MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 384/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 384         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 2 iunie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE SENATULUI

 

            42. - Hotărāre privind respingerea cererii de īncuviinţare a reţinerii şi arestării preventive a domnului senator Şova Dan-Coman

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

            382. - Hotărāre privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, īn perioada 7-11 iunie 2015, a Conferinţei Directorilor de Sisteme Penitenciare şi de Probaţiune (CDPPS) şi a Conferinţei Internaţionale EuroPris

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

50. - Instrucţiuni ale viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor ministrului administraţiei şi internelor nr. 82/2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative

 

673. - Ordin al ministrului sănătăţii privind completarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2004

 

677. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei

 

Rectificări la:

 - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2015

 - Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din Romānia nr. 2/2015

 

HOTĂRĀRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

privind respingerea cererii de īncuviinţare a reţinerii şi arestării preventive a domnului senator Şova Dan-Coman

 

Avānd īn vedere solicitarea ministrului justiţiei, domnul Robert Marius Cazanciuc, de īncuviinţare a reţinerii şi arestării preventive a domnului senator Şova Dan-Coman īn Dosarul penal nr. 122/P/2012, transmisă Senatului cu Adresa nr. 2/22.716 din 13 martie 2015,

īn temeiul dispoziţiilor art. 72 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 24 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, şi ale art. 173 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărārea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 341 din 6 mai 2015 asupra sesizării de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărārii Senatului nr. 32 din 25 martie 2015 prin care Senatul constată că nu au fost īntrunite condiţiile cerute de art. 24 alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi de art. 173 din Regulamentul Senatului, pentru a īncuviinţa reţinerea şi arestarea preventivă a domnului senator Şova Dan-Coman,

 

Senatul adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Senatul nu īncuviinţează reţinerea şi arestarea preventivă a domnului senator Şova Dan-Coman īn Dosarul nr. 122/P/2012 al Parchetului de pe lāngă Īnalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie şi, īn consecinţă, respinge cererea ministrului justiţiei, transmisă Senatului cu Adresa nr. 2/22.716 din 13 martie 2015.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Senat, īn şedinţa din 2 iunie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 2 iunie 2015.

Nr. 42.

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, īn perioada 7-11 iunie 2015, a Conferinţei Directorilor de Sisteme Penitenciare şi de Probaţiune (CDPPS) şi a Conferinţei Internaţionale EuroPris

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre,

 

Art. 1. - Se aprobă finanţarea unor cheltuieli ocazionate de organizarea la Bucureşti, īn perioada 7-11 iunie 2015, a Conferinţei Directorilor de Sisteme Penitenciare şi de Probaţiune (Conference of Directors of Prison and Probation Services) şi a Conferinţei Internaţionale EuroPris,

Art. 2. - (1) Finanţarea cheltuielilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunilor prevăzute la art. 1, īn sumă totală de 50 mii lei, se suportă din prevederile bugetare aprobate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pe anul 2015, la capitolul 61.10 “Ordine publică şi siguranţa naţională”, titlul II “Bunuri şi servicii”.

(2) Devizul estimativ al acţiunilor prevăzute la art. 1 este prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

(3) Administraţia Naţională a Penitenciarelor răspunde de utilizarea fondurilor aferente organizării celor două evenimente, potrivit prevederilor legale.

Art. 3. - Īn scopul participării la activităţile prevăzute la art. 1, se aprobă invitarea īn ţară a unui număr de maximum 130 de participanţi, străini şi romāni, la prima conferinţă, şi de maximum 70 de participanţi, străini şi romāni, la a două conferinţă, prin derogare de la prevederile cap. I pct. 3 şi 4 şi cap. II pct. 2 şi pct. 5 lit. A din Normele privind organizarea īn ţară a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua īn acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare īn ţară a acţiunilor de protocol, cu modificările ulterioare.

 

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

 

Bucureşti, 27 mai 2015.

Nr. 382.

 

ANEXĂ

 

DEVIZ ESTIMATIV

privind cheltuielile ocazionate de organizarea Conferinţei Directorilor de Sisteme Penitenciare şi de Probaţiune (CDPPS) şi a Conferinţei Internaţionale EuroPris, īn perioada 7-11 iunie 2015, la Bucureşti

 

Nr. crt.

Activitate

Suma (lei)

1.

Cheltuieli de masă/protocol/trataţii uzuale/dineu oficial/dejun, oferite īn cadrul CDPPS, pentru maximum 130 de persoane (străini şi romāni):

- dineu oficial oferit cu o zi īnainte de īnceperea conferinţei, īn seara zilei de 8 iunie 2015, pentru maximum 130 de participanţi x 72 lei/persoană = 9.360 lei

9.360

2.

Cheltuieli de masă/protocol/trataţii uzuale/dineu oficial/dejun, oferite īn cadrul Conferinţei internaţionale EuroPris, pentru maximum 70 de persoane (străini şi romāni):

- dineu oficial, oferit cu o zi īnainte de īnceperea conferinţei, īn seara zilei de 7 iunie 2015, pentru maximum 70 de participanţi x 72 lei/persoană = 5.040 lei;

- prānz oferit īn data de 8 iunie 2015, pentru maximum 70 de participanţi x 100 lei/persoană = 7.000 lei;

- trataţii sub formă de cafea, apă minerală, sucuri, oferite īn timpul conferinţei din data de 8 iunie 2015 pentru maximum 70 de participanţi (prima pauză de cafea), respectiv maximum 30 de participanţi (a două pauză de cafea) x 36 lei/persoană = 3.600 lei.

15.640

3.

Cheltuieli īnchiriere săli derulare conferinţă şi echipament tehnic necesar pentru CDPPS (īn perioada 9-10 iunie 2015):

17.296

 

- īnchiriere săli: 2 zile x 4.185 = 8.370 lei;

- īnchiriere echipament tehnic (sistem sonorizare + microfoane, cabine traducere simultană din limbile engleză, franceză, rusă + căşti, ecran, videoproiector, aparat multifuncţional) = 8.926 lei

 

4.

Cheltuieli materiale informative şi promoţionale pentru CDPPS:

- materiale informative şi promoţionale (ecusoane, pixuri); 30 lei x 180 de participanţi (inclusiv invitaţi presă/media) = 5.400 lei

5.400

5.

Cadouri speakeri, reprezentanţi CoE/CEDO: 30 de persoane x 50 lei/cadou = 1.500 lei

1.500

6.

Cheltuieli aranjamente florale pentru sălile de conferinţă = 504 lei

504

7.

Traducere simultană romānă-engleză (1 oră) = 300 lei

300

 

total:

50.000 lei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

INSTRUCŢIUNI

pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor ministrului administraţiei şi internelor nr. 82/2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative

Īn temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următoarele instrucţiuni:

Art. I. - Instrucţiunile ministrului administraţiei şi internelor nr. 82/2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative, publicate īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 213 din 6 aprilie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Completarea informaţiilor cuprinse īn Registrul naţional electronic se face prin preluarea automată a datelor introduse la nivelul birourilor apostilă, īn cadrul aplicaţiei informatice «Sistem interoperabil centralizat pentru evidenţa apostilei eliberate de către instituţiile prefectului pentru actele oficiale administrative».”

2. La articolul 16, alineatele (3), (4) şi (5) se abrogă.

3. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 211, cu următorul cuprins:

“Art. 211. - (1) După completarea apostilei potrivit art. 17 şi 18, aceasta poate fi eliberată, la cererea solicitantului, şi īn format electronic.

(2) īn cazul prevăzut la alin. (1), după scanarea apostilei, fişierul PDF va fi semnat electronic cu certificat digital calificat de către operatorul din cadrul biroului apostilă desemnat prin ordin al prefectului.

(3) īn situaţia īn care operatorul din cadrul biroului apostilă se află īn imposibilitate, fişierul PDF va fi semnat electronic cu certificat digital calificat de către persoana desemnată prin dispoziţia conducătorului structurii coordonatoare.”

Art. II. - Prezentele instrucţiuni se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

 

Bucureşti, 2 iunie 2015.

Nr. 50.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind completarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2004

 

Văzānd Referatul de aprobare nr. NB 5.188 din 28 mai 2015 al Serviciului medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii,

avānd īn vedere prevederile art. 6, 7, 9,10 şi 22 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003,

īn temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2004, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 356 din 22 aprilie 2004, se completează după cum urmează:

1. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

“Art. 101. - (1) La internare sau pe parcursul furnizării serviciilor de sănătate, după caz, medicul curant are obligaţia să aducă la cunoştinţa pacientului faptul că are dreptul de a cere să nu fie informat īn cazul īn care informaţiile medicale prezentate i-ar cauza suferinţă, precum şi dreptul de a alege o altă persoană care să fie informată īn locul său.

(2) Acordul pacientului privind desemnarea rudelor sau prietenilor care pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament se exprimă īn scris, prin completarea formularului prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezentele norme.”

2. După articolul 16 se introduce o anexă, avānd cuprinsul prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Gabriel Florin Puşcău,

secretar general

 

Bucureşti, 28 mai 2015.

Nr. 673.

 

ANEXĂ

(Anexa la norme)

 

Formular de exercitare a dreptului de acces la datele cu caracter confidenţial ale pacientului

 

Subsemnatul, ..............................., domiciliat īn localitatea ..............................., str. ……………………..... nr. ....., bl. ....., sc. ...., ap ......, sectorul/judeţul ..............................., legitimat cu B. I. /C.I.. seria .... nr. .............................., avānd CNP: ,

īn calitate de pacient/reprezentant legal al pacientului...............................avānd CNP: 

 

 

Īmi exprim decizia, īn conformitate cu art. 7 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, să nu fiu informat īn cazul īn care informaţiile prezentate mi-ar cauza suferinţă.

 

Semnătura pacientului/reprezentantului legal ................................ Data ................................

 

 

 

Īmi exprim opţiunea, īn conformitate cu prevederile art. 9 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, de a permite accesul la datele cu caracter confidenţial privind starea mea de sănătate domnului/doamnei ............................................

īn calitate de ............................................

 

Semnătura pacientului/reprezentantului legal ................................ Data ................................

 

 

 

Nu sunt de acord să permit accesul altei persoane la datele cu caracter confidenţial privind starea mea de sănătate.

 

Semnătura pacientului/reprezentantului legal ................................ Data ................................

 

 

 

Am retras accesul la datele cu caracter confidenţial privind starea mea de sănătate domnului/doamnei

 

Semnătura pacientului/reprezentantului legal ................................ Data ................................

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei

 

Văzānd Referatul de aprobare nr. N.B. 5.198/2015 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,

avānd īn vedere prevederile art. 27 şi art. 175 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinānd cont de prevederile art. 2 lit. a)-d) şi art. 7 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 603 din 1 septembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 11, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(7) Pentru unităţile sanitare cu paturi, a căror conformare necesită activităţi complexe şi investiţii majore, se va elabora un program-cadru de conformare pentru o perioadă care nu poate depăşi data de 31 decembrie 2016 şi un program operaţional pentru anul īn curs.”

2. La articolul 11, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

“71) Pentru a evita neconformităţile cu normele de igienă şi sănătate publică care duc implicit la elaborarea de planuri de conformare, īnainte de autorizarea sanitară, unităţile sanitare cu paturi vor solicita direcţiei de sănătate publică asistenţă de specialitate de sănătate publică, conform prevederilor art. 18, care va certifica conformarea cu normele mai sus menţionate.”

3. La articolul 11, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:

“(10) După data prevăzută la alin. (7), pentru unităţile sanitare care nu se conformează normelor de igienă şi sănătate publică, autorizaţia sanitară de funcţionare se anulează şi unităţile sanitare nu mai pot funcţiona.”

Art. II. - Pentru unităţile sanitare cu paturi care la data intrării īn vigoare a prezentului ordin au eliberată o autorizaţie sanitară de funcţionare cu program de conformare care depăşeşte data de 31 decembrie 2016, se menţine valabilitatea autorizaţiei sanitare de funcţionare.

Art. III. - Direcţiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi serviciile medicale din structura ministerelor cu reţea sanitară proprie vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea J.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Gabriel Florin Puşcău,

secretar general

 

Bucureşti, 28 mai 2015.

Nr. 677.

 

RECTIFICĂRI

 

Īn cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin. (72) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 374 din 28 mai 2015, se face următoarea rectificare:

- la art. I pct. 1 [cu referire la art. 55 alin. (81) din actul de bază], īn loc de: “... prevederile art. 60 sau art. 69 şi 70,...”se va citi: “... prevederile art. 60 sau art. 69-71,...”.

 

La Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din Romānia nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din Romānia nr. 59/2011 privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentişti din Romānia şi pentru aprobarea Comisiei Electorale Centrale pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentişti din Romānia de la nivel local şi naţional pentru mandatul 2015-2018, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 269 din 22 aprilie 2015, se face următoarea rectificare:

- īn titlu şi la art. II, īn loc de: “pentru mandatul 2015-2018”se va citi: “pentru mandatul 2015-2019”.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.