MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 355/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 355         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 22 mai 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

117. - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei

 

479. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 173 din 19 martie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu referire la art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

348. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Naţionale “Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

349. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

353. - Hotărâre pentru stabilirea destinaţiei unui imobil proprietate publică a statului, aflat în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

 

354. - Hotărâre privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Institutului Naţional de Statistică, pentru Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor, în administrarea Ministerului Public, pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            572. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 12 din 31 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte În domeniul protecţiei concurenţei, adoptată în temeiul art. 1 pct. 1.16 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 6 august 2014, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I punctul 2, după litera h) a articolului 11 se introduce o nouă literă, litera i). cu următorul cuprins:

„i) persoană fizică - orice fost sau actual salariat/reprezentant al unei întreprinderi sau orice altă persoană care săvârşeşte practici de concurenţă neloială, precum şi contravenţiile prevăzute la art. 4 alin. (3).”

2. La articolul I punctul 5, alineatul (1) al articolului 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - (1) Inspectorii de concurenţă pot solicita întreprinderilor, autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi persoanelor fizice definite la art. 11 lit. i) informaţiile şi documentele care le sunt necesare pentru soluţionarea sesizărilor privind practicile de concurenţă neloială, indicând temeiul legal, scopul, termenele, precum şi sancţiunile prevăzute de lege.”

3. La articolul I punctul 6, litera b) a alineatului (2) şi partea introductivă a alineatului (3) ale articolului 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“b) amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru contravenţiile săvârşite de persoane fizice.

(3) Constituie contravenţie, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit legii penale infracţiuni, următoarele fapte săvârşite cu vinovăţie de Către persoane fizice sau juridice:”.

4. La articolul I punctul 7, după alineatul (5) al articolului 41 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

“(6) Prin derogare de la prevederile art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute de prezenta lege se poate introduce plângere la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în termen de 15 zile de la comunicare.”

5. La articolul I, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 81, cu următorul cuprins:

“81. Articolul 7 se modifică şl va avea următorul cuprins:

«Art. 7. - (1) Orice persoană care are un interes legitim se poate adresa direct instanţelor de judecată competente pentru încetarea şi interzicerea practicilor de concurenţă neloială, pentru acoperirea prejudiciilor patrimoniale şi morale suferite ca urmare a unei practici de concurenţă neloială, fără a fi necesară parcurgerea vreunei formalităţi în faţa Consiliului Concurenţei.

(2) Acţiunile izvorând dintr-o practică de concurenţă neloială sunt de competenţa tribunalului locului săvârşirii faptei sau în a cărui rază teritorială se găseşte sediul pârâtului; în lipsa unui sediu este competent tribunalul domiciliului pârâtului.

(3) în vederea prevenirii unei pagube iminente, instanţele judecătoreşti competente pot dispune, în procedură de urgenţă, în cazul în care constată, la o primă evaluare, existenţa unor practici comerciale neloiale, încetarea, respectiv interzicerea acestora până la soluţionarea cauzei.

(4) în cazul în care instanţa a dispus încetarea, respectiv interzicerea practicilor de concurenţă neloială, iar hotărârea judecătorească prin care s-a dispus măsura a rămas definitivă, autoritatea naţională de concurenţă va asigura, la cererea persoanei care a formulat cererea de chemare în judecată, publicarea pe pagina de internet proprie a unui comunicat, care trebuie să cuprindă sediul şi celelalte date de identificare ale întreprinderii, practica de concurenţă neloială săvârşită, precum şi măsurile dispuse de instanţă.

(5) Pe cheltuiala persoanei vinovate, instanţa poate dispune publicarea hotărârii judecătoreşti, total sau parţial, într-un ziar de largă circulaţie.

(6) La cererea deţinătorului legitim al secretului comercial, instanţa poate dispune măsuri de interzicere a exploatării industriale şi/sau comerciale a produselor rezultate din însuşirea ilicită a secretului comercial sau distrugerea acestor produse. Interdicţia încetează atunci când informaţia protejată a devenit publică.»“

6. La articolul III punctul 1, alineatul (1) al articolului 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 19- - (1) Consiliul Concurenţei îşi desfăşoară activitatea, deliberează şi ia decizii în plen sau în comisii. Plenul Consiliului Concurenţei se întruneşte valabil în prezenţa majorităţii membrilor în funcţie, dar nu mai puţin de 3 dintre aceştia şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Comisia adoptă hotărâri cu majoritatea voturilor membrilor.

Plenul adoptă hotărâri asupra chestiunilor de natură economico-administrativă, la solicitarea preşedintelui.”

7. La articolul III punctul 3, alineatul (2) al articolului 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în vederea utilizării raţionale a resurselor pentru declanşarea şi efectuarea investigaţiilor, Consiliul Concurenţei poate prioritiza cazurile în funcţie de potenţialul impact asupra concurenţei efective, de interesul general al consumatorilor sau de importanţa strategică a sectorului economic vizat.”

8. La articolul III punctul 5, alineatul (4) al articolului 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) Documentele, datele şi informaţiile confidenţiale din dosarul cauzei sunt accesibile pentru consultare ori obţinere de copii şi/sau extrase doar prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, ce poate fi atacat numai odată cu decizia prin care se finalizează investigaţia, prin aceeaşi cerere de chemare în judecată.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 21 mai 2015.

Nr. 117.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 20 mai 2015.

Nr. 479.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 173

din 19 martie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu referire la art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, excepţie ridicată de Vasilică Aniţa, Marin Anton, Gheorghe Vicenţiu Rădulescu şi Constantin Popescu în Dosarul nr. 7.279/2/2013 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.057D/2014.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 6 iunie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 7.279/2/2013, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Vasilică Aniţa, Marin Anton, Gheorghe Vicenţiu Rădulescu şi Constantin Popescu în cadrul soluţionării unei acţiuni în contencios administrativ având ca obiect anularea actului normativ Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, recunoaşterea dreptului la indemnizaţia lunară reparatorie prevăzută de art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 şi repararea pagubei create.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că dispoziţiile de lege criticate, “care prelungesc numai pentru revoluţionari starea de criză economică”, sunt neconstituţionale şi solicită, în esenţă, ca, pe calea unui reviriment de jurisprudenţa a Curţii Constituţionale, să se constate neconstituţionalitatea acestora în măsura în care suprimă cu titlu definitiv dreptul la indemnizaţia reparatorie în cursul anului 2013, cum a fost suprimat şi pentru întregul an 2012. Mai arată că prin prevederile criticate se încalcă dispoziţiile Constituţiei şi cele ale Convenţiei referitoare la proprietate, deoarece dreptul la indemnizaţia reparatorie prevăzută de art. 4 alin. (4) reprezintă un “bun” aflat sub protecţia art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţie, astfel cum a constatat şi Curtea Constituţională prin Decizia nr. 88/2013. De asemenea, arată că, astfel cum a fost interpretat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauzele Stec şi alţii împotriva Regatului Unit, 2006, paragrafele 53-55, şi Andrejeva împotriva Letoniei, 2009, art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţie nu vizează un drept de a dobândi proprietatea în sistemul regimului de securitate socială, fiind la libera apreciere a statului de a decide cu privire la aplicarea oricărui regim de securitate socială sau de a alege tipul ori cuantumul beneficiilor pe care le acordă în oricare dintre aceste regimuri, singura condiţie impusă statului este aceea de a respecta art. 14 din Convenţie privind nediscriminarea. Astfel, odată reglementate în legea internă, criteriile şi condiţiile de acordare a indemnizaţiei constituie o obligaţie a statului de a acorda indemnizaţia persoanelor care îndeplinesc condiţiile stabilite în Legea nr. 341/2004. În ce priveşte art. 16 din Constituţie coroborat cu dispoziţiile art. 14 din Convenţie şi cu cele ale Protocolului nr. 12 la Convenţie, invocă faptul că norma de lege criticată este discriminatorie în raport cu faptul că, din cele 4 categorii de persoane nominalizate în Legea nr. 341/2004, numai cu privire la o categorie s-a luat măsura în cauză, deşi toate categoriile de persoane au fost participante la aceeaşi revoluţie, s-au supus aceloraşi riscuri în aceleaşi condiţii şi au contribuit în egală măsură la victoria Revoluţiei Române, neexistând un criteriu real de departajare.

6. Referitor la art. 53 din Constituţie, coroborat cu art. 1 alin. (5), art. 11. art. 20 şi art. 148 din Constituţie şi cu art. 18 din Convenţie, autorii excepţiei susţin că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de acesta în ce priveşte restrângerea dreptului la prestaţia socială cu titlu definitiv în anul 2013 şi apreciază că dreptul putea fi afectat în baza aspectelor financiar-bugetare invocate în preambulul ordonanţei de urgenţă numai în ce priveşte reducerea cuantumului, eşalonarea ori amânarea la plată.

7. Autorii excepţiei consideră că, astfel cum rezultă din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, este posibil să se impună restrângeri ale exerciţiului drepturilor fundamentale, cu condiţia ca aceste restrângeri să răspundă efectiv unor obiective de interes general urmărite de Comunitate şi să nu constituie, în comparaţie cu scopul urmărit, o intervenţie disproporţionată şi intolerabilă care ar aduce atingere chiar substanţei acestor drepturi (Hotărârea din 13 aprilie 2000, Cauza C-292/97). Interesele generale ale Uniunii acoperă atât obiectivele menţionate la art. 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), cât şi alte interese protejate de dispoziţiile specifice din tratate, cum ar fi art. 4 alin. (1) din TUE, art. 35 alin. (3), art. 36 şi 346 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE).

8. Pe de altă parte, autorii excepţiei consideră că se încalcă şi dispoziţiile art. 115 alin. (4) şi (6) din Constituţie, întrucât Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 nu este motivată din punctul de vedere al urgenţei şi nu cuprinde justificarea situaţiei excepţionale care a determinat recurgerea la această modalitate de reglementare şi nici justificarea rezonabilă a alegerii numai a uneia dintre categoriile de persoane prevăzute de Legea nr. 341/2004 spre a-i fi afectate drepturile.

9. În final, autorii excepţiei susţin că reglementarea criticată nu respectă normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative cuprinse în Legea nr. 24/2000.

10. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal apreciază că prevederile art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 nu contravin dispoziţiilor constituţionale, sens în care invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale.

11. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

12. Guvernul consideră, în esenţă, că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale.

13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3. 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum este menţionat în încheierea de sesizare, îl constituie dispoziţiile art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 decembrie 2012, aprobată prin Legea nr. 36/2014, publicată în Monitorul Oficiat al României, Partea I, nr. 255 din 8 aprilie 2014, care au următorul cuprins: “Prevederile art. 15, 18, 19 şi 20 ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, se aplică în mod corespunzător şi în anul 2013”. Din susţinerile autorilor excepţiei de neconstituţionalitate reiese că ceea ce se critică este soluţia legislativă de prelungire în anul 2013 a suspendării acordării indemnizaţiei prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, soluţie cuprinsă în conţinutul normativ al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 cu referire la art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 14 decembrie 2011, dispoziţii care prevăd că “În anul 2012, indemnizaţiile prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu se acordă.” Prin urmare, obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 cu referire la art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011.

16. Prevederile de lege criticate au avut o aplicabilitate temporară, în cursul anului 2013, însă, cu toate acestea, continuă să îşi producă efectele juridice în prezenta cauză, astfel încât, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale (a se vedea Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011), urmează a se analiza constituţionalitatea acestora.

17. Autorii excepţiei susţin că dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (3)-(5) privind statul de drept, art. 11 privind dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 15 privind universalitatea, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 20 alin. (1) referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, art. 47 privind nivelul de trai, art. 53 referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi, art. 108 privind actele Guvernului, art. 115 alin. (4) şi (6) privind delegarea legislativă, art. 137 privind sistemul financiar, art. 139 alin. (1) privind stabilirea prin lege a impozitelor şi taxelor, art. 148 alin. (2) privind integrarea în Uniunea Europeană, art. 153 privind intrarea în vigoare a Constituţiei şi ale art. 44 privind dreptul de proprietate privată coroborat cu art. 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, privind recunoaşterea drepturilor şi libertăţilor de către părţile contractante, şi art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţie, referitor la protecţia proprietăţii private. De asemenea, consideră că sunt încălcate şi prevederile art. 14 privind interzicerea discriminării şi art. 18 privind restricţiile aduse drepturilor şi libertăţilor din Convenţie, precum şi ale Protocolului nr. 12 la Convenţie. Totodată, autorii excepţiei susţin încălcarea art. 2 şi art. 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), art. 67 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), privind respectarea drepturilor fundamentale în cadrul Uniunii, şi a următoarelor articole din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene: art. 1 privind demnitatea umană, art. 17 privind dreptul de proprietate, art. 20 privind egalitatea în faţa legii, art. 21 privind nediscriminarea, art. 25 privind drepturile persoanelor în vârstă, art. 47 privind dreptul la o cale de atac eficientă şi la un proces echitabil, art. 52 privind întinderea şi interpretarea drepturilor şi principiilor.

18. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că asupra dispoziţiilor de lege criticate - prin care s-a prelungit şi în anul 2013 măsura neacordării indemnizaţiei prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 - s-a pronunţat în sensul respingerii excepţiei de neconstituţionalitate, prin Decizia nr. 244 din 29 aprilie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 25 iunie 2014, Decizia nr. 477 din 23 septembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 19 noiembrie 2014, sau prin Decizia nr. 709 din 27 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 12 ianuarie 2015, constatând constituţionalitatea acestora.

19. Referitor la criticile de neconstituţionalitate extrinsecă, raportate la art. 115 alin. (4) şi (5) din Constituţie, Curtea s-a mai pronunţat prin Decizia nr. 554 din 17 decembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial a României, Partea I, nr. 96 din 7 februarie 2014, constatând că în preambulul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 se arată că aceasta a fost adoptată avându-se în vedere încetarea aplicabilităţii, la data de 31 decembrie 2012, a măsurilor financiare în domeniul bugetar instituite prin Legea nr. 283/2011 şi faptul că exista riscul ca la 1 ianuarie 2013 să nu existe politici fiscale şi bugetare asumate prin programul de guvernare de către noul Guvern învestit în urma alegerilor parlamentare din data de 9 decembrie 2012. Or, neadoptarea acestor măsuri şi pentru anul 2013 ar fi determinat afectarea semnificativă a sustenabilităţii finanţelor publice, generând un impact suplimentar asupra cheltuielilor bugetare şi, respectiv, asupra deficitului bugetar de 6,8% din produsul intern brut. Totodată, Curtea a reţinut că, prin Decizia nr. 1.533 din 28 noiembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 20 decembrie 2011, a reliefat necesitatea creării unui echilibru între interesele generale ale societăţii şi interesele particulare ale persoanelor, sens în care este şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, care a statuat că un stat contractant, mai ales atunci când elaborează şi pune în practică o politică în materie fiscală, se bucură de o marjă largă de apreciere, cu condiţia existenţei unui “just echilibru” între cerinţele interesului general şi imperativele apărării drepturilor fundamentale ale omului (Hotărârea din 23 februarie 2006, pronunţată în Cauza Stere şi alţii împotriva României, paragraful 50). Având în vedere cele prezentate în expunerea de motive, precum şi faptul că legiuitorul trebuie să dispună, la punerea în aplicare a politicilor sale, mai ales a celor sociale şi economice, de o marjă de apreciere pentru a se pronunţa atât asupra existenţei unei probleme de interes public care necesită un act normativ, cât şi asupra alegerii modalităţilor de aplicare a acestuia (Hotărârea din 4 septembrie 2012, pronunţată în Cauza Dumitru Daniel Dumitru şi alţii împotriva României, paragraful 49), critica de neconstituţionalitate raportată la art. 115 alin. (4) din Constituţie este neîntemeiată.

20. Referitor la criticile de neconstituţionalitate intrinsecă, raportate la art. 16, art. 44, art. 47 şi art. 53 din Constituţie, prin Decizia nr. 244 din 29 aprilie 2014, paragrafele 44-49, Curtea a constatat că acestea sunt neîntemeiate, amintind jurisprudenţa sa în materie, şi anume Decizia nr. 1.576 din 7 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 16 ianuarie 2012, Decizia nr. 88 din 28 februarie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 28 martie 2013, Decizia nr. 42 din 22 ianuarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 25 martie 2014. În esenţă, Curtea a reţinut următoarele: persoanele beneficiare ale indemnizaţiei prevăzute de art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 se află într-o situaţie obiectiv diferită faţă de celelalte categorii de persoane beneficiare ale Legii nr. 341/2004, astfel că instituirea unui tratament juridic diferit nu poate primi semnificaţia încălcării principiului egalităţii în drepturi a cetăţenilor; reglementarea legală criticată prevede doar suspendarea plăţii indemnizaţiilor, măsură cu aplicare limitată în timp, fără a afecta însă substanţa dreptului; prevederile legale criticate nu pot fi privite ca aducând atingere dreptului constituţional la un nivel de trai decent, ci mai degrabă ca instituind un set de măsuri de adaptare la condiţiile economico-sociale existente; invocarea prevederilor constituţionale referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi nu poate fi reţinută dacă nu s-a constatat încălcarea vreunei prevederi constituţionale care consacră drepturi sau libertăţi fundamentale.

21. Cu privire la dispoziţiile art. 148 alin. (2) din Constituţie privind integrarea în Uniunea Europeană, coroborate cu dispoziţiile invocate din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Curtea a reţinut prin Decizia nr. 244 din 29 aprilie 2014, paragraful 50, că, potrivit jurisprudenţei sale, aceste din urmă dispoziţii sunt, de principiu, aplicabile în controlul de constituţionalitate în măsura în care asigură, garantează şi dezvoltă prevederile constituţionale în materia drepturilor fundamentale, cu alte cuvinte, în măsura în care nivelul lor de protecţie este cel puţin la nivelul normelor constituţionale în domeniul drepturilor omului (în acest sens fiind şi Decizia nr. 1.237 din 6 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 24 noiembrie 2010). Prevederile invocate de autorii excepţiei din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene se referă la dreptul de proprietate, egalitatea în faţa legii şi nediscriminarea, drepturile persoanelor în vârstă, întinderea şi interpretarea drepturilor şi principiilor, iar considerentele reţinute analizează toate aceste aspecte, fiind, în consecinţă, valabile şi cu privire la aceste dispoziţii din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

22. Întrucât criticile de neconstituţionalitate din prezenta cauză privesc aspecte similare cu cele relevate în jurisprudenţa Curţii şi având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei acesteia, considerentele şi soluţiile deciziilor menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

23. În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate referitoare la art. 15 privind universalitatea, Curtea reţine că şi aceasta este neîntemeiată, deoarece, aşa cum a arătat în jurisprudenţa sa, de exemplu prin Decizia nr. 193 din 2 aprilie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.416 din 10 iulie 2013, indemnizaţia de revoluţionar are un caracter reparatoriu, iar legiuitorul are deplina competenţă de a stabili condiţiile şi criteriile de acordare a acesteia, în temeiul art. 61 alin. (1) din Legea fundamentală.

24. Referitor la încălcarea art. 115 alin. (6) din Constituţie, prin faptul că dispoziţiile criticate afectează drepturi şi libertăţi fundamentale, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, deoarece, aşa cum s-a reţinut mai sus, dispoziţiile criticate - prin care se prelungeşte măsura neplăţii indemnizaţiilor lunare reparatorii prevăzute de art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 şi în anul 2013 - nu afectează drepturile sau libertăţile fundamentale.

25. Cu privire la criticile de neconstituţionalitate raportate la dispoziţiile art. 1 alin. (3)-(5), art. 11 şi art. 20 din Constituţie, nici acestea nu pot fi primite, pentru aceleaşi argumente ca cele prezentate mai sus.

26. Cât priveşte dispoziţiile art. 1 referitor la demnitatea umană şi art. 47 privind dreptul la o cale de atac eficientă şi la un proces echitabil din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum şi dispoziţiile constituţionale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, art. 108 privind actele Guvernului, art. 137 privind sistemul financiar, art. 139 alin. (1) privind stabilirea prin lege a impozitelor şi taxelor şi art. 153 privind intrarea în vigoare a Constituţiei, Curtea constată că acestea nu au incidenţă în cauza de faţă.

27. În final, Curtea reţine că, prin Decizia nr. 314 din 5 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 21 iulie 2014, a precizat că măsura suspendării anuale a plăţii drepturilor prevăzute de art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, măsură adoptată deja pentru trei ani consecutivi, 2012,2013 şi 2014, nu poate fi repetată sine die, caz în care ar putea afecta proporţionalitatea acesteia. Totodată, Curtea reţine că, începând cu luna ianuarie 2015, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 969 din 30 decembrie 2014, şi Ordonanţei Guvernului nr. 1/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 19 ianuarie 2015, s-au modificat prevederile art. 3 şi art. 4 din Legea nr. 341/2004, care stabileau categoriile de titluri ce se pot acorda luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 şi drepturile corespondente deţinerii acestor titluri (introducându-se un nou titlu, Luptător cu Rol Determinant), iar noul conţinut normativ al art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 prevede acordarea unei indemnizaţii de gratitudine lunară începând cu anul 2015.

28. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Vasilică Aniţa, Marin Anton, Gheorghe Vicenţiu Rădulescu şi Constantin Popescu în Dosarul nr. 7.279/2/2013 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu referire la art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 19 martie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Naţionale “Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Naţionale “Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” - SA., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 20 mai 2015.

Nr. 348.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Naţională “Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” - S.A.

Sediul/Adresa: localitatea Mihail Kogălniceanu, str. Tudor Vladimirescu nr. 4, judeţul Constanţa

Cod unic de înregistrare: RO 11212645

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

18.412,42

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

18.367,27

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

7.500,00

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,00

2

 

Venituri financiare

5

45,15

3

 

Venituri extraordinare

6

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

18.412,42

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

18.352,42

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

2.396,25

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

272,80

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

12.396,95

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

8.817,52

C1

ch. cu salariile

13

8.094,61

C2

bonusuri

14

722,91

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

469,69

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

930,82

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

2.178,92

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

3.266,42

2

 

Cheltuieli financiare

20

60,00

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0,00

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0,00

 

1

 

Rezerve legale

25

0,00

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0,00

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,00

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

0,00

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,00

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0,00

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0,00

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0,00

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,00

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,00

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0,00

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0,00

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

63.669,66

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

30.000,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

30.000,00

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,00

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,00

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0,00

 

 

e)

alte cheltuieli

42

0,00

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

36.400,00

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

5.000,00

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0,00

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

36.400,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

274

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

268

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.695,50

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.516,98

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

68.534,59

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

0,00

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.000,00

8

 

Plăţi restante

55

298,00

9

 

Creanţe restante

56

1.500,00

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea bugetului de stat pe anul 2015 Nr. 186/2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 20 mai 2015.

Nr. 349.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: 16054368

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

2015 propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

5.517.592,98

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

5.502.017,98

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

311.209,00

2

 

Venituri financiare

5

15.575.00

3

 

Venituri extraordinare

6

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

5.302.038,42

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

5.270.342,79

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

643.680,28

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

13.244,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

275.617,49

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

217.175,23

C1

ch. cu salariile

13

195.917,65

C2

bonusuri

14

21,257,58

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

9.522,49

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

50,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

391,18

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

48.528,59

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

4.337.801,02

2

 

Cheltuieli financiare

20

31.695,63

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

215.554,56

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

76.586,58

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

138.967,98

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

138.967,98

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0,00

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

0,00

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

5.946.051,30

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

5.901.815,00

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

398.923,35

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

5.544.874,75

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

6.491

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

6.466

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.748,44

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.524,97

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

850,92

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

960,93

8

 

Plăţi restante

55

92.573,00

9

 

Creanţe restante

56

116.716,20

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea destinaţiei unui imobil proprietate publică a statului, aflat în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

În temeiul art. 108 alin. (4) din Constituţia României, republicată, al art. 1 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situaţia juridică a unor bunuri din domeniul public şi privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome .Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a unor măsuri privind managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, şi al art. II alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, aprobată cu completări prin Legea nr. 231/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Nr. crt. 13 din anexa nr. 2 “Lista bunurilor mobile şi imobile care fac parte din baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol” la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Star, aprobată cu completări prin Legea nr. 231/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Imobilul

„13

Vila Lac 2 - Suprafaţa S + P, suprafaţa construită desfăşurată 2.643 mp, cu terenul aferent în suprafaţă de 36.199,36 mp din municipiul Bucureşti, str. Turgheniev nr. 22-24, sectorul 1”

 

Art. 2. - Drepturile şi obligaţiile prevăzute în contractul de închiriere şi prestări-servicii încheiat de către Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” cu privire la imobilul menţionat la art. 1 rămân în vigoare până la data îndeplinirii acestuia.

Art. 3. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.124/2014 privind atribuirea destinaţiei de reşedinţă oficială unui imobil, aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru Preşedintele României.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 20 mai 2015.

Nr. 353.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Institutului Naţional de Statistică, pentru Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor, în administrarea Ministerului Public, pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale unei părţi din imobilul aflat în domeniul public al statului şi administrarea Institutului Naţional de Statistică, pentru Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor, potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea din administrarea Institutului Naţional de Statistică, pentru Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor, în administrarea Ministerului Public, pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea, a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 2 se face prin protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Secretariatul General al Guvernului - Institutul Naţional de Statistică şi Ministerul Public îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare ale Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 şi 1020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,

Tudorel Andrei

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 20 mai 2015.

Nr. 354.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unei părţi din imobilul aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Statistică, pentru Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor, fa care se actualizează adresa poştală şi suprafaţa construită

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului imobil din domeniul public al stalului

Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastral

Elemente-cadru de descriere tehnică

Administratorul bunului

150065

8.29.08

Imobil construcţie şi teren

Municipiul Oradea, str. Mitropolit Andrei Şaguna nr. 4, judeţul Bihor Zona II, parterul imobilului CF 2655

Suprafaţă construită: 476 mp

Suprafaţa terenului aferent: 323 mp

Institutul Naţional de Statistică pentru Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor

CIF 4660689

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Institutului Naţional de Statistică, pentru Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor, în administrarea Ministerului Public, pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului imobil care face obiectul actului normativ

Adresa/ Carte funciară/ Nr. cadastral

Elemente-cadru da descriere tehnică

Valoarea de inventar totală a bunului imobil care face obiectul transmiterii

Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil/ CUI

Persoana juridică la care se transmite bunul imobil/ CUI

150065

8.29.08

Imobil construcţie şi teren

Municipiul Oradea, str. Mitropolit Andrei Şaguna nr. 4, judeţul Bihor Zona II, parterul imobilului

CF 2655

Suprafaţă construită: 476 mp

Suprafaţa terenului aferent: 323 mp

1.111.282 lei

Domeniul public al statului, din administrarea Institutului Naţional de Statistică, pentru Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor CIF 4660689

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Public (CUI 436474), pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 2 septembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(1) Persoanele fizice pot opta pentru comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor administrative fiscale emise în formă electronică de către organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin accesarea serviciului «Spaţiul privat virtual». În acest caz nu se mai utilizează şi altă modalitate de comunicare a actului administrativ fiscal.”

2. La articolul 8, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

(6) în situaţia în care persoana fizică nu este de acord cu Termenii şi condiţiile de utilizare a serviciului «Spaţiul privat virtual» cererea prevăzută la alin. (2) se respinge.”

3. La articolul 11 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

“d) acceptul privind Termenii şi condiţiile de utilizare a serviciului «Spaţiul privat virtual».”

4. La articolul 11, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) Informaţiile opţional a fi furnizate sunt: acordul pentru primirea de atenţionări prin SMS, prin poştă electronică sau prin aplicaţia Notif.”

5. La articolul 12, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

(8) în situaţia în care persoana fizică nu este de acord cu Termenii şi condiţiile de utilizare a serviciului «Spaţiul privat virtual» cererea prevăzută la art. 11 se respinge.”

6. La articolul 15 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) cereri adresate de persoana fizică organului fiscal pentru obţinerea unor informaţii sau documente în legătură cu situaţia fiscală personală, cum ar fi: cerere de informaţii despre contribuţiile de asigurări sociale declarate de angajatori, cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală, cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislaţiei fiscale şi altele asemenea;”.

7. La articolul 15, după alineatul (2) se introduc şase noi alineate, alineatele (3)-(8), cu următorul cuprins:

“(3) Toate documentele puse la dispoziţia persoanei fizice prin intermediul serviciului «Spaţiul privat virtual» sunt înscrisuri în formă electronică cărora li s-a încorporat, ataşat sau li s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă în sensul Legii nr. 455/2001, republicată.

(4) în cazul documentelor prevăzute la alin. (1) lit. b) persoana fizică selectează tipul de cerere şi completează toate informaţiile obligatorii solicitate de aplicaţia informatică.

(5) în situaţia în care persoana fizică solicită completarea secţiunii D din certificatul de atestare fiscală «Alte menţiuni» cu sumele certe, lichide şi exigibile pe care le are de încasat de la autorităţile contractante, prin excepţie de la art. 1 alin. (21) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta depune documentul eliberat de autorităţile contractante prin care se certifică cuantumul sumelor certe, lichide şi exigibile pe care persoana fizică le are de încasat de la acestea, în original, la instituţia care solicită certificatul de atestare fiscală. Informaţiile astfel înscrise la această secţiune sunt valabile numai dacă coincid cu datele înscrise în documentele eliberate de autorităţile contractante.

(6) Pe baza informaţiilor prevăzute la alin. (4) se generează cererea şi se pune la dispoziţia persoanei fizice prin intermediul serviciului «Spaţiul privat virtual».

(7) Instituţia publică, autoritatea publică sau oricare altă persoană căreia persoana fizică îi prezintă documentele comunicate prin intermediul serviciului «Spaţiul privat virtual» poate verifica autenticitatea şi integritatea acestora folosind un dispozitiv de verificare a semnăturii electronice conform Legii nr. 455/2001, republicată. Informaţii ajutătoare sunt publicate în acest scop pe site-ul internet al Autorităţii Naţionale de Administrare Fiscală în secţiunea Servicii Online, urmărind instrucţiunile pentru validarea semnăturii.

(8) Instituţia publică, autoritatea publică sau oricare altă persoană la care persoana fizică doreşte să depună certificatul de atestare fiscală sau adeverinţa de venit comunicate prin intermediul serviciului «Spaţiul privat virtual» poate verifica şi descărca conţinutul documentului accesând aplicaţia informatică pusă la dispoziţia publicului în acest scop pe site-ul internet al Autorităţii Naţionale de Administrare Fiscală în secţiunea Servicii Online, folosind numărul de înregistrare al documentului şi codul numeric personal al persoanei fizice.”

8. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins:

“ARTICOLUL 151

Condiţii de depunere a declaraţiilor fiscale prin intermediul serviciului «Spaţiul privat virtual

(1) Depunerea declaraţiilor fiscale prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) de către o persoană fizică constă în completarea datelor corespunzător câmpurilor din macheta prezentată de aplicaţia informatică existentă în «Spaţiul privat virtual». Odată cu completarea datelor persoana fizică poate transmite un fişier care conţine imaginea documentelor justificative ale datelor completate.

(2) Pe baza datelor completate şi a fişierului prevăzute la alin. (1) se generează automat declaraţia fiscală conform modelului aprobat în acest sens. Declaraţia se semnează cu certificatul digital calificat al Ministerului Finanţelor Publice, se pune la dispoziţia persoanei fizice prin intermediul serviciului «Spaţiul privat virtual» şi se încarcă automat pe canalul de depunere a declaraţiilor.

(3) Orice modificare a declaraţiilor fiscale depuse potrivit alin. (1)se realizează prin depunerea unei declaraţii rectificative potrivit art. 84 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile alin. (1) şi (2) aplicându-se în mod corespunzător.”

9. În anexa nr. 1, la litera A.a), după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:

“4. Decizii referitoare la obligaţiile de plată accesorii”.

10. În anexa nr. 1, la litera A.b), după punctul 4 se introduc două noi puncte, punctele 5 şi 6, cu următorul cuprins:

“5. «Certificatul de atestare fiscală»

6. «Adeverinţă de venit»“.

11. În anexa nr. 1, la litera B, după punctul 4 se Introduc cinci noi puncte, punctele 5-9, cu următorul cuprins:

„5. Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală

6. Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit

7. Declaraţie privind veniturile realizate din România (formular 200) aferentă veniturilor realizate începând cu anul 2014

8. Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor (formular 230) aferentă impozitului anual datorat începând cu anul 2014

9. Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit (formular 220) aferentă veniturilor realizate începând cu anul 2015”.

Art. II. - Prevederile art. I pct. 9 privind deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii, precum şi prevederile art. I pct. 10 şi 11 privind certificatul de atestare fiscală se aplică începând cu data de 1 iulie 2015.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 mai 2015.

Nr. 572.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.