MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 394/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 394         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 5 iunie 2015

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

624. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul Programului „Prima casă”, Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală şi al Programului privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

 

1.414. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, a atribuţiilor şi obligaţiilor acesteia, precum şi a componenţei nominale

 

2.170. - Ordin al ministrului culturii privind schimbarea grupei valorice din B în A a monumentului istoric Poşta veche înscrisă în Lista monumentelor istorice cu cod CL-II-m-B-14614 Călăraşi, str. Bucureşti nr. 193, judeţul Călăraşi

 

2.171. - Ordin al ministrului culturii privind schimbarea grupei valorice din B în A a monumentului istoric Castelul Wass-Banffy (Barcsay) înscris în Lista monumentelor istorice cu cod CJ-II-m-B-07673.01 Gilău, Str. Principală, judeţul Cluj

 

2.225. - Ordin al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Primăriei Sfântu Gheorghe, corp A, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

 

3.782. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini din state terţe UE în unităţile de învăţământ preuniversitar/instituţiile de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, în anul şcolar/universitar 2015-2016

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul Programului „Prima casă”, Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală şi al Programului privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

 

Având în vedere prevederile:

- art. 2 lit. b) şi art. 21 lit. b) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 5 alin. (2) şi (3) şi art. 10 alin. (1) şi (2) din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene atacate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 42 din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsurile de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 945/2011, cu completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Finanţatorii care solicită Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN (FNGCIMM) emiterea unei promisiuni de garantare în cadrul Programului „Prima casă” vor face dovada achitării unui comision unic de analiză de 0,15%/an din valoarea promisiunii de garantare.

Art. 2. - Pentru semestrul II al anului 2015 se aprobă comisionul de gestiune a garanţiilor acordate de FNGCIMM, în numele şi contul statului român, în cadrul Programului „Prima casă”, la nivelul de 0,49% pe an, calculat la soldul garanţiei statului.

Art. 3. - Pentru analiza documentaţiei care însoţeşte solicitarea de obţinere a acordului de principiu privind emiterea garanţiei în cadrul Programului de sprijin conform art. 10 alin. (1) şi (2) din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2010, cu modificările şi completările

ulterioare, FNGCIMM percepe un comision unic de analiză în sumă de 500 lei.

Art. 4. - Pentru semestrul II al anului 2015 se aprobă comisionul de gestiune a garanţiilor acordate de FNGCIMM, în numele şi contul statului român, în cadrul Programului de sprijin prevăzut la art. 3, la nivelul de 0,49% pe an, calculat la soldul finanţării garantate.

Art. 5. - Pentru semestrul II al anului 2015 se aprobă comisionul de gestiune a garanţiilor acordate de FNGCIMM, în numele şi contul statului român, în cadrul Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, la nivelul de 0,49% pe an, calculat la soldul finanţării garantate.

Art. 6. - Pentru semestrul II al anului 2015 se aprobă comisionul de gestiune a garanţiilor acordate de FNGCIMM, în numele şi contul statului român, în cadrul Programului privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, la nivelul de 0,49% pe an, calculat la soldul finanţării garantate.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 28 mai 2015.

Nr. 624.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, a atribuţiilor şi obligaţiilor acesteia, precum şi a componenţei nominale

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 159.531 din 14 mai 2015 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii, în temeiul art. 4 alin. (8) din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea şi al art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, atribuţiile şi obligaţiile acesteia, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă componenţa nominală a Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 2. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 480/2009 privind constituirea Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit pentru seminţele de consum, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 24 iulie 2009, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 mai 2015.

Nr. 1.414.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, atribuţiile şi obligaţiile acesteia

 

Art. 1. - Comisia pentru acordarea licenţelor de depozit, denumită în continuare Comisia, este un organism deliberativ, fără personalitate juridică.

Art. 2. - Comisia este sprijinită în activitatea sa de structura tehnică de specialitate cu atribuţii în domeniul depozitării seminţelor de consum din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 3. - (1) Reuniunile Comisiei sunt conduse de către preşedinte, iar în cazul în care acesta absentează din motive obiective, deleagă atribuţiile unui alt membru al Comisiei.

(2) Comisia se întruneşte în şedinţe de lucru ordinare şi, ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare, la cererea a cel puţin 8 dintre membrii săi, la convocarea scrisă a preşedintelui.

(3) Adresa de convocare se transmite prin e-mail sau fax cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data propusă pentru întrunirea Comisiei în şedinţă ordinară şi cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data propusă pentru întrunirea în şedinţă extraordinară.

Art. 4. - Comisia este statutar constituită prin prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor săi, iar hotărârile se iau cu votul majorităţii simple.

Art. 5. - La şedinţele Comisiei pot participa fără drept de vot, ca invitaţi, specialişti din domeniu.

Art. 6. - Ordinea de zi a şedinţelor ordinare şi extraordinare se propune şi se aprobă de preşedinte.

Art. 7. - În cazul în care nu pot participa la şedinţe, membrii Comisiei pot acorda împuterniciri scrise de reprezentare numai celorlalţi membri ai Comisiei.

Art. 8. - (1) Atribuţiile Comisiei sunt prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea.

(2) Procedura pentru acordarea licenţelor de depozit este descrisă la cap. II din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 169/2015.

Art. 9. - Comisia stabileşte preţul mediu de piaţă al seminţelor de consum şi îl comunică Administratorului, definit la art. 3 lit. m) din Legea nr. 101/2014 privind măsura de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea, care asigură informarea publică prin publicarea săptămânală a acestuia pe site-ul propriu şi într-un ziar de specialitate.

Art. 10. - Membrii Comisiei, reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, au fost nominalizaţi la propunerea structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 11. - Reprezentanţii asociaţiilor profesionale/patronale cu activitate în domeniul producţiei, depozitării, comercializării, procesării seminţelor de consum, burselor de mărfuri, Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ai Comisiei Naţionale de Gradare a Seminţelor de Consum au fost desemnaţi de către conducerea structurilor respective.

Art. 12. - Membrii Comisiei pot fi schimbaţi pe baza cererii scrise a solicitantului şi la propunerea conducătorilor structurilor menţionate.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPONENŢA NOMINALĂ

a Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit

 

1

Silvia Ştefan

preşedinte, Direcţia generală politici agricole şi strategii - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

2

Silviu Colibăşanu

membru - Direcţia juridică - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

3

Maria Şerban

membru, Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

4

Camelia Ionel

membru, Direcţia generală politici agricole şi strategii - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - asigură secretariatul

5

Nicuşor Ciocănea

membru, reprezentant al A.N.S.V.S.A. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

6

Laurenţiu Baciu

membru, reprezentant al L.A.P.A.R. - Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România

7

Ilie Popescu

membru, reprezentant al L.A.P.A.R. - Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România

8

Ion Cioroianu

membru, reprezentant al PROAGRO - Confederaţia Naţională a Producătorilor din Agricultură, Industria Alimentară şi Servicii Conexe din România

9

Sorin Cezar Dogaru

membru, reprezentant al A.D.C.E.R. - Asociaţia Depozitarilor de Cereale din România

10

Andrei Solomon

membru, reprezentant al A.D.C.E.R. - Asociaţia Depozitarilor de Cereale din România

11

Ofelia Bălan

membru, reprezentant al ARC.PA. - Asociaţia Română a Comercianţilor de Produse Agricole

12

Victor Beznea

membru, reprezentant al A.R.C.P.A. - Asociaţia Română a Comercianţilor de Produse Agricole

13

Aurel Popescu

membru, reprezentant al Rompan - Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase

14

Alexandru Ursache

membru, reprezentant al B.R.M. - Bursa Română de Mărfuri

15

Adina Cristea

membru, reprezentant al C.N.G.S.C. - Comisia Naţională de Gradare a Seminţelor de Consum

 

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind schimbarea grupei valorice din B în A a monumentului istoric Poşta veche înscrisă în Lista monumentelor istorice cu cod CL-II-m-B-14614 Călăraşi, str. Bucureşti nr. 193, judeţul Călăraşi

 

Având în vedere Referatul nr. 6.330 din 12 decembrie 2014 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de schimbare a grupei valorice din B în A a monumentului istoric Poşta veche, înscrisă în Lista monumentelor istorice cu cod CL-II-m-B-14614 din Călăraşi, str. Bucureşti nr. 193, judeţul Călăraşi,

în conformitate cu dispoziţiile art. 20 şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 42272001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13, pct. 2 lit. a) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se schimbă grupa valorică din B în A a monumentului istoric Poşta veche, înscrisă în Lista monumentelor istorice cu cod CL-II-m-B-14614 din Călăraşi, str. Bucureşti nr. 193, judeţul Călăraşi, şi va avea următorul cod: CL-II-m-A-14614.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

 

Bucureşti, 17 martie 2015.

Nr. 2.170.

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind schimbarea grupei valorice din B în A a monumentului istoric Castelul Wass-Banffy (Barcsay) înscris în Lista monumentelor istorice cu cod CJ-II-m-B-07673.01 Gilău, Str. Principală, judeţul Cluj

 

Având în vedere Referatul nr. 6.331 din 12 decembrie 2014 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de schimbare a grupei valorice din B în A a monumentului istoric Castelul Wass-Banffy (Barcsay), înscris în Lista monumentelor istorice cu cod CJ-II-m-B-07673.01 din Gilău, Str. Principală, judeţul Cluj,

în conformitate cu dispoziţiile art. 20 şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13, pct. 2 lit. a) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se schimbă grupa valorică din B în A a monumentului istoric Castelul Wass-Banffy (Barcsay) înscris în Lista monumentelor istorice cu cod CJ-II-m-B-07673.01 din Gilău, Str. Principală, judeţul Cluj, şi va avea următorul cod:CJ-II-m-A-07673.01.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

 

Bucureşti, 17 martie 2015.

Nr. 2.171.

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Primăriei Sfântu Gheorghe, corp A, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

 

Având în vedere Referatul nr. 1.500 din 13 martie 2015 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Primăriei Sfântu Gheorghe, corp A, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna,

în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 1 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d)din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se clasează monument istoric Primăria Sfântu Gheorghe, corp A, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, în categoria monument, grupa valorica B, cu codul în Lista monumentelor istorice CV-IJ-m-B-211G4,

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

 

Bucureşti, 6 aprilie 2015.

Nr. 2.225.

 

ANEXĂ

 

ZONA DE PROTECŢIE

a Primăriei Sfântu Gheorghe, corp A, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

 

            Coordonate puncte de contur

 

Nr. crt.

Coordonate stereo 70

Y

X

1

561272,6

485462,4

2

561250,6

485487,4

3

561256,4

485511,4

4

561314,3

485503,5

5

561349,6

485479,3

6

561359,0

485480,1

7

561375,4

485467,4

8

561396,5

485472,5

9

561412,9

485458,2

10

561399,1

485438,5

11

561392,0

485425,2

12

561352,7

485366,1

13

561325,5

485386,4

14

561314,5

485371,7

15

561296,3

485385,4

16

561292,0

485379,3

17

561247,7

485403,7

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini din state terţe UE în unităţile de învăţământ preuniversitar/instituţiile de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, în anul şcolar/universitar 2015-2016

 

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.171/2015 privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2015-2016,

având în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, aprobată cu modificări, prin Legea nr. 1/2010,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini din state terţe UE în unităţile de învăţământ preuniversitar/instituţiile de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, în anul şcolar/universitar 2015-2016, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală relaţii internaţionale şi afaceri europene. Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală învăţământ universitar şi Direcţia generală buget-finanţe, salarizare şi resurse umane vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

 

Bucureşti, 6 mai 2015.

Nr. 3.782.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini din state terţe UE în unităţile de învăţământ preuniversitar/instituţiile de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, în anul şcolar/universitar 2015-2016

 

CAPITOLUL I

Condiţii de admitere la studii în unităţile de învăţământ preuniversitar/instituţiile de învăţământ superior din România

 

SECŢIUNEA 1

Condiţii de eligibilitate

 

Art. 1. - Cetăţenii din statele terţe UE sunt admişi la studii în România pe baza actelor de studii, prin concurs de dosare.

Art. 2. - Cuantumul minim al taxelor de şcolarizare pentru cetăţenii străini din statele terţe este prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010.

Art. 3. - Pot accede în unităţile de învăţământ preuniversitar/instituţiile de învăţământ superior din România persoanele din state terţe Uniunii Europene (UE), care:

a) au documente care atestă cetăţenia statului respectiv;

b) au pregătirea necesară, dovedită prin acte de studii eliberate de instituţii de învăţământ recunoscute în ţara de provenienţă;

c) şi-au depus dosarul potrivit calendarului fiecărei instituţii de învăţământ şi în termenul stabilit prin prezenta metodologie;

d) au acceptul unităţii de învăţământ preuniversitar/instituţiei de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu unde doresc să studieze.

Art. 4. - Condiţiile specifice sunt:

a) promovarea testelelor de aptitudini, organizate pentru învăţământul preuniversitar de artă şi sportiv;

b) promovarea testelor de aptitudini organizate pentru învăţământul universitar de artă, sportiv şi de arhitectură;

c) promovarea examenului de admitere la doctorat.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Criterii de selecţie

 

Art. 5. - În procesul de admitere a cetăţenilor străini în unităţile de învăţământ preuniversitar/instituţiile de învăţământ superior din România, se vor aplica următoarele criterii de selecţie:

a) respectarea condiţiilor de eligibilitate;

b) rezultatele obţinute pe parcursul studiilor anterioare;

c) activitatea academică a candidatului în domeniul pentru care a optat;

d) oferta anuală de şcolarizare a instituţiilor de învăţământ superior, în conformitate cu prevederile art. 138 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - În cazul în care solicitarea candidatului nu poate fi onorată de unitatea de învăţământ preuniversitar/instituţia de învăţământ superior pentru care acesta a optat, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECS) îşi rezervă dreptul de a propune candidatului o altă repartizare în acelaşi profil, conform disponibilităţilor existente în acel moment.

 

CAPITOLUL II

Admiterea la studii

 

 

 

SECŢIUNEA 1

Anul pregătitor

 

Art. 7. - Cetăţenii străini din state terţe UE sunt înscrişi la studii universitare în limba română după absolvirea anului pregătitor, în cadrul căruia îşi însuşesc cunoştinţele necesare de limbă, precum şi cunoştinţele specifice, în corelare cu profilul viitoarei pregătiri (anatomie, fizică, chimie, desen tehnic etc.).

Art. 8. - Durata cursului pregătitor pentru studii preuniversitare şi pentru studii universitare de licenţă este de un an şcolar/academic, iar pentru studii universitare de masterat, doctorat şi studii postuniversitare de rezidenţial este de cel puţin 6 luni.

Art. 9. - Unităţile şcolare în care se organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române vor fi nominalizate de inspectoratele şcolare judeţene (ISJ)/ Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB).

Art. 10. - Instituţiile de învăţământ superior acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

Art. 11. - Sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta certificatul de absolvire a anului pregătitor, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, următoarele categorii de persoane:

a) persoanele care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii, situaţii şcolare atestând cel puţin patru ani de studii consecutivi urmaţi într-o unitate şcolară din sistemul naţional din România;

b) cei care, în vederea înscrierii în învăţământul preuniversitar (cu excepţia învăţământului primar), promovează testul de limba română, în urma examinării de către o comisie formată din directorul şcolii/liceului şi din doi profesori de limba română;

c) cei care, în vederea înscrierii în învăţământul universitar, promovează testul de limba română, în urma examinării de către o comisie de specialitate formată din cadre didactice având cel puţin funcţia didactică de lector. Examinarea poate fi făcută în instituţia de învăţământ superior la care candidatul doreşte să studieze, dacă această instituţie de învăţământ superior desfăşoară o specializare/program de studii de limba şi literatura română autorizat provizoriu sau acreditat ori în cadrul altei instituţii de învăţământ superior acreditate care desfăşoară o astfel de specializare/program de studii. În urma acestei examinări se va elibera un certificat de competenţă lingvistică.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Studii în limbi străine

 

            Art. 12. - La programele de studii în care procesul didactic se desfăşoară în limbi străine, admiterea este condiţionată de promovarea unui test de cunoştinţe lingvistice. Sunt exceptate de la acest test persoanele care provin din ţări unde limba oficială a statului este limba în care se efectuează cursurile şi care dovedesc, cu documente şcolare, că au urmat cursurile în acea limbă.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Înscrierea în învăţământul preuniversitar

 

Art. 13. - Pot fi înscrişi în învăţământul preuniversitar din România elevii din state terţe UE dacă unul dintre părinţi, tutori sau susţinători legali se încadrează în una dintre următoarele situaţii:

a) este repatriat;

b) are, prin căsătorie, domiciliul în România;

c) este posesorul unui permis de şedere în România;

d) desfăşoară, în conformitate cu prevederile legale, activităţi pe teritoriul României;

e) se află la studii în învăţământul universitar sau postuniversitar de stat/particular acreditat din România.

Art. 14. - Dosarul elevului se transmite la MECS - Direcţia generală relaţii internaţionale şi afaceri europene (DGRIAE) de către ISJ/ISMB pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea unitatea de învăţământ pentru care se optează şi conţine următoarele documente:

a) copii ale documentelor de identitate ale elevului şi ale părinţilor/tutorelui/susţinătorului legal (certificat de naştere elev, paşaport elev, paşaport părinţi, permis de şedere elev, permis de şedere părinţi, dacă posedă);

b) copie şi traducere legalizată a certificatului de naştere al elevului;

c) copie a hotărârii judecătoreşti privind încredinţarea copilului minor, după caz;

d) copii şi traduceri legalizate ale situaţiilor şcolare;

e) cerere de înscriere la studii, avizată de conducerea unităţii de învăţământ la care se va face înscrierea.

Art. 15. - Înscrierea se realizează prin aprobarea emisă de către MECS - DGRSAE, în baza actelor de studii din dosarul personal, fără examene de diferenţă.

Art. 16. - Înscrierea elevilor din state terţe UE, în baza perioadelor de studii efectuate în străinătate, dovedite prin situaţii şcolare, se poate realiza şi pe parcursul anului şcolar, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.115/2014.

Art. 17. - La solicitarea părinţilor/tutorelui, înscrierea elevului se poate realiza şi într-o clasă inferioară nivelului de studii rezultat din acte.

Art. 18. - Elevii din state terţe UE sunt înscrişi în formaţiunile şcolare existente în limita a 1-2 elevi/clasă peste efectivele maxime prevăzute de lege, inclusiv în clasa a IX-a.

Art. 19. - Elevii din state terţe UE, care nu sunt de origine română şi care au absolvit clasele a VII-a şi a VIII-a în România, se pot înscrie în clasa a IX-a, în limita a 1-2 elevi/clasă peste efectivele maxime prevăzute de lege, cu avizul conducerii unităţii de învăţământ preuniversitar, în condiţiile prevăzute de art. 63 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 20. - În învăţământul obligatoriu, elevii străini beneficiază de şcolarizare în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români.

Art. 21. - În învăţământul liceal secundar superior, elevii din state terţe UE plătesc taxe de şcolarizare, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 22/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010.

Art. 22. - În învăţământul preuniversitar de toate gradele pot fi şcolarizaţi cetăţeni străini care au obţinut o formă de protecţie în România, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români. Clasa în care pot fi înscrişi elevii din această categorie, care nu au acte de studii, va fi stabilită în urma evaluării realizate de către unitatea şcolară nominalizată de ISJ/ISMB.

Art. 23. - Cetăţenii din state terţe UE care au finalizat studiile liceale în alt sistem de învăţământ şi nu sunt posesori ai unei diplome de bacalaureat sau echivalentul acesteia pot susţine, la cerere, examenul naţional de bacalaureat, în funcţie de profilul studiilor preuniversitare absolvite, într-un centru de examen stabilit de către comisia de bacalaureat judeţeană/ a municipiului Bucureşti.

Art. 24. - Susţinerea examenului naţional de bacalaureat de către cetăţenii din state terţe UE care au finalizat studiile liceale în alt sistem de învăţământ şi nu sunt posesori ai unei diplome de bacalaureat sau echivalentul acesteia este condiţionată de achitarea taxei de şcolarizare, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Ciclul I - înscrierea la studii universitare de licenţă

 

Art. 25. - Pot fi înscrişi în ciclul I de studii universitare de licenţă absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă.

Art. 26. - Dosarul de candidatură conţine următoarele documente:

a) cererea de eliberare a scrisorii de acceptare de studii, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta metodologie, completată la toate rubricile, în două exemplare;

b) actul de studii - copie şi traducere legalizată - care califică persoana în cauză pentru forma respectivă de învăţământ (diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia);

c) foile matricole - copii şi traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate şi programa analitică, în cazul candidaţilor care solicită recunoaşterea unor perioade de studii;

d) diploma de absolvire a anului pregătitor sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz;

e) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;

f) copie după paşaport;

g) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

Art. 27. - Procedura de aplicaţie se desfăşoară astfel:

a) Candidaţii transmit dosarele direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu pentru care optează. Instituţiile de învăţământ superior evaluează dosarele conform reglementărilor în vigoare şi comunică MECS - DGRIAE lista persoanelor (în limita a 10% peste numărul de locuri aprobat, conform reglementărilor în vigoare) propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare.

b) Lista candidaţilor va fi transmisă MECS până cel târziu la 1 septembrie 2015 şi va fi însoţită de o copie a documentelor de studii, de o copie a paşaportului şi de cererile pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, completate de candidaţi.

c) Scrisoarea de acceptare, emisă de MECS, este documentul final, necesar şi obligatoriu accesului la studii în România a cetăţenilor străini din state terţe ale Uniunii Europene.

d) MECS transmite scrisorile de acceptare la studii instituţiei de învăţământ superior şi, după caz, misiunilor diplomatice.

Art. 28. - Înmatricularea se va realiza conform calendarului stabilit de instituţia de învăţământ superior, până cel târziu la sfârşitul semestrului întâi al anului universitar pentru care s-a emis aprobarea, potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 29. - La înmatriculare, candidaţii vor prezenta documentele din dosarul de candidatură, în original, vizate spre autentificare de ambasada României din ţara emitentă sau apostilate Haga, după caz, împreună cu Scrisoarea de acceptare la studii şi paşaportul cu viză valabilă în scop „studii”.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Ciclul II- înscrierea la studii universitare de maşter

 

Art. 30. - Pentru ciclul de studii universitare de maşter, admiterea se realizează la programele de studii acreditate în cadrul instituţiei de învăţământ superior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 31. - La admiterea în ciclul li de studii universitare de maşter pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Art. 32. - Studiile universitare de maşter se derulează pe o perioadă de 1-2 ani şi se încheie cu susţinerea unei disertaţii şi obţinerea unei diplome de maşter.

Art. 33. - Dosarul de candidatură conţine următoarele documente:

a) cererea de eliberare a scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în anexa nr. 2, completată la toate rubricile, în două exemplare;

b) actele de studii - copie şi traducere legalizată - care califică persoana în cauză pentru forma respectivă de învăţământ (diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă sau echivalentul acestora);

c) foile matricole - copii şi traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate;

d) diploma de absolvire a anului pregătitor sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz;

e) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;

f) copie după paşaport;

g) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

Art. 34. - Procedura de aplicaţie se desfăşoară astfel:

a) Candidaţii transmit dosarele direct la instituţiile de învăţământ superior pentru care optează. Instituţiile de învăţământ superior evaluează dosarele conform reglementărilor în vigoare şi comunică MECS - DGRIAE lista persoanelor (în limita a 10% peste numărul de locuri aprobat, conform reglementărilor în vigoare), propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare.

b) Lista candidaţilor va fi transmisă MECS până cel târziu la 1 septembrie 2015 şi va fi însoţită de o copie a documentelor de studii, de o copie a paşaportului şi de cererile pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii completate de candidaţi.

c) Scrisoarea de acceptare, emisă de MECS, este documentul final, necesar şi obligatoriu accesului la studii în România a cetăţenilor străini din state terţe ale UE.

d) MECS transmite scrisorile de acceptare la studii instituţiei de învăţământ superior şi, după caz, misiunilor diplomatice.

Art. 35. - Înmatricularea la studii universitare de maşter se va realiza conform calendarului stabilit de instituţia de învăţământ superior primitoare, până cel târziu la sfârşitul semestrului întâi al anului universitar pentru care s-a emis aprobarea, potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 36. - La înmatriculare, candidaţii vor prezenta dosarul cu documentele din dosarul de candidatură, în original, vizate spre autentificare de ambasada României din ţara emitentă sau apostilate Haga, după caz, împreună cu Scrisoarea de acceptare la studii şi paşaportul cu viză valabilă în scop „studii”.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Ciclul III- înscrierea la studii universitare de doctorat

 

Art. 37. - Pentru ciclul de studii universitare de doctorat, admiterea se realizează în domeniile de studii universitare de doctorat aprobate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 38. - La admiterea la studii universitare de doctorat pot candida absolvenţii cu diplomă de maşter sau echivalentă acesteia (diploma de absolvire sau de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna).

Art. 39. - Programul se derulează pe o perioadă de 3 ani, cu excepţia doctoratului în ştiinţe medicale şi medical-veterinare care are o durată de 4 ani şi se încheie cu susţinerea publică a tezei şi dobândirea titlului de doctor.

Art. 40. - Admiterea la studii universitare de doctorat este condiţionată de promovarea examenului organizat de instituţia organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD).

Art. 41. - Dosarul de candidatură conţine următoarele documente:

a) cererea de eliberare a scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în anexa nr. 2, completată la toate rubricile, în două exemplare;

b) actele de studii - copie şi traducere legalizată - care califică persoana în cauză pentru forma respectivă de învăţământ (diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia, diploma de licenţă şi diploma de maşter);

c) foile matricole - copii şi traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate;

d) diploma de absolvire a anului pregătitor sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz;

e) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;

f) copie după paşaport;

g) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

Art. 42. - Procedura de aplicaţie se desfăşoară astfel:

a) Candidaţii transmit dosarele direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru care optează. Instituţiile de învăţământ superior evaluează dosarele conform reglementărilor în vigoare şi comunică MECS - DGRIAE lista persoanelor (în limita a 10% peste numărul de locuri aprobat conform reglementărilor în vigoare) propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare.

b) Lista candidaţilor va fi transmisă MECS până cel târziu la 1 septembrie 2015 şi va fi însoţită, în mod obligatoriu, de o copie a documentelor de studii, de o copie a paşaportului şi de cererile pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii completate de candidaţi.

c) Scrisoarea de acceptare, emisă de MECS, este documentul final, necesar şi obligatoriu accesului la studii în România a cetăţenilor străini din state terţe ale UE.

d) MECS transmite scrisorile de acceptare la studii instituţiei de învăţământ superior şi, după caz, misiunilor diplomatice.

Art. 43. - Înmatricularea se va realiza conform calendarului stabilit de fiecare IOSUD.

Art. 44. - La înmatriculare, candidaţii vor prezenta documentele din dosarul de candidatură, în original, vizate spre autentificare de ambasada României din ţara emitentă sau apostilate Haga, după caz, împreună cu scrisoarea de acceptare la studii şi paşaportul cu viză valabilă în scop „studii”.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Înscrierea la studii postuniversitare de specializare în domeniul medical (rezidenţiat)

 

Art. 45. - Rezidenţiatul reprezintă forma specifică de învăţământ postuniversitar pentru absolvenţii licenţiaţi ai programelor de studii medicină, medicină dentară şi farmacie.

Art. 46. - Rezidenţiatul se efectuează numai în limba română şi se derulează pe perioade între 3 şi 6 ani, potrivit Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Se încheie cu susţinerea unui examen, prin promovarea căruia se obţine certificatul de medic specialist.

Art. 47. - Dosarul de candidatură conţine următoarele documente:

a) cererea de eliberare a scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în anexa nr. 2, completată la toate rubricile, în două exemplare;

b) actele de studii - copie şi traducere legalizată - care califică persoana în cauză pentru forma respectivă de învăţământ (diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia, diploma de licenţă şi diploma de maşter, după caz);

c) foile matricole - copii şi traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate;

d) diploma de absolvire a anului pregătitor sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz;

e) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;

f) copie după paşaport;

g) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

Art. 48. - Procedura de aplicaţie se desfăşoară astfel:

a) Candidaţii transmit dosarele direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru care optează. Instituţiile de învăţământ superior evaluează dosarele conform reglementărilor în vigoare şi comunică MECS - DGRIAE lista persoanelor, propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare.

b) Lista candidaţilor va fi transmisă MECS şi va fi însoţită, în mod obligatoriu, de o copie a documentelor de studii, de o copie a paşaportului şi de cererile pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii completate de candidaţi.

c) Scrisoarea de acceptare, emisă de MECS - este documentul final, necesar şi obligatoriu accesului la studii în România al cetăţenilor străini din state terţe ale UE.

d) MECS transmite scrisorile de acceptare la studii instituţiei de învăţământ superior şi, după caz, misiunilor diplomatice.

Art. 49. - Înmatricularea la studiile de specializare postuniversitară în domeniul medical se va realiza până cel târziu la 31 martie 2016.

Art. 50. - La înmatriculare candidaţii vor prezenta documentele din dosarul de candidatură, în original, vizate spre autentificare de ambasada României din ţara emitentă sau apostilate Haga, după caz, împreună cu scrisoarea de acceptare la studii şi paşaportul cu viză valabilă în scop .studii”.

 

SECŢIUNEA a 8-a

Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru acordarea granturilor de studii în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 288/1993 privind şcolarizarea în România a cetăţenilor din a/te ţări, republicată, cu modificările ulterioare, privind şcolarizarea în România a cetăţenilor din alte ţări şi a Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

 

Art. 51. - Fiecare instituţie de învăţământ superior acreditată care şcolarizează studenţi din state terţe UE (cu excepţia cetăţenilor moldoveni, a cetăţenilor străini de etnie română şi a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate) înmatriculaţi pe locuri cu taxă (în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 22/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010), cu rezultate profesionale şi ştiinţifice deosebite va înainta MECS - DGRIAE:

a) maximum 6 dosare de candidatură;

b) adresa oficială, semnată de rectorul instituţiei de învăţământ;

c) centralizatorul care conţine clasamentul candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor.

Art. 52. - Dosarul de concurs va conţine;

a) situaţia şcolară pe fiecare an de studiu (exceptând anul pregătitor), pentru candidaţii care solicită continuarea studiilor universitare de licenţă;

b) copie după diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă (foaia matricolă) sau adeverinţă din care să reiasă situaţia şcolară pe toţi anii de studiu, precum şi rezultatele obţinute la examenul de licenţă (pentru absolvenţii 2015), pentru candidaţii care solicită continuarea studiilor universitare de maşter, doctorat sau studii postuniversitare de rezidenţiat, de specializare (domeniul medical), după caz;

c) curriculum vitae, (ista lucrărilor ştiinţifice, publicaţii de specialitate, referate, recomandări de la cel puţin două cadre didactice universitare sau specialişti ai domeniului - pentru candidaţii la studii universitare de doctorat;

d) copie legalizată după actul de naştere;

e) copie după paşaport;

f) copie după permisul de şedere în România.

Art. 53. - Procedura de aplicaţie se desfăşoară astfel:

a) Senatele instituţiilor de învăţământ superior acreditate vor stabili criteriile pe baza cărora se formulează propunerile de candidaturi şi le vor aduce la cunoştinţa potenţialilor candidaţi prin afişarea acestora pe site-ul oficial al fiecărei instituţii de învăţământ superior.

b) Lista nominală a propunerilor de candidaturi va fi aprobată de senatul instituţiei de învăţământ superior acreditate şi va fi afişată pe site-ul oficial.

c) Lista nominală şi dosarele candidaţilor vor fi înaintate MECS - DGRIAE, până la data de 1 noiembrie 2015.

Art. 54. - Pentru obţinerea acestor burse, pot candida studenţii, cetăţeni străini (cu excepţia celor care se află într-un an terminal) care au absolvit cel puţin un an de studii (în afara anului pregătitor) într-o instituţie de învăţământ superior acreditată de stat din România şi au obţinut media minimum 8,00 şi absolvenţii cetăţeni străini ai universităţilor de stat acreditate care au obţinut o medie generală de cel puţin 8,00.

Art. 55. - Bursele se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor, selectându-se primele candidaturi de la fiecare universitate, în limita numărului de granturi disponibile şi avându-se în vedere o repartizare echilibrată pe universităţi şi, în cadrul acestora, pe domenii de studii.

Art. 56. - În cazul în care doi candidaţi au aceeaşi medie, departajarea se va face în funcţie de ciclul de studii, întâietate având, în ordine, candidatul de la ciclul de studii universitare de doctorat, masterat şi, în cele din urmă, licenţă.

Art. 57. - Candidaţii astfel selecţionaţi devin beneficiari ai granturilor prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice. Rezultatele finale ale selecţiei vor fi comunicate instituţiilor de învăţământ superior şi publicate pe site-ul oficial al ministerului.

Art. 58. - Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur ciclu de studii, un al doilea program de studii putând fi urmat doar în regim cu taxă în valută.

Art. 59. - Beneficiarul unui grant de studii care, la finele anului universitar, nu realizează numărul de 50 de credite, pierde calitatea de bursier al statului român. În aceste condiţii, continuarea studiilor se poate realiza în regim cu taxă în valută.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

instituţiilor de învăţământ superior acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române

 

            INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DE STAT

 

1. Universitatea din Bacău

2. Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

3. Universitatea din Bucureşti

4. Universitatea „1 decembrie 1918” din Alba Iulia

5. Universitatea „Transilvania” din Braşov

6. Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

7. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

8. Universitatea „Ovidius” din Constanţa

9. Universitatea din Craiova

10. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

11. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

12. Universitatea din Oradea

13. Universitatea din Piteşti

14. Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

15. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

16. Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

17. Universitatea de Vest din Timişoara

18. Universitatea „Valahia” din Târgovişte

19. Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu

20. Academia de Studii Economice din Bucureşti

21. Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş

 

INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PARTICULAR

 

22. Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti

23. Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti

24. Universitatea Româno-Americană din Bucureşti

 

NOTĂ:

Pentru învăţământul preuniversitar, şcolile în care se organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române vor fi nominalizate de inspectoratele şcolare judeţene/ISMB.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CECETĂRH ŞTIINŢIFICE

MINISTRY OF EDUCATTON AND SCIENTIFIC RESEARCH

 

DIRECŢIA GENERALĂ RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI AFACERI EUROPENE

GENERAL DIRECTION FOR INTERNATIONAL RELATTONS AND EUROPEAN AFFAIRS

28-30 G-ral Berthelot Street/12 Spira Haret Street,010168 Bucharest Tel. (44021) 4056200; 4056300

 

CERERE PENTRU ELIBERAREA SCRISORII DE ACCEPTARE LA STUDII

Anexa 2 A

Nr. Ref. ................

 

 

 

 

(APPLICATION FOR THE BSSUANCE OF LETTER OF ACCEPTANCE TO STUDIES)

(Se completează cu majuscule/ to be filled in with capital letters/A completer en majuscules)

 

 

 

 

1. NUMELE ……………………………………………….

PRENUMELE ……………………………………………….

(SURNAME/NOMS)

(GIVEN NAMES/PRENOMS)

 

2. NUMELE PURTATE ANTERIOR

(PREVIOUS SURNAMES/NOMS PORTE ANTERIEUREMENT)

 

3. LOCUL ŞI DATA NAŞTERII

Ţara ……………………….

Localitatea ……………………….

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

(DATE AND PLACE OF BIRTH/

(COUNTRY/PAYS)

(PLACE/LOCALITE)

(DATE/DATE)

Z

Z

L

L

A

A

A

A

DATE ET LIEU DE NAISSANCE)

 

 

 

(D

D

M

M

Y

Y

Y

Y)

 

4. PRENUMELE PĂRINŢILOR ……………………………………………………….……………………….

(PARENTS GIVEN NAMES/PRENOMES DES PARENTS)

 

5. SEXUL (SEX/SEXE):

 

 M

 

 F

 

 

 

 

 

 

 

6. STAREA CIVILĂ :

 

CĂSĂTORIT(Ă)

 

NECĂSĂTORIT(Ă)

 

DIVORŢAT (Ă)

 

VĂDUV(Ă)

 

    (MARRIED/MARIE)

     (SINGLE/CELIBATAERE)

     (DIVORCED/DOIVORCE)

      (WIDOWER/VEUF(VEUVE))

 

7. CETĂŢENIA (CETĂŢENIILE) ACTUALE

CETĂŢENII ANTERIOARE

(ACTUAL CITIZENSIP(S) /NATIONALITE(S) ACTUELE(S))

(PREVIOUS CITIZEUSHIPS/NATIONALITES ANTERIEURES)

 

8. DOCUMENT DE CĂLĂTORIE :

TIPUL

SERIE

NR.

(TRAVEL DOCUMENT/DOCUMENT DE VOYAGE)

(TYPE/TYPE)

(SERIE/SERIE)

(NO/NO)

 

ELIBERAT DE ŢARA:

LA DATA

 

 

 

 

 

 

 

 

VALABILITATE

(COUNTRY ISSUED BY/EMIS PAR PAYS)

(DATE OF ISSUE/A)

Z

Z

L

L

A

A

A

A

(VALIDITY/EXPIRANT LE)

 

9. DOMICILIUL PERMANENT ACTUAL :

ŢARA

LOCALITATEA

(ACTUAL PERMANENT RESICENCE/DOMICILE PERMANENT ACTUEL)

(COUNTRY/PAYS)

(PLACE/LOCALITE)

 

10. PROFESIA

LOCUL DE MUNCĂ

(PROFESSION/ PROFESSION)

(WORK PLACE/ LIEU DE TRAVAIL)

 

11. The complete address where the Ministry of Education can send you the Letter of Acceptance  ……………………………………………………….……………………….

………………………………………………………………………………………..………….……………………….

 

12. MOTIVAŢIA DEPLASĂRII ÎN ROMÂNIA (PURPOSE OF VISIT/ BUT DE SEJOUR)

 

 

STUDII (STUDIES)

 

 

I. Education Background

 

NOTE: All the fields are mandatory, must be completed and have to be accompanied by the documents mentioned in Section V, or else your request will not be processed.


Name and Location of the Secondary School/ University

Date of Admission / Date of Completion

Type of Certificate issued

 

 

 

 

 

 

 

            II. Studies applied in Romania

 

Studies applied in Romania

Branch/ Speciality

High School/ University

Language of instruction

I apply for the Romanian language course

(For YES you have to mention the University)

YES

NO

Secondary, in the grade

 

 

 

 

 

Undergraduate

 

 

 

 

 

Master

 

 

 

 

 

Specialization

 

 

 

 

 

Doctorate

 

 

 

 

 

 

            III. Proficiency in other languages (please, fill in as appropriate: excellent, good, poor)

 

Language

Writing

Speaking

Institution that issued the certificate

Romanian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Statement of the applicant

I oblige myself to observe the laws in force in Romania, the school and university rules, regulations and norms, as well as those for social life.

I have taken note of the tact that school fees may change during the years of study and must be payed in free currency, in advance for a period of at least 9 months for full time courses and at least 3 months for part time courses,

I am aware that any untrue information will lead to my disqualification.

 

V. Annex (authenticated translations of the respective documents in a language widely spread internationally)

1. Photocopy or authenticated copy of the certificate of studies;

2. Authenticated copy of the birth certificate;

3. Authenticated copy of the passport;

4. Medical certificate;

5. The list of results of the completed study years (Academic Transcripts) for postgraduate studies applicants and for those wishing to continue studies begun in other countries.

On my arrival in Romania I should submit the original documents.

 

Date ...............................

 

Signature .........................

 

 

 

 

 

 

REZERVATA AUTORITĂŢILOR

OBSERVAŢII

(OBSERVATION)

 

 

 

 

 

 

AUTHORITY ONLY

 

RESERVE AUTORITES

 

            NOTE: All the fields are mandatory, must be completed and have to be accompanied by the documents mentioned in Section V, or else your request will not be processed.

 

 

Anexa 2 B

 

 

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CECETĂRH ŞTIINŢIFICE

MINISTČRE DE L’ÉDUCATION ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

 

DIRECŢIA GENERALĂ RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI AFACERI EUROPENE

DIRECTION GÉNÉRALE DES RELATIONS INTERNATIONALES

ET DES AFFAIRES EUROPEENES

28-30 G-ral Berthelot Street/12 Spira Haret Street,010168 Bucharest Tel. (44021) 4056200; 4056300

 

CERERE PENTRU ELIBERAREA SCRISORII DE ACCEPTARE LA STUDII

Anexa 2 A

Nr. Ref. ................

 

 

 

 

(DEMANDE D’APPLICATION POUR LA LETTRE D’ACCEPTATION AUX ÉTUDES)

 (Se completează cu majuscule/ to be filled in with capital letters/A completer en majuscules)

 

 

 

 

1. NUMELE ……………………………………………….

PRENUMELE ……………………………………………….

(SURNAME/ NOMS)

(GIVEN NAMES/ PRENOMS)

 

2. NUMELE PURTATE ANTERIOR

(PREVIOUS SURNAMES/ NOMS PORTE ANTERIEUREMENT)

 

3. LOCUL ŞI DATA NAŞTERII

Ţara ……………………….

Localitatea ……………………….

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

(DATE AND PLACE OF BIRTH/

(COUNTRY/ PAYS)

(PLACE/ LOCALITE)

(DATE/ DATE)

Z

Z

L

L

A

A

A

A

DATE ET LIEU DE NAISSANCE)

 

 

 

(D

D

M

M

Y

Y

Y

Y)

 

4. PRENUMELE PĂRINŢILOR ……………………………………………………….……………………….

(PARENTS GIVEN NAMES/ PRENOMES DES PARENTS)

 

5. SEXUL (SEX/ SEXE):

 

 M

 

 F

 

 

 

 

 

 

 

6. STAREA CIVILĂ :

 

CĂSĂTORIT(Ă)

 

NECĂSĂTORIT(Ă)

 

DIVORŢAT (Ă)

 

VĂDUV(Ă)

 

    (MARRIED/ MARIE)

     (SINGLE/ CELIBATAERE)

     (DIVORCED/ DOIVORCE)

      (WIDOWER/ VEUF(VEUVE))

 

7. CETĂŢENIA (CETĂŢENIILE) ACTUALE

CETĂŢENII ANTERIOARE

(ACTUAL CITIZENSIP(S)/ NATIONALITE(S) ACTUELE(S))

(PREVIOUS CITIZEUSHIPS/ NATIONALITES ANTERIEURES)

 

8. DOCUMENT DE CĂLĂTORIE :

TIPUL

SERIE

NR.

(TRAVEL DOCUMENT/ DOCUMENT DE VOYAGE)

(TYPE/ TYPE)

(SERIE/ SERIE)

(NO/ NO)

 

ELIBERAT DE ŢARA:

LA DATA

 

 

 

 

 

 

 

 

VALABILITATE

(COUNTRY ISSUED BY/ EMIS PAR PAYS)

(DATE OF ISSUE/A)

Z

Z

L

L

A

A

A

A

(VALIDITY/ EXPIRANT LE)

 

9. DOMICILIUL PERMANENT ACTUAL :

ŢARA

LOCALITATEA

(ACTUAL PERMANENT RESICENCE/ DOMICILE PERMANENT ACTUEL)

(COUNTRY/ PAYS)

(PLACE/ LOCALITE)

 

10. PROFESIA

LOCUL DE MUNCĂ

(PROFESSION/ PROFESSION)

(WORK PLACE/ LIEU DE TRAVAIL)

 

11. L’adresse complčte ŕ laquelle l’université peut envoyer la Lettre d’Acceptation ……………………………………………………….……………………….

………………………………………………………………………………………..………….……………………….

 

12. MOTIVAŢIA DEPLASĂRII ÎN ROMÂNIA (PURPOSE OF VISIT/ BUT DE SEJOUR)

 

 

STUDII (STUDIES)

 

 

            NOTE: Tous les champs sont obligatoires, doivent ętre complétés et doivent ętre accompagnés par les documents mentionnés ŕ la Section V, sinon votre sollicitation ne sera pas analysée. La demande doit ętre soumise dans 2 exemplaires.

 

            I. Etudes

 

Nom et adresse du Lycée / Université

Date d’Admission / Date de Finalisation

Type de Certificat reçu

 

 

 

 

 

 

 

            II. Option d’études en Roumanie

 

Option d’études en Roumanie

Domaine /Spécialité

Lycée / Université

Langue d’enseignement

Je désire suivre le cours préparatoire de langue Roumaine

(Pour OUI il faut mentionner l’Université)

OUI

NON

Pré-universitaire, classe

 

 

 

 

 

Universitaire

 

 

 

 

 

Master

 

 

 

 

 

Spécialisation

 

 

 

 

 

Doctorate

 

 

 

 

 

 

            III. Langues connues (rempli: excellent, bonne, faible)

 

Langue

Ecrit

Parlée

Institution qui a émis le certificat

Romanian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Déclaration du solliciteur

Je me suis obligé de respecter les lois en vigueur en Roumanie, les normes et les réglementations des écoles et des universités, ainsi que les rčgles de cohabitation sociale.

J’ai pris note que la valeur des taxes d’études peut ętre changée pendant l’année d’études et qu’il faut les payer, en devise étrangčre, 9 mois en avance pour les cours complets et 3 mois en avance pour les cours partiels.

Je comprends et j’accepte que toute information incorrecte ou fausse, toute omission vont entraîner ma disqualification.

 

V. Annexes

1. Photocopies et traductions légalisées des certificats d’études:

2. La liste complčte des résultats des études pour chaque année, pour les solliciteurs des études postuniversitaires et pour les étudiants qui désirent se transférer d’un autre pays (photocopies et traductions légalisées).

3. Photocopie et traductions légalisée de l’acte de naissance;

4. Photocopie du passeport;

5. Certificat médical (traductions légalisées dans une langue de circulation internationale).

A mon arrivée en Roumanie je vais présenter tous les documents en original.

 

Date ...............................

 

Signature .........................

 

 

 

 

 

 

REZERVATA AUTORITĂŢILOR

OBSERVAŢII

(OBSERVATION)

 

 

 

 

 

 

AUTHORITY ONLY

 

RESERVE AUTORITES

 

            NOTE: Tous les champs sont obligatoires, doivent ętre complétés et doivent ętre accompagnés par les documents mentionnés ŕ la Section V, sinon votre sollicitation ne sera pas analysée. La demande doit ętre soumise dans 2 exemplaires.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.