MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 333/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 333         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 15 mai 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

36. - Hotărâre cu privire la Propunerea de Directivă a Consiliului de abrogare a Directivei 2003/48/CE a Consiliului COM (2015) 129 final

 

37. - Hotărâre cu privire la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE a Consiliului în ceea ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal - COM (2015) 135 final

 

38. - Hotărâre cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 pentru plăţile directe în ceea ce priveşte anul calendaristic 2015 COM (2015) 141 final

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

818. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2015- 14 mai 2016

 

1.017. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

882. - Decizie privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii POWER INSURANCE BROKER - S.R.L.

 

883. - Decizie privind sancţionarea cu amendă şi cu interzicerea temporară a activităţii Societăţii MARSHALY C.E.E. BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

3.265. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Ialomiţa

 

4.183. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Bacău

 

4.184. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Argeş

 

4.185. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Vâlcea

 

4.186. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Călăraşi

 

4.187. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti

 

4.188. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti

 

4.189. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti

 

4.190. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Prahova

 

5.400. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Iaşi

 

5.401. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Sibiu

 

5.402. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti

 

6.712. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Ilfov

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

cu privire la Propunerea de Directivă a Consiliului de abrogare a Directivei 2003/48/CE a Consiliului COM (2015) 129 final

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul favorabil al Comisiei pentru afaceri europene LXII/184 din 7 mai 2015,

 

Senatul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României a examinat propunerea de Directivă COM (2015) 129 final şi a constatat că aceasta respectă principiile de subsidiaritate şi proporţionalitate.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senatul României în şedinţa din 11 mai 2015, în conformitate cu prevederile art. 771 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 11 mai 2015.

Nr. 36.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

cu privire la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE a Consiliului în ceea ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal - COM (2015) 135 final

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene LXII/183 din 6 mai 2015,

 

Senatul României adoptă următoarea hotărâre;

 

Art. 1. - Senatul României consideră că:

- nu există o evaluare a impactului şi a costurilor suplimentare care urmează să apară după intrarea în vigoare a acestei directive, întrucât transmiterea deciziilor fiscale emise în ultimii 10 ani prezintă multe inconveniente generate de formalizarea deciziilor doar pe format hârtie, în unele cazuri, iar transpunerea pe suport electronic necesită resurse importante;

- este necesară adoptarea de măsuri pentru standardizarea comunicării informaţiilor despre deciziile transfrontaliere, întrucât în prezent, conform textului în vigoare, schimbul de informaţii în domeniul deciziilor este spontan şi la latitudinea autorităţilor competente ale statului membru emitent. Acesta apreciază că pot exista pierderi fiscale în alt stat membru, pe baza dovezilor pe care le deţine;

- data de aplicare a acestei propuneri, respectiv 1 ianuarie 2016, este nefezabilă, pentru că procesul de transpunere al acestui proiect de directivă în legislaţia internă a fiecărui stat membru este un proces greoi şi care presupune parcurgerea unor etape;

- nu există o fundamentare corespunzătoare a schimbului automat de informaţii între statele membre şi cele nemembre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia rezultată din conţinutul acestei hotărâri se transmite către instituţiile europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senatul României în şedinţa din 11 mai 2015, în conformitate cu prevederile art. 771 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 11 mai 2015.

Nr. 37.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 pentru plăţile directe în ceea ce priveşte anul calendaristic 2015 COM (2015) 141 final

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene LXII/186 din 5 mai 2015,

 

Senatul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României a examinat propunerea de Regulament COM (2015) 141 final şi a constatat că aceasta respectă principiul subsidiarităţii, iar în raport cu principiul proporţionalităţii nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor, acesta fiind respectat în integralitate.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senatul României în şedinţa din 11 mai 2015, în conformitate cu prevederile art. IV din Regulamentul Senatului, şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 11 mai 2015.

Nr. 38.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2015-14 mai 2016

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 153.113/IM din 3 aprilie 2015 al Direcţiei generale păduri,

ţinând cont de Avizul Consiliului Naţional de Vânătoare nr. 1 din 11 mai 2015,

în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cotele de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2015-14 mai 2016, prevăzute în anexele nr. 1-6*).

Art. 2. - (1) Cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin se realizează pentru fiecare specie şi pentru fiecare fond cinegetic de către gestionarii acestora, cu respectarea reglementărilor în vigoare referitoare la autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, urmărindu-se conservarea biodiversităţii faunei cinegetice şi păstrarea echilibrului ecologic.

(2) în situaţiile în care în cursul sezonului de vânătoare 15 mai 2015-14 mai 2016 gestionarii fondurilor cinegetice se schimbă, cotele de recoltă nerealizate revin noilor gestionari de la momentul preluării dreptului de gestionare a faunei cinegetice.

(3) Cu respectarea cotelor de recoltă, fiecare vânător înscris în autorizaţia de vânătoare poate recolta într-o zi maximum 50 de exemplare din specia ciocârlie (Alauda arvensis), maximum 25 de exemplare din specia prepeliţă (Cotumix coturnix) şi maximum 5 exemplare pentru fiecare dintre speciile gâscă de semănătură (Anser fabalis fabalis), gâscă-de-vară (Anser anser rubirostris), gârliţă mare (Anser albifrons), raţă mare (Anas platyrhynchos), raţă mică (Anas crecca), raţă-cu-cap-castaniu (Aythya ferina), raţă moţată (Aythya fuligula), raţă pestriţă (Anas strepera), raţă sunătoare (Bucephala clangula), raţă lingurar (Anas clypeata), raţă suliţar (Anas acuta), raţă cârâitoare (Anas querquedula) şi raţă-cu-cap-negru (Aythya mania).

Art. 3. - În vederea obţinerii de venituri necesare unei bune gestionări a faunei cinegetice, instituţiile de învăţământ care au discipline de studiu vânatul şi vânătoarea şi instituţiile publice care au ca obiect de activitate cercetarea ştiinţifică în domeniul cinegetic pot realiza cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin, pentru fiecare specie şi pentru fiecare fond cinegetic, în proporţie de 50%, şi cu vânători, pe lângă elevi şi studenţi, şi personalul tehnic de vânătoare angajat al acestor instituţii, cu respectarea reglementărilor în vigoare referitoare la autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii.

Art. 4. - Pe fondurile cinegetice care se suprapun ariilor naturale protejate, cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin se realizează pe suprafeţele din fondurile cinegetice unde practicarea vânătorii este admisă potrivit legii.

Art. 5. - (1) în cazul modificării condiţiilor ecologice din cuprinsul fiecărui fond cinegetic şi a mişcărilor naturale de efective, în cursul sezonului de vânătoare 2015-2016, la solicitarea gestionarilor fondurilor cinegetice, structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură analizează şi aprobă, pe baza documentelor de constatare, reaşezarea între fonduri cinegetice a cotelor de recoltă aprobate prin prezentul ordin.

(2) Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură vor înainta organismului de specialitate din cadrul acesteia, lunar, situaţia actualizată a aprobărilor de reaşezare a cotelor de recoltă emise în baza prevederilor alin. (1).

Art. 6. - (1) în cazul efectuării, în cursul sezonului de vânătoare 2015-2016, a unor acţiuni de populare a fondurilor cinegetice cu exemplare ce aparţin speciilor de vânat sedentar, în urma cărora să rezulte efective cel puţin egale cu efectivele optime aprobate pentru specia în cauză, pe fondul cinegetic respectiv, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură aprobă, prin referat de aprobare, la propunerea structurilor teritoriale de specialitate ale acesteia, solicitările gestionarilor fondurilor cinegetice pentru suplimentarea cotelor de recoltă aprobate iniţial sau pentru acordarea de cote de recoltă pentru speciile de vânat care au făcut obiectul acţiunilor de populare.

(2) Anterior acţiunii de populare prevăzute la alin. (1), gestionarul fondurilor cinegetice în cauză are obligaţia să solicite, în scris, structurilor teritoriale competente ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură delegarea de reprezentanţi care să participe la acţiunea de populare pe care urmează să o realizeze.

(3) Solicitarea prevăzută la alin. (2) se va transmite cu cel puţin 10 zile calendaristice anterior acţiunii de populare, precizând data şi locul la care aceasta urmează să aibă loc.

(4) După acţiunea de populare, participanţii vor întocmi, la faţa locului, un document privind modul de desfăşurare a acţiunii de populare precizându-se fondul cinegetic, zona din cadrul acestuia în care se face popularea, provenienţa, numărul, structura pe sexe şi vârsta exemplarelor populate.

Art. 7. - (1) Exemplarele de mamifere din speciile admise la vânătoare care produc pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice se recoltează în orice perioadă a anului, la solicitarea scrisă a gestionarului, prin metoda la pândă, după cum urmează:

a) în baza aprobării conducerii structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în raza căreia se află fondul cinegetic, în situaţia în care cota de recoltă aprobată prin prezentul ordin nu a fost realizată;

b) în baza aprobării conducerii autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, prin referat de aprobare, la propunerea structurilor sale teritoriale de specialitate, în situaţia în care cota de recoltă aprobată prin prezentul ordin a fost realizată.

(2) Aprobările prevăzute la alin. (1) se acordă după ce personalul de specialitate al structurilor teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură a verificat la faţa locului situaţia pagubelor produse, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 8. - În cazul speciilor de păsări migratoare admise la vânătoare, pentru care cotele de recoltă aprobate potrivit prezentului ordin au fost realizate în procent de minimum 75%, conducerea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură poate aproba, prin referat de aprobare, suplimentarea acestora, la solicitarea scrisă a gestionarilor, cu avizul structurilor teritoriale ale autorităţii publice centrate care răspunde de silvicultură şi de protecţia mediului.

Art. 9. - (1) Pentru diminuarea efectelor negative pe care speciile de pradă le au asupra efectivelor de căprior, iepure, fazan şi potârniche, gestionarii fondurilor cinegetice vor organiza şi vor desfăşura lunar, în perioada legală de vânare, acţiuni având ca scop realizarea integrală a cotelor de recoltă aprobate pentru speciile vulpe, şacal, cioară grivă şi coţofană, precum şi combaterea câinilor hoinari şi a pisicilor sălbăticite.

(2) Rezultatele acţiunilor prevăzute la alin. (1) se transmit centralizat, pe judeţ, fond cinegetic şi specie, la structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în primele 5 zile lucrătoare din luna următoare, pentru acţiunile desfăşurate în luna anterioară.

Art. 10. - În scopul cooperării la îndeplinirea programelor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a pestei porcine clasice, a pestei porcine africane şi a rabiei, la solicitarea direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, gestionarii fondurilor cinegetice au obligaţia de a lua următoarele măsuri:

a) asigură prezenţa paznicilor de vânătoare şi a întregului personal tehnic de specialitate angajat pentru a fi instruiţi cu privire la prelevarea de probe biologice de la mistreţii şi vulpile recoltate cu ocazia acţiunilor de vânătoare;

b) prelevează, ambalează şi expediază la direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, conform normelor sanitare veterinare, prin personal instruit şi cu mijloace asigurate de către autorităţile sanitare veterinare, probe biologice de la toţi mistreţii vânaţi în sezonul de vânătoare 2015-2016, pentru care vor primi recompense financiare conform legii;

c) ambalează şi expediază la direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, conform normelor sanitare veterinare, prin personal instruit şi cu mijloace asigurate de către autorităţile sanitare veterinare, vulpile găsite moarte sau vânate în sezonul de vânătoare 2015-2016, pentru care vor primi recompense financiare conform legii;

d) reţin şi păstrează, în condiţii optime din punct de vedere sanitar-veterinar, exemplarele de mistreţ vânate, până la obţinerea rezultatului examenului de laborator privind pesta porcină clasică şi pesta porcină africană;

e) neutralizează, în condiţii de securitate şi de respectare a legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare, cadavrele porcilor mistreţi găsiţi morţi, de la care personalul sanitar-veterinar a recoltat probe biologice în vederea diagnosticului de laborator, precum şi masa gastrointestinală şi alte resturi biologice rezultate după eviscerarea mistreţilor vânaţi;

f) anunţă de îndată medicul veterinar oficial cu privire la depistarea în fondul cinegetic a cadavrelor de animale sălbatice sau a exemplarelor cu simptome certe de boală.

Art. 11. - Pentru protecţia stocului de reproducători şi a femelelor gestante se recomandă ca recoltarea cotelor aprobate la specia iepure-de-câmp (Lepus europaeus) să se realizeze până la data de 31 decembrie 2015.

Art. 12. - (1) în scopul ameliorării şi creşterii calităţii genetice a populaţiilor de cerb comun (Cervus elaphus), cerb lopătar (Dama dama) şi căprior (Capreolus capreolus) se interzice recoltarea, în sezonul de vânătoare 2015-2016, a exemplarelor “de viitor”, aşa cum sunt definite la art. 33 alin. (1) din Regulamentul privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 353/2008, cu modificările ulterioare.

(2) Pentru speciile menţionate la alin (1), selecţia exemplarelor de masculi poate fi realizată şi din numărul exemplarelor “de trofeu” aprobate potrivit prezentului ordin.

Art. 13. - (1) Controlul modului în care sunt respectate prevederile prezentului ordin se realizează de către personalul de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi al structurilor teritoriale ale acesteia, folosind inclusiv sistemul informatic de gestionare a autorizaţiilor de vânătoare administrat de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură

(2) Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură vor verifica trimestrial şi ori de câte ori este necesar, ca urmare a unor sesizări, modul de îndeplinire de către gestionarii fondurilor cinegetice a prevederilor prezentului ordin.

(3) Situaţia centralizată cu privire la nerespectarea prevederilor prezentului ordin, constatată în urma verificărilor prevăzute la alin. (2), şi cu privire la măsurile luate va fi transmisă la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură în primele 5 zile lucrătoare din trimestrul următor, pentru verificările din trimestrul anterior.

Art. 14. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea gestionarilor fondurilor cinegetice potrivit legii şi clauzelor contractelor de gestionare în vigoare.

Art. 15. - Nerespectarea prevederilor art. 13 alin (2) şi (3) atrage răspunderea disciplinară şi/sau administrativă, după caz, a celor vinovaţi.

Art. 16. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 17. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Mihail Fâcă,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 mai 2015.

Nr. 818.


*) Anexele nr. 1-6 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 159.454 din 8 mai 2015, precum şi prevederile art. 28 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.092/91, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 alin. (4) lit. c) şi art. 7 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 8 noiembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (I4) se introduce un nou alineat, alineatul (15), cu următorul cuprins:

“(15) Pentru anul 2015, termenul de înregistrare prevăzut la alin. (1) se prelungeşte până la data de 30 iulie inclusiv.”

2. La articolul 2 alineatul (21), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) asociaţiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice care îndeplinesc condiţiile menţionate la alin. (22), la solicitarea scrisă a operatorilor - pot întocmi fişele de înregistrare prevăzute în anexele nr. 1-7, verifică conformitatea datelor, semnează şi ştampilează în numele acestora şi transmit fişele de înregistrare la DAJ în vederea înregistrării şi avizării;”.

3. La articolul 2, alineatul (26) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(26) Operatorii se pot înregistra la DAJ astfel: - personal, prin depunerea documentelor în format fizic sau prin transmiterea documentelor în format electronic, utilizând semnătura electronică;

- prin asociaţiile profesional legal constituite în domeniul agriculturii care îndeplinesc condiţiile menţionate la alin. (22), în situaţia în care operatorul optează pentru această variantă. Asociaţiile pot înregistra operatorii prin depunerea documentelor în format fizic la DAJ sau transmiterea documentelor în format electronic, utilizând semnătura electronică a asociaţiei.”

4. La articolul 2, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (101), cu următorul cuprins:

,,(101) Documentele prevăzute la alin. (10) pot fi depuse şi ulterior înregistrării fişelor de înregistrare prin modalităţile prevăzute la alin. (26), dar nu mai târziu de terme nul-li mită de înregistrare.”

5. La anexa nr. 7, în tabelul de la punctul 3, sintagma “Volumul estimat comercializat (kg/litri/buc.)” se înlocuieşte cu sintagma “Volumul comercializat în anul anterior (kg/litri/buc.)”.

6. În anexa nr. 13, la punctul 1, ultima liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

“- transferul parţial al exploataţiei ecologice a producătorului - producţie vegetală, piscicolă sau animală”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 mai 2015.

Nr. 1.017.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii POWER INSURANCE BROKER - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnată în extrasul Procesului-verbal al şedinţei din data de 4 februarie 2015, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea POWER INSURANCE BROKER - S.R.L., cu sediul social în Constanţa, bd. Mamaia nr. 269, etaj P, ap. 1, judeţul Constanţa, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu numărul J13/2731/11.12.2002, cod unic de înregistrare 15084050/12.12.2002, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare al A.S.F. cu numărul RBK-199/15.03.2004,

a constatat următoarele;

1. La data controlului, societatea nu are conducător executiv.

Au fost astfel încălcate prevederile art. 13 alin. (5) şi art. 14 alin. (2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Societatea a notificat cu întârziere vacantarea poziţiei de director executiv şi nu a transmis la autoritatea de supraveghere înscrisuri din care să rezulte data încetării contractului de muncă.

Au fost astfel încălcate prevederile art. 14 alin. (1) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Începând cu data de 1 ianuarie 2014, societatea nu mai deţine o poliţă de asigurare de răspundere civilă profesională a brokerilor valabilă.

Au fost încălcate astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 lit. c) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Societatea a notificat cu întârziere autoritatea de supraveghere cu privire la modificările condiţiilor pe baza cărora s-a obţinut autorizaţia de funcţionare referitoare la închiderea a 2 (două) puncte de lucru. Au fost astfel încălcate prevederile art. 13 alin. (6) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - (1) în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. a) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi k), precum şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea POWER INSURANCE BROKER - S.R.L., cu sediul social în Constanţa, bd. Mamaia nr. 269, etaj P, ap. 1, judeţul Constanţa, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu numărul J13/2731/11.12.2002, cod unic de înregistrare

15084050/12.12.2002, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare al A.S.F. cu numărul RBK-199/15.03.2004.

(2) După data retragerii autorizaţiei de funcţionare, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Societatea POWER INSURANCE BROKER - S.R.L. are obligaţia să îşi notifice clienţii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele de asigurare direct la asigurători.

(4) Societatea POWER INSURANCE BROKER - S.R.L. răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contracte anterior comunicării prezentei decizii.

Art. 2. - (1)împotriva prezentei decizii, Societatea POWER INSURANCE BROKER - S.R.L. poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform

Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, măsura dispusă, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 6 mai 2015.

Nr. 882.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu amendă şi cu interzicerea temporară a activităţii Societăţii MARSHALY C.E.E. BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnată în extrasul Procesului-verbal al şedinţei din data de 4 februarie 2015, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea MARSHALY C.E.E. BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu sediul social în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 70, bl. J4-J5, cam. 54M, sectorul 3, înmatriculată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu numărul de ordine J40/23699/17.12.2007, cod unic de înregistrare nr. 22941747/17.12.2007, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-460/13.02.2008, ca urmare a solicitării acesteia de aprobare a retragerii autorizaţiei de funcţionare, la cerere, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu dispoziţiile art. 11 din Normele puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare,

a constatat următoarele:

1. Societatea nu a putut furniza date la zi privind eventualele debite în relaţia cu asigurătorii, nu există o evidenţă contabilă ulterioară datei de 1 mai 2014, nu a pus la dispoziţia echipei de control documente privind constituirea şi virarea taxei de funcţionare ulterioare datei de 30 aprilie 2014.

Au fost astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Pentru situaţiile financiare aferente anului 2013 societatea nu a întocmit nota explicativă cu privire la informaţiile privind cifra de afaceri, cu prezentarea veniturilor din activitatea de brokeraj defalcate pe segmente de activităţi şi pe categorii de asigurări.

Au fost astfel încălcate prevederile cap. II “Forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale” secţiunea 1 “Prevederi generale privind situaţiile financiare anuale” pct. 3 alin. (1) şi secţiunea 8 “Conţinutul notelor explicative la situaţiile financiare” pct. 300 din Reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. e) din Norma privind încheierea exerciţiului financiar 2013 pentru societăţile din domeniul asigurărilor nr. 1/2014, ceea ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Nu au fost emise facturi pentru stornarea comisioanelor returnate asigurătorilor, ca urmare a rezilierii unor contracte de asigurare de viaţă intermediate, înainte de termenele contractuale, fapt ce a condus la înregistrarea eronată a acestora în contul 462.1 “Creditori - Poliţe de asigurare returnate”, în loc de contul 411 “Decontări privind comisioanele cuvenite din activitatea de intermediere”, la neînregistrarea acestora, în roşu, în creditul contului 707 “Venituri din activitatea de intermediere în asigurări”. Prin efectuarea înregistrărilor eronate menţionate anterior s-au denaturat rulajele conturilor 462 “Creditori diverşi”, 411 “Decontări privind comisioanele cuvenite din activitatea de intermediere”, 707 “Venituri din activitatea de intermediere în asigurări” şi soldul contului 121 “Profit sau pierdere”, iar situaţiile financiare anuale întocmite de societate la 31 decembrie 2013 au fost denaturate în consecinţă.

Au fost astfel încălcate prevederile cap. II “Forma şi conţinutul situaţiilor financiare” secţiunea 1 “Prevederi generale privind situaţiile financiare anuale pct. 4 şi 5 alin. (1) şi prevederile cap. VIII “Norme metodologice de utilizare a conturilor contabile pentru brokerii de asigurare” din Reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Începând cu data de 1 august 2014 societatea nu mai deţine sediu social destinat desfăşurării activităţii pentru care a fost autorizată.

Au fost astfel încălcate prevederile art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

5. În perioada verificată societatea a deţinut contracte de răspundere civilă profesională cu discontinuităţi, iar începând cu data de 31 iulie 2014 societatea nu mai deţine contract de răspundere civilă profesională, acesta fiind reziliat ca efect al neachitării ratelor de primă.

Au fost astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 lit. c) şi art. 13 alin. (5) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui C.S.A. nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Societatea nu a pus la dispoziţia echipei de control gestiunea documentelor cu regim special.

7. Societatea nu a notificat, în scris, propriii clienţi (asiguraţi) cu privire la hotărârea de încetare a activităţii de broker, pentru îndrumarea acestora direct către asigurători în vederea gestionării contractelor de asigurare aflate în derulare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - (1) în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) lit. k) şi ale art. 39 alin. (3) lit. c) şi d) şi alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei (cinci mii lei) şi cu interzicerea temporară a exercitării activităţii Societăţii MÂRSHALY C.E.E. BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu sediul social în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 70, bl. J4-J5, cam. 54M, sectorul 3, înmatriculată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu numărul de ordine J40/23699/17.12.2007, cod unic de înregistrare 22941747/17.12.2007, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-460/13.02.2008 până la îndeplinirea în integralitate a prevederilor art. 11 din Normele puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Amenda se face venit la bugetul de stat în cota de 50% şi se achită în contul corespunzător, iar diferenţa de 50% se face venit la bugetul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi se achită în termen de 15 zile de la primirea deciziei, în contul IBAN nr. R074 TREZ 70020F350102 XXXX, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

(3) Dovada de plată a amenzii va fi prezentată Autorităţii de Supraveghere Financiară, imediat după plata acesteia.

(4) în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta decizie constituie titlu de creanţă. La data scadenţei, titlul de creanţă devine titlu executoriu, în baza căruia Autoritatea de Supraveghere Financiară va declanşa procedura silită de recuperare a creanţelor sale.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activităţii de intermediere, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în cursori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Brokerul de asigurare are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi interzicerea temporară a exercitării activităţii de intermediere în asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - Reluarea activităţii Societăţii MÂRSHALY C.E.E. BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. se dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Art. 4. - (1) împotriva prezentei decizii Societatea MÂRSHALY C.E.E. BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, măsura dispusă, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - (1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial ai României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prezenta decizie produce efecte de la data publicării.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 6 mai 2015.

Nr. 883.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanenta la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Ialomiţa

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 23-27 februarie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Ialomiţa pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Ialomiţa au totalizat 42.860,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 5.700,00 lei şi din donaţii în sumă de 37.160,00 lei. De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (1) şi art. 23 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Ialomiţa a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) şi art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Recomandări

- respectarea permanentă a prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bucureşti, 19 martie 2015.

Nr. 3.265.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Bacău

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 9-18 martie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Bacău pentru anul 2014.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Bacău au totalizat 620.495,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 495.095,00 lei şi din donaţii în sumă de 125.400,00 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 7 aprilie 2015.

Nr. 4.183.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanenta la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Argeş

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 16-20 februarie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Argeş pentru anul 2014.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Argeş au totalizat 105.820,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid În sumă de 22.370,00 tei şi din donaţii în sumă de 83.450,00 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 7 aprilie 2015.

Nr. 4.184.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Vâlcea

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 27 februarie-9 martie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Vâlcea pentru anul 2014.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Vâlcea au totalizat 86.063,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 53.954,40 lei, din donaţii în sumă de 29.408,60 lei şi din alte surse de venit în sumă de 2.700,00 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 7 aprilie 2015.

Nr. 4.185.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Călăraşi

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 9-13 martie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Călăraşi pentru anul 2014.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Călăraşi au totalizat 52.470,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 23.367,00 lei, din donaţii în sumă de 20.00,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 9.103,00 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 7 aprilie 2015.

Nr. 4.186.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 4-13 martie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti au totalizat 105.884,51 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 78.552,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 27.332,51 lei. De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 12 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Recomandări:

- respectarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bucureşti, 7 aprilie 2015.

Nr. 4.187.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 4-12 martie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti au totalizat 100.177,26 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 73.777,16 lei şi din donaţii în sumă de 26.400,10 lei. De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Recomandări:

- respectarea cu stricteţe a tuturor reglementărilor contabile în vigoare şi a prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- încheierea unui contract de subînchiriere pentru biroul parlamentar în care să fie menţionat preţul exact al chiriei stabilite pentru spaţiul subînchiriat, luând în considerare şi prevederile art. 12 alin. (1) lit. h) şi art. 21 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- încheierea contractelor de chirie pentru spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea.

 

Bucureşti, 7 aprilie 2015.

Nr. 4.188.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 4-13 martie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti au totalizat 130 160,70 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 48.660,70 lei, din donaţii în sumă de 65.500,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 16.000,00 lei.

II. Recomandări:

- respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare, referitoare la completarea formularelor de evidenţă a veniturilor din cotizaţii.

 

Bucureşti, 7 aprilie 2015.

Nr. 4.189.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Prahova

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 2-6 martie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Prahova pentru anul 2014.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Prahova au totalizat 291.352,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 192.202,00 lei, din donaţii în sumă de 93.150,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 6.000,00 lei.

Nu au fost constatate încărcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 7 aprilie 2015.

Nr. 4.190.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Iaşi

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 23-27 martie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Iaşi pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Iaşi au totalizat 72.505,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 44.523,00 lei şi din donaţii în sumă de 27.982,00 lei.

II. Recomandări:

- respectarea prevederilor privind funcţionarea şi utilizarea conturilor contabile conform Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare, prin înregistrarea corectă în conturi a veniturilor obţinute;

- transmiterea datelor corecte privind veniturile din donaţii şi cotizaţii către sediul central al partidului în vederea efectuării corecţiilor în documentele contabile ale partidului;

- întocmirea formularelor cod FC2 la încasarea cotizaţiilor de la organizaţiile comunale pentru identificarea exactă a membrilor cotizanţi şi stabilirea corectă a cuantumului plătit de către fiecare membru;

- aprofundarea permanentă şi aplicarea continuă a prevederilor legale privind activitatea financiar-contabilă a persoanelor juridice fără scop patrimonial, precum şi a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.

 

Bucureşti, 14 aprilie 2015.

Nr. 5.400.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Sibiu

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 9-13 martie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Sibiu pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Sibiu au totalizat 172.359,35 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 49.866,00 lei, din donaţii în sumă de 116.639,35 lei şi din alte surse de venit în sumă de 5.854,00 lei.

II. Recomandări:

- respectarea prevederilor Ordinului ministerului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare, privind funcţionarea şi utilizarea conturilor contabile.

 

Bucureşti, 14 aprilie 2015.

Nr. 5.401.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 4-13 martie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti pentru anul 2014.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti au totalizat 368.989,59 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 255.500,00 lei, din donaţii în sumă de 79.403,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 34.086,59 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 14 aprilie 2015.

Nr. 5.402.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Ilfov

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 2-8 aprilie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Ilfov pentru anul 2014.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Ilfov au totalizat

220.520,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 171.220,00 lei şi din donaţii în sumă de 49.300,00 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 24 aprilie 2015.

Nr. 6.712.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.