MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 374/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 374         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 28 mai 2015

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 197 din 31 martie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (2), alin. (21) şi alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 

Decizia nr. 198 din 31 martie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

14. - Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin. (72) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

 

359. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

 

365. - Hotărâre privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi a acestor

 

366. - Hotărâre privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi a acestora

 

370. - Hotărâre privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.069. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2015

 

1.998. - Ordin al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 187 „Sprijin pentru doctoranzi”, domeniul major de intervenţie 1,5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”, finanţată prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007- 2013

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

999. - Decizie privind completarea art. 4 din Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 42/2014 privind deschiderea procedurii de redresare financiara prin administrare specială la Societatea de Asigurare-Reasigurare ASTRA - S.A.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 197

din 31 martie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (2), alin. (21) şi alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura în solventei

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioniţă Cochinţu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin, (2), alin. (21) şi alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei [art. 57 alin. (2), (3) şi (6) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă], excepţie ridicată de S.P. Mincu şi Asociaţii S.P.R.L. din Piteşti în Dosarul nr. 227/1.259/2014/a2 al Tribunalului Specializat Argeş şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 984D/2014.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Curtea dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 985D/2014 având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (21) şi alin. (3) din Legea nr. 85/2006 [art. 57 alin. (3) şi (6) din Legea nr. 85/2014], excepţie ridicată de Kahat Ahmad Samir în Dosarul nr. 227/1.259/2014/a1 al Tribunalului Specializat Argeş.

4. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Curtea, din oficiu, pune în discuţie problema conexării dosarelor.

6. Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu conexarea cauzelor.

7. Curtea, având în vedere obiectul cauzelor, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 985D/2014 la Dosarul nr. 984D/2014, care este primul înregistrat.

8. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, menţionând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

9. Prin încheierile din 6 octombrie 2014, pronunţate în dosarele nr. 227/1.259/2014/a2 şi nr. 227/1.259/2014/a1, Tribunalul Specializat Argeş a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (2), alin. (21) şi alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura Insolvenţei [art. 57 alin. (2), (3) şi (6) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă], excepţie ridicată de S.P. Mincu şi Asociaţii S.P.R.L. din Piteşti şi de Kahat Ahmad Samir în cauze întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 85/2006.

10. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţă, că prin modul în care sunt edictate prevederile criticate, în lipsa unor criterii clare pentru înlocuirea administratorului judiciar provizoriu de către creditorul care deţine cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor, se încalcă principiul constituţional al previzibilităţii, sens în care menţionează jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, precum şi dispoziţiile constituţionale cuprinse în art. 11 alin. (1) şi art. 20 alin. (1). Totodată, se arată că este încălcat principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii, iar accesul liber la justiţie este îngrădit în situaţia în care există un singur creditor, deciziile luate de acesta fiind necenzurabile, întrucât prevederile criticate nu dau posibilitatea administratorului/lichidatorului judiciar să conteste decizia de desemnare/înlocuire a administratorului/lichidatorului judiciar. Pentru aceleaşi raţiuni, consideră că sunt încălcate şi prevederile art. 45 şi art. 124 alin. (2) din Constituţie.

11. Astfel, se arată că, în speţă, în mod cu totul nelegal şi abuziv, creditorul nu a confirmat lichidatorul provizoriu desemnat de instanţă, deşi acesta a prezentat o ofertă financiară rezonabilă, nefiindu-i contestate actele îndeplinite în procedură până la acest moment, desemnând un alt lichidator după criterii necunoscute, căruia i-a stabilit un onorariu exagerat şi fără legătură cu complexitatea actelor ce urmează a fi efectuate.

12. Tribunalul Specializat Argeş opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, textele criticate fiind constituţionale, respectiv prevederile art. 19 alin. (21) şi (3) din Legea nr. 85/2006, [art. 57 alin. (3) şi (6) din Legea nr. 85/2014], care acordă creditorilor ce deţin cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor posibilitatea de a-şi apăra drepturile în cadrul procedurii de insolvenţă prin neconfirmarea practicianului solicitat de către debitor şi numirea unui alt practician, precum şi recunoaşterea calităţii procesuale active de a contesta o astfel de decizie doar altor creditori, şi nu altor participanţi la procedură, întrucât, altfel, acest atribut de decizie acordat creditorilor ar fi lipsit de conţinut pentru că ar da posibilitatea lichidatorului judiciar/respectiv administratorului judiciar să-şi conteste propria înlocuire şi administratorului special, reprezentantul debitoarei, să conteste înlocuirea practicianului solicitat de către debitor.

13. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate,

14. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care face trimitere la jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

15. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, punctele de vedere ale Guvernului, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

16. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

17. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum reiese din încheierile de sesizare, TI constituie dispoziţiile art. 19 alin. (2), alin. (21) şi alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006 [art. 57 alin. (2), alin. (3) şi alin. (6) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014]. Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogată prin art. 344 lit. a) din titlul V - Dispoziţii tranzitorii şi finale din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014. Însă, având în vedere faptul că, astfel cum reiese din dosarul cauzei, în speţa de faţă procedura generală a insolvenţei a fost deschisă potrivit Legii nr. 85/2006, precum şi prevederile art. 343 din Legea nr. 85/2014, potrivit cărora „Procesele începute înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi rămân supuse legii aplicabile anterior acestei date”, şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea urmează a exercita controlul de constituţionalitate asupra prevederilor criticate din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Prevederile art. 19 alin. (2), alin. (21)şi alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei au următorul cuprins:

(2) La recomandarea comitetului creditorilor, în cadrul primei şedinţe a adunării creditorilor sau ulterior, creditorii care deţin cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor pot decide desemnarea unui administrator judiciar/lichidator, stabilindu-i şi remuneraţia. În cazul în care remuneraţia se va achita din fondul constituit conform prevederilor art. 4, aceasta va fi stabilită de către judecătorul-sindic, pe baza criteriilor stabilite prin legea privind profesia de practician în insolvenţă. Creditorii pot decide să confirme administratorul judiciar sau lichidatorul desemnat provizoriu de către judecătorul-sindic.

(21) Creditorul care deţine cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor poate să decidă, fără consultarea adunării creditorilor, desemnarea unui administrator judiciar sau lichidator în locul administratorului judiciar sau lichidatorului provizoriu ori să confirme administratorul judiciar provizoriu sau, după caz, lichidatorul provizoriu şi să îi stabilească remuneraţia,

(3) Creditorii pot contesta la judecătorul-sindic, pentru motive de ne/egalitate, decizia prevăzută la alin. (2) şi (21), în termen de 3 zile de la data publicării acesteia în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Judecătorul va soluţiona, de urgenţă şi deodată, toate contestaţiile printr-o încheiere prin care va numi administratorul judiciar/lichidatorul desemnat sau, după caz, va solicita adunării creditorilor/creditorului desemnarea unui alt administrator judiciar/lichidator.”

18. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 11 alin. (1) referitor la dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 20 alin. (1) privind tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 16 alin. (1) şi (2) referitor la egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justiţie, art. 44 referitor la dreptul de proprietate privată, art. 45 referitor la libertatea economică şi art. 124 privind înfăptuirea justiţiei.

19. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că asupra dispoziţiilor criticate s-a mai pronunţat, sens în care sunt, spre exemplu, Decizia nr. 531 din 9 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 20 noiembrie 2014, Decizia nr. 30 din 19 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 2 martie 2012, sau Decizia nr. 556 din 3 mai 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 30 august 2011.

20. Curtea a reţinut că dispoziţiile art. 19 alin. (21) din Legea nr. 85/2006 au fost adoptate de legiuitor pentru asigurarea respectării principiilor celerităţii procedurii, protecţiei creditorilor şi desfăşurării adecvate a activităţii practicienilor în insolvenţă. Astfel, s-a dat posibilitatea creditorului care deţine cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor să desemneze, fără consultarea adunării creditorilor, un administrator judiciar sau un lichidator în locul administratorului judiciar sau al lichidatorului provizoriu ori să confirme administratorul judiciar provizoriu sau, după caz, lichidatorul provizoriu şi să-i stabilească remuneraţia (Decizia nr. 898 din 16 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 6 august 2009).

21. Potrivit art. 19 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, în cadrul primei şedinţe a adunării creditorilor sau ulterior, creditorii care deţin cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor pot decide desemnarea unui administrator judiciar/lichidator, stabilindu-i şi remuneraţia. Astfel, adunarea creditorilor este convocată pentru a decide în toate aspectele importante ale procedurii prevăzute de lege, iar pentru facilitarea luării deciziilor în cadrul acestui organ colegial sunt prevăzute două modalităţi de vot, ambele bazate pe criteriul valorii creanţelor. Regula în această materie este stabilită de dispoziţiile art. 15 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, potrivit cărora deciziile adunării creditorilor se adoptă cu votul titularilor majorităţii, prin valoare, a creanţelor prezente. Există situaţii speciale, cum este aceea a desemnării unui administrator judiciar sau a unui lichidator, motivate de importanţa sporită a unor astfel de decizii, pentru care legea impune o majoritate specială, şi anume votul creditorilor care deţin cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor. Opţiunea legiuitorului pentru criteriul valorii, şi nu pentru cel al numărului creditorilor, este justificată de principalul obiectiv al procedurii insolvenţei, respectiv recuperarea creanţelor asupra averii debitorului. Or, în măsura în care repartizarea sumelor ce rezultă din lichidarea bunurilor debitorului se face, în cadrul aceleiaşi clase de creditori, proporţional cu valoarea creanţelor, este firesc ca deciziile privitoare la aspectele importante ale procedurii să fie luate prin raportare la valoarea creanţelor, iar nu la numărul creditorilor (Decizia nr. 619 din 27 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iulie 2008).

22. Având în vedere aceste considerente, Curtea a constatat că soluţia legislativă criticată, şi anume posibilitatea creditorului care deţine cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor de a desemna, fără consultarea adunării creditorilor, un administrator judiciar sau lichidator, ori de a-l confirma pe cel provizoriu, este pe deplin justificată, întrucât legiuitorul a optat pentru criteriul valorii, iar nu pentru cel al numărului creditorilor. În acelaşi sens, Curtea a mai reţinut că, în ipoteza normei legale criticate, un singur creditor deţine cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor, ceea ce face inutilă consultarea adunării creditorilor pentru desemnarea unui administrator judiciar sau a unui lichidator ori pentru confirmarea celui provizoriu, din moment ce hotărârea s-ar putea lua în adunarea creditorilor numai cu majoritatea specială prevăzută de lege, şi anume numai cu votul acestui creditor care deţine cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor (Decizia nr. 1.255 din 22 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 23 noiembrie 2011).

23. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în aceste decizii îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

24. În ceea ce priveşte susţinerea potrivit căreia, în mod cu totul nelegal şi abuziv, creditorul nu a confirmat lichidatorul provizoriu desemnat de instanţă, deşi acesta a prezentat o ofertă financiară rezonabilă, nefiindu-i contestate actele îndeplinite în procedură până la acest moment, desemnând un alt lichidator după criterii necunoscute, căruia i-a stabilit un onorariu exagerat şi fără legătură cu complexitatea actelor ce urmează a fi efectuate, Curtea observă că acestea sunt chestiuni ce ţin de aplicarea în concret a legii la speţa dedusă judecăţii, şi nu de constituţionalitate. Potrivit art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2006, judecătorul-sindic are ca atribuţie desemnarea motivată, prin sentinţa de deschidere a procedurii, dintre practicienii în insolvenţă compatibili care au depus ofertă de servicii în acest sens la dosarul cauzei, a administratorului judiciar provizoriu sau, după caz, a lichidatorului care va administra procedura până la confirmarea ori, după caz, înlocuirea sa de către adunarea creditorilor sau creditorul care deţine cel puţin 50% din valoarea creanţelor, fixarea remuneraţiei în conformitate cu criteriile stabilite de legea de organizare a activităţii practicienilor în insolvenţă, precum şi a atribuţiilor acestuia pentru această perioadă. Judecătorul-sindic va desemna administratorul judiciar provizoriu sau lichidatorul provizoriu solicitat de către creditorul care a solicitat deschiderea procedurii sau de către debitor, dacă cererea îi aparţine.

25. Ca atare, persoana desemnată de judecătorul-sindic are un mandat provizoriu până când, în virtutea prevederilor art. 19 alin. (2) Legea nr. 85/2006, în cadrul primei şedinţe a adunării creditorilor sau ulterior, creditorii care deţin cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor decid desemnarea unui administrator judiciar/lichidator, stabilindu-i şi remuneraţia.

26. În conformitate cu art. 11 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2006, judecătorul-sindic confirmă, prin încheiere, administratorul judiciar sau lichidatorul desemnat de creditorul care deţine cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor, iar, potrivit prevederilor alin. (3) al art. 19 din aceeaşi lege, ceilalţi creditori pot contesta la judecătorul-sindic, pentru motive de nelegalitate, decizia creditorului. Astfel, împotriva deciziei creditorului care deţine cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor de a desemna, fără consultarea adunării creditorilor, un administrator judiciar sau un lichidator în locul celui provizoriu ori de a confirma administratorul judiciar provizoriu sau lichidatorul provizoriu, creditorii interesaţi pot face contestaţie la judecătorul-sindic, pentru motive de nelegalitate, în termen de 3 zile de la data publicării acestei decizii în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Totodată, potrivit art. 18 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2006, administratorul special formulează contestaţii în cadrul procedurii.

27. Faţă de cele prezentate mai sus, nu se poate reţine încălcarea prevederilor constituţionale invocate în susţinerea excepţiei, întrucât textele criticate nu pot fi disociate de întreaga reglementare instituită prin Legea nr. 85/2006.

28. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d)şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de S.P. Mincu şi Asociaţii S.P.R.L. din Piteşti şi de Kahat Ahmad Samir în dosarele nr. 227/1.259/2014/a2 şi nr. 227/1.259/2014/a1 ale Tribunalului Specializat Argeş şi constată că dispoziţiile art. 19 alin. (2), alin. (21) şi alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Specializat Argeş şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 31 martie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioniţă Cochinţu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 198

din 31 martie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioniţă Cochinţu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Societatea Comercială Iga - S.R.L. din Arad în Dosarul nr. 6.153/108/2011* al Curţii de Apel Timişoara - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 986D/2014.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care arată că, faţă de obiectul de reglementare supus controlului de constituţionalitate, art. 21 alin. (4) nu este incident în cauză, nefiind o legătură între dispoziţiile legale şi cele constituţionale. În ceea ce priveşte celelalte prevederi constituţionale, arată că autoarea nu motivează pretinsa contrarietate a textului legal cu acestea. Pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 7 octombrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 6.153/108/2011*, Curtea de Apel Timişoara - Secţia contencios administrativ şl fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Societatea Comercială Iga - S.R.L. din Arad cu ocazia soluţionării recursului formulat împotriva unei sentinţe pronunţate de Tribunalul Arad într-o cauză având ca obiect o excepţie de nelegalitate a unui act administrativ.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine, în esenţă, că prevederile referitoare la taxa judiciară de timbru, în ceea ce priveşte obligativitatea acesteia „În procesele de contencios administrativ”, sunt abuzive şi neconstituţionale, deoarece, potrivit art. 21 alin. (4) din Constituţie, „Jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative”.

6. Curtea de Apel Timişoara - Secţia contencios administrativ şi fiscal opinează în sensul că textele criticate nu sunt contrare dispoziţiilor constituţionale referitoare la accesul liber la justiţie, sens în care arată că, în ceea ce priveşte critica raportată la art. 21 alin. (4) din Constituţie, aceste prevederi nu sunt incidente „activităţii de judecată în contencios administrativ”.

7. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, care au următorul cuprins: „(1) Recursul împotriva hotărârilor judecătoreşti se taxează cu 100 lei dacă se invocă unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 488 alin. (1) pct. 1-7 din Codul de procedură civilă,

(2) în cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material, pentru cereri şi acţiuni evaluabile în bani, recursul se taxează cu 50% din taxa datorată la suma contestată, dar nu mai puţin de 100 lei; în aceeaşi ipoteză, pentru cererile neevaluabile în bani, cererea de recurs se taxează cu 100 lei.

(3) Recursul incident şi recursul provocat se taxează după regulile prevăzute la alin. (1) şi (2).”

11. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 21 alin. (4) din Constituţie, potrivit cărora „Jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative. De asemenea, sunt menţionate şi dispoziţiile art. 1 alin. (5) referitor la obligativitatea respectării Constituţiei şi a legilor, art. 51 referitor la dreptul de petiţionare şi art. 124 alin. (1) potrivit căruia „Justiţia se înfăptuieşte în numele legii”.

12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că autoarea acesteia susţine, în esenţă, că prevederile referitoare la taxa judiciară de timbru, în ceea ce priveşte obligativitatea acesteia „În procesele de contencios administrativ”, sunt abuzive şi neconstituţionale, deoarece, potrivit art. 21 alin. (4) din Constituţie, „Jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative”.

13. În acest context, Curtea reţine că prevederile constituţionale ale art. 21 alin. (4) nu au incidenţă în cauză, întrucât taxele judiciare de timbru, astfel cum sunt reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, se aplică procedurilor judiciare, în speţă în procedura contenciosului administrativ, iar nu jurisdicţiilor speciale administrative.

14. În ceea ce priveşte invocarea dispoziţiilor art. 51 din Constituţie privind dreptul de petiţionare, se observă că instanţa de contencios constituţional a reţinut prin Decizia nr. 533 din 9 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 17 noiembrie 2014, că, pe de o parte, Constituţia reglementează dreptul de petiţionare, care este un drept cetăţenesc, de care beneficiază cetăţenii, în mod individual sau grupurile de cetăţeni, indiferent că sunt constituite ad-hoc sau organizate în forme prevăzute de lege, iar, pe de altă parte, accesul liber la justiţie, prevăzut de art. 21 din Constituţie, în sensul că orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime, nicio lege neputând îngrădi exercitarea acestui drept.

15. Curtea a observat că dispoziţiile constituţionale ale art. 51 alin. (1) se referă la dreptul la petiţionare, care este diferit de dreptul de a introduce acţiuni la instanţele judecătoreşti, iar sesizarea instanţelor judecătoreşti pentru valorificarea unui drept sau pentru realizarea unui interes, care se poate obţine numai pe calea justiţiei, nu reprezintă un aspect al dreptului de petiţionare. Dreptul de petiţionare se referă la cererile, reclamaţiile, sesizările şi propunerile în legătură cu rezolvarea unor probleme personale sau de grup ce nu presupun calea justiţiei şi la care autorităţile publice au obligaţia de a răspunde în termenele şi în condiţiile stabilite potrivit legii, în timp ce cererile de chemare în judecată se soluţionează după reguli specifice activităţii de judecată. În consecinţă, textul legal criticat nu este contrar reglementărilor constituţionale cu privire la dreptul de petiţionare, din moment ce conţinutul său normativ nu are nicio relevanţă asupra acestora.

16. În ceea ce priveşte art. 124 alin. (1) din Constituţie, potrivit căruia „Justiţia se înfăptuieşte în numele legii”, Curtea observă că autoarea excepţiei de neconstituţionalitate nu motivează pretinsa contrarietate a textelor criticate cu acestea.

17. Faţă de cele prezentate, nu se poate reţine nici încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) referitor la obligativitatea respectării Constituţiei şi a legilor.

18. Pentru considerentele expuse, În temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Comercială Iga - S.R.L. din Arad în Dosarul nr. 6.153/108/2011* al Curţii de Apel Timişoara - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Timişoara - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 31 martie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioniţă Cochinţu

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin. (72) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

 

Luând în considerare interesul naţional privind buna gestiune a treburilor publice la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi nevoia existenţei capacităţii efective a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii,

ţinând cont de situaţia excepţională de la nivelul unor unităţi administrativ-teritoriale aflate în situaţia de a nu realiza gestionarea şi soluţionarea treburilor publice în situaţia în care consiliul local este dizolvat în conformitate cu prevederile art. 55 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv consiliul judeţean este dizolvat în conformitate cu prevederile art. 99 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu situaţia în care primarul nu îşi poate exercita mandatul în conformitate cu prevederile art. 60 sau art. 69 şi 70 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv preşedintele consiliului judeţean nu îşi poate exercita mandatul, dublate fiind de existenţa funcţiei publice vacante de secretar la unitatea administrativ-teritorială,

constatându-se astfel faptul că administraţia publică locală de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale nu poate desfăşura, în lipsa reprezentanţilor aleşi, respectiv a celor numiţi, activitatea de gestionare curentă a problemelor colectivităţii locale,

în prezent o serie de unităţi administrativ-teritoriale se confruntă cu situaţia în care bugetul local pe anul 2015 nu a fost aprobat de către autorităţile deliberative, datorită faptului că acestea au fost dizolvate potrivit prevederilor art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar autorităţile executive nu pot finanţa cheltuielile unităţilor administrativ-teritoriale, care sunt asigurate din sume alocate de la bugetul de stat sau de la alte bugete.

Având în vedere preocuparea constantă a statului român pentru soluţionarea şi gestionarea corespunzătoare a treburilor publice de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile legii,

având în vedere consecinţele negative cu privire la impactul social prin neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă, ţinând cont că în acest moment sunt unităţi administrativ-teritoriale care din cauza situaţiei expuse nu pot plăti salariile personalului din învăţământ, sănătate, administraţie,

bugetul local şi, implicit, bugetul de stat sunt afectate în mod negativ, întrucât nu pot fi onorate angajamentele deja asumate, generându-se penalităţi în sarcina autorităţii publice locale.

Astfel, constatând necesitatea şi urgenţa reglementării unei situaţii care, datorită circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri a interesului public - administraţie, sănătate, învăţământ,

având în vedere caracterul obiectiv, în sensul că această situaţie nu depinde de voinţa Guvernului care, în asemenea împrejurări, este constrâns să reacţioneze prompt pe calea unei ordonanţe de urgenţă,

luând în considerare faptul că aspectele prezentate constituie o situaţie de urgenţă, vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 55, după alineatul (8) se introduc patru noi alineate, alineatele (81)-(84), cu următorul cuprins:

„(81) în situaţia excepţională în care primarul se află în imposibilitatea exercitării mandatului în conformitate cu prevederile art. 60 sau art. 69 şi 70, consiliul local este dizolvat în condiţiile alin. (1)-(6), iar funcţia de secretar al unităţii administrativ-teritoriale este vacantă, prefectul numeşte prin ordin o persoană prin detaşare în condiţiile art. 89 alin. (1) şi (2) şi, după caz, art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care să exercite atribuţiile de secretar ai unităţii administrativ-teritoriale pentru a rezolva problemele curente ale comunei, oraşului sau municipiului, până la ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar în conformitate cu prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici.

(82) Persoana desemnată potrivit prevederilor alin. (81) trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi vechime în specialitatea studiilor în condiţiile prezentei legi şi ale legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici.

(83) în situaţia prevăzută la alin. (81), prefectul trebuie să solicite cu celeritate Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere de secretar al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii.

(84) Numirea în funcţia de secretar al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, se face, în situaţia prevăzută la alin. (83), de către prefect, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.”

2. La articolul 99, după alineatul (8) se introduc patru noi alineate, alineatele (9)-(12), cu următorul cuprins:

(9) în situaţia excepţională în care preşedintele consiliului judeţean se află în imposibilitatea exercitării mandatului, consiliul judeţean este dizolvat în condiţiile alin. (1)-(7), iar funcţia de secretar al judeţului este vacantă, prefectul numeşte prin ordin

o persoană prin detaşare, în condiţiile art. 89 alin. (1) şi (2) şi, după caz, art. 92 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care să exercite atribuţiile de secretar al judeţului pentru a rezolva problemele curente ale judeţului, până la ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar în conformitate cu prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici.

(10) Persoana desemnată potrivit prevederilor alin. (9) trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi vechime în specialitatea studiilor în condiţiile prezentei legi şi ale legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici.

(11) În situaţia prevăzută la alin. (9), prefectul trebuie să solicite cu celeritate Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere de secretar al judeţului, în condiţiile legii.

(12) Numirea în funcţia de secretar al judeţului se face, în situaţia prevăzută la alin. (11), de către prefectul judeţului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.”

3. La articolul 117, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile prevăzute la art. 55 alin. (81) sau, după caz, la art. 99 alin. (9), secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte funcţia de ordonator principal de credite pentru activităţile curente.”

Art. II, - Alineatul (72) al articolului 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(72) Primarii, preşedinţii consiliilor judeţene, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (71), aplică în anul financiar în curs ultimul buget aprobat, actualizat cu sumele repartizate, în anul curent, de la bugetul de stat sau de la alte bugete, cu încadrarea cheltuielilor în limita lunară de 1/12 din totalul acestui buget.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaidah

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 27 mai 2015.

Nr. 14.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 9 august 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Prezenta hotărâre nu se aplică semnalizării pentru introducerea pe piaţă a substanţelor şi amestecurilor periculoase, a produselor şi/sau a echipamentelor, cu excepţia cazului în care alte dispoziţii legale fac referire în mod expres la aceasta.”

2. La anexa nr. 1, punctul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„12. Zonele, sălile sau incintele utilizate pentru depozitarea substanţelor sau a amestecurilor periculoase în cantităţi semnificative trebuie să fie semnalizate printr-un panou de avertizare corespunzător, ales dintre cele prevăzute la pct. 3.2 din anexa nr. 2, sau trebuie marcate în conformitate cu pct. 1 din anexa nr. 3, exceptând cazul în care etichetele de pe fiecare ambalaj sau container sunt suficiente în acest scop.

În cazul în care nu există niciun panou de avertizare echivalent la pct. 3.2 din anexa nr. 2 care să avertizeze persoanele cu privire la substanţe sau amestecuri chimice periculoase, trebuie utilizată pictograma de pericol relevantă, astfel cum se prevede în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 353 din 31 decembrie 2008, aşa cum a fost modificat prin amendamentele sale, denumit în continuare Regulamentul nr. 1272/2008”

3. În anexa nr. 2, la punctul 3.2, panoul de avertizare Materiale nocive sau iritante” se elimină.

4. În anexa nr. 2, la punctul 3.2 la panoul de avertizare Pericol general” se introduce o notă de subsol cu următorul cuprins:

 

”* Acest panou de avertizare nu este folosit pentru a avertiza persoanele cu privire la substanţe sau amestecuri chimice periculoase, cu excepţia cazurilor în care acesta este folosit în conformitate cu a treia teză a pct. 5 din anexa nr. 3 pentru a indica depozitarea de substanţe sau amestecuri periculoase.”

5. În anexa nr. 2, la punctul 3.2, textul asociat panoului de avertizare Materiale combustibile” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Materiale comburante sau oxidante”.

6. În anexa nr. 2, punctul 3.2.2 se abrogă.

7. La anexa nr. 3, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. Containerele utilizate la locul de muncă pentru substanţe sau amestecuri chimice clasificate ca fiind periculoase conform criteriilor pentru clasele de pericol fizic sau pentru sănătate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, aşa cum a fost modificat prin amendamentele sale (Regulamentul nr. 1.272/2008), şi containerele utilizate pentru depozitarea unor astfel de substanţe sau amestecuri periculoase, precum şi conductele situate la vedere şi care conţin sau transportă astfel de substanţe şi amestecuri periculoase trebuie să fie etichetate cu pictograme de pericol relevante, în conformitate cu dispoziţiile regulamentului respectiv.

Prima teză nu se aplică containerelor folosite la locul de muncă pentru perioade scurte de timp şi nici containerelor al căror conţinut se schimbă frecvent, în cazul în care se iau măsuri alternative adecvate, în special pentru informare şi/sau formare, asigurându-se astfel un nivel uniform de protecţie.

Etichetele prevăzute la prima teză pot fi:

a) înlocuite cu panourile de avertizare stabilite în anexa nr. 2, preluându-se aceeaşi pictograma sau simbol. În cazul în care nu există niciun panou de avertizare echivalent la pct. 3.2 din anexa nr. 2, trebuie utilizată pictograma de pericol relevantă stabilită în anexa V la Regulamentul nr. 1.272/2008;

b) completate cu informaţii suplimentare, cum ar fi numele şi/sau formula substanţei sau amestecului periculos şi detalii privind pericolul;

c) completate sau înlocuite cu panouri care sunt aplicabile în Uniunea Europeană pentru transportul substanţelor sau amestecurilor periculoase, în cazul transportului containerelor la locul unde se lucrează.”

8. La anexa nr. 3, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5. Suprafeţele, sălile sau incintele utilizate pentru depozitarea substanţelor sau a amestecurilor periculoase în cantităţi mari trebuie să fie semnalizate printr-un panou de avertizare corespunzător. Aceste panouri trebuie să fie dintre cele enumerate la pct. 3.2 din anexa nr. 2 sau marcate în conformitate cu pct. 1 din prezenta anexă.

Face excepţie cazul în care ambalajele sau recipientele sunt etichetate corespunzător, ţinându-se seama de prevederile pct. 1.5 din anexa nr. 2 referitoare la dimensiuni.

Depozitarea mai multor substanţe sau preparate periculoase poate fi indicată prin panoul de avertizare «pericol general».

Panourile sau etichetele menţionate anterior trebuie să fie plasate, după caz, în apropierea suprafeţei de depozitare sau pe uşa de acces la depozitul respectiv.”

Art. II. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 13 iulie 2007, se modifică după cum urmează:

1. La punctul I, subpunctul 2 Agenţi biologici” va avea următorul cuprins:

„2. Agenţi biologici:

Agenţii biologici din grupele de risc 3 şi 4 în înţelesul art. 5 lit. c) şi d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă.”

2. La punctul l, la subpunctul 3 Agenţi chimici”, literele a) şi d) vor avea următorul cuprins:

„a) Substanţe şi amestecuri care îndeplinesc criteriile de clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 353 din 31 decembrie 2008, aşa cum a fost modificat prin amendamentele sale, în una sau mai multe din următoarele clase de pericol şi categorii de pericol, cu una sau mai multe din următoarele fraze de pericol:

- toxicitate acută, categoria 1,2 sau 3 (H300, H310, H330, H301,H311,H331);

- corodarea pielii, categoria 1A, 1B sau 1C (H314);

- gaz inflamabil, categoria 1 sau 2 (H220, H221);

- aerosoli inflamabili, categoria 1 (H222);

- lichid inflamabil, categoria 1 sau 2 (H224, H225);

- explozivi, categoriile «exploziv instabil» sau explozivi de la diviziunile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201. H202, H203, H204, H205);

- substanţe sau amestecuri autoreactive, tipul A, B, C sau D(H240, H24Î, H242);

- peroxizi organici, tipul A sau B (H240, H241);

- toxicitate asupra unui organ-ţintă specific după o expunere unică, categoria 1 sau 2 (H37Q, H371);

- toxicitate asupra unui organ-ţintă specific după o expunere repetată, categoria 1 sau 2 (H372, H373);

- sensibilizare respiratorie, categoria 1, subcategoria 1A sau 1B(H334);

- sensibilizare a pielii, categoria 1, subcategoria 1A sau 1B (H317);

- cancerigenitate, categoria 1A, 1B sau 2 (H350, H350i, H351);

- mutagenitatea celulelor embrionare, categoria 1 A, 1B sau 2(H340, H341);

- toxicitate pentru reproducere, categoria 1A sau 1B (H360, H360F, H360FD, H360Fd. H360D, H360Df).

………………………………………………………………………..

d) Substanţe şi amestecuri definite la art. 5 pct. 1 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, cu modificările ulterioare.”

3. La punctul I, la subpunctul 3, literele b) şi c) se abrogă.

4. La punctul II, titlul şi litera a) vor avea următorul cuprins:

„II. Procese şi activităţi:

a) procesele şi lucrările/activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006, cu modificările ulterioare;”.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5 punctul 2, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:

„a) orice agent chimic care întruneşte criteriile pentru clasificarea ca periculos în oricare dintre clasele de pericol fizic şi/sau pentru sănătate prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 353 din 31 decembrie 2008, aşa cum a fost modificat de amendamentele sale, denumit în continuare Regulamentul nr. 1.272/2008, indiferent dacă agentul chimic în cauză este clasificat sau nu în conformitate cu regulamentul respectiv,

b) orice agent chimic care, deşi nu întruneşte criteriile de clasificare ca fiind periculos în conformitate cu prevederile lit. a), poate prezenta un risc pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor din cauza proprietăţilor sale fizico-chimice, chimice sau toxicologice şi a modului în care este utilizat sau este prezent la locul de muncă, inclusiv orice agent chimic căruia i s-a atribuit o valoare-limită de expunere profesională potrivit secţiunii a 3-a din prezentul capitol.”

2. La articolul 12 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:

„b) informaţiile referitoare la securitate şi sănătate care sunt puse la dispoziţie de furnizor, de exemplu, fişa cu date de securitate corespunzătoare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de instituire a unei Agenţii Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 396 din 30 decembrie 2006, aşa cum a fost modificat prin amendamentele sale, denumit în continuare Regulamentul nr. 1.907/2006.”

3. La articolul 30 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:

,,d) acces la fişa cu date de securitate pusă la dispoziţie de către furnizor în conformitate cu prevederile art. 31 din Regulamentul nr. 1.907/2006.”

4. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) Angajatorii pot să solicite, de preferinţă de la producător sau furnizor, toate informaţiile despre agenţii chimici periculoşi care sunt necesare pentru aplicarea art. 12, în măsura în care nici Regulamentul nr. 1.907/2006, nici Regulamentul nr. 1.272/2008 nu prevăd obligaţia de a furniza informaţii.

(2) Persoanele cărora li s-au solicitat informaţiile prevăzute la alin. (1) au obligaţia să le furnizeze, conform solicitării, cu excepţia datelor considerate confidenţiale, potrivit legii.”

5. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

6. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. IV. - Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 6 septembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - În ceea ce priveşte azbestul, care face obiectul Hotărârii Guvernului nr. 1.875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile prezentei hotărâri se aplică atunci când sunt mai favorabile sănătăţii şi securităţii la locul de muncă.”

2. La articolul 5, punctele 1, 2, 4 ŞI 5 vor avea următorul cuprins:

„1. agent cancerigen:

a) o substanţă sau un amestec care îndeplineşte criteriile de clasificare ca agent cancerigen din categoriile 1A sau 1B prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 353 din 31 decembrie 2008, aşa cum a fost modificat prin amendamentele sale, denumit în continuare Regulamentul nr. 1.272/2008;

b) o substanţă, un amestec sau un proces menţionat la anexa nr. 1, precum şi o substanţă sau un amestec care este degajat printr-un proces menţionat în anexa respectivă;

2. agent mutagen - o substanţă sau un amestec care îndeplineşte criteriile de clasificare ca agent mutagen asupra celulelor germinale, categoriile 1Asau 1B, prevăzute în anexa I la Regulamentul nr. 1.272/2008;

………………………………………………………………………..

4. substanţă - termen definit potrivit prevederilor art. 2 pct. 7 din Regulamentul nr. 1.272/2008;

5. amestec - termen definit potrivit prevederilor art. 2 pct. 8 din Regulamentul nr. 1.272/2008.

3. În tot cuprinsul hotărârii, următorii termeni şi sintagme se înlocuiesc după cum urmează:

a) „preparat/preparate” se înlocuieşte cu „amestec/amestecuri”;

b) „mutagen asupra celulelor embrionare” se înlocuieşte cu „mutagen asupra celulelor germinale”;

c) „mutagenitate asupra celulelor embrionare” se înlocuieşte cu „mutagenitate asupra celulelor germinale”;

d) „procedeu”/”procedee” se înlocuieşte cu „proces”/”procese”.

Art. V. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iunie 2015.

(2) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Prezenta hotărâre transpune Directiva 2014/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 de modificare a Directivelor 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE ale Consiliului şi a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru a le alinia la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 65 din 5 martie 2014, cu excepţia art. 2 al directivei.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru dialog social,

Liviu-Marian Pop

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

 

Bucureşti, 20 mai 2015.

Nr. 359.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006)

 

Valori-limită obligatorii de expunere profesională ale agenţilor chimici

 

Nr. crt.

CAS (1)

EC (2)

(EINECS)

Denumirea agentului chimic

Acţiunea cutanată (3)

Valoare-limită maximă

Menţiuni (8)

8 ore (4)

Termen scurt (15) (15 min.)

mg/m3 (6)

ppm (7)

mg/m3 (6)

ppm (7)

1.

75-07-0

200-836-8

Acetaldehidă/Etanal

 

90

50

180

100

 

2.

140-11-4

205-399-7

Acetat de benzii

 

50

8

80

13

 

3.

112-07-2

203-933-3

Acetat de 2-Butexietil

P

133

20

333

50

Directiva 2000/33

4.

123-86-4

204-658-1

Acetat de n-butil

 

715

150

950

200

 

5.

108-84-9

203-621-7

Acetat de 1,3 dimetilbutil/Acetat de hexil secundar

 

150

25

250

42

 

6.

625-16-1

-

Acetat de 1,1 dimetilpropil/Acetat de terţ pentil

 

270

50

540

100

Directiva 2000/39 Amilacetat, terţ

7.

141-78-6

205-500-4

Acetat de etil

 

400

111

500

139

 

8.

111-15-9

203-839-2

Acetat de 2-etoxietil/Acetat de etilglicol

P

11

2

-

-

R1B

Directiva 2009/161

9.

110-19-0

203-745-1

Acetat de izobutil

 

715

150

950

200

 

10.

123-92-2

204-662-3

Acetat de izopentil

 

270

50

540

100

Directiva 2000/39

11.

108-21-4

203-561-1

Acetat de izopropil

 

400

96

600

144

 

12.

79-20-9

201-185-2

Acetat de metil

 

200

63

600

188

 

13.

626-38-0

210-946-8

Acetat de 1-metilbutil

 

270

50

540

100

Directiva 2000/39

14.

110-49-6

203-772-9

Acetat de 2-metoxietil

P

4,8

1,0

-

-

R1B

Directiva 2009/161

15.

108-65-6

203-603-9

Acetat de 2-metoxi-1-metiletil

P

275

50

550

100

Directiva 2000/39

16.

628-63-7

211-047-3

Acetat de pentil

 

270

50

540

100

Directiva 2000/39

17.

620-11-1

-

Acetat de 3-perrtil

 

270

50

540

100

Directiva 2000/39

18.

109-60-4

203-686-1

Acetat de propil

 

400

96

600

144

 

19.

108-05-4

203-545-4

Acetat de vinil

 

17,6

5

35,2

10

Directiva 2009/161

20.

141-97-9

205-516-1

Aceto-acetat de etil/Acetil-acetat de etil

 

100

19

200

38

 

21.

67-64-1

200-662-2

Acetonă

 

1210

500

-

-

Directiva 2000/39

22.

64-19-7

200-580-7

Acid acetic

 

25

10

 

-

Directiva 91/322

23.

79-10-7

201-177-9

Acid acrilic

 

5

1,7

10

3,4

 

24.

10035-10-6

233-113-0

Acid bromhidric/Bromură de hidrogen

 

-

-

6,7

2

Directiva 2000/39

25.

107-92-6

203-532-3

Acid butiric

 

15

4

30

8

 

26.

74-90-8

200-821-6

Acid cianhidric

P

0,3

0,3

1

1

 

27.

79-11-8

201-178-4

Acid cloracetic

 

-

-

1

-

 

28.

7647-01-0

231-595-7

Acid clorhidric/Clorură de hidrogen

 

8

5

15

10

Directiva 2000/39

29.

598-78-7

209-952-3

Acid 2-cloropropionic

 

1

0,2

2

0,4

 

30.

75-99-0

200-923-0

Acid 2,2-dicloropropionic

 

2

0,3

10

1,7

 

31.

756-80-9

212-053-9

Acid O,O dimetilditiofosforic

 

10

-

15

-

 

32.

7664-39-3

231-634-8

Acid fluorhidric/Fluorură de hidrogen

 

1,5

1,8

2,5

3

Directiva 2000/39

33.

64-18-6

200-579-1

Acid formic

 

9

5

-

-

Directiva 2006/15

34.

7782-79-8

231-965-8

Acid hidrazoic

 

1

-

2

-

 

35.

79-41-4

201-204-4

Acid metacrilic

 

30

8,5

45

13

 

36.

7697-37-2

231-714-2

Acid nitric/Acid azotic

 

-

-

2,6

1

Directiva 2006/15

37.

7664-38-2

231-633-2

Acid ortofosforic

 

1

-

2

-

Directiva 2000/39

38.

144-62-7

205-634-3

Acid oxalic

 

1

-

-

-

Directiva 2006/15

39.

88-89-1

201-865-9

Acid picric

 

0,1

-

-

-

Directiva 91/322

40.

79-09-4

201-176-3

Acid propionic

 

31

10

62

20

Directiva 2000/39

41.

7664-93-9

231-639-5

Acid sulfurice9)

 

0,05

-

-

-

Particule lichide pulverizate (10) Directiva 2009/161

42.

107-02-8

203-453-4

Acrilaldehidă/Acroleină

 

0,3

0,13

0,5

0,22

 

43.

79-06-1

201-173-7

Acrilamidă

P

0.03

-

-

-

C1B; M1B; R2

44.

141-32-2

205-480-7

Acrilat de n-butil

 

11

2

53

10

Directiva 2000/39

45.

140-88-5

205-438-8

Acrilat de etil/Etilacrilat

 

21

5

42

10

Directiva 2009/161

46.

96-33-3

202-500-6

Acrilat de metil/Metilacrilat

 

18

5

36

10

Directiva 2009/161

47.

107-13-1

203-466-5

Acrilonitril

P

5

2,3

10

4,6

C1B

48.

15972-60-8

240-110-8

Alaclor/2-Cloro-2’,6’-dietil-N- (metoximetil) acetanilidă

 

20

-

30

-

 

49.

107-18-6

203-470-7

Alcool alilic

P

4,8

2

12,1

5

Directiva 2000/39

 

50.

64-17-5

200-578-6

Alcool etilic/Etanol

 

1900

1000

9500

5000

 

51.

98-00-0

202-626-1

Alcool furfurilic

 

50

12,5

100

25

 

52.

111-70-6

203-897-9

Alcool heptilic/1-Heptanol

 

150

31,5

250

53

 

53.

111-27-3

203-852-3

Alcool hexilic/1-Hexanol

 

150

36

250

60

 

54.

123-96-6

204-667-0

Alcool izooctilic/2- Octanol

P

150

28

250

47

 

55.

67-63-0

200-661-7

Alcool izopropilic/2- Propanol

 

200

81

500

203

 

56.

71-23-8

200-746-9

Alcool propilic/1- Propanol

 

200

81

500

203

 

57.

123-72-8

204-646-6

Aldehida butirică

 

-

-

25

9

 

58.

107-20-0

203-472-8

Aldehida cloracetică

 

-

-

3

1

 

59.

123-73-9

204-647-1

Aldehida crotonică/2- Butenal

 

-

-

25

9

 

60.

309-00-2

206-215-8

Aldrin sau izodrin/1,2,3,4,10,10 - Hexaclor 1,4,4a,5,8,8a-hexahidro- 1,4,5,8-diendodimetilen naftalină

P

0,2

-

0,25

-

 

61.

107-11-9

203-463-9

Alilamină

 

0,1

-

04

-

 

62.

-

-

Aluminiu şi oxizi

 

3

-

10

-

(Pulberi)

63.

-

-

Aluminiu şi oxizi

 

1

-

3

-

(Fumuri)

64.

92-67-1

202-177-1

4 aminodifenil

 

-

-

-

-

Fp

65.

141-43-5

205-483-3

2-aminoetanol/Etanolamină

P

2,5

1

7,6

3

Directiva 2006/15

66.

75-31-0

200-860-9

2-aminopropan/Izopropilamină

 

7

3

10

4

 

67.

7664-41-7

231-635-3

Amoniac

 

14

20

36

50

Directiva 2000/39

68.

108-24-7

203-564-8

Anhidrida acetică

 

15

3,6

25

6

 

69.

106-31-0

203-383-4

Anhidrida butirică

 

1

-

5

-

 

70.

85-44-9

201-607-5

Anhidrida ftalică

 

2

0,3

5

0,8

(Vapori şi aerosoli de condensare)

71.

108-31-6

203-571-6

Anhidrida maleică

 

1

0,25

3

0,75

 

72.

62-53-3

200-539-3

Anilină

P

3

0,8

5

1,3

 

73.

90-04-0

201-963-1

o-Anisidină

P

0,3

0,06

0,5

0,1

C1B; M2

74.

536-90-3

208-651-4

m-Anisidină

P

0,3

0,06

0,5

0,1

 

75.

104-94-9

203-254-2

p-Anisidină

P

0,3

0,06

0,5

0,1

 

76.

7440-36-0

231-146-5

Antimoniu/Stibiu

 

0,2

-

0,5

-

 

77.

86-88-4

201-706-3

Antu/1-(1-naftil)-2-tiouree

 

0,2

-

0,6

-

 

78.

7440-22-4

231-131-3

Argint

 

0,1

-

-

-

Metalic

Directiva 2000/39

79.

-

231-131-3

Argint (compuşi solubili exprimaţi în Ag)

 

0,01

-

-

-

Directiva 2006/15

80.

-

-

Arsen şi compuşi anorganici (exprimaţi în As)

 

0,01

-

0,1

-

C1A

81.

7784-42-1

232-066-3

Arsină/Hidrogen arseniat

 

0,1

0,03

0,3

0,09

 

82.

8052-42-4

232-490-9

Asfalt

 

5

-

-

-

(Fumuri)

83.

1912-24-9

217-617-8

Atrazină

 

1

-

2

-

 

84.

26628-22-8

247-852-1

Azida de sodiu

P

0,1

-

0,3

-

Directiva 2000/39

85.

-

-

Bariu (compuşi solubili exprimaţi în Ba)

 

0,5

-

-

-

Directiva 2006/15

86.

71-43-2

200-753-7

Benzen

P(11)

3,25

1

-

-

CJA;M1B Directiva 2004/37

87.

50-32-8

200-028-5

3,4-Benzpiren/Benzo[a]piren

 

-

-

-

-

Fp;C1B; M1B; R1B

88.

92-87-5

202-199-1

Benzidină

P

-

-

-

-

Fp; C1A

89.

-

-

Benzine (carburanţi)

 

300

-

500

-

 

90.

93-89-0

202-284-3

Benzoat de etil

 

200

33

300

49

 

91.

106-51-4

203-405-2

p-Benzochinonă/Chinonă

 

0,3

-

0,4

-

 

92.

-

-

Beriliu (compuşi de Be)

 

0,002

-

-

-

C1B

93.

111-44-4

203-870-1

Bis(2-cloroetil)eter/2,2’ Dicloro dietil eter

P

40

6,8

60

10,3

 

94.

542-88-1

208-832-8

Bis (clorometil) eter

 

-

-

-

-

Fp; C1A

95.

14324-55-1

238-270-9

Bis (dietilditiocarbamat) de zinc

 

3

-

5

-

 

96.

80-05-7

201-245-8

Bisfenol A/4,4'-Isopropilidendifenol

 

10

-

-

-

(Pulberi inhalabile) R2 Directiva 2009/161

97.

7726-95-6

231-778-1

Brom

 

0,7

0,1

-

-

Directiva 2006/15

98.

74-96-4

200-825-8

Brometan/Bromura de etil

 

400

90

500

112

C2

99.

74-83-9

200-813-2

Brom m sta n/Brom ura de metil

P

20

5

30

7,5

M2

 

100.

593-60-2

209-800-6

Bromura de etilenă

 

22

5

-

-

C1B

101.

106-99-0

203-450-8

1,3 Butadiena

 

22

10

-

-

C1A; M1B

102.

71-36-3

200-751-6

n-Butanol

 

100

33

200

66

 

103.

78-93-3

201-159-0

2 Butanona/etil metil cetonă/butanonă

 

600

200

900

300

Directiva 2000/39

104.

109-73-9

203-699-2

Butilamină

P

-

-

15

5

 

105.

106-35-4

203-388-1

Butii etil cetonă/Heptan-3-onă

 

95

20

-

-

Directiva 2000/39 3-heptanonă

106.

111-76-2

203-905-0

2-Butoxietanol/Etilenglicol monobutileter

P

98

20

246

50

Directiva 2000/39

107.

112-34-5

203-961-6

2-(2-Butoxietoxi)-etanol/Dowanol DB

 

67,5

10

101,2

15

Directiva 2006/15

108.

2426-08-6

219-376-4

Butii glicidil eter

 

100

19

200

38

C2; M2

109.

-

-

Cadmiu şi compuşi exprimaţi în Cd

 

0.05

-

-

-

C1B; M2; R2

110.

76-22-2

200-945-0

Camfor

 

1

6

3

18

 

111.

105-60-2

203-313-2

ε-Caprolactamă/Ciclohexanon-iso-oximă

 

10

-

40

-

(Pulberi, vapori) Directiva 2000/39

112.

63-25-2

200-555-0

Carbaril/1-naftil metilcarbamat

 

2

-

5

-

C2

113.

105-58-8

203-311-1

Carbonat de dietil

 

700

145

1000

207

 

114.

497-19-8

207-838-8

Carbonat de sodiu

 

1

-

3

 

 

115.

12070-12-1

235-123-0

Carbura de tungsten

 

2

-

6

-

 

116.

463-51-4

207-336-9

Cetenă

 

0,5

-

1,5

-

 

117.

420-04-2

206-992-3

Cianamidă

P

1

0,58

-

-

Directiva 2006/15

118.

75-05-8

200-835-2

Cianometan/Acetonitril

P

70

40

-

-

Directiva 2006/15

119.

-

-

Cianuri şi cianogeni (exprimaţi în CN)

P

0,5

-

1

-

 

120.

110-82-7

203-806-2

Ciclohexan

 

700

200

-

-

Directiva 2006/15

121.

108-93-0

203-630-6

Ciclohexanol

P

100

25

200

50

 

122.

108-94-1

203-631-1

Ciclohexanonă

P

40,8

10

81,6

20

Directiva 2000/39

123.

110-83-8

203-807-8

Ciclohexenă

 

700

208

1200

357

 

124.

108-91-8

203-629-0

Ciclohexilamină

 

20

5

40

10

R2

125.

542-92-7

208-835-4

Ciclopentadienă

 

100

35,5

200

75

 

126.

12079-65-1

235-142-4

Ciclopentadienil tricarbonil mangan

 

0,1

-

0,3

-

 

127.

75-19-4

200-847-8

Ciclopropan

 

500

290

700

407

 

128.

7782-50-5

231-959-5

Clor

-

-

-

1,5

0,5

Directiva 2006/15

129.

108-90-7

203-628-5

Clorbenzen/monoclorbenzen

 

23

5

70

15

Directiva 2006/15

130.

74-97-5

200-826-3

Clor brom metan

 

700

132

1000

189

 

131.

506-77-4

208-052-8

Clorcian

 

 

-

1

0,4

 

132.

57-74-9

200-349-0

Clordan/1,2,4,5,6,7,8,8-octaclor- 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindan

 

0,3

-

0,6

-

C2

133.

106-89-8

203-439-8

1 -dor-2,3-epoxipropan/Epiclorhidrina

P

1

0,2

4

0,8

C1B

134.

95-57-8

202-433-2

2-Clorfenol

 

-

-

10

-

 

135.

74-87-3

200-817-4

Clormetan/clorura de metil

 

75

36

150

72

C2

136.

100-00-5

202-809-6

1 -Clor-4 nitrobenzen

P

-

-

1

0,16

C2;M2

137.

600-25-9

209-990-0

1-Clor -1 nitropropan

 

50

10

75

15

 

138.

532-27-4

208-531-1

2-Cioroacetofanonă

 

-

-

0,3

0,05

 

139.

106-47-8

203-401-0

4- Cloroanilină

P

2

-

5

-

C1B

140.

75-00-3

200-830-5

Cloretan

 

268

100

-

-

C2 Directiva 2006/15

141.

40507-94-6

254-947-1

6-ClQro-3-(clorometil)-1,3 benzoxazolonă

 

15

-

20

-

 

142.

53469-21-9

-

Clorodifenil (42% clor)

P

-

-

1

-

 

143.

11097-69-1

-

Clorodifenil (54% clor)

P

-

-

0,5

-

 

144.

75-45-6

200-871-9

Cloradifluorometan

 

3600

1000

-

-

Directiva 2000/39

145.

107-07-3

203-459-7

2 Cloroetanol/Etilenclorhidrină

P

3

1

10

3

 

146.

67-66-3

200-663-8

Cloroform/triclormetan

P

10

2

-

-

C2 Directiva 2000/39

147.

96-30-0

202-497-1

2-Cloro-N-metilacetamida

 

10

-

14

-

 

148.

563-47-3

209-251-2

3 Cloro-2metil propena/Clorura de metalil

 

80

22

150

41

 

149.

97-00-7

202-551-4

1-Clor 2,4 dinitrobenzen

 

-

-

1

-

 

 

150.

126-99-8

204-818-0

Cloropren/2 Clor-1,3 butadienă

P

30

8

50

14

C1B

151.

75-29-6

200-858-8

2-Clorpropan/clorura de izopropil

 

400

125

500

156

 

152.

96-24-2

202-492-4

3-cloro-1,2-propandioi/Monoclorhidrină

 

5

-

10

-

 

153.

107-05-1

203-457-6

3-clorpropena/clorura de alil

 

3

1

6

2

C2; M2

154.

2039-87-4

218-026-8

o-Clorstiren

 

50

9

100

18

 

155.

95-49-8

202-424-3

2-Clortoiuen

 

150

30

250

50

 

156.

106-43-4

203-397-0

4-Clortoluen

 

150

30

250

50

 

157.

100-44-7

202-853-6

a Clor toluen/clorura de benzii

 

5

1

8

1,5

C1B

158.

75-36-5

200-865-6

Clorura de acetil

 

2

0,6

5

1.6

 

159.

12125-02-9

235-186-4

Clorura de amoniu

 

5

-

10

-

 

160.

98-88-4

202-710-8

Clorura de benzoil

 

5

0,9

10

1,8

 

161.

79-04-9

201-171-6

Clorura de cloracetil

 

10

2

20

4

 

162.

79-36-7

201-199-9

Clorura de dicloracetil

 

3

0,5

5

0,8

 

163.

10545-99-0

234-129-0

Clorura de sulf

 

2

0,4

5

0,9

 

164.

7791-25-5

232-245-6

Clorura de sulfuril

 

2

0,4

5

0,9

 

165.

7719-09-7

231-748-8

Clorura de tionil

 

15

3

25

5

 

166.

75-01-4

200-831-0

Clorura de vinii (monomer)

 

7,77

3

-

-

C1A

Directiva 2004/37

167.

7440-48-4

231-158-0

Cobalt

 

0,05

-

0,1

-

 

168.

8050-09-7

232-475-7

Colofoniu (produşi de descompunere la lipire cu fludor, exprimaţi în formaldehidă)

 

0,1

-

-

-

 

169.

1319-77-3

215-293-2

Cresoli (toţi izomerii)

P

22

5

-

-

Directiva 91/322

170.

18540-29-9

 

Crom hexavalent

 

0,05

-

-

-

C1A; M1B; R2

171.

 

 

Crom metalic, compuşi anorganici ai Cr(II) şi compuşi anorganici insolubili ai Cr(III)

 

2

 

 

 

Directiva 2006/15

172.

13530-65-9

236-878-9

Cromat da zinc

 

0,01

-

-

-

C1A

173.

-

-

Crom bivalent (compuşi solubili)

 

0,5

-

-

-

 

174.

98-82-8

202-704-5

Cumen/Izopropilbenzen

P

100

20

250

50

Directiva 2000/39

175.

7440-50-8

231-159-6

Cupru

 

-

-

0,2

-

(Fumuri)

176.

7440-50-8

231-159-6

Cupru

 

0,5

-

1,5

-

(Pulberi)

177.

94-75-7

202-361-1

2,4 D/acid 2,4-diclor-fenoxiacetic

 

5

-

10

-

 

178.

1596-84-5

216-485-9

Daminozida/Alar

 

1

-

3

-

 

179.

533-74-4

208-576-7

Dazomet/tetrahidro-3,5-dimetil-2H- 1,3,5-triadiazin-2-tionă

 

-

-

3

-

 

180.

50-29-3

200-024-3

DDT/p,p'-diclorodifenil-tridoretan

P

0,5

-

1

-

C2

181.

95828-55-0

-

DDVP/o,o,-dimetil-2,2didordivinil- fosfat

P

0,5

-

1,5

 

 

182.

17702-41-9

241-711-8

Decaboran

P

0,1

0,016

0,3

0,05

 

183.

91-17-8

202-046-9

Decahidronaftalină/decalină

 

100

18

200

36

 

184.

112-30-1

203-956-9

1-Decanol

 

100

15

200

30

 

185.

8065-48-3

-

Demeton/Sistox

P

0,05

-

0,15

-

 

186.

8022-00-2

-

Demeton metil

P

0,2

-

0,5

-

 

187.

124-02-7

204-671-2

Dialilamină

 

0,5

0,1

2

0,5

 

188.

37764-25-3

253-658-8

N,N dialil 2,2 dicloroacetamidă

 

7

-

10

-

 

189.

999-21-3

213-658-0

Dialil maleat

 

1

-

5

-

 

190.

334-88-3

206-382-7

Diazometan

 

0,3

0,2

0,5

0,3

C1B

191.

19287-45-7

242-940-6

Diboran

 

0,1

0,1

1

1

 

192.

106-93-4

203-444-5

1,2 Dibrometan

P

0,8

0,1

2

0,3

C1B

193.

74-95-3

200-824-2

Dibrommetan/bromura de metilen

 

10

1,4

50

7

 

194.

111-92-2

203-921-8

Di-n-butilamină

 

-

-

6

1,1

 

195.

142-96-1

205-575-3

Di-n-butil eter/Dibutil eter

P

30

6

50

9

 

196.

107-66-4

203-509-8

Dibutilfosfat

 

2

-

5

-

 

197.

84-74-2

201-557-4

Dibutilftalat

 

2

-

5

-

R1B

198.

95-50-1

202-425-9

1,2-diclorbenzen/o-diclorbenzen

P

122

20

306

50

Directiva 2000/39

199.

106-46-7

203-400-5

1,4-diclorbenzen/p-diclorbenzen

 

122

20

306

50

C2 Directiva 2000/39

 

200.

22591-21-5

245-111-7

1,1 Diclor-3,3 dimetil -2- butanonă/diclorpinacolonă

 

-

-

10

-

 

201.

75-34-3

200-863-5

1,1-dicloretan

P

412

100

-

-

Directiva 2000/39

202.

107-06-2

203-458-1

1,2 Dicloretan

 

30

7

70

17

C1B

203.

75-35-4

200-864-0

1,1 Dicloretilenă/clorura de viniliden

 

20

5

80

20

C2

204.

540-59-0

208-750-2

1,2 Dicloretilenă

 

200

50

300

76

 

205.

75-09-2

200-838-9

Diclormetan/clorura de metilen

 

174

50

-

-

C2

206.

594-72-9

209-854-0

1,1 Diclor -1-nitroetan

 

10

1,7

40

7

 

207.

78-87-5

201-152-2

1,2 Diclorpropan/clorura de propilen

 

100

22

200

44

 

208.

96-23-1

202-491-9

1,3 Diclor-2-propanol/1,3 diclorhidrină

P

5

0,95

10

1,9

C1B

209.

18671-97-1

-

2,6-diclorochinoxalină

 

50

-

100

-

 

210.

75-71-8

200-893-9

Dicloro-difluoro metan/Freon 12

 

2000

494

3000

741

 

211.

75-43-4

200-869-8

Dicloromonofluor metan/Freon 21

 

42

10

-

-

 

212.

6607-45-0

-

1,2 Diclorovinil-benzen/α, β diclorstiren

 

30

-

50

-

 

213.

76-14-2

200-937-7

1,1 Diclor-tetrafluoroetan/Freon 114

 

3000

430

5000

715

 

214.

60-57-1

200-484-5

Dieldrin

P

0,2

-

0,25

-

C2

215.

109-89-7

203-716-3

Dietilamină

 

15

5

30

10

Directiva 2006/15

216.

100-37-8

202-845-2

2-Dietilaminoetanol

P

30

6

45

9

 

217.

91-66-7

202-088-8

N,N Dietilanilină

 

10

1,6

20

3,2

 

218.

91-65-6

202-087-2

N,N Dietilciclohexilamină

 

15

-

30

-

 

219.

122-39-4

204-539-4

Difenilamină

 

4

-

6

-

 

220.

80-10-4

201-251-0

Difenildiclorsilan

 

5

05

7

0,7

 

221.

25167-94-6

246-696-1

Difenilpropan

 

10

-

15

-

 

222.

8004-13-5

-

Difil (dinil; dowterm; amestec de difenil şi oxid de difenil)

 

2

-

4

-

 

223.

75-61-6

200-885-5

Difluordibrom-metan

 

600

70

800

93

 

224.

120-80-9

204-427-5

1,2 Dihidroxibenzen/Pirocatecol

 

10

-

20

-

 

225.

123-31-9

204-617-8

1,4-dihidroxibenzen/Hidrochinonă

 

1

-

2

-

C2;M2

226.

25167-70-8

246-690-9

Diizobutilenă

 

2000

-

2500

-

 

227.

27205-99-8

248-322-2

O,O Diizopropil ditiofosfat de sodiu

 

-

-

20

-

 

228.

127-19-5

204-826-4

N,N-dimetilacetamidă

P

36

10

72

20

R1B

Directiva 2000/39

229.

124-40-3

204-697-4

Dimetilamină

 

3,8

2

9,4

5

Directiva 2000/39

230.

121-69-7

204-493-5

N,N Dimetilanilină

P

25

5

49

10

C2

231.

103-83-3

203-149-1

Dimetil-benzilamină

 

5

0,9

10

1,8

 

232.

75-97-8

200-920-4

3,3 Dimetil-2-butanonă/Pinacolonă

 

60

15

150

37

 

233.

75-78-5

200-901-0

Dimetil-diclorsilan

 

3

0,6

6

1,2

 

234.

1331-15-3

-

2,5 Dimetil 1,4 dioxan

 

50

-

100

-

 

235.

115-10-6

204-065-8

Dimetil eter/Oxid de dimetil

 

1920

1000

-

-

Directiva 2000/39

236.

68-12-2

200-679-5

N,N Dimetilformamida

P

15

5

30

10

R1B

Directiva 2009/161

237.

868-85-9

212-783-8

Dimetilfosfit

 

12

-

-

-

(Distilat)

238.

108-83-8

203-620-1

2,6 Dimetil 4 heptanona/Diizobutil cetona

 

150

26

250

43

 

239.

57-14-7

200-316-0

N,N dimetilhidrazină

P

0,7

0,3

1,5

0,6

C1B

240.

77-78-1

201-058-1

Dimetilsulfat

P

0,5

0,1

-

-

C1B; M2

241.

120-61-6

204-411-8

Dimetiltereftalat

 

2

-

5

-

 

242.

60-51-5

200-480-3

Dimetoat

 

7

 

10

-

 

243.

109-87-5

203-714-2

Dimetoximetan/Metilal

 

1500

531

2500

885

 

244.

628-96-6

211-063-0

Dinitrat de etilenglicol

P

0,3

0,05

1

0,2

 

245.

25154-54-5

246-673-6

Dinitrobenzen (toţi izomerii)

P

1

0,15

1,5

0,2

 

246.

51-28-5

200-087-7

2,4 Dinitrofenol

P

0,7

-

1

-

 

247.

534-52-1

208-601-1

4,6 Dinitro-o-crezot/DNOC

P

0,05

-

0,2

-

 

248.

25321-14-6

246-836-1

Dinitrotoluen

P

1

-

1,5

-

C1B; M2; R2

249.

88-85-7

201-861-7

Dinoseb/6 sec butii 2,4 dinitrofenol

 

0,1

 

0,5

 

R1B

 

250.

2813-95-8

220-560-1

Dinosebacetat

 

0,7

-

1

-

 

251.

117-84-0

204-214-7

Dioctilftalat/dietil-hexil 2-ftalat

 

2

0,1

5

0,3

 

252.

123-91-1

204-661-8

1,4 Dioxan

P

73

20

-

-

C2

Directiva 2009/161

253.

124-38-9

204-696-9

Dioxid de carbon

 

9000

5000

-

-

Directiva 2006/15

254.

10049-04-4

233-162-8

Dioxid de clor

 

0,1

0,04

0,3

0,11

 

255.

7446-09-5

231-195-2

Dioxid de sulf

 

5

2

10

4

 

256.

13463-67-7

236-675-5

Dioxid de titan

 

10

-

15

-

 

257.

142-84-7

205-565-9

Dipropilamină

 

1,7

0,4

2

0,5

 

258.

298-04-4

206-054-3

Disutfoton/O,O-dietil-S-2-(etiltio) etil- fosforoditionat

 

0,1

-

0,2

-

 

259.

2179-59-1

218-550-7

Disulfura de alil-propil

 

10

1,7

20

3,4

 

260.

72-20-8

200-775-7

Endrin/1,2,3,4,10,10 hexaclor-6,7-epoxy- 1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahidro-1,4,5,8 dimetanonaftalină

P

0,03

-

0,1

-

 

261.

106-87-6

203-437-7

1,2 epoxi-4-epoxietii ciclohexan/diepoxid 4-vinil ciclohexenă

P

57

10

-

-

C2

262.

4016-14-2

223-672-9

2,3 epoxipropil izopropil eter/Izopropil glicidil eter

 

50

10,5

100

21

 

263.

111-43-3

203-869-6

Eter n-propilic/Dipropil eter

 

1000

-

1500

-

 

264.

108-20-3

203-560-6

Eter izopropilic/Diizopropil eter

 

1000

-

1500

-

 

265.

75-04-7

200-834-7

Etilamină

 

9,4

5

-

-

Directiva 2000/39

266.

100-41-4

202-849-4

Etilbenzen

P

442

100

884

200

Directiva 2000/39

267.

5459-93-8

226-733-8

N-etilciclohexil amină

 

15

2,9

30

5,8

 

268.

107-15-3

203-468-6

Etilendiamină/1,2 Diaminoetan

 

20

8

30

12

 

269.

3566-10-7

222-651-1

Etilen-bis-ditiocarbamat de amoniu

 

20

-

25

-

 

270.

107-21-1

203-473-3

Etilenglicol/Etandiol

P

52

20

104

40

Directiva 2000/39

271.

109-86-4

203-713-7

Etilenglicol monometil eter/2- Metoxietanol

P

3,2

1

-

-

R1B

Directiva 2009/161

272.

151-56-4

205-793-9

Etilenimină

P

0,5

0,3

1

0,5

C1B; M1B

273.

577-11-7

209-406-4

2 Etilhexil-sulfo-succinat de sodiu

 

-

-

20

-

 

274.

75-08-1

200-837-3

Etil mercaptan/Etan tiol

 

-

-

1

-

 

275.

622-96-8

210-761-2

4-Etil toluen

 

300

61

400

81

 

276.

110-80-5

203-804-1

2-Etoxietanol/etilenglicol monoetil eter

P

8

2

-

-

R1B

Directiva 2009/161

277.

2370-63-0

219-135-3

2 Etoxi-etil-metacrilat

 

100

-

200

-

 

278.

101-84-8

202-981-2

Fenileter

 

5

0,7

10

1,4

 

279.

122-60-1

204-557-2

Fenil glicidil eter/PGE/ 2,3-epoxipropil fenil eter/1,2-epoxi-fenoxipropan

 

6

1

10

2

C1B; M2

280.

100-63-0

202-873-5

Fenil hidrazină

P

15

3

25

6

C1B; M2

281.

98-86-2

202-708-7

Fenil metil cetonă/Acetofenonă

 

100

20

200

41

 

282.

106-50-3

203-404-7

p-Fenilendiamină

P

0.07

0,01

0,1

0,02

 

283.

95-54-5

202-430-6

o-Fenilendiamină

 

-

-

10

-

C2; M2

284.

108-95-2

203-632-7

Fenol

P

8

2

16

4

M2

Directiva 2009/161

285.

12604-58-9

603-118-6

Ferovanadiu

 

0,5

-

1,5

-

(Pulberi)

286.

7782-41-4

231-954-8

Fluor

 

1,58

1

3,16

2

Directiva 2000/39

287.

62-74-8

200-548-2

Fluoroacetat de sodiu

P

0,02

0,004

0,05

0,01

 

288.

7789-75-5

232-188-7

Fluorura de calciu

 

1

-

2

-

 

289.

2699-79-8

220-281-5

Fluorura de sulfuril

 

15

-

20

-

 

290.

-

-

Fluoruri anorganice

 

25

 

-

-

Directiva 2000/39

291.

50-00-0

200-001-8

Formaldehidă

 

1,2

1

3

2

C2

292.

75-12-7

200-842-0

Formamidă

 

20

11

30

16

R1B

293.

109-94-4

203-721-0

Formiat de etil

 

200

66

300

99

 

294.

107-31-3

203-481-7

Formiat de metil

 

150

60

250

100

 

295.

7803-51-2

232-260-8

Fosfina/Hidrogen fosforat

 

0,14

0,1

0,28

0,2

Directiva 2006/15

296.