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri unităţi sanitare N.B. 1.885/2015;

- Adresa Institutului de Medicină Legală Timişoara nr. 1.597/A8/2014;

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, republicată, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 774/2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului de stat, ministrul justiţiei, şi al ministrului de stat, ministrul sănătăţii, nr. 1.134/C/255/2000 pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Timişoara, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Institutul de Medicină Legală Timişoara vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

 

Bucureşti, 2 martie 2015.

Nr. 231.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Timişoara

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Institutul de Medicină Legală Timişoara este organizat şi funcţionează în baza dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, republicată, cu modificările ulterioare, ale Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 774/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului de stat, ministrul justiţiei, şi al ministrului de stat, ministrul sănătăţii, nr. 1.134/C/255/2000 pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale.

 

Art. 2. - Activitatea de medicină legală, parte integrantă a asistenţei medicale, constă în efectuarea de expertize, examinări, constatări, examene de laborator şi alte lucrări medico-legale asupra persoanelor în viaţă, cadavrelor, produselor biologice şi corpurilor delicte, în vederea stabilirii adevărului în cauzele privind infracţiunile contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii persoanelor ori în alte situaţii prevăzute de lege, precum şi efectuarea de expertize medico-legale psihiatrice şi de cercetare a filiaţiei.

Art. 3. - (1) Activitatea de medicină legală asigură mijloace de probă cu caracter ştiinţific organelor de urmărire penală, instanţelor judecătoreşti, precum şi - la cererea persoanelor interesate - în soluţionarea cauzelor penale, civile sau de altă natură, contribuind prin mijloace specifice, prevăzute de lege, la stabilirea adevărului.

(2) în desfăşurarea activităţii de medicină legală, Institutul de Medicină Legală Timişoara colaborează cu organele de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti, în vederea stabilirii lucrărilor de pregătire şi a altor măsuri necesare pentru ca expertizele, constatările sau alte lucrări medico-legale să fie efectuate în bune condiţii şi în mod operativ.

(3) Institutul de Medicină Legală Timişoara contribuie la realizarea cercetării ştiinţifice în domeniul medicinei legale şi la îmbunătăţirea asistenţei medicale, prin elaborarea de opinii ştiinţifice medico-legale în cazurile solicitate de organele sanitare.

Art. 4. - (1) Orice ingerinţă în activitatea medico-legală este interzisă.

(2) încălcarea prevederilor alin. (1) atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz.

Art. 5 - Institutul de Medicină Legală Timişoara este singura unitate sanitară din judeţul Timiş care efectuează, potrivit legii, constatări, expertize, precum şi alte lucrări medico-legale.

Art. 6. - (1) Institutul de Medicină Legală Timişoara este unitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătăţii.

(2) în cadrul Institutului de Medicină Legală Timişoara funcţionează o comisie de avizare şi contrai al actelor medico-legale.

Art. 7. - (1) Activitatea Institutului de Medicină Legală Timişoara este coordonată din punct de vedere administrativ de Ministerul Sănătăţii.

(2) Activitatea de medicină legală este coordonată sub raport ştiinţific şi metodologic de Ministerul Sănătăţii şi de Consiliul superior de medicină legală, cu sediul la Institutul Naţional de Medicină Legală “Mina Minovici” Bucureşti.

(3) Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Justiţiei asigură controlul şi evaluarea activităţii de medicină legală prin comisia mixtă.

Art. 8. - Serviciile prestate din dispoziţia organelor de urmărire penală sau a instanţelor judecătoreşti ori la cererea persoanelor interesate se efectuează contra cost, veniturile realizate urmând să fie utilizate de Institutul de Medicină Legală Timişoara conform prevederilor legale.

Art. 9. - (1) Cheltuielile necesare pentru efectuarea constatărilor, expertizelor, precum şi a altor lucrări medico-legale dispuse de organele de urmărire penală sau de instanţele judecătoreşti constituie cheltuieli judiciare, care se avansează de stat şi se suportă, în condiţiile legii, după cum urmează:

a) dacă lucrările au fost dispuse de instanţele judecătoreşti, din bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei;

b) dacă lucrările au fost dispuse de procurori, din bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Public;

c) dacă lucrările au fost dispuse de organele de cercetare penală, din bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Afacerilor Interne.

(2) Sumele recuperate de la părţi sau de la alţi participanţi ia proces, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentând cheltuielile prevăzute la alin. (1), se varsă la bugetul de stat.

            Art. 10. - În activitatea lor, medicii legişti au obligaţia de a sesiza autorităţilor competente orice încălcări ale legilor care constituie infracţiuni, pentru care acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu, sau ale convenţiilor internaţionale privitoare la drepturile omului la care România este parte.

 

CAPITOLUL II

Atribuţiile Institutului de Medicină Legală Timişoara

 

Art. 11. - Institutul de Medicină Legală Timişoara, în limitele competenţei sale teritoriale, stabilite prin Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 774/2000, cu modificările şi completările ulterioare, are următoarele atribuţii principale:

a) efectuează, din dispoziţia organelor de urmărire penală, a instanţelor judecătoreşti sau la cererea persoanelor interesate, expertize şi constatări, precum şi alte lucrări cu caracter medico-legal;

b) efectuează noi expertize medico-legale dispuse de organele de urmărire penală sau instanţele judecătoreşti, precum şi în cazurile de deficienţe privind acordarea asistenţei medicale ori în cazurile în care, potrivit legii, sunt necesare expertize medico-legale psihiatrice;

c) execută examene complementare de laborator, solicitate de serviciile de medicină legală judeţene, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti sau de persoanele interesate:

d) efectuează cercetări ştiinţifice în domeniul medicinei legale şi pune la dispoziţia învăţământului universitar şi postuniversitar materiale documentare, precum şi alte mijloace necesare procesului de învăţământ;

e) contribuie la sprijinirea asistenţei medicale atât prin analiza aspectelor medico-legale din activitatea unităţilor sanitare, cât şi prin efectuarea unor analize de specialitate la cererea acestora;

f) propune Consiliului superior de medicină legală măsuri corespunzătoare în vederea asigurării din punct de vedere metodologic a unei practici unitare în domeniul medicinei legale pe întreg teritoriul ţării;

g) avizează funcţionarea, în condiţiile legii, a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de îmbălsămare şi alte servicii de estetică mortuară.

Art. 12. - Directorul Institutului de Medicină Legală Timişoara desemnează medicii legişti din subordine care urmează să efectueze constatările medico-legale, expertizele şi noile expertize medico-legale.

Art. 13. - Institutul de Medicină Legală Timişoara este abilitat să efectueze lucrări medico-legale, după cum urmează:

a) autopsii, în situaţiile prevăzute de lege, inclusiv autopsierea sau reautopsierea cadavrelor exhumate, identificarea pe material fotografic, expertiza antropologică pe elemente de cadavru sau de schelet;

b) constatări şi expertize medico-legale în cazurile care depăşesc nivelul de competenţă al serviciilor de medicină legală judeţene sau când acestea îşi declină competenţa, din motive temeinice, în efectuarea acestora;

c) o nouă expertiză medico-legală, în cadrul unei comisii de expertiză, astfel; expertize medico-legale traumatologice în cazuri de omor, loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, vătămări corporale grave, expertize medico-legale psihiatrice în materie penală şi civilă, expertize în vederea amânării sau întreruperii executării pedepsei pe motive medicale, expertize în cazuri de acordare necorespunzătoare a asistenţei medicale, expertiza medico-legală pentru evaluarea infirmităţii sau a incapacităţii de muncă determinate de afecţiuni traumatice, expertiza medico-legală a persoanelor în vederea autorizării deţinerii şi folosirii armelor şi muniţiilor, expertiza medico-legală a persoanelor pentru evaluarea capacităţii de conducere auto;

d) expertize biocriminalistice pe corpurile delicte, precum expertiza petelor de sânge, de spermă şi a firului de păr;

e) expertiza filiaţiei: expertiza perioadei de concepţie, a potentei şi a capacităţii de procreare, expertiza comparativă antropometrică în diagnosticul filiaţiei, expertiza filiaţiei prin metode serologice, HLA sau ADN;

f) expertize toxicologice.

Art. 14. - Lucrările medico-legale constând în cercetarea la faţa locului şi ridicarea cadavrului, autopsii urgente, cercetarea cazurilor în care există pericolul dispariţiei unor mijloace de probă sau al schimbării unor situaţii de fapt se efectuează în regim de permanenţă.

Art. 15. - (1) În cadrul Institutului de Medicină Legală Timişoara medicii de specialitate medicină legală asigură program de permanenţă la sediul unităţii, în baza unui grafic de gardă, aprobat de director.

(2) Programul de lucru cu publicul se afişează la loc vizibil.

Art. 16. - Institutul de Medicină Legală Timişoara poate să refuze efectuarea unei expertize, examinări, constatări sau a altei lucrări medico-legale în cazul în care nu se asigură informaţiile medicale solicitate, accesul la materialul dosarului necesar în vederea efectuării acesteia, examinarea nemijlocită a persoanei ori dacă nu sunt asigurate condiţiile tehnice pentru efectuarea acesteia.

 

CAPITOLUL III

Organizarea şi atribuţiile Comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale, comisiilor psihiatrice, Comisiei de expertiză a capacităţii de muncă

 

Art. 17 - (1) Comisia de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul Institutului de Medicină Legală Timişoara este compusă din:

a) directorul Institutului de Medicină Legală Timişoara;

b) 4 medici primari legişti cu experienţă În specialitate, desemnaţi la propunerea directorului Institutului de Medicină Legală Timişoara.

(2) La lucrările Comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale pot fi cooptaţi, în funcţie de specificul lucrărilor, profesori - şefi de disciplină din diferite specialităţi medicale.

(3) Membrii Comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale primesc o indemnizaţie pentru activitatea desfăşurată în afara funcţiei de bază, care nu face parte din salariul de bază, din bugetul Institutului de Medicină Legală Timişoara.

(4) Cuantumul indemnizaţiei, stabilit în raport cu numărul şedinţelor la care participă membrii comisiei, nu poate depăşi în cursul unei luni 25% din salariul de bază al funcţiei îndeplinite.

Art. 18. -(1) Comisia de avizare şi control al actelor medico-legale verifică, evaluează, analizează şi avizează din punct de vedere ştiinţific conţinutul şi concluziile diverselor acte medico-legale realizate de serviciile de medicină legală judeţene, conform competenţei teritoriale.

(2) Avizarea se solicită de organele de urmărire penală şi de instanţele de judecată, în condiţiile legii, ori se realizează din oficiu în căzut noilor expertize medico-legale, înainte ca actele noilor expertize să fie transmise organelor de urmărire penală sau instanţelor judecătoreşti.

(3) Comisia de avizare şi control îşi desfăşoară activitatea sub forma şedinţelor de lucru convocate de preşedintele comisiei.

(4) Calitatea de membru al Comisiei de avizare şi control este incompatibilă cu calitatea de expert recomandat.

Art. 19. - (1) Comisia de avizare şi control se poate pronunţa prin aviz asupra documentelor medico-legale întocmite cu ocazia examinărilor medico-legale efectuate în cazul persoanelor, cadavrelor umane ori al fragmentelor de cadavru.

(2) Avizul Comisiei de avizare şi control se elaborează contra cost.

(3) Comisia de avizare şi control nu se poate pronunţa prin aviz asupra veridicităţii ştiinţifice a investigaţiei ADN, care este expertiză de strictă specialitate efectuată în cadrul instituţiei medico-legale, urmând ca în situaţia în care se dispune un astfel de aviz comisia să menţioneze dacă a fost sau nu respectată metodologia de lucru şi să recomande efectuarea unei alte investigaţii ADN în altă instituţie de specialitate, pentru compararea rezultatelor.

(4) Comisia de avizare şi control nu poate elabora un aviz dacă în speţa respectivă a fost elaborat avizul Comisiei superioare medico-legale.

(5) Avizul elaborat de către Comisia de avizare şi control trebuie să fie semnat şi parafat de către toţi membrii care au participat la analiza cazului respectiv.

Art. 20. - (1) în situaţiile în care există puncte de vedere diferite asupra unui caz analizat, acestea vor fi formulate, semnate şi parafate sub formă de opinie separată în avizul elaborat de comisie.

(2) Şedinţele Comisiei de avizare şi control nu sunt publice.

(3) Exemplarele în copie ale avizelor elaborate de către Comisia de avizare şi control şi transmise organelor judiciare sunt arhivate împreună cu documentele aferente în cadrul institutelor de medicină legală teritoriale pe perioada stabilită în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

(4) Accesul la arhiva Comisiei de avizare şi control este posibil numai cu aprobarea directorului Institutului Naţional de Medicină Legală “Mina Minovici” Bucureşti.

Art. 21. - Organele judiciare care solicită avizul Comisiei de avizare şt control al actelor medico-legale sunt obligate să pună la dispoziţie acesteia toate documentele medicale şi medico-legale existente în dosarul cauzei, însoţite de o adresă de înaintare care cuprinde un scurt istoric al faptei, precum şi întrebările la care se aşteaptă un răspuns prin avizul Comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale.

Art. 22. - (1) în cazul în care concluziile expertizei medico-legale sunt contradictorii, Comisia de avizare şi control al actelor medico-legale se pronunţă asupra acestora, putând formula anumite precizări sau completări.

(2) în cazul în care concluziile actelor medico-legale nu pot fi avizate, Comisia de avizare şi control al actelor medico-legale recomandă fie refacerea parţială sau totală a acestora, fie efectuarea unei noi expertize.

Art. 23. - (1) După obţinerea avizului Comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale se poate solicita efectuarea unor noi expertize medico-legale de către unităţile medico-legale ierarhic inferioare Institutului de Medicină Legală Timişoara numai în cazul în care Comisia de avizare şi control al actelor medico-legale a recomandat explicit acest lucru sau dacă au apărut date noi medicale ori de anchetă inexistente la data expertizelor anterioare.

(2) Avizele Comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale se trimit solicitanţilor în termen de cel mult 30 de zile de la data cererii, dar numai după achitarea contravalorii expertizei, şi se comunică institutului de medicină legală care s-a pronunţat în cauza respectivă.

Art. 24. - (1) Expertiza medico-legală psihiatrică se face numai prin examinarea nemijlocită a persoanei în cadrul unei comisii alcătuite dintr-un medic legist, care este preşedintele comisiei, şi 2 medici psihiatri.

(2) Expertizele medico-legale psihiatrice se efectuează la sediu, cu următoarele excepţii, dacă se efectuează prima expertiză:

a) în cazul bolnavilor psihici cronici, când transportul şi examinarea acestora nu se pot face în siguranţă deplină, comisia de expertiză medico-legală psihiatrică efectuează examinarea în cadrul spitalului de psihiatrie;

b) în cazul bolnavilor netransportabili, cu suferinţe evolutiv letale sau aflaţi în stare gravă, în condiţii de spitalizare, comisia se poate deplasa la patul bolnavului pentru efectuarea expertizei numai în situaţia în care această lucrare este necesară în vederea încheierii unui act de dispoziţie.

(3) La nivelul Institutului de Medicină Legală Timişoara comisia este formată dintr-un medic legist primar şi 2 medici psihiatri specialişti sau primari ce pot fi cooptaţi şi din cadrul spitalelor clinice de psihiatrie, prin propunere nominală şi de comun acord cu conducerile unităţilor sanitare respective, sau al unor unităţi medico-sanitare prestatoare de servicii, acreditate de Ministerul Sănătăţii, şi cu avizul Consiliului superior de medicină legală.

(4) Expertiza medico-legală psihiatrică se efectuează numai pentru o anumită faptă sau circumstanţă, având ca obiective principale stabilirea capacităţii psihice la momentul comiterii unei fapte prevăzute de legea penală sau al exercitării unui drept, a capacităţii psihice la momentul examinării şi aprecierea asupra periculozităţii sociale şi necesităţii instituirii măsurilor de siguranţă cu caracter medical.

Art. 25. - În vederea efectuării expertizei psihiatrice se pun la dispoziţia comisiei toate documentele din dosar necesare pentru efectuarea expertizei. În cazul în care expertiza priveşte persoane minore, dosarul va conţine şi ancheta socială, precum şi datele privind performanţa şcolară.

Art. 26 - Expertiza medico-legală a capacităţii de muncă se face de către o comisie care este formată dintr-un medic legist, care este preşedintele comisiei, un medic specialist, în funcţie de afecţiunile cercetate, şi un medic specialist în expertiza medicală a capacităţii de muncă.

Art. 27. - (1) Expertiza medico-legală pentru amânarea sau întreruperea executării pedepsei privative de libertate pe motive medicale se efectuează numai prin examinarea nemijlocită a persoanei de către o comisie.

(2) Comisiile de expertiză sunt alcătuite din:

a) un medic legist, care este preşedintele comisiei;

b) unul sau mai mulţi medici având cel puţin gradul de medic specialist, în funcţie de bolile de care suferă cel examinat, acest medic urmând să stabilească diagnosticul şi indicaţiile terapeutice;

c) un medic, reprezentant al reţelei sanitare a direcţiei penitenciarelor, care, cunoscând posibilităţile de tratament din cadrul reţelei din care face parte, stabileşte împreună cu medicul legist unde se poate aplica tratamentul pentru afecţiunea respectivă: în reţeaua sanitară a direcţiei penitenciarelor sau în reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii,

 

CAPITOLUL IV

Competenţa teritorială

 

Art. 28. - Institutul de Medicină Legală Timişoara are sediul în judeţul Timiş, localitatea Timişoara şi deserveşte judeţele Timiş, Arad, Bihor, Caraş-Severin şi Hunedoara.

Art. 29. - (1) în fiecare judeţ, cu excepţia celor în care se înfiinţează institute, funcţionează serviciile de medicină legală, care au sediul în localitatea reşedinţă de judeţ şi sunt conduse de un medic legist şef, funcţie care se ocupă prin concurs sau examen, în condiţiile legii.

(2) Serviciile de medicină legală din judeţele Arad, Bihor, Caraş-Severin şi Hunedoara sunt unităţi fără personalitate juridică, coordonate din punct de vedere ştiinţific şi metodologic de Institutul de Medicină Legală Timişoara în a cărui competenţă teritorială intră.

(3) în funcţie de volumul de activitate, în structura serviciilor de medicină legală din judeţele arondate Institutului de Medicină Legală Timişoara se pot înfiinţa laboratoare de specialitate, cum ar fi cele de toxicologie şi psihiatrie medico-legală.

Art. 30. - (1) Serviciile de medicină legală din judeţele arondate, în conformitate cu competenţa lor teritorială, sunt abilitate să efectueze expertize, examinări, constatări sau alte lucrări medico-legale şi complementare, la solicitarea organelor judiciare competente sau a altor persoane fizice ori juridice.

(2) Serviciile de medicină legală judeţene efectuează examinările complementare conform dotării tehnice de care dispun.

(3) Pentru efectuarea expertizelor şi constatărilor medico-legale în localităţile în care funcţionează servicii de medicină legală, organele judiciare sau alte persoane fizice ori juridice se adresează acestora.

(4) Pentru efectuarea unei noi expertize, organele judiciare se adresează institutului de medicină legală competent.

Art. 31. - (1) în caz de necompetenţă teritorială, instituţia de medicină legală îşi poate declina competenţa în favoarea celei competente.

(2) în caz de necompetenţă ştiinţifică, instituţia de medicină legală îşi declină competenţa în favoarea instituţiei ierarhic superioare.

(3) Când două sau mai multe instituţii se recunosc competente ori îşi declină competenţa, conflictul pozitiv sau negativ de competenţă se soluţionează de instituţia de medicină legală ierarhic superioară comună. Când conflictul de competenţă se iveşte între o instituţie de medicină legală şi Institutul Naţional de Medicină Legală “Mina Minovici” Bucureşti, soluţionarea conflictului revine Consiliului superior de medicină legală.

 

CAPITOLUL V

Organizarea Institutului de Medicină Legală Timişoara.

Atribuţii specifice

 

SECŢIUNEA 1

Structura organizatorică a Institutului de Medicină Legală Timişoara

 

Art. 32. - Structura organizatorică a Institutului de Medicină Legală Timişoara este aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii, conform normelor legale în vigoare.

Art. 33. - În funcţie de volumul, complexitatea şi specificul activităţii, structura organizatorică a Institutului de Medicină Legală Timişoara cuprinde:

1. Conducere;

2. Laborator de prosectură medico-legală;

3. Laborator de medicină legală;

4. Compartiment de tanatologie medico-legală;

5. Compartiment de toxicologie medico-legală;

6. Compartiment de serologie medico-legală;

7. Compartiment R.U.N.O.S. juridic;

8. Compartiment financiar-contabilitate;

9. Compartiment audit intern;

10. Compartiment administrativ.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Conducerea unităţii

 

Art. 34. - Institutul de Medicină Legală Timişoara este unitate cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Sănătăţii.

Art. 35. - Conducerea Institutului de Medicină Legală Timişoara este asigurată de un director numit prin ordin al ministrului sănătăţii, pe bază de concurs, conform legii.

Art. 36. - Pe lângă director funcţionează un consiliu consultativ din care fac parte şefii de laboratoare şi de compartimente.

Art. 37. - Directorul Institutului de Medicină Legală Timişoara are următoarele atribuţii principale:

a) reprezintă institutul de medicină legală în faţă autorităţilor publice şi a celorlalte persoane juridice şi fizice;

b) organizează, îndrumă şi controlează buna desfăşurare a activităţii de asistenţă medico-legală, conform competenţei sale teritoriale;

c) dispune formarea de comisii de expertiză, potrivit legii;

d) supraveghează şi controlează din punct de vedere ştiinţific şi metodologic expertizele şi constatările medico-legale;

e) fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează Ministerului Sănătăţii;

f) urmăreşte şi controlează aplicarea deciziilor proprii;

g) colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului propriu;

h) aprobă programul de instruire anuală;

i) asigură alocarea resurselor necesare pentru efectuarea instruirii personalului din cadrul Institutului de Medicină Legală Timişoara;

j) efectuează evaluarea personalului din subordine;

k) urmăreşte şi controlează statul de funcţii al Institutului de Medicină Legală Timişoara, conduce aparatul propriu, numeşte şi eliberează din funcţie personalul;

l) dispune măsuri pentru asigurarea îndeplinirii de către întregul personal al Institutului de Medicină Legală Timişoara a sarcinilor şi îndatoririlor care rezultă din fişele posturilor;

m) asigură definirea şi documentarea politicilor şi obiectivelor generale ale instituţiei;

n) asigură gestionarea imaginii publice a Institutului de Medicină Legală Timişoara pe plan intern şi internaţional;

o) asigură şi coordonează activitatea de armonizare/actualizare/adaptare a legislaţiei naţionale în domeniul medicinei legale cu reglementările internaţionale;

p) coordonează şi avizează, după caz, activitatea de cercetare, de elaborare a studiilor, documentarelor, sintezelor şi analizelor de fenomen în domeniul medicinei legale;

q) asigură, prin structurile de specialitate ale Institutului de Medicină Legală Timişoara, gestionarea legală a resurselor umane, financiare şi materiale alocate;

r) asigură cadrul organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii de audit public intern cu acordul Ministerului Sănătăţii;

s) asigură, prin structurile de specialitate ale institutului, implementarea cu celeritate a recomandărilor şi măsurilor dispuse de organele de control şi audit abilitate conform legii: Curtea de Conturi, Corpul de Control şi Serviciul Audit Public din cadrul Ministerului Sănătăţii etc;

t) fundamentează şi emite decizii pentru asigurarea îndeplinirii de către întregul personal al Institutului de Medicină Legală Timişoara a sarcinilor de serviciu;

ţ) decide în ceea ce priveşte efectuarea de promovări, acordarea de recompense, motivări;

u) numeşte membrii comisiilor de prima şi de noua expertiză medico-legală;

v) decide aplicarea de sancţiuni conform Codului muncii;

w) decide în ceea ce priveşte desfacerea contractului de muncă în conformitate cu prevederile Codului muncii;

x) este unicul ordonator de credite al instituţiei;

y) analizează şi repartizează lucrările de medicină legală;

z) verifică respectarea de către întregul personal a sarcinilor de serviciu şi a normelor stabilite prin Regulamentul intern al Institutului de Medicină Legală Timişoara.

Art. 38. - Directorul Institutului de Medicină Legală Timişoara îndeplineşte şi alte atribuţii:

a) zilnic: informare în domeniile de competenţă, stabilirea sarcinilor prioritare, controlul activităţii Institutului de Medicină Legală Timişoara; analiză şi sinteză, evaluări, documentare; contacte şi discuţii de lucru cu colaboratori externi, pregătire personală, corespondenţă;

b) săptămânal: analiza activităţii Institutului de Medicină Legală Timişoara, stabilirea sarcinilor pentru săptămâna următoare, avizarea lucrărilor de bază; monitorizarea activităţii în cadrul programelor aprobate/avizate, participarea la întâlniri de lucru, audienţe, corespondenţă, discuţii individuale cu subordonaţii şi controlul activităţii acestora;

c) ocazional: analiza activităţii Institutului de Medicină Legală Timişoara, cu prioritate a îndeplinirii obiectivelor din domeniul calităţii, şi stabilirea sarcinilor pentru perioada următoare; coordonarea şi controlul pregătirii continue a personalului, prezentarea de informări pentru opinia publică şi imaginea instituţiei; participă la evenimente şi manifestări publice, oferă la cerere consultanţă de specialitate, alte activităţi; poate participa, în limitele competenţei Institutului de Medicină Legală Timişoara, la lucrările comisiei care efectuează o nouă expertiză;

d) este preşedinte al Comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale;

e) este membru al Comisiei superioare de medicină legală.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Organizare

 

Art. 39. - În cadrul Institutului de Medicină Legală Timişoara se organizează laboratoare şi compartimente.

Art. 40. - Activitatea de medicină legală, efectuarea de expertize, examinări, constatări, examene de laborator şi alte lucrări medico-legale asupra persoanelor în viaţă, cadavrelor, produselor biologice şi corpurilor delicte se asigură prin următoarele laboratoare şi compartimente:

1. Laborator de prosectură medico-legală;

2. Laborator de medicină legală;

3. Compartiment de tanatologie medico-legală:

4. Compartiment de toxicologie medico-legală;

5. Compartiment de serologie medico-legală.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Laboratorul de prosectură medico-legală

 

Art. 41. - Activitatea Laboratorului de prosectură medico-legală se desfăşoară în conformitate cu reglementările legale şi metodologice în vigoare.

Art. 42. - (1) în cadrul Laboratorului de prosectură medico-legală se efectuează următoarele expertize:

a) autopsii, în situaţiile prevăzute de lege, inclusiv autopsierea sau reautopsierea cadavrelor exhumate;

b) expertiza antropologică pe elemente de cadavru sau de schelet;

c) expertizele medico-legale în cazurile privind infracţiunile de omucidere, loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, precum şi efectuarea expertizelor privind sesizările de acordare a asistenţei medicale necorespunzătoare;

d) examinarea preliminară medico-legală a cadavrului şi comunicarea rezultatului acestei examinări organelor abilitate care instrumentează cazul, cu respectarea normelor metodologice în vigoare. În cazul în care decesul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi considerat medico-legal, echipa operativă lasă familiei sau persoanelor abilitate un formular-tip, semnat de membrii echipei operative, în baza căruia certificatul medical constatator ai morţii poate fi eliberat de medicul de familie sau de altă instituţie medicală competentă;

e) examinări medico-legale la solicitarea persoanelor fizice, conform graficului de consultaţii, şi întocmirea certificatelor medico-legale, conform normelor metodologice;

f) constatări medico-legale şi completarea formularului de examinare clinică în cazul recoltării de probe biologice în vederea determinării alcoolemiei şi prezenţei de substanţe psihoactive, la solicitarea persoanelor sau a organelor în drept, conform metodologiei în vigoare;

g) constatările medico-legale, expertizele medico-legale şi noile expertize medico-legale, la solicitarea instituţiilor de drept (organe de urmărire penală şi instanţe judecătoreşti).

(2) Medicul legist răspunde de exactitatea datelor înscrise în actele medico-legale pe care le întocmeşte şi în adresele de solicitare a documentelor medicale, a examinărilor de specialitate clinice, paraclinice şi complementare.

(3) Toate actele medico-legale efectuate de medicii legişti din cadrul Laboratorului de prosectură medico-legală, care sunt eliberate în numele instituţiei (rapoarte medico-legale de constatare, expertize, adrese etc.), vor avea obligatoriu o copie care rămâne în evidenţa instituţiei.

(4) în cazul în care organele în drept solicită concluzii imediat, în mod excepţional, după efectuarea unei lucrări medico-legale, Laboratorul de prosectură medico-legală înaintează informaţiile solicitate sub formă de “constatări preliminare” de îndată sau în cel mult 72 de ore de la solicitare.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Laboratorul de medicină legală

 

Art. 43. - Activitatea Laboratorului de medicină legală se desfăşoară în conformitate cu reglementările legale şi metodologice în vigoare.

Art. 44. - (1) în cadrul Laboratorului de medicină legală se efectuează următoarele expertize:

a) constatări şi expertize medico-legale la persoane în viaţă care au suferit vătămări ale integrităţii corporale sau agresiuni sexuale ori solicită stabilirea vârstei şi sexului;

b) noua expertiză medico-legală în cadrul unei comisii de expertiză;

c) expertize medico-legale traumatologice în cazuri de vătămări corporale grave;

d) expertize medico-legale psihiatrice în materie penală şi civilă;

e) expertize în vederea amânării sau întreruperii executării pedepsei pe motive medicale;

f) expertize în cazuri de acordare necorespunzătoare a asistenţei medicale;

g) expertiza medico-legală pentru evaluarea infirmităţii sau a incapacităţii de muncă determinate de afecţiuni traumatice;

h) expertiza medico-legală a persoanelor în vederea autorizării deţinerii şi folosirii armelor şi muniţiilor;

i) expertiza medico-legală a persoanelor pentru evaluarea capacităţii de conducere auto.

(2) Medicul legist răspunde de exactitatea datelor înscrise în actele medico-legale pe care le întocmeşte şi în adresele de solicitare a documentelor medicale, a examinărilor de specialitate clinice, paraclinice şi complementare.

(3) Toate actele medico-legale efectuate de medicii legişti din cadrul Laboratorului de medicină legală, care sunt eliberate în numele instituţiei (rapoarte medico-legale de constatare, expertize, adrese etc.), vor avea obligatoriu o copie care rămâne în evidenţa instituţiei.

(4) în cazul în care organele în drept solicită concluzii imediat, în mod excepţional, după efectuarea unei lucrări medico-legale, Laboratorul de medicină legală înaintează informaţiile solicitate sub formă de “constatări preliminare” de îndată sau în cel mult 72 de ore de la solicitare.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Compartimentul de tanatologie medico-legală

 

Art. 45. - (1) Activitatea Compartimentului de tanatologie medico-legală se desfăşoară în conformitate cu reglementările legale şi metodologice în vigoare.

(2) Compartimentul de tanatologie medico-legală din cadrul Institutului de Medicină Legală Timişoara efectuează toată gama de investigaţii histopatologice pe fragmente de organe, blocuri de parafină şi lame histologice colorate uzual sau cu coloraţii

speciale, la solicitarea medicilor legişti din cadrul Institutului de Medicină Legală Timişoara şi a serviciilor de medicină legală Arad, Bihor, Caraş-Severin şi Hunedoara.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Compartimentul de toxicologie medico-legală

 

            Art. 46. - Compartimentul de toxicologie medico-legală din cadrul Institutului de Medicină Legală Timişoara efectuează toată gama de expertize şi analize toxicologice precum determinarea concentraţiei de alcool în sânge şi urină la persoanele în viaţă şi la cazurile de deces şi determinarea calitativă şi cantitativă din probe biologice a toxicelor volatile şi nevolatile.

 

SECŢIUNEA a 8-a

Compartimentul de serologie medico-legală

 

Art. 47. - În cadrul Compartimentului de serologie medico-legală se efectuează următoarele expertize:

1. expertize pe produse biologice şi cadaverice:

a) determinarea grupei sanguine din sânge recoltat de la persoane vii şi cadavre;

b) determinarea prezenţei spermei şi eventual a grupei sanguine a persoanei de la care provine sperma, în secreţii (vaginală, anală, orală) provenind de la persoane vii şi cadavre;

c) stabilirea statusului secretor/nesecretor la persoane vii şi cadavre;

2. expertize pe corpuri delicte:

a) determinarea prezenţei sângelui, a naturii umane sau animale a acestuia şi a grupei sanguine;

b) determinarea prezenţei spermei şi eventual a grupei sanguine a persoanei de la care provine sperma;

c) examenul firului de păr;

3. spermograma.

Art. 48. - În cadrul Compartimentului de serologie medico-legală se efectuează lucrări medico-legale de expertiză a filiaţiei: expertiza perioadei de concepţie, a potentei şi a capacităţii de procreare, expertiza comparativă antropometrică în diagnosticul filiaţiei, expertiza filiaţiei prin metode serologice, acid dezoxiribonucleic - ADN.

Art. 49. - Activitatea economico-financiară juridică şi administrativă se asigură prin următoarele compartimente:

1. Compartimentul resurse umane, normare, organizare, salarizare şi juridic;

2. Compartimentul financiar-contabilitate;

3. Compartimentul audit intern;

4. Compartimentul administrativ.

 

SECŢIUNEA a 9-a

Compartimentul resurse umane, normare, organizare, salarizare şi juridic

 

Art. 50. - Compartimentul resurse umane, normare, organizare, salarizare şi juridic are următoarele atribuţii:

1. redactarea cererilor de chemare în judecată şi de exercitare a căilor de atac;

2. reprezentarea intereselor institutului în faţa organelor administraţiei de stat, a instanţelor judecătoreşti, a altor organe cu caracter jurisdicţional, precum şi în cadrul oricărei procedurii prevăzute de lege;

3. avizarea legalităţii măsurilor şi actelor ce urmează să se stabilească de conducerea unităţii;

4. întocmirea statului de funcţii şi a organigramei conform legislaţiei în vigoare, la cererea Ministerului Sănătăţii;

5. întocmirea contractelor individuale de muncă pentru personalul nou-încadrat;

6. ţinerea evidenţei salariaţilor, păstrarea pe timpul angajării a dosarelor de personal;

7. întocmirea dosarelor cerute de legislaţia în vigoare în vederea pensionării;

8. întocmirea actelor adiţionale privind modificările intervenite în contractele individuale de muncă ale salariaţilor ca urmare a legislaţiei în vigoare;

9. întocmirea şi actualizarea Registrului general de evidenţă al salariaţilor;

10. întocmirea documentelor necesare privind scoaterea la concurs a posturilor vacante;

11. organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante din unitate, precum şi a examenelor de promovare conform legislaţiei în vigoare;

12. verificarea foilor colective de prezenţă şi a graficelor de gărzi, întocmite de şefii de laborator şi aprobate de conducerea unităţii, ale personalului medico-sanitar şi întocmirea statelor de plată pe baza acestora;

13. calcularea şi verificarea, în sistem electronic, a drepturilor salariale cuvenite salariaţilor conform normelor legale în vigoare;

14. evaluarea permanentă a performanţelor profesionale individuale ale fiecărui angajat în conformitate cu legislaţia în vigoare;

15. colaborarea cu şefii de compartimente pentru întocmirea fişelor de evaluare a posturilor, în conformitate cu obiectivele şi priorităţile stabilite pentru instituţie şi cu legislaţia în vigoare;

16. aducerea la cunoştinţă a fişei postului pentru personalul din unitate şi verificarea existenţei fişei postului pentru fiecare angajat în parte;

17. eliberarea adeverinţelor pentru personalul unităţii privind calitatea de salariat, în funcţie de necesităţi;

18. furnizarea datelor privind numărul de personal şi fondul de salarii, în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli;

19. asigurarea acordării drepturilor salariale în fiecare lună la termenul stabilit;

20. asigurarea transmiterii către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a declaraţiei privind obligaţiile de plată, a contribuţiilor sociale, a impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate;

21. completarea certificatelor de concediu medical şi întocmirea dosarelor privind suma de recuperat pentru concedii şi indemnizaţii de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi depunerea acestora la Casa de Asigurări de Sănătate Timişoara, conform normelor legale în vigoare;

22. întocmirea şi transmiterea în mod corespunzător Direcţiei Judeţene de Statistică Timiş şi Ministerului Sănătăţii a dărilor de seamă statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale privind personalul şi fondul de salarii, conform machetelor întocmite;

23. întocmirea deciziilor pentru modificările salariale survenite prin aplicarea legislaţiei în vigoare;

24. ţinerea evidenţei şi emiterea deciziilor pentru solicitările de acordare a concediilor pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani;

25. elaborarea, pe baza propunerilor tuturor compartimentelor, a proiectului pentru regulamentul intern, supunându-l spre aprobare conducerii unităţii;

26. efectuarea lucrărilor legate de încadrarea, suspendarea sau încetarea contractelor de muncă pentru personalul instituţiei;

27. efectuarea programării concediilor de odihnă ale tuturor salariaţilor, ţinerea evidenţei efectuării acestora, a rechemărilor, a reprogramărilor, a compensărilor.

 

SECŢIUNEA a 10-a

Compartimentul financiar-contabilitate

 

Art. 51. - Compartimentul financiar-contabilitate are următoarele atribuţii:

1. organizarea contabilităţii conform normelor legale în vigoare şi asigurarea efectuării corecte şi la timp a înregistrărilor;

2. luarea măsurilor necesare pentru utilizarea eficientă a fondurilor;

3. asigurarea întocmirii la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a tuturor raportărilor contabile;

4. asigurarea întocmirii, circulaţiei şi păstrării documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;

5. întocmirea lunară a facturilor pentru decontarea serviciilor;

6. efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului conform normelor legale;

7. verificarea lunară, anuală sau ori de câte ori este nevoie a corectitudinii evidenţei contabile raportat la evidenţa tehnico-operativă a gestionarilor;

8. asigurarea măsurilor de păstrare, manipulare ŞI folosire a formularelor cu regim special;

9. analizarea şi pregătirea din punct de vedere financiar a evaluării eficienţei utilizării mijloacelor băneşti puse la dispoziţia unităţii;

10. întocmirea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli bugetare şi extrabugetare;

11. asigurarea efectuării corecte şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de încasare şi plăţi în numerar;

12. înregistrarea cheltuielilor cu salariile şi a altor cheltuieli materiale;

13. întocmirea instrumentelor de protocol;

14. verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, conţinutului şi legalităţii operaţiunilor;

15. întocmirea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli conform prevederilor legale;

16. întocmirea bilanţului contabil;

17. ţinerea evidenţei contabile a veniturilor şi cheltuielilor;

18. întocmirea balanţelor de verificare - analitică şi sintetică - lunară;

19. întocmirea situaţiilor cerute de forurile superioare;

20. încasarea veniturilor proprii şi urmărirea situaţiei mişcării acestora;

21. facturarea serviciilor prestate terţilor;

22. verificarea tuturor operaţiunilor consemnate de Trezoreria Statului în extrasele de cont;

23. efectuarea plăţilor drepturilor băneşti ale salariaţilor şi colaboratorilor;

24. verificarea şi înregistrarea în contabilitate a documentelor care stau la baza operaţiunilor de încasări şi plăţi;

25. urmărirea încasării contravalorii facturilor emise;

26. întocmirea facturilor şi documentelor de plată pentru operaţiunile financiare, potrivit reglementărilor în vigoare;

27. urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa compartimentului;

28. stabilirea necesarului de produse în vederea realizării corespunzătoare a planului anual de achiziţii al institutului;

29. cunoaşterea şi respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice şi orice alt fel de achiziţii;

30. întocmirea, conform prevederilor legale, a documentaţiei aferente fiecărui mod de achiziţie şi răspunderea pentru daunele sau prejudiciile produse unităţii prin întocmirea greşită a acestora;

31. întocmirea listelor cu membrii comisiilor de recepţie şi ai comisiilor de evaluare a ofertelor;

32. întocmirea anunţului de participare care se publică în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice.

 

SECŢIUNEA a 11-a

Compartimentul administrativ

 

Art. 52. - Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii:

1. asigurarea aprovizionării unităţii cu materiale, instrumentar, aparatură, în cele mai bune condiţii;

2. efectuarea în permanenţă a studiului de piaţă cu solicitarea ofertelor de preţ;

3. stabilirea necesarului de produse pentru funcţionarea normală a unităţii, asigurând realizarea părţii corespunzătoare a planului anual de achiziţii;

4. recepţionarea calitativă şi cantitativă a materialelor primite de la furnizori şi asigurarea depozitării acestora în condiţii conforme cu normele în vigoare;

5. primirea, păstrarea şi eliberarea de bunuri - mijloace fixe, obiecte de inventar, reactivi şi materiale necesare laboratoarelor, materiale de birou şi gospodăreşti, combustibil, carburanţi, lubrifianţi, ambalaje, echipament de lucru, aflate în administrarea, folosinţa sau în deţinerea chiar temporară a instituţiei;

6. la primirea bunurilor controlează dacă acestea corespund datelor înscrise în actele însoţitoare, identifică viciile apărute şi semnează de primirea bunurilor;

7. recepţionarea sortului, verificarea cantităţii şi calităţii bunurilor;

8. răspunde de primirea, păstrarea şi eliberarea materialelor;

9. comunicarea către contabilul-şef a cantităţilor de materiale ce nu corespund cu stocurile maxime şi minime stabilite;

10. ţinerea la zi a evidenţei cantitative a materialelor;

11. executarea tuturor operaţiilor premergătoare inventarierii, conform legislaţiei în vigoare;

12. participarea la recepţia bunurilor primite;

13. stabilirea împreună cu contabilul-şef a cantităţilor care trebuie aprovizionate;

14. organizarea şi verificarea efectuării curăţeniei în toate sectoarele unităţii şi luarea de măsuri corespunzătoare pentru îndeplinirea acestor sarcini;

15. analizarea, formularea de propuneri şi luarea măsurilor necesare pentru utilizarea raţională a materialelor de consum cu caracter administrativ;

16. urmărirea utilizării raţionale şi eficiente a materialelor de curăţenie şi asigurarea realizării dezinfecţiei conform normelor în vigoare;

17. asigurarea obţinerii în timp util a tuturor autorizaţiilor necesare bunei funcţionări a unităţii, prin ţinerea unei evidenţe stricte a termenelor de valabilitate a celor existente, răspunzând direct de consecinţele absenţei lor;

18. asigurarea întreţinerii spaţiilor verzi şi a căilor de acces, precum şi deszăpezirea acestora;

19. urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa compartimentului.

 

SECŢIUNEA a 12-a

Compartimentul de audit public intern

 

Art. 53. - (1) Compartimentul de audit public intern are următoarele atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare:

a) elaborează proiectul planului anual de audit public intern;

b) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;

c) informează Structura de audit din cadrul Ministerului Sănătăţii despre recomandările neînsuşite, însoţite de documentaţia relevantă, precum şi despre consecinţele neimplementării acestora;

d) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;

e) elaborează Raportul anual al activităţii de audit public intern. Raportul anual privind activitatea de audit public intern cuprinde principalele constatări, concluzii şi recomandări rezultate din activitatea de audit, progresele înregistrate prin implementarea recomandărilor, eventualele iregularităţi/ prejudicii constatate în timpul misiunilor de audit public intern, precum şi informaţii referitoare la pregătirea profesională. Raportul anual privind activitatea de audit public intern se transmite Structurii de audit din cadrul Ministerului Sănătăţii până la data de 30 ianuarie a fiecărui an;

f) în cazul identificării unor iregularităţi semnificative sau posibile prejudicii, raportează imediat direct directorului Institutului de Medicină Legală Timişoara şi structurii de control intern abilitate. În situaţia în care în timpul misiunilor de audit public intern se constată abateri de la regulile procedurale şi metodologice, respectiv de la prevederile legale, aplicabile structurii/activităţii/operaţiunii auditate, compartimentul de audit public intern trebuie să înştiinţeze directorul unităţii în termen de 3 zile. Cazurile de identificare a iregularităţilor şi fraudelor sunt prezentate în capitolul referitor la raportările periodice şi anuale. În cazul identificării unor iregularităţi majore, compartimentul de audit public intern poate continua misiunea sau poate să o suspende cu acordul directorului care a aprobat-o, dacă din rezultatele preliminare ale verificării se estimează că prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele stabilite (limitarea accesului, informaţii insuficiente etc.).

g) respectă normele, instrucţiunile, precum şi Codul privind conduita etică în cadrul compartimentului de audit intern şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu directorul.

(2) Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul Institutului de Medicină Legală Timişoara cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public.

Compartimentul de audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:

a) angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, care afectează bugetul institutului;

b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale;

c) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri;

d) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;

e) alocarea creditelor bugetare; f) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; g) sistemul de luare a deciziilor;

h) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; i) sistemele informatice.

(3) Compartimentul de audit public intern transmite Structurii de audit din cadrul Ministerului Sănătăţii, la cererea acesteia, rapoarte periodice privind constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activitatea de audit.

 

CAPITOLUL VI

Finanţarea activităţii Institutului de Medicină Legală Timişoara

 

Art. 54. - (1) Finanţarea activităţii Institutului de Medicină Legală Timişoara se asigură din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, de la capitolul “Sănătate”, şi din veniturile proprii.

(2) Veniturile proprii prevăzute la alin. (1) se constituie din contravaloarea prestaţiilor medico-legale.

(3) în proiectul de buget al Institutului de Medicină Legală Timişoara sunt cuprinse şi fondurile alocate pentru finanţarea serviciilor de medicină legală judeţene arondate.

(4) Institutul de Medicină Legală Timişoara are obligaţia să asigure, exclusiv din fonduri alocate de la bugetul de stat, fondurile necesare pentru plata drepturilor salariale şi a cheltuielilor materiale pentru bunuri şi servicii pentru funcţionarea serviciilor de medicină legală arondate, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

(5) Institutul de Medicină Legală Timişoara are obligaţia să organizeze evidenţa contabilă a cheltuielilor serviciilor de medicină legală arondate, pe surse de finanţare şi pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât în prevederi, cât şi în execuţie.

 

CAPITOLUL VII

Relaţiile cu alte unităţi sanitare

 

Art. 55. - (1) Unităţile sanitare, la cerere, sprijină efectuarea expertizelor, a constatărilor sau a altor lucrări medico-legale, prin consulturi de specialitate şi investigaţii paraclinice. Aceste activităţi pot fi asigurate şi de unităţi medico-sanitare private, pe bază de contract, în condiţiile legii.

(2) Consulturile solicitate de instituţiile medico-legale se efectuează, în mod obligatoriu, de un medic specialist sau primar.

(3) Rezultatele se consemnează într-un document medical.

Art. 56. - (1) Unităţile sanitare sunt obligate să pună la dispoziţie instituţiilor medico-legale, la cererea scrisă a acestora: copii lizibile de pe documente medicale, extrase din registrele de consultaţii, copii integrale lizibile de pe fişele de observaţie clinică cuprinzând evoluţia clinică, tratamentul, rezultatele investigaţiilor paraclinice, protocoale operatorii, sau să permită accesul expertului desemnat la orice documente medicale privind cazurile cercetate. Unităţile medicale au obligaţia să pună la dispoziţie instituţiilor medico-legale, la cererea acestora, şi documentul original al oricărei investigaţii efectuate, ţinând evidenţa strictă a acestora şi păstrând o copie în locul originalului.

(2) Documentele se arhivează de către instituţiile de medicină legală fără termen limită de păstrare a acestora.

(3) Copiile de pe documentele medicale prevăzute la alin. (1) trebuie să fie lizibile, să poarte menţiunea “conform cu originalul”, semnătura şi parafa medicului responsabil.

Art. 57. - Conducătorul unităţii sanitare are obligaţia să instruiască personalul din subordine ca, în cauzele care implică şi o cercetare medico-legală, leziunile traumatice să fie descrise după regulile semiologiei medico-legale, în mod detaliat, în documentele spitaliceşti, cum ar fi: registre de consultaţii, foi de observaţii şi altele.

Art. 58. - (1) în cazuri urgente, când constatarea medico-legală nu poate fi amânată deoarece există pericolul dispariţiei probelor, unităţile sanitare sunt obligate să colaboreze la soluţionarea acestora.

(2) Paza şi conservarea probelor se asigură de organele de cercetare penală, conform legii.

 

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

 

Art. 59. - (1) Directorul, şefii de laboratoare, şefii de compartimente din cadrul Institutului de Medicină Legală Timişoara au toate drepturile conferite funcţiei pe care o îndeplinesc şi au îndatorirea de a acţiona cu imparţialitate şi de a respecta obligaţiile şi interdicţiile la care sunt supuşi potrivit legii.

(2) Toate categoriile de personal ale institutului au obligaţia respectării prezentului regulament de organizare şi funcţionare.

Art. 60. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Timişoara va fi adus la cunoştinţa tuturor salariaţilor, după aprobarea acestuia prin ordin al ministrului sănătăţii.

(2) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare se completează cu prevederile legale în vigoare.

(3) Orice modificare a prevederilor prezentului regulament se face cu aprobarea Ministerului Sănătăţii.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind abrogarea art. 3 alin. (3) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.781/2014 pentru aprobarea utilizării semnăturii electronice extinse la derularea formalităţilor vamale pentru mărfurile introduse în şi scoase din Uniunea Europeană prin birouri vamale din România

 

 

            Având în vedere prevederile art. 4b şi art. 199 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Alineatul (3) al articolului 3 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.781/2014 pentru aprobarea utilizării semnăturii electronice extinse la derularea formalităţilor vamale pentru mărfurile introduse în şi scoase din Uniunea Europeană prin birouri vamale din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 12 septembrie 2014, se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 3 martie 2015.

Nr. 612.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.