MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 316/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 316         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 8 mai 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

96. - Lege pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice

 

442. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice

 

97. - Lege pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

443. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 

98. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane

 

444. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane

 

100. - Lege pentru instituirea Zilei Limbii Bulgare

 

446. - Decret privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii Bulgare

 

101. - Lege pentru modificarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni

 

447. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 119 din 10 martie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic ai plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            302. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 299/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

            133. - Decizie privind aplicarea mobilităţii, la cerere, pentru domnul Mircea Popa din funcţia publică de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            444/837. - Ordin al ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 141 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

            17. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La anexa nr. 3 din Legea nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 6 mai 2014, tabelele 1.5 şi 8.4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Tabelul 1.5

Cobai

 

 

Greutate corporală

(g)

Suprafaţa minimă a incintei (cm2)

Suprafaţa podelei per animal (cm2)

Înălţimea minimă a incintei (cm)

Data la care se face referire la art. 32 alin. (6) din lege

Cazare normală şi în timpul procedurilor

până la 200 inclusiv

1.800

200

23

1 ianuaiie2017

peste 200 şi până la 300 inclusiv

1.800

350

23

peste 300 şi până la 450 inclusiv

1.800

500

23

peste 450 şi până la 700 inclusiv

2.500

700

23

peste 700

2.500

900

23

Reproducţie

 

2.500 Pereche cu pui. Pentru fiecare femelă de reproducţie suplimentară se adaugă 1.000 cm2.

 

23

……………………………………………

 

Tabelul 8.4

Raţe şi gâşte

 

Dacă aceste dimensiuni minime nu pot fi asigurate din motive ştiinţifice, durata izolării trebuie justificată de către persoana care realizează procedura împreună cu personalul veterinar. În aceste circumstanţe, păsările pot fi ţinute în compartimente mai mici, cu o îmbogăţire potrivită a mediului de viaţă şi cu o suprafaţă minimă a podelei de 0,75 m2. Aceste spaţii pot fi utilizate pentru a adăposti grupuri mici de păsări, cu standardele de spaţiu indicate în tabelul 8.4.

 

Greutatea corpului

(g)

Suprafaţa minimă a incintei

(m2)

Suprafaţa/ pasăre

(m2 )*)

înălţimea minimă

(cm)

Lungimea minimă a jgheabului de alimentare/pasăre

(cm)

Data prevăzută la art. 32 alin. (6) din lege

Raţe

1 ianuarie 2017

până la 300 inclusiv

2,00

0,10

50

10

peste 300 şi până la 1.200 inclusiv**)

2,00

0,20

200

10

peste 1.200 şi până la 3.500 inclusiv

2,00

0,25

200

15

peste 3.500

2,00

0,50

200

15

Gâşte

până la 500 inclusiv

2,00

0,20

200

10

peste 500 şi până la 2.000 inclusiv

2,00

0,33

200

15

peste 2.000

2,00

0,50

200

15


*) Aceasta trebuie să cuprindă o zonă minimă de bazin de 0,5 m2/2 m2, cu o adâncime minimă de 30 cm, Bazinul poate ocupa până la 50% din dimensiunea minimă a incintei.

**) Păsările care nu pot încă zbura pot fi adăpostite în compartimente cu o înălţime minimă de 75 cm.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 7 mai 2015.

Nr. 96.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 6 mai 2015.

Nr. 442.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 137 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 137. - (1) Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 7 mai 2015.

Nr. 97.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 6 mai 2015.

Nr. 443.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81 din 10 decembrie 2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 12 decembrie 2014.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 7 mai 2015.

Nr. 98.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată

 

Preşedintele României decretează;

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 6 mai 2015.

Nr. 444.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru instituirea Zilei Limbii Bulgare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se instituie ziua de 24 mai ca Ziua Limbii Bulgare.

Art. 2. - (1) Anual, cu prilejul sărbătoririi Zilei Limbii Bulgare, în localităţile în care trăiesc membri ai comunităţii bulgare se organizează manifestări culturale dedicate acestei sărbători.

(2) Autorităţile centrale şi locale pot contribui cu sprijin logistic şi/sau financiar, după caz.

Art. 3. - În instituţiile de învăţământ în care se predă limba bulgară ca limbă maternă, în ziua de 24 mai se organizează manifestări culturale dedicate acestei sărbători.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 7 mai 2015.

Nr. 100.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii Bulgare

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru instituirea Zilei Limbii Bulgare şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 6 mai 2015.

Nr. 446.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Articolul 10 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 22 aprilie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Se instituie Ziua românilor de pretutindeni, care se va sărbători în fiecare an în ultima duminică din luna mai.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 7 mai 2015.

Nr. 101.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 6 mai 2015.

Nr. 447.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 119

din 10 martie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, excepţie ridicată de Claudiu Ştefan Cristian în Dosarul nr. 835/110/2011 al Curţii de Apel Bacău - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 654D/2014.

2. La apelul nominal se prezintă, pentru autorul excepţiei, avocatul Minodora Cliveti, iar pentru părţile Adina Nechita şi George Ciprian Nechita, avocatul Neculai Volovăţ, cu împuterniciri avocaţiale depuse la dosar. Răspunde personal partea Adrian Răducanu. Lipsesc celelalte părţi, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul apărătorului autorului excepţiei de neconstituţionalitate, care solicită admiterea acesteia, potrivit şi celor arătate în notele scrise depuse la dosar. Astfel, pe lângă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 45 privind libertatea economică şi ale art. 115 alin. (6) potrivit căruia “Ordonanţele de urgenţă [,..] nu pot afecta [...] drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie “, prevederi invocate în sesizarea iniţială, susţine că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 aduc atingere şi principiilor constituţionale consacrate de art. 1 alin. (5) referitor la respectarea legilor, de art. 31 privind dreptul la informaţie, de art. 44 referitor la dreptul de proprietate privată şi de art. 135 privind economia, sens în care invocă şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 447/2013. Arată că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 a fost adoptată pe 10 februarie 2010 şi a intrat în vigoare pe 15 februarie 2010, dată de la care faptele incriminate de Legea nr. 143/2000 vizează şi operaţiunile cu substanţa JWH-018, ce se afla anterior în circuitul civil, dar care a fost introdusă de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 în rândul drogurilor de mare risc. Prin intrarea în vigoare a ordonanţei criticate, comerciantul de plante şi substanţe care nu erau, înainte de data de 15 februarie 2010, incluse în tabelele-anexă ale Legii nr. 143/2000 devine infractor fără să ştie. Întreprinzătorul se vede astfel cu un stoc de marfă, care este proprietatea sa privată, garantată şi ocrotită de lege, pe care este obligat să îl distrugă, pe cheltuiala proprie, în 10 zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, ceea ce reprezintă o formă clară de expropriere, întrucât persoana în cauză este deposedată de bunurile sale fără o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, şi fără o dreaptă şi prealabilă despăgubire. Totodată, termenul prevăzut de actul normativ criticat, fiind extrem de scurt, încalcă principiul previzibilităţii normelor juridice.

4. Avocatul părţilor Adina Nechita şi George Ciprian Nechita solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate, arătând că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 aduc atingere prevederilor constituţionale ale art. 45 şi ale art. 115 alin. (6), prin adoptarea actului normativ criticat fiind încălcată libertatea comerţului.

5. Partea Adrian Răducanu lasă la aprecierea Curţii soluţionarea excepţiei.

6. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, şi anume Decizia nr. 1.577/2011 .Arată astfel că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 115 alin. (4) şi (6) din Legea fundamentală, în scopul apărării sănătăţii publice, având în vedere că, potrivit art. 45 din Constituţie, libertatea economică trebuie exercitată în condiţiile legii,

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

7. Prin încheierea din 24 iunie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 835/110/2011, Curtea de Apel Bacău - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope. Excepţia a fost ridicată de Claudiu Ştefan Cristian cu ocazia soluţionării apelurilor declarate într-o cauză având ca obiect tragerea la răspundere penală pentru săvârşirea, printre altele, a infracţiunii de trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 143/2000.

8. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 încalcă prevederile constituţionale ale art. 45 referitor la libertatea economică, ale art. 115 alin. (6) potrivit căruia “Ordonanţele de urgenţă [...] nu pot afecta [...] drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie” şi ale art. 148 alin. (2) privind prioritatea reglementărilor comunitare cu caracter obligatoriu faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, întrucât ordonanţa de urgenţă criticată, care modifică o lege organică ce reglementează drepturi fundamentale, transformă o activitate comercială licită într-o faptă penală, ceea ce este de natură să afecteze libertatea economică. Arată că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 a mai fost supusă controlului Curţii Constituţionale, care prin Decizia nr. 1.577/2011 a respins excepţia de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. Criticile care au făcut obiectul deciziei menţionate nu se raportau însă la lezarea libertăţii economice. Cu acelaşi prilej, Curtea a reţinut că ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate dacă au consecinţe negative asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale, dar pot fi adoptate dacă, prin reglementările pe care le conţin, au consecinţe pozitive în domeniile în care intervin. Or, Curtea nu a precizat care ar putea fi consecinţele negative ale adoptării acestei ordonanţe de urgenţă sau în ce ar putea consta atingerea adusă drepturilor şi libertăţilor persoanelor.

9. Arată că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 introduce în rândul drogurilor de mare risc substanţa JWH-018. În speţă, s-au importat din Uniunea Europeană plante în conţinutul cărora era prezentă substanţa JWH-018, operaţiunile derulându-se între societăţi cu personalitate juridică din România şi o firmă din Germania. Din documentaţia emisă de aceasta din urmă rezultă că activităţile comerciale cu aceste plante sunt legale, firma din Germania având relaţii de comerţ cu mai mulţi parteneri din Europa. Prevederile art. 45 din Constituţie garantează libertatea economică. Or, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 s-a transformat o activitate comercială licită într-o faptă penală, fiind afectat, raportat la art. 115 alin. (6) din Legea fundamentală, dreptul constituţional la libertatea economică. Consideră că, într-o atare situaţie, nu se putea interveni pe calea adoptării unei ordonanţe de urgenţă. O reglementare normală a situaţiei mai sus prezentate ar fi asigurat avertizarea operatorilor economici de apariţia unui asemenea act legislativ şi de consecinţele scoaterii din circuitul civil licit a unor plante sau substanţe.

10. În fine, consideră că termenul de 10 zile, stabilit de art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 pentru a distruge, pe cheltuiala proprie, plantele şi substanţele prevăzute de ordonanţa de urgenţă este un termen deosebit de scurt, care nu a dat posibilitatea efectivă persoanelor vizate să distrugă plantele şi substanţele respective. Astfel, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 a apărut în mod neaşteptat şi s-a aplicat imediat, fără ca operatorii economici să aibă posibilitatea să prevadă o asemenea reglementare şi să stopeze comerţul cu plante şi substanţe care urmau să fie interzise, pentru a-şi reduce, în felul acesta, la minimum pierderile din activitatea economică. În condiţiile în care s-ar fi respectat procesul legislativ obişnuit şi operatorii economici ar fi fost informaţi într-un termen rezonabil despre obligaţia de a distruge produsele, aceştia nu ar mai fi importat respectivele plante şi substanţe.

11. Curtea de Apel Bacău - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens, face trimitere la Decizia nr. 1.577/2011 a Curţii Constituţionale, prin care aceasta a statuat că, potrivit art. 115 alin. (6) din Legea fundamentală, interdicţia adoptării de ordonanţe de urgenţă este totală şi necondiţionată în ceea ce priveşte domeniul legilor constituţionale şi măsurile de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică. În celelalte domenii prevăzute de text, ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate dacă “afectează dacă au consecinţe negative, dar, în schimb, pot fi adoptate dacă, prin reglementările pe care le conţin, au consecinţe pozitive în domeniile în care intervin. Prin urmare, de vreme ce nu au fost evidenţiate acele consecinţe negative care interzic adoptarea unei ordonanţe de urgenţă, Curtea a constatat că această critică este neîntemeiată. Mai arată că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 a fost adoptată pentru a se evita pericolul pe care îl prezintă pentru sănătatea publică consumul anumitor substanţe şi plante, din cauza intoxicărilor pe care le produc şi a riscului de abuz, astfel încât nu constituie o încălcare a libertăţii economice. Aceasta nu are un caracter absolut şi nu poate aduce atingere valorilor supreme recunoscute, la nivel european, într-o societate democratică, referitoare la apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii şi a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor.

12. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

13. Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 sunt constituţionale. Astfel, în ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 raportată la prevederile art. 115 alin. (6) din Legea fundamentală, face trimitere la Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.577/2011. De asemenea, arată că, aşa cum a statuat Curtea Constituţională în jurisprudenţa sa, de exemplu, prin Decizia nr. 162/2011, libertatea economică nu este un drept absolut al persoanei, ci este condiţionată de respectarea limitelor stabilite de lege, limite ce urmăresc asigurarea unei anumite discipline economice ori protejarea unor interese generale, precum şi asigurarea respectării drepturilor şi intereselor legitime ale tuturor.

14. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate,

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, susţinerile părţilor prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

15. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

16. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 15 februarie 2010, aprobată prin Legea nr. 92/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 26 mai 2010.

17. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii de lege, autorul excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 45 referitor la libertatea economică, ale art. 115 alin. (6) potrivit căruia “Ordonanţele de urgenţă [...] nu pot afecta [...] drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie” şi ale art. 148 alin. (2) privind prioritatea reglementărilor comunitare cu caracter obligatoriu faţă de dispoziţiile contrare din legile interne.

18. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 prin Legea nr. 92/2010 nu poate avea relevanţă în analizarea constituţionalităţii extrinseci a acestei ordonanţe de urgenţă, deoarece, aşa cum a reţinut Curtea în jurisprudenţa sa, de exemplu, prin Decizia nr. 95/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 23 februarie 2006, Decizia nr. 784/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 7 iulie 2009, şi Decizia nr. 14 din 18 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 15 aprilie 2011, aprobarea prin lege a unei ordonanţe de urgenţă a Guvernului nu poate acoperi un eventual viciu de neconstituţionalitate extrinsecă a acesteia.

19. Curtea constată că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 au mai fost supuse controlului de constituţionalitate prin raportare la prevederi din Constituţie invocate şi în prezenta cauză şi faţă de critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 1.577 din 7 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 17 ianuarie 2012, Curtea a respins ca neîntemeiată critica de neconstituţionalitate extrinsecă a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 raportată la art. 115 alin. (6) din Legea fundamentală, potrivit căruia “Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică”. Prin decizia mai sus menţionată, Curtea a făcut trimitere la Decizia nr. 1,189 din 6 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 25 noiembrie 2008, prin care a statuat că, din interpretarea textului constituţional al art. 115 alin. (6), se poate deduce că interdicţia adoptării de ordonanţe de urgenţă este totală şi necondiţionată atunci când menţionează că acestea nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale şi că nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică, în celelalte domenii prevăzute de text, ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate dacă “afectează”, dacă au consecinţe negative, dar pot fi adoptate dacă, prin reglementările pe care le conţin, au consecinţe pozitive în domeniile în care intervin. Prin urmare, a afecta presupune a suprima”, “a aduce atingere”a prejudicia”, “a vătăma”, “a leza”, “a antrena consecinţe negative”.

20. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei Curţii, soluţia de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate pronunţată de Curte prin Decizia nr. 1.577/2011, precum şi considerentele care au fundamentat-o îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

21. Distinct de cele reţinute prin decizia mai sus menţionată, Curtea constată că, din perspectiva condiţionării interdicţiei de a adopta ordonanţe de urgenţă de existenţa unor consecinţe negative asupra drepturilor şi libertăţilor prevăzute de Constituţie, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 nu afectează libertatea economică consacrată de art. 45 din Legea fundamentală, actul normativ criticat nefiind adoptat cu încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 115 alin. (6).

22. Potrivit jurisprudenţei Curţii, principiul libertăţii economice, garantat la nivel constituţional în anul 2003, odată cu revizuirea Constituţiei, constituie împreună cu libera iniţiativă fundamentul economiei de piaţă, având un conţinut normativ complex, care priveşte atât începerea unei activităţi economice, cât şi desfăşurarea acesteia într-un mediu concurenţial nedistorsionat de bariere legale discriminatorii şi practici anticoncurenţiale, abuzive sau neloiale. În considerarea specificului economiei de piaţă, rolul statului este limitat la crearea cadrului general, economic, social şi politic, necesar pentru derularea activităţii operatorilor economici, ceea ce implică adoptarea unor reglementări restrictive, dar în limitele impuse de asigurarea respectării drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, reglementări care nu pot afecta substanţa drepturilor. Accesul liber la o activitate economică nu exclude, ci, dimpotrivă, implică stabilirea unor limite de exercitare a libertăţii economice, prin interzicerea faptelor ilicite, prejudiciabile pentru societate sau pentru alte persoane. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 15 din 22 ianuarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 10 februarie 2004, Decizia nr. 119 din 16 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 23 martie 2006, şi Decizia nr. 498 din 10 mai 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 28 iunie 2012.

23. Libertatea economică nu este absolută, ci trebuie exercitată în condiţiile legii. Potrivit dispoziţiilor art. 45 din Constituţie, atât accesul liber al persoanei la o activitate economică, cât şi exercitarea acestuia se desfăşoară “În condiţiile legii”, aşa cum a reţinut Curtea, de exemplu, prin Decizia nr. 929 din 18 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 801 din 23 noiembrie 2007. Astfel, în contextul asigurării libertăţii economice, statul are obligaţia să impună reguli de disciplină economică, pe care operatorii economici trebuie să le respecte, iar legiuitorul are competenţa de a stabili sancţiunile corespunzătoare pentru nerespectarea acestora. În acest sens este jurisprudenţa Curţii Constituţionale, reflectată în numeroase decizii, cum ar fi Decizia nr. 227 din 21 aprilie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 17 iunie 2005, Decizia nr. 489 din 29 septembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 28 octombrie 2005, Decizia nr. 556 din 7 iunie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 15 august 2007, şi Decizia nr. 162 din 8 februarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 19 aprilie 2011.

24. Traficul şi alte operaţiuni ilicite cu droguri sunt incriminate prin Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010, Legea nr. 143/2000fiind republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 6 martie 2014. Potrivit art. 1 lit. b) din Legea nr. 143/2000, termenul “droguri” desemnează “plantele şi substanţele stupefiante ori psihotrope sau amestecurile care conţin asemenea plante şi substanţe, înscrise în tabelele nr. I-III care fac parte integrantă din această lege.

25. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010, pe de o parte, modifică tabelele-anexă nr. I-III ale Legii nr. 143/2000, în sensul înscrierii de noi plante şi substanţe, ce intră, astfel, în sfera drogurilor, putând constitui obiect material al infracţiunilor reglementate de respectiva lege, iar, pe de altă parte, prevede un termen de 10 zile de la data intrării ei în vigoare, în care proprietarul, posesorul şi deţinătorul cu orice titlu al plantelor şi substanţelor nou introduse în tabelele mai sus menţionate sunt obligaţi să distrugă, pe cheltuiala proprie, cu respectarea prevederilor legale, plantele şi substanţele pe care le deţin, întrucât cuprinde norme de natura legii organice, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 a fost aprobată, prin Legea nr. 92/2010, cu majoritatea prevăzută de art. 76 alin. (1) din Legea fundamentală, potrivit art. 115 alin. (5) teza finală din Constituţie.

26. Curtea constată că adoptarea actului normativ criticat reprezintă o opţiune legitimă a Guvernului, care respectă cerinţele instituite de art. 115 din Constituţie, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 urmăreşte apărarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale, în special a vieţii şi a sănătăţii cetăţenilor, valori constituţionale de prim rang consacrate de Legea fundamentală în art. 22 “Dreptul la viaţă şi la integritatea fizică şi psihică” şi în art. 34 “Dreptul la ocrotirea sănătăţii”, fără a aduce atingere principiului constituţional al libertăţii economice. În acest sens, trebuie avut în vedere interesul general al societăţii, şi anume acela de înlăturare în cel mai scurt timp a pericolului pe care îl prezintă pentru sănătatea publică consumul plantelor şi substanţelor stupefiante şi psihotrope şi al amestecurilor ce conţin asemenea plante sau substanţe, din cauza intoxicărilor pe care le produc şi a riscului de abuz, pericol evidenţiat de numărul mare de persoane, în special tineri, care s-au prezentat la spital în urma consumului unor asemenea plante şi substanţe, aspecte reţinute în preambulul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010.

27. De asemenea, Curtea constată că, prin art. 49 “Protecţia copiilor şi a tinerilor Constituţia consacră dreptul copiilor şi tinerilor la un regim special de protecţie şi de asistenţă în realizarea drepturilor lor, un veritabil drept-sinteză întemeiat pe realitatea că segmentul de populaţie reprezentat de copii şi de tineri constituie marele potenţial uman de azi, dar, mai ales, de mâine, al societăţii, care asigură continuitatea şi viitorul. Or, acest potenţial uman are dreptul la protecţie şi la asistenţă speciale în realizarea propriilor drepturi. Acestui drept-sinteză îi corespunde obligaţia statului de a asigura copiilor şi tinerilor condiţiile necesare dezvoltării lor armonioase din punct de vedere fizic şi intelectual, având în vedere, pe de o parte, situaţia specială a copiilor, iar, pe de altă parte, faptul că tinerii, deşi au atins maturitatea biologică, se confruntă cu şi mai mari dificultăţi decât adulţii pe multiple planuri, în special în ceea ce priveşte inserţia profesională, participarea la viaţa comunităţii şi depăşirea pragului de sărăcie. Tinerii sunt expuşi unor factori de risc specifici, ce constau în fenomene, procese şi comportamente, care, prin acţiunea lor specifică, reduc sau elimină şansele tinerilor de formare şi integrare în societate. Astfel, statului îi revine obligaţia de a lua măsuri de prevenire şi înlăturare a factorilor de risc, inclusiv măsuri de prevenire şi combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri, în condiţiile în care noi substanţe stupefiante şi psihotrope devin disponibile într-un ritm fără precedent.

28. Toate acestea impun reglementări urgente cu privire la noile substanţe stupefiante şi psihotrope, ţinând cont de evoluţia rapidă ce caracterizează acest domeniu şi de dovezile ştiinţifice care atestă riscurile pe care le prezintă aceste substanţe. Având în vedere că principiul libertăţii economice nu este un drept absolut al persoanei, ci este condiţionat de respectarea unor limite ce urmăresc asigurarea disciplinei economice şi protejarea unor interese generale, Curtea nu poate reţine critica potrivit căreia Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 ar avea consecinţe negative, ci, dimpotrivă, constată că aceasta are consecinţe pozitive atât în ceea ce priveşte asigurarea unui climat de disciplină economică, cât şi în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri. Adoptarea actului normativ criticat pune în balanţă libertatea economică cu alte drepturi şi valori constituţionale şi realizează un just echilibru între reglementarea restrictivă a cadrului de desfăşurare a activităţii operatorilor economici şi apărarea sănătăţii publice. Prin urmare, dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 nu aduc atingere libertăţii economice consacrate de art. 45 din Constituţie, neputând fi reţinută nici încălcarea prevederilor art. 115 alin. (6) din Legea fundamentală.

29. În ceea ce priveşte critica raportată la prevederile constituţionale ale art. 148 alin. (2) referitor la prioritatea reglementărilor comunitare cu caracter obligatoriu faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, Curtea constată că autorul excepţiei nu indică normele de drept european considerate a fi încălcate prin dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010, astfel încât nici această critică nu poate fi reţinută.

30. Referitor la susţinerile autorului excepţiei, făcute în şedinţa publică, prin care şi-a extins criticile de neconstituţionalitate, arătând că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 aduc atingere şi prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (5), art. 31, art. 44 şi ale art. 135, Curtea constată că nu poate primi aceste motive de neconstituţionalitate, întrucât ele au fost invocate ulterior sesizării Curţii în prezenta cauză. Instanţa de contencios constituţional nu poate hotărî asupra excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate direct în faţa sa, întrucât ar încălca art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, conform căruia părţile trebuie să îşi exprime punctele de vedere în legătură cu excepţia de neconstituţionalitate în faţa instanţei judecătoreşti, depunând dovezile pe care le consideră necesare, iar instanţa de judecată este obligată să îşi exprime opinia cu privire la excepţia de neconstituţionalitate ridicată. Aşadar, litigiul constituţional se desfăşoară numai în limitele determinate prin încheierea de sesizare, fără ca acestea să poată fi modificate de vreuna dintre părţi.

31. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Claudiu Ştefan Cristian în Dosarul nr. 835/110/2011 al Curţii de Apel Bacău - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie şi constată că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bacău - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 10 martie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 299/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 299/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 18 aprilie 2014, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Încadrarea personalului în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal, prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie,

Gabriela Coman

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 29 aprilie 2015.

Nr. 302.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 299/2014)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie Numărul maxim de posturi: 69 (exclusiv demnitarul)

 

 

CONSILIUL DE COORDONARE

 

PREŞEDINTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABINET PREŞEDINTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIT PUBLIC INTERN*

 

 

CORP CONTROL**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI

 

SERVICIUL ADOPŢII

 

SERVICIUL ECONOMIC, RESURSE UMANE ŞI ADMINISTRATIV

 

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL STRATEGII PROGRAME

 

SERVICIUL MONITORIZARE

 

 


* Se organizează la nivel de compartiment.

** Se organizează la nivel de serviciu. 1) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind aplicarea mobilităţii, la cerere, pentru domnul Mircea Popa din funcţia publică de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere cererea domnului Mircea Popa, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/6.126/1.M. din 7 mai 2015,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 87 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 27 alin. (1) lit. a), art. 32 şi 35 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Mircea Popa i se aplică mobilitatea, la cerere, din funcţia publică de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 8 mai 2015.

Nr. 133.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Nr. 444 din 14 aprilie 2015

Nr. 837 din 23 aprilie 2015

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 141 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 141 alin, (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice şi ministrul fondurilor europene emit următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 141 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 7 august 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul h, după alineatul (3) se Introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

(4) în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea comunicării, Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial Transport, analizează necesarul de fonduri pentru cofinanţarea proiectelor din cadrul programului şi comunică Ministerului Finanţelor Publice, respectiv Autorităţii de certificare şi plată, Direcţiei generale de sinteză a politicilor bugetare şi Direcţiei generale de programare bugetară, detalierea sumei primite suplimentar pe ordonatorii principali de credite beneficiari şi solicită Autorităţii de certificare şi plată virarea fondurilor în contul de venituri ale bugetului de stat deschis pe codul de identificare fiscală al fiecărui ordonator principal de credite, după cum urmează:

a) al Ministerului Transporturilor, pentru cofinanţarea proiectelor ai căror beneficiari sunt cei prevăzuţi la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

b) al Ministerului Fondurilor Europene, pentru cofinanţarea proiectelor proprii finanţate din axa prioritară de asistenţă tehnică a acestui program;

c) al Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, pentru cofinanţarea proiectelor celorlalte categorii de beneficiari din cadrul Programului operaţional sectorial Transport.

(5) Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial Transport, comunică Ministerului Transporturilor, în cazul în care acesta este beneficiar de sume primite suplimentar de la Comisia Europeană în baza Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011, în termenul menţionat la alin. (4), suma ce urmează a fi virată de Autoritatea de certificare şi plată potrivit art. 2 alin. (1).”

2. Articolul 2 se modifică şl va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) în termen de 15 zile lucrătoare de la încasarea sumelor primite suplimentar de la Comisia Europeană în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 sau de la reconstituirea sumelor conform art. 1 alin, (1), respectiv în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice pentru sumele aflate în sold, Autoritatea de certificare şi plată virează echivalentul în lei al acestor sume, calculat la cursul Băncii Naţionale a României valabil în ziua efectuării schimbului valutar, din contul 54.01.01.00 «Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale din cadrul obiectivului convergenţă», în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.45.22.00 «Sume primite în cadrul mecanismului top-up», codificat cu codul de identificare fiscală al fiecărui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management, precum şi al ordonatorilor principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a) deschis la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti şi al ordonatorului principal de credite prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. c) deschis la Trezoreria Operativă Centrală. Contul de venituri ale bugetului de stat20.A.45.22.00 «Sume primite în cadrul mecanismului top-up» se codifică în cazul ordonatorului principal de credite prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. c) cu codul de identificare fiscală 8609468.

(2) Autorităţile de management care gestionează programele operaţionale pentru care primesc suplimentar sume potrivit art. 1 au obligaţia de a solicita ordonatorilor principali de credite ai ministerelor în cadrul cărora funcţionează majorarea bugetelor, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la încasarea în conturile de venituri bugetare a echivalentului în lei al sumelor menţionate la alin. (1), prezentând acestora următoarele documente justificative:

a) comunicarea prevăzută la art. 1;

b) copia extrasului contului de venituri bugetare deschis la Trezoreria Statului, în care au fost încasate sumele virate de Autoritatea de certificare şi plată.

(3) în cazul ordonatorilor principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a) şi c), solicitarea prevăzută la alin. (2) se efectuează de către Direcţia economică din cadrul Ministerului Transporturilor si, respectiv, de către Autoritatea de certificare şi plată.”

3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate

de management, precum şi ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a) şi c) solicită, în baza documentelor justificative prevăzute la art. 2 alin. (2), Ministerului Finanţelor Publice introducerea modificărilor în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor ordonatorilor principali de credite.”

4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Ministerul Finanţelor Publice, pe baza documentelor prezentate de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi de ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a) şi c), introduce modificările corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor acestora.

(2) Sumele introduse în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat vor fi prevăzute distinct atât fa partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, după cum urmează:

a) la partea de venituri ale bugetului de stat vor fi prevăzute la capitolul 45.01 «Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări», la o poziţie distinctă, respectiv subcapitolul 45.01.22 «Sume primite în cadrul mecanismului top-up»;

b) la partea de cheltuieli, în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management pentru programele operaţionale care utilizează mecanismul plăţii indirecte şi în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale vor fi prevăzute la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», după caz, la articolele:

- 56.29 «Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top-up»;

- 56.30 «Transferuri din bugetul de stat din sumele primite în cadrul mecanismului top-up către bugetele locale»;

- 56.31 «Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alţi beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare. din sumele încasate în cadrul procedurii top-up»;

c) la ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management pentru programul operaţional care utilizează mecanismul plăţii directe, precum şi la Ministerul Transporturilor, acestea se vor reflecta la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», la poziţia de clasificaţie 56.XX.04, unde XX reprezintă articolul bugetar, conform clasificaţiei bugetare, la care se adaugă alineatul 04 «Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top-up».”

5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Ordonatorii principali de credite cu roi de autoritate de management, precum şi ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a) şi c) pot deschide şi utiliza creditele bugetare suplimentate conform art. 4 numai pentru destinaţiile aprobate conform art. 141 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare.”

6. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a) şi c), până la data de 15 decembrie a fiecărui an pot solicita Ministerului Finanţelor Publice deschiderea creditelor bugetare aprobate la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», la articolele prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b), respectiv alineatul prevăzut la art. 4 alin. (2) lit. c).

(2) Ministerul Finanţelor Publice aprobă solicitarea menţionată la alin. (1), formulată de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi de ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a) şi c), în termen de maximum 3 zile lucrătoare.

(3) Până la data de 22 decembrie a fiecărui an, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a) şi c) solicită unităţii Trezoreriei Statului virarea m contul de disponibil 50.01.46 «Disponibil din sume aferente mecanismului top-up», deschis pe numele acestora, a sumelor primite în cadrul mecanismului top-up care nu mai pot fi utilizate până la finele anului bugetar, determinate ca diferenţă între veniturile bugetare încasate de la Autoritatea de certificare şi plată în contul de venituri bugetare prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a) şi totalul plăţilor care au fost dispuse de la subdiviziunile de cheltuieli bugetare prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) şi c). La solicitarea adresată unităţii Trezoreriei Statului va fi anexată situaţia prevăzută în anexă.

(4) La data primirii solicitării prevăzute la alin. (3), unităţile Trezoreriei Statului transferă sumele prevăzute la pct. 3 din anexă, din contul de venituri bugetare prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a), codificat cu codul de identificare fiscală al acestora, în contul 50.01.46 «Disponibil din sume aferente mecanismului top-up», deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, precum şi al ordonatorilor prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a) şi c). În cazul ordonatorului principal de credite prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. c), contul 50.01.46 «Disponibil din sume aferente mecanismului top-up» se codifică cu codul de identificare fiscală 8609468.

(5) Până la data de 22 decembrie a fiecărui an, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management precum şi ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a) şi c) vor efectua retragerea creditelor bugetare deschise şi neutilizate în cadrul mecanismului top-up. Până la aceeaşi dată, aceştia vor solicita Ministerului Finanţelor Publice introducerea modificărilor corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum ŞI în volumul şi structura bugetelor acestora, constând în diminuarea bugetelor respective cu sumele transferate în contul de disponibil potrivit prevederilor alin. (4).

(6) Sumele existente la finele anului în contul de disponibil 50.01.46 «Disponibil din sume aferente mecanismului top-up» se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi de ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a) şi c), în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzute la art.4 alin. (2) lit. a). Utilizarea cu aceeaşi destinaţie a sumelor astfel transferate se efectuează numai după majorarea cu sumele respective a veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi a bugetelor ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management şi respectiv bugetelor ordonatorilor principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a) şi c), după caz, prin introducerea modificărilor corespunzătoare în aceste bugete conform procedurii prevăzute la art. 2 alin. (2), art. 3 şi 4.”

7. Articolul 7 se modifică şl va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Sumele încasate de Autoritatea de certificare şi plată după data de 10 decembrie a fiecărui an, conform prevederilor art. 1, vor fi păstrate în contul denominat în euro, deschis la Banca Naţională a României. Echivalentul în lei al acestor sume va fi transferat de Autoritatea de certificare şi plată în primele 7 zile lucrătoare ale anului următor, conform prevederilor art. 2 alin. (1), urmând ca majorarea creditelor bugetare aferente bugetelor ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi ale ordonatorilor principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a) şi c) să se realizeze conform art. 2 alin. (2), art. 3 şi 4.”

8, Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Marius Nica

 

ANEXĂ

(Anexa la normele metodologice)

 

Ministerul

Nr. /data

 

SITUAŢIA

sumelor primite în cadrul mecanismului top-up care se transferă în contul de disponibil 50.01.46 “Disponibil din sume aferente mecanismului top-up”

 

Nr. crt.

Denumirea indicatorului

Codul indicatorului

Suma

- lei -

1.

Venituri primite în cadrul mecanismului top-up şi virate la buget

 

 

2.

Total plăţi efectuate în limita sumelor primite în cadrul mecanismului top-up titlul 56 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, din care:

- 56.xx.04 “Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top-up”

- 56.29 “Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top-up”, detaliate pe programe conform clasificaţiei bugetare

- 56.30 “Transferuri din bugetul de stat din sumele primite în cadrul mecanismului top-up către bugetele locale”

- 56.31 “Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alţi beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare, din sumele încasate în cadrul procedurii top-up”

 

 

3.

Soldul sumelor primite în cadrul mecanismului top-up rămase neutilizate la finele anului (titlul 56 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare*) (1-2)

 

 

 

Ordonator principal de credite,

Autoritatea de management*)


*) Pentru Ministerul Transporturilor şi Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni generale nu este necesar avizul autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial Transport.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, ale Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din data de 6 mai 2015,

Banca Naţională a României hotărăşte:

Începând cu data de 7 mai 2015, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 1,75% pe an.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 6 mai 2015.

Nr. 17.

 

RECTIFICĂRI

 

La Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Social Liberală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 1 aprilie 2015, se face următoarea rectificare:

- la punctul 3 “Cuantumul total al veniturilor din alte surse”, în loc de: “150-357,49 lei”se va citi: “178.327,73 lei”.

 

La Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSD, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 1 aprilie 2015, se fac următoarele rectificări:

- la punctul 1 “Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii”, în loc de: “14.088.015,48 lei”se va citi: “14.298.095,48 lei”;

- la punctul 3 “Cuantumul total al veniturilor din alte surse”, în loc de: “545.543,73 lei”se va citi: “545.043,38 lei”.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.