MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 440/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 440         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 19 iunie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

143. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor

 

527. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

428. - Hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Senatului României

 

430. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale „Institutul de Cercetare - Proiectare Rulmenţi şi Organe de Asamblare” - ICPROA - S.A. Braşov, aflată sub autoritatea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

 

431. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            681. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Vehicule de cale ferată. Prescripţii privind salubrizarea, deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice şi a automotoarelor”

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 31 decembrie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor ari. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 12 iunie 2015.

Nr. 143.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 12 iunie 2015.

Nr. 527.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Senatului României

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, ale art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Valoarea de inventar a bunurilor aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Senatului României, înregistrate la poziţiile MF 153629, 153630, 160417, 160421 şi 160422 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii date în folosinţă, precum şi a reevaluării activelor corporale, în condiţiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Secretarul general al Senatului,

Ion Vărgău

 

Bucureşti, 10 iunie 2015.

Nr. 428.

 

ANEXĂ

 

Bunurile înscrise în domeniul public al statului, aflate în administrarea Senatului României, la care se modifică valorile de inventar ca urmare a investiţiilor date în folosinţă, a modificărilor de natură patrimonială, precum şi a reevaluării activelor corporale

 

 

Codul fiscal

Denumirea

1. Ordonator principal de credite

4284070

Senatul României

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

 

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tipul bunului (mobil/imobil)

Denumirea

Descrierea tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Baza legala

Administrare/ Concesiune

153629

8.29.04

Imobil

Clădire administrativă

Clădire

(integral sau parţial în

10 corpuri)

Sd = 67.798 mp

Parte din imobilul Palatul Parlamentului

România; municipiul Bucureşti; sectorul 5; str. Izvor nr.2-4

2008

680.517.994

Hotărârea Guvernului nr. 1.555/2007

Hotărârea Guvernului nr. 670/2014

Administrare

153630

8.29.04

Imobil

Parcare subterană

Sd = 13.988 mp

Parte din imobilul parcare subterană

România; municipiul Bucureşti; sectorul 5; str. Izvor nr. 2-4

2008

33.000.580

Hotărârea Guvernului nr. 1.555/2007

Administrare

160417

8.29.04

Imobil

Teren, inclusiv amenajări

S = 73.746 mp

Calea 13 Septembrie

România; municipiul Bucureşti; sectorul 5; str. Izvor nr. 2-4

2012

809.281.603

Hotărârea Guvernului nr. 1.6842008

Administrare

160421

8.29.04

Imobil

Cabină poartă A1

S = 18,74 mp

Calea 13 Septembrie

România; municipiul Bucureşti; sectorul 5; str. Izvor nr. 2-4

2012

23.524

Hotărârea Guvernului nr. 1.6842008

Administrare

160422

8.29.04

Imobil

Cabină poartă B3

S = 20,45 mp

Calea 13 Septembrie, Catedrala Mântuirii Neamului

România; municipiul Bucureşti; sectorul 5; str. Izvor nr. 2-4

2012

19.556

Hotărârea Guvernului nr. 1.684/2008

Administrare

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale „Institutul de Cercetare-Proiectare Rulmenţi şi Organe de Asamblare” - ICPROA - S.A. Braşov, aflată sub autoritatea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale „Institutul de Cercetare-Proiectare Rulmenţi şi Organe de Asamblare - ICPROA” - S.A. Braşov, aflată sub autoritatea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 10 iunie 2015.

Nr. 430.

 

ANEXĂ

            MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

Societatea Comercială „Institutul de Cercetare-Proiectare Rulmenţi şi Organe de Asamblare”- ICPROA-S.A. Braşov

Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96

C.I.F.RO 1095637

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

144,45

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

144,45

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

0,00

3

 

Venituri extraordinare

6

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

142.16

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

142.16

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

48,44

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

10,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

75,22

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

31,30

C1

ch. cu salariile

13

31,30

C2

bonusuri

14

0,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,00

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

30,00

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

13,92

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

8,50

2

 

Cheltuieli financiare

20

0,00

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

2,29

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

1,33

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0,96

 

1

 

Rezerve legale

25

0,00

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,96

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0,00

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0,00

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

8,50

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

0,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0,00

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

2,00

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

3,00

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

869,44

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

869,44

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

48,15

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

984,15

8

 

Plăţi restante

55

0,00

9

 

Creanţe restante

56

52.56


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Valoarea de inventar a bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului, din anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică, drept urmare a reevaluării acesteia conform prevederilor art. 2^ şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, corespunzător datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Finanţelor Publice vor actualiza corespunzător anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

p. Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

Ioan Balaure

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 10 iunie 2015.

Nr. 431.

 

ANEXĂ

 

1. Ordonator principal de credite

4267230

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

 

Nr. M.F.

Codul de

clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/ darii în  folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia Juridică

Situaţia juridică actuala

Tipul bunului

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţile

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

35517

8.19.01

Reţele telefonice de transport şi distribuţie

 

 

Ţara: România

1998

57.545.485

H.G.R. nr. 808/2.12.1997

PV. nr. 35873/31.12.2008

H.G. nr. 439/2009

PV. nr. 35272/31.12.2009

H.G. nr. 887/25.08.2010

P.V. S/40257/10.03.2011

H.G. nr. 666/2011

H.G. nr. 293/2012

H.G. nr. 136/2013

H.G. nr. 316/23.04.2014

H.G. nr. 960/29.10.2014

În administrare

 

Imobil

35518

8.19.01

Imobil 1

Construcţie din beton,

cărămida, terasă

 

Ţara: România

Judeţul: Bucureşti

Municipiul Bucureşti

1984

47.490.333

Decizia C.P.B. nr. 1.653/17.11.1981

Act adiţional nr. 1/1994

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2014

În administrare

 

Imobil

35519

8.19.01

Teren 1

 

 

Ţara: România

Judeţul: Bucureşti

Municipiul Bucureşti

1984

3957716

Decizia C.P.B. nr. 1.658/17.11.1981

Act adiţional nr. 1/1994

H.G. nr. 258/1996

H.G. nr. 229/2006

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

H.G. nr. 961/2014

În administrare

 

Imobil

35520

8.19.01

Imobil 2

Construcţie din beton, cărămidă, tablă

 

Ţara: România

Judeţul: Bucureşti

Municipiul Bucureşti

1994

612.066

Decret Prezidenţial nr. 218/1960

Act adiţional 1/1994

H.G. nr. 439/2009

H.G nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35521

8.19.01

Teren 2

S= 10.684 mp

 

Ţara: România

Judeţul: Bucureşti

Municipiul Bucureşti

1979

1.042.741

Decret Prezidenţial nr. 218/1960

Act adiţional nr. 1/1994

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35522

8.19.01

Imobil 3

Construcţie din beton, cărămidă, terasă

 

Ţara: România

Judeţul: Ilfov

1980

2.498.253

Decret Prezidenţial

nr. 216/13.07.1979

H.G. nr. 439/2009

RV. nr. 136470/20.10.2009

H.G. nr. 887/25.08.2010

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35523

8.19.01

Teren 3

S= 18.735 mp

 

Ţara: România

Judeţul: Ilfov

1980

596.693

Decret Prezidenţial nr. 216/13.07.1979

H.G, nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35526

8.19.01

Imobil 6

Construcţie din beton, cărămidă, terasă

 

Ţara: România

Judeţul: Dâmboviţa

Comuna Ciocăneşti

1980

7.702.324

Decizia nr. 554/10.12.1979

Act adiţional nr. 1/1994

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35527

8.19.01

Teren 6

S „ 3,380 mp

 

Ţara: România

Judeţul: Dâmboviţa

Comuna Ciocăneşti

1980

107.650

Decizia nr. 554/10.12,1979

Act adiţional nr. 1/1994

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

 

35528

8.19.01

Imobil 7

Construcţie din beton, cărămidă, terasă

 

Ţara: România

Judeţul: Giurgiu

Comuna Singureni

1994

721.569

Decret Prezidenţial nr. 290/25.10.1978

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35529

8.19.01

Teren 7

S= 10.000 mp

 

Ţara: România

Judeţul: Giurgiu

Comuna Singureni

1994

318.491

Decret Prezidenţial nr. 290/25.10.1978

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35532

8.19.01

Imobil 9

Construcţie din beton,

pereţi cărămidă, piatră, beton, tablă

 

Ţara: România

Judeţul: Dâmboviţa

Comuna Moroeni

1978

117.487

Decizia CP. Dâmboviţa nr. 419/1978

H.G. nr. 439/2009 KG. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35533

8.19.01

Teren 9

S = 4.910 mp

 

Ţara: România

Judeţul: Dâmboviţa

Comuna Moroeni

1978

134.072

Decizia CP. Dâmboviţa nr. 419/1978

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35541

8.19.01

Imobil 14

Construcţie din

beton, cărămidă

 

Ţara: România

judeţul: Botoşani

Comuna Durneşti

1974

35.351

Decret Prezidenţial nr. 243/1974

Decizia CP. Botoşani nr. 553/1974

H.G, nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35542

8.19.01

Teren 13

S = 171.63 mp

 

Ţara: România

Judeţul: Botoşani

Comuna Durneşti

1974

3.218

Decret Prezidenţial nr. 243/1974

Decizia CP. Botoşani nr. 553/1974

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35543

8.19.01

Imobil 15

Construcţie din beton, cărămidă

 

Ţara: România

Judeţul: Botoşani

Oraşul Darabani

1973

35.351

Decret Prezidenţial nr. 243/1974

Decizia CP. Botoşani nr. 553/1974

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35544

8.19.01

Teren 14

S = 287,13 mp

 

Ţara: România

Judeţul: Botoşani

Oraşul Darabani

1973

5,384

Decret Prezidenţial nr. 243/1974

Decizia CP. Botoşani nr. 553/1974

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35545

8.19.01

Imobil 16

Construcţie din beton, cărămidă terasă

 

Ţara: România

Judeţul: Buzău

1975

489.652

H.G. nr. 00100/2003

H.G. nr. 956/20/08/2008

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35546

8.19.01

Teren 15

S = 3.415 mp

 

Ţara: România

Judeţul: Buzău

1975

43.527

H.G. nr. 00100/2003

H.G. nr. 956/20/08/2008

H.G nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35547

8.19.01

Imobil 17

Construcţie din beton, cărămidă, tablă

 

Ţara: România

Judeţul: Prahova

Oraşul Sinaia

1975

1.841.852

Decret Prezidenţial nr. 170/29.08.1975

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35548

8.19.01

Teren 16

S = 2.600 mp

 

Ţara: România

Judeţul: Prahova

Oraşul Sinaia

1975

53.421

Decret Prezidenţial nr. 170/29.08.1975

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35553

8.19.01

Imobil 20

Construcţie din beton, cărămidă

 

Ţara: România

Judeţul: Alba

Comuna Vinţu de Jos

1987

64 134

Decizia CP. Alba nr. 308/18.08.1987

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35554

8.19.01

Teren 19

S = 268 mp

Proprietar Secaşiu

Sălişteanu Ion şi Secaşiu Sălişteanu Viorica

Ţara: România

Judeţul: Alba

Comuna Vinţu de Jos

2007

1.341

CV nr. 3.534/15.11.2007

CF nr. 6428/2007, imobil arabil

număr cadastral nr. 904,

nr. topografic 2359/2

H.G, nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35555

8.19.01

Imobil 21

Construcţie din beton, cărămidă, terasă

 

Ţara: România

Judeţul: Gorj

Satul Runcurel

1981

217.527

Decizia CP. Gorj nr. 89/7.04.1980

PV nr. 491163/31.12.2005

H.G, nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

 

35556

8.19.01

Teren 20

S = 1.100 mp

 

Ţara: România

Judeţul: Gorj

Satul Runcurel

1980

35.812

Decizia CP. Gorj nr. 89/7.04.1980

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35558

8.19.01

Teren 21

S = 144 mp

 

Ţara: România

Judeţul: Vaslui

Localitatea Bahnari

1976

4.310

Decizia CP, Vaslui nr. 535 din 11.111975

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35559

8.19.01

Imobil 23

Construcţie din beton, cărămidă

 

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Oraşul Ştefăneşti

1975

8.207

Decret Prezidenţial nr. 170/29.08.1975

H.G. nr. 439/2009

În administrare

 

Imobil

35560

8.19.01

Teren 22

S = 60 mp

 

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Oraşul Ştefăneşti

1975

1.373

Decret Prezidenţial nr. 170 din 29.08.1975

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35561

8.19.01

Imobil 24

Construcţie

din beton, cărămidă

 

Ţara: România

Judeţul: Bihor

Comuna Şinteu

1975

20.063

Decret Prezidenţial nr. 170/29.08.1975

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35562

8.19.01

Teren 23

S=187mp

 

Ţara: România

Judeţul: Bihor

Comuna Şinteu

1975

1.911

Decret Prezidenţial nr. 170/29.08.1975

PV nr. 340901/2005

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35564

8.19.01

Imobil 25

Construcţie din beton, cărămidă, novaglas

 

Ţara: România

Judeţul: Braşov

Municipiul Braşov

1993

135.747

H.G.R. nr. 775/30.12.1993

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35567

8.19.01

Imobil 27

Construcţie din beton, cărămidă

Ocolul Silvic Sălaj

Ţara: România

Judeţul: Sălaj

1999

39.131

Decizia Regiei Naţionale a Pădurilor nr. 307/21.09.1999

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35568

8.19.01

Teren 26

S = 300 mp

Ocolul Silvic Sălaj

Ţara: România

Judeţul: Sălaj

Muntele Mezeş

1999

653

Decizia Regiei Naţionale a Pădurilor nr. 307/21.09.1999

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

121048

8.19.01

Imobil 30

Construcţie

metalică

 

Ţara: România

Judeţul: Bucureşti

Municipiul Bucureşti

1999

150.583

Autorizaţie de construcţie nr. 004/09.09.1998

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

121049

8.19.01

Imobil 31

Construcţie metalică

 

Ţara: România

Judeţul: Ilfov

1996

225.874

Autorizaţie de construcţie nr. 71/03.09.1996

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

121050

8.19.01

Imobil 32

Construcţie din beton şi cărămidă

 

Ţara: România

Judeţul: Ilfov

Oraşul Măgurele

2000

301.557

Autorizaţie de construcţie nr. 146895/20.10.2000

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

121051

8.19.01

Imobil 33

Construcţie din beton şi cărămidă

 

Ţara: România

Judeţul: Constanţa

Localitatea Neptun

2000

469.540

H.G. nr. 1246/29.11.2000

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

121052

8.19.01

Teren 28

S - 944,37 mp

 

Ţara: România

Judeţul: Constanţa

Localitatea Neptun

2000

382.508

H.G. nr. 1246/29.11.2000

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

121053

8.19.01

Imobil 34

Construcţie metalică

 

Ţara: România

Judeţul: Bucureşti

Municipiul Bucureşti

1985

653.529

Dec. C.P.B. nr. 1653/1981

Act adiţional nr. 1/1994

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

121054

8.19.01

Imobil 35

Construcţie

metalică

 

Ţara: România

Judeţul: Giurgiu

Comuna Singureni

1978

90.350

Decret Prezidenţial nr. 290/1978

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

121055

8.19.01

Imobil 36

Construcţie metalică

 

Ţara: România

Judeţul: Giurgiu

Satul Săbăreni

1978

90.350

Decret Prezidenţial nr. 216/1979

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

 

121056

8.19.01

Imobil 37

Construcţie

metalică

 

Ţara: România

Judeţul: Dâmboviţa

Comuna Ciocăneşti

1980

286 107

Decizia nr. 554/1979

Act adiţional nr. 1/1994

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

121057

8.19.01

Teren 29

S = 23.530 mp

 

Ţara: România

Judeţul: Buzău

Comuna Merei

2001

8.990

H.G. nr. 736/20.09.1995

H.G. nr. 00100/2003

H.G. nr. 956/20.08.2008

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

144475

8.19.01

Imobil 38

 

 

Ţara: România

Judeţul: Braşov

Comuna Cristian

2002

45.995.669

H.G. nr. 114/07.02.2002

H.G, nr. 943/14.08.2003

H.G nr. 439/2009

P.V. nr. 136730,136731/

26.09.2008

H.G. nr. 887/25.08.2010

H.G. nr. 293/2012

H.G. nr. 960/04.12.2013

În administrare

 

Imobil

144476

8.19.01

Teren 30

 

 

Ţara: România

Judeţul: Braşov

Comuna Cristian

2002

1.774.277

H.G. nr. 114/7.02.2002

H.C.L.C. nr. 43/2003

H.C.L.C. nr. 25/2006

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

H.G. nr. 960/04.12.2013

H.G. nr. 961/04.12.2013

În administrare

 

Imobil

152112

8.19.01

Teren 31

S = 92,4 mp

(provine din nr. MF 104136)

 

Ţara: România

Judeţul: Arad

Municipiul Arad

2006

12.560

H.G. nr. 19/2006

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

154562

8.19.01

Teren 32

S = 225 mp

 

Ţara: România

Judeţul: Arad

Localitatea: Ineu

2008

12.655

Hotărârea C.L. Ineu nr. 54/2008

H.G, nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

155227

8.19.01

Teren 33

S= 150 mp

 

Ţara: România

Judeţul: Sălaj

Municipiul Zalău

2009

100.816

Decizia Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Oradea nr. 104/17.02.2009

H.G, nr. 887/25.08,2010

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

155228

8.19.01

Imobil 34

S = 54mp

 

Ţara: România

Judeţul: Arad

Oraşul Chişineu-Criş

2010

4.437

Hotărârea CL Chişineu-Criş nr. 13/18.02.2009: nr. 59 din 16.06.2010

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

155789

8.19.01

Teren 36

 

 

Ţara: România

Judeţul: laşi

2011

10.066

H.G. nr. 558/01.06.2011

În administrare

 

Imobil

155790

8.19.01

Imobil 43

Construcţie metalică

 

Ţara: România

Judeţul: Sălaj

2010

543 263

P.V.R. nr. 139428/2010

H.G. nr. 666/2011

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

155791

8.19.01

Imobil 44

Construcţie metalică

 

Ţara: România

Judeţul: Vâlcea

Localitatea: Izbăşeşti

2010

1.099.465

P.V.R. nr. 7624404/2010

H.G. nr. 666/2011

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

155792

8.19.01

Teren 35

S = 373 mp

 

Ţara: România

Judeţul: Vâlcea

Localitatea: Izbăşeşti

2010

13.220

CVC nr. 1624/2010

H.G. nr. 666/2011

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

158522

8.19.01

Imobil 46

 

 

Ţara: România

Judeţul: Iaşi

2012

682.955

H.G. nr. 136/03.04.2013

În administrare

 

Imobil

158523

8.19.01

Teren 37

 

 

Ţara: România

Judeţul: Bistriţa-Năsăud

2012

37.084

H.G. nr. 136/03.04.2013

În administrare

 

Imobil

158524

8.19.01

Imobil 45

 

 

Ţara: România

Judeţul: Hunedoara

2012

1.248.672

H.G. nr. 136/03.04.2013

În administrare

 

Imobil

158525

8.19.01

Teren 38

 

 

Ţara: România

Judeţul: Hunedoara

2011

3.193

H.G. nr. 136/03.04.2013

În administrare

 

Imobil

159537

8.19.01

Imobil 47

 

 

Ţara: România

Judeţul: Suceava

2013

49.241

H.G. nr. 316/23.04.2013

În administrare

 

Imobil

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Vehicule de cale ferată. Prescripţii privind salubrizarea, deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice şi a automotoarelor”

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) lit. k) din anexa nr. 2 „Regulament de organizare şi funcţionare al Organismului Notificat Feroviar Român la anexa nr. 1 „Regulament de organizare şi funcţionare a Autorităţii Feroviare Române - AFER”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) pct. 1 şi 12 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Norma tehnică feroviară „Vehicule de cale ferată. Prescripţii privind salubrizarea, deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice şi a automotoarelor”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Norma tehnică feroviară prevăzută la alin (1) stabileşte cerinţele esenţiale, cerinţele tehnice, categoriile şi nomenclatoarele lucrărilor minimale de salubrizare, condiţiile de recepţie şi criteriile de admisibilitate pentru serviciul de salubrizare, deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie a vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice şi a automotoarelor, din componenţa trenurilor de călători.

Art. 2. - Prevederile normei tehnice feroviare prevăzute la art. 1 alin. (1) se aplică de către toţi operatorii de transport feroviar de călători la întocmirea caietelor de sarcini/contractelor/caietelor de prestaţii/comenzilor, pentru contractarea/efectuarea serviciului de salubrizare, deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie, precum şi de către operatorii economici autorizaţi ca furnizori feroviari la elaborarea specificaţiilor tehnice pentru serviciul de salubrizare, deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie a vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice şi a automotoarelor.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.015/2006 privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Vehicule de cale ferată. Prescripţii privind salubrizarea, deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice şi a automotoarelor”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 şi 855 bis din 18 octombrie 2006.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

 

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

 

Bucureşti, 27 mai 2015.

Nr. 681.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ TEHNICĂ FEROVIARĂ

„Vehicule de cale ferată.

Prescripţii privind salubrizarea, deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice şi a automotoarelor”

 

Preambul

Prezenta normă tehnică feroviară stabileşte cerinţele esenţiale, cerinţele tehnice, categoriile şi nomenclatoarele lucrărilor minimale de salubrizare, condiţiile de recepţie şi criteriile de admisibilitate pentru serviciul de salubrizare, deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie a vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice şi a automotoarelor, din componenţa trenurilor de călători.

Prevederile prezentei norme tehnice feroviare se aplică de către toţi operatorii de transport feroviar de călători la întocmirea caietelor de sarcini/contractelor/caietelor de prestaţii/comenzilor, pentru contractarea/efectuarea serviciului de salubrizare, deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie, precum şi de către operatorii economici autorizaţi ca furnizori feroviari la elaborarea specificaţiilor tehnice pentru serviciul de salubrizare, deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie a vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice şi a automotoarelor.

Prezenta normă tehnică feroviară înlocuieşte Norma tehnică feroviară „Vehicule de cale ferată. Prescripţii privind salubrizarea, deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice şi a automotoarelor” nr. 56-001:2006, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.015/2006.

Cifrele din interiorul parantezelor drepte, menţionate în cuprinsul normei tehnice feroviare, reprezintă numărul de ordine al documentelor de referinţă prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta normă tehnică feroviară.

 

CUPRINS

 

PARTEA I

Salubrizarea vagoanelor de călători, a ramelor electrice şi a automotoarelor

 

1. GENERALITĂŢI

1.1. Scop

1.2. Domeniu de aplicare

1.3. Clasa de risc a serviciului de salubrizare

1.4. Consideraţii generale privind organizarea activităţilor specifice prestării serviciului de salubrizare. Certificate, autorizaţii, avize necesare

1.5. Definiţii şi prescripţii

2. CERINŢE ESENŢIALE

2.1. Cerinţe privind sănătatea şi protecţia vieţii oamenilor

2.2. Cerinţe privind protecţia mediului înconjurător

2.3. Cerinţe privind protecţia materialelor mobilierului, a suprafeţelor pereţilor interiori şi exteriori, precum şi a pieselor şi a subansamblurilor din componenta instalaţiilor

3. CONDIŢII TEHNICE

3.1. Materialele utilizate în procesul de salubrizare şi condiţii tehnice

3.2. Condiţii tehnice privind instalaţiile şi utilajele utilizate în procesul de salubrizare

3.3. Condiţii de mediu ambiant

4. CATEGORIILE ŞI PERIODICITATEA EFECTUĂRII SALUBRIZĂRII

4.1. Salubrizarea radicală

4.2. Salubrizarea normală

4.3. Salubrizarea curentă

4.4. Salubrizarea în parcurs

4.5. Salubrizare intermediară

5. NOMENCLATORUL LUCRĂRILOR MINIMALE CE SE EXECUTĂ ÎN PROCESUL DE SALUBRIZARE

5.1. Nomenclatorul lucrărilor la salubrizarea radicală

5.2. Nomenclatorul lucrărilor la salubrizarea normală

5.3. Nomenclatorul lucrărilor la salubrizarea curentă

5.4. Nomenclatorul lucrărilor la salubrizarea în parcurs

5.5. Nomenclatorul lucrărilor la salubrizarea intermediară

6. RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE SALUBRIZARE

6.1. Metode de verificare

6.2. Verificări ce se execută la recepţia lucrărilor

6.3. Criterii de admisibilitate

7 INSCRIPŢIONAREA SALUBRIZĂRII

8. DOCUMENTE CARE SE ÎNTOCMESC CU OCAZIA SALUBRIZĂRII

9. TERMENE DE GARANŢIE

 

PARTEA a II-a

Deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia vagoanelor de călători, a ramelor electrice şi a automotoarelor

 

1. GENERALITĂŢI

1.1 Scop

1.2. Domeniu de aplicare

1.3. Clasa de risc a serviciului de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie a vagoanelor de călători, a ramelor electrice şi a automotoarelor

1.4. Certificate, autorizaţii, avize necesare

1.5. Definiţii

2. CERINŢE ESENŢIALE

2.1. Cerinţe privind sănătatea şi protecţia vieţii oamenilor

2.2. Cerinţe privind protecţia mediului înconjurător

2.3. Cerinţe privind protecţia mobilierului, a suprafeţelor pereţilor interiori

3. SUBSTANŢE, APARATE, INSTALAŢII SI DISPOZITIVE UTILIZATE ÎN PROCESUL DE DERATIZARE, DEZINSECŢIE ŞI DEZINFECŢIE

3.1. Substanţe şi dispozitive utilizate în procesul de deratizare

3.2. Substanţe, aparate şi instalaţii utilizate în procesul de dezinsecţie

3.3. Substanţe, aparate şi instalaţii utilizate în procesul de dezinfecţie

4. NOMENCLATORUL LUCRĂRILOR

5. RECEPŢIA LUCRĂRILOR

5.1. Verificarea calităţii lucrărilor executate

5.2. Modul de verificare a calităţii lucrărilor

 

ANEXE

 

Anexa nr. 1 - Fişa de apreciere a calităţii lucrărilor de salubrizare

Anexa nr. 2 - Descrierea cerinţelor pentru aprecierea calităţii, metode de control şi grilele de apreciere pentru lucrările efectuate la salubrizarea vagoanelor de călători, a ramelor electrice şi a automotoarelor

Anexa nr. 3 - Documente de referinţă

 

PARTEA I

Salubrizarea vagoanelor de călători, a ramelor electrice şi a automotoarelor

 

1. Generalităţi

1.1. Scop

Prezenta normă tehnică feroviară stabileşte cerinţele esenţiale, cerinţele tehnice, categoriile şi nomenclatoarele lucrărilor minimale de salubrizare, condiţiile de recepţie şi criteriile de admisibilitate pentru serviciul de salubrizare a vagoanelor de călători, a ramelor electrice şi a automotoarelor din componenţa trenurilor de călători.

1.2. Domeniu de aplicare

Prezentele prevederi se aplică de către toţi operatorii de transport feroviar de călători la întocmirea caietelor de sarcini/specificaţiilor tehnice/contractelor/caietelor de prestaţii/comenzilor pentru contractarea/efectuarea serviciului de salubrizare, precum şi de către operatorii economici autorizaţi ca furnizori feroviari care prestează serviciul de salubrizare la elaborarea specificaţiilor tehnice pentru serviciul de salubrizare a vagoanelor de călători clasă (denumite în continuare vagoane de călători), a ramelor electrice şi a automotoarelor.

Serviciul de salubrizare a vagoanelor de călători, a ramelor electrice şi a automotoarelor trebuie să fie agrementat tehnic în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare [1].

1.3. Clasa de risc a serviciului de salubrizare

Serviciul de salubrizare a vagoanelor de călători, a ramelor electrice şi a automotoarelor se încadrează în clasa de risc 2A, conform prevederilor din [1].

1.4. Consideraţii generale privind organizarea activităţilor specifice prestării serviciului de salubrizare. Certificate, autorizaţii, avize necesare

1.4.1. Activitatea de salubrizare face parte integrantă din procesul tehnologic de pregătire a garniturilor de tren pentru circulaţie. Pentru planificarea şi prestarea acestei activităţi trebuie să se ţină seama de:

- procesul tehnologic de formare/sosire a trenurilor (manevrarea vagoanelor, a ramelor electrice şi a automotoarelor pe liniile de garare); revizia şi/sau reparaţia, curăţarea şi pregătirea trenurilor trebuie să se facă după un grafic de pregătire în grupele tehnice;

- supravegherea sistematică şi controlul calităţii serviciului de salubrizare în timpul procesului tehnologic şi după terminarea lucrărilor

1.4.2. Detaliile privind prestarea serviciului de salubrizare se vor stabili prin contractele încheiate de către beneficiarul final cu prestatorul.

Activitatea de salubrizare se desfăşoară pe baza unui protocol de preluare a prestaţiilor ce cuprinde:

- programul de salubrizare radicală, normală, curentă şi intermediară;

- graficele de punere la dispoziţie a garniturilor, cu specificarea intervalului de timp acordat pentru recepţie;

- lista cu personalul împuternicit de beneficiar şi prestator pentru recepţia serviciului de salubrizare;

- spaţiile puse la dispoziţie prestatorului de către beneficiar;

- cantităţile de apă, energie electrică şi alte utilităţi repartizate prestatorului.

1.4.3. Scopul salubrizării îl reprezintă curăţarea şi igienizarea, precum şi menţinerea curăţeniei şi igienei vagoanelor de călători, a ramelor electrice şi a automotoarelor, cu asigurarea atât a condiţiilor sanitare necesare pentru transportul publicului călător, cât şi a aspectului estetic al vagoanelor în circulaţie.

1.4.4. Salubrizarea vagoanelor de călători, a ramelor electrice şi a automotoarelor se efectuează, de regulă, pe liniile special amenajate şi dotate, în grupele tehnice de pregătire a trenurilor de călători, precum şi în parcurs în timpul circulaţiei trenului.

1.4.5. Operatorii economici care prestează servicii de salubrizare a vagoanelor de călători, a ramelor electrice şi a automotoarelor trebuie să deţină următoarele certificate, autorizaţii, avize:

a) autorizaţia de furnizor feroviar eliberată de către Autoritatea Feroviară Română (AFER) în conformitate cu prevederile din [1], care să ateste că operatorul economic executant are capabilitatea de a presta serviciul de salubrizare a vagoanelor de călători, a ramelor electrice şi a automotoarelor,

b) agrement tehnic feroviar pentru prestarea serviciului de salubrizare a vagoanelor de călători, a ramelor electrice şi a automotoarelor, în conformitate cu prevederile din [1];

c) notificare privind certificarea conformităţii cu normele de igienă specifice domeniului de activitate, eliberată de Serviciul medical din cadrul Ministerului Transporturilor conform [15], precum şi notificare privind asistenţa de specialitate de sănătate publică, conform [19];

d) autorizaţie de mediu pentru amplasamentul unde operatorul economic îşi declară activitatea (baza unde sunt garate şi depozitate toate maşinile, instalaţiile şi aparatele necesare desfăşurării activităţii la diverşi beneficiari) [16];

e) aviz de lucru în zona căii ferate electrificate, pentru personalul care execută serviciul de salubrizare în zona căii ferate electrificate (numai acolo unde este cazul). Avizul trebuie obţinut până la începerea prestării activităţii de salubrizare;

f) declaraţia de conformitate a producătorului sau documentul din care să rezulte că substanţele utilizate în procesul de salubrizare sunt biodegradabile şi sunt avizate conform [17]. Produsele biocide utilizate în procesul de salubrizare vor deţine acte administrative eliberate de Comisia Naţională pentru Produsele Biocide şi cuprinse în lista publicată de Ministerul Sănătăţii, actualizată periodic. Produsele aprobate pentru plasare pe piaţă la o dată ulterioară publicării listei se pot utiliza pe baza actului administrativ eliberat de Comisia Naţională pentru Produsele Biocide, conform [17];

g) copie de pe certificatele de omologare/agrementele tehnice/autorizaţiile de furnizor feroviar de la furnizorul produselor utilizate în procesul de salubrizare.

De asemenea, prestatorii serviciilor de salubrizare trebuie să utilizeze în procesul de salubrizare a vagoanelor de călători, a ramelor electrice şi a automotoarelor numai produse pentru care furnizorii acestora deţin certificate de omologare/agrementare tehnică în conformitate cu prevederile din [1].

1.4.6. Instruirea profesională, instructajele privind securitatea şi sănătatea în muncă şi apărarea împotriva incendiilor (inclusiv autorizările, dacă este cazul), precum şi verificarea cunoştinţelor angajaţilor prestatorului se vor face de către acesta conform [6], [21]. Răspunderea pentru organizarea verificării stării fizice a personalului la intrarea în program, precum şi în timpul programului revine prestatorului. Pentru probleme privind securitatea şi sănătatea în muncă a salariaţilor se va încheia o convenţie între beneficiar şi prestator, din care să reiasă obligaţiile fiecărei părţi.

1.4.7. Prestatorul trebuie să efectueze verificarea şi controlul procesului de salubrizare, atât în timpul desfăşurării acestuia pentru a preveni eventualele degradări la vagoane, cât şi la final.

1.4.8. În cazul în care apar modificări în planul de exploatare al grupei tehnice sau pe liniile unde se execută salubrizarea (utilizând dispozitive şi instalaţii la drumurile de acces a graficului de lucru etaj, beneficiarul final va anunţa din timp prestatorul serviciului de salubrizare pentru a lua măsuri de instruire, organizare şi adaptare la noua situaţie.

1.5. Definiţii şi prescurtări

1.5.1. Definiţii

În sensul prezentei norme tehnice feroviare, termenii de specialitate sunt definiţi după cum urmează:

a) salubrizare: acţiunea de a face salubru (igienic, curat, sănătos) locul în care oamenii trăiesc, muncesc, îşi desfăşoară activitatea, călătoresc etc.;

b) salubritatea vagoanelor de călători, a ramelor electrice şi a automotoarelor: starea generală favorabilă a condiţiilor igienice şi sanitare realizată prin acţiuni de curăţare, spălare, deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie, asanare a focarelor epidemice sau endemice, colectarea şi îndepărtarea gunoiului;

c) cerinţe esenţiale: cerinţe care se referă la securitate, sănătatea călătorilor, protecţia mediului, compatibilitate tehnică;

d) beneficiar final: deţinătorul vagoanelor de călători, al ramelor electrice şi al automotoarelor, fie că este proprietar, fie că are drept de folosinţă asupra lor (închiriere, leasing etc.);

e) caiet de prestaţii: caiet întocmit de beneficiarul final, în care se stabilesc tipurile de salubrizare pe categorii de trenuri.

1.5.2. Prescurtări

a) U.I.C.: Uniunea Internaţională a Căilor Ferate;

b) pH: indicator de măsurare a acidităţii unei soluţii.

2. Cerinţe esenţiale

2.1. Cerinţe privind sănătatea şi protecţia vieţii oamenilor

2.1.1. În procesul de salubrizare se vor utiliza numai materiale şi substanţe care nu afectează sănătatea persoanelor care le manipulează sau a călătorilor.

2.1.2. Se interzice utilizarea în procesul de salubrizare a unor substanţe şi soluţii inflamabile sau metode şi procedee care pot provoca incendii. În cazul utilizării unor diluanţi sau solvenţi pentru curăţarea petelor de pe suprafeţele acoperite cu materiale textile, aceştia se vor folosi numai în cadrul salubrizării radicale, cu respectarea obligatorie a prevederilor din fişa tehnică a substanţelor respective. Salariatul care efectuează curăţarea petelor va fi instruit şi autorizat conform reglementărilor specifice în vigoare. Se vor stabili responsabilităţi clare pentru activităţile de curăţare şi spălare cu diluanţi şi solvenţi şi vor fi afişate la locul de muncă.

2.1.3. Instalaţiile utilizate la spălarea exterioară a vagoanelor, a ramelor electrice şi a automotoarelor sau curăţarea WC-urilor şi vidanjarea WC-urilor ecologice trebuie să fie astfel proiectate încât să nu pericliteze viaţa şi sănătatea operatorilor.

2.1.4. Prizele de curent pentru alimentarea instalaţiilor industriale utilizate la curăţarea vagoanelor, a ramelor electrice şi a automotoarelor trebuie să corespundă caracteristicilor dimensionale şi funcţionale prevăzute în documentele de referinţă. Pentru caracteristicile prizelor se pot utiliza [9], [10], [11].

2.1.5. Apa pentru alimentarea rezervoarelor cu apă din componenţa instalaţiilor vagoanelor de călători, a ramelor electrice şi a automotoarelor trebuie să se încadreze din punct de vedere calitativ în categoria apei destinate consumului menajer uman.

Pentru protecţia vieţii şi sănătăţii călătorilor şi a personalului implicat în activitatea de salubrizare a vagoanelor de călători, a ramelor electrice şi a automotoarelor se vor respecta prevederile legislaţiei specifice în vigoare [6], [7], [8], [17].

2.1.6. Se interzice utilizarea în procesul de salubrizare a vagoanelor de călători, a ramelor electrice şi a automotoarelor a unor substanţe toxice, volatile sau urât mirositoare.

Tot personalul prestatorului va fi examinat, la angajare şi periodic, din punctul de vedere al cunoaşterii normelor specifice privind securitatea şi sănătatea în muncă, conform [6], [7].

2.1.7. Tot personalul prestatorului va fi examinat, la angajare şi periodic, din punctul de vedere al cunoaşterii normelor specifice privind securitatea şi sănătatea în muncă, conform [6], [7].

De asemenea tot personalul prestatorului va fi examinat la angajare (examen clinic general şi examen coproparazitologic) şi periodic (examen clinic general-anual şi examen coproparazitologic, la indicaţia medicului de medicina muncii) conform [20].

2.2. Cerinţe privind protecţia mediului înconjurător

2.2.1. Pentru protecţia mediului înconjurător se vor respecta prevederile legislaţiei naţionale specifice [2], [3], [4], [5], [8], [22].

2.2.2. În procesul de salubrizare a vagoanelor de călători, a ramelor electrice şi a automotoarelor sunt interzise următoarele activităţi:

a) deversarea direct pe sol a apelor uzate care rezultă din procesul de spălare/igienizare;

b) aruncarea sau depozitarea pe soluri, maluri sau albii de râuri a deşeurilor solide şi lichide, periculoase şi nepericuloase;

2.2.3. Deşeurile solide şi lichide periculoase şi/sau nepericuloase se vor colecta separat, cu respectarea protecţiei mediului şi a sănătăţii populaţiei.

2.3. Cerinţe privind protecţia materialelor mobilierului, a suprafeţelor pereţilor interiori şi exteriori, precum şi a pieselor şi subansamblurilor din componenţa instalaţiilor

2.3.1. În procesul de salubrizare a vagoanelor de călători, a ramelor electrice şi a automotoarelor se vor utiliza substanţe care nu degradează materialele cu care intră în contact.

2.3.2. În procesul de salubrizare a vagoanelor de călători, a ramelor electrice şi a automotoarelor nu se vor utiliza metode sau procedee care să conducă la degradarea materialului mobilierului şi a instalaţiilor vagonului.

2.3.3. Pentru asigurarea gradului de confort cerut pentru vagoanele de călători, ramele electrice şi automotoare, indiferent de rangul trenului în care circulă, este obligatoriu ca în procesul de salubrizare să se utilizeze soluţii, materiale şi substanţe pentru curăţare şi spălare adecvate fiecărui tip de material utilizat în construcţia vagoanelor de călători, a ramelor electrice şi a automotoarelor (oţel, aluminiu, sticlă, lemn, materiale înlocuitoare, textile, gresie, cauciuc, lacuri şi vopsele, grunduri, adezivi etc.). Soluţiile, materialele şi substanţele utilizate în procesul de salubrizare a vagoanelor de călători, a ramelor electrice şi a automotoarelor vor fi însoţite de certificatele de calitate şi instrucţiunile de utilizare care trebuie să conţină prevederi referitoare la tipurile de materiale şi suprafeţele la care pot fi utilizate.

2.3.4. La omologarea/agrementarea tehnică a produselor chimice de spălare la interior şi la exterior a vagoanelor de călători, a ramelor electrice şi a automotoarelor, norma de produs trebuie să conţină obligatoriu valorile admise pentru agresivitatea chimică, pentru pH şi pentru conţinutul de substanţe active, iar lista încercărilor şi verificărilor va cuprinde obligatoriu testul de agresivitate chimică de 90 de ore.

3. Condiţii tehnice

3 1 Materialele utilizate în procesul de salubrizare şi condiţii tehnice

3.1.1. În funcţie de categoria de salubrizare, de tipul vagonului de călători, a ramei electrice şi a automotorului şi de agresivitatea faţă de materialele utilizate la construcţia acestora (oţel, aluminiu, sticlă, lemn, materiale înlocuitoare, textile, faianţă, gresie, cauciuc, lacuri şi vopsele, grunduri, adezivi etc.) în procesul de salubrizare se pot utiliza următoarele materiale şi soluţii chimice:

a) la salubrizarea radicală:

- soluţii speciale pentru curăţat petele de rugină şi oxizi aflate pe suprafeţele de oţel, inox, aluminiu, petele şi murdăria de pe faianţă, gresie, suprafeţele vopsite şi cele din materiale înlocuitoare;

- soluţii pentru curăţarea şi spălarea cabinelor WC;

- soluţii pentru curăţarea manuală sau mecanică a vagoanelor la exterior;

- soluţii pentru curăţarea la interior a vagonului, a ramei electrice şi a automotorului;

- soluţii pentru curăţarea suprafeţelor textile;

- soluţii speciale pentru curăţat geamuri şi oglinzi;

- soluţii speciale pentru lustruirea suprafeţelor metalice din oţel inox;

- praf de curăţat, paste sau soluţii de curăţat pentru suprafeţele metalice nevopsite şi materiale înlocuitoare;

- soluţii pentru dezinfecţia cabinelor WC şi a vagonului, ramei electrice şi a automotorului la interior;

- pastile odorizante pentru cabinele WC;

- odorizante pentru interiorul vagonului, al ramei electrice şi al automotorului;

b) la salubrizarea normală:

- soluţii pentru curăţarea vagonului, ramei electrice şi a automotorului la interior şi exterior;

- soluţii pentru curăţarea suprafeţelor textile;

- soluţii pentru dezinfecţia cabinelor WC şi a vagonului, ramei electrice şi a automotorului la interior;

- pastile odorizante pentru cabinele WC;

- odorizante pentru interiorul vagonului, al ramei electrice şi al automotorului;

- soluţii speciale pentru curăţarea geamurilor şi oglinzilor;

- soluţii pentru curăţat obiecte din inox;

- soluţii pentru curăţarea şi spălarea cabinelor WC;

c) la salubrizarea curentă:

- soluţii pentru curăţarea la interior a vagonului;

- soluţii pentru dezinfecţia cabinelor WC şi a vagonului, ramei electrice şi a automotorului;

- pastile odorizante pentru cabinele WC;

d) la salubrizarea intermediară:

- pastile odorizante pentru cabinele WC.

În funcţie de dezvoltarea şi progresul tehnic în domeniul materialelor utilizate în procesul de salubrizare, prestatorii serviciului de salubrizare a vagoanelor de călători, a ramelor electrice şi a automotoarelor pot utiliza şi alte soluţii sau substanţe introduse pe piaţă, cu acordul beneficiarului final, care îndeplinesc cerinţele esenţiale şi condiţiile tehnice din prezenta normă tehnică feroviară.

3.1.2. Este interzisă utilizarea la curăţarea interioară a substanţelor chimice care produc mirosuri greu de suportat şi care pot deteriora materialele cu care intră în contact.

Aceste condiţii tehnice trebuie asigurate pentru toate tipurile de vagoane de călători, rame electrice şi automotoare la care se execută salubrizarea.

Prestatorii serviciului de salubrizare vor solicita furnizorilor materialelor, cu ocazia aprovizionării acestora, instrucţiunile de utilizare a soluţiilor şi a substanţelor chimice utilizate în procesul de salubrizare a vagoanelor de călători, a ramelor electrice şi a automotoarelor, să fie specificate tipul şi natura suprafeţelor pentru care pot fi utilizate.

3.1.3. În timpul procesului de salubrizare a vagoanelor de călători, a ramelor electrice şi a automotoarelor se vor lua măsurile necesare pentru a se evita orice deteriorare a mobilierului, instalaţiilor, dispozitivelor, precum şi pentru împiedicarea pătrunderii apei în instalaţiile electrice, folosirea în exces a apei care ar provoca deteriorarea părţii lemnoase (mai ales sub linoleum), degradarea suprafeţelor prin agenţii chimici utilizaţi sau prin frecarea lor cu materiale, scule ori corpuri abrazive.

3.2. Condiţii tehnice privind instalaţiile şi utilajele utilizate în procesul de salubrizare

3.2.1. Condiţii tehnice privind platforma pentru curăţarea grosieră, spălarea WC-urilor şi spălarea mecanizată la exterior a vagoanelor

Din motive de igienă, dar şi de eficienţă, prima operaţie de salubrizare trebuie să fie curăţarea grosieră şi spălarea oalelor WC-urilor. Această operaţie se execută, de regulă, când trenul de călători trece peste o platformă special amenajată, cu jeturi de apă sub presiune (2 ÷ 5 bari). Această operaţie se poate efectua în staţionare sau în mers. Pentru eficienţă, platforma poate fi amplasată pe aceeaşi linie cu staţia de spălare mecanizată a exteriorului cutiei vagonului. Platforma de curăţare şi spălare a WC-urilor trebuie să aibă o lungime de minimum 75 m şi să conţină mai multe bazine. Bazinele din beton trebuie să fie bine sclivisite pentru a fi uşor curăţate, să aibă guri de racord pentru apa sub presiune şi să fie amplasate la distanţă de 15 m unele faţă de altele. Rampele înalte, situate de o parte şi de alta a platformei de curăţare grosiere şi spălare a WC-urilor, trebuie să aibă o lungime mai mare spre staţia de spălare la exterior a cutiei vagonului, în vederea închiderii uşilor şi ferestrelor la spălarea mecanizată. Pe aceeaşi linie cu platforma de curăţare, în aval de aceasta, se amplasează staţia de spălare mecanizată a exteriorului cutiei vagonului, ramei, automotorului, care conţine un portal de limpezire cu apă, un portal pentru soluţia de detergent, 1 + 3 perechi de perii rotative, un portal de limpezire cu apă şi un portal pentru pulverizarea unor soluţii de detensionare, care au menirea de a elimina tensiunea superficială a picăturilor de apă, picături care după uscare lasă pete de săruri cristaline. De asemenea, pentru spălarea mecanizată a exteriorului cutiei vagonului se pot utiliza aparate cu jet de presiune ridicată cu apă caldă şi rece.

3.2.2. Condiţii tehnice pentru sistemele de vidanjare a rezervoarelor de retenţie de la WC-urile ecologice

Procedeul de curăţare a WC-urilor ecologice trebuie să permită realizarea vidanjării (golirii) WC-urilor în mod etanş, cu apă curată sau recirculată, cu o periodicitate stabilită în funcţie de turnusul şi parcursul vagoanelor de călători, a ramelor electrice şi a automotoarelor. Instalaţiile fixe sau mobile de vidanjare a WC-urilor ecologice trebuie să fie compatibile CU caracteristicile tipurilor de rezervoare de retenţie de la WC-urile la care se utilizează.

Cărucioarele mobile utilizate la vidanjarea rezervoarelor de retenţie de la WC-urile ecologice trebuie să asigure:

a) vidanjarea reziduurilor colectate în rezervoarele de retenţie cu o de presiune de aspiraţie de 0,2 bari;

b) clătirea rezervoarelor;

c) preumplerea şi umplerea cu produse aditive (numai pentru aparate de vidanjare pentru toalete recirculabile).

3.2.3. Condiţii tehnice pentru utilajele, dispozitivele electrice utilizate şi reţelele electrice de alimentare cu energie electrică

Utilajele şi dispozitivele electrice utilizate pentru curăţarea la interior a vagoanelor de călători, a ramelor electrice şi a automotoarelor (aspiratoare, aparat pentru curăţat pardoseli etc.) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minimale:

a) aspiratoarele de praf trebuie să dezvolte presiuni de aspiraţie care să nu deterioreze materialele textile;

b) puterea reţelei electrice de alimentare trebuie să fie disponibilă în mod simultan la toate vagoanele unei garnituri de tren, ramă sau automotor;

c) prizele de curent trebuie să fie montate în aşa fel încât vagonul, rama sau automotorul care trebuie curăţat să nu fie la o distanţă mai mare de 12 m de una dintre aceste prize;

d) alimentarea cu tensiune electrică a utilajelor şi dispozitivelor trebuie să fie pusă la dispoziţie pentru fiecare vagon, ramă şi automotor.

3.2.4. Condiţii tehnice pentru instalaţiile de spălare la exterior Instalaţiile de spălare la exterior a cutiei vagoanelor de călători, a ramelor electrice şi a automotoarelor cu jet de apă de presiune ridicată trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:

a) presiunea dezvoltată de instalaţiile de spălare cu jet de apă nu trebuie să depăşească 120 bari;

b) instalaţia să fie dotată astfel încât spălarea vagoanelor de călători, a ramelor electrice şi a automotoarelor să se facă cu jet de apă caldă, în cazurile în care este stabilit astfel prin specificaţii tehnice/contracte/caiete de prestaţii/comenzi/protocol;

c) instalaţia trebuie să permită reglajul jetului de presiune ridicată la valori care să nu deterioreze acoperirea de protecţie anticorozivă a cutiei vagoanelor de călători, a ramelor electrice şi a automotoarelor.

3.3. Condiţii de mediu ambiant

a) Personalului implicat în procesul de salubrizare a vagoanelor de călători, a ramelor electrice şi a automotoarelor trebuie să i se asigure condiţiile de mediu ambiant prevăzute în reglementările în vigoare.

b) Spălarea mecanizată la exterior a vagoanelor de călători, a ramelor electrice şi a automotoarelor în staţiile de formare a trenurilor nu se efectuează la temperaturi ale mediului ambiant mai mici sau egale cu temperatura de îngheţ, cu excepţia instalaţiilor, echipamentelor, dotărilor care permit această activitate.

c) Spălarea manuală la exterior la temperaturi ale mediului ambiant mai mici sau egale cu minus 5°C nu se efectuează, excepţie fiind situaţiile unde există dotări tehnice (spaţii închise) în interiorul cărora temperatura permite desfăşurarea acestei operaţii.

4. Categoriile şi periodicitatea efectuării salubrizării

În funcţie de durata de mers şi distanţele parcurse de vagoanele de călători, de ramele electrice şi de automotoare, precum şi în funcţie de gradul de menţinere a stării de curăţenie în parcurs a acestora sunt prevăzute următoarele categorii de salubrizare:

- salubrizare radicală;

- salubrizare normală;

- salubrizare curentă;

- salubrizare în parcurs.

De asemenea se mai poate efectua şi o salubrizare intermediară, dacă beneficiarul o consideră necesară.

4.1. Salubrizarea radicală

Salubrizarea radicală se execută la un interval de 30 de zile ± 10 zile, de regulă în staţia de domiciliu preponderent în timpul zilei.

Atunci când se apreciază de către beneficiar că starea de curăţenie a vagoanelor, ramelor electrice şi automotoarelor care circulă în compunerea trenurilor, prevăzute în caietele de prestaţii/contracte/comenzi cu salubrizare curentă, nu poate fi menţinută la parametrii normali ai acestei prestaţii, se poate executa salubrizare radicală la un interval de 20 de zile ± 5 zile, de regulă în staţia de domiciliu.

4.2. Salubrizarea normală

Salubrizarea normală se execută, de regulă, la vagoanele, ramele electrice şi automotoarele care circulă în compunerea trenurilor (de lung parcurs) care străbat o distanţă mai mare de 400 km între staţia de formare şi staţia cap de secţie, în staţiile stabilite prin caietul de prestaţii de către beneficiar.

4.3. Salubrizarea curentă

Salubrizarea curentă se execută, de regulă, la fiecare îndrumare a trenurilor din staţiile în care sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru efectuarea acestei prestaţii (timp de punere la dispoziţie, asigurarea condiţiilor tehnice etc.), la trenurile care nu sunt prevăzute cu salubrizare normală, conform caietului de prestaţii stabilit de către beneficiar.

De asemenea salubrizarea curentă se execută şi la trenurile stabilite în caietul de prestaţii de către beneficiar.

4.4. Salubrizarea în parcurs

Salubrizarea în parcurs se execută la trenurile care circulă în trafic internaţional, precum şi la trenurile stabilite de către beneficiar în contract.

4.5. Salubrizarea intermediară

Salubrizarea intermediară se execută, de regulă, în intervalul dintre două salubrizări normale şi/sau salubrizări curente în staţiile stabilite prin caietul de prestaţii atunci când timpul de staţionare sau condiţiile existente nu permit efectuare unei salubrizări curente, precum şi la trenurile stabilite de către beneficiar în caietul de prestaţii.

5. Nomenclatorul lucrărilor minimale ce se execută în procesul de salubrizare

5.1. Nomenclatorul lucrărilor la salubrizarea radicală

5.1.1. Curăţarea grosieră şi spălarea cabinelor WC pe platforma special amenajată, la sosirea din cursă a trenului de călători

Curăţarea grosieră şi spălarea cabinelor WC pe platforma special amenajată, la sosirea din cursă a trenurilor de călători, se fac în mers, înainte de spălarea mecanizată. Această operaţie se execută în timp ce garnitura de tren se deplasează cu viteza de maximum 5 km/h.

În cazul în care nu există platforme special amenajate pentru curăţarea grosieră şi spălarea cabinelor WC, această operaţie se execută la sosirea garniturii, înainte de introducerea vagoanelor, ramelor electrice şi a automotoarelor pe linia destinată pentru salubrizarea radicală după tehnologia stabilită, în funcţie de dotările şi mijloacele corespunzătoare pentru colectarea, depozitarea şi înlăturarea resturilor provenite în urma vidanjării. Se procedează astfel:

- se desfundă sifonul din pardoseala cabinei WC;

- se înlătură murdăria grosieră de pe oala WC-ului la interior şi la exterior, precum şi de pe colac şi capac, astfel încât acestea să fie curate;

- se înlătură murdăria de pe întreaga suprafaţă a pardoselii;

- se clătesc cu jet de apă părţile spălate prin frecare,

5.1.2. Curăţarea şi spălarea cabinelor WC în timpul procesului tehnologic de pregătire a trenului

Curăţarea şi spălarea cabinelor WC constau în:

- colectarea resturilor şi a gunoiului din cutia de şerveţele şi îndepărtarea murdăriei şi a resturilor de pe ramele ferestrelor, de sub chiuvetă şi radiator, inclusiv de pe masca acestora şi de pe pârghiile aparente de acţionare a instalaţiei de apă;

- aplicarea soluţiei de spălare pe elementele componente ale cabinei WC numai în următoarea ordine: plafon, corpuri de iluminat la exterior, pereţi, pervazuri, ţevile şi robinetele aferente, rama ferestrelor, geamuri, uşi, oglinzi, etajere, săpuniere, chiuvete, măşti de chiuvete, cutii de resturi, suporturi de hârtie igienică. Se curăţă porţiunile foarte murdare, zonele pătate sau cu murdărie aderentă, după care se pot folosi mai multe soluţii, după prescripţiile producătorului;

- aplicarea pe oala WC, colac şi capac a soluţiei de spălare şi îndepărtarea porţiunilor pătate sau cu murdărie aderentă;

- limpezirea cu apă a suprafeţelor spălate cu soluţiile stabilite la subpct. 3.1.1 şi ştergerea cu cârpa uscată a acestor suprafeţe până la zvântarea lor, în ordinea în care s-a aplicat soluţia de spălare;

- lustruirea suprafeţelor metalice (inox) cu soluţii special destinate acestor suprafeţe;

- ştergerea, la interior, cu cârpa umedă şi apoi cu cârpa uscată, a abajurului (dispersorului) şi corpului lămpii de iluminat.

Până la înălţimea de 1 m în cabina WC operaţiile de curăţare şi spălare se vor executa de către persoana desemnată pentru această operaţie, iar de la 1 m în sus se va executa de persoana care salubrizează interiorul vagonului, ramei electrice sau automotorului.

5.1.3. Curăţarea vagonului la exterior

Operaţia are ca scop înlăturarea petelor şi a murdăriei aderente de pe acoperiş, pereţii exteriori, geamuri, uşi şi de pe suprafeţele exterioare retrase, care nu au fost curăţate la trecerea vagonului prin staţia de spălare mecanizată, după cum urmează:

- aplicarea soluţiei de spălare în funcţie de natura murdăriei existente pe acoperiş, pereţii frontali şi laterali, ramele ferestrelor, geamuri, uşi, bare de urcare şi mânere;

- spălarea suprafeţelor umezite menţionate mai sus, insistându-se asupra porţiunilor foarte murdare, zonelor pătate sau cu murdărie aderentă până la îndepărtarea murdăriei;

- limpezirea suprafeţelor spălate cu jet de apă sub presiune;

- repetarea spălării folosind altă soluţie, adecvată murdăriei râmase, până la înlăturarea acesteia şi apoi limpezirea zonei respective;

- curăţarea prin raschetare, măturare şi spălare a scărilor de acces şi locaşurilor de sub uşile laterale şi limpezirea lor cu jet de apă.

5.1.4. Curăţarea vagonului la interior

Operaţia are ca scop înlăturarea murdăriei din compartimente, de pe culoare şi de pe peroanele frontale, de sub plăcile de intercomunicaţii şi din cabinele de toaletă (spălătoare). Se procedează după cum urmează:

a) deschiderea pe o singură parte a ferestrelor şi uşilor de urcare în vagon (pe vreme nefavorabilă se deschide numai fereastra din zona unde se efectuează curăţenia);

b) scoaterea perdelelor de la ferestre, a huselor de pe spătarele canapelelor şi a mochetelor (acolo unde există);

c) îndepărtarea grătarelor (acolo unde există) din peroanele frontale, curăţarea lor în locurile special amenajate în afara vagonului şi spălarea lor cu jet de apă;

d) golirea cutiilor de resturi şi a scrumierelor (dacă există în dotare) într-un recipient colector, fiind interzisă aruncarea resturilor pe podea;

e) curăţarea şi înlăturarea resturilor şi a murdăriei existente în burdufuri şi pe plăcile de intercomunicaţie, în dulapurile frontale pentru piesele de schimb şi în locurile de amplasare a lămpilor finale, precum şi din;

- locaşurile grătarelor de şters pe picioare (acolo unde există) din peroanele frontale;

- masca chiuvetei, chiuveta şi coşurile de resturi din cabinele de toaletă (spălător);

- spaţiile dintre şi de sub radiatoarele de încălzire din vagon (acolo unde există) şi de sub canapele;

- locaşul de repaus al măsuţelor din compartimente;

- şinele de rulare (ghidare) ale uşilor de compartimente şi ale uşilor frontale de intercomunicaţii; gunoiul rezultat se colectează în saci şi se transportă la lăzile colectoare;

f) stropirea cu apă a întregii suprafeţe a podelei (pentru a preveni ridicarea prafului) după care se mătură (sau se aspiră) gunoiul de pe podea şi de sub canapele (accesul se asigură prin rabatarea părţii orizontale a canapelelor la vagoanele, ramele electrice şi automotoarele prevăzute cu canapele rabatabile);

g) aplicarea soluţiilor de spălare începând dintr-un capăt al vagonului şi de sus în jos pe: punţile de intercomunicaţie, burdufuri, plafoane, pereţi, uşi, ferestre (geamuri şi rame), portbagaje, oglinzi, scrumiere (dacă există în dotare), cutii de resturi, mânere, bare, şezutul şi spătarul băncilor (canapelelor) fără îmbrăcăminte textilă, măşti de radiatoare, canale de aer, precum şi celelalte obiecte (în funcţie de tipul constructiv al vagoanelor, ramelor electrice şi automotoarelor), din peroanele de urcare (frontale şi intermediare), cabine de toaletă (spălătoare), coridor şi compartimente. Nu se aplică soluţii pe suprafaţa pereţilor acoperiţi cu tapet PVC omogen. Acestea se şterg cu un burete umezit în soluţie detergentă, apoi se limpezesc cu apă curată, după care se şterg cu cârpă uscată până la zvântare;

h) după trecerea timpului necesar dizolvării murdăriei (indicat de producătorul soluţiei) se acţionează asupra suprafeţelor obiectelor mai sus menţionate, în special asupra porţiunilor foarte murdare, zonelor pătate sau cu murdărie aderentă. Pentru protejarea îmbrăcămintei textile a canapelelor sau fotoliilor împotriva atingerii lor cu soluţie de curăţat, acestea se acoperă cu folie de polietilenă;

i) limpezirea cu apă a suprafeţelor pătate şi ştergerea lor până la zvântare, repetând operaţia de spălare pe zonele murdare până la curăţarea lor completă;

j) lustruirea suprafeţelor metalice (bare, mânere de la uşi, rama ferestrelor) cu soluţii special destinate acestui tip de suprafeţe;

k) ştergerea cu cârpa umedă, apoi uscată, la interior, a corpurilor de iluminat şi dispersoarelor;

l) la vagoane, rame electrice sau automotoare cu canapele acoperite cu îmbrăcăminte textilă se va proceda la desprăfuirea întregii suprafeţe a canapelelor, de regulă prin aspirare şi curăţare cu peria. După desprăfuirea canapelelor, petele sau zonele murdare se curăţă cu soluţii adecvate, aplicate atât manual, cât şi mecanizat;

m) stropirea cu soluţie de spălare a suprafeţei podelelor din compartimente, culoare, peroane, cabine de toaletă şi îndepărtarea zonelor murdare, în special la colţuri şi pe muchiile de îmbinare a podelelor cu pereţii, după care se limpezesc şi se şterg cu o cârpă uscată, până la zvântare;

n) remontarea grătarelor la peroanele de urcare;

o) înlocuirea perdelelor, huselor şi mochetelor cu altele curate;

p) în cabina mecanicului de la automotoare se va şterge cu o cârpă uscată pupitrul de conducere, aparatele indicatoare inclusiv display-ul, iar cu o cârpă umezită pereţii laterali, plafonul şi podeaua.

5.1.5. Dezinfectarea instalaţiilor de apă şi alimentarea cu apă

5.1.5.1. Dezinfectarea instalaţiilor de apă

Instalaţiile pentru depozitarea şi distribuirea apei de la toate vagoanele de călători, rame electrice şi automotoare se dezinfectează, de regulă, cu ocazia salubrizării radicale.

Dezinfectarea instalaţiilor de apă se realizează prin efectuarea operaţiilor în următoarea succesiune:

- golirea completă a apei din rezervorul care trebuie dezinfectat, pentru scurgerea depunerilor;

- montarea furtunului la gura de apă a sursei de alimentare;

- turnarea dozei de dezinfectant în furtun, prin capătul rămas liberal acestuia;

- montarea capătului respectiv de furtun la gura de alimentare a rezervorului vagonului, având grijă să nu se verse doza de dezinfectant;

- deschiderea robinetului de la gura de apă, dezinfectantul pătrunzând în rezervor odată cu apa;

- Închiderea robinetului de alimentare imediat ce rezervorul s-a umplut şi apar scurgeri prin ţeava de supraalimentare;

- soluţia dezinfectantă se păstrează în rezervor pe perioada de timp prescrisă în instrucţiunile de utilizare, după care se goleşte prin reţeaua de distribuţie (robinetele lavoarelor şi oalelor WC);

- realimentarea rezervorului cu apă după golirea completă de soluţie dezinfectantă.

Locul şi modul de inscripţionare a datei la care a fost efectuată operaţia de dezinfecţie a rezervoarelor se vor reglementa şi comunica executantului de către beneficiarul final.

5.1.5.2. Alimentarea cu apă a instalaţiilor sanitare Alimentarea cu apă a instalaţiilor sanitare de la vagoane se

execută la fiecare îndrumare în cursă a vagoanelor încălzite electric şi cu abur. Pentru evitarea im purificării apei în timpul alimentării trebuie avute în vedere următoarele:

a) gurile de alimentare nu trebuie să fie inundate sau să fie în contact cu resturile menajere;

b) înainte de a începe alimentarea se deschid robinetele, lăsând apa să curgă prin furtun câteva secunde;

c) furtunurile pentru alimentarea cu apă nu se vor utiliza în alte scopuri;

d) furtunurile şi racordurile vor avea dispozitive de protecţie pentru a nu intra în contact direct cu solul.

5.1.5.3. Dotarea cu materiale igienico-sanitare

Dotarea cu materiale igienico-sanitare se efectuează înainte de îndrumarea vagoanelor, ramelor electrice şi a automotoarelor în parcurs, iar cantităţile de materiale se vor stabili prin caiete de sarcini/specificaţii tehnice/contracte/caiete de prestaţii/comenzi.

5.2. Nomenclatorul lucrărilor la salubrizarea normală

5.2.1. Curăţarea grosieră şi spălarea cabinelor WC pe platforma special amenajată la sosirea din cursă a trenului

La curăţarea grosieră şi spălarea cabinelor WC se procedează conform prescripţiilor de la subpct. 5.1.1.

La salubrizarea normală ordinea operaţiilor este următoarea:

a) se goleşte de resturi de gunoi cutia de şerveţele şi se înlătură eventualele resturi şi murdăria de pe ramele ferestrelor, de sub chiuvete, de pe podea, de sub radiator etc. Gunoiul rezultat se adună în saci colectori şi se transportă la lăzile colectoare. Înlăturarea gunoiului şi a resturilor se face cu ajutorul măturilor, raşchetelor, periilor, făraşelor etc.;

b) se aplică soluţia de spălare pe ramele ferestrelor, pe geamuri, pe pereţi (până la rama inferioară a ferestrelor) pe măştile chiuvetelor, pe chiuvete, pe mânere, pe etajere, pe săpuniere, pe oglinzi şi suportul de hârtie igienică. Se înlătură murdăria de pe porţiunile foarte murdare, zonele pătate sau cu murdărie aderentă;

c) se aplică soluţia de spălare pe oala WC, capacul şi colacul oalei WC, pardoseală şi se înlătură porţiunile pătate sau cu murdărie aderentă. Aplicarea soluţiei se poate face cu ajutorul bureţilor, periilor sau bidinelelor, altele decât cele folosite la curăţarea celorlalte obiecte din cabina WC indicate la lit. b);

d) se limpezesc suprafeţele curăţate cu ajutorul unor cârpe umede curate;

e) după limpezire se şterg cu cârpa uscată toate suprafeţele curăţate până la zvântarea lor.

Lucrările de salubrizare a obiectelor specifice instalaţiilor sanitare din cabina WC se execută de personal specializat. Salubrizarea celorlalte obiecte din interiorul cabinelor WC, a uşilor, ferestrelor etc. se poate face şi de către personalul care efectuează salubrizarea interioarelor vagoanelor de călători, ramelor electrice şi automotoarelor.

5.2.2. Curăţarea vagonului la exterior

Se execută mecanizat prin staţia de spălare, după tehnologia stabilită de fiecare beneficiar, şi manual, acolo unde nu există staţie mecanizată sau capacitatea staţiei de spălare este insuficientă.

Curăţarea manuală la exterior se execută numai parţial pe suprafeţele murdărite accidental cu murdărie aderentă care a rămas după spălarea mecanizată astfel:

a) se aplică una dintre soluţiile de curăţare pe pereţii laterali, ramele ferestrelor, geamuri, mânere şi bare de urcare;

b) după dizolvarea murdăriei, aceasta se înlătură de pe suprafeţele murdărite accidental, în special de pe porţiunile foarte murdare;

c) se limpezesc suprafeţele curăţate cu apă sub presiune folosind un furtun cuplat la o gură de alimentare cu apă;

d) se mătură scările de acces şi locaşurile de sub uşile laterale.

5.2.3. Curăţarea vagonului la interior:

a) deschiderea pe o singură parte a ferestrelor şi a uşilor de urcare în vagon (pe vreme nefavorabilă se deschide numai fereastra de la zona unde se lucrează);

b) scoaterea grătarelor (acolo unde există) din peroanele frontale, curăţarea lor în locurile special amenajate şi spălarea lor cu jet de apă;

c) golirea cutiilor de resturi şi a scrumierelor (dacă există în dotare) direct în recipientul colector, fiind interzisă aruncarea resturilor pe podea;

d) curăţarea şi înlăturarea resturilor şi murdăriei existente în:

- burdufuri şi plăcile de intercomunicaţie;

- dulapurile frontale pentru piesele de schimb şi acces la lămpile finale;

- locaşurile grătarelor de şters din peroanele frontale (acolo unde există);

- masca chiuvetei;

- chiuveta şi coşurile de resturi din cabinele de toaletă (spălător);

- spaţiile dintre şi de sub radiatoarele de încălzire din vagon (acolo unde există) şi de sub canapele;

- locaşul de repaus al măsuţelor din compartimente;

- şinele de rulare (ghidare) ale uşilor de compartimente şi ale uşilor frontale de intercomunicaţie;

e) măturarea podelei după stropirea cu apă a întregii suprafeţe (pentru a preveni ridicarea prafului); gunoiul rezultat va fi colectat şi pus în sacul colector de mai multe ori pe durata măturării (se interzice măturarea podelei de la un capăt la altul al vagonului) şi transportat la lăzile colectoare. La spălarea geamurilor se vor utiliza raclete având lama din material elastic (exemplu: cauciuc), astfel încât să nu deterioreze mecanic geamurile;

f) în cazul în care pe anumite suprafeţe apar murdării accidentale acestea vor fi îndepărtate cu ajutorul soluţiilor de curăţare adecvate;

g) se şterg cu cârpa umedă şi apoi uscată pereţii interiori, portbagajele, ramele ferestrelor, oglinzile, vederile, măsuţa, cutiile de resturi, scrumierele (dacă există în dotare), şezutul şi spătarul, cotierele şi rezemătorile de cap ale canapelei fără îmbrăcăminte textilă, barele de urcare, mânerele;

h) desprăfuirea întregii suprafeţe a canapelelor acoperite cu îmbrăcăminte textilă;

i) se spală cu cârpa sau peria înmuiată în soluţie de spălare întreaga suprafaţă a podelei, după care se şterge cu cârpa bine stoarsă suprafaţa spălată până la zvântare;

j) se remontează grătarelor de şters picioarele din peroanele frontale;

k) se înlocuiesc husele şi perdelele murdare, rupte sau deteriorate.

5.2.4. Dotarea cu materiale igienico-sanitare

Dotarea cu materiale igienico-sanitare se efectuează înainte de îndrumarea vagoanelor în parcurs, iar cantităţile de materiale se vor stabili prin caiete de sarcini/specificaţii tehnice/contracte/caiete de prestaţii/comenzi.

Alimentarea cu apă a instalaţiilor sanitare se face ca la subpct. 5.1.5.2.

5.3. Nomenclatorul lucrărilor la salubrizarea curentă

5.3.1. Curăţarea grosieră şi spălarea cabinelor WC pe platforma special amenajată

Curăţarea grosieră şi spălarea cabinelor WC pe platforma special amenajată se execută conform prescripţiilor menţionate la subpct. 5.1.1.

La curăţarea cabinelor WC se execută următoarele lucrări:

a) golirea de resturi a cutiilor de gunoi;

b) înlăturarea resturilor şi a murdăriei grosiere de pe ramele ferestrelor, de sub masca chiuvetei, de pe podea, de sub radiator. Murdăria rezultată se adună în saci colectori şi se transportă la lăzile colectoare. Murdăria se înlătură cu mături, raşchete, perii cu fire din material plastic, făraşe;

c) ştergerea cu cârpa umedă, apoi uscată a pârghiilor de manevră a instalaţiilor, a suprafeţelor pereţilor şi plafonului, a uşilor, a cadrului ferestrei, a oglinzii, geamurilor şi a chiuvetei;

d) îndepărtarea murdăriei grosiere de pe tubul de scurgere, măşti, ţevi;

e) ştergerea cu cârpa umedă şi apoi uscată a capacului şi colacului oalei WC, precum şi a pardoselei cabinei WC.

5.3.2. Curăţarea vagonului la interior

Curăţarea la interior se efectuează în compartimente, pe peroanele frontale şi cabinele de toaletă, astfel:

a) se deschid pe o singură parte ferestrele şi uşile de urcare în vagon;

b) se golesc cutiile de resturi şi scrumierele (dacă există în dotare) în saci colectori, după care aceştia sunt transportaţi la lăzile colectoare de gunoi;

c) se stropeşte cu apă şi se mătură suprafaţa podelei, inclusiv sub canapele, iar gunoiul rezultat se adună în saci şi se transportă la lăzile de gunoi;

d) se curăţă prin ştergere cu cârpa umedă şi apoi cu cârpa uscată: măsuţa, canapelele, sertarele, cotierele şi rezemătoarele de cap ale canapelelor din compartimente. mânerele şi barele;

e) se îndepărtează murdăria aderentă de pe pereţi, uşi, ramele ferestrelor, partea inferioară a uşii batante, uşile de intercomunicaţie;

f) se înlocuiesc perdelele murdare;

g) se spală cu cârpa sau peria înmuiată în soluţie de spălare întreaga suprafaţă a podelei, după care se şterge cu cârpă stoarsă suprafaţa spălată până la zvântare;

h) la vagoanele de călători, ramele electrice şi automotoarele cu mochete sau canapele acoperite cu îmbrăcăminte textilă se va proceda la desprăfuirea întregii suprafeţe a canapelelor şi mochetelor cu ajutorul aparatelor pentru aspirat şi spălat mochete şi tapiţerie cu abur.

5.3.3. Curăţarea vagonului la exterior

Curăţarea vagonului la exterior constă în ştergerea barelor de acces şi a mânerelor de la uşi cu o cârpă umedă, apoi cu una uscată, până la zvântare.

5.3.4. Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă a instalaţiilor sanitare se face conform subpct. 5.1.5.2.

5.3.5. Dotarea cu materiale igienico-sanitare

Dotarea cu materiale igienico-sanitare se efectuează înainte de îndrumarea vagoanelor, ramelor electrice şi a automotoarelor în parcurs, iar cantităţile de materiale se vor stabili prin caiete de sarcini/specificaţii tehnice/contracte/caiete de prestaţii/comenzi.

5.4. Nomenclatorul lucrărilor la salubrizarea în parcurs

Lucrările care se execută la salubrizarea în parcurs sunt:

a) înlocuirea pungilor de plastic din coşurile din cabinele WC, din toaletă, coridor şi compartimente cu pungi noi; gunoiul rezultat se colectează într-un recipient colector (saci de pânză sau material plastic);

b) ştergerea urmelor evidente de murdărie cu ajutorul unor lavete uscate sau umede de pe pereţi, canapele, geamuri, în timpul parcursului;

c) menţinerea curăţeniei în cabina WC şi de toaletă pe tot parcursul, prin acţionarea dispozitivului de scurgere a apei în WC şi ştergerea cu laveta umezită a urmelor de murdărie accidentală de pe pereţii cabinelor, chiuvete;

d) completarea cu materiale igienico-sanitare a cabinelor WC şi toaletelor în cantităţile stabilite prin caiete de sarcini/specificaţii tehnice/contracte/caiete de prestaţii/comenzi;

Personalul care salubrizează în parcurs va evita, pe cât posibil, deranjarea călătorilor în timpul efectuării operaţiilor de salubrizare în compartimente.

La salubrizarea în parcurs se vor:

a) aşeza scaunele în poziţia iniţială; b) reaşeza rezemătoarele de cap;

c) întinde corect husele rezemătoarelor de cap; d) coborî rezemătoarele de coate;

e) trage sau remonta perdelele sau storurile;

f) reaşeza şi reînchide, în poziţie normală, scrumierele (dacă există în dotare);

g) închide capacele scrumierelor (dacă există în dotare);

h) suspenda, dacă este cazul, inscripţiile publicitare, îndepărta ziarele, paharele folosite, ambalajele şi deşeurile.

5.5. Nomenclatorul lucrărilor la salubrizarea intermediară

Lucrările care se execută la salubrizarea intermediară sunt: a) curăţarea cabinelor WC:

- colectarea resturilor şi a gunoiului din cutia de şerveţele, îndepărtarea murdăriei şi resturilor de sub chiuvetă şi radiator, inclusiv de pe masca acestora şi de pe pârghiile aparente de acţionare a instalaţiilor de apă;

b) curăţarea la interior a vagonului, ramei electrice şi automotorului:

- înlăturarea murdăriei din compartimente, de pe culoare şi de pe peroanele frontale, de sub plăcile de intercomunicaţii şi din cabinele de toaletă;

- golirea cutiilor de resturi într-un recipient colector, fiind interzisă aruncarea resturilor pe podea;

c) alimentarea cu apă a instalaţiilor sanitare se execută acolo unde acest lucru este posibil, conform subpct. 5.1.5.2;

d) dotarea cu materiale igienico-sanitare se va stabili prin caiete de sarcini/specificaţii tehnice/contracte/caiete de prestaţii/comenzi.

6. Recepţia lucrărilor de salubrizare

6.1. Metode de verificare

Metodele de verificare a calităţii lucrărilor efectuate trebuie menţionate în documentul tehnic de referinţă al serviciului (caiet de sarcini, specificaţie tehnică). Metodele se bazează pe verificarea cu ajutorul simţurilor naturale, respectiv vizual, olfactiv, tactil şi cu ajutorul indicatorilor de pH.

Verificarea prin sondaj şi la recepţia finală a salubrizării se face de către reprezentantul beneficiarului final împreună cu împuternicitul prestatorului serviciului de salubrizare şi constă în inspectarea suprafeţelor salubrizate, iar în cabinele de toaletă şi WC-uri şi prin miros.

În cazul când se observă urme de murdărie pe una dintre suprafeţe, verificarea se face cu ajutorul unui şerveţel alb curat, cu care se şterge apăsat o porţiune din suprafaţă şi apoi se verifică atât suprafaţa astfel ştearsă, cât şi şerveţelul. Dacă şerveţelul s-a murdărit, reperul respectiv se va depuncta conform grilei de apreciere a calităţii. Nu se va verifica prin ştergere cu şerveţel alb suprafaţa podelei.

Pentru locuri ascunse sau greu accesibile, verificarea se face doar vizual, verificându-se dacă este murdărie vizibilă sub bănci, în zona radiatoarelor, precum şi în colţuri.

La salubrizarea normală se verifică prin ştergere cu un şerveţel alb curat numai suprafeţele de la interior şi barele de susţinere de la uşi, iar la salubrizarea radicală se va face verificarea suplimentară cu şerveţelul alb curat şi la exterior.

În cazul petelor clare şi vizibile de murdărie nu se mai face verificarea cu şerveţelul alb curat şi se face direct depunctarea prevăzută în grilele de apreciere a calităţii.

Nu se depunctează petele datorate unor defecte de material, vopsea necorespunzătoare, lovituri.

Calitatea curăţării instalaţiilor sanitare (cabine WC, toaletă, rezervoare de apă) se face prin luarea de probe şi efectuarea unor analize de laborator, prin sondaj, de către Centrul de Medicină Preventivă.

6.2. Verificări ce se execută la recepţia lucrărilor

Calitatea lucrărilor de salubrizare radicală, normală, curentă şi în parcurs se verifică:

a) permanent, în timpul efectuării lucrărilor, de către conducătorul formaţiei de lucru;

b) prin sondaj, în timpul efectuării lucrărilor, de către agentul de control desemnat de beneficiar în limita timpului disponibil;

c) după terminarea tuturor categoriilor de lucrări, cu ocazia recepţiei finale, la fiecare vagon, de către agentul de control desemnat de beneficiarul lucrării.

6.2.1. Conducătorul formaţiei de lucru verifică:

a) calitatea materialelor utilizate;

b) respectarea succesiunii şi efectuarea tuturor operaţiilor prevăzute în procesul tehnologic;

c) rezultatele obţinute în anumite faze după executarea operaţiilor prevăzute;

d) corectarea sau eventual refacerea lucrărilor până la obţinerea rezultatului prescris.

6.2.2. Agentul de control desemnat de beneficiarul serviciului verifică:

a) calitatea soluţiilor de curăţare, spălare şi dezinfectare pentru a corespunde celor avizate de beneficiar;

b) respectarea succesiunii şi efectuarea în totalitate a operaţiilor prevăzute în procesul tehnologic;

c) rezultatele obţinute în diverse faze de execuţie;

d) sesizarea executantului în vederea remedierii eventualelor deficienţe constatate la verificarea prin sondaj.

Această verificare se face în limitele timpului disponibil, de către agentul de control desemnat de beneficiar, nefiind obligatorie, şi nu scuteşte executantul de răspundere pentru calitatea lucrărilor efectuate.

6.2.3. Recepţia finală a lucrărilor de către agentul de control desemnat de beneficiar se execută obligatoriu în prezenţa conducătorului formaţiei aparţinând executantului şi constă în:

a) controlul executării tuturor lucrărilor de salubrizare;

b) atestarea că rezultatul final al lucrărilor executate este corespunzător cerinţelor din caietele de sarcini/specificaţiile tehnice/contractele/caietele de prestaţii/comenzi;

c) verificarea inscripţionării corecte a datei la care a fost făcută salubrizarea radicală;

d) semnarea fişei de apreciere a salubrizării vagonului, ramei electrice sau a automotorului.

6.3. Criterii de admisibilitate

Pentru alinierea la cerinţele de exigenţă privind calitatea serviciilor de salubrizare prevăzute în reglementările feroviare internaţionale se recomandă utilizarea normelor de calitate şi a metodelor de control prevăzute în [12].

Grila de apreciere a calităţii salubrizării vagoanelor, ramelor electrice şi a automotoarelor este prezentată în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta normă tehnică feroviară.

Modul de depunctare a calităţii lucrărilor de salubrizare a vagoanelor, a ramelor electrice şi a automotoarelor va fi stabilit de beneficiar prin caietele de sarcini/specificaţiile tehnice/contractele/caietele de prestaţii/comenzi.

7. Inscripţionarea salubrizării

Data efectuării operaţiei de salubrizare radicală se inscripţionează (cu şablonul) cu vopsea pe scara de pregătire radicală de pe părţile laterale ale vagonului ca în exemplul de mai jos.

Exemplu:

Luna I II III IVV..........XII

Data...........................20

Locui şi modul de inscripţionare a datei efectuării operaţiei de dezinfecţie a rezervoarelor se vor reglementa şi comunica executantului de către beneficiarul final,

Monitorizarea activităţii de salubrizare radicală se evidenţiază într-un registru gestionat de personalul staţiei de domiciliu a vagonului, ramei electrice sau automotorului.

După terminarea lucrărilor de salubrizare, recepţionarea lor şi inscripţionarea salubrizării radicale, executantul închide uşile laterale, frontale şi geamurile vagonului în vederea predării către agentul de control împuternicit de beneficiar.

8. Documente care se întocmesc cu ocazia salubrizării

După executarea şi recepţionarea serviciului de salubrizare radicală, normală, curentă, în parcurs sau intermediară se întocmeşte fişa de apreciere a calităţii lucrărilor de salubrizare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta normă tehnică feroviară

9. Termene de garanţie

Executantul garantează calitatea serviciului de salubrizare până la predarea garniturii de tren către beneficiar.

Degradările produse cu ocazia salubrizării se tratează conform [13).

 

PARTEA a II-a

Deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia vagoanelor de călători, a ramelor electrice şi a automotoarelor

 

1. Generalităţi

1.1. Scop

Prezenta normă stabileşte cerinţele esenţiale, condiţiile tehnice, nomenclatorul de lucrări, condiţiile de recepţie a lucrărilor serviciului de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie a vagoanelor de călători, a ramelor electrice şi a automotoarelor.

1.2. Domeniu de aplicare

Prezentele prevederi privind deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice şi a automotoarelor se aplică de către toţi operatorii de transport feroviar de călători la întocmirea caietelor de sarcini/contractelor/caietelor de prestaţii/comenzilor pentru contractarea/efectuarea serviciului de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie, precum şi de către operatorii economici autorizaţi ca furnizori feroviari pentru prestarea serviciului de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie a vagoanelor de călători clasă

(denumite în continuare vagoane de călători), a ramelor electrice şi a automotoarelor, la elaborarea specificaţiilor tehnice.

Serviciul de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie a vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice şi a automotoarelor trebuie să fie agrementat tehnic în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare [1].

1.3. Clasa de risc a serviciului de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie a vagoanelor de călători, a ramelor electrice şi a automotoarelor

Serviciul de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie a vagoanelor de călători, a ramelor electrice şi a automotoarelor se încadrează în clasa de risc 2 A [1].

1.4. Certificate, autorizaţii, avize necesara

Operatorii economici care prestează serviciul de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie a vagoanelor de călători, a ramelor electrice şi a automotoarelor trebuie să deţină:

a) autorizaţie de furnizor feroviar, eliberată de către AFER conform prevederilor din [1], care să ateste că operatorul economic executant are capabilitatea de a presta serviciul de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie a vagoanelor de călători, a ramelor electrice şi a automotoarelor;

b) agrement tehnic feroviar pentru prestarea serviciului de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie a vagoanelor de călători, a ramelor electrice şi a automotoarelor, în conformitate cu prevederile din [1];

c) aviz, de la organele sanitare autorizate, pentru utilizarea substanţelor şi materialelor pentru deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie;

d) analize chimice autorizate, prospectele şi certificatele de calitate ale substanţelor şi materialelor utilizate;

e) aviz de lucru în zona căii ferate electrificate pentru personalul care execută serviciul de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie, în zona căii ferate electrificate.

1.5. Definiţii

În sensul prezentei norme tehnice feroviare, termenii de specialitate sunt definiţi după cum urmează:

a) deratizare: acţiunea de combatere prin mijloace chimice a rozătoarelor. Se execută prin aplicarea de momeli toxice cu anticoagulante, preparate pe suport cerealier sau cerate (rezistente la umezeală), plasate în locuri la care nu există acces pentru publicul călător şi personalul feroviar în timpul procesului de salubrizare sau reparare a vagonului, a ramei electrice sau a automotorului;

b) dezinsecţie: acţiunea de combatere a insectelor şi acarienilor, dăunători pentru sănătatea oamenilor şi a animalelor, prin aplicarea unui program riguros de curăţenie mecanică, urmat de folosirea substanţelor insecticide;

C) dezinfecţie: operaţie prin care se urmăreşte distrugerea de pe obiecte şi din încăperi a germenilor patogeni din afara organismului uman în scopul împiedicării contaminării.

2. Cerinţe esenţiale

2.1. Cerinţe privind sănătatea şi protecţia vieţii oamenilor

2.1.1. În procesul de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie a vagoanelor, a ramelor electrice şi a automotoarelor nu trebuie să se utilizeze substanţe care în anumite condiţii ar provoca incendii sau explozii [21].

Pentru problemele de prevenire şi stingere a incendiilor se va încheia o convenţie între beneficiar şi prestator conform [14].

2.1.2. Personalul care execută deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia trebuie să fie instruit şi certificat de către Centrul de instruire pentru însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă - Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Ministerul Sănătăţii.

2.1.3. Substanţele şi materialele utilizate trebuie să respecte prevederile legale în vigoare, referitoare la utilizarea corectă a substanţelor pesticide.

2.1.4. Pesticidele se păstrează în magazii adecvate şi autorizate, iar după utilizarea lor ambalajele din carton, plastic (pungi, saci) se ard.

2.2. Cerinţe privind protecţia mediului înconjurător

2.2.1. Substanţele şi materialele utilizate în procesul de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie nu trebuie să aibă miros urât şi care persistă timp îndelungat.

2.2.2. Prestatorul serviciului de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie este obligat să efectueze, prin mijloace proprii, sau să contracteze cu instituţii specializate expertizarea biotopului infestat, pentru determinarea nivelului de infestare şi stabilirea măsurilor defensive ce trebuie aplicate, a tehnicii de combatere, a tratamentului aplicat, în scopul eficienţei acţiunilor de deratizare şi dezinsecţie.

2.2.3. Este interzisă deversarea deşeurilor, a substanţelor periculoase solide şi lichide pe soluri, în apele curgătoare sau stătătoare, inclusiv a ambalajelor şi a deşeurilor din ambalaje, ale respectivelor substanţe.

2.3. Cerinţe privind protecţia mobilierului şi a suprafeţelor pereţilor interiori

2.3.1. În procesul de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie se vor utiliza numai substanţe şi materiale care nu provoacă degradarea, imediată sau în timp, a suprafeţelor cu care intră în contact.

2.3.2. Mijloacele sau metodele utilizate nu trebuie să conducă la degradarea interiorului vagonului, ramei electrice sau automotorului.

2.3.3. Se interzice utilizarea substanţelor care, după aplicare, lasă urme pe suprafeţele vagonului, ramei electrice sau automotorului.

2.3.4. Degradările produse în procesul de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie a vagoanelor de călători, ramelor electrice şi automotoarelor se tratează conform [13].

3. Substanţe, aparate, instalaţii şi dispozitive utilizate în procesul de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie

Substanţele utilizate în procesul de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie trebuie să fie avizate conform [17].

3.1. Substanţe şi dispozitive utilizate în procesul de deratizare

În procesul de deratizare se utilizează:

a) momeli perisabile preparate în regie proprie, pe suport alimentar, raticid;

b) momeli finite:

- momeli finite propriu-zise;

- momeli finite hidrofuge;

c) dispozitive de emitere a ultrasunetelor pentru îndepărtarea rozătoarelor dăunătoare.

Şeful de echipă instruieşte clientul, la sediul acestuia, atât înainte, cât şi după prestarea serviciului, cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru desfăşurarea eficientă a deratizării. Prestatorul serviciului trebuie să deţină proceduri sau instrucţiuni de lucru din care să rezulte măsurile ce trebuie respectate pentru ca lucrarea efectuată să nu pună în pericol viaţa sau sănătatea persoanelor din zona în care se efectuează deratizarea.

Momelile perisabile preparate în regie proprie şi cele finite se depun în spaţiile din interiorul vagonului numai în locuri protejate, respectiv în staţii de intoxicare din carton, iar la exterior (linii de pregătire tehnico-sanitare) numai în staţii de intoxicare metalice.

Indiferent de metoda utilizată în timpul efectuării deratizării se aplică afişe avertizoare cu data executării lucrării şi interzicerea accesului oamenilor la momeli.

După 7-10 zile de la efectuarea deratizării se evaluează eficacitatea acţiunii. Dacă deratizarea nu a fost eficace, serviciul prestat se declară ca produs neconform şi se tratează potrivit procedurilor proprii. Dacă lucrarea a fost eficace se monitorizează rezultatele utilizând „Fişa de monitorizare deratizare”, iar cadavrele rozătoarelor se incinerează.

În timpul procesului de deratizare se aplică normele de securitate şi sănătate în muncă şi protecţia mediului.

În timpul efectuării deratizării operatorii sunt obligaţi să poarte echipamente de protecţie.

Operatorilor le este interzis consumul băuturilor alcoolice, servitul mesei şi fumatul în timpul lucrului.

Şeful Compartimentului control calitate al prestatorului coordonează activitatea de verificare a modului de furnizare a serviciilor, respectiv verifică prin sondaj calitatea lucrărilor efectuate.

3.2. Substanţe, aparate şi instalaţii utilizate în procesul de dezinsecţie

Substanţele utilizate în procesul de dezinsecţie sunt insecticidele cuprinse în lista în vigoare întocmită de către Ministerul Sănătăţii sau avizate, dacă substanţele au apărut pe piaţă ulterior publicării listei.

Şeful de echipă instruieşte clientul, la sediul acestuia, atât înainte, cât şi după efectuarea dezinsecţiei, cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru desfăşurarea eficientă a dezinsecţiei.

Prestatorul serviciului trebuie să deţină proceduri sau instrucţiuni de lucru în care să fie menţionate măsurile ce trebuie luate, pentru ca lucrarea efectuată să nu pună în pericol viaţa sau sănătatea persoanelor din zona în care se efectuează dezinsecţia.

Pentru dezinsecţie se pot utiliza următoarele aparate şi dispozitive; aparat de produs ceaţă termică, aparat mecanic sau electric de suflat şi stropit, aparat de produs ceaţă rece, pompe manuale electrice cu acumulatori, dispozitive de aplicat insecticid gel, materiale de avertizare şi informare (afişe avertizoare).

Pentru dezinsecţia la interior se folosesc pompele manuale, cu care se execută pulverizarea cu ceaţă rece.

La exterior se execută:

a) pulverizarea cu ceaţă caldă şi fumigaţie;

b) pulverizarea prin stropire cu pompe mecanice;

c) dezinsecţia cu mijloace aeriene.

Dezinsecţia cu pompe manuale se realizează prin pulverizarea soluţiei pe toate suprafeţele, exceptând mobilierul, utilajele, aparatele aflate sub tensiune, prizele, tablourile electrice, ferestrele.

Dezinsecţia prin pulverizare cu ceaţă rece se realizează prin pulverizarea soluţiei pe toate suprafeţele, exceptând mobilierul, utilajele, aparatele aflate sub tensiune, prizele, tablourile electrice, ferestrele. Dispozitivul de pulverizare se poziţionează în sus faţă de orizontală la un unghi mai mare de 30°.

Obiectele pe care s-au pulverizat substanţe folosite la dezinsecţie se marchează vizibil cu avertizoare cu inscripţia: „PERICOL DE MOARTE! SUBSTANŢE TOXICE!” sau „GAZE TOXICE! PERICOL DE MOARTE!”, însoţită de imaginea unui craniu cu 2 oase încrucişate.

După 2-3 zile de la efectuarea dezinsecţiei se evaluează eficacitatea acţiunii. Dacă acţiunea nu a fost eficace se tratează serviciul ca produs neconform. Dacă lucrarea a fost eficace se monitorizează de către prestator, rezultatele înregistrându-se într-o fisă de monitorizare.

Şeful Compartimentului control calitate coordonează activitatea de verificare a modului de furnizare a serviciilor, respectiv verifică prin sondaj calitatea lucrărilor efectuate.

3.3. Substanţe, aparate şi instalaţii utilizate în procesul de dezinfecţie

Substanţele utilizate în procesul de dezinfecţie sunt dezinfectantele cuprinse în lista aprobată de Ministerul Sănătăţii.

Echipamentele utilizate pentru dezinfecţie sunt: aparat de produs ceaţă termică, aparat mecanic sau electric de suflat şi stropit, aparat de produs ceaţă rece, pompe manuale electrice cu acumulatori, materiale de avertizare şi informare (afişe avertizoare).

Şeful de echipă instruieşte clientul la sediul acestuia, atât înainte cât şi după prestarea serviciului, cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru desfăşurarea eficace a dezinfecţiei, atât anterior, cât şi ulterior prestării serviciului.

Dezinfecţia prin pulverizare cu ceaţă rece se realizează prin pulverizarea soluţiei pe toate suprafeţele, exceptând aparatele aflate sub tensiune, prizele, tablourile electrice. Dispozitivul de pulverizare se poziţionează în sus faţă de orizontală la un unghi mai mare de 30°.

În timpul procesului de dezinfecţie se vor respecta normele de securitate şi sănătate în muncă şi protecţia mediului.

Şeful Compartimentului control calitate al prestatorului coordonează activitatea de verificare a modului de furnizare a serviciilor, respectiv verifică prin sondaj calitatea lucrărilor efectuate,

4. Nomenclatorul lucrărilor

Lucrările ce trebuie efectuate la deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţia vagoanelor de călători, ramelor electrice şi automotoarelor, precum şi periodicitatea acestora se vor stabili de către prestatorul serviciului prin specificaţiile tehnice avizate de către beneficiar şi AFER.

La stabilirea lucrărilor şi a periodicităţii acestora se va ţine seama de instrucţiunile Serviciului medical din cadrul Ministerului Transporturilor.

5. Recepţia lucrărilor

5.1. Verificarea calităţii lucrărilor executate

Verificarea calităţii lucrărilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie a vagoanelor de călători, a ramelor electrice şi a automotoarelor se face de către persoana responsabilă cu asigurarea calităţii lucrărilor din partea prestatorului, persoana numită din partea beneficiarului, precum şi de către inspectori specializaţi din cadrul Serviciului medical din Ministerul Transporturilor.

5.2. Modul de verificare a calităţii lucrărilor

Înainte de începerea lucrărilor, personalul prestatorului şi cel al beneficiarului face o estimare a gradului de infestare cu dăunători (insecte şi rozătoare) a obiectivului vizat.

După execuţia lucrărilor se apreciază nivelul de infestare (foarte mare, mare, mic, lipsă), precum şi frecvenţa reclamaţiilor din teritoriu (personal şi călători) referitor la prezenţa dăunătorilor.

În urma verificărilor se completează o „Notă de constatare” semnată de beneficiar şi prestator în care se consemnează calitatea lucrărilor executate şi calificativul acestora (slab, bun, foarte bun).

Inspectorii din cadrul Serviciului medical din Ministerul Transporturilor verifică semestrial activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare desfăşurată de către prestator.

În urma verificării, inspectorii din cadrul Serviciului medical din Ministerul Transporturilor întocmesc o notă de control care conţine concluziile şi recomandările către prestator.

 

ANEXA Nr. 1

la norma tehnică feroviară

 

Fişa de apreciere a calităţii lucrărilor de salubrizare

efectuate la vagoanele de călători, ramele electrice şi automotoarele din compunerea trenului ................... din data ......................

 

Împuternicit PRESTATOR:

Numele .................................. prenumele .................................. semnătura ..............

Împuternicit BENEFICIAR:

Numele .................................. prenumele .................................. semnătura ..............

Cu ocazia recepţiei lucrărilor de salubrizare .................................... efectuate s-au aplicat depunctări le conform tabelului de mai jos:

 

Nr. crt.

Numărul de înmatriculare a vagonului

Poziţia din grilă subansamblului  depunctat

Total depunctări

(col. 2 + 3 + 4 + col. 5)

Punctaj rămas după depunctări

(100-col. 6)

Penalizări

(col. 7x% penalizări)

Punctajul rămas după depunctări şi penalizări

(col. 7-col. 8)

1

2

3

4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Subansamblurile sunt trecute în ordinea din grila de apreciere a prestaţiei.)

Timpul efectiv afectat prestaţiei........................................

Numărul de persoane efectiv utilizate pentru prestaţia respectivă...................

 

PREDAT

(semnătura)

PRIMIT

(semnătura)

 

ANEXA Nr. 2

la norma tehnică feroviară

 

DESCRIEREA CERINŢELOR

pentru aprecierea calităţii, metode de control şi grilele de apreciere pentru lucrările efectuate la salubrizarea vagoanelor de călători, ramelor electrice şi a automotoarelor

 

Nr. crt.

Aprecierea calităţii

Metoda de control

1

 Miros plăcut

miros

2

 Fără miros dezagreabil

miros

3

„Curat”

Oglinzile şi geamurile nu trebuie să prezinte linii, valuri sau urme de orice natură.

Alte obiecte: după frecarea cu un şerveţel din hârtie albă sau pânză albă acestea nu trebuie să prezinte nicio pată.

Obiectele de inox, faianţă etc. nu trebuie să prezinte suprafeţe mătuite ca urmare a depunerilor sau urme de orice substanţe.

Verificare vizuală

Se verifică prin frecare cu un şerveţel din hârtie albă sau pânză albă.

4

„Aspect curat”

Obiectul nu trebuie să aibă nicio murdărie frapantă optic. Decolorările sau urmele de uzură nu constituie murdărie (pată) în sensul acestei norme de calitate.

verificare vizuală

5

„Fără murdării grosiere”

Suprafeţele vizibile şi suprafeţele de contact nu trebuie să prezinte murdării stânjenitoare (de exemplu, resturi de alimente, pete de ulei sau vopsea etc.) sau resturi de orice natură (cutii, sticle, hârtii).

verificare vizuală

6

„Golit”

Cutia colectoare trebuie să fie golită de toate resturile.

verificare vizuală

 

Grila de apreciere a calităţii la salubrizarea vagoanelor de călători, ramelor electrice şi a automotoarelor, din compunerea trenurilor INTERREGIO şi INTERCITY [18]

 

Nr. crt.

Partea vagonului/ Subansambluri ale vagonului

Salubrizare radicală

Salubrizare normală

Salubrizare curentă

Certificatul pentru aprecierea calităţii

Certificatul pentru aprecierea calităţii

Certificatul pentru aprecierea calităţii

1.

 Spaţiul WC cu toalete

miros plăcut

miros plăcut

miros plăcut

1.1.

Tuburi de scurgere

aspect curat

aspect curat

fără murdării grosiere

1.2.

 Scaune WC

aspect curat

aspect curat

aspect curat

1.3.

 Capace WC

aspect curat

aspect curat

aspect curat

1.4.

 Pârghii de manevră a instalaţiilor

aspect curat

aspect curat

fără murdării grosiere

1.5.

Măşti, ţevi

aspect curat

aspect curat

fără murdării grosiere

1.6.

Vas lavoar

aspect curat

aspect curat

aspect curat

1.7.

 Măsuţe, mânere, bare

aspect curat

aspect curat

aspect curat

1.8.

 Suprafaţa dulapului la exterior

aspect curat

aspect curat

aspect curat

1.9.

 Suprafaţa dulapului la interior

aspect curat

-

-

1.10.

 Cutii de gunoi

curat

aspect curat

golit

1.11.

 Cutii pentru şervete de hârtie folosite

curat

aspect curat

golit

1.12.

Podea

curat

curat

aspect curat

1.13.

 Suprafaţa pereţilor

curat

curat

aspect curat

1.14.

Suprafaţa uşii

curat

curat

aspect curat

1.15.

 Rama ferestrelor

curat

aspect curat

aspect curat

1.16

Măşti, lămpi

curat

aspect curat

aspect curat

1.17.

Suprafaţa plafonului

curat

aspect curat

aspect curat

1.18.

 Oglinzi, geamuri la interior

curat

curat

aspect curat

1.19.

Chiuvete

curat

curat

aspect curat

2.

 Compartiment, culoar lateral

-

-

-

2.1.

Husele rezemătoarelor pentru cap

curat

curat

-

2.2.

 Suport vizibil canapele

curat

aspect curat

aspect curat

2.3.

Scrumiere (dacă există)

aspect curat

aspect curat

golit

2.4.

 Cutii de gunoi

aspect curat

aspect curat

golit

2.5.

 Suprafaţa plafonului

curat

aspect curat

-

2.6.

Suprafaţa pereţilor

curat

aspect curat

fără murdării grosiere

2.7.

 Suprafaţa uşii

curat

aspect curat

fără murdării grosiere

2.8.

Mese, măsuţe

curat

curat

aspect curat

2.9.

 Măşti, lămpi

curat

aspect curat

-

2.10.

Portbagaje

curat

aspect curat

fără murdării grosiere

2.11.

 Oglinzi

curat

aspect curat

aspect curat

2.12.

 Geamuri la interior

curat

curat

aspect curat

2.13.

 Rama ferestrelor la interior

curat

curat

aspect curat

2.14.

Perdele textile

curat

aspect curat

-

2.15.

Suprafaţa neacoperită a podelei

curat

aspect curat

fără murdării grosiere

2.16.

 Grilaje de aerisire

curat

aspect curat

-

2.17.

 Elemente de încălzit

curat

aspect curat

-

2.18.

Mânere, bare

curat

curat

fără murdării grosiere

2.19.

Plăcuţe de rezervare

curat

aspect curat

fără murdării grosiere

3.

 Peroane frontale

-

-

-

3.1.

 Suprafeţe, podele, plafon, pereţi, uşi

curat

aspect curat

aspect curat

3.2.

Ramele ferestrelor

curat

curat

fără murdării grosiere

3.3.

Măşti, lămpi

curat

aspect curat

-

3.4.

 Geamuri la interior

curat

curat

aspect curat

3.5.

 Grătare, ştergătoare

aspect curat

fără murdării grosiere

fără murdării grosiere

3.6.

Partea inferioară a uşii batante

curat

fără murdării grosiere

fără murdării grosiere

3.7.

Intercomunicaţii, uşi interioare

curat

aspect curat

fără murdării grosiere

3.8.

 Dulapuri, cofrete la interior

curat

aspect curat

fără murdării grosiere

4.

 Exteriorul cutiei vagonului

-

-

-

4.1.

Bare acces, mânere uşi

curat

curat

aspect curat

4.2.

 Scări de acces, uşi

aspect curat

fără murdării grosiere

fără murdării grosiere

4.3.

 Plăcuţe itinerar

curat

fără murdării grosiere

disponibil

4.4.

Geamuri la exterior

curat

aspect curat

aspect curat

4.5.

 Pereţi exteriori

curat

aspect curat

-

 

Grila de apreciere a calităţii la salubrizarea vagoanelor de călători, ramelor electrice şi automotoarelor din compunerea trenurilor REGIO [18]

 

Nr. crt.

Partea vagonului/ Subansambluri ale vagonului

Salubrizare radicală

Salubrizare normală

Salubrizare curentă

Calificativul pentru aprecierea calităţii

Calificativul pentru aprecierea calităţii

Calificativul pentru aprecierea calităţii

1.

Spaţiu WC şi toalete

fără miros dezagreabil

fără miros dezagreabil

fără miros dezagreabil

1.1.

Tuburi de scurgere

fără murdării grosiere

fără murdării grosiere

fără murdării grosiere

1.2.

 Scaune WC

curat

aspect curat

aspect curat

1.3.

Capace WC

curat

aspect curat

aspect curat

1.4.

 Pârghiile de manevrare a instalaţiilor

aspect curat

aspect curat

fără murdării grosiere

1.5.

 Măşti, ţevi

aspect curat

aspect curat

fără murdării grosiere

1.6.

Vas lavoar

curat

aspect curat

aspect curat

1.7.

 Măsuţe, mânere, bare

curat

aspect curat

aspect curat

1.8.

 Suprafaţa dulapului la exterior

curat

aspect curat

aspect curat

1.9.

 Suprafaţa dulapului la interior

aspect curat

-

-

1.10.

 Cutii de gunoi

aspect curat

fără murdării grosiere

golit

1.11.

 Cutii pentru şervete de hârtie folosite

aspect curat

fără murdării grosiere

golit

1.12.

 Podea

curat

aspect curat

aspect curat

1.13.

 Suprafaţa pereţilor

curat

aspect curat

aspect curat

1.14.

Suprafaţa uşii

curat

aspect curat

aspect curat

1.15.

Rama ferestrelor

aspect curat

aspect curat

fără murdării grosiere

1.16.

Măşti, lămpi

aspect curat

aspect curat

fără murdării grosiere

1.17.

Suprafaţa plafonului

aspect curat

aspect curat

fără murdării grosiere

1.18.

Oglinzi, geamuri la interior

curat

aspect curat

aspect curat

1.19.

Chiuvete

curat

aspect curat

aspect curat

2.

 Compartiment, culoar lateral

-

-

-

2.1.

 Husele rezemătoarelor pentru cap

aspect curat

aspect curat

 

2.2.

 Suport vizibil canapele

curat

aspect curat

fără murdării grosiere

2.3.

 Scrumiere (dacă există)

aspect curat

fără murdării grosiere

golit

2.4.

 Cutii de gunoi

aspect curat

fără murdării grosiere

golit

2.5.

 Suprafaţa plafonului

curat

aspect curat

-

2.6.

 Suprafaţa pereţilor

curat

aspect curat

fără murdării grosiere

2.7.

 Suprafaţa uşii

curat

aspect curat

fără murdării grosiere

2.8.

 Mese, măsuţe

curat

aspect curat

aspect curat

2.9.

 Măşti, lămpi

aspect curat

aspect curat

 

2.10.

 Portbagaje

curat

aspect curat

fără murdării grosiere

2.11.

 Oglinzi

curat

aspect curat

aspect curat

2.12.

Geamuri la interior

curat

aspect curat

aspect curat

2.13.

 Rama ferestrelor la interior

curat

aspect curat

aspect curat

2.14.

 Perdele textile

curat

aspect curat

-

2.15.

 Suprafaţa neacoperită a podelei

aspect curat

fără murdării grosiere

fără murdării grosiere

2.16.

 Grilaje de aerisire

aspect curat

fără murdării grosiere

-

2.17.

Elemente de încălzit

aspect curat

fără murdării grosiere

-

2.18.

Mânere, bare

curat

aspect curat

fără murdării grosiere

2.19.

 Plăcuţele care indică numărul locurilor

curat

aspect curat

fără murdării grosiere

3.

 Peroane frontale

-

-

-

3.1.

 Suprafeţe, podele, plafon, pereţi, uşi

curat

aspect curat

fără murdării grosiere

3.2.

Ramele ferestrelor

curat

aspect curat

fără murdării grosiere

3.3.

 Măşti, lămpi

aspect curat

aspect curat

-

3.4.

 Geamuri la interior

curat

aspect curat

aspect curat

3.5.

 Grătare, ştergătoare

aspect curat

fără murdării grosiere

fără murdării grosiere

3.6.

Partea inferioară a uşii batante

aspect curat

fără murdării grosiere

fără murdării grosiere

3.7.

Intercomunicaţii, uşi interioare

aspect curat

fără murdării grosiere

fără murdării grosiere

3.8.

 Dulapuri, cofrete la interior

aspect curat

fără murdării grosiere

-

4.

 Exteriorul cutiei vagonului

-

-

-

4.1.

 Bare acces, mânere uşi

curat

curat

aspect curat

4.2.

Scări de acces, uşi

fără murdării grosiere

fără murdării grosiere

fără murdării grosiere

4.3.

Plăcuţe itinerar

aspect curat

fără murdării grosiere

disponibil

4.4.

 Geamuri la exterior

curat

aspect curat

aspect curat

4.5.

 Pereţi exteriori

curat

aspect curat

-

 

Descrierea calificativelor pentru aprecierea calităţii şi metode de control a lucrărilor efectuate la salubrizarea vagoanelor de călători utilizate în trafic Internaţional [12]

 

Nr. crt.

Calificativul pentru aprecierea calităţii

Metoda de control

1.

 „Fără miros dezagreabil”

Miros

2.

„Curat”

Oglinzile şi geamurile nu trebuie să prezinte linii sau valuri.

Alte obiecte: după frecarea cu un şerveţel din hârtie albă, acesta nu trebuie să prezinte nicio pată (valoarea cenuşiului este admisă până la gradul 2 pe scara „Bacharach*).

Verificare vizuală

Se verifică prin frecare cu un şerveţel de hârtie albă.

3.

 „Aspect curat”

Obiectul nu trebuie să aibă nicio murdărie frapantă optic.

Trebuie să se ţină cont totuşi de structura obiectului.

Decolorările, materialele adezive, urmele de uzură nu constituie murdărie (pată) în sensul acestor norme de calitate.

Verificare vizuală

4.

„Fără murdării grosiere sau stânjenitoare”

Suprafeţele vizibile şi suprafeţele de contact trebuie să fie exceptate de murdării stânjenitoare

(de exemplu, resturi de băuturi) şi mobile.

Deşeurile grosolane (cutii de conserve, sticle) trebuie să fie înlăturate.

Verificare vizuală

5.

„Golit”

Bazinul colector trebuie să fie curăţat de toate resturile.

 

Verificare vizuală

6.

„Materiale de consum prezente”

În WC-uri şi spălătoare, săpunierele, recipientele pentru şerveţele de hârtie trebuie să fie pline şi să aibă cantitatea de hârtie igienică normată. WC-urile etanşe, dotate cu uscătoare electrice de mâini, nu trebuie dotate cu şerveţele de hârtie.

Se consideră materiale de consum prezente în cazul în care cantitatea de săpun, şerveţele şi hârtie igienică este disponibilă minimum 50%.

Verificare vizuală

7.

„Repaus în ordine”

La această noţiune se adaugă:

 

7.1.

„În poziţie normală”

Scaunele, tetierele, husele de protecţie, cotierele, măsuţele rabatabile, perdelele, scrumierele (dacă există) trebuie să fie în poziţie normală.

Verificare vizuală

7.2.

 „Suspendat”

Inscripţiile publicitare trebuie să fie puse în ordine şi dacă e necesar - suspendate.

Verificare vizuală

7.3.

„Ridicat

Revistele, paharele, ambalajele metalice şi deşeurile trebuie înlăturate.

Verificare vizuală

8.

„Închis”

În trenurile încălzite şi în caz de ploaie, ferestrele deschise şi locurile neutilizate trebuie să fie închise.

Verificare vizuală

 

Grila de apreciere a calităţii la salubrizarea vagoanelor de călători din compunerea trenurilor internaţionale [12]

 

Nr. crt.

Partea de vagon/Subansamblurile vagonului

 

 

Cerinţe de calitate pentru partea de vehicul

Curăţarea vagoanelor în staţia de expediere

([12] pct.7.1)

Curăţarea vagoanelor în staţia terminus

([12] pct. 7.2)

1.

 WC şi spălătoare

fără miros dezagreabil

fără miros dezagreabil

1.1.

Chiuvetă din interiorul WC

aspect curat, dezinfectare

aspect curat, dezinfectare

1.2.

 Chiuvetă de WC - exterior - scaun, capac WC, chiuvetă, măsuţe, mânere, bare, pardoseală

aspect curat, dezinfectare

aspect curat, dezinfectare

 

Suprafeţe exterioare ale pereţilor despărţitori, uşi şi dulapuri

aspect curat, dezinfectare

aspect curat, dezinfectare

1.3.

 Coloană de canalizare

fără pete stânjenitoare

fără pete stânjenitoare

1.4.

Recipient pentru prosoape din hârtie folosite

golit fără pete stânjenitoare

golit

1.5.

Scrumiere (dacă există), cutii pentru resturi

golite fără pete stânjenitoare

golite

1.6.

Mecanismul de acţionare, plafon, ramele ferestrelor, ţevi, diverse

aspect curat

fără murdării stânjenitoare

1.7.

Oglinzi, rame (interioare)

aspect curat

aspect curat

1.8.

 Produse de consum

rezerve disponibile

rezerve disponibile

1.9.

 Dispersoare pentru lămpi

aspect curat

-

2.

 Plafoane, culoare laterale, compartimente, alte spaţii

-

-

2.1.

Capitonajul scaunelor cotierelor, tetierelor şi spătarelor - inclusiv în vagoanele de călători P, latura posterioară a spătarelor, părţile vizibile ale cadrelor scaunelor sau cuşetelor

aspect curat

fără murdării stânjenitoare

2.2.

 Husele tetierelor

aspect curat

 

2.3.

Scrumiere (dacă există), cutii de gunoaie

golite

fără murdării stânjenitoare

golite

2.4.

Plafon, suprafeţele pereţilor şi uşilor, ramele ferestrelor, mese, măsuţe, mânere”, bare, panouri de rezervare, ramele fotografiilor

aspect curat

fără murdării stânjenitoare

2.5.

 Dispersoare pentru lămpi

aspect curat

 

2.6.

Portbagaje

aspect curat

fără murdării stânjenitoare

2.7.

 Oglinzi, geamuri interioare, suprafaţa interioară a geamurilor, alte suprafeţe

aspect curat

aspect curat

2.8.

Storuri

fără murdării stânjenitoare

-

2.9

 Perdele textile

aspect curat

-

2.10.

 Fotografii

aspect curat

-

2.11.

Tapiserii complete (mochete)

fără murdării stânjenitoare

fără murdării stânjenitoare

2.12.

Traverse, covoare

fără murdării stânjenitoare

fără murdării stânjenitoare

2.13.

Podea fără mochetă

fără murdării stânjenitoare

fără murdării stânjenitoare

2.14.

Răzuitoare şi ştergătoare de picioare

fără murdării stânjenitoare

fără murdării stânjenitoare

2.15.

Partea inferioară a uşii batante

fără murdării stânjenitoare

fără murdării stânjenitoare

2.16.

Suprafeţele uşilor de intercomunicaţie

Interiorul dulapurilor şi cofretelor

Tuburi de cauciuc care mărginesc jaluzele rulabile

fără murdării stânjenitoare

fără murdării stânjenitoare

2.17.

Plăci de itinerar şi de număr de ordine

fără murdării stânjenitoare

-

2.18.

 Extinctoare, cutii cu pansamente - dacă se impune

aspect curat

-

2.19.

Capitonaje, grătare de aerisire, alte elemente de încălzire nesusţinute

fără murdării stânjenitoare

-

2.20.

 Ansamblul compartimentului

repunere în ordine

repunere în ordine

3.

Interiorul vehiculului, în ansamblu. Părţi nenumite

fără murdării stânjenitoare

fără murdării stânjenitoare

4.

 Exteriorul cutiei vagonului

-

-

4.1.

 Bare de susţinere, mânere uşi

aspect curat

-

4.2.

Scara, uşi

fără murdării stânjenitoare

-

4.3.

Plăci de itinerar, plăci cu numărul de ordine

fără murdării stânjenitoare

-

4.4.

Exteriorul ramelor de fereastră

aspect curat (în condiţii meteorologice normale)

-

4.5.*

 Suprafaţa exterioară a vehiculului Inscripţii pe vehicul

*NOTĂ;

Se va efectua pe cât posibil cu instalaţii de curăţare exterioară.

aspect curat (în condiţii meteorologice fără precipitaţii)

-

4.6.

 Semnale finale ale ultimului vagon şi ale vagoanelor directe

aspect curat

aspect curat

 

Grila de apreciere a calităţii la salubrizarea în parcurs a vagoanelor de călători din compunerea trenurilor internaţionale [12]

 

Nr. de ordine

Subansamblul vagonului

Salubrizare în parcurs ([12] pct. 7.4)

lucrări

calitatea

1.

 Lucrări de restabilire a ordinii

1.1.

Scaune

Se aşază scaunele în poziţia iniţială.

în poziţie normală

1.2.

 Tetiere

Se reaşază.

în poziţie normală

1.3.

 Huse tetiere

Se întind corect.

în poziţie normală

1.4.

Cotiere

Se coboară.

în poziţie normală

1.5.

 Perdele, storuri

Se trag sau se remontează.

în poziţie normală

1.6.

 Scrumiere (dacă există)

Se reaşază şi se reînchid.

în poziţie normală

1.7.

Capacele scrumierelor (dacă există)

Se închid.

închise

1.8.

 Inscripţii publicitare

Se suspendă, dacă este necesar.

suspendate

1.9.

 Ziare, pahare, ambalaje şi deşeuri în vrac

Se îndepărtează.

înlăturate

1.10.

Uşi şi ferestre

În trenuri încălzite se închid

(eventual, se cere avizul călătorilor).

închise

2.

 Lucrări de salubrizare

2.1.

 Recepţia murdăriilor (inclusiv rezervoarele pline din compartimente şi reperabile din culoarul lateral)

Se golesc.

golite

2.2.

Oglinzi şi suprafeţe de sticlă

Se înlătură murdăriile accidentale.

Dacă este necesar se şterg cu cârpă umedă.

fără murdării

stânjenitoare

2.3.

Uşi şi ferestre, ramele uşilor şi ale ferestrelor, etajere şi măsuţe

Se înlătură murdăriile accidentale.

Dacă este necesar, se şterg cu cârpă umedă

fără murdării stânjenitoare

2.4.

Mânere, mânere de la uşi

Se înlătură murdăriile accidentale.

Dacă este necesar, se şterg cu cârpă umedă

fără murdării

stânjenitoare

2.5.

Chiuvetă în cabina WC, inclusiv colacul şi capacul WC

Se înlătură murdăriile accidentale.

Dacă este necesar, se şterg cu cârpă umedă.

fără murdării

stânjenitoare

2.6.

Spălătoare

Se înlătură murdăriile accidentale.

Dacă este necesar, se şterg cu cârpă umedă

fără murdării

stânjenitoare

2.7.

Suprafeţele pereţilor

Se înlătură murdăriile accidentale.

Dacă este necesar, se şterg cu cârpă umedă

fără murdării

stânjenitoare

2.8.

Hârtie igienică

Se completează rezerva, dacă este necesar.

rezervă disponibilă

2.9.

Săpun

Se completează rezerva, dacă este necesar.

rezervă disponibilă

2.10.

Prosoape de hârtie

Se completează rezerva, dacă este necesar.

rezervă disponibilă

2.11.

Aprovizionare cu apă

Se face completarea, dacă este necesar.

-

3.

 Diverse

3.1.

 Spaţiile

- care au dispozitive importante scoase din starea de funcţionare;

- care nu pot fi curăţate în parcurs ca urmare a unei murdării prea mari;

- unde apa lipseşte din instalaţiile sanitare,

trebuie să fie închise şi marcate prin pictogramă conform modelului S.

3.2.

 Personalul care transportă materialul de salubrizare şi sacii de murdării trebuie să procedeze astfel încât să nu şocheze călătorii traversând trenul şi în special vagonul restaurant.

 

ANEXA Nr. 3

la norma tehnică feroviară

 

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

 

[1] Ordinul ministrului transporturilor nr. 290/2000 privind admiterea tehnică a produselor şi/sau serviciilor destinate a fi utilizate în activităţile de construire, modernizare, întreţinere şi reparare a infrastructurii feroviare şi a materialului rulant, pentru transportul feroviar şi cu metroul, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 bis din 25 septembrie 2000, cu modificările ulterioare

[2] Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005

[3] Legea apelor nr. 107/1996 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare

[4] Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, publicată în Monitorul Oficiai al României, Partea I, nr. 187 din 20 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare

[5] Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 220 din 28 martie 2014

[6] Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006, cu modificările ulterioare

[7] Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 26/2000 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru transporturi pe calea ferată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 10 mai 2000

[8] Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127din 21 februarie 2014

[9] SR EN 60309-1:2001/A1:2007. Prize de curent pentru uz industrial. Partea 1: Reguli generale

[10] SR EN 60309-2:2002/A 1:2007. Prize de curent pentru uz industrial. Partea 2: Prescripţii de interschimbabilitate dimensională pentru aparate cu ştifturi şi teci

[11] SR EN 50153:2003. Aplicaţii feroviare. Material rulant. Măsuri de protecţie referitoare la riscurile electrice

[12] Acord privind transmiterea şi folosirea vagoanelor de călători în trafic internaţional - RIC elaborat de UIC, ediţia 2014

[13] Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.851/2002 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru predarea-primirea vagoanelor şi modul de recuperare a lipsurilor şi degradărilor constatate la acestea - nr. 271, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 28 noiembrie 2002

[14] Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 29 martie 2007

[15] Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului transporturilor nr. 18/443/2008 privind aprobarea Normelor de igienă pentru transporturile de persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 30 aprilie 2008

[16] Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 27 noiembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare

[17] Hotărârea Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 6 august 2014

[18] Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 153/2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005, şi pentru definirea trenurilor de călători în funcţie de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de călători, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 22 martie 2011

[19] Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 1 septembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare

[20] Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 17 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare

[21] Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006, cu modificările ulterioare

[22] Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.