MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 458/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 458         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 25 iunie 2015

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

129. - Ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor pentru aprobarea condiţiilor de recunoaştere a absolvenţilor programului de formare şi perfecţionare pentru evaluatori de spitale, precum şi a celor minimale de păstrare a calităţii de evaluator de spitale

 

794. - Ordin al ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

 

4.194. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 februarie-20 martie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

            91. - Ordin privind aprobarea Procedurii de confirmare a dreptului de participare la pieţele de energie electrica din România a unor persoane juridice străine având sediul social într-un stat membru ai Uniunii Europene

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

            Decizia nr. 10 din 11 mai 2015 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

            65. - Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMÂNIEI

COMISIA NAŢIONALA DE ACREDITARE A SPITALELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea condiţiilor de recunoaştere a absolvenţilor programului de formare şi perfecţionare pentru evaluatori de spitale, precum şi a celor minimale de păstrare a calităţii de evaluator de spitale

 

Având în vedere:

- Referatul comun al Unităţii de evaluare, analiză şi acreditare nr. 5.345/UEAA din 12 iunie 2015 şi al Direcţiei economice, achiziţii publice şi administrativ nr. 763/DEAPA din 16 iunie 2015, aprobat cu nr. 2.197/C.V. din 16 iunie 2015;

- prevederile art. 2 alin. (4) şi art. 15 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 206/2014 privind constituirea Registrului evaluatorilor de spitale al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor,

în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se pot înscrie în Registrul evaluatorilor de spitale al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor absolvenţii programului de formare şi perfecţionare pentru evaluatori de spitale organizat de instituţie în colaborare cu Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, care nu se află în vreuna dintre situaţiile de incompatibilitate cu activitatea de evaluare de spitale.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) care se află temporar în situaţie de incompatibilitate pot îndeplini formalităţile de înscriere în Registrul evaluatorilor de spitale al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor la încetarea situaţiei de incompatibilitate.

(3) în căzui în care situaţia de incompatibilitate survine ulterior înscrierii în Registrul evaluatorilor de spitale al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, evaluatorul în cauză are obligaţia anunţării situaţiei intervenite în termen de maximum 15 zile lucrătoare, în vederea efectuării modificărilor ce se impun.

(4) La înscriere, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) completează o cerere-declaraţie, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Păstrarea calităţii de evaluator de spitale certificat sau, după caz, recunoscut de către Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor este determinată de îndeplinirea următoarelor condiţii minimale:

a) plata cotizaţiei anuale;

b) respectarea Codului de conduită a evaluatorilor de spitale înscrişi în Registrul evaluatorilor de spitale al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 216/2013*);

c) respectarea disponibilităţii declarate de a participa la programul stabilit de către Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor pentru desfăşurarea întregului proces de evaluare a unităţilor sanitare cu paturi în vederea acreditării (previzită, vizită de evaluare şi postvizită);

d) participarea la programul de perfecţionare continuă organizat de către Comisia Naţională da Acreditare a Spitalelor în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionale ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 3. - (1) Cotizaţia anuală prevăzută la art. 2 lit. a) se stabileşte la suma de 200 lei/persoană/an.

(2) Vizarea anuală a legitimaţiei de evaluator de spitale este condiţionată de plata cotizaţiei anuale.

(3) în sensul prezentului ordin, periodicitatea anuală se calculează începând de la data certificării de către Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor sau, după caz, a înscrierii în Registrul evaluatorilor de spitale al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor.

(4) Cotizaţia anuală se plăteşte în contul Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, cod de identificare fiscală 24609370, cod IBAN RO07TREZ70620G331700XXXX deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, sau în numerar, prin casieria Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor din Splaiul Independenţei nr. 202A, etaj 7, camera 21, sectorul 6, Bucureşti.

Art. 4. - Nerespectarea condiţiilor prevăzute la art. 2, după caz, conduce la pierderea calităţii de evaluator de spitale.

Art. 5. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 280/2013 privind stabilirea cuantumului taxei individuale aferente programului de instruire a evaluatorilor de spitale certificaţi de către Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor, precum şi al taxei anuale de valabilitate a certificatului de evaluator de spitale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 9 decembrie 2013, cu modificările ulterioare.

(2) Sumele achitate în baza Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 280/2013, cu modificările ulterioare, sunt recunoscute,

Art. 6. - (1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), evaluatorii de spitale, precum şi structurile organizatorice ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) Prezentul ordin se publică m Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet a Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, www.conas.gov.ro.

 

Preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor,

Vasile Cepoi

 

Bucureşti, 16 iunie 2015.

Nr. 129.


*) Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 216/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CERERE-DECLARAŢIE DE ÎNSCRIERE

a absolvenţilor programului de formare şi perfecţionare pentru evaluatori de spitale în Registrul evaluatorilor de spitale al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

 

Subsemnatul/a ......................................................... (numele şi prenumele) C.N.P. ............... tel. ............... fax ............. e-mail ............................., angajat la ................................ funcţia ................................, posesor/posesoare al/a Certificatului de absolvire a programului de formare şi perfecţionare pentru evaluatori de spitale nr. ...............eliberat de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti în data de ..............................,

prin prezenta cerere, vă rog să îmi aprobaţi înscrierea în Registrul evaluatorilor de spitale al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, începând cu data prezentei.

Prin această cerere declar pe propria răspundere că nu mă aflu în nici un fel de incompatibilitate cu activitatea de evaluator extern al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor şi îmi manifest disponibilitatea să particip la sesiunile de evaluare a spitalelor supuse acreditării cel puţin o dată pe semestru, în decursul acestui an (2015).

Anexez prezentei, în copie:

- cartea de identitate seria .............. nr. ................ eliberată de ............ în data de .............;

- Certificatul de absolvire nr. ..................../........................

 

Data...........................

Semnătura

..................................................

 

Domnului preşedinte al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 şi ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 8 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 42/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare,

ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia politici antreprenoriale şi implementare programe pentru IMM din cadrul Ministerului Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri şi oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea J.

 

p. Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Anca-Laura Ionescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 9 iunie 2015.

Nr. 794.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 februarie-20 martie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 3 din 27 martie 2015 privind propunerea de acordare a autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 februarie-20 martie 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 februarie-20 martie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate în anexa prevăzută la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 iunie 2015.

Nr. 4.194.

 

ANEXĂ

 

Nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 februarie-20 martie 2015, începând cu anul şcolar 2015—2016

 

            Judeţul Arad

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/ data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Specializarea/ Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară

8/06.03.2015

I

Municipiul Arad, str. Lucian Blaga nr. 15,

tel/fax: 0257/281547, ind_alimarad2005@yahoo.com

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Industrie alimentară

—

Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală

Română

Cu frecvenţă

(zi)

Agricultură

—

Tehnician în agricultură ecologică

Română

Cu frecvenţă

(zi)

 

            Judeţul Bihor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/ data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Specializarea/ Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Teoretic German „Friedrich Schiller"

9/19.03.2015

I

Municipiul Oradea, str. W. Shakespeare nr. 22,

tel. 0359/439711

Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Real (filieră teoretică)

—

Matematică - Informatică

Română, Germană maternă

Cu frecvenţă (zi)

 

            Judeţul Braşov

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/ data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Specializarea/ Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic „Mircea Cristea"

5/16.02.2015

I

Municipiul Braşov, Str. Turnului nr. 3,

tel./fax: 0368/7436158, 0368/436159

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului

nr. 918/2013)

Resurse naturale şi protecţia mediului

Protecţia mediului

Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului

Română

Cu frecvenţă

(zi)

Tehnic

Mecanică

Tehnician proiectant CAD

Română

Cu frecvenţă

(zi)

Electronică automatizări

Tehnician în automatizări

Română

Cu frecvenţă

(zi)

 

            Judeţul Buzău

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/ data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Specializarea/ Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia"

9/13.03.2015

I

Comuna Cochirleanca, satul Boboc, tel. 0238/727674

Postliceal/ Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Electronică automatizări

—

Tehnician electronist electronică industrială

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

            Judeţul Dolj

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/ data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Specializarea/ Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic

Energetic

5/16.02.2015

I

 

Municipiul Craiova, str. Amaradia nr. 59,

Tel. 0251/595059, gsi.eneFgetic@yahoo.com

Postliceal/ Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Electronică şi automatizări

—

Tehnician electronist echipamente de

automatizare

Română

Cu frecvenţă

(zi)

Electric

—

Maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizări

Română

Cu frecvenţă

(zi)

 

            Judeţul Gorj

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/ data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Specializarea/ Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic Energetic

5/16.02.2015

I

Municipiul Târgu Jiu, str. Componenţa Bârseşti nr. 8, gsbirsesti@yahoo.com

Postliceal/ Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 5 {conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Agricultură

—

Tehnician

proiecţia plantelor

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

            Judeţul Iaşi

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/ data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Specializarea/ Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu"

5/16.02.2015

I

Municipiul Iaşi, Str. Oastei nr. 1, tel./fax: 0232/264470

Liceal/Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Umanist (filieră teoretică)

—

Ştiinţe sociale

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

            Judeţul Suceava

Judeţul Suceava

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/ data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Specializarea/ Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu"

6/20.02.2015

I

Localitatea Dumbrăveni,

Str. Principală fn., tel./fax: 0230/535014, grupscolardumbraveni@yahoo.com

Şcoală profesională/ Nivel 2 (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Mecanică

—

Lăcătuş mecanic prestări servicii

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de confirmare a dreptului de participare la pieţele de energie electrică din România a unor persoane juridice străine având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 10 alin. (5) din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi ale art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de confirmare a dreptului de participare la pieţele de energie electrică din România a unor persoane juridice străine având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 2. - În relaţie cu persoanele juridice străine, care au obţinut de la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei confirmarea dreptului de a participa la pieţele de energie electrică din România, operatorii economici titulari de licenţe şi clienţii finali stabilesc raporturi comerciale şi aplică reglementările tehnice şi comerciale în aceleaşi condiţii cu titularii licenţelor acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice sau, după caz, pentru activitatea traderului de energie electrică.

Art. 3. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi persoanele juridice străine având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene cărora Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei Ie-a confirmat dreptul de participare la pieţele de energie electrică din România duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 17 iunie 2015.

Nr. 91.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de confirmare a dreptului de participare la pieţele de energie electrică din România a unor persoane juridice străine având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

SECŢIUNEA 1

Scopul şi domeniul de aplicare

 

Art. 1. - Prezenta procedură stabileşte:

a) condiţiile în care ANRE confirmă unei persoane juridice străine, având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, denumită în continuare solicitant, dreptul de participare la pieţele de energie electrică din România;

b) condiţiile care trebuie îndeplinite de persoana juridică străină având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene, care a primit de la ANRE confirmarea privind dreptul de participare la pieţele de energie electrică din România, pe durata dreptului confirmat;

c) condiţiile de încetare a dreptului de participare la pieţele de energie electrică din România confirmat potrivit prezentei proceduri.

Art. 2. - (1) Prezenta procedură se aplică în cazul oricărui operator economic, persoană juridică, înregistrată într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, dacă operatorul respectiv îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

a) deţine, în statul în care este înregistrat sediul său social, o licenţă valabilă sau alt document similar, în baza cărora are dreptul de a desfăşura activitatea de furnizare a energiei electrice sau activitatea traderului de energie electrică, emise de autoritatea de reglementare în domeniul energiei sau, după caz, de o altă autoritate publică din acel stat;

b) solicită la ANRE confirmarea că poate desfăşura activitatea de furnizare a energiei electrice sau activitatea traderului de energie electrică pe pieţele de energie electrică din România, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.

(2) Responsabilitatea privind prezentarea la ANRE a înscrisurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) revine solicitantului.

(3) ANRE acordă solicitantului, prin decizie, confirmarea dreptului de a desfăşura în România una dintre următoarele activităţi: fie activitatea de furnizare a energiei electrice, fie activitatea traderului de energie electrică, corespunzător tipului de activitate ce face obiectul licenţei sau documentului similar emise de autoritatea publică din acel stat membru al Uniunii Europene.

Art. 3. - Operatorii economici, persoane juridice străine, înregistrate într-un stat membru al Uniunii Europene care deţin o licenţă acordată de AN RE pentru activitatea de furnizare a energiei electrice sau pentru activitatea traderului de energie electrică pot solicita ANRE confirmarea dreptului de participare la pieţele de energie electrică din România în baza prezentei proceduri, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta procedură şi dacă Ie-a fost retrasă licenţa respectivă.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Definiţii şi abrevieri

 

Art. 4. - (1) Termenii utilizaţi în prezenta procedură sunt definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015.

(2) Abrevierile utilizate în textul prezentei proceduri sunt următoarele:

a) SEN - Sistemul electroenergetic naţional;

b) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. 5. - În sensul prevederilor din prezenta procedură, prin contribuţie anuală se înţelege suma de bani percepută anual de ANRE de la orice operator economic, persoană juridică, înregistrată în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene căruia i s-a confirmat de către ANRE dreptul de a participa la pieţele de energie electrică din România în condiţiile prezentei proceduri.

 

CAPITOLUL II

Condiţii privind solicitarea şi acordarea confirmării de către ANRE

 

Art. 6. - (1) Pentru a obţine confirmarea dreptului de a participa la pieţele de energie electrica din România, o persoană juridică străină cu sediul social în unul dintre celelalte state membre ale Uniunii Europene depune la ANRE următoarele:

a) o cerere care conţine datele şi informaţiile din modelul prevăzut în anexa nr. 1;

b) licenţa sau documentul similar care s-a emis de o autoritate publică de reglementare în domeniul energiei sau, după caz, de o altă autoritate publică din statul Uniunii Europene, altul decât România, în care îşi are sediul social solicitantul, care probează că acesta beneficiază de dreptul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a), în copie, precum şi o traducere autorizată a sa în limba română;

c) o declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, autentificată de un notar public, prin care solicitantul declară că se angajează să respecte normele tehnice aplicabile în SEN şi reglementările comerciale privind pieţele de energie electrică din România, aprobate de ANRE, precum şi orice alte reglementări sau prevederi legale aplicabile respectivei activităţi;

d) precizarea cifrei de afaceri estimate care va fi realizată în România din activitatea pentru care se solicită confirmarea;

e) precizarea codului unic de identificare alocat în Registrul european centralizat al participanţilor la piaţa de energie, informaţie solicitată începând cu data de 7 octombrie 2015, conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.348/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2014 privind raportarea de date, pentru punerea în aplicare a articolului 8 alineatele (2) şi (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind integritatea şi transparenta pieţei angro de energie, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 363 din data de 18 decembrie 2014;

f) dovada plăţii tarifului de analiză a documentaţiei conform ordinului preşedintelui ANRE de stabilire a tarifelor şi contribuţii lor AN RE.

(2) ANRE demarează procesul de soluţionare a cererii prevăzute la alin. (1) lit. a) numai în cazul în care solicitantul a furnizat în cuprinsul acesteia datele complete de contact, respectiv adresa sediului social, adresa de e-mail, numerele de telefon şi de fax ale solicitantului de la sediul respectiv, precum şi pe cele ale unui reprezentant legal al acestuia sau ale unei persoane împuternicite în condiţiile legii şi dacă suma aferentă tarifului de analiză prevăzut la alin. (1) lit. f) a fost efectiv virată în contul ANRE.

(3) în situaţia în care se constată că suma aferentă tarifului de analiză nu a fost efectiv virată în contul ANRE, solicitarea primită se înregistrează cu caracter de corespondenţă şi nu se cuprinde în planul de lucru.

(4) Solicitarea se clasează dacă în termen de 10 zile de la data înregistrării nu s-a făcut dovada plăţii, notificând solicitantul cu privire la clasarea cererii şi la posibilitatea de a solicita restituirea documentaţiei anexate cererii.

(5) Tariful de analiză nu se restituie solicitantului în cazul în care ANRE refuză acordarea dreptului de participare la pieţele de energie electrică din România sau dacă clasează documentaţia în baza prevederilor art. 7 alin. (4).

(6) în cursul procesului de soluţionare a cererii prevăzute la alin. (1) lit. a), ANRE are dreptul de a solicita informaţii la autoritatea publică emitentă a documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din statul Uniunii Europene în care solicitantul îşi are sediul.

Art. 7. - (1) Cererea şi documentele anexate acesteia se analizează de către ANRE conform prevederilor din prezenta procedură. În termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, dacă este cazul, se transmite solicitantului o notificare prin care i se aduc la cunoştinţă completările sau clarificările necesare soluţionării favorabile a cererii sale.

(2) Cererea şi documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), c) şi d), precum şi corespondenţa purtată între solicitant şi ANRE se redactează în limba română.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) sunt semnate pe fiecare pagină de reprezentantul legal al solicitantului sau de o persoană împuternicită de acesta.

(4) în cazul în care în termen de 90 de zile de la data înregistrării cererii documentaţia transmisă nu este completă, aceasta se clasează, iar solicitantul este notificat în acest sens.

Art. 8. - În cazul în care se constată că solicitantul îndeplineşte cerinţele de formă şi de conţinut prevăzute la art. 2 alin. (1) şi art. 6, direcţia de specialitate din cadrul ANRE întocmeşte un raport prin care propune Comitetului de reglementare al ANRE confirmarea dreptului de participare a solicitantului la pieţele de energie electrică din România.

Art. 9. - (1) în baza hotărârii Comitetului de reglementare al ANRE, adoptată în şedinţă publică, preşedintele ANRE emite o decizie de confirmare a dreptului de participare a solicitantului la pieţele de energie electrică din România.

(2) Decizia de confirmare prevăzută la alin. (1) se emite în termen de 60 de zile de la data la care documentaţia anexată de solicitant cererii sale este completă şi corespunde prevederilor prezentei proceduri.

(3) Decizia de confirmare prevăzută la alin. (1) conţine, în principal:

a) date privind solicitantul dreptului de a participa la pieţele de energie electrică din România;

b) obiectul deciziei: confirmarea dreptului de a desfăşura activitatea de furnizare a energiei electrice sau a dreptului de a desfăşura activitatea traderului de energie electrică;

c) durata de valabilitate a deciziei;

d) drepturile şi obligaţiile solicitantului dreptului de a participa la pieţele de energie electrică din România;

e) condiţiile privind suspendarea sau retragerea dreptului de a participa la pieţele de energie electrică din România;

f) condiţiile în care AN RE este îndreptăţită să aplice sancţiuni solicitantului.

(4) Decizia de confirmare prevăzută la alin. (1) se comunică solicitantului în termen de 5 zile de la data la emiterii acesteia.

Art. 10. - În cazul în care, prin referatul întocmit de direcţia de specialitate din cadrul ANRE, se constată că solicitantul nu îndeplineşte integral sau parţial cerinţele de formă şi conţinut prevăzute la art. 2 alin. (1) şi art. 6, ANRE emite o decizie privind refuzul de a acorda solicitantului dreptul de participare la pieţele de energie electrică din România, care conţine motivele neacordării dreptului, şi care poate fi contestată în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în condiţiile legii.

Art. 11 - Decizia de confirmare prevăzută la art. 9 este valabilă pe toată durata de valabilitate a licenţei sau a documentului similar, emis de autoritatea publică de reglementare în domeniul energiei sau, după caz, de o altă autoritate publică din statul Uniunii Europene, altul decât România, în care îşi are sediul social solicitantul, care a stat la baza emiterii de către ANRE a deciziei de confirmare, cu excepţia cazului în care ANRE decide suspendarea sau retragerea dreptului de participare la pieţele de energie electrică din România.

Art. 12. - (1) Operatorul economic persoană juridică străină poate solicita ANRE modificarea deciziei de confirmare în sensul prelungirii duratei de valabilitate a acesteia, cu cel puţin 60 de zile înainte de data expirării acesteia; solicitarea va fi însoţită de documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi f).

(2) în cazul în care documentaţia de prelungire a duratei de valabilitate a deciziei de confirmare a dreptului de participare la pieţele de energie electrică din România în calitate de furnizor de energie electrică nu este completă cu cel puţin 20 de zile înainte de data expirării acesteia, ANRE are dreptul de a demara procesul de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a clienţilor finali ai operatorului economic persoană juridică străină, conform reglementărilor în vigoare.

(3) ANRE examinează cererea de modificare prevăzută la alin. (1) şi dispune, în cazul în care documentaţia anexată acesteia este completă şi îndeplineşte cerinţele de formă şi de conţinut prevăzute de prezenta procedură, după caz:

a) acordarea unei decizii de confirmare noi;

b) modificarea deciziei de confirmare acordate.

 

CAPITOLUL III

Drepturi şi obligaţii

 

Art. 13. - (1) Operatorul economic, persoană juridică străină, înregistrată într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, care a obţinut de la ANRE decizia de confirmare prevăzută la art. 9, are dreptul să participe la pieţele de energie electrică din România, pe toată durata de valabilitate a documentului emis de ANRE, în aceleaşi condiţii cu oricare alt titular al unei licenţe acordate de ANRE pentru desfăşurarea activităţii prevăzute în decizia de confirmare emisă de ANRE, fiindu-i aplicabile toate reglementările aprobate de ANRE, incidente respectivei activităţi.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), operatorul economic persoană juridică străină nu mai are dreptul de participare la pieţele de energie electrică din România începând cu:

a) data retragerii licenţei sau documentului similar emis de o autoritate publică de reglementare în domeniul energiei sau, după caz, de o altă autoritate publică din statul Uniunii Europene, altul decât România, în care îşi are sediul social;

b) data suspendării licenţei sau documentului similar prevăzut la lit. a), până la data încetării acestei suspendări.

Art. 14. - (1) Operatorul economic prevăzut la art. 13 are toate obligaţiile care îi revin unui titular de licenţă acordată de ANRE pentru activitatea de furnizare a energiei electrice sau, după caz, pentru activitatea traderului de energie electrică.

(2) în aplicarea prevederilor alin. (1), operatorul economic prevăzut la art. 13 are următoarele obligaţii:

a) să respecte, în aceleaşi condiţii cu oricare titular al unei licenţe acordate de ANRE pentru desfăşurarea activităţii prevăzute în decizia de confirmare emisă de preşedintele ANRE, pe toată durata de valabilitate a acesteia, Condiţiile generale asociate licenţei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice sau, după caz, Condiţiile generale asociate licenţei pentru activitatea traderului de energie electrică, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE, precum şi orice reglementare tehnică şi comercială aprobată de ANRE sau orice prevederi legale aplicabile respectivei activităţi;

b) să informeze ANRE cu privire la modificarea oricăror date sau informaţii ale solicitantului cuprinse în cererea din anexa nr. 1, în termenele cuprinse în Condiţiile generale asociate licenţei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice sau, după caz, în Condiţiile generale asociate licenţei pentru activitatea traderului de energie electrică, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE;

c) să plătească ANRE o contribuţie anuală stabilită şi percepută conform prevederilor ordinului preşedintelui ANRE de stabilire a tarifelor şi contribuţiilor ANRE, referitoare la cifra de afaceri realizată în România;

d) să transmită la ANRE, până la sfârşitul decadei a două a lunii februarie a fiecărui an, prin scrisoare oficială semnată de reprezentantul legal al acestuia sau de o persoană împuternicită de acesta, valoarea cifrei de afaceri realizate în anul precedent, din tranzacţiile efectuate pe pieţele de energie electrică din România, din activitatea pentru care deţine confirmarea emisă de ANRE.

Art. 15. - (1) în completarea obligaţiilor prevăzute la art. 14, operatorul economic prevăzut la art. 13 are obligaţia să informeze ANRE, în termen de 10 zile calendaristice, cu privire la modificarea/suspendarea/retragerea licenţei sau documentului similar, emis de autoritatea publică de reglementare în domeniul energiei sau, după caz, de o altă autoritate publică din statul Uniunii Europene, altul decât România, în care îşi are sediul social solicitantul, care a stat la baza emiterii de către ANRE a deciziei de confirmare.

(2) Pe baza datelor şi informaţiilor cu privire la modificarea/suspendarea/retragerea licenţei sau documentului similar prevăzute la alin. (1), ANRE decide, după caz, suspendarea sau retragerea dreptului de a participa la pieţele de energie electrică din România ori modificarea deciziei de confirmare.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 16. - (1) ANRE are dreptul să controleze activitatea operatorilor economici, persoane juridice străine, cărora Ie-a confirmat dreptul de participare la pieţele de energie electrică din România în baza prevederilor prezentei proceduri.

(2) Dacă în urma acţiunii de control întreprinse de ANRE se stabileşte că operatorul economic persoană juridică străină prevăzut la alin. (1) nu a respectat prevederile deciziei de confirmare prevăzute la art. 9, ANRE aplică, în temeiul legii, sancţiuni, care pot include măsura suspendării sau a retragerii dreptului acestuia de a participa la pieţele de energie electrică din România.

Art. 17. - ANRE publică pe site-ul propriu lista operatorilor economici persoane juridice cărora Ie-a confirmat dreptul de participare la pieţele de energie electrică din România în baza prevederilor prezentei proceduri.

Art. 18. - Prevederile prezentei proceduri se completează cu prevederile Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE.

Art. 19. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

Domnule Preşedinte,

 

Subsemnatul .......[prenumele şi numele].....  în calitate de ........[director general/acţionar/asociat deţinător al controlului solicitantului/administrator etc.] al operatorului economic înregistrat la oficiul registrului comerţului sub denumirea ...... [denumirea operatorului economic] ......., înregistrat la ...... [instituţia similară oficiului registrului comerţului din ţara de origine] ...... sub nr. ............................, cod fiscal .........................., cu sediul social în ......[adresa completă a sediului social] ......, nr. telefon ...... [nr. telefon] ......., nr. fax ....... [nr. fax] ...... şi contul........ [nr. IBAN al contului], deschis la banca ...... [denumirea băncii] ..... titular al [licenţei/autorizaţiei/alt document similar] pentru activitatea  .... [activitatea obiectai licenţei] ...... emise de ......[numele emitentului documentului, instituţie publică/autoritate de reglementare etc.] ....... din ...... [statul membru al Uniunii Europene, altul decât România] ......, solicit confirmarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a dreptului de a desfăşura în România, în baza documentului menţionat, potrivit prevederilor art. 10 alin. (5) din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, a activităţii de furnizare a energiei electrice/a activităţii traderului de energie electrică.

În scopul comunicării cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, vă aduc la cunoştinţă următoarele date de contact:

a) date de contact ale operatorului economic:

telefon........[nr. telefon], fax......[nr. fax] şi adresa de e-mail.....[adresa de e-mail]............;

b) date de contact ale reprezentantului legal al operatorului economic sau ale unei persoane împuternicite în condiţiile legii:

telefon........[nr. telefon], fax......[nr. fax] şi adresa de email.....[adresa de e-mail]............;

c) codul unic de identificare alocat în Registrul european centralizat al participanţilor la piaţa de energie*.

Cererea este însoţită de documentele specifice, a căror listă este anexată prezentei.

Cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, certific pe propria răspundere veridicitatea şi autenticitatea tuturor documentelor transmise.

 

Data...........................

Semnătura

..................................................


* Informaţie solicitată începând cu data de 7 octombrie 2015.

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

Subsemnatul ....... [prenumele şi numele] ......, în calitate de ....... [director general/acţionar/asociat deţinător al controlului/administrator etc.] ........ al operatorului economic ....... [denumirea operatorului economic] ....... înregistrat la ...... [instituţia similară oficiului registrului comerţului din ţara de origine] ...... sub nr. ............................. cod fiscal .................................. cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că operatorul economic ....... [denumirea operatorului economic] ......, al cărui reprezentant legal sunt, va respecta normele tehnice şi comerciale din România, emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi alte reglementări sau prevederi legale aplicabile pentru activitatea pentru care solicită confirmarea, pe toată perioada de valabilitate a desfăşurării acestei activităţi în România, în baza confirmării primite de la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

 

Data...........................

Semnătura

..................................................

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE SI JUSTIŢIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT

DECIZIA Nr. 10

din 11 mai 2015

 

Dosar nr. 427/1/2015

 

Ionel Barbă - preşedintele Secţiei de contencios administrativ şi fiscal - preşedintele completului

Rodica Voicu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Zoiţa Milăşan - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Liliana Vişan - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Simona Camelia Marcu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal - judecător-raportor

Gabriela Elena Bogasiu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Eugenia Marin - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Doina Duican - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Emanuel Albu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

 

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ce formează obiectul Dosarului nr. 427/1/2015 este constituit conform dispoziţiilor art. XIX alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare, şi ale art. 274 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Şedinţa este prezidată de domnul judecător Ionel Barbă, preşedintele Secţiei de contencios administrativ şi fiscal.

La şedinţa de judecată participă magistratul-asistent-şef Bogdan Georgescu.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a luat în examinare sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal, prin încheierea din 11 decembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 7.752/101/2013, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 23 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 554/2004).

Magistratul-asistent prezintă referatul cauzei, arătând că la dosarul cauzei au fost depuse practica judiciara comunicată de curţile de apel, raportul întocmit de judecătorul-raportor, care a fost comunicat părţilor la data de 6 aprilie 2015, potrivit dispoziţiilor art. 520 alin. (10) din Codul de procedură civilă, iar Casa de Asigurări de Sănătate Mehedinţi, având calitatea de pârât în cauza în care a fost formulată sesizarea, a depus punct de vedere cu privire la chestiunea de drept.

Preşedintele completului constată că nu există chestiuni prealabile, iar completul de judecată rămâne în pronunţare asupra sesizării privind pronunţarea unei hotărâri prealabile.

ÎNALTA CURTE,

deliberând asupra chestiunii de drept, constată următoarele:

1. Titularul şi obiectul sesizării

Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal, prin încheierea din 11 decembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 7.752/101/2013, a dispus sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în temeiul art. 519 din Codul de procedură civilă, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, prin care să dea o rezolvare de principiu cu privire la următoarea chestiune de drept:

„Dispoziţiile art. 23 din Legea nr. 554/2004 se interpretează în sensul în care hotărârea judecătorească prin care s-a anulat un act administrativ cu caracter normativ produce efecte numai în privinţa actelor administrative individuale emise în temeiul acestuia, ulterior hotărârii de anulare sau şi celor care, deşi anterior emise, la data rămânerii definitive a hotărârii de anulare erau contestate în cauze în curs de soluţionare pe rolul instanţelor judecătoreşti”

2. Expunerea succintă a procesului.

Obiectul învestirii instanţei care a solicitat pronunţarea hotărârii prealabile. Stadiul procesual în care se află pricina

Prin acţiunea înregistrată la data de 9 iulie 2013 pe rolul Tribunalului Dolj, reclamantul S.A, a chemat în judecată pe pârâta Casa de Asigurări de Sănătate Mehedinţi, solicitând anularea deciziei de impunere şi a deciziei de soluţionare a contestaţiei, prin care au fost stabilite în sarcina sa obligaţii de plată faţă de Fondul de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile obţinute din activităţi independente. Actele administrative contestate au fost emise în temeiul art. 35 alin. (1) din Normele metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007, cu modificările şi completările ulterioare (Normele metodologice aprobate prin Ordinul preşedintelui CNAS nr. 617/2007).

Prin Sentinţa nr. 1.215 din 4 aprilie 2014, Tribunalul Dolj a respins contestaţia formulată de reclamant.

Împotriva sentinţei pronunţate de Tribunalul Dolj a declarat recurs reclamantul S.A., care a fost înregistrat pe rolul Curţii de Apel Craiova.

Prin încheierea din 11 decembrie 2014, Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal a dispus sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în temeiul art. 519 din Codul de procedură civilă, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, prin care să dea o rezolvare de principiu cu privire la chestiunea de drept menţionată la pct. 1.

3. Condiţii de admisibilitate a sesizării reţinute de instanţa de trimitere

Instanţa de trimitere a apreciat că sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de art. 519 din Codul de procedură civilă.

4. Punctul de vedere al părţilor cu privire la dezlegarea chestiunii de drept

Părţile nu au exprimat un punct de vedere referitor la sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea

pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 23 din Legea nr. 554/2004.

5. Punctul de vedere al completului de judecată care a formulat sesizarea

În perspectiva sesizării Înaltei Curţi în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile instanţa de trimitere a avut în vedere dispoziţiile art. 23 din Legea nr. 554/2004 în raport cu prevederile incidente fondului cauzei, respectiv prevederile art. 35 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin Ordinul preşedintelui CNAS nr. 617/2007.

Conform art. 35 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin Ordinul preşedintelui CNAS nr. 617/2007:

„Art. 35. - (1) în conformitate cu art. 215 alin. (3) din lege şi art. 81 din Codul de procedură fiscală, pentru obligaţiile de plată faţă de fond ale persoanelor fizice care se asigură pe bază de contract de asigurare, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de ANAF, titlul de creanţă îl constituie, după caz, declarata prevăzută la art. 32 alin. (4), decizia de impunere emisă de organul competent al CAS, precum şi hotărârile judecătoreşti privind debite datorate fondului. Decizia de impunere poate fi emisă de organul competent al CAS şi pe baza informaţiilor primite pe bază de protocol de la ANAF.”

Prin Sentinţa nr. 835 din 8 februarie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 9.914/2/2011 şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 4 aprilie 2014, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a dispus anularea, în parte, a dispoziţiilor art. 35 alin, (1) din Normele metodologice aprobate prin Ordinul preşedintelui CNAS nr. 617/2007 în privinţa posibilităţii organului fiscal competent al casei de asigurări de sănătate (CAS) de a emite decizii de impunere.

Sentinţa Curţii de Apel Bucureşti a rămas irevocabilă, prin Decizia nr. 6.192 din 17 septembrie 2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, prin care a fost anulat, ca netimbrat, recursul declarat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

La data rămânerii irevocabile a hotărârii de anulare, cauza în care a fost formulată prezenta sesizare era înregistrată pe rolul Tribunalului Dolj.

Instanţa de trimitere a apreciat că hotărârea judecătorească de anulare a art. 35 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin Ordinul preşedintelui CNAS nr. 617/2007 nu poate produce efecte în privinţa unor decizii de impunere emise anterior anulării dispuse prin sentinţa Curţii de Apel Bucureşti, aceasta neputând înlătura pentru trecut competenţa CAS de a emite decizii de impunere.

Dispoziţiile art. 23 din Legea nr. 554/2004 prevăd, fără echivoc, faptul că astfel de hotărâri judecătoreşti sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.

Aceste dispoziţii derogă de la principiul efectului relativ al hotărârilor judecătoreşti, statuând că hotărârea judecătorească de anulare a unui act administrativ normativ produce efecte erga omnes după cum şi actul administrativ normativ ce se execută produce în practică aceleaşi efecte.

Această trăsătură a hotărârii judecătoreşti conduce în mod logic la concluzia că hotărârea judecătorească prin care a fost anulat parţial sau total un act administrativ cu caracter normativ produce efecte faţă de toate subiectele de drept.

Însă, efectele erga omnes se produc doar pentru viitor, aspect ce rezultă, fără tăgadă, din prevederile art. 23 teza întâi partea finală din Legea nr. 554/2004. Prin urmare, raporturile juridice şi efectele juridice produse de actul normativ în perioada executării acestuia, până la data anulării irevocabile a acestuia, rămân în fiinţă şi produc efecte juridice.

În ceea ce priveşte sintagma „au putere numai pentru viitor”, aceasta trebuie interpretată în sensul că nulitatea actului administrativ cu caracter normativ, pronunţată printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, nu produce efectele fireşti retroactive, ci doar ex nunc, pentru viitor, începând cu momentul aducerii sale la cunoştinţă, prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar pentru autoritatea emitentă începând de la data rămânerii definitive a hotărârii de anulare deoarece, fiind parte în procesul în care a fost pronunţată hotărârea prin care a fost anulat un act administrativ-normativ, autoritatea emitentă nu se poate prevala de nepublicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea I, ca un argument în justificarea refuzului de rezolvare a unei cereri.

Aşadar, nulitatea actului administrativ cu caracter normativ nu poate fi opusă efectelor juridice produse de acte administrative emise anterior momentului menţionat, ci doar efectelor juridice produse de acte administrative emise ulterior acestuia.

Cu privire la extinderea efectelor hotărârii judecătoreşti de anulare a unui act administrativ normativ similar cu efectele excepţiei de neconstituţionalitate în privinţa cauzelor pendinte (astfel cum s-a apreciat prin deciziile pronunţate de Curtea de Apel Craiova ataşate sesizării), instanţa de trimitere a apreciat că nulitatea actului administrativ individual emis în temeiul unui act administrativ normativ, în speţă decizia de impunere, trebuie analizată la momentul emiterii acestuia (cauzele de nulitate fiind anterioare sau concomitente), dată la care dispoziţiile art. 35 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin Ordinul preşedintelui CNAS nr. 617/2007 erau în vigoare şi, implicit, casele de sănătate aveau competenţa de a emite decizii de impunere.

Nu are relevanţă faptul că, ulterior emiterii actului administrativ individual, a fost contestat şi anulat în justiţie actul administrativ normativ (în temeiul căruia a fost emis actul administrativ unilateral individual), aceasta fiind o chestiune ulterioară, şi nu o chestiune prejudicială, respectiv o problemă juridică a cărei rezolvare trebuie să preceadă soluţionarea litigiului cu care este conexă, cum este situaţia excepţiei de neconstituţionalitate.

Soluţia contrară ar determina nulitatea tuturor actelor administrative individuale (în speţă deciziile de impunere) emise anterior hotărârii de anulare a actului administrativ normativ, situaţie ce ar încălca principiul securităţii raporturilor juridice.

În consecinţă, în opinia instanţei de trimitere, în considerarea dispoziţiilor art. 23 din Legea nr. 554/2004, anularea unui act administrativ unilateral cu caracter normativ produce efecte erga omnes şi numai pentru viitor, similar abrogării ori ajungerii la termen, iar raporturile juridice şi efectele juridice produse de actul administrativ normativ în perioada executării acestuia până la data anulării definitive a acestuia rămân în fiinţă şi produc efecte juridice.

6. Jurisprudenţa instanţelor naţionale

6.1. În jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nu au fost identificate repere relevante cu referire strictă la chestiunea de drept supusă judecăţii.

Cu toate acestea, în câteva decizii instanţa supremă a examinat efectele generate de anularea unor acte administrative cu caracter normativ.

Astfel, într-o cauză1 având ca obiect refuzul nejustificat al unei autorităţi publice de a rezolva cererea de încadrare a reclamantei în „rezidenţiat - medicină de familie” şi de a emite un ordin în acest sens, cerere formulată după rămânerea irevocabilă a hotărârii de anulare parţială a ordinului normativ pe care se fundamenta refuzul, s-a stabilit c㠄fiind parte în procesul în care a fost pronunţată hotărârea prin care a fost anulat un act administrativ-normativ, autoritatea emitentă nu se poate prevala de nepublicarea hotărârii în Monitorul Oficial, ca un argument în justificarea refuzului de rezolvare a unei cereri. [...] Critica referitoare la necercetarea fondului cauzei nu poate fi reţinută, pentru că reluarea în discuţie a legalităţii prevederilor anulate ale Ordinului nr. 1.000/2005 ar constitui o încălcare a puterii de lucru judecat de care se bucură sentinţa menţionată”.

Într-o altă cauză2 vizând excepţia de nelegalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune, cu modificările şi completările ulterioare, prevedere normativă care fusese anulată prin Sentinţa nr. 185 din 27 aprilie 2010 a Curţii de Apel Cluj, irevocabilă prin Decizia nr. 607/3.02.2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, hotărâri publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 9 mai 2011, s-a statuat că excepţia de nelegalitate este lipsită de obiect, în considerarea efectului de opozabilitate erga omnes dedus din prevederile art. 23 din Legea nr. 554/2004.

O abordare similară se regăseşte şi într-o cauză3 care priveşte tocmai excepţia de nelegalitate a prevederilor art. 35 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin Ordinul preşedintelui CNAS nr. 617/2007 - text care a generat sesizarea de faţă - Înalta Curte statuând în sensul că demersul procesual al autorului excepţiei de nelegalitate este lipsit de interes (interesul său nu mai este „actual), câtă vreme, în cursul soluţionării incidentului procedural, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 4 aprilie 2014 Sentinţa civilă nr. 835 din 8 februarie 2012 prin care Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a anulat aceeaşi prevedere normativă.

În fine, într-o altă decizie4 identificată în jurisprudenţa instanţei supreme, având ca obiect aceeaşi excepţie de nelegalitate ca în cauza precedentă, Înalta Curte a statuat c㠄soluţia din prezenta cauză, în privinţa excepţiei de nelegalitate a dispoziţiilor art. 35 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul preşedintelui CNAS nr. 617/2007, nu poate fi diferită de soluţia pronunţată anterior în acţiunea în anulare a aceleiaşi prevederi normative, fundamentată pe argumente identice, pentru că se opune efectul pozitiv al puterii lucrului judecat”.

6.2. În cauză, s-a solicitat curţilor de apel să comunice jurisprudenţa identificată la nivelul circumscripţiei lor teritoriale Cu privire la chestiunea de drept ce formează obiectul sesizării, iar, în urma analizei practicii judiciare comunicate, au fost constate aspectele arătate în continuare.

Într-o orientare jurisprudenţială s-a reţinut că hotărârea judecătorească de anulare a actului administrativ cu caracter normativ produce efecte numai pentru viitor, ex nune, în privinţa actelor administrative emise în temeiul actului anulat ulterior hotărârii de anulare, neputând fi opusă efectelor juridice produse anterior publicării hotărârii judecătoreşti în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi nici actelor administrative cu caracter individual emise anterior acestui moment.

Instanţele au apreciat că, prin sintagma „au putere numai pentru viitor”, dispoziţiile art. 23 din Legea nr. 554/2004 instituie o excepţie de la principiul conform căruia nulitatea produce efecte retroactive, astfel că rămân în fiinţă efectele juridice produse până la momentul anulării.

În Speţă, s-a apreciat că hotărârea judecătorească de anulare a art. 35 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin Ordinul preşedintelui CNAS nr. 617/2007 produce efecte juridice numai în privinţa deciziilor de impunere emise după publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prin dispoziţiile art. 23 din Legea nr. 554/2004, legiuitorul a introdus o derogare de la principiul potrivit căruia un act declarat nul se consideră că nu a existat niciodată, astfel că actele administrative cu caracter individual emise anterior anulării actului administrativ cu caracter normativ au fost emise cu respectarea prevederilor actului cu forţă juridică superioară în vigoare la data emiterii lor.

Recunoaşterea numai pentru viitor a efectelor anulării actului administrativ cu caracter normativ constituie şi o modalitate de respectarea principiului securităţii raporturilor juridice.

Într-o altă orientare jurisprudenţială, instanţele au reţinut că dispoziţiile art. 23 din Legea nr. 554/2004 se interpretează în sensul că hotărârea judecătorească de anulare a actului administrativ cu caracter normativ produce efecte juridice atât în privinţa actelor administrative subsecvente, emise ulterior publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau, după caz, în monitoarele oficiale ale judeţelor ori al municipiului Bucureşti, cât şi în privinţa actelor administrative cu caracter individual care, deşi au fost emise anterior publicării, făceau obiectul unor cauze aflate în curs de soluţionare pe rolul instanţelor la data publicării hotărârii de anulare.

În susţinerea acestei orientări jurisprudenţiale s-a arătat că o interpretare contrară ar lipsi de interes demersul oricărei persoane vătămate printr-un act administrativ cu caracter individual emis în baza unui act administrativ cu caracter normativ anulat şi ar avea ca efect recunoaşterea doar formală a dreptului de acces la instanţă, câtă vreme persoana vătămată nu mai poate solicita anularea actului administrativ cu caracter normativ deja anulat.

Proceselor în curs de judecată li se aplică legea, lato sensu, în forma dobândită după admiterea acţiunii în anulare, similar ipotezei în care ar fi admisă o excepţie de neconstituţionalitate.

Instanţele au apreciat că hotărârea judecătorească de anulare a actului administrativ cu caracter normativ produce efecte similare deciziei pronunţate de Curtea Constituţională prin care este admisă o excepţie de neconstituţionalitate, iar efectele acesteia se răsfrâng asupra cauzelor pendinte la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I, un argument în acest sens fiind faptul că sintagma „au putere numai pentru viitor prevăzută de art. 23 din Legea nr. 554/2004 se regăseşte şi în cuprinsul art. 147 alin. (4) din Constituţie.

În susţinerea acestei teze au fost invocate şi următoarele considerente din decizii ale Curţii Constituţionale:

- Decizia Curţii Constituţionale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011:

„În ceea ce priveşte deciziile prin care se constată neconstituţionalitatea unor dispoziţii care nu mai sunt în vigoare, Curtea constată că acestea nu produc efecte retroactive, ci exclusiv pentru viitor. Dispoziţiile neconstituţionale nu se vor mai aplica în cauza în care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate şi nici în cauzele pendinte în faţa instanţelor judecătoreşti în care respectivele dispoziţii sunt aplicabile. Aşa fiind, efectele deciziei de admitere se limitează exclusiv asupra aplicării în timp a dispoziţiei sancţionate, căreia i se refuză ultraactivitatea întemeiată pe principiul «tempus regit actum», iar nu şi asupra existenţei normei în dreptul pozitiv, care, în urma abrogării sau ajungerii la termen survenite anterior momentului în care se realizează controlul de constituţionalitate, a trecui în stare pasivă. Cu alte cuvinte, decizia Curţii prin care se admite excepţia de neconstituţionalitate este general obligatorie şi are putere numai pentru viitor în toate situaţiile juridice în care norma care nu mai este în vigoare continuă să-şi producă efectele juridice neconstituţionale, în virtutea principiului «tempus regit actum».”;

- Decizia Curţii Constituţionale nr. 223 din 13 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 18 aprilie 2012:

„Curtea constată că, întrucât deciziile sale produc efecte numai pentru viitor, potrivit art. 147 alin. (4) din Constituţie, cele stabilite prin prezenta decizie urmează a se aplica de către Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele judeţene de pensii şi casele sectoriale de pensii, de la data publicării deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I; totodată, instanţele judecătoreşti vor aplica prezenta decizie numai în cauzele pendinte la momentul publicării acesteia, cauze în care respectivele dispoziţii sunt aplicabile, precum şi în cauzele în care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate până la data sus-menţionată, în această ultimă ipoteză decizia pronunţată de Curtea Constituţională constituind temei al revizuirii potrivit art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă.”;

- Decizia Curţii Constituţionale nr. 164 din 12 martie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 23 mai 2013:

„Curtea statuează că, întrucât deciziile sale produc efecte numai pentru viitor, potrivit art. 147 alin. (4) din Constituţie, cele stabilite prin prezenta decizie urmează a se aplica de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea l; totodată, instanţele judecătoreşti vor aplica decizia Curţii Constituţionale numai în cauzele pendinte la momentul publicării acesteia, cauze în care dispoziţiile art. 257 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006, în redactarea de la data intrării în vigoare a acestora şi până la modificările ce le-au fost aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2008, sunt aplicabile, precum şi în cauzele în care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate până la data sus menţionată, în această ultimă ipoteză deciziile pronunţate de Curtea Constituţională constituind temei al revizuirii potrivit art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din 1865, respectiv art. 509 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 3august 2012, după caz.”

7. Răspunsul Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat faptul că nu se află în curs de verificare practica judiciară în vederea promovării unui eventual recurs în interesul legii cu referire la chestiunea de drept ce formează obiectul prezentei sesizări.

8. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale

În jurisprudenţa Curţii Constituţionale nu au fost identificate aspecte relevante cu referire strictă la chestiunea de drept ce formează obiectul prezentei sesizări a Înaltei Curţi.

Cu toate acestea, este de menţionat faptul că, în considerentele Deciziei nr. 914 din 23 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 5 august 2009, Curtea Constituţională a reţinut următoarele cu referire la dispoziţiile art. 23 din Legea nr. 554/2004:

„Curtea observă că prevederile art. 23 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 consacră, la nivelul legii organice, efectele erga omnes ale hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-a anulat, în tot sau în parte, un act administrativ cu caracter normativ. Opozabilitatea acestui tip de hotărâri faţă de top subiecţii de drept este asigurată, în mod concret, prin publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârilor judecătoreşti referitoare la actele administrative normative emise de Guvern şi de celelalte organe centrale ale administraţiei publice, respectiv în monitoarele oficiale ale judeţelor a acelor hotărâri privitoare la anularea unor acte ale organelor administraţiei publice locale, corespunzătoare judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor. Utilitatea acestei publicări este incontestabilă, ţinând cont de faptul că, prin natura lor, actele administrative cu caracter normativ se adresează unui număr nedeterminat de subiecte de drept.”

9. Înalta Curte

9.1. Asupra admisibilităţii sesizării

Art. 519 din Codul de procedură civilă instituie o serie de condiţii de admisibilitate a sesizării Înaltei Curţi în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, condiţii care trebuie să fie întrunite în mod cumulativ, respectiv:

- pricina în care se ridică chestiunea de drept să fie pendinte pe rolul unei instanţe care o judecă în ultimă instanţă;

- sesizarea să privească o chestiune de drept, adică o problemă de interpretare a unei norme juridice pentru care să fie necesară rezolvare de principiu;

- de lămurirea respectivei chestiuni de drept să depindă soluţionarea pe fond a cauzei;

- chestiunea de drept a cărei lămurire se cere să fie nouă;

- asupra respectivei chestiuni de drept Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să nu fi statuat şi nici să nu facă obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare.

În raport cu sesizarea ce formează obiectul prezentei cauze se constată că sunt îndeplinite cerinţele de admisibilitate ce decurg din interpretarea prevederilor art. 519 din Codul de procedură civilă, în sensul celor expuse în continuare:

- sesizarea a fost formulată într-o cauză aflată în stare de judecată, respectiv Dosarul nr. 7.752/101/2013 pendinte pe rolul Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal;

- instanţa care a formulat sesizarea - Curtea de Apel Craiova - este învestită cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă conform art. 10 alin. (2) din Legea nr. 554/2004;

- soluţionarea pe fond a cauzei în curs de judecată depinde de chestiunea de drept a cărei lămurire se cere, întrucât litigiul are ca obiect anularea unei decizii de impunere emise în temeiul unor dispoziţii cuprinse într-un act administrativ cu caracter normativ care a fost anulat prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă pronunţată de o instanţă de contencios administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 23 din Legea nr. 554/2004;

- asupra chestiunii de drept Înalta Curte nu a statuat şi nici nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare.

9.2. Cu privire la chestiunea de drept supusă dezlegării Problema de drept supusă dezlegării vizează interpretarea

dispoziţiilor art. 23 din Legea nr. 554/2004, din perspectiva întinderii efectelor pe care le generează publicarea hotărârii judecătoreşti de anulare a unei prevederi normative: numai în privinţa actelor administrative individuale emise ulterior publicării sau şi a celor emise anterior şi contestate, în curs de soluţionare.

Conform art. 23 din Legea nr. 554/2004:

„Art. 23. - Obligaţia publicării

Hotărârile judecătoreşti definitive prin care s-a anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ sunt generai obligatorii şi au putere numai pentru viitor. Acestea se publică obligatoriu după motivare, la solicitarea instanţelor, în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau, după caz, în monitoarele oficiale ale judeţelor ori al municipiului Bucureşti, fiind scutite de plata taxelor de publicare.”

Înalta Curte reţine că este corectă interpretarea instanţelor care au stabilit că trebuie recunoscute efectele hotărârii judecătoreşti de anulare a unui act administrativ normativ, similar cu efectele admiterii excepţiei de neconstituţionalitate în privinţa cauzelor pendinte.

Conform art. 147 alin. (4) din Constituţie:

Art. 147.- Deciziile Curţii Constituţionale

(4) Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.”

Interpretând prevederile art. 147 alin. (4) din Legea fundamentală, de exemplu prin Decizia nr. 223 din 13 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 18 aprilie 2012, şi Decizia nr. 164 din 12 martie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 23 mai 2013, Curtea Constituţională a statuat că instanţele judecătoreşti vor aplica decizia prin care a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate în cauzele pendinte la momentul publicării acesteia.

Sintagma „sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor”, utilizată atât de Constituţie, cât şi de Legea nr. 554/2004, nu poate primi decât o interpretare unitară, în sensul că excepţia de neconstituţionalitate admisă, respectiv actul administrativ normativ anulat nu produce nici un efect în privinţa cauzelor irevocabil/definitiv soluţionate5, însă produc efecte în cauzele aflate în curs de soluţionare la data publicării deciziei Curţii Constituţionale sau a hotărârii judecătoreşti de anulare, aşa cum s-a reţinut în deciziile instanţei de contencios constituţional indicate la pct. 6.2.

Nu există nicio raţiune pentru care să se aplice un tratament diferenţiat, din punctul de vedere al efectelor pe care le produc, hotărârilor prin care se invalidează o normă legală.

Hotărârea judecătorească de anulare a unui act administrativ cu caracter normativ nu poate reprezenta doar un instrument de drept abstract care să se aplice unor situaţii viitoare ipotetice, apărute după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, foarte rar întâlnite în practică6.

Este evident că legiuitorul a avut în vedere mai ales procedurile judiciare în curs atunci când a edictat norma analizată, fiind greu de conceput ca, după publicarea hotărârii judecătoreşti de anulare a unei dispoziţii normative, aceasta să mai fie totuşi invocată drept temei al unui act administrativ individual emis ulterior.

De asemenea, Înalta Curte are în vedere că soluţia contrară ar constitui o veritabilă încălcare a dreptului de acces la o instanţă, în sensul art. 6 § 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, pentru că aceasta ar fi golită de conţinut, nemaiavând un caracter efectiv din perspectiva persoanei vătămate de un act administrativ individual emis în temeiul unui act administrativ cu caracter normativ, anulat într-o altă cauză.

Astfel, această persoană nu va putea solicita pe cale principală în temeiul art. 8 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 anularea actului administrativ normativ deja anulat, pentru că i se va opune excepţia lipsei de interes, şi nici nu va putea invoca excepţia de nelegalitate, câtă vreme art. 4 alin. (4) teza întâi din aceeaşi lege exclude actele normative de la acest control de legalitate incidental.

Pe de altă parte, la aceeaşi concluzie se ajunge şi prin prisma puterii de lucru judecat8 a hotărârii judecătoreşti irevocabile/definitive de anulare a unui act administrativ cu caracter normativ, a cărei existenţă în realitatea juridică nu poate fi ignorată în cursul proceselor generate de aplicarea prevederii normative anulate.

Imperativul asigurării unei jurisprudenţe unitare care să răspundă aşteptărilor legitime ale justiţiabililor angrenaţi în proceduri judiciare legate de aplicarea aceluiaşi act administrativ cu caracter normativ este, de asemenea, un argument de luat în seamă.

Nu în ultimul rând, se observă că, deşi chestiunea de drept supusă analizei nu a fost direct tranşată în jurisprudenţa Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, totuşi, în toate deciziile relevante identificate la pct. 6.1 s-a ţinut seama de hotărârea judecătorească de anulare publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, fie aplicându-se nemijlocit, cu consecinţa respingerii excepţiei de nelegalitate a aceleiaşi prevederi normative ca lipsite de obiect/interes, fie recunoscându-i-se puterea de lucru judecat.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 521 cu referire la art. 519 din Codul de procedură civilă,

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE şi JUSTIŢIE

În numele legii

DECIDE:

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal, prin încheierea din 11 decembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 7.752/101/2013, şi stabileşte că:

Dispoziţiile art. 23 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se interpretează în sensul că hotărârea judecătorească irevocabilă/definitivă prin care s-a anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ produce efecte şi în privinţa actelor administrative individuale emise în temeiul acestuia care, la data publicării hotărârii judecătoreşti de anulare, sunt contestate în cauze aflate în curs de soluţionare pe rolul instanţelor judecătoreşti.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11 mai 2015.

 

PREŞEDINTELE SECŢIEI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

IONEL BARBĂ

Magistrat-asistent-şef,

Bogdan Georgescu


1 Decizia nr. 3.973 din 7 noiembrie 2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, publicată pe site-ul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, În secţiunea de jurisprudenţa.

2 Decizia nr. 4.339 din 18 noiembrie 2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal.

3 Decizia nr. 4.454 din 28 noiembrie 2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal.

4 Decizia nr. 3.068 din 27 iunie 2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal.

5 Sub rezerva revizuirii întemeiate pe dispoziţiile art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă de la 1865, respectiv ale art. 509 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

6 De altfel, un asemenea caz nu a fost semnalat de curţile de apel şi nici nu a fost identificat în jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

7 Conform art. 4 alin. (4) teza întâi din Legea nr. 554/2004: „Actele administrative cu caracter normativ nu pot forma obiect al excepţiei de nelegalitate.”

8 Mihaela Tăbărcă, Excepţiile procesuale în procesul civil. Ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Universul Juridic, 2006, pag. 355, ultimul paragraf: „...existenţa unei hotărâri judecătoreşti poate fi invocată în cadrul unui alt proces, cu autoritate de lucru judecat, atunci când se evocă exclusivitatea hotărârii, sau cu putere de lucru judecat, când se invocă obligativitatea sa, fără ca în cel de-al doilea proces să fie aceleaşi parii, să se discute acelaşi obiect şi aceeaşi cauză”.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme

 

În conformitate cu prevederile art. 131 alin. (2) şi ale art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de cererea comună a Uniunii Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) şi a Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM), înregistrată la ORDA cu nr. RGII/4865/15.06.2015, formulată în temeiul art. 131 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RG 11/4.995/19.07.2015,

în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se constituie Comisia pentru negocierea Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme, după cum urmează:

Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) şi Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi sau Executanţi (CREDIDAM), reprezentând organismele de gestiune colectivă din domeniu, pe de o parte,

şi

Federaţia Patronală a Reţelelor de Comerţ (FPRC), Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), Federaţia Industriei Hoteliere din România (FIHR), Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR), Societatea Comercial㠄Altex România” - S.R.L., Societatea Comercial㠄OMV Petrom Marketing” - S.R.L. şi Societatea Comercial㠄Dedeman” - S.R.L., reprezentând structurile asociative ale utilizatorilor şi utilizatorii majori, pe de altă parte.

Art. 2. - Comisia constituită potrivit art. 1 are obligaţia să desfăşoare negocierile în conformitate cu dispoziţiile art. 1311 şi art. 1312 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 3. - Comisia îşi va stabili programul întâlnirilor pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispoziţiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi intră în vigoare la data publicării, fiind postată şi pe site-ul www.orda.ro

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Leonard Artur Horvath

 

Bucureşti, 19 iunie 2015.

Nr. 65.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.