MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 403/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 403         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 9 iunie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

131. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003

 

515. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003

 

134. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2013 pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

 

518. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2013 pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

 

135. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării

 

519. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

            44. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

            53. - Hotărâre privind cererea de urmărire penală a domnului Victor-Viorel Ponta, prim-ministru al Guvernului României şi actual membru al Camerei Deputaţilor, în dosarul nr. 122/P/2012

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

403. - Hotărâre privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Stei şi a Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare din subordinea Ministerului Sănătăţii

 

404. - Hotărâre privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord, Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni, Grajduri şi Institutului Oncologic Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”, din subordinea Ministerului Sănătăţii

 

408. - Hotărâre privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate şi de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş

 

413. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENŢEI

 

            238. - Ordin privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor I pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind condiţiile şi criteriile de aplicare a unei politici de clemenţă potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 300/2009

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 17 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 4. - (1) Patrimoniul pomicol se compune din următoarele grupe: pomi, duzi şi arbuşti fructiferi, indiferent de sistemul de cultură, căpşunării, pepiniere, inclusiv terenurile pentru asolamente, terenurile în pregătire pentru plantare şi terenurile din intravilan plantate cu pomi, duzi, arbuşti fructiferi şi căpşuni.”

2. La articolul 5 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) pepiniere pomicole şi de duzi;”.

3. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 9. - (1) înfiinţarea plantaţiilor de pomi, duzi, arbuşti fructiferi şi căpşuni se face în zone consacrate, alegerea speciilor şi soiurilor este opţiunea liberă a oricărui proprietar sau deţinător de teren, la recomandarea specialiştilor autorizaţi în acest scop, conform prevederilor legale.”

4. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 11. - Proprietarii şi deţinătorii legali de terenuri, care doresc să înfiinţeze plantaţii pomicole şi de dud, beneficiază de ajutoare financiare din partea statului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.”

5. La anexa nr. 1, după litera C se introduce o nouă literă, litera D, cu următorul cuprins:

D. Dud

Dud alb

Dud negru”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTONPOPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 5 iunie 2015.

Nr. 131.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 iunie 2015.

Nr. 515.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2013 pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110 din 18 decembrie 2013 pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 19 decembrie 2013.

 

            Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

Bucureşti, 8 iunie 2015.

Nr. 134.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2013 pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2013 pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 5 iunie 2015.

Nr. 518.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48 din 2 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 10 iunie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 8 iunie 2015.

Nr. 135.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 5 iunie 2015.

Nr. 519.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. XIV - Componenţa Comisiei pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare”, domnul senator Frătean Petru-Alexandru – Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 iunie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 3 iunie 2015.

Nr. 44.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind cererea de urmărire penală a domnului Victor-Viorel Ponta, prim-ministru al Guvernului României şi actual membru al Camerei Deputaţilor, în dosarul nr. 122/P/2012

 

Având în vedere solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind formularea cererii de urmărire penală faţă de domnul Victor Viorel Ponta, prim-ministru al Guvernului României şi actual membru al Camerei Deputaţilor, în dosarul nr. 122/P/2012 - Direcţia Naţională Anticorupţie,

în temeiul prevederilor art. 109 alin. (2) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 156 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor hotărăşte să nu ceară urmărirea penală a domnului Victor-Viorel Ponta, prim-ministru al Guvernului României şi actual membru al Camerei Deputaţilor, în dosarul nr. 122/P/2012.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 iunie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 157 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 9 iunie 2015.

Nr. 53.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Stei şi a Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare din subordinea Ministerului Sănătăţii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Stei şi a Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare din subordinea Ministerului Sănătăţii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Sănătăţii împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările în anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 3 iunie 2015.

Nr. 403.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE ŞI VALORILE DE INVENTAR

ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Stei şi a Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare, din subordinea Ministerului Sănătăţii, care se actualizează

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale imobilului

Valoarea de inventar

(lei)

Descrierea tehnica

Adresa

1

2

3

A

5

8

 Administratorul: Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei / CUI: 5021730

143758

8.25.01

Construcţie spital depozit carburant, pompe - teren împrejmuit cu gard din plasă de sârmă, corp D”, Spălătorie, corp I”, centrală termică şi atelier întreţinere, şopron, corp G”, clădire spital: corp A” + B”+ ,.C”. birouri - centru consiliere, clădire poarta

C3 = P; Sc = Sd = 39

C4 = P; Sc = Sd = 33

C5 = P; Sc = Sd = 450

C6 = P; Sc = Sd=250

C7 = P; Sc = Sd=188

C9 = P + E; Sc = 409; Sd = 818; 40 de paturi

C12 = P+E/S + P + 2E/P + E Sc= 1.295; Sd = 3.416; 25 de paturi/170 de paturi/0 paturi

C13 = P; Sc = Sd = 76

C16 = P; Sc = Sd = 53

CF 50028

Judeţul Bihor, localitatea Stei, Str. Zorilor nr. 26

9.891.539

143759

8.27.07

Grajd + cocina

C3 = P

Sc = Sd = 321

CF 50343

Judeţul Bihor, localitatea Stei, Str. Zorilor nr. 26

34.224

143760

8.28.13

Construcţie anexă porci, izolator porci

C1 = P, Sc = Sd = 48

C2 = P, Sc = Sd = 17

CF 50343

Judeţul Bihor, localitatea Stei, Str. Zorilor nr. 26

11.323

143761

8.25.01

Împrejmuire gard

Lungimea = 1.040 ml

Judeţul Bihor, localitatea Stei, Str. Zorilor nr. 26

180.708

143762

8.28.13

Beci, magazie alimente, garaj, depozit deşeuri periculoase

C11 = S+P

Sc = 300; Sd = 365

CF 50028

Judeţul Bihor, localitatea Stei, Str. Zorilor nr. 26

490.117

143765

8.25.07

Construcţie anexă ergoterapie

C8 = P

Sc = Sd = 169

CF 50028

Judeţul Bihor, localitatea Stei, Str. Zorilor nr. 26

185.412

143766

8.28.13

Construcţie anexă uscător rufe

C2 = P

Sc = Sd = 109 mp

CF 50028

Judeţul Bihor, localitatea Stei, Str. Zorilor nr. 26

11.464

143768

8.27.06

Anexă seră de flori şi răsaduri

C14 = P Sc = Sd = 21

CF 50028

Judeţul Bihor, localitatea Stei, Str. Zorilor nr. 26

7.283

143769

8.25,01

Construcţie anexă activităţi sportive

C1 = P

Sc = Sd = 439

CF 50028

Judeţul Bihor, localitatea Stei, Str. Zorilor nr. 26

15.390

143774

8.25.01

Teren

ST = 65.314 mp

CF 50028

CF 50343

Judeţul Bihor, localitatea Stei, Str. Zorilor nr. 26

1.508.868

145207

8.28.13

Magazie unelte + ergo

C15 = P

Sc = Sd = 32

CF 50028

Judeţul Bihor, localitatea Stei, str. Zorilor nr. 26

8.960

147080

8.28.13

Construcţie anexă alimente - depozit alimente

C10 = P + M Sc=167; Sd = 188

CF 50028

Judeţul Bihor, localitatea Stei, Str. Zorilor nr. 26

310.637

Administratorul: Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare/CUI 4711561

143956

8.25.01

Pavilion A triaj

C61 = P+1; Sc = 488; Sd = 969

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

1.085.746

143957

8.25.01

Pavilion bloc chirurgical

C59 = P+1; Sc = 550; Sd = 1.100; Nr. paturi =64

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

1.218.019

143958

8.25.01

Pavilion B1 spitalizare

C58 = P+1; Sc = 555; Sd = 1110; Nr. paturi = 64

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

1.218.034

143959

8.25.01

Pavilion Bloc operator

C60 = P; Sc = 514; Sd = 514

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

216.414

143960

8.25.01

Pavilion 82 spitalizare

C57 = P+1; Sc = 554; Sd = 1.108; Nr. paturi = 64

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

1.215.839

143961

8.25.01

Pavilion B3 spitalizare

C56 = P+ 1; Sc = 550; Sd = 1.100; Nr. paturi = 64

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

1.207.060

143962

8.25.01

Pavilion B4 spitalizare

C55 = P+1; Sc = 554; Sd = 1.108; Nr. paturi = 64

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

1.215.839

143963

8.25.01

Pavilion B5 spitalizare

C54 = P+1; Sc = 553; Sd = 1.106; Nr. paturi = 64

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

1.213.644

143964

8.25.01

Pavilion B6 spitalizare

C53 = P+1; Sc = 551; Sd = 1.102; Nr. paturi = 64

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

1.209.255

143965

8.25.01

Pavilion B7 spitalizare

C52 = P+1; Sc = 553; Sd = 1.106; Nr. paturi = 52

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

1.213.644

143966

8.25.01

Pavilion E spitalizare

C36 = P; Sc = 478; Sd = 478

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

426.824

143967

8.28.10

Pavilion F spălătorie

C35 = P; Sc = 481; Sd = 481

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

293.660

143968

8.25.01

Pavilion C sală mese, club sală spectacole

C28 = P; Sc = 962; Sd = 962

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

42.923

143969

8.25.01

Pavilion C1 bucătărie, sufragerie bolnavi

C38 = P; Sc = 970; Sd = 970

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

914.461

143970

8.28.10

Pavilion G grup electrogen - Uzină

C20 = P; Sc=147; Sd = 147

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

88.251

143971

8.25.01

Pavilion M sterilizare, etuvare, magazie haine

C17 = P; Sc = 501; Sd = 501

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

186.798

143972

8.25.01

Pavilion N magazie lemne, furaje cai

C16 = P; Sc = 501; Sd = 501

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

181.183

143973

8.25.01

Pavilion N1 magazie materiale demolări, grajd cal

C15 = P; Sc = 497; Sd = 497

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

159.852

143974

8.25.01

Pavilion N2 magazie lemne, furaje cai

C14 = P; Sc = 500; Sd = 500

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

173.331

143975

8.25.01

Pavilion N3 magazie materiale TRCO

C13 = P; Sc = 494; Sd = 494

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

178.652

143976

8.25.01

Pavilion N4 grup social, magazie materiale

C12 = P; Sc = 500; Sd = 500

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

180.822

143977

8.25.01

Pavilion 03 atelier întreţinere

C6 = P; Sc = 305; Sd = 305

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

110.301

143978

8.25.01

Pavilion 02 depozit mijloace fixe

C48 = P; Sc = 304; Sd = 304

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

181.248

143979

8.25.01

Pavilion 01 garaj auto

C8 = P; Sc = 306; Sd = 306

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

172.674

143980

8.25.01

Pavilion J1 administrativ

C49 = P; Sc = 304; Sd = 304

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

320.906

143981

8.25.01

Pavilion J2 WC exterior, Pavilionul administrativ

C50 = P; Sc = 76; Sd = 76

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

40.645

143982

8.25,01

Pavilion K organizaţii sindicat

C51 = P; Sc = 169; Sd = 169

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

169.506

143983

8.25-01

Pavilion 11 ergoterapie

C45 = P; Sc = 237; Sd = 237

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

139.480

143984

8.25.01

Pavilion 12 laborator

C43 = P; Sc = 314; Sd = 314

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

171.612

143985

8.25.01

Pavilion 11 ORL

C42 = P; Sc = 3l5; Sd = 3l5

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

171.794

143986

8.25.01

Pavilion I farmacie, stomatologie

C41=P; Sc = 317; Sd = 317

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

213.689

143987

8.25.01

Pavilion D fizioterapie, radiologie

C40 = P; Sc = 344; Sd = 344

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

202.560

143988

8.25.01

Pavilion 11 WC exterior

C39 = P; Sc = 74; Sd - 74

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

39.318

143989

8.25.01

Pavilion L1 portar secundar

C1 =P; Sc = 21; Sd = 21

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

2.316

143990

8.25.01

Pavilion L portar principal

C63 = P; Sc = 61; Sd = 61

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

37.064

143994

8.25.01

Pavilion V locuinţă căsătoriţi

C66 = P; Sc=157; Sd = 157

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

49.044

143995

8.25.01

Pavilion V1 locuinţă căsătoriţi

C67 = P; Sc=158; Sd = 158

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

40.775

143996

8.25.01

Pavilion V2 locuinţă căsătoriţi

C71 =P; Sc=159; Sd = 159

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

41.034

143997

8.25.01

Pavilion V3 locuinţă căsătoriţi

C73 = P; Sc = 157; Sd = 159

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

39.892

143998

8.25.01

Pavilion V4 locuinţă căsătoriţi

C77 = P; Sc=182; Sd = 182

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

48.802

143999

8.25.01

Pavilion V5 locuinţă căsătoriţi

C78 = P; Sc=158; Sd = 158

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

43.766

144000

8.25.01

Pavilion T2 magazie

C69 = P; Sc = 45; Sd = 45

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

11.498

144001

8.25.01

Pavilion T3 magazie

C72 = P; Sc = 47; Sd = 47

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

12.009

144002

8.25.01

Pavilion T4 magazie

C75 = P; Sc = 47; Sd = 47

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

12.009

144003

8.25.01

Pavilion Z staţie oxigen

C65 = P; Sc = 30; Sd = 30

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

8.535

144004

8.25.01

Pavilion J WC exterior spălătorie

C34 = P; Sc = 75; Sd = 75

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

12.388

144005

8.25.01

Decantor

C37 = P; Sc = 35; Sd = 35

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

32.331

144006

8.25.01

Staţie clorizare - casă pompe

C30 = P; Sc = 37; Sd = 37

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

7.307

144007

8.25.01

Pavilion R grup frigorific

C33 = P; Sc = 290; Sd = 290

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

56.090

144008

8.25.01

Pavilion R1 grup frigorific

C31 = P; Sc = 220; Sd = 366

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

70.790

144009

8.25.01

Pavilion R2 depozit alimente

C32 = P; Sc = 87; Sd = 87

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

84.290

144010

8.25.01

Pavilion P1 depozit carburanţi

C29 = P; Sc = 157; Sd = 157

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

90.173

144012

8.25.01

Pavilion W crematoriu

C26 = P; Sc = 41; Sd = 41

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

10.092

144013

8.25.01

Pavilion Y centrala termică

C23 = P; Sc = Sd = 277;

C24 = P Sc = Sd = 263

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

491.282

144014

8.25.01

Pavilion rezervor combustibil

C25 = P; Sc = 12; Sd = 12

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

6.053

144015

8.25,01

Casa transformator electric

C21 = P; Sc = 18; Sd = l8

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

21.091

144016

8.25.01

Pavilion X baie personal, WC exterior

Cl9 = P; Sc = 75; Sd = 75

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

43.486

144017

8.25.01

Pavilion P magazie pulberi, grajd

C11 = P; Sc = 269; Sd = 269

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

3.552

144018

8.25.01

Pavilion S morgă

C10 = P; Sc = 127; Sd = 127

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

72.207

144019

8.25.01

Castel apă

C46 = P; Sc = 36; Sc = 36

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

141.515

144020

8.25.01

Puţ apă forat

C47 = P; Sc = 7; Sd = 7

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

1.056

144022

8.25.01

Pavilion casă pompe

C79 = P; Sc = 11; Sd = 11

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

2.192

144024

8.25.01

Seră flori

C2 = P; Sc = 258; Sd = 258

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

16.262

144025

8.25.01

Pavilion SI WC 8 cabine

C68 = P; Sc = 16; Sd = 16

CF:30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

4.088

144026

8.25.01

Pavilion S2 WC 4 cabine

C70 = P; Sc = 9; Sd=9

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

2.299

144027

8.25.01

Pavilion S3 WC 4 cabine

C74 = P; Sc = 9; Sc = 9

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

2.299

144028

8.25.01

Pavilion S4 WC 8 cabine

C76 = P; Sc=16; Sd = 16

CF: 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

4.088

144031

8.25.01

Teren arabil

S teren = 250734 mp CF 30200

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare; Str. Gării nr. 40

2.057.773

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord, Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni, Grajduri şi Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”, din subordinea Ministerului Sănătăţii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord, Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni, Grajduri, şi Institutului Oncologic Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”, din subordinea Ministerului Sănătăţii, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Sănătăţii împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările în anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 3 iunie 2015.

Nr. 404.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE ŞI VALORILE DE INVENTAR

ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord, Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni, Grajduri, şi Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”, din subordinea Ministerului Sănătăţii, care se actualizează

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale imobilului

Valoarea de inventar

(lei)

Descrierea tehnică

Adresa

1

2

3

4

5

6

Administratorul: Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord - CUI/4300817

143894

8.25.01

Centru de recuperare şi punct termic ambulator I Eforie Nord

0

C1 = S + P + 2E,Sc=5.417mp,

Scd = 16.734 mp

C2 = P, Sc = Scd = 47 mp

C3 = P, Sc = Scd = 20 mp

C4 = Subteran, Sc = Scd = 131 mp

C5 = P, Sc = Scd = 30 mp

C6 = P, Sc = Scd = 27 mp

S teren = 18.942 mp

CF nr. 103373

Aleea Specială nr. 1, Eforie Nord, Constanţa

47.957.263

143896

8.28.10

 Decantoare nămol

C7 = decantor, Sc = Scd = 30 mp

C8 = decantor, Sc = Scd = 53 mp

CF nr. 103373

Aleea Specială nr. 1, Eforie Nord, Constanţa

51999

143897

8.25.01

 Pavilion tratament ambulatoriu Uşi centrală termică

C1 = S + P, Sc = 2.979 mp, Scd = 5.900 mp

CF nr. 103314

Bd. Republicii nr. 63-69, Eforie Nord, Constanţa

10.947.128

143898

8.25.01

Secţia clinică

C2 = D + P + 3E, Sc = 1.707 mp,

Scd= 4.219 mp

S teren = 17.872 mp

CF nr. 103314

Număr de paturi 150

Bd. Republicii nr. 63-69, Eforie Nord, Constanţa

16.284.910

143899

8.25.01

Anexă Grand

C4 = P+1E, Sc = 274mp,

Scd = 548 mp

CF nr. 103314

Bd. Republicii nr. 63-69, Eforie Nord, Constanţa

357.161

143900

8.25.07

Bazin kinetoterapie Grand

C3 = D + P, Sc = 224 mp,

Scd = 448 mp

CF nr. 103314

Bd. Republicii nr. 63-69, Eforie Nord, Constanţa

958.392

143901

8.28.08

Garaj auto Grand

C5 = P, Sc = Scd = 151 mp

CF nr. 103314

Bd. Republicii nr. 63-69, Eforie Nord, Constanţa

38.776

143902

8.29.06

Staţie pompe apă sărată

C3 = P, Sc = Scd = 123 mp

CF nr. 104108

Mal Lac Techirghiol, Eforie Nord, Constanţa

126.253

143905

8.25.01

Băi Reci nr. 1

C1 =P, Sc = Scd = 510 mp

C2 = P,Sc = 1.397mp, Scd = 1.660 mp

S teren = 15.838 mp

CF nr. 104108

Mal Lac Techirghiol, Eforie Nord, Constanţa

13.304.724

143906

8.25,01

Băi Reci nr. 2

C1= P, Sc = Scd = 1.104 mp

C2-P,Sc = Scd = 4mp

S teren = 4.893 mp

CF nr. 104107

Mal Lac Techirghiol, Eforie Nord, Băi Reci nr. 2, Constanţa

5.423.978

143911

8.25.01

Vila Navrom

C1 = P+1E,Sc=159mp,

Scd = 318 mp

C2 = P; Sc = Scd = 20 mp

S teren = 550 mp

CF nr. 103432

Strada Brizei nr. 61, Eforie Nord,Constanţa

211.434

Administratorul: Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni, Grajduri/CUI 4204151

144102

8.25.01

Pavilionul I

C1 = S + R

Sc = 318mp, Sd = 637mp,

nr. de paturi = 52

Comuna Grajduri, judeţul Iaşi

1.444.708

 

 

 

 

 

CF nr. 60194

 

 

 

144103

8.25.01

Pavilionul II

C2 = S + P,

SC = 258 mp, Sd = 516 mp,

nr. de paturi 35,

CF nr. 60194

Comuna Grajduri, judeţul Iaşi

981.019

144104

8.25.01

Pavilionul V

C7 = P.

SC = 345 mp,

nr. de paturi 34,

CF nr. 60194

Comuna Grajduri, judeţul Iaşi

908.437

144105

8.25.01

Bloc alimentar

C9 = P, SC = 352 mp,

CF nr. 60194

Comuna Grajduri, judeţul Iaşi

1.018.509

144106

8.25.01

Bloc administrative

C14 = P, SC = 529 mp,

CF nr. 60194

Comuna Grajduri, judeţul Iaşi

903.059

144107

8.25.01

Casă de oaspeţi

C4 = P, SC - 90 mp,

CF nr. 60194

Comuna Grajduri, judeţul Iaşi

109.356

144108

8.25.01

Pavilionul IV

C5 = R SC = 290 mp

Nr. de paturi = 33,

CF nr. 60194

Comuna Grajduri, judeţul Iaşi

535.474

144109

8.28.10

Magazie, atelier, uzină electrică, anexe

C20 = P, SC = 139 mp.

C11 =P, Sc = 39 mp,

C23 = P, Sc = 48 mp,

C24 = P, Sc = 24 mp,

C25 = P, Sc = 50 mp,

C17 = P,Sc=119mp,

C29 = P, Sc = 28 mp,

CF nr. 60194

Comuna Grajduri, judeţul Iaşi

727.308

144110

8.28.10

Centrala termică

C19 = P, SC = 227 mp,

C15 = P, Sc = 20 mp,

C16 = P, Sc = 20mp,

CF nr. 60194

Comuna Grajduri, judeţul Iaşi

709.271

144111

8.28.10

Reţele electrice

La suprafaţă 972 ml

Comuna Grajduri, judeţul Iaşi

229.289

144112

8.25.01

Morgă (Pavilion resocializare)

C8 P, Sc = 83mp,

nr. de paturi = 10,

CF nr. 60194

Comuna Grajduri, judeţul Iaşi

77.873

144114

8.28.10

Castel apă (vas expansiune)

Pereţi metalici izolaţii, situat în afara perimetrului spitalului

Comuna Grajduri, judeţul Iaşi

5.013

144115

8.28.12

Locuinţă individuală (Pavilion ergoterapie)

C28 = P,Sc= 135 mp,

CF nr. 60194

Comuna Grajduri, judeţul Iaşi

250.057

144116

8.25.01

Pavilion III

C3 = P, Sc = 532 mp,

Nr. de paturi = 56,

CF nr. 60194

Comuna Grajduri, judeţul Iaşi

794.520

144117

8.25.01

Garaj auto

C22 = P, Sc = 51 mp,

CF nr. 60194

Comuna Grajduri, judeţul Iaşi

26.918

144118

8.27.07

Grajd animale

C26 = P,Sc=172mp,

CF nr. 60194

Comuna Grajduri, judeţul Iaşi

8.822

144119

8.28.10

Beci piatră

C13 = S, Sc = 84mp,

C10 = S,Sc = 155mp,

CF nr. 60194

Comuna Grajduri, judeţul Iaşi

4.122

144123

8.28,10

Puţ beton armat

Adâncime - 10 m

Comuna Grajduri, judeţul Iaşi

11.863

147097

8.25.04

Capelă ortodoxă

C6 = P, Sc = 70 mp.

CF nr. 60194

Comuna Grajduri, judeţul Iaşi

96.132

Administratorul: Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu VCUI 4203709

 

 

34180

8.25.01

Teren IOB, aferent clădirilor şi curţii

S teren = 31.862 mp

CF nr. 213670

Şos. Fundeni nr. 252, sectorul 2, Bucureşti

25.719.755

34181

8.25.01

Clădire IOB şi anexe

C1 = S + D + 8E; Sc = 8.817mp;

Sd = 32.491 mp;

C2 = S + D; Sc = Sd = 288 mp

C3 = S + D; Sc = Sd = 291 mp.

C4 = S + D+1E; Sc = 526mp,

Sd = 583 mp.

C5 = D + 6E; Sc = 428mI

Sd = 2.518 mp,

C8 = P; Sc = Sd = 144 mp,

C9 = P; Sc = Sd = 50 mp,

C10 = P, Sd = Sc = 101 mp,

C11 = P; Sc = Sd = 14mp,

C12 = P; Sc = Sd = 20mp,

Nr. de paturi = 643

CF nr. 213670

Şos. Fundeni nr. 252, sectorul 2, Bucureşti

95.251.046

34182

8.25.01

Clădire Sinteza Medicamentului

C6 = P+1E;

Sc = 1.328 mp, Sd = 2.577 mp,

C7 = P; Sc = Sd = 104 mp,

CF nr. 213670

Şos. Fundeni nr. 252, sectorul 2, Bucureşti

447.967

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate şi de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1), art. 868 alin. (1) şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil situat în municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, din domeniul

public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al municipiului Baia Mare, în scopul includerii în amenajările specifice parcului public.

Art. 2. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui imobil situat în municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea nr. 333/2014 a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 şi 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Serviciul Român de Informaţii, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

Eduard Hellvig

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 3 iunie 2015.

Nr. 408.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care trece din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al municipiului Baia Mare

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare şi numărul de identificare M.F.P. al imobilului

Date de identificare ale imobilului

Municipiul Baia Mare, Bd. Republicii nr. 55,

judeţul Maramureş

Statul român, din administrarea Serviciului Român de Informaţii

(CUI 4204305)

Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş

8.19.01 105.661 (parţial)

Suprafaţa terenului = 163 mp

Cartea funciară 106210 - Baia Mare, nr. cadastral 106210

Valoarea de inventar = 9.654,83 lei

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi care se dă în administrarea Serviciului Român de Informaţii

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridica de la care se transmite imobilul

Persoana juridica la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Codul de clasificare şi numărul de identificare M.F.P. al imobilului

Valoarea de inventar

Nr. carte funciară şi nr. cadastral

Suprafaţa terenului

Municipiul Baia Mare,

Bd. Republicii nr. 55, lotul 2,

judeţul Maramureş

Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare

Statul român, în administrarea Serviciului Român de Informaţii

(CUI 4204305)

Cartea funciară 106354 - Baia Mare,

nr. cadastral 106354

116 mp

8.19.01. Se va comasa cu numărul M.F.P. 105.661

6.870,93 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2015 cu suma de 25.837 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, şi alocarea acesteia unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru plata cheltuielilor curente şi de capital.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumelor repartizate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2015.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 3 iunie 2015.

Mr. 413.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Judeţul

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Suma de plată (mii lei)

 

Total judeţul Alba

 

2.732

1

ALBA

COMUNA CIURULEASA

2.732

 

Total judeţul Bacău

 

2.323

2

BACĂU

JUDEŢUL BACĂU

2.323

 

Total judeţul Bihor

 

908

3

BIHOR

ORAŞUL VAŞCAU

908

 

Total judeţul Bistriţa-Năsăud

 

328

4

BISTRIŢA-NÂSĂUD

COMUNA CETATE

328

 

Total judeţul Botoşani

 

543

5

BOTOŞANI

COMUNA RÂCHIŢI

543

 

Total judeţul Braşov

 

1.247

6

BRAŞOV

ORAŞUL RÂŞNOV

1.247

 

Total judeţul Buzău

 

973

7

BUZĂU

COMUNA COLŢI

973

 

Total judeţul Caraş-Severin

 

84

8

CARAŞ-SEVERIN

COMUNA POJEJENA

84

 

Total judeţul Cluj

 

3.213

9

CLUJ

COMUNA BORŞA

3.213

 

Total judeţul Teleorman

 

13.486

10

TELEORMAN

CONSILIUL JUDEŢEAN

13.486

 

TOTAL

 

25.837

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENŢEI

 

ORDIN

privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind condiţiile şi criteriile de aplicare a unei politici de clemenţă potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 300/2009

 

În baza prevederilor art. 19 alin. (4) lit. d), ale art. 26 alin. (1) şi ale art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei, se pun în aplicare Instrucţiunile pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind condiţiile şi criteriile de aplicare a unei politici de clemenţă potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 300/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 7 septembrie 2009, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Concurenţei,

Bogdan Marius Chiriţoiu

 

Bucureşti, 6 mai 2015.

Nr. 238.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCŢIUNI

pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind condiţiile şi criteriile de aplicare a unei politici de demontă potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 300/2009

În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Concurenţei adoptă prezentele instrucţiuni.

Art. I. - Instrucţiunile privind condiţiile şi criteriile de aplicare a unei politici de clemenţă potrivit ari. 51 alin. (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 300/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 7 septembrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul instrucţiunilor se modifică şi va avea următorul cuprins:

INSTRUCŢIUNI

privind condiţiile şi criteriile de aplicare a politicii de clemenţă”

2. La punctul 2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

b) înţelegerile şi/sau practicile concertate verticale între operatorii economici, referitoare la condiţiile în care părţile pot cumpăra, vinde ori revinde anumite produse sau servicii, care au ca obiect restrângerea libertăţii cumpărătorului de a-şi determina preţul de vânzare.”

3. Punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

3. Prezentele instrucţiuni nu se aplică înţelegerilor orizontale care, conform legii, pot fi exceptate de la interdicţia prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau la art. 101 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, denumit în continuare TFUE.”

4. Punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

8. Imunitatea la amendă reprezintă exonerarea de la aplicarea amenzii a întreprinderilor care dezvăluie participarea lor la o înţelegere interzisă de art. 5 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau art. 101 alin. (1) din TFUE, potrivit prezentelor instrucţiuni. Există două tipuri de imunitate la amendă, respectiv cea de tip A şi cea de tip B.”

5. La punctul 10, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

a) o declaraţie1 care va include, în măsura în care operatorul economic are cunoştinţă despre aceste elemente la momentul înaintării cererii;

- o descriere detaliată a modului de organizare a presupusei înţelegeri, incluzând:

(i) scopurile sale, activităţile şi modalitatea de funcţionare;

(ii) produsele sau serviciile implicate, aria geografică, durata de funcţionare şi volumele de piaţă estimat a fi afectate de către presupusa înţelegere;

(iii) datele şi locurile de întâlnire, conţinutul discuţiilor şi participanţii la întâlnirile desfăşurate în cadrul presupusei înţelegeri;

(iv) toate explicaţiile relevante în legătură cu elementele probatorii furnizate pentru a susţine cererea;

- numele şi adresa operatorului economic care înaintează cererea pentru acordarea imunităţii, precum şi numele şi adresele tuturor celorlalţi operatori economici care participă sau au participat la presupusa înţelegere;

- numele, funcţiile, amplasarea birourilor şi, în cazul în care este necesar, adresele de domiciliu ale persoanelor care, din cunoştinţele operatorului economic, sunt sau au fost parte a presupusei înţelegeri, incluzând şi persoanele care au fost implicate în numele operatorului economic;

- precizarea că operatorul economic nu a întreprins măsuri pentru a constrânge alţi operatori economici să participe la presupusa înţelegere sau să rămână parte a acesteia;

- informaţii despre autorităţile de concurenţă, din cadrul sau din afara Uniunii Europene, care au fost contactate sau care urmează a fi contactate în legătură cu presupusa înţelegere;

 

1 Declaraţiile pot lua forma unor documente scrise şi semnate de către reprezentanţii operatorului economic sau de împuterniciţi în numele acestuia ori pot fi realizate oral, în acest caz fiind înregistrate pe suport audio.”

6. La punctul 11, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

a) operatorul economic este primul care furnizează informaţii şi elemente probatorii care vor permite Consiliului Concurenţei să stabilească încălcarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau a art. 101 alin, (1) din TFUE;

b) la data furnizării elementelor probatorii, Consiliul Concurenţei nu deţinea suficiente elemente pentru a stabili încălcarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, si/sau a art. 101 alin. (1) din TFUE;”.

7. Punctul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

13. Operatorul economic care a întreprins măsuri pentru a constrânge alţi operatori economici să participe la presupusa înţelegere sau să rămână parte a acesteia nu sunt eligibili pentru a beneficia de imunitatea la amendă. Aceştia se mai pot califica, totuşi, pentru o reducere a cuantumului amenzii, dacă îndeplinesc cerinţele şi condiţiile prevăzute de prezentele instrucţiuni.”

8. Punctul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

14. Operatorii economici care dezvăluie participarea lor la o înţelegere, dar care nu îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea imunităţii, pot beneficia de o reducere a cuantumului amenzii, faţă de nivelul care le-ar fi fost aplicat în mod normal.”

9. Punctul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:

44. Orice declaraţie înaintată de un operator economic Consiliului Concurenţei în cadrul prezentelor instrucţiuni face parte integrantă din dosarul cauzei. Aceasta nu poate fi divulgată sau utilizată în alte scopuri decât pentru aplicarea art. Salin. (1)din Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau a art. 101 alin, (1) din TFUE.”

10. Punctul 47 se abrogă.

11. După punctul 47 se introduce un nou punct, punctul 48, cu următorul cuprins:

48. Consiliul Concurenţei are obligaţia să asigure, la cererea operatorului economic care solicită clemenţă, confidenţialitatea cu privire la identitatea acestuia, până la momentul comunicării raportului de investigaţie.”

Art. II. - Prezentele instrucţiuni se pun în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.